1 Cdo 48/97

Byty. Nájom bytu a bytová náhrada.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (8)
xx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx), nemožno v konaní o vypratanie bytov, začatom na návrh vlastníka domu, rozhodovať o bytovej náhrade.
O bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712 a naslx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky
z 20. novembra 1997, sp.zn.
1 Cdo 48/97
.)
Bývalý Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom určil, že nájomné zmluvy uzatvorené medzi odporcom v 1. rade a xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 6 na Záhradníckej ul. č. 50 v Bratislave, medzi odporcom v 1. rade a odporkyňou v 4. rade k jednoizbovému bytu č. 6 na Záhradníckej ul. č. 50 v Bratislave, mexxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxe k jednoizbovému bytu č. 14 na Záhradníckej ul.č. 50 v Bratislave a medzi odporcom v 1. rade a odporcom v 7. rade k jednoizbovému bytu č. 8 na Záhradníckej uxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe povinný zabezpečiť odporca v 8. rade. Svoje rozhodnutie v časti vyslovenia neplatnosti nájomných zmlúv odôvodnil ustanoveniami § 39 a § 126 ods. 1 Oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxreté v rozpore so zákonom. Odporca v 1. rade ich uzavrel v čase, keď už nebol prenajímateľom bytov, a preto nemohol vzniknúť nájom predmetných bytov v zmyxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtia Pozemkového úradu B., ktorým bolo priznané vlastnícke právo navrhovateľov k predmetnej nehnuteľnosti. Keďže odporca v 8. rade vydal súhlas na uzaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxv v 2. až 7. rade náhradné byty podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ustálil, že by toto vypratanie bytov bolo v rozpore s dobrými mravmi poxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxi.
Na odvolanie navrhovateľov 1, 2 a 3 a odporcov 1 a 8 Krajský súd v Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa v časti vyslovenia neplatnosti nájomných zmlxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xredmetné byty vypratať do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poukázal na to, že odporca v 1. rade nebol v čase uzatvárania nájomných zmlúv prenajímaxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xbčianskeho zákonníka neplatný. Jedná sa o absolútnu neplatnosť, bez ohľadu na vedomosť alebo nevedomosť účastníkov o dôvode neplatnosti. Vyvodil, žx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxď je nesporné, že za vzniknutý stav zodpovedajú odporcovia v 1. a 8. rade, nie je možné ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka samo osebe považovať za práxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxdku odvolacieho súdu, voči tej časti výroku, v ktorej zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v časti vypratania bytov a rozhodol o ich vyprataní do 30 dní od pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x.s.p., keď mali za to, že odvolací súd zmenil v uvedenej časti rozsudok súdu prvého stupňa po nesprávnom právnom posúdení veci. Nesprávnosť právneho poxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xds. 1 Občianskeho zákonníka. Tvrdili, že uplatnený nárok navrhovateľov na vypratanie bytu je v rozpore s dobrými mravmi, ktorých dodržiavanie pri výxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsť iného bývania. Bez ich zavinenia sa dostali spolu so svojimi maloletými deťmi do mimoriadne zlej sociálnej situácie. Žiadali, aby dovolací súd zrušxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxň v 3. a 5. rade písomne nevyjadrili.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý konal ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x O.s.p.), prejednal dovolanie bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a preskúmal rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu vyxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Z citovaného ustanovenxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, ktorá nie je závislá od žiadnej inej moci kohokoľvek k tej istej veci. Pod pojmom nakladať s vecou treba rozumieť oprávnenie vlastníka disponovať s prexxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx od toho, kto mu ju neprávom zadržuje (§ 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Z ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že výkon práv a povixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxrými mravmi. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxti, v siedmej hlave, vo štvrtom oddiele obsahuje osobitné ustanovenia o nájme bytu (§§ 685 - 716), pričom bytové náhrady sú riešené v ustanovení § 712 a naxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxiu neplatnosti nájomných zmlúv medzi odporcom v 1. rade a odporcami v 2. až 7. rade, a to od samého počiatku, neprichádza ich aplikácia do úvahy.
Podľa náxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xbčianskeho zákonníka. Bolo by to v rozpore s obsahom vlastníckeho práva navrhovateľov, lebo ich vlastnícke právo by bolo obmedzené, čo je v rozpore s člxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxtiž možné založiť vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností, lebo toto ustanovenie nemá vlastnú priamu normotvornú platnosť.
Z uvedeného vyplýva, žx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxlo správne, preto ich dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. d) O.s.p. nebol daný. Keďže dovolateľky nenamietali, že by v konaní došlo k vadám uvedeným v xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx, pričom ani z obsahu spisu nevyplýva, že by k niektorým z uvedených vád došlo. Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie odporkýň v 3. a 5. rade v zmyslx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx