2 Cdo 28/97

Náhrada škody podľa Zákonníka práce

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnávateľovi má povahu schodku - účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie.
Za schodok v zmysle cixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxššieho súdu Slovenskej republiky
z 30. septembra 1997, sp.zn.
2 Cdo 28/97
.)
Žalobkyňa sa domáhala náhrady škody v sume 97 000 Sk voči žalovanej ako hmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Okresný súd v Žiline rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 77 600 Sk s prísl. a náhradu trov konania, všetko v mesačných splátkach xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxskej Bystrici uznesením uvedený rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Odvolací súd ustálil, že žalovaná za škodu nezodpxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxupňa vec neposudzoval.
Okresný súd po doplnení dokazovania v smere naznačenom odvolacím súdom a súc viazaný jeho právnym názorom, rozsudkom uložil žxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol.
Na odvolanie žalobkyne krajský súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a ohľadne trov odvolacieho konanxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxych záverov súdu prvého stupňa, ktorý sa riadil jeho právnym názorom vysloveným v zrušujúcom uznesení, t.j. že zodpovednosť žalovanej treba posúdiť pxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na ďalšie konanie, lebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 241 ods. 2 písm. d) O.s.p.]. Žalobkyňa uviedla, že ochrana hodnôt zverených žalxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnôt. Ide teda o zodpovednosť podľa § 176 ods.1 Zák. práce a nie o všeobecnú zodpovednosť podľa § 172 Zák. práce. Žalovaná mala vytvorené všetky podmiexxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní s poštovými poukážkami samotnou žalobkyňou, navrhla, aby dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu "potvrdil".
Najvyšší súd Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxvnená na podanie tohto opravného prostriedku a že je prípustné podľa § 238 ods. 3 písm. b) O.s.p., preskúmal ním napadnuté rozhodnutie v rozsahu určenox xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu je správny.
Z odôvodnenia:
Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním upravuxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy zodpovednosti (§ 175, § 176 a § 178). Rozdiel medzi osobitnými druhmi zodpovednosti a všeobecnou zodpovednosťou spočíva najmä v predpokladoch vznikx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu a obsah dovolania, je zrejmé, že ťažisko dovolacieho konania v prejednávanej veci spočíva v riešení otázky, či boli splnené predpoklady vzniku zodpxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxstnanec, s ktorým sa uzavrela dohoda o hmotnej zodpovednosti, nevyúčtoval hodnoty mu zverené na základe tejto dohody, hoci ich bol povinný vyúčtovať, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxty. Charakteristickým znakom zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat po celú dobu, po ktorú sú mu zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxdzi hodnotou vecí (a iných hodnôt) jednak zistených a jednak vyúčtovaných. Zisťuje sa za určité obdobie začínajúce prevzatím zverených hodnôt a končixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxmestnanec musí mať počas tohto obdobia vo svojej dispozícii, t.j. vo svojom zverení tieto hodnoty, ktoré podľa dokladov dosiaľ nevydal, t.j. kedykoľvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxotne zodpovedný zamestnanec musí zachovať bilančnú rovnováhu jemu zverených hodnôt.
Z uvedeného vyplýva, že zodpovednosť zamestnanca podľa § 176 oxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xá povahu schodku, účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie.
Žalovaná sa v konaní bránila tiež týxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxnosti. To, že poukážka bola sfalšovaná sa preukázalo až následne, po vykonaní vyúčtovania pohybu hodnôt a prostriedkov. Toto jej tvrdenie v konaní nesxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xošty riadne vyznačila, jej vyplatenie doložila poštovou poukážkou a vykonala odúčtovanie, t.j. postupovala v súlade s prevádzkovými predpismi žaloxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxn z predpokladov vzniku zodpovednosti žalovanej za škodu podľa § 176 ods. 1, prvá veta Zákonníka práce. Za schodok v zmysle uvedeného ustanovenia totiž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xama osebe, pri nedostatku účtovného rozdielu pri vyúčtovaní zverených hodnôt (schodku), nezakladá vznik osobitnej zodpovednosti zamestnanca.
Vzxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxdok odvolacieho súdu. So zreteľom na to dovolací súd dovolanie žalobkyne zamietol podľa § 243b ods. 1, časť vety pred bodkočiarkou O.s.p.
Späť na text

Súvisiace dokumenty