Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (2)

4 Obo 189/97 Doručovanie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá povinnosť súdu doručovať písomnosť, následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.
(Uxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozkaz vydaný 3. februára 1997 pod č.k. 48 Cb 221/94-15. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému sa nepodarilo platobný rozkaz doručiť do vlastných rúxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxšie konanie. Poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že súd sa pokúsil platobný rozkaz doručiť nielen do sídla žalovanéhox xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo súd odvolací prejednal odvolanie podľa § 212 ods.1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. a podľa § 219 O.s.p. napadxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xredseda senátu ho uznesením zruší. Z obsahu spisu vyplýva, že platobný rozkaz doručovaný žalovanému na adresu sídla uvedeného v žalobe, podľa poznámkx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxého stupňa správne rozhodol, keď platobný rozkaz zrušil, pretože náhradné doručenie podľa § 47 ods. 2 O.s.p. nie je prípustné. Žiadne ustanovenie O.sxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxučovať osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom. Postupu súdu prvého stupňa, ktorý potom, ako bolo doručovanie do sídla žalovaného bezvýsledné, platoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD30594SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:4 Obo 189/97
Druh:Uznesenie (Rc)
Zo dňa:28.08.1997
 
Názov:Doručovanie
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 1 ročník 1998 na strane 45.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 19/1998
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §47; 99/1963 Zb.: §173;
 
Oblasť:ČINNOSŤ SÚDU PRED ZAČATÍM OBČIANSKEHO KONANIA;Účastníci občianskoprávneho konania a zúčastnené osoby;Osoby právnické;