Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)

Obz 5/95 Občianske združenie

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnosti takýchto podnikateľských subjektov.
(Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
z 31. januára 1996, sp.zn.
Obz 5/95
)
Obvodný súd Košxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x. do obchodného registra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra 1994.
Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť pre porušenie zákona generálxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xrátil Obvodnému súdu Košice 1 na ďalšie konanie. Sťažnosť odôvodnil tým, že na založení tejto akciovej spoločnosti sa podieľal medzi inými Zväz stavebxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa § 6 zákona č. 83/1990 Zb. Združenie takto vzniknuté podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pretože to nie xx xxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxade s § 19a ods. 1 Obč. zákonníka. Ak Obvodný súd Košice 1 povolil zápis v obchodnom registri, porušil tým § 19a ods. 1 Obč. zákonníka, § 1 ods. 3 písm. b) zákxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxna podľa § 240 O.s.p. v znení účinnom do 31. decembra 1992, preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov podanej sťažnosti a dospel k záveru, že sťxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxkonanie zápisu vyžadované právnymi predpismi (§ 200b ods.1 O.s.p.).
Občania majú právo slobodne sa združovať. Tento zákon sa nevzťahuje na združovaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a náboženských hnutiach (§ 1 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).
Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí [§ 12 ods. 3 písm. a) cit. zákona].
Z ustanovenia § 1 ods. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zákon upravuje režim vzniku a pravidlá fungovania občianskych združení v širšom zmysle, keď ani použitie pojmu združovanie občanov v názve zákona nexxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xpravy sú predovšetkým združenia všeobecne považované za združenia súkromného práva. Ust. § 1 ods. 3 potom len vyjadruje, že niektoré typy združení, kxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xredmetu úpravy vyňaté politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti a združenia, založené za účelom zárobkovej činnosti alebo na zabezpxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dôvodov odmietnutia registrácie združenia je i skutočnosť, že z obsahu stanov vyplýva, že ide o združenie vymenované v ust. § 1 ods. 3. Znamená to, že ak xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi pre združenia vyplýva z ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) zákona, podľa ktorého vyvíjanie činnosti, ktorá je vyhradená organizáciám združujúcim občanxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxiu dovolená. Ak vyvíjanie určitej činnosti môže byť dôvodom pre rozpustenie združenia, je treba dospieť k záveru, že takáto činnosť je pre združenie zaxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxľská činnosť, ktorý používal zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, vydaný krátko po zákone o združovaní občanov a ako ho neskôr vymedzuxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie, ktorej cieľom je zadovažovanie príjmov. Takouto činnosťou je činnosť vykonávaná v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, podnikanie a iná samostaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxvnom alebo obdobnom pomere, ani ako podnikanie). S podobným významom používa pojem zárobková činnosť aj zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
Anx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdené ustanovenie zakazuje občianskym združeniam výkon len takej zárobkovej činnosti, ktorá je vyhradená organizáciám združujúcim občanov na zárobxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxe. Táto činnosť je vyhradená združeniam, ktoré sú založené za účelom podnikania. Podľa Obchodného zákonníka sú týmito združeniami obchodné spoločnoxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxe a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Majetková účasť v obchodnej spoločnosti alebo družstve sama osebe ešte nie je podnikaním. Poxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxé v § x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxorý je pre neho najvýhodnejší a zodpovedá jeho predstavám, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom. Toto právo nemožno uprieť ani občianskemu združeniu.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxbo spolu s niekým iným nemohlo založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xbčianske združenia, pokiaľ boli zriaďovateľmi podnikov podľa Hosp. zákonníka (§ 102), musia tieto podniky do jedného roka previesť na obchodné spoloxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxj základného imania, ničím neporušil ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. Akciová spoločnosť, ktorej sa zápis do obchodného registra týka, bola založexx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z uvedených dôvodov dospel k záveru, že Obvodný súd Košice 1 svojím rozhodnutím neporušil zákon a napadnuté rozhodnutie je vecne správne. Sťažnosť pre xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxona č. 519/1991 Zb. s čl. II. bod 1 zákona č. 46/1994 Z.z. zamietol.
Identifikačné číslo ASPI: JUD30580SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Obz 5/95
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:31.01.1996
 
Názov:Občianske združenie
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 1 ročník 1998 na strane 14.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 5/1998
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:83/1990 Zb.: §1 ods.3; 83/1990 Zb.: §8 ods.1; 83/1990 Zb.: §12 ods.3; 513/1991 Zb.: §2; 513/1991 Zb.: §765 ods.2;
 
Oblasť:ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE OBČANOV. SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE;SÚKROMNÉ PODNIKANIE;Zmluva o združení v občianskom práve;