Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (12)

3 Cdo 164/96 Podmienky konania. Účastníci konania. Výkon rozhodnutia.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená.
Fyzická osoba (súkromný poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod. zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len fyzická xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxhodným menom) bez mena a priezviska, ide o nedostatok spôsobilosti takto označeného subjektu byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.), ktorý je neodstránxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
x xxxxxxxxxx xp. zn.
3 Cdo 164/96
.)
Na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 147 000 USD s prísl., bol nariadený súdny výkon rozhodnutia Arbitrážneho súdu pri Šxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxelami č. 1525, 1751 a č. 2232.
Povinný podal návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. a) a h) O.s.p. s námietkou, že vykonxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxt P.". Preto nemohol v konaní vystupovať ako účastník, takže ho nebolo možné ani zaväzovať na zaplatenie čiastky 147 000 USD s prísl. a takéto rozhodnutix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že povinný bol v obchodnom registri síce zapísaný obchodným menom "Ing. I. M., s dodatkom Jimos, export-import" ox xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x56 ods. 1 O.s.p.
Krajský súd v B. na odvolanie povinného uznesením z 9.6.1996, sp. zn. 1 1 Co 242/96. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa. Svoje rozhodxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe povinný bol registrovaný ako podnikateľ s dodatkom obchodného názvu "Jimos, export-import S. P.", čo bolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. d) zákxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxnastala žiadna prekážka, ktorá by bránila vykonať nariadenú exekúciu.
Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal povinný dovolanie s tým, že rozhodnutxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xodľa ktorej označenie podnikateľa len obchodným dodatkom k jeho menu a priezvisku v základnom konaní a vykonávanom rozhodnutí bolo nedostatočné, čo sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxm i uznesenie okresného súdu a vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie súdu prvého stupňa.
Oprávnený žiadal podané dovolanie odmietnuť, respx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxažuje naše súdnictvo u zahraničného účastníka.
Najvyšší súd ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), preskúmal včasným a prípustným dovolaním napadnuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxodstatnené,
Z odôvodnenia:
Pri nariaďovaní výkonu rozhodnutia súd skúma, či tu je vykonateľné rozhodnutie a či návrh na výkon rozhodnutia je v súlaxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxné podmienky a ak je pripojený vykonateľný titul, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ, ktorý je v návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia uvedený ako oprxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx v návrhu uvedený zákonný spôsob výkonu rozhodnutia, o nariadenie ktorého oprávnený žiada (§ 253 ods. 1 O.s.p.).
Občiansky súdny poriadok obsahuje usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xroti nariadenému výkonu rozhodnutia, ak sa v priebehu exekučného konania zistí, že mu chýba pasívna vecná legitimácia z hľadiska exekučného titulu alxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxniu, dostatočnú procesnú ochranu vo vykonávacom konaní, ktoré je zároveň dôvodom robiacim v tomto konaní celkom nadbytočnú obnovu konania (§ 254 ods. x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx x xase vydania uznesenia o nariadení a nemôže prekážať ani tomu, aby bol výkon zastavený aj vtedy, ak sa dôvody jeho neprípustnosti objavia až po jeho právoxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxu predpokladov práva na súdnu ochranu (práva petičného) a nakoniec i vo formálnych alebo materiálnych nedostatkoch záväznosti alebo vykonateľnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonateľnosti predpísané procesným právom (porov. § 161, § 162, § 171 ap. O.s.p.); materiálna stránka vykonateľnosti je naplnená zase tým, že rozhodnutxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx
xšetky tieto dôvody umožňujúce zastavenie právoplatne nariadeného výkonu rozhodnutia upravuje procesný zákon súhrnne v ustanovení § 268 ods. 1, 2 O.sxxx
xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxom, čl. 53 a nasl. vyhlášky č. 42/1989 Zb., o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach medzi Slxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxzhodnutí nerušia, ale na ne odkazujú (čl. 56 bod 3 cit. vyhlášky).
V súvislosti s výkonom cudzích rozhodnutí (§ 274 ods. 1 písm. h) O.s.p.) je preto nutné xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Ak aj napriek tomu by bola exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zaxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx končí.
Podľa uvedených zásad odvolací súd dôsledne nepostupoval len preto, že neodlíšil formálnu procesnú legitimáciu účastníkov konania od ich vexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxčného konania je ten, koho označí vymáhajúci veriteľ ako dlžníka bez ohľadu na to, či je táto osoba skutočným dlžníkom alebo nie je. Ak nie je osoba označexx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba má právo sa brániť proti povoleniu exekúcie námietkami (§ 50 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z.) alebo návrhom na zastavenie nariadeného výkxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné súdne rozhodnutie neobsahuje takú individualizáciu účastníkov, aby mali spôsobilosť byť účastníkom konania, teda spôsobilosť mať práva a povinnxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxx. zák.) a prípadne aj ďalším dodatkom, čo spolu vytvára jeho obchodné meno.
Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania (pokiaľ bola za účastníka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxrý odvolaciemu súdu nezostávalo, než len vedený výkon rozhodnutia zastaviť (§ 268 ods. 1 písm. a) a § 269 ods. 1 O.s.p.). V takto prebiehajúcom a skončenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxva Slovenskej republiky nevypočítava dôvody nulity rozhodnutia ako individuálneho aktu a ponecháva právnej teórii a súdnej praxi, aby sami vymedzilx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xulity rozhodnutia (okrem iných) aj uloženie povinnosti tak označenému subjektu, ktorý v právnom slova zmysle vôbec neexistuje. Vychádzajúc z týchto xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxteľný rozsudok cudzieho štátu.
Možno teda uzavrieť, že napadnuté uznesenie krajského súdu nie je správne; pre zhora uvedené vady konania nie je zákonxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx súdu prvého stupňa na ďaLšie konanie s tým, že právny názor vysLovený v tomto rozsudku je preň záväzný a v novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách pôvodnéhx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD30572SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:3 Cdo 164/96
Druh:Rozsudok (Rc)
Zo dňa:27.01.1997
 
Názov:Podmienky konania. Účastníci konania. Výkon rozhodnutia.
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5-6 ročník 1997 na strane 188.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 58/1997
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §19; 99/1963 Zb.: §42 ods.3; 99/1963 Zb.: §79; 99/1963 Zb.: §79 ods.1; 99/1963 Zb.: §104 ods.1; 99/1963 Zb.: §253; 99/1963 Zb.: §261; 40/1964 Zb.: §7 ods.1; 513/1991 Zb.: §2 ods.1; 233/1995 Z.z.: §36; 233/1995 Z.z.: §41; 233/1995 Z.z.: §44;
 
Oblasť:VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;Účastníci občianskoprávneho konania a zúčastnené osoby;