3 Cdo 146/96

Konanie pred súdom. Právnické osoby.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky všax xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxstiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy poxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
z 21. februára 1997, sp. zn.
3 Cdo 146/96
.)
Okresný súd vo Z., po predchádzajúcom zrušujúcom uznesení Krajského súdu v xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxmkom č. 2574 kat. úz. Z. zapísaným na liste vlastníctva č. 2568 katastra nehnuteľností pre obec Z. s tým, že vec odstúpil na prejednanie a rozhodnutie Prexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vo veci konať podľa § 104 ods. 1 O.s.p.
Krajský súd na odvolanie obidvoch účastníkov uznesením z 30.12.1995 uznesenie okresného súdu vo výroku o zastavxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxieho konania. Na rozdiel od právneho názoru okresného súdu mal za to, že žalobca nie je registrovaný na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx občianskeho súdneho konania v zmysle ustanovenia § 19 O.s.p., lebo nemá spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti. Nedostatok tejto spôsobilosti jx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu podal včas dovolanie žalobca. Odôvodnil ho tým že napadnuté uznesenie spočíva na nesprávnom posúdení veci, lebo so zreteľom na Stanovy zväzu poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx že "Zväz potápačov Slovenska a jeho kluby majú právnu subjektivitu" a na ustanovenie § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Zb., treba konštatovať, že ako žxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho uznesenia a vrátenia veci odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
Žalovaná žiadala dovolanie žalobcu zamietnuť.
Najvyšší súd, ktorý je viazaný dôvoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxchádzajúce konanie z naznačených hľadísk a tiež so zreteľom na ust. § 242 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x§ 241 ods. 2 písm. d) O.s.p.).
Z odôvodnenia:
Pri posudzovaní uznesenia krajského súdu, pokiaľ ním bolo konanie zastavené, treba vychádzať z toho, žx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxto otázku posúdil opačne, takže fakticky svojím uznesením obsahovo menil rozhodnutie súdu prvého stupňa. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xôvodu o nesprávnom právnom posúdení veci pri skúmaní spôsobilosti žalobcu byť účastníkom konania.
Pretože občianskym združením registrovaným Minxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xalypso-klub športového potápania Z., má spôsobilosť byť účastníkom konania. Podľa ustanovenia § 19 O.s.p. má spôsobilosť byť účastníkom konania texx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxvinnosti fyzické osoby; podľa § 18 ods. 1 Obč. zák. majú túto spôsobilosť aj právnické osoby. Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 Obč. zák. sú právnickými osoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxon. Zväz potápačov Slovenska je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb.; je teda právnickou osobou. Žalobca - Calypso, klub športového potápxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxite v ustanovení § 18 ods. 2 Obč. zák. Preto sa dovolací súd, na rozdiel od krajského súdu, ďalej zaoberal tým, či nemožno žalobcu zaradiť medzi právnickx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xkrem iného uvádzajú tiež ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene (písm. e) cit. ustanovenia). x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxruženia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti, a sú teda právnickými osobami. Také organizačné jexxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxovách Zväzu potápačov Slovenska (ďalej niekde len ZPS) so sídlom x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxedeného možno dôvodiť, že nielen Zväz potápačov Slovenska, ale aj jeho kluby, zriadené podľa vnútorného organizačného poriadku vydaného ZPS, sú právxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeho konania, ak sú preto vytvorené predpoklady, uvedené v citovanom zákonnom ustanovení.
Z uvedeného vyplýva, že krajský súd v prejednávanej veci vyxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 2 O.s.p.) s tým, že v novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách pôvodného a dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 O.s.p.).