PL. ÚS 37/95

Ústavný princíp rovnosti pri ochrane vlastníckeho práva a vyvlastnenie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xbmedzeniami tohto práva, ktoré musia rovnako platiť pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky (čl. 20 ods. 1 druhá veta v spojení s čl. 13 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxiž znamená trvalú zmenu vlastníckeho práva k veci v prospech iného vlastníka. Ústavné predpoklady vyvlastnenia preto nespočívajú len v povinnosti záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xstavy Slovenskej republiky).
2. Primeranou náhradou je náhrada, ktorá sa síce neposkytuje v celom rozsahu trhovej ceny veci, avšak zásadne vyváži ujxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xstavnej zásady ochrany vlastníctva, ktorá je rovnaká bez ohľadu na subjekt a predmet vlastníctva, ak sa pri úvahách o primeranosti náhrady, ktorú vyjaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxádajúci nad súkromným záujmom vlastníka veci.
(Nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp.zn.
PL. ÚS 3 7/95
z 12. septembra 1996, zverejnený v Zbxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx96 prerokoval návrh prezidenta Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. I.T., riaditeľom legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu čl. I bodu 10, t.j. § 141 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, s čl.1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 1 a 3 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadku (stavebný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov, nie je v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 3 a čl. 20 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1 druhou vetou Ústavy Slovenskej republiky.
2. Návrx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxa Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxx. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 1, 3, čl. 20 ods. 1, 4 Ústavy Slovenskej republiky zamieta.
3. Návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 141 ods. 4 písm. c) zxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 13xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxnskej republiky zamieta.
4. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Odôvodnenie:
Prezident Slovenskej republiky (ďalej len "prezident" alebo "naxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxý súd Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej len "zákon č. 38/1993 Z.z.").
Navrhovateľ žiadal, aby ústavný súd po predbežnom prerokovaní návrh prijal na ďxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, t.j. ustanovenie § 141 odsx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxx xx x a čl. 20 ods. 1, 4 Ústavy Slovenskej republiky".
Podľa navrhovateľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 12. septembra 1995 č. 199/1995 Z.z. - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovenie § 141 ods. 4 a 5 stavebného zákona novými ustanoveniami. Tieto umožnili nad rámec všeobecných podmienok vyvlastnenia upravených v § 108 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xoľnohospodárskych výstav (Agrokomplex Nitra). Súčasne ustanovil náhrady za vyvlastnenie pozemkov výrazne nižšie, než ceny podľa všeobecne platnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxo zákona") s citovanými článkami ústavy odôvodnil takto:
1. ustanovenie odseku 4 písm. a) a b) nespĺňa ústavnú požiadavku nevyhnutnej miery obmedzenxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníctve obcí možno podľa právnych predpisov dosiahnuť inými formami, ktoré zachovávajú vlastnícke právo k pozemkom a samotná právna úprava, ktoxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx x x xxx xx xds. 4 ústavy. Z rovnakých dôvodov tieto ústavné požiadavky nespĺňa ani ustanovenie odseku 4 písm. c), podľa ktorého účelom vyvlastnenia pozemkov je koxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, a tiež zákonného obmedzenia v právach, ktoré musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. Je tomu tak preto, lebo inšxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxktoré subjekty, ktorými sú len xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxch štátu. V súvislosti s takýmto právnym stavom je teda porušený všeobecný princíp rovnosti vlastníkov vyjadrený v čl. 20 ods. 1 ústavy, pretože rovnaxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxo zákona. Vlastnícke právo vlastníkov uvedených v § 141 ods. 4 a 5 bude mať celkom iný obsah ako vlastnícke právo iných vlastníkov. Ochrana vlastníckexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx. 4 i ods. 5 novely stavebného zákona s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 ústavy.
3. ustanovenie v odseku 5 navyše nespĺňa ústavnú požiadavku "primerxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa ktorú možno pozemok kúpiť alebo predať na danom mieste a v čase uskutočnenia právneho úkonu alebo rozhodnutia o vyvlastnení. Za nespravodlivý, preto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xnahe získať určitú vec, umožňuje preniesť ťarchu reálnych nákladov na jednotlivca.
V tejto súvislosti namietal nesúlad s čl. 1 a čl. 20 ods. 4 ústavy.
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxvrhu prezidenta ústavný súd zaslal 15. novembra 1995 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky, ako orxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsúhlasné stanovisko k námietkam prezidenta o nesúlade nového znenia § 141 ods. 4 a 5 stavebného zákona s citovanými ustanoveniami ústavy a súčasne úsxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xepubliky (ďalej len "národná rada") vo svojom vyjadrení k návrhu v podstate namietala, že "Čl. l bod 10 zákona č. 199/1995 Z.z. upravuje osobitný režimx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxavbami vymedzenými v zákone a spĺňajúcimi zákonom ustanovené podmienky. Jednou z ustanovených podmienok je, že stavby boli povolené podľa platných pxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxal postavením stavby na cudzom, čiže majetkovoprávne nevysporiadanom pozemku. Vlastníci pozemkov sa v dôsledku toho stali len tzv. titulárnymi (papxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxr rovnakej právnej situácii sa ocitli vlastníci stavieb, ktorí tým, že nevlastnili pozemky, boli obmedzení i pri dispozíciách so stavbami".
Národná xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxh vlastníckeho práva (§ 123 Občianskeho zákonníka), čo je aj z hľadiska čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky nežiadúcim stavom, bolo nevyhnutné túto sixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxti (napr. v zákonnej úprave pozostalostného konania na Slovensku podporujúcej rozdrobenosť pozemkov)", a tiež to, že "do záväzkov spôsobených majetxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxprávcoch majetku štátu) aj obce".
"Prezidentom namietané ustanovenia novely stavebného zákona upravili režim dodatočného vyvlastnenia (t.j. vyvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxrejnom záujme a pred započatím stavby. Možno hovoriť o vyvlastnení 'do budúcnosti', keď účel vyvlastnenia ešte nie je naplnený (napr. stavba nie je eštx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtavby, ale naopak: o dodatočné majetkovoprávne vysporiadanie práv k pozemkom, zastavaným stavbami, ktoré sú vo vlastníctve obcí alebo štátu".
Z týcxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxho zákona bolo možné dosiahnuť aj podľa doterajších predpisov".
Podľa stanoviska národnej rady, aj v prípade dodatočného vyvlastnenia, t.j. podľa x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho) k zastavaným pozemkom neúspešné".
Národná rada ďalej v stanovisku poukázala tiež na to, že ústava v čl. 20 ods. 4 umožňuje vyvlastnenie, ak sa tak dxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxniť len tie pozemky, ktoré už boli zastavané povolenými stavbami, resp. nachádzajú sa v areáli podľa ods. 4 písm. c), zároveň je splnená aj časovým limitxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxvlastnenie výhradne tých pozemkov alebo ich časti, ktoré už sú zastavané, a to na základe stavebného povolenia a výhradne na stavby verejného záujmu. "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx záujem pri dodatočnom vyvlastnení "je daný nevyhnutnosťou vysporiadať majetkovoprávne nevysporiadané pozemky zastavané stavbami v minulosti, a txx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx malo taktiež charakter dočasného ustanovenia, a ktoré umožňovalo pri platnosti § 108 stavebného zákona vyvlastniť pozemky zastavané stavbami postxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxná rada odmietla aj porušenie princípu generality v čl. l bod 10 citovanej novely stavebného zákona, pretože toto ustanovenie "platí rovnako pre všetkx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxckeho práva".
K tvrdeniu navrhovateľa, že vlastnícke právo vlastníkov uvedených v § 141 ods.4 bude mať celkom iný obsah ako vlastnícke právo iných vlxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxmu vysporiadaniu, a teda nastal v skutočnosti stav nesúladu s právom. Keďže tento nesúladný stav nebolo možné riešiť v rámci jestvujúceho práva, bolo pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx1 ods. 4 nie je dôsledkom tohto ustanovenia, ale toto ustanovenie je dôsledkom (riešením) nesúladu skutočnej situácie s právom spôsobenej v minulostxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k reálnej hodnote a ku kvalite pozemkov posudzovanej i podľa obsahu vlastníckeho práva ich vlastníkov v čl. I bode 10 citovanej novely stavebného zákonx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxl od ceny, ktorej výška sa podľa zákona č. 526/1990 Zb. o cenách tvorí dohodou, výška náhrady sa určuje všeobecne záväzným právnym predpisom. Aj keď výšxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov a porastov a práv k nim vôbec neupravuje vyvlastňovacie náhrady za dodatočné vyvlastnxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxé túto náhradu upraviť. Vzhľadom na rôznosť cenových predpisov uplatňovaných pri určení sadzieb vyvlastňovacích náhrad v spomínanom medziobdobí (ox xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xadzby vyhlášky č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona), dostali by sa vlastníci pozemkov vyvlastňovaných podľa § 108 a nasl. stavebného zákona do nerovnocenného postavenia s vlastníkmi, do ktorýxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxrého obsah vlastníckeho práva je preto reálne obmedzený. Ak by sa vyvlastnil pozemok pre stavbu, ktorá sa má začať stavať v budúcnosti, hodnota pozemkux x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho sa vyvlastňuje. Dispozičné právo vlastníka zastávaného pozemku je výrazne obmedzené".
Na základe týchto dôvodov navrhla ústavnému súdu, aby "nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 1, 3 a čl. 20 ods. 1, 4 Ústavy Slovenskej republiky a rozhodol, že čl. I bod 10 zákona č. 199/1995 Z.z. nie je v rozpore s Úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxkladov pre svoje rozhodnutie. Predseda ústavného súdu si podľa § 39 druhej vety zákona č. 38/1993 Z.z. vyžiadal stanovisko predsedu Najvyššieho súdx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odborných poradcov, pracovníkov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Zástupcoxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxásenie rozhodnutia. Stalo sa tak na verejnom pojednávaní konanom 12. septembra 1996.
II.
Prezident republiky v návrhu namietal, že čl. I bod 10 zákonx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx x x xx xx. xx xxxx x x x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxbo nie v súlade so všetkými článkami ústavy, uvedenými v návrhu prezidenta.
Podľa nového znenia § 141 ods. 4 zákona č. 199/1995 Z.z. vo verejnom záujme xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx0 národné výbory a ktoré prešli do vlastníctva obcí podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcíx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxníctvo k stavbe (podľa § 2 ods. 1 zákona o majetku obcí) najneskôr do 31. decembra 2000,
b) zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxe, v cestnom zákone, v banskom zákone, v zákone o dráhach, v zákone o štátnej pamiatkovej starostlivosti, vo vodnom zákone), ktoré boli pred 1. októbrom xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xene štátu príslušný správca stavby najneskôr do 31. decembra 2000 (napríklad podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu),
c) v uzatvorenom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xecembra 1989, návrh na vyvlastnenie môže podať v mene štátu príslušný správca tohto výstaviska najneskôr do 31. decembra 2000 (napríklad podľa zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ods. 1 druhá veta).
Vlastnícke právo ako najdôležitejší vecnoprávny inštitút vyjadruje neobmedzené a priaxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdľa neho je vlastník oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Je právom absolútnym, pôsobí vočx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoje právo neobmedzene. Ústava v čl. 20 ods. 3 ustanovuje, že vlastníctvo nemožno zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxnú zákonom. Podľa tohto ustanovenia je vlastník povinný pri výkone svojho práva aktívne sa chovať tak, aby rešpektoval (nezneužil) práva iných v súladx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxý zásah do jeho vlastníckeho práva. Miera zásahu do vlastníckeho práva upravuje teda na druhej strane rozsah ochrany tohto práva, a podľa ústavy ju musí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxstníka (napr. dohodou o nájme k zastavanému pozemku, dohodou o zriadení vecného bremena na pozemku v prospech vlastníka stavby a pod.) alebo nútene (naxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxavby) upravujú zákony.
Právny inštitút vyvlastnenia upravuje ústava, ako výnimočný spôsob zásahu do vlastníckeho práva pri splnení prísne ustanovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxa ústavy možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Občiansky zákonník je všeobecným predpisom upxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtoré upravujú vyvlastnenie na účely, ktoré tvoria predmet ich úpravy.
Ústavný princíp rovnosti pri zachovaní zákonnej ochrany vlastníckeho práva u xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxtanovené podmienky (čl. 20 ods. 1 druhá veta v spojení s čl. 13 ods. 3 ústavy). Tento princíp platí samozrejme aj pri najvýraznejšom zásahu do vlastníckxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlady vyvlastnenia nespočívajú len v povinnosti zákonom upraviť nevyhnutnú mieru a verejný záujem tohto zásahu do vlastníckeho práva, ale aj v povinnoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxej náhrady v určenej výške podľa toho, v ktorej obci sa vyvlastňovaný pozemok nachádza.
Peňažné náhrady sa podľa citovaného ustanovenia novely stavexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxými stavbami, ktoré boli do zákonom určeného termínu vo vlastníctve štátu a toto vlastníctvo prešlo na obce [§ 141 ods. 1 písm. a)] alebo sú tieto stavby ax xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxsporiadané; 2. nachádzajúce sa v uzatvorenom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav zameraných na poľnohospodárstvo, ktoxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxadané).
Ústava jednoznačne ustanovuje, že za trvalé odňatie vlastníckeho práva k veci vyvlastnením treba poskytnúť vlastníkovi náhradu, ktorá má bxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx verejný záujem (v zákone vyjadrený účelom vyvlastnenia), a ktorý, ako je nesporné, prevláda nad súkromným záujmom vlastníka veci. Na druhej strane nexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm verejným a zásahom do vlastníckeho práva jednotlivca je zaručená aj poskytnutím peňažnej náhrady v primeranej výške. V tomto prípade ide o náhradu za xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx vlastníka veci k zániku vlastníckeho práva k nej rozhodnutím orgánu štátnej správy prechodom na iný subjekt a na prvý pohľad by sa zdalo, že jediným spraxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trhovej ceny veci, je zrejmé, že takúto náhradu neupravuje ani čl. 20 ods. 4 ústavy. Podľa citovaného ustanovenia ústavy má byť náhrada primeraná, teda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxna vlastníckeho práva nezahrňuje aj právo na získanie majetku, preto výška náhrady za vyvlastnenie majetku môže byť aj nižšia ako trhová cena (hodnotax xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxencia štátu. Náhrady za vyvlastnenie je potrebné upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom, aj keď nie priamo zákonom, ale na základe jeho splnomoxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxhnutnú mieru zásahu do vlastníckeho práva).
Ústavnému súdu sú známe rozhodnutia všeobecných súdov týkajúce sa primeranej náhrady za vec prikázanú jxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxania spoluvlastníctva (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka) nemá spočívať len v poskytnutí náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale má viesť k vyriešenix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xistenie ceny len podľa cenového predpisu (vyhláška č. 465/1991 Zb.), ale iba zistenie trhovej ceny predmetu vlastníctva. Ustanovenia Občianskeho záxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlastníctva rozhodnutím súdu, na základe ktorého je nehnuteľnosť prikázaná do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov za primeranú náhradx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxalších) spoluvlastníka vo svojom (súkromnom) záujme, nejde tu, ako je to pri vyvlastnení, o záujem verejný, získať vlastnícke právo k veci, ktorý vždy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ako už bolo spomenuté, náhrada za vyvlastnenie má byť regulovaná štátom. Výška náhrady by však mala byť určená v porovnaní s trhovou cenou veci (v našom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava by mala vyjadrovať dynamiku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov náhradu za vyvlastnenie, spôsob náhrady, kto a komu náhradu poskytne, pripadne maximálnu výšku náhrady má upraviť všeobecne záväzný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 26xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxj ceny pre verejné dražby, ak zisťovanie ceny nie je upravené inak. Ceny pozemkov upravuje § 15 citovanej vyhlášky a sú podstatne vyššie ako náhrada za dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxtnené pozemky, nezohľadňuje princíp spravodlivosti za strpenie trvalého odňatia vlastníckeho práva na danom mieste a v danom čase, pretože ju ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xase, nemusí byť taká neskôr, keď trhové ceny pozemkov značne stúpnu.
Ustanovenie § 141 ods. 5 novely stavebného zákona, ktoré upravuje náhrady za vyvlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaté a upravuje vlastne len výšku náhrad v peniazoch, pričom ďalšie skutočnosti spojené s poskytovaním náhrady nerieši a na vyhlášku č. 465/1991 Zb. v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxnou, pretože ide o dve rôzne kategórie a že ani vyhláška č. 122/1984 Zb. neupravuje náhrady za "dodatočné vyvlastnenie" podľa § 141 ods. 5 novely stavebxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxh predpisov (pokiaľ právne predpisy nedovoľovali dohodnúť trhovú cenu pozemku), čo pri pevnom určení cien pozemku v centrálne riadenom hospodárstve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb. v znení neskorších predpisov, nemôže byť len tá skutočnosť, že vlastnícke právo jedného občana bolo už vlastnícky dotknuté (zastavaný pozemok) a dxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxať rôznym spôsobom, hoci aj len inou výškou náhrady zaň, pretože dôsledky takéhoto zásahu sú rovnaké - prechod vlastníctva na inú osobu.
Pri použití syxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xýšky náhrad za vyvlastnenie podľa § 141 ods. 5 novely stavebného zákona a § xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxavebného zákona v znení neskorších predpisov, keďže ustanovuje odchýlku od všeobecného režimu vyvlastnenia a primeranosti náhrad za vyvlastneniex xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx ustanovuje, že obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, a tiež do nesúladu s čl. 12 ods. 1 ústavy, ktorý deklaruje roxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxto zmysle § 141 ods. 5 novely stavebného zákona zaviedol pre tie subjekty, ktoré vlastnia pozemky zastavené stavbami v odseku 4 citovaného zákona, nevxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxtnená (zastavaný pozemok) a o rovnaké subjekty (vlastníci zastavaných pozemkov), ktoré však podľa čl. 12 ods. 1 ústavy majú byť rovné v tomto práve, t.xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vyvlastnený majetok nie je § 141 ods. 5 stavebného zákona v súlade s ústavou aj preto, lebo časť vlastníkov zbavuje dôstojnosti v zmysle čl. 12 ods. 1 ústxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na dôstojnosť každého človeka, a tiež primeraná so zreteľom na dôstojnosť všetkých občanov. Je nedôstojné užívať vyvlastnený súkromný majetok ako vexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxným právnym predpisom určená ako primeraná.
Nemožno akceptovať ani tú námietku odporcu, v ktorej svoje dôvody primeranosti náhrady podľa § 141 ods. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zmiernenie krívd z minulosti, ku ktorým došlo protiprávnym zásahom do vlastníckeho práva. Naopak, pri vyvlastnení došlo k odňatiu vlastníckeho právx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxvely stavebného zákona za vyvlastnenie pozemkov zastavaných stavbami podľa § 141 ods. 4 nie je teda primeraná vo vzťahu k ústavnej podmienke vyvlastxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov, čo nie je v súlade x xxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xožiadavka generality právnej normy, preto v rozpore s citovaným článkom ústavy je právna norma, ktorá sa vzťahuje na určité, vopred známe jednotlivé vxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxťahuje nie na všetky vyvlastňované pozemky rovnako, ale osobitne upravuje náhrady pozemkov, ktoré sú zastavané určitými stavbami, alebo sú na nich výxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxa k pozemku vyvoláva rovnaký právny následok pre jeho vlastníka. Niet dôvodu, aby právna úprava náhrad za vyvlastnenie neplatila všeobecne na všetky pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxosti" alebo "dodatočné" vyvlastnenie pozemkov.
Princíp generality právnej normy spočíva aj v tom, že ňou ustanovené obmedzenia musia mať všeobecný xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x.j. prípady druhovo rovnaké. Túto požiadavku musí zákonodarca rešpektovať už pri prijímaní zákona.
Ustanovením nižšej, teda rôznej výšky náhrady zx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxx 3 ústavy. Zákonné obmedzenia základného práva na ochranu vlastníctva vyjadrené v kompenzácii zásahu doň musia platiť rovnako pre všetky prípady, čo pxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxh tak, aby nedošlo prijatím ustanovenia § 141 ods. 5 novely stavebného zákona k porušeniu citovaných článkov ústavy, porušil ustanovenie čl. 2 ods. 2 úxxxxxx
K 2. a 3. časti výroku
Právnym základom na prijatie druhej a tretej časti výroku nálezu bolo ustanovenie § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxto väčšina sa hlasovaním sudcov nedosiahla, nenastali dôvody na vyslovenie právneho názoru ústavného súdu k vecnej podstate namietaných ustanovení x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xstanovení § 141 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 199/1995 Z.z. s tými článkami ústavy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxtými článkami ústavy, ako pri písmenách b) a c) tohoto ustanovenia.
Ústavný súd nedospel k záveru, že ustanovenie § 141 ods. 4 písm. b) zákona č. 199/199x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoku nálezu boli rozhodujúce najmä nasledujúce právne úvahy a právne posúdenie znenia § 141 ods. 4 písm. b) novely stavebného zákona.
Podľa tohto ustanxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xsobitných predpisoch, ktoré boli vo vlastníctve štátu pred 1. októbrom 1995, a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu. Návrh nx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxaný stavbami" (resp. "zastavaný pozemok") je zrejmé, že ide len o tú časť pozemku, ktorá sa nachádza pod stavbou, ktorá na ňom skutočne stoji (tzv. hlavnx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx časť pozemku, teda pozemok ako celok nie je majetkovoprávne nevysporiadaný. Jeden z atribútov ústavnej podmienky "nevyhnutnej miery" vyvlastneniax x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutný rozsah) vyvlastnenia upravuje aj 110 ods. 3 stavebného zákona, ktorý ustanovuje, že vyvlastniť možno len nevyhnutnú výmeru, ktorá je potrebná nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xyvlastnenia je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zastavaného stavbou (nie pozemku, na ktorom je stavba zriadená, ani nie pozemku, ktorý bol pouxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx95 Z.z.), tento účel sa dosiahne tým, že vyvlastnený bude len pozemok v rozsahu stavby na ňom postavenej. Nezastavané časti celého pozemku (identifikoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxať len inými spôsobmi, ktoré upravuje Občiansky zákonník. Nesprávne by postupoval orgán štátnej správy, ak aby v rámci dodatočného vyvlastnenia zastxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxočívky o vyvlastnenie pozemku susediaceho s diaľničnou odpočívkou, na ktorom táto odpočívka vôbec nie je zriadená. Vyvlastnenie susediaceho pozemkx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv.
Stavby, ktorými sú pozemky zastavané, museli byť v čase ich zriadenia povolené podľa vtedy platných a účinných právnych predpisov, to znamená, že bxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxdenie stavby ustanovoval práve administratívnoprávny predpis. V prípadoch § xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xiaden občianskoprávny dôvod. Tento dôvod môže vzniknúť práve vyvlastnením pozemku zastavaného stavbou, t.j. prechodom vlastníckeho práva k takémuxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxvebného zákona, je nielen trvanie vlastníctva štátu k nim pred 1. októbrom 1995 (t.j. pred účinnosťou zákona č. 199/1995 Z.z.), ale aj to, že ide o určité xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxvený napríklad v zákone o vojenských obvodoch, v zákone o obrane, v elektrizačnom zákone, v plynárenskom zákone, v cestnom zákone, v banskom zákone, v zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xtavby vo verejnom záujme, a ktorý aj v súčasnosti trvá podľa ustanovení jednotlivých zákonov uvedených v poznámke 17a ostatnej novely stavebného zákoxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov. Zo znenia § 141 ods. 4 písm. b) vety za bodkočiarkou zákona č. 199/1995 Z.z. vyplýva, že tieto stavby sú vo vlastníctve štátu aj naďalej, prexxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxo podľa § 141 ods. 4 novely stavebného zákona vyvlastniť, sú len tie, pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu.
Ktoré právne inšxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnia, taxatívnym spôsobom upravuje § 139 ods. 1 stavebného zákona v znení zákona č. 199/1995 Z.z., v ktorom sa uvádza, že pod pojmom "iné práva k pozemkom x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxy na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu (poznámka 13 pod čiarou citxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x 151n až 151p Občianskeho zákonníka),
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov (poznámka 13b cituje napr. zákon č. 79/1957 Zb. oprávnenie vykxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx že ak majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pre potreby zriadenia stavby na základe stavebného povolenia obsahuje uvedené právne inštitúty, v zásaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxná, pretože stavebný zákon neupravuje pre tento prípad iné právne dôvody na usporiadanie vzťahov k zastavanému pozemku (§ xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia pozemku, nielen preukázanie vlastníctva k nemu, pre potreby stavebného zákona je zrejmé aj zo zásady "superficies solo non cedit", ktorá platí v práxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxavnému súdu sú známe stanoviská bývalého Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk Naxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerejnené vo Výbere rozhodnutí a stanovísk pod V 8/1982, podľa ktorých je žiadúce, aby tak pozemok, ako aj stavba na ňom postavená bola vo vlastníctve tej xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o zjednotení vlastníckeho práva k pozemku a k stavbe, aj za cenu ich vysporiadania dodatočným vyvlastnením, najmä ak zákon pre vyvlastnenie ustanovujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmku, na ktorom má byt alebo už je zriadená stavba (t.j. pre potreby zriadenia stavby) je zrejmé, že tento pojem je širší ako pojem "majetkovoprávne vyspoxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmená trvalý zásah do vlastníckeho práva vlastníka vyvlastňovanej veci, čo je vlastne aj cieľom vyvlastnenia smerujúcim k majetkovoprávnemu vysporixxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho vysporiadania považuje len prechod vlastníckeho práva alebo trvalé obmedzenie vlastníckeho práva alebo zriadenie, zrušenie, obmedzenie práva vxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje aj ustanovenie § 141 ods. 1 písm. b)novely stavebného zákona). Spôsoby majetkovoprávneho vysporiadania vo vyvlastňovacom konaní nie sú všax xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xysporiadania stavbou vo vlastníctve iného subjektu.
Existencia (trvanie) účelu, pre ktorý môžu byť pozemky v § 141 ods. 4 písm. b) novely stavebného zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxva z textu citovaného ustanovenia zákona - "...a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, ...". Slovný výraz "dosiaľ" je v legisxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého slovníka slovenčiny (VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1995, s. 104) slovný výraz dosiaľ má tri významy tohto slova - dodxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxti, zatiaľ - vo vzťahu k slovu dosiaľ ukazuje alebo odkazuje na koncovú časovú hranicu v súčasnosti, do tohto času, do súčasnosti.
Gramatické chápanie xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že dikcia "dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu" z hľadiska času znamená, že k majetkovoprávnemu vysporiadaniu (v akejkoľvek legálnex xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxra 2000.
Ak by sme výraz "dosiaľ" posudzovali iba z hľadiska jeho gramatického významu, teda z hľadiska koncovej časovej hranice v súčasnosti (t.j. do xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtné pozemky nemožno inak len tak, ako to predpokladá vyvlastnenie - buď prechod vlastníckeho práva spojený so zánikom všetkých ostatných práv k pozemkxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxtníckeho práva alebo jeho trvalým obmedzením (napr. dohodou v oboch prípadoch alebo rozhodnutím súdu, by bolo možné už len ako podmienka, ktorej splnexxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxeho práva alebo jeho trvalé obmedzenie alebo zriadenie, zrušenie, obmedzenie práva vecného bremena v našom prípade k zastavanému pozemku (cieľ vyvlaxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxbo dočasného obmedzenia práva k pozemku, ktoré je tiež legálnym dôvodom na zriadenie stavby) treba ho dosiahnuť vyvlastnením (110 ods. 1 stavebného záxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxa vyvodiť, že aj pri tých pozemkoch, ktoré neboli "dosiaľ" vysporiadané inak ako len vyvlastnením alebo trvalým obmedzením, treba skúmať, či k ich majexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x písm. b) novely stavebného zákona upravil už nie ako cieľ, ale ako účel vyvlastnenia, aj keď vyvlastnenia "dodatočného". Pôvodný účel, pre ktorý bola xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxyhnutné pri dodatočnom vyvlastnení tiež preukázať.
Ak na účely, pre ktoré je možné vo všeobecnosti majetkovoprávne vysporiadať pozemky formou vyvlxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie zastavaných pozemkov.
Z týchto dôvodov ústavný súd nevyhovel návrhu prezidenta, podľa ktorého je ustanovenie § 141 ods. 4 písm. b) zákona č. 199/19xx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxx x xxxxxx xtavebného zákona so všetkými ustanoveniami článkov ústavy, ktoré v petite návrhu namietal, ústavný súd sa nimi zaoberal. Tam, kde nezistil nesúlad nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1 ústavy a čl. 20 ods. 1 prvá a tretia veta ústavy. Navrhovateľ namietal, že ustanovenie § 141 ods. 4 písm. a) až c) novely stavebného xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxsti základných práv a slobôd.
Podľa tohto ustanovenia nikto nemôže byť základných práv a slobôd zbavený právnym predpisom akejkoľvek právnej sily, axx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xstavy upravujúcich základné práva a slobody sa charakter neodňateľnosti a nezrušiteľnosti prejavuje diferencovane rôznym spôsobom a mierou. V prípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxím orgánu štátnej správy. Vyvlastnenie by bolo v tomto prípade v zmysle čl. 12 ods. 1 druhej vety protiústavné, ak by zákon upravil tento spôsob odňatia xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsôb a občanov. V každom inom prípade vyvlastnenie je možné z hľadiska ústavnosti posúdiť len ako právo na ochranu vlastníckeho práva pri možnom použití xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiacerými spôsobmi, nie je možné od zákonodarcu úspešne požadovať, aby (pri rešpektovaní ústavy) zvolil iba jeden z nich.
Hoci vlastnícke právo k zastxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxho trvaní a k jeho premlčaniu ani k zániku (resp. zrušeniu ex lege) nedošlo (táto argumentácia platí aj pre poskytnutie náhrad za vyvlastnenie podľa § 14x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx § 141 ods. 4 písm. a) až c) novely stavebného zákona je v nesúlade s čl. 12 ods. 1 druhou vetou.
Podľa navrhovateľa ustanovenie § 141 ods. 4 písm. a) až c) noxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a slobôd.
Článok 12 ods. 2 ústavy zabezpečuje univerzálnosť rovnosti v základných právach a slobodách všetkých, a to bez ohľadu na odlišnosti spxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxavia, farby xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, ktoré je potrebné v konkrétnom prípade rešpektovať v snahe neporušiť princíp univerzálnosti rovnosti. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxohol byt z týchto dôvodov poškodzovaný, zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný.
Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy je označované aj ako ustanovenie upravxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxrzálnej rovnosti bez ohľadu na spomínané dôvody prirodzenej nerovnosti majú svoj teritoriálny rozmer určený územím Slovenskej republiky.
Diskrimxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlebo slobody, ktoré je späté práve s atribútom prirodzenej nerovnosti a je zrejmé (či už z právnej úpravy alebo z konania smerujúceho proti takto "handixxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxávnení, neznamená bez ďalšieho (t.j. bez ohľadu na dôvody upravené v čl. 12 ods. 2 ústavy) diskrimináciu pripadne zvýhodnenie iných subjektov.
K diskxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného v citovanom článku ústavy, pričom ostatní "nezaťažení" týmito dôvodmi sú pri výkone svojich základných práv a slobôd (alebo priamo už v ich právnex xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtov je diskrimináciou, resp. zvýhodnením subjektov iných. Diskrimináciou alebo zvýhodnením je len určitý druh nerovnosti v základných právach a sloxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
S ohľadom na uvedené nemožno z meritórneho dôvodu namietať nesúlad xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xstanovenie § 141 ods. 5 novely stavebného zákona tým, že upravilo nižšiu výšku náhrad za vyvlastnenie zastavaných pozemkov upravených v odseku 4 citoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxníkom v celom rozsahu právo na ochranu pred núteným zásahom do ich vlastníckeho práva (čl. 12 ods. 1 druhá veta ústavy), ale ho iba oslabilo. Rovnako možnx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovenia povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv. Povinnosť prijať náhradu za vyvlastnený pozemxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xúteným zásahom, avšak právo na ochranu celkom nezaniklo, bolo zachované aj keĎ v nižšej miere.
Dôvody, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xds. 5 s citovaným článkom ústavy.
Zo znenia článku 20 ods. 1 prvej vety, ktoré bolo vo vzťahu k § 141 ods. 5 novely stavebného zákona tiež namietané, nemxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxckeho práva pred núteným zásahom štátu (orgánu štátnej správy) pri vyvlastnení spočíva aj v primeranej náhrade za odňatie už existujúceho majetku. Akx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xruhu, - nedostatok vecnej súvislosti ustanovenia § 141 ods. 5 novely stavebného zákona s čl. 20 ods. 1 treťou vetou ústavy je zrejmý na prvý pohľad, prexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxovenskej republiky stráca účinnosť ustanovenie § 141 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení záxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxbný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Ak Národná rada Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkonov Slovenskej republiky platnosť.