1 Co 34/95

Dovolanie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxm v zmysle § 13 Obč. zák. môže byť iba samotné neoprávnené evidovanie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.
(Uznesenie
Najvyššieho súdu Sx
x xxxxxxxxxx xxx xxx
x xx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa § 11 a nasl. Obč. zák. o ochranu osobnosti a žiadal určiť, že je neoprávnene evidovaný v materiálocx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxie, že nie je evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 451/1991 Zb.
Mestský súd v Bratislave ako súd prvého stupňa žalobu zamietol. V odôvodxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxkej republiky, ktorý by vykonával právomoci bývalého Federálneho ministerstva vnútra a žalovaný v 1. rade na základe uznesenia vlády č. 276/1993, vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxstupcom Federálneho ministerstva vnútra, neprešli naňho právomoci z tohto bývalého federálneho orgánu. Z týchto dôvodov mal za to, že žalovaní nemajx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Namietal nesprávny právny záver prvostupňového súdu v otázke nedostatku pasívnej legitimácie na strane žalovanýcxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi s vydaním osvedčenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) zák. č. 451/1991 Zb. súdnou cestou.
Žalovaný v 1. rade navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť. Uvixxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xsvedčení podľa zák. č. 451/1991 Zb.
Žalovaný v 2. rade sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril. Najvyšší súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal vex xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx súd
1. určil, že je neoprávnene evidovaný v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 451/1991 Zb.,
2. uložxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxx. 1 písm. b) zák. č. 451/1991 Zb.
Z vyššie uvedenej formulácie žalovaného návrhu pod bodmi 1. a 2. ako i odôvodnenia žaloby je zrejmé, že žalobca sa domáha xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Fyzická osoba má právo domáhať sa najmä, aby sa upustilo od neoprávxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx x súvislosti so zásahom do práva na ochranu osobnosti vydaním osvedčenia podľa zák. č. 451/1991 Zb. treba uviesť, že neoprávneným zásahom do práva na ocxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx prípadne i povinnosťami pôvodcu zásahu. Za neoprávnený zásah nemožno preto považovať postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zák. č. 451/1991 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnej bezpečnosti ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 zák. č. 451/1991 Zb., ide totiž o plnenie zákonom uloženej povinnosti. Neoprávneným zásahom v zmysle § 13 xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxosti objektívne spôsobilému privodiť ujmu na právach chránených ustanovením § 11 Obč. zák. Z petitu žaloby pod bodmi 1. a 2. nesporne vyplýva, že žalobxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxy bolo upustené od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti. Pokiaľ ide o otázku nedostatku pasívnej legitimácie žalovaných v 1. a 2. raxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xrávomoci bývalého Federálneho ministerstva vnútra neprešli po rozdelení ČSFR na žiaden orgán Slovenskej republiky. V danej veci je rozhodujúcou tá sxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základe zák. č. 46/1993 Z.z. a ktorá má aj v súčasnosti možnosť tieto materiály využívať. Nie je preto v danom prípade rozhodujúce, či príslušné štátxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx význam, že ak činnosťou podľa uvedeného zákona nie je poverený žiadny orgán, žalobca nemôže mať úspech v tejto časti žaloby, v ktorej sa domáha vydania oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xvedených vyššie. Keďže súd prvého stupňa xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xráva na ochranu osobnosti, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. a) O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia vec mx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx