8 Tz 55/92

Hodnotenie dôkazov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xieste postup podľa § 109 Tr. por.
II.
(Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
z 21. januára 1993,
sp. zn. 8 Tz 55/92.
)
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť pre poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xošice II uznesením z 1. júla 1992, sp. zn. VP 933/30-1991 podľa § 172 ods. 1 písm. b/ Tr. por. zastavil trestné stíhanie obvineného M.P. pre trestný čin ubxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo zn. Škoda 120 L, ŠPZ KEH 31-85 s prívesom z obce B. do obce P. a na mieste zvanom Bakovská strecha v križovatke ciest č. 75 a 74 nerešpektoval dopravnú značkx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx hlavnej ceste sprava, v dôsledku čoho jeho spolujazdec Š.K. utrpel poranenia, ktorým na mieste podľahol a ďalší spolujazdec Z.K. utrpel poranenie mozxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxseniu podal v lehote § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor SR. V jej dôvodoch v podstate namietal, že vyšetrovateľ nepostuxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxia sa mohli prejaviť spôsobom, ako to opísal obvinený a či tieto mohli byť príčinou krátkodobej straty vedomia pred nehodou. Podľa názoru sťažovateľa vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx znaleckého posudku príslušnú kliniku alebo ústav, keďže posudzovaný prípad vyžaduje osobitné vedecké posúdenie. Generálny prokurátor SR navrhol vxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx por. a urobiť nápravu chybného rozhodnutia.
Najvyšší súd SR preskúmal v zmysle § 267 ods. 1 Tr. por. výrok napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxce s istotou nezistilo, či zistená vrodená anomália srdcovej činnosti vyvolala pred posudzovanou dopravnou nehodou u obvineného krátkodobý stav bezxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxy znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a preto rozhodol o zastavení trestného stí'hania proti obvixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 2 Tr. por. Z tejto zásady možno vyvodiť, že ak po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov zostanú pochybnosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
V rámci došetrenia, ktoré uložil Najvyšší súd SR rozhodnutím z 23. januára 1992, sp. zn. 8 Tz 68/91, znalec MUDr.M.S. v doplňujúcom posudku zotrval na toxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak bolo sa však nedá s istotou konštatovať, lebo sa to vymyká z možnosti lekárskej expertízy, najmä pre odstup času. Zotrval tiež na závere, že zistená vxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxkona spochybňuje závery znaleckého posudku v podstate len argumentáciou, že ide o všeobecné a teoretické úvahy, a že vyšetrovateľ mal preto požiadať o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xistenie znalca o existencii uvedeného skrytého ochorenia sa zakladajú najmä na výsledkoch elektrokardiografického vyšetrenia obvineného a jeho dlxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvetvie interné - kardiológia. Príslušná odbornosť znalca pre posúdenie daného prípadu je zrejmá a niet preto dôvodov na nové znalecké dokazovanie.
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxe bolo v rozpore so zákonom.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR