Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

Obpj 5/93 Obchodný register

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xiadosť aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 3, x xx xx x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutia trvá zákonná povinnosť zápisu.
(Stanovisko
Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej rexxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky podal podľa čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xegistra len na vlastnú žiadosť. Ak zistia, že je pre ne výhodnejšie mať živnostenské oprávnenie a zákon im to dovoľuje, obracajú sa na súdy so žiadosťou, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia a predložili o tom rozhodnutie živnostenského úradu, iné výmaz vykonávajú bez predloženia rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
Obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxčerpávajúce, úplné a pravdivé.
Žiadateľ o zápis do obchodného registra je povinný preukázať, že najneskoršie dňom zápisu mu vzniklo živnostenské opxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xivnostenské úrady.
Do obchodného registra sa zapisujú tiež zmeny a zánik zapísaných skutočností, a to bez zbytočného odkladu, ak došlo ku zmene alebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxajúcich z verejného zoznamu, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľa. Návrh na výmaz z obchodného registra musí obsahoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxich zo zápisu do obchodného registra. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môže požiadať aj o výmaz z obchodného registra, ak bola zapísaná na základe xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxodnom registri. Výmaz z obchodného registra treba vykonať v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a preukázateľnou skutočnosťou pre výmaz z rexxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxadateľa na upresnenie údajov (§ 5, § 48 O.s.p.) potrebných na zánik práv a oprávnení vyplývajúcich pre neho zo zápisu v obchodnom registri a nie v živnostxxxxxx xxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD30047SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Obpj 5/93
Druh:Stanovisko (Rc)
Zo dňa:01.11.1993
 
Názov:Obchodný register
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 5 ročník 1993 na strane 167.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 48/1993
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:513/1991 Zb.: §3; 513/1991 Zb.: §27; 513/1991 Zb.: §34; 513/1991 Zb.: §768;
 
Oblasť:OBCHODNÝ REGISTER;