Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

Cpj 67/84 K rozhodovaniu sporov medzi vlastníkmi susedných pozemkov a stavieb

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxne podať len subjekty práv a povinností z vecného bremena, či už na strane povinného alebo oprávneného, treba odlišovať návrhy, v ktorých sa navrhovatexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní užívatelia, ale aj tí, ktorí svoje právo užívať nehnuteľnosť, s ktorou je spojené právo z vecného bremena, odvodzujú od subjektov tohto práva. Ochraxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxoch ohrozené alebo narušené právo. Predmetom tejto ochrany sú nepochybne aj práva zodpovedajúce vecným bremenám.
Ochrana práv zodpovedajúcich vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD2938SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Cpj 67/84
Druh:Rozhodnutie (Rc)
Zo dňa:23.05.1985
 
Názov:K rozhodovaniu sporov medzi vlastníkmi susedných pozemkov a stavieb
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 6 ročník 1985 na strane 345.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 37/1985
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:40/1964 Zb.: §4; 40/1964 Zb.: §129; 40/1964 Zb.: §130; 40/1964 Zb.: §132a ods.4;
 
Oblasť:VECNÉ PRÁVA;OBČIANSKE PRÁVO;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;Služobnosti a vecné bremená;Návrh na začatie konania. Žaloba v občianskom práve;