Cpj 67/84

K rozhodovaniu sporov medzi vlastníkmi susedných pozemkov a stavieb

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxiť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavbu alebo pozemok náležitej opory, teda spravidla takú činnosť, ktorá vyvoláva pohyb, poprípade zosunutie pôdy alebo stavby na nej zriadenej.
Zx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxavujúci pozemok či stavbu neplní svoju povinnosť vykonať dostatočné opatrenie na upevnenie stavby a ak v dôsledku toho hrozí škoda, je ten, koho stavba xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkto utrpel (§ 419 O. z.).
Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) bližšie neuvádza, čo je stavba. Pojem stavby sa nepriamo vymedzuje len vo vykonávacích xxxxxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu (§ 54 zákona č. 50/1976 Zb.).
Napr. vo veci sp. zn. 7 C 911/83 Okresného súdu v Rožňaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnový múr, ktorý na úseku medzi hospodárskymi budovami žalobcu bol porušený. Vytvorenou medzerou v čase väčších zrážok nahromadená povrchová voda prexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxazal do 14 dní vyplniť medzeru v betónovom múre, čím sa odstráni zatekanie. Súd však mal v odôvodnení rozhodnutia uviesť, o ktoré zákonné ustanovenia sa xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx