Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

Cpj 67/84 K rozhodovaniu sporov medzi vlastníkmi susedných pozemkov a stavieb

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Mnoho kolízií medzi susedmi možno prejednať pred národným výborom. Národný výbor môže so susedmi uskutočniť pohovor v rámci starostlivosti o verejný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xodľa ustanovenia § 5 O. z. Ak je socialistické spolužitie porušené zrejmým zásahom do práva, možno sa domáhať ochrany na miestnom národnom výbore. Aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxv bol odstránený. Opatrenie národného výboru má spravidla povahu predbežného opatrenia. Nevylučuje sa ním následné rozhodnutie súdu.
Z poznatkov xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx. zn. 5 C 409/83 Okresného súdu v Dolnom Kubíne sa žalobcovia obrátili pred podaním žaloby na MNV v B., kde žiadali o pomoc pri ochrane osobného užívania poxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxícke vzťahy odporúčal žalobcom uplatňovať ich práva na súde.
Vo veci sp. zn. 12 C 1997/83 Okresného súdu v Banskej Bystrici požiadal žalobca pred podanxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe do práva žalobcu ako osobného užívateľa pozemku, a preto nevydal rozhodnutie v zmysle žiadosti žalobcu. Žalobca sa potom obrátil na súd.
Vo veci sp. xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtavali poschodovú stavbu, čím zamedzovali prístupu svetla k ich rodinnému domčeku. Národný výbor zakázal pokračovať v stavbe. Nakoľko realizácia roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiku pod č. 31/1983 Zb.
Identifikačné číslo ASPI: JUD2927SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:Cpj 67/84
Druh:Rozhodnutie (Rc)
Zo dňa:23.05.1985
 
Názov:K rozhodovaniu sporov medzi vlastníkmi susedných pozemkov a stavieb
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 6 ročník 1985 na strane 331.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 37/1985
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:40/1964 Zb.: §5; 69/1967 Zb.; 31/1983 Sb.; 35/1983 Zb.;
 
Oblasť:NÁRODNÉ VÝBORY;OBČIANSKE PRÁVO;SUSEDSKÉ PRÁVA;VLASTNÍCKE PRÁVO VŠEOBECNE;Pôsobnosť okresných, obvodných, obecných úradov, národných výborov.;Ochrana vlastníctva;