Cpj 76/82

Obmedzená spôsobilosť na právne úkony a rozhodnutie o osobnom stave

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (11)
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xx xx xx xds. 2 a 3 Zák. práce), je rozhodnutím o osobnom stave (porov. § 80 písm. a) O. s. p.).
Toto pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti sa týka právnych úkoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxných a kultúrnych potrieb občanov; týka sa takisto právnych úkonov, ku ktorým dochádza medzi pracovníkmi a organizáciami (štátom) v oblasti pracovnoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxôsobilosti na právne úkony v stanovenom rozsahu sa vzťahuje aj na procesné úkony v konaní o veciach týkajúcich sa uvedených právnych vzťahov. 1)
Prax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xmysle ustanovenia § 10 ods. 2 O. z. a § 12 ods. 2 Zák. práce.
Niektoré súdy svojimi rozhodnutiami vyslovujú, že obmedzenie, prípadne pozbavenie spôsoxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxky rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti, prípadne o pozbavení spôsobilosti na právne úkony tak, že dopadajú aj na úkony z iných právnych vzťahov.
Občxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxcov (v znení so zmenami a doplnkami vyhlásenom pod č. 19/1970 Zb. a v znení zákona č. 29/1978 Zb.) na zaujeatie stanoviska na správny výklad zákona v ustaxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xx x x xx xxxx x x x xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony (§ 10 ods. 1 O. z. a § 12 ods. 3 Zák. práce). Ak občan (pracovník) pre takú duševnú poruchu alebo pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí (§ 10 ods. 2 O. z. a § 12 ods. 2 Zák. práce).
Uvádzané rozhodnutia súdu o pozbavení, prípadne o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon č. 40/1964 Zb., ktorého úplné znenie so zmenami a doplnkami bolo vyhlásené pod č. 70/1983 Zb.) uvádza (§ 34 O. z.), že právny úkon je prejav vôle smexxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xb. v znení vyhlásenom so zmenami a doplnkami pod č. 55/1975 Zb. a v znení zákonov č. 72/1982 Zb. a č. 111/1984 Zb.) obdobne uvádza, že právny úkon je prejxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xríklady právneho úkonu sú tu zároveň uvedené pracovná zmluva, výpoveď, dohoda o náhrade škody a pod.
Podľa ustanovenia § 1 O. z. vznikajú medzi občanxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxi občanov na spoločenskej práci vznikajú medzi občanmi a socialistickými organizáciami pracovnoprávne vzťahy, ktoré upravuje predovšetkým Zákonnxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 141/1950 Zb. (ktorý bol zrušený zákonom č. 40/1964 Zb.), umožňujúcich súdu pozbaviť občana svojprávnosti (celkom alebo čiastočne), ak pre duševnú pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxm schopný si obstarať svoje veci vôbec alebo náležite.
Dôvodová správa k zákonu č. 40/1964 Zb. iba uviedla, že sa v novej úprave upustilo od pojmu pozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxe úkony.
Pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je opatrením v záujme tých, ktorí nemajú možnosť ovládnuť svoje konanie alebo posxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti na právne úkony je obsiahnutá v ustanoveniach § 186 a nasl. O. s. p. Účelom súdneho rozhodnutia o pozbavení (obmedzení) občana (pracovníka) spôsobxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxám (orgánom) prichádzajúcim do styku s osobami postihnutými duševnou chorobou, ktorá nie je len prechodná, alebo s osobami, ktoré sú navyknuté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzenia spôsobilosti na právne úkony, zakotvenej v Občianskom zákonníku a v Zákonníku práce, ako aj právnej úpravy konania o pozbavení a obmedzení spôxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé pod č. 78/1983 Zb.), treba vychádzať z toho, že oprávnenie súdu rozhodovať o tejto spoločensky závažnej otázke je potrebné v záujme už zdôraznenej ochxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xochádza medzi občanmi a socialistickými organizáciami a medzi občanmi navzájom, ako aj vzťahov medzi občanmi a socialistickými organizáciami pri účxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxe teda výlučne) týmito zákonníkmi. V uvedenom zmysle je potom treba chápať rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo o obmedzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxené v celej oblasti uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb a v oblasti účasti občanov na spoločenskej práci upravené tak Občianskym zákonníkom x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxoprávnymi predpismi alebo predpismi sociálneho zabezpečenia. Čo sa týka napr. vzťahov upravených predpismi o sociálnom zabezpečení, ide tu jednak o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxnia hmotných a kultúrnych potrieb občana (porov. napr. jednotlivé dávky a služby uvedené v ustanovení § 80 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb.).
Nemožno tedx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xx x x xx xxxx x x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdzenie spôsobilosti na právne úkony, vyslovené súdom v zmysle týchto citovaných ustanovení, sa vzťahovalo len na právne úkony výlučne urobené podľa uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxony (obmedzenej v tejto spôsobilosti) súdom ide o úkon týkajúci sa vzťahov v oblasti uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb alebo v oblasti účastx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx x x x xxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxď.
Takisto pri posudzovaní procesných úkonov urobených účastníkmi právnych vzťahov, týkajúcich sa oblasti uspokojovania hmotných a kultúrnych pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohto úkonu, bez ohľadu na to, v akom konaní a pred akým orgánom bol urobený alebo akému orgánu bol adresovaný.
Tieto uvedené závery potom treba mať na zxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxbo obmedzené v tejto spôsobilosti v zmysle ustanovení § 10 ods. 1 a 2 O. z. a § 12 ods. 2 a 3 Zák. práce.
Uvedenému výkladu ustanovení § 10 ods. 1 a 2 O. z. a § 1x xxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxm "právne úkony" bez ďalšieho označovania (napr. "právne úkony podľa Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce"), lebo už zo zákona vyplýva, že súdom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch potrieb, vznikajúce medzi občanmi navzájom a medzi občanmi a organizáciami, ako aj na úkony týkajúce sa vzťahov vznikajúcich medzi občanmi a socialxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx