Cpj 301/77

Způsobilost občana k právním úkonům a její omezení

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (23)
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxdy rozsah tohoto omezení se zřetelem k právním úkonům, z nichž vznikají podle ustanovení občanského zákoníka, případně podle ustanovení jiných právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxle ustanovení zákoníku práce, ale i podle jiných předpisů) vztahy při účasti občanů na společenské práci.
S omezením občana ve způsobilosti k právnxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxůsobilosti k hmotněprávním úkonům.
I.
Občanský zákoník z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb.) užíval pro označení způsobilosti občana vlastními úkoxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxl jmenovitě úplné a částečné zbavení občana svéprávnosti.
Občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) již neužívá pojmu svéprávnost (podle dxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxí § 10 upravuje zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům.
Smyslem a cílem obou uvedených zákonných úprav bylo poskytnout občanům zvýšenou ocxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxečné zbavení svéprávnosti to, že šlo o zletilou osobu, která z příčin uvedených v ustanovení § 16 zákona č. 141/1950 Sb. nebyla schopna obstarávat si náxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxní § 12 odst. 2 zák. práce je důvodem pro omezení způsobilosti k právním úkonům to, že jde o osobu, která (ze stejných příčin jako byly uvedeny v ustanovenx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxů, 15 roků a 18 roků (zletilost), přičemž s dosažením každé z těchto hranic byly z hlediska rozsahu způsobilosti k právním úkonům spojeny jiné právní účixxx xx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xkonům v rozsahu způsobilosti osoby starší 15 roků; k ostatním právním úkonům byl způsobilý s tím omezením, xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtupce tedy nenahrazoval, ale jen doplňoval projev vůle osoby částečně zbavené svéprávnosti, popřípadě k jejímu projevu vůle přistupoval.
Podle důxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx50 Sb. jen mechanickým a nevýstižným kritériem. Tato zákonná úprava nebyla proto převzata a nyní platné právo v důsledku toho rozlišuje (pokud jde o zpxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnský zákoník nestaví bez dalšího na roveň osobám nezletilým, nýbrž v ustanovení § 10 odst. 2 o. z. soudům ukládá, aby ve výroku vyslovujícím toto omezexx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrčitým právním úkonům zcela nezpůsobilé a v těchto právních úkonech za ně jednají jejich zákonní zástupci. K ostatním právním úkonům (k právním úkonům xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxm zástupci.
II.
1. Ustanovení § 10 odst. 2 o. z. soudy nevykládají někdy jednotně a správně, zejména v části týkající se určení rozsahu omezení způsxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxzhodnutí pro postavení občana ve společnosti. Výrok určující rozsah omezení formulují někdy neurčitě nebo nejasně a mnohdy tak široce, že ve svých důsxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx z. navazuje na ustanovení § 1 a § 2 o. z. (vymezující pojem občanskoprávních vztahů), na ustanovení § 8 odst. 1 o. z. (vymezující pojem způsobilosti k xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxující pojem pracovněprávních vztahů, na ustanovení § 11 zák. práce, vymezující pojem způsobilosti k právním úkonům v těchto vztazích, a na ustanovenx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx popřípadě podle ustanovení § 12 odst. 2 zák. práce, občana ve způsobilosti k právním úkonům, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxých právních předpisů, občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem a mezi nimi a organizacemi, popřípadě se zřetelem k právním úkonům, k nimž dochází pxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxtanovení § 186 a násl. o. s. ř. je rozhodnutím o osobním stavu (§ 80 písm. a/ o. s. ř.), které je podle ustanovení § 159 odst. 2 o. s. ř. závazné pro každého, txxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx xx ř.), dopad i v jiných právních odvětvích.
V právním řádu existuje totiž řada předpisů, které upravují způsobilost občana k výkonu určitého práva. Poxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxým rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům (popřípadě je v této způsobilosti omezen), pak správní orgán vychází z pravomocného rozhodxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkonu o myslivosti (ve znění vyhlášek č. 5/1971 Sb. a č. 10/1975 Sb.), podle níž musí být lovecký lístek odepřen osobám, které soud zcela nebo jen v omezenxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx Federálního shromáždění, zákona č. 53/1971 Sb. o volbách do České národní rady, zákona č. 55/1971 Sb. o volbách do Slovenské národní rady, zákona č. 5xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxické republice nemají právo volit a být voleni občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž zpxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní orgán z toho, že jde o občana, který je k právním úkonům způsobilý. Správní orgán sám nemůže o způsobilosti k právním úkonům rozhodovat a nemůže ji posuxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xředběžné otázce učinit úsudek o osobním stavu občana, přísluší-li o tom rozhodovat soudu.
V některých případech příslušný právní předpis stanoví pxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxípadě je v této způsobilosti omezen). Tak je tomu např. podle ustanovení vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu (ve znění vyhlášky č. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle ustanovení vyhlášky č. 87/1964 Sb. (ve znění vyhlášek č. 3/1972 Sb. a č. 174/1980 Sb.) lze udělit oprávnění k řízení motorových vozidel jenom tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxx případech splňuje podmínky požadované příslušným právním předpisem a zda tedy má způsobilost k výkonu takového určitého práva, náleží do výhradné prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxxxxxx x xx xxx ve výroku rozsudku určujícím rozsah omezení způsobilosti občana k právním úkonům, způsobilostí občana i z hlediska těchto předpisů. Není proto správxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxti řídit motorová vozidla nebo ve způsobilosti volit a být volen.
3. V oblasti rodinněprávních vztahů má zákon o rodině 1) mimo jiné ustanovení, ktexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxaven). Např. ustanovení § 34, § 37 a § 78 odst. 1 zák. o rod. spojují určité právní účinky s tím, že rodič nezletilého dítěte nemá způsobilost k právním úkxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxé nastávají přímo ze zákona, a není proto správný postup těch soudů, které ve výroku určujícím rozsah omezení způsobilosti občana vyslovují jeho omezexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxéna tehdy, jestliže to přispěje k instruktivnosti rozhodnutí.
Způsobilost občana stiženého duševní poruchou uzavřít manželství je upravena v ustaxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxx xe způsobilosti uzavřít manželství. Ustanovením § 14 zák. o rod. není třeba se zabývat ani v odůvodnění rozhodnutí, neboť způsobilost k uzavření manžexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xdst. 2 o. z. nebo podle ustanovení § 12 odst. 2 zák. práce, tedy s omezením ve sféře hmotného práva a v rozsahu daném tímto omezením, je spojeno, a to přímo ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xx x x xx xxxx práce, jakož i na ustanovení § xx xxxxx x xx xx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xtátním notářstvím nebo před rozhodčí komisí, tedy jeho procesní způsobilost (srov. např. § 20 o. s. ř., § 14 odst. 1 písm. b/, § 25 not. ř. a § 13 zák. práce)x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x jakém rozsahu je omezena jeho způsobilost ke konkrétnímu právnímu úkonu, jehož se týká zahájené řízení. Není proto správný postup těch soudů, které urxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxbo v širším rozsahu než z tohoto omezení plyne) vyslovují i omezení jeho způsobilosti jednat samostatně před soudy nebo státními notářstvími, tedy jakx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxt. 2 o. z. nebo podle ustanovení § 12 zák. práce v něm pouze uvedou (ovšem v odůvodnění a nikoli ve výroku rozhodnutí), že omezení vyslovené tímto rozhodxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxravidla právními úkony ve smyslu ustanovení § 34 o. z. (popřípadě ustanovení § 240 zák. práce), takže na ně nelze ani z tohoto důvodu užít postup upravenx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xkonům, že občan není způsobilý jednat před jinými orgány než soudy a státními notářstvími, a to zejména se zřetelem k ustanovením § 15 zákona č. 71/1967 Sxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxinnosti.
3. Právními úkony ve smyslu ustanovení § 34 o. z. a ustanovení § 240 zák. práce nejsou zpravidla ani návrhy, oznámení, podněty, stížnosti a xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxdněty ke stížnosti pro porušení zákona 4)], obracejí na zastupitelské sbory a státní nebo jiné orgány. Nelze proto omezovat občana v těchto jeho právecxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxním spojeny účinky podle ustanovení hmotného práva, byla by způsobilost občana k jejich podání dána v rozsahu, v němž je z hlediska ustanovení § 10 odst. x xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx/1971 Sb., č. 50/1975 Sb. a č. 62/1978 Sb.)
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xx xx xx