4 Cz 60/82

Sepsání smlouvy o prodeji nemovitosti zůstavitele po jeho smrti a plná moc

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (9)
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxrti zůstavitele převzala od kupujícího kupní cenu, nedošlo tu již vzhledem k ustanovení § 7 odst. 2 O. z. k platnému uzavření kupní smlouvy ani k planému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx do tohoto soupisu uvádět vyplacenou kupní cenu ani pohledávku kupujícího z důvodu nároku na vrácení kupní ceny.
Z odůvodnění.
Státní notářství v Sexxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxla svým dědicem svého bratra S. M., který byl současně i jediným dědicem ze zákona, protože další dědička, sestra zůstavitelky H. L., dědictví odmítla.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xx 149/1 v B.) měly být kupní smlouvou z 30. 6. 1981, tedy po úmrtí zůstavitelky, převedeny na J. Z. za kupní cenu 39 345 Kčs. Smlouva byla registrována státníx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xenu za tyto nemovitosti ve výši 39 000 Kčs, do pasív dědictví pak částku 39 000 Kčs jako pohledávku věřitelky J. Z. za zůstavitelkou. Svým rozhodnutím pak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovení § 39 odst. 1 not. ř.
Nejvyšší soud ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že uvedenými rozhodnuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a pasív dědictví. Státní notářství se v daném případě sice správně zabývalo jako předběžnou otázkou platností kupní smlouvy sepsané až po úmrtí zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti daného případu.
Z obsahu spisu státního notářství v Nymburce sp. zn. R I 430/81 bylo zřejmé, že uvedená kupní smlouva byla sepsána 30. 6. 198x x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x9 350 Kčs byla kupující "zaplacena do rukou prodávající před podpisem tohoto zápisu". Jestliže státnímu notářství v Semilech bylo známo, že prodávajíxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdky této právní skutečnosti i ve vztahu k plnění kupní ceny ze strany kupující. V tomto směru zůstalo řízení neúplné, neboť státní notářství si neobjasnxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx což formulace uvedená ve smlouvě nevylučovala ("...před podpisem tohoto zápisu"). Pokud by k předání kupní ceny došlo až po smrti prodávající, nemohlx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 33 odst. x xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí § 7 odst. 2, věta první, o. z. V tom případě se nemohla částka vyplacená jako kupní cena stát součástí zůstavitelčina majetku, ani nemohla vzniknout poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnou částku S. M. po úmrtí zůstavitelky, nemohlo by jít o majetkoprávní vztah, který by mohl být předmětem řízení o dědictví po zůstavitelce M. Š., ale o prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxlo tedy ustanovení § 4 odst. 1 not. ř. v souvislosti s ustanovením § 34 odst. 1 a § 37 odst. 1 not. ř.
Státní notářství mělo také věnovat větší pozornost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxložil dědic státnímu notářství "dlužní úpis" z 19. 2. 1979, přičemž půjčka ve výši 12 000 Kčs měla být poskytnuta zůstavitelce na opravu domu čp. 51 v B. Texxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtření otázky dluhu bylo potřebné i z toho hlediska, že ze znaleckého ocenění nemovitosti nevyplývalo, že by byla na nemovitosti v posledních letech proxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm roku 1978 při pořizování závěti, zvláště když v řízení o dědictví nevystupovala žádná další osoba, která by se kromě závětního dědice mohla vyjádřit k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxx. 1, § 37 odst. 1 a § 39 odst. 1 not. ř.
------------------------------------------------------------------
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx