5 Cz 97/80

Způsobilost nezletilých osob k určení otcovství

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (13)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxvení § 104 zák. o rod.) posuzovat podle ustanovení § 9 o. z.
Otcovství tedy může být určeno souhlasným prohlášením nezletilých rodičů podle ustanovenx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxč schopen posoudit význam tohoto prohlášení.
Z odůvodnění.
Matkou nezletilé K. D., narozené 16. 8. 1979, je Z. D., která sama byla ještě nezletilá v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx otec, tehdy rovněž ještě nezletilý O.F., učinili 23. 10. 1979 souhlasné prohlášení podle ustanovení § 52 zák. o rod., že otcem nezletilé K. D. je O. F. a soxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxj k podání žaloby o určení otcovství proti O. F.; žaloba byla podána dne 11. 12. 1979 u okresního soudu v Karviné. V průběhu řízení byl usnesením tohoto souxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x. D. je O. F. a že nezletilá bude užívat příjmení po matce.
Okresní soud v Karviné potom pokračoval v řízení o určení otcovství a po provedení důkazů výslxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx. 8. 1979 z matky Z. D., že se nezletilá K. D. svěřuje do výchovy otce a že se matce výživné nestanoví; dále rozhodl, že se nařizuje dohled nad nezletilou K. Dx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany O. F. za souhlasu matky dítěte, k němuž došlo ve věci sp. zn. 31 Nc 123/79 okresního soudu v Karviné a opětovně v průběhu řízení o určení otcovství 17x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxokázáno, že v době rozhodné pro početí nezletilé žalobkyně se matka dítěte pohlavně stýkala pouze se žalovaným, takže je vyloučeno, že by otcem nezletixx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxávním úkonům v plném rozsahu a že jí tedy nepatří rodičovská práva ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 zák. o rod. Stanovení dohledu podle ustanovení § 43 odxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xestanovil, protože nemá žádný příjem a společně žije a hospodaří se žalovaným. O nákladech řízení soud nerozhodl s výrok o nákladech státu odůvodnil poxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xvedeným rozsudkem byl porušen zákon.
Podle ustanovení § 52 odst. 1, 2 zák. o rod. se za otce považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxhlasným prohlášením rodičů, může jak dítě, tak i matka navrhnout, aby otcovství určil soud (§ 54 odst. 1 zák. o rod.). Za otce se považuje muž, který s matkxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxučují (§ 54 odst. 2 zák. o rod.).
V projednávané věci soud prvního stupně pominul při svém rozhodování skutečnost, že žalovaný i matka nezletilé žalobxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxx x0. 1979, kdy byli ještě oba nezletilí, a podruhé v řízení o určení otcovství u téhož soudu při jednání 17. 3. 1980, kdy byl žalovaný již zletilý, avšak matkx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení. Nezletilý může určit otcovství souhlasným prohlášením, pokud je jeho prohlášení přiměřené jexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx x x x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xávadu; přivolení rodičů je však nadbytečné. Bylo proto na soudu, aby posoudil, zda žalovaný a matka dítěte, případně v době řízení o určení otcovství jex xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx potřebné podklady. Pokud by dospěl k závěru, že došlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte, bylo třeba řízení o určení otcovství poxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx pro rozhodování podle ustanovení § 54 zák. o rod., bylo třeba povést dokazování o tom, zda žalovaný souložil s matkou dítěte v době uvedené v ustanovení § xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem z oboru hematologie.
Pokud jde o rozhodnutí o výchově a výživě nezletilé K. D. (§ 113 odst. 2 o. s. ř.), měl soud zvážit, zda jsou dány podmínky pro rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxčné domácnosti, společně hospodaří a společně se starají o nezletilou žalobkyni. Z obsahu spisu také nevyplývalo xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxně pochybil v tom, že nerozhodl o nákladech řízení, ačkoli mu to ukládá ustanovení § 151 o. s. ř., a když rozhodl o nákladech státu, ač stát žádné náklady v txxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch měl soud rozhodnout o soudním poplatku v této věci.
Rozsudkem soudu prvního stupně v projednávané věci byl tedy porušen zákon v ustanoveních § 6, § 1xx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xstanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 116/1966 Sb.