4Tdo/53/2016

§ 360/1, 2a,b Tr.zák.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3814010320.1
U
ZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Pioxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxs. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. a) Tr. zák., § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák., § 127 ods. 4 Tr. zák. o dovolaní obvineného T. U. proti uznxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxx písm. c) Tr. por. dovolanie obvineného T. U. sa odmieta.
Odôvodnenie
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo 06. augusta 2014, sp. zn. 2T 95/2014 bol xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xíslo 1/2014 Z. z. v spojení s § 138 písm. a) Tr. zák., § 139 ods. 1 písm. c) Tr. zák., § 127 ods. 4 Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom v skutkovej vete výxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx) mesiacov nepodmienečne. Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. bol obvinený pre výkon trestu zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom strážexxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xn. EKOL Firat Magnum, kalibru 9 mm P. A.K, výrobné číslo EF-XXXXXXX a jedného kusa zásobníka, ktoré sa nachádzajú na Okresnom riaditeľstve PZ v Prievidzxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxl, že vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát. Na podklade odvolania obvineného Krajský súd v Trenčíne uznesením zo 16. októbra 2014, sp. zn. 3To/74xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx § 322 ods. 1 Tr. por. vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol . Výrok o vine a uloženom treste prepadnutia vecx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx § 360 ods. 2, § 38 ods. 4 a § 37 písm. m) Tr. zák. uložený trest odňatia slobody vo výmere 17 (sedemnásť) mesiacov nepodmienečne a podľa § 48 ods. 2 písm. b) xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x015, sp. zn. 3To/93/2014 odvolanie obvineného voči tomuto rozsudku podľa § 319 Tr. por. ako nedôvodné zamietol. Proti ostatne citovanému uzneseniu kxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xvedených v § 371 ods. 1 písm. c) a písm. g) Tr. por. Uviedol v ňom, že za zásadné porušenie práva na obhajobu považuje skutočnosť, že mu nebola doručená obxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Tr. zák. a nie podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) zák. č. 300/2005 Z. z. v znení zák. č. 1/2014 v spojení s § 138 pxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxalovaného podľa § 34 ods. 4 Tr. por. a súd nepostupoval dôsledne podľa § 121 a § 122 Tr. por. Obsah poučenia mu primerane nevysvetlil, nezistil, či mu poxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxvotný stav, o ktorom svedčí vyjadrenie psychiatričky a aj znalcov z odboru zdravotníctva, odvetvia psychiatrie, ako aj na skutočnosť, že hlavné pojedxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxahu poučení súdom nebola dôkladná, nezabezpečovala jeho dostatočnú informovanosť o postupe súdu podľa Trestného poriadku, a preto sa nemohol náležixx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxho názoru mal byť so zreteľom na osobitosti jeho zdravotného stavu poučený tak, aby mohol v každom štádiu trestného konania uplatňovať svoje právo na obxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Z týchto dôvodov za nezákonné označil všetky dôkazy vykonané na hlavnom pojednávaní, a preto na ne nie je možné prihliadať v čom videl obvinený naplnenix xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdov obidvoch stupňov bol porušený zákon v ustanoveniach, na ktoré v dovolaní poukázal v jeho neprospech a Okresnému súdu Prievidza prikázal, aby vec opxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxadrenie stranám, ktoré by mohli byť rozhodnutím o dovolaniach priamo dotknuté. Prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza vo svojom vyjadrení k dovoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xj postupu, predchádzajúceho jeho vydaniu. Mal za to, že v priebehu trestného konania, osobitne počas dokazovania, nedošlo v žiadnom smere k porušeniu xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xo, že k nesprávnemu ustanoveniu Trestného zákona na predvolaní obvineného na hlavné pojednávanie sa už vyjadril krajský súd vo svojom uznesení zo 16. oxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xôkaz v rozpore s príslušnými ustanoveniami vzťahujúcich sa procesných predpisov. Na základe uvedeného navrhol, aby dovolací súd dovolanie obvinenéxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx 2016 doručenom okresnému súdu 11. novembra 2016 a uviedol, že na dôvodoch podaného dovolania trvá.Následne xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu sú prípustné (§ 368 ods. 1, ods. 2 písm. a), h) Tr. por. a § 566 ods. 3 Tr. por.), bolo podané oprávnenou osobou (§ 369 ods. 2 písm. b) Tr. por.), v zákonom sxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx Tr. por., ako aj obsahové náležitosti uvedené v § 374 Tr. por., a nie je daný dôvod na postup súdu podľa § 382 písm. a), písm. b), písm. d), písm. e) ani písmx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxodom pripomína, že dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok. Nielen z označenia tohto opravného prostriedku ako mimoriadneho, ale predovšetkým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxších - mimoriadnych - procesných a hmotnoprávnych chýb, ktoré by svojím charakterom mohli mať výrazný vplyv na konanie a jeho procesný výsledok, a pretx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xapadnutého rozhodnutia z vlastnej iniciatívy, práve naopak z ustanovenia § 385 ods. 1 Tr. por. expresis verbis vyplýva, že je viazaný dôvodmi dovolanxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xaložené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacích dôvodov uvxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx x písm. c) Tr. por.) sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, teda stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu nxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Výnimočne môže ísť aj o iné pochybenie súdu alebo orgánov činných v trestnom konanxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxždé porušenie práva obvineného na obhajobu môže mať za následok konštatovanie naplnenia dovolacieho dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. cx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxsti obvineného uplatniť svoje základné právo brániť sa proti tvrdeniam obžaloby. Prípadné porušenie práva na obhajobu, pokiaľ sa zásadným spôsobom nxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x tom ktorom prípade bolo zásadným spôsobom porušené právo obvineného na obhajobu, je potrebné vychádzať zo všetkých okolností a špecifík konkrétneho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnávanie jednotlivých dôkazných prostriedkov. Vzťahuje sa k najdôležitejšej fáze trestného konania - k dokazovaniu. Dokazovanie prebieha v štyroch xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Tr. por. sa týka predovšetkým tretej etapy dokazovania, t. j. vykonávania dôkazov súdom, ale zahŕňa aj predchádzaxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním alebo hrozbou s výnimkou prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila (§ 119 ods. 4 Tr. por.), xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm konaní a súdu pri získavaní a vykonávaní dôkazov, ktoré slúžili ako podklad pre rozhodnutie vo veci.Preskúmaním obsahu predloženého spisu najvyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxstné konanie prebiehalo podľa základných zásad trestného konania a príslušných ustanovení Trestného poriadku, v ktorých najvyšší súd nezisťuje porxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx. g) Tr. por. založil v podstate na tvrdení, že nebol s ohľadom na svoj zdravotný stav súdom dostatočne a primerane poučený o svojich právach tak, aby mohxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxí považuje v celom rozsahu za nezákonné. Vychádzajúc z obsahu predloženého spisu Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že nezodpovedá stavu veci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z č. l. 217 predloženého spisu bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že obžaloba bola obvinenému doručená 20. júna 2016. Stavu veci zodpovedá aj ďalšix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvineného majúcej vzťah k vytýkanej nesprávnosti v predvolaní obvineného na nariadený úkon trestného konania. Najvyšší súd sa s touto argumentáciou kxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxhodnutá bola obvinenému doručená v súlade so zákonom, následné doručenie predvolania obvineného chybné len v ňom uvedenom paragrafovom znení nemalo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxx je stíhaný .Z obsahu spisu zároveň vyplýva, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo obvinenému i jeho obhajcovi riadne doručené, obvinený proti nemu poxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xbhajcu (ustanovenému 03. marca 2014), v priebehu tohto úkonu obvinený aj obhajca svoje práva aktívne využívali, pričom obvinený spáchanie skutku klaxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalca a konfrontácii medzi obvineným a poškodeným) a práva obhajcu využíval. Obidvom boli doručené vypracované znalecké posudky, obhajcovi bolo uxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdril k vykonanému dokazovaniu svoje pripomienky. Na hlavnom pojednávaní, ktoré bolo vykonané v prítomnosti obhajcu obvineného bol obvinený o svojicx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnávania sa obidvaja aktívne zúčastnili. Hoci z vypracovaného znaleckého posudku a výpovede znalca z odboru zdravotníctva, odvetvie psychiatrie, okxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnú so sklonmi k protispoločenskej činnosti) a obvinený mohol rozpoznať protiprávnosť svojho konania, mohol ho ovládať zároveň x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx považoval za účelové a tendenčné a nemožno preto súhlasiť s odvolacími námietkami obvineného, že jeho právo na obhajobu bolo zásadným spôsobom porušexx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbsah zákonného poučenia o jeho právach najvyšší súd poznamenáva, že zo zápisníc o výsluchoch obvineného je zistiteľné, že žiadna jeho výhrada v tomto sxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxonaní ostatných dôkazov bol prítomný jeho obhajca ako osoba znalá práva zastupujúca jeho záujmy a z vypracovaného znaleckého posudku bez pochybností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu podľa § 371 ods. 1 písm. g) len odvodil od dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por. a iné porušenie zákona pri vykonaní dokazovania t. j. žixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxd žiadne porušenie zákona pri vykonaní dôkazov, o ktoré konajúce súdy výrok o vine obvineného opreli nezistil, dospel k záveru, že dovolanie obvinenéhx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx:
Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.