26Co/221/2016

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxx                 xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx           xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxx xxx xxxx
xxno a priezvisko sudcu, VSÚ:    JUDr. Katarína Slováčeková
ECLI:                ECLI:SK:KSTT:2017:2315207613.1
Uznesenie
Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z prxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxslava,
a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736, zast. advokátom: JUDr. Vladimír Kán, Námestie
Martina Benku 9, 811 07 Bratislava 1, proxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu Galanta
z 24. mája 2016 č. k. 30C/276/2015-38 takto
rozhodol:
I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti trov konania a trov pxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prvej inštancie I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni istinu
70,70 eur do 3 dní od právoplatnosti takéhoto rozhodnutia a trovy právneho zxxxxxxxxx x xxxx xx xxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odôvodnil právne ust. § 12 ods. 2 písm. b), § 14 ods. 1 písm. d) a ods. 2,
§ 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 z. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 115a ods. 2, § 142 ods. xx x xxx
xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, že žalovaná cestovala na linke MHD Bratislava bez platného
cestovného lístka, v dôsledku čoho jej vznikla povinnosť zaplatiť cestovné 0,70 eur a prixxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxia odôvodnil poukazom na konštantnú rozhodovaciu prax súdov v
drobných sporoch, ktoré sú neprimerané voči pohľadávke, ak ju prevyšujú. V týchto prípxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrnej proporcionality, t. j. približnej rovnosti pohľadávky a náhrady trov
konania (a súčasne kritéria reálnej nevyhnutnosti uplatňovania práv účaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxbkyni právo na náhradu trov právneho zastúpenia
vo výške 25% z uplatnenej sumy za 2 úkony právnej služby a náhradu za súdny poplatok 16,50 eur.
2. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxeda okrem náhrady súdneho poplatku tiež
v sume 89,96 eur na trovách právneho zastúpenia za 3 úkony právnej služby). V odvolaní namietala
predovšetkýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxx xxxxxm práve dôsledkom takejto aplikácie malo
byť aj neprimerané zníženie požadovanej náhrady. Podľa žalobkyne je nepochybné, že predmetnú vec
je možné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovenie § 150 O. s. p. umožňuje súdu, aby vo
výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa nepriznal náhradu trov konania celkom
alebo sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx ktorého je drobný spor, musí súd vždy
postupovať dôsledne podľa príslušných zásad, pretože ani v takýchto konaniach sa nezmenila rovnosť
účastníkox xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy). Nemožno preto nepriznať alebo znížiť
trovy konania len preto, že ide o drobný spor s poukazom na § 150 ods. 2 O. s. p.. Takýmto postupom (pri
absencix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeho súdu pre ľudské práva, ako i Ústavného
súdu Slovenskej republiky, nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia
je poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxnili ustanovenia O. s. p., súd môže
pristúpiť k zníženiu neprimeraných trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných sporoch neprimerané.
V týchto konanxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxovať minimálne dvojnásobne
vyššiu sumu ako je výška samotnej istiny, čo v prejednávanej veci nie je. Súd prvej inštancie sa však
nezaoberal výškou vzxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxjú
niekoľkonásobne výšku istiny a okrem súdneho poplatku predstavujú odmenu za právnu službu za
minimálny počet úkonov, za ktoré je stanovená minimxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxplatku je obligatórnou povinnosťou žalobkyne a preto nemožno znižovať trovy právneho zastúpenia
bez prihliadnutia na výšku súdneho poplatku. Samoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
smerujúcu ku kontrole správnosti a úplnosti podania, ako i dôkazných prostriedkov predkladaných
so žalobou. Uplatňované trovy konania sú účelne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xredpisov. Žiadne ustanovenie hmotných či procesných noriem platných na území Slovenskej republiky
neobmedzuje právo účastníka dať sa zastupovať v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje
európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Nariadenie deklxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxx xxx xCo/271/2009. Keďže bola v drobnom spore zastúpená advokátom, ako úspešný
účastník má právo na náhradu (okrem vlastne účelne vynaložených trov i) trox xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx, neodôvodnené a neprimerané, aby žalovaná neznášala trovy procesne úspešnej
žalobkyne, ktoré jej vznikli, vrátane trov právneho zastúpenia v zmysxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxa do výšky uplatňovanej pohľadávky.
3. Žalovaná odvolací návrh nepodala.
4. Odvolací súd vo veci rozhodoval podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. zx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších zmien a doplnení (ďalej len „O. s. p.“), keďže podľa § 470 ods. 1 CSP ak
nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxsti tohto zákona, zostávajú zachované.
5. xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxnia účinného O. s. p., akt. § 362 ods. 1
CSP), oprávneným subjektom - stranou, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP), proti
rozhodnutxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxx x xxx
xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxie má zákonné náležitosti (§ 205 ods. 1 O.
s. p., akt. § 127 a § 363 CSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie v medziach daných rozsahom (§ 379
CSP) a dôvodmi xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxx x xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx ods. 2 CSP), súc pritom viazaný
skutkovým stavom ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), postupom bez nariadenia odvolacieho
pojednávania (§ 3xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxi je vo výroku vecne správne
(§ 387 ods. 1 a 2 C.s.p.).
6. Podľa § 150 ods. 2 O. s. p. (účinného v čase vyhlásenia napadnutého rozsudku súdu prvej inštancixx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxx xoužiť v prípadoch, keď boli naplnené všetky predpoklady na
priznanie náhrady trov konania (§ 142 ods. 1 O. s. p.). V danom prípade súd prvej inštancie nx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrok na náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti
žalovanej, ktorý vo veci úspech nemala.
8. Odvolaciu námietku žalobkyne poukazujxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ďalšiu
podmienku zákon v tzv. drobných sporoch nepoznal (na rozdiel od ust. odseku 1 § 150 O. s. p.).
9. Aplikácia ustanovenia odseku 2 § 150 O. s. p. prxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxi neprimerané voči pohľadávke. Definíciu pojmu neprimeranosti zákon neuvádzal, preto bolo
potrebné vychádzať pri jeho výklade z účelu zákonnej úprxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxtanovené európske konanie vo
veciach s nízkou hodnotou sporu, v tom zmysle aby sa pristupovalo k zníženiu trov, ktoré sú v drobných
sporoch neprimeraxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xáujem na vedení konania z
dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky
hromadne uplatňujú, majú xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx advokáta stále
zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé. Z uvedeného vyplýva, že účelom takejto
zákonnej úpravy bolo eliminovanie trox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxsiť so žalobkyňou, že v dôvodovej správe sa poukazuje na prípady niekoľkonásobného
zvýšenia trov v drobných sporoch v porovnaní s uplatňovanou pohľaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxkoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka.
11. V rámci úvah o neprimeranosti trov konania bolo potrebné prihliadať tiež na charakter uplatnenxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxskúmavaného konania bolo vymáhanie cestovného s
príslušnou zákonnou sankciou. Jedným z hlavných predmetov činnosti žalobkyne je pravidelná verejxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxroku prostredníctvom súdu. Súd prvej inštancie priznal
žalobkyni náhradu trov konania, ktorá spočívala v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 16,50 xxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnaložené (s poukazom na jednoduchosť sporu a
rutinný charakter právnej veci). Odvolací súd sa stotožnil s tým, že typovo ide o vec veľmi jednoduchú po
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxum jazdy bez platného cestovného lístka, číslo dopravnej
linky, výška dlhu a dátum pokusu o zmier.
12. Zo žaloby je zrejmé uplatnenie si trov právneho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxnia v celkovom súčte (16,50 + 89,96 = 106,46 eur) prevyšujú žalovanú pohľadávku. xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xospodárnosti konania tak predstavuje neekonomičnosť vedenia
sporu.
13. Ak v prejednávanej veci šlo o prípad presahu požadovanej náhrady trov konaxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xe súd vždy povinný skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených
úspešnou stranou v spore. Je pritom potrebné dôsledne rozlišovať medzi práxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxmôžu posudzovať ako celok, aj keď strana má právo na náhradu trov
konania, pretože každý úkon alebo každé platenie trov treba posudzovať samostatne. Jxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xastúpenia žalobkyne advokátom za neúčelné, vzhľadom na
paušálny charakter jeho zastupovania v danej veci, predstavovaný iba využívaním (advokátoxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti.
15. Súd bol povinný dbať (§ 2 O. s. p.), aby nedochádzalo k zneužívaniu práv na úkor fyzických
alebo právnických osôb. Zákaz zneužitia práva zabezxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxého
poskytovateľa služieb hromadnej prepravy osôb na území hlavného mesta Slovenskej republiky, preto
je opodstatnené zaoberať sa aj v tomto prípaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxrany obrátiť sa na súd prostredníctvom právneho zástupcu je potrebné odlíšiť právo
na náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvislé od konkrétnych okolností danej veci. Odvolací súd nespochybňuje právo
žalobkyne na zastupovanie v konaní právnym zástupcom, avšak žalobkyňa xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxx ods. 2 O. s. p. obsahuje dva spôsoby riešenia prípadu neprimeranej náhrady trov
konania a to nepriznaním náhrady alebo jej znížením. Vzhľadom na zásaxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jej náhrady trov právneho
zastúpenia vzhľadom na vyššie uvedené závery odvolacieho súdu. Preto odvolací súd rozhodnutie súdu
prvej inštancie v napxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xoužijú aj
na odvolacie konanie.
19. Podľa § 255 ods. 1 CSP súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.
20. Podľa § 262 ods. 1 x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxvej inštancie
po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny
úradník (2).
21. O nároku na náhradx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x
xxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj priznal právo
na náhradu trov odvolacieho konania v plnej výške, a to z dôvodu, že strana, ktorá mala plný úspech vo
veci, má nárok na náhradu všetkých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx I § 3 ods. 9 posledná
veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení; § 393 ods. 2 druhá veta CSP).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx alebo ktorým sa
konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadenx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxu práva na spravodlivý proces. (§ 420 CSP)
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo
rozhodnutix xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxanie podľa § 421 ods. 1 <. nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy;
na xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xinimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xozhodujúci deň podania žaloby
na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 2 CSP)
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 CSP)
Dovolxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxtupoval, tvoril nerozlučné
spoločenstvo podľa § 77. (§ 425 CSP)
Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konanix xxxxxxxx xx
xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxzhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie,
lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. (x xxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxí zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom. (§ 429 ods.1 CSP)
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ktorý za ňu koná má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou
a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnicxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxlania.(§ xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxd sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada. (§ 431 ods. 2 CSP)
Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxá za nesprávne,
a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia. (§ 432 ods.2 CSP)
Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ pouxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxy na podanie dovolania. (§ 434 CSP)
V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
okrem skutočnosxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx