2 Tdo 58/2014

Procesné a hmotnoprávne ponímanie skutku. Ukladanie spoločného trestu resp. ďalšieho samostatného trestu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
Judikatúra (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxého (§ 10 ods. 16 Tr. por.), nie hmotnoprávneho (§ 122 ods. 13 Tr. zák.) ponímania skutku, čo zodpovedá ustanoveniu § 9 ods. 2 Tr. por.
II. Ak u skoršiehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxkový útok toho istého pokračovacieho trestného činu postupuje (uloží trest) bez použitia ustanovenia § 41 ods. 3 Tr. zák.
III. Uloženie spoločného txxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účinky zahladenia odsúdenia, osobitným druhom (sui generis) obnovy konania, pri ktorom je novou skutočnosťou (zodpovedajúcou ustanoveniu § 394 odsx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s článkom 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2015, sp. zn.
2 Tdo 58/2014
Najvyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxkého súdu v Trenčíne z 15.1.2014, sp. zn. 3To/106/2013, rozhodol tak, že vyššie uvedeným uznesením krajského súdu bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 píxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxnej. Zrušil toto uznesenie krajského súdu a zrušil aj uznesenie Okresného súdu Prievidza z 21.8.2013, sp. zn. 2T/74/2010, ako aj všetky ďalšie rozhodnxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal dňa 29. marca 2010 na xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xkutkovom základe, že
ako zastupujúca osoba A.M. a H.M., trvale bytom B. uzatvorila dňa 28.09.2007 v Prievidzi kúpnu zmluvu s kupujúcim spol. G. X. a.s.x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxrálnom xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xodpísané manželmi M. bolo dňa 28.09.2007 odvolané, o čom v čase spracovania a podpísania kúpnej zmluvy vedomosť mala a ktoré akceptovala, čím by vkladox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxkom Okresného súdu Prievidza zo 16. decembra 2011, sp. zn. 2T/74/2010, bol podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. zrušený výrok o vine, treste a škode trestného rozkaxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xodvodu sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. na skutkovom základe v bode 1/ totožnom s podanou obžalobou a v bode 2/, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxíctva č. X., ktoré boli vo vlastníctve Z.M., o čom spísali dohodu 21. januára 2008 v P., ktorou sa jej zaviazala vyplatiť 2.300.000,- Sk (76.346 eur) do 31x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxkami za 200.000,- Sk (6 638,78 eur), čím zabezpečila povolenie vkladu do katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v T., Správy katastra M. pre novéhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxx xxd podľa § 221 ods. 4, § 41 ods. 3, § 38 ods. 4, § 37 písm. m/ Tr. zák. uložil spoločný trest odňatia slobody v trvaní jedenásť rokov a osem mesiacov.
Podľa § 48 xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xložil J.S. ochranný dohľad v trvaní dva roky.
Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. súd poškodených odkázal s nárokom na náhradu škody na občianskoprávne konaniex
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxľa § 321 ods. 1 písm. b/, c/, ods. 3 Tr. por. napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx na ustanovenie § 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por. zastavil trestné stíhanie J.S. pre obzvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkej prokuratúry v Trenčíne z 29. marca 2010, sp. zn. 1 Kv 2/08. Poškodených podľa § 281 ods. 3 Tr. por. s nárokom na náhradu škody súd odkázal na občianske sxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxoti citovanému uzneseniu Okresného súdu Prievidza podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosti prokurátora a poškodeného zamietol ako nedôvodné.
Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxátor) dovolanie v neprospech J.S. z (dovolacieho) dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.
Dovolateľ podané dovolanie oprel o tietx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť, zruší v rozsudku skorxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Súd pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku znova rozhodne o vine za pokračovací trestný čin xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xtorý nesmie byt' miernejší než trest uložený skorším rozsudkom. Súd prípadne rozhodne tiež o nadväzujúcich výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vixxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxy čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 281 odsek 1 Tr. por. súd zastaví trestné stíhanie, ak na hlavnom xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené.
Podľa § 9 odsek 2 Tr. por. ak sa týka dôvod uvedený v odseku 1 len niektorého z čiastkových xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná.
Týmito ustanoveniami Trestného poriadku a Trestného zákona sa Okresný súd Prievidza x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia.
V ustanovení § 41 odsek 3 Tr. zák. sú zakotvené podmienky na ukladanie tzv. spoločného trestu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xeprípustnosť trestného stíhania podľa § 9 odsek 1 písmeno e) Tr. por. pri pokračovacom trestnom čine neplatí, nakoľko zákonodarca pripustil, že čiasxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxípade, ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový skutok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, ak za iný čiastkový skutok bol už súdom xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxacom trestnom čine a trestných činoch, ktoré s ním boli spáchané v jednočinnom súbehu, zruší tiež celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v txxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxodne o vine za pokračovací trestný čin, vrátane nového čiastkového skutku (útoku) a takisto rozhodne o spoločnom treste za pokračovací trestný čin. Texxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxen čiastkový útok pokračovacieho trestného činu bráni v konaní pre ďalšie čiastkové útoky tak, ako to zákonodarca vyslovene uvádza v ustanovení § 42 oxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trestu podľa § 42 odsek 1, odsek 2 Tr. zák., dochádza týmto postupom aj k zrušeniu výroku o vine, ako aj všetkých výrokov na tento výrok nadväzujúcich a nixxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xeľmi nebezpečnej situácii, keď by páchateľ v záujme vyhnúť sa potrestaniu za závažný pokračujúci trestný čin vykonal kroky k odhaleniu marginálneho dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. zaplatením peňažného trestu, vykonaním trestu povinnej práce, či osvedčením sa v skúšobnej dobe, upustením od potrestania ...) sa vyhne možnému potxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vykonávaním rôznych úmyselných obštrukcií v rámci trestného konania, ktoré zvolila i obvinená S., ktorá sa nedostavovala k prejednaniu veci pred súdxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo zločinu podvodu podľa § 14 odsek 1, § 221 odsek 1, odsek 4 Tr. zák. jej hrozí uloženie trestu odňatia slobody vo výmere desať až pätnásť rokov. V tomto prxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxra 2013 o amnestii.
Vychádzajúc z uvedených dôvodov, ak bolo o čiastkovom útoku v danom prípade právoplatne rozhodnuté (a následne i trest zahladený)x x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodvodu podľa § 14 odsek 1, § 221 odsek 1, odsek 4 Tr. zák. prejednal a uložil jej primeraný trest odňatia slobody zodpovedajúci závažnosti spáchaného sxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxsením Okresného súdu Prievidza z 21.08.2013, sp. zn. 2T/74/2010, porušený zákon v ustanovení § 319 Tr. por. a predchádzajúcim konaním v ustanoveniacx x xxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky:
1) podľa § 386 odsek 1 Tr. por. vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Trenčíne z 15. januárx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxsenie Krajského súdu v Trenčíne z 15. januára 2014, sp. zn. 3To/106/2013, ako aj predchádzajúce konanie vrátane uznesenia Okresného súdu Prievidza z 1x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxzhodol.
I keď bol J.S. ustanovený opatrením z 23. septembra 2014 obhajca, ktoré opatrenie prevzala 30. septembra 2014, na výzvu na vyjadrenie k podanéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Popisuje v ňom priebeh predaja predmetnej nehnuteľnosti, prezentuje svoju nevinu a dáva návrh na vykonanie konkrétneho dokazovania.
Na verejnom zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxinenej vyslovil názor, že súdy dvoch stupňov postupovali v súlade so zákonom a navrhol podľa § 392 ods. 1 Tr. por. dovolanie Generálneho prokurátora Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxím rozhodnutia skúmal procesné podmienky pre podanie dovolania a zistil, že dovolanie bolo podané proti prípustnému rozhodnutiu xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xovolania generálnym prokurátorom v neprospech obvineného podľa § 370 ods. 1 Tr. por. začína plynúť dňom doručenia rozhodnutia o sťažnosti prokurátoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxžnosti ktorého sťažnostný súd rozhodol - a na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni (§ 370 ods. 3 Tr. por.), že dovolanie spĺňa obligatórne obsahové náležxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxm. i/ Tr. por. - rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxoprávneho ustanovenia došlo, a procesnej, t.j. vyvodenia z takého (prípadného) porušenia procesných dôsledkov v podobe rozhodnutia pre konkrétny pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxtnom stíhaní tejto obvinenej. Svoj základ to má v ponímaní pokračovacieho trestného činu ako hmotnoprávnej kategórie upravenej najmä v ustanoveniacx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxkračovania v konaní, pre ktoré je obvinená stíhaná, ako nový skutok) s dopadom na ukladanie trestu - úhrnný, spoločný, súhrnný - §§ 41, 42 Tr. zák., s proxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xstý skutok (vrátane pokračovacieho činu) skončilo mimo iné zastavením trestného stíhania, za výnimky zrušenia rozhodnutia v predpísanom konaní s naxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa odsúdenia vo vzťahu k časti pokračovacieho trestného činu s pôvodne uznanou vinou, ktorá je práve predmetom posúdenia dovolacieho súdu na základe poxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnov, pri ktorom dochádza k odsúdeniu za jednotlivé trestné činy dvoma alebo viacerými po sebe nasledujúcimi rozsudkami - súhrnným trestom, a že za všetxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxma alebo viacerými po sebe nasledujúcimi rozsudkami - spoločným trestom, sa vymyká situácia, kedy skoršie odsúdenie, vo vzťahu ku ktorému by inak mal bxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xds. 3 Tr. zák. použiť ustanovenie o súhrnnom treste, ktoré je vo svojej podstate xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi účinky jeho zahladenia, nie je v takom prípade možné použiť ani ustanovenie o spoločnom treste - § 41 ods. 3 Tr. zák., ktoré na primerané použitie § 42 (xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxačovacieho trestného činu uloží ďalší - samostatný trest, nie trest súhrnný alebo spoločný.
Z uvedeného vyplýva, že ak u skoršieho právoplatného odsxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxo pokračovacieho trestného činu uloží trest bez použitia ustanovenia § 41 ods. 3 Tr. zák.
Pri pokračovacom trestnom čine sa ustanovenie § 9 ods. 1 písmx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxým prvostupňovým súdom) týka procesného (§ 10 ods. 16 Tr. por.), nie hmotnoprávneho (§ 122 ods. 13 Tr. zák.) ponímania skutku, čo zodpovedá ustanovenxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por. len niektorého z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu, nebráni to, aby sa vo zvyšnej časti takého činu viedlo trexxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsudku súdom prvého stupňa s nadobudnutím právoplatnosti, zrušením tohto výroku) je vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozsudku uvedenému v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxeniu § 394 ods. 1 Tr. por. (podmienky obnovy konania) spáchania ďalšieho čiastkového útoku toho istého pokračovacieho trestného činu.
Ustanovenie x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa ktorého nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý už bol právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby za splnenia podmienok totožnosti sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xolo v predpísanom konaní zrušené. Ustanovenie § 41 ods. 3 Tr. zák. je skratkou (odstránením dokazovania súdom o skutkoch už skôr preukázaných) obnovy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxého trestu teda nedochádza ohľadom skoršieho odsúdenia za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, vo vzťahu ku ktorému je ukladaný taký trest, x xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxvom útoku takéhoto činu bolo v predchádzajúcom konaní rozhodnuté a odsúdenie je už zahľadené, nie je táto skutočnosť dôvodom na zastavenie trestného sxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxym opravným prostriedkom pre zrušenie predtým právoplatného rozhodnutia o tom istom skutku (čiastkové útoky), pre prípad uznania viny a ukladania trxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxestného činu, čo bude vecou individuálneho posúdenia súdom.
Vychádzajúc z uvedeného najvyšší súd, konštatujúc z dôvodu § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x x xx xxxx xx x x2 ods. 3 a § 122 ods. 13 Tr. por. v prospech obvinenej J.S., zrušil toto uznesenie, jemu predchádzajúce uznesenie prvostupňového súdu, ako aj všetky ďaxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxvidza (vzhľadom k potrebe vykonania dokazovania) prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.