1 Cz 42/73

Osobné užívanie bytu a prenechanie časti bytu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (10)
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx x. sa uplatňuje návrhom na súde (394 ods. 3 O. z.).
Ak nedošlo k uzavretiu zmluvy o prenechanie časti bytu, uplatňuje sa nárok na vypratanie bytu na súde xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx uživateľa bytu alebo sa správajú spôsobom, ktorý odporuje zásadám socialistického spolužitia (čl. VI a čl. VII O. z.).
Z odôvodnenia.
Žalobca sx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxm, že žalovaným dovolil v r. 1967 bývať v časti jeho bytu, že však žalovaní sa k nemu a jeho manželke hrubo správali, dokonca 7.4.1972 ho žalovaný zbil a spôxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x91 O. z. má rozhodnúť miestny národný výbor.
V dôsledku odvolania žalobcu Krajský súd v Košiciach potvrdil napadnuté uznesenie. V odôvodnení uviedxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxdľa ktorého miestny národný výbor rozhoduje o zrušení práva užívať časť bytu v prospech užívateľa bytu. Dodal ešte, že ak by žalobca nemal úspech v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxi pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uzneseniami súdov obidvoch stupňov bol porušený zákon.
V občianskom súdnom koxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxa neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 ods. 1 O. s. p.).
Súd dbá na to, aby sa skutočný stav veci zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.
Občan má právx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x32 O. z.).
V prejednávanej veci súdy obidvoch stupňov nepostupovali dôsledne podľa citovaných ustanovení.
Zastaviť konanie podľa ustanovenia § 1xx xxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje do jeho vlastníckeho práva, nárok na ochranu podľa ustanovenia § 132 O. z., spadá konanie a rozhodovanie o takomto nároku do kompetencie súdu, a to aj v xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx na prechodný čas nasťahovali do časti jeho rodinného domčeka. Zo spisu nevidno, či sú účastníci príbuzní žalobcu.
Ak žalovaní užívajú byt iba na záklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavdaže, ak sa žalovaní, bývajúc v dome iba na základe rodinných vzťahov, správajú spôsobom, ktorý odporuje zásadám socialistického spolužitia (čl. Vx x xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xmluve o užívaní časti bytu v rodinnom domčeku - a na takúto zmluvu nebolo potrebné privolenie národného výboru (§ 34 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb.) - vzniklx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxvody uvedené v ustanovení § 184 písm. b) O. z., môže sa žalobca domáhať ochrany na súde.
Keď odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorý zxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xrvého stupňa zákon v ustanoveniach § 1, § 6, § 7, § 120 ods. 1 a § 221 O. s. p. v súvislosti s ustanoveniami § 4 a § 132 O. z.