6 Tdo 56/2013

Zhodnotenie poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností na podklade dovolania obvineného

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxou, ktorá je vylúčená z preskúmania dovolacieho súdu v prípade, že tento koná na podklade dovolania obvineného podľa § 371 ods. 1 Tr. por. Ak ale súd vo výxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx do úvahy pri ukladaní trestu - pri úprave trestnej sadzby - tak, ako to ustanovuje § 38 ods. 2 až 4 Tr. zák., ide o skutočnosť, ktorá za splnenia podmienky uxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxávneho ustanovenia).
(Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Tdo 56/2013 zo 14. mája 2014)
Citovaným uznesením najvyšší súd dovolanie obvinenéhx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx. zn. 0T85/2011, podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietol.
Odôvodnenie
Rozsudkom Okresného súdu Košice I z 9. januára 2013, sp. zn. 0T/85/2011, bol obxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxm skutkovom základe, že
dňa 27. novembra 2011 v čase okolo 04.05 hod. v K. na ulici M. č. X., po predchádzajúcom poškodení vylomením mreže vedúcej z podchxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxcudzil 1 ks tašku Hamma na fotoaparát v hodnote 5,40 eur s objektívom s adaptérom zn. M-42 v hodnote 11,84 eur, 2 ks kryty zn. Sigma v hodnote 4,90 eur, 1 ks blxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xur, 1 ks nabíjačku Kodak na fotoaparát v hodnote 9,86 eur, 1 ks nabíjačku na blesk v nezistenej hodnote, 1 ks objektív zn. Nikon 50/14 v hodnote 250,02 eur, x xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxostroj 2S 900 v hodnote 43,31 eur, 1 ks nabíjačku na baterky Nikon D3S v hodnote 8,66 eur, 1 ks notebook zn. HP 6820S v hodnote 228 eur a 1 ks tašku na notebook v xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a z miesta činu ušiel, pričom bol následne zaistený na úteku, čím by takto odcudzením veci spôsobil spoločnosti I.S. s.r.o. so sídlom K., M. č. X. škodu vo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx xx xxxx xx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxáženia (§ 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák.).
Odvolanie obvineného proti vyššie citovanému rozsudku bolo podľa § 319 Tr. por. uznesením Krajského súdu v Košxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx P.H., podané prostredníctvom jeho obhajcu a smerujúce proti obom skôr spomínaným rozhodnutiam, kde tento ako dovolacie dôvody označil dôvody uvedenx x x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxe odôvodnenia takto podaného dovolania.
V bližšom písomnom zdôvodnení poukázal obvinený v prvom rade na tú skutočnosť, že okresný súd ho odsúdil len nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxí. Tieto výpovede sú však neprípustné - nepoužiteľné aj po ich zopakovaní, keďže vypočúvaní policajti sa odvolávali na svoje predchádzajúce výpovedex xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obranu. Navyše nebol pritom v jeho prospech vykonaný na hlavnom pojednávaní výsluch poškodeného, ktorý podľa jeho názoru vie potvrdiť rozhodujúce skxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xx xxotožnili s názorom, že jeho obrana je účelová bez toho, aby bol vykonaný nejaký dôkaz, ktorý by takéto tvrdenie skutočne odôvodňoval. Tiež nesúhlasí anx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxbrovoľne upustil a snažil sa odstrániť nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným zákonom z podniknutého pokusu tým, že na povale objexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xds. 3 písm. a/ Tr. zák., má byť pritom zrejmá z ním popísaného skutkového (dôkazného) stavu. V prípade, že mal súd akékoľvek pochybnosti, ktorá z varianx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prospech obvineného", uvedenej v § 2 ods. 4 Tr. por. (?) Ak by sa však súd s týmto nestotožnil, právne posúdenie jeho konania ako dokonaného činu treba poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxto opustil bez tašky ešte pred príchodom hliadky Policajného zboru. Zo strany súdu tu došlo k nesprávnemu použitiu judikátu uverejneného pod R 51/76-Ix
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxný v súvislosti s výrokom o treste opakovane vyčítal súdmi použitú právnu kvalifikáciu podľa § 212 ods. 1, ods. x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxx x xxxm. a/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.,
- k zmene právnej kvalifikácie došlo počas konania na súde pred prvým odsudzujúcim rozsudkom, a to s odkazom na stanovisxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxde zákona, keď navyše dané stanovisko nemôže byť použité ani s poukazom na zákaz retroaktivity v neprospech páchateľa (bolo prijaté až po spáchaní skutxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx Tr. zák., obsahujúca rovnaký počet znakov ako použitá právna kvalifikácia, zodpovedajúca vyššie spomenutému stanovisku (má tu ísť o "neústavné prepxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxči iným osobám v obdobnej trestnej veci v rovnakom právnom postavení (do pozornosti dal niektoré takéto "iné" rozhodnutia, neaplikujúce stanovisko txxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxny príslušných súdov, aj keď podľa mienky dovolateľa boli v jeho prípade jednoznačne dané poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písm. l/ a písm. n/ Tr. zák. xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ten fakt, že v dôsledku nepriznania týchto poľahčujúcich okolností došlo v zmysle § 38 ods. 4 Tr. zák. k zvýšeniu dolnej hranice zákonom stanovenej trexxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný v tom, že napriek tomu, že trval na preštudovaní spisu po skončení vyšetrovania v zmysle § 208 ods. 1 Tr. por., toto mu nebolo umožnené. Na podporu svojxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx) je vyšetrovateľ povinný predložiť obvinenému na preštudovanie celý spis. Ak za tejto situácie obvinený nie je oboznámený so všetkými dôkazmi obsiahxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xísm. h/). Naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. však vidí i v tom, že v rozpore so zákonom mu nebolo doručené vyjadrenie prokurxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxil dôvody väzby bez prítomnosti jeho obhajcu - s čím výslovne nesúhlasil - ako i prokurátora v inom zložení senátu v akom pojednával.
Vzhľadom na vyššie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxateľ neprávne hovorí o rozsudku) Krajského súdu v Košiciach z 24. apríla 2013, sp. zn. 4To/9/2013, porušený zákon v § 319 Tr. por. a v konaní, ktoré mu prexxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx 2013, sp. zn. 4To 9/2013, ako i rozsudok Okresného súdu Košice I z 9. januára 2013, sp. zn. 0T/85/2011, vo výroku o vine a treste.
Podľa § 388 ods. 1 Tr. porx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx príslušnej okresnej prokuratúry, ktorý nepovažuje v danom prípade dôvody dovolania v zmysle § 371 Tr. por. za splnené. K namietaným výsluchom štyrocx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx za súčasného dodržania práva na obhajobu. Pokiaľ ide potom o údajne nesprávnu právnu kvalifikáciu, táto je v zhode so stanoviskom trestného kolégia naxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxx xlovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) pred vydaním rozhodnutia o dovolaní obvineného skúmal procesné podmienky pre podanie dovolanix x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xrostredníctvom obhajcu (§ 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por. a § 373 ods. 1 Tr. por.), v zákonnej lehote a na príslušnom súde (§ 370 ods. 1, ods. 3 Tr. por.), a že sxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xds. 1, veta prvá Tr. por., keďže obvinený pred podaním dovolania využil svoje právo podať riadny opravný prostriedok a o tomto bolo rozhodnuté.
Najvyšxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 Tr. por. (§ xxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxs. 1 písm. g/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom.
Podľa § 371 ods. 1 xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx za prejednávaný trestný čin nepripúšťa.
Podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxže skúmať a meniť.
Podľa § 371 ods. 4, veta prvá Tr. por. dôvody podľa odseku 1 písm. a/ až g/ nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva dovolanxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxa § 371 ods. 5 Tr. por. dôvody podľa odseku 1 písm. i/ a podľa odseku 3 nemožno použiť, ak zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo postavenie obvinxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavené v konaní o riadnom opravnom prostriedku.
Podľa § 385 ods. 1 Tr. por. dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené.
Dovolanix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Možnosti podania dovolania musia byť preto obmedzené, aby sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xiazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené, tak táto sa týka vymedzenia chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx por. Z toho potom vyplýva, že v prípade, ak chybám, vytýkaným v podanom dovolaní v zmysle § 374 ods. 1 Tr. por. nezodpovedá dovolateľom označený dôvod doxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x82 písm. c/ Tr. por. alebo zamietne podľa § 392 ods. 1 Tr. por., bez toho, aby zisťoval inú chybu napadnutého rozhodnutia alebo konania, ktorá by zodpovxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxj právnej (procesnej) kvalifikácii zodpovedá iný dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., než ktorý dovolateľ uviedol v dovolaní v zmysle § 374 ods. x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod dovolací dôvod zodpovedajúci zákonu (viď uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. augusta 2011, sp. zn. 2 Tdo 30/2011, uverejnené v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xísm. c/ Tr. por. treba hneď v úvode upozorniť na tú skutočnosť, že nie každé porušenie práva obvineného na obhajobu môže mať za následok konštatovanie jxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxdným spôsobom, dáva pritom súdna prax, po dôslednom zvážení všetkých okolností a špecifík konkrétneho prípadu.
Čo sa týka potom námietky obvineného xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx za pravdu uvedenému tvrdeniu, no na strane zároveň dodáva, že takémuto zistenému pochybeniu nie je možné podľa jeho názoru - vzhľadom na všetky okolnosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxované v zmysle § 204 ods. 1 Tr. por. (išlo o skrátené vyšetrovanie). Dovolateľ bol zadržaný ako podozrivý bezprostredne po čine, pričom na druhý deň (t.xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo navrhovať dôkazy vo svoj prospech, či právo vyjadrovať sa ku všetkým vykonávaným dôkazom. Tiež bolo zistené, že obhajoba počas súdneho konania niekoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxbu v takej intenzite, ako sa vyžaduje pre naplnenie namietaného dovolacieho dôvodu. Nedostatok spočívajúci v neumožnení obvinenému (ako i jeho obhajxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerujúcich k tomu, že oba konajúce súdy pri hodnotení dôkazov dôsledne nerešpektovali zásadu uvedenú v § 2 ods. 12 Tr. por. a nesprávne vyhodnotili bez txxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxné. Porušenie práva na obhajobu, resp. teda naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nemožno odvíjať od iného hodnotenia dôkazxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxmto smere je potom potrebné hodnotiť ako irelevantný aj poukaz obvineného na nevykonanie výsluchu poškodeného na hlavnom pojednávaní, ktorý by podľa xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo dôkazu je podrobne ozrejmený v odôvodnení prvostupňového rozsudku.
A napokon ako neopodstatnené je nevyhnutné hodnotiť i ostatné výhrady obvinenxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxenie stanovisko prokuratúry k podanému dovolaniu možno uviesť iba toľko, že žiadnu takúto povinnosť Trestný poriadok neustanovuje (viď § 376 Tr. porxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxaní dovolania obvineným).
Vzhľadom na splnenie podmienky uvedenej v § 371 ods. 4 Tr. por. bolo potrebné sa v dovolacom konaní zaoberať tiež tvrdením oxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. Aj tu však najvyšší súd nemohol dať za pravdu dovolateľovi, keďže z obsahu predloženého spisu vyplýva, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxavnom pojednávaní, a to za plneného rešpektovania práv obhajoby. Namietané výpovede sú teda bez akýchkoľvek pochybností použiteľné pre účely daného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx že vo vzťahu k zistenému skutku je možné dovolaním namietať výlučne vady právne, a teda to, že skutok tak, ako bol súdom zistený, bol nesprávne právne kvaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxtenie otázky, ktorá nespočíva priamo v právnej kvalifikácii skutku, ale v právnom posúdení inej skutkovej okolnosti majúcej význam z hľadiska hmotnéxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxe je možné preskúmavať a hodnotiť správnosť či úplnosť zisteného skutkového stavu, preverovať dostatočnosť vykonaného dokazovania ako ani správnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxutok alebo iná okolnosť skutkovej povahy boli správne právne posúdené, t.j. či boli právne kvalifikované v súlade s príslušnými ustanoveniami hmotnéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x obsahu dovolania obvineného P.H. treba potom s poukazom na deklarovaný dovolací dôvod uviesť nasledovné:
Zo skutkového stavu zisteného súdmi nižšixxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xinu), keďže v súlade so súdnou praxou ide o dokonané zmocnenie sa vecí, ak si páchateľ uloží veci do tašky, ktorú však ponechá v miestnosti z dôvodu, že je vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxej veci uvažovať ani o dobrovoľnom upustení od dokonania trestného činu v zmysle § 14 ods. 3 písm. a/ Tr. zák. Predmetné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a zároveň odstránil nebezpečenstvo, ktoré hrozilo chránenému záujmu z podniknutého pokusu. Je zrejmé, že ani jedna z týchto podmienok v predmetnxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxieva, že má možnosť trestnú činnosť dokončiť, avšak napriek tomu sám z vlastnej vôle sa rozhodne upustiť od jej dokonania. Takúto dobrovoľnosť súdy po vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa, pričom súdy sa s nimi aj patričným spôsobom vysporiadali. Vykonali dôkazy a na základe ich hodnotenia dospeli k takému zhodnému záveru, že v posudzovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx keďže obvinený opustil miestnosť, v ktorej sa nachádzala pripravená taška s vecami z dôvodu, že bol pri čine vyrušený zasahujúcou hliadkou polície (t.xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxifikáciu ustáleného skutku (týmto je viazaný), ktorý i podľa jeho názoru napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, odsx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo kolégia najvyššieho súdu prijaté na zasadnutí konanom 12. decembra 2011, pod Tpj 78/2011 a uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xríslušným zákonných ustanovení, keďže tu bola zistená nejednotnosť v samotnej rozhodovacej činnosti (má sa tým v konečnom dôsledku zabraňovať rozdixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xeho v rozpore so skutočným stavom konštatovali neexistenciu poľahčujúcich okolností uvedených v § 36 písm. l/ ("priznal sa k spáchaniu trestného činx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx uvedené zdôrazňuje, že otázka zisťovania resp. zhodnotenia (ne)existencie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností je otázkou skutkovou, ktorá je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsť niektorej takejto okolnosti, či už poľahčujúcej ale priťažujúcej, no v rozpore s tým ju nezoberie do úvahy pri ukladaní trestu - pri úprave trestnej sxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxie dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. (nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia).
V posudzovanej veci však o žixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xj ukladaný trest v rámci upravenej trestnej sadzby. Prvostupňový súd sa pritom tiež podrobne vyjadril k tomu, prečo nemožno považovať za dané aj obvinexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvé závery súdov nižšieho stupňa dovolacím súdom potom nie je možné.
A úplne na záver treba podotknúť, že za naplnený nemožno považovať ani posledne v doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxejšie od nesprávneho právneho posúdenia skutku).