2 Tdo 35/2014

Spáchanie trestného činu "na chránenej osobe" a "na viacerých osobách". Použiteľnosť priznania obvineného mimo konania o dohode o vine a treste. Poľahčujúca okolnosť priznania sa páchateľa

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxurzor zabezpečil niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 1 písm. a/ až c/ tohto ustanovenia (napr. doviezol, kúpil, zadovážil alebo predal) od inej osxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxánenej osobe" v zmysle § 139 ods. 1, a § 172 ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a "na viacerých osobách" v zmysle § 138 ods. 1 písm. j/ a § 172 ods. 2 písm. c/ Tr. zák.
II. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zodpovedať aj celková dôkazná situácia. V tomto konaní je teda predbežný záver o vine len východiskom pre uzavretie dohody o vine a treste. Ak ku konanix x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xoužiteľné ako podklad pre rozhodovanie prokurátora a súdu. Dôkazná nepoužiteľnosť priznania obvineného učineného v konaní o dohode o vine a treste (§ xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxnanie sa páchateľa k spáchaniu trestného činu ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. môže súd prihliadnuť, ak sa priznanie týka všetkýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxj trestnej sadzby.
(Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Tdo 35/2014 z 8. júla 2014)
Vyššie uvedeným uznesením najvyšší súd dovolania obvinenýcx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania.
Z odôvodnenia
Napadnutým uznesením Krajský súd v Žiline (ďalej len krajský súd) podľa § 319 Tr. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xp. zn. 9T/36/2013.
Rozsudkom okresného súdu boli obžalovaní J.P. a J.S. uznaní za vinných zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výrobx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xoukazom xx x xxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitín, ktorý následne na rôznych miestach v okrese Dolný Kubín predával iným osobám, uschovával ho dočasne na rôznych miestach, odovzdával ho iným osobxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xarihuanu a pervitín pre seba aj pre iných konečných užívateľov, ktorým marihuanu a pervitín opakovane predával,
pričom v zmysle zákona č. 139/1998 Z.xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtamín zaradený do II. skupiny psychotropných látok.
Za to okresný súd obžalovanému J.P. podľa § 172 ods. 2 Tr. zák., v spojení s § 38 ods. 2 Tr. zák. uložxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stredným stupňom stráženia. Podľa § 76 ods. 1 Tr. zák. obžalovanému uložil ochranný dohľad vo výmere 2 roky.
Obžalovanému J.S. za tento obzvlášť závaxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxého obžalovaného podľa § 48 ods. 4 Tr. zák. zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Podľa § 76 ods. 1 Tr. zák. obxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxým okresnému súdu 13. februára 2014 a matka obvineného J.S. s jeho výslovným písomným súhlasom (§ 369 ods. 5 Tr. por.), a to písomným podaním obhajcu, doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxa právna kvalifikácia a uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby). Obvinený S. uplatnil okrem tých istých dôvodov aj dôvod podľa § 371 xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxané v nasledujúcej časti tohto odôvodnenia, ktorá sa aj s uplatnenými námietkami vysporiadava.
Prokurátor navrhol obe dovolania zamietnuť.
Najvyxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x písm. a/, b/, alebo d/ až f/ Tr. por.). Zároveň však zistil, že je xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxvolanie obvineného J.P.
-
ku kvalifikačnému znaku spáchania činu na viacerých osobách v zmysle § 172 ods. 2 písm. c/, § 138 písm. j/, § 127 ods. 12 Tr. zákx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxolnosť nebola z vykonaných dôkazov dostatočne preukázaná, čo v konečnom dôsledku odôvodňuje iný právny záver, než ku ktorému dospel súd. To dopĺňa dôkxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxolací súd nemôže skúmať a meniť. Chybu právnej kvalifikácie teda nemožno pri dovolaní konštatovať na základe odlišných skutkových zistení, ku ktorým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxnený nespochybňuje právnu kvalifikáciu zodpovedajúcu skutku uvedenému v rozsudku okresného súdu, ale tvrdí nedokázanie skutkových okolností, podxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxdený v odsudzujúcom rozsudku spáchaniu činu na viacerých osobách zodpovedá. Troma (teda viacerými) osobami sú obžalovaní S., J. Ch. a L. R., ktorým obvxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxsledovné:
Pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. je čin spáchaný na osobe, ak páchateľ omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor zabezpečxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dotknutej osobe, na jej vlastné použitie alebo na ďalšiu distribúciu, a ktorá teda nie je poškodeným (to neplatí, ak ide o spolupáchateľa trestného činxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xmysle § 172 ods. 2 písm. d/ Tr. zák.
-
ku kvalifikačnému znaku páchania činu po dlhší čas v zmysle § 172 ods. 2 písm. c/, § 138 písm. b/ Tr. zák. (ako okolnosxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxo súdu vyplýva, že on sám bol konzumentom drogy a že teda v zmysle rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 19. novembra 2009 sp. zn. 23To/121/2009 sa v takom pxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxhotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. obvineným, ktorý je sám závislým užívaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xmysle § 138 písm. b/ Tr. zák., pretože neprekračuje obvyklú dobu páchania takéhoto činu závislou osobou).
Doba páchania činu je v rozsudku vymedzená xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého skutku nemôže dovolací súd skúmať a meniť).
Námietka je rovnako nedôvodná.
Rozhodnutie, na ktoré obvinený poukazuje (publikované aj v Zbierke sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxní minimálnej doby jedného roka, zodpovedajúcej znaku "po dlhší čas", slovo "spravidla".
Toto rozhodnutie kvalifikovalo ním dotknutý čin podľa § 17x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo zodpovedajúce prechovávaniu drogy pre vlastnú potrebu v zmysle § 135 ods. 2 Tr. zák.
Uvedené časové kritérium teda neplatí pre aktuálne posudzovanx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xsôb bežné).
Obdobie vymedzené vo výroku rozsudku okresného súdu za popísaných okolností zodpovedá pojmovému znaku "po dlhší čas" v zmysle § 138 písm. xx xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx, že súd pri rozhodovaní o vine poukázal aj na priznanie J.P. v prípravnom konaní - dôvod dovolania nie je priamo označený, v záverečnej časti textu dovolxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxžnosť pre následné konanie o dohode o vine a treste, nakoľko priznanie sa obvineného je podmienkou takého konania v zmysle § 232 ods. 1 Tr. por.
Ďalej doxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xa koná hlavné pojednávanie, priznanie spáchania skutku obvineným v konaní o dohode o vine a treste nemožno na hlavnom pojednávaní použiť ako dôkaz.
K txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxutku ešte pred samotným konaním s úmyslom dospieť k dohode s prokurátorom by bolo zo strany obvineného nemožné a neuskutočniteľné. Kvôli tomu nie je možxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxenia súhlasu s takýmto konaním, by prokurátor nezačal toto konanie. Pritom podstata konania pred začiatkom je každému obvinenému viac menej známa, že x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xiže tieto dve štádia sa navzájom dopĺňajú a nie je ich možné tak striktne oddeľovať ako to spravil Krajský súd v Žiline. V opačnom prípade, by obvinený nemxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xyť pre obvineného príťažou."
Odôvodnenie rozsudku okresného súdu reflektuje na dotknutú okolnosť v konštatačnej časti dvakrát, a to nasledovne:
"xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxximkou výpovede zo dňa 09.04.2013, kedy sa k spáchaniu vyšetrovaného skutku v celom rozsahu priznal a jeho spáchanie oľutoval (č.l. 1112)."
"Dňa 14.03xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx situácii vyhlasuje, že to, čo mu je kladené za vinu, je pravda a ľutuje svoje konanie. Doterajší pobyt vo väzbe je pre neho dostatočným ponaučením, aby sa x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxvaný tvrdil, že svoje predchádzajúce vyhlásenie o priznaní a ľútosti stíhaného skutku urobil s nádejou, že prokurátor bude konať o dohode o vine a trestx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxx sa on cíti byť nevinný, pretože nikoho k ničomu násilím nenútil, tento čin nespáchal na viacerých osobách a túto činnosť nevykonával vo väčšom rozsahu (xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xyšetrovania pri preštudovaní spisu priznal spáchanie trestnej činnosti, ktorá mu bola v tom čase kladená za vinu a ktorá bola právne kvalifikovaná "lexx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxal" tvrdiac, že tak učinil v snahe dosiahnuť svoje prepustenie z väzby na slobodu. Tu súd poznamenáva, že každý obžalovaný má právo brániť sa spôsobom, kxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jej v tom čase hrozil trest odňatia slobody v rozpätí 4 - 10 rokov, len preto, aby dosiahla svoje prepustenie z väzby. Okrem toho súd poukazuje na skutočnoxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxský súd vo svojom uznesení k predmetnej okolnosti uvádza:
"Pokiaľ ide o odvolaciu námietku obžalovaného J. P., že jeho priznanie nemôže byť v danom príxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxjský súd len stručne uvádza, že uvedené tvrdenie obžalovaného z obsahu spisu nevyplýva. Ako bolo uvedené vyššie, obžalovaný J.P. sa k spáchanému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxe a treste."
Rozhodnutia teda pri skutkovom posúdení viny z priznania obvineného sčasti vychádzajú (rozhodnutie je na ňom sčasti založené), uplatnexx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxšlo v rámci konania o dohode o vine a treste.
Priznanie obvineného je podmienkou začatia konania o dohode o vine a treste (§ 232 ods. 1 Tr. por.), priznanxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxn potvrdí ako východisko pre súčasné uzavretie dohody o treste.
Ak k dohodovaciemu konaniu nedôjde, alebo ak v jeho rámci nedôjde k uzavretiu dohody o vxxx x xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxnosť priznania obvineného učineného v konaní o dohode o vine a treste (§ 333 ods. 4 Tr. por.) sa netýka procesne relevantného priznania, ku ktorému došlx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xpoužitie ako podkladu pre rozhodovanie dôkazu, ktorý v zmysle zákona na taký účel nemôže byť použitý). Ako však už bolo uvedené, námietka dôvodná nie jex
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxolnosti v zmysle § 371 ods. 1 písm. c, písm. i/ Tr. por. konkrétne s domovou prehliadkou. obmedzením jeho osobnej slobody, výpoveďou svedka Ch., kvalifxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxovaní trestnej činnosti a tiež priznania sa obvineného ku spáchaniu činu v rozsahu podľa § 171 Tr. zák. najvyšší súd uviedol:
Súd prihliadol na poľahčxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxej hranice o jednu tretinu podľa § 38 ods. 3 Tr. zák. Okolnosťou zohľadnenia priznania sa obvineného (§ 36 písm. l/ Tr. zák.) sa teda z hľadiska uplatnenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxspech ďalšej poľahčujúcej okolnosti by teda jeho postavenie zásadne neovplyvnilo (dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. nemožno v dôsledxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxchania činu.
Navyše, nestačí priznanie k spáchaniu činu "v rozsahu podľa § xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k spáchaniu trestného činu ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. môže súd prihliadnuť, ak sa priznanie týka všetkých skutkových okolxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx