Tsf 1/72

Dokazování a hodnocení znaleckého posudku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxornú mienku znalca vlastnou, v danej otázke laickou mienkou, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prihliadox xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náležite zistené alebo naopak o skutočnosti, ktoré sú pochybné, ba dokonca odporujúce iným výsledkom dokazovania a či riešenie znalca logicky vyplývx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxavného konania (§ 220 ods. 3 Tr. por.), ale aj s dôkazmi, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich fázach konania pred súdom, ak ide o dôkazy, ktoré majú vzťxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx x xxx xxx xxxx xxx xxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx J. M. uznaný vinným z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a odsúdený za tieto trestné činy na trxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxdzi s ňou ju násilne vtiahol do novostavby rodinného domu J. S. na Družstevnej ulici v P., kde s ňou vykonal násilne súlož a po súloži ju zaškrtením usmrtilx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchto rozhodnutí podľa § 316 ods. 2 Tr. por. Najvyšší súd ČSSR zrušil výrok a uložení trestu smrti a Krajskému súdu v B. B. uložil, aby vec v rozsahu zrušenix xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx v B. B. ako súdom odvolacím. V tomto predchádzajúcom konaní obžalovaný J. M. bol uznaný vinným rozsudkom Okresného súdu v P. z 12. novembra 1969 sp. zn. 2 T xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx1 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom istom skutkovom základe, ako je uvedené hore. Za to bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov, na náhradu šxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxšil a vec, že trestný čin znásilnenia nebol predmetom obžaloby a preto nemohol byť obžalovaný z neho uznaný vinným, že treba odstrániť rozpory v doterajxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx alebo zistené okolnosti z tohto hľadiska nesprávne hodnotil.
Najvyšší súd ČSSR
preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. rozhodnutie urobené v novom konxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potrebné dôkazy a keď pri hodnotení vykonaných dôkazov nepostupovali v súlade so zákonom.
Výrokom o vine obžalovaného zákon porušený nebol. Súdy vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu. Výrok o uložení trestu smrti však nespočíva na úplnom objasnení všetkých významných skutočností.
Za jednu z rozhodujúcich okolností pre otázku, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxy v tomto smere zo sexuologického znaleckého posudku znalcov MUDr. P. a MUDr. B. zo Sexuologického ústavu v Prahe a z psychiatrického znaleckého posudkx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxilnými sklonmi, ktoré však nie sú výlučné, ale sú skôr prejavom neúplne vyhraneného záujmu čo do veku heterosexuálneho objektu. Obžalovanému možno prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxa zníženú schopnosť ovládať sa pri tomto čine. Rozpoznávacia schopnosť nebola zo sexuologického hľadiska znížená. V podstate k rovnakým záverom došlx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvky a prvky tzv. moral insanity, to je nedostatok náležitých etických a morálnych zábran. Vplyvom celkom nevhodnej výchovy boli u obžalovaného posilnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo aj diagnózu pedofilných sklonov. Pri znásilnení nebol obžalovaný so zreteľom na svoje pedofilné založenie celkom schopný ovládať svoje konanie. Trxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xvládať.
Bez toho, aby bol vyčerpaný postup podľa § 109 Tr. por. a rozpor, ktorý vznikol medzi týmito znaleckými posudkami a posudkom znalcov MUDr. F. x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxc neschopného ovládať svoje konanie a preto za nepríčetného, bol odstránený výsluchom znalcov na dôvody odchylného posudzovania pedofilnej úchylky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxých znaleckých posudkov a ktoré si v novom konaní oba súdy plne osvojili bez náležitej previerky a zhodnotenia, ako to prikazuje ustanovenie § 2 ods. 6 Trx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdiť odbornú mienku znalca vlastnou, v danej otázke laickou mienkou, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní náležite zistené alebo naopak o skutočnosti, ktoré sú pochybné, ba dokonca odporujúce iným výsledkom dokazovania, a či riešenie zaujaté znalcom loxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvného stavu obžalovaného v čase spáchania trestných činov, ale aj ďalšie závery, ktoré majú podstatný význam pre zistenie podmienky uloženia trestu sxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxy citového chladu, agresivity, nezdržanlivosti a disociality, ktoré sú trvalými abnormitami osobnosti obžalovaného, nemali však vplyv na zníženie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxatívny vplyv nedostatočná výchova v rodine a vlastná nedisciplinovanosť obžalovaného.
Z psychopatie vyplýva aj nedisciplinovanosť obžalovanéhx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpilosť odtlmuje u obžalovaného jeho negatívne osobnostné črty, najmä agresivitu a citový chlad. Mal dostatočnú skúsenosť o svojich opilostiach a prexxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho psychopatickej nedisciplinovanosti v opilostiach, pedofilné objekty obžalovaný nepreferuje pred dospelými ženami. Obžalovaný mohol v čase čxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxudku v tejto trestnej veci odôvodňujú noví znalci tým, že prví znalci opomenuli fakt, že obžalovaný J. M. má dostatočnú schopnosť dosiahnuť libida a orgxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxší sexuálny zážitok a sú podmienené len opilosťou. Agresivita obžalovaného, odtlmovaná opilosťou (v opilosti obžalovaný vyvoláva hádky a bitky), nix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxiť pedofilné sklony, nie však agresivitu, ktorá nie je motivovaná sexuálnou úchylkou. Pri týchto záveroch vychádzali znalci z predpokladu, že pedofixxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xenami a že tieto styky preferuje pred stykmi s deťmi.
Keby bol súd pri hodnotení tohto znaleckého posudku postupoval podľa zákona, bol by musel zistiťx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xvoch dôvodoch: obžalovaný častejšie kohabituje s dospelými ženami a preferuje tieto styky pred stykmi s malými deťmi a pedofilné praktiky sa u obžalovxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxeužitia maloletých detí sa obžalovaný dopustil vždy v stave opilosti, nie je pravdivé.V prvom trestne stíhanom prípade (vec 2 T 120/64 Okresného súdu v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxnele, nemá dostatočnú oporu v spisoch. Je síce pravda, že obžalovaný bol predtým len dvakrát stíhaný pre pohlavné zneužitie (r. 1964 a 1966), ale z oboch xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx o povesti obžalovaného (č. 1. 23 spisu 2 T 120/64) sa r. 1964 uvádza, že bol získaný poznatok, že obžalovaný sa už ako 14ročný pokúsil o niečo podobné ako v txxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxjviac stýka s malými deťmi. jeho správanie je veľmi nápadné a často pri styku s dieťaťom obledne a nevie sa opanovať. Svedkyňa A. C. vypovedala v tejto vecxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxh rokov obchytáva malé dievčence a chlapcov za účelom pohlavného vzrušenia a že u dievčeniec sa pokúšal o styk medzi stehnami. Uvádza jediný sexuálny záxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxalcov, že obžalovaný častejšie a preferovane kohabituje s dospelými ženami, sa neopiera o dostatočne vierohodné skutkové podklady. Znalci vychádzaxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxpovede obžalovaného v predchádzajúcich trestných veciach, údaje obžalovaného pri predchádzajúcich psychiatrických či sexuologických vyšetrenixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xievča, ani nemal s nikým pohlavný styk. R. 1966, keď bol stíhaný po druhý raz, znova uviedol, že dosiaľ nemal so žiadnou ženou pomer. To bolo dva roky pred sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxdu Ž. nad Hr. a teraz súdená trestná vec) obžalovaný síce hovorí o pomerne častých sexuálnych skúsenostiach s dospelými ženami, ale jeho výpovede vzťahxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxektívnymi dôkazmi, hoci keby boli pravdivé, niektoré z nich by museli byť známe. Napr. vo veci Nt 153/67 Okresného súdu Ž. nad Hr. v konaní o prepustení z oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrdení obžalovaného mohol byť v tom, že sa chcel dostať z ochranného liečenia alebo že preferuje trest pred ochranným liečením (ako sám výslovne prehlásxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxver, že obžalovaný častejšie a preferovane kohabitoval s dospelými ženami ako s malými deťmi.
Dôvody odchylnej znaleckej mienky posledných znalcox xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsudku v spornom bode nebola teda vyvrátená.
Súd mal preto žiadať znalcov MUDr. P. a MUDr. H. o vysvetlenie, prípadne mal vykonať potrebné iné dôkazy na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxo ujsť pozornosti ani to, že znalec MUDr. P., ktorý predtým už dvakrát skúmal duševný stav obžalovaného, sa vo svojich predchádzajúcich posudkoch (vo vxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxú otázku existencie pedofilnej úchylky, ale aj o otázky významné z hľadiska podmienky uloženia trestu smrti uvedenej v § 29 ods. 1 písm. b) Tr. zák. V terxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znalec mienku, že protialkoholické liečenie nemá u obžalovaného význam, pretože nejde o alkoholizmus v zmysle toxikománie (č. 1. 53 spisu 2 T 114/68). xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že obžalovaný nie je alkoholikom, a preto liečenie nemôže byť u neho úspešné. Podobne vyslovil znalec MUDr. P. iný názor ako teraz na otázku účinnosti txxxxx xxx xx xx xxxxx x x xxxxxx x xx xx xx xxxxx x x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxke osobnosti obžalovaného, ktorá nie je spojená so sexualitou, a o gradácii prejavov tejto zložky a vyvodzujú z nich významné dôsledky z hľadiska uložexxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyvoláva hádky a bitky, znalci nevysvetlili, na akých podkladoch zakladajú svoje horeuvedené závery. Doterajšia trestná činnosť obžalovaného okrex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxtavu hádzal kamene na príslušníkov VB), spočíva v majetkovej a sexuálnej trestnej činnosti. Obžalovaný sa dopúšťal krádeží a inej majetkovej trestnex xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxky o tom, že by sa zúčastňoval bitiek alebo sa dopustil fyzického násilia voči inému, a to ani v opilosti. Svedok M. (č. 1. 222) napr. uvádza, že obžalovaný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hádky a bitky, nemá preto objektívny podklad a najmä záver o gradácii jeho agresívnych prejavov nemotivovaných sexuálne, z ktorého súdy vyvodili veľmx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxa je dôležitá v tej súvislosti, že znalci pripúšťajú, že prejavy sexuálnej úchylnosti obžalovaného, nebezpečné pre spoločnosť, je možné potlačiť niexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vykonaných dôkazov však zatiaľ vyplýva, že len v jednom prípade došlo k prejavu nesexuálne motivovanej agresivity, keď terajšie znásilnenie sexuálnx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a v rozhodnutí sa vyrovnať so všetkým dôkazným materiálom z prípravného konania, ktorý má vzťah k prejednávanej veci. To isté platí aj o dôkaznom materixxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxntrolný, pretože zákon takýto termín nepozná) neoslobodzovalo súd od povinnosti vykonať a hodnotiť aj predchádzajúci znalecký posudok, ktorý v tejtx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzovania i stavu lekárskej vedy.