7 Tz 49/71

Opakování hlavního líčení při zrušení rozsudku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxu znovu projednal a rozhodl, není vždy třeba opakovat celé hlavní líčení nebo tu jeho část, která předcházela zrušené části rozsudku.
II. Jedná-li soux xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xe-li toho třeba z jiného důvodu (§ 219 odst. 2 tr. ř. per analogiam), provede soud celé hlavní líčení (nebo jen tu jeho část, která předcházela zrušené čáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxčení, které mají vztah k projednávané věci, a v rozhodnutí se s nimi vypořádat. "Jiným důvodem", pro nějž je třeba provést hlavní líčení znovu, je zejménx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxem na výsledky úkonů a doplnění, které nařídil odvolací soud.
Z odůvodnění.
Rozsudkem okresního soudu v Opavě z 8. září 1970 sp. zn. 4 T 190/69 byl obvxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx března 1969 do 24. dubna 1969 ve Lhotce u Ostravy, okres Opava jako vedoucí skupiny přidružené výroby JZD Horník ve Lhotce u Ostravy po zhotovení soupisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx ačkoliv hodnota provedených prací činila 19 818 Kčs, čímž pro sebe a dalších sedm pracovníků získal neoprávněně částku 82 782 Kčs ke škodě JZD Horník. Za xx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx zák. zařazen do druhé nápravně výchovné skupiny.
Obviněný O. G. a okresní prokurátor podali proti tomuto rozsudku odvolání, která krajský soud v Osxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxní krajského soudu v Ostravě ze 16. prosince 1970 sp. zn. 4 To 576/70 v neprospěch obviněného O. G. ve lhůtě šesti měsíců od jeho právní moci (§ 272 tr. ř.) stxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxtnictví podle § 137 odst. 1, 2 tr. zák., aniž dostatečně objasnil všechny skutečnosti významné pro správné posouzení viny a správně hodnotil vykonané dxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxviněného O. G. a okresního prokurátora a tak i tento soud porušil zákon v ustanovení 2 odst. 5, 6 tr. ř. a dále v ustanovení § 256 tr. ř. Generální prokurátxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhého stupně a okresnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x 2 odst. 5, 6 tr. ř., toto rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a okresnímu soudu v Opavě přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Okresnx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxdu druhého stupně z 30. června 1970 sp. zn. 5 To 12/70.
Rozsah provádění důkazů v řízení u soudu prvního stupně po zrušení jeho rozhodnutí soudem druhého xxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxních základních zásad trestního řízení uvedených v ustanovení § 2 tr. ř.) postupovat tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci (§ 2 odst. 5, 6 tr. ř.) a zárovxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxjichž provedení odvolací soud nařídil (§ 264 odst. 1 tr. ř.). Rozsah dalšího dokazování musí se řídit potřebami zjišťování skutečného stavu věci při zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzů (až na výjimky, které v tomto směru připouští trestní řád) a bezprostředního dojmu řízení před ním provedeného a v době, kdy tento dojem nebyl ještě čaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxm druhého stupně opakovat vždy hlavní líčení a provést všechny důkazy, provedené v předchozím hlavním líčení. Dokazování v takovém rozsahu provádět a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxkladu, že od předchozího rozhodnutí neuplynula delší doba, takže soud má možnost rozhodovat na základě bezprostředního dojmu z předchozího řízení přxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxami objektivní pravdy, ústnosti a bezprostřednosti může soud prvního stupně vycházet při novém rozhodování i z výsledků předchozího hlavního líčení x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxom tyto další důkazy, doplňující dosavadní neúplné řízení nesmí svou povahou (důkazním významem) vyžadovat nutnost opakování důkazů provedených soxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxovádět v naznačeném užším rozsahu zejména v případě, kdy soud prvního stupně projednává věc znovu po zrušení původního rozsudku v jiném sestavení senáxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxprostředního dojmu z předchozího hlavního líčení a jestliže zjištění skutečného stavu věci vyžaduje doplnění důkazního řízení provedením takových xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxiže rozsudek byl zrušen jen zčásti) je dále třeba provést znovu jen tehdy, jestliže předchozí hlavní líčení trpí podstatnými vadami řízení (§ 258 odst. x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxou předepsanou trestním řádem i ty důkazy, které byly provedeny v předchozím hlavním líčení.
Nejvyšší soud ČSR zjistil z obsahu spisu, jmenovitě z prxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnili se dva členové senátu a mezi předchozím a novým hlavním líčením uplynula doba téměř šesti měsíců. Již zmíněné okolnosti, zejména změna v sestavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxozím hlavním líčení formou předepsanou zákonem v souladu se zmíněnými zásadami objektivní pravdy, ústnosti a bezprostřednosti (2 odst. 5, 6, 11, 12 trx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxěného i prokurátora) výpovědí obviněného G. a svědků F. O., M. B., K. M., J. S., R. B., E. P., B. Š., V. D., A. P., G. H., V. V., G. B. a J. Č. z předchozího řízení a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xa výslech obviněného G., který ale odkázal pouze na své dřívější výpovědi a ničím je nedoplnil okresní soud neprovedl, ačkoliv nejen zachování zásady bxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx