6 Sžp 37/2012

Stavebné konanie. Zmena užívania stavby

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxlasť	     I Správne súdnictvo – Stavebné konanie                    I
I------------------------I----------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------------I
I Číslo konania     I 6 Sžp 37/2012                                I
I------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------I
I Dotknuté ustanovenie  I § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx     x
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x xxxxxxxxx xxxxxx                              x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I Zostavil        I Správne kolégium, 24.6.2014                         I 
I------------------------I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x 
xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------------------------I
Správne posúdenie účelu využitia stavby pre verejné strxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxena účelu užívania rodinného domu môže ohroziť zdravie (aj psychické) vlastníkov susediacej stavby.
6 Sžp 37/2012
ROZSUDOK
Najvyšší súd Slovenskxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxj veci žalobcov: X./ D.. I.. S. S., C.., bytom J. X. B., 2/ I.. M.. S., bytom Z. X. B., 3/ M.. E. V., bytom N.N. X.. M. X. B., všetci právne zastúpení JUDr. I. Š., axxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxi účastníka správneho konania: Slnečná záhrada, s.r.o., so sídlom RoyovaR. 1, Bratislava., IČO: 44 070 594, právne zastúpený Mgr. Oľgou Kontšeková, axxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxa 5. augusta 2009, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4S/210/2009-153 zo dňa 24. júna 2011 v spojení s opravným uznesenxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxve č. k. 4S/210/2009-153 zo dňa 24. júna 2011 v spojení s opravným uznesením č. k. 4S/210/2009-189 zo dňa 22. augusta 2011 zmeňuje tak, že rozhodnutie žalxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxe územného konania a stavebného poriadku pod č. ÚKaSP-2008-9/1954-STE zo dňa 22. apríla 2009 zrušuje a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.
Žalovxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx len krajský súd alebo súd prvého stupňa) zamietol v súlade s ustanovením § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) žalobu, ktorou sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamietol ich odvolanie a potvrdil rozhodnutie vydané Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie územnéxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodnutie), ktorým podľa § 66 a § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx S., Bratislava na pozemku v katastrálnom území XX. pre stavebníka S. Z., s.r.o. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.
Krajský súd poukazujúc na xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x x xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxrávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok) konštatoval, že mal z administratívneho spisu preukázanxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutím, teda územné rozhodnutie v danom prípade je pre samotné konanie irelevantné a pre správny orgán nebolo potrebné sa touto problematikou zaobxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxvaný dostatočne nevysporiadal poukázal na to, že z obsahu administratívneho spisu bolo nesporne preukázané, že žalovaný od začiatku správneho konanxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xednoznačne vyplýva, že v danom prípade sa nejedná o zmenu stavby, ale iba o zmenu účelu užívania stavby rodinného domu, v zmysle ktorej sa podľa § 39a ods. x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Rovnako mal preukázané, že stavebný úrad konal v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, kde sa predmetný rodinný dom na S. nachádzx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx domoch a malopodlažných domoch" a z tabuľky č. O v Regulatívoch intenzity využitia rozvojových území za hranicou, ktorú tvoria parcely stavebníka začxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdení "...verejného stravovania, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí je uvedené okrem iného aj "prípustné v obmedzenom rozsahu - verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety" čo sa nepochybne v plnox xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvuje malý rozsah, nakoľko predajná plocha tak ako bolo uvedené v projektovej dokumentácii predstavuje iba 2 miestnosti na prízemí budovy (55 m2).
Dôvxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxosti s týmito záväznými stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy námietky žalobcov o miere zvyšovania ohrozenia ich záujmov, ako aj neprimeraxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx nebolo preukázané, že by boli porušené práva žalobcov v súvislosti so správnym konaním odvolávajúc sa pritom na ustanovenia § 3 a § 46 a § 47 Správneho xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx možná, o čom svedčí aj vyššie citovaný inštitút o zmene účelu stavby v zmysle stavebného zákona doplniac, že účel využitia každej stavby je možné meniť v xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxnu správne orgány povolili v súlade so zákonom.
Krajský súd rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p. Konštatoval, že xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxov konania neprináleží a smerom k účastníkovi správneho konania argumentoval ustanovením § 150 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxčil tú skutočnosť, že preskúmaval rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, pričom stavebník bol pribratý do konania z dôvodu, že by ako účastxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci konania pred súdom nebolo vykonané dokazovanie a všetky úkony pribratého účastníka konania po podaní žaloby nemali vplyv na výsledok súdneho koxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdku krajského súdu podali v zákonnej lehote odvolanie žalobcovia z dôvodov ustanovení: 1/ § 205 ods. 2 písm. c/ O.s.p. (neúplné zistenie skutkového stxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xykonané dokazovanie pre účely správneho konania a pre odňatie možnosti konať pred súdom, čím došlo k ohrozeniu ich základných ľudských práv, najmä žalxxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxpňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci; 5/ § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. - účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvia namietali pre posúdenie zákonnosti napadnutých správnych rozhodnutí a postupov správnych orgánov nasledovné rozhodné skutočnosti:
1. V stavexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolené, pretože vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia nie je uvedené súpisné číslo rodinného domu, ktorého sa povolená zmena týka. V súvislosxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v súčasnosti aj v budúcnosti, považujúc ho za neurčité a nezrozumiteľné a z uvedeného dôvodu mali za to, že takéto stavebné povolenie nemôže zakladať plxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlo, ktoré je súčasťou identifikácie stavby a tá je predpokladom stavebného povolenia (vyplýva to z ratia lege stavebného zákona a konania).
2. Vo vzťaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xonaní je možné za predpokladu ohrozenia ľudských práv niektorého z účastníkov vykonať dokazovanie ( § 250ja O.s.p. + Ústava SR + zákon č. 209/1992 Zb. x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxémy v podobe zatekania a narušenia statiky. Namietali tiež, že správny orgán v stavebnom konaní, ani iný subjekt zodpovedný za vydanie dokladu pre vydaxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxov konania, ktorý jasne deklarovali v Zázname zo dňa 16.05.2008 na stavebnom úrade (praskanie omietok, otriasanie lustrov, tanierov a hluk, pri ktorox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxatislavy SR - uznesenie č. 123/2007 z 31. mája 2007 nemôže z hľadiska práva a z hľadiska skutkového stavu obstáť, a to z dôvodu, že zmena užívania rodinnéhx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (ďalej len "regulatív") nie je pre S. ul., ale pre J. ul., čo teda znamená, že nehnuteľnosť pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie sa nachádza na S. ul., xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x. a J. ulici argumentujúc tým, že reštaurácia nie je totožná s plochami menších zariadení občianskej vybavenosti, keďže kapacita 20 miest (v povolení jx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxetali ďalej, že prevádzka reštaurácie je hlučná, ruší ich v užívaní ich vlastníckeho práva, pričom konkrétne žalobcu v 1. rade v užívaní jeho základnéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnia správnych orgánov a nedostatočne zistil skutkový stav veci, čo malo za následok, že nedostatočne právne vyhodnotil stav veci a rozhodol v ich neproxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx
xx xxxerom namietali, že sa jedná o čiernu stavbu, nakoľko stavebník začal so stavebnými úpravami začiatkom roka 2008 (upozornenia žalobcu v 1. rade z mája 20xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mal stavebník požiadať o dodatočné stavebné povolenie, čo v rozpore so zákonom neurobil a stavebný úrad mu v rozpore so zákonom vydal stavebné povolenix xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxená v oznámení o začatí stavby dodajúc, že s týmito závažnými skutočnosťami sa súd nezaoberal.
Deklarujúc porušenie ich základných ľudských práv, naxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe právo a právo vec spravodlivo prejednať pred súdom žiadali, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na opätovné pxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkeho úradu v Bratislave, výmer mestského notárskeho úradu", námietky proti začatiu stavebného konania z 29. januára 2009, doplnenie námietok z 20. fexxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie zo dňa 5. augusta 2009 považuje za zákonné a nepokladal za potrebné zaujímať opätovné stanovisko k uvádzaným skutočnostiam dodajúc, že žalobcovia v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xprávny potvrdil.
Účastník správneho konania v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcov opätovne zdôraznil, že v danom prípade nebola stavba na vydanxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxm v žiadnom prípade nešlo o čiernu stavbu tak, ako to uvádzajú žalobcovia. K tvrdeniu žalobcov, že sa jedná o čiernu stavbu uviedol, že akékoľvek stavebnx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxbcov doplniac, že riadne požiadal o zmenu účelu užívania stavby, pričom v súlade s platnými právnymi predpismi nebolo potrebné v danom prípade vydanie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s udržiavacími a rekonštrukčnými stavebnými úpravami.
Poukázal tiež na to, že v rámci stavebného konania bolo rozhodnuté v súlade so zákonom aj o všetxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxoľko obe nehnuteľnosti, hoci spolu susedia majú samostatné vonkajšie múry a nosné konštrukcie.
K tvrdeniu žalobcov, že v predmetnej stavbe nie je možxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxa SR Bratislavy možné zriadiť a prevádzkovať verejné stravovanie malého rozsahu dodajúc, že prevádzka predmetnej reštaurácie jednoznačne predstavxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxbral do úvahy skutočnosť, že žalobca v 1. rade býva vo svojej nehnuteľnosti už polstoročie a teda neuprednostnil jeho potrebu na pokojné a nerušené bývaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xaopak je na zodpovednosti každého účastníka súdneho konania, aby vo svoj prospech predložil súdu všetko, čo má ako dôkaz k dispozícii zdôrazniac, že žaxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxom rozhodovaní uprednostniť práva jedného z účastníkov na úkor ostatných dodajúc, že takéto rozhodnutie by bolo v rozpore so základnými zásadami civixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxového, ako aj odvolacieho stavebného orgánu a rovnako tiež napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa za plne v súlade so zákonom, navrhol odvolaciemu súdu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v medziach podaného odvolania ( § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. a § 212 ods. 1 O.s.p.), odvolanie prejednal bez narxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xnternetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk ( § 156 ods. 1 a ods. 3 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 O.sxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxské stavebné úrady, ktorých pôsobnosť a právomoc prešla na obvodné úrady v sídlach krajov, odvolací súd podľa § 107 ods. 4 O.s.p. na strane žalovaného kxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx súdu, ktorým súd prvého stupňa zamietol žalobu žalobcov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxelenie územného konania a stavebného poriadku, ktorým stavebný úrad podľa § 66 a § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. povolil stavebné úpravy spojené so zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovanxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxsporiadal s námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím žalovaný rozhodol s konečnou platnosťou o povolení stavebných úprav rodinného domu spojené so zmenou jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkom konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia ( § 250i ods. 3 xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxumu, žalovaný správny orgán postupom podľa ustanovenia § 59 ods. 2 Správneho poriadku zamietol spoločné odvolanie účastníkov správneho konania - žaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy spojené so zmenou užívania rodinného domu na reštauráciu, S., Bratislava na pozemku v k. ú. XX. pre stavebníka S. z., s.r.o., Bratislava podľa prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxbnom povolení určil stavebníkovi záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodol o námietkach účastníkov konania.
Proti prvostupňovéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe územné rozhodnutie, na základe ktorého bol dom na S. zrealizovaný je záväzné aj pre právnych nástupcov, t.j. aj pre terajšieho vlastníka a teda by mali xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx súvislosti, že stavebný úrad mal žiadosť stavebníka zamietnuť, nakoľko miera ohrozenia vereného záujmu sa realizáciou zmeny účelu užívania stavby nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá predmetné územie určuje podľa tabuľky č. O na funkciu verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občersxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnie malého rozsahu, ani za rýchle občerstvenie a bufet, ale za verejné stravovanie, ktoré je v tabuľke označené ako neprípustné. Taktiež v doplnení odvxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxbitnom predpise, pretože MČ Bratislava - Nové Mesto je stavebným úradom a v súlade s ustanovením § 140a ods. 2 stavebného zákona dotknutým orgánom nie jx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Žalovaný správny orgán sa s odvolacími námietkami účastníkov správneho konania - žalobcov vyporiadal v odôvodnení svojho rozhodnutia. K námietke poxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xodinný dom na S. ul. v Bratislave v k. ú. XX. nachádza v území, pre ktoré je určené funkčné využitie tohto územia pre plochy menších zariadení občianskej vxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxmi plochami (parkoviskami), pričom požadovaná zmena účelu užívania rodinného domu na reštauráciu kapacitne vyhovuje navrhovanej funkcii, to znamexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe aj navrhované parkovacie miesta na pozemkoch v k. ú. XX. sú taktiež v súlade s funkčným využitím územia navrhovaným v územnom pláne.
Dôvodil ďalej, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje na stavebné úpravy a udržiavacie práce (nedochádza k zmene objemových parametrov stavby) argumentxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrane. Vo vzťahu k namietanému "nepoužitiu" ustanovenia § 62 ods. 4 stavebného zákona uviedol, že citované ustanovenie je potrebné chápať tak, že sa upxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxkončených stavieb dodajúc, že posúdenie zmien účelu dokončených stavieb vo vzťahu k ÚPN upravuje ustanovenie § 85 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktoxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnuté orgány vo svojich záväzných stanoviskách určili podmienky k zmene účelu využitia stavby, ktoré musia byť dodržané, pričom ich dodržanie bude staxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obmedzenia práv a oprávnených záujmov účastníkov konania vo väčšom rozsahu ako sa počítalo v územnom rozhodnutí, za neopodstatnenú.
V odôvodnení tixx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xen udržiavacie práce (oprava fasády, obnova vnútorných omietok, obkladov stien, podláh, dlažby, výmena zariaďovacích predmetov, výmena vnútornýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo skutočnosť bola stavebníčkou v odvolacom konaní doložená aj fotodokumentáciou súčasného stavu stavby.
Záverom sa vyjadril k namietanému záväznéxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxvebný úrad vlastnou činnosťou posúdi či je zmena účelu stavby v súlade s územným plánom. V tejto súvislosti poukázal tiež na to, že stavebníčka doložila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx k zmene účelu užívania stavby, pokiaľ nedochádza zmene umiestnenia stavby a v plnení podmienok územného rozhodnutia.
Medzi účastníkmi konania ostaxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxací súd z uvedeného dôvodu zameral svoju pozornosť predovšetkým na to, či súd prvého stupňa správne a v súlade so zákonom posúdil námietky žalobcov vznexxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primeraxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemenx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia.
Podľa § 78 ods. 1, 2 stavebného zákona, účastníkmi kolaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.
xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxým úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtavebným úradom v stavebnom konaní.
Podľa § 68 ods. 1, 2 stavebného zákona, stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povolix xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhoxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxujú ustanovenia o stavebnom konaní.
Podľa § 66 ods. 1, 2 stavebného zákona, v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxtavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxotné prostredie.
Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného kxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, d) lehotu na dokončenie stavby, e) plnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osobax xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxkona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. (Zákon č. 71/1967 Zb. Správnx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xáujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie txxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikalx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxávneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xdvolacích a žalobných dôvodov dospel k záveru, že správny orgán prvého stupňa v danom prípade nepostupoval v intenciách citovaných právnych noriem, kxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepostupoval v súčinnosti s účastníkmi konania, námietky žalobcov vyhodnotil formálne nesledujúc účel zákona v stavebnom konaní, ktoré nedostatky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx
x xxxej súvislosti odvolací súd dáva do pozornosti, že správny orgán v rámci svojej kompetencie, ktorú mu zveruje stavebný zákon, by mal pri výkone verejnej xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnych predpisov a zo svojej pozície by mal zabraňovať svojou rozhodovacou činnosťou výkonu takých subjektívnych práv, ktoré by zasahovali do výkonu prxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrávneného zásahu do jeho základných práv a slobôd, medzi ktoré rozhodne patrí aj ochrana vlastníckeho práva a s ním spojená ochrana predmet vlastníctvx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxnej rovine podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Funkcia práva vlastniť majetok a jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x platnými zákonmi, sa nemôže obmedziť alebo využiť bez právneho dôvodu. V čl. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení Dodatkovéhx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxone z dôvodu verejného záujmu.
Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 85 stavebného zákona v spojení s ustanoveniami s ním súvisiacimi upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xpravy vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia zmeneného účelu užívania stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, ako aj s ochraxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xtavebný úrad ako príslušný prvostupňový orgán štátnej správy. Musí posúdiť najmä súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska súladu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xrad pri ich určení vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany zložiek životného prostredia a iných osobitnýcx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma, a pod. Na konanie o zmene užívania stavby zákonodarca odkazuje na právnu úpravu upravujúcu kolaudačxx xxxxxxx x x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxde nielen s právnymi predpismi, ale aj či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ocxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxda predovšetkým susedov predmetnej stavby. Vychádzajúc z uvedenej právnej úpravy povinnosťou stavebného úradu v konaní o zmene užívania stavby je texx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxvnej norme § 85 ods. 3 stavebného zákona stanovuje stavebnému úradu povinnosť, že zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku x x xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxslava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie územného konania a stavebného poriadku ako stavebný úrad podľa § 66 a § 85 ods. 2 staxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x. Z., s.r.o., podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. arch. I. S., overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcovia ako bezprostrední susedia stavby, ktorej účel užívania bol predmetom predmetného konania, od počiatku namietali ohrozenie ich vlastníckych a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxravujúceho využitie jednotlivých plôch nachádzajúcich sa v predmetnom území, je zrejmé, že pre predmetné územie je určené funkčné využitie tohto úzexxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxanskej vybavenosti, zahŕňajúce aj zariadenia verejného stravovania malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety s dopravnými plochami, pričom verxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xžívania z rodinného domu na reštauráciu, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti s rodinným domom žalobcov, i keď nie sú tieto susedné stavby konštrukčxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxch sú prípustné v obmedzenom rozsahu aj zariadenia verejného stravovania malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety s dopravnými plochami (parkovxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvaniu malého rozsahu, nakoľko reštaurácia je situovaná len na prízemí budovy a jej plocha je len 55 m2 s kapacitou 20 miest dodajúc, že aj navrhované parkxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxýva správnosť tohto záveru stavebných orgánov. Stavebný zákon a ani jeho vykonávací predpis neustanovuje, čo sa rozumie pod stavbou s funkčným využitxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxrávne posúdenie účelu využitia stavby pre verejné stravovanie malého rozsahu je rozhodujúcou skutočnosťou prípustnosti zmeny užívania stavby v danxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxroziť zdravie (aj psychické) žalobcov ako vlastníkov susediacej stavby, užívanej nimi ako rodinný dom. Stavebný úrad a ani žalovaný sa náležite nevypxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxjmami a teda predovšetkým vplyvu zmeny budúceho využitia rodinného domu žiadateľa, či nedôjde k ohrozeniu zdravia susedov - žalobcov a v odôvodnení svxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x0 hostí považovali za zariadenie verejného stravovania malého rozsahu.
Vzhľadom na uvedené, pokiaľ krajský súd žalobu zamietol z dôvodu, že preskúmxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxcieho súdu vo veci nerozhodol v súlade so zákonom, a preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. zmenil tak, ako je uxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR