2 Cz 7/72

Námietka premlčania vzájomnej pohľadávky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stretli. 1)
Z odôvodnenia.
Žalobou podanou na súde 7.8.1969 sa žalobkyňa proti žalovanému domáhala náhrady škody z ublíženia na zdraví, ktoré xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxajúcej z bolestného, ktoré lekár hodnotil 27 1/2 bodmi, a z náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti od 10. do 23.8.1968. Žalobkyňa namxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbkyni sumu 2 106,50 Kčs a žalobu vo zvyšku zamietol; započítaciu námietku žalovaného nepovažoval za odôvodnenú. V odôvodnení rozsudku ohľadne prejavx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvenia § 106 O. z. premlčal. Súd na námietku žalobkyne prihliadol na premlčanie a preto nárok na náhradu škody žalovanému nepriznal.
Najvyšší súd SSR
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxtanovenia § 96 O. z. ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, plnenie ktorých je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo ustanovenia plynie, že pre posúdenie otázky premlčania vzájomnej pohľadávky je rozhodujúci okamih, kedy sa pohľadávky stretli, a nie čas, keď bol urxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxemlčania vzájomnej pohľadávky možno s úspechom uplatniť iba vtedy, keď vzájomná (započítavaná) pohľadávka bola premlčaná už vo chvíli stretnutia sa xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxou premlčaná nebola a žalobkyňa to ani netvrdila. Žalobná pohľadávka a vzájomná pohľadávka žalovaného sa stretli v okamihu spôsobenia škody vzájomnýx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx súd prvého stupňa vo svojom rozsudku vychádzal z iného právneho názoru, porušil zákon v ustanovení § 96 O. z.
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx