Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (7)
Judikatúra (1)

8Sžp/12/2013 Súdna preskúmateľnosť rozhodnutia o povolení vodnej stavby

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
 xxxx                 xxxxxxxx xxx
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xxxx x xxxxzvisko sudcu, VSÚ:     CSc., JUDr. Eva Babiaková
 ECLI:                 ECLI:SK:NSSR:2013:4011200448.1
 Oblasti právnej úpravy:        Správne právo - Ostatné
 Povaha rozhodnuxxxx          xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxvy 47, Bratislava, IČO: 35 829 052, proti žalovanému: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie, so sídlom J. Kráľa 124, Nitra, za xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxanov Starého Tekova, so sídlom Ul. kpt. Nálepku 6, Starý Tekov, 5/ Slovenský pozemkový fond,
regionálny odbor Levice, so sídlom Kalnická 12, Levice, 6x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxna, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia bývalého Krajského úradu životného
prostredia Nitra č. 2010/00091 zo dňa 19. februára 2010, o odvolaní žalxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxpubliky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/13/2011-158 zo dňa 6.
júna 2012 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.
o d ô v o d n e n i e :
Napadnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xákonnosti rozhodnutia bývalého
Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2010/00091 zo dňa 19. februára 2010, ktorým tento
povolil podľa § 26 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xákon) vodnú stavbu Malá
vodná elektráreň Tekov spoločnosti MVE Tekov, s.r.o. O náhrade trov konania krajský súd rozhodol tak,
že žiaden z účastníkov xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x zmysle § 26 ods. 3 v spojení s § 73 ods. 17 písm. b/ zákona č. 364/2004
Z. z., vodného zákona nie je oprávnený na preskúmanie rozhodnutia vo veci povolenia voxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvneho orgánu prvého stupňa o
umiestnení stavby č. 2/2010, evid. č. 4/2010-SP/Kup. zo dňa 18. februára 2010, vydaného obcou Nový
Tekov. Podané odvolaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobiť prieskumu
nielen podľa zákona č. 364/2004 Z. z., vodného zákona, ale aj z pohľadu možného porušenia
základných práv a slobôd žalobcu. Naprixx xxxxxxxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx
stavby (§ 26), domnieval sa, že dané ustanovenie je potrebné vykladať v súlade s ústavou
garantovanými základnými právami a slobodami. Zastával názxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxj len „ústavy"). Mal za to, že týmto postupom bolo porušené aj základné právo žalobcu, a
to právo na súdnu ochranu zakotvené v čl. 46 ústavy. Ďalej namiexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxdkom Slovenskej republiky vykonáva podnikateľskú činnosť (výrobu elektrickej energie),
pričom vykonávanie tejto činnosti prispôsobuje tak, aby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x xyššie uvedeným žalobca prevádzkuje podľa príslušných povolení jadrovú elektráreň
Mochovce. Vyslovil názor, že mu prináleží postavenie účastníka xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx zákon"), teda že je opomenutým účastníkom a domnieval sa, že z hľadiska
zákonnosti postupu žalovaného je to závažná chyba, ktoré mohla mať vplyv na zákxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxárne Tekov v bezprostrednej blízkosti jeho prevádzky na rieke Hron, listom zo
dňa 22. februára 2010 žiadal vstúpiť do konania a o pribratie za účastníkx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx životné prostredie, predovšetkým hydrosféru. O pribratie za účastníka konania
žiadal aj v súvislosti so skutočnosťou, že je vlastníkom susediacej xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu.
Mal za to, že napadnuté stavebné povolenie bolo vydané na základe neprávoplatného a nezákonného
územného rozhodnutia. Poukázal na skutočnosť, žx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxnosť dňa 19. februára 2010 (v deň vydania napadnutého stavebného povolenia), keďže
účastníci konania sa vzdali odvolania voči územnému rozhodnutiux xxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxsť sa oboznámiť s predmetným územným rozhodnutím, ktorá skutočnosť
podľa jeho názoru spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu. Zdôraznil, že v zmysle usxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohto rozhodnutia, pričom z predložených doručeniek vyplýva, že
účastníkom konania bolo územné rozhodnutie doručené neskôr, ako je dátum uvedený nx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxť odvolania pred doručením písomného vyhotovenia územného
rozhodnutia. Preto žalobca tvrdil, že vzdanie sa odvolania jednotlivých účastníkov konxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xyť vydané stavebné povolenie. Mal za to, že územné rozhodnutie
nielenže nemohlo nadobudnúť právoplatnosť dňa 19. februára 2010, ale toto rozhodnutix xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obce ako stavebného úradu a obce v postavení
stavebníka. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zastupuje obec a zároveň
je opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xeci vlastného návrhu. Dal do pozornosti,
že v predmetnej veci obce Nový Tekov a Starý Tekov sú spoločníkmi v spoločnosti MVE Tekov, s.r.o.,
teda stavexxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxho povolenia na umiestnenie
stavby MVE Tekov, ktorý navonok zastupuje starosta a stavebníkom, ktorého spoločníkmi sú obce
Nový Tekov a Starý Tekov, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx ani napadnuté
stavebné povolenie, nadväzujúce na neexistujúce územné rozhodnutie, nemôže byť zákonné.
Následne poukázal na skutočnosť, že neboxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxávňovali zriadiť stavbu na predmetných pozemkoch. Zdôraznil, že stavebník
bol v stavebnom konaní povinný preukázať (ak uvedené nepreukázal v územnxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxvanú stavbu. Uviedol, že v územnom konaní stavebník právo
k pozemkom, ktoré by ho oprávňovalo uskutočniť stavbu na cudzom pozemku, nepreukázal. Stavxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvebníka postaviť na pozemku stavbu MVE Tekov.
Vyslovil názor, že zmluva o budúcej nájomnej zmluve nie je zmluvou, na základe ktorej by stavebníkovi
vxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Tekov a stavebníkom je podľa názoru
žalobcu neplatnou nájomnou zmluvou z dôvodu bezodplatnosti, keďže medzi podstatné náležitosti
nájomnej zmluvx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxého práva k pozemku" na
uskutočnenie stavby. Doplnil, že zo zmluvy o prenájme pozemkov uzatvorenej medzi Pozemkovým
spoločenstvom občanov Starého xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdil, keď uznesením konanie
zastavil pre nemožnosť o predmetnej veci rozhodnúť. Uviedol, že žalobca v žalobe a jej doplnení
predloženými dôkazmi a skuxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm na hydrosféru. Súčasne dal
do pozornosti, že pri vydaní napadnutého rozhodnutia nebol posúdený vplyv tejto stavby na hydrosféru.
Zároveň zotrval xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxzoru, že rozhodnutie
žalovaného obsahuje v sebe také závažné vady, ktorými boli porušené základné práva a slobody
žalobcu. Preto sa domnieval, že krxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxupu
žalovaného, ako aj rozhodnutia jemu predchádzajúce nie je možné takúto stavebnú vec vylúčiť zo
súdneho prieskumu, keďže takýmto konaním by boli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvolaniu uviedol, že rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy o
povolení na vodné stavby podľa § 73 ods. 17 písm. b/ zákona xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx x zmysle platnej legislatívy.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.)
preskúmal napadnuté uzxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx k záveru, že je potrebné
napadnuté uznesenie Krajského súdu v Nitre zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a podľa § 221
ods. 2 O.s.p. vec vrátiť súdu pxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx konania pred krajským súdom z dôvodu nedostatku právomoci tohto súdu na
prerokovanie žaloby žalobcu, keďže v zmysle § 26 ods. 3 v spojení s § 73 ods. 17 píxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Najvyšší súd Slovenskej republiky pri rozhodovaní o odvolaní predovšetkým zobral do úvahy, že
žalobca namietal porušenie svojho základného práva nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xxdov) ani jeho zužujúci výklad a ani také formálne interpretačné postupy, následkom ktorých by mohlo
byť jeho neodôvodnené (svojvoľné) obmedzenie, čx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xákladných slobôd, nespočíva len v ochrane uskutočnenia riadneho a spravodlivého súdneho konania
(jeho priebehu, pozn.), ale tiež (a predovšetkým) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch
práv a slobôd znamená odmietnuť spravodlivosť (denegatio iustitiae) ako takú.
Napriek skutočnosti, že odopretie súdnej ochrany vo veciach prixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxx x rozhodnutia a postupy, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd (Nález Ústavného
súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 50/01). Posledná veta čl. 46 xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxx súdneho konania a na základe akého návrhu majú súdy takéto rozhodnutia
preskúmavať, a ani sa nezmieňuje o druhu rozhodnutí, ktoré by mohli byť (z tohto xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xôsledku toho v prípade, keď sa rozhodnutie, resp. postup orgánu
verejnej správy (bez ohľadu na jeho druh či formálne označenie), dotýka niektorého zo xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xôže signalizovať porušenie čl. 46 ods. 2 poslednej vety
ústavy.
Rešpektovanie tohto príkazu ústavnej normy je okrem iného možné dosiahnuť výkladox xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvojaký výklad (jeden ústavne súladným a druhý ústavne
nesúladným spôsobom), má prioritu jeho výklad ústavne súladným spôsobom. Pre súdy táto povinnxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe záväzného právneho predpisu s ústavou, sú tým viac
zaviazané k ústavne súladnému výkladu každého zákona týkajúceho sa ich rozhodovacej činnosti. Txxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xp. zn. II. ÚS 50/01). Ústavný súd Slovenskej
republiky vo veci sp. zn. I. ÚS 37/95 rozhodol, že „Otázku právomoci všeobecného súdu z hľadiska
ústavou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s ústavou.", pričom vo veci sp. zn.
PL. ÚS 18xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxch práv a slobôd".
Vychádzajúc z uvedeného bude preto úlohou krajského súdu aj pri uplatňovaní Občianskeho súdneho
poriadku a v spojení s čl. 46 ods. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxného v § 248 ods.
2 písm. d/ O.s.p.], je vzhľadom na jeho obsah spôsobilé týkať sa základných práv alebo slobôd žalobcu.
Z uvedeného vyplýva, že samotnx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xstanovenia § 248 O.s.p. vyžaduje, aby súd zisťoval, či
sa toto rozhodnutie svojím obsahom súčasne nedotýka niektorého zo základných práv alebo slobxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxému právu uvedenému v čl. 46 ods. 2 ústavy preto
zodpovedá taký postup súdu, v rámci ktorého hodnotí nielen formálne znaky rozhodnutia predloženého
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Ústavný súd Slovenskej republiky v tejto súvislosti v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 274/07 uviedol, že
„orgány aplikujúce správne právo a spomedzi nich oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxaňovanie však nemožno považovať za legislatívnu činnosť, ktorá by narúšala ústavný princíp
trojdelenia štátnej moci. Sudca pri interpretácii normx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxravy. Jedinou požiadavkou, ktorá je pritom na sudcu kladená, je ústavná konformita výkladu
(čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky)."
Vychádxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v konečnom dôsledku mohol viesť k odmietnutiu
spravodlivosti (odopretiu prístupu k súdu) v tak závažnej otázke, akou je ochrana ústavne zaručených
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x § 246c ods.1 veta prvá O.s.p. a podľa § 221 ods. 2
O.s.p. v spojení s § 246c ods.1 veta prvá O.s.p. vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie.
V ďalšom xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlobe.
Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§226 O.s.p.).
O náhrade trov konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhoxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD1359133SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:8Sžp/12/2013
Druh:Uznesenie (Rs)
Zo dňa:10.12.2013
 
Názov:Súdna preskúmateľnosť rozhodnutia o povolení vodnej stavby
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:99/1963 Zb.: §248; 50/1976 Zb.: §59 ods.1 písm.b); 372/1990 Zb.; 460/1992 Zb.: čl.152 ods.4; 364/2004 Z.z.: §26 ods.2; 364/2004 Z.z.: §73 ods.17 písm.b); 364/2004 Z.z.: §73 ods.17; JUD1341789SK 15S/13/2011;
 
Oblasť:SPRÁVNE PRÁVO;