1 MCdo 12/2010

Procesné podmienky konania - prekážka veci právoplatne rozhodnutej (res iudicata)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxatne rozhodnutej v konaní o novej žalobe o určenie neplatnosti toho istého právneho úkonu aj vtedy, keď súd v predchádzajúcom konaní svoje rozhodnutie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxeho súdu Slovenskej republiky
z 30. januára 2013
1 MCdo 12/2010
Z odôvodnenia:
Odôvodnenie:
Okresný súd Žilina rozsudkom z 15. apríla 2009 č. k. 7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxrej predmetom bol prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Š., je neplatná. Po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že v danom prípade bxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxej kúpnej zmluvy bol žalobca nevidomý, v dôsledku čoho bol osobou trvale neschopnou čítať. Kúpna zmluva bola síce spísaná formou notárskej zápisnice, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxmôže čítať. Vzhľadom na to, že nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť, podanej žalobe vyhovel. Náxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xosudzovaná Okresným súdom Žilina v konaní sp. zn. 9 C 381/96, považoval za neopodstatnenú z toho dôvodu, že žalobca sa v spomínanom konaní domáhal určenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeho úkonu (§ 40 ods. 1 a § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
Krajský súd v Žiline na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ rozsudkom z 3. marca 2010 sp. zn. 7 Co 207/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxací súd uviedol, že z odôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. mája 2003 sp. zn. 8 Co 92/2003 vyplýva, že v tomto odvolacom konaní bola posudzovaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxonníka v spojení s otázkou, či bol žalobca konaním žalovaných uvedený do omylu a či z tohto dôvodu je kúpna zmluva neplatná. V preskúmavanej veci však súd xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxch dôvodov.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) na podnet žalovaných 1/ a 2/ podal proti uvedeným rozhodnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxe nemali meritórne rozhodovať, ale konanie mali zastaviť z dôvodu existencie prekážky veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 3 v spojení s § 104 ods. x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x
xx xxxx
x x xxx xxxxxx xx xxx xx xx xejto neplatnosti niekto dovolal. Súd má prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu aj bez návrhu (ex offo). Platí tiež, že vzhľadom na prejednaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxú v konaní najavo. Zdôraznil, že skutková okolnosť – nevidomosť žalobcu bola súdom známa už v konaní Okresného súdu Žilina sp. zn. 9 C 381/1996. Podľa názxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakladajúcej absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Ani nesprávnosť rozhodnutia Okresného súdu Žilina vo veci sp. zn. 9 C 381/1996 však nemôže odôvodnxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxtníkmi, týkajúca sa rovnakého predmetu konania (neplatnosť tej istej kúpnej zmluvy), pričom nárok vymedzený žalobným petitom vyplýval z rovnakých sxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x záveru, že napadnuté rozhodnutia treba zrušiť a konanie zastaviť. Tak súd prvého stupňa, ako aj odvolací súd konali totiž v danej veci napriek tomu, že ix x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdené ustanovenie určuje, že keď už bolo o veci právoplatne rozhodnuté, nemôže byť tá istá vec v rozsahu záväznosti výroku rozsudku prejednávaná znova. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe tohto ustanovenia ide o rovnakú vec vtedy, ak v neskoršom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo v inom konaní právoplatne rozhodnuté, a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. ak vyplýva z rovnakého skutku). Podstatu skutku treba vidieť predovšetkým v spôsoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxprávneho vzťahu. Pre posúdenie, či je daná prekážka veci právoplatne rozhodnutej, nie je významné, ako bol skutok posúdený po právnej stránke. Prekážxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ide aj vtedy, keď v novom konaní vystupujú právni nástupcovia pôvodných účastníkov konania (či už z dôvodu univerzálnej alebo singulárnej sukcesie); xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxo v skoršom konaní vystupoval ako žalovaný, má alebo nemá v novom konaní procesné postavenie žalovaného).
V preskúmavanej veci nebolo sporné, že žaloxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxým žalovaným a domáhal sa ňou určenia neplatnosti (tej istej) kúpnej zmluvy uzavretej 3. marca 1995 medzi ním ako predávajúcim a žalovanými 1/ a 2/ ako kuxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxil, že kúpna zmluva je neplatná, pri jej spisovaní bol uvedený do omylu a kúpna cena mu nebola vyplatená. Rozsudkom Okresného súdu Žilina z 31. októbra 20xx xxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx že žalobca nepreukázal uzavretie kúpnej zmluvy v kvalifikovanom omyle (§ 49a Občianskeho zákonníka); pokiaľ žalobca v konaní tvrdil, že predmetný pxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7 C 120/2005 sa žalobca opätovne domáhal určenia neplatnosti kúpnej zmluvy s tým, že v prvšom konaní (prebiehxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx § 37, 39 a 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka, i keď na ňu mali prihliadnuť ex offo. Vo väzbe na ním tvrdenú absolútnu neplatnosť kúpnej zmluvy akcentoval sxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxárskej činnosti.
Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí priamo zo zákona (ex lege), a to od začiatku ( ex tuc) a bez ohľadu na to, či sa tejto neplatnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx neplatnosť takéhoto úkonu, lebo súd je povinný skúmať všetky dôvody absolútnej neplatnosti. Vzhľadom na prejednaciu zásadu prihliada súd na absolútxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektu zmluvu uzavrieť, rozporu so zákonom) dozvie procesne korektným spôsobom. Znamená to, že ak konkrétny dôvod absolútnej neplatnosti v konaní xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxnaní zákonom predpokladanú aktivitu účastníkov.
Žalobca už v žalobe podanej vo veci sp. zn. 9 C 381/1996 Okresného súdu Žilina uviedol, že je nevidiacxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxevidomosť žalobcu) bola súdom známa. Pokiaľ na ňu neprihliadli a posúdenie veci zúžili len na dôvody zakladajúce relatívnu neplatnosť, vec po právnej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxli, že išlo o tých istých účastníkov, rovnaký predmet sporu a ten istý skutok; prejednaniu (tej istej) veci v tomto konaní bránila prekážka rozsúdenej vxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x konaní na súdoch nižších stupňov došlo k niektorej z vád uvedených v § 237 O.s.p., napadnuté rozhodnutie vždy zruší (§ 243b ods. 1 O.s.p.); zistenie, žx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxie uvedené najvyšší súd zrušil rozsudky súdov oboch nižších stupňov napadnuté mimoriadnym dovolaním a konanie zastavil.