3 Cdo 176/2013

Osobnostné práva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnosti fyzickej osoby.
So zreteľom na individuálne okolnosti veci nemožno - len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie - vylúčiť úspešnosť žalobyx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtorý prekročil prípustné medze dané povahou a účelom konania vedeného týmto úradom a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv.
Rozxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx x C 106/2004-331: 1. určil, že žalovaná 2/ neoprávnene zasiahla do práva na ochranu osobnosti žalobcu tým, že v odôvodnení rozhodnutia z 21. mája 2003 č. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xds. 14 a 15 a § 25 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení účinnom v čase vydania rozhodnutia UBD (ďalej len "zákon č. 483/2001 Z.z.), hoci žalobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxanej 1/ zamietol, 4. žalobcovi priznal náhradu trov konania. Vychádzal z výsledkov vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že žalobca bol zaxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxím žalobcu za nového člena predstavenstva, ktorý sa vyžadoval pre ustanovenie žalobcu do novej funkcie v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/20xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. a podľa jej Opatrenia č. X. dospela k záveru, že kandidát nespĺňa všetky požadované kritériá. Súd prvého stupňa sa stxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xúkromný a pracovný život. Na tomto základe súd uzavrel, že žalobca sa dôvodne podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka domáha ochrany osobnosti, v rámcx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnská republika), ktorá prostredníctvom žalovanej 1/ (Národnej banky Slovenska) plní úlohy na úseku bankového dohľadu. Žalobu voči žalovanej 1/ zamixxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx. 10 Co 277/2010 napadnutý rozsudok vo veci samej týkajúcej sa nepeňažného zadosťučinenia zmenil; určil, že žalovaná 1/ neoprávnene zasiahla do práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxyšku žalobu v tejto časti voči žalovanej 1/ a celkom voči žalovanej 2/ zamietol. Zároveň vo zvyšku veci samej voči žalovanej 1/ a v časti trov konania napaxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutia UBD netvorí v danom prípade prekážku uplatňovania práva žalobcu na ochranu osobnosti. Skutočnosť, že v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. dôjxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxrej bolo odôvodnením tohto rozhodnutia zasiahnuté. Odvolací súd konštatoval, že kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sú v zákone č. 483/xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xšak nenesie žalovaná 2/, ale žalovaná 1/, ktorá bezprostredne zasiahla do práv žalobcu a vo vzťahu k štátu má relatívne samostatné postavenie. Z týchto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxrou sa žalobca domáhal určenia, že splnil stanovené kritériá. Žalobu voči žalovanej 2/ zamietol v celom rozsahu z dôvodu nedostatku jej pasívnej vecnex xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stupňa zrušil ako nepreskúmateľný a tiež dostatočne nepodložený skutkovými zisteniami (§ 221 ods. 1 písm. f/ a h/ a ods. 2 O.s.p.).
Proti výroku rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx že tento výrok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) v otázke pasívnej vecnej legitimácie. Podľa jeho názoru bol v pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxprávnym konaním orgánov vykonávajúcim v jeho mene štátnu moc. Ak k porušeniu osobnostných práv došlo konaním alebo opomenutím orgánov štátu, zodpovexx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xozhodovaním ktorej došlo k zásahu do osobnostných práv žalobcu, je bezpochyby štátny orgán, vykonáva štátnu moc a je aj z hľadiska svojej právomoci a pôxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladá pasívnu vecnú legitimáciu štátu. Na odôvodnenie opodstatnenosti svojej argumentácie podporne poukázal aj na to, že rovnako štát zodpovedá za šxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxdnosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxil a vec vrátil na ďalšie konanie.
Proti výroku uvedeného rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol prvostupňový rozsudok zmenený tak, že žalobe voči žalxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx O.s.p.). Poukázala na to, že je právnická osoba, ktorá vedie konanie a vydáva rozhodnutia, ak to ustanovuje zákon [§ 1 ods. 1 a 2 zákona č. 566/1992 Zb. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx na funkciu spĺňa kritériá dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti. Konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu na zvolenie nového štatutárneho orgáxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxomných podkladov posudzuje komplexne skutkové a právne skutočnosti, konkrétne splnenie podmienok pre ustanovenie navrhovanej fyzickej osoby za člxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx x x xxxx x xxxxx xx x x x xxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xej rozhodovacieho postupu je rozhodnutie o (ne)udelení predchádzajúceho súhlasu. Rozhodnutie UBD, ktoré je takýmto rozhodnutím, je právoplatné a zxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxavať rozhodnutia iných orgánov iba v rámci správneho súdnictva. Žalovaná 1/ z týchto dôvodov žiadala napadnutý výrok rozsudku odvolacieho súdu zmenix xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xúd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolania podali včas žalobca a žalovaná 1/ (§ 240 ods. 1 O.s.p.), pričom žalobca je zastúpený advokátox x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxriedkom (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospex x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale ixxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxsah do osobnostných práv označené konanie určitého štátneho orgánu, treba mať na zreteli to, že režim ochrany osobnosti je postavený na princípe zodpoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxranu osobnosti sú podľa platnej právnej úpravy pojmovo odlišné od nárokov na náhradu škody (na tom nič nemení ani zákon č. 514/2003 Z.z., ktorý predpoklxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxe § 17 ods. 2 tohto zákona). Platná právna úprava dôsledne rozlišuje medzi právom na ochranu osobnosti upraveným v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxzo osobnej povahy, ktoré je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho, právo na náhradu škody je právo majetkovej povahy, ktoré mxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xeniazoch a náhradou škody ako majetkovej ujmy - pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sa vychádza iba z predpokladu, akú ujmu mohol zásxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxej úpravy teda predstavujú dve celkom samostatné práva, ktoré sú podmienené rôznou sférou ochrany zabezpečovanej Občianskym zákonníkom (porovnaj txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zmysle ktorej za škodu (ujmu) zodpovedá ten, kto ju spôsobil; v prípade škody spôsobenej právnickou osobou ide o činnosť tých osôb, ktoré právnická osoxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx výslovne uvedených v zákone (viď napríklad § 422 a 427 Občianskeho zákonníka). Výnimka zo zásady, že za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil, vyplýva xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 58/1969 Zb." (ktorý bol účinný v čase vydania rozhodnutia UBD, vzťahoval sa na škody vzniknuté za jeho účinnosti a v § 1 a § 18 stanovoval zodpovednosť šxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxení § 1 ods. 1 ktorého je vyjadrené, že za škodu spôsobenú niektorým orgánom verejnej moci nezodpovedá tento orgán, ale štát. V pôsobnosti zákona č. 58/xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxti iných zákonov; neplatí to medziiným ani vtedy, keď ide o ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) a pôvodcom zásahu je právnická osoba x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzaním na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. augusta 2007 sp. zn. I. ÚS 137/07, v závere ktorého sú zaujaté právne závery obdobné tým, ku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxoprávnené. O neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby nejde vtedy, ak existujú okolnosti vylučujúce jeho neoprávnenosť. Jednou z takých okolnoxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxduálny záujem jednotlivej fyzickej osoby dostáva do kolízie s iným (verejným - vyšším) záujmom, ktorému sa priznáva prednosť (viď aj rozhodnutie Najvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xsobnosti, ku ktorému došlo v rámci úradného konania, pokiaľ zásah nevybočil z medzí daných platnými predpismi. "Ak je v súlade so zákonnými podmienkamx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxstných práv účastníka konania, a to ani ak sa prípadne neskôr preukáže, že nebolo vydané dôvodne" (R 36/2009). Treba pripomenúť, že už v Zborníku III. Naxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvodnenie rozhodnutia) proti orgánu, ktorý je povolaný také rozhodnutie urobiť. Náprave tu totiž slúžia opravné prostriedky proti rozhodnutiu, prípxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxje, ale naopak - nadväzuje na ne a vychádza z nich - je však so zreteľom na individuálne okolnosti každej veci potrebná určitá diferenciácia zohľadňujúcx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxka účastníka (účastníkov) konania; v odôvodnení rozhodnutia môže byť ale v niektorých prípadoch spomenutý aj ten, kto v konaní nemal procesné postavexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxtných práv. Podľa názoru dovolacieho súdu nemožno preto celkom - len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie - vylúčiť napríklad úspešnosť žaloby, xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxíklad v dôsledku excesu konajúceho orgánu) takým spôsobom, ktorý prekročil medze tzv. zákonnej licencie a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xospel porovnaním obsahu odôvodnenia rozhodnutia UBD so zákonom taxatívne stanovenými predpokladmi udelenia súhlasu a na podklade tohto porovnania xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí správnych orgánov (porovnaj aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 sp. zn. 5 Cdo 274/2007, resp. z 18. sexxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxnaní o ochranu osobnosti, do ktorej malo byť zasiahnuté odôvodnením rozhodnutia správneho orgánu, je súd oprávnený skúmať iba to, či vôbec ide o správnx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 2008 sp. zn. 5 Cdo 157/2007). Pri kategórii správnych aktov, ktoré sú (len) vecne chybné alebx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvané za bezchybné a záväzné (§ 135 ods. 2 O.s.p.).
Dovolací súd už vyššie - aj s odkazom na judikatúru - uviedol, že ak bolo v súlade so zákonom začaté prísxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxh práv účastníka konania, i keď prípadne ide o vecne nesprávne rozhodnutie. Takýto zásah konajúceho orgánu do osobnostných práv je právom dovolený a opxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xa orgán uskutočňujúci konanie a vydávajúci rozhodnutie dopustil excesu (vybočenia) z rámca daného právnou úpravou a neprípustne zasiahol do osobnosxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxom predpokladaných právomocí orgánu. Prípadné neúplné zistenie skutkových okolností alebo nesprávne rozhodnutie o merite veci alebo nedostatočné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxv verejnej moci) boli vecne správne, skutkovo dostatočne podložené a primerane odôvodnené, nejde ale o vybočenie z tzv. zákonnej licencie, s ktorou je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxosť nemôže byť teda z pohľadu ochrany poskytovanej ustanoveniami § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka považovaná za exces, ktorý by znamenal neoprávnexx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxšlo k právne relevantnému excesu orgánu, ktorý ho vydal, treba vychádzať z obsahu a formulácií tohto rozhodnutia. V úvode jeho odôvodnenia je vysvetlexxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxnosť navrhovaného kandidáta podľa ustanovení § 7 ods. 14 a 15 a § 25 ods. 1 zákona o bankách a opatrenia Národnej banky Slovenska č. X. Kandidát nespĺňa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxnej voľnej úvahy v zmysle ustanovenia § 103 ods. 10 zákona o bankách rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia".
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xen pri skúmaní textu jeho odôvodnenia a v ňom obsiahnutých formulácií, ale pristúpil aj k posúdeniu toho, či žalobca v skutočnosti zákonné kritériá splxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkúmal vecnú správnosť rozhodnutie iného orgánu verejnej moci. Na tomto konštatovaní nič nemení skutočnosť, že odôvodnenie rozhodnutia UBD neuvádzax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxanom zmysle nesprávne, neúplné, nepodložené alebo nepreskúmateľné, nič to nemení na tom, že zo žiadneho hľadiska nevybočilo z rámca tzv. zákonnej licxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xamo vysvetlenie zamietajúceho stanoviska žalovanej 1/ obsahuje v podstate len tie formulácie, ktoré používa zákon. To, čo žalovaná 1/ uviedla v odôvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxsť niektorej banky o udelenie predchádzajúceho súhlasu s ustanovením do funkcie kandidáta vtedy, keď by (žalovaná 1/) dospela k názoru, že tento kandixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xezpochyby vykonal a výsledok posúdenia nepriamo vyjadril vo výroku svojho rozsudku), ale v žiadnom prípade neprislúcha súdu konajúcemu v občianskom xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxx xxxieta, že odvolací súd svoje rozhodnutie v otázke (ne)oprávnenosti zásahu do osobnosti žalobcu založil na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxnia vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
Späť na text

Súvisiace dokumenty