2 Urto 5/2013

Zákaz reformatio in peius z hľadiska zaradenia odsúdeného na výkon trestu pri uznaní cudzozemského rozhodnutia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxďuje odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, je uplatnením diferenciačného princípu zaradxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxávnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevzatie výroku o treste rozhodnutia súdu cudzieho štátu, súdmi Slovenskej republiky, doplnené o výrok o zarxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných v § 17 zák. č. 549/2011 Z.z., o uznaní o výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnie odsúdeného, ale aby aj v čo najväčšej miere zodpovedala pôvodne uloženej trestnej sankcii.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. xxxxxxxx xxxxx xxx xxx
x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x2. augusta 2013, sp. zn. 2 Ntc 6/2013, podľa § 518 ods. 4 Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a rozhodol, že podľa § 17 ods. 1 zák. č. 549/201x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx06 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, rozsudok Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň, sp. zn. 31Hv 38/10y zo dňa 30.04.2010 v spojení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxl občan Slovenskej republiky
R. H., trvale bytom v B., toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Justizanstalt Stein, Rakúska republika,
uznaný za xxxxxxx
x xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxu podľa § 105 ods. 1 Trestného zákonníka Rakúskej republiky,
v bode B./ I./ zo zločinu obchodovania s omamnými látkami, z časti ako nahovárač podľa §28x xxxx xx x x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx II./ zo zločinu obchodovania s omamnými látkami podľa §§28 a, ods. 1, 5. prípad, odsek 4, číslo 3 Zákona o omamných látkach Rakúskej republiky,
v bode C z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh a odsúdený podľa § 28 ods. 1 Trestného zákonníka Rakúskej republiky, § 28 ods. 4 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxtia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom z 22. augusta 2013 sp. zn. 2 Ntc 6/2013 Krajxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxajinského súdu Viedeň zo dňa 20. októbra 2010 sp. zn. 17Bs 255/10i v časti, v ktorej bol občan Slovenskej republiky R.H., trvale bytom v B., toho času vo výxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxého zákonníka Rakúskej republiky, § 28a ods. 4 zákona o návykových látkach Rakúskej republiky k trestu odňatia slobody v trvaní dvanásť rokov, sa uznávx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xrestu so stredným stupňom stráženia.
Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie odsúdený R.H. v zákonnej lehote písomným podaním, v ktorom vytkox xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xol zaradený do stupňa stráženia zodpovedajúceho na Slovensku zvýšenému stupňu stráženia, po asi desiatich mesiacoch bol preradený za príkladné spráxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxielových povinností je zaradený v režime zodpovedajú-com na Slovensku miernemu stupňu stráženia. Zaradením do stredného stupňa stráženia sa cíti byx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stráženia, navrhuje, aby súd opäť prehodnotil jeho zaradenie do výkonu trestu.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) postupovxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa Trestného poriadku. Preskúmal podľa § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku, proti ktorým podal odvolxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxedmetného rozsudku Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň zo dňa 30. apríla 2010 sp. zn. 31Hv 38/10y v spojení s rozsudkom Vrchného krajinského súdu Vxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxtí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii, v časti, kde rozxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nepostupoval však v súlade s uvedenými ustanoveniami právnych predpisov v časti svojho rozhodnutia, týkajúcej sa zaradenia odsúdeného na výkon tresxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov súdov Rakúskej republiky o vine a treste odsúdeného R.H., do výroku tohto rozsudku o ich uznaní a vykonaní na území Slovenskej republiky, toto svoje rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xúdu prvého stupňa boli splnené zákonné podmienky rozhodnutia príslušného krajského súdu, ktorým je podľa § 12 ods. 1 zák. č. 549/2011 Z.z. Krajský súx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xa území Slovenskej republiky (na veci nič nemení aktuálny výkon uloženého trestu odňatia slobody na území Rakúskej republiky), po písomnom vyjadrení xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxs. 1 písm. g/, § 2 zák. č. 549/2011 Z.z. a čl. 6 bodu 2 písm. a/ Rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV - súhlas odsúdenej osoby sa nevyžaduje, ak sa rozxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxdku vysporiadal s trestnosťou skutkov, právne kvalifikovaných citovanými rozsudkami súdov Rakúskej republiky ako trestné činy uvedené v úvodnej čaxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odôvodnení rozsudku krajského súdu, resp. pri najzávažnejšom z nich označením kategóriou trestných činov podľa § 2, § 4 ods. 3 zák. č. 549/2011 Z.z., kxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxia s omamnými látkami, z časti ako nahovárač podľa § 28a ods. 1, 2 a 3. prípad, ods. 4, číslo 3 zákona o omamných látkach Rakúskej republiky, § 12, 2. prípad Txxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxovenska do Rakúska - zodpovedá právna kvalifikácia obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxliť možnosť právnej kvalifikácie skutku i podľa ods. 4 písm. c/ uvedeného ustanovenia Tr. zák.), čo nič nemení na dôvodnosti uznať a vykonať rozsudky súxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxenskej republiky v použití filozofie prístupu krajského súdu k tejto časti jeho rozhodnutia.
Neoddeliteľnou súčasťou rozhodovania súdov o vine a trxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy (ktorého výkon nebol podmienečne odložený) filozofiu vonkajšej a vnútornej diferenciácie výkonu takéhoto trestu, pričom o vonkajšej diferenciácxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xu mladistvých, ktorí neprekročili osemnásty rok svojho veku, podľa § 117 ods. 4 Tr. zák.) striktne vychádzajúc z kritérií, uvedených v ustanovení § 48 xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na uvedené zaradenie páchateľa na výkon trestu rozhodnutím súdu podľa § 5 ods. 1 až 3 a § 8 ods. 1 až 4 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania a kvalifikácie (§ 5 ods. 1 citovaného zákona).
Uvedený model vonkajšej a vnútornej diferxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxých členských štátov, ktoré prevzali do svojho právneho poriadku rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzáxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, na účely ich výkonu v Európskej únii, a teda vo vzťahu ku ktorým slovenské orgány ako vykonávajúce justičné orgány (uznanie a výkon rozhodnutia cudzoxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkonu trestu odňatia slobody je i Rakúska republika, vo vzťahu ku konkrétnym rozhodnutiam súdov ktorej v prejednávanej trestnej veci Krajský súd v Bratxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Slovenskej republiky je rozhodnutie o zaradení odsúdeného na výkon trestu do ústavu na výkon trestu s minimálnym, stredným alebo maximálnym stupňom sxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxia cudzozemského súdu na území Slovenskej republiky v zmysle zák. č. 549/2011 xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxene (transponovaní - prenesení) cudzieho rozhodnutia na rozhodnutie slovenské. Nemá charakter konania vo veci samej, teda konania, v ktorom sa posudxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) súdu. Vzhľadom na nejednotnosť právnych systémov členských štátov úpravy výkonu trestu odňatia slobody na podmienky realizácie výkonu tohto trestx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxximálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia (viď predchádzajúci text odôvodnenia tohto rozhodnutia), má takéto rozhodnutie krajského xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxti odôvodnenia rozsudku sa najvyšší súd zaoberal postavením a aktivitou ministerstva spravodlivosti - ako predkladateľa návrhu na uznanie a výkon cuxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxspozícii podklady justičných orgánov Rakúskej republiky o zaradení odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody podľa kritérií zaradenia odsúdeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a tieto podklady nevyhnutné pre rozhodnutie nezabezpečil ani krajský súd. Najvyšší súd tak xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej republiky o zabezpečenie rozhodnutí - zaradenie odsúdeného na výkon trestu, zmena režimu výkonu trestu (preradenie odsúdeného vo výkone trestu) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zodpovedajúce vnútornej diferenciácii výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, boli použité vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xociálne a resocializačné predpoklady u odsúdeného po výkone trestu. Z uvedeného je zrejmé, že vyjadrenie justičných orgánov Rakúskej republiky nie jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov Rakúskej republiky potvrdzuje tvrdenie odsúdeného o plnení si jeho pracovných povinností) a jeho súčasné zaradenie zodpovedajúce minimálnemu sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xmimo pasáže vyjadrenia justičných orgánov o plnení výkonových pracovných noriem odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody) iný dôkaz, takže naxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xvrdenia odsúdeného akceptoval.
Súvislosti zaradenia odsúdeného R. H. na súdmi Rakúskej republiky uloženého trestu odňatia slobody na jeho výkon na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xkceptovaním tvrdení odsúdeného o jeho aktuálnom výkone trestu odňatia slobody, zodpovedajúcom minimálnemu stupňu stráženia, tak treba dať do súvisxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxutí. Pre výklad tohto ustanovenia treba opäť použiť kritériá, ktoré sú v prospech odsúdeného.
Výrok rozhodnutia súdov Slovenskej republiky v rámci rxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxstu odňatia slobody, je uplatnením diferenciačného princípu zaradenia odsúdeného na výkon tohto trestu na pomery výkonu trestu v Slovenskej republixx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxzieho štátu súdmi Slovenskej republiky, doplnené o výrok o zaradení odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do ústavu s príslušným stupňom stráženxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezhoršila postavenie odsúdeného, ale aby aj v čo najväčšej miere zodpovedala pôvodne uloženej trestnej sankcii. Toto aplikačné pravidlo v konkrétnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x. 549/2011 Z.z. podporne vo vzťahu k tomuto zákonu odkazuje na použitie Trestného poriadku, nemá však priamu nadväznosť na aplikáciu ustanovení Tresxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxráženia. Trestný zákon nemá osobitné ustanovenie pre zaradenie odsúdeného na výkon trestu pre prípad, akým je i trestná vec R. H., kedy rozhodnutia súdxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí a podmienok stanovenými ustanoveniami § 48 ods. 2 písm. a/ alebo písm. b/ a § 48 ods. 3 písm. a/ alebo písm. b/ Tr. zák. (resp. § 117 Tr. zák. u mladistvxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxíslušného ustanovenia § 48, resp. § 49 Tr. zák., musí v použití týchto ustanovení odrážať iba ich znenie o zaradení do príslušného stupňa stráženia s abxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtérií ako neoddeliteľnej časti zaradenia odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody, by popieralo všetky princípy aplikované v tomto rozhodnutí najxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxu, na čo najväčšiu mieru jeho identity na pomery výkonu trestu v Slovenskej republike na základe pretransponovaného rozhodnutia súdmi Slovenskej repxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty