2 Tdo 65/2013

Zavinenie vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby a podmienky použitia kvalifikačného pojmu "chránená osoba"

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Judikatúra (1)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx jednak otázku zavinenia vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, a jednak ďalšiu podmienku použitia osobitného kvalxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx daná nielen objektívne, ale z hľadiska páchateľa aj subjektívne.
II. V zmysle § 139 ods. 2 Tr. zák. možno spáchanie činu voči (na) osobe vyššieho veku (x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xároveň sa vyžaduje, aby páchateľ vedel, že poškodený je osobou vyššieho veku a aby túto okolnosť subjektívne spájal s menším odporom alebo slabšou odvexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxchať trestný čin.
Taká subjektívna súvislosť, primeraná postaveniu alebo stavu chránenej osoby, sa vyžaduje aj pri kvalifikačnom použití ostatnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xx x xx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx
x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx
x xxx xxxxxxx
xxxšie uvedeným rozsudkom najvyšší súd o dovolaní obvineného J. J. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 14.marca 2013, sp. zn. 3To/4/2013, rozhodol txxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xx xxxx 3 písm. a/ Tr. zák. v neprospech obvineného J. J.
Najvyšší súd zrušil uvedený rozsudok, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušený rozsudok obsahovo nadväzxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxl a rozhodol.
Odôvodnenie:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej len krajský súd) rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. d/, e/ Tr. porx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx že
1/ dňa 16.2.2012 v čase okolo 16.40 hodine v predajni TESCO v T. vzal z regálu na pečivo a do vrecka bundy ukryl dve bagety, následne sa snažil opustiť prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx
xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x7.30 hodiny vošiel do predajne COOP Jednota v N., na námestí A. B., kde z regálu s alkoholickými nápojmi vzal xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdne, čím spoločnosti COOP Jednota N., spotrebné družstvo, N., spôsobil škodu odcudzením vo výške 7,89 €,
3/ dňa 6.5.2012 v čase okolo 11.10 hodiny drevxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x0% alkoholu rôznych značiek, čím majiteľovi a užívateľovi domu R. Š., ktorého poznal a u ktorého noc predtým prespal, spôsobil škodu krádežou vo výške 8xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx
xxx xxxxxxx
x x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxx x xxxm. b/ Tr. zák.,
- v bode 3/ rozsudku zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.
Za to obžalovaného odsúdil podľa § 19x xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xlobody vo výmere 5 (päť) rokov, pre výkon ktorého J. J. zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň rozhodox x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxu krajského súdu podal dovolanie obvinený podaním obhajcu z 9. júla 2013.
Ako právny dôvod dovolania uviedol dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.
xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 194 ods. 3 písm. a/ Tr. zák., v zmysle ktorej obvinený pri skutku v bode 3 výroku o vine rozsudku krajského súdu neoprávnene vnikol do obydlia iného a čin sxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxvením k § 139 ods. 2 Tr. zák., nakoľko trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s vekom poškodeného ako osoby staršej ako 60 rokov. Táto okolnosť nemala žixxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxe uvedeného obvinený navrhuje napadnutý rozsudok zrušiť a prikázať Krajskému súdu, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Prokuráxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx Tr. por. vec preskúmal a xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxený v paragrafe 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je splnený.
Krajský súd pochybil v tom, že stotožnil otázku posudzovanú v zmysle § 18 Tr. zák., teda zavinenixx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vyššieho veku), a otázku posudzovanú v zmysle § 139 ods. 2 Tr. zák., teda spáchanie trestného činu v súvislosti s vekom poškodeného (ako ďalšiu podmienxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxšej časti odôvodnenia rozsudku najvyšší súd cituje ustanovenia § 15 písm. a/, b/ Tr. zák. a ustanovenia § 16 písm. a/, b/ Tr. zák. a ďalej uvádza:
Podľa x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxanlivosti.
Podľa § 18 Tr. zák. na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sa prihliadne, ak ide o
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxtočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak tento zákon nevyžaduje, aby x xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxd ďalej citoval ustanovenie § 139 Tr. zák. s tým, že podľa odseku 1 písm. e/ tohto ustanovenia sa chránenou osobou rozumie aj osoba vyššieho veku, pričom xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnenej osoby.
Vedomosť obvineného o tom to, že poškodený Š. je osobou staršou ako 60 rokov, teda osobou vyššieho veku v zmysle § 127 ods. 3, § 139 ods. 1 písmx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxosti ako okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. V posudzovanom prípade ide o podmienku uvedenú v § 18 písm. b/ Tr. zák., keďže sa xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrestného činu, ktorá okolnosť sa vyžaduje v zmysle § 139 ods. 2 Tr. zák.
Tu je potrebné, aby bol vek (postavenie, stav) poškodeného (v určitej vecnej súxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx (§ 15 Tr. zák.); pri nedbanlivostnom zavinení (§ 16 Tr. zák.) vôľová zložka nie je prítomná. To sa týka priameho alebo nepriameho úmyslu vo vzťahu k násxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxchateľ teda v dôsledku použitia § 139 ods. 2 Tr. zák. nemôže spáchať trestný čin voči osobe vyššieho veku alebo inej chránenej osobe pri nedbanlivostnox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx splnení podmienky uvedenej v § 139 ods. 2 Tr. zák.) okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. Pretože (ako už bolo uvedené) ide o mxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxi konštatovaní len nevedomej nedbanlivosti vo vzťahu k dotknutej okolnosti (tu veku poškodeného), hoci generálne § 18 písm. a/ aj písm. b/ Tr. zák. počxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxujú spôsob riešenia dvoch odlišných právnych otázok, a to jednak otázku zavinenia vo vzťahu ku okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xtavom alebo vekom chránenej osoby. Taká súvislosť musí byť daná nielen objektívne, ale z hľadiska páchateľa aj subjektívne.
V zmysle § 139 ods. 2 Tr. zxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrestnej sadzby, len pri úmyselnom trestnom čine. Zároveň sa vyžaduje, aby páchateľ vedel, že poškodený je osobou vyššieho veku a aby túto okolnosť subjxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xakladá alebo podporuje rozhodnutie páchateľa spáchať trestný čin.
Taká subjektívna súvislosť, primeraná postaveniu alebo stavu chránenej osoby, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxu poškodeného dovolací súd nespochybňuje.
Z formulácie skutkovej vety napadnutého rozsudku pri skutku v bode 3 však nijako nevyplýva, že by spáchanix xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxudzenia alkoholu, ktorým konaním došlo zároveň aj k porušeniu domovej slobody majiteľa domu (z odôvodnenia je zrejmé, že v tom čase v dome neprítomnéhox xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx bolo, napríklad, ak by bol v dome prítomný a bolo by potrebné očakávať jeho odpor.
Kvalifikačným použitím ustanovenia § 194 ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v roxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxd dovolania uvedený v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.
Najvyšší súd v dôsledku toho pri použití ustanovení uvedených vo výroku tohto rozsudku vyslovil porxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xozsahu. Pre nové konanie potom platia aj zásady uvedené v § 391 Tr. por.
V nadväznosti na uvedené a v dôsledku zákazu zmeny k horšiemu (§ 391 ods. 2 Tr. poxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxé vo výroku o vine rozsudku okresného súdu). Ide o skutkový podklad pre kvalifikačný moment zhoršujúci postavenie obvineného (použitie § 212 ods. 2 písxx xx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxl na neverejnom zasadnutí v zmysle § 382a Tr. por. a svoj rozsudok verejne vyhlásil v zmysle článku 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.