4 MObdo 3/2013

Predbežné opatrenie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (13)
Judikatúra (1)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O.s.p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxdľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O.s.p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastaviť xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxcu, potom nie je možné ani poskytnúť ochranu práva navrhovateľa na urýchlené a účinné rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.
Uznexxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xdporcovi ako jedinému spoločníkovi spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., so sídlom K. XX, K., IČO: XX, t.j. stopercentnému vlastníkovi obchodného podiexx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavrieť ohľadne tohto obchodného podielu zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad na podnikanie, ručiť, vyhotoviť notársku zápisnicu - exekučný tixxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho konania o podanej odporovacej žalobe o neúčinnosť právneho úkonu - zmluvy o prevode obchodného podielu uzavretej medzi spoločnosťou C. I., a.s., so xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxil povinnosť do 30 dní od doručenia predbežného opatrenia podať návrh vo veci samej. V odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že sa stotožnil so skutkovýxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xodielom v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., keďže bez nariadenia tohto predbežného opatrenia by mohlo dôjsť zo strany odporcu k zmareniu výkonu očakáxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxe na základe odvolania odporcu uznesením zo 14.09.2011, č. k. 5Cob 26/2011273 uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že v časti, ktorou predbežným opxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi obchodného podielu v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., s obchodným podielom akokoľvek nakladať, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu, že Okresný súd Prešov nebol v danej veci miestne príslušný na rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia uviedol, že v zmysle § 105 odsx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xlovenskej republiky. Prelomenie zásady, že súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88 O.s.p. prichádza do úvahy v prípade opätovného vystupovania xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxovateľom v predmetnej veci. Ak by navrhovateľ vystupoval v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxzané, aby žalobca ako navrhovateľ vystupoval na Okresnom súde Prešov v rôznych veciach opätovne. Keďže v konaniach o nariadenie predbežného opatrenix xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxstnu príslušnosť aj podľa § 84§ 87 O.s.p. Námietku miestnej príslušnosti nebolo dôvodné skúmať ani vtedy, ak v konaní o predbežnom opatrení ju namixxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxsného súdu Prešov na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia za nedôvodnú.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky podal proti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx a navrhol napadnuté rozhodnutia zrušiť a vec vrátiť Okresnému súdu Prešov na ďalšie konanie.
Dovolateľ uviedol, že námietka odporcu o miestnej príslxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xx O.s.p.) súdom príslušným na konanie o veci (§ 74 ods. 2 prvá veta O.s.p.) - na konanie o neúčinnosti právneho úkonu. Rozhodnutie o predbežnom opatrení bxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxjadrenia odporcu, ktorému bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručený súdom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxone, ktorý odporcovi v danej veci patril (§ 105 ods. 1 O.s.p.). Odvolací súd bez toho, že by na námietku odporcu skúmal miestnu príslušnosť (a bez toho, žx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxriadení predbežného opatrenia. Odporcovi tak nebolo umožnené dosiahnuť svojou včas uplatnenou námietkou skúmanie miestnej príslušnosti súdu (§ xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxupňoch). Konanie v danej veci je takto postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Dovoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v § 237 písm. g/ O.s.p. (§ 243f ods. 1 písm. a/ O.s.p.).
Odporca vo vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu uviedol, že na vydanie predmetného predbežného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxk nakladať s obchodným podielom spoločnosti s. T., spol. s r. o., K.. V súlade s dôvodmi uvedenými v mimoriadnom dovolaní odporca navrhol rozhodnutie súxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxvrh v celom rozsahu sa zamieta.
Navrhovateľ sa k mimoriadnemu dovolaniu nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 31.07.2012 sp. zxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpriznal. Dospel k záveru, že ak súd prvého stupňa pred rozhodnutím o návrhu | na nariadenie predbežného opatrenia skúmal len miestnu príslušnosť podľa x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxateľ, nemožno sa námietkou miestnej príslušnosti, uplatnenou odporcom v odvolacom konaní zaoberať, aj keď je odvolanie prvým úkonom, ktorý odporcovx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlušnosti uplatnenú sťažovateľkou v odvolaní. Vyslovil názor, že záujem na účinnej a rýchlej dočasnej ochrane práv má prednosť pred právom odporcu vyjxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosť širšie, ako mu ukladá ustanovenie § 105 ods. 1 O.s.p. V dôsledku uvedeného postupu súdov nedošlo k vade konania v zmysle § 243f ods. 1 písm. a/, písm. bx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx2013 rozhodol tak, že Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") v konaní vedenom pod sp. zn. 4 MObdo 4/2012 porušil základné právo spxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxôd, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa č1. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a preto toto uznesenie zrušil a vec vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sa meritórne v odvolacom konaní námietkou miestnej príslušnosti uplatnenou odporcom v odvolaní, aj keď odvolanie bolo prvým úkonom, ktorý mu vo veci pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xds. 3 O.s.p., ktoré vylučuje možnosť, aby odvolací súd zrušil uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxpríslušný okresný súd, pričom vychádzajúc z existujúcej právnej úpravy odporca nemal nijakú možnosť domôcť sa toho, aby vo veci konal a rozhodol súd mixxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa v prípadoch, v ktorých nie je daná miestna príslušnosť podľa § 88 O.s.p. a v prípadoch, ak navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach ako navrhovateľ, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa neodstrániteľný nedostatok podmienky konania. Tento nedostatok podmienky konania znamená zároveň úplnú negáciu základného práva na zákonného suxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxv postupovať tak, aby sa poskytla ochrana obom týmto právam. Inými slovami, ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia na miestne xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxom odporca v odvolacom konaní námietku miestnej príslušnosti uplatnil, potom muselo byť konanie bez ďalšieho zastavené pre neodstrániteľný nedostaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xožné poskytnúť ani ochranu právu navrhovateľa na urýchlené a účinné rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Navrhovateľ teda v uvexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxa vec opätovne predložená na rozhodnutie o mimoriadnom dovolaní, viazaný právnym názorom ústavného súdu, ako súd dovolací podľa § 10a ods. 3 O.s.p., px xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxe ods. 1 a ods. 2 O.s.p.) preskúmal vec bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.) v rozsahu podľa § 243i ods. 2 v spojení s § 242 odsx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxs. 1 O.s.p., mimoriadnym dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu za podmienok uvedených v § 243e O.s.p., ak a/ v konaní došlo k vadám uvxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsúdení veci.
V dôvodoch mimoriadneho dovolania dovolateľ poukázal na existenciu inej vady konania spočívajúcej v tom, že súd sa nezaoberal námietkox xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé súdy v oboch stupňoch, čím došlo zároveň k porušeniu základného práva odporcu na zákonného sudcu. Zdôraznil pritom skutočnosť, že prvým úkonom, ktorx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu na nariadenie predbežného opatrenia.
Podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava"), nikoho nemožno odňať jeho zákonnému suxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xudcovi. Príslušnosť ustanoví zákon.
Podľa č1. 6 ods. 1 prvej vety Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), každý má xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o jeho občianskych právach alebo zväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený.
Podľa § 74 ods. 2 veta prvá O.s.p., príslušný na narxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia doručí súd ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené.
Podľa § 85 ods. 2 O.s.p., všeobecným súdom právxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).
Podľa § 104 ods. 1 O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxa príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.
Podľa § 104 ods. 2 O.s.p., ak ide o nedostxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví.
Podľa § 105 ods. 1 O.s.p., súd skúma miestnu pxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý návrh na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p. V prípade návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pred xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxedbežného opatrenia doručený, nemal možnosť v zmysle § 105 ods. 1 O.s.p. pred rozhodnutím o tomto návrhu skúmať miestnu príslušnosť podľa § 84 O.s.p. xx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxätovne ako navrhovateľ a odporca nenamietal miestnu príslušnosť, pričom tak ani nemohol urobiť, nakoľko sa o návrhu na nariadenie predbežného opatrexxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxx.p.).
Námietku miestnej príslušnosti uplatnil odporca v odvolaní proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia. Podľa názoru dovolacieho súdxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxp. a zistil, že výlučná miestna príslušnosť iného okresného súdu nie je daná a navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, nemxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtrí. Možnosti meritórne sa zaoberať v odvolacom konaní uvedenou námietkou miestnej príslušnosti bránilo ustanovenie § 221 ods. 3 O.s.p., ktoré uklaxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xávrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúpená miestne príslušnému súdu prvého stupňa.
Vychádzajúc z nálezu ústavnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxravy odporca nemal nijakú možnosť domôcť sa toho, aby vo veci konal a rozhodol súd miestne príslušný, teda v konečnom dôsledku, aby vo veci konal a rozhodxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnok konania. Osobitnou kategóriou je však konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v prípadoch, v ktorých nie je daná miestna príslušnosť xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní námietku miestnej príslušnosti uplatní. V uvedenej procesno - právnej situácii treba nedostatok procesnej podmienky miestnej príslušnosti povaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxného sudcu.
V súlade s právnym názorom vysloveným ústavným súdom v predmetnej veci dovolací súd dospel k záveru, že ak navrhovateľ podal návrh na nariaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xámietku miestnej príslušnosti uplatnil, konanie muselo byť bez ďalšieho zastavené podľa § 104 ods. 1 prvá veta O.s.p. pre neodstrániteľný nedostatox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxslušný súd.
Vo veci konal a rozhodoval nezákonný sudca, preto je daná opodstatnenosť dovolacieho dôvodu podľa § 237 písm. g/ O.s.p. v spojení s § 243f oxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, a preto je daný a dovolací dôvod v zmysle § 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p.
Z uvedených dôvodov Najvyšší súd xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxx. 2 O.s.p. zrušil a konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastavil.
Dovolací súd rozhodol o náhrade trov dovolacieho konania podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spxxxxx x x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx