5Sžo/11/2013

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
 xxxx                 xxxxxxxx xxx
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xxxx x xxxxzvisko sudcu, VSÚ:     JUDr. Jana Baricová
 ECLI:                 ECLI:SK:NSSR:2014:9011010099.1
 Oblasti právnej úpravy:        Správne právo - Ostatné
 Povaha rozhodnutia:          Pxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxenov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne I., bytom R.,
zastúpenej JUDr. Tiborom Šafárikom, advokátom so sxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2011-6624/15623:1-sekr. z 28. apríla 2011, na
odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského sxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x x x x x x x x x
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave, č. k. 3S/126/2011-22 z 23.
októbra 2012 v spojení s opravným uznesením, č. k. 3xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x x x x x x x x
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxx xxzsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 2 písm. d/
Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) zrušil rozhodnutix xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxneho orgánu č. MŠ SR-2010-7985/15438:074 zo 04. novembra 2010 o posúdení
štúdia v zahraničí na základe žiadosti žalobkyne; vec vrátil žalovanému na ďxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx piatej časti OSP dospel k záveru, že rozhodnutie
žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa je nepreskúmateľné z dôvodu, že obe rozhodnutia
nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx len „správny poriadok“). Krajský súd považoval
odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa je nedostatočné, keď z neho nevyplýva, aké
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.
Prvostupňové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xollege, s. r. o. Praha nie je štúdiom na
strednej škole podľa školského zákona [zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxolách, [zákon č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých šxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé zostavuje Česká
republika a UNESCO“.
Taktiež žalovanému krajský súd vytkol, že sa vo svojom rozhodnutí nezaoberal všetkými dôvodmi, ktoré
žalobxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxajského súdu nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov,
pričom nedostatok riadneho odôvodnenia predstavuje porušenie práva na spravodlivé konania x
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx dáva odpovede na všetky právne a skutkové otázky súvisiace s predmetom
správneho konania.
O náhrade trov konania rozhodol krajský súd podľa § 250k odxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx tomuto rozsudku podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie nesúhlasiac s dôvodmi zrušenia
preskúmavaného rozhodnutia a navrhujúc odvolaciemu súdux xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxenie rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa jednou vetou nie je dostatočné, avšak podľa
jeho názoru v predmetnom konaní bolo hospodárnejšie a rýxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxvodnení sa v rámci zásady jednotnosti konania vysporiadať v odôvodnení
rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu.
Žalovaný citujúc napadnuté rozxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxej alebo vysokej
škole v Slovenskej republike, je vzdelanie, ktoré je možné dosiahnuť absolvovaním stanoveného
obsahu vzdelávania. Obsah vzdelávxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxt zaradením vzdelávacej inštitúcie do tejto sústavy garantuje, že
jej ukončením sa dosiahne určitá úroveň vzdelania - stredoškolské vzdelanie alebx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia podľa § 16 školského zákona ani § 2 ods. 5 zákona o vysokých
školách, nakoľko táto ustanovizeň nebola zaradená do zoznamu vysokých škôl v Českej repuxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike
a v Českej republike, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov Oznámením Ministerstva zahraxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx že nakoľko doklad o absolvovaní štúdia na Prague College, s. r.
o. nemožno podľa Dohody o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní považoxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxllege, s. r. o. nemožno považovať za rovnocenný
obsahu štúdia na niektorej strednej alebo vysokej škole v Slovenskej republike.
V súvislosti s námiexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xeskej republike, žalovaný
opätovne poukázal na odôvodnenie druhostupňového rozhodnutia, podľa ktorého uvedenie Prague
College, s. r. o. v prílohx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdového pojištění považují za
studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisu, vzhľadom na predpis
cudzieho štátu uplatňuxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xdvolaniu zo 17. januára 2013 navrhla prvostupňový rozsudok ako
vecne správny potvrdiť. Poukázala na potrebu rozširujúceho výkladu ustanovení vzťahxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtie správneho orgánu nepodáva výklad významu pojmov
„rozsah“, „úroveň“, „rovnocenné“, pričom garanciou úrovne vzdelania podľa nej môže byť výlučnx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxdavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.
461/2003 xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxbkyne podložené výlučne zjednotením
konkrétnej úrovne a konkrétneho rozsahu posudzovaného štúdia. Záverom uviedla, že poukazovanie
na problemaxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxia - sústavnú prípravu dieťaťa na
povolanie.
Žalovaný v stanovisku k vyššie uvedenému vyjadreniu žalobkyne z 26. februára 2014 zaslal písomné
vyjaxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xostavené na úroveň štúdia na strednej alebo
vysokej škole v Slovenskej republike. Toto štúdium nie je zaradené do sústavy vzdelávania v Českej
repubxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxané za rovnocenné s iným akreditovaným
stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelávaním. Vzhľadom na uvedené zotrval na svojom
odvolacom návrhu.
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxx
x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu
predchádzalo, v rozsahu a medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1
veta prvá OSP); oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxne päť dní vopred na úradnej tabuli a
na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk (§ 156 ods. 1 a ods. 3
OSP v spojení s § 2xxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxkočiarkou, Ústavy Slovenskej republiky súdy preskúmavajú aj
zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo ixxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtený
rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto
rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomocx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xalôb, alebo opravných prostriedkov zákonnosť
postupu a rozhodnutí orgánov xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxva a právom chránené
záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).
V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxpuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 ods. 1 OSP).
Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o kxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xerejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a
vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa a postupu správneho orgánu podľa
piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne
príslušný na konanie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xozhodnutie bolo vydané v súlade so
zákonmi a s inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či
rozhodnutie správnexx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia správny orgán uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako
použil správnu úvahu pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxadom rozhodnutia.
Podstatnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia správneho orgánu je aj jeho odôvodnenie, ktoré
niekoľko funkcií. Predovšetkým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - posilňovať dôveru
účastníkov správneho konania v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické
osoby viedli k dobrovoľnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxesvedčivé odôvodnenie
môže zamedziť zbytočnému uplatneniu opravných prostriedkov.
Správny poriadok demonštratívnym spôsobom uvádza okolnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxe posúdenie veci.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxkonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli
vykonané niektoré navrhované dôkazy, a napokon, ako sa správny orgán vyrovnal s návrhmi a
námietxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xž po vyhlásení rozhodnutia.
Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné
ustanovenie hmotnoprávxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlušný právny predpis, z
ktorého správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne
posúdenie. Nestačí len cixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxym posúdením.
Osobitnú pozornosť treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel
na základe inštitútu voľnej úvahy. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxlad
správny orgán ukladá pokutu za správny delikt, nestačí uviesť, že pri uložení pokuty prihliadal na mieru
zavinenia a výška pokuty bola určená v ráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľné.
Aj odvolací správny orgán by mal pri formulácii odôvodnenia svojho rozhodnutia dbať na jeho
presvedčivosť a náležite vysvetliť a odôvodniť svox xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx. d/ OSP požiadavku zrozumiteľnosti a preskúmateľnosti. Nezrozumiteľnosťou
sa rozumie nielen jazyková, ale aj logická nezrozumiteľnosť. Nepresxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk dôvodov.
Správne orgány v danej veci podľa citovaných ustanovení a zásad správneho poriadku nepostupovali
dôsledne.
Z obsahu súdneho ako aj admxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxil rozhodnutie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní č.
MŠ SR-2010-7985xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxge, s. r. o., Praha (Česká
republika) pre potreby uplatnenia nároku na prídavok na dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o
xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxubliky v zmysle školského zákona, ani štúdiu na
vysokej škole v Slovenskej republike v zmysle zákona o vysokých školách.
Druhostupňový správny orgxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxného vzdelania
podľa § 16 školského zákona ani vzdelanie podľa § 2 ods. 5 zákona o vysokých školách, a teda
štúdium na „Prague College, s. r. o.“ nie je štxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxike.
K námietke žalobkyne v podanom rozklade, že Prague College, s. r. o. je uvedená v prílohe vyhlášky č.
249/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 422/xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxsokých
školách, ve znění pozdějších předpisu, žalovaný uviedol, že je pre potreby posúdenia predmetného
štúdia na účely poskytnutia rodinných príxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
štátu a ako taký je platný iba na území Českej republiky. Zaradenie Prague College, s. r. o. do
zoznamu, neznamená podľa žalovaného, že ide o školu postxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx x xej uvedenú sociálnu podporu a dôchodkové poistenie v zmysle českej právnej úpravy.
K ďalšej námietke žalobkyne, že ministerstvo pri svojom rozhodovxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xemá odvolávať na žiadnu sieť škôl alebo školských zariadení v Českej
republike alebo zoznam UNESCO, žalovaný uviedol, že obsah vzdelávania poskytovxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxania, čím štát garantuje, že jej ukončením sa dosiahne určitá
úroveň vzdelania - stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. V zmysle uvedeného roxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je komparatívnym prostriedkom pre ministerstvo na
rozhodnutie o rovnocennosti a úrovne škôl.
Tento právny názor žalovaného nemožno považovať za xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxpieva
oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
Podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne
pripravuje na povolanie štúdiom.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa, sústavná príprava dieťaťa na povolaxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxdľa § 4 ods. 5 zákona o prídavku na dieťa, sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto
zákona je aj:
a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsaxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxé ročníky štúdia.
Podľa § 27 ods. 1 školského zákona, školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa
osobitného predpisu, ktoré zabezpečujx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xzdelania,
tvoria sústavu škôl.
Podľa § 27 ods. 2 školského zákona, sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xmelecká škola,
h) jazyková škola.
Podľa § 27 ods. 3 školského zákona, vzdelávanie v školách podľa odseku 2 písm. b/ až f/ sa považuje
za sústavnú príprxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxrná škola,
c) konzervatórium.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o vysokých školách, vysoké školy sú:
a) verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej repubxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxdlom na území členského štátu Európskej únie mimo
územia Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxi posúdení žiadosti
žalobkyne bolo a je nutné mať na zreteli osobitne aj tú skutočnosť, že v zásade ide o posúdenie štúdia
žiadateľa pre potreby uplatnexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxla otázka, či
predmetné vzdelanie na danej škole spĺňa podmienky pre akceptovanie vysokoškolského vzdelania, ale
či xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxoké chápanie tohto
pojmu, keď za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie považuje aj iné štúdium alebo výučbu, ak sú
svojím rozsahom a úrovňou postavenx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
vysokoškolského štúdia. Na základe tohto záveru je možné konštatovať, že žalovaný nedostatočne
posúdil zákonný nárok žiadateľa prídavku na dieťa xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
vzdelávania poskytovaného mimo územia SR, v danom prípade bol zaradený do sústavy vzdelávania v
cudzom štáte, pričom z rozhodnutia nevyplýva, že by v xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xtúdia na danej škole.
Rozporuplne pôsobí aj tvrdenie žalovaného že síce predmetná škola je zaradená v zozname škôl, ktoré
sa uznávajú pre potreby posxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtu.
Podľa názoru najvyššieho súdu pri posúdení pojmu „iné štúdium alebo výučba“, je potrebné správnymi
orgánmi prihliadať aj na širšie chápanie pojxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxe vyššej
kvalifikácie a uplatnenia, na základe čoho je nutné s prihliadnutím na účel zákona o prídavku na dieťa,
za pokračovanie prípravy dieťaťa na bxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa na trhu práce.
Ako správne uviedol krajský súd, účastník správneho konania má právo na také odôvodnenie
rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxntné
pre posúdenie skutkového a právneho vzťahu. V danom prípade za relevantné je potrebné označiť
námietky žalobkyne z podaného rozkladu z 02. decexxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxo výučbu, ďalej že rozhodnutie, ktoré vydal správny orgán je možné vydať podľa tohto zákonného
ustanovenia len na základe posúdenia rozsahu na úrovni xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Českej republiky, ďalej že môže existovať aj taká vzdelávacia inštitúcia, ktorá tiež spĺňa požadovaný
rozsah a úroveň, definované v zákone o vysokošxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxienky, ktoré táto škola nespĺňa. V tomto prípade všetky tieto námietky,
ktoré žalobkyňa uviedla, sa týkajú právnych argumentov, na základe ktorých pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxanovisko a vysvetlil jej, prečo tieto argumenty neakceptoval. Z
rozhodnutia žalovaného správneho orgánu len popri úzkom sa o odvolaní na citované záxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x prídavku na dieťa.
Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na vyššie uvedené závery a po oboznámení sa zo
spisovým materiálom krajského súdu, vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxré nemohli
ovplyvniť posúdenie danej veci krajským súdom, preto napadnutý rozsudok krajského súdu stotožniac
sa s jeho právnym záverom v plnom rozsxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x x xxx xxxx xx x
xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxného.
V ďalšom konaní správne orgány súc viazané právnym názorom súdov oboch stupňov (§ 250j ods. 6 a
§ 250ja ods. 4 OSP) posúdi znova žiadosť žalobkyxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x§ 46 a § 47 ods. 3 správneho poriadku).
Náhradu trov odvolacieho konania nemohol Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobcovi podľa § 224
ods. 2 OSP x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovenej lehote (§ 151 ods. 2
OSP v spojení s § 211 ods. 2 a § 246c ods. 1 veta prvá OSP).
Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej rxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxx x011).
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustný opravný prostriedok.