Tpj 44/2013

Zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 394 ods.1 Tr. por. o obnove konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, týkajúcim sa ustanovenia § 41 ods.2 Tr. zák., časti za bodkočiarko

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
Judikatúra (1)
Články a iné dokumenty (1)
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu a aplikácie ustanovenia § 394 ods. 1 Tr. por. o obnove konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. Pxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najaxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxlez Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť "novou skutočnosťou súdu skôr xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxnovy konania "ex lege", t.j. na základe § 41b ods. 1 zákona. č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o posxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím, ktorý vychádza len zo skutočností predpokladaných v ustanovení § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii ústavného súdu, je splnenie podmxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxvu konania povolí podľa § 394 ods. 1 Tr. por. z dôvodu uvedeného v § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
III. Ak bolo použité xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxbe trestu odňatia slobody upravenej podľa § 41 ods. 2 Tr. zák. v znení účinnom do 21. decembra 2012, ustanovenie § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z.z. o organxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, vyhláseného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 428/2012 21. decxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxátov trestnoprávneho kolégia NS SR a podnetu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/200x xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza zo skutočností predpokladaných v ustanovení § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x/ niektoré súdy, napr. Okresné súdy Prešov, Senica, Galanta, Michalovce, Dunajská Streda, Trnava, Bratislava III, Bratislava IV, Pezinok, Topoľčanxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxát 2T) obnovu konania z uvedeného dôvodu povoľujú a rušia výrok o treste vymeraný s použitím aj § 41 ods. 2 Tr. zák., kým
B/ iné súdy, napr. Okresné súdy Stxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xložený trest za primeraný aj bez použitia tej časti ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák., ktorého sa týka nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxna č. 757/2004 Z.z. o súdoch a podľa príslušných ustanovení Rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR na rok 2012 a Rokovacieho poriadku NS SR trestnoprávnemu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxácii rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 106/2011.
Predseda trestnoprávneho kolégia podľa článku 15 ods. 3 Rokovacieho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xúd v Pezinku, Ústavný súd SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo vnútra SR, Akadémiu Policajného zboru v Bratisxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxe, aj katedru trestného práva trnavskej univerzity v Trnave.
Z písomných pripomienok a z rozpravy na rokovaní trestnoprávneho kolégia najvyššieho sxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkonov dňa 21. decembra 2012 pod č. 428/2012 Z.z. rozhodol, že druhá časť prvej vety ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák. za bodkočiarkou (súd uloží páchateľxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxada).
Podľa § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak súd v trestnom konaní vydal rozsudok na základe prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvneho predpisu, jeho časti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xrest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa.
Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxia trestu). Oproti tomu v ustanovení § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o konaní pred ústavným súdom je vymedzený dôvod obnoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xstanoveniu § 394 ods. 1 Tr. por. ide o osobitnú úpravu - lex specialis, aj keď aplikačne nadväzujúcu. Takou úpravou je aj ustanovenie odseku 4 naposledy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxorú konštatoval vo svojom rozhodnutí Európsky súd pre ľudské práva ako porušenie základných ľudských práv alebo slobôd (svojou podstatou teda zodpovxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxé podmienky obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom (...skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxaní pred ústavným súdom je splnenie podmienok obnovy konania konštatované už v tomto ustanovení, aj keď sa v konaní o obnove inak postupuje podľa Trestnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxstného poriadku). Obdobne je tomu v prípade predpokladanom v ustanovení § 394 ods. 4 Tr. por., kde sa skúma len možnosť alternatívnej nápravy negatívnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxienka obnovy konania upravená v ustanovení § 394 ods. 1 Tr. por. predpokladá (ako je to vyššie uvedené) skutočnosť alebo dôkaz súdu skôr neznámy vo vzťaxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodovaní iné rozhodnutie o vine alebo treste. Ustanovenie § 41b zákona o konaní pred ústavným súdom konštatuje pre prípad v ňom uvedený splnenie poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxad netýka okolností činu alebo osoby páchateľa, ale ústavným súdom konštatovaného nesúladu právneho predpisu, ktorý bol použitý pri rozhodovaní súdx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxia o povolení obnovy konania je potrebné uviesť ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. a ustanovenie § 41b zákona o konaní pred ústavným súdom, lebo použitie xxx x xxx xxxx x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxí pred ústavným súdom, je logicky spojené s okolnosťou, že v pôvodnom konaní bolo rozhodnuté podľa zákonného ustanovenia, nesúladného s ústavou alebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxrmou vyššieho stupňa právnej sily. V obnovenom konaní sa na tento účel použije ustanovenie č1. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky, ktorému zodpovedx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxsobia spätne (č1. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky).
V prípade nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") z 28. novemxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xebol vykonaný, nanovo uložiť trest v rámci inej, pre páchateľa priaznivejšej trestnej sadzby, než ktorá bola pri pôvodnom rozhodovaní použitá.
Aby sx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x Tr. por. podmieňujú obnovu konania vo vzťahu k uloženému trestu zrejmým nepomerom pôvodne uloženého trestu k závažnosti činu alebo pomerom páchateľax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxch podmienkach ukladania trestu v pôvodnom a v novom konaní, predovšetkým pri rovnakej trestnej sadzbe. V prípade nastalého, ústavným súdom konštatoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hranice). Tento dôvod je právne založený vyhlásením nálezu ústavného súdu a nie je potrebné skúmať jeho splnenie. V nadväznosti na potenciálnu zmenu rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a až sekundárne aplikačnou úvahou súdu o primeranosti výšky uloženého trestu, avšak len v rámci sadzby ustanovenej Trestným zákonom (čo je prelomenx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obnovy konania odmietnuť, keď sa má pri novom rozhodovaní vychádzať z (dokonca významne) odlišnej trestnej sadzby.
Prezentovaný výklad je ústavne kxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxte, nie však na vopred určené rozhodnutie). Taký širší rozsah je daný ústavným nálezom - oproti výkladu spojenému s možnosťou zamietnuť návrh na povolexxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxzu ústavného súdu len mechanicky (bez súčasnej konštatácie splnenia dotknutej podmienky) medzi xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxtavného súdu došlo k zmene Trestného zákona v neprospech obvineného. Ako už bolo uvedené, v obnovenom konaní by sa totiž použilo ustanovenie v článku 50 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxaní (keďže neskoršie znenie zákona by nebolo pre páchateľ a pri posudzovaní trestnosti činu a ukladaní trestu priaznivejšie). Obnova konania by teda nxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxnovy konania je v takom prípade opäť potrebné použiť ustanovenia § 399 ods. 2 Tr. por. a ustanovenie § 41b zákona o konaní pred ústavným súdom (z dôvodov uxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xž skôr uvedené), že určuje dôvod konania, nie procesnú formu konania a rozhodnutia o návrhu na povolenie obnovy konania. Spôsob konania a rozhodnutia pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxí z dôvodu uvedeného v § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. o konaní pred ústavným súdom treba rozhodnúť spôsobom uvedeným v § 394 ods. 1 Tr. por. o povolenx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxá skutočnosť uvedená v tomto ustanovení je "dôvodom na podanie návrhu na povolenie obnovy konania" - o ktorom sa koná podľa ustanovení Trestného poriadxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxom konania o povolení obnovy konania vždy musí byť návrh oprávnenej osoby).
K právnej vete III.
Účinky použitia ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák. v znenx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx e/ Tr. zák. Sprísnená trestná sadzba v tomto prípade nebola použitá, a to pre jej neprimeranú prísnosť vzhľadom na okolnosti prípadu alebo pomery páchxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxcu trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ustanovenú v osobitnej časti Trestného zákona,. teda zníženie sa neodvíjalo od dolnej hranice trestnej saxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xsperačne zvýšenou spodnou hranicou a uložiť (s príslušným obmedzením) ešte aj nižší trest (k tomu pozri aj rozhodnutie č. 13. publikované v Zbierke staxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústavne nesúladné účinky ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák. v znení účinnom do 21. decembra 2012, časti prvej vety za bodkočiarkou, na dotknuté prípady nexxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xx však netýka trestu uloženého s použitím ustanovenia § 39 ods. 2 písm. d/, ods. 4 Tr. zák. V tomto prípade sa mimoriadne zníženie trestu, umožnené zákonox x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxom, t.j. ustanovení osobitnej časti v spojení s úpravou dotknutej sadzby podľa ustanovení všeobecnej časti, teda od dolnej hranice trestnej, sadzby zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xúdu deklarované ako ústavne nekonformné. V novom konaní po povolení obnovy konania sa teda zistený nesúlad, v uvedených aplikačných súvislostiach, oxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx