Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (75)
Judikatúra (1)

6Sžp/22/2013 žaloba prokurátora, aktívna legitimácia prokurátora, kolaudačné konanie, územné plánovanie a stavebný poriadok

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra v Ružomberku, Dončova 8, Ružomberok, proti žalovanému: Mesxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx-TX3-VL zo dňa 14. decembra 2007, o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 20S 139/2010-120 zo dňa 28. mája 2013, takto
rozhodol:
Najxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxolacieho konania
nepriznáva.
Odôvodnenie
Krajský súd v Žiline rozsudkom zo dňa 28. mája 2013, č. k. 20S 139/2010-120 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vydané povolenie užívať stavbu „Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemku KN p. č. X./X., k. ú. R. pre stavebníkov M. a M., a vec vrátil žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní rozhodnutia žalovaného v medziach žaloby dospel k záveru, že predmetné rozhodnutie bolo potrebné ako nezákoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxjim rozhodnutím sp. zn. 6Sžp/1/2012 zo dňa 26. septembra 2012 zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, č. k. 20S/139/2010-72 zo dňa 15. novembra 201x x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xa takýto postup neboli zo strany krajského súdu dané zákonné podmienky.
Krajský súd sa v preskúmavanej veci vo veci samej plne stotožnil s právnym závxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavebný zákon) (ďalej len stavebný zákon) obligatórne účastníkom aj vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Zdôraznil, že uvedené vyplýva z xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby bola v predmetnej veci aj plynovodná prípojka vedúca cez pozemok M., ktorý sa stal vlastníkom toho pozemku v roku 2005 a keďže kolaudačné rozhodnxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe táto vada môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné, aby krajský súd rozhodnutie zrušil v dôsledku exixxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxý súd skutočnosť, že rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením bolo vydané ešte pred xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxdnutí o zmene stavby pred jej dokončením bolo súčasťou rozhodovania povolenie napojenia na verejný plynovod a účastníkom konania bolo mesto Ružomberxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxp. pozemku pred kolaudačným konaním, v kolaudačnom konaní mali byť účastníkmi tohto konania všetci známi vlastníci pozemkov, na ktorých je súčasť staxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia, pričom zdôraznil, že hoci v kolaudačnom konaní už nebude možné riešiť otázku konkrétneho umiestnenia a technických podmienok výstavby plynovodxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tak, ako to bolo povolené v rozhodnutí o zmene stavby pred jej dokončením, podľa overenej projektovej dokumentácie stavebným úradom v tomto rozhodnutxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxiska ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce, atď.. Všetky tieto otázky budú riešené aj v súčinnosti s účastníkmi konania, ktorými budú aj vlaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xresadenie svojich oprávnených záujmov z hľadiska znenia ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona.
Krajský súd v súvislosti s námietkou účastníkov konania xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné v rozhodnutí o zmene stavby pred jej dokončením ohľadne umiestnenia a výstavby napojenia na verejný plynovod cez pozemky, ktoré neboli v ich vlastníxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxujem, ich oprávnené záujmy nemôžu byť dotknuté. Konštatoval, že pokiaľ boli dodržané všetky podmienky, nemôže dôjsť k inému výsledku ako k vydaniu kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxebnom a územnom konaní a v kolaudačnom rozhodnutí sa bude riešiť, či tieto svoje oprávnenia aj dodržali. Pokiaľ faktický stav nesúhlasí s právami nadobxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi v rozpore s právami vyplývajúcimi z právoplatných rozhodnutí.
Krajský súd ako nedôvodnú vyhodnotil aj námietku účastníkov ohľadne aktívnej legixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxatúru podpísal námestník okresnej prokuratúry. Teda oprávnenie prokurátora podať prokurátorskú žalobu podľa ust. § 35 ods. 1 O.s.p. je oprávnením nxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xormalistický a bol by v rozpore s účelom tohto zákonného ustanovenia. Okrem uvedeného poukázal krajský súd v tejto súvislosti na odôvodnenie rozhodnuxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xužomberok ako žalobcu.
V súvislosti s námietkou týkajúcou sa otázky, kto je oprávnený konať pred krajským súdom, či okresný alebo krajský prokurátoxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xrávo na náhradu trov konania mu ich náhradu nepriznal, nakoľko sa jedná o štátny orgán a ich náhradu si ani neuplatnil. Ostatným účastníkom konania náhrxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Žalobca podal odvolanie podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a žiadal, aby súd zrušil napadnuté rozhodnutie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie kxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x O.s.p. zobraté späť. Vzhľadom na to, že žalobca zobral svoje odvolanie späť, odvolací súd sa ním nezaoberal.
Zúčastnené osoby podali odvolanie podxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxí súd napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že žalobu zamietne.
V dôvodoch odvolania zúčastnené osoby namietali, že krajský súd sa žiadnym spôsobom nevxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxávajúcej pôsobnosť prokuratúry a nie Okresnej prokuratúre Ružomberok, ktorá je právnickou osobu – rozpočtovou organizáciou štátu a zo zákona nemá opxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xoukázal na odôvodnenie uznesenia Najvyššieho údu SR č. k. 6Sžp 1/2012-100 zo dňa 26. septembra 2012, z ktorého malo vyplývať, že najvyšší súd zaujal staxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutia správneho orgánu na základe žaloby prokurátora v základnom konaní (vo veci), keď krajský súd pripúšťal len preskúmanie rozhodnutia správnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiaľ dal zákon kompetenciu podať návrh na začatie súdneho konania (ust. § 35 ods. 1 O.s.p., § 21 ods. 2 písm. c/ zákona o prokuratúre) prokurátorovi a navxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxra, ktorá ani nemôže byť účastníkom takéhoto konania. Nesúhlasili s názorom krajského súdu, ktorý zaujal vo vzťahu k príslušnosti osoby, oprávnenej pxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx namietali, že na konanie pred krajským súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, a preto osobou príslušnou na podanix xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x preto v predmetnej veci podala žalobu osoba takou právomocou nenadaná a k takému úkonu nepríslušná.
Záverom odvolatelia poukázali na to, že zrušeníx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxplyvniť umiestnenie plynovej prípojky na jeho pozemku. Formálne zopakovanie administratívneho konania iba z tohto dôvodu, nepredstavuje pre M., vo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnených osôb sa vyjadril. Odvolací návrh nepodal. Nesúhlasil s argumentáciou odvolateľov, že nebol aktívne legitimovaný na podanie žaloby a nebol oprxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xúdom. Žalobca svoju aktívnu legitimáciu na podanie žaloby vyvodzoval z ust. § 46 ods. 7 zákona o prokuratúre, z ktorého vyplýva, že vecná a miestna príslxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxa ods. 1, 2 a 5 Príkazu generálneho prokurátora SR pod č. 15/2006 zo dňa 27. júna 2006 o postupe prokurátorov pri vykonávaní pôsobnosti prokuratúry v netrxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorý protest alebo upozornenie prokurátora podal a na podanie návrhu na začatie konania a na konanie pred súdom je príslušný dozorujúci prokurátor (týmxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxka v Ružomberku, teda dozorujúca prokurátorka, ktorá bola zároveň príslušná na konanie pred súdom. Záverom podporil svoju argumentáciu poukazovaníx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xajvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x O.s.p.), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxanie nie je dôvodné.
Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým krajský súd podľa ust. § 250j ods. 2 písm. e/ O.s.xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxe konanie.
Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný vydal povolenie užívať stavbu „Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemku KN p. č. X./X., k. ú. xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného a súčasne rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a konania im predchádzajúce, najmä z toho pohľadxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného.
Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci je rozhodnutie žalovaného a konanie mu predchádzaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xx xxta prvá O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákxxxx
xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxu krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu v zmysle ustanovenia § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje, že v zásade nezxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa k predmetu konania, uvedenú v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxom. Nesúhlasí však s argumentáciou krajského súdu vo vzťahu príslušnosti žalobcu na konanie pred krajským súdom.
Z obsahu spisového materiálu krajxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Mesto Ružomberok ako príslušný stavebný orgán kolaudačné konanie. Rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu - Mesta Ružomberok zo dňa 14. decembxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxx x x xxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxona, bolo rozhodnuté o povolení užívania stavby „Prestavba a prístavba rodinného domu“, na pozemku parc. č. KN – X./X. v katastrálnom území R..
Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xužomberok protest prokurátora, pretože bol týmto rozhodnutím porušený zákon najmä v ust. § 78 ods. 1, § 79 ods. 1,2, § 80 ods. 1 stavebného poriadku, § 3 oxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xxxx x xx xxxx x xx x xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxhodnuté o zrušení rozhodnutia Mesta Ružomberok. pod č. j. SPŽP – 3802/2007 – TX3 zo dňa 14. decembra 2007. Na základe odvolania zúčastnených osôb bolo roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxdnutím č. 2010/01691/Kod zo dňa 12. októbra 2010 zmenené tak, že nebolo vyhovené protestu prokurátora.
Odvolací súd vychádzajúc zo skutkových zistxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a teda, či správne posúdil zákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného.
Úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi.
Zákonnosť
rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu namietané v žalobe, či uvedené
procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom,
ktorá mohla mať vplyv na zákonnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxtého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.).
Podľa § 76 ods.1 stavebného záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Podľa § 78 ods.1 stavebného zákona účastnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx2 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom zaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihlixxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx odvolacieho súdu žalovaný správny orgán v konaní nepostupoval náležite v intenciách citovaných právnych noriem, keď v konaní nekonal so všetkými znáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zadováženie skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, a preto jeho právny záver je treba považovať za predčasný, z ktorých dôvodov xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xrátil na ďalšie konanie.
Vychádzajúc zo skutkových zistení vyplývajúcich z administratívneho spisu je zrejmé, že stavebníci v danom prípade predmxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xolo mesto Ružomberok, avšak v roku 2007, kedy stavebníci požiadali o vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a teda aj plynovej prípojkyx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxokuratúry v Ružomberku č. Pd 42/08-10 zo dňa 8. októbra 2008, ktorým žiadala zrušiť kolaudačné rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SPŽP 3802/2007-TX3VL (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená, teda účastníkmi konania o kolaudáciu predmetnex xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxia mal byť aj vlastník pozemku parc. č. X./X., cez ktorý vedie namietaná plynová prípojka stavebníkov, maloletý M., ktorého stavebný úrad v tomto konanx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v spojení s § 3 ods. 1, 2 a s § 32 správneho poriadku
postupovať v tomto konaní v súlade so zákonmi a inými
právnymi predpismi, je povinný chrániť záujmy šxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi
konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy
príležitosť, aby mohxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, za ktorým účelom je povinný zistiť presne
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podkladx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxom rozhodol preskúmavaným rozhodnutím, však vyššie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxm mu odňal právo účastníka na konanie pred iným orgánom zaručeným čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré samotné pochybenie treba považovať xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xredchádzajúcim porušil ústavné právo vlastníka pozemku v zmysle čl. 20 ústavy.
Odvolací súd v danej súvislosti zdôrazňuje, že vlastnícke právo akx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxý obsah a ochranu. Funkcia práva vlastniť majetok a jeho ochrana spočíva v tom, aby sa vlastníkovi poskytla a súčasne aj trvale garantovala právna istotxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx x xxhovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení dodatkového protokolu č. 1 sa poskytuje ochrana majetku každej fyzickej a právnickej osobe s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlaciu námietku odvolateľov, že súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil za nedôvodnú. Po preskúmaní napadnutého rozsudku krajského súdu v rozsxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxť ktorého bol aj administratívny spis žalovaného správneho orgánu, odvolací súd dospel preto k záveru, že rozhodnutie krajského súdu vo veci samej je vxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx sa nevyporiadal s ich námietkami týkajúcimi sa aktívnej legitimácie žalobcu v preskúmavacom konaní.
Podľa ust. § 35 ods. 1 písm. b/ O.s.p., prokuráxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxokurátora a za podmienok uvedených v tomto zákone,
Podľa ust. § 249 ods. 3 O.s.p., prokurátor pri podaní návrhu podľa § 35 ods. 1 písm. b/ (ďalej len "žaxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxra je prokurátor, účastníci správneho konania a správny orgán podľa odseku 4.
Podľa ust. § 2 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra je samxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxriadenosti a nadriadenosti.
Podľa ust. § 3 ods. 1, citovaného zákona prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnickýcx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí v konaní pred súdmi, uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi, zastupovaním štátu v konaní pred súdmi, ak tak ustanovuje osobitný xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť všetkých prokuratúr. Na plnenie úloh vydáva služobné predpisy, príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxnovísk podľa § 6a.
Podľa ust. § 19 ods. 1,2 písm. a/, c/ citovaného zákona, prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v občianskom súdnom konaní v rozsahu uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávnený podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania, zastupovať štát v konaní pred súdom.
Podľa ust. § 46 ods. 7 citovaného zákona, vecná a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x1 a §§ 84 až 89a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Podľa ust. § 48 ods. 3,4 citovaného zákona, na vykonávanie dozoru nad zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xa vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode má sídlo orgán, nad ktorým sa vykonáva dozor.
Podľa xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xxxx xxxx x O.s.p., miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ixx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xúd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.
Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy odvolací súd konštatuje, že žalobu podal prokurátor v súxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxva do pozornosti, že vo všeobecnosti sa pod aktívnou legitimáciou rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu ním uplatňované pxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxný druh procesnej podmienky konania, ktorej nedostatok by mal za následok zastavenie konania.
Odvolací súd nesúhlasí s tvrdením odvolateľov, že na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxkuratúre Ružomberok, ktorá je právnickou osobu – rozpočtovou organizáciou štátu a zo zákona nemá oprávnenie na podanie žaloby podľa ust. § 35 O.s.p.. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx príslušnej prokuratúry. V konaní podanom na návrh prokurátora sa nerozhoduje o jeho subjektívnych právach a povinnostiach a jeho účasť v konaní má viexx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx ústavy aplikovať v súlade s účelom právnej úpravy uvedenej v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorým je ochrana práv a zákonom chrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx príslušnej prokuratúry alebo príslušná prokuratúra. Odvolací súd v danej súvislosti sa stotožňuje s názorom krajského súdu, ktorý v odôvodnení napaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtníkom okresnej prokuratúry a teda oprávnenie podať prokurátorskú žalobu v súlade s ust. § 35 ods. 1 O.s.p. je oprávnením nielen prokurátora, ale i konxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxcí súd nesúhlasí ani s názorom odvolateľov, že na podanie predmetnej žaloby nebol príslušný okresný prokurátor, resp. okresná prokuratúra. Na podanix xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxjem, je aktívne legitimovaný prokurátor, pričom žaloba prokurátora predstavuje mimoriadny prostriedok preskúmavania zákonnosti rozhodnutí spráxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžšie pozri ust. § 48 ods. 1,2,3 zákona o prokuratúre) je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori. Oprávnenie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zmysle ktorého pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre je prokurátor oprávnený podať žalobu proti rozhodnutiu o prexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoby prokurátorom teda je, že nebolo vyhovené jeho protestu (§ 35 ods. 1 písm. b/, § 250b ods. 5 O.s.p.). Ak žalobu podáva prokurátor, náležitosťou žalobx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx Zo stanoviska správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. Snj 124/00-66/2005 ZSP vyplýva, že ak prokurátor podáva žalobu na začxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutiu správneho orgánu v poslednom stupni správneho konania, ktoré zakladalo, menilo alebo zrušovalo oprávnenia a povinnosti fyzických a práxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxdmetnej veci podaná, bola podaná aktívne legitimovaným subjektom, ktorému toto oprávnenie vyplýva priamo zo zákona.
Nemožno súhlasiť ani s tvrdenxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxôvodnenia napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že krajský súd sa s uvedenou námietkou zúčastnených osôb v odôvodnení svojho rozhodnuxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx2-100 je možné súhlasiť s odvolateľmi, že najvyšší súd sa s aktívnou legitimáciou výslovne v rozhodnutí nezaoberal, avšak pokiaľ sa súd aj výslovne k vexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxnotil, ktorý prokurátor je príslušný na konanie pred krajským súdom a s jeho záverom prezentovaným v odôvodnení rozhodnutia sa nestotožnil z nasledovxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxov. (§ 46 ods. 7 zák. č. 153/2001 Z. z.). Je však nepochybné, že prokurátor v netrestnej oblasti vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisov orgánmi verejnej správy patrí o.i. aj protest prokurátora. Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxniká podľa krajského súdu právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) a povinnosťou správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora. Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi teda, orgánxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xím určenom jemu podriadení prokurátori. Miestne príslušným na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, v ktorxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrejnej správy a to rozhodnutia Mesta Ružomberok ako príslušného stavebného úradu podľa ust. § 117 stavebného zákona, ktorým bolo povolené užívanie stxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo bol na dozor nad zachovávaním zákonnosti príslušný prokurátor Okresnej prokuratúry Ružomberok, ktorý proti uvedenému rozhodnutiu podal v súlade s xxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxá podmienka podania žaloby prokurátora podľa ust. § 35 ods. 1 písm. b/ O.s.p.. Z uvedeného vypláva, že v predmetnej veci bol na podanie žaloby oprávnený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx x, 246a a nasl. O.s.p.. Uvedené je aj v súlade s príkazom Generálneho prokurátora SR č. 15/2006 zo dňa 27. júna 2006 o postupe prokurátorov pri vykonávaní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxosť prokurátora v občianskom súdom konaní vychádza z vecnej a miestnej príslušnosti prokurátora v občianskom súdnom konaní, ktorá sa určuje podľa príxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdneho poriadku je prvostupňovým súdom krajský súd. Z vyššie uvedených dôvodov ma odvolací súd za to, že krajský súd nepostupoval správne, keď na konanix xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkurátorskej žaloby. Vyššie uvedené dáva odpoveď i na námietku zúčastnených osôb, ktorú vzniesli v odvolaní, ktorá vychádzala z premisy, že na konanie xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl nepomer medzi výsledkom žiadaným žalobcom a právami odvolateľov užívať ich rodinný dom na bývanie sa odvolací súd plne stotožnil s argumentáciou kraxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxá by bola vo svojich právach priamo alebo podľa svojho tvrdenia dotknutá je striktne zákonom obmedzená pri podaní žaloby v správnom súdnictve tak, aby ixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxeľom na všetky okolnosti a vzhľadom na zachovanie proporcionality výsledku zamýšľaného žalobou a práv nadobudnutých v dobrej viere. V tomto smere je oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že podstatou protestu prokurátora bolo, že plynová prípojka ako súčasť stavby, ktorá stojí na pozemku parc. č. KN X./X. k. ú. R. je vedená cez parcely č. xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxv mal stavebný úrad zisťovať, pretože títo mali byť účastníkmi kolaudačného konania. Keďže nebol zo strany stavebného úradu zistený okruh účastníkov xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xa to, že v novom kolaudačnom konaní bude možné riešiť otázku, či táto plynovodná prípojka (nie iné časti stavby) bola umiestnená a zrealizovaná tak, ako xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, bezpečnostx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxadom na vyššie uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu podľa ust. § 250ja ods. 3 O.s.p. v spojení s ust. § 246c ods.x x x xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxm náhrada trov odvolacieho konania v zmysle citovaného ustanovenia neprislúcha.
Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.
V Bratislave 30. apríla 2014
JUDr. Zdenka Reisenauerová,
v. r.
predsedníčka senátu
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx

Predpisy SR
99/1963 Zb.: §9-11, 99/1963 Zb.: §10 ods.1, 99/1963 Zb.: §10 ods.2, 99/1963 Zb.: §19 ods.2 písm.a), 99/1963 Zb.: §19 ods.1, 99/1963 Zb.: §19 ods.2 písm.c), 99/1963 Zb.: §21 ods.2 písm.c), 99/1963 Zb.: §27, 99/1963 Zb.: §35 ods.1 písm.b), 99/1963 Zb.: §35 ods.1, 99/1963 Zb.: §35, 99/1963 Zb.: §46 ods.7, 99/1963 Zb.: §48 ods.3, 99/1963 Zb.: §48 ods.1, 99/1963 Zb.: §48 ods.2, 99/1963 Zb.: §78 ods.1, 99/1963 Zb.: §84-89a, 99/1963 Zb.: §205 ods.2 písm.f), 99/1963 Zb.: §205 ods.2 písm.a), 99/1963 Zb.: §207 ods.2, 99/1963 Zb.: §212 ods.1, 99/1963 Zb.: §219 ods.2, 99/1963 Zb.: §219 ods.1, 99/1963 Zb.: §245 ods.2, 99/1963 Zb.: §246 ods.1, 99/1963 Zb.: §246 ods.246, 99/1963 Zb.: §246a ods.1, 99/1963 Zb.: §246c ods.1, 99/1963 Zb.: §247, 99/1963 Zb.: §249 ods.3, 99/1963 Zb.: §250 ods.6, 99/1963 Zb.: §250, 99/1963 Zb.: §250i ods.1, 99/1963 Zb.: §250b ods.5, 99/1963 Zb.: §250k ods.1, 99/1963 Zb.: §250ja ods.3, 99/1963 Zb.: §250i ods.3, 99/1963 Zb.: §250j ods.2, 99/1963 Zb.: §250j ods.2 písm.e), 99/1963 Zb.: §250ja ods.2, 71/1967 Zb.: §3 ods.4, 71/1967 Zb.: §3 ods.2, 71/1967 Zb.: §3 ods.1, 71/1967 Zb.: §16 ods.1, 71/1967 Zb.: §24 ods.2, 71/1967 Zb.: §32 ods.1, 71/1967 Zb.: §32, 71/1967 Zb.: §33 ods.2, 71/1967 Zb.: §33 ods.1, 71/1967 Zb.: §34 ods.1, 71/1967 Zb.: §46, 71/1967 Zb.: §69 ods.1, 71/1967 Zb.: §76, 71/1967 Zb.: §78 ods.1, 71/1967 Zb.: §79 ods.1, 71/1967 Zb.: §79 ods.2, 71/1967 Zb.: §80 ods.1, 50/1976 Zb.: §76, 50/1976 Zb.: §140, 209/1992 Zb.: čl.1, 460/1992 Zb.: čl.46 ods.1, 460/1992 Zb.: čl.20 ods.1, 460/1992 Zb.: čl.152 ods.4, 460/1992 Zb.: čl.20, 153/2001 Z.z.: §2, 153/2001 Z.z.: §6 ods.1, 153/2001 Z.z.: §22 ods.1 písm.c), 153/2001 Z.z.: §27 ods.2, 153/2001 Z.z.: §46 ods.7, 153/2001 Z.z.: §48 ods.3, 153/2001 Z.z.: §48 ods.2, 153/2001 Z.z.: §48 ods.1, 153/2001 Z.z.: §54 ods.1, 757/2004 Z.z.: §3 ods.9, 757/2004 Z.z.,
Judikatúra
Identifikačné číslo ASPI: JUD1089220SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:6Sžp/22/2013
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:30.04.2014
 
Názov:žaloba prokurátora, aktívna legitimácia prokurátora, kolaudačné konanie, územné plánovanie a stavebný poriadok
 
Prameň:ASPI v čísle vydania (zväzku) ročník na strane .
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom:
Prameň (celý názov):Pôvodné texty alebo texty upravené pre ASPI


Vzťah k:99/1963 Zb.: §9-11; 99/1963 Zb.: §10 ods.1; 99/1963 Zb.: §10 ods.2; 99/1963 Zb.: §19 ods.2 písm.a); 99/1963 Zb.: §19 ods.1; 99/1963 Zb.: §19 ods.2 písm.c); 99/1963 Zb.: §21 ods.2 písm.c); 99/1963 Zb.: §27; 99/1963 Zb.: §35 ods.1 písm.b); 99/1963 Zb.: §35 ods.1; 99/1963 Zb.: §35; 99/1963 Zb.: §46 ods.7; 99/1963 Zb.: §48 ods.3; 99/1963 Zb.: §48 ods.1; 99/1963 Zb.: §48 ods.2; 99/1963 Zb.: §78 ods.1; 99/1963 Zb.: §84-89a; 99/1963 Zb.: §205 ods.2 písm.f); 99/1963 Zb.: §205 ods.2 písm.a); 99/1963 Zb.: §207 ods.2; 99/1963 Zb.: §212 ods.1; 99/1963 Zb.: §219 ods.2; 99/1963 Zb.: §219 ods.1; 99/1963 Zb.: §245 ods.2; 99/1963 Zb.: §246 ods.1; 99/1963 Zb.: §246 ods.246; 99/1963 Zb.: §246a ods.1; 99/1963 Zb.: §246c ods.1; 99/1963 Zb.: §247; 99/1963 Zb.: §249 ods.3; 99/1963 Zb.: §250 ods.6; 99/1963 Zb.: §250; 99/1963 Zb.: §250i ods.1; 99/1963 Zb.: §250b ods.5; 99/1963 Zb.: §250k ods.1; 99/1963 Zb.: §250ja ods.3; 99/1963 Zb.: §250i ods.3; 99/1963 Zb.: §250j ods.2; 99/1963 Zb.: §250j ods.2 písm.e); 99/1963 Zb.: §250ja ods.2; 71/1967 Zb.: §3 ods.4; 71/1967 Zb.: §3 ods.2; 71/1967 Zb.: §3 ods.1; 71/1967 Zb.: §16 ods.1; 71/1967 Zb.: §24 ods.2; 71/1967 Zb.: §32 ods.1; 71/1967 Zb.: §32; 71/1967 Zb.: §33 ods.2; 71/1967 Zb.: §33 ods.1; 71/1967 Zb.: §34 ods.1; 71/1967 Zb.: §46; 71/1967 Zb.: §69 ods.1; 71/1967 Zb.: §76; 71/1967 Zb.: §78 ods.1; 71/1967 Zb.: §79 ods.1; 71/1967 Zb.: §79 ods.2; 71/1967 Zb.: §80 ods.1; 50/1976 Zb.: §76; 50/1976 Zb.: §140; 209/1992 Zb.: čl.1; 460/1992 Zb.: čl.46 ods.1; 460/1992 Zb.: čl.20 ods.1; 460/1992 Zb.: čl.152 ods.4; 460/1992 Zb.: čl.20; 153/2001 Z.z.: §2; 153/2001 Z.z.: §6 ods.1; 153/2001 Z.z.: §22 ods.1 písm.c); 153/2001 Z.z.: §27 ods.2; 153/2001 Z.z.: §46 ods.7; 153/2001 Z.z.: §48 ods.3; 153/2001 Z.z.: §48 ods.2; 153/2001 Z.z.: §48 ods.1; 153/2001 Z.z.: §54 ods.1; 757/2004 Z.z.: §3 ods.9; 757/2004 Z.z.; JUD30442SK PL. ÚS 16/95;
 
Oblasť: