§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
 xxxx                 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
 xxxxxxx xxxxxxx            xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxx
 xeno a priezvisko sudcu, VSÚ:     JUDr. Michal Valent
 ECLI:                 ECLI:SK:OSBA1:2013:1113010964.2
 Oblasti právnej úpravy:        Trestné právo - Rodina a mládež
 Povaxx xxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx xxnedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138
písm. b/ Tr. zák., dňa 28. 11. 2013, takto
r o z h o d o l :
Podľa § 2xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxx x x x x x x x x xxx xx x x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxe závažné procesné chyby, najmä
porušenie práva na obhajobu.
o d ô v o d n e n i e :
Obžalobou prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I sp. zn. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať
alebo zaopatrovať iného a čin spáchal závažnejším spôsobom konania - po dlhší čaxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxklade, že:
od 20. 09. 1995 doposiaľ si neplní svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, pričom
mu táto povinnosť vyplýva zo zákona o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxx
právoplatným dňa 27. 05. 2006, na základe ktorého bol zaviazaný prispievať na výživu svojej dcéry L.
D., nar. XX. XX. XXXX, trvale bývajúcej v R. na C. Zxx xxx x x xx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xopred k rukám matky, kde nedoplatok na výživnom za dobu od 20. 09. 1995 do 07. 09. 2004
v sume 9.692,62 Eur (292.000,-Sk) bol otec povinný splácať v mesačnxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x
xxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xX. XXXX, trvale bývajúcej v R. na C. Z.. Č.. X, čiastku na riadnom výživnom
vo výške 14.605,37 Eur a na zročnom výživnom vo výške 7.369,29 Eur.
Samosudcx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxujúce na jej podanie obsiahnuté v
predloženom vyšetrovacom spise Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, odboru kriminálnej polície, 1.
oddelenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xx x xx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxXX/XXXX zo dňa 20. 11. 2013 je potrebné
odmietnuť a vrátiť vec prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na
obhajoxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxbezpečujúcim „rovnosť zbraní“ medzi obvineným na jednej strane a prokurátorom ako
žalobcom v trestnom konaní na strane druhej. Táto základná zásada xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx
x x xxxxxx xxxxxxxých právnych dokumentoch, akými sú Listina základných práv a slobôd a Európsky
dohovor o ľudských právach.
Porušenie práva na obhajobu je závažnoux xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x
xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxenie
práva na obhajobu, ale len porušenie tohto práva „zásadným spôsobom“. Preto i pre účely zákonného
ustanovenia § 241 ods. 1 písm. f/ Tr. por. je nexxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx či ide o
závažnú procesnú chybu, sú dôležité konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť
individuálne, ako aj vo vzájomných súvislostxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxh
prospech a aby sa na ne v konaní a pri rozhodovaní prihliadalo.
Podľa čl. 6 ods. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, každý, kto je obvinený z trexxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxu obhajcu podľa vlastného výberu alebo
pokiaľ nemá prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujem
spravodlivosti vyžaxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxdkov proti sebe.
Podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a
možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxriť
sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť
vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, prexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxné v trestnom konaní a súd sú povinné vždy obvineného o jeho
právach poučiť vrátane významu priznania a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.
Poxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxbačný a mediačný úradník, vyšší súdny
úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora majú právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o
hlasovaní a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxosti agenta, robiť si z nich výpisky a
poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí; také trovy neuhrádza prokurátor,
probačný a medxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxej osoby, ak tieto osoby sú
pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Iné
osoby xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xráv.
Podľa § 213 ods. 1 Tr. por., policajt môže povoliť účasť obvineného na vyšetrovacích úkonoch a
umožniť mu klásť vypočúvaným svedkom otázky. Posxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxní pred súdom, iba ak by zabezpečovanie jeho prítomnosti alebo jeho prítomnosť mohli
ohroziť vykonanie tohto úkonu.
Podľa § 213 ods. 2 Tr. por., obhxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo odložiť a
obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky
potom, keď policajt výsluch skončí.
Podľa § 21x xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxsto konania úkonu a druh úkonu okrem
prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť. O tomto
postupe policajx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxesením vyšetrovateľky Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, odboru kriminálnej polície, 1.
oddelenia všeobecnej kriminality, Č.: O. - XXXX/X - Ox x xx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xx x xx x
xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxý ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.
s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zák., na skutkovom základe uvedenom v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxlne sa tam i zdržiava, prokurátorka okresnej prokuratúry Bratislava I, na
základe návrhu riaditeľky odboru kriminálnej polície OR PZ Bratislava I (čx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvineného G. A. ku skutku, ktorý mu je kladený za vinu (č. l. 26). Spolu so
žiadosťou zaslala prokuratúre Klagenfurt i poučenie o právach a povinnostiaxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxhu na Krajinskom policajnom riaditeľstve Kärnten dňa 27. 06. 2013
(č. l. 70) uviedol, že mu bolo predložené poučenie o jeho právach a povinnostiach podxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zameral na obsah poučenia o právach a povinnostiach
obvineného, ktoré bolo vypracované riaditeľkou OR PZ Bratislava I dňa 07. 03. 2013 (č. l. 21) a zistixx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvineného, resp. v rámci poučenia pri realizácii dožiadania,
tohto poučiť aj podľa § 213 Tr. por. o tom: „že policajt môže povoliť účasť obvineného na vxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xvoje právo na obhajobu a je len na ňom, či ho využije. Tu si treba
uvedomiť, že obvinený môže realizovať svoje právo na obhajobu - vyjadrené jeho účasťou nx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxsti samosudcu okresného súdu neunikla ani tá skutočnosť, že obvinený nebol poučený ani o
jeho práve dané mu ustanovením § 69 Tr. por., ktorého odňatie bxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie orgánu činného v trestnom konaní, ak by obvineného
dodatočne upovedomil o čase a mieste vykonania výsluchu konkrétneho svedka.
Obvinený však upxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, pretože orgán
činný v trestnom konaní nezopakoval výsluch svedkyne - poškodenej B. D. po vznesení obvinenia.
Svedkyňa - poškodená B. D. bola vypočxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
zápisnice vyplýva, že výsluch bol realizovaný dňa 08. 01. 2013) a to „len“ k trestnej veci bez označenia
obvineného a teda jej výsluch bol zjavne vykonxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxx odňaté, keďže nedošlo k opakovanému výsluchu svedkyne - poškodenej, ktorého
výsluchu by mal právo sa zúčastniť a realizovať svoje právo na obhajobu.
xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxenia je nepochybne jeho dôkazná hodnota. Je
pravdou, že obžaloba v trestnej veci môže byť síce opretá o výpovede svedkov a iné dôkazy vykonané
pred vydxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxiu došlo po začatí trestného stíhania
„vo veci“ podľa § 199 ods. 1 Tr. por., avšak ak je ale výpoveď svedka jediným usvedčujúcim dôkazom
alebo vo význaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxe prejednávaného prípadu), je
nevyhnutné takého svedka vypočuť až po vznesení obvinenia (alebo svedka vypočutého pred týmto
úkonom znovu vypočuť)x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxch v trestnom konaní a súdu
rešpektovať právo obvineného na obhajobu tým, že mu musí dať možnosť zúčastniť sa výsluchu
svedka tak, aby tento úkon zodpovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xozsudok ESĽP z
24. novembra 1986, sťažnosť č. 9120/80). Ustanovenie čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d/ Dohovoru v
zásade prikazuje poskytnúť obvinenému prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx
pravdou, že z ods. 3 písm. d/ čl. x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxtkých úkonov v
priebehu prípravného konania, avšak táto možnosť mu musí byť daná ak ide o jediný usvedčujúci dôkaz
alebo vo významnej miere rozhodujúxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx x xxzsudok z 20.
novembra 1999, vec M. H. F. - rozsudok z 27. februára 2001, vec V. H. F. - rozsudok z 5. decembra
2002, a ďalšie).
Napokon i z pokynu prokurátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu poškodenej - jej
prepočutia po vznesení obvinenia...“
Vo všeobecnosti a
pro futuro
sa žiada upozorniť, že iba všeobecné poučenie obvineného o moxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xovinnosť orgánu činného v trestnom konaní
vyplývajúcu mu z ustanovenia § 213 Tr. por. a ani podmienky čítania zápisnice o výpovedi svedka,
vyplývajxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxuch svedka bol v súlade s Trestným
poriadkom, ale aj s Dohovorom.
S právom na obhajobu úzko súvisí i právo obvineného nazerať do spisu v zmysle § 69 Tr. xxxx xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxru (t. j. z práva obvineného mať primeraný čas a možnosti na prípravu
svojej obhajoby), ktorý obvinenému priznáva právo mať k dispozícii na účely preukxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxpade obvinenému nebolo dané ani len všeobecné poučenie o tomto jeho práve
vyplývajúcom mu z ustanovenia § 69 Tr. por.
Za nezákonný postup, majúci chaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
prípravného konania nazerať do spisu, pretože o tomto práve nebol v zmysle § 69 Tr. por. vôbec
poučený a preto orgán činný v trestnom konaní svojim posxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xx xx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx:
Žiada sa dodať, že z obsahu predloženého vyšetrovacieho spisu nevyplýva, že by predvolanie
obvineného G. A., predmetom ktorého bolo preštudovanix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx
xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxhom práva podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy SR u osoby, ktorá vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa
trestné konanie vedie, sú právo na tlmočníka a právo používxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxosťou prekladateľovi na vykonanie prekladu predvolania. Na tomto mieste nemožno opomenúť,
že podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivostx xx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xú istú vyšetrovanú trestnú vec (podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia a pod.) tvoria vyšetrovací
spis, ktorý sa zakladá po prijatí prvého podanix xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx
xemožno hovoriť o tom, že táto možnosť mu vôbec bola daná.
Neumožnenie práva preštudovať spis po skončení vyšetrovania v spojení s nepoučením obvinenxxx x
xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 241 ods. 1 písm. f/ Tr. por. Právo na
preštudovanie celého spisového materiálu po skončení vyšetrovania zakotvené v ustanovení § 208 Tr.
por. je totxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovení vrátane práva
podať návrhy na doplnenie vyšetrovania, čo musí byť uvedené v zázname o preštudovaní spisu. Tento
inštitút slúži zároveň aj xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdné pochybnosti. Preto
významu tohto inštitútu musí zodpovedať aj prístup orgánov činných v trestnom konaní tak, aby bol
reálne v plnom rozsahu naplxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxxx x xxxxxxxsko vyslúchanej svedkyne - poškodenej a v dostatočnom predstihu o tomto výsluchu
informovať obvineného G. A. s poučením podľa § 213 Tr. por. v jeho matxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxožniť obvinenému G. A. realizovať
jeho právo dané mu ustanovením § 69 ods. 1 Tr. por. a § 208 ods. 1 Tr. por., opäť v jeho materinskom
jazyku, čo musí byť txxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxx, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá sa podáva v lehote
troch dní odx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxžnosť môže podať obvinený a
prokurátor.