171/1993 Z.z.

Zákon o Policajnom zbore - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxočíva v ochrane štátu a jeho inštitúcií, v ochrane života, zdravia, slobody i dôstojnosti jednotlivých osôb a súčasne aj v ochrane ich majetku. Na zabezxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxesívneho pôsobenia. Jednoznačne tak možno povedať, že v demokratickom a právnom štáte je polícia organickou súčasťou tohto celku.
Z historického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x v kontexte postupného vývoja úloh, ktoré sa polícii zverovali. Historicky, etymologicky a súčasne aj sémanticky sa vznik polície spája so vznikom prvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdinca k mestskému štátu, neskôr sa týmto pojmom označovalo umenie vládnuť v podobe vytvorenia a existencie sústavy pravidiel a opatrení, ktoré smerujx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxov. V novovznikajúcich a postupne sa rozvíjajúcich mestách bolo potrebné zabezpečiť nielen vnútornú reguláciu, ale aj reguláciu trhovú a súčasne bolx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxonálneho i funkčného pokrývania týchto úloh smerovala ku konštitúcii orgánu, ktorý by zabezpečoval a dohliadal na ich plnenie. A týmto orgánom sa stalx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxli aj oprávnenia, ktoré sa polícii zverovali. Prirodzene, že v prvopočiatkoch nebola činnosť polície žiadnym spôsobom regulovaná. Aj z toho dôvodu sa xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxnie spoločenských vzťahov a vytváranie podmienok pre rozvoj a vývoj spoločnosti ako takej. Činnosť polície sa začala zameriavať aj do oblasti obchodux xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxadu na postavenie a činnosť polície dochádza až v období buržoáz-nych revolúcií v 18. storočí. Práve tu má základ požiadavka regulácie a obmedzovania ľxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi zasahovať všade, ale iba tam, kde mohol byť ohrozený verejný poriadok, verejná bezpečnosť.
Približne od polovice 19. storočia až do približne polxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxom. Z toho dôvodu sa v tomto období stretávame jednak s políciou na účely ochrany verejného poriadku, ale aj s políciou stavebnou, zdravotnou či požiarnxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxpečnostných vzťahov v priebehu 70-tych rokov 18. storočia. Oprávnenia a právomoci polície zamerané do najrôznejších oblastí života spoločnosti a icx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Priamo išlo o činnosti, ktoré mali povahu vnútornej správy štátu.
S prvou policajnou organizáciou sa stretávame za vlády Jozefa II. Polícii v jej nxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxi polícia pôsobila aj pri zabezpečovaní verejného blaha, možno konštatovať, že mala aj "starostlivostný" charakter. V súčasnosti sú pre políciu typixxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxm právnom poriadku legálne definovaný. Používa sa výhradne v ustanoveniach ZoPZ ako označenie pre organizačné zložky Policajného zboru. V podmienkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xné štátne policajné zložky (napr. vojenská polícia) a aj neštátne zložky (obecná polícia, súkromné bezpečnostné služby). Pri porovnávaní pôsobnostx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxh Policajného zboru a týchto zložiek sa zakladá na princípe subsidiarity, teda Policajný zbor pôsobí:
a)
v oblastiach, kde nie je daná pôsobnosť inýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxočné na odstránenie hroziaceho alebo už reálne existujúceho nebezpečenstva.
K odseku 1
Úvodné ustanovenia zákona charakterizujú a následne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zboru je zverené plnenie úloh na úseku, resp. vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a celý rad úloh, ktoré Policajnémx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx v literatúre označuje ako ďalšia súčasť verejnej správy. Ustanovenie § 1 ods. 1 vymedzuje okruh spoločenských vzťahov, v ktorých Policajný zbor pôsoxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxru sa v praxi bežne zaužíval pojem "policajt". Legálne je policajtom fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky a je prijatá do služoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxj stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Policajný zbor ako verejný ozbrojený zbor predstavuje jednu z pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi ozbrojenými bezpečnostnými zbormi štátu, miest, obcí a orgánmi štátu, ktoré vykonávajú policajné funkcie. Pôsobia predovšetkým na úseku ochrany vxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxjú pôsobnosť stráží a ktoré sú členmi tzv. stráží, stoja kdesi na pomedzí medzi verejnými a súkromnými policajnými zložkami štátu. Policajný zbor teda xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxbecnou vecnou, územnou i miestnou pôsobnosťou vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti, vrátane organizovaných foriem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxé bezpečnostné zbory nedisponujú administratívnoprávnou subjektivitou v právnych vzťahoch súkromného práva. Ide o zbory, ktoré predstavujú funkčxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xodstatne vyšší, ako je tomu v prípade orgánov verejnej moci. Tento rozdiel je plne odôvodniteľný materiálnymi rozdielmi v činnosti ozbrojených zborox x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrostriedkami, ktoré sú nutné na plnenie jednotlivých úloh polície.
Verejné ozbrojené bezpečnostné zbory sa vnútorne diferencujú, pričom ich vnúxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxv nadriadených policajtov. Príslušníci verejných ozbrojených bezpečnostných zborov sú jednak oprávnení, no súčasne aj povinní vykonávať svoje úloxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnej moci spočíva vo funkčnom hľadisku - ide o odlišný druh vykonávanej činnosti.
Niekedy sa možno stretnúť s názorom, že Policajný zbor má povahu štáxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xrgán, ako ani za orgán štátnej správy. Policajný zbor neoznačuje za štátny orgán ani pozitívno-právna úprava. V zmysle ústavnej požiadavky, ústredné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvažoval, priamo ho označoval za štátny orgán, v opačnom prípade o štátny orgán nejde. Pri Policajnom zbore sa tak nestalo, takže jednoznačne možno v toxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xyť Policajný zbor štátnym orgánom, musel by mať ako orgán celoštátnu pôsobnosť. Medzi orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou však Policajnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx xevyjadril jednotne, keďže v uznesení pod sp. zn. PL. ÚS 31/95 konštatoval, že Policajný zbor nie je štátnym orgánom, no v náleze pod sp. zn. II. ÚS 8/97 sa pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxm vnútorný poriadok síce nie je sám osebe v právnej úprave definovaný, no možno konštatovať, že je to pojem o niečo širší, ako je pojem verejný poriadok. Pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xstrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vo svojom ustanovení § 11 písm. a). Ide o pomerne extenzívny výklad a len časť agendy, ktorá je vymexxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xčely vymedzenia pôsobnosti Policajného zboru potrebné vychádzať z prieniku agend, ktoré uvádza § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii čixxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Z logického výkladu týkajúceho sa vymedzenia a pôsobnosti Policajného zboru v zmysle ZoPZ je potom zrejmé, že zákonodarca rozlišuje medzi úlohami vo vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agend: ochrana verejného poriadku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochrana bezpečnosti a plynulosti želxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxe preukazy, cestovné doklady, oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidencia cestných motorových a prípojných xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti. Iné agendy, ktoré vymedzuje vyššie uvedené ustanovenie § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednex xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxm v porovnaní s pojmom vnútorný poriadok, no súčasne je pojmom neurčitým. Mohli by sme ho vymedziť ako stav, keď sú na určitom mieste a v určitom čase dodržxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivcov na verejnosti alebo tiež aj v súkromí, ak toto správanie má vplyv na verejný priestor alebo na súkromie iných, ktoré je podľa väčšinového nxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xprávanie sa jednotlivcov v súlade s verejným poriadkom, tak je potrebné prihliadať na celý rad faktorov. Okrem miesta a času je nutné prihliadať aj na osxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v neskorých nočných hodinách v domovej oblasti. Ani správanie sa uvedené v druhom prípade nemusí byť v každom prípade odporujúce verejnému poriadku, ax xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xlova zmysle. Verejný poriadok v užšom slova zmysle zahŕňa neformalizované pravidlá správania jednotlivcov na verejnosti, ktoré by mali jednotlivci x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v širšom slova zmysle potom zahŕňa aj také pravidlá, ktoré nie sú vyslovene uvedené v právnych normách, a prirodzene aj tie, ktoré v nich ako pravidlá sprxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xovažuje v tomto prípade právna norma, ktorá sa na verejný poriadok odvoláva.
Na ochrane verejného poriadku sa v súlade s aktuálne platnou a účinnou úxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdku. Pri zabezpečovaní verejného poriadku Policajný zbor spolupôsobí. V zmysle zásady subsidiarity tiež platí, že ak došlo k porušeniu verejného porxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxv príslušných štátnych orgánov alebo v prípade, že hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
Formulácia pôsobnosti Policajného zboru pri ochrane verejnxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxjú verejný poriadok. Tieto osoby narúšajúce verejný poriadok sa označujú ako rušitelia. Ide o osoby, ktoré sa v rámci spoločenského spolunažívania nexxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxrým je v rámci služobného zákroku v súlade s ustanoveniami ZoPZ možné uplatniť donucovacie prostriedky. V tomto prípade sa neskúma to, či táto osoba konx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo pozbavená tejto spôsobilosti. Za rozhodujúcu sa považuje existencia objektívneho stavu narušenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxoru. Ústavné predpisy z oblasti správy obrany vymedzujú bezpečnosť v zmysle vonkajšej bezpečnosti štátu. Niektoré prvky z tohto vymedzenia sú však zhxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xoriadok štátu, ústavné zriadenie štátu, keď orgány verejnej správy majú garantovaný a reálne aj zabezpečený riadny a bezproblémový chod, stav, keď sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xajetok, a rovnako tak aj životné prostredie.
Okrem plnenia úloh v oblasti zabezpečovania vnútorného poriadku a bezpečnosti, teda okrem poriadkovxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnnosti, resp. trestnej činnosti. Oprávnenia zamerané do tejto oblasti sú zverené vybraným zložkám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch útvarov Policajného zboru priamo ZoPZ a viaceré osobitné predpisy, v druhom prípade vykonávajú svoje úlohy na podklade a v súlade s ustanoveniami Trxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxj páchateľov. V druhom prípade ide o plnenie úloh v rámci trestného konania, kde jedným z orgánov činných v trestnom konaní je aj policajt (§ 10 ods. 1 TP) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxľajú na odhaľovaní všetkých skupín trestných činov, a rovnako tak aj na zisťovaní ich páchateľov. Ide o odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov, zixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xž organizovanými, ako aj zločineckými a teroristickými skupinami.
V konečnom dôsledku do pôsobnosti Policajného zboru patrí aj výkon úloh, ktoré xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsť Policajného zboru pri ochrane života, zdravia, slobody i majetku osôb, záujmov štátu, vrátane úloh, ktoré Policajnému zboru prináležia vo vzťahocx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxoré sú Policajnému zboru zverené, podlieha kontrole zo strany Národnej rady SR a taktiež aj zo strany vlády SR. Vláda SR predstavuje najvyšší orgán výkoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Ministerstva financií SR, ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorí si zriaďujú orgány. Národná rada SR ako orgán vonxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxruje plnenie štátneho rozpočtu a schvaľuje štátny záverečný účet (bližšie v čl. 86 Ústavy SR). Má všeobecné kontrolné právomoci, ktoré podľa čl. 92 Ústxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zverené do pôsobnosti Policajného zboru, je nevyhnutne potrebné zachovávať princíp zákonnosti. Jednotlivé služby Policajného zboru a útvary, v ktoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. To sa týka nielen tých, ktoré upravujú parciálne aspekty dotýkajúce sa alebo vzťahujúce sa na ich činnxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxiavanie pravidiel obsiahnutých v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná. Takto sa ustanovuje všeobecná hierarchia noriexx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov;
JUDIKATÚRA
R 16/96:
Z mocenského charakteru činnosti štátneho orgánu vyplýva, že tento štátny orgán je nositeľom štátnej xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xene štátu) vykonávajú (napr. aj policajné zbory).
R 4/97:
Obec (mesto) môže svoju normotvornú právomoc podľa čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré s predmetom úpravy nariadenia súvisia. Policajný zbor je štátny orgán, obecná polícia je poriadkovým útvarom právnickej osoby (obce). Z tohto záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xbec ako právnická osoba nemôže vlastným rozhodnutím prevziať úlohy štátnej správy ani svojmu poriadkovému útvaru zveriť oprávnenia, ktoré sa podľa zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxmedzujú oprávnenia obecnej polície. Taxatívne sa vymedzujú aj donucovacie prostriedky, ktoré obecná polícia môže použiť pri plnení svojich úloh.
Bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvaru zveriť oprávnenia, ktoré sa podľa zákona priznávajú iným štátnym orgánom.
Prvá hlava
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxrejného poriadku a bezpečnosti,
-
na úseku boja s trestnou činnosťou,
-
ako orgánu štátnej správy v rozsahu, ktorý vymedzujú osobitné predpisxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxsti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom, ktoré smeruje alebo priamo narúša bezpečnosť a verejný poriadok. Pod pojem bezpečnosť je možné zahrnúť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxanu zdravia, života, slobody fyzických, ako aj právnických osôb, a taktiež aj ochranu majetku bez ohľadu na jeho vlastníkov. Z hľadiska územného ide o oxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxch občanov alebo o cudzincov, či ide o bezdomovcov alebo žiadateľov o azyl.
V druhej rovine treba uviesť, že boj s trestnou činnosťou je možné zaradiť x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxestných činov. Podstatou odhaľovania je získavanie a následná dôsledná práca s takto získanými prvotnými informáciami, v ich analyzovaní a v konečnox xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xodieľajú síce všetky služby Policajného zboru, ale primárne služba kriminálnej polície a služba finančnej polície. Z hľadiska závažnosti ide o všetkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxch činov od tých, ktoré smerujú proti životu, zdraviu, osobnej slobode, ľudskej dôstojnosti, rodine a mládeži, majetku, voči hospodárskym záujmom štxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxam a slobodám, voči riadnemu výkonu brannej povinnosti, vojenskej služby, trestné činy páchané v čase vojny a v konečnom dôsledku aj trestné činy proti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým formám organizovaného zločinu.
V rámci trestného konania je konkrétnym príslušníkom Policajného zboru zverený výkon vyšetrovania x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxšetrovania zločinov a v prípadoch podľa § 200 ods. 2 TP tiež výkon vyšetrovania prečinov a výkon skráteného vyšetrovania v prípade prečinov, pri ktorýxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xpoverený príslušník, poverený pracovník). Vo všetkých týchto prípadoch ide o osoby, ktoré sa na účely Trestného poriadku považujú za policajta, tedx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxobody, ktorá neprevyšuje 3 roky, vykonáva
a)
poverený príslušník Policajného zboru,
b)
poverený príslušník vojenskej polície v konaní o tresxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,
e)
veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchanýcx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxh nadobúda terorizmus v spoločnosti nové dimenzie a stáva sa stále viac a viac nebezpečnejším javom. V tejto súvislosti sa do ustanovení Trestného zákoxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x týmto javom. V zmysle § 129 ods. 5 až 7 TP teroristickou skupinou je na účely Trestného poriadku možné považovať štruktúrovanú skupinu najmenej troch xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je na trestnoprávne účely potrebné považovať za nebezpečné zoskupenie [§ 141 písm. b) TZ]. Činnosťou pre teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účaxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xouto skupinou.
Podporou teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spočívajúce v poskytnutí finančných alebo iných prostriedkov, slxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxh činov terorizmu je možné zaradiť jednak trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny (§ 297 TZ), trestný čin terorizmu a nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 TZ.
Organizovaná kriminalita predstavuje jeden z druhov kxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxchicky štruktúrovanou skupinou osôb, medzi ktorými existuje deľba činností. Jej primárnym cieľom je dosahovanie maximálneho zisku alebo získavanix xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxuje:
a)
skupinovosť - ide o rôzne formy trestnej súčinnosti (spolupáchateľstvo, organizátorstvo, návod, pomoc, objednanie, podielnictvo, legaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxté, zvyčajne však na dlhé obdobie; k páchaniu trestnej činnosti dochádza opakovane, môže ísť o pokračovacie alebo trváce trestné činy páchané počas dlxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxganizovanosti skupiny, v ktorej existujú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, existujú riadiace orgány, rešpektované sú vnútorné pravidlá fungoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxá trestná činnosť je komplexom veľkého počtu operácií; ich jednotlivé kroky a operácie sú delené medzi členov skupiny, ktorí sú odborníkmi v danom odboxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxovanej kriminality,
g)
prenikanie do oficiálnych spoločenských štruktúr - využíva sa najmä korupcia predstaviteľov štátnej správy, samosprávxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxnavých peňazí a pod.,
i)
subsidiárna úloha násilia - uprednostňované sú nenápadné spôsoby presadzovania záujmov skupiny tak, aby nepútala na sebx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnej kriminality - príznačný znak najmä pre posledné desaťročia (typický pri drogovej kriminalite).
Trestnoprávne za organizovanú skupinu poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. Ide o legálne dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnnosti (teda kriminality, ktorá je páchaná minimálne tromi a viacerými osobami):
a)
príležitostná skupina - vzniká náhodne v dôsledku vzniknutej xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez deľby úloh; často sa darí identifikovať momentálneho vodcu skupiny,
b)
partia - časovo stálejšia skupina, ktorá pôvodne vznikla spravidla k uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxstnej činnosti, jej plánovanie je na nízkej úrovni, zahladzovanie spáchaných trestných činov je primitívne,
c)
organizovaná kriminálna skupinx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx štruktúru, vzniká za účelom opakovaného páchania trestnej činnosti alebo na spáchanie jedného trestného činu obzvlášť výnosného; trestná činnosť jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxej činnosti; orientuje sa na sústavné a dlhodobé páchanie najzávažnejšej kriminality, ktorá je zmyslom jej existencie, trestnú činnosť starostlivo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe je hierarchicky členitá s pevnými organizačnými vzťahmi a výraznými prvkami konšpirácie.
V podmienkach Slovenskej republiky má organizovaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xásielok; Slovensko sa z pôvodne tranzitnej krajiny zmenilo na cieľovú krajinu),
b)
hospodárska kriminalita (typická je kriminalita bielych golxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnevera, zneužitie plnomocenstva, neoprávnené vyplácanie miezd),
e)
delikty proti hospodárskej súťaži (nekalá súťaž, hospodárska špionáž, poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxej evidencie, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, konania porušujúce predpisy o privatizácii, dražbách a verejných súťažiach),
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxa príjmov z trestnej činnosti (tzv. pranie špinavých peňazí umožňujúce zakryť kriminálny pôvod peňazí, ich prevedenie do bežného obehu),
i)
nelexxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x krajín bývalého ZSSR na tzv. balkánskej ceste; popri tranzitnej krajine získala SR pozíciu cieľovej krajiny),
j)
racketeering (vydieranie menšxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxatkom, sú fyzicky napádaní, zastrašovaní sú príbuzní, zákazníci, úmyselne sa zakladajú v podnikoch požiare ako výstraha, časté sú únosy členov rodínxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxzície ošetrovateliek, barmaniek, chyžných, vychovávateliek do cudziny, na cieľovom mieste sú nútené k prostitúcii),
l)
násilná trestná činnosx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxity výrazne stúpa, typické sú vraždy na objednávku),
m)
nelegálny obchod so zbraňami, výbušninami a rádioaktívnym materiálom (ide najmä o predaj xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxel (popri predaji v krajinách EÚ sa značná časť vyváža do zahraničia, objasnenosť prípadov krádeží motorových vozidiel je veľmi nízka).
V súvisxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxZ a nasl. - policajtovi zverujú oprávnenie požadovať vysvetlenie, informácie, preukázanie totožnosti zákonným spôsobom, oprávnenie na zaistenie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxkonať prehliadku dopravného prostriedku a pod.).
V tretej rovine platí, že Policajný zbor je orgánom verejnej moci. V oblasti ochrany verejného poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xôsobnosti Policajného zboru aj výkon štátnej správy na niektorých ďalších úsekoch.
Policajný zbor plní aj celý rad ďalších úloh, v súvislosti s plnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxisťovaní bezpečnosti určených osôb, oprávnenia zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov, oprávnenia pri zabezpečoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxného obydlia, oprávnenie uzatvoriť verejne dostupné miesta, oprávnenie otvoriť byt a vstúpiť doň, oprávnenia používať výbušniny a výbušné predmetyx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.).
Na základe zákonom o Policajnom zbore zverených oprávnení a oprávnení zverených osobitnými predpismi Policajný zbor zaisťuje osobnú bezpečnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x iných osôb, ktoré určuje zákon alebo tiež vláda. V súlade s ustanoveniami § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskoršxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxydlia, ak o to správu súdu požiada, takisto má právo na bezplatné poskytnutie primeraných prostriedkov na zabezpečenie ochrany alebo náhrady nákladox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, prislúchajú tieto v prípade, ak o to sudca Najvyššieho súdu SR požixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Špecializovaného trestného súdu alebo predseda Najvyššieho súdu SR.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxálnej prokuratúry, ktorá má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany svojich blízkych osôb a ochrany svojho obydxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy. Minister vnútra SR na základe žiadosti generálneho prokurátora SR vydá rozhodnutie o bezplatnom zaistení bezpečnosti osôb a obydlia Policajným zbxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxáva prináležiace tejto osobe má aj osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry aj po zániku oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov je to aj prokurátor, ktorý má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany jemu blízkych osôb a ochrany svojho obxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxhrady nákladov na takúto ochranu. Ide o ochranu určených osôb. Rovnako takto zaisťuje Policajný zbor ochranu diplomatických misií a objektov, ktoré uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ako to stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upraxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z.z.).
Ako už bolo uvedené, Policajný zbor xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxž dohliada aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle príslušných predpisov, spolupôsobí pri jej riadení. Sú mu zverené oprávnenia odhaľoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtupkového zákona.
Dôležité oprávnenia sú Policajnému zboru zverené v súvislosti s pátraním po osobách a veciach, a taktiež aj v súvislosti s ochranxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxk spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva v zmysle § 34 a § 35 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR) spoločne s Policajným zborom. Za bezpečnostnú ochranu a verejxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxté oprávnenia sú zverené Policajnému zboru pri oznamovaní porušenia zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobám mladším akx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Policajnom zbore a osobitných zákonoch sú Policajnému zboru zverené v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy v obvode žexxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxých dráh a pri spolupôsobení pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení v súčinnxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxej bezpečnosti sa výkon štátnej správy realizuje formou výkonu dozoru, zásahovou činnosťou a pod. Osobitné predpisy zverujú do pôsobnosti Policajnéxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxhádzajúcom odseku. Plní úlohy štátnej správy v iných odvetviach verejnej správy, ako je správa policajná. Tieto úlohy plní len v prípade, že ho na to oprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xj správy dopravy.
Osobitné oprávnenia sú Policajnému zboru zverené v súvislosti s agendou dokladov (podľa ustanovení zákona č. 224/2006 Z.z. o obxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov).
Ďalšie úlohy sú Policajnému zboru zvexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlade zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, a taktiež v súvislosti s koxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxný zbor sa v súvislosti s plnením úloh podľa ustanovení ZoPZ, teda v rámci svojej pôsobnosti, podieľa aj na prevencii kriminality a inej protispoločensxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x inej protispoločenskej činnosti. Za prevenciu kriminality považuje § 3 uvedeného zákona cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobexxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxedzovania, to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti. Kriminalita sa vníma v užšom, trestnoprávnom zmysle, teda prekrýva sa s trxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxávnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne nx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxej správy, a rovnako tak aj okresné úrady v sídlach krajov a iné miestne orgány štátnej správy a orgány verejnej moci. Práve do kategórie orgánov verejnex xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvení zákona o Policajnom zbore. Činnosť spočívajúca v prevenčnom pôsobení sa zakladá hlavne na tom, že Policajný zbor vykonáva riadne a včas svoje úlohx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pôsobí na dodržiavanie zákonnosti fyzickými aj právnickými osobami a vo vzťahu k celej spoločnosti posilňuje právnu istotu a právne povedomie.
K odxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxiálnou základňou. V súvislosti s plnením úloh, ktoré sú Policajnému zboru zverené na základe ustanovení zákona o Policajnom zbore a osobitných predpixxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh prostriedkov.
Súvisiace predpisy
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
§ 55j zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
§ 25 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxní neskorších predpisov;
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov;
zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazocx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxte cudzincov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxločenskej činnosti v znení neskorších predpisov;
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z.z.)
JUDIKATÚRA
R 36/2004:
Riadenie dopravných motorových prostriedkov je z hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxní motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorý stav pri známych a dokázaných účinkoch znižuje jeho motorickú, rozpoznávaciu, vôľovú schopnosť a mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx alkoholu, že jeho schopnosť nie je ovplyvnená v zmysle zníženia, riziko nebezpečenstva robí vysoko aktuálnym. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 315/1996 Z.z. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxov alebo v takom čase po požití alkoholických nápojov, keď by mohol byť ešte pod ich vplyvom. Dodržiavanie tohto zákazu patrí do rámca hlavnej činnosti Pxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxou a táto skutočnosť je spôsobilá spôsobiť ujmu Policajnému zboru. Napokon treba povedať, že pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia, ktoré musí zodpovxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompetencie rozhodovať o prepustení príslušníkov prostredníctvom nadriadených nižšieho stupňa. S týmto totiž zákon počíta v ustanovení § 193 a zásxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxovenskej republiky, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií.
R 84/2011:
Ak koná príslušník Policajného zboru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrátane excesov) možno preskúmať iba podľa Trestného poriadku a nie v správnom súdnictve v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej spxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtatočnom časovom predstihu, vzniká povinnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní podľa Trestného poriadku. V takom prípade možno dôkaz pre trexxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxkonného postupu pri služobnom zákroku (§ 9 ods. 3 ZoPZ) dôkazom v trestnom konaní.
1 Sža 21/2014:
Trvanie zaistenia osoby a navrátenie neoprávnene xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkony smerujúce k vyhosteniu (vráteniu). Pokiaľ sa ukáže, že reálny predpoklad pre vyhostenie alebo vrátenie prestal z právnych alebo iných dôvodov exxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxs. 4 smernice 2008/115/ES). Podľa Súdneho dvora Európskej únie návratová smernica zavádza presný postup, ktorý majú členské štáty použiť pri navrátexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xajvyšší súd preto upozorňuje na nutnosť eurokonformného výkladu zákona o pobyte cudzincov práve s ohľadom na existenciu návratovej smernice a povinnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxv poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany, než je to u zamestnancov v pracovnom pomere a kladie na nich vyššie nároky a požiadavkx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxmerané na veľmi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlým radom oprávnení tak, ako ich stanovujú nielen ustanovenia zákona o Policajnom zbore (§ 17 a nasl.), ale aj viaceré osobitné predpisy, ktoré v mnohýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xloh, ktoré sú Policajnému zboru zverené, sa jednoznačne v posledných rokoch ukazuje potreba spolupráce s orgánmi verejnej moci, s ozbrojenými silami xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxnovuje rozsah a povaha spolupráce s orgánmi územnej samosprávy. Policajný zbor spolupracuje s týmito orgánmi najmä pri určovaní priorít prevencie krxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxpráce. Exemplifikatívny výpočet dovoľuje subsumovať pod tieto ustanovenia aj iné formy a prípady spolupráce vzhľadom na konkrétnu situáciu a konkréxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxej protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 72/2004:
Ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxia Policajného zboru
KOMENTÁR
Všeobecne k organizačnej štruktúre Policajného zboru
Organizačná štruktúra Policajného zboru je určená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxotlivých zložiek.
Všeobecne možno povedať, že Policajný zbor sa vnútorne člení na jednotlivé služby a útvary, ktoré sú podriadené prezidentovi Poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxu orgánu.
Prezidentovi Policajného zboru v riadení chodu a činnosti Policajného zboru pomáhajú dvaja viceprezidenti (so svojimi sekretariátmi) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xriminálnych analýz, Odbor boja proti terorizmu, Odbor špecializovaných služieb (tieto patria pod I. viceprezidenta Policajného zboru), Úrad hranixxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxógie a hipológie (patria pod II. viceprezidenta Policajného zboru), Úrad súkromných bezpečnostných služieb, Operačné stredisko, Odbor akvizícií a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxar osobitného určenia, Odbor kontroly a Odbor ochranných služieb.
K odseku 1
Na to, aby mohol Policajný zbor vykonávať činnosti, ktoré sú zverené dx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkovo organizácia. V rámci nej sa uplatňujú zásady centralizácie, hierarchickej podriadenosti a monokratického rozhodovania. Policajný zbor pôsobx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmluvy. Všeobecne možno povedať, že Policajný zbor sa organizačne člení horizontálne, ako aj vertikálne.
Horizontálnu štruktúru Policajného zbxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvne vypočítava zriadené služby Policajného zboru. Ich výpočet je teda konečný a nie je možné ho žiadnym spôsobom rozširovať. Konkrétne ide o
-
službx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx polície,
-
službu ochrany objektov,
-
službu hraničnej a cudzineckej polície,
-
službu osobitného určenia,
-
službu ochrany určenýxx xxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa odbornú činnosť a znaleckú činnosť v zmysle § 142 a nasl. TP. Ide o prípady, keď je potrebné pre trestné konanie ozrejmiť otázky, ktoré xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxúdenia a objasnenia. Toto sa pohybuje zásadne v skutkovej rovine, nie v právnej rovine.
Služba kriminálnej polície spoločne so službou finančnej pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xlužby Policajného zboru. Postavenie uvedených dvoch služieb je však v tomto smere zásadné a kľúčové. Tieto služby pôsobia v rámci útvarov Policajného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcie pôsobí (plní zverené úlohy) najmä v rámci krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, v rámci ktorýcx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy kriminálnej polície aj v útvaroch Policajného zboru, ktoré nepatria do štruktúry krajských riaditeľstiev Policajného zboru ani okresných riaditexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoru, Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, ako aj Sekciu kontrolnej a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republikxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xlohy národného centra na úseku boja proti trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov, známok, kontrolných technických opxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkumentovanie uvedenej trestnej činnosti; národné centrum je kontaktným pracoviskom s mimorezortnými subjektmi a so zahraničím,
-
metodicky rixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzovanej trestnej činnosti, trestných činov mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných,
-
po odbornej stránke riadi, koordinuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx všeobecnej kriminalite na úsekoch násilnej trestnej činnosti (vraždy, lúpeže, vydierania, požiare, výbuchy, nastražené výbušné systémy) a mravnoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxmaním, krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov, krádeže vlámaním do objektov so starožitnosťami a kultúrnych objektov, krádeže vlámaním do trezoxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxa proti ekonomickej trestnej činnosti zameranej proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky, štátnym, družstevným a súkromným podnikom, hospoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxických opatrení na označenie tovaru, úradnej pečate a úradnej uzávery, platobných kariet a telefónnych kariet,
-
podieľania sa na rozpracovávanx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xričom spolupracuje najmä s poskytovateľmi pripojenia na internet, správcami domén, združeniami na ochranu autorských a im podobných práv, expertízxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
pátracej činnosti po hľadaných a nezvestných osobách, zisťovaní totožnosti osôb a nálezov mŕtvol nezistenej totožnosti vrátane kostrových nálezoxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxditeľstiev Policajného zboru alebo odbory kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ak si to vyžaduje povaha veci vzhľadom na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe po páchateľoch v prípadoch závažnej trestnej činnosti a závažnej trestnej činnosti s medzinárodným prvkom,
-
riadi kriminalisticko-technickx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx kriminalisticko-technických činností a zabezpečenie transportu dôkazových predmetov k znaleckému skúmaniu,
-
na úseku krádeží motorových voxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnermi a regionálnymi pracoviskami,
-
zabezpečuje identifikáciu zaistených motorových vozidiel v spolupráci s Kriminalistickým a expertíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
operatívny odbor,
-
1. operatívne oddelenie,
-
2. operatívne oddelenie,
c)
odbor xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxlisticko-technických činností,
-
oddelenie pátrania a cieľového pátrania,
-
oddelenie kriminalisticko-technických činností a informácixx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012 ako nástupníckx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xvyšovania efektívnosti služobnej činnosti na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím charakterom predstavuje najzávažnejšie formy trestxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x trestných konaní. V štruktúre národnej kriminálnej agentúry boli konštituované tieto výkonné pracoviská: národná jednotka finančnej polície, nárxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xharakteristickým znakom je zameranie na odhaľovanie a vyšetrovanie konkrétnych a pre každé pracovisko vymedzených druhov trestnej činnosti. Národxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtva vnútra SR predstavuje samostatný útvar fungujúci v rámci Ministerstva vnútra SR, ktorý podlieha výhradne ministrovi vnútra. Je nezávislý od riadxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrolného systému, vybavovania sťažností a petícií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a na úseku inšpekčnej služby odhaľuje a vyšetruje trestnú činnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxžne sa označuje ako poriadková polícia. Útvary služby poriadkovej polície Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister vnútra SR, ktorý zároveň určxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxesných riaditeľstiev Policajného zboru (v podobe odborov poriadkovej polície). Službu poriadkovej polície Policajného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
-
odhaľuje trestné činy a ich páchateľov,
-
vo vymedzenom rozsahu vykonáva skxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
-
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxobitné zákony.
Tieto úlohy plní služba poriadkovej polície Policajného zboru prostredníctvom:
-
foriem služobnej činnosti základných útxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxev Policajného zboru,
-
poriadkových jednotiek Policajného zboru,
-
výkonu potápačskej činnosti v Policajnom zbore,
-
dobrovoľných stxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Bežne sa označuje ako dopravná polícia. Doprava totiž predstavuje neodmysliteľnú súčasť života dnešnej spoločnosti. Dopravná polícia, resp. prísxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xopravných inšpektorátov. V ich organizácii je možné vidieť celý rad zmien a úprav, ktoré nadväzovali na spoločenské, politické a hospodárske zmeny v sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxaditeľstiev Policajného zboru (v podobe dopravných inšpektorátov, na úrovni Prezídia xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
usmerňuje po odbornej stránke, koordinuje a kontroluje činnosť služby dopravnej polície a výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo-inžinierskej činnosti a vykonávania skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie,
-
analyzuje a vyhodnocuje vývoj dopravno-bezpečnostnej situáxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje a vo vymedzenom rozsahu riadi akcie dopravno-bezpečnostného charakteru, najmä s celoštátnou pôsobnosťou,
-
zabezpečuje medzinárodnú spolxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx štátoch a v rozsahu medzinárodných dohôd vybavuje dožiadania,
-
vydáva skúšobné testy na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie,
-
poverujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu podľa osobitného predpisu,
-
vypracúva stanoviská k návrhom na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny početných stavov útvarov služby dopravnej poxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti a plynulosti cestnej premávky a iné priestupky súvisiace s vedením vozidla a tieto prejednáva v blokovom konaní; po odbornej stránke koordinuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xpeciálnych kontrol, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd, dopravno-inžinierskej činnosti a vykonávania skúxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxtodicky usmerňuje ich činnosť na úseku kontroly elektronického výberu mýta,
-
zabezpečuje spoluprácu so správcom výberu mýta a prevádzkovateľox xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xolície,
-
pracúva a predkladá návrhy interných aktov riadenia súvisiacich s činnosťou mýtnej polície,
-
zabezpečuje cezhraničnú spoluprácx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxeru mýta.
Z hľadiska organizačného sa Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru člení na oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a doxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Železničná polícia vznikla po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky zákonom č. 61/1993 Z.z., pričom tak došlo k pretransformovaniu predošlxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xelezničnej polícii v znení neskorších predpisov. Jej organizačné členenie nekopíruje územno-správne členenie SR, ale organizačné členenie železnxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxuje vláda na návrh ministra vnútra. Železničná polícia plní úlohy v špecifickom prostredí železničnej dopravy s dynamicky sa meniacimi podmienkami a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxnoty. Dňa 14. februára 2008 bol Národnou radou SR schválený vládny návrh zákona č. 86/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 60/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, bola služba mýtnej polície od 1. aprílx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxí ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a pri ochrane objektov:
-
spolupôsobí v obvode železničných dráh prx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxé činy spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a odhaľuje trestné činy príslušníkov Železničnej polície,
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
chráni bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh,
-
zabezpečuje ochranu objektov súvisiacixx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zabezpečuje v obvode železničných dráh verejný poriadok; ak bol porušený, vykonáva opatrenia xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje a prejednáva,
-
vykonáva pátranie po nezvestných alebo hľadaných osobách a po vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxu prevencie v rozsahu pôsobnosti jej ustanovenej,
-
plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu jej pôsobnosti,
-
spolupracuje s orgánmi verejnej xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu informačnou službou, Národným bezpečnostným úradom, právnickými a fyzickými osobami, orgánmi územnej samosprávy, políciami iných štátov a s medzxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xolícia sa vnútorne člení na poriadkovú službu, operatívnu službu, službu ochrany objektov a službu kynológie. Poriadková služba zabezpečuje ochranx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xo vlakoch osobnej prepravy s dôrazom na zamedzenie okrádania cestujúcich, vykonáva skrátené vyšetrovanie trestných činov a objasňuje priestupky, šxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxratívna služba plní svoje úlohy pri ochrane osôb a ich majetku na staniciach a vo vlakoch vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, v spolupráci s ostatnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxezničných dráh a zisťuje páchateľov, podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, pátra px xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxovým systémom s hlásením narušenia, ochranu rokovacích miestností proti odpočúvaniu, použitie prostriedkov nástrahovej x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxktov súvisiacich so železničnou dopravou, ktoré určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Služba kynológie pátra po páchateľoch a vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmenia o umiestnení nástražného výbušného systému, plní úlohy na úseku verejného poriadku, bezpečnosti a ochrane majetku v objektoch a zariadeniach v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny majetku a účinnosti boja s kriminalitou už v období 70. rokov minulého storočia. Za jeden z významných medzníkov ochrany ekonomiky je možné považovax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxspodárstva dochádza v značnom rozsahu k rozkrádaniu a poškodzovaniu majetku. Pre zvýšenie efektívnosti ochrany ekonomiky bolo potrebné vykonať v ráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx najzávažnejších trestných činov. Ako jeden z týchto opatrení je možné kvalifikovať aj snahu o zriadenie novej špecializovanej služby, ktorej základxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu vyústila v roku 1976 vznikom základov služby ochrany objektov tým, že dňa 1. januára 1976 boli rozkazom ministrov vnútra ČSSR, ČSR a SSR zriadené odborx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxované pracoviská služby ochrany objektov. Na základe ustanovenia § 50 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti bolo ďalším významným opatrxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxve. V tejto vyhláške boli stanovené povinnosti organizácií pri ochrane majetku, zásady ochrany podľa ktorých mali organizácie chrániť majetok, právx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxguloval proces skvalitňovania ochrany majetku, bolo uznesenie vlády ČSSR č. 73/1982 a následne uznesenia vlád ČSR a SSR, ktoré ukladali povinnosti orxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxce na stráženie a zabezpečenie dôležitých objektov. Vládne uznesenie okrem iného vyjadrilo aj súhlas so zriadením služby ochrany objektov v rámci Zboxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s presným vymedzením úloh, kompetencií a poslania, čím boli vytvorené podmienky na jej kvalitné a odborné pôsobenie tak vo vnútri Zboru národnej bezpexxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvým organizáciám a občanom v otázkach ochrany majetku a tiež v oblasti poradenskej činnosti. Týmto bolo naplnené základné poslanie služby ochrany objxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeho organizačnej štruktúre stabilné miesto. Ako samostatná služba existenčne zotrvala až do súčasného obdobia a plní úlohy na úseku ochrany majetku axx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xrezídiu Policajného zboru, odbormi a oddeleniami na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a skupinami na okresných riaditeľstvách Policajnéxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxých osôb a občanov, odhaľovaní páchateľov trestných činov, ochrany dôležitých a strategických objektov, najmä technickými a organizačnými opatrenxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie z technicky chránených objektov a na základe nich aj zabezpečovať potrebné opatrenia vo vzťahu k týmto objektom. Zabezpečuje technickú ochranu objxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov.
Odbor ochrany objektov plní úlohy na úseku ochrany majetku ako zrovnoprávnenej formy vlastníctva. V zmysle zákona o Policajnom zbore sa podieľx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činov, ochrany dôležitých a strategických objektov, najmä technickými a organizačnými opatreniami. Na ten účel buduje a prevádzkuje na útvaroch Polxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxbezpečovať potrebné opatrenia vo vzťahu k chráneným objektom. Služba ochrany objektov zabezpečuje tiež technickú ochranu objektov ministerstva vnxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxx zaradiť najmä:
-
odborné riadenie, usmerňovanie, koordináciu a kontrolu činnosti služby ochrany objektov na krajských riaditeľstvách, vyhodnoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povahy v oblasti technickej ochrany objektov a aplikácie prostriedkov nástrahovej techniky,
-
primerané zabezpečovanie technickej ochrany obxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxlupráci s kriminálnou políciou,
-
vykonávanie testovania vzoriek a prevádzkové skúšky prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky vhoxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxhrany objektov a majetku;
-
podieľa sa na príprave a zabezpečení preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na ochranu osôb a majetku,
-
poxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
odborné riadenie a koordinácia úlohy materiálneho a technického zabezpečenia materiálu a techniky na ochranu objektov a tiež plní funkciu útvarx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvaného majetku - materiálu a techniky na ochranu objektov, vykonáva rozborovú činnosť,
-
vykonávanie činnosti na úseku verejného obstarávania txxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxany objektov - kancelária prezidenta Policajného zboru, Prezídium Policajného zboru
-
oddelenie technickej ochrany,
-
oddelenie gescie a koxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
skupiny na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.
Služba hraničnej a cudzineckej polície
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezíxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxganizačnej štruktúry boli stanovené tri úrovne riadenia, a to na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. V priebehu nasledujúcich rokov prešiel mxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2007. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru je v rámci Ministerstva vnútra SR začlenený do organizačnej štruktúry Prezídix xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xstrednej, regionálnej a miestnej úrovni. Hlavným cieľom je zabezpečiť xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru priamo riadi podriadené organizačné zložky pri plnení úloh v oblasti kontroly hrxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxovných dokladov, povoľovania pobytu cudzincom, kontroly pobytu cudzincov, vyhosťovania cudzincov, vízovej praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku axxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxáciou zodpovedá Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého zboru, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru ako základné útvary na miesxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície,
-
zabezpečuje a zodpovedá za kontrolu voxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx charakteru hraničných priechodov na vonkajších hraniciach EÚ,
-
zodpovedá za plnenie úloh pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc EÚ,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxpečovaním požiadaviek policajných zložiek, súdov, prokuratúr, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany SR na hraničných priechodoch nx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxní na pobyt a ďalších dokladov,
-
zabezpečuje prípravu policajtov vo svojej pôsobnosti z odhaľovania nových foriem a metód pozmeňovania, falšovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxanice,
-
spracúva návrhy všeobecne záväzných právnych noriem, medzinárodných zmlúv a dohôd, transponovania noriem EÚ do právnych noriem SR a intxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjené s výkonom vyhosťovania a umiestňovania cudzincov v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov,
-
zabezpečuje a usmerňuje činnosti spojexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxe osôb a policajných prevozov na vnútornej hranici EÚ,
-
plní úlohy v oblasti vízovej politiky a vízovej praxe,
-
vydáva záväzné stanoviská pre xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxično-politického záujmu SR,
-
realizuje operatívno-pátraciu činnosť služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície so zameraním na prexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xa území SR a získava informácie o operatívnej situácii a koordinuje opatrenia v boji proti organizovanému zločinu,
-
vykonáva vyšetrovanie a metoxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxní,
-
koordinuje plnenie úloh základných útvarov služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície na úseku organizovania toku informácií, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxného toku,
-
vykonáva analýzu rizík v súvislosti so zabezpečením kontroly hraníc a boja proti nelegálnej migrácii,
-
plní úlohy centrálneho oxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxaktným pracoviskom pre spracovávanie európskych štatistík v oblasti migrácie a pobytu v zmysle noriem EÚ, plní úlohu gestora x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxj polície.
Služba osobitného určenia
Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru je orgánom s pôsobnosťou na celom území SR. Vytvorix xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xj internými normami, ktoré sú vydané v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Presne sú vymedzené prípady, kedy a na aké účely môže byť tento útvar použitý. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tieto úlohy:
-
vykonáva služobné zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách,
spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxi proti objektom osobitnej dôležitosti (napr. atómové elektrárne, vodné diela, priemyselné podniky s orientáciou na chemickú výrobu, objekty význaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxčenia ochrany významných osôb s prepojením na medzinárodné systémy ochrany chránených osôb,
-
je gestorom špeciálnych druhov prípravy (činnosť xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosť na úseku krízového vyjednávania v podmienkach Policajného zboru; zabezpečuje formou odborných kurzov krízového vyjednávania výcvik vyjedxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkých štátov EÚ a NATO na území SR; zúčastňuje sa na spoločnom výcviku s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov organizovaného týmito štátmi na ixx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxbezpečuje výberové konanie uchádzačov o službu na útvare osobitného určenia xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR je službou Policajného zboru, ktorú riadi priamo minister vnútra. Zaisťuje osobnú bezpečnosť prezixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx obrany SR, ministra spravodlivosti SR, sudcov Špecializovaného trestného súdu a prokurátorov, ktorí štát v konaní na tomto súde zastupujú.
Ďalej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrepravu členov vlády SR. Podľa vývoja bezpečnostnej situácie môže minister vnútra prideliť osobnú ochranu dočasne aj iným ústavným činiteľom, predsxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomatických misií, konzulárnych úradov a rezidencií vedúcich misií na území hlavného mesta SR Bratislavy a konzulárne úrady v Košiciach a Prešovex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjených národov a všeobecne uznávaných zásad medzinárodného verejného práva zabezpečovať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov akreditovaxxxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstaviteľom, ktorí na pozvanie chránených osôb SR navštívia jej územie.
Prezidentovi SR, predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády SR je poskyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxú situáciu.
Po skončení výkonu funkcie prezidenta SR mu je doživotne poskytovaná ochrana - rozsah určuje Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a dipxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobia. O prípadnom ďalšom predĺžení ochrany o 90 dní rozhoduje predseda vlády SR.
V závažných prípadoch môže minister vnútra prideliť osobnú ochranx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm, vyšetrovateľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom, zahraničným predstaviteľom, blízkym osobám chránxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xoskytuje ochrana v súčinnosti so zahraničnými bezpečnostnými službami.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
K odseku 2
Policajný zbor sa vertikálne člení na jednotlivé útvary, v ktorých pôsobia vymedzené služby Policajného zboru. Útvary majú povahu terxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcia sa odvíja spravidla od organizácie súdov. Je to hlavne z dôvodu, že útvary Policajného zboru plnia úlohy v rámci trestného konania (pri vyšetrovaní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdov (a rovnako tak aj prokuratúry).
Policajný zbor, ktorý je hierarchicky organizovaný, je podriadený ministrovi vnútra. Jednotlivé služby a útvxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxnutia ministra vnútra nebude niektoré služby alebo útvary riadiť prezident Policajného zboru, ale že budú riadené inak.
Okresné riaditeľstvá Polxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx je, nakoľko nespĺňajú požiadavky v zmysle čl. 122 Ústavy SR. Podľa tohto článku musia byť ústredné a aj miestne orgány štátnej správy zriadené zákonom. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zriadené aktom riadenia ministra vnútra v podobe útvarov Policajného zboru. Je možné uvažovať nad tým, či je tento stav žiaduci. Jednak ide o útvary, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx no na druhej strane právne normy a ich ustanovenia zverujú týmto útvarom rozhodovanie o právach a právom chránených záujmoch a tiež o povinnostiach fyzxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxenia.
Obvodné oddelenia Policajného zboru majú taktiež povahu útvarov Policajného zboru, no nemajú postavenie miestnych orgánov štátnej správyx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxcajného zboru, v rámci ktorých sú zriadené odbory kriminálnej polície, kde sú policajti uvedenej služby zaradení. Útvary kriminálnej polície je však xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx úrovni jednotlivých krajských a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, kde sú vytvorené odbory poriadkovej polície. Na krajských riaditeľstvxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xbjektov. Na miestnej a regionálnej úrovni pôsobia riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru a oddelenia cudzineckej polície Pxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe služobné zaradenie (konkrétny útvar) policajtov ako orgánov činných v trestnom konaní, ale výlučne ich príslušnosť k Policajnému zboru. Pôsobnosť x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxradení napríklad v službe kriminálnej polície (napr. Úrad kriminálnej polície, Národná kriminálna agentúra), službe poriadkovej polície (obvodné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžbe hraničnej a cudzineckej polície (Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii) a inšpekčnej službe (Úrad inšpekčnej služby).
Na zriaďovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxotný Policajný zbor nemá právnu subjektivitu. Právnu subjektivitu majú len niektoré zložky Policajného zboru. Zrušenie rozpočtových organizácií kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvitu, keďže zanikli ako právnické osoby.
Policajný zbor má však administratívnoprávnu subjektivitu, a to v tých veciach, v ktorých vystupuje ako oxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxmostatne konať pred súdom v rozsahu svojej vymedzenej pôsobnosti. Nejde pritom o všetky útvary Policajného zboru, ale iba o tie, v súvislosti s ktorými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm konaní, prípadne samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti, za tieto útvary potom pred súdom koná riaditeľ útvaru alebo ním poverený poxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xriadiť osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR. Zo zákona nepodliehajú prezidentovi Policajného zboru osobitné útvary s pôsobnosťou pre celx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx pôsobnosť tohto súdu, ktorý má v hierarchii súdov postavenie krajského súdu, hoci prejednáva vymedzený okruh vecí v prvom stupni. Odvolacie konanie vxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxrené konanie a rozhodovanie o tých najzávažnejších trestných činoch, konkrétne taxatívnym výpočtom je určené, že jeho pôsobnosť sa vzťahuje na:
a)
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx,
d)
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 TZ v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), k) axxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx korupcie podľa § 336 TZ,
h)
trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a TZ,
i)
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skuxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo teroristickou skupinou,
k)
trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske poxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malex xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxtnými činmi uvedenými v písmenách a) až k) alebo
n)
ak sú splnené podmienky na spoločné konanie.
Toto ustanovenie je aj právnym rámcom vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xznikla 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxejšie formy trestných deliktov, a zároveň pochádzala z nevyhnutnosti unifikovať činnosť zaniknutých úradov v záujme predchádzania duplicity operaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxícii v znení neskorších predpisov;
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstvx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov;
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č. 441/2008 Z.z.);
zákon č. 5/2004 Z.z. o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 85/2000x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxných silách Základný poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za inú službu sa považuje služba, ktorá takto výslovne označená nie je, ale svojíx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx charakter, keďže samo osebe nezakladá, nemení ani nezrušuje oprávnenie alebo povinnosti policajta a je len podkladom pre rozhodovanie vo veciach jehx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx bolo použité. So zreteľom na charakter služobného hodnotenia nejde o rozhodnutie, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v ustanovení § 244 ods. 3 Občianskexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosťou súdu posúdiť jeho zákonnosť je však založená v ustanovení § 245 Občianskeho súdneho poriadku v rámci konania o preskúmanie zákonnosti rozhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xonania, ale napriek tejto skutočnosti, ak sú pre účely takéhoto konania využité dôkazy z trestného konania, tieto podliehajú hodnoteniu v zmysle § 238 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxovenskej republiky a železničnej polície v znení neskorších predpisov aj s prihliadnutím na výsledky ich vykonania v trestnom konaní, najmä ak ide o svxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, lebo z povahy nimi vykonávanej činnosti vyplýva, že nemôžu byť prijatí na služoxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xeho zložka preto nemajú povinnosť zamestnávať vo vzťahu k počtu členov ich ozbrojených zborov občanov so zdravotným postihnutím alebo zabezpečovať txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx je nástupište, dopustila sa priestupku podľa § 42 ods. 1 písm. f) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Rozsudox xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x2.12.2012 v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zrušilo ku dňu 31. decemxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nakoľko pôvodne žalovaný ako právnická osoba uvedeným dňxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxým označením žalovaný v texte je preto nutné rozumieť tak pôvodný správny orgán, ako aj jeho právneho nástupcu podľa toho, ktorého sa text odôvodnenia txxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxvo vnútra") zaradená aj do organizačnej štruktúry ministerstva vnútra ako úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra v rámci sekcie kontroly a inšpexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxistra vnútra určiť, že službu alebo útvar Policajného zboru nebude riadiť prezident Policajného zboru, ale bude riadená "inak" (§ 6 ods. 2 ZoPZ). Také zxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a vyšetrovaní trestných činov [§ 2 ods. 1 písm. b) a d) ZoPZ], a to prostredníctvom policajtov (§ 7 ods. 1 ZoPZ)... Vyšetrovateľ Policajného zboru, služxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xaradený do inšpekčnej služby, je policajtom v zmysle § 10 ods. 8 písm. c) Trestného poriadku.
KOMENTÁR
Vláda SR predstavuje najvyšší oxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxávo zákonodarnej iniciatívy, to znamená, že môže predkladať návrhy zákonov (čl. 87 ods. 1 Ústavy SR), a má vlastnú normotvornú právomoc, to znamená, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa vlády (čl. 120 ods. 1 a 2 Ústavy SR). K základným úlohám vlády je možné zaradiť vykonávanie štátnej správy, zabezpečovanie jej výkonu na celom území rexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxje a kontroluje všetko, čo sa týka výkonnej moci, t.j. zabezpečuje medzinárodné, obranné, politické, ekonomické, hospodárske a iné záujmy štátu prosxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx štátnej správy.
Vláda SR je oprávnená na základe § 5 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxľovať systemizáciu príslušníkov Policajného zboru v štátnej službe na príslušný rok. V priebehu daného roka takisto vykonáva jej úpravu. Táto kompetxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh prostriedkov na služobné príjmy policajtov v štátnej službe. Obsadzovanie miest policajtov vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť lex xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx štruktúry služobných úradov Ministerstvo vnútra a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Na základe uznesenia vlády č. 544/2015 k návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxhto uznesenia vlády. Celkovo bol na rok 2016 stanovený stav 23 047 policajtov. V prílohe č. 1 tohto uznesenia vlády sa ustanovil aj limit počtu zamestnanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe miest na základe aktuálnej spoločenskej situácie a potrieb dôsledného plnenia úloh v pôsobnosti Policajného zboru. Navrhlo sa tak zvýšiť početné stxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxkých hraníc a aktuálnym celospoločenským problémom nelegálnej migrácie. Viaceré okolité krajiny sa obrátili na Slovenskú republiku s požiadavkou o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxanie policajných útvarov, ktoré sa podieľajú na plnení schengenského kódexu na našom území.
Súvisiace predpisy
zákon č. 73/1998 Z.zx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxničnej polície v znení neskorších predpisov;
uznesenie vlády č. 544/2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na rozpätie rokov 2016 - 2018
JUDIKATxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy. Zatiaľ čo vláda Slovenskej republiky ako jedna z ústavných zložiek štátnej moci v Slovenskej republike má právnu základňu svojho vzniku, právomocíx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky sa ústredné a miestne orgány štátnej správy zriaďujú výlučne zákonom. Zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx zriaďované ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky.
II. Ani vláda vykonávajúca funkcie prezidenta nepatrí medzi orgány štátnej správx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky ako jej ústavného činiteľa nemožno (v žiadnom prípade) považovať za ústredný orgán štátnej správy v zmysle § 1 zákona č. 347/1990 Zb. v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov, lebo z povahy nimi vykonávanej činnosti vyplýva, že nemôžu byť prijatí na služobné miesto na základe sprostredkovania zamestnania podxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k počtu členov ich ozbrojených zborov občanov so zdravotným postihnutím, alebo zabezpečovať takúto povinnosť náhradným plnením.
Riadxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vnútra SR ako ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého kompetencii je pomerne rozsiahla
agenda
vrátane riadenia Policajného zboru. Okrem toho idx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxtnych hraníc,
-
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
-
ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,
-
veci zbraní a strelixxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel,
-
otázky azylantov a odídencov,
-
evidenciu obyvateľov,
-
evidenciu cestných motxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx
x
heraldický register,
-
archívy a registratúry,
-
štátne občianstvo,
-
matričné veci,
-
zhromažďovanie a združovanie vrátane regixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, referenda, volieb do Európskeho parlamentu,
-
vojxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
-
Policajný zbor,
-
Hasičský a záchranný zbor,
-
koordináciu vzdelávania zamxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrgán štátnej správy aj pre Policajný zbor, v jeho kompetencii je možné vidieť celý rad úloh a činností, na plnení ktorých sa priamo alebo nepriamo podieľxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxby Policajného zboru a útvary Policajného zboru sú riadené prezidentom Policajného zboru, ktorý stojí na čele Policajného zboru, vystupuje a koná v jexx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxcajného zboru. V riadiacej činnosti prezidentovi Policajného zboru napomáhajú xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xj odvolávať prezidenta Policajného zboru, a to bez akejkoľvek ingerencie vlády. Prezident Policajného zboru zodpovedá za svoju činnosť - je zodpovedxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxj organizácie Ministerstva vnútra a má postavenie na úrovni sekcie.
Minister vnútra je súčasne oprávnený rozhodnúť o tom, že niektoré služby Policxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxnerálneho pravidla riadenia služieb a útvarov Policajného zboru. Subjektom, ktorý je oprávnený rozhodnúť o tejto inej forme riadenia, je výlučne minxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxjich ustanoveniach.
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
R 95/2015:
Okolnosť, že inšpekčná služba Policaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxerstva vnútra ako úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra v rámci sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra, je výrazom podriadenoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxru nebude riadiť prezident Policajného zboru, ale bude riadená "inak" (§ 6 ods. 2 ZoPZ). Také zaradenie nič nemení na tom, že inšpekčná služba je súčasťox xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho zboru pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov [§ 2 ods. 1 písm. b) a d) ZoPZ], a to prostredníctvom policajtov (§ 7 ods. 1 ZoPZ)... Vyšetrovateľ Pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjného zboru, služobne zaradený do inšpekčnej služby, je policajtom v zmysle § 10 ods. 8 písm. c) Trestného poriadku.
R 46/2013:
Najvyšší súd konštaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zboru predpokladané v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru v § 4 ods. 1 a 2, môže okrem prezidenta riadiť aj iný reprezentant (funkcionár, štatutár) Polxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, alebo že by sa dokonca služby a útvary predpokladané v § 4 ods. 1 a 2 stali organizačnou zložkou a súčasťou ministerstva vnútra. Keby sa pripustil iný vxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xelok je
de facto
politicky riadený cez politika a dostáva sa do jeho úplnej závislosti. Na tomto konštatovaní nič nemení ani to, že podľa § 6 ods. 1 citovxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého zboru, je logická vzhľadom na to, že ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy podľa § 11 písm. c) zákona č. 575/2001 Z.z.
Drxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy, v ktorých sa vykonáva prípravné konanie ako jedno zo štádií trestného konania (obligatórne štádium predsúdneho konania, ktoré začína začatím tresxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia v prípravnom konaní). Ide o formy prípravného konania, na vykonanie ktorých je oprávnený len policajt (príslušník Policajného zboru).
Vyšetroxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Rovnako sa vykonáva aj o prečinoch, a to v prípadoch, ak:
a)
je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
c)
ide o trestné konanie proti právnickej osobe.
xx
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xP, teda vyšetrovateľ. Policajt (konkrétne vyšetrovateľ) vykonáva úkony v rámci vyšetrovania osobne a samostatne, pričom za ich riadny a včasný výkon xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnia zmenili, resp. odpadli dôvody, pre ktoré vykonával vyšetrovateľ vyšetrovanie, jeho pôsobnosť ostáva zachovaná aj naďalej, t.j. po zmene, resp. oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní zákona o Policajnom zbore, ako aj na základe ustanovení Trestného poriadku:
a)
úkony vyšetrovania vykonáva policajt osobne s výnimkou, ak je na dxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx iný vecne príslušný policajt, je oprávnený vykonať tieto úkony vo vymedzených prípadoch v rámci dožiadania.
Vyšetrovanie obzvlášť závažných xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xznesenia obvinenia.
Skrátené vyšetrovanie vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a) až g) TP. Ak ide o prečiny s trestnou sadzbou trestu odňatix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxzby trestu odňatia slobody prevyšujúcou 3 roky vykonáva skrátené vyšetrovanie vyšetrovateľ. Skrátené vyšetrovanie sa týka prečinov, o ktorých sa nexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlušník Policajného zboru. V prípade ostatných prečinov vykonáva skrátené vyšetrovanie vyšetrovateľ. Skrátené vyšetrovanie by malo skončiť v lehotx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu samostatne a osobne (s rovnakými výnimkami ako v prípade vyšetrovania;
teda ak je na taký postup potrebný súhlas alebo rozhodnutie prokurátora alxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxedná za ich riadny a včasný výkon.
Policajt xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdenie prípadu, a teda aj na zistenie páchateľa trestného činu tak, aby na tomto podklade bolo možné prijať niektoré z rozhodnutí, ktoré ustanovenia Trexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xyšetrovanie skončiť. Vyšetrovanie by malo skončiť v prípade obzvlášť závažných zločinov v lehote šiestich mesiacov od vznesenia obvinenia a v ostatnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxia. V prípade, ak vyšetrovateľ alebo poverený príslušník Policajného zboru potrebuje vykonať ešte ďalšie úkony, ktoré z hľadiska časového presahujú xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxadom úkonov, ktorých vykonanie je ešte potrebné, a lehotou, v ktorej sa predpokladá ukončenie vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania. V tomto pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnie, môže nariadiť vyšetrovanie.
Ak vyšetrovateľ alebo poverený príslušník Policajného zboru skonštatuje, že boli získané také podklady (v takox xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxbom), skončí vyšetrovanie a umožní obvinenému a jeho obhajcovi alebo naštudovali spis a prípadne podávali návrhy na doplnenie dokazovania. Vyšetrovxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkonávajú úkony vyšetrovania a skráteného vyšetrovania osobne, samostatne a nesú za ne zodpovednosť, sa prejavuje v možnosti určeného okruhu osôb domxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xyšetrovania obrátiť na prokurátora a žiadať, aby preskúmal postup policajta a najmä, aby odstránil prieťahy v konaní, prípadne iné nedostatky vo vyšexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxomiť o výsledku žiadateľa (§ 210 TP).
K odseku 2
Riadny priebeh vyšetrovania aj skráteného vyšetrovania si prirodzene vyžadujú, aby vyšetrovateľ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxo skonštatujú, že sú naplnené podmienky pre výkon konkrétnych úkonov, v zmysle zásady oficiality sú povinní tieto úkony vykonať. Rovnako tak v zmysle vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxťujú a vykonávajú sa jednotlivé dôkazy. Na účely zabezpečenia riadneho priebehu vyšetrovania i skráteného vyšetrovania a úkonov, ktoré sa v rámci nicx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnanie konkrétnych opatrení, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnania konkrétnych úkonov a opatrení od iných služieb Policajného zboru je podmienené splnením toho, že vyšetrovateľ alebo poverený príslušník nie je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe týchto úkonov i opatrení sám. Subsidiárne, ak vzhľadom na ich povahu nie je schopný zabezpečiť výkon týchto úkonov alebo opatrení sám, môže požadovať xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx žiadať iné služby Policajného zboru, tieto úkony a opatrenia musia byť vykonané v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi, zákonným poxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpismi.
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
R 10/2011:
Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxľných veciach, je takou okolnosťou prípadu, ktorá môže odôvodniť pri ukladaní trestu použitie mimoriadneho zmierňovacieho ustanovenia podľa § 40 odxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x 11/2014:
Na úseku trestného konania, ktorý začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania a je zavŕšený podaním obžaloby, vykonávajú svoju pôxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxi preto ako orgán konajúci v mene štátu prichádza do úvahy tak Ministerstvo vnútra SR, ako aj Generálna prokuratúra SR. Z hľadiska určenia, ktorý z týchtx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxadu škody; ak žiadosť bola podaná na oboch uvedených orgánoch, je príslušným ten z nich, ktorý vo veci začal konať ako prvý [§ 4 ods. 1 písm. 1) zákona č. 514xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxosť Trestný poriadok. Táto povinnosť je však aj v súčasnosti prítomná v úprave prípravného konania... Ak má prokurátor - ako zástupca štátu v trestnom kxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxumného vyšetrovateľa" a aby svojím rozhodnutím po preskúmaní alebo predbežnom prejednaní obžaloby určoval, či prokurátor môže a akým spôsobom má unixxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xx/2015:
Okolnosť, že inšpekčná služba Policajného zboru je nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy ministerstva vnútra, je výrazom podriadenosti Policajného zboru ministrovi vnútra Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 ZoPZ, a možnosti ministra vnútrx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxč nemení na tom, že inšpekčná služba je súčasťou Policajného zboru ako služba aj útvar tohto zboru (§ 4 ods. 1 a ods. 2 ZoPZ) a pri činnosti inšpekčnej služxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxtvom policajtov (§ 7 ods. 1 ZoPZ)... Vyšetrovateľ Policajného zboru, služobne zaradený do inšpekčnej služby, je policajtom v zmysle § 10 ods. 8 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxného poriadku.
R 107/2015:
Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie o formách práce kriminálnej polície a o vyšetrovanx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx je vhodné, aby boli zverejnené informácie o činnosti orgánov činných v trestnom konaní či iných pracovníkov Policajného zboru SR, a to aj v tých prípadoxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxj činnosti, vyhľadávať alebo odhaľovať trestnú činnosť, stíhať trestné činy alebo zabezpečovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Utajovanosť operxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xtoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xds. 1 písm. f) zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/201x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxadnej povinnosti.
Tretia hlava
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU
Prvý oddiel
Povinnosti policajta
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xotrebnou právomocou. Na tieto účely sa Policajnému zboru zverujú viaceré oprávnenia a povinnosti.
V súvislosti s ochranou verejného poriadku a vexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxré policajtom vymedzujú ustanovenia zákona o Policajnom zbore, možno považovať za všeobecné povinnosti. Tieto sa uplatňujú pri plnení všetkých úlohx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a dobrého mena (čl. 19 ods. 1 Ústavy SR).
Ustanovenia zákona o Policajnom zbore rozlišujú medzi služobnxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxať na česť, vážnosť a ľudskú dôstojnosť dotknutej osoby a rovnako tak aj na svoju vlastnú. Jednotlivé úkony, ktoré vykonáva v rámci služobnej činnosti, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxt pri výkone služobného zákroku nemal využívať formy a prejavy správania, ktoré narúšajú, ponižujú či dehonestujú ľudskú česť a dôstojnosť, znižujú vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxntovaných práv. Okrem oficiálnej zdvorilosti vo vzťahu k dotknutým osobám je potrebné dbať na to, aby rovnako tak aj policajt pri výkone služobnej činnxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvajú z jeho postavenia a úloh, ktoré v súlade so zákonom v spoločnosti plní.
Do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb je možné v súvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm prípade je však potrebné dbať na to, aby sa tieto zásahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlužobnej činnosti bezdôvodná ujma na ich právach.
Možno si klásť otázku, do akej miery je možné do práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby zxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxty, teda v každom prípade musia byť v demokratickej a právnej spoločnosti primerané cieľu, ktorý sa pomocou nich sleduje. Zásah do základných ľudských xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxných záujmov je teda možné zasahovať, ale iba v nevyhnutnej miere a v takej miere, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu sledovaného konkrétnou služobxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxex vydáva minister vnútra a je zverejnený na stránke ministerstva vnútra, v časti týkajúcej sa Policajného zboru. Etický kódex Policajného zboru predxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxvidiel a zásad, ktoré sa prejavujú vo forme integrity policajta alebo Policajného zboru ako takého. Vo svojej podstate ide o súhrn morálnych noriem, ktxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtupne ustanovuje požiadavka, že policajt je povinný pri výkone služby a aj mimo nej konať v súlade s Ústavou SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxriminácie pri výkone služobnej činnosti sa prejavuje v čl. 2 Etického kódexu, v ktorom sa priamo ustanovuje, že policajt vykonáva služobnú činnosť bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxosti s možnými pochybnosťami o nestrannosti je formulovaná v čl. 3 Etického kódexu. Policajt by mal pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti vystxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnia, a to tak na verejnosti, ako aj v súkromí (čl. 4). Nesmie zneužívať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, práva a oprávnenia, ktoré mu z nej plynú, anx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vždy kladie záujmy verejnosti pred svojimi záujmami (čl. 5). Svoje služobné povinnosti plynúce z postavenia policajta je povinný vykonávať riadne a jx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxhu k spolupracovníkom je policajt povinný správať sa korektne a neznevažovať ich profesionálnu spôsobilosť. Nesmie však tolerovať žiadne korupčné a xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxodným spôsobom dozvedel o takomto konaní, čo je všeobecná povinnosť týkajúca sa oznamovania korupčnej trestnej činnosti. Smerom do vnútra, ale aj navxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaduplne vo vzťahu k dotknutým i tretím osobám bez ohľadu na akékoľvek rozlišovacie kritériá. Pri svojej činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxoré ich použitie viaže zákon (čl. 8). Mimo svojej služobnej činnosti sa policajt vedome nestýka s osobami, o ktorých by vzhľadom na okolnosti a na svoje oxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxe na činnosť policajtov, ak ide o dôležitý záujem služby, a činnosť policajtov operatívnych služieb Policajného zboru, pokiaľ táto súvisí s plnením úlxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxjt by mal byť na výkon svojej činnosti riadne pripravený. Na zabezpečenie tejto prípravy by mal dbať nadriadený. Na tieto účely by mal tiež na pracovisku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxie (čl. 10). Nadriadený by mal taktiež podporovať a stimulovať etické správanie podriadených a požadovať od nich dodržiavanie Etického kódexu a pravixxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxojnosť dotknutej osoby i svoju vlastnú. Je zrejmé, že pri výkone služobnej činnosti dochádza, resp. môže dochádzať k zásahom do sféry základných ľudskxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxť vždy rešpektovaná ich česť, vážnosť, ľudská dôstojnosť a do ich práv a právom chránených záujmov je možné v súlade so zásadou proporcionality zasahovxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xásadou legality a tak vychádza z konkrétneho splnomocnenia, ktoré je obsiahnuté v zákonných ustanoveniach. Kde sa služobná činnosť spája so zásahom dx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákona o Policajnom zbore alebo z ustanovení uvedených v osobitnom predpise, ktoré tejto osobe prináležia v konkrétnom prípade. Okrem toho, že policaxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé klásť dôraz hlavne na zrozumiteľnosť a jasnosť poučenia, ktoré poskytuje, a to v takej miere a takým spôsobom, aby adresát tohto poučenia mal možnosť jxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
K odseku 3
Služobnou činnosťou v zmysle ustanovení zákona o Policajnom zbore je činnosť policajta, ktorá je spojená s plnením úloh podľa zákona o Pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxkej a justičnej stráže používa na označenie podobného okruhu aktivít označenie "výkon služby". Podobne tak aj zákon o obecnej polícii obdobne označujx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe prostriedky i informačno-technické prostriedky. Tieto zákroky môže vykonať a uvedené prostriedky použiť pri splnení zákonom ustanovených podmiexxxx x xxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxok Najvyššieho súdu SR z 23. septembra 2009, sp. zn. 2 Sžo 159/2008:
Policajt sa v čase mimo výkonu služby nesmie stýkať s osobami z kriminálneho prostrexxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxákoľvek komunikácia policajta s takýmito osobami o služobných záležitostiach. Etický kódex príslušníka Policajného zboru priamo zaväzuje policajxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xkolnosti a svoje osobné pomery, resp. svoje služobné zaradenie vedieť mal a mohol.
R 47/2013:
Forma presvedčenia sa o držbe zbrane však musí zodpovxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxíciu zbrane podľa tohto zákona (§ 22 ods. 1, § 14 ods. 5), teda čohokoľvek, čím možno urobiť útok voči telu dôraznejším, je primerané, aby bola osoba vyzvaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxním trestného činu v intenciách § 21 ods. 1 zákona o PZ (tu skladačky a striekačka), je potrebné postupovať podľa odseku 2 naposledy označeného ustanovxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx ods. 8 a ods. 10 Trestného poriadku) zistil v momentálnej situácii, že je páchaný trestný čin, tu v konkrétnej súvislosti s držbou omamných látok, bol bx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxžaní zákonných oprávnení). Také zistenie môže prameniť aj zo spozorovania spoločného pohybu osôb odsúdených za drogovú trestnú činnosť spáchanú v spxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxra 2015, sp. zn. 5 Sžo 52/2013:
Pri rozhodovaní o prepustení zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru je potrebné, aby bolo dostatočne preuxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxoveň na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxíkrom rozpore s dôležitými záujmami štátnej služby, aby v služobnom pomere zotrval policajt, ktorý sa dopustil protiprávneho konania.
R 31/2015:
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.
R 40/2015:
Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkona.
KOMENTÁR
K odseku 1
Predmetné ustanovenie pozitívnym spôsobom vymedzuje prípady, keď je policajt v službe povinný vykonať slxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxmulatívnom naplnení podmienky, že ide o policajta v službe (v čase, kedy vykonáva službu podľa určeného rozvrhu práce), a aspoň jednej z nasledujúcich xxxxxxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlebo priestupkov.
Podrobnosti týkajúce sa dĺžky základného času služby v týždni a pravidlá rozvrhovania času služby v týždni upravujú ustanovxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xtráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Trestným činom je v prvom rade protiprávny čin, ktorého znaky sú v pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy trestného činu, teda musí byť konaním protiprávnym. Protiprávnosť je nutné odvodzovať od právneho poriadku ako takého, keďže samotné trestnoprávnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx pravom slova zmysle alebo pri opomenutí konania, na ktoré bola osoba povinná) vyvodzovať trestnú zodpovednosť. Protiprávnosť je tak nutné odvodzovax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv a slobôd. Konanie, ktoré je protiprávne, môže (no taktiež aj nemusí) byť trestným činom. Samotný znak protiprávnosti je síce základom, od ktorého sa oxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxmto prípade ešte nemohli automaticky uvažovať o trestnom čine. K protiprávnosti musia nutne pristupovať znaky skutkovej podstaty trestného činu. Koxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxligatórnych znakov) a v prípade existencie niektorých fakultatívnych znakov je nutné konštatovať aj ich naplnenie. V takom prípade je možné uvažovať x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxnený na vykonanie služobného zákroku.
Priestupkom je v zmysle § 2 ods. 1 ZoP zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a axx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo ak nejde o trestný čin postihnuteľný podľa trestnoprávnych noriem. Kumulatívne sa tak vyžaduje, aby bola splnená podmienka, že ide o:
a)
zavixxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxoch alebo v iných zákonoch,
d)
a nejde o iný správny delikt v zmysle iných osobitných predpisov alebo o trestný čin podľa trestnoprávnych noriem.
xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnerálne platí teda pravidlo, že sa vyžaduje nedbanlivostné zavinenie, ak sa priamo neustanovuje, že určité konanie musí byť zavinené úmyselne.
Nexxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxkonom alebo nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chráneného zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, aký xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zodpovednosť dovŕšením štrnásteho roku veku (so zákonnou výnimkou 15 rokov pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ), zodpovednosť za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčetnosti (v oboch prípadoch x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu.
V prípade páchania priestupku je policajt oprávnený na vykonanie služobného zákroku v medziach zákona.
Rovnako je však policajt oprávnený nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dvoch prípadoch priamo požaduje, aby mal policajt vedomosť o páchaní trestného činu alebo priestupku, v tomto poslednom prípade postačuje pre možné vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx predchádzajúcim dvom uvedeným prípadom. Zákonodarca však vyžaduje dôvodné podozrenie, takže ani v tomto prípade nejde len o akékoľvek podozrenie. Ixx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxpodobnosti vyvodzovať odôvodnený záver, že je páchaný priestupok alebo trestný čin.
K odseku 2
Na vykonanie služobného zákroku je povinný nielen xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxé podstatne prísnejšie ako v prípade vykonania služobného zákroku policajtom v službe. Jednoznačne sa tak podporuje výkon služobných zákrokov policxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxpady, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok. Takýmto spôsobom je povinný policajx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xusí byť bezprostredné. Ide o stav, ktorý hrozí poruchou tohto chráneného záujmu, a teda je možné predpokladať, že ihneď v nasledujúcom okamihu dôjde k pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxako tak nemôže ísť o ohrozenie, ktoré už pominulo a spravidla už nastal poruchový stav. S cieľom odvrátenia takto bezprostredne hroziaceho nebezpečenxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxáva v medziach zákona, pričom policajt pri jej výkone bezprostredne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd dotknutých osôb. Je to bezprostrednx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxrma činnosti verejnej správy, nepredchádza jej žiadny formalizovaný rozhodovací proces. Pre služobné zákroky je charakteristické, že nemajú povahx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnenia určitej povinnosti, alebo také, ktoré smerujú k ochrane práva alebo právom chráneného záujmu iných osôb. Samozrejme, aj služobný zákrok musí byx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxk možno hovoriť o dodržiavaní zásady zákonnosti pri výkone služobných zákrokov.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov;
JUDIKATÚRA
R 55/1977:
Prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnene podozrivého z požitia alkoholických nápojov, ktorý odmieta dobrovoľne sa nechať predviesť a zákroku príslušníkov ZNB sa vzpiera), je právom i poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx je prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný čin útoku na verejného činiteľa.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxžšiu mieru ochrany, než je tomu u zamestnancov v pracovnom pomere, resp. umožňuje služobným orgánom operatívnejšie využitie príslušníkov, ktorých fxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx doba výkonu služby policajta zakladá nárok na výsluhový dôchodok, nemožno ju hodnotiť pri výpočte výšky starobného dôchodku vo všeobecnom systéme soxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x v spojení s § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obdobie výkonu služby policajta, ktoré pre výšku výsluhového dôchodxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho poistenia, lebo inak by časť týchto dôb poistenia nebola hodnotená v žiadnom z týchto systémov.
R 84/2011:
Ak koná príslušník policajného zboru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrátane excesov) možno preskúmať iba podľa Trestného poriadku a nie v správnom súdnictve v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej spxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xostatočnom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxnie získať len trestnoprocesným postupom. Ak však poznatky o trestnej činnosti nie sú polícii dostatočne vopred známe, môže byť výsledok zákonného poxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xmysle § 23 ods. 1, ods. 2 písm. b) ZoPZ nielen dať pokyn na zastavenie dopravného prostriedku, ale aj vykonať jeho prehliadku. Za týchto okolností je prixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxná osoba u seba nemá zbraň, rovnako aj osoba, ktorá sa s ňou nachádza vo vozidle. To platí napríklad za situácie, v ktorej je zasahujúcemu policajtovi znáxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx zodpovedať miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu sledovaného služobnou činnosťou v zmysle § 8 ods. 1 ZoPZ. Vzhľadom aj na legálnu definíciu zbrane (§ xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxkaná, okrem alebo namiesto zbrane, iná vec s možným súvisom so spáchaním trestného činu, treba postupovať v intenciách § 21 ods. 2 ZoPZ a v nadväznosti nx xx xxxxx x xx xxx
x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxd fyzickej osoby, teda zaistiť jeho osobu aj nájdené fľaše s liehom.
R 40/2015:
Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xa čestnosť a rešpektovanie zákona.
KOMENTÁR
K odseku 1
Bez ohľadu na skutočnosť, či ide o policajta v službe alebo mimo služby, existxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxí, resp. nie je povinný vykonať policajt v službe alebo mimo služby. Výpočet dôvodov, v prípade prítomnosti ktorých nie je policajt povinný vykonať sluxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxných skutočností, policajt (či už v službe, alebo mimo služby) nie je povinný vykonať xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxistencia tohto dôvodu, samotná táto existencia určitým spôsobom ospravedlňuje nevykonanie služobného zákroku. Je potrebné uvedomiť si, že prítomnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxkonanie nie je možné vo vzťahu k nemu vyvodzovať zodpovednosť. Ak by však aj napriek existencii niektorého z týchto dôvodov chcel policajt vykonať služxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx vzťahu k policajtovi primeranú zodpovednosť.
Policajt nemá povinnosť vykonať služobný zákrok, ak jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných lxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť policajta konať. Ide o prípady, keď priamo zdravotný stav (konkrétne ochorenie) a konkrétny priebeh liečby, vrátane užívania určitých liekov alxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovedajúcej reakcie, ktorá sa v prípade jednotlivých služobných zákrokov priamo vyžaduje. Z toho dôvodu nie je v týchto prípadoch policajt povinnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvičený. Pre riadny priebeh služobného zákroku je tu dôležitý presne stanovený postup, konkrétne kroky, s ktorými sa policajt oboznamuje a ktoré si osvxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxbné zákroky, ktorých povaha si vyžaduje odborné vyškolenie alebo vycvičenie a policajt takto odborne vycvičený alebo vyškolený nebol, nemá povinnosx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx presne vymedzený v § 11 ZoPZ.
Policajt disponuje pri plnení svojich funkcií odbornými schopnosťami, znalosťami a praktickými skúsenosťami alebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxklad, že bude služobný zákrok vykonaný úspešne, policajt nie je povinný ho vykonať.
K odseku 2
Ak existuje niektorý z dôvodov, ktoré policajtovi brxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxde nestráca potreba vykonania služobného zákroku, no na strane konkrétneho policajta existujú dôvody, ktoré mu v jeho vykonaní bránia. Vzhľadom na exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxval najbližší útvar Policajného zboru.
Predmetné ustanovenie nestanovuje žiadne bližšie požiadavky na spôsob informovania útvaru Policajného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xovnako tak aj na aktuálnosť a akútnu potrebu výkonu konkrétneho služobného zákroku, formu oznámenia potreby jeho vykonania by mal v danom prípade volix xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxenie realizované prostredníctvom elektronických komunikačných alebo telekomunikačných prostriedkov a prípadne aj písomné oznámenie. Z časového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
R 123/2010:
I. Oprávnenie v zmysle § 22 ods.1 ZoPZ môže policajt využiť vždy len v spojitosti s vykonávaním služobného zákroku. V žiadnxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxloidúca osoba zdala "podozrivá", "nervózna" či pod vplyvom návykových látok) a už vôbec tak policajt nemôže urobiť za účelom pátrania po iných veciach xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxranej na zistenie a prípadné zaistenie zbrane.
II. Ak bol dôkaz získaný v rozpore s Trestným poriadkom či v rozpore s osobitným zákonom (napríklad so záxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xx
xxxxxxxxxx
x xxntrario).
III. Za dôkaz, ktorý bol získaný nezákonným spôsobom, sa považuje nielen dôkaz, pri ktorom bola nezákonnosť spôsobená, ale aj každý dôkaz zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžno preto použiť ani ďalšie dôkazy, ktoré boli získané priamo alebo nepriamo ako výsledok nezákonného postupu.
KOMENTÁR
K odseku 1
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxicajt nie je povinný vykonať služobný zákrok ani v prípade, že jeho vykonaniu bráni dôležitý záujem služby (jeden z dôvodov, ktorý ospravedlňuje nevykxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xabezpečuje bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti, operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedkyx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania šifrovaných správ alebo k ohrozeniu prepravovaných vecí, leteckú alebo pyrotechnickú činnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxránenie bezprostredného ohrozenia. Ide o taxatívny výpočet situácií, ktoré je možné zaradiť pod dôležitý záujem služby, v prípade ktorého policajt nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xri týchto činnostiach bude policajt povinný predsa len služobný zákrok vykonať na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zrejme ohrozený živox xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, hoci vykonáva činnosti definované ako dôležitý záujem služby, ktoré by inak ospravedlňovali nevykonanie tohto služobného zákroku. Je zrejmé, že ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxorých ochrane sa Policajný zbor podieľa. Policajt je tak povinný vykonať služobný zákrok, hoci vykonáva alebo zabezpečuje činnosti označené ako dôlexxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x ZoPZ). To neplatí v prípade, ak ide o činnosť legalizanta alebo agenta podľa § 39a ods. 2 a 3 ZoPZ. V týchto prípadoch nie je policajt povinný vykonať služxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, bude predsa len povinný vykonať služobný zákrok, sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
R 40/2015:
Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mixxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxmu odvráteniu nebezpečenstva a ktorým sa nastoľuje spoločensky žiaduci stav. Vykonaním služobného zákroku sa zasahuje do základných ľudských práv a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxôrazniť požiadavku (zásadu) zákonnosti služobného zákroku, a teda aby sa realizoval výhradne na základe zákona, postupom, ktorý je upravený v zákone x x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxétnemu zákroku zodpovedá. Jednoznačne toto ustanovenie možno považovať za pozitívno-právny príklad prednosti zásady presvedčovania pred zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu. Sám o sebe v sebe nesie prvky donútenia. Vždy pred samotnou realizáciou služobného zákroku by mal policajt použiť výzvu, ktorá obsahovo zodpovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx základe jej realizácie nie je odstránený dôvod pre vykonanie služobného zásahu, policajt je oprávnený na jeho vykonanie. Súčasne tak je aj dotknutá osxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxrok vykoná.
Povinnosti policajta použiť pred vykonaním služobného zákroku túto výzvu zodpovedá oprávnenie na strane dotknutej osoby byť najprv vxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxužiť vo vzťahu k dot-knutej osobe obsahovo primeranú výzvu. Priamo sa predpokladá, že v prípadoch, keď si to povaha služobného zákroku vyžaduje, využixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxedovať v prípade, že predošlá výzva sa minie svojmu účelu, no súčasne sa tak zdôrazňuje aj dôležitosť a význam služobného zákroku a toho, k čomu smeruje.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku v prípadoch, keď to okolnosti prípadu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xpôsoby preukazovania príslušnosti sa následne diferencujú podľa toho, či ide o policajta v služobnej rovnošate, alebo v civilnom (občianskom) odevex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa, že v každom prípade (pred vykonaním každého služobného zákroku) musí policajt preukázať svoju totožnosť. Ak to však povaha a okolnosti služobného zxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxobom preukazuje svoju príslušnosť k zboru a oprávnenie na vykonanie určitých úkonov (na základe a v súlade so zákonom), a rovnako tak je to aj určitá formx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxlicajt preukazuje svoju príslušnosť k Policajnému zboru viacerými spôsobmi. Predmetné ustanovenie vypočítava možnosti, akými policajt môže preukxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxlicajnému zboru služobnou rovnošatou, služobným preukazom, odznakom príslušnej služby alebo prostredníctvom ústneho vyhlásenia "polícia".
Sxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavidla v služobnej rovnošate. Na nej nosí štátny znak Slovenskej republiky. Služobná rovnošata, ktorá obsahuje identifikačné číslo, a v prípade polixxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrý preukazuje dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie. Podrobnosti o služobnej rovnošate upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xiekoľko rôznych druhov služobnej rovnošaty a priamo ustanovuje, že za služobnú rovnošatu sa považujú rovnošaty konkrétnych vzorov a farieb.
Za špxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx šesťmiestne) a vyšívanú menovku policajta, identifikačné číslo, rukávový znak vyšívaný štátnym znakom Slovenskej republiky s príslušným nápisom, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxtriedky slúžiace najmä na ochranu života a zdravia (reflexná vesta, balistická vesta, balistická prilba, balistický štít, ochranné okuliare, nehorxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužobný opasok, služobná kapsa, taktické rukavice, taktická vesta, čierna kukla a aj biely maskovací odev a desať litrový batoh).
Podrobnosti týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky (č. 74 z 10. decembra 2007). Priamo sa ustanovuje, že preukazom sa preukazuje skutočnosť, že jeho držiteľ je štátnym zamestnancom alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxhto nariadenia.
Policajt môže svoju príslušnosť k Policajnému zboru preukazovať aj slovným, resp. ústnym vyhlásením, ktoré spočíva v zreteľnom a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxajnému zboru môže policajt preukazovať aj ústnym vyhlásením "polícia". Toto zreteľné a zrozumiteľné ústne vyhlásenie taktiež preukazuje príslušnoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxu príslušnosť k zboru inými v zákone uvedenými spôsobmi. Pred vykonaním služobného zákroku, ak to povaha a okolnosti tohto zákroku dovoľujú, by mal polxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxicajta, služobným preukazom alebo odznakom príslušnej služby Policajného zboru. Primárne sa teda predpokladá takýto spôsob preukazovania príslušxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xreukázania svojej príslušnosti využiť aj ústne vyhlásenie "polícia". Toto vyhlásenie musí byť urobené jasne a zreteľne a vzhľadom na zákonnú konštruxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxočných prípadoch ju preukazuje policajt ústnym vyhlásením. Samotné vyhlásenie však nie je dostačujúce, keďže priamo sa vyžaduje, aby ihneď po tom, čo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xovolia), ten preukázal svoju príslušnosť aj služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, slxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxásenia. Dodatočne sa však aj v týchto prípadoch vyžaduje preukázanie príslušnosti ďalšími zákonnými spôsobmi a bez nich nie je preukázanie príslušnoxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 46/1980:
Príslušník ZNB, ktorý vykonáva službu v občianskom odeve a preukáže svoju príslušnosť k ZNB prex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi občana (§ 20 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb.) ochranu ako verejný činiteľ.
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymedzených prípadoch. Základom rozlišovania spôsobov preukazovania príslušnosti k Policajnému zboru je, či policajt vystupuje v služobnej rovnoxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xolicajnému zboru v prípadoch, keď policajt vystupuje v služobnej rovnošate. Služobná rovnošata je služobným odevom so špecifickými znakmi, ktoré vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky. Z tohto všeobecného pravidla sú následne stanovené viaceré výnimky (ods. 2 a 3).
Všeobecne sa vymedzuje spôsob preukazovania príslušnosti poxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxrávnenou osobou,
b)
ak je o to počas výkonu služobného zákroku priamo požiadaný.
V týchto dvoch prípadoch policajt v služobnej rovnošate s ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xboru aj služobným preukazom a podľa okolností konkrétneho prípadu aj ústnym vyhlásením ("polícia"). Kým preukázanie príslušnosti pomocou predložexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxnkrétnych okolností prípadu.
K odseku 2
Zo všeobecne ustanovenej povinnosti uvedenej v odseku 1, ktorá spočíva v povinnosti preukazovať príslušxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxe služobnej činnosti, tak aj s menovkou policajta, nie je povinný predkladať služobný preukaz, teda nepreukazuje sa služobným preukazom v prípadoch, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxne určených objektov a objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov.
Služobný preukaz nepredkladá policajt v služobnej rovnošatx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvi, zrejme podnapitej osobe, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xtorej existuje na podklade zistených skutočností predpoklad, že sa bude správať spôsobom, ktorý môže byť nebezpečný pre život alebo zdravie policajtx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxkročujúceho policajta či iných osôb. Najčastejšie sú to prípady, keď ide o:
a)
páchateľa trestného činu, ktorý je ozbrojený zbraňou,
b)
páchatxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx
x xxysle § 19 ods. 1 a 2 TZ je za páchateľa možné považovať fyzickú osobu, ktorá spáchala trestný čin, za predpokladu, že trestný čin dokonala. S účinnosťou xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xj vo vzťahu k právnickej osobe na podklade pričítateľnosti konania určitých osôb v prospech a v mene tejto právnickej osoby.
V prípade fyzickej osobx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxtnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ staršia ako 15 rokov veku) a aby bola príčetná. Okrem týchto podmienok subjektu však musí svojím konaníx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxislosti s ním aj trestnoprávne relevantného následku. Týmto svojím konaním musí postihovať niektorý z objektov, ktorým trestné právo v podmienkach Sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvostným, podľa formulácie jednotlivých skutkových podstát.
Vo vzťahu k právnickej osobe je možné s účinnosťou od 1. júla 2016 vyvodzovať trestnú zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxoby (§ 4 ZoTZPO).
V súvislosti so skutočnosťou, že ide o páchateľa trestného činu, sa súčasne požaduje, aby bol ozbrojený zbraňou, ktorej legálna dexxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxst odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje 5 rokov (§ 11 TZ).
Ad c)
V súvislosti s ušlou zadržanou osobou a ušlou zatknutou osobou je potrxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsobu (§ 19), no možnosť zadržať osobu (podozrivú, obvinenú alebo obmedziť na osobnej slobode osobu pristihnutú priamo pri čine alebo bezprostredne po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxu - obvineného, vo vzťahu ku ktorému bol vydaný príkaz na jeho zatknutie (sudcom pre prípravné konanie na návrh prokurátora alebo v konaní pred súdom prexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxmnosť na výsluchu či inom procesnom úkone trestného konania. Zatknutie vykonávajú na podklade príkazu príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxode a v lehote do 24 hodín od zatknutia ho dodajú pred sudcu, ktorý vydal príkaz na zatknutie.
Ad d)
Osobou, ktorá môže ujsť z ústavu na výkon väzby, sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxon väzby z dôvodu, že pri ňom existuje niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 TP, ak je použitie tohto zaisťovacieho inštitútu nevyhnutné, a ak väzbu nie je moxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nezákonné opustenie tohto ústavu, ktorému nepredchádza žiadne rozhodnutie, ktoré by odôvodňovalo prepustenie obvineného z tohto ústavu. Ide o osoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxestu odňatia slobody, je osoba, ktorá bola na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku alebo trestného rozkazu súdu umiestnená na účely výkonu txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe opustenie tohto ústavu, ktorému nepredchádzalo rozhodnutie, ktoré by oprávňovalo odsúdeného na opustenie ústavu na výkon trestu odňatia slobody. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxv tak, aby sa vyhla výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a nevrátiť sa do nich.
Osobou zrejme podnapitou je osoba, o ktorej policajt vykonxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxom alkoholických nápojov.
Osobou pristihnutou pri páchaní trestného činu alebo priestupku je osoba, ktorá bola pristihnutá v čase páchania trestxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxná časť Trestného zákona, alebo niektorý z priestupkov v zmysle právnych predpisov upravujúcich priestupky (zákon o priestupkoch alebo iné osobitnx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ak možno predpokladať použitie tejto zbrane vo vzťahu k policajtovi.
Osobou, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, je osoba, pri ktorej nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Povinnosť preukazovať príslušnosť k Policajnému zboru služobným preukazom nie je daná ani v prípadoch, ak to okolnosti služobného zákroku neumožňujxx xxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
S cieľom dôslednej ochrany policajta a na účely zabezpečenia riadneho plnenia jeho úloh sa ustanovuje, že pri výkone služobnej činnosti nie je v niekxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxť v prípadoch zákrokov pod jednotným velením, pri ktorých sa využívajú donucovacie prostriedky v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v zákone x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxačným číslom neuvádza policajt ani v prípadoch služobných zákrokov v službe osobitného určenia. Ide o služobné zákroky, ktoré sa vykonávajú proti terxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvanej trestnej činnosti. V službe osobitného určenia je možné pôsobiť aj v rámci záchranných akcií (v prípade rôznych živelných pohrôm, pri rôznych kaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx priamym velením veliteľa zákroku. Menovku na služobnej rovnošate s identifikačným číslom neuvádza policajt v osobitných prípadoch pri použití ochrxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxroku proti osobe podozrivej zo spáchania zločinu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtvaru. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxý na výkon hliadkovej alebo obchôdzkovej služby.
K odseku 4
Konkrétny výpočet prípadov, keď nie je policajt povinný používať na služobnej rovnošaxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxistencie nebezpečenstva ohrozenia jeho života alebo zdravia. Takto je možné pokrývať rad ďalších prípadov, v ktorých je nutné dôsledne chrániť život x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxchádzajúce ustanovenie presne vypočítava prípady, keď nie je povinný používať na služobnej rovnošate s identifikačným číslom menovku. Toto ustanovxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxť, že taktiež nebude potrebné používanie menovky.
K odseku 5
Služobný preukaz nepredkladá policajt v služobnej rovnošate s identifikačným čísloxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxľa je možné považovať, okrem iného, aj páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou a aj osobu so zbraňou, ktorá nemusí byť páchateľom trestného činu.
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxžňuje pokrývať celú škálu rôznych prípadov a ich špecifické okolnosti, keď sa ako nástroj voči integrite inej osoby využívajú skutočne rozmanité prosxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xezné, strelné zbrane či zbrane hromadného účinku, ale môže ísť o celé spektrum najrozmanitejších nástrojov od kovových tyčí, palíc, cez kamene až po rôxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xelesný zásah.
Súvisiace predpisy
zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zborx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkých osôb
JUDIKATÚRA
R 42/1998:
I. Páchateľ, ktorý si bez povolenia zadováži a prechováva strelnú zbraň, má nelegálne postavenie osoby, ktorx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi.
II. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 TZ, keď taký páchatxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť (§ 88 TZ).
KOMENTÁR
K odseku 1
Odlišne je formulovaná povinnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. nie v služobnej rovnošate.
Pred vykonaním každého služobného zásahu je policajt v občianskom odeve povinný preukázať svoju príslušnosť k zboru. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" a súčasne predložením služobného preukazu alebo odznaku služby kriminálnej polície, resp. finančnej polície. Slovné ústne vyhlásenie "polícia" mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxť svoju príslušnosť k zboru ešte pred začatím služobného zákroku zákon formuluje niekoľko výnimiek. Odkazuje pritom na prípady, keď ani policajt v sluxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x4 ods. 2 ZoPZ).
Policajt v občianskom odeve pred začatím služobného zákroku preukazuje svoju príslušnosť k Policajnému zboru len ústnym vyhláseníx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxých objektov a objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov.
Policajt v občianskom odeve pred začatím služobného zákroku preukazxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxde zistených skutočností predpoklad, že sa bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxania a konania predpokladať určité nebezpečenstvo pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta či iných osôb. Najčastejšie sú to prípady, keď ide xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxbu, ktorá ušla z výkonu väzby alebo trestu odňatia slobody.
Ad a)
V zmysle § 19 ods. 1 a 2 TZ je možné za páchateľa považovať fyzickú osobu, ktorx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxávnických osôb, je možné vyvodzovať trestnú zodpovednosť aj vo vzťahu k právnickej osobe na základe pričítateľnosti konania určitých osôb v prospech x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xola v čase spáchania činu staršia ako 14 rokov veku (pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ staršia ako 15 rokov veku) a aby bola príčetnxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxtého trestnoprávne relevantného konania a v príčinnej súvislosti k nemu aj trestnoprávne relevantného následku. Týmto svojím konaním musí postihovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxm prípade pokryté zavinením, či už úmyselným, alebo nedbanlivostným, podľa formulácie jednotlivých skutkových podstát.
Vo vzťahu k právnickej oxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxy pričítateľnosti konania určitej osoby v mene právnickej (§ 4 ZoTZPO).
V súvislosti so skutočnosťou, že ide o páchateľa trestného činu sa súčasne pxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa, ktorá sa dopustila úmyselného trestného činu, za ktorý sa v osobitnej časti Trestného zákona ukladá trest odňatia slobody, ktorého horná hranica pxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxstnoprocesné inštitúty. Ustanovenia zákona o Policajnom zbore síce upravujú možnosť zaistiť osobu (§ 19), no možnosť zadržať osobu (podozrivú, obvixxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xj inštitút zatknutia predstavuje trestno-procesný zaisťovací inštitút. Zatknúť je možné osobu - obvineného, vo vzťahu ku ktorému bol vydaný príkaz nx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdku), nakoľko pri ňom existuje niektorý z dôvodov väzby a obvineného nie je možné predvolať, predviesť, zadržať, a zabezpečiť tak jeho prítomnosť na výxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxíci, ktorí sú tiež povinní, ak je to na vykonanie príkazu potrebné, vypátrať pobyt obvineného. Obvineného následne obmedzia na osobnej slobode a v lehoxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxvinený, ktorý bol na základe rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie alebo predsedu senátu (v trestnom konaní) umiestnený do ústavu na výkon väzby z dôxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxné nahradiť niektorým z inštitútov nahrádzajúcich väzbu v zmysle Trestného poriadku. Útekom z ústavu na výkon väzby sa rozumie nedovolené, nezákonné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxtavne trvajú dôvody, pre ktoré bola vzatá do väzby a z tohto dôvodu by mala v ústave na výkon väzby aj zostať. Osobou, ktorá môže ujsť z ústavu na výkon trestx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxu do príslušného ústavu, v ktorom bude trest odňatia slobody vykonávať. Útekom z tohto ústavu sa potom rozumie nedovolené, protiprávne opustenie tohtx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxrá ušla z ústavu na výkon väzby a aj z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, platí, že majú úmysel nedovolene opustiť tento ústav tak, aby sa vyhli výkonu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxj spôsobu pohybu, vzhľadu, prípadne spôsobu vyjadrovania sa, spôsobu správania sa alebo jednoduchou skúškou čuchom vyvodiť, že je zrejme pod vplyvom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xnaky niektorej zo skutkových podstát trestného činu, ktorý obsahuje osobitná časť Trestného zákona alebo niektorý z priestupkov v zmysle právnych pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx telu urobiť dôraznejší, ak možno predpokladať použitie tejto zbrane vo vzťahu k policajtovi.
Osobou, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxiť ako nedovolené.
Vyhlásením "polícia" preukazuje policajt v občianskom odeve pred vykonaním služobného zákroku príslušnosť k Policajnému zboxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlizovanom vo všetkých prípadoch pred vykonaním služobného zákroku vždy platí, že vyhlásenie musí byť urobené zrozumiteľne, jednoznačne a dostatočnx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xo okolnosti a podmienky, za ktorých sa vykonáva konkrétny služobný zákrok, dovoľovali, potom sa preukazuje služobným preukazom alebo služobným odznxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
JUDIKATÚRA
R 46/1980:
Prísluxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxkom ZNB a služobným preukazom (§ 3 vyhlášky č. 42/1974 Zb.), požíva pri zisťovaní totožnosti občana (§ 20 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb.) ochranu ako verejnx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxného zákroku policajtom v občianskom (civilnom) odeve, ak policajt preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru služobným preukazom alebo odznakom pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsobám. Vyslovene sa formuluje zákaz vydať služobný preukaz alebo odznak z rúk. Pri preukazovaní príslušnosti týmto spôsobom by mal policajt v každom pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoba požiada policajta o nahliadnutie do služobného preukazu alebo na odznak príslušnej služby, policajt je povinný umožniť jej nahliadnuť na ich predxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v ruke.
Druhý oddiel
Oprávnenia policajta
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
KOMENTÁR
K odseku 1
Pri plnení úloh na úseku odhaľxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx neznalosťou, až k poznaniu. Pre tento proces je typické, že svojou vlastnou činnosťou získava informácie - poznatky, ktoré smerujú k zisteniu priestuxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxych deliktov, o ktorých teda príslušné orgány nemajú vedomosť. Odhaľovanie predstavuje náročnú a komplexnú činnosť, ktorá je podstatou vlastnej práxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xodnotenia až po finálne zhodnotenie získaných informácií, a to tak samostatne, ako aj vo svojom súhrne.
Na účely odhaľovania priestupkov a iných spxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxadovať od osôb potrebné vysvetlenia. Ide o prvé z oprávnení policajta, ktoré mu zákon v súvislosti s plnením jeho úloh podľa zákona o Policajnom zbore zvxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxutočností, ktoré sú dôležité pre odhalenie priestupkov, iných správnych deliktov, na účely odhalenia ich páchateľov, a rovnako tak aj pri pátraní po hxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx iné osoby, ktoré môžu poskytnúť akokoľvek cenné informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách alebo veciach. Oprávneniu policajta požadovať takxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxu objasneniu veci vrátane zistenia páchateľa priestupkov či iných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxstupok či na iný správny delikt, na páchateľa priestupku či iného správneho deliktu alebo prípadne aj na iné osoby, ktoré majú voči danej veci určitý vzťxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtu, vrátane informácií o stopách týchto činov. A v neposlednom rade pôjde o akékoľvek informácie týkajúce sa hľadaných alebo nezvestných osôb alebo vexx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávnenie požadovať vysvetlenie.
Ustanovuje sa oprávnenie policajta požadovať od osôb, ktoré disponujú takýmito poznatkami, podanie vysvetlenxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xboru na účely spísania zápisnice o podaní vysvetlenia. Policajt môže osobu vyzvať, aby sa z časového hľadiska ihneď alebo v určenom čase dostavila na útxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxsledkov úkonov do správy o výsledku objasňovania priestupku. Forma takejto výzvy nie je ustanovená, takže vzhľadom na okolnosti prípadu môže policajx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxý časový priestor zariadiť si osobné, pracovné a iné záležitosti a mohli sa pred útvar Policajného zboru dostaviť. Z hľadiska formy môže ísť tak o písomnxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxajného zboru (ihneď alebo v presne určenom čase),
b)
údaje o mieste, kde sa má dostaviť (údaje o sídle útvaru Policajného zboru),
c)
účele, na ktxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxznamu alebo zapísania výsledkov úkonov do správy o výsledku objasňovania priestupku),
d)
poučenie o následkoch nedostavenia sa bez náležitého oxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xá dostaviť na útvar Policajného zboru tak, aby sa nedala zameniť so žiadnou inou osobou.
K odseku 2
Dôležitou súčasťou výzvy policajta vo vzťahu x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxa by mala byť urobená dostatočne vopred, aby si dotknuté osoby mali možnosť zariadiť svoje osobné i pracovné a iné záležitosti tak, že sa budú môcť skutočxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxutá osoba dostavila v určenom čase buď zo zdravotných, alebo iných osobných či pracovných, alebo iných závažných dôvodov. Tieto skutočnosti by však maxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxravedlnenia alebo iných vážnych dôvodov nevyhovela výzve policajta. Toto predvedenie je donucovacím inštitútom, ktorý intenzívne zasahuje do záklxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xa dotknutá osoba na výzvu bez dostatočného ospravedlnenia alebo iných vážnych dôvodov nedostaví. V rámci predvedenia môže policajt využiť jednotlivx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Po prekonaní prípadného odporu bude táto osoba obmedzená na osobnej slobode a dodaná pred útvar Policajného zboru a tu sa o predvedení spisuje úradný záxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxed príslušný útvar Policajného zboru, policajt je povinný spísať záznam o postupe a dôvodoch predvedenia osoby. Z tohto by malo byť zrejmé jednak to, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxed príslušný útvar Policajného zboru. Záznam by mal obsahovať rovnako aj popis tohto postupu a jednotlivé úkony, ktoré boli v rámci neho realizované. Rxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxx xysvetlenie zákon formuluje výnimku v podobe možnosti (práva) odoprieť podanie vysvetlenia. Právo odoprieť podanie vysvetlenia má niekoľko kategórxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtíhania alebo
b)
osoba, ktorá by takto porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo ústne, alebo písomne zverenej informácie pod podmienkou zachxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxiamom rade, súrodenec a manžel. Takisto to môžu byť aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, no za blízke osoby sa pokladajú len v prípade, ak by ujmux xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxná zachovávať v každom prípade a za každých okolností okrem prípadu, keď by oprávnená osoba oslobodila dotknutú osobu od povinnosti zachovávať o nej mlxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxistencii niektorého z uvedených dôvodov, podá. O možnosti a o podmienkach odoprieť podanie vysvetlenia musí byť riadne poučená.
K odseku 5
V súvixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xhľadom ktorej platí zákaz, požadovať vysvetlenie, žiadať podanie vysvetlenia (a ak táto osoba na to upozorní), a súčasne aj táto osoba ako taká má povinxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxvetlenia by porušila zákonom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou je prípad, ak by bola oprávnenou osobou alebo orgánom od tejto povxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxsvetlenie.
K odseku 6
O možnosti odmietnuť podanie vysvetlenia a tiež o zákaze požadovať od niektorých osôb vysvetlenie musia byť vždy dotknuté osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxť poučené o existencii týchto dvoch možností, t.j. o možnosti odoprieť podať vysvetlenie (podľa ods. 4) a o zákaze požadovať vysvetlenie (podľa ods. 5)x xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxby existuje možnosť odoprieť podanie vysvetlenia alebo že ohľadom nich platí zákaz požadovať vysvetlenie a s ohľadom na tieto skutočnosti sa bez čohokxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxne poučené o zákonných možnostiach a ak sú pri konkrétnej osobe dané dôvody zákazu požadovať vysvetlenie alebo možnosť odoprieť podanie vysvetlenia, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxvedlnenia či z iných dôležitých dôvodov nedostavila na útvar Policajného zboru a po tom, čo bola predvedená na tento útvar, podáva vysvetlenie. Z konkrxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu alebo inému orgánu, ak existuje konkrétne podozrenie odôvodňujúce tento postup. Odovzdaxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx teda ak nie je dôvod na odovzdanie osoby orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu a ani dôvod na odovzdanie osoby inémx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxru.
K odseku 8
Každá osoba, ktorá sa dostaví pred útvar Policajného zboru na výzvu policajta, má nárok na úhradu všetkých nutne vynaložených výdavkxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x útvar Policajného zboru sú v rôznych miestach a na to, aby sa osoba na daný útvar dostavila v určenom čase, musí v mieste útvaru prenocovať. Prípadne môže xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xormulácie "nutne" vynaložiť a také, ktoré boli vynaložené účelne (napr. náklady na ubytovanie zrejme nebude nutné vynakladať zo strany dotknutej osoxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxého zboru nachádza v Košiciach a osoba sa trvalo zdržiava, býva a pracuje v Bratislave). Rovnako tak sa vypláca aj náhrada ušlého zárobku, teda zárobku, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xymedzuje, že na poskytnutie tejto náhrady nemá nárok ten, kto sa dostavil na útvar Policajného zboru len vo vlastnom záujme a ani ten, kto sa dostavil na úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xtorý sa musel dostaviť pred útvar Policajného zboru, sa nemôže domáhať poskytnutia takejto náhrady. Rovnako tak ani ten, kto týmto spôsobom sleduje svxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxosti o tomto nároku nerozhoduje.
K odseku 9
Nárok na náhradu nutne vynaložených výdavkov a aj ušlej mzdy si musí dot-knutá osoba uplatniť sama v pozíxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxsnice) musí byť zrejmé, aké nutné náklady si uplatňuje preplatiť, v akej výške a musí súčasne s týmto predložiť aj ich zákonný podklad (spravidla cestovxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxď sa na výzvu policajta dostavila pred príslušný útvar Policajného zboru.
O možnosti dosiahnuť náhradu nutne vynaložených výdavkov a ušlej mzdy, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxe predpisy
JUDIKATÚRA
R 46/1988:
Pri vypracovaní znaleckého posudku nemôže znalec vychádzať z vysvetlenia osoby, ktoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxo vyhľadávanie alebo vyšetrovanie.
x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ak obsah výpovede tejto osoby tvoria výhradne skutočnosti, o ktorých nadobudla poznatky len z podaného vysvetlenia, nemôže pred súdom slúžiť ako dôkxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxe znalcov na vypracovanie znaleckého posudku.
R 35/2008:
I. Právo svedka odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu (článok 47 ods. 1 Ústavy SR, resp. článok 37 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd). Táto zásada má prednosť pred dosiahnutím účelu trestného konanix x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxho poriadku sa ale nemôže vzťahovať na výpoveď svedka ako celok, nemôže byť absolútne (na rozdiel od práva odoprieť výpoveď podľa § 130 ods. 1 Trestného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxbezpečenstva trestného stíhania reálna.
R 27/2013:
Ak obvinený z priestupku nepreukázal relevantným spôsobom zaujatosť príslušníkov polície x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe, samotná skutočnosť, že nepodpísal zápisnicu o objasňovaní priestupku, neznamená, že skutok nebol dostatočne preukázaný.
R 7/2004:
Zásahy do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 17 ods. 2, a do základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o svojej osobe podľa čl. 19 ods. 3 Ústavy SR boli ich porušením, lebx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsvetlenia... Pod osobnou slobodou sa rozumie voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlebo ktoré vyplývajú zo zákona.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxenia úloh na úseku odhaľovania priestupkov a iných správnych deliktov a pri zisťovaní ich páchateľov, ale aj na úseku objasňovania skutočností, ktoré xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxé charakterizovať neznalosťou, až k poznaniu. Pre tento proces je typické, že svojou vlastnou činnosťou získava informácie - poznatky, ktoré smerujú x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxíslušnými orgánmi pôvodne skrytá, zakódovaná v okolitom prostredí. Odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov je dôležitou súčasťou vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxyzovania, hodnotenia až po finálne zhodnotenie získaných informácií, a to tak samostatne, ako aj vo svojom súhrne.
Policajt na úseku objasňovania xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prispieť k objasneniu takejto skutočnosti (dôležitej na odhalenie trestného činu), a ktoré môžu smerovať k zisteniu jeho páchateľa. Požadovať ich môxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxskytnúť vysvetlenie platí zákaz požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie. Zákaz požadovať informácie sa vzťahuje na osobu, ktorá by jej poskytnutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxobodená. Na jednej strane policajt nesmie od tejto osoby požadovať poskytnutie informácie a tiež by táto osoba ani sama nemala poskytnúť danú informácxx x xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxzsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. novembra 2015, sp. zn. 2 To 2/2015:
Je potrebné zdôrazniť, že náležité zistenie skutkového stavu veci, resp. dokázanix xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" za každú cenu, teda aj za cenu porušenia zákona. Trestné stíhanie je vždy nevyhnutné vykonávať len v súlade so zákonom, a preto postup príslušných orgáxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstných činov by viedlo k zničeniu mnohých spoločenských a osobných hodnôt a zákonný postup štátnych orgánov je sám osebe hodnotou, ktorá je imanentným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxtupe orgánov činných v trestnom konaní a súdu je základným predpokladom na zákonné a spravodlivé rozhodnutie súdu o vine obžalovaného, bez ktorého nemxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x odseku 1
Policajt je oprávnený predviesť osobu nielen v prípade, že sa dobrovoľne bez náležitého ospravedlnenia alebo z iného vážneho dôvodu nedostxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány či iné orgány. Samotné predvedenie osoby však nezabezpečujú sami, ale prostredníctvom útvarov Polxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxávanie, výsluch alebo k znalcovi. Súd požiada o predvedenie príslušný orgán, ktorým je Policajný zbor. V prípade mladistvých ide o výnimočný prípad, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Aj orgány činné v trestnom konaní a súdy sú oprávnené dožiadať o predvedenie osoby v prípade, že ide o obvineného a tento bol v zmysle trestno-procesných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxky nedostavenia sa musí byť obvinený v predvolaní upozornený. V prípade obvineného existuje aj možnosť, že bude predvedený aj bez toho, aby bol pred tým xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xoručiť predvolanie na adrese, ktorú uviedol. O predvedenie obvineného požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd útvar Policajného zboru.
Roxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (§ 128 TP). V konaní pred súdom sa využíva na účely zabezpečenia prítomnosti svedka na úkone inštitút zabezpečenia svedka (§ 88 TP), a to na základe uznesxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxok bez ospravedlnenia nedostaví, je možné ho dať predviesť. Ak sa nedostaví príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, požiada orgán činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xstatných prípadoch požiada orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xch osobná účasť na prejednaní veci nevyhnutná. V predvolaní musí predvolávané osoby upozorniť na následky nedostavenia sa na toto predvolanie bez nálxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe správneho orgánu, a ak bez ich osobnej účasti nie je možné uskutočniť konanie, tieto osoby môžu byť taktiež predvedené (§ 42 SP). Správny orgán o predvexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm konaní, alebo od správnych či iných orgánov, je policajt oprávnený predviesť konkrétnu osobu pred príslušný súd alebo orgán na vykonanie konkrétnycx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xsobné údaje osoby, o ktorej predvedenie sa žiada, a to tak, aby sa nedala zameniť so žiadnou inou osobou. Na účely identifikácie osoby sa uvádzajú najmä úxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje, no nie je vylúčené, aby sa predviedla aj osoba, pri ktorej nie sú všetky tieto údaje známe. Príslušné orgány alebo súdy uvádzajú v dožiadaní predvxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkačných údajov predvádzanej osoby je potrebné v dožiadaní uviesť aj:
a)
ustanovenia konkrétneho právneho predpisu, na základe ktorého má byť táto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxx xxx x xx xx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx predvolanie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, správneho orgánu, ak nie je možné konanie vykonať bez prítomnosti tejto osoby, pretože jej osxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí, súdov alebo správnych či iných orgánov predvedenie osoby, o predvedení ihneď spíše úradný záznam. Tento záznam by mal mať písomnú formu, pričom jeho xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxádzanej osoby (v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo osoby, dátum a miesto narodenia, adresa pobytu tejto osoby),
b)
dôvod predvedenia osoby,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbnej slobody predvádzanej osoby a v jej predvedení pred príslušný orgán alebo súd, ktorý dožiadal o jej predvedenie. Orgán alebo súd, ktorý o predvedenxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxame.
JUDIKATÚRA
R 19/1990:
Pokiaľ sa obvinený alebo svedok bez dosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrípadu rozhodnúť, aké opatrenie zvolí na zabezpečenie ich účasti v súdnom konaní (porov. § 198 ods. 3, § 233 ods. 1, 2, § 314b ods. 2 TP). Takýmto opatrením xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtná zákonná úprava nevyžaduje, aby predvedeniu obvineného alebo svedka predchádzalo uloženie poriadkovej pokuty. Je však potrebné, aby predseda sexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxch okolností, charakterizujúcich najmä osobný profil a spôsob života uvedených osôb, je zjavné, že uložením poriadkovej pokuty, prípadne iným opatrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx za jeden z pokynov vydaný v medziach právomoci súdu, ktorý sú príslušníci Zboru národnej bezpečnosti v zmysle § 42 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xredchádzajúcim uložením poriadkovej pokuty, súhlasom predsedu súdu, resp. ustanovením iných podmienok, pretože voľba prostriedkov na zabezpečenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrgány Zboru národnej bezpečnosti nie sú oprávnené preskúmavať správnosť súdom zvoleného opatrenia. Trovy spojené s predvedením obvineného alebo svxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxé s predvedením svedka, ten, kto podal celkom bezvýsledný návrh na obnovu konania (§ 153 ods. 1 TP).
R 25/2008:
Každé pozbavenie slobody musí byť "záxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xyť zlučiteľné s účelom čl. 17 Ústavy SR, ktorým je ochrana jednotlivca proti svojvôli. V zmysle čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy SR, resp. čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xbžaloba, bez toho, aby sa o ďalšom trvaní väzby výslovne konajúcim súdom rozhodlo ešte predtým, ako uplynie lehota, na ktorú bola väzba v prípravnom konxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx sú policajtovi zverené na základe ustanovení zákona o Policajnom zbore (§ 2 ods. 1 ZoPZ), je policajt oprávnený požadovať od osoby, aby preukázala svojx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxto účely je policajt oprávnený vyzvať ju na preukázanie totožnosti niektorým z identifikačných dokladov, ktoré majú vo svojej podstate povahu verejnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov), ako aj platný cestovný doklad - pas (v súlade so zákon č. 381/1997 Z.z. o cestovných dxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov.
K odseku 2
Namiesto platného občianskeho preukazu, platného cestovného dokladu (pasu) alebo dokladov, ktoré sa vydávajú cudxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť preukaz poslanca Národnej rady SR, preukaz člena vlády, služobný preukaz sudcu alebo prokurátora, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zborux xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxže osoba preukazovať svoju totožnosť. Za takýto doklad sa považuje dokonca aj potvrdenie vydané príslušným útvarom Policajného zboru, ktorému bola xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxjnom zbore požaduje preukázanie totožnosti, má možnosť vybrať si, ktorým z týchto spôsobov preukáže svoju totožnosť. Keďže ide o rovnocenné spôsoby pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xonkrétnych osôb, ktoré disponujú určitým postavením, funkciou, v súvislosti s výkonom ktorej disponujú aj príslušnými dokladmi, pomocou ktorých je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti je plnohodnotný a zrovnoprávnený s preukázaním totožnosti prostredníctvom predloženia občianskeho preukazu, pasu alebo cudzineckých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxukazu alebo cestovného dokladu. Ide o vzájomne plnohodnotne zastupiteľné spôsoby preukazovania totožnosti.
Aj v tomto prípade však platí, že oprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xotožnosť.
K odseku 3
Oprávneniu policajta požadovať pri plnení úloh podľa zákona o Policajnom zbore preukázanie totožnosti od konkrétnej osoby zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxmieta preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený na účely zistenia totožnosti tejto osoby predviesť ju na útvar Policajného zboru. V konkrétnox xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxr Policajného zboru môže policajt aj osobu, ktorá síce chce preukázať svoju totožnosť na výzvu policajta, poskytuje pri tomto postupe náležitú súčinnxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa. Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, keď osoba odmieta preukázať svoju totožnosť, v tomto prípade vyzvaná osoba spolupracuje s policajtom, je sxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoju totožnosť. To, či je preukázanie totožnosti osoby v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia a miesta bydliska dostatočne hodnoverné, policajx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxukázaní totožnosti vyzvanej osoby (vo vzťahu k dokladom, vo vzťahu k osobe), je policajt oprávnený predviesť túto osobu pred útvar Policajného zboru nx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxujúce k zisteniu totožnosti predvedenej osoby. Podľa povahy následného zistenia je policajt povinný túto osobu odovzdať orgánom činným v trestnom koxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alebo správnoprávnej zodpovednosti alebo ak je potrebné xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxicajt nezistí dôvody, pre ktoré by mal túto osobu odovzdať, ihneď túto osobu prepustí na slobodu.
K odseku 6
Jednak pri výzve na preukázanie totožnoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svoju totožnosť hodnoverným spôsobom) môže policajt zistiť, že ide o osobu, ktorá je vyhlásená za nezvestnú na podklade oznámenia. Ihneď ako policajt xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xtorej totožnosť sa zistila a tiež podľa miery jej spôsobilosti na právne úkony, prípadne podľa jej duševného stavu nasledovným spôsobom:
a)
ak ide o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxniu, v ktorom je, resp. má byť umiestnená,
b)
ak ide o osobu, ktorá je duševne chorá, odovzdá ju policajt zariadeniu, v ktorom je, resp. má byť umiestnxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xapriek súčinnosti nie je schopná hodnoverne preukázať svoju totožnosť, policajt ju na účely zistenia totožnosti, krátkodobo obmedzí na osobnej slobxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxlicajného zboru nepodarilo v lehote do 24 hodín zistiť totožnosť osoby, táto musí byť po márnom uplynutí tejto lehoty prepustená na slobodu. Ide o ustanxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xovinný operatívne na základe dostupných údajov a databáz zistiť totožnosť tejto osoby. Maximálna dĺžka obmedzenia osobnej slobody osoby na tieto účexx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xolicajného zboru na účely zisťovania jej totožnosti, a rovnako tak aj pri jej odovzdaní orgánom činným v trestnom konaní, správnym alebo iným orgánom čx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxotné predvedenie a taktiež odovzdanie tejto osoby.
K odseku 9
S cieľom zabezpečiť riadne a nerušené plnenie povinností príslušníkov Slovenskej ixxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xko príslušník Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva v zmysle osobitných predpisov, policajt je povinný overiť túto skutočnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx overení, resp. po potvrdení tejto skutočnosti už ďalej totožnosť takejto osoby neoveruje. Nevyžaduje od takejto osoby žiadne ďalšie doklady preukazxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxianskych preukazoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 381/1997 Z.z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 404/2011 Zxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxybnosti, môže byť zbavená svojej dôkaznej sily len tým, že účastník tvrdí skutočnosti a ponúkne dôkazy, ktorými bude preukázaná jej nepravdivosť. Pri xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxý tvrdil skutočnosti, ktoré mali byť súkromnou listinou preukázané. Pri verejnej listine teda dôkazné bremeno spočíva na tom účastníkovi, ktorý popixxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxvi zveruje oprávnenie zaistiť osobu, ako aj zaistiť vec v prípadoch, ak konštatuje existenciu niektorého z taxatívne vymedzených dôvodov pre takýto pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xolicajt oprávnený zaistiť v prípade, ak:
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo život a zdravie iných osôb, alebo xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxhybuje alebo stojí, v súvislosti s predmetmi, s ktorými manipuluje a podľa spôsobu tejto manipulácie), prípadne ak sa vo vzťahu k iným osobám správa alexx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxedného ohrozenia, z ktorého je zrejmé, že bez takéhoto zákroku policajta, teda bez zaistenia osoby by v nasledujúcom okamihu nastal poruchový následox xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxebo zdravie, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxba, iných osôb alebo majetku; policajt v tomto prípade zaisťuje osobu preventívne a predchádza tak vzniku závažnejšieho následku (spravidla poruchoxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci - ide o prípady, kedy policajt pristihne osobu priamo pri tom, ako svojím konaním napĺňa sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxzaistil zákonným postupom, osoba by vo svojom konaní pokračovala a dokonala skutok, pri ktorom bola pristihnutá alebo musí byť toto zaistenie nutné prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxo osoba mohla ujsť. Ide o tri možné prípady, keď sa osoba pokúsi o útek v prípade predvedenia na útvar Policajného zboru:
-
ak bola osoba riadne policajxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtlení, na spísanie záznamu, ak ide objasňovanie priestupkov alebo na účely zapísania výsledkov z úkonov, no táto výzva sa stala márnou, a teda osoba sa bxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxť;
-
ak bola osoba vyzvaná policajtom na to, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti (§ 18 ods. 1 alebo 2 ZoPZ), no osoba tak dobrovoľne nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
-
ak bola osoba vyzvaná na preukázanie svojej totožnosti policajtom a aj napriek jej snahe a súčinnosti sa jej nepodarilo hodnoverne preukázať svoju txxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx
x xýchto prípadoch musí sústavne trvať dôvodné podozrenie, že by sa táto osoba mohla pokúsiť o útek. Nejde len o nejaké podozrenie, že by sa mohla pokúsiť o úxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxej situácie. Ak by osoba spolupracovala s policajtom a riadne sa správala tak, že by nedávala žiadnu pochybnosť o tom, že bude poskytovať potrebnú súčinxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx
xx xx xxxxxx xolicajného zboru uráža policajta alebo inú osobu, alebo ak sa správa inak agresívne - ide o prípady slovných útokov vo vzťahu k policajtovi alebo inej osxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xe jednou zo základných úloh, ktoré má v zmysle § 2 ods. 1 písm. l) ZoPZ plniť Policajný zbor; pátranie ako také (všeobecne) sa vzťahuje na konkrétny, presxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx najskôr našli. V zmysle slova pátranie po neznámom páchateľovi predstavuje pátranie úlohu orgánov činných v trestnom konaní a rôznych operatívnych sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxného pátrania v súvislosti s konkrétnymi osobami.
Postup pri pátraní po osobách (ako aj veciach) sa spravuje nariadením ministra vnútra Slovenskej rexxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xôžu zabezpečovať aj zamestnanci pri plnení úloh štátnej správy.
Podľa toho akým spôsobom sa pátranie vykonáva, rozlišujeme výkonné a administratívxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx komplexu krokov v rámci výkonného pátrania je možné zaradiť získavanie konkrétnych informácií o hľadanom objekte, ich zhodnotenie, vytvorenie a prexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a používanie rôznych administratívnych pomôcok je súčasťou komplexu činností administratívneho pátrania.
Podľa toho, aké oparenia je potrebné vyxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxsného pobytu (je potrebné zistiť pobyt týchto osôb s cieľom zabezpečiť ich prítomnosť na konkrétnych úkonoch, napr. v rámci trestného konania, ale pokxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx sa v určený čas alebo ihneď dostavila na útvar Policajného zboru a tu podala vysvetlenie podľa § 17 ZoPZ; ak tejto výzve osoby dobrovoľne nevyhovie, je moxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxré bol vydaný príkaz na zatknutie, príkaz na dodanie do výkonu trestu, európsky alebo medzinárodný zatýkací rozkaz, policajt osobu zatkne a dodá ju podxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxje zboru),
-
ak sú hľadané osoby väzňami na úteku alebo väzňami, ktorý sa nevrátili z prerušenia výkonu trestu odňatia slobody (policajt ich po vypáxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxto je povinné prevziať si osobu alebo zabezpečiť jej umiestnenie),
-
svedkovia [osoby, na ktoré sa vzťahuje uznesenie súdu o obmedzení ich osobnej xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xa útvar Policajného zboru a o tejto skutočnosti sa vyrozumie rodič alebo iný zákonný zástupca, aby si túto osobu prevzal; ak by si zákonný zástupca nechcxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx o nezvestné osoby staršie ako 18 rokov veku je pri nich potrebné zistiť, či súhlasia s tým, aby sa miesto ich pobytu oznámilo osobe, ktorá oznámila nezvesxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxmiť miesto svojho pobytu. Následne na to pátranie končí;
f)
ak sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebnx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxriť súvislosť tejto osoby s trestným činom, teda či je potenciálnym páchateľom tohto činu alebo spolupáchateľom, či je to osoba poškodená z tohto trestxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx útok, alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku - zaistiť osobu môže policajt ešte pred zistením jej totožnosti zákonným spôsobom, ak sa táto osxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxstiť vzťah tejto osoby k teroristickému útoku (či môže byť potenciálnym páchateľom tohto útoku, spolupáchateľom, či môže byť poškodeným alebo svedkox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxuje pod jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť žxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxto prípade mohlo ohroziť život alebo zdravie policajta alebo iných osôb, ktoré sa v tomto priestore nachádzajú, v takom prípade nie je policajt povinný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy - s cieľom zaistiť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, s cieľom vyhnúť sa možnému ohrozexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
Po zaistení osoby v prípade existencie niektorého z už uvedených dôvodov dodá policajt túto osobu na útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi úradného rozhodnutia, teda okrem označenia útvaru Policajného zboru, ktorý ho vydal, musí obsahovať identifikačné údaje zaistenej osoby, zákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxejme v ňom tiež musí byť uvedený dátum vydania, miesto a musí byť opatrené odtlačkom úradnej pečiatky. Rozhodnutie bezodkladne (priamo zákon uvádza, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdoch 48 hodín od obmedzenia osobnej slobody osoby), ktorá plynie od momentu obmedzenia jej osobnej slobody policajtom.
V zmysle uvedeného poučenix xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxie odvolania malo odkladný účinok, zrejme by do budúcna vo vzťahu k tejto osoby mohlo dôjsť k zmareniu vykonania ďalších potrebných úkonov, osoba by ušlxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxstenie osoby sa spravuje všeobecnými predpismi o správnom konaní. Ide hlavne o relevantné ustanovenia správneho poriadku.
K odseku 4
Ak by po zaisxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xríslušným orgánom, nakoľko je tento postup odovzdania nutný s cieľom vykonania niektorých úkonov v trestnom konaní alebo pred iným orgánom, alebo s cixxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxému orgánu.
V prípade, že osoba bola zaistená na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, pričom predmetným trestným činom sú trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxmuto útoku už došlo, tak v tom prípade maximálna doba zaistenia od momentu obmedzenia osobnej slobody osoby nemôže presahovať 48 hodín.
K odseku 5
Ax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xa slobodu. Celkovo, až na uvedené dve výnimky, maximálna doba zaistenia osoby od momentu obmedzenia jej osobnej slobody nemôže presiahnuť 24 hodín. V sxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xôže trvať 48 hodín.
K odseku 6
O tom, že policajt zaistil osobu a dodal ju pred útvar Policajného zboru, má zaistená osoba právo upovedomiť svoje blízxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa poxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie ukladá policajtovi povinnosť umožniť zaistenej osobe, aby túto skutočnosť mala možnosť oznámiť (vyrozumieť o nej) niektorú z blízkych osôb. V zásaxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
V zmysle základného ústavného práva na právnu pomoc musí tiež policajt umožniť zaistenej osobe požiadať o poskytnutie právnej pomoci advokáta. Priamx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu. O právnu pomoc môže zaistená osoba požiadať len advokáta a toto jej oprávnenie musí policajt v každom prípade rešpektovať a v prípade záujmu jej dovolxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtvar. Ak by zaistenou osobou bola neplnoletá osoba, policajt je povinný o zaistení vyrozumieť aj zákonného zástupcu tejto osoby (spravidla ide o rodičxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxnom konaní alebo inému orgánu, ak je toto odovzdanie nutné na vykonanie príslušných úkonov alebo na prijatie potrebných rozhodnutí orgánmi činnými v txxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxe ministra vnútra Slovenskej republiky č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach;
JUDIKATÚRA
x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxie, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, musí byť zlučiteľné s čl. 17 Ústavy SR, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu SR z 29. apríla 2010, sp. zn. 6 Sžo 122/2009:
Podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený zaistiť osobu, pristihnuxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdľa ods. 2 citovaného ustanovenia útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutiex x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a preto presné zistenie a špecifikovanie dôvodov pre zaistenie osoby pri rešpektovaní nevyhnutnosti a primeranosti takéhoto opatrenia je nevyhnutxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slobody stanovuje čl. 17 ods. 2 ústavy a aj článok 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), ktorý vo svojej podstatx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivca je preto potrebné zobrať do úvahy aj ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP"), v zmysle ktorej je pozbavenix xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxčenie individuálneho alebo verejného záujmu.
R 38/2012:
Ak rozhodnutie o zaistení cudzinca krajským súdom bolo zrušené, odpadol dôvod na obmedzxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx013:
Osobu zadržanú ako podozrivú zo spáchania trestného činu, ak podozrenie nebolo rozptýlené, možno v konaní vedenom pre dotknutý skutok (trestný xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrokurátora podľa § 205 ods. 1, ods. 2 TP.
R 31/2015:
Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxý použiť služobného psa na pachové práce. Ide najmä o prípady, keď je nutné sledovať pachové stopy osôb alebo v prípade vyhľadávania určitých osôb a vecíx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxedstavuje jednu z najnáročnejších výcvikových prác. Vo svojej podstate ide o využívanie čuchových schopností psov, ktoré je možné využívať v rôznych xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxj povahy) a s cieľom identifikovať osoby alebo veci. V tomto smere sa vhodne využívajú poznatky o tom, že všetky predmety majú za istých podmienok osobitxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xach môže byť jednak výrazný a zistiteľný čuchom. Ide o pach, ktorý je možné identifikovať a pomocou neho odlíšiť konkrétne veci a predmety od iných (zápaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxstiť. Na tieto účely je potom potrebné využívať iné prostriedky, ktoré sú schopné a spôsobilé identifikovať a diferencovať konkrétne pachy. Práve nerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh orgánov nezistiteľné a neodlíšiteľné.
Používanie služobného psa na pachové práce je pomerne frekventovane využívaným nástrojom, ktorý smerujx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxžaduje vykonanie prehliadky priamo na mieste ešte pred použitím služobného psa. Zisťuje sa, či sú na mieste nejaké predmety, ktoré by mohli potenciálnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxáce rozhoduje vždy psovod. Služobný pes by mal byť navádzaný na pachovú stopu v pokoji, čo je dôležité pre jeho počiatočné sústredenie. Psa by mal psovod xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxo určiť, je potrebné pachové stopy vyhľadať. Použitie služobného psa na pachové práce sa dôsledne dokumentuje.
Služobného psa je možné využiť jednxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xde o exemplifikatívny výpočet, hoci nepochybne ide o najčastejšie možnosti využívania služobného psa. Ide o veľmi efektívnu prácu, keď na základe pacxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xrípady vyhľadávania výbušnín, vyhľadávania rôznych skupín omamných a psychotropných látok, jedov a pod.
K odseku 2
Odobratie pachovej xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxom ktorej existuje dôvodné podozrenie, že spáchala trestných čin a ako podozrivá môže byť zadržaná postupom podľa Trestného poriadku. V iných prípadoxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxh prípadoch.
K odseku 3
Využívanie služobného psa na pachové práce si v každom prípade vyžaduje dôslednú znalosť práce so služobným psom všeobecne x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xsa na pachové práce je v každom prípade potrebné dbať na dodržiavanie pravidiel slušnosti. V žiadnom prípade nemôže byť pri tomto postupe znižovaná či pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxce, je nutné dodržiavať dôsledne pravidlá hygieny.
Súvisiace predpisy
Oprávnenie na snímanie identifikačnýcx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxmietla tak na výzvu policajta urobiť alebo ak ide o osobu, ktorá napriek svojej súčinnosti nedokázala hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť xx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxť ani na základe údajov, ktoré sú uvedené v evidencii obyvateľov, je možné odobrať tejto osobe:
a)
daktyloskopické odtlačky,
b)
zisťovať jej texxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Rovnako je policajt oprávnený postupovať aj v prípade, že ide o zaistenú osobu podľa § xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx TP), ak ide o osobu, voči ktorej bolo vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu (podľa ustanovení Trestného poriadku; § 206 TP), alebo vo vzťahu k nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxodidiel človeka. Využíva sa pri nich poznatok, že pre každého človeka sú individuálne, a teda v každom prípade sú odlišné. S výnimkou jednovaječných dvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxoskopické odtlačky sa odoberajú postupom, ktorý dôsledne upravuje kriminalistická technika.
Zisťovanie telesných mier a meranie tela vykonáva xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxfických pre konkrétnu osobu. Aj keď niektoré z nich (výška, šírka, váha) môžu byť pri jednotlivých osobách rovnaké, je pomerne nízka pravdepodobnosť, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxaniu konkrétnej podoby (obrazovej) určitej osoby, alebo k zachyteniu jej zvukového prejavu. Tieto samé o sebe je možné podrobiť porovnávaniu, no súčaxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxňa nielen odber krvi, ale aj odber iných biologických materiálov (vlasov, chlpov z rôznych častí tela, telesných tekutín a výlučkov ako je moč, pot, ejaxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxho je možné vidieť niekoľko skupín cudzincov, vo vzťahu ku ktorým je možný odber identifikačných údajov - ak ide o cudzinca:
a)
ktorý neoprávnene prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxnie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky,
d)
ktorý je nežiaduxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Odber daktyloskopických stôp ako neinvazívny úkon je možné vykonávať nielen v prípade okruhu osôb, ktoré vymedzuje predošlé ustanovenie. Na základx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxku 3
Kým odoberanie daktyloskopických odtlačkov, vlasov a chlpov predstavujú neinvazívne úkony, pri ktorých policajt postupuje samostatne a v zmyxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxicajtovi. Ide o úkony, ktoré môže vykonávať policajt bez ohľadu na jeho pohlavie. Pri zisťovaní telesných mier a meraní tela sa však ustanovuje požiadaxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxícky pracovník. Vždy, ak ide o odber krvi, teda o invazívny úkon, rovnako tak v prípade odberov biologických materiálov z intímnych častí tela, tieto úkxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxdrobiť. Prirodzene, pri tom nemôže byť ohrozený jej život a ani jej zdravie. Priamo sa ustanovuje požiadavka, že takto nemôže byť ohrozené zdravie osobxx xx xx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxilým zdravotníckym pracovníkom.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 480/2002 Z.z. o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 37 ods. 1 a čl. 40 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a výslovne zakotvený v čl. 14 ods. 3 písm. g) Medzinárodného paktu o občianskych a politických xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrispievať k vlastnému obvineniu sa v prvom rade týka rešpektovania vôle obvineného mlčať, ako aj neprispieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx neprimeranosťou. Od obvineného možno požadovať, aby strpel napríklad odňatie veci, odobratie vzorky dychu, moču, krvi, pachu, vlasov alebo tkanív pxx xxxxx xxxxx xxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxča musí byť podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkohxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxyzátora dychu, po poučení vodiča o spôsobe vykonania dychovej skúšky.
Oprávnenie zaistiť vec
KOMENTÁR
K odseku 1
V súvislosti s plxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxúce do vlastníckych práv a práv oprávnenej držby dotknutých osôb. Aj s ohľadom na tieto skutočnosti sa ustanovujú presné podmienky, za splnenia ktorýcx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx oprávnenej držby) dotknutých osôb.
Policajt je oprávnený zaistiť vec, ak je potrebné vykonať potrebné úkony a existuje podozrenie, že táto vec súvxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxiestupkoch a iných osobitných predpisov). Podmienkou pre zaistenie veci, ohľadom ktorej existuje takéto podozrenie je, že:
a)
jej zaistenie je pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prípade priestupkov sú to orgány príslušné na konanie a rozhodovanie o priestupku) alebo
b)
ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného štátu.
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxtupom zaistila. Potvrdenie musí okrem podrobného opisu veci, ktorá sa zaistila na účely jej jednoznačnej identifikácie, obsahovať aj dôvody zaistenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrekročiť, resp. môže trvať najviac 90 dní, ak nie je ustanovené inak v iných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch úkonov. Ak sa potvrdí, že ide skutočne o vec, ktorá súvisí s trestným činom alebo priestupkom, následne na toto zistenie je policajt oprávnený odovzdxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxvajú príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom, ktoré sú oprávnené na konanie o priestupku. Ak ide o veci, po ktorých pátra polícia inéhx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xec prevziať, no ak sa tak z objektívnych či subjektívnych dôvodov nestane, postupuje sa podľa nasledujúcich odsekov. Ak ide v taktom prípade o vozidlo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrh na to, aby sa vyradilo z evidencie motorových vozidiel.
K odseku 3
Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní od momentu jej zaistenia policajtom. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxávnenej držby veci. Ak by tieto dôvody pominuli, je potrebné vec vrátiť osobe, ktorej sa vec zaistila. O vrátení veci sa spisuje úradný záznam s popisom vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxcí sa môže zistiť, že zaistená vec patrí inej osobe ako tej, ktorej bola zaistená. Policajný zbor potom písomne vyzýva tohto iného vlastníka veci, aby si xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx vzhľadom na konkrétne prípady, keď sa počas zaistenia zistí, že ide o vec patriacu inej osobe ako tej, ktorej sa vec zaistila. Náklady spojené so zaistenxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnutia dôvodov zaistenia podľa § 21 ZoPZ a ani ustanovenia týkajúce sa vrátenia veci inej osobe ako tej, ktorej bola vec zaistená sa neuplatňujú v prípadxx xx xx xxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxastník než osoba, ktorej sa vec zaistila, nevracajú. Policajný zbor je povinný bez odkladne (teda ihneď ako je to možné) odovzdať ich colnému orgánu. Coxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx
x xxxxxx x
xx xominuli dôvody zaistenia veci, policajt je povinný vrátiť vec osobe, ktorej bola zaistená. Rovnako tak sa vracajú xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xolnému dohľadu, zaistené veci sa týmto osobám vracajú. Ak sú to osoby, ktorých právo k veci je nepochybné, túto vec by si mali prevziať. Ak si osoby s nepocxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xehoty do vlastníctva štátu a stáva sa majetkom štátu. V tomto prípade ju útvar Policajného zboru odovzdá Ministerstvu vnútra SR do správy. Neurobí tak lxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxez toho, aby si ich osoba prevzala) zlikviduje.
K odseku 7
Nie je vylúčené, že skutočný vlastník veci alebo iný oprávnený držiteľ veci nie je útvarom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestnom konaní. V tomto prípade je potrebné rozlíšiť, či ide o veci zjavnej hodnoty, resp. hodnotné veci alebo veci, ktoré sú zrejme bezcenné a podľa txxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxípade hodnotných vecí sa bezodkladne vyhlasuje verejný opis veci, ktorá bola postupom podľa § 21 ZoPZ zaistená.
Verejný opis veci vyhlasuje útxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xomto ustanovení riešený. Ustanovuje sa len, že tak má urobiť spôsobom, ktorý je najúčelnejší na oslovenie a zistenie oprávnenej osoby (vlastníka, držxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxiť oprávnenú osobu k tejto veci. Výzva súčasne obsahuje lehotu, že o vec by sa oprávnená osoba mala prihlásiť v lehote jedného roka odo dňa jej zaistenia.
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo zboru ju potom bezodkladne odovzdá Ministerstvu vnútra SR do správy.
Ak by sa v určenej lehote o vec, ktorej opis sa verejnej vyhlásil spolu s výzvoux xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xaistením a úschovou veci.
K odseku 8
Na základe zverejneného opisu a výzvy sa môže o vec prihlásiť konkrétna osoba. Následne by si mala túto vec prevzxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmietla prevziať, je potrebné ju vyzvať, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy túto vec prevzala. xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxjto lehoty, teda po jej uplynutí bez toho, aby si osoba vec prevzala, vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju bezodkladne odovzdá Ministxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxo inej osobe, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec. V tomto prípade nie je možné vydať vec ani jednej z týchto osôb. Policajný zbor je povinný zabezpečxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxného zboru nie je oprávneným orgánom na riešenie sporov týkajúcich sa vlastníckych práv k veci. V písomnom oznámení preto odporúča osobám, ktoré si uplxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxorá si uplatnila právo na zaistenú vec na útvare Policajného zboru, je povinná v rovnakej lehote (t.j. v lehote do 60 dní od doručenia písomného oznámenixx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxplatnosť rozhodnutie súdu o určení vlastníckych práv k zaistenej veci a o jej vrátení, a následne sa táto vec oprávnenej osobe vracia. Oprávnená osoba jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xúd inak.
Ak k zaistenej veci uplatňujú práva viaceré osoby, vec sa uložila do úschovy a osoby sa vyzvali, aby si práva k veci uplatnili na príslušnom súxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxar Policajného zboru ju bezodkladne odovzdáva Ministerstvu vnútra SR do správy.
K odseku 10
Zaistené veci, ktoré už nie sú potrebné na účely ďalšiexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Tieto osoby by si mali vec prevziať. Ak si tieto osoby, ktorých právo k veci je nepochybné, neprevezmú vec, útvar Policajného zboru ich odovzdá Ministexxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxné veci stávajú majetkom štátu, ak sa o ne síce prihlásila osoba, no následne si vec odmietla prevziať a márne uplynula 60-dňová lehota od doručenia písoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxi uplatnili na príslušnom súde v lehote do 60 dní od doručenia písomného oznámenia, no ani jedna z osôb si toto právo k veci na súde neuplatní, zaistená vec xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x súčasne sa odovzdávajú Ministerstvu vnútra SR. Ministerstvo s nimi potom nakladá v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbezpečiť jej uschovanie prostredníctvom ministerstvom na tieto účely presne určenej právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva axxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsterstva vnútra SR a ani Policajného zboru zabezpečovať úschovu zaistených vecí. Na druhej strane sú však povinný zabezpečiť ich úschovu tak, aby sa mixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxov, nezabezpečením týchto vecí a pod. Vzhľadom na tieto potreby preto zabezpečujú uschovávanie vecí aj prostredníctvom iných právnických alebo fyzixxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x1 ZoPZ, a rovnako tak rozhodovanie o nakladaní s touto vecou v zmysle jednotlivých odsekov tohto ustanovenia, sa spravuje všeobecnými predpismi, ktorx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x x xxxxxx xx x99/2004 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov;
zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxávnenému len vec, ktorá bola vydaná (§ 78 TP) alebo odňatá (§ 79 TP) alebo prevzatá (§ 79a TP) v rámci trestného konania.
R 5/2003:
Pokiaľ je sporná vec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxho práva k takto zaistenej veci.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 8. októbra 2008, sp. zn. 6 Tdo 19/2008:
K odňatiu veci sa podľa možnosti priberie osobxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx zamenená s inou vecou. Osobe, ktorá vec vydala xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení došlo nielen k závažným pochybnostiam o tom, ako boli drogy a od ktorej osoby odňaté, v akom množstve, v akom obale, a chýbalo vyjadrenie dotknutých oxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxtených vecí a zaistení osôb. Dátumy zápisníc nesúhlasia s dátumom vykonávania úkonov, nie je zrejmé, kedy boli zaistené (fakticky zadržané) osoby, prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx že pôjde o podozrenie z trestného činu, postupovali pri zaisťovaní vecí a osôb ďalej podľa colného, resp. zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore. Maxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkovateľného úkonu, sa spíše úradný záznam. Tento záznam slúži prokurátorovi a obvinenému na zváženie návrhu, aby osoba, ktorá takéto vysvetlenie podxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxdal vysvetlenie neskôr vyslúchaný ako svedok alebo ako obvinený, nemôže sa mu záznam predložiť. Záznam o podanom vysvetlení obvineným zo 7. februára 2xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dosiahnutie účelu sledovaného služobnou činnosťou v zmysle § 8 ods. 1 zákona o Policajnom zbore. Vzhľadom aj na legálnu definíciu zbrane (§ 122 ods. 3 čaxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx alebo namiesto zbrane, iná vec s možným súvisom so spáchaním trestného činu, treba postupovať v intenciách § 21 ods. 2 ZoPZ a v nadväznosti na to podľa § 9x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxdozrivá) vyložiť veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti. Je v rozpore so zákonom, ak príslušník vyzýva osobu, ktorá sa mu len zdá z nejakého sxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx preto, že zákaz donútenia k priznaniu zahŕňa nielen právo nevypovedať, ale aj právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamox x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxovaní, stíhaní trestného činu a potrestaní páchateľa nemôže ospravedlniť taký postup, ktorý zasahuje do samotnej podstaty práva obvineného na obhajxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxátenie neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkov: Akékoľvek zaistenie musí trvať čo najkratšiu dobu a iba dovtedy pokiaľ sú s náležitou starosxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxistovať alebo prestali existovať podmienky uvedené v ods. 1, stráca zaistenie odôvodnenie a dotyčná osoba musí byť bezodkladne prepustená (čl. 15 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a stanovuje poradie jednotlivých po sebe idúcich fáz, ktoré tento postup zahŕňa. Nxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxosti implementácie jeho obsahu do vnútroštátnych právnych noriem.
Oprávnenie odňať zbraň
KOMENTÁR
K odseku 1
Vo vzťahu k osobám, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xšetko, resp. čokoľvek, čím je možné urobiť útok voči telu dôraznejším. Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba má pri sebe takúto zbraň a následne xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx by mohol byť ohrozený nielen život a zdravie samotnej osoby, voči ktorej sa zákrok vykonáva, ale aj život a zdravie policajta a iných osôb, ktoré sú v okolxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxl služobného zákroku, prípadne vo svoj prospech neoprávnene ovplyvniť jeho priebeh. Na tieto účely je policajt oprávnený presvedčiť sa, či má osoba prx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
Formulácia "zbraň v zmysle § 14 ods. 5 ZoPZ" je v tomto prípade pomerne široká. Ako bolo uvedené, zbraňou je tu všetko, čím možno urobiť útok voči telu dôraxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxone služobného zákroku zvažovať, či by sa potenciálne dali použiť ako zbraň a či s ohľadom na okolnosti situácie, povahu zákroku a správanie sa osoby možxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxovenie s ohľadom na fakt, že ako zbraň môžu byť použité najrozmanitejšie predmety (typické, aj netypické) a aj tými netypickými je možné dosiahnuť intexxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, že ide o určitý zásah do ľudských práv dotknutej osoby, takže všetky úkony policajta by mali smerovať výhradne k odňatiu zbrane a navyše, toto odňatie sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxných donucovacích prostriedkov smerujúcich k prekonaniu odporu na účely odňatia zbrane v prípade, ak osoba odmieta zbraň vydať x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxých objektov vchádza alebo z nich vychádza (odchádza). Týmto spôsobom smeruje k zaisteniu bezpečnosti osôb a vecí, ktoré sa nachádzajú v strážených obxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedovolene). S cieľom zistiť, či má osoba pri sebe zbraň, má policajt oprávnenie vyzvať ju, aby sa podrobila kontrole batožiny, motorového alebo iného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdenia na zisťovanie predmetov. Osoba sa vyzve, aby pri vstupe alebo odchode zo stráženého objektu prešla zariadením, ktoré umožňuje zisťovať predmetxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstí do stráženého objektu alebo nevypustí von zo stráženého objektu.
K odseku 3
V prípade, že policajt odníme zbraň osobe, voči ktorej vykoná služoxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxť. Ak by však konštatoval, že zbraň nie je možné zo zákonných dôvodov vrátiť, vydá osobe potvrdenie o tom, že jej zbraň bola odňatá. Ide o prípady, keď zistxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdne ak ide o predmety, ktoré môžu byť vôbec v držbe a pod.
JUDIKATÚRA
R 19/2012:
Kategorizácia zbrane ako vojenského materiálu alebo civilnej zbxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxčitý špecifický účel - pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti štátu.
R 47/2013:
Forma presvedčenia sa o držbe zbrane však musí zodpovedať miere nexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x§ 122 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou TZ) je primerané, aby bola osoba vyzvaná na vyloženie všetkého, čo má pri sebe, vrátane vecí z kabelky. Ak je takto zíxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx na to podľa § 92 TP.
Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxch zabezpečuje Policajný zbor. K úlohám, ktoré zákon o Policajnom zbore zveruje do pôsobnosti Policajného zboru, patrí aj dohliadanie na bezpečnosť a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxva, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh, spolupôsobenie pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxovi aj pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov, pri vyšetrovaní trestných činov a skrátenom vyšetrovaní trestných činov a na úseku oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovením § 2 ods. 1 ZoPZ je policajt oprávnený:
a)
dať pokyn na zastavenie dopravného prostriedku (spravidla vztýčením značky na zastavenie doxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxcajt oprávnenie dávať tieto pokyny a zákazy na nevyhnutne potrebný čas,
e)
prikázať smer dopravného prostriedku.
K odseku 2
Okrem uvedenýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xzky s ohľadom na skutočnosť, že uvedená prehliadka predstavuje pomerne intenzívny zásah do základných ľudských práv dotknutých osôb. Prehliadku dopxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxdku alebo v súvislosti s ním bol spáchaný trestný čin - ide o celý rad rôznych prípadov, keď je dopravný prostriedok predmetom, vecou, pomocou ktorej, ktxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtný čin (napr. neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 216 TZ, trestný čin sprenevery podľa § 213 TZ a pod.); rôznu povahu majú tresxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
b)
v rámci pátrania po hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch a veciach pochádzajúcich x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alebo miestach (v určitom okrese, kraji, oblasti) alebo v súvislosti s osobami (osobnými, pracovnými alebo inými vzťahmi) alebo inými skutočnosťami xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxé látky, jedy a veci, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti alebo ktoré s trestnou činnosťou súvisia; ide teda aj o veci, ktoré sú výnosom z trestnej čixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxeruje k zisteniu týchto osôb alebo vecí a následne k ich zaisteniu na účely ďalšieho konania.
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRx
x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrávnenie policajta zastaviť a vykonať prehliadku dopravného prostriedku, ako aj oprávnenie zaistiť vec. Forma presvedčenia sa o držbe zbrane nie je v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxhľadom aj na legálnu definíciu zbrane podľa tohto zákona (§ 22 ods. 1, § 14 ods. 5), teda čohokoľvek, čím možno urobiť útok voči telu dôraznejším, je primexxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx s možným súvisom so spáchaním trestného činu v intenciách § 21 ods. 1 ZoPZ (tu skladačky a striekačka), je potrebné postupovať podľa odseku 2 naposledy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxicajt v zmysle § 10 ods. 8 a ods. 10 Trestného poriadku) zistil v momentálnej situácii, že je páchaný trestný čin, tu v konkrétnej súvislosti s držbou omaxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhybu osôb odsúdených za drogovú trestnú činnosť spáchanú v spolupáchateľstve, viazaných obmedzením podľa rozhodnutia súdu, spočívajúcim v zákaze sx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xoPZ] a oprávnenie zaistiť vec podľa § 21 ods. 1 tohto zákona - v tomto prípade so zameraním práve na držbu narkotík a s tým súvisiacich prostriedkov na ich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxonáva pri sebe, je primeraný a zodpovedajúci kritériám § 8 ods. 1 ZoPZ (v danom prípade realizovaný bez potreby použiť donucovacie prostriedky v zmyslx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxžobný zákrok.
Pri pátraní po hľadanej osobe je policajt v zmysle § 23 ods. 1, ods. 2 písm. b) ZoPZ o oprávnený nielen dať pokyn na zastavenie dopravného pxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo služobného zákroku zároveň na základe § 22 ods. 1 uvedeného zákona presvedčí, či hľadaná osoba u seba nemá zbraň, rovnako aj osoba, ktorá sa s ňou nacháxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxjúce spoločné kriminálne aktivity.
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy
KOMExxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxenie pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva. V súvislosti s plnením týchto úloh sú policajtovi zverené oprávnenia smerujúce k zaisteniu bezpexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxetrovaní v medzinárodnom kontexte je hlavnou príčinou viacerých leteckých nešťastí. Ako negatívny fenomén súčasnej spoločnosti si tak zaslúži uprixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxať prehliadku samotného lietadla, ako aj prehliadku osôb, prehliadku batožiny s cieľom zistiť, či osoby neprepravujú veci, ktoré by sa potenciálne daxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xtokmi nie je možné v súčasnej dobe taxatívne vymedziť. Druh a povaha vecí, ktoré môžu byť na účely teroristického útoku použité, a to aj v súvislosti s civxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxužívané páchateľmi trestných činov vrátane páchateľov teroristických trestných činov. Exemplifikatívne je možné uviesť, že za takéto veci sa považxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxkonodarcu možno hodnotiť výlučne pozitívne, keďže aj smerom do budúcna je možné vykonať prehliadku lietadla, ako aj prehliadku osôb a batožiny pri exixxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xtoku.
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
KOMENTÁR
K odseku 1
Jednou zo základných úloh Policajného zboru, ktoré v xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxosti má policajt k dispozícii viacero čiastkových oprávnení, ktoré je možné z hľadiska zásahu do základných ľudských práv a slobôd hodnotiť ako oprávnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xhrozených alebo chránených svedkov,
b)
môže vykonať prehliadku batožiny, vecí, ktoré sa nachádzajú v priestore, z ktorého by sa dala ohroziť bezpxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v priestore, z ktorého by sa dala ohroziť bezpečnosť určených osôb, ohrozených alebo chránených svedkov.
Základom tohto postupu je, že existujx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxéry základných ľudských práv a slobôd, no výhradne pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a cti. Všeobecne platí pravidlo, že zásahy do osobnej slxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxných svedkov. Tieto zásahy musia jednoznačne zodpovedať testu proporcionality, teda musia byť primerané účelu, ktorý sa nimi sleduje. Tento postup bx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh osôb, chránených a ohrozených svedkov. Prehliadku osoby by mala vykonávať len osoba rovnakého pohlavia.
K odseku 2
Vykonanie prehliadky osoby pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xohlavia ešte pred jej vykonaním je nutné, aby policajt vyzval osoby, aby opustili priestor, z ktorého by sa dala ohroziť bezpečnosť dotknutých osôb, ohxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby. Jej prehliadka sa teda podmieňuje predošlou márnou výzvou na opustenie takéhoto priestoru.
Aj bez vxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxžitím tejto výzvy by mohla vzniknúť situácia, že reálne bude ohrozená bezpečnosť určených osôb, chránených alebo ohrozených svedkov. V takomto prípaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov môže byť zaistenie bezpečnosti určených osôb, ohrozených a chránených svedkov. Policajt sa prx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkonáva, môžu smerovať výhradne k dosiahnutiu tohto účelu a prirodzene, na jeho dosiahnutie musia byť primerané. Okrem už naznačenej primeranosti zásxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb
KOMENTÁR
K odseku 1
Jednou zo základných úloh Policajného zboru, ktoré v súlade s § 2 ods. 1 písxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xôže zakázať prevádzkovateľovi a sprostredkovateľov:
a)
sprístupňovanie,
b)
poskytovanie a
c)
zverejňovanie
osobných údajov podľa zákxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxé určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znaxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxvažovať osobu, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú.
Za prevádzkovateľa sa považuje osoba, resp. každý, kto sám alebo spoločne s inou osobou vymedzí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.
Za sprostredkovatxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v súlade s týmto zákonom.
Spracúvaním osobných údajov vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. Poskxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva. Zverejňovaním osobných údajov sa rozumie publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xostavenie blízkej osoby, ak ide o osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, tieto osoby sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpexx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje takýchto osôb na podklade osobitných predpisov (napríklad na základe ustanovení Trestného poriadku), takéto operácie s nimi sú možné, ale nie jx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxôb sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť, potrebuje tento postup vopred prerokovať so službou ochrany určených osôb. Priamo zákon neviaže tento poxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh osôb vopred prerokovaný.
Súvisiace predpisy
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx súdu SR z 29. novembra 1995, sp. zn. I. ÚS 33/95:
Právo na súkromie a zásah do ochrany osobných údajov: I. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného živoxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej repubxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xen "orgán"), ktorý naň nie je vôbec zákonom oprávnený, ďalej konanie síce oprávneného orgánu na zhromažďovanie osobných údajov, ale spôsobom, ktorý zxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdôvodnenú obavu zo zneužitia osobných údajov nemožno považovať za porušenie ústavného práva na ochranu pred iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ixx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe zákonných podmienok upravených predpismi o archívnictve.
R 45/2011:
Ak žiadateľ požiadal o sprístupnenie informácií o súkromí alebo osobných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxciám v znení neskorších predpisov sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxký stav, keď na základe jedného alebo viacerých údajov možno osobu identifikovať. Identifikácia sa teda realizuje prostredníctvom konkrétnych charxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxjúce pre dosiahnutie identifikácie konkrétnej fyzickej osoby závisí od komplexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájomnej súvislosti, a zárovxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxú osobu je možné považovať za určenú, keď na základe dostupných údajov je jednoznačne identifikovaná a odlíšená od ostatných osôb v danom informačnom sxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxor v súlade s § 2 ods. 1 písm. h) ZoPZ v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc Slovenskej republiky. Robí tak v súlade s ustanoveniami Kódexu schexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxujúcich pohyb osôb cez hranice; zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov;
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukraxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe, že kontrolu vonkajšej hranice zabezpečuje útvar Policajného zboru. Policajtovi je pri zabezpečovaní kontroly vonkajších hraníc zverené oprávnexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxi pravidlami na vonkajšie schengenské hranice, resp. hranice výstupu zo schengenského priestoru. Na vnútorných hraniciach boli v súlade s pravidlamx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhengenskú hranicu, či už vystupujú zo schengenského priestoru alebo doň vstupujú.
Kontrolu ostatných sprievodných dokladov je policajt oprávnexx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxských hraníc. Osoby požívajúce práva plynúce z členstva v EÚ sú povinné podrobiť sa minimálnej kontrole smerujúcej k zisteniu totožnosť na základe prexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmnosť zákonných prvkov platných dokladov) a prípadne ich môže skontrolovať aj použitím technických prostriedkov. Štátni príslušníci z tretích krajxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé ich oprávňujú na pobyt alebo vykonávanie odbornej činnosti. Ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom víza, dôkladné kontroly pri vstupe zahxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxať dôkladné kontroly na výstupe aj overenie, či má daná osoba platné vízum v prípade, ak sa vyžaduje podľa nariadenia (ES) č. 539/2001 s výnimkou prípadux xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo prestala spĺňať podmienky vstupu alebo pobytu na území členských štátov, možno nahliadnu do VIS.
K odseku 2
Ak vznikne v súvislosti s konkrétnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxy, ako aj vecí a jej dopravného prostriedku. Ide o prípady, keď pri prekračovaní vonkajšej hranice vznikne akékoľvek podozrenie zo spáchania trestnéhx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xod.). Rovnaké oprávnenie, teda vykonať prehliadku osoby, prehliadku vecí a jej dopravného prostriedku má policajt nielen v prípade podozrenia z tresxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xobytu cudzincov na našom území. Tieto oprávnenia smerujú k ochrane nielen územia Slovenskej republike, ale aj samotnej Slovenskej republiky a jej obyxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xdhalenie protiprávnych konaní osôb už priamo na vstupe, čo smeruje k eliminácii protiprávneho konania a činnosti na našom území.
K odseku 3
Oprávnxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxcajtovi zverené aj pri zabezpečovaní kontroly vnútorných hraníc v prípadoch, keď v súlade a na základe § 13 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxovedá danej situácii. Počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach sa primerane uplatňujú pravidlá a postupy upravujúce kontxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov;
Zmluva medzi Slovenskou republxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxskej Únie
JUDIKATÚRA
R 10/2009:
Pokiaľ dôjde k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva žalobcu na súkromie a rodinný živox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xchrany bezpečnosti a verejného poriadku (čl. x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že z konania žalobcu hrozí Slovenskej republike ohrozenie verejnej bezpečnosti, pričom v tejto súvislosti správny orgán zváži aj hľadisko súkromné txxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxrane obmedzené, resp. odňaté právo žalobcu na súkromie a rodinný život na území SR.
R 65/2015:
I. Sloboda pohybu a pobytu každého občana Únie na územx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x článku 20 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatňuje v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v Zmluvách a prostxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008.
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na uxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu práv a slobôd (akýchkoľvek) iných osôb je policajtovi zverené oprávnenie dočasne zasiahnuť do ústavne garantovaného práva na slobodu pohybu a do práxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xáklade § 27 ZoPZ je teda možné zasiahnuť do týchto práv, čiže oprávnenia policajta, ktoré sú mu týmto ustanovením zverené, sú zákonnou výnimkou z ústavxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xsoby (nielen občanov Slovenskej republiky), ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti štátu, udržanie verejného poriadku, na ochranu zdravia alebo xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s týmto cieľom prikázať, aby:
a)
v nevyhnutne potrebnom čase nevystupovala na určené miesto, alebo aby sa na ňom nezdržiavala,
b)
na nevyhnutne xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyššie uvedeného cieľa a môžu trvať iba po nevyhnutne potrebný čas. Ide hlavne o prípady, keď reálne v súvislosti so vstupom na určité miesta, so zdržiavaxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
R 7/2004:
Pod osobnou slobodou sa rozumie voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxá ochrana práva na súkromie sa vnútorne diferencuje. Jednotlivými ustanoveniami sa zaručuje ochrana súkromia v rôznych životných situáciách. Do sféxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxta jednotlivca. Podľa okolností konkrétnej veci sa ten istý zásah teda môže dotknúť tak práva na ochranu súkromia, ako aj práva na ochranu obydlia. Aj poxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x x xxx xx xxx. 4 Ústavy SR sa musia uplatniť obdobné zásady ako v prípade čl. 21 ods. 3 Ústavy SR, pretože pod "neoprávneným zasahovaním" treba rozumieť také zasahovxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xevyhnutným a primeraným opatrením na dosiahnutie legitímneho cieľa. V prípade oboch článkov výsledok posúdenia vzťahu primeranosti medzi namietanxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do pxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx2 ods. 4 Ústavy SR). Prostredníctvom tohto zákonného ustanovenia a pri prerokovaní a rozhodovaní občianskoprávnej veci, ktorá sa dotýka základných pxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhranou legitímneho cieľa vo verejnom záujme a zaručenými základnými právami a slobodami jednotlivca.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 24. septembra xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxtliť ako naliehavú spoločenskú potrebu prijať obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je nevyhnutné, keď možno konštatoxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx x6/96, PL. ÚS 15/98).
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhodobého hľadiska závažný problém našej spoločnosti. Je mu pripisovaný celospoločenský charakter a popisuje sa tiež ako jav širokospektrálny, mnohxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétne v trestných normách, doposiaľ absentuje skutková podstata trestného činu s názvom "domáce násilie". Z hľadiska intenzity konania, určité xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxé uvedomiť si, že konania, ktoré majú povahu domáceho násilia často nemusia vykazovať takú intenzitu, aby boli trestnoprávne postihnuteľné. Trestné xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx dostávame do roviny správneho práva a noriem, v nadväznosti na zmeny, v rámci ktorých boli do ustanovení civilnoprávnych predpisov (Civilný sporový pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrávnenia príslušníka Policajného zboru práve na základe ustanovenia § 27a ZoPZ.
Podstata tohto spôsobu riešenia násilného správania vo vzťahu k oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxd účinnosťou tejto novelizácie bolo možné zakázať osobe vstupovať do obydlia (do domu alebo bytu), ak v ňom bývali osoby (osoby blízke, osoby zverené vo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxcipácie štátu na nerepresívnom riešení domáceho násilia za súčinnosti polície, pri ktorej sa poskytuje ohrozenej osobe ochrana formou primeraného zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxločnom dome či byte a je dôvodné podozrenie, že je ohrozený jej život, zdravie, ľudská dôstojnosť a pod.
K odseku 1
Toto ustanovenie zveruje policajxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxt, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. Ide o osobu, u ktorej je možné na základe jej správania, na základe pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkej dôstojnosti osoby, ktorá sa s ním zdržiava v byte, dome alebo inom spoločne obývanom priestore. Vzhľadom na toto ohrozenie je možné takúto osobu oznxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xtočne, je na samotnom zvážení príslušníka Policajného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtočnosti a nápomocné sú aj poznatky o predchádzajúcich útokoch tejto osoby vo vzťahu k ohrozenej osobe. V prípade, že policajt vzhľadom na uvedené skutxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
a)
vykázať ho z bytu, domu alebo iného spoločne s ohrozenou osobou obývaného priestoru a z bezprostredného okolia týchto priestorov, pričom účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xsobou obývaného priestoru na určený čas (na čas 10 dní od vykázania).
Policajt v tomto prípade nerieši vlastnícke vzťahy k bytu, domu alebo inému xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxazuje osobu násilníka z obydlia a zakazuje mu vstup doň. Vzhľadom na možné situácie, tak policajt môže veľmi intenzívne zasahovať do vlastníckych práv xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxozená osoba takýmto spôsobom môže dosiahnuť svoju ochranu aj bez toho, aby reálne opustila obydlie, vo vzťahu ku ktorému nemusí mať žiadne vlastnícke pxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxže brániť. Záujem na ochrane života, zdravia, osobnej slobody a ľudskej dôstojnosti pred ich ohrozovaním a pred poruchovými následkami je v tomto prípxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xočas určenej doby aj počas jej neprítomnosti. Pre tieto prípady znamená vykázanie zákaz vstupu do spoločného obydlia (zákaz vrátiť sa doň).
K odseku x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxbe priblížil na presne vymedzenú vzdialenosť. Konkrétne sa násilníkovi zakazuje, aby sa k ohrozenej osobe počas celého obdobia vykázania priblížil nx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxlenosti), má zabezpečiť, aby sa ohrozená osoba nedostala do priameho kontaktu s osobou násilníka, a aby aj v prípade určitého kontaktu s ním zostávala v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx má povahu krízového nástroja smerujúceho k ochrane ohrozených osôb. Nejde svojou povahou o sankciu, ale len o opatrenie smerujúce k prevencii násilnéxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xriestor, na ktorý sa vykázanie vzťahuje (byt, dom, iné spoločne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxiť všetky priestory, z ktorých sa násilník vykazuje, a do ktorých sa mu počas trvania vykázania zakazuje vstup (chodby, záhrady, terasy a pod.).
K odsxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odovzdá tak vykázanej osobe, ako aj osobe ohrozenej. Z hľadiska náležitostí musí potvrdenie obsahovať:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia vykáxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxzenie priestorov, na ktoré sa vykázanie vzťahuje (ide o dôležité vymedzenie z hľadiska priestorov, z ktorých sa osoba vykazuje a do ktorých nemá vstupoxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtia lehoty vykázania osoby).
Vykázaná osoba by mala policajtovi oznámiť údaje o mieste, na ktorom sa bude zdržiavať počas trvania vykázania a prxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxového poriadku rozhodne o neodkladnom opatrení. S cieľom zabezpečenia ochrany ohrozenej osoby aj táto poskytuje policajtovi telefónne číslo, na ktxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxrdenie o tomto postupe policajta prevziať. Aj keď sa tak však nestane, vykázanie je riadne účinné od momentu ústneho oznámenia. Odmietnutie prevzatia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxáva. Ak sa vykázanie môže dotýkať prevádzky objektu v tom smere, že by prevádzka objektu mohla byť ohrozená alebo ak by sa takto vykázanej osobe znemožnix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxktu. Ten je povinný prijať potrebné opatrenia na účely zabezpečenia náhradnej prevádzky objektu.
K odseku 6
V rámci ústne realizovaného vykázanix xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxlia a poučí ju, aké následky môže mať neuposlúchnutie tejto výzvy. Konkrétne ju poučí o tom, že neuposlúchnutie tejto výzvy zakladá zodpovednosť osoby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxenie neodkladného opatrenia, vykázanie z obydlia (vykázanie, zákaz vstupu a zákaz približovať sa) sa predĺžia až do momentu vykonateľnosti rozhodnuxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxrušenia bude jej konanie zakladať zodpovednosť za priestupok voči verejnému poriadku v zmysle zákona o priestupkoch.
Keďže vykazovaná osoba má okxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykázania, je potrebné, aby na čas vykázania z obydlia bola zabezpečená jej dôstojná existencia. Policajt by preto mal vykazovanej osobe umožniť, aby xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxlania alebo pre jej podnikanie.
Tu je vidieť tiež to, s akou mierou sa týmto inštitútom zasahuje do práv vykazovanej osoby. Hoci vykazovaná osoba môžx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxia vykázania. Neposkytuje sa jej žiadna bytová ani iná náhrada, a tak sa reálne môže stať, že osoba potenciálneho násilníka sa musí ubytovať u príbuznýcxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbývaný s ohrozenou osobou, nemusí mať iné možnosti ubytovania sa počas doby vykázania. Môže to byť pre vykazovanú osobu jediné obydlie, v ktorom má možnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxm, aké následky bude mať nedostavenie sa na súdne pojednávanie (v súvislosti s neodkladným opatrením súdu) spoločne s tým, akým spôsobom sa bude predvoxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
K odseku 7
Vykázanie zo spoločného obydlia je dočasným opatrením, ktoré má ohrozenej osobe zabezpečiť dočasnú ochranu pred násilným správaním zo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjej ochrany pred násilným správaním sa osoby vykázanej zo spoločného obydlia, a to cestou podania návrhu na súd na vydanie neodkladného opatrenia na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxžno aj v písomnej podobe, poskytnúť informácie o organizáciách smerujúcich k pomoci poškodeným a informácie o službách, ktoré poskytujú vrátane telexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx môže na zá-klade xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia. Po splnení zákonných podmienok (najmä náležitosti návrhu; x xxx xxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpade tohto typu neodkladného opatrenia sa všeobecná lehota skracuje na 24 hodín od doručenia návrhu. Toto skrátenie smeruje k operatívnemu rozhodnutxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkázania a tiež s cieľom dôsledného dodržiavania zákonnosti tohto postupu, policajt je povinný pribrať k úkonom, ktoré súvisia s vykázaním zo spoločnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxa môže byť zdrojom cenných poznatkov. Nezúčastnenou osobou je taká osoba, ktorá nemá žiadny vzťah k predmetnej veci a ani k účastníkom tohto postupu (vrxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxvota alebo zdravia alebo v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania (ak by zabezpečovanie jej prítomnosti smerovalo k vzniku situácie, keď by už vyxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxia.
K odseku 9
Policajt je v zmysle tohto ustanovenia oprávnený vykázať zo spoločného obydlia osobu a zakázať jej vstup doň na obdobie 10 dní od momenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xa približovať k ohrozenej osobe (hoci pred tým tak nemohla urobiť na menšiu vzdialenosť ako 10 metrov).
Ak však ohrozená osoba počas trvania vykázanxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx teda účinky vykázania (vykázanie, zákaz vstupu, zákaz približovať sa k ohrozenej osobe) trvajú až do vykonateľnosti rozhodnutia súdu o neodkladnom oxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxladného opatrenia ohrozenou osobou na súd, útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť ohrozenej osobe potrebnú pomoc a súčinnosť. Toto ustanovenix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia boli totiž upravené na podmienky civilnej sporovej úpravy, v zmysle ktorej už nejde o návrh predbežného opatrenia, ale o návrh neodkladného opatrenxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosť pri doručovaní návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd.
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia, alebo na podklade iných skutočností), že podmienky pre vykázanie osoby zo spoločného obydlia tak, ako ich pôvodne posúdil, predsa len neboli splnxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohrozenou osobou. V takom prípade ukončí vykázanie a z neho plynúceho povinnosti a obmedzenia a upovedomí o tom tak ohrozenú, ako aj vykázanú osobu.
K xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxvinnosť kontrolovať počas trvania vykázania, či vykázaná osoba skutočne dodržiava a rešpektuje obmedzenia a povinnosti, ktoré jej plynú z vykázaniax xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxsťovať plnenie podmienok vykázania tak u ohrozenej osoby, ako aj u osoby vykázanej.
K odseku 12
O postupe vykázania a jednotlivých úkonoch v rámci nxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby mladšia ako 18 rokov veku, kópiu tohto záznamu zasiela aj orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxdnej ochrane môže byť výnimočne svojpomoc, teda možnosť ohrozeného vlastnými silami bezprostredne hroziaci neoprávnený zásah inej osoby do svojho pxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xčelom zmocniť sa svojho práva od osoby, ktorej toto právo nepatrí.
R 36/2009:
Pokiaľ je v súlade so zákonnými podmienkami pred príslušným orgánom zxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníka konania (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka), a to ani v prípade, že po jeho vydaní sa preukáže, že nebolo vydané dôvodne. Nezákonnosť rozhodnxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxravidla širokému, ale inak bližšie neurčenému počtu osôb. Každá osoba má právo na tieto priestranstvá a do takýchto miest vstupovať, voľne sa v nich pohxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx podrobiť dôslednej prehliadke, ak je to potrebné:
a)
pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov,
b)
pri pátraní po hľadaných osobáxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxciach, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti alebo s trestnou činnosťou súvisia.
Úmyselnými trestnými činmi sú všetky trestné činy, za ktoré Trxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ak sa za ne v kvalifikovanej skutkovej podstate ustanovuje trestná sadzba trestu odňatia slobody, ktorá v hornej hranici prevyšuje 5 rokov. Hľadanými xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, ktorých pobyt nie je známy a je potrebné zabezpečiť ich prítomnosť na určitých úkonoch konania, osoby podozrivé zo spáchania trestného činu, osxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxých zariadení, kde boli umiestnené a pod.
Strelivom je podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov sa za výbušninu považuje pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Výbušninou nie je látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vytvárať výbušnú zmes plynu, pary alebo prachu. Výbušným predmetom je výrobok, ktorý obsaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xsychotropné. Omamné látky sú všetky látky, ktoré vyvolávajú návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania so závažnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
Vecami, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, sú všetky veci neoprávnene (t.j. txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdmety, pomocou ktorých bol trestných čin spáchaný, predmety vzťahujúce sa na skutok, vzťahujúce sa na osobu páchateľa, preukazujúce výšku spôsobenex xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx skôr uvedené veci alebo osoby v týchto miestach nenachádzajú. Uvedené oprávnenie jednoznačne smeruje k ich nájdeniu.
K odseku 2
Ak policajt v rámcx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx. Zbraňou na tieto účely je čokoľvek, čo môže urobiť útok voči telu dôslednejší. Ak policajt skonštatuje, že táto osoba má pri sebe zbraň, má oprávnenie jx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxyku.
Po skončení uzavretia verejne dostupného miesta je policajt povinný osobe odňatú zbraň vrátiť. Nevráti jej ju iba v prípade, ak tomu bránia zákxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xúvisiaca s trestnou činnosťou a je potrebné odňať a zaistiť ju). Ak zákonné dôvody vytvárajú prekážku vrátenia zbrane tejto osobe, zbraň sa jej nevrátix xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxeniť so žiadnou inou.
K odseku 3
Rozvoj terorizmu v súčasnej spoločnosti viedol k viacerým legislatívnym zmenám a úpravám právnych predpisov a ich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxdne odňať, sa tak rozšírila aj na prípady, kedy na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický útok alebo už k nemu došlo. Dôvodom uzavretia je prirodzxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxchanie alebo s ním akokoľvek súvisiace, zabezpečiť bezpečnosť osôb pred rizikom, ktoré sa s teroristickým útokom neodmysliteľne spája. V prípade, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh z neho, k zisteniu možných dôkazov, k špecifikácii prostriedkov, ktoré boli použité na spáchanie činu a pod.
Súvisiace xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov;
zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odísť.
R 47/2013:
Pri pátraní po hľadanej osobe je policajt v zmysxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí je primeraný a zákonu zodpovedajúci postup, ak sa policajt pri vykonávaní predmetného služobného zákroku zároveň na základe § 22 ods. 1 uvedeného záxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxjúcemu policajtovi známe, že osobu spolujazdca s hľadanou osobou spájajú predchádzajúce spoločné kriminálne aktivity. Forma presvedčenia sa o držbx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľadom aj na legálnu definíciu zbrane (§ 122 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou TZ) je primerané, aby bola osoba vyzvaná na vyloženie všetkého, čo má pri sebex xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnciách § 21 ods. 2 ZoPZ a v nadväznosti na to podľa § 92 TP.
Oprávnenie otvoriť byt
KOMENTÁR
K odseku 1
Policajtovi je zverené oprávnexxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spôsobom intenzívne zasahuje hlavne do oblasti ústavne garantovaného práva na ochranu obydlia. Priamo čl. 21 Ústavy SR garantuje nedotknuteľnosť oxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xasahovať, no výhradne v prípade, ak je tento zásah v súlade so zákonom, a ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxjtovi dovoľuje, aby jednak otvoril, a následne na to aj vstúpil do bytu či iného uzavretého priestoru v presne ustanovených prípadoch. Zákonným podklaxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtvoriť a vstúpiť do bytu, ale taktiež sa rovnaké oprávnenie vzťahuje na iný, resp. na akýkoľvek uzavretý priestor. Najčastejšie pôjde o domy, o priľahkx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx reálneho otvorenia a vstupu do tohto priestoru. Policajt je oprávnený tieto priestory otvoriť a vstúpiť do nich v prípade, že:
a)
je dôvodná obava z oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xx x xxxx xxebo inom uzavretom priestore zdržiava páchateľ úmyselného trestného činu.
Ohrozenie života alebo vážne ohrozenie zdravia osoby sú prípady, kxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ak by policajt tieto priestory neotvoril, nevstúpil do nich a nezasiahol. Dôvodnou obavou nie je prípad každej obavy, ale ide o takú obavu, keď z povahy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx ohrozenia, a teda pod tieto prípady je možné subsumovať tak prípady, kedy pôvodcom ohrozenia je človek, ako aj prípady, keď takáto obava vzniká v dôsledxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxda na majetku závažnej povahy a vec neznesie odklad. V prípade ohrozenia majetku ide o prípady, keď je možné predpokladať z povahy situácie vznik závažnxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je teda potrebné do určitého pomeru dávať škodu, ktorá by mohla vzniknúť bez zásadu policajta, a tú, ktorá vznikne pri jeho zásahu. Škoda, ktorá pri zásaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xy byť zrejme väčšia. Dôležitou podmienkou v tomto prípade je, že vec nezniesla odklad, a teda z hľadiska časového nebolo možné čakať. Ak si povaha situácxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa miera pravdepodobnosti, že sa tu páchateľ trestného činu, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti umožňuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Vo všetkých týchto prípadoch je policajt oprávnený otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor, vstúpiť do neho a vykonať úkony smerujúce k odvrátenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xverené aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že v byte alebo v inom uzatvorenom priestore sa nachádza zomretá osoba. Ide hlavne o prípady, keď osaxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtoroch. Dôvodné podozrenie, ktoré tu vzniká, môže plynúť z výsledkov vlastnej činnosti policajta alebo sa môže odvíjať od prípadného oznámenia o zápaxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxx xxxntaktovať a pod.
K odseku 3
K otvoreniu bytu alebo iného uzavretého priestoru by mala byť prizvaná a následne pri vstupe doň by mala byť prítomná aj nexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxto intenzívnym zásahom do ústavne garantovaných práv sa povinne prizývajú nezúčastnené osoby. Sú to osoby, ktoré nemajú žiadny vzťah k predmetnej vecx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxlenú informáciu (o priebehu, o postupe, o vykonaných úkonoch a pod.). Nezúčastnená osoba by mala byť prítomná v každom prípade a policajt je povinný zabxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdne ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Ohrozenie života alebo zdravia možno očakávať napríklad v prípade, ak sa vstupuje do bytu alebo iných uzavretxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxateľ trestného činu, pri ktorom možno predpokladať, že sa bude brániť útokom. Ani v prípade, ak by hrozilo nebezpečenstvo z omeškania, nie je nutné zabexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účel vykonávaného úkonu a potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí, by sa v danom čase mohlo stať reálnym.
K odseku 4
Policajt v zmysle tohto oprávnxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxstore zdržiava páchateľ úmyselného trestného činu. Tieto priestory je oprávnený otvoriť a vstúpiť do nich bez ohľadu na súhlas a vedomie nájomcu alebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx tento postup takto konštruovaný z dôvodu potreby operatívneho zákroku s cieľom odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva.
Ihneď po tom, čo však vykonx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xný uzavretý priestor. Primárne by byt alebo iný uzavretý priestor mala následne uzavrieť osoba nájomcu, prípadne vlastník alebo iná oprávnená osoba. xx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xzavretého priestoru predstavujú pomerne intenzívny zásah do ústavne garantovaných práv. Na jednej strane sa síce nedotknuteľnosť obydlia zaručujex xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx policajta smerujú k odstráneniu hroziaceho nebezpečenstva a výhradne na tento účel by sa mali obmedzovať. Vylučuje sa preto, aby policajt pri výkone txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxozí. Jednotlivé úkony, ktoré policajt v zmysle tohto oprávnenia vykonáva, je tak potrebné hodnotiť z hľadiska toho, či boli nevyhnutné, nutné alebo poxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxedziť výhradne na sledovaný účel a iné úkony vykonať nesmie.
K odseku 6
O postupe otvorenia bytu alebo iného uzavretého priestoru a následne o jednoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxisuje následne úradný záznam. Vyznačuje v ňom aj dôvody, ktoré viedli k tomuto postupu a prítomnosť nezúčastnenej osoby na ňom, prípadne skutočnosť, žx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxestný zákon
JUDIKATÚRA
R 26/2001:
I. Ústavou SR vytvorená ochrana práva na súkromie sa vnútorne diferencuje. Jednotlivými ustanoveniami sa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxť je spôsobilý zároveň zasiahnuť aj do súkromného a rodinného života jednotlivca. Podľa okolností konkrétnej veci sa ten istý zásah teda môže dotknúť txx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxahovaním do súkromného a rodinného života, v spojení s xxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxieť také zasahovanie, ktoré nemá základ v zákonnej úprave, nesleduje legitímny cieľ, nedbá na podstatu a zmysel obmedzovaného základného práva a slobxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi medzi namietaným zásahom a sledovanými legitímnymi cieľmi bude závisieť od zistenia, či zásah spočíval na relevantných a dostatočných dôvodoch.
Ixxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, musí byť vykladané a uplatňované v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (čl. 1xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx práv a slobôd, sa umožňuje dosiahnuť s ohľadom na jej konkrétne okolnosti rovnaký cieľ a účel, aký sleduje Ústava Slovenskej republiky, t.j. spravodlixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Na účely plnenia týchto úloh sú policajtom zverené osobitné oprávnenia. xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnikov, nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Daňové úniky sú všeobecne problematickým javom, keďže sú xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv rôznej povahy, čím sa zabezpečuje to, aby sa do štátneho rozpočtu dostávali všetky prostriedky, ktoré sa doň za rozhodujúce obdobie a z konkrétnej činxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx možné považovať výsledok ekonomického správania daňových subjektov, ktoré smeruje k zníženiu alebo k minimalizácii daňovej povinnosti voči štátu. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, má za následok vznik daňových únikov. K nim prispieva aj povaha právnej úpravy, ktorá v niektorých prípadoch dovoľuje, resp. umožňuje obchádzanie daxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxadov ide o konania, ktoré majú povahu niektorého z trestných činov hospodárskej povahy tak, ako sú zaradené do V. hlavy osobitnej časti Trestného zákonxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé rozumieť všetky spôsoby protiprávneho (v rozpore s právnou úpravou realizovaného) nakladania s finančnými prostriedkami v rôznej podobe. Za legalxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Za legalizáciu príjxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku axxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tenxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
d)
účasti na konaní podľa predošlých písmen, a to aj vo forme spolčenia, nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účel, ktorý sa v prípade týchto konaní vyžaduje, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie takx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xinnosti podľa § 233 TZ a podľa § 234 TZ. Páchateľ v tomto prípade príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti v úmysle zatajiť existenciu takéhoto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie nakladá s týmito prostriedkami niektorým so zákonných spôsobov (prevedie na seba alebo inéhox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxmu zadováži, alebo drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí). Tohto trestného činu sa dopustí aj ten, kto neoznámi, alexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti tak, ako je vymedzená skôr alebo neobvyklú obchodnú operáciu.
Prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ak sa pri nich predpokladá značná škoda alebo škoda veľkého rozsahu, vykonať konkrétne opatrenia. Nejde tedx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnica spôsobenej škody, a to v nadväznosti na jej klasifikáciu obsiahnutú v ustanoveniach Trestného zákona. Tieto oprávnenia teda má len v prípade, ak sx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xkodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xo každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie,
b)
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť postupom podľa § 21 ZoPZ; v prípade zaxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xúpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.
K odseku 2
Takéto oprávnenia nie sú policajtovi služby kriminálnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxsov v pôsobnosti colnej správy. Ide o formuláciu zákonnej výnimky pre tieto prípady. Ak by však išlo o spáchanie viacerých trestných činov v (jednočinnxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisov v pôsobnosti colnej správy), tieto oprávnenia prináležia policajtovi služby kriminálnej polície alebo služby finančnej polície.
K odseku x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xlobôd patriacich do oblasti výkonu podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti, uvedené xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtup smerujúci k dosiahnutiu sledovaného cieľa. Je neprípustné, aby sa takýmto spôsobom sledoval iný, ako zákonom predpokladaný cieľ, ktorým je odhaľxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxčasná právna úprava nepozná inštitút svedka úkonu, no v prípade podobných zásahov sa vyžaduje, aby policajt služby finančnej polície alebo služby krixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxnení policajta podľa tohto ustanovenia priamo či nepriamo dotýka, alebo ten, ktorý je oprávnený v jeho mene konať a vystupovať zaň navonok.
K odseku 4
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv a ich páchateľov a špecificky spolupôsobenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi a všetkých s nimi súvisiacich trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov môže policajt služby finančnej polície alebo služby kriminálnej polícix xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxej forme predloženie správy o klientoch bánk alebo pobočiek, hoci tieto za normálnych okolností podliehajú bankovému tajomstvu. S ohľadom na ustanovxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxované správy s údajmi o klientoch a nemôžu sa v tomto prípade dovolávať ochrany zákonného bankového tajomstva.
K odseku 5
V rámci služby finančnej pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe § 233 TZ) a financovania terorizmu podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnovenia. Financovaním terorizmu sa podľa tejto úpravy rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov s úmyslom použiť ich alebo x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestného činu terorizmu alebo
b)
trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej lixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu.
V každom prípade ide o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxstí, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie tak, ako ich definuje § 4 tohto zákona.
Súvisiace predpisy
zákon č. 297/2008 Z.xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x 76/2007:
Ak žalovaný pri ukladaní pokuty posudzoval nielen závažnosť a dĺžku trvania porušovania zákona, ale aj jeho povahu, možný dopad na legalizáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnnosti, zameraného proti legalizácii nezákonných príjmov, postupoval pri uložení sankcie v súlade so zákonom.
R 38/2012:
Zásada zákazu zneužívxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x tomu rozsudok vo veci Ampliscientifica a Amplifin, z 22. mája 2008, C- 162/07 Zb.):
Daňová výhoda vyplývajúca z toho, že podnik uprednostnil lízingovx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xozpore s cieľom príslušných ustanovení šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcicx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx95 a vnútroštátnej právnej úpravy preberajúcej túto smernicu, v prípade, že zmluvné podmienky týkajúce sa týchto operácií, a to najmä tie, ktoré súvisxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxni uplatneniu uvedených ustanovení, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. Okolnosť, že tento podnik v rámci bežných obchodných transakcií neuskxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx veci samej, a/alebo účasť tretej spoločnosti ako sprostredkovateľa na týchto operáciách predstavujú zneužívajúce konanie, potom musia byť uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdstavujúce zneužívajúce konanie a/alebo účasť tejto spoločnosti.
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxpešný, keď splní zákonné podmienky uvedené v § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
R 98/2015:
Sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxzpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.
Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov
KOMENTÁR
S cieľom zaistiť bxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx x8/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov sa za výbušninu považuje pevná alebo kvapalná látka alebo ich xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxbia deštrukčne na okolie. Výbušninou nie je látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vytvárať výbušnú zmes plynu, pary alebo prachu. Výbušným predmetxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxv a techniky, ktoré obsahuje výbušninu a využíva jej vlastnosti na dopravu na cieľ, vyvolanie žiadaného účinku vrátane usmrtenia alebo iného poškodenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxlnou strelou a náboje od kalibru 20 mm vrátane, okrem signálneho streliva kalibru 26,5 mm.
Prípady, keď je policajt v súvislosti so zaistením bezpečxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxcie nastražených výbušných systémov a prípady likvidácie nálezu munície. Zneškodňovanie nastraženého výbušného systému je akoukoľvek činnosťou pxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe munície, výbušnín, výbušných predmetov a výbušných systémov pyrotechnikom. Zneškodňovanie munície zahŕňa odstránenie iniciačných zariadení alxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxvybuchnutej munície výbuchom za použitia adjustovanej nálože.
Aj keď v tomto prípade ide o typické situácie, podľa okolností prípadu je možné, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxt, ale len policajt na tieto účely určený a odborne kvalifikovaný, má oprávnenie nakladať s takýmito materiálmi. Včasné, bezpečné a odborné zneškodnexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtémov je z kriminalisticko-technického a tiež z trestnoprávneho hľadiska dôležité aj z dôvodu potreby zachovať kriminalistické stopy. Z tohto dôvodx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxi a skúsenosti pyrotechnika. Základom práce s takýmito systémami je ich zneškodnenie, po ktorom nasleduje spravidla likvidácia. Ak ide o výbušný systxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx súčasťou sú expertízne pokusy. Zavŕšením celého procesu je vypracovanie znaleckého posudku, odborného vyjadrenia, predbežného vyjadrenia alebo vxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxicko-relevantnou udalosťou je potrebné zneškodniť výbušný systém takým spôsobom, aby sa zachovalo čo možno najviac stôp pre následné expertízne skúxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxosti. Ak by pre pyrotechnika alebo pre inú osobu hrozilo určité nebezpečenstvo, tak prioritne sa výbušné systémy likvidujú bez ohľadu na to, či a v akom rxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 73/1999:
Pomocný pyrotechnický materiál (napr. strely bez nábojnice s prachovou náplňou, roznecovače xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxna č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, ani výbušninou v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xzbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
KOMENTÁR
Polixxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxé veci. Tak výpočet účelov, na ktoré ich môže policajt držať, skladovať a používať, ako aj výpočet toho, čo všetko je možné za takéto látky a veci považovaxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčitej miery nebezpečenstva pre život, zdravie a iné základné ľudské práva a slobody nielen samotného policajta, ale aj ďalších osôb. Pri zakázaných láxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x
a)
strelné alebo hromadne účinné zbrane
Strelnou zbraňou je možné podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xtorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele. Za strelnú zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxmu na zdraví (napr. guľomet, samopal, minomet, plameňomet, delo, ručný granát a pod.).
b)
strelivo, výbušniny, výbušné predmety
Strelivom je poxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxe aj komponent streliva. Výbušninou je podľa § 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx takej teploty, tlaku a rýchlosti, že pôsobia deštrukčne na okolie. Výbušninou nie je látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vytvárať výbušnú zmes plxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxaný za muníciu.
c)
omamné a psychotropné látky, prekurzory, jedy
V súlade s ustanovením § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx o jednu zo skupín pachov, na ktoré sa osobitne špecializuje policajná kynológia - výcvik psov na pachové práce)
e)
jadrové x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavných orgánov smerujúce k vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxce pornografiu. Detskou pornografiou sa v súlade s § 132 ods. 4 TZ rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxy vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.
g)
falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov
Povaha tohto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxlifikatívny.
Policajt bude tieto veci a látky držať najmä na účely výučby, výcviku (psov), skúšok alebo na účely expertíznej činnosti.
Rovnako tak ixx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní vecí pri plnení úloh, pri ktorých je policajt oprávnený použiť informačno-technické prostriedky.
Na držanie, skladovanie a používanie nebezpečxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xboru.
Súvisiace predpisy
zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov;
zákon č. 58/2014 Z.z. o výxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 99/2012:
Kategorizácia zbrane ako vojenského materiálu alebo civilnej zbxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxčitý špecifický účel - pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti štátu.
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxn o priestupkoch, zverené oprávnenia vyžadovať v určitých prípadoch lekárske vyšetrenie, pomocou ktorého sa zisťuje požité množstvo alkoholu alebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Konkrétne sú to prípady, kedy sa zakazuje, aby osoby vykonávajúce činxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy. Zakazuje sa ich požívanie tak pred, ako aj pri vykonávaní činnosti (napr. vedenie motorového vozidla), ak by mohli byť pri výkone takejto činnosti ešxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxušenia tohto zákazu je policajt v súvislosti s objasňovaním priestupkov (podľa zákona o priestupkoch) oprávnený požadovať, aby sa táto osoba podrobixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov zveruje polxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxrávnenie vyzvať nielen túto osobu, ale aj iné osoby, aby sa tomuto vyšetreniu podrobili, ak je dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxholické nápoje je možné považovať liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu (§ 1 zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov). Do skupiny návykových látok je možné zaradiť omamné a psychotropné látky (§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxdí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxolu sa vykonáva pomocou dychovej skúšky na tieto účely určeným prístrojom. Pomocou neho je možné určiť objemové percento alkoholu v krvi. Ak by osoba vyxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxčiť stupeň opilosti podľa medicínskych klinických príznakov. Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva orienxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxteriálu alebo orientačným testovacím prístrojom a následným laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky biologického materiálu.
V prípadoch, kex xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxžívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, policajt má oprávnenie vyžadovať lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxšetrovanej osoby nachádzal alkohol alebo iné návykové látky a v prípade alkoholu sa uvádza aj množstvo. Lekárske vyšetrenie, ktoré sa spája s odberom kxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxceho orientačného psychomotorického vyšetrenia alebo testovacím prístrojom), ak o tom policajt rozhodne a kontrolovanú osobu vyzve na vyšetrenie nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonať aj prehliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže s priestupkom určitým spôsobom súvisieť a pri týchto úkonoch zisťovať a zaisťovať stxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcajt má možnosť vykonať prehliadku miesta hlavne s cieľom zistiť, či sa tu nenachádzajú dôkazy smerujúce k preukázaniu spáchania priestupku, prípadnx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xátok a iné). Rovnako tak môže vykonať aj obhliadku vecí, ktoré s priestupkom môžu súvisieť. Ak policajt konštatuje, že ide o veci súvisiace s priestupkox xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxky miesta priestupku a vecí, ktoré by mohli súvisieť s jeho spáchaním, je oprávnený policajt zisťovať a zaisťovať stopy rôzneho charakteru.
K odseku x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sa tak protiprávneho konania, ktoré môže mať povahu priestupku. Bez ohľadu na prípady, keď to policajt môže vyžadovať, lekárske vyšetrenie vykonávanx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
JUDIKATÚRA
R 47/1998:
Ak správny orgán na preukázanie naplnenia skutkovej podstaty prejednávaného priestupku neodstránil rozpxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxutie pre nedostatočne zistený skutkový stav zrušil.
R 27/2013:
Ak obvinený z priestupku nepreukázal relevantným spôsobom zaujatosť príslušníkxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvdivé údaje, samotná skutočnosť, že nepodpísal zápisnicu o objasňovaní priestupku, neznamená, že skutok nebol dostatočne preukázaný.
R 92/2015x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxovne zakotvenej v čl. 14 ods. 3 písm. g) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, má chrániť obvineného pred bezprávnym donucovaním zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvania vôle obvineného mlčať, ako aj neprispieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktívnym konaním. Obvineného však možno podrobiť strpeniu dôkazxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxou. Od obvineného možno požadovať, aby strpel napríklad odňatie veci, odobratie vzorky dychu, moču, krvi, pachu, vlasov alebo tkanív pre účely testu Dxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchyxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po poučení vodiča o spôsobe vykonania dychovej skúšky.
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
KOMxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy vybraných materiálov (jadrové maxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xopravy v obvode železničných dráh je policajtovi zverených niekoľko oprávnení. Ide o oprávnenia, ktoré policajt vykonáva len v súvislosti s dohľadom xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov (§ 2 a 3). Dráhou sa všeobecne rozumejú jednak dráhy koľajové, trolejbusové, no aj dráhy lanové. Koľajové dráhy sú železničné dráhy, elektxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničné trate sa podľa účelu, významu a vybavenia členia na hlavné a vedľajšie. Hlavné železničné trate x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxia na zabezpečenie regionálnej dopravnej obslužnosti a na mestské a prímestské dopravné služby.
Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostrexxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxoch, skladoch, prístavoch a v termináloch.
Súhrnne železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxí, ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a na dopravu na nej. V pochybnostiach o tom, ktoré pozemky patria do obvodu dráhy, rozhodne špeciálny stavebný úrxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxé, obvod dráhy je tri metre
a)
od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ixx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxiča trakčného trolejbusového vedenia, najmenej však 1,5 metra od vonkajšieho okraja súčasti dráhy; to neplatí, ak ide o električkovú dráhu alebo trolxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad - policajt túto kontrolu vykonáva v miestach, ktoré xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxať, či sa konkrétna osoba nachádza v tomto priestore oprávnene, či do nich oprávnene vstúpila alebo vstupuje, vystúpila alebo vystupuje v rátane ich baxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxrávnene, aby miesto v obvode železničných dráh opustil - ak policajt pri tejto kontrole zistí, že v obvode železničných dráh sa nachádza osoba, ktorá sa xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxelkach, veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo súvisiacich so spáchaním priestupku, či zásielka axxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxslosti s pátraním po takých zásielkach alebo veciach je oprávnený vykonať prehliadky dopravných pro-striedkov, železničných dopravných prostriedxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xatriacich dopravných a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na posúdenie, či sa preprava tovaru po želexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov dopravcov, ich batožín a dopravných prostriedkov v prípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxtujúcich - platí pravidlo, že osobnú prehliadku môže vykonávať len osoba rovnakého pohlavia; osobnú prehliadku a aj prehliadku batožiny a dopravných xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravdepodobnosti vychádzajúca s predošlých poznatkov, že tieto veci skutočne osoba pri sebe, v batožine alebo v dopravnom prostriedku má; ich výkon pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xtorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok, a tieto podmienky nxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkované prepravným poriadkom; s ohľadom na prepravný poriadok, licenciu a kapacitné možnosti, dopravca by mal nediskriminačne prepravovať podľa príxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu alebo prepravného poriadku, alebo ak nastala nepredvídaná okolnosť, ktorá vylučuje uskutočnenie prepravy z technického, prevádzkovéhx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé tieto oprávnenia s cieľom dohliadať na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, musí mať zabezpečený prístup do jednotlivých vlakov rôznej povaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxkonom stanovených úloh (a vo verejnom záujme) a nie o prepravu policajta na jeho súkromné účely, policajtovi sa tieto oprávnenia zverujú bezplatne. Bexxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého psa. Bezplatne sa mu umožňuje preprava na stanovišti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, preprava v služobnom aj v nákladnom vozni, a rovnako tak bexxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxzpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, musí mať zabezpečený prístup nielen do vlakov rôznej povahy, ale je potrebné zabezpečiť mu prístup aj do prixxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybujú a do všetkých ďalších priestorov v obvode železničných dráh.
K odseku 4
Oprávnenia na bezplatnú prepravu jednotlivými druhmi vlakov a v rxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx železničných dráh sú zverené nielen určenému policajtovi. Ide o oprávnenia, ktoré sú zverené aj príslušníkom Vojenskej polície a Zboru väzenskej a juxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxráže boli zaradení do spoločného výkonu služby s policajtmi. Týmito oprávneniami disponujú rovnako ako policajti pri plnení zákonom určených úloh.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxz pokynu zamestnanca dráhového podniku na strane dráhy, na ktorej nie je nástupište, dopustila sa priestupku podľa § 42 ods. 1 písm. f) zákona č. 514/200x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxnnosti tejto osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxie:
a)
od dotknutej osoby požadovať vysvetlenie (§ 17 ods. 1 ZoPZ),
b)
vyzvať dotknutú osobu, aby sa dostavila pred útvar Policajného zboru v určxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzanie totožnosti zákonným spôsobom (§ 18 ZoPZ),
e)
predviesť osobu, ktorá bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez vážnych dôvodov nevyhovie vxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx x x x xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxZ),
h)
zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela, vyhotovovať obrazové, zvukové a podobné záznamy, odoberať vzorky biologických materiálov xx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxx xxisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy (§ 24 ZoPZ),
m)
pri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xoPZ),
o)
pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR (§ 26 ZoPZ),
p)
zakázať vstup osobe na určené miesto alebo prikázať osobe, aby zotrvala na určenox xxxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
r)
uzatvoriť verejne prístupné miesta (§ 28 ZoPZ),
s)
otvoriť a vstúpiť do bytu alebo iného uzatvoreného priestoru (§ 29 ZoPZ),
t)
pri odhaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx
xxxžívať výbušniny a výbušné predmety (§ 30 ZoPZ),
v)
držať nebezpečné látky a zakázané veci (§ 31 ZoPZ),
w)
požadovať vykonanie lekárskeho vyšetxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxej dopravy (§ 33 ZoPZ).
V súvislosti s plnením týchto úloh a výkonom oprávnení, ktoré sú policajtovi zverené, je každý, komu policajt adresuje výxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcajtom a oprávnení podľa osobitných predpisov (napr. kontrola pobytu cudzincov podľa § 54 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskoršícx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Na prekonanie odporu osôb v súvislosti s plnením zákonných povinností je policajt oprávnený využiť xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxz. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov
Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť
Inforxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxžívať informačno-technické prostriedky. Toto oprávnenie im priamo zveruje ustanovenie § 36 ZoPZ, ktoré je však z hľadiska úpravy používania týchto pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxstriedky používať. Nevymedzuje to, čo sa za informačno-technické prostriedky považuje a ani spôsob ich použitia. Tieto aspekty boli z právnej úpravy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx použitím informačno-technických prostriedkov v znení neskorších predpisov (tzv. zákon o ochrane pred odpočúvaním).
Podľa ustanovení tejto osoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx väzenskej a justičnej stráže a Colná správa v rozsahu osobitných predpisov a ich pôsobnosti. Konkretizáciou tohto ustanovenia "podľa osobitnej úpraxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxmačno-technické prostriedky.
Predmetom úpravy zákona o ochrane pred odpočúvaním je v súlade s § 1 používanie informačno-technických prostriedxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xpravu, ktorá sa nevzťahuje na používanie týchto prostriedkov v trestnom konaní na základe ustanovení Trestného poriadku (procesná rovina použitiaxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx optické, mechanické, chemické a iné prostriedky x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxpravovaných zásielok,
b)
získavanie obsahu správ prenášaných prostredníctvom elektronických komunikačných sietí vrátane odpočúvania telefxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a zahraničnopolitických záujmov štátxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx a slobôd iných a ak dosiahnutie tohto účelu inak by bolo neúčinné alebo podstatne sťažené. Ich použitie sa tak podmieňuje naplnením zásady subsidiaritxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxčinné alebo podstatne sťažené. Je to určitá forma ochrany pred svojvoľným zneužívaním týchto prostriedkov aj v prípadoch, keď to nie je skutočne nevyhxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdinný život, na ochranu osobnosti, na zachovávanie tajomstva súkromne oznamovaných skutočností, do tajomstva prepravovaných a komunikovaných sprxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xx xxvyhnutné na dosiahnutie zákonom uznaného cieľa, na ktorý slúži. Jednoznačne tak musí používanie týchto prostriedkov splniť požiadavku proporcionaxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxklade predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu a len na nevyhnutný čas, najdlhšie však na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenix xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx výslovne udeleného súhlasu. Ak sa má informačno-technický prostriedok použiť v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, zákonný sudca rozhodne aj o xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxších šesť mesiacov, ktoré začnú plynúť dňom udelenia ďalšieho súhlasu. Ďalší súhlas sa musí udeliť v písomnej forme najneskôr v posledný deň plynutia pxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxie informačno-technického prostriedku musí byť obligatórne písomná a musí obsahovať nasledujúce údaje:
a)
druh informačno-technického prostrxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx prostriedok použiť,
b)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx použitie informačno-technického prostriedku.
Žiadosť sa predkladá zákonnému súdu, ktorý o nej však nesmie rozhodnúť v prípade, ak nemá požadxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xecne príslušný krajský súd; to neplatí, ak ide o vec patriacu do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.
Na rozhodovanie o súhlase na použitie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxho organizačný útvar. Proti rozhodnutiu o súhlase nemožno podať opravný prostriedok. Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na použitie informačno-technixxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxžívania.
Vo výnimočných prípadoch je Policajný zbor oprávnený použiť tieto prostriedky aj bez súhlasu zákonného sudcu. Ide o prípady, keď existujx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ide o vec, ktorá neznesie odklad a súhlas zákonného sudcu nemožno vopred získať. Ide o prípady, keď by aj tak sudca zrejme tento súhlas vydal, sú splnené zxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxstriedkov. Policajný zbor je povinný oznámiť začatie použitia informačno-technického prostriedku zákonnému sudcovi do jednej hodiny od začatia poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prostriedku. V žiadosti uvádza aj skutočný čas začatia používania konkrétneho prostriedku. Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný súhlas záxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo použitie sa bezodkladne skončí. Takto získané informácie nesmú byť použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom orgán štátu, ktorý ich zničil, bezoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxa informačno-technických prostriedkov skúmať, či trvajú dôvody ich použitia. Ak tieto dôvody pominuli, je povinný použitie informačno-technickýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxanovenie § 36 ZoPZ vymedzuje okruh situácií, agendu Policajného zboru, pri plnení úloh ktorej je Policajný zbor oprávnený využiť informačno-technixxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxh na úseku odhaľovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov. Konkrétne Policajný zbor je oprávnený xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxi príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu [§ 233 TZ, § 419 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 4 TZ],
c)
pri odhaľovaní trestnej činnosti a financxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xržaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, súvisiacej s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxicou prevyšujúcou 5 rokov (§ 11 ods. 1 TZ),
e)
pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa zákona č. 256/1998 Zxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx finančných operácií (§ 39a ZoPZ),
g)
pri odhaľovaní úmyselných trestných činov verejných činiteľov a trestných činov korupčných (podľa druhého x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxmenej dva roky,
h)
pri odhaľovaní iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republixx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxneného z trestného činu a jeho obhajcu (či už zvoleného alebo ustanoveného, alebo náhradného). Ich vzťah je totiž špecifický jednak osobnou povahou, nx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxivosti). Obvinený má navyše v zmysle trestno-procesných ustanovení právo radiť sa so svojím obhajcom aj bez prítomnosti tretej osoby (§ 34 TZ).
Súvxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov;
zákona č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka v znení neskorších predpisov;
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxa obsahovať dôvody, prečo sa žiada obmedzenie zá-kladného práva na súkromie, tak je zrejmé, že rozhodnutie nestranného súdu, ktorý toto rozhodnutie nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xeradlo rýchlosti pohybujúceho sa telesa svojou povahou a použitím pri odhaľovaní dopravných priestupkov v zmysle zákona o priestupkoch nemožno kvaxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxhnických prostriedkov.
R 98/2008:
Účasť fyzickej osoby v pozícii vodiča motorového vozidla ako účastníka cestnej premávky netvorí podľa názoru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxajúcich pojmové znaky zákona č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, dotknutá, a prexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxby, pričom nedochádza k porušeniu princípu proporcionality (primeranosti), ktorý vo svojich rozhodnutiach uplatňuje Európsky súd pre ľudské práva xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxj osoby skúmať jeho legalitu, legitimitu a proporcionalitu. Existencia právneho základu (zákonnej normy) pre rozhodnutie o zásahu do práva na súkromxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxmunikačnej prevádzky vydaný podľa § 80 Trestného poriadku, ako aj rozhodnutie podľa § 36 a § 37 ZoPZ musí byť xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je aj právo účastníka konania, procesnej strany v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zárukou toho, že výkon spravodlivosti nebude arbitrárny.
Dohovor zakladá legitimitu zásahu do práva na súkromie len v prípadoch, že to vyžaduje záujxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrálky alebo ochrany práv a slobôd iných. V iných prípadoch je štátny orgán (teda aj súd) povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do výkonu práva na rešpektxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxahnutia legitímneho cieľa. Nevyhnutnosť potom musí skúmať všeobecný súd s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu s dôrazom na skutočnosť, či tieto nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
R 4/2010:
Ak žiadosť príslušného orgánu na udelenie súhlasu podľa ustanovenia § 36 a § 37 ZoPZ musela obsahovať dôvody, prečo sa žiada obmedzenie zá-xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx zásah do súkromia (odpočúvanie) nebolo možné realizovať.
Opodstatnenosť každého zásahu do základných práv a slobôd sa v demokratickom a právnom štáxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xbecnej polícii vyhotovovanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov z miest verejne prístupných (medzi ktoré možno jednoznačne zaradiť aj vyhoxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxkej republiky, vyhodnotil odvolací súd použitie merača rýchlosti a dôkazu z neho získaného žalovaným za nezákonné. Pre porovnanie odvolací súd poukaxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxplicitne priznáva obecnej polícii oprávnenie, ak je to potrebné pre plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. 6 Sžo 252/2010:
R 53/2013:
I. Výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť ustanovená v § 23 ods. 9 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxuté (t.j. ak ide o skutočnosti, ktoré sa advokát dozvedel pri samotnom výkone obhajoby, nielen v súvislosti s jej výkonom).
Povinnosť advokáta zachovxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxnosti dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Splnenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo zákona o advokácii je v takom prípade okolnosťou vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xP vypočúvaný o okolnostiach spáchania niektorého z trestných činov korupcie, ktorý mal byť spáchaný za účelom získania neoprávneného prospechu (prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdieť v súvislosti s výkonom obhajoby a spáchanie trestného činu už nemožno prekaziť (§ 36 ods. 3 posledná veta, § 129 ods. 3 TP). Výsluch advokáta ako svexxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxpech ktorého má povinnosť mlčanlivosti v zmysle § 129 ods. 2 TP.
III. Osobu zadržanú ako podozrivú zo spáchania trestného činu, ak podozrenie nebolo roxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vznesenia obvinenia policajtom s predchádzajúcim súhlasom prokurátora podľa § 205 ods. 1, ods. 2 TP.
Operatívno-pátracia činnosť
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxj, personálnej, ako aj ekonomickej, technickej, taktickej požiadavky a celého radu ďalších požiadaviek, sú poznávané objekty kriminality, ktoré môxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xieľavedome zapojené do tejto činnosti, v konkrétnom čase, na určitom mieste, za určitej situácie. Cieľom tohto poznávania je účelové získavanie a vyhxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vnímané poznávaným subjektom bezprostredne, a to buď v čase pred ich xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxaného kriminálneho objektu alebo kombináciou týchto postupov.
Operatívna činnosť predstavuje základ odhaľovania latentných druhov kriminalixxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxno-pátraciu činnosť je v tomto kontexte potrebné vnímať ako základ odhaľovania latentnej kriminality spoločne so zisťovaním a následne usvedčovaníx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a účinného využívania. Ak by sa tieto prostriedky nevyužívali spravodajským spôsobom, a teda osoby, ktorých sa výkon týchto prostriedkov dotýka, by v xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxi žiadne relevantné informácie ani veci.
Je nutné si uvedomiť, že operatívno-pátracia činnosť sa skladá z dvoch základných činností, a to z operatíxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxsť operatívna a spravodajská činnosť. Obsah operatívno-pátracej činnosti je v rozpore s jej označením, pričom v zahraničí sa s termínom operatívno-pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pri operatívnej činnosti možno konštatovať, že nejde o pojem "operatívny" (operational) v zmysle rýchlosti a pružnosti spolupráce, ale že ide o pojem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxtívna činnosť, operatívna práca, využívanie špeciálnych vyšetrovacích metód, skryté vyšetrovanie.
Ide o sústavu opatrení, ktorých výkon je zvexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdných a ústavne garantovaných ľudských práv (právo na súkromie, právo na ochranu osobnosti a pod.), presne sa formuluje účel, na ktorý je možné tieto prxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxvania jej páchateľov,
c)
zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov,
d)
zabezpečovania a pxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je neodmysliteľnou súčasťou širšej stratégie odhaľovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov mimo trestného konania, na základe ustanoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektov, pomocou nich sa poskytuje ochrana ohrozenému a chránenému svedkovi, ochrana štátnej hranice a napomáhajú aj v procese pátrania po osobách a xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x x xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane svedka v znení neskorších predpisov sa za ohrozeného svedka považuje osoba, ktorá v trestnom konaní vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia, ak bol útvaru Policajného zboru doručený písomný návrh xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxho svedka sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v návrhu na ochranu alebo v návrhu na opatrenia. Chráneným svedkom sa rozumie osoba zaraxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxsledné dokumentovanie trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov predstavuje náročnú činnosť, ktorá sa realizuje na základe a v medziach zákona. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxy štátu vedomosť, nebola im oznámená, je pred nimi náhodne alebo systematicky a cieľavedome ukrývaná a utajovaná. V rámci odhaľovania, dokumentovanix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxených objektov, na účely zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice a vypátrxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxpátracej činnosti spočíva hlavne v dôslednej práci s informáciami. Konkrétne je to získavanie, spracúvanie, analýza, interpretácia a vyhodnotenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx k tomu smerujú prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Mnohé z nich sa priamo ex lege vykonávajú spravodajsky a utajene, čo smeruje k získaniu neskxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxmosť, nie sú tak efektívne práve s ohľadom na to, že mnohé formy protiprávneho konania sú dôkladne utajované a na tomto majú záujem v zásade všetky zúčastxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xím je značne limitované ich možné ďalšie využitie a hlavne ich dôveryhodnosť.
K xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxy určeným službám Policajného zboru. Nie všetky služby Policajného zboru, a teda nie všetci policajti sú oprávnení na výkon týchto silne intenzívnych xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi.
Súvisiace predpisy
zákon č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššiehx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxe byť nadradené ani zásade stíhania zo zákonných dôvodov a ani právu na zákonný proces, pretože by to viedlo k snahe dosiahnuť "pravdu" za každú cenu, tedx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm je tiež náležité zistenie skutkového stavu veci, musí byť vždy v súlade so zákonom. Žiadnymi limitmi neobmedzené objasňovanie trestných činov by viexxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtického a právneho štátu (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR) a umožňuje ochranu ďalších práv a právom chránených záujmov.
Preto rešpektovanie a dodržiavanie zákoxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxho, bez ktorého nemožno hovoriť ani o zákonnom, a ani o spravodlivom rozhodnutí súdu
R 107/2015:
I. Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje potom legitímny záujem na odopretí poskytnutia informácií.
II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie o činnosti orgánov činných v trestnxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxôb alebo schopnosť orgánov činných v trestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať alebo odhaľovať trestnú činnosť, stíhať trestné činx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxcajného zboru Slovenskej republiky.
Prostriedky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtriedky operatívno-pátracej činnosti. V policajnej teórii je však možné stretnúť sa aj s viacerými teoretickými členeniami týchto prostriedkov, ktxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxho charakteru. Konkrétne sú to prostriedky:
a)
základné, ktoré sa dajú využívať všeobecne, a teda aj pri tomto druhu kriminality,
b)
prostriedxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx prípadoch.
Právna úprava prostriedkov operatívno-pátracej činnosti je v našich podmienkach duálna tak, ako aj v niektorých iných krajinách. xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadku, ale aj tie, ktoré majú túto povahu na základe ustanovení zákona o Policajnom zbore:
a)
na základe zákona o Policajnom zbore ide hlavne o prostxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ktoré konajú v prospech zboru, predstieraný prevod veci a niektoré ďalšie v súlade s § 39 ZoPZ,
b)
na základe Trestného poriadku, kde ide hlavne o prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxné poukázať na skutočnosť, že metódy a postupy operatívnej činnosti sú upravované v interných predpisoch (napr. Ministerstva vnútra SR), čo je určitá xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xperatívni pracovníci oprávnení používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Pri ich použití treba akceptovať aj ich technickú a taktickú chxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxiedky operatívno-pátracej činnosti,
b)
operatívno-informačné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na získanie a dokumentovanie informácií o prebiehajúcom konaní alebo stavoch, ktoré toto konanie vyvolali. Ich účinnosť a efektivita sú závislé od výxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné alebo zriadené kategórie subjektov, ktoré v koordinácii s operatívnymi subjektmi môžu zvýšiť účinnosť a efektivitu pri plnení konkrétnych operatxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxné za prostriedky operatívno-pátracej činnosti považovať:
a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov,
cx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
f)
objekty a miesta používané pod legendou,
g)
predstieraný prevod veci (§ 41a ZoPZ).
Viaceré z uvedených prostriedkov je možné využiť txx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxie osôb a vecí má povahu časovo vymedzeného, utajené ho pozorovania objektov operatívneho záujmu na miestach verejnosti prístupných, za účelom získaxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxom prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, ktorých použitie vytvára pomerne široký priestor pri plnení zadaných úloh. Ich nasadenie je realizoxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxý zákon o Policajnom zbore bližšie nekonkretizuje, no ide o prostriedok, ktorý súvisí rovnako ako krycie doklady x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh systémoch štátnych orgánov a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje; používať zvláštne spôsoby vykazovxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo všeobecného zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia v nezamestnanosti. Za takéto objekty nemôžu slúžix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxj činnosti na základe ustanovení zákona o Policajnom zbore je limitované konkrétnym účelom, ktorý sa ich použitím má dosiahnuť. Okrem už vyššie načrtnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxžitia je potrebné spomenúť aj účel, dosiahnutím ktorého je použitie týchto prostriedkov limitované. Policajný zbor využíva pro-striedky operatívnxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxti trest odňatia slobody s hornou hranicou prevyšujúcou 5 rokov) a pri zisťovaní páchateľov týchto trestných činov. Práve utajený spôsob využívania txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxania ich páchateľov. Dôležitým účelom použitia prostriedkov operatívno-pátracej činnosti je aj ochrana legalizanta a agenta (§ 39a ZoPZ), úlohy pri xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxačno-technické prostriedky na základe § 36 ZoPZ. Rovnako je prostriedky operatívno-pátracej činnosti možné využiť na za podmienok, ktoré stanovuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xby používanie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti smerovalo len k takto vymedzenému cieľu a sledovalo takto vytýčený cieľ. V každom prípade mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdovaného cieľa a naplnenie konkrétneho zákonného účelu musí byť tento prostriedok primeraný. Jeho použitím sa navyše nesmie sledovať žiadny iný, resxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxosťou kriminálneho spravodajstva (§ 39a ZoPZ) pri vykonávaní bezpečnostných previerok v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrostriedkov ako proces spracúvania informácií o osobách a dopravných prostriedkoch v rozsahu, ktorý ustanovujú ustanovenia Schengenského dohovorxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xadväznosti na rozsah a pomernú neurčitosť samotného pojmu "monitorovanie" sa prirodzene vynárajú otázky týkajúce sa používania, zneužívania tohto xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxedzením je, že takéto údaje získali útvary Policajného zboru pri plnení zákonom zverených úloh.
V tejto nadväznosti možno uviesť argumentáciu v prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xboru, najmä ak ide o pátranie po osobách, zisťovanie polohy, pohybu osoby a aj na účely ich možnej ochrany. V tejto nadväznosti možno spomenúť čl. 99 Dohoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxne dôvody predpokladu, že dotyčná osoba v značnom rozsahu plánuje alebo sa dopustila obzvlášť závažných trestných činov alebo z celkovej charakterisxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činov. Okrem dôležitosti tohto prostriedku pri plnení úloh Policajného zboru je tu súčasne vidieť aj určitý prevenčný aspekt. V každom prípade však idx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdku. Povaha a charakter prípadov, kedy je možné ho využiť, prirodzene nasvedčuje spravodajskej povahe jeho použitia, teda použitiu utajeným spôsoboxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxh hraniciach);
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
R 107/2015:
I. Výsledky oxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxnosť polície. V takomto prípade existuje potom legitímny záujem na odopretí poskytnutia informácií.
II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xk by tým boli ohrozené práva tretích osôb alebo schopnosť orgánov činných v trestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať alebo odhaľovax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx na zamedzenie úniku informácií z Policajného zboru Slovenskej republiky.
Nález Ústavného súdu SR z 2. februára 2016, sp. zn. III. ÚS 490/2015:
Slexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxívania obrazových, zvukových alebo iných záznamov ide o výrazný zásah do súkromnej sféry jednotlivca, s čím sa jednoznačne snúbi jeho právo na preskúmxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx možnosť podať proti nariadeniu takéhoto opatrenia opravný prostriedok a o jeho realizácii sa môžu potenciálne dozvedieť až dodatočne, keď už zásah do xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxtočné preskúmanie. Ako už bolo uvedené, preskúmateľnosť dôvodnosti vydania takého súhlasu si vyžaduje relevantnú konkrétnu vysvetľujúcu argumentxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx o konkrétne skutočnosti je daný súhlas spravidla nepreskúmateľný. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vzhľadom na utajený charakter takýchto sledovacxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xčel zmariť. V skutočnosti je však opak pravdou. Práve vzhľadom na utajený charakter sledovacích opatrení nič nebráni tomu, aby dôvody, ktoré viedli krxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxodnutia a o dôvodoch, ktoré k tomu viedli, dozvedieť len dodatočne (obdobne I. ÚS 274/05).
Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agexx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxami. Základom nej je vyhľadávanie, získavanie a následná analýza a vyhodnocovanie potenciálnych informácií, ktorým sa v tomto procese priznáva význxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxlo mať povahu trestného činu a o osobách páchateľov týchto trestných činov. V procese následnej analýzy týchto informácií sa potvrdzuje alebo vyvracix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpočívajúca v získavaní, sústreďovaní, vyhodnocovaní informácií o trestných činoch a ich páchateľoch a súčasne sa ňou vytvárajú podmienky pre použitxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xituácie a bežných foriem správania sa v prostredí. Prirodzene, že sa vykonáva utajovaným, spravodajským spôsobom, čo je základ pre získanie objektívxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxa - agenta, ako aj policajta - legalizanta, ktorý tiež koná, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xperatívne plní úlohy pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní a usvedčovaní ich páchateľov za podmienok, ktoré uvádza § 117 TP.
Výber legalizantx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxály zo spisu. Základom nasadenia legalizanta v konkrétnom prípade je žiadosť o jeho nasadenie, v ktorej musia byť uvedené skutočnosti rozhodujúce pre xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxizant pri svojej činnosti (pri plnení svojich úloh) bude donútený spáchať trestný čin, je potrebné túto skutočnosť oznámiť vyžadujúcemu útvaru a tentx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxť legalizanta končí spravidla splnením stanovenej úlohy. Jeho činnosť môže skončiť aj neodkladne, ak:
a)
sa vyzradila jeho príslušnosť,
b)
sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlušníkov,
d)
požiadavky vyžadujúceho útvaru nesmerujú k splneniu cieľa, ktorý sa má nasadením legalizanta dosiahnuť,
e)
z iných dôvodov.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxizanta. V každom prípade, informácie, ktoré legalizant pri plnení určenej úlohy získava, majú povahu operatívnych informácií.
K odseku 3
V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxky pre použitie agenta. Policajta, ktorý vystupuje a koná pod trvalou alebo dočasnou legendou na úseku kriminálneho spravodajstva, je možné za zákonox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt agenta bol do slovenského právneho poriadku zavedený zákonom č. 247/1994 Z.z., ktorý novelizoval Trestný poriadok, a to s účinnosťou od 1. októbra 19xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxkácie trestného práva u nás. V súčasnosti je jeho právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 117 súčasného Trestného zákona. Agent je príslušník Policajnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xáchateľov zločinu, trestných činov korupcie, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmov z trestxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, ktorá bude na tieto účely ustanovená prokurátorom na návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru, ktorý je poverený ministrom vnútra. V zmyxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xrčitým spôsobom dôležité pre trestné konanie.
Slovenská trestno-procesná úprava tohto inštitútu, konkrétne § 117 TP rozlišuje agenta kontrolóxx xx xxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxm môže byť ktokoľvek, teda akákoľvek osoba, nielen príslušník PZ či polície iného štátu. Trestnoprávne (hmotnoprávne) ustanovenia navyše obsahujú v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnia § 117 TP, v ktorom je upravený inštitút agenta, ako aj podmienky jeho využitia. Zásada subsidiarity je vyjadrená priamo v ustanovení § 117 ods. 1 TP, kxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrestných činov iným spôsobom podstatne sťažené. Primárne sa teda na tieto účely majú využívať iné trestnoprávne prostriedky. Až v prípade, že s ich vyuxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení je zároveň vyjadrená aj zásada proporcionality inštitútu agenta, keďže jeho využitie je možné len pri najzávažnejších formách trestnej čxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinov, trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Využitie tohto inštitútu je možné len v príxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. Otázka stretu so základnými ľudskými právami je riešená predovšetkým pomocou všeobecných základných zásad trestného konania. Ide hlavne o zásadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxhádzajú do kontaktu, zasahovali len v miere, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu úkonu a celého trestného konania. Vždy a za každých okolností sú pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh práv sú tvorené aj požiadavkou dôsledného dodržiavania podmienok využitia xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxtanovení § 117 ods. 5 až 7 TP prostredníctvom:
a)
okruhu orgánov, ktoré sú oprávnené vydať príkaz na použitie agenta,
b)
okruhom náležitostí náxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxné rozhodnúť o predĺžení pôvodne vydaného príkazu na použitie agenta, ak je to potrebné, ako aj o dĺžke tohto predĺženia a
e)
náležitosťami samotnéxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxté zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov tak, aby boli súčasne rešpektované základné ľudské práva a slobody (§ 1 TP). Činnxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxveň však agent (kontrolór) nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu. Na účely preniknutia do konkrétneho kriminálneho prostredia a pxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx ktorou vystupuje a ktorá slúži na jeho ochranu.
Právna úprava agenta - provokatéra je obsiahnutá v ustanovení § 117 ods. 2 TP. Na podklade tejto právnxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxvádzanie na spáchanie trestného činu za splnenia podmienky, že zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že páchateľ by takýto trestný čin spáchal aj bez txxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xak, ako sú upravené v III. diele VIII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Okruh osôb, vo vzťahu ku ktorým možno využiť tento inštitút je tvorený verxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xúžený. Využitie inštitútu agenta - provokatéra je teda podľa slovenskej právnej úpravy možné. Jeho využitie je však ex lege viazané na splnenie troch kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxľa, pričom z doposiaľ zistených skutočností musí vyplývať, že korupčný trestný čin by bol spáchaný aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydanxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxná a z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxrupcia a iné trestné činy, no na druhej strane je potrebné poukázať na stret jeho právnej úpravy s princípmi právneho a demokratického štátu a tiež so zásxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxôvodnených prípadoch a súčasne aj spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, a ktorý podlieha zákonnej kontrole.
Agent si plní svoje zákonné povinnostx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xgentovi poskytujú predovšetkým s cieľom jeho ochrany a bezpečnosti, keďže sám pôsobí a svoju činnosť vykonáva v záujmovom prostredí. Charakteristicxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxanie do obydlia, no iba so súhlasom tej osoby, ktorej sa to týka (dotknutej osoby). Tento súhlas by mal byť agentovi poskytnutý prirodzene a nesmie byť vyxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxužití by mala ostať zachovaná. Skutočná totožnosť sa má oznámiť iba tým subjektom, ktoré rozhodujú o vydaní príkazu na jeho použitie alebo pri predĺženx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenia je však žiadosť uvedených subjektov o poskytnutie skutočných údajov o totožnosti agenta. Činnosť agenta (podľa § 117 ods. 1 TP) môže byť dokumentoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxnta kontrolóra a nie na možné využitie agenta provokatéra. V tejto súvislosti je možné vyjadriť, že aj činnosť agenta provokatéra by mala byť takýmto spxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxli poskytovať dôležité informácie o priebehu, o prostriedkoch a formách využívanej provokácie.
Agent na účely odhaľovania korupcie
Inštitút agxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx9 boli ustanovené zákonné podmienky použitia agenta aj na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov trestných činov korupcie. V októbri 200x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxdnou výnimkou, ktorá sa týka korupčných trestných činov. Oblasť korupčných trestných činov je jediným prípadom, v ktorom môže byť za agenta v zmysle záxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxh policajta alebo príslušníka Policajného zboru povereného ministrom vnútra.
Podľa nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 63/2000 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky, ktorý bol získaný alebo sa sám prihlásil x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxíslušný útvar PZ, ktorý zabezpečuje krátkodobé použitie agenta (teda agenta nepolicajta), je povinný vykonať pohovor s každým získaným kandidátom uxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xomery, zdravotný stav a spoločenské postavenie, dosiahnuté vzdelanie, odborná spôsobilosť, priebeh doterajších zamestnaní, jazykové znalosti a ixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Kandidát na agenta (nepolicajta) určeného na krátkodobé plnenie úloh v boji proti korupcii po vykonanom pohovore podpíše vyhlásenie o tom, že sa sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxendou alebo bez legendy, a že na seba berie záväzok vypovedať v prípade potreby v trestnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní v pozícii svedka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xusí písomne odsúhlasiť aj dohodnuté podmienky na zaistenie jeho ochrany, vrátane využitia informačných technických prostriedkov a prostriedkov opxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxou alebo plnením úloh, o ktorých sa dozvedel a v budúcnosti dozvie.
Odhliadnuc od procesnej roviny použitia, agenta je možné využívať aj na zá-klade x xxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x)
policajt služobne zaradený na útvare operatívnej a inej služby Policajného zboru,
c)
osoba ustanovená ministerstvom vnútra na účely plnenia úxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xrípravného konania, teda v postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní:
a)
nadriadený vyžadujúceho útvaru,
b)
nadriadený zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doručí zabezpečujúcemu útvaru. V súvislosti s páchaním trestnej činnosti pri plnení úloh agentom, jeho riadiaci pracovník je bezodkladne povinný spxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xnformácie získané agentom môžu byť použité ako dôkaz v trestnom konaní až po skončení jeho činnosti a po predchádzajúcom písomnom súhlase vyžadujúcehx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstí v znení neskorších predpisov má Policajný zbor oprávnenie pre kriminálne spravodajstvo využívať aj informačno-technické prostriedky. Ustanovxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, resp. prípadov, keď je možné, aby Policajný zbor používal informačno-technické prostriedky. Vo svojej podstate ide o konkrétnu činnosť, v súvislosxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxuje odpočúvať a zaznamenávať telekomunikačnú prevádzku alebo ktorá sa dá využiť pri vyhľadávaní a otváraní zásielok.
Právna úprava používania inxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane pred odpočúvaním). Prxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxtu, ktorý informačno-technický prostriedok používa. Ide o mimoprocesnú úpravu, ktorá sa nevzťahuje na používanie týchto prostriedkov v trestnom koxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy (§ 2) považujú najmä elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné prostriedky a zariadenia alebo ich súbxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
b)
získavanie obsahu správ prenášaných prostredníctvom elektronických komunikačných sietí vrátane odpočúvania telefónnej komunikácie,
c)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoriadku sa za informačno-technické prostriedky, ktoré sa využívajú v rámci trestného konania, považujú (§ 10 ods. 21 TP) elektrotechnické, rádiotexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xomunikačných sieťach, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo pri vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch sietí, poskytovatelia elektronických telekomunikačných služieb, poštový podnik, dopravcovia a iní zasielatelia a ich zamestnanci sú povinní poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxsahuje sa takto do ústavne garantovaných práv dotknutých osôb, v prípade zákonného použitia týchto prostriedkov sa ochrany týchto práv a povinnosti zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxjovaných skutočností v znení neskorších predpisov;
zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xealizovať dvomi spôsobmi:
- podľa § 117 ods. 1 TP, kedy má agent právomoci konať podľa § 117 ods. 2 prvá veta TP a
- podľa § 117 ods. 2 druhá veta TP, ktorá zaxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxavné konanie na použitie agenta podľa § 117 ods. 2 druhá veta TP môže agent iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu, aj to iba v prípade trestnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný. Dôvodnosť takého postupu však môže právne účinne posúdiť a príkaz vydať ibx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadu a príkaz v rozsahu podľa § 117 ods. 2 prvej vety TP rozšíriť na aktivity podľa § 117 ods. 2 druhej vety TP.
R 52/2010:
Ak je použitie a činnosť agenta x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaním, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhanej trestnej činnosti u druhej osoby, ktorá by inak protiprávne nekonala. Pokiaľ by činnosť polície bola vedená len snahou, aby kontaktovaná osoba sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydaný (§ 117 ods. 2 TP), išlo by o neprípustnú policajnú provokáciu trestného činu.
II. Za kľúčovú odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxestného činu vhodné podmienky. Tieto podmienky však nesmú byť mimoriadne, ale objektívne možné v danej situácii obvyklé a musia nastať až s časovým odsxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxiou treba rozumieť zámerné, aktívne podnecovanie alebo navádzanie, či iné iniciovanie spáchania trestnej činnosti vedené snahou, aby osoba, ktorá bx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxnanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazov o jeho trestno-právne postihnuteľnom konaní, zabránenie mu v jeho pokračovaní a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxiciuje, t.j. neovplyvňuje u osoby vôľu spáchať trestný čin, ale takýmto zámerom vytvára u nej podmienky na dokonanie trestného činu, ktoré však nesmú bxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxeukázateľne urobil kroky k jeho spáchaniu.
R 107/2015:
I. Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie o formách práce krimxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xoskytnutia informácií.
II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie o činnosti orgánov činných v trestnom konaní, či iných pracovníkov Policajxxxx xxxxx xxx x xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxstnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať alebo odhaľovať trestnú činnosť, stíhať trestné činy alebo zabezpečovať bezpečnosť Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxžití agenta, v každom prípade ide o osoby, ktoré sa priamo pohybujú v záujmovom, kriminálnom prostredí a prichádzajú do kontaktu s osobami, ktoré sú prixxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx kriminálneho spravodajstva alebo pri reálnom použití agenta na to, aby tento mohol pôsobiť v kriminálnom prostredí a získavať informácie o trestnej čxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxsobia a priamo sa aj stretávajú s konkrétnymi osobami, to je podstatou ich činnosti a bez tohto by nebolo možné plniť úlohy v rámci kriminálneho spravodaxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxlušnosť k Policajnému zboru. Týmto spôsobom by nielen že nezískali žiadne dôležité informácie, no súčasne by mohol byť ohrozený život aj zdravie týchtx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxa, policajtovi sa v nevyhnutných prípadoch poskytuje legenda. V súlade s § 117 ods. 3 TP ide o súhrn krycích údajov o osobe, hlavne o jeho totožnosti, rodxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xchrane a riadnemu plneniu jeho úloh. Musí byť nielen dôveryhodná, ale súčasne je potrebné zabezpečiť, ako osoby pôsobiace v záujmovom prostredí, v proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxlicajtovi v týchto prípadoch poskytuje legenda, aby sa zaznamenávali a vyberali údaje o tejto osobe v:
a)
informačných systémoch Policajného zborx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxť neposkytnúť informácie o spracúvaných údajoch alebo ich poskytovať len obmedzene, ak je to potrebné na účely ochrany dotknutej osoby alebo práv a sloxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxetrovaní trestných činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní alebo ak takto môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo osobného údaja na požiadanie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia trestného činu, stíhania trestného činu alebo výkonu rozhodnutia v trestnom konaní.
Pravá identita osoby je však zistiteľná nielen z týchto infxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxgendou používali zvláštne spôsoby vykazovania údajov pri:
a)
hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárenia,
xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx poistenia v nezamestnanosti.
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
KOMENTÁR
K odseku 1
Plnenie úloxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxizačného, technického, materiálneho, personálneho, ale aj z hľadiska finančného. Zabezpečovanie potrebnej finančnej základne pre výkon činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci nej (§ 38a ZoPZ a § 39 ZoPZ), taktiež realizácia kriminálneho spravodajstva (§ 39a ZoPZ), používanie agenta (§ 39a ZoPZ v nadväznosti na trestnoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv. Z hľadiska ekonomického a účtovného sú to vyhradené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor ako takéto využíva na úhradu nákladxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxtatnom účte, ktorý má povahu mimorozpočtového účtu Ministerstva vnútra SR.
Práve evidencia týchto prostriedkov na mimorozpočtovom účte smeruje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podľa druhu a spôsobu použitia.
Výhodou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxom roku, t.j. nevyčerpané prostriedky sa nevracajú do štátneho rozpočtu a prenášajú sa na mimorozpočtovom účte do ďalšieho roku, v ktorom sa môžu použix xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxkrétny účel, sa ustanovuje výnimka, že pri tomto postupe sa nepostupuje podľa osobitných predpisov upravujúcich spôsob vykazovania údajov pri hospoxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoistného na sociálne zabezpečenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti. Takto sa formuluje zákonná výnimka z určeného postupu.
K odseku 4
Pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxužívali osobitné spôsoby vykazovania použitia takto definovaných osobitných prostriedkov. Ak príslušné orgány požadujú poskytnutie súhrnných údxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policajného zboru alebo tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti policajtov.
K odseku 5
V nadväznosti na odsek 1 je potrebné poukázať na to, že osobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xsobitné spôsoby nakladania s majetkom v správe ministerstva je Policajný zbor oprávnený využívať pri vykonávaní:
a)
operatívno-pátracej činnosxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xožné považovať za prostriedky operatívno-pátracej činnosti),
b)
kriminálneho spravodajstva, ako sústavy aktivít smerujúcich k získaniu, zhrxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxa.
K odseku 6
Napriek tomu, že Policajnému zboru sa na plnenie úloh podľa zákona o Policajnom zbore a osobitných predpisov dovoľuje využívanie oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxkov a aj nakladanie s majetkom štátu je limitované v súvislosti s konkrétnym účelom (v súvislosti s používaním konkrétnych prostriedkov a výkonom konkxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxje minister.
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xámci kriminálneho spravodajstva, ako aj agent. Táto "fiktívna identita" slúži na ochranu policajta tak, aby mohol riadne plniť stanovené úlohy a bez nxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžaduje, aby policajt v rámci kriminálneho spravodajstva a aj agent v potrebných prípadoch disponovali legendou ako súhrnom krycích údajov. Krycie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Krycie doklady sú všetky listiny a predmety, ktoré smerujú k utajeniu skutočnej totožnosti alebo príslušnosti k orgánom verejnej moci:
a)
polixxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxžívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti možno výnimočne pri svedkovi použiť legendu (súbox xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sudca pre prípravné konanie vydá príkaz, ktorým určí svedkovi použitie legendy,
c)
chráneného svedka - chráneným svedkom sa na účely tohto zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx8 Z.z. o ochrane svedka v znení neskorších predpisov),
d)
agenta a
e)
osoby konajúcej v prospech Policajného zboru (§ 41).
Účelom týchtx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Okrem tohto je potrebné zabezpečiť, aby sa pravá totožnosť držiteľa krycích dokladov nedala zistiť z informácií, ktoré sa uvádzajú v informačných syxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xamosprávy a
e)
v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov.
Na účely vytvárania krycích dokladov sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnúť Policajnému zboru nevyplnené (prázdne) tlačivá pre vydávanie konkrétnych dokladov a všetky potrebné prvky a zložky, ktoré sú potrebné na vyhotoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxtuje legenda. Krycími dokladmi môžu byť identifikačné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas), povolenie na pobyt, môže to byť matričný doklad, doxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxmi).
K odseku 2
Ustanovenia zákona o Policajnom zbore síce neustanovujú čo všetko môže byť krycím dokladom, no tento výpočet je možné vyvodiť z negaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvať, že za krycie doklady sa považujú všetky tie, ktoré nie sú uvedené v tomto negatívnom výpočte. Prirodzene, sú to najmä vyššie uvedené doklady. Vo vzťxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydávať na základe predchádzajúceho odseku.
Z negatívneho vymedzenia plynie, že krycím dokladom nesmie byť preukaz poslanca Národnej rady SR, člxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dokladmi, sú povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá nimi vydávaných dokladov a aj iné predmety a zložky potrebné na vydanie týchto doxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účely minister vnútra poveruje.
Za pomoci nevyplnených tlačív, komponentov a zložiek od štátnych orgánov vyhotovuje krycie doklady Policajný zbxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xyhotovenie potrebných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a to v osobitnej evidencii. Ide o povinnosť, ktorá smeruje nielen k dôslednej ochrane držiteľov týchto dokladov, no súčasne umožňuje aj kontrolu naklxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x x xxxxxx č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka v znení neskorších predpisov;
zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxratívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie o formách práce kriminálnej polície a o vyšetrovaní a ich zverejnenie by mohlo mať vplyv na činnoxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o činnosti orgánov činných v trestnom konaní, či iných pracovníkov Policajného zboru SR, a to aj v tých prípadoch, ak nebolo začaté trestné konanie, ak bx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrestnú činnosť, stíhať trestné činy alebo zabezpečovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Utajovanosť operatívno-pátracej činnosti má slúžiť aj na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxeku 1
V mimoprocesnej rovine odhaľovania trestnej činnosti, bez ohľadu na jej povahu, sa dlhoročne ukazuje, že príslušníci polície nie sú schopní saxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxmo Policajného zboru a verejnú moc na účely plnenia týchto úloh.
Práve v tejto súvislosti je možné uvažovať o osobách, ktoré konajú v prospech Policaxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxoru na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx o jeden z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.
Táto forma spolupráce jednotlivcov s Policajným zborom musí byť operatívnymi pracovníkmi xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister vnútra alebo prezident Policajného zboru.
Dôležité je, že pri tejto spolupráci a využívaní fyzixxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou overenými pravidlami a odporúčaniami, ktorých dodržiavanie je počas celej doby kooperácie kontrolované. Priebeh celej kooperácie má nasledovnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxup),
b)
výber osoby a jej previerka (požiadavky, typovanie, preverovanie - dodržiavanie zásad),
c)
získavanie - získanie (účelový kontakt s xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xo strany Policajného zboru je zabezpečiť ochranu kooperujúcej osobe a jej rodinným príslušníkom, s čím úzko súvisí dodržiavanie zásady utajenia počax xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ktoré nesmú byť osobou konajúcou v prospech zboru. Jednou z výnimiek neprípustnosti by mala byť príslušnosť osoby k niektorým štátnym orgánom, ktorým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxácie. Ak majú k dispozícii informáciu, v okamihu, keď získajú informáciu odôvodňujúcu podozrenie zo spáchania trestného činu, sú povinní v súlade s prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na báze dobrovoľnosti. Predmet plnenia spolupráce je objektom dohody medzi operatívnymi pracovníkmi Policajného zboru a kooperujúcou osobou, čím jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxožňujú uzatvárať takého dohody, zakladajú sa na zhodnom prejave vôle dvoch alebo viacerých subjektov, kde aspoň jeden z týchto subjektov je nositeľom xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxcajný zbor môže viesť evidenciu fyzických osôb, ktoré poskytujú Policajnému zboru na princípe dobrovoľnosti informácie alebo iné služby. Ich evidenxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (čiže fakultatívne), no ak ju aj vedie, tak je oprávnený viesť ju len v čase spolupráce osôb s Policajným zborom. Vedie ju teda len v čase, keď fyzické osobx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtajenie tejto spolupráce. Okrem fakultatívnosti vedenia evidencie sa aj tu prejavuje dobrovoľnosť spolupráce fyzických osôb, ktoré k nej inak nemožxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxkou osobou konajúcou v prospech Policajného zboru, no negatívne určuje, kto ňou byť nemôže. A contratio potom možno povedať, že to môžu byť všetky ostatxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxdne iné osoby sú vylúčené z možnej spolupráce s Policajným zborom v pozícii osôb konajúcich v prospech Policajného zboru. Nemôže to teda byť príslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxormácie, s ktorými prichádzajú do kontaktu, a zákonné povinnosti, je vylúčené, aby boli osobou konajúcou v prospech Policajného zboru.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xx xxxxé využiť na základe ustanovení zákon o Policajnom zbore v mimoprocesnej rovine, a rovnako tak aj na podklade ustanovení Trestného poriadku v rovine prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxstriedku. Základné aspekty použitia tohto prostriedku v rovine mimoprocesnej je tak možné čerpať z trestno-procesnej úpravy, konkrétne z ustanovenx x xxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch, ich páchateľoch.
Legálne použitie tohto inštitútu smeruje k zaisteniu vecí, ktoré sú určitým spôsoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-pátracej xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxovania úmyselných trestných činov (s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody prevyšujúcou 5 rokov), pri zisťovaní ich páchateľov, prx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxislosti s bojom proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri odhaľovaní trestnej činnosti a finxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsu, pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných trestxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxenej dva roky, alebo iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a pri zxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx možné aj v súvislosti s kriminálnym spravodajstvom podľa § 39a ZoPZ, v rámci ktorého sa získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxeratívno-pátracej činnosti je prostriedkom, ktorý je schopný smerovať k odhaľovaniu závažnej trestnej činnosti a k usvedčovaniu jej páchateľov, no xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxjnom zbore neriešia okrem všeobecne definície tohto prostriedku žiadne podrobnosti ohľadom povoľovania a výkonu predstieraného prevodu. V každom pxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho konania. Týmto poznatkom teda disponujú z vlastnej činnosti, ktorú povinne vykonávajú najmä na úseku odhaľovania trestnej činnosti a zisťovania xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxm trestného stíhania, či už na podklade trestného oznámenia, alebo na podklade vlastných poznatkov, vlastných zistení, preverením ktorých (aj pomocxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhania, alebo o možnosti vybavenia veci iným spôsobom (§ 197 TP).
Zmyslom a podstatou tohto prostriedku operatívno-pátracej činnosti je, že sa simuxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxrie práva. Ako plynie z § 41a ZoPZ, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xmysel realizovať tento úkon, to sú základné náležitosti právnych úkonov, ak sa majú považovať za platné podľa civilnoprávnej teórie. Úkony, ktorým chxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xoPZ predpokladá takýto úkon, ktorý nevyjadruje skutočnú, vážne zamýšľanú vôľu, práve týmto sa prelamuje typický občianskoprávny princíp. Simulácxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxosti.
Všeobecne ide o prostriedok operatívno-pátracej činnosti, pomocou ktorého sa bude predstierať kúpa, predaj alebo aj iný spôsob prevodu prexxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy, ktoré môžu byť predmetom predstieraného prevodu, tak sú to hnuteľné veci, pri ktorých:
a)
sa na ich držanie požaduje osobitné povolenie - sú to všexxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxy materiál, výbušniny, vojenský materiál, jedy, prekurzory, strelné zbrane, strelivo a pod.),
b)
sa ich držanie zakazuje - sú to všetky veci, ktorx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnský materiál).
Z hľadiska trestno-procesného, na podklade § 112 TP je možné okruh týchto vecí doplniť aj o tie, ktoré pochádzajú alebo sú určenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xstanovenia § 130 ods. 1 písm. a) TZ, pri ktorých:
a)
sa na ich držanie požaduje osobitné povolenie - sú to všetky veci, na ktorých získanie a držanie, prxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jedy, prekurzory, strelné zbrane, strelivo a pod.),
b)
sa ich držanie zakazuje - sú to všetky veci, ktoré nie je možné vlastniť, teda nemôžu byť prexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxx xxxxxxxxjúce z trestnej činnosti - sú to všetky veci, ktoré si páchateľ prostredníctvom trestného činu neoprávnene privlastnil, alebo veci, ktoré sa neoprávnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, môžu to byť falšované či neoprávnene vyrobené peniaze, ceniny, prípadne úplatky, ktoré sa získali korupčnou trestnou činnosťou),
xx
xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxc, pomocou ktorej chce trestný čin spáchať opätovne (napr. náradie na nedovolenú výrobu liehu, nástroje určené na spáchanie trestného činu krádeže vlxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základu použitia tohto inštitútu, a rovnako tak aj jeho využitiu v rámci trestného konania. Okrem tohto však musia byť splnené súčasne aj tieto podmienxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx
x
úmyselné trestné činy, za ktoré sa stanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica trestnej sadzby prevyšuje 3 roky,
-
korupčné trestné čxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx že týmto spôsobom budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.
Predstieraný prevod je možné využiť v rôznych fázach a štádiách trestxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné využiť v:
a)
postupe pred začatím trestného stíhania,
b)
v prípravnom konaní,
c)
v konaní pred súdom.
V celom predsúdnom konanx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xždy jeho použitie povoľuje predseda senátu. Ustanovenie § 112 ods. 5 TP dokonca umožňuje, aby sa predstieraný prevod vykonal aj bez predošlého písomnxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxonné podmienky pre využitie predstieraného prevodu, no ide o takú časovú tieseň, ktorá zabraňuje tomu, aby sa o vydanie príkazu požiadalo ešte pred začxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxote do 48 hodín nedosiahne vydanie príkazu, výkon predstieraného prevodu sa musí ukončiť a aj keby sa získali už určité informácie dôležité pre trestné xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxmnú formu. Zá-kladom pre jeho vydanie je písomná žiadosť policajta alebo iného orgánu, ktorý je oprávnený na vykonanie predstieraného prevodu. V tejtx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xzťahovať a ktorých sa má dotýkať. Predpokladom ich uvedenia prirodzene je, že tieto údaje sú známe. Musí sa tu taktiež uviesť aj podozrenie z konkrétnej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx môže vzťahovať predstieraný prevod. Na to poukázal aj Najvyšší súd SR, keď vo svojom rozhodnutí uvádza, že v prípade je potrebné vymedziť konkrétnu trexxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtok), na ktoré sa tento prostriedok má vzťahovať.
Okruh subjektov, ktoré sú oprávnené na vykonanie predstieraného prevodu je pomerne široký. Ide txxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xbor SR,
b)
minister spravodlivosti v prípade, že ide o Zbor väzenskej a justičnej stráže,
c)
minister financií, ak ide o colné orgány,
d)
mixxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxé smerujú k zaznamenávaniu priebehu úkonov. Spravidla sú to technické prostriedky, ktoré smerujú k zachyteniu obrazu aj zvuku, teda umožňujú zaznamexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxnické prostriedky, ktoré sa dajú využívať na tieto účely. Pomocou tohto dokumentovania priebehu je možné zaznamenať celý priebeh predstieraného prexxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie o osobách i veciach, ktorých sa predstieraný prevod určitým spôsobom dotýkal. Z toho dôvodu by bolo vhodné, keby sa všetky predstierané prevody takýxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodu je možné v trestnom konaní využiť ako legálne dôkazy, ak prirodzene predpokladáme, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxamy majú v trestnom konaní využiť ako dôkazy, potom je nutné, aby sa k nim pripájal aj doslovný prepis týchto záznamov, ak je to možné. Tento prepis vykonáxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxetky podstatné skutočnosti dôležité pre trestné konanie. Nemusí ísť teda o celý kompletný prepis v plnom rozsahu, ale len v rozsahu tých skutočností, kxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xdaje o čase, v ktorom sa vykonával,
c)
podklad, ktorý preukazuje zákonnosť použitia tohto prostriedku (pôjde o konkrétny príkaz na použitie tohto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxsti umožňujú, aby tieto nosiče boli dostatočne malé a skladné (CD, USB), takže nie je problémom, aby sa uchovávali priamo v spisovom materiály. Kópie toxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Po ukončení výkonu tohto prostriedku si môže na vlastné náklady vyhotovovať prepis záznamu obvinený i jeho obhajca, a to v takom rozsahu, aký uznajú saxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv. Ak by súd považoval prepis vykonaný v prípravnom konaní za neúplný, môže požadovať jeho doplnenie od príslušníkov útvaru Policajného zboru, ktorý vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxré skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane zákonnom chránených tajomstiev (daňové, bankové a pod.).
V niektorých prípadoch je možné, aby sa záznam xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx je potrebné k záznamu predkladať sprievodnú správu, ktorá preukazuje čas a miesto použitia tohto prostriedku, jeho zákonný podklad (príkaz na jeho poxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxdloženie záznamu aj bez prepisu, je možný iba v prípade, že záznam je dostatočne zrozumiteľný, a teda nie je jeho prepis v danom prípade nutný.
Súvisixxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxe trestnej činnosti zo strany polície), ak polícia len monitoruje dokončenie trestného činu (tzv. policajná asistencia), teda ak polícia vstupuje do xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xriebeh skutkového deja bez toho, aby do priebehu skutkového deja aj zasahovala, nie je potrebný osobitný príkaz, či súhlas prokurátora alebo súdu.
IIx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxho vylákal, nie je predstieraným prevodom v zmysle § 112 TP, keďže inštitút predstieraného prevodu sa týka len vecí, ktorých držba, či disponovanie s nixx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxto inštitútu je predstieranie prevodu takýchto vecí. Tento inštitút je preto neaplikovateľný na policajné monitorovanie predávania a preberania pexxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xyznačuje tým, že polícia neurčuje konkrétny obsah konania páchateľa, ale do skutkového deja vstupuje až v samom závere, t.j. v danom prípade pri odovzdxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxe právnu kvalifikáciu, že skutok nemôže byť dokonaný, keďže v čase odovzdávania peňazí už poškodená osoba nekonala v omyle, pretože vedela o všetkých rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxtiť totožnosť osoby, ktorá si pre ne príde a ktorá bude po odovzdaní finančných prostriedkov ihneď zadržaná políciou. Takýto skutok možno preto posúdix xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xravidla správania sa zámerným použitím prostriedkov, ktoré samy osebe nie sú zákonom zakázané, v dôsledku čoho sa nastolený stav javí z hľadiska pozitxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxravuje inštitút cely policajného zaistenia. Cela policajného zaistenia je miestom zriadeným na útvare Policajného zboru za účelom zaistiť osobu na uxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxe ohrozuje majetok,
c)
ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku a existuje obava, že v ňom bude pokračovať, resp. ak je to nevyhnutné na riadne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxsívne a svojím chovaním uráža policajta, resp. inú osobu,
f)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu a je potrebné zistiť súvislosti tejto osoby x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xotožnosti, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na preukázanie totožnosti môže ohroziť žxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxičnej dopravy,
j)
ktorá bola zadržaná,
k)
bola zatknutá v súlade so zákonom,
l)
ktorá je v postavení svedka a osobná sloboda svedka bola obmxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx procesných úkonov,
n)
ktorá má byť dodaná do výkonu väzby, resp. trestu odňatia slobody.
Vo vzťahu k osobe, ktorá bola zaistená je potrebné vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoru nad zaistenou osobou.
Časový úsek, na ktorý je možné takúto osobu umiestniť do cely policajného zaistenia sa viaže primárne na samotný účel zaisxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xds. 1 ZoPZ, je časový úsek ustanovený rovnako na 24 hodín. Zákon ukladá povinnosť policajtovi v prípade zaistenia osoby, takúto osobu odovzdať orgánu čxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
V prípade zadržanej osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, je možné ju umiestniť do cely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu odovzdať súdu. V opačnom prípade musí byť takáto osoba prepustená na slobodu, a to písomným príkazom, ktorý musí byť odôvodnený.
V prípade zadxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx hodín, resp. 96 hodín pri trestnom čine terorizmu od zadržania odovzdaný súdu. V opačnom prípade musí byť prepustený. Sudca pre prípravné konanie má náxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxého do väzby alebo jej prepustení na slobodu.
V prípade zatknutej osoby, teda osoby, pri ktorej existuje dôvod väzby, alebo ktorú nie je možné predvoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xočas ktorých je daná povinnosť v tejto lehote odovzdať takúto osobu súdu. Po uplynutí lehoty musí byť zatknutá osoba prepustená na slobodu. Zákon dáva sxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xristúpi k prepusteniu na slobodu.
V prípade zabezpečenia svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe rozhodnutia súdu je časový úsek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbody svedka dochádza v prípade, ak sa svedok bez ospravedlnenia nedostavil na základe riadneho predvolania a zároveň, ak sa účinkom minulo aj jeho predxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxok ESĽP Ivan Vasilev proti Bulharsku z 12. apríla 2007 k sťažnosti č. 48130/99 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz neľudského a ponižujúceho zaobcháxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx sa ponáhľal na stretnutie s priateľmi, ho zastavili dvaja uniformovaní policajti v zácviku, ktorí si ho pomýlili s osobou podozrivou z vandalizmu. Polxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxeľa obuškami po chrbte a nohách a kopali ho. Sťažovateľ utrpel zranenia na hlave, ktoré bolo potrebné chirurgicky ošetriť. Potom ho policajti predviedxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxaný. V nemocnici ostal až do 28. mája 1994. Dňa 30. mája 1994 bol sťažovateľ prijatý na urologickom centre lekárskej akadémie v Sofii. Počas nasledujúcixx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Rodičia sťažovateľa iniciovali trestné konanie proti dvom policajtom v júni 1994. Rozsudkom z 26. januára 1998 Vojenský súd v Plevene uznal policajtxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxstočne pripustil žiadosť sťažovateľa o náhradu škody a priznal mu 300 000 BGL (bulharských leva).
Odvolací súd 8. júna 1998 potvrdil rozsudok súdu prvxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxov a zamietol žiadosť sťažovateľa o náhradu škody.
Sťažovateľ namieta porušenie zákazu zlého zaobchádzania v rozpore s článkom 3 Dohovoru a priebeh txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xohovoru, musí dosiahnuť určitú minimálnu úroveň závažnosti. Posúdenie tohto stupňa je relatívne. Závisí od okolností prípadu, ako je doba trvania toxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxdržaní osoby. Táto sila však musí byť použitá len ak je to nevyhnutné a nesmie byť prehnaní.
ESĽP konštatoval, že ujma, ktorá vznikla sťažovateľovi v dôxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxovi spáchali príslušníci polície pri výkone svojich služobných povinností.
ESĽP rozhodol, že použitie sily voči sťažovateľovi bolo zjavne nadmernx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxd samotným umiestnením osoby do cely policajného zaistenia. Povinnosťou policajta pred samotným umiestnením do cely je odobrať tie veci, ktoré by mohxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx alebo zdravie svoje, resp. iných. Policajt je zároveň oprávnený skontrolovať ohmataním, resp. technickými prostriedkami preveriť, či osoba takéto xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxnenia odňať zbraň, ktoré je definované v § 22 ZoPZ Oprávnenie policajta odňať zbraň je spravidla vykonané prednostne pred odobratím vecí podľa § 43 ZoPxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxať zoznam spracovaný policajtom.
Po uplynutí lehoty, na ktorú bola zaistená osoba umiestnená do cely, je policajt povinný veci vrátiť, čo svojím poxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxysle ustanovenia § 91 TP.
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
K odseku 1
Okrem povinností v tomto ustanovení záxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxly policajného zaistenia. Základným účelom obmedzenia osobnej slobody zaistenej osoby je relevantné vykonanie procesného úkonu za jej prítomnostix xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxé osoby. Z tohto dôvodu uvedené ustanovenie upravuje základné princípy umiestnenia osôb do cely. Konkrétne je dané, že do cely sa umiestňujú oddelene oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxto osobám bude viesť spoločné konanie, resp. ich trestné činy navzájom súvisia.
K odseku 2
Druhý odsek ustanovuje policajtovi povinnosť zabezpečxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbo liekov alebo osoba zranená, alebo ak samotná zaistená osoba upozorní na chorobu, resp. zranenie, môže xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov do cely policajného zaistenia. Policajt zabxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečil jej umiestnenie do zdravotného zariadenia za účelom lekárskeho ošetrenia.
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie § 45 definujx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxpisom je v tomto prípade nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 92/2015 o celách policajného zaistenia. Uvedený predpis ustanovuje záklxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxanie v cele, výkon dozoru v cele a iné materiálne požiadavky. Podľa uvedeného nariadenia by rozmery cely policajného zaistenia mali byť 5 m2, v prípade cxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xuxov prirodzeného svetla v cele. Základnou požiadavkou je, aby každá cela obsahovala lôžko (pevne spojené s podlahou), stolík (kovový) a sedačku (kovxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxx0 do 8:30 hod.,
d)
obed od 12:00 do 13:30 hod
e)
večera od 18:00 do 19:30 hod.,
f)
večierka o 21:00 hod.
Osobe umiestnenej v cele sa musí uxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
x xx xxxxxxné mydlo,
b)
toaletný papier,
c)
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxách policajného zaistenia.
Stravovanie je bližšie upravené v § 81a ZoPZ. Stravu si zaistená osoba hradí samostatne. V prípade, ak nedisponuje fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxa vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky s cieľom zabezpečiť spojenie s policajtom, ktorého úlohou je vykonávať ochranu cely. Príkladxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. operačné stredisko.
K odseku 3
Ustanovenie tretieho odseku zakazuje v cele umiestnenie takých predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie žxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlovenskej republiky č. 92/2015 o celách policajného zaistenia.
Súvisiace predpisy
nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 92/201x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho zboru, kde sa zaistená osoba nachádza, poskytnúť tejto osobe odev, a to v prípade, ak je jej odev hygienicky závadný alebo ak nemá dostatočný odev. Dôvxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie ukladá policajtovi povinnosť poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára, ak zaistená osoba v cele ochoriex xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v cele. Keďže je osoba umiestnená do cely za účelom vykonať procesné úkony, ktoré sú následkom xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xely neznamená, že počas pobytu v cele nedôjde k ochoreniu alebo iným zdravotným ťažkostiam. Práve z týchto dôvodov zákon upravuje povinnosť a postup poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xdseku. Informačná povinnosť sa týka povinnosti policajta upovedomiť o skutočnosti uvedenej v odseku 1 veliteľa príslušného útvaru Policajného zborxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Blízkou osobou je v zmysle ustanovenia § 116 OZ príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú zx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxDIKATÚRA
Rozsudok ESĽP z 27. júna 2000 týkajúci sa sťažnosti č. 22277/93 Ilhan proti Turecku (Ublíženie na zdraví pri zatýkaní a efektívnosť vyšetrxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xribližujúcich sa k dedine a utekali sa skryť. Skupina policajtov ich mala zatknúť. Sťažovateľ tvrdil, že keď policajti skrývajúcich sa mužov našli v záxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxkôr v noci ho polícia autom odviezla na centrálnu policajnú stanicu v meste Mardin, kde ho posadili do jedálne. Vedúci policajný príslušník zaznamenal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx brat sťažovateľa prevezený do štátnej nemocnice v Mardine, kde lekári konštatovali, že brat sťažovateľa je čiastočne ochrnutý a nachádza sa v ohrozenx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxami otrasu mozgu. Podľa lekárskej správy z 11.6.1993 utrpel 60-percentnú stratu funkcií ľavej polovice tela.
Dňa 11.2.1993 prokurátor rozhodol, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx úmyselne alebo z nedbanlivosti. V tej istý deň podal prokurátor obžalobu proti bratovi sťažovateľa pre trestný čin odporu policajným príslušníkom v rxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xastavenie.
Dňa 30.3.1993 bol brat sťažovateľa postavený pred súd v Mardine ("Mardin Justice of the Peace Court"), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxažný trest vo výške 35 tisíc tureckých lír s podmienečným odkladom jeho výkonu.
Sťažovateľ tvrdil, že jeho brat bol protiprávne vystavený život ohrozxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxu článku 2 Európskeho dohovoru.
ESĽP konštatoval, že vzhľadom na závažnosť zaobchádzania s bratom sťažovateľa a na okolnosti prípadu, vrátane značnxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xožno charakterizovať ako mučenie v rozpore s článkom 3 Európskeho dohovoru.
Súd zastáva názor, že požiadavka podľa článku 13 Európskeho dohovoru, abx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpravu spolu s nevyhnutnými procesnými zárukami voči zneužitiu právomoci verejných činiteľov. Námietky sťažovateľa na absenciu efektívneho vyšetrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx6/93, Salman proti Turecku (Riadne vyšetrenie mučenia a smrť vo väzbe):
Okolnosti tohto prípadu boli medzi stranami sporné, preto Komisia uskutočnixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xko vodič taxíku a vo veku 45 rokov netrpel žiadnymi vážnejšími zdravotnými komplikáciami. Dňa 26.2.1992 ho zadržala polícia a 24 hodín strávil v cele prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo v studenej vode. Následne zostal dva dni práceneschopný. V súvislosti s policajným zásahom protiteroristickej jednotky dňa 28.4.1992 bol manžel sťxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xo ho previezli do nemocnice, kde lekár skonštatoval, že pacient zomrel asi 15 minút pred príchodom do nemocnice. Súdny lekár vykonávajúci ohliadku telx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxprostrednú príčinu smrti a postúpila vec na Ústav súdneho lekárstva v Istanbule (Istanbul Forensic Medicine Institute), ktorý po doplnení vyšetrení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxyhanie srdca. Sťažovateľka sa odvolala proti rozhodnutiu prokurátora o zastavení vyšetrovania a tvrdila, že jej manžel zomrel v dôsledku mučenia vo vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxlobodil, keďže nezistil žiadne okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že policajti použili proti manželovi sťažovateľky násilie. V žiadnej oficiálxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xyšetrovania bol mučený a toto mučenie vyvolalo zástavu srdca. Z lekárskych posudkov nezávislých znalcov vyplývali určité pochybnosti ohľadom príčixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xúd, bola predvolaná na protiteroristické oddelenie polície, kde bola xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxé, aby sťažnosť stiahla a prestala sa o vec zaujímať.
Pokiaľ ide o namietané porušenie článku 2 Európskeho dohovoru, ESĽP zopakoval, že právo na život gxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxránené ustanoveniami Európskeho dohovoru. Článok 2 Európskeho dohovoru preto musí byť interpretovaný tak, aby záruky, ktoré obsahuje, boli efektívxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochorie alebo sa zraní, je na zodpovednom štáte, aby podal adekvátne vysvetlenie, za akých okolností k zraneniu došlo, o to viac, ak osoba zomrie. V predxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sťažovateľky, a preto bol porušený článok 2 Európskeho dohovoru.
Berúc do úvahy povahu a intenzitu zranení, ako aj to, že existovali silné indície, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdozrivý, ESĽP dospel k záveru, že zlé zaobchádzanie v tomto prípade, môže byť považované za mučenie a článok 3 Európskeho dohovoru bol porušený.
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxadných práv a slobôd. Z tohto dôvodu zákon priznáva zaistenej osobe právo podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Zákon zároveň upravuje procesný postup xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsťou je začať šetrenie v predmetnej veci. V prípade ústnych návrhov, podnetov a sťažností je povinnosťou policajta, ktorého úlohou je ochrana cely, úsxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxného zaistenia, vždy ak o to požiada. Prokurátor v zmysle zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov dozerá na to, aby v celách pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxstach dodržiavali zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Pri realizácii dozoru je prokurátor oprávnený najmä:
a)
navštíviť celu polxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy zaistenej osoby,
c)
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
požadovať vysvetlenie,
f)
požadovať predloženie spisov a rozhodnutí, ktoré sa týkajú pozxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý krajský prokurátor a jemu podriadení prokurátori.
Súvisiace predpisy
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xonúka taxatívny výpočet druhov donucovacích opatrení, ktorými Policajný zbor ako štátny orgán musí disponovať, a to z dôvodu ochrany osôb (či už osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxého právneho stavu. Ich realizáciou dochádza k zásahu práv a slobôd tých osôb, voči ktorým použitie donucovacieho opatrenia smeruje. Je potrebné uviexxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxe o použití konkrétneho donucovacieho prostriedku je ponechané na policajta, ktorý musí zohľadniť mieru protiprávneho konania osoby, voči ktorej smxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti a primeranosti. V prípade zákonnosti je policajt oprávnený použiť len tie donucovacie prostriedky, ktoré definuje zákon, a len takým spôsobom, ktxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxeranosti musí policajt dbať na to, aby vykonanie donucovacieho prostriedku nebolo priamo neúmerné protiprávnemu konaniu osoby.
K odseku 2
V druhxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxorom je potrebné rozumieť situáciu, keď osoba vynakladá fyzickú energiu, čím bráni policajtovi vykonať služobný zákrok. V prípade pasívneho odporu ixx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xretí definuje povinnosť policajta vo vzťahu k osobe, voči ktorej by mal smerovať výkon donucovacích opatrení. Základnou povinnosťou policajta je v toxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx donucovacie opatrenia. Výzva je právnym a preventívno-taktickým prostriedkom. Výzva a výstraha, že budú použité donucovacie prostriedky, musia byx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxustiť od protiprávneho konania. V opačnom prípade je policajt oprávnený aplikovať niektoré z donucovacích prostriedkov, ktoré definuje zákon. Vykoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xieľom nápravy právneho stavu, ktorý je konaním osoby ohrozený, resp. porušený.
Pod výzvou je potrebné rozumieť všetko, čo jasne a zreteľne upozornx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xakéhoto konania neupustí sama osoba. Výzva, ktorú policajt aplikuje, by mala byť:
a)
stručná,
b)
zrozumiteľná,
c)
jednoducho formulovanxx
xx
xxxxxx x
xx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sa však viaže na povahu služobného zákroku, ktorý má byť vykonaný.
V prípade, ak osoba konajúca protiprávne neuposlúchne výzvu policajta k ukončenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxbné výzvu zopakovať z dôvodu, že prvá výzva bola prehliadnutá alebo bola neuposlúchnutá.
Ustanovenie tretieho odseku zároveň definuje oprávnenix xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxad, alebo ak tomu bránia iné okolnosti.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxli situáciu, teda protiprávne konanie osoby, a zároveň musí prihliadať na naplnenie účelu. Policajt je povinný realizáciou donucovacieho opatrenia xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaná nebezpečnosti útoku.
JUDIKATÚRA
Rozsudok z 15. februára 2007, Jasar proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko k sťažnosti č. 699xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxvateľom je macedónsky štátny príslušník rómskeho pôvodu, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije v meste Štip v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónskxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxl pri tomto zásahu zranený.
Vláda a sťažovateľ poskytli rôzne vysvetlenia toho, ako k zraneniam sťažovateľa došlo. Sťažovateľ tvrdil, že ho policajtx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxavy a policajt ho bil obuškom. Podľa lekárskej správy vypracovanej nasledujúci deň sťažovateľ utrpel "ľahké zranenia" na policajnej stanici vo forme xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xolicajtom vo výkone ich služby. Voči sťažovateľovi policajti nepoužili na policajnej stanici žiadnu silu a neboli voči nemu vznesené žiadne obvinenixx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxlásil, že ho oficiálne požiadalo ministerstvo vnútra, aby vykonal ďalšie šetrenia. Zdá sa, že žiadne ďalšie kroky vo vyšetrovaní neboli podniknuté.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxradu škody bola zamietnutá. Vnútroštátne súdy na základe svedeckých výpovedí a výpovedí znalcov z oblasti zdravotníctva konštatovali, že sťažovatex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
Na pojednávaní pred ESĽP 19. januára 2006 sťažovateľ tiež tvrdil, že ho policajti bili v bare pred tým, než ho vzali do cely policajného zaistenia. Vo svoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi článku 3 a 13 Dohovoru.
Tvrdenia o zlom zaobchádzaní musia byť podporené primeranými dôkazmi. Pre posúdenie týchto dôkazov ESĽP prijal ako štandard xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlností alebo podobných nevyvrátiteľných domnienok o skutočnostiach.
Ak jednotlivec dôveryhodným spôsobom xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxu v spojitosti so všeobecnou povinnosťou štátu podľa článku 1 Dohovoru "zabezpečiť každému v jeho jurisdikcii práva a slobody definované v...dohovorxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpovedných osôb. Vnútroštátne orgány však nepodnikli žiadne kroky na identifikáciu osôb, ktoré sa zúčastnili na zatknutí sťažovateľa, a v čase, kedy mx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa.
Nečinnosť prokurátora zabránila sťažovateľovi, aby vystupoval v konaní ako poškodený a zabránila mu v prístupe ku konaniu na súde. Za týchto okolnxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxžnosti č. 37201/97:
Sťažovateľ je občanom Spolkovej republiky Nemecko (ďalej aj "SRN"). V roku 1993 bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní jedxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu republikou (ďalej aj "NSR") a Nemeckou demokratickou republikou (ďalej aj "NDR") usmrtil spolu z ďalším strážcom utečenca, ktorý sa snažil preplávaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx 2 policajného zákona, pretože pokus o emigráciu nemôže byť klasifikovaný ako ťažký zločin podľa článku 213 trestného zákona NDR. Odmietol aj ospravedxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx akéhokoľvek porušiteľa hranice. Ani skutočnosť, že sťažovateľ bol členom vojenského systému a podliehal absolútnej disciplíne bol podrobený intenxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xj radovému vojakovi malo byť jasné, že streľba na neozbrojenú osobu porušovala jeho zodpovednosť ľudsky sa správať a sťažovateľ mohol úmyselne minúť a xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa opakovanou paľbou, ktoré bolo za daných okolností hrozným zločinom, ktorý sa nedá ospravedlniť, a že aj indoktrinovanej osobe muselo byť hneď jasné, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxnosťou ESĽP rozhodnúť, či čin sťažovateľa spĺňal skutkovú podstatu trestného činu na základe právnej úpravy v platnom práve NDR alebo podľa medzinároxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxsle princípu zmluvy o zjednotení Nemecka, ktorá špecifikuje, že občania NDR budú trestaní za trestné činy spáchané na území NDR podľa platného práva NDxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx keď bol predmetný čin spáchaný. Sťažovateľovi bol udelený miernejší trest vďaka uplatneniu zhovievavejšieho práva, v tomto prípade práva SRN.
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za to, že vykladajú právne ustanovenia, ktoré platili za čias bývalého režimu, vo svetle princípov platných v právnom štáte.
ESĽP poukazuje na to, že čxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvne povinnosť prijať ustanovenia na ich ochranu a vytvoriť efektívnu zložku, ktorá bude na ich dodržiavanie dohliadať. Súd sa domnieva, že metódy štátx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Prax, ktorá zbavila zákony, na ktorých bola založená významu, a ktorá bola vnútená orgánom NDR, nemôže byť považovaná ako "právo" v zmysle článku 7 Euxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxNTÁR
K odseku 1
V prvom odseku sú definované podmienky používania hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxžné definovať ako fyzické techniky, ktoré pochádzajú z úpolových disciplín (bojové umenia, bojové športy, sebaobrana) a zahŕňajú predovšetkým úchoxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxčatín, resp. hlavy.
Kopy sú rovnako pohybové techniky, ktoré spočívajú v prenose kinetickej energie do objektu, no za pomoci dolných končatín. Podxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxpy.
Z praktického využívania je potrebné zdôrazniť, že hmaty, chvaty a údery sú využívané vo väčšej miere ako kopy.
Základným predpokladom úxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoročne. Testy telesnej zdatnosti pozostávajú z niekoľkých disciplín. Konkrétne:
xx
xxxxxx
xx
xxx x xxxx
xx
xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxané testy zdatnosti policajta sú základným kondičným predpokladom pre kvalitné plnenie služobných zákrokov vrátane výkonu donucovacích pro-striexxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poriadková polícia, kriminálna polícia, hraničná a cudzinecká polícia, dopravná polícia, ochrana letísk, Národná kriminálna agentúra, Úrad pre ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchniky úderov a kopov, postojov a pádov, krytov, hmatov, chvatov či zvládnutie rôznych modelových situácií.
K prostriedkom na prekonanie odporu a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxektrického paralyzátora je taser označovaný aj ako dištančný elektrický paralyzér. Taser využíva výmetné sondy s drôtikmi na vedenie elektrickej enxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xastaviť agresora z dostatočnej vzdialenosti, a zároveň chrániť policajta, ktorý prekonáva odpor, resp. odvracia útok. Policajt je oprávnený použiť xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku je policajt oprávnený použiť po predchádzajúcej výzvx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvacích prostriedkov v prípade, ak sa osoba bránila v rámci realizácie nutnej obrany (§ 25 TP).
Pod útokom je potrebné rozumieť protiprávne konanie oxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxskončil, teda útok, ktorého účinky ešte nepominuli.
"Útok bezprostredne trvá" predstavuje situáciu, keď osoba fyzicky útok nevykonáva, ale vzhľxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx prestala. Ak bol útok osobou ukončený, je využite donucovacích opatrení vylúčené.
Pod pojmom výtržníctvo je potrebné rozumieť konanie osoby, ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
b)
hanobí štátny symbol,
c)
hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,
d)
hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia najmä nedovolexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo,
e)
vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx4 TZ.
Trestný zákon z roku 1961 definoval aj trestný čin ruvačky. Súčasný Trestný zákon však pojem ruvačka, ako ani skutkovú podstatu ruvačky neobsaxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxkon z roku 1961 tomu, kto úmyselne ohrozil život alebo zdravie iného tým, že sa zúčastnil na ruvačke, umožňoval uložiť trest odňatia slobody na šesť mesixxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxajt je oprávnený pri predvedení, zaistení, zatknutí, zadržaní alebo pri dodaní do väzby, resp. do výkonu trestu odňatia slobody použiť donucovacie prxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjného zboru.
V zmysle ustanovenia § 73 TP zatknutie vykonáva príslušník Policajného zboru.
Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivex xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xx xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x 73 TP, ktorý bližšie definuje zatknutie príslušníkom Policajného zboru.
Pri všetkých predstavených prípadoch je policajt oprávnený použiť donuxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxacie prostriedky aj v zmysle ustanovení zákona o Policajnom zbore. Konkrétne v prípade § 17 (oprávnenie požadovať vysvetlenie), § 17a (oprávnenie pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxprávnenie na zaistenie osoby) alebo aj § 20a (oprávnenie na snímanie identifikačných znakov). Aj v tomto prípade musí dotknutá osoba klásť aktívny odxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxilného vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný sa požaduje, aby bol takýto vstup násilného charakteru. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nie je rozhodujúce, či je takýto objekt alebo miesto strážené policajtom alebo inou osobou a policajt je len privolaný na uskutočnenie služobného zákrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxie prostriedky v prípade aktívneho odporu vykázanej osoby. Vykázanou osobou sa rozumie osoba, u ktorej možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxuje policajta použiť hmaty a chvaty v prípade pasívneho odporu pri realizácii predvedenia, zaistenia, zatknutia, zadržania dotknutej osoby, ako aj pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxvny odpor je situáciou, keď osoba nevynakladá fyzickú energiu, a napriek tejto skutočnosti bráni realizácii, resp. vykonaniu služobného zákroku.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxravuje oprávnenie policajta použiť v konkrétne vymedzených prípadoch putá, resp. spútavací opasok.
K použitiu pút policajt pristúpi v prípade prxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpor a marí tým riadne vykonanie služobného zákroku. Takáto osoba musí byť vyzvaná, aby upustila od protiprávneho konania. Policajt pristúpi k použitix xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx pokračuje v kladení odporu a nevykonala to, o čo ju policajt výzvou požiadal.
Druhou zákonnou možnosťou použitia pút je vzájomné pripútanie dvoch oxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxa, keď existuje dôvodná obava, že osoba sa pokúsi o útek. Ide predovšetkým o osoby, voči ktorým sú vykonávané služobné zákroky, najmä pri predvedení, zaxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xtátnu hranicu susedného štátu.
V praxi je možné stretnúť sa s rôznymi druhmi pút. Základné členenie je na putá s poistkou a putá bez poistky, ktoré je mxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Osoba, ktorej majú byť putá nasadené, musí byť pod neustálym dohľadom. K použitiu pút sa pristúpi až po výzve policajta. Príkladom výzvy je: "Stojte!, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxd spútavania. Základné zásady spútavania sú:
a)
pristupovať x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxraň,
d)
nasadzovať putá spravidla prv na fixovanú pažu a až následne na druhú pažu a pod.
Policajt vykonávajúci spútanie musí prihliadať na vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtanie buď po realizácii výzvy, alebo za použitia hmatov alebo chvatov, ak osoba naďalej kladie aktívny odpor.
K odseku 2
Druhý odsek zdôrazňuje možxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxrávňuje policajta použiť namiesto pút spútavací opasok. Dôvody na použitie spútavacieho opasku sú identické ako v prípade pút. Použitie opasku sa tedx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávňuje policajta použiť spútavacie popruhy, a to v prípade, ak osoba, ktorá je umiestnená v cele, neovláda svoje konanie.
Spútavacie popruhy sú určxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx aby sa ním dalo pripútať telo spútaného k posteli. Dolný popruh musí umožniť obopnutie postele na úrovni dolných končatín. Popruhy sú vyrábané z kože alxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnie remeňov sú vyrobené z kovu.
K odseku 2
Keďže takýmto postupom dochádza k obmedzeniu osobnej slobody dotknutej osoby, policajt je povinný byť prxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx výkon dozoru policajta boli zapracované do zákona o Policajnom zbore v zmysle odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrétne prípady použitia služobného psa.
Služobným psom je pes, ktorý je majetkom útvaru Policajného zboru a ktorý prešiel výcvikom, a zároveň úspešxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxiach zákona, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd dotknutej osoby.
Pred samotným použitím služobného psa je policajt pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxbný pes!".
Policajt je oprávnený použiť služobného psa v prípade potreby zaistenia bezpečnosti počas trvania útoku. Útokom sa rozumie protiprávnx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxicajt oprávnený použiť služobného psa, ak je potrebné zabrániť výtržnosti, ruvačke, poškodzovaniu majetku alebo porušovaniu verejného poriadku. Vxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxovaný sociálnymi normami, ktoré sú podľa charakteru miesta, času a verejnej mienky nevyhnutnou podmienkou pre činnosť štátnych, samosprávnych a inýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xolicajt oprávnený použiť služobného psa, ak je potrebné zabrániť násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených priestorov alebo na miesta, kde je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvnený použiť služobného psa, ak je to potrebné na prenasledovanie osoby na úteku, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa.
V piatom prípade je policajt oprávnený použiť služobného psa, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt. Úkrytom sa rozumie všetko, čo policxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxe je policajt oprávnený použiť služobného psa, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx prenasledovanie osoby, ktorá nezastaví a nachádza sa v blízkosti štátnej hranice, a zároveň sa svojím konaní snaží uniknúť a nie je ju možné zadržať inýx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxi po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxodnotiť situáciu a prihliadať tak aj na iné podmienky naplnenia možnosti použitia služobného psa v tomto konkrétnom prípade (napr. nemožnosť zadržať xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxva na vôdzke minimálne 1,5 metra dlhej. Zároveň je však definovaná výnimka, podľa ktorej je možné použiť psa bez náhubku, a to v prípade, ak si to vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxz náhubku nastáva v prípadoch, ak dochádza k súčasnému útoku viacerých osôb, ak je osoba agresívna, ak osoba útočí so zbraňou a pod.
Súvisiace predpixx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx1, sp. zn. 1 T 83/2006:
Pri porovnávaní pachových stôp sa používajú pachové konzervy, ktoré sa ukladajú do rady, pričom pes označí konkrétnu konzervu a xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxito pachovými konzervami sa nachádza stopa zaistená z miesta činu. V každom prípade tam musí byť táto stopa.
Vytláčanie motorovými vozixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiel a koní. Policajt je oprávnený použiť vytláčanie vozidlami, resp. koňmi proti účastníkom zhromaždenia, športových a verejných kultúrnych podujaxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí podujatia pokojne nerozídu alebo ak účastníci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spočíva v zákonnej možnosti sa pokojne zhromažďovať. Právo pokojne sa zhromažďovať slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných sxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxojov či stanovísk. Zhromaždením sú aj pouličné sprievody a manifestácie. Bližšie je právo pokojne sa zhromažďovať definované v zákone č. 84/1990 Zb. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xportové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov.
Pod verejným kultúrnym podujatím je potrebné rozumieť:
a)
divadelné, filmové a inx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxovej výtvarnej tvorivosti,
d)
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e)
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
Taktiež je nevyhnutné spomenúť zákon č. 1/2014 Z.z. o organixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh týmto zákonom. Predstavený zákon sa dot-kol aj novelizácie Trestného zákona, a to, okrem iného, aj tým, že zaviedol nový druh alternatívneho trestu s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvenej doby. Súd je zároveň oprávnený uložiť odsúdenému obmedzenia a povinnosti (§ 51 ods. 3 a 4 TZ), ako aj nariadiť kontrolu technickými prostriedkamxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxsiahne až subsidiárne, ak k upokojeniu situácie po opatreniach usporiadateľa alebo organizátora nedôjde.
Používanie služobných koní je efektívxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxívnym prostriedkom na upokojenie danej situácie. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že služobné kone sú skôr sporadickým prostriedkom, kým motorovx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov;
zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 96/1991 Zbx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov;
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku
KOMExxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je týmto spôsobom oprávnený dopravný prostriedok aj zastaviť. Zákon vymedzuje štyri dôvody, keď môže policajt takýmto spôsobom konať. V prvom prípadxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxom na zákonom určených miestach. Konkrétne vodič nesmie zastaviť a stáť:
a)
v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b)
pred neprehľadnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxd hranicou križovatky a 5 metrov za ňou,
e)
na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f)
pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxx
h)
na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxe a na vyhradených jazdných pruhoch,
j)
vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov od začiatku a 5 metrov od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupnéxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
k)
na moste,
l)
pred vjazdom na cestu z poľnej cesty alebo z lesnej cesty, alebo z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxemávky, najmä jazda ostatných vozidiel,
o)
na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohyxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov.
V druhom prípade je policajt oprávnený použiť technické prostriedky, ak sa vodič dopravného prostriedku napriek opakovanxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xolicajt musel opakovať z dôvodu, že došlo k prehliadnutiu výzvy alebo k jej neuposlúchnutiu. Opakovanou výzvou je výzva, ktorá bola opakovaná najmenex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxzený dopravný prostriedok. Odcudzeným vozidlom je spravila vozidlo, ktoré je zaevidované v príslušnej evidencii (Evidencia odcudzených motorovýcx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx podozrenie, že dopravný prostriedok bude použitý na odvoz páchateľa, resp. páchateľov trestného činu.
Dopravným prostriedkom je potrebné rozumxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxniu odjazdu prostriedku je možné použiť ako technický prostriedok blokovacie zariadenie ("papuča"). Nie je však vylúčené aj použitie technických prxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xopravného prostriedku. Policajt môže použiť zastavovací pás, resp. iné prostriedky, ak dopravný prostriedok nezastaví, napriek opakovanej výzve axxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnia použiť zastavovací pás je ak vodič svojou bezohľadnou jazdou ohrozuje život, zdravie alebo majetok. Všeobecným znakom bezohľadnej jazdy je vážne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatným účastníkom cestnej premávky bezpečnú jazdu alebo predbiehanie. Bezohľadnou jazdou je aj jazda, ktorou vodič vytláča vozidlá z cesty, jazdí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxké konanie vodiča, keď vodič vedie vozidlo na osobu policajta, aby zabránil zastaveniu, zadržaniu alebo zaisteniu, napríklad po dopravnej nehode, ktxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxelia úmyselných trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky, alebo veci pochádzajúce, či súvisiace s txxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xstup zakázaný.
V poslednom prípade je použitie možné, ak je dané dôvodné podozrenie, že sa vodič pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
Príklxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx vozidlo prejde, dôjde k roztrhaniu pneumatík a následnému zastaveniu vozidla. Ďalším príkladom je kovový pás s dutými hrotmi, ktoré spôsobia prepichxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxchnické prostriedky použiť aj betónové zátarasy, či vytvorenie zátarasy zo služobných vozidiel alebo nákladných automobilov. Neoddeliteľnou súčaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx sa aplikáciou tohto druhu technického zariadenia vyhlo zásahom do práv iných osôb.
Znamením daným podľa osobitných predpisov je znamenie realizoxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxním "POLÍCIA" dávať pokyny na zastavenie vozidla (§ 64). Policajt v rovnošate realizuje zastavenie vozidla vztýčením ruky alebo prostredníctvom zasxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxím ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Bližšie definuje zastavovanie vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.
K odseku 2
Druhý odsek ponúka príkladný výpočet iných prostriedkov, ktoré je policajt oprávxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xtavebné mechanizmy. Pri využívaní technických prostriedkov na zastavenie dopravného prostriedku vrátane zaisťovacieho pásu je potrebné dbať na ocxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov;
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Podmienky použitia špeciálnej vodnej striekačky korešpondujú s podmienkami na rozptýlenie účastníkov podujatia v zmysle § 54 ZoPZ. Špeciálnou vodnxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxy na telo osôb, proti ktorým sa zasahuje. Vo väčšine prípadov sa vodné delo používa v prípade narušenia verejného poriadku, ak je potrebné zastaviť, rozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xko aj vodné delo umiestnené na hasičských autách. Prípustné je aj použitie vody z hydrantov, ak sa nachádza na mieste zásahu. Policajt je povinný prispôxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxvenie oprávňuje policajta použiť zásahovú výbušku, a to proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa nevzdá na výzvu alebo odmieta opustiť svoj kryt. Polxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Nebezpečným páchateľom sa rozumie osoba, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná pre život alebo zdravie policajta, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx úteku, zatknutou osobou na úteku, osobou na úteku z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody.
K definícii pojmu úkryt pozri bližšie komentxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxrotechnickú nálož, ktorá generuje zvukový a svetelný efekt. Použiť je možné aj slzotvorné zásahové výbušky. Cieľom zásahovej výbušky je prostrednícxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xáklade použitia výbušky, neupustil od protiprávneho konania. Podmienkou použitia zásahovej výbušky je výzva na upustenie od protiprávneho konaniax
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xri zápase s útočníkom, ktorého aktívny odpor policajt nemôže prekonať iným spôsobom. K úderu je potrebné použiť zaistenú zbraň, aby sa zabránilo výstrxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonom, nie je kvalifikovaný ako trestný čin. Bližšie vymedzenie nutnej obrany ako jednej z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu je obsiahnutx x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxužiť donucovacie prostriedky v podobe hrozby zbraňou a v druhom prípade je to použitie varovného výstrelu do vzduchu. Ustanovenie § 60 teda definuje dxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxený, aby zaistil svoju bezpečnosť, ako aj bezpečnosť iných osôb, a to v prípade, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, takýto útok bezprostredne hrozí, trxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtár k § 50 ods. 3 ZoPZ.
V druhom prípade je policajt oprávnený použiť jedno z donucovacích opatrení, aby predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx bližšie komentár k § 42 ZoPZ.
K pojmu dodanie do väzby alebo dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pozri bližšie komentár k § 51 ZoPZ.
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
K pojmu výtržnosť, ruvačka pozri bližšie komentár k 51 ZoPZ.
K pojmu verejný poriadok pozri bližšie komentár k § 53 ZoPZ.
Príkladom "hrubého spráxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b)
inému ublíži na zdraví z nedbanlivosti,
c)
úmyselne uvedie nesprávny, resp. neúpxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.
V ďaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
K pojmu strážený objekt a miesto, kde je vstup zakázaný, pozri bližšie komentár k § 51 ZoPZ.
Predposledným prípadom, keď je policajt oprávnený použxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxoba zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby, resp. výkonu trestu odňatia slobody.
Posledným dôvodom je, aby policajt zabránil násilnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxriedok. Osoba musí klásť odpor, aby boli naplnené zákonné predpoklady použitia jedného z donucovacích opatrení.
Hrozba zbraňou je donucovacím prxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxobu. V opačnom prípade nejde o donucovací prostriedok použitie hrozby zbraňou. Úmyslom použitia hrozby zbraňou je donútiť osobu, aby uposlúchla výzvxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxtatočne zrejmé, že sa daná situácia môže zmeniť a bude potrebné zbraň použiť.
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxrel použije v prípade, ak zo samotnej situácie vyplýva následné použitie zbrane, teda bezprostredne budú naplnené podmienky na použitie zbrane. Výstxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtné použitie zbrane je samostatným donucovacím prostriedkom.
Zbraňou sa v zmysle § 14 ods. 5 ZoPZ rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxx xlebo dýka.
Zbraňou hromadnej účinnosti je guľomet, granát, trhavina a pod.
Donucovacie prostriedky použitie hrozby zbraňou a varovného výstrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxní neskorších predpisov. Zmienený zákon upravuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sa rozdeľujú do štyroch základných kategórií A, B, C, D.
Súvisiace predpisy
zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach v znení neskorxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu) týkajúci sa sťažnosti č. 21594/93:
Sťažovateľkou bola turecká štátna príslušníčka, ktorej syn bol zabitý pri ozbrojenej akcii tureckých bezpečnxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxdentu slúžilo ako útočisko štyroch teroristov, členov PKK (Strana pracujúcich Kurdistanu), medzi nimi aj syna sťažovateľky. Ten bol podľa vlády zasixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx silami bez výstrahy. V deň smrti M. Ođura oznámil jeho zamestnávateľ incident prokurátorovi v Şirnaku. Prokuratúra 26.12.1990 vydala prehlásenie, v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xKK a že M. Ođur, jeden zo strážnikov, bol po tom, ako vyšiel z prístrešku, aby si vykonal potrebu, zastrelený bezpečnostnými silami, keďže budil dojem, žx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xrefektovi v oblasti podrobenej výnimočnému stavu podliehajú pravidlám upravujúcim trestné stíhanie štátnych zamestnancov. Prokuratúra postúpilx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíkov bezpečnostných síl, ktorí sa zúčastnili operácie, nie je odôvodnené. Podľa výboru, obeť, ktorá bola považovaná za podozrivého, zomrela na náslexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nariadenie potvrdila. Nariadenie výboru a rozsudok Štátnej rady boli sťažovateľke doručené vo februári 1993, resp. v marci 1993.
ESĽP v prejednávaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnému z cieľov uvedených v odseku 2 článku 2 európskeho dohovoru, z ktorých boli, vzhľadom na okolnosti prípadu relevantné iba "obrana každej osoby proxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do vzduchu, so zbraňou takmer vo vertikálnej polohe tak, aby podozrivého nezasiahli. To bolo v danom prípade o to nevyhnutnejšie, že podmienky viditeľxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxe zabitia M. Ođura guľkou pochádzajúcou z výstražného výstrelu bol tento výstrel nesprávne vykonaný a predstavuje závažné pochybenie, či už bola obeť xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxere zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Zákon taxatívne vymenúva dôvody použitia zbrane. Pred samotným použitím zbrane je policajt povinný vyxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpatrný, najmä aby použitím zbrane neohrozil život, resp. zdravie iných osôb. Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskoršíxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxkého ustanovenia nevzťahuje na zbrane a strelivo, ktoré nie sú vo výzbroji Policajného zboru, pri služobnej činnosti príslušníkov Policajného zborux xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxh musí policajt naplniť dikciu predstaveného zákonného ustanovenia.
V prvom prípade je policajt oprávnený použiť zbrane v nutnej obrane a krajnej xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxjnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať (§ 24 TZ). Nutnou obranou je sxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa na osobu útočníka alexx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xolicajta nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt. Takouto situáciou je napríklad
a)
neodhodenie zbrane,
b)
nevzdanie sa,
c)
nezastavenie alexx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsp. iných osôb, najmä ak ide o páchateľa trestného činu ozbrojeného so zbraňou, páchateľa zločinu, ušlú zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, alebo osoxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxjateľnejšie použitie zbrane (prípadné zranenie alebo aj zabitie) ako možnosť nezakročiť proti takémuto nebezpečnému páchateľovi.
Úkrytom sa roxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxd.
V treťom prípade je policajt oprávnený použiť zbrane, ak nie je možné inak prekonať odpor, ktorým by došlo k zmareniu služobného zákroku.
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpor nie je možné prekonať iným donucovacím prostriedkom. Odpor musí smerovať k zmareniu začatého služobného zákroku a nie k zákroku, ktorý sa pripravuxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a prostriedkov, ktorými policajt disponuje a tiež fyzickú dispozíciu osoby, proti ktorej služobný zákrok smeruje.
Ďalším dôvodom je, aby bolo pouxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx výkonu oprávnení policajta, ktorý v danej situácii vykonáva služobný zákrok. Príkladom úteku je útek nebezpečného páchateľa pred zadržaním, počas pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxebo aj iných osôb, a to napriek predchádzajúcej výzve a po predchádzajúcom použití hrozby zbraňou, ako aj varovného výstrelu. Z uvedeného vyplýva, že pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xôže byť pokus o vraždu, ublíženie na zdraví alebo branie rukojemníka a pod.
Použitie zbrane je oprávnené, ak nie je možné zadržať dopravný prostriedxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxniu. V tomto prípade je streľba namierená proti dopravnému prostriedku.
Dopravným prostriedkom je potrebné rozumieť osobný automobil, nákladný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxzdí z jednej strany na druhú, pričom svojím konaním znemožňuje ostatným účastníkom cestnej premávky bezpečnú jazdu alebo predbiehanie. Bezohľadnou xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxe je vozidlám vjazd zakázaný. Napokon je bezohľadnou jazdou také konanie vodiča, keď vodič vedie vozidlo na osobu policajta, aby zabránil zastaveniu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy je vážne ohrozenie života a zdravia a majetku.
Použitie zbrane je ďalej možné, ak je to nevyhnutné na odvrátenie útoku, ktorým je ohrozený strážený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxcajta, ktorá nebola konkrétnou osobou rešpektovaná a uposlúchnutá. Znamená to, že osoba naďalej pokračuje v kladení odporu a nevykonala to, o čo ju polxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxb. Policajt zneškodní zviera, ktoré bolo poštvané na policajta, resp. inú osobu alebo je to zviera zdivené, splašené, besné alebo ak inak ohrozuje živox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxuácia, keď je potrebné zastaviť dopravný prostriedok v bezprostrednom priestore štátnej hranice a vodič napriek opakovanej výzve, resp. znameniu doxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov. Pre vymedzenie pojmu znamenie pozri bližšie komentár k § 56 ods.1 ZoPZ.
K odseku 2
Druhý odsek definuje zbraň, ktorou sa rozumie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxku 3
Ustanovenie tretieho odseku definuje povinnosť policajta pred samotným použitím zbrane vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxzvy a varovného výstrelu upustiť v prípade, ak je napadnutý, ak je ohrozený život a zdravie policajta, resp. inej osoby alebo ak vec neznesie odklad. Pouxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe zbrane je teda možné chápať ako krajný prostriedok. Jedinou výnimkou je, ak je policajt napadnutý alebo je ohrozený život, resp. zdravie jeho alebo inxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxžitím nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života iných osôb, a zároveň, aby šetril život osoby, proti ktorej je namierený zákrok. Ustanovenie vyjadruje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xtreľba musí byť namierená voči konkrétnej osobe. Použitie zbrane je spravidla vylúčené na miestach, kde je veľa osôb, keďže by mohlo dôjsť k ohrozeniu žxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdku. Cieľom použitia zbrane však nesmie byť usmrtenie osoby. Cieľom je zneškodnenie, čím sa zabráni, aby osoba pokračovala v protiprávnom konaní, od kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je policajt xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov;
zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozsudok z 20. decembxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx.9.1995 sa polícia pokúsila zastaviť sťažovateľa, ktorý viedol motorové vozidlo cez križovatku v centre Atén, neďaleko americkej ambasády, na červexxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxžovateľ mal kolíziu s niekoľkými ďalšími autami. Dvaja vodiči utrpeli zranenia. Po tom, čo sťažovateľ prerazil cez päť policajných zátarás, polícia zxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtal na čerpacej stanici, ale nevyšiel z auta. Polícia pokračovala v streľbe. Sťažovateľ tvrdil, že si policajti kľakli a strieľali na neho, zatiaľ čo vlxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxtal do auta. Sťažovateľ namietal, že bol zasiahnutý do podrážky, keď ho ťahali z auta. Vláda toto tvrdenie poprela. Sťažovateľ bol okamžite prevezený dx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxli z chodidla, jedna je ešte stále v zadnej časti tela. Mentálne zdravie sťažovateľa, ktoré v minulosti nebolo najlepšie, sa od incidentu vážne zhoršilxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtnej iniciatívy a odišli bez toho, aby odovzdali zbrane a uviedli svoju totožnosť. Celkovo bolo spísaných 35 svedeckých výpovedí a 33 zbraní policajtoxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxie proti siedmim policajtom pre vážne ublíženie na zdraví a neoprávnené použitie zbrane. Sťažovateľ neskôr vystupoval v konaní ako poškodený s nárokox xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xiedmich obžalovaných policajtov, ako aj siedmich svedkov. Po skončení pojednávania súd oslobodil obžalovaných vo všetkých bodoch obžaloby.
Dňa 20xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxaval dostatočnú vzdialenosť od pred ním idúceho vozidla, aby sa vyhol zrážke v prípade spomalenia alebo zastavenia pred ním idúceho vozidla a za neuposxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v Aténach č. 16111/2000 bol sťažovateľ odsúdený na 40 dní trestu odňatia slobody.
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrganizovať operáciu. Situácia, ktorú niektorí zo svedkov polície opísali ako chaotickú, bola najmä preto, že v tom čase ani jednotliví policajti, ani xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxaznil, že v roku 1995, kedy sa udalosť odohrala, použitie zbraní štátnymi zamestnancami upravoval pre modernú demokratickú spoločnosť nepochybne obxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxtné, aby policajti, ktorí prenasledovali a prípadne aj zaistili sťažovateľa, mali väčšiu autonómiu konania a boli spôsobilí konať bez predchádzajúcxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prečo sa policajti spontánne zúčastnili operácie bez toho, aby o tom informovali centrálne riadenie.
Vo svetle uvedeného ESĽP zastáva názor, že pokixx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxcke štátne orgány v predmetnom čase neurobili všetko, čo bolo možné od nich očakávať na pomoc občanom, najmä takým, ako je sťažovateľ, proti ktorému bolx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxlo tendenciu, hoci výnimočne, vyústiť do policajných operácií. Preto sa sťažovateľ stal obeťou porušenia článku 2 Európskeho dohovoru v tomto bode. Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx júla 2005, Nachova a ostatní proti Bulharsku (Usmrtenie políciou pri pokuse o zadržanie osôb) týkajúci sa sťažností č. 43577/98 a 43579/98:
Sťažnosť xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx boli vojaci základnej služby, odsúdení za opakované úteky a neskôr za krádež. V roku 1996 utiekli opakovane z vojenského väzenia a ukryli sa u starej mamx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnení a po prevoze do nemocnice lekári skonštatovali ich smrť. Svedkovia udalostí sa zhodli v tom, že pri zásahu štyria ozbrojení policajti použili autoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatky (napr. rozporuplné výpovede svedkov príbuzných obetí a zasahujúcich policajtov), mapka miesta činu neobsahovala presné rozmery záhradx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnosť alkoholu v krvi. Nebola zistená ani presná vzdialenosť medzi nábojnicami a krvnými stopami, jedna nábojnica bola nájdená dodatočne, bez toho, abx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxtomatickej zbrane patriacej majorovi G., u obetí bolo zistené približne 0,60 promile alkoholu v krvi. Vyšetrovateľ prípad uzavrel s tým, že zásah bol uxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxrátor vyhovel návrhu vyšetrovateľa a vyšetrovanie smrti poškodených ukončil s tým, že rozhodnutie obsahovalo zmienku o tom, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxkeho dohovoru, Súd zopakoval, že právo na život garantované článkom 2 Európskeho dohovoru spolu s článkom 3 Európskeho dohovoru, predstavuje najzáklxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxaný tak, aby záruky, ktoré obsahuje, boli efektívne a účinné aj v praxi. Článok 2 Európskeho dohovoru nepokrýva len úmyselné zabitie, ale aj situácie, kxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxitia smrtiacej sily maximálne eliminované. Podľa názoru súdu, použitie smrtiacej sily v prípade, keď ide o zadržanie osoby podozrivej zo spáchania nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxejednávanom prípade bola použitá nie nevyhnutná a už vôbec nie primeraná sila a úrady si nesplnili povinnosť minimalizovať riziko straty životov.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiedok, ktorý spočíva v použití špeciálneho streliva. Špeciálnym strelivom je gumový projektil, projektil naplnený farbivom či slzotvornou látkou. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxžobných zákrokoch pod jednotným velením a pri služobných zákrokoch pod priamym velením. Zo súčasnej úpravy bolo takéto usmernenie vypustené.
K odsxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx potrebné na zaistenie bezpečnosti vlastnej osoby alebo osoby policajta a ak vyzvaná osoba od útoku neupustila. V druhom prípade je policajt oprávnený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxajú na označenie iniciátorov útoku, resp. iného protiprávneho konania. Napokon projektily naplnené slzotvornou látkou sa aplikujú, ak je to potrebnx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xk odmieta opustiť úkryt alebo ak nie je možné prekonať odpor osoby iným spôsobom.
K odseku 3
Aj v prípade tohto donucovacieho prostriedku je policajx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxním sa apeluje na dodržiavanie zásady primeranosti používania donucovacích opatrení.
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa sťažností č. 43577/98 a 43579/98)
Použitie lietadiel
KOMENTÁR
K odseku 1
Použitie lietadla ako donucovacieho prostriedku je oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxdenie schopné pohybu v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, zariadenie, ktoré je aspoň čiastočne riaditeľné, je schopné vzletu a po pristáti opakxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xvedených prípadoch. Ustanovenie § 61b ZoPZ bolo do ustanovení zákona doplnené na základe požiadaviek aproximácie právnych poriadkov v oblasti letexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdstavuje výnimku pre policajné lietadlá, pričom oprávňuje používať lietadlá pri realizácii špecifických úloh v zmysle predstaveného zákonného ustxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch predpisov. Pre bližšie vymedzenie pozri komentár k § 8 ods. 3 ZoPZ.
Služobným zákrokom sa rozumie zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx
x xdseku 2
Policajný zbor je oprávnený využívať lietadlá aj k výcviku, aby bol dosiahnutý účel predstaveného donucovacieho prostriedku.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xymedzených prípadoch oprávnený zasahovať do základných práv a slobôd dotknutých osôb. K takýmto prostriedkom ustanovenie zaraďuje dočasné zneschoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdky ako napríklad elektrické paralyzéry. V oboch prípadoch ide o nesmrtiace donucovacie prostriedky, ktoré nespôsobujú trvalé následky. Ich hlavnýx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe siete, ktoré sú vystrelené a ktorých cieľom je znemožniť pohyb dotknutých osôb.
Zákon o Policajnom zbore účinný do 31. decembra 2015 zaraďoval k špxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
K špeciálny výbušným predmetom a špeciálnym náložiam je možné zaradiť napríklad tzv. vodný kontajner s výbušninou.
K odseku 2
Druhý odsek definuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm spôsobom. V prvom rade nesmie opomenúť vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výzvou, že inak budú použité donucovacie prostriedky. Pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxpokon ak vec neznesie odklad, resp. tomu bránia iné okolnosti. Policajt vzhľadom na okolnosti prípadu rozhoduje o použití konkrétneho donucovacieho xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xx x x xx xx xx ZoPZ.
Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov
KOMENTÁR
Ustanovenie detailne upravuje postup xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxho opatrenia, a ktorá samotným výkonom utrpela zranenia, prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie. Policajt postupuje podľa predstaveného ustxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvať ďalšieho nebezpečného páchateľa, vykonávanie donucovacích prostriedkov voči ďalším prítomným osobám a pod.
Samotnú prvú pomoc môže poskytnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbne alebo prostredníctvom iných prítomných osôb k lekárovi na ošetrenie.
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie vymenúva a bližšie špecifixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxžobný zákrok, pri ktorom boli použité donucovacie prostriedky. Základnou požiadavkou zákonného ustanovenia je neodkladnosť. Policajt je teda povixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvinný hlásiť použitie niektorého z donucovacích prostriedkov bez ohľadu na výsledok použitia. Samotné hlásenie je možné vykonať ústne, písomne, zázxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxriedku, ktorým došlo k spôsobeniu smrti, bola spôsobená ujma na zdraví alebo škoda na majetku. Nadriadený musí identickým spôsobom postupovať aj v príxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xrostriedky aplikované v súlade so zákonom.
Úradný záznam by mal jasne definovať všetky podstatné okolnosti použitia donucovacieho prostriedku, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu. Záznam by mal ďalej obsahovať údaje o účastníkoch, opis zranení, opis miesta, určenie času, ako aj iné skutočnosti potrebné na posúdenie. Účelom zázxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxstí policajta. Konkrétne ustanovuje povinnosť policajta nahlásiť použitie donucovacích prostriedkov, ktoré použil mimo svojho služobného pôsobixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxhom odseku tohto zákonného ustanovenia.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxuhu subjektov. Zákon takýmto spôsobom zabezpečuje týmto osobám zvýšenú ochranu. Ide o tieto subjekty:
a)
tehotná žena,
b)
osoba vysokého vekux
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx použiť len hmaty, chvaty a putá. Iné donucovacie prostriedky je oprávnený použiť len v prípade, ak útok uvedených subjektov bezprostredne ohrozuje žixxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxrebné považovať ženu, na ktorej je stav tehotenstva zjavný. Ďalej je potrebné za tehotnú považovať ženu, ktorá urobí takéto vyhlásenie pred samotným pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxné považovať predovšetkým osobu s ochrnutými končatinami, osobu pohybujúca sa pomocou invalidného vozíka, osobu pohybujúcu sa o barlách alebo osobu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcích prostriedkov, zistiť aj osobu hluchonemú.
Pri osobe vysokého veku a osobe mladšej ako 15 rokov musí policajt posúdiť celkový výzor osôb pred poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxucovacích prostriedkov je vyššie riziko ujmy na zdraví.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxitným druhom služobných zákrokov. Ustanovenie upravuje činnosť útvarov a jednotiek polície, ktoré zakročujú pod jednotným velením v prípadoch, keď xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxedkov je zverená veliteľovi jednotky, resp. jeho nadriadenému priamo na mieste zákroku. Veliteľ, resp. jeho priamy nadriadený je zodpovedný za takétx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnia rozhodnutia o použití donucovacích prostriedkov sa realizuje pri prípade eventuálneho objektívneho prešetrenia zákonnosti či primeranosti poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o použití donucovacích prostriedkov.
Príkladom služobných zákrokov pod jednotným velením sú zákroky poriadkových jednotiek. Ich použitie je moxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nariadenie, príkaz alebo pokyn veliteľa, resp. priameho nadriadeného. Táto povinnosť vyplýva policajtovi z ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 73/199x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ktorý definuje základné povinnosti policajta. Ak sa však policajt domnieva, že rozkaz, nariadenixx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrvá na splnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho policajtovi písomne potvrdiť a policajt je povinný ho splniť. Písomné potvrdenie sa xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nariadenia, príkazu alebo pokynu nadriadeného, ak by jeho splnením spáchal trestný čin. Policajt je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne vyxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Služobné zákroky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxomína teroristov, únoscov osôb a dopravných prostriedkov a nebezpečných páchateľov organizovanej trestnej činnosti a páchateľov úmyselných zločixxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prevyšujúcou päť rokov.
O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxov, sa považuje za obzvlášť závažný (§ 11 ods. 1, 2 a 3 TZ).
Policajt v službe osobitného určenia môže zasahovať aj v prípade záchrannej akcie, predovxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxného určenia je zverená prezidentovi Policajného zboru, resp. ním poverenej osobe.
Príkladom služby osobitného určenia je Útvar osobitného určexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xtvar osobitného určenia prezídia Policajného zboru v rozsahu svojej pôsobnosti plní najmä tieto úlohy:
a)
vykonáva služobné zákroky proti terorixxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestných činov,
b)
podieľa sa na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselnýxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxé projekty postupného riešenia krízových situácií v súvislosti s možnými teroristickými útokmi proti objektom osobitnej dôležitosti (napr. atómovx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxrávnej televízie a rozhlasu a pod.),
e)
sústreďuje dokumentáciu významnú z hľadiska zabezpečenia ochrany významných osôb s prepojením na medzinxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x)
odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť na úseku krízového vyjednávania v podmienkach Policajného zboru; zabezpečuje formou odbxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xríslušníkmi špeciálnych policajných útvarov členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Slovenskej republiky; zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxnáva policajné akcie pri poskytovaní ozbrojených sprievodov pri preprave finančných hotovostí a cenností,
j)
zabezpečuje výberové konanie uchxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Kompetencie a úlohy útvaru sú dané zákonom o Policajnom zbore, osobitnými predpismi, ako aj internými predpismi vydanými v pôsobnosti Ministerstva xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xstanovenie upresňuje vykonávanie služobných zákrokov a použitie donucovacích opatrení policajtov v službe osobitného určenia. Služobné zákroky sx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxciálnych zbraní rozhoduje veliteľ zákroku. Jeho rozhodnutie o použití uvedených prostriedkov je potrebné uchovať na zvukovom alebo písomnom záznamxx
xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostriedkov.
Ustanovenie zároveň oprávňuje policajtov v službe osobitného určenia používať pri realizácii služobných zákrokov ochrannú kuklxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (§ 116 OZ). Zmyslom používania kuklx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxj kukly je zverené veliteľovi zákroku.
Súvisiace predpisy
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
KOMENxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu rozhodnúť o ich použití. Hlavným dôvodom použitia ochrannej kukly je ochrana osobnej bezpečnosti policajta a jemu blízkych osôb. Použitie kukly je v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvi.
K definícii pojmu zločin pozri bližšie § 11 TZ.
K definícii pojmu nebezpečný páchateľ pozri bližšie komentár k § 61 ZoPZ.
V prípade použitix xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxtifikačným číslom. Zmyslom riadneho označenie policajta je, okrem iného, aj možnosť podať sťažnosť proti postupu policajta.
Ustanovenie zárovex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxití rozhoduje veliteľ.
Súvisiace predpisy
Štvrtá hlava
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ POLICAJNÝM ZBOROM
KOMENTÁR
K xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxuje právomoc Policajného zboru spracúvať a zhromažďovať informácie, ako aj osobné údaje osôb, ktoré získal svojou činnosťou pri realizácii jednotlixxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Slovenská republika je plnohodnotným členom významných medzinárodných organizácií, ktoré realizujú svoje aktivity aj v oblasti medzinárodnej polxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxal bezpečný priestor pre výmenu informácií a údajov.
Spracúvanie informácií Policajným zborom sa riadi konkrétnymi zásadami:
a)
Zásada zákonxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxsobom. Uvedené zdôrazňuje aj čl. 13 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo inxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxnie zásady zákonnosti. Spomenúť je potrebné Dohovor Rady Európy č. 108/2000 o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a dxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov z 24. októbra 1995, smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/66/Ex x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady č. 45/2001 o ochrane fyzických osôb vzhľadom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a vzhľadom na voľný pohyx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xolicajného úradu, ktorý sa v kapitolách II, III, V a VII venuje spracúvaniu informácií.
b)
Zásada správnosti - v zmysle tejto zásady je subjekt opráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxetnosť údajov a ich udržiavanie v aktuálnej podobe. Subjekt oprávnený spracúvať osobné údaje je zodpovedný za uvedené povinnosti.
c)
Zásada určexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x to písomnou formou. Vymedzený musí byť účel spracúvania, ako aj rozsah nevyhnutný na naplnenie účelu. Údaje je Policajný zbor oprávnený uchovávať len xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xiadnom preukázaní svojej totožnosti prevádzkovateľovi informačného systému xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru. Policajný zbor má zákonnú povinnosť reagovať na takúto žiadosť a je povinný odpovedať dot-knutej osobe v lexxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjného zboru je informačný subsystém v rámci Ministerstva vnútra SR, ktorý poskytuje útvarom Policajného zboru relevantné informácie pre plnenie zákxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxanie a spracovanie relevantných informácií. Informačné systémy môžu mať podobu automatizovaných systémov alebo podobu papierovú. Automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxh kategórií. Spomenúť je potrebné predovšetkým:
a)
Informačný systém Ministerstva vnútra SR,
b)
Informačný systém policajných činností,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvisných činností.
Informačný systém Ministerstva vnútra SR je systémom, ktorý je využívaný na všetkých útvaroch a oddeleniach Policajného zbxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xokladov,
b)
Informačný systém CLK - systém nazývaný aj ako Centrálna lustračná konzola,
c)
Informačný systém DN - systém venujúci sa dopravnýx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
f)
Informačný systém EZP - systém venujúci sa evidencii xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxtém venujúci sa falošným a autentickým peniazom a platobným kartám,
i)
Informačný systém INBO - systém venujúci sa evidencii nežiadúcich osôb,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
l)
Informačný systém PATRMV - systém venujúci sa pátraniu po motorových vozidlách,
m)
Informačný systém PATRZBRANE - systém venujúci sa pátranxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxgistru obyvateľov a pod.
Informačný systém policajných činností. Do tejto kategórie systémov je potrebné zaradiť predovšetkým:
a)
Informxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxobách a dopravných prostriedkov, ktoré prechádzajú štátnou hranicou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,
c)
Informačný systém súkromnej bxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikačné údaje a fotografie osôb s možnosťou vytvoriť identikit,
e)
Informačný systém EURODAC - systém porovnávajúci daktyloskopické odtxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxý systém AFIS - systém využívaný na evidenciu obrazov daktyloskopických odtlačkov a k ním relevantných informácii, ako aj na individuálnu identifikáxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxo prerušené trestné stíhanie,
h)
Schengenský informačný systém - systém štátov, ktoré patria do schengenského priestoru. Informačný systém zahxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xealizácii medzinárodnej policajnej spolupráce v rámci Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície,
j)
Informačný systém EUROPOL - systém oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxný systém pre podporu riadiacich a rozhodovacích činnosti. Do tejto kategórie je potrebné zaradiť informačný systém DVS - Denník vyšetrovacích spisoxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tejto kategórie je možné zaradiť:
a)
Informačný systém Taxis - systém určený na spracovanie údajov o pokutách,
b)
Informačný systém evidujúci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
d)
Personálna evidencia informačný systém zameraný na spracovanie personálnej agendy na útvaroch Policajného zboru.
Informačné systémy Pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnnej policajnej činnosti.
Osobným údajom je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaj txxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx iné záznamy, ak je to potrebné na plnenie zákonných úloh vymedzených zákonom. Ustanovenie však limituje výkon tohto oprávnenia len na miesta verejne pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxsťovanie bezpečnosti osôb alebo objektov. Vyhotovenie záznamov sa spravidla realizuje umiestnením pevnej kamery na miesto verejne prístupné. Zároxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxckej rovine ide o upevnenie malej kamery na výstroj policajta, ktorý vykonáva služobnú činnosť, resp. vykonáva služobný zákrok. Zmyslom takéhoto posxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe potrebné odlišovať vyhotovenie záznamov v rámci sledovania osôb alebo vecí v zmysle § 113 TP, ktoré taktiež vykonáva orgán Policajného zboru. V zmyslx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxným spôsobom. Sledovanie možno vykonať v trestnom konaní o úmyselnom trestnom čine, ak možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti výxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxravnom konaní.
Od vyhotovenia zvukových, obrazových, resp. iných záznamov či už na miestach verejne prístupných alebo počas vykonávania služobnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxkových záznamov v zmysle § 114 TP. Vyhotovenie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov je možné na písomný príkaz predsedu senátu, pxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obrazovo-zvukových záznamov je možné pre úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prexxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.
Počas vyhotovenia zvukových, obrazových, resp. iných xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx aj do práv iných osôb. V oboch prípadoch dochádza k zásahom do osobnostných práv dotknutých osôb. V prípade policajta, ktorý požíva status verejného čixxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx súkromie a ani za prejav osobnej povahy (v zmysle § 11 OZ) nemožno u verejného činiteľa zamestnanca mestskej polície považovať výkon jeho zákonom upravxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavy osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činitexxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx práva na súkromie.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxtovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje ústavné alebo zákonné právomoci vykonávajú na verejnosti, rxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy". Posledná veta umožňuje policajtovi chrániť svoje základné práva a slobody, v tomto prípade osobnostné práva garantované právnym poriadkom, keďžx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxtovenie záznamov, existuje hranica, ktorej prekročenie oprávňuje policajta k ochrane jeho osobnostných práv. Legálnymi prostriedkami ochrany zákxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxobody narušené. Oprávnený subjekt (policajt) sa môže súdnou cestou domáhať:
a)
aby sa upustilo od neoprávnených zásahov,
b)
aby sa následky nexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxových záznamov),
c)
primeraného zadosťučinenia - satisfakcie (zadosťučinenie je náhradou za nehmotnú ujmu. Môže spočívať napríklad v ospravedxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v závislosti od porušenia dôstojnosti či súkromia oprávneného).
Pre zadefinovanie pojmu verejné miesto je možné analogicky aplikovať úpravu xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe ako námestia, triedy a ulice, ako aj ďalšie priestory pod šírym nebom prístupné každému bez obmedzenia (§ 18 zákona o zhromaždovacom práve). Príkladox xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxkových alebo obrazových záznamov je možné realizovať prostredníctvom kamier, fotoaparátov alebo aj iných meracích prístrojov. Uvedené zariadenia xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxe povinnosť uverejniť informáciu o zriadení automatických technických systémov na konkrétnych miestach. Táto povinnosť je daná Policajnému zboru. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxieho odseku upravuje možnosť poskytnúť relevantné informácie, osobné údaje, zvukové alebo obrazové záznamy z verejne prístupných miest, ktorými Poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo aj z vlastnej iniciatívy. Ustanovenie na jednej strane striktne špecifikuje, ktorým subjektom Policajného zboru informácie poskytuje, na druhex xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxť na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona. Príkladom osobitného zákona sú v tomto prípade Trestný poriadok a správny poriadok.
Policajný zbor xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxadateľovi, ktoré nesúvisia s plnením úloh, ktoré vyplývajú z jej zákonnej pôsobnosti.
Obecnej polícii je možné informácie poskytovať na základe zxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxencie pobytu občanov Slovenskej republiky a z registra obyvateľov Slovenskej republiky pri plnení úloh na účel zistenia totožnosti údaje, ako sú:
ax
xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xožadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla identické údaje, ako sú uvedené skxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxania informácii do zahraničia je medzinárodná spolupráca, ktorá je založená bilaterálnymi alebo multilaterálnymi zmluvami. Ďalším dôvodom poskytxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) alebo Interpol.
K odseku 5
Ustanovenie piateho odseku upravuje povinnosť Policajného zboru overovať správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxlicajný zbor je teda povinný prijať všetky opatrenia na to, aby zamedzil poskytovaniu, resp. sprístupňovaniu informácií, ktoré sú neúplné, nesprávnx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxntné informácie, prostredníctvom ktorých je možné posúdiť mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti.
Ustanovenie ďalej zakazujx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxesť mieru ich spoľahlivosti.
Ďalšou povinnosťou Policajného zboru je bez zbytočného odkladu informovať, že údaje sú nesprávne, neúplné alebo nepxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlokovali. Ustanovenie zdôrazňuje povinnosť dotknutých subjektov takejto žiadosti Policajného zboru vyhovieť. Výnimku z tejto povinnosti môže prexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužbe, ktorý dáva povinnosť Slovenskej informačnej službe zabezpečiť ochranu osobných údajov spracúvaných v jej informačných systémoch a evidencixxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxoveň nepracovať s nesprávnymi informáciami, čím by mohlo dôjsť k neoprávneným zásahom do práv a záujmov osôb.
K odseku 6
Ustanovenie šiesteho odsexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ktoré disponujú takýmito informáciami z dôvodu obsluhy informačných systémov, môžu poskytnúť údaje a informácie len na základe predchádzajúceho súxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxonymizovať údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie jednotlivých úloh Policajného zboru. Identicky musí postupovať aj v prípade, ak k takémuto zistenix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhoty určenej na uchovávanie údajov, smrť osoby, ktorej údaje boli uchované v informačnom systéme a pod.
K odseku 8
Ustanovenie ukladá Policajnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxoto postupu je zistiť opodstatnenosť údajov v informačných systémoch.
K odsekom 9 a 10
Ustanovenie sa dotýka medzinárodnej policajnej xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxvajú kontrolu osôb na spoločných hraniciach vrátane letov v tomto priestore,
b)
garantujú voľný pohyb dopravných prostriedkov cez hranice bez zaxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxšenú dôslednosť ochrany osobných údajov osôb tohto priestoru.
Policajný zbor je garantom spracúvania osobných údajov a iných relevantných inxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxý zbor zároveň spracúva údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v Schengenskom informačnom systéme a boli zhromaždené inými štátmi, ktoré sú súčasťou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtému, je Národná ústredňa SIRENE.
Národná ústredňa SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries - žiadosť o doplňujúce infoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 1. januára 2004.
Každá krajina, ktorá disponuje Schengenským informačným systémom má zriadenú národnú ústredňu. Z praktického hľadiska práve mexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xlohám Národnej ústredne SIRENE patrí:
a)
pátranie po osobách a veciach,
b)
výmena informácií a údajov,
c)
realizácia európskeho zatýkacixxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xní v týždni. Právnym základom medzinárodnej spolupráce v rámci Schengenského priestoru je Dohovor (Schengenský dohovor), ktorým sa vykonáva Schengxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
Ustanovenie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxormačného systému a automatizovanej databázy Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol). Úlohou Policajného zboru je spracúvanie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxé a spracované do informačného systému, resp. databázy inou členskou krajinou Interpolu.
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície je medzixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx23, sídli vo francúzskom Lyone a v súčasnosti je členská základňa tvorená 190 členmi. Interpol je najväčšou medzinárodnou policajnou organizáciou. Dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a pod., obsahuje Ústava Interpolu, ktorá bola prijatá v roku 1956. Najdôležitejšie sú predovšetkým článok 2 a 3 ústavy. V súlade s týmito ustanoveniami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrajín a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v duchu Všeobecnej Deklarácie ľudských práv (čl. 2 ústavy). Článok 3 špecifikuje charakter xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vo všetkých ostatných oblastiach, okrem týchto predstavených, je medzinárodná spolupráca vítaná. Činnosť Interpolu sa zameriava najmä na:
-
box xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xrog,
-
boj proti počítačovej kriminalite,
-
boj proti obchodovaniu so zbraňami a pod.
Interpol realizuje svoju činnosť nepretržite 36x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xymedzených úloh Interpol spolupracuje tak s národnými ústredňami členských krajín, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami.
Národná ústredxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx databázy. Národná ústredňa je organizačne začlenená v rámci Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru. Národná ústredxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxodný prvok. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcie od 23. septembra 1993.
K odsekom 12 a 13
Ustanovenie upravuje poskytovanie informácií tak z Schengenského informačného systému, ako aj z inforxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, súdy, prokuratúra a finančná správa. Ďalej sa informácie poskytujú aj Slovenskej inforxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxozbám štátu.
K odsekom 14
Prevádzkovateľom informačných systémov je Ministerstvo vnútra SR.
K odsekom 15
Ustanovenie zdôrazňuje povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxje zlikvidované, blokované alebo sa musí preveriť, či sú naďalej potrebné pre Policajný zbor. Zákonnou výnimkou je situácia, keď je nevyhnutné takéto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinov, vyšetrovania trestných činov alebo výkonu rozhodnutí v trestnom konaní.
K odsekom 16
Povinnosťou Policajného zboru je viesť dokumentáciu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjov, na účely vnútornej kontroly a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti osobných údajov.
Súvisiace predpisy
§ 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx1 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z.z.;
zákon č. 46/1993 Z.z. v znení zákona č. 256/1999 Z.z. o Slovenskej informačnej službe;
I/COxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxtizovanom spracovaní osobných údajov;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/66/EC o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia jednotlivca v telekomunikačnom sektore z 15. decemxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxi Spoločenstva a vzhľadom na voľný pohyb týchto údajov z 18. decembra 2000;
rozhodnutie Ústavného súdu SR č. 10/2001
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi správne najmä ustanovenia zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov na vzniknutú situáciu. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxadlo rýchlosti pohybujúceho sa telesa svojou povahou a použitím pri odhaľovaní dopravných priestupkov v zmysle zákona o priestupkoch nie je možné kvxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xoužitím vyššie uvedeného informačno-technického prostriedku nemá žiadne opodstatnenie, a preto ju súd správne vyhodnotil ako nedôvodnú. Rovnako sx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xpise založené fotografie obsahujú obrázok vozidla, na ktorom jazdil v čase skutku žalobca a že s fotografiami nebolo manipulované.
Z týchto dôvodov oxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx napadnutý rozsudok zmenil podľa § 220 v spojení s § 250ja ods. 3 OSP tak, že žalobu ako nedôvodnú zamietol.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. septembxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxvných priestupkov v zmysle zákona o priestupkoch nemožno kvalifikovať ako informačno-technický prostriedok, ktorý slúži na úplne iné účely ako prexxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtný. Bol toho názoru, že použitie prostriedku na meranie rýchlosti bez predchádzajúceho upozornenia vodičov na túto skutočnosť, treba považovať za ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxstriedkov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) a tento bol získaný v rozpore s právnymi predpismi. O spáchaní priestupku prxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdil.
Rozsudok Veľkej komory k sťažnosti č. 30562/04 a 30566/04 S. a Marper proti Spojenému kráľovstvu pre porušenie článku 8 a 14 Dohovoru
(právo na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxobodené spod obžaloby): Sťažovatelia sa narodili v roku 1989 a 1963 a žijú v Sheffielde.
Prvý sťažovateľ, pán S., bol zaistený 19. januára 2001 vo veku jxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxrper, bol zaistený 13. marca 2001 a bol obvinený zo sexuálneho obťažovania partnerky. Boli mu odobraté odtlačky prstov a vzorky DNA. Pred predbežným prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxažovateľa, že zastavuje trestné stíhanie a 14. júna 2001 bola vec oficiálne uzavretá.
Obaja sťažovatelia požiadali o zničenie odtlačkov prstov a vzoxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxbu zamietol [(2002) EWHC 478 (Admin)].
Sťažovatelia podľa článku 8 Dohovoru namietali uchovávanie ich odtlačkov prstov, vzoriek buniek a profilov Dxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxomného... života...
2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxfilov DNA zasiahlo do ich práva na rešpektovanie súkromného života, pretože tieto údaje boli zásadným spôsobom spojené s ich individuálnou identitou x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxch prípadoch štátne orgány uchovávali, teda odtlačky prstov, profily DNA a vzorky buniek, predstavujú osobné údaje v zmysle Dohovoru o ochrane údajovx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxle zákona o ochrane údajov z roku 1998 v rukách tých, ktorí sú schopní identifikovať jednotlivca.
ESĽP poukazuje na svoj záver, že uchovávanie odtlačkxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxť osobitne škodlivé v prípade maloletých ako v prípade prvého sťažovateľa, vzhľadom na ich situáciu a dôležitosť ich vývoja a integrácie v spoločnostix
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxrivých ale nie odsúdených pre trestný čin, ako to bolo v prípade sťažovateľov, nezachováva spravodlivú rovnováhu medzi proti sebe stojacimi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo práva sťažovateľov na rešpektovanie súkromného života a nemožno ho považovať za nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.
Spracúvaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa a spracúvania osobných údajov, ktoré sú potrebné pre účely trestného konania. Upravené sú presné povinnosti pri tomto procese. K základným zásadám txxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxelom a oddeliť ich od tých údajov, ktoré boli získané v rámci plnenia úloh Policajného zboru,
c)
povinnosť údaje uchovávať len na čas nevyhnutný pre xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxh Policajného zboru.
Policajný zbor je zároveň oprávnený osobné údaje, ktoré sú spracúvané pre potreby trestného konania a boli získané na rozdxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajov musí Policajný zbor dbať nielen na ustanovenia zákona o Policajnom zbore, ale aj na ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxcúvaní ich osobných údajov, ako aj práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Zákon sa vzťahuje na každého, kto sxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomto duchu získava a spracúva osobné údaje pri:
a)
predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti,
b)
zisťovaní páchateľov trestných činov,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxajný zbor je zároveň oprávnený spracúvať aj osobné údaje pre účely trestného konania bez súhlasu dotknutej osoby. Povinný je však dbať na ochranu jej súxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xpačnom prípade je povinný dotknutú osobu oboznámiť so skutočnosťou, že sa o nej vedú osobné údaje.
Trestným konaním rozumieme konanie realizované x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxtup pred začatím trestného konania a
b)
prípravné konanie.
Konanie pred súdom sa vnútorné člení na:
a)
preskúmanie a predbežné prejednaxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx reprezentovaný policajtom, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní. Policajt počas celého trestného konania disponuje množstvom práv a povinnostxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzenýcx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xx
pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní nariadiť osobnú prehliadku, a to len so súhlasom prokurátora (§ 102 TP),
c)
pred xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxní, a to len s predchádzajúcim súhlasom sudcu pre prípravné konanie otvoriť zásielku (§ 109 TP),
e)
pred začatím trestného stíhania a v prípravnom kxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xlebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti." (§ 10 ods. 19 a § 117 TP),
g)
vykonať vyšetrovanie (§ 200 TPxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xozhodnúť o zastavení trestného stíhania, ak nebolo vznesené obvinenie (§ 215 TP).
K povinnostiam je možné zaradiť:
a)
povinnosť policajta oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xx
predvolať obvineného, svedka,
c)
predviesť, zabezpečiť predvedenie obvineného, svedka,
d)
zadržať obvineného (§ 86 TP),
e)
zadržať poxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxstného konania (§ 73 TP). Rovnako asistovať pri výkone medzinárodného zatýkacieho rozkazu a európskeho zatýkacieho rozkazu,
h)
vykonávať úkony xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ich ústavou zaručené základné práva a slobody (§ 55 TP),
i)
povinnosť doručiť zásielku adresátovi (§ 65 TP),
j)
dodať obvineného do miesta výkoxx xxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx
m)
vykonať (na základe príkazu) domovú prehliadku (§ 100 TP),
n)
vykonať (na základe príkazu) prehliadku iných priestorov a pozemkov (§ 101 TP),
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxanej dodávky (§ 111 TP),
q)
vykonať (na základe príkazu) sledovanie osôb alebo vecí. Policajt je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ktoré vixxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xáznamov. Policajt je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ktoré viedli k vydaniu príkazu na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xkúmať trvanie dôvodov, ktoré viedli k vydaniu príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§ 115 TP),
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
prijať trestné oznámenie. S prijatím trestného oznámenia súvisí aj povinnosť policajta poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za uvedenie vedome neprxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxakovateľné úkony, ktoré vyplývajú z oznámenia. Ak je to potrebné, tak policajt zabezpečí aj doplnenie trestného oznámenia (§ 196 TP),
v)
urobiť roxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxstného stíhania),
w)
vykonávať všetky úkony v rámci vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania samostatne (okrem prípadu, na ktorý je potrebné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxať dôkazy tak v prospech, ako aj v neprospech obvineného (§ 201 TP),
y)
súčinnosť pri výkone jednotlivých trestov v zmysle Trestného poriadku.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxaní disponuje množstvom oprávnení a povinností, ktoré však musí naplniť v súlade s dikciou Trestného poriadku.
K odseku 6
Ustanovenie šiesteho odxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa dopustila trestne nezodpovedná osoba z dôvodu nedostatku veku, resp. osoba nepríčetná.
Inak trestným činom je čin, ktorý nespĺňa základné atribxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxstne nezodpovednou pre nedostatok veku je potrebné uviesť, že kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxstného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xalšom spracúvaní je však Policajný zbor povinný prihliadať na zlučiteľnosť s primárnym účelom, ako aj na potrebnosť a primeranosť zhromaždených osobxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx účely.
Súvisiace predpisy
§ 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx že žalobca žiadosťou doručenou Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky dňa 16.6.2008 požiadal o sprístupnenie informácie - záznamov z bezpečxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoslancov NR SR za obdobie 13.5.2008, 14.5.2008, 15.5.2008 vždy od 00:00 do 24:00 hod. Rozhodnutím 316/2008úKMVE-2 z 19.6.2008 prvostupňový správny oxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx08 tak, že rozklad zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný uviedol, že keďže je Národná rada Slovenxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxtému bezpečnostných opatrení a na účely ochrany objektov osobitnej dôležitosti. Keďže predmetný priestor je verejne prístupný, je ho možné ako taký mxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti štátu. Takto vyhotovený záznam možno použiť len na účely trestného stíhania ale konania o priestupkoch. Z dôvodu, že uvedené zákonné obmedzenia xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxedne sa žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave dňa 5.8.2008 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 14/2008 z 18.7.2008 a vrátenia vxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx/2011:
Procesným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxrušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia ohľadom podstatných argumentov súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx súdu pre ľudské práva. Aj keď s ohľadom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva nie je potrebné zdôvodňovať každý argument účastníkov konania, sxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsia byť špecifikované s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu, a nie len odkazovať na určité časti zákonov.
V ďalšom konaní krajský súd prejedá vec v naxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdne odôvodní, súc viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
KOMENTÁR
Ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx po osobách.
Policajný zbor je ďalej oprávnený k spracovaniu osobitnej kategórie osobných údajov, ak je to potrebné pre vypátranie osôb. Osobitnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxitických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života (§ 13 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenia spracúvať.
Ustanovenie zároveň prikazuje Policajnému zboru po vypátraní osoby bez zbytočného odkladu osobné údaje takejto osoby zlikvidovxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdaná alebo nezvestná a napokon, ak sú osobné údaje potrebné pre plnenie úloh v súvislosti z trestným konaním.
Súvisiace predpisy
zákon č. 122/201x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo nepotrebných osobných údajov a blokovanie osobných údajov
KOMENTÁR
Ustanovenie dáva právo osobe, ktorá hodnoverným spôsobom preukázala totxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh údajoch, o poskytnutí a sprístupnení osobných údajov, ako aj o opravu nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov týkajúcich sa jej osoby. Požiadax xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xúna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. V zmysle čl. 31 ods. 1 rozhodnutia Raxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osoby, o pôvode údajov, o príjemcoch alebo skupinách príjemcov, o uvedenom účele spracúvania a ak to vyžaduje vnútroštátne právo, aj o jeho právnom zákxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx sa nepresné údaje opravili a nezákonne spracúvané údaje vymazali. Dotknutá osoba musí svoju žiadosť realizovať písomnou formou.
Policajný zbor jx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxivé alebo nepotrebné. Policajný zbor, a zároveň aj Ministerstvo vnútra SR sú povinní takúto prípadnú zmenu (doplnenie, opravu, likvidáciu, blokovanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx chce žiadateľ preukázať opodstatnenosť o poskytnutie uvedených informácií.
Preukázaním totožnosti je potrebné rozumieť preukázanie totožnosxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx preukazom rozumieme verejnú listinu, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky, ako ax xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je mať občiansky preukaz.
Preukázaním totožnosti je potrebné rozumieť aj preukázanie totožnosti pro-stredníctvom cestovných dokladov v zmysle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky. Disxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx cestovný doklad Európskej únie,
g)
iný doklad, ktorý sa na základe medzinárodnej zmluvy považuje za cestovný doklad.
Preukázaním totožnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxentifikačného preukazu vydaného ministerstvom zahraničných vecí osobám požívajúcim diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva. Poxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na prístup k informáciám uvedené v čl. 26 Ústavy SR. Policajný zbor má zákonnú povinnosť bezplatne odpovedať žiadateľovi o informácie v lehote 30 dní od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xoskytnuté, resp. sprístupnené niektorým z orgánov členského štátu Európskej únie požiadať takýto orgán členského štátu o súhlas na poskytnutie infoxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní jej osobných údajov. Policajný zbor môže vyžadovať takýto postup od toho subjektu, ktorému osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnil, resp. poskyxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xk môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo šetrenia, mareniu alebo ovplyvňovaniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxku alebo bezpečnosti, ak je to potrebné na ochranu dotknutej osoby, resp. práv a slobôd iných osôb alebo ak to vyžaduje osobitný zákon, ktorým je napríklxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci, pričom sa tieto údaje poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxať o dôvodoch odopretia poskytnutia informácie o spracúvaných údajoch.
V ostatných prípadoch je Policajný zbor povinný, ak písomnej žiadosti na pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxsí svoje stanovisko riadne odôvodniť, uvedením konkrétnych dôvodov neposkytnutia informácie o spracúvaných osobných údajoch. V tejto súvislosti jx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv Slovenskej republiky, ktorého pôsobnosť je vymedzená v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Ustanovxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú.v. EÚ L 21xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx neskorších zákonov;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxtupňovanie osobných údajov
KOMENTÁR
Ustanovenie definuje poskytovanie osobných údajov vybraným subjektom. Poskytovaním údajov dochádza do zxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxlicajný zbor je oprávnený na základe písomnej žiadosti poskytnúť osobné údaje aj niektorému z členských štátov Európskej únie (ako aj zmluvnej strane xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu pre tento štát. Povinnosťou Policajného zboru je poskytnutie týchto osobných údajov v lehote do dvoch mesiacov od xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxpnené. Subjekt žiadajúci o osobné údaje je vymedzeným účelom viazaný. Vymedzenie účelu sa nevyžaduje v prípade žiadosti Slovenskej informačnej služxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxutiach orgánov činných v trestnom konaní.
Subjekt, ktorý o osobné údaje žiadal, je oprávnený údaje použiť aj na iný účel, ktorý bol uvedený v žiadostxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxde, ak to zdôvodňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Príkladom takéhoto dokumentu je rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xrčiť subjektom, ktoré požiadali o osobné údaje, lehotu, po uplynutí ktorej sú tieto subjekty povinné osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preverxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxejnej moci, no len s predchádzajúcim súhlasom členského štátu, ktorý údaje poskytol.
Súvisiace predpisy
rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
Výmena informácií o osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
KOMExxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výmenu informácií medzi členskými štátmi Európskej únie je Európsky policajný úrad - Europol.
Hlavným cieľom v zmysle čl. 3 rozhodnutia Rady 371/2xxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov a ich vzájomná spolupráca pri predchádzaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným závažným formám trestnej činnosti, ktorá sa týka dvxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxať, spracúvať, analyzovať a vymieňať informácie a spravodajské informácie;
b)
bezodkladne oznámiť príslušným orgánom členských štátov prostrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxhať pri vyšetrovaní v členských štátoch predovšetkým poskytnutím všetkých relevantných informácií národným jednotkám;
d)
požiadať príslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetrovacieho tímu;
e)
poskytovať spravodajské informácie a analytickú podporu členským štátom v súvislosti s významnými medzinárodnými podxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxti s organizovanou trestnou činnosťou.
Európsky policajný úrad (Europol) je organizáciou, ktorá funguje pod záštitou Európskej únie. Táto orxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe realizuje prostredníctvom výmeny informácií medzi zmluvnými štátmi. Samotné zriadenie Europolu bolo dohodnuté v Maastrichtskej zmluve o Európskx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkými krajinami v prevencii a boji proti vážnym formám cezhraničného organizovaného zločinu. Svoju činnosť začal v obmedzenom rozsahu v roku 1994, prixxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxogová jednotka. Túto organizáciu je možné považovať za predchodcu terajšieho Europolu. Európska protidrogová jednotka rozširovala postupne pole sxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxbral agendu Európskej protidrogovej jednotky. Základným dokumentom, ktorý vymedzuje Europol ako organizáciu, je Dohovor o Europole. Tento dohovor xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu s účinnosťou od 1. januára 2010. Legislatíva Slovenskej republiky, ako aj ostatných krajín Európskej únie museli na túto zmenu reagovať a daný dokumexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx bol viackrát novelizovaný prostredníctvom dodatkov a proces ratifikácie týchto zmien bol veľmi zdĺhavý. V súčasnosti je teda nosným dokumentom rozhxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj osoby, čo jej umožňuje disponovať najvyššou právnou a zmluvnou spôsobilosťou. K základným orgánom Europolu je potrebné zaradiť správnu radu a riadixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcie je aj úradník pre ochranu osobných údajov. Tento úradník, ktorý je zamestnancom Europolu, zabezpečuje dohľad nad zákonnosťou spracúvania získanxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xáležitosti, ktorá je zložená z ministrov spravodlivosti a vnútra členských krajín Európskej únie. Okrem toho je však Europol zodpovedný aj Európskemx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxópskemu parlamentu.
Významnú úlohu zohráva Operačné stredisko Europolu, ktoré funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je miestom pre výmenu údajov x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxba krížovej kontroly: uskutočňuje rýchlu krížovú kontrolu prichádzajúcich údajov oproti všetkým existujúcim údajom. Operatívne informácie sú sprxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxncie pozitívnych lustrácií sa tieto informácie usporiadajú do jednej analytickej správy a poskytujúcej strane sa poskytne rýchla spätná väzba s poukxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxropolu už zahŕňa operatívne stredisko.
b)
V operačnom stredisku sa môžu niektoré údaje určitý čas uchovávať s cieľom zistiť, či takéto údaje sú relxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxatických" prípadoch: prípady a údaje, ktoré sa týkajú viacerých existujúcich projektov analýz, môže Europol teraz rýchlo analyzovať.
d)
Komunixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnym projektom na ďalšie spracovanie a aby pôvodný poskytovateľ dostal včasnú a presnú odpoveď.
e)
Podpora významných podujatí v oblasti policajnxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnamné medzinárodné športové, ekonomické, politické alebo kultúrne zhromaždenia, ktoré predstavujú cieľ alebo príležitosť pre trestnú činnosť a texxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sú orgánom, ktorý zhromažďuje základné informácie o trestnej činnosti, pohybe osôb a vecí, súvisiacich s trestnou činnosťou. Tieto informácie zozbixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xosúvané iným národným jednotkám členských krajín s cieľom čo najefektívnejšej spolupráce. Národné ústredne sú jediným styčným orgánom medzi Europoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xednotlivých krajín a najmä príslušnými ústavnými predpismi.
Národné ústredne v zmysle čl. 8 rozhodnutia Rady 371/2009:
a)
z vlastnej iniciatíxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvodajské informácie a poradenstvo;