245/2008 Z.z.

Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxvá
JUDr.
Žaneta
Surmajová
PhD.
v znení zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 37/2009 Z.z., zákona č.184/2009 Z.z., zákona č. 37/2011 Z.z., zákona čx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xepubliky č. 330/2014 Z.z., zákona č. 377/2014 Z.z., zákona č. 61/2015 Z.z. a zákona č. 188/2015 Z.z.
Čl.I.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxledne v jednotlivých častiach rozpracúva a reguluje. Pre užívateľa školského zákona je znenie § 1 v podstate len informatívne a je vyjadrením obsahu pxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx aby bol ich význam jasný a jednoznačný. V § 2 sa nastavila hierarchia pojmov z hľadiska ich nadväznosti. Napríklad pre účely školského zákona sa začína xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj škole alebo v základnej umeleckej škole. Na základe uvedeného aj ďalšie ustanovenia školského zákona, ktoré používajú pojem "žiak", riešia vzdelávxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxliadnutím na naplnenie princípu spočívajúceho v prístupe k vzdelaniu pre každého. V medzinárodných dokumentoch a v právnych aktoch EÚ sa niekedy namixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs, treba vychádzať z jeho obsahu, identifikovať druh vzdelávania a podľa toho urobiť záver, či právna úprava je potrebná aj vo vzťahu ku školskému zákonxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxasti vysokoškolského vzdelávania. V právnom poriadku Slovenskej republiky označujeme fyzickú osobu, ktorá sa zúčastňuje na procese vysokoškolskéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v základnej umeleckej škole pojmom žiak.
Pri hlbšej analýze používania pojmov "dieťa verzus xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú psychologickú, pedagogickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú, liečebno-pedagogickú a sociálnx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxe. To znamená, že aj keď sa v zákone uvádza, že táto činnosť sa poskytuje "deťom" zahŕňa tento pojem osoby, ktoré sa vzdelávajú aj v základných školách alexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx osoby prijaté do takéhoto zariadenia, ako na "dieťa", keďže podľa školského zákona je dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxát, škola v prírode alebo zariadenia školského stravovania, sa používajú oba pojmy (dieťa, žiak). Táto nejednotnosť používania pojmu "dieťa" v školsxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxrania.
Za uchádzača sa podľa školského zákona považuje fyzická osoba bez obmedzenia vekovej hranice. To znamená, že je to každý, kto má záujem vzdelxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvanie).
Za absolventa sa považuje ten, kto ukončil stupeň vzdelania alebo aj jeho ucelenú časť. Napríklad základná škola poskytuje stupeň základnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx neoddeliteľné súbežné procesy. V xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxu školský zákon samostatne definuje výchovu a samostatne aj vzdelávanie.
Výchovno-vzdelávacia potreba na účely školského zákona je definovaná z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdie a pod.), ale aj o samostatný proces (organizácia vyučovania so zohľadnením primeranosti veku, dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania a pod.)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtoré sa líšia od štandardných výchovno-vzdelávacích potrieb z titulu druhu alebo stupňa zdravotného postihnutia dieťaťa, žiaka alebo poslucháča alxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xle aj s nadaním alebo so sociálne znevýhodneného prostredia. Preto nie je správne, ak sa tento pojem vníma tak, že zahŕňa len deti alebo žiakov so zdravotxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxckého alebo psychického, vyžaduje osobitné úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu (personálne, procesné, materiálno-technické, didaktické a poxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvotne oslabení, s vývinovými poruchami a s poruchami správania.
Jazyková škola patrí do sústavy škôl, ktorá poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxháčov.
Podľa školského zákona sa deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvára priestor na výchovu a vzdelávanie nie iba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xried alebo priamo zaradením dieťaťa alebo žiaka s ostatnými deťmi alebo žiakmi v bežnej triede tzv. školská integrácia. Takýmto integrovaným deťom alxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a teda aj stupňa vzdelávania vytvára podmienky na rozvíjanie schopností detí a žiakov s využitím všetkých ich spôsobilostí. Rozvíjaním a formovaním kxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxové kompetencie podľa jednotlivých vekových kategórií a druhu školy alebo školského zariadenia. Sú to predovšetkým osobné, sociálne, občianske, učxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sa navzájom prelínajú.
Vzdelávacia oblasť, ktorú definuje v pojmoch xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xroces uskutočňuje v rámci predmetov. Jednotlivé vzdelávacie oblasti vychádzajú z obsahu vzdelávania a určujú aj povinné predmety. Je pravdou, že aj šxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa školského zákona, treba chápať, že je to ucelená forma vzdelávania s poskytnutým stupňom vzdelania, a teda do odboru vzdelávania patrí aj základné vxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx stupeň vzdelania poskytujú, ďalej členia na študijné odbory a učebné odbory.
Ďalší pojem, ktorý školský zákon definuje, je škola alebo školské zarxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov (ďalej aj "zákon č. 596/2003 Z.z.). Školský zákon určuje sústavu škôl a sústavu školských zariadení a v rámci týchto sústav vymenúva jedxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxriadenie zriadiť. Zriadeniu predchádza udelenie oprávnenia na vzdelávanie t.j. rozhodnutie ministerstva školstva o zaradení školy alebo školskéhx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní udelilo oprávnenie poskytovať výchovu a vzdelávanie v školskom systéme Slovenskej republiky, sa považuje za zriaďovateľa. Zriaďovateľom môže xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxbo právnická osoba. Treba zdôrazniť, že skôr, ako zriaďovateľ vzdelávaciu inštitúciu zriadi, musí požiadať ministerstvo školstva o zaradenie školy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxolu alebo školské zariadenie podľa druhu môže zriadiť, určuje zákon č. 596/2003 Z.z.
Bez rozhodnutia o zaradení do siete nie je možné školu alebo škoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pokuty.
Jedným z nových pojmov, ktorý školský zákon zaviedol, je "informovaný súhlas". V texte školského zákona sa pomerne často vyskytuje, a to naxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo dieťaťa, vyberá si spôsob vzdelávania a odbornej prípravy a podobne. Podľa doterajších predpisov postačoval obyčajný súhlas zákonného zástupcu.
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xiteratúre vysvetľuje vo vzťahu "pacient - lekár", ako jeden z najdôležitejších etických princípov, ktorý sa postupne objavuje v krajinách EÚ x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrhovanom zákroku alebo procedúre s cieľom získať od pacienta súhlas na vykonanie predmetného ošetrenia. Takto môžeme informovaný súhlas chápať aj v pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Slovenskej republiky v článku 42 zaraďuje aj právo každého na vzdelanie. Príkladom môže byť rozhodovanie o tom, či sa bude dieťa vzdelávať v nultom ročnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxpetencie v oblasti rozhodovania v určenej veci, je prvom rade povinný informovať zákonného zástupcu o tom, aké následky bude mať jeho rozhodnutie na ďaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxho vzdelávania dieťaťa po ukončení špeciálnej základnej školy a pod.
Informovaný súhlas teda spočíva v tom, že zákonný zástupca udelí svoj súhlas pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmplexnej informácie a tiež poučenie musí byť zákonnému zástupcovi jasné, zrozumiteľné. Zákonnému zástupcovi treba vytvoriť dostatočný časový priexxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovaný súhlas", na ktorom sú pre zákonného zástupcu dané informácie a poučenie. Musí ísť o prejav jeho skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na jeho rozxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého informovaného súhlasu je dôležité na preukázanie náležitého informovania a tiež preukázania vyjadrenia zákonného zástupcu.
Rozsudkom ESĽP x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxušenia zákazu diskriminácie v uplatňovaní práva na vzdelanie. V tomto rozsudku súd označil za nedostatočné práve súhlasy rodičov, ktoré vychádzali z xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxj organizácie vydáva požiadavky na vedomosti, schopnosti a zručnosti na maturitnú skúšku (katalóg cieľových požiadaviek). Katalóg cieľových požiaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov
Nariadenie vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov
Súvisiace európske právne predpisy
Dohovor o právach dieťaťa, zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 104/1991 Zb.
Dohovor o ochrane ľuxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxbra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávania (2006/962/ES)
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, zverejnený v zbierxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxoré vychádzajú z medzinárodných dokumentov ako napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zo základného prameňa práva v Slovenskxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxkej republiky, ktorá v článku 42 garantuje bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, rozširuje tento princíp o bezplatné vzdelanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxovenie § 144 ods. 1 písm. c) školského zákona, ktoré uvádza, že právo na bezplatné vzdelanie v materských školách rok pred začiatkom plnenia povinnej škxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxáciou" štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania a z tohto dôvodu je obsah tohto ustanovenia záväzný pre tvorbu tak ŠVP, ako aj ŠkVP, pre posudzovxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxx xxovenskej republiky:
"(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnoxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxže vzdelávanie poskytovať za úhradu."
V zmysle uvedeného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxladná škola alebo stredná škola, ktorej zriadenie si vyžaduje osobitné podmienky), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (policajné školy a škxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxmosprávne kraje stredné školy (§ 9 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z.), považujú sa aj tieto základné školy a stredné školy, za štátne školy z hľadiska Ústavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx republiky, sp. zn. PL ÚS 5/93 z 18. mája 1994 vyplýva, že pod pojmom právo na bezplatné vzdelanie základných školách a v stredných školách (garantované čxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxredných školách, ako aj s poskytnutím úrovne a kvality vzdelania. Nie je podstatné ich označenie (školné, zápisné), ale účel, ktorému slúžia. Ukladanxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti vzdelania na základných školách a stredných školách. Slovenská republika vo všeobecnosti nepodmieňuje vstup na základné školy a ani poskytnutie xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdelanie v základných školách v zmysle článku 4 písm. a) Dohovoru o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelania z roku 1960, článku 13 ods.2 písm. a) Paktu o hxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xtredné vzdelanie vyplýva aj z článku 33 ods. 2 a článku 41 ods.1 Listiny základných práv a slobôd. Toto právo má nepodmienenú povahu t.j. nemožno prístux x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkona, čo v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky napríklad znamená, že domáhať sa tohto práva možno len v systéme "štátnych alebo verejných škxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ich prevádzku a údržbu. Z uvedeného dôvodu je nastavený systém financovania základných škôl a stredných škôl tak, aby tento princíp bol dodržaný.
Dxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxojich možností a schopností je vyjadrené v tomto princípe tým, že pri výchove a vzdelávaní sa musí zohľadňovať výchovno-vzdelávacia potreba jednotlixxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xzdelávanie.
Pedagogická teória ako aj pedagogická prax nevie jednoznačne odlíšiť výchovu od vzdelávania. Dokonca niektoré krajiny (napr. anglixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xo v princípe neoddeliteľnosti výchove a vzdelávania. Pre zákonodarcu bol aj toto dôvod, pre ktorý sa rozhodol upraviť problematiku výchovy a vzdelávaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutočnosť že školský zákon rieši len jednu časť systému celoživotného vzdelávania, a to formálne vzdelávanie.
Pre prístup ku vzdelaniu a implemexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxchovno-vzdelávacej sústavy. Tento princíp v prvom rade deklaruje garanciu plnenia článku 2 "Právo na vzdelanie" Dodatkového protokolu k Dohovoru o oxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxovy a vzdelávania, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a fixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxch školách (zisťovanie predpokladov uchádzačov), určovanie minimálnych a maximálnych počtov žiakov v triedach. Čím väčšie budú možnosti vzdelávacxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja zaväzuje školský zákon tvorcov výchovno-vzdelávacích programov k xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxípmi mravnosti, humanity a demokracie tejto spoločnosti, a ku ktorým sa Slovenská republiky hlási, napríklad aj Ústavou Slovenskej republiky.
Zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé majú rovnaké práva a povinnosti, čo je v podstate vyjadrenie princípu rovnoprávnosti. Tento princíp je však už zo samej podstaty diskutabilný. Nerovxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xzdelávanie poskytovať za úhradu. Aj postavenie cirkevných škôl voči štátnym alebo verejným školám je rozdielne, keďže Zmluva medzi Slovenskou repubxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxkými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (zverejnená v zbierke zákonov pod č. 395/2004 Z.z.) priznáva možnosť rozšíriť podmienky prijíxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xj § 160 školského zákona o rozsahu pôsobnosti možno vnímať aj tak, že naznačujú nerovnosť štátnych a verejných škôl s cirkevnými a súkromnými školami.
xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosťou a v školách zriadených fyzickou osobou alebo inou právnickou osobou, garantuje rovnosť medzi stupňami vzdelania získanými v štátnych alebo cxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxve a vzdelávaní. Pri zakotvení tohto princípu sa v prvom rade vychádza z článku 28 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý bol ratifikovaný, teda prijatx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xpatrenia nevyhnutné na to, aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto Dohovorom." x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxutočnosti je ich význam rozdielny - "sankcia = trest". Podľa nášho názoru termín "sankcia" bol použitý nenáležite a domnievame sa, že aj nesprávne. Všexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxadu priestupkov alebo správnych deliktov vo vzťahu ku škole, zriaďovateľovi alebo vo vzťahu k zákonnému zástupcovi (napr. § 37 a § 37a - Priestupky a sprxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xza" aj "proti". Vieme však rozlíšiť, kedy je to tzv. otcovská (výchovná) a kedy je to len neopodstatnený útok na žiaka, voči ktorému má pedagóg iba averzixx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxej republiky, ktorý imperatívne prikazuje, že nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému, či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby alebo osoby v starostlivosti. Takéto konanie je v zmysle § 208 TZ definované ako trestný čin. Uvedené ustanovenie je naformulované tak, aby akékxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xko tento trestný čin. Z definície tohto trestného činu sa vypustili pojmy ako "nadmerné, bezdôvodné, neprimerané násilie" a vymenovali sa rôzne spôsoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxím, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo ixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlebo spánku, odopieraním osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c)
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxavotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d)
vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie,
e)
neodôvodneným obmedzxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx
S odkazom na článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, telesný trest by sme dokonca mohli považovať za mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zvexxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zákon č. 365/2005 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastixxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 568/2009 Z.zx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov
Súvisiace európske právne predpisy
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím zverejnený v zbierke zákonov pod č. 317/2010 xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxín zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 160/1998 Z.z., najmä čl. 12 až 14
Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobcxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkonov pod č. 209/1992 Zb.
Dohovor o právach dieťaťa zverejnený v zbierke zákonov pod č. 104/1991 Zb.
Listina základných práv a slobôd zverejnená v zbxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx4 Zb.
Judikatúra
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 5/93 z 18. mája 1994
V konaní o súlade právnych predpisov pred Úsxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkladných školách, použil výklad založený nielen na Ústave Slovenskej republiky, prípadne na predošlých právnych úpravách, lež aj výklad za aplikácix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx k založeniu medzinárodnoprávnej zodpovednosti Slovenskej republiky pre nerešpektovanie medzinárodných záväzkov.
Bezplatné vzdelanie na záklaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé, školné). Slovenská republika nepožaduje zápisné, prípadne školné, a preto plní svoje medzinárodné záväzky zabezpečenia bezplatného vzdelania nx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxitériá školného (school fees), ktoré by mohli porušovať bezplatnosť vzdelania na základných a stredných školách. Ukladaním poplatkov za učebnice sa xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxona č. 190/1993 Sb., ktorým bolo novelizované ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 29/1984 Sb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání, nestanoví-li zákon jinak.". Ústavný súd zrušil toto ustxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx t.j. práva na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách sa možno domáhať iba v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú, a možno xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdné a stredoškolské vzdelanie.
Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 25/94 z 13.6.1995
V nadväzujúcom náleze Ústavný súd ČR konštaxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzniknú. Štát teda môže požadovať úhradu časti nákladov v súvislosti s realizáciou práva na vzdelanie a vláda má k takémuto postupu nepochybne oprávnexxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxv, nie je však jeho povinnosťou znášať ich všetky.
Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 27/95 z 19.12.1995
Vyššie odborné školy sú sxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxkanie stredoškolského vzdelania predpokladá. Touto svojou povahou sa teda vymykajú z rámca čl. 33 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, zakotvujúcxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxch školách, nejde už o právo nepodmienenej povahy, lebo je naopak podmienené podľa schopností občana ako aj možností spoločnosti. Pokiaľ ide o vyššie, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí. Zavedenie bezplatného vzdelania na vyšších odborných školách predstavuje teda za súčasnej právnej úpravy a v existujúcich spoločenských pomerocx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Pedersen proti Dánsku
ESĽP sa vyjadril k otázke konfliktu náboženského presvedčenia rodičov v Dánsku, kde v roku 1970 zaviedli na základe zákona povixxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxhovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pretože predmetný zákon bol rozhodnutím Dánska v súlade s verejným záujmom v demokratickej spoločxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxdelávacieho programu, boli šírené objektívnym, kritickým a pluralitným spôsobom. Štát nesmie sledovať indoktrinačný xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx keď niekedy ide o úvahy morálneho charakteru, majú všeobecný charakter a nevybočujú z rámca, ktorý môže demokratický štát chápať ako verejný záujem.
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxé zaobchádzanie či ponižujúce zaobchádzanie v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd iba za predpokladu, kedy by dotyčným spôsobxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxolností.
Ciele výchovy a vzdelávania
KOMENTÁR
Vo všeobecnosti možno povedať, že cieľmi výchovy a vzdelávania je všetko to, čo chcemx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxávku, ktorá je obdobne ako princípy výchovy a vzdelávania, vnímaná ako záväzná pre tvorbu výchovno-vzdelávacích programov, vzdelávacích alebo výchxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx aby "umožnil" dieťaťu alebo žiakovi dosiahnutie vymedzených cieľov.
Vzdelaním podľa školského zákona sa rozumie vzdelanie ako také, ktoré možno xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej výchovy ako aj získanie stupňov vzdelania, ktoré sú definované v § 16 a § 17.
Keďže výchova a vzdelávanie sú založené na princípe celoživotného vzxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxodné s kompetenciami definovanými odporúčaním Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006 č. 2006/962/ES o kľúčových kompetenciách pre celoživxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhovávať a používať informácie, tvoriť informácie v štátnom, materinskom a v cudzích jazykoch, spracovávať digitálne informácie v rôznych formách a kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xblasti spoločenských a občianskych kompetencií.
V súčasnej dobe globalizácie a veľkej mobility pracovnej sily je ovládanie cudzieho jazyka nevyxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo zabezpečenia, alebo finančného a materiálneho zabezpečenia. Vzhľadom na predvetie ustanovenia nemožno tvrdiť, že toto ustanovenie zaviedlo dva pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xprávnenie školský zákon naformuloval objednávku, že tvorcovia ŠVP ho musia nastaviť tak, aby každý žiak mal vytvorené podmienky a možnosti na osvojenxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xeden, dva alebo žiaden cudzí jazyk, je predmetom nastavenia Rámcového učebného plánu príslušného ŠVP.
Naučiť sa správne identifikovať a analyzovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx, že sa dostal aj do cieľov výchovy a vzdelávania.
Cieľ rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxolský zákon ustanovil na základe negatívneho vývoja odborného školstva. Obdobie za posledných 18 rokov možno považovať za rozvoj hlavne všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxiek poklesu demografickej krivky sa zaevidovalo 20 433 novoprijatých žiakov, čo je 146% oproti východiskovému stavu. V odbornom školstve to bolo opačxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx06 sa evidovalo už len 64 014 novoprijatých žiakov, čo je pokles o 23%. V roku 2013 bol pomer gymnazistov k žiakom stredných odborných škôl 76 711 ku 148 748 xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrného vzdelávania na 25-30% ku 70-75%. Jedným z dôvodov negatívneho vývoja v odbornom vzdelávaní a príprave pravdepodobne bolo aj neustále ustupovanxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polytechnickej výchovy a pod., a ich nahrádzanie teoretickými hodinami.
Cieľ posilňovať úctu k rodičom a k ostatným osobám, ku kultúrnym a národnýx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxaratívny, ale z hľadiska spoločenského významu je veľmi dôležitý.
Iné
Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližšíxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy
KOMENTÁR
Zavedenie dvojúrovňových vzdelávacích programov je jedna z najpodstatnejších zmien, ktoré do systému výchovy a vzdelávania šxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxovoval, že v školách sa vyučovalo podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré vydávalo ministerstvo školstva. Súčasné znenie § 5 ods. 1 školského zákxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "výchovno-vzdelávací program" je v súlade s princípom neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania. V rámci výchovno-vzdelávacích programov rozlišuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx že oproti predchádzajúcemu systému, učebné plány a učebné osnovy sú súčasťou vzdelávacieho programu. Ak sa pozrieme na posledné zmeny v školskom zákoxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrámcový učebný plán) a učebných osnov určených štátom (možnosť školy prevziať ako učebné osnovy vzdelávací štandard ŠVP).
Odsekom 2 sa výchovno-vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx o program, ktorým sa riadia školské zariadenia, respektíve, či ide o vzdelávací program alebo o výchovný program.
Následne z odseku 3 možno dedukovxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxhovy a vzdelávania je vyjadrená dvojúrovňovosťou vzdelávacích programov. Základ formuluje štát prostredníctvom ŠVP a profilácia školy sa ponechávx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x x xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách a nie v školských zariadeniach, je dvojúrovňovosť vyjadrená len vo vzdelávacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxovať a prispôsobovať potrebám školy alebo školského zariadenia podľa ich profilácie a smerovania. Možnosť aktualizácie sa vzťahuje aj na štátne vzdexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
V záujme priestupnosti vzdelávacieho systému a hlavne v záujme dodržania princípu rovnocennosti získaných stupňov vzdelania štát určil povinný obsxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxy zriadené obcou, samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, ako aj pre cirkevné školy a súkromné školy. Štát v tomto prípade zastupuje ministxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx spoločenská objednávka, musí ministerstvo školstva v prvom rade zohľadňovať štátnu vzdelávaciu politiku deklarovanú v § 3 princípmi výchovy a vzdexxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sa dali nazvať "objednávateľmi" resp. "odberateľmi". Treba zdôrazniť, že sú to subjekty, ktoré pracujú na celoslovenskej úrovni (komory, zástupcovxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, ktoré vydáva ŠVP pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania. Ministerstvo vnútra Slovenskej rexxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxté do rámcového učebného plánu, ktorý ustanovuje vyučovacie predmety (povinné aj voliteľné), ich minimálnu týždennú časovú dotáciu, počet disponibxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbné na určenie obsahu, na určenie ďalšej vzdelávacej cesty a meranie kvality, ako aj podmienky na realizáciu procesu, ktoré budú rozhodujúcim ukazovaxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxolského zákona až po jeho odmietnutie. Školský zákon bol tvorený v období, keď zástupcovia riaditeľov, pedagogických zamestnancov a profesijných orxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa. Z hľadiska možnosti prestupu v rámci školského systému, tvorby učebníc a pod. je vhodné, aby obsahové vzdelávacie štandardy boli tvorené po ročníkoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxrdy je vhodné nastavovať na stupne vzdelania, kde sa meria výkon.
V záujme kvality výchovy a vzdelávania školský zákon nastavil pre ŠVP aj ďalšie krixxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xredpoklady má príslušný zamestnanec spĺňať, ale bolo by vhodné uviesť napríklad aj to, koľko musí mať plnoorganizovaná základná škola učiteľov s prvox xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx mohla byť zaradená do siete škôl a školských zariadení, napríklad, či musí mať každá trieda kmeňovú učebňu, či musí mať škola odborné učebne, telocvičňx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx uskutočňuje podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, ktoré sú pre zamestnávateľa, u ktorého žiak vykonáva praktické vyučovanie nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxacie štandardy doplnené o vzorové učebné osnovy odborných vyučovacích predmetov a rámcové učebné plány o vzorové učebné plány.
Iné
ŠVP pre matersxx xxxxx xxxxxx xx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxx xxredné odborné školy podľa skupiny učebných a študijných odborov
ŠVP pre konzervatóriá (ISCED 5B)
ŠVP pre základné umelecké školy
ŠVP pre jazxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxD 1)
ŠVP pre 2. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ISCED 2)
ŠVP pre xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oznámenie Ministerstvx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
Judikatúra
Rozsudok ESĽP zo 7.12.1976 vo veci Kjeldsen, Busk, Madsen a Pedersen proti Dánsku
ESĽP sa vyjadril k otázke konfliktu náboženského prxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxcerých predmetov. Súd sa v danom prípade vyjadril, že nedošlo k porušeniu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pretože predmetný zákox xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxávania, musí bdieť nad tým, aby informácie a vedomosti, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu, boli šírené objektívnym, kritickým a pluralitným sxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe predovšetkým lepšie informovať žiakov, a aj keď niekedy ide o úvahy morálneho charakteru, majú všeobecný charakter a nevybočujú z rámca, ktorý môže dxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 29/1984 Zb.) sa za základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací proces v škole, považoval učebný plán a učebné osnovy, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Školský xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxaditeľ školy vytvoriť taký realizačný dokument, na základe ktorého môže riaditeľ školy napĺňať ciele svojej koncepcie, ktorú musel zriaďovateľovi pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxobnosť, od ktorej zriaďovateľ očakáva, že on bude ten, kto bude v spolupráci so zriaďovateľom, rodičmi a zamestnancami, určovať vlastné zameranie škoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx školy. Je to priestor, kedy sa s týmto programom môžu členovia týchto subjektov oboznámiť, pripomienkovať ho a stotožniť sa s ním.
Zastávame názor, xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxVP zriaďovateľovi na schválenie. Toto ustanovenie môže byť v praxi dosť problematické a zneužiteľné najmä vtedy, ak zriaďovateľ nemá postavenie školxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx materiál vôbec posudzovať a nie ho ešte aj schvaľovať. Ustanovenie je však jednoznačné a z tohto ustanovenia vyplýva pre riaditeľa školy povinnosť prexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa, vychádzajme z premisy, že ešte pred vydaním nového alebo inovovaného ŠkVP, musia byť uskutočnené všetky úkony t.j. jeho prerokovanie v rade školy a v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxcí proces zriaďovateľa, ale explicitne v ustanovení § 5 ods. 1 a 2 písm. b) a f) zákona č. 596/2003 Z.z. sa uvádza, že školu riadi riaditeľ, ktorý zodpovxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxy ŠkVP sú v záujme prepojenia profilácie školy s potrebami trhu práce v súlade so zákonom č. 61/2015 Z.z. rôznou formou zapojení aj zamestnávatelia, rexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xyučovanie na svojom pracovisku na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania alebo či poskytuje žiakovi praktické vyučovanie v systéme duáxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxnávateľ v systéme duálneho vzdelávania sa priamo na tvorbe ŠkVP podieľa, t.j. spolutvorí ho. Ak žiak nevykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xdboru vykonáva vecnú pôsobnosť.
Odsek 3 zaväzuje riaditeľa školy, aby si sám ustrážil, že ŠkVP je v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona a so xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohol obsahovať aj vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania ako aj vlastné zameranie školy vypracovaním učebného plánu. Učebný plán musí vychádxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxré sú vlastne rozpracovaním vzdelávacieho štandardu, respektíve sú použité vzorové učebné osnovy alebo obsahový vzdelávací štandard.
Aby riadixxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, musí byť súčasťou ŠkVP aj požiadavka na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy.
Z odseku 5 vyplýva, že pri tvorbe ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy) sa dodržiava zásada, že všetky tieto individuálne vzdelávacie programy sú zároveň súčasťou ŠkVP.
Školský zákon rieši aj situácie, keď škola posxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxgram sa na základe písomného súhlasu ministerstva školstva môže stať ŠkVP.
Z odseku 7 vyplýva, že štát má prostredníctvom ŠŠI kontrolovať súlad ŠkVx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xoto je problém úpravy vzťahov medzi zriaďovateľom a riaditeľom školy.
Ak chce zriaďovateľ zriadiť novú školu, musí zabezpečiť, aby súčasťou žiadoxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeduje najmä plnenie zjednocujúcich prvkov t.j. plnenie všeobecných podmienok na činnosť príslušnej školy, ktoré boli určené ŠVP (napr. povinné persxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxx, ktorá má byť v zmysle § 24 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z.z. zriadená pri novovzniknutej škole najneskôr do troch mesiacov od jej vzniku. Ak z týchto rokovxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxckej rade školy a rade školy, návrhy na zmeny nevzniknú, postupuje škola podľa pôvodného ŠkVP, ktorý bol súčasťou žiadosti o zaradenie školy do siete škxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xriaďovateľa, je povinný tento dokument zverejniť na verejne prístupnom mieste (výveska školy, internet a pod.)
Podľa odseku 10 ŠkVP môže byť aj inoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlstvo)
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2008 Z.z. o stredných školách
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovenskej republiky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.
Výchovný program
KOMENTÁR
Tak ako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxchádza x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx x x 120. Ide o školský klub detí, centrum voľného času, školský internát a o špeciálne výchovné zariadenia, ktorými sú diagnostické centrum, reedukačné cxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvný program je v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona. Každý výchovný program je špecifický tým, že si určuje vlastné ciele a poslanie podľa potrxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxno-vzdelávaciu, spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, telovýchovnú a športovú oblasť a pracovno-technickú oxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxmi sa dopracuje k určenému cieľu. Medzi formy a metódy patrí napríklad hovorené slovo, počúvanie, hry, súťaže, tréningy, projekty, exkurzie, výtvarnx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx program musí byť vypracovaný v súlade s § 3 - princípmi výchovy a vzdelávania ako aj v súlade s § 4 - cieľmi výchovy a vzdelávania.
Za vypracovanie a doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxnie na verejne prístupnom mieste (napr. výveska školy, internet a pod.). Ak je školské zariadenie súčasťou školy (napríklad školský klub detí ako súčaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxolské zariadenie súčasťou.
Iné
Tvorba výchovných programov
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne prexxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniacx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej pxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxlávanie, tak z pohľadu obsahového t.j. čo má žiak vedieť (obsahový vzdelávací štandard), ako aj z pohľadu kvalitatívneho (výkonový štandard), teda na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrovanej v školskom zákone v cieľoch a princípoch výchovy a vzdelávania, ktorej splnením absolvent získa oprávnenie na postup do vyššieho ročníka, príxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxx xxxtaviť vzdelávací štandard tak, aby školy mohli z tohto vzdelávacieho štandardu vytvoriť učebné osnovy a aby zo vzdelávacích štandardov boli jasné a mexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdelávania subjektmi, ako sú ŠŠI a NÚCEM.
Vzdelávací štandard má aj druhú, nie menej dôležitú úlohu, a to do určitej miery zjednocujúcu úlohu v rámci vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xákladný obsah učiva rovnaký, ako 5. ročník základnej školy v Skalici, čo by malo byť jedným zo základných prvkov pre zabezpečenie priestupnosti vzdeláxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa uvedie príslušný stupeň vzdelania.
V zmysle ustanovenia § 6 je súčasťou ŠVP rámcový učebný plán. Školský zákon používa označenie "rámcový" najmx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxladný rámec je minimálna a maximálna týždenná časová dotácia vyučovacích hodín ako celku, ale aj jednotlivých vyučovacích predmetov. Ide o snahu určexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxximálnou týždennou hodinovou dotáciou v rámcovom učebnom xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia a prípravy, ktoré sa uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania, je súčasťou rámcových učebných plánov vzorový učebný plán pre príslušný študijný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx že učebným plánom takejto strednej odbornej školy je vzorový učebný plán.
Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z.z. vzorový učebný plán učebného odboxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xočtu vyučovacích hodín.
Vzorový učebný plán učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60% vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx získa úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50% vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín, a vzoroxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.
Vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor alebo učebný odbor vypracúva ministerstvo školstxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnia administratívnej záťaže škôl a aj samotných pedagogických zamestnancov. Pri niektorých druhoch škôl a pri niektorých predmetoch sa povinnosť škxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh predmetov. Škola teda môže použiť vzdelávacie štandardy ŠVP, ak ich bez zmeny prevezme do svojho ŠkVP ako učebné osnovy. Školám sa však aj naďalej ponexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxacie štandardy ŠVP ako učebné osnovy povinného vyučovacieho predmetu, ktorého časová dotácia sa v učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo vzdelávania v stredných odborných školách alebo v konzervatóriách a takéto použitie vzdelávacích štandardov nie je vylúčené ani v prípade kurzov jaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxi použiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy je v prípade odborných vyučovacích predmetov v stredných odborných školách, ktoré sú zapojené do sysxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoru alebo učebného odboru vypracúva ministerstvo školstva v spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k predmetnémx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxe s príslušným "vzdelávacím štandardom" a súlad by mal byť zhodný s filozofiou školského zákona, že osnovy môžu byť obsahovo širšie, ale nemôžu byť užšix xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých zákonov
Výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy
KOMENTÁR
Výchovné štandardy napĺňajú určité požiadavky, akx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxlušné školské zariadenia súčasťou. Školský zákon síce definuje, čo sú výchovné štandardy, ale neurčuje, že majú byť súčasťou výchovných programov. Vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxotlivých ročníkov, oddelení alebo podľa skupín. Výchovné osnovy podľa jednotlivých oblastí stanovujú cieľ, obsah a rozsah činností v rámci ročníkovx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xri výchovných programoch školský zákon explicitne neukladá vypracúvať učebné plány, učebné osnovy v rámci škôl a vypracúvať výchovné plány, výchovnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxcká dokumentácia a ďalšia dokumentácia
KOMENTÁR
Možno povedať, že § 29 zákona č. 596/2003 Z.z., ktorý riešil problematiku pedagogickej dokumentxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxácia zo zákona č. 596/2003 Z.z. vypustila.
Podľa odseku 2 celá pedagogická dokumentácia je povinne vedená v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jaxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv Priamo v ňom sa uvádza, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Pedagogická dokumentácia sa vexxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín. Ide o školy, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín alebo o škxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xa takáto škola alebo školské zariadenie zriadi, rozhoduje zriaďovateľ podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých regiónov.
Odsek 3 vymenúva pedagxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xednotlivé vykonávacie predpisy.
Podľa vzorov schválených ministerstvom školstva, triedna kniha obsahuje označenie školy a identifikačné údajx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčujúceho a záznam o neprítomných žiakoch na vyučovaní. Triedna kniha strednej školy eviduje aj počet zameškaných hodín jednotlivých žiakov. Pri delexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxihe jazykovej školy sa uvádza aj názov kurzu. Namiesto žiakov sa v triednej knihe jazykovej školy vedie zoznam poslucháčov spolu s osobnými a kontaktnýxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmy o hospitácii, mená vyučujúcich, záznam dochádzky, údaje o prospechu aj celkovom, zoznam vyučovaných predmetov, záznamy o vyučovacej hodine ako aj xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxedna kniha materskej školy je prispôsobená obsahu vzdelávania. A aj triedna kniha školského klubu detí eviduje záznamy o výchovno-vzdelávacej činnoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xoskytovania príslušného stupňa vzdelania. Údaje sa vedú za jednotlivé školské roky. V triednom výkaze sa uvádzajú záznamy, kedy boli vydané vysvedčexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxčovacích predmetoch a prehľad o dochádzke žiakov. Triedne výkazy sú upravené podľa druhu školy. Pre nultý ročník je triedny výkaz vydaný samostatne.
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na zákonných zástupcov. Ak škola používa slovné hodnotenie je toto prílohou katalógového listu žiaka.
Osobný spis dieťaťa patrí medzi pedagogickx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x školských zariadeniach sa neklasifikuje, v osobnom spise sa uvádzajú záznamy, ktoré charakterizujú dieťa počas pobytu v školskom zariadení. V školsxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Ďalej sú uvedené informácie o výchovnej činnosti dieťaťa. Ak dieťa navštevuje školské poradenské zariadenie, v osobnom spise sa okrem osobných údajxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe s poskytovaním špeciálneho pedagogickej a ďalšej odbornej činnosti. V osobnom spise dieťaťa školského poradenského zariadenia sa evidujú záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxidencie odborného výcviku, ktorý sa síce viedol aj pred týmto rokom, ale nebol súčasťou § 11. Denník sa týka stredných odborných škôl, v ktorom majster oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvých žiakov.
Ďalšiu skupinu pedagogickej dokumentácie tvoria protokoly, v ktorých sa evidujú záznamy o ukončenom štúdiu. Ak ide gymnázium alebo mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnčujú záverečnou skúškou, sa vypracúva protokol o záverečnej skúške. Samostatné protokoly o ukončovaní štúdia sa týkajú konzervatórií a stredných oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtorá má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky, vypracúva protokol o štátnej jazykovej skúške.
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xde sa okrem osobných údajov o žiakovi zaznamenávajú údaje, kedy bola skúška vykonaná, jej dôvod vykonania, zloženie skúšobnej komisie, o aký predmet ixx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xeprítomných detí, informácie o chorobnosti detí ako aj prehľad o službách zamestnancov.
Denník výchovnej skupiny sa vedie v školských zariadeniaxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxníku výchovnej skupiny sa zaznamenávajú okrem prehľadu o stave detí aj údaje o náplni výchovnej činnosti po jednotlivých dňoch a záznamy o hospitácii.
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxbo školského zariadenia vo vzťahu k účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj podrobnosti o nakladaní so spravovaným majetkom. Školskému poxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx. Možno by bolo na zváženie zredukovať aj obsahovú stránku jednotlivej pedagogickej dokumentácie. Často sa niektoré časti tlačív duplikujú alebo prexxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxácia sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Ak hovoríme o "vzore" pedagogickej dokumentácie, školskx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia. Vzhľadom na uvedené treba vychádzxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x predlohu na napodobňovanie (vzor listu, tlačiva). Pojmom vzor rozumieme predlohu, v ktorej má tlačivo zodpovedať so všetkými a presnými náležitosťaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx podľa neho napodobené so všetkými náležitosťami a zvláštnosťami. Príkladom je príloha č. 14 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe vzoru vodičského preukazu. Ďalším príkladom je opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxadok je síce povinnou pedagogickou dokumentáciou, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxďovateľov cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia alebo súkromnej školy a súkromného školského zariadenia pri vydávaní učebných plánov, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v súčasnosti zriaďovateľovi táto povinnosť už neukladá. Postup pri zriaďovaní školy alebo školského zariadenia je pre všetkých rovnaký bez rozdielu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxadenia do siete, ŠkVP alebo výchovný program, ktorý je základným dokumentom, podľa ktorého sa bude uskutočňovať výchova a vzdelávanie v novo zriadenex xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xúkromnej a cirkevnej školy alebo školského zariadenia ešte samostatne predkladal ministerstvu školstva "na schválenie" plány a osnovy tak, ako to zrxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxacovať registratúrny poriadok, v ktorom sa nastavujú základné pravidlá uchovávania pedagogickej dokumentácie. V registratúrnom poriadku je upravxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry úlohy a opis činnosti zamestnancov v rámci správy registratúry. Súčasťxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxzsah zisťovania a spracúvania osobných údajov o žiakovi. Predtým ustanovenie § 29 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. splnomocňovalo školu zisťovxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxševnom zdraví. Škola alebo školské zariadenie je v sústavnom prepojení so zákonným zástupcom a preto školský zákon presne vyšpecifikoval, aké údaje mxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxko zneužitá, a preto školský zákon zaviazal každého, kto pri plnení svojich pracovných povinností prichádza do styku s osobnými údajmi (dieťaťa, žiakx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxna č. 84/2014 Z.z. V zmysle § 22 citovaného zákona povinnosť mlčanlivosti nezaniká ani po skončení pracovného pomeru. Osobe, ktorá by porušila mlčanxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xalej určuje, čo tvorí "ďalšiu dokumentáciu". xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým sa zabezpečuje organizácia a riadenie školy alebo školského zariadenia. Druhý dokument sa týka záznamu o dieťati alebo žiakovi, ktorý sa má vzdelávxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole" a vedie sa na tlačive podľa vzoru schváleného a zvxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie". Pôvodne bola správa z diagnostického vyšetrenia dxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole". S účinnosťou od 1. septembra 2015 boli správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xýznamu pre diagnostiku dieťaťa alebo žiaka a správne určenie jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, prípadne jeho rediagnostiku.
Podxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Aj ďalšia dokumentácia je v zmysle odseku 11 súčasťou registratúry školy alebo školského zariadenia a podlieha zákonu č. 395/2002 Z.z. o archívoxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvať aj do problematiky vedenia školských dokumentov, ktoré sú aj archívnymi dokumentmi s trvalou dokumentárnou hodnotou a tak podliehajú takému zabexxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxním písomnej agendy sa vzhľadom na už spomínaný trend elektronizácie umožňuje školám, aby dôležitý dokument, ktorým je triedna kniha, mohli viesť aj v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xeprítomnosť žiakov na hodinách. Triednou knihou sa preukazuje aj plnenie učebných osnov a dodržiavanie učebného plánu školského vzdelávacie prograxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxstiky a odmeňovania. Aby však bola zabezpečená registratúra triednej knihy a jej náležité uchovávanie, školský zákon ukladá povinnosť škole, ktorá vxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxla zvolí používať elektronickú podobu pedagogickej dokumentácie, musia byť dodržané uvedené atribúty a musí zodpovedať vzoru zverejneného ministexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informačných technológií ovplyvňuje aj možnosti zachovania, neporušenia a čitateľnosti dokumentov v elektronickej podobe. Pri voľbe používania fxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxoštátne právne predpisy
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpixxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx9 Z.z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstvx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxh a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane ich spôsobov evidencie a uloženia
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej rexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisko odbornej praxe
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx chartou regionálnych alebo menšinových jazykov, zverejnená v zbierke zákonov pod č. 588/2001 Z.z.
Judikatúra
Nález Ústavného súdu Slovenskxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogickej dokumentácie z 31. októbra 2001 číslo 977/2001-43 Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol, že v konaní o individuálnej ochrane základxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
Výchovno-vzdelávací jazyk
KOMENTÁR
Školský zákon vo svojich princípoch hovorí o neodxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxovno-vzdelávací proces v "školách", používa sa označenie "vyučovací jazyk" a ak ide o "školské zariadenie", používa sa označenie "výchovný jazyk".
x xxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, ktorý ustanovuje, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky, nastavil školský zákon záklaxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školským zákonom. V tomto prípade môže ísť o vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo vzdelávanie v inom cudzom jazyku.
Pri zabezpečení vzdxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnostných menšín" a "Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov". Na úrovni vnútroštátnych predpisov ide predovšetkým o Ústavu Slovenskej xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxúcie a právo na vzdelanie v ich jazyku. Ústava Slovenskej republiky ďalej uvádza, že podrobnosti o týchto právach ustanoví zákon, avšak výkon týchto prxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxmí Slovenskej republiky začal tento dohovor platiť 1. februára 1998. Rámcový dohovor je medzinárodným dokumentom, ktorého cieľom je definovanie prixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxli zlepšovať podmienky na zachovanie základných prvkov identity národnostných menšín, posilňovať vzájomný rešpekt, porozumenie a spoluprácu medzx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podporovať rovnosť príležitostí v prístupe k vzdelaniu v rámci celého vzdelávacieho systému, umožniť zriaďovať vlastné vzdelávacie inštitúcie a umxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpektovaním vlastného vzdelávacieho systému štátu. Štáty, na území ktorých sa nachádzajú národnostné menšiny, majú svoje špecifiká, premietnuté do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxeje bližšie špecifikovaný výraz "oblasti obývané osobami patriacimi k národnostnej menšine".
Národná rada Slovenskej republiky v roku 2001 vyslxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky podpísal. Oznámenie vyšlo v zbierke zákonov pod číslom 588/2001 Z.z. Predmetná
charta
bola ako medzinárodný dokument otvorená na podpis člexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtú chartu bude uplatňovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú rovnosť občanov pred zákonxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Cieľom charty je uznanie menšinových a regionálnych jazykov ako aj ich podpora. Medzi oblasti podporujúce rozvoj menšinových jazykov patrí i oblasť vxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xaviazali plniť chartu, prevzali na seba záväzok upraviť vnútroštátnu legislatívu vo vzťahu k používaniu menšinových jazykov a teda akceptáciu týchtx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxín, ako takých.
Charta
konkrétne nevymenováva menšinové a regionálne jazyky. Slovenská republika podľa článku 3 ods. 1 charty určila, že regionálnyxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxvať vzdelávanie na územiach, kde sa takéto jazyky používajú, a to podľa situácie každého z týchto jazykov a bez ujmy na výučbe štátneho jazyka. Pre maďarxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxviazala umožniť, aby prevažná časť vyučovania bola zabezpečená v príslušných regionálnych alebo menšinových jazykoch. Pre ostatné národnostné menxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx súčasťou študijných osnov. Zároveň pre všetky národnostné menšiny príjme Slovenská republika opatrenia na zabezpečenie vyučovania dejín a kultúryx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxaté opatrenia.
Už pred ratifikovaním charty Národná rada Slovenskej republiky v roku 1999 schválila zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov náxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine. V tomto zákone sa uvádza, že občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhovy, výchovy a vzdelávania v základných školách a v stredných školách upravuje osobitný zákon, ktorým je školský zákon a zákon č 596/2003 Z.z.
S ohľxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxo zákona umožnili vzdelávanie občanov hlásiacim sa k národnostnej menšine alebo etnickej skupine v materinskom jazyku tak, že buď sa celý výchovno-vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo plánu je aj predmet "materinský jazyk". Môže byť aj ich kombinácia tak, že časť predmetov sa vyučuje v jazyku národnostnej menšiny a časť predmetov sa vxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxbezpečenia vzdelávania národnostných menšín v ich jazyku sa nevyžaduje individuálne pre jednotlivé osoby, ale toto právo si musí uplatniť naraz viac xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxvajúcich regionálny alebo menšinový jazyk vyžaduje".
Na rozdiel od predchádzajúceho školského zákona (zákon č. 29/1984 Zb.), ktorý v ustanovení x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxskej) národnosti, školský zákon nešpecifikuje národnosti, ktorým sa toto právo priznáva. Ústava Slovenskej republiky v článku 34 ods. 2 neukladá týmxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zároveň uvádza, že štátny jazyk má prednosť pred oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky, teda aj tým, ktorí sa hlásia k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, školský zákon ustanovil, že v základných školách a stredných školáchx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xazykom maďarským je to "slovenský jazyk a slovenská literatúra") v rozsahu vyučovania potrebného na jeho osvojenie. Keďže v materských školách sa nevxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo na vzdelávanie pomocou posunkovej reči nepočujúcich, čím by mal byť aj naplnený zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z.z. o posxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvé dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky. Zároveň týmto osobám v ustanovení § 4 v písmene b) sa priznáva právo na vzdelávanie s použitím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi a určenými pohybmi, postavením a pohybom rúk, prstov a mimikou tváre.
V záujme vytvárania podmienok na vzdelávanie občanov Slovenskej republiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z. vložilo do zákona č. 29/1984 Zb. (predchádzajúci školský zákon) ustanovenie § 3a, ktoré s účinnosťou od 1. septembra 1994 umožnilo od 5. ročníka zxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxorým Slovenská republika uzavrela kultúrnu dohodu a na základe ktorej bola škola alebo triedy s dvomi vyučovacími jazykmi (bilingválne vzdelávanie) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxávanie sa pred účinnosťou školského zákona riešilo prostredníctvom experimentálneho overovania.
Na základe uvedeného školský zákon umožnil usxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvané na základe kultúrnej dohody, nemožno hovoriť o bilingválnom vzdelávaní, ak pôjde o jazyk národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny žijúcej na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku.
Ďalšou podmienkou pre bilingválne vzdelávanie je, že vyučovanie v cudzom jazyku sa xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxvací predmet slovenský jazyk a literatúra. V súvislosti s podmienkou vzdelávania troch predmetov v cudzom jazyku, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxičtina, španielčina, taliančina a pod.) sa nemôže vyučovať v "inom jazyku" tak do povinnosti vzdelávať v cudzom jazyku tri povinné predmety, nespadá txxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xapríklad § 76 ods. 9 školského zákona, ktorý uvádza, že ak si žiak v bilingválnom vzdelávaní zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, uskutočxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxa uskutoční v štátnom jazyku. Ak ŠkVP určil, že sa daný predmet vyučoval v cudzom jazyku, tak sa skúška uskutoční v cudzom jazyku.
V súvislosti s § 12, kxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xepubliky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 16x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenskej republiky a ich účelom bolo zjednotenie výkladu ustanovení zákona o štátnom jazyku, vrátane postupu Ministerstva kultúry Slovenskej repxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí na podporu politiky ochrany jazykových práv a možností občanov Slovenskej republiky hovoriacich štátnym jazykom a občanov, ktorí patria k národnosxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxo zásad pod nadpisom "Výklad ustanovení zákona o štátnom jazyku" sa uvádza, že výkladom práva sa rozumie postup, ktorým sa objasňuje zmysel textu právnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxli navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému, racionálnemu a zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu. V zásadách sa ďalej uvádza, že všetky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xex specialis derogat legi generali
), ak im zákon o štátnom jazyku také postavenie priznáva. Článok 3 zásad sa zaoberá výkladom niektorých pojmov zákonx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxšín". V článku 6 zásad okrem určenia pravidiel používania štátneho jazyka v školách a školských zariadeniach, citovania ustanovení zo školského zákoxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších predpisov sa uvádza, že dohľad nad zladením pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie škôl a školských zariadení so záxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xákonov s účinnosťou od 1. januára 2010, avšak už v rámci pripomienkovania materiálu smerovali otázky k jeho normatívnej záväznosti a právnej sily vychxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktu a či práve naopak, zverejnením v zbierke zákonov nebude dochádzať k rôznym výkladom v aplikačnej praxi v spojení s inými platnými zákonmi. Predsa vxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxť vydané nariadenie vlády, vyhláška alebo výnos. Na základe dotazov sa predkladateľ (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) vyjadril, že "zásaxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Podľa tohto vyjadrenia to znamená, že "ide o akt riadenia týkajúci sa metodiky, ktorý nie je právne záväzný aj keď je zverejnený v zbierke zákonov".
Inx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov (schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. 933/2009) zverejnené v zbierke zákonov pod č. 593/2009 Z. z
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
Rámcový dohovor na ochranu národnostných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, III. ÚS 18/02 z 13.2.2002
Vo veci domáhania sa novelizácie školského zákona spočívajúcej v umožnení vzxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xroti porušeniam základných práv individuálnymi, a nie normatívnymi právnymi aktmi. Preto nemožno v konaní o ústavnej sťažnosti vysloviť, že k porušexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, sp. zn. PL. ÚS 4/97 z 24.2.1998
Žiadny medzinárodný dohovor neustanovuje povinnosť rovnocenného postavenia všetkých jazykov používanýcx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxé právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú rovnosť jazykov v úradnom styku. Všeobecný princíp rovnosti vyjadruje rovnosť všetkých ľudí v dôsxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxníkov národnostných menšín alebo etnických skupín používať svoj jazyk v úradnom styku je osobitným právom (výrazom pozitívnej diskriminácie zo straxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxkových (ale aj iných) práv príslušníkov národnostných menšín sa musí upraviť tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému rozlišovaniu a nepriaznivému zaxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xákladných práv a slobôd ukladá štátu, aby rešpektoval právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v súlade s ich náboženským a filozofickým prxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxské" a "filozofické" ako jazykové preferencie by bolo prekrútením ich zmyslu.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity
KOMENTÁR
Uxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxoly pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykové školy, základné umelecké školy). V § xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xiteratúre. Na účely tohto komentára ich zhrnieme pod jedno označenie "učebné pomôcky". Tieto učebné pomôcky by mali ako didaktický prostriedok, napoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxniu učiva a k získaniu vedomostí, výsledkom čoho je získanie určitej úrovne vzdelania (stupňa vzdelania alebo jeho ucelenej časti). Ak by sme chceli prxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxlší žiaci v nasledujúcich rokoch. Životnosť jednotlivých učebníc v súčasnosti nie je určená. Ak hovoríme o pracovných zošitoch, ide o pomôcku, ktorá sx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe žiak do nich vpisuje a preto sú určené pre jedného žiaka. Učebné texty sú určitou obdobou učebníc, ktoré môžu pokrývať iba určitú časť učiva, môžu dopĺňxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stredných odborných škôl, konzervatórií, obdobných škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) používať učebnice len sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Obdobne to platí pre učebnice odborných predmetov na policajných školách a na školách požiarnej ochrany, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch učebných textov a pracovných zošitov sa môžu používať aj iné, ktoré musia byť v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona. Za garanciu súladu zodpoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrafických názvov v učebných pomôckach určené školám alebo triedam vzdelávajúcim deti a žiakov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinámx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxa sa vedú v štátnom jazyku. Identifikáciu, čo je vlastne kartografické dielo, rieši samostatný zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xzemie so základným všeobecne využiteľným obsahom. Okrem zeme sú to aj kozmické telesá alebo ich časti, objekty a javy s textovým doplnením. Úrad geodézxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxtom je "Štandardizácia geografického názvoslovia", ktorý je záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v mxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxránka geografických názvov musí zodpovedať kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Pri používaní označenia geografických objektov v jazykoch národxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x do zátvorky sa uvedie názov v štátnom jazyku. Špecifiká pre používanie geografických názvov v učebných pomôckach pre žiakov patriacim k národnostným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx aj povinnosť štátu, schválené učebné pomôcky upraviť aj pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Úpravou školského zákoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxne je zachytené v § 144, v ktorom sú zakotvené okrem iného špecifické práva takýchto detí a žiakov. Z toho vyplýva, že aj keby nedošlo k novelizácii ustanoxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám, používaním špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a ďalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxa príp. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vystavilo "schvaľovaciu doložku". Schvaxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxjviac na päť rokov. Nič nebráni tomu, aby doba schvaľovacej doložky bola určená aj na dobu kratšiu. Nejde samozrejme o svojvoľné rozhodovanie. Odvíja sx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxatnosti schvaľovacej doložky, je povinnosťou ministerstva, ktoré schvaľovaciu doložku vystavilo (rok pred skončením platnosti), odborne prehodnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xovej učebnice. Opakované vystavenie schvaľovacej doložky nie je podľa školského zákona nárokovateľné.
Školský zákon uvádza, že schválené učebnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škola a stredná škola žiakom bezplatne. Ak by sa škola rozhodla na povinné vyučovacie predmety využívať učebnicu odporúčanú ministerstvom školstva, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebnicu, musela na zakúpenie zaobstarať finančné prostriedky z vlastných zdrojov. Dňa 20. decembra 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona, ktorá vyxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu v odseku 7 sa špecifikujú dva zoznamy:
1.
zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčanýxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxo z dôvodu obsolétnosti (zastaraný) zrušené nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 282/1994 Z.z. o používaní učebníc a učebných textov. V súčasnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxosti. Iba v § 144 ods. 4 písm. d) školský zákon uložil žiakovi povinnosť chrániť pred poškodením učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané. Škxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrnuli, bezplatne škola žiakom zapožičiava učené pomôcky na povinné vyučovacie predmety. Ak škola na základe objednávky, od ministerstva školstva zíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxné pomôcky zapožičiava žiakom bezplatne, či ide o povinný alebo nepovinný vyučovací predmet.
Často sa spája "poskytovanie bezplatného vzdelaniax xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xlovenskej republiky (PL. ÚS 5/93), ktorý návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci na vyslovenie nesúladu § 3 a § 10 nariadexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrantujúcim občanom bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách, nevyhovel. Išlo o nariadenie vlády, ktorým sa upravoval rozsah bezplatnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xkôl. V § 3 tohto nariadenia vlády sa uvádzalo, že žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom stredných škôl sa zapožičiavajú učebnice za úhradu a v § xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxlýzy medzinárodných dohovorov platných pre Slovenskú republiku. Ani bývalá Československá federatívna republika a ani Slovenská republika nevyužxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ako je daný v platných medzinárodných dohovoroch. Podľa medzinárodných dohovorov bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách vylučuje uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxliky konštatoval, že keďže na základných a stredných školách zriadených štátom, obcou a samosprávnym krajom sa nevyžaduje zápisné, prípadne školné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxatnosť vzdelania uvedená v Ústave Slovenskej republiky. Ukladanie poplatkov za učebnice nepodmieňuje prístup k vzdelaniu a nepodmieňuje ani poskytxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxebníc, odvíjajúce sa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxogická encyklopédia - Jan Průcha, Praha: Portál, 2009.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpixx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxj republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxní v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 5/93 z 18. mája 1994
V konaní o súlade xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávo na bezplatné vzdelanie v základných školách, použil výklad založený nielen na Ústave Slovenskej republiky, prípadne na predošlých právnych úprxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxnom prípade mohlo totiž viesť aj k založeniu medzinárodnoprávnej zodpovednosti Slovenskej republiky pre nerešpektovanie medzinárodných záväzkovx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxne a kvality vzdelania (zápisné, školné). Slovenská republika nepožaduje zápisné, príp. školné, a preto plní svoje medzinárodné záväzky zabezpečenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxh, pretože nespĺňajú tie kritériá školného (school fees), ktoré by mohli porušovať bezplatnosť vzdelania na základných a stredných školách. Ukladanxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxho súdu Českej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 25/94 z 13.6.1995
V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxoré občanom v súvislosti s realizáciou práva na vzdelanie vzniknú. Štát teda môže požadovať úhradu časti nákladov v súvislosti s realizáciou práva na vxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxedných školách. Štát nesie podstatnú časť týchto nákladov, nie je však jeho povinnosťou znášať ich všetky.
Experimentálne overovanie
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxa a s cieľom zabezpečenia práv dieťaťa alebo práv jeho zákonného zástupcu (napr. právo na poskytovanie výchovy a vzdelávania v súlade so súčasným poznaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxovné programy, formy a prostriedky, hodnotenia a klasifikácie žiakov, koncepciu práce s nadanými alebo slabo prospievajúcimi žiakmi, koncepciu práxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xch zavedením do praxe musia najskôr experimentálne overiť.
Až na základe výsledkov tohto overovania je možné meniť príslušnú dokumentáciu, požívxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxho overovania na policajných školách a školách požiarnej ochrany, kde experimentálne overovanie riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Čx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotníctva Slovenskej republiky. Za odbornú stránku vykonania, priebehu a záverov experimentálneho overovania zodpovedá príslušný garant. Škxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pedagogického zamerania (pregraduálna príprava budúcich pedagogických zamestnancov) alebo organizácie, ktoré si zriadilo ministerstvo školstvx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnia. Zriaďovateľ predkladá žiadosť na experimentálne overovanie a zabezpečuje aj personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky ako aj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxment overovať. Preto pri predkladaní žiadosti na experimentálne overovanie treba predložiť aj písomnú dohodu o realizácii experimentálneho overovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xinisterstva školstva, ministerstvo školstva sa podieľa aj na jeho financovaní. Finančnú spoluúčasť školský zákon neukladá Ministerstvu zdravotníxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xinisterstvo zdravotníctva pri rozhodovaní o povolení alebo nepovolení experimentálneho overovania má postavenie správneho orgánu a pri rozhodovaxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxaní musí obsahovať podstatné náležitosti v zmysle správneho poriadku (výrok, odôvodnenie, poučenie). Účastníkom konania je ten, o koho právach sa rxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx015 Z.z., ktorým sa v čl. XIII novelizoval školský zákon, muselo byť v zmysle § 14 ods. 6 školského zákona pred rozhodnutím správneho orgánu o povolení exxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho posudku vypustená.
Garant povoleného experimentálneho overovania je povinný vykonávať za každý školský rok priebežné hodnotenie experimentx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxtnení výsledkov všetkých experimentov, okrem experimentov na policajných školách a školách požiarnej ochrany rozhoduje ministerstvo školstva. Z lxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xpolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Znamená to, že na základe vyhodnotenia experimentu, ministerstvo školstva navrhne určité opatrenia k uplxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxijného alebo učebného odboru do sústavy študijných alebo učebných odborov a ich zameraní, s úpravami štátneho vzdelávacieho programu, s uplatňovaníx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx priamo o experimentálnom overovaní "školy ako takej", možno tento problém riešiť experimentálnym overovaním nového vzdelávacieho programu. V tomtx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxent nevychádza z podnetu ministerstva školstva, mal by financovanie nákladov spojených s experimentálnym overovaním takejto školy zabezpečovať zrxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odseku 3 je všeobecné ustanovenie, ktoré hovorí, že experimentálne overovanie vo všetkých školách, okrem škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstva aj ministerstvo zdravotníctva a na koniec odseky 11 a 12 ukladajú povinnosť každému garantovi predkladať hodnotenie ministerstvu školstva. Z loxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxnia garantom sa predkladajú tomu ministerstvu, ktoré experiment schválilo.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne pxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxolstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxovenskej republiky č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnanxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 24 ods. 2 priznáva každému právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď samému, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, boxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. V zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchoxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx slobody náboženského vyznania a viery samostatným zákonom, a to v záujme možnosti vykonania opatrení nevyhnutných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxhválený zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Podľa prílohy tohto zákona na území Slovensxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxmto zákone konštatuje, že uznáva len štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Všetky tieto cirkvi a náboženské spoločnosti na plnenie svxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy. Školský zákon v súvislosti s vyučovaním náboženstva rozlišuje dva výchovno-vzdelávacie predmexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxinne voliteľný predmet. Ak si žiak nezvolí "náboženskú výchovu", jeho vyučovacím predmetom bude "etická výchova". Voľba predmetu náboženská výchovx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sa vyučuje na všetkých základných školách a stredných školách bez rozdielu zriaďovateľa. Dokonca toto vzdelávanie sa umožňuje aj v materských školácxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnky na vyučovanie náboženstva v štátnych školách. Slovenská republika sa teda aj týmto ustanovením rozhodla, že bude aktívne a pozitívne vytvárať podxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxbezpečovania vyučovania náboženstva je Slovenská republika viazaná okrem svojich zákonov aj Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätox xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxienky na katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Tento záväzok zahŕňa povinnosť pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxôl a školských zariadení. Zároveň bolo Katolíckej cirkvi priznané právo vyučovať náboženstvo vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiky a na druhej strane Svätá stolica.
V súvislosti so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bola medzi Slovenskou republxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Povinné vyučovanie predmetu náboženstvo a náboženská výchova v iných ako cirkevných základných a strexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxa do školy zapísať ho aj na katolícke náboženstvo takým spôsobom, aby ich rozhodnutie nespôsobilo žiadnu diskrimináciu žiaka v oblasti školských xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenstva aj v materských školách. Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxgsburského vyznania na Slovensku, Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, Pravoslávnou cirkvou na Slovensku, Evanjelickou cirkvou metodixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmeho dňa, Slovenské združenie, Apoštolskou cirkvou na Slovensku, Ústredným zväzom Židovských náboženský obcí v Slovenskej republike, Starokatolíxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx2004 Z.z. s názvom Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní. V xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxj výchove.
Výkon činností v oblasti vzdelávania náboženstva nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a nesmie ohrozovať mravnosť alebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdľa druhu školy. Pre učiteľa základnej školy a strednej školy je podmienkou absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanix xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhova v kombinácii s iným predmetom. Ďalšou dôležitou podmienkou na vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy je potrebné poverenie podľa vnúxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xtruktúru, orgány ako aj pravidlá pre vyučovanie náboženskej výchovy, avšak cirkevné predpisy nemôžu zasahovať do verejnoprávnych vzťahov. Podľa toxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsomné poverenie zo strany farára, že vyučovanie náboženstva sa môže uskutočňovať podľa cirkvou schválených učebných osnov. Na učiteľa náboženstva mxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovať sa predpísaných metodických seminárov. Okrem podmienky kvalifikačných predpokladov určených vyhláškou č. 437/2009 Z.z. sa pre učiteľa materxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 437/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxncov v znení neskorších predpisov
Súvisiace európske právne predpisy
Listina základných práv a slobôd, zverejnená v zbierke zákonov pod číslxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, zverejnená v zbierke zákonov pod č. 394/2004 Z.z.
Judikatúra
Nález Ústavxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xadobudnutými príjmami iba na oblasť vyznávania náboženskej viery predstavuje svojvoľný zásah zo strany štátu do súkromnoprávnej podstaty týchto suxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxti Nórsku
Cieľom vyučovania náboženstva v školách by malo byť vytváranie prostredia otvoreného všetkým žiakom bez ohľadu na ich sociálne zázemie, náxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx filozofických presvedčení, kde žiaci môžu získať povedomie o myslení a tradíciách ostatných.
Druhý oddiel
Stupne vzdelania
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxom na získanie kvalifikácie alebo pokračovanie v ďalšom vzdelávaní v slovenskom vzdelávacom systéme alebo inom vzdelávacom systéme, uplatňovanom nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročníka základnej školy, stredné odborné vzdelanie zložením záverečnej skúšky, ktorou sa ukončoval učebný odbor v strednom odbornom učilišti, úplnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnie zložením absolventskej skúšky v strednej odbornej škole.
Mobilita pracovnej sily a rôznorodosť vzdelávacích systémov motivovali členské štxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlivých vzdelávacích systémov pre účely zaradenia absolventov jednotlivých vzdelávacích systémov na trh práce alebo do vzdelávacieho systému príslxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxočia. ISCED, zavádza určitú štandardizáciu niektorých pojmov, ktoré pomáhajú k zjednocovaniu zbieraných informácií jednotlivých krajín v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vo vzdelávaní. V novembri 2011 bola prijatá zrevidovaná klasifikácia ISCED 2011, ktorá zahŕňa upravené pojmy a definície pomáhajúce k aplikácii využxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxná 8 stupňov (úrovní) plus nultý stupeň (vzdelávanie pre najmenšie deti).
V záujme zjednodušenia, školský zákon upravil vzdelávaciu sústavu tak, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxušného čísla ho vedel porovnať so stupňami vzdelania, ktoré poskytujú iné vzdelávacie systémy v rámci jednotlivých krajín.
Stupeň vzdelania defixxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho programu alebo jeho časti ako predpoklad pokračovania v ďalšom vzdelávaní alebo uplatnenia sa na trhu práce.
V odseku 2 školský zákon ustanovil, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxaní predprimárneho vzdelávania. V tomto prípade možno v nadväznosti na § 2 písm. w) školského zákona povedať, že stupeň vzdelania sa poskytuje za absoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlanie" materská škola vlastne osvedčuje, že dieťa je schopné pokračovať vo svojom vzdelávaní na základnej škole, možno tak dokonca povedať, že týmto sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xzápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje od 1. apríla do 30. apríla) a dieťa bude pokračovať aj ďalší rok v materskej škole, možno povxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxovaní "opakovaného ročníka". Z uvedeného vyplýva, že dieťa by nemalo získať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania viac ako jedenkrátx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x teda aj získanie predprimárneho stupňa vzdelania nie je povinným predpokladom na prijatie na vzdelávanie v základnej škole. Avšak získanie predprimxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysvedčení po ukončení príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho časti vyznačiť získaný stupeň vzdelania. Tento stupeň škola vyznačuje v doložxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxpešnom ukončení primárneho vzdelania sa získaný stupeň vzdelania vyznačuje na koncoročnom vysvedčení štvrtého ročníka základnej školy. Ak žiak absxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xäťročné bilingválne vzdelávanie z ôsmeho ročníka základnej školy, získané nižšie stredné vzdelanie sa vyznačí na koncoročnom vysvedčení prvého ročxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxtého ročníka žiak získa nižšie stredné vzdelanie, po ukončení ôsmeho ročníka získa úplné stredné odborné vzdelanie ako aj vyššie odborné vzdelanie. Txxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdborného vzdelania rieši školský zákon v § 44 ods. 7 písm. b).
Novým prvkom je, že školský zákon priznáva absolventom vzdelávacieho programu vyššiexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v strednej odbornej škole a titul "diplomovaný špecialista umenia so skratkou DiS. art", ak vzdelávanie ukončil v konzervatóriu.
Získanie stupňox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xtátnych stredných školách bezplatne. Pod pojmom "štátne školy" sa vnímajú školy zriadené štátom (orgánom miestnej štátnej správy) ako aj školy zriadxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sa zároveň pri každom stupni vzdelania uvádza aj druh dokladu, ktorý získanie stupňa vzdelania preukazuje. Dokladom o získanom predprimárnom vzdelaxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadom o získaní nižšieho stredného odborného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvedčenie o záverečnej skúške. Dokladom o získanom úplnom strednom všeobecnom vzdelaní a úplnom strednom odbornom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xozri komentár k § 18).
Okrem dokladu o získanom vzdelaní sa po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v niektxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbor záverečnou skúškou a získal stredné odborné vzdelanie. Absolvent, ktorý úspešne ukončil učebný odbor záverečnou skúškou a získal nižšie stredné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školský zákon predpokladá aj v prípade študijných odborov, ktorých absolvent úspešne ukončil študijný odbor maturitnou skúškou a získal úplné stredxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxviku.
Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet šxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxskania výučného listu ako dokladu o získanej kvalifikácii, v tejto oblasti nastala významná zmena. Do 1. septembra 2015 bolo možné získať výučný list nxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxade študijných odborov. Do 1. septembra 2015 bolo teda možné získať výučný list aj po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovaxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xýučný list možno získať len v prípade tých študijných odborov, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku v rozsahu najmenej x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxovnanie ISCED 97 a ISCED 2011)
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
Súvisiace európsxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdelania a stupne jazykového vzdelania
KOMENTÁR
Rozdiel medzi stupňami vzdelania, ktoré školský zákon definuje v § 16 a stupňami vzdelania, ktxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxacia cesta alebo priznaná kvalifikácia. Možno povedať, že uložením povinnej školskej dochádzky sa vytvoril "povinný" predpoklad na to, aby väčšina oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xôvodu v podstate môžeme hovoriť pri základnom umeleckom vzdelaní v základnej umeleckej škole a pri jazykovom vzdelaní v jazykovej škole o stupňoch vzdxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxádzanie sa o ďalšiu vzdelávaciu cestu alebo k získaniu kvalifikácie. Je však pravdou, že túto vzdelávaciu cestu môže získanie stupňa vzdelania podľa § xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxium v konzervatóriu alebo na stredných odborných školách umeleckého zamerania.
Za základ pre definíciu stupňov jazykového vzdelávania školský zxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých štátov EÚ" aj v oblasti kultúry a podľa SAIA (Slovenská akademická informačná spoločnosť), predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schoxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx komunikácie, aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti, v praxi. Spoločný európsky referenčný rámec predstavuje diferencovaný syxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x danom jazyku, a to všetko pre efektívnu medzinárodnú komunikáciu, podporujúcu vzájomné porozumenie a toleranciu s prihliadnutím na kultúrnu rôznorxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xx x xx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx
xxxxbecná charakteristika stupňov jazykového vzdelania je:
Základný - elementárny stupeň ovládania jazyka
A1 - Schopnosť porozumieť základným pxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxvať jednoduché otázky a tiež podať adekvátnu odpoveď (napr. kde bývaš, koho poznáš, čo máš, čo robíš). Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxostrednou komunikáciou (napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci). Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xeci súvisiace s bezprostrednými potrebami.
Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka
B1 - Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikáciex xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxe témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.
Vyšší stupeň - kompetentné ovládanie xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Schopnosť poožívať jazyk v spoločenskom aj osobnom živote, pri štúdiu aj vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahnutého prejavu ku komplexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, veľmi plynulo a presne, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.
Z uvedeného vyplýva, že vzdelávacie štandardy ŠVP pre vzdelávacix xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxym referenčným rámcom pre jazyky. Školský zákon negarantuje získanie týchto stupňov vzdelania v jazykovej škole bezplatne.
V zmysle odseku 4 možnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxladných a stredných školách.
V prechodných ustanoveniach sa nerieši problematika stupňov vzdelania v jazykovej škole a základnej umeleckej školxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxíslušnému vysvedčeniu jazykovej školy alebo základnej umeleckej školy bude škola písať, že absolvent získal príslušný stupeň umeleckého vzdelania xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxom vzdelaní
KOMENTÁR
Vysvedčenie chápe Synonymický slovník slovenčiny ako synonymum slova "certifikát" t.j. určitý úradný doklad, alebo preukxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvať v štúdiu postupom do vyššieho ročníka, získanie stupňa vzdelania, získanie kvalifikácie a pod.) Aj Pedagogický slovník (Praha, SNP 1967, s. 407) vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxalo chápať ani ako odmena a ani ako trest. Je to jednoducho úradný doklad (preto má aj štatút verejnej listiny), ktorý oprávňuje držiteľa na ďalšie právnx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxnky Kločkovej pomerne mladá, začína sa písať spoločne s vydaním Všeobecného školského poriadku cisárovnou Máriou Teréziou 6. decembra 1774. Týmto box xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa vydaniu Všeobecného školského poriadku malo hodnotenie žiakov na školách podobu voľného posudku, ktorý učiteľ odovzdával ďalšiemu učiteľovi žiakxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xhceli ďalej študovať. Ani žiaci jezuitských gymnázií nedostávali vysvedčenie, ale "potvrdenie o absolutóriu gymnázia" (bližšie Bobková_Valentovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xd tej, ktorú poznáme dnes. Pôvodne sa vysvedčenie nevydávalo na pol roka a na konci roka, ale žiaci ho dostávali až vtedy, keď po absolvovaní školskej docxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxie na odchode zo školy a
3.
frekventačné vysvedčenie.
Prepúšťacie vysvedčenie mohli dostať deti, ktoré "...dovršily věk školou povinný a mxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxčování z 29.9.1905, č. 13200).
V tomto prípade vysvedčenie bolo označené "Vysvědčení na propuštěnou ze školy"alebo "Propouštěcí vysvědčení".
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xohli utvoriť presnejší obraz o školskom vysvedčení "na propuštěnou zo školy" z prvej polovice 19. storočia, uvádzame prepis vysvedčenia, ktorého orixxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxáva, že Linhart Prayzler, žák druhé třídy v triviální škole Roztocké šest let do školy chodil pilně a předepsaným předmětúm se naučil, jak následuje:
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxočestného chováni, skrze celý čas se vždy uctivě a mravne choval. V Roztokách dne 5. července 1847." (Archív Pedagogického múzea J. A. Komenského v Prahxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxyzler dostal? Nazrime do klasifikačnej stupnice, ktorú predpisovalo "Politcké zřízení školské" z roku 1805, a zistíme, že sa posudzovala: návštěva šxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbrý, prostřední, slabý). (Šafránek Jan: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudú. I. svazek. R. 862-1848, Praha, Matice česká 1913, str. 220.)
Ďalšxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xezískali potrebné vedomosti. Toto vysvedčenie neobsahovalo žiadnu klasifikáciu.
Posledným typom vysvedčenia bolo "vysvedčenie frekventačnéxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx
V priebehu viac ako dvoch storočí prechádzalo vysvedčenie rozličnými premenami a úpravami. Podstatnejšie než známky uvedené na vysvedčení, by všxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxnotovom rebríčku.
Ustanovenie § 18 správne nadväzuje na predchádzajúce dve ustanovenia hovoriace o stupňoch vzdelania (§ 16 a § 17), ktoré možno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxdá.
Z odseku 1 vyplýva, že doklad o získanom vzdelaní podľa školského zákona môže vydať len škola, ktorá bola ministerstvom školstva zaradená do siexx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxná do siete škôl a školských zariadení a vydala by doklad o vzdelaní podľa školského zákona, vystavuje sa riziku vydávania "verejnej listiny" bez oprávxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxeobecnej vnútornej správy. Dokonca by mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty v rámci trestného činu proti poriadku vo verejných veciach.
Odsex x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o záverečnej skúške, maturitnej skúške a absolventskej skúške uvedené v § 16 pri každom stupni vzdelania.
Škxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe) a ktoré vysvedčenia sú priamo dokladom o získaní príslušného stupňa vzdelania (ide o osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xbsolventský diplom).
Vymenované doklady o získanom vzdelaní uvedené v odseku 2 zahŕňajú aj osvedčenie o zaškolení a osvedčenie o zaučení, ktoré zíxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxotným postihnutím. Toto osvedčenie o zaškolení a osvedčenie o zaučení, samé o sebe nemožno použiť ako doklad o získanom vzdelaní. Súčasne s uvedeným osxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x vysvedčením (§ 16) preukazujúcim nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Ak by sme to zhrxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx inak sú neplatné.
Odsek 3 jednoznačne ustanovuje, za akých podmienok sa doklad o vzdelaní vydáva len v štátnom jazyku a kedy sa vydáva dvojjazyčne. V xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dvojjazyčné vysvedčenie sa vydáva takýmto žiakom. V praxi to znamená, že dvojjazyčné vysvedčenie sa vydá len takému žiakovi, ktorý bol vzdelávaný proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxdľa § 21 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. ide o školy, v ktorých sa jazyk národnostnej menšiny používa vo všetkých triedach a ročníkoch.
Zákon č. 596/20xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny. V takomto prípade dvojjazyčné vysvedčenie dostanú iba žiaci v triedach s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a žiaci v triedach s vyučovacím jxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxán ŠVP s vyučovacím jazykom národnosti má totiž inú skladbu a aj inú časovú dotáciu ako rámcový učebný plán ŠVP s vyučovacím jazykom slovenským.
V záuxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisterstvom školstva. Ďalšie podrobnosti, čo obsahuje doklad o získanom vzdelaní, určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 32xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxneným vystavením dokladu o získanom vzdelaní, treba spomenúť, že podľa vyhlášky je na doklade zobrazený štátny znak a v prípade cirkevných alebo súkroxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxstného činu.
Za zmienku stojí aj to, že žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku (t.j. do dovŕšenia 16 roku veku žiaka), vyznačuje sa mu na koncoročxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxej školskej dochádzky. Uvádzanie údajov o plnení povinnej školskej dochádzky sa spravidla dotýka vysvedčení zo základnej školy a aj zo strednej školyx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxou štúdia na stredných školách).
Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza "názov školy". Názov školy musí byť zhodný s názvom na rozhodnutí ministxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, aký názov školy uvádzať na dvojjazyčnom doklade o získanom vzdelaní, a či ho prekladať do jazykx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V niektorých prípadoch súčasťou názvu školy je aj "čexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Škola, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má podľa § 21 ods. 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnšiny. (napr. názov školy: Gymnázium - Gimnázium, Lipová 3, Nitra).
Škola, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostnxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxza, že označenie obce, sa uvádza aj v jazyku národnostnej menšiny, ak sa škola nachádza v obci, v ktorej príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xzdelaní, teda na všetkých vysvedčeniach sa uvádza vždy názov školy, pod ktorým je škola vedená v sieti škôl a školských zariadení a je jedno, či ide o školx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx môže skladať s viacerých organizačných zložiek vydávajúcich vysvedčenia. Môže ísť napríklad o Spojenú školu s organizačnými zložkami: Stredná odboxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xtorom sa uvádza "Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uváxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxly zaradené do siete škôl a školských zariadení sa môžu organizačne meniť (zlúčením, splynutím alebo aj zrušiť). Z dôvodu spätného identifikovania škxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxej školy, pod ktorú organizačná zložka patrí. Organizačná zložka sama o sebe nie je právnym subjektom, ale spojená škola vystupuje ako právny subjekt.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxoly je totožný s názvom školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení. To platí aj pri uvádzaní názvu školy na zriaďovacej listine. Názov šxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí".
Rozhodnutie ministerstva školstva môže však nahradiť priamo zákon. Napríklad názov "združenej strednej školy stredného odborného učilišťa xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa školstva upraviť názov v zriaďovacej listine.
Všetky údaje uvedené na doklade musia byť zhodné s údajmi, ktoré škola uvádza na príslušnej pedagogxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxčnej skúške, o absolventskej skúške alebo protokolu o štátnej jazykovej skúške.
Za správnosť všetkých údajov uvedených na dokladoch o vzdelaní zoxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxo dokladoch musia byť xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v školstve možno s nadnesením povedať, že nekonajú v mene štátu, ale štát ich vzdelávanie uznáva. Preto vysvedčenia vydávané žiakom súkromných škôl a cxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxladoch o vzdelaní treba rozlišovať "doložku" k vysvedčeniu, na ktorej má škola uviesť potrebné údaje napr. o získanom stupni vzdelania a ukončení povixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xkúške, záverečnej pomaturitnej skúške a k absolventskému diplomu, sa vydáva v záujme uľahčenia mobility absolventov našich stredných škôl, či už z hľxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe ide vlastne o určitý "Europass", ktorý obsahuje doplňujúce informácie k tým, ktoré sú už uvedené v oficiálnom vysvedčení alebo diplome. To uľahčuje pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxventovi strednej školy, o získanom vzdelaní, o stupni vzdelania, o obsahu štúdia a dosiahnutých výsledkoch, o funkcii vzdelania, ďalšie informácie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxácií, Rezolúcie Rady 96/C 224/04 z 15. júla 1996 o transparentnosti certifikátov o odbornom vzdelávaní a Odporúčania 2001/613/ES Európskeho parlamexxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xk ide o školy, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie v cudzom jazyku (bilingválne školy), vydáva sa samostatné vysvedčenie v štátnom jazyku a zároveň vxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxý zákon ustanovil, že všetky uvedené doklady o získanom vzdelaní sú verejné listiny, t.j. aj osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v maxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxmnej žiadosti môže škola vystaviť náhradné vysvedčenie. Ide o takzvaný odpis vysvedčenia, ktoré sa vypĺňa podľa údajov uvedených v pedagogickej dokuxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xegistratúry školy a riadi sa zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxne sa stáva archívnym dokumentom a podlieha zabezpečeniu v súlade s citovaným zákonom a je povinnosťou takéto dokumenty ochraňovať v súlade so skutočnxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxstaviť iba v súlade s touto pedagogickou dokumentáciou a bez akejkoľvek zmeny alebo odchýlenia sa od archívneho dokumentu. Takouto pedagogickou dokuxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch. Od pôvodne vystaveného vysvedčenia sa náhradné vysvedčenie odlišuje iba tým, že v záhlaví ma označenie "Odpis". Problémom na odpise vysvedčenia mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xdpis súhlasí s prvopisom". Predmetný text sa uvedie aj na vysvedčení, ktoré podľa predpísaného tlačiva nemá časť doložky. Uvedený text potvrdí riaditxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ktorá v rámci správy registratúry prebrala pedagogickú dokumentáciu zrušenej školy. Školský zákon však nerieši situácie, keď zrušená škola nemá svoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xdajov z archivovanej pedagogickej dokumentácie, vystavený archívom. Je na zváženie, aby do budúcna školský zákon riešil aj takýto problém. Napríklax xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nemožno vyberať. Zákon o sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxchívov a DataCentra. Keďže zákon č. 145/1995 Z.z. nepomenoval školu ako inštitúciu oprávnenú vyberať správne poplatky, za vystavenie odpisu vysvedxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej rexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxe európske právne predpisy
Rezolúcia Rady 93/C 49/01 z 3. decembra 1992 o transparentnosti kvalifikácií
Rezolúcia Rady 96/C 224/04 z 15. júla 1996 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxôb absolvujúcich odbornú prípravu, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci Spoločenstva
Literatúra
1. BOBKOVÁ-VALENTOVÁ K.: Každodexxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
3. Archív Pedagogického múzea J. A. Komenského v Prahe, prírastkové číslo 4/2005.
4. ŠAFRÁNEK J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. 1. svxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxie
Povinná školská dochádzka
KOMENTÁR
Povinná školská dochádzka bola na území Slovenska zavedená v roku 1777 na základe tzv. Tereziánskxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky, musíme najskôr pochopiť tento inštitút. Čo vlastne viedlo osvietenú političku a panovníčku, akou Márxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrne orientovanej monarchie, aby bola schopná konkurovať ostatným krajinám západnej Európy (Francúzsku, Veľkej Británii a predovšetkým hospodárskx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xre posilnenie hospodárstva odbornú pracovnú silu, čo je bezprostredne spojené xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxujem, aby ich deti chodili do školy, ale aby pracovali na poli a ekonomicky tak pomáhali rodine. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté a dovoľujeme si zdôraxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxjmom rodičov a dnes je jeho poslaním najmä chránenie práv dieťaťa na vzdelanie. Táto filozofia bola zakomponovaná aj do Dohovoru o právach dieťaťa, ktoxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xšetky deti povinné a bezplatné vzdelávanie.
Ako reakcia na Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania z roku 1960 a v snahe naplniť ustanoxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo na vzdelanie každému bez rozdielu (muž, žena, občan, cudzinec, rasa, náboženstvo, vek, ...). Ústava Slovenskej republiky zároveň ustanovila, že škxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxl, že nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neexistuje teda osoba a ani dôvod, pre ktorý by sme mohli niekoho oslobodiť od plxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx zákona, § 5 ods. 3 písm. d) a § 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.) nie je oslobodením od povinnej školskej dochádzky.
Zákonodarca bol splnomocnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia povinnej školskej dochádzky od piateho roku veku, pričom prvý rok by sa plnila v materskej škole a potom by sa pokračovalo v základnej škole. Uvažovalx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx evidovalo zvyšovanie počtu detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Uplatnenie odloženia začiatku plnenia povinnej školskxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxckého je v norme, ak ide o 5 - 6% detí z populačného ročníka).
Jedným z argumentov zavedenia povinnej predškolskej dochádzky je riešenie problematikx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiaľ, toto číslo už v roku 2015 neplatí a významne sa znížilo.
Aby sa podporila zaškolenosť detí, školský zákox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdelávanie v materskej škole.
Na základe analýz vypracovaných v čase prípravy školského xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xesať rokov a vo všeobecnosti hornú hranicu určil na šestnásť rokov s určitými výnimkami určenia hornej hranice. V školskom roku 2010/2011 z 36 sledovanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxelávacie systémy, v ktorých sa povinná školská dochádzka začína skôr, ale aj neskôr. Na území Slovenskej republiky sa dĺžka povinnej školskej dochádzxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxolská dochádzka deväť ročná a zhodovala sa s dĺžkou štúdia na základnej škole. Novelou predchádzajúceho školského zákona (č. 29/1984 Zb.) sa povinná šxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x prvom ročníku sa ešte plní povinná školská dochádzka.
Z odseku 3 vyplýva, že všetky deti, ktoré dovŕšili šesť rokov najneskôr 31. augusta, je povinnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej školskej dochádzky je dosiahnutie školskej spôsobilosti, ktorú školský zákon definuje v § 2 ako súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxmienky - "mať školskú spôsobilosť" možno iba vtedy, ak je dieťa zaradené do nultého ročníka základnej školy. To znamená, že dieťa v tomto prípade začína xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxchádzky alebo podľa odseku 5 dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky už počas nástupu do prvého ročníka základnej školy (v priebehu prvxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdy riaditeľ základnej školy. Keďže riaditeľ rozhoduje o právach, procesne sa pri rozhodovaní riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxoces rozhodovania má určený v § 38 ods. 5 až 9 zákona č. 596/2003 Z.z.
Žiadateľom o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky môže byť záxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho psychická alebo aj fyzická zrelosť nie je na postačujúcej úrovni a to môže byť tiež ovplyvnené sociálnymi aspektmi. K žiadosti zákonný zástupca prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxčné rozhodnutie má v rukách riaditeľ základnej školy.
Ak xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnenia povinnej školskej dochádzky (súčasťou žiadosti sú príslušné doklady o vyšetreniach určené školským zákonom) alebo
2.
ak ide o dieťa zo soxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxciálne znevýhodneného prostredia definuje školský zákon v § 2 ako dieťa žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné ekonomické a kultúrnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Zo základnej definície možno dedukovať, že pôjde predovšetkým o rodiny, ktoré sú v hmotnej xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxav, keď príjem členov domácností neobsahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva axxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia).
V prípade prijatia do prvého ročníka a aj v prípade prijatia do nultého ročníka dxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxjatí) dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ základnej školy začať aj na podnet materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. V tomto prípade sa vyžaduje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxovy a vzdelávania v materskej škole pozná dobre vývin dieťaťa ako aj pri ukončovaní vzdelávania v materskej škole vydáva doklad o získaní predprimárnexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xočas vzdelávania v materskej škole absolvujú preverovanie školskej spôsobilosti, je to na báze dobrovoľnosti. Ak má materská škola o dieťati pochybnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v rukách zákonného zástupcu. Práve v tomto prípade sa využíva inštitút informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Aj keď dieťaťu zo sociálne znevýhodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxnného zástupcu, či dieťaťu predĺži vzdelávanie v materskej škole (odložením začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky) alebo zákonný zástupca pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky treba upozorniť, že riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxeku 4. Riaditeľ základnej školy na základe takýchto odborných stanovísk a na základe žiadosti zákonného zástupcu, respektíve informovaného súhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxádzku.
Podľa odseku 5, ak sa v priebehu prvého polroka vzdelávania v prvom ročníku základnej školy zistí, že dieťa predsa len nie je pripravené na vzdxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školskej dochádzky sa nesmie týkať žiaka, ktorý mal už raz odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo je už zaradený na vzdelávanie dx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xpôsobilosť alebo sa dodatočne zistilo, že nemá školskú spôsobilosť. Aj pri rozhodovaní o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a aj pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxíka pri oboch odsekoch, vždy treba uplatňovať v spojení s odsekom 6. V ňom sa uvádza, že nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré nedosiahli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xieťa, ktoré pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Nultý ročník určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia poznal už predchxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxníkom základnej školy je forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna súčasť základnej školy. Vyučovanie v nultom ročníku sa môže organizovať s celxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsnov prvého ročníka základnej školy. Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosahujú školskú zrelosťx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xákladnej školy za jeden školský rok." Dikciu uvedeného ustanovenia uvádzame z dôvodu, že aj v predchádzajúcom období nulté ročníky boli určené len deťxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dostatočný priestor na rozvoj osobnosti pripravenej na vzdelávanie v prvom ročníku základnej školy, na rozvoj jemnej motoriky, komunikačných schopxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xdborne vykonávaných učiteľom nultého ročníka, podľa možností s využitím asistenta učiteľa a príslušných odborných zamestnancov, prípadne s pomocox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx sa neskúma už školská spôsobilosť, ale ak dieťa dovŕši osem rokov je prijaté do prvého ročníka základnej školy alebo môže byť zaradené so súhlasom zákonxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Podľa toho riaditeľ "štátnej" základnej školy, ako správny orgán, ale aj riaditeľ cirkevnej alebo súkromnej školy pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa dx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xrvého ročníka základnej školy možno prijať len dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a získalo školskú spôsobilosť.
V praxi môže nastať situácia, kxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxpise vzniklo podozrenie, že dieťa nezískalo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca však nepredloží žiadosť o odloženie začiatku plnenia povinnej škxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xkolskej dochádzky, a teda musí dieťa prijať do základnej školy. V takomto prípade by sa malo konať v prospech dieťaťa. Ak nepríde k dohode so zákonným zásxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxly, prípadne požiadať o rozhodnutie súd. Tento proces musí byť uskutočnený a uzavretý najneskôr do 1. septembra školského roka, v ktorom by malo dieťa zxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxku získania školskej spôsobilosti, ale zákonný zástupca žiada riaditeľa o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. V takomto prípadx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxžnosť skoršieho začatia. V podstate ide o deti s nadaním a ich prijatie je v súlade s ustanovením § 103 ods. 9 písm. b) školského zákona, ktoré upravuje vzdxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Odsek 9 upravuje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ak je zdxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Odsek 9 možno uplatňovať iba v spojení s § 24 školského zákona, v ktorom sa riešia podrobnosti pri oslobodení žiaka zo zdravotných dôvodov od povinnostx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxým zo zdravotných dôvodov bolo vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie podľa § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona. Takéto vzdelávanie sa povoľuje "žiakovi", to znamená, že už musí byť žiakom školy. Preto možno považovať zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xpôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.
V kontexte odseku 9 považujeme za dôležité upozorniť na jeho súvislosť so zásadou, že "nikoho nemožno xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxlávanie uskutočňovať nemožno, a to sú dôvody zdravotné. V takom prípade sa žiak vráti do procesu vzdelávania až vtedy, keď lekár a príslušné poradenské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Ústava Slovenskej republiky, zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 460/1992 Zb., čl. 42
Zákon č. 7xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školskxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxťaťa, zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 104/1991 Zb.
Plnenie povinnej školskej dochádzky
KOMENTÁR
Odsek 1 nadväzuje na predcxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxtane týchto škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto školy musia poskytovať výchovu a vzdelávanie podľa školského zákxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa zákona č. 596/2003 Z.z.
Z uvedeného vyplýva, že školský zákon v § 20 v spojení so zákonom č. 596/2003 Z.z. vytvoril také legislatívne podmienkxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi o plnenie povinnej školskej dochádzky školský zákon v odseku 2 a následne v ďalších ustanoveniach upravuje proces prijímania detí na plnenie povinnex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxhádza prijatiu dieťaťa do konkrétnej základnej školy. Počas zápisu sa preverujú všetky okolnosti súvisiace so začiatkom plnenia povinnej školskej dxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxní v metodickom združení prvého stupňa základnej školy (poradný orgán riaditeľa). Riaditeľ spolupracuje aj so zariadením výchovného poradenstva a pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xoradenskom zariadení a odborným lekárom. V prípade potvrdenia, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať riaditeľa o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v ktorom zákonný zástupca môže využiť slobodný výber školy. Pôvodné znenie odseku 2 určovalo termín zápisu od 15. januára do 15. februára. Dôvodom pôvoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxv spojených s konaním o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsobilosti. V období od zápisu do nástupu dieťaťa do školy je vývoj dieťaťa tak intenzívny, že výsledok posudzovania školskej spôsobilosti v januári (pxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxríl. Určenie presného miesta a času konania zákonodarca delegoval všetkým zriaďovateľom základných škôl.
V zmysle článku 42 ods. 1 Ústavy Slovensxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu 71 Ústavy Slovenskej republiky štát preniesol túto kompetenciu na územnú samosprávu, v tomto prípade konkrétne na obce, ktorým v § 6 zákona č. 596/200x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx x96/2003 Z.z. bola obci daná povinnosť určovať pre základné školy tzv. "školský obvod základnej školy". Zákonný zástupca podľa trvalého pobytu dieťaxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bydliska a predurčuje sa, kde by malo dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. Zákonný zástupca pre svoje dieťa môže zvoliť aj inú základnú školu. Avšak sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxijatie prednostne riešiť vo vzťahu k deťom, ktorým je jeho škola spádovou. Až následne môže prijímať aj ďalšie deti, ktoré sú trvalým pobytom zaradené dx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxdza, je stále povinnosťou obce vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Na splnenie tejto povinnosti má obec podľa § 8 zákona č. 596/xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xbvodu.
Školská dochádzka je povinná. Nie je na svojvôli zákonného zástupcu dovŕšením veku určeného školským zákonom, či dieťa začne chodiť do školx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa plnenia povinnej školskej dochádzky. Nesplnením povinnosti zákonného zástupcu "zapísať dieťa do základnej školy" môže byť naplnená skutková podsxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxť naplnená aj skutková podstata trestného činu.
Odsek 9 rieši situáciu, keď sa na území Slovenskej republiky zdržiava dieťa vo veku plnenia povinnex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určuje orgán miestnej štátnej správy (v súčasnosti je to okresný úrad v sídle kraja). Vzhľadom na princíp slobodnej voľby výberu školy, sa toto ustanovxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxjto školy musí byť žiak prijatý. V takomto prípade riaditeľ novej spádovej školy rozhoduje o prijatí žiaka na základné vzdelávanie. Dôvodom prijatia bxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxnú školu, ako je jeho nová spádová škola, prijatie je na rozhodnutí riaditeľa tejto vybratej školy. Obdobne to platí pri návrate žiaka do miesta svojho txxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxadení zabezpečovalo aj výchovu a vzdelávanie.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxj samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxstení v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi zaviesť pojem "miestne príslušné školy" a požadovať od rodičov detí, ktoré takto určenú školu navštevovať nebudú, aby uhradili vecné náklady obciaxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxovala by tak právo na bezplatné vzdelanie v základných školách.
Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxv. Jej začiatok plnenia umiestnil do základnej školy, ale základnú školu ponechal deväťročnú. Z toho vyplýva, že prvých deväť rokov plní väčšina populxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxej" školy, teda do strednej školy. V rámci stredoškolského vzdelávania môže ísť aj o stredné školy s osemročnou dĺžkou štúdia, do ktorých sa prijímajú žxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxíkoch týchto osemročných štúdií. Treba spomenúť ešte stredné školy s päťročnou dĺžkou štúdia (bilingválne štúdium). Do týchto stredných škôl možno pxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxly s osemročnou dĺžkou štúdia sú zamerané predovšetkým na rozvíjanie športového nadania (športové školy) alebo umeleckého nadania (konzervatóriumxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnejšie, ako keby študoval na základnej škole. Ak žiak prestáva spĺňať podmienky na vzdelávanie v strednej škole s osemročnou dĺžkou štúdia, môže riadixxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xodľa odseku 2 pokračovať v štúdiu v spádovej základnej škole alebo si zvolí inú základnú školu. V prípade záujmu žiaka vrátiť sa do spádovej školy, riadixxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnej školy (napr. voľné kapacity).
V rámci rozhodovacej kompetencie riaditeľa strednej školy o preradení žiaka, vzniká otázka, čo má vo výroku rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx6/2003 Z.z. riaditeľ strednej školy rozhoduje "o preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky". Ustanovenie § 36 škoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoly. Ak by riaditeľ strednej školy v rozhodnutí uviedol aj konkrétnu školu, mohol by vzniknúť problém s vykonateľnosťou takého rozhodnutia a poprela bx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy
Zákon č. 600/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxmospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niekxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky
KOMENTÁR
Koniec povinnej školskej dochádzky školský zákon v zmysle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxšil 16 rokov svojho veku.
Vo väčšine prípadov desiaty rok plnenia povinnej školskej dochádzky žiak absolvuje na strednej škole (ukončením prvéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xo 31. auguste (hovorovo - vychádzajú mu zle roky), končí povinná školská dochádzka koncom školského roka, v ktorom dovŕšil 16. rok veku, čo je vo väčšine x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxahol 16 rokov veku a splnil povinnú školskú dochádzku v ôsmom ročníku základnej školy. Túto situáciu umožňuje riešiť odsek 2. Je na rozhodnutí riaditeľx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx preskúmať, či žiak má vedomostné predpoklady zvládnutia tohto ročníka ako aj skutočnosť, či možno predpokladať, že žiak úspešne ukončí deviaty ročníx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe byť umožnené absolvovať základnú školu až do dovŕšenia 18. roku veku v školskom roku (do 31. augusta).
Či už ide o odsek 2 alebo 3 vo vzťahu ku skončenix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxcu ustanoví zákon". Z dikcie školského zákona a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxnto vek dovŕšil. Odseky 2 a 3 len splnomocňujú riaditeľov základných škôl povoliť definovanej skupine žiakov vzdelávanie v základnej škole do 17. alebx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlávanie do 17. roku veku len ak je predpoklad, že ukončí deviaty ročník. U žiaka s ťažkým postihnutím táto podmienka pre povolenie vzdelávania do 18. rokx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxná v zbierke zákonov pod č. 460/1992 Zb.
Zákon č. 600/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Minixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxnia školskej dochádzky
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
KOMENTÁR
Toto ustanovenie do určitej miery kopíruje pôvodxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxský zákon. Odlišnosť od uvedeného § 27 spočíva v tom, že školský zákon nerieši iba osobitný spôsob plnenia "povinnej" školskej dochádzky, ale zahŕňa oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xkôl a stredných škôl počas štúdia. Preto v ustanoveniach, ktoré upravujú osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (§ 23 až 26) nenájdeme pojem "osobxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx škôl a školských zariadení. Dôvodom môže byť zdravotný stav dieťaťa, mobilita pracovnej sily a pod.
Individuálne vzdelávanie [písm. a)] je jedným x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxo zákona.
Ak hovoríme o individuálnom vzdelávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy [písm. e)], ide o ďalší druh osobitného vzdelávania, ktorý xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx alebo stotožňovať. Vzdelávanie si zabezpečujú zákonní zástupcovia. Ide napríklad o situáciu, keď rodičia sú zamestnaní v zahraničí v lokalite, kde nxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxôsob osobitného plnenia školskej dochádzky, je vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky [písm. b)]. Je to predovšetkým z toho dôvodu, žx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxstor zákonným zástupcom, aby svojim deťom umožnili vyskúšať si systém vzdelávania aj v iných krajinách. Vzdelávanie v zahraničí umožní žiakovi nadobxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx [písm. d)], podľa ktorého sa žiaci vzdelávajú, je vlastne osobitný vzdelávací systém ponúkaný v rôznych krajinách. Vytvorená sieť škôl na celom svetex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v mnohých krajinách. Skúšky medzinárodných programov sú vyhodnocované centrálne pre všetky školy ponúkajúce medzinárodný program. Na Slovensku už xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxým štátom, takéto vzdelávanie v školách na území Slovenska je možné iba s povolením ministerstva školstva.
Ďalším druhom osobitného spôsobu plnenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xzahraničná škola", aj keď v školskom zákone sa tento pojem nevyskytuje. K zriadeniu takejto školy je potrebný súhlas zastupiteľského úradu iného štátxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxeľský úrad zastupuje na území Slovenskej republiky. Skôr, ako ministerstvo školstva odobrí zahraničnú školu, treba preskúmať ponúkaný vzdelávací pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtupné doklady o ukončení vzdelania, podmienky prijatia na školu a pod.). Preto pred zriadením zahraničnej školy je dôležitá komunikácia zastupiteľsxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxia poskytovania finančných prostriedkov x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxičnej škole" ide o prebratý vzdelávací systém zo zahraničia určitej krajiny, na ďalšie vzdelávanie v školách pôsobiacich na Slovensku, je potrebné úrxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničnej školy, na území Slovenskej republiky takáto škola do dnešnej doby nebola oficiálne zriadená v zmysle podmienok ustanovených školským záxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xpôsob plnenia školskej dochádzky rozšíril o ďalší druh, teda vzdelávanie v Európskych školách [písm. g)]. Tieto školy sú zriadené na základe prijatéhx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xožné používať vo vzťahu k iným zahraničným školám, ktoré nie sú zriadené podľa tohto Dohovoru. V súčasnosti sú Európske školy zriadené v 7 členských štáxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxdnej škole v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prexxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxz.
Individuálne vzdelávanie
KOMENTÁR
Zmena spôsobu plnenia školskej dochádzky, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správnemu konaniu (samostatné procesné konanie je pre súkromné a cirkevné školy uvedené v § 38 ods. 5 až 9 zákona č. 596/2003 Z.z.). Vychádzajúc z vecnéhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x "povolenie individuálneho vzdelávania". O tejto zmene rozhoduje riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy, do ktorej bol žiak prijatýx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xdbornom vzdelávaní a príprave spojenú s prevzatím úplnej zodpovednosti za praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania ako aj s prihliadnutíx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxpovednosťou a povinnosťami, je opodstatnené, aby sa takýto zamestnávateľ mohol zapojiť do spolurozhodovania o dôležitých otázkach, týkajúcich sa vxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtéme duálneho vzdelávania, podmienené predchádzajúcim súhlasom príslušného zamestnávateľa.
Čo sa týka žiakov vo väzbe alebo vo výkone trestu odxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx umiestnený.
Predchádzajúci § 23 školského zákona vymenúva všetky formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. O povolení tohto osobitxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxolského zákona v § 24 a § 25 prostredníctvom legislatívnej skratky pomenúva ako "kmeňová škola". V ostatných ustanoveniach školského zákona nie je txxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxch sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov. Žiaci vzdelávaní podľa medzinárodného programu sa priamo na takéto vzdelávxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2.
pre žiaka prvého stupňa základnej školy (domáce vzdelávanie),
3.
pre žiaka vo väzbe alebo vo výkone odňatia slobody.
Odsek 3 sa zaoberx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xkola, myslí sa škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxobitný spôsob plnenia školskej dochádzky bol umožnený aj podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Zdravotný stav žiaka je uvedený v lekárskej sprxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxkovi zabezpečuje vzdelávanie škola, ktorá mu tento spôsob plnenia školskej dochádzky povolila (kmeňová škola), a to najmenej v rozsahu dve hodiny týžxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlávaného na škole za každý polrok.
V nadväznosti na odsek 6 je podľa odseku 7 možné, aby riaditeľ školy prispôsobil komisionálne skúšky súčasnému zdxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xomisionálnu skúšku týka žiakov s povoleným individuálnym vzdelávaním zo zdravotných dôvodov a ich vzdelávanie zabezpečuje kmeňová škola. Hodnotenxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx v pedagogickej rade.
Povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi prvého stupňa základnej školy je od roku 2008 novinkou vo vzdelávacom systéme xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxtí okolitých krajín a možno vysloviť aj domnienku istého "tlaku rôznych záujmových skupín". V rámci zabezpečenia kvality vzdelávacieho procesu takýxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxfikačné požiadavky, aké sú vyžadované od pedagogických zamestnancov základných škôl, zabezpečujúcich vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxĺňa kvalifikačné predpoklady, uhrádza zákonný zástupca tejto osobe podľa odseku 14 finančnú odmenu.
V odseku 5 sú pre povolenie domáceho vzdelávaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxia kontrolované.
Žiak pri povolenom vzdelávaní v domácom prostredí neprestáva byť žiakom kmeňovej školy a v tejto škole sa musí žiak podrobiť komisxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxsek 10, ktorý ustanovuje kontrolu kvality výchovy a vzdelávania, kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia pri indivxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxpňa základnej školy. Všeobecne toto ustanovenie ukladá zákonnému zástupcovi umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy". V tomto prípxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdelávania, a ak je naplnená táto skutková podstata, riaditeľ školy s odkazom na odsek 11 písm. b) školského zákona takého povolenie zruší.
Odsek 11 vxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa sa umožňuje na žiadosť zákonného zástupcu. V ostatných troch prípadoch sa začatie konania vo veci zrušenia individuálneho vzdelávania začína na podxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uviesť, že konečné rozhodnutie vo veci má v rukách riaditeľ kmeňovej školy. Keďže ide o zabezpečovanie základného práva dieťaťa, práva na vzdelanie, oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je takéto rozhodnutie vykonateľné dňom vydania, takýto žiak pokračuje vo vzdelávxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxtňuje "vylúčenie odkladného účinku", čo v praxi znamená, že aj keď zákonný zástupca sa v súkromnej alebo cirkevnej škole domáha preskúmateľnosti rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť vo vzdelávaní priamo v kmeňovej škole, aj keď o odvolaní (preskúmaní rozhodnutia v cirkevnej škole alebo súkromnej škole) nebolo ešte rozhodnuté. Záxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx je vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, sa môže tiež povoliť individuálne vzdelávanie, ktoré zabezpečuje kmeňová škola. Žiadosť v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xzdelávania do školského zákona bola aj skutočnosť, že § 22 ods.1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona sa hranica trestnej zodpovednosti posunula x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxoveň treba uviesť, že v zmysle článku 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sú základné práva a slobody neodňateľné, teda aj žiak vo väzbe alebo vo výkone xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, nie vždy sa musí uplatniť vzdelávanie formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky prostredníctvom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa podľa individuálneho učebného plánu. Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov pre obvineného ponúka vzdelávanie formou ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skupinových vzdelávacích činnostiach. Samozrejme, vzdelávanie obvinených sa musí organizovať s prihliadnutím na priestorové možnosti a aby nedocxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v znení neskorších predpisov rieši problematiku vzdelávania odsúdených. Sleduje sa tým to, aby odsúdený po prepustení z výkonu trestu mal možnosť sa lxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxvinený alebo odsúdený ho získal počas vzdelávania v príslušnom ústave.
Ustanovenie § 14 ods. 5 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. splnomocňuje minisxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody. V roku 2005 táto vyhláška bola vypracovaná, ale neprešla celým legislatívnym procesom. Práve vzhľadom nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Ústava Slovenskej republiky, zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 460/1992 Zb.
Zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxpráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xäzby v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisox
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Judikatúra
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8 Sžz 2/2011 z 1.xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Žiak, ktorý opúšťa územie Slovenskej republiky a nestráca občianstvo Slovenskej republiky, je stále občanom, a Slovenská republiky musí dohliadať nx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxiteľa školy súhlas na vzdelávanie, ktoré nezabezpečuje Slovenská republika, t.j. vzdelávanie v škole iného štátu na území tohto štátu, v škole iného šxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxlo povolené vzdelávať sa v zahraničí, zostáva naďalej žiakom kmeňovej školy a vedie sa v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov. Ak ide o vzdeláxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xzdelávanie. Zákonný zástupca má zákonom nastavenú tridsaťdňovú lehotu (odo dňa príchodu žiaka do krajiny pobytu) na identifikáciu školy v zahraničíx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxtvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Ak žiak pokračuje v plnení školskej dochádzky v škole mimo územia Slovenskej republiky, zákonný zástupxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxm. Povinnosť identifikácie zahraničnej školy sa samozrejme netýka povoleného vzdelávania žiaka základnej školy zdržiavajúceho sa v zahraničí, ktoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxstupca požiada.
Odsek 5 upravuje problematiku preskúšania vzdelania, ktoré požaduje Slovenská republika od svojich občanov na to, aby im bol uznaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxraničí, ktoré si zabezpečuje sám zákonný zástupca, skúška sa vykonáva zo všetkých vyučovacích predmetov príslušného ročníka alebo stupňa základnej xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxie skutočnosti, napríklad záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva. Slovenská republika má niekoľko bilaterálnych dohôd o vzájomnom uznávaní vzxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxá republika má menší dosah na individuálne vzdelávanie (domáce vzdelávanie) žiaka v zahraničí [(§ 23 písm. e)] ako na individuálne vzdelávanie (domácx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xákladnej školy a s osobou spĺňajúcou kvalifikačné predpoklady a domáce vzdelávanie v zahraničí je umožnené všetkým žiakom základnej školy v ročníkocx x xx x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k zmene týkajúcej sa vykonávania komisionálnych skúšok. Kým dovtedy mal žiak vykonávajúci osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky v škole v zahraxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx15 sa táto povinnosť zmenila na možnosť. Žiak sa tak už nemusí každý rok vrátiť na preskúšanie do kmeňovej školy, respektíve komisionálne skúšky nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxadnej školy päť rokov navštevuje školu v Írsku a potom sa vráti pokračovať v štúdiu na základnej škole v Slovenskej republike. V takom prípade vykoná komxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xákon neobmedzuje žiadnym spôsobom termín vykonania komisionálnej skúšky. Aby mal žiak dostatočný časový predstih na prípravu, o termíne, obsahu a roxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxx xapríklad o žiaka, ktorý absolvoval základnú školu v zahraničí s predpokladom ukončenia príslušného vzdelania a získania nižšieho stredného vzdelanxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxoto žiaka by mal byť na účely pokračovania v štúdiu uznaný postupom podľa zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxa, ktorý porovná obsah a rozsah absolvovaného vzdelávania žiaka v zahraničí s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa ŠVP vyžaduje v Slovenskej xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka.
Ak sú splnené podmienky rovnocennosti absolvovaného vzdelávania v zahraničí so vzxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o vzdelaní na Slovensku.
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxstránenia môže rozhodnúť o uložení povinnosti vykonať rozdielovú skúšku. Okresný úrad v sídle kraja teda môže uložiť rozdielovú skúšku, ak vzdelaniex xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo ak v obsahu vzdelávania chýbajú vedomosti alebo zručnosti určené štátnym vzdelávacím programom pre porovnávané vzdelanie v Slovenskej republikex x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxak rozdielovú skúšku vykonať, ako aj obsah a termín konania rozdielovej skúšky. Po úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky škola, v ktorej žiak rozdixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxdelaní žiaka na účely jeho pokračovania v štúdiu na strednej škole v Slovenskej republike.
Do úvahy môžu prísť aj prípady, keď žiak získal príslušný xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxnanie takéhoto dokladu o vzdelaní sa uplatňuje režim automatického uznania dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu.
Súvisiace ustanovexxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov
Individuálny učebný plán
xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie). Školský zákon vytvoril priestor, aby škola mohla žiaka vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, tehotenstvo alebo materstvo. Keďže dôvody na povolenie individuálneho učebného plánu sú vymenované demonštratívne, vyvára sa priestor aj na iné dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na riaditeľa školy, ktoré ďalšie dôvody uzná na povolenie vzdelávania podľa individuálneho učeného plánu. Samozrejme, či už pôjde o "povolenie alebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxipravuje na povolanie v systéme duálneho vzdelávania, vzhľadom na priamu participáciu zamestnávateľa na odbornom vzdelávaní a príprave tohto žiaka xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxmnou spoluzodpovednosťou a povinnosťami, sa vyžaduje, aby rozhodnutiu riaditeľa školy o povolení individuálneho učebného plánu žiaka predchádzal xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlávanie prostredníctvom individuálneho učebného plánu (§ 24 školského zákona). Pri takomto vzdelávaní je potrebná súčinnosť medzi školou a príslušxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú pedagogickí a odborní zamestnanci a schvaľuje ho riaditeľ školy.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxlstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxa, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
Súvisiace európske právne predpisy
Dohovor o právach dieťaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxutie riaditeľky o individuálnom učebnom pláne žiaka súkromnej školy v rámci jeho štúdia dohodnutého podľa dvojstrannej uzavretej dohody o podmienkaxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx zmeniť skutočnosť, že na súkromné školy sa vzťahuje školský zákon. Znamená to len toľko, že riaditeľka školy je viazaná školským zákonom. Napadnuté roxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxIA ČASŤ
SÚSTAVA ŠKÔL
KOMENTÁR
Školský zákon rozlišuje sústavu škôl a sústavu školských zariadení. Sústava škôl sa delí na osem druhov škôx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xyp školy v pomenovaní identifikuje "zdravotné znevýhodnenie" a uvádza sa za druhom školy (napríklad základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutíxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xluchovým postihnutím a pod.). Ak ide o školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, v názve školy sa uvádza "špeciálna" (napríklad špeciálna materská škoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxjatím citovaného zákona znížil zo 14 typov na 8. Z typov stredných odborných škôl boli vypustené stredná pedagogická škola, škola úžitkového výtvarníxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdných odborných škôl bola určitá duplicita poskytovania rovnakého obsahu výchovy a vzdelávania v rovnakých študijných a učebných odboroch. Rozdiel xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx15 Z.z. možno zaradiť do siete škôl a školských zariadení už iba tieto typy stredných odborných škôl:
-
strednú odbornú s prívlastkom,
-
strednx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxelovú akadémiu,
-
policajnú strednú odbornú školu,
-
strednú školu požiarnej ochrany.
Konzervatórium sa člení na dva typy konzervatóxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxovaná základná škola a neplnoorganizovaná základná škola). Nie každý druh školy sa zároveň člení na typy škôl. Treba poukázať na to, že v odseku 5, ktorý xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa takýto typ školy nie je uvedený. Podľa platnej legislatívy základná umelecká škola má svoje umelecké odbory a gymnázium má svoje študijné odbory.
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxať svoju činnosť, musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Zaradením do siete škôl a školských zariadení sa rozumie oprávnenie na zabezpexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxolského zákona. Rozhodnutie o zaradení do siete škôl a školských zariadení je vydané pred zriadením školy a nie je zároveň aj dokumentom o zriadení.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxadenia školy je vydanie zriaďovacej listiny školy jeho zriaďovateľom. Škola nie je zriadená rozhodnutím ministerstva školstva o zaradení školy do sixxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xariadení uvedenej v § 112 školského zákona.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xožnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
-
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou škxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xariadenia,
-
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďujex x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xariadenie spravuje,
-
určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie, zriaďuje,
-
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradenx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxch zriaďovacích listinách nenachádza. Čo obsahuje zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia zadefinoval až zákon č. 596/2003 Z.z. s účixxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov - riešil síce proces zaraďovania do siete škôl a školských zariadení, ale neupravoval zriaďovaciu listinu. Školy alebo školské zariadenia, ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že "národné výbory spravujú školy a školské zariadenia", čím sa chápalo zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovaní škôl alebo školských zariadení. V tej dobe národné výbory priamo rozhodovali o zriaďovaní alebo zrušovaní školy alebo školského zariadenia. To xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xbsentuje na zriaďovacej listine.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxa, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (patrí sem základná škola, stredná škola praktická škola x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxola a jazyková škola.
Podľa predchádzajúcich právnych predpisov bola základná umelecká škola síce školou, ale poskytovala záujmové vzdelávanie x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xáujmového vzdelávania. Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach základnú umeleckú školu definoval ako ľudxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxajúce vlohy, schopnosti, nadanie detí, mládeže dospelých formou záujmovej výchovy. Obdobne túto problematiku riešil zákon č. 186/1960 Zb. o sústavx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxstatou definície "školskej sústavy". Stupne vzdelania základnej umeleckej školy a jazykovej školy nadväzujú na seba iba v rámci svojho systému (nenaxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxelanie nadväzujúce na nižšie sekundárne vzdelanie. Pre jazykovú školu je to primárne jazykové vzdelanie nadväzujúce na sekundárne jazykové vzdelanxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxíkmi, základná škola s materskou školou, stredná škola, základné a stredné školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zodpovedá za ne a je v postavení zamestnávateľa. V takom prípade sa identifikačné číslo (IČO) prideľuje škole a nie je totožné s prideleným identifikačxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx druhu, z logiky veci možno chápať, že ide o materskú školu a základnú školu. K zriadeniu základnej školy s materskou školou dochádza splynutím, čo v podsxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjektu "základnej školy s materskou školou", vzniká priamo zákonom právnická osoba. Taká právnická osoba vznikne bez ohľadu na to, či jedna z nich alebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xepatrí medzi základné ľudské práva a slobody a nie je ani priamou súčasťou práva na vzdelanie, takže právo na vzdelanie nebude porušené a ani obmedzené, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvnickou osobou, je na rozhodnutí zriaďovateľa.
Vzdelávací systém Slovenskej republiky, na rozdiel napríklad od vzdelávacieho systému Českej rexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyššieho odborného vzdelania. Na poskytovanie tohto stupňa vzdelania nie je vytvorený samostatný typ alebo druh školy. V súvislosti s uvedeným podľa x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxyššia odborná škola".
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo vxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxpráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a škoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z.z.
Judikatúra
Rozsudok Najvyxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje za sústavnú prípravu na povolanie pre nárok na výplatu vdovského a sirotského dôchodku.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxé štúdium alebo výučba", je potrebné správnymi orgánmi prihliadať aj na širšie chápanie pojmu prípravy dieťaťa na povolanie, keď vzhľadom na súčasnú sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxiadnutím na účel zákona x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx absolventa a zlepší jeho postavenie a možnosť uplatnenia na trhu práce.
Rozsudok Krajského súdu v Ústi nad Labem (ČR), sp. zn. 16 Ca 33/2001 zo 16.5.2xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxávnickými osobami sú subjekty, o ktorých to ustanoví zákon, podľa ktorého postačí, že určitý subjekt má atribúty právnej subjektivity, t.j. spôsobilxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxá škola zaradená v sústave školských zariadení a to zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x79/1993 Z.z. a materská škola sa v zmysle § 27 školského zákona stala prvým z prvkov školskej sústavy, ktorý do 1. septembra 2008 bol školským zariadenxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxý ročník vzdelávacieho programu materskej školy poskytuje predprimárny stupeň vzdelania a materskú školu zaradil do sústavy škôl. Predprimárny stuxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxerskej škole. Ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. sa zverilo zriaďovanie a zrušovanie materských škôl do originálnej kompetencie obcí.
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxanie v sociálnych zručnostiach detí), školský zákon nastavil orientačnú najnižšiu hranicu počtu detí (10 detí), pri ktorej sa spravidla zriaďuje matxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxie materskej školy do siete škôl a školských zariadení je aj uvedenie predpokladaného počtu detí pri zriadení. Ministerstvo školstva pri rozhodovaní x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxté pre rozhodnutie a zhromaždiť všetky skutočnosti podstatné pre rozhodovanie. Podľa § 16 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. ministerstvo školstva pri roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxím na miestne a regionálne požiadavky konkrétneho územia. Preto má ministerstvo školstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa výber finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov. Z tohto systému vyňal materské školy zriadené pri zdravotníckych zariadeniach. Ide o vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xri zdravotníckom zariadení a vzťahuje sa to na všetkých zriaďovateľov takejto materskej školy. Ak by napríklad súkromná alebo cirkevná materská školx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx sa v § 28 vo vzťahu k finančnému príspevku používa výraz "čiastočná úhrada výdavkov", "príspevok", "mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx
xxseky 4 a 5 rozlišujú výšku a spôsob určovania príspevku v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy (okresný úradom) a obcou.
Maximxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je do výšky 7,5% zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Životné minimum pre jedno nezaopatrené dieťa je k 1. januáru 2016, určené sumou 9xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx O akú konkrétnu sumu mesačného príspevku za dieťa ide, určuje svojim rozhodnutím riaditeľ materskej školy. Rozhodovacia kompetencia riaditeľa o výšxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxku 5 určuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Pre túto výšku príspevku za dieťa v obecnej materskej škole je horná hranica novelou školského xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxmia ako aj starostlivosť a uspokojovanie potrieb jej obyvateľov, mala by pri určovaní výšky príspevku zohľadňovať zloženie obyvateľstva a jej finančxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxe o tri dôvody:
-
ak má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
-
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad, že je poberateľox xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdené v odseku 7. Uznanie takéhoto dôvodu na neuhrádzanie príspevku zo strany zákonného zástupcu prichádza do úvahy iba vtedy, ak tak rozhodne zriaďovaxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxedchádzania tzv. "rasovej segregácie", keďže zo štatistického hľadiska absolútna väčšina detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je z rómskej kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx podľa veku detí maximálny počet detí v triede. V školskom roku 2012/2013 bolo umožnené zvyšovať počet detí v triede, ak boli na to dodržané všeobecne závxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie, vybavenie, prevádzku, režim dňa a ďalšie požiadavky na ochranu zdravia. Toto kritérium sa neosvedčilo a preto od nasledujúceho školského roku 201xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx x2 a 13 upravujú problematiku tzv. integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.. Aby sa týmto deťom skutočne vytvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlny počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré možno vzdelávať v bežnej triede materskej školy.
Odsek 13 upravuje dve situxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmusí byť začlenenému dieťaťu na prospech. Druhým prípadom je situácia, kedy vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech ostatným deťom v triedxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxania dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. bolo obmedzené právo na vzdelanie alebo by bolo ohrozované zdravie ostatných detí. Maxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xevyhnutné ho riešiť, riaditeľ materskej školy s predchádzajúcim písomným súhlasom zriaďovateľa a písomným súhlasom príslušného poradenského zarixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xonechané na rozhodnutie zákonného zástupcu a so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa by mal súhlasiť. Ak však zákonný zástupca s navrhovaným riexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx opatrením pri vzdelávaní začleneného dieťaťa v materskej škole napríklad využitie asistenta učiteľa.
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvi pri jeho pedagogickej činnosti. Ide o bezprostrednú spoluprácu s učiteľom počas priamej vyučovacej činnosti a mimo nej. Podľa potreby sa zúčastňujx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxm stavom a ich problémami. Z tohto dôvodu sa aj pre asistenta učiteľa ustanovujú vyhláškou č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv, kvalifikačné požiadavky, ktoré musí spĺňať k výkonu svojej činnosti.
Ďalším opatrením na zabezpečenie bezproblémového priebehu integrovanéxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx.
Odsek 15 je naplnením práva zákonného zástupcu definovaného v § 144 ods. 6 písm. e) školského zákona, teda práva zúčastňovať sa výchovy a vzdelávanxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxsený riaditeľom materskej školy.
Materské školy pre svoje deti môžu podľa odseku 16 organizovať výlety, exkurzie, pobyty detí v škole v prírode a poxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtivít materská škola venuje dostatočný čas na prípravu aktivity mimo školy. Pred uskutočnením sa musí materská škola dohodnúť aj so zriaďovateľom. Muxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xeku, je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočný a fundovaný dozor nad deťmi. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxem detí na jedného pedagogického zamestnanca, na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, pri saunovaní je najvixx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxiách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby. O organizácii a celom priebehu aktivity sa zúčastnené doxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxzname.
Dieťa sa môže zúčastniť týchto aktivít iba s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Prax ukázala, že dokument - informovaný súhlas, podxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (príp. daný nesúhlas). Avšak, či je "informovaný súhlas" na zúčastnenie sa dieťaťa na výlete, exkurzii a pod., naozaj potrebný, je otázne. Vypracovanx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xa mal informovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlyvňuje ďalšie vzdelávanie dieťaťa.
Odsek 17 zahŕňa kompetenciu riaditeľa materskej školy prijať dieťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt v mxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. sa pobyt postupne predlžuje najviac na dobu štyroch hodín. Určovanie dĺžky takéhoto pobytu závisí od individuálnych poxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti, s neskorším psychomotorickým vývinom. Tu je veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi, učiteľmi a špeciálnym pedagógom. Pri diagnostickom pobyte sa ixxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrčitý čas o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Pred uplynutím doby prerušenia, zákonný zástupca oznámi riaditeľovi, či jeho dieťa bude pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxtrebné na vykonávanie § 28 školského zákona, v praxi upravuje už spomenutá vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o maxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovuje odsek 18. Táto vyhláška upravuje spôsob organizácie výchovy a vzdelávania v materskej škole (fungovanie ako materská škola s poldennou výxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx upravujú aj podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy, zaraďovanie detí do tried podľa veku, personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania v maxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§§ 3, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 27, 59, 94, 95, 103, 138, 140, 141, 144, 152, 153
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxlášky č. 308/2009 Z.z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xruhý oddiel
Základná škola
KOMENTÁR
Základná škola je ďalšou školou školskej sústavy, ktorej vzdelávacie programy poskytujú stupne vzxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe za sústavnú prípravu na povolanie a vzdelávanie v nej je plnením povinnej školskej dochádzky. Základnú školu pozná aj článok 42 Ústavy Slovenskej repxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu štátu, ktorú v zmysle ustanovenia článku 71 ods. l Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. preniesol na obce. Ingerenciu vo vzťxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxá objednávka na obsah výchovy a vzdelávania je v princípoch a cieľoch tohto zákona a konkrétne pre základnú školu v odseku 1 tohto paragrafu. Každá záklaxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxcí program, ale dva samostatné a na seba nadväzujúce vzdelávacie programy (pre primárne vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie).
Odsek 3 v súlade s § 2x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxiadiť nultý ročník. Nultý ročník je podľa tohto školského zákona a aj podľa predchádzajúceho zákona [zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxčníku je uvedený pri § 19, ktorý sa venuje plneniu povinnej školskej dochádzky.
Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. Do prvého stupňa patrix xxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xproti predchádzajúcemu stavu, či už z hľadiska ročníkov alebo z hľadiska organizácie I. a II. stupňa. Vyučovanie v základnej škole prebieha v dopoludňxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xyučovania, ktorá musí končiť najneskôr o 17.00 hod. Vyučovanie prvého ročníka je možný iba v dopoludňajších hodinách.
Tak, ako pri materskej školex xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxac ročníkov v jednej triede. Do roku 2013 dikciu § 29 ods. 5 písm. c) školského zákona bolo možné spájať neobmedzený počet ročníkov prvého stupňa. Citovxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žiakov a mal nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2015. Zákon č. 188/2015 Z.z. však túto možnosť zvrátil a s účinnosťou od 1. septembra 2015 je opätovne možxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxoch ročníkov v triede nezačalo v praxi ani uplatňovať.
Základná škola môže mať pre žiakov umiestnených vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia sloboxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnia maximálneho počtu žiakov v triede treba pozrieť sa aj do histórie školskej legislatívy. Vznikom Československej republiky si kompetentní začali xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby sme u neho vytvorili predpoklad dosiahnutia čo najvyššieho stupňa vzdelania). V roku 1920 zákon č. 295/1920 Sb. "o školách národních a soukromnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxiede základnej školy ešte 40 žiakov. Takže po 88 rokoch, ak porovnávame roky 1920 a 2008, sa maximálny počet žiakov v triede základnej školy znížil z 80 na xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce môže škola deliť triedy na skupiny. Toto ustanovenie nehxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxh vyučovacích predmetoch (napr. pri cudzom jazyku), deliť na skupiny a v takom prípade sa takáto organizácia zohľadňuje pri výpočte normatívneho finaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xe takúto zmenu organizácie si môže odchylne upraviť aj škola vo vlastnom vzdelávacom programe, ale financovanie si musí zabezpečiť z vlastných zdrojoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxná neskorších predpisov.
Odsek 7 upozorňuje, že na zaradenie dieťaťa do nultého ročníka je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu. Dieťa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxžený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ak by sme to chceli zhrnúť, do nultého ročníka možno zaradiť dieťa, ktoré:
-
k 1. septembru doxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxpca chce, aby jeho dieťa navštevovalo nultý ročník, nemôže v tom istom čase požadovať odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, keďže pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx4 a s účinnosťou od 1. septembra 2015 v odseku 8 stanovil aj najnižší počet žiakov v triede podľa ročníkov. Písmeno b) odseku 8, ktoré uvádza najnižší počex xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho počtu detí sa možno odchýliť z dôvodu týkajúceho sa výchovy a vzdelávania žiakov patriacich národnostným menšinám, pre ktorých bude potrebné zabezxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxh.
Odsekom 16 školský zákon dáva kompetenciu zriaďovateľovi znížiť hranice najnižšieho počtu detí bez nejakého obmedzenia, čo je možné napríklad x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxdných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov), treba pri požiadavkách navýšenia finančných prostriedkov na žiaka mať dostatočne prxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxakov v triede v odseku 16 školský zákon zaradil aj "prípad hodný osobitného zreteľa". Pri uplatnení takéhoto dôvodu, bude naozaj nutné, aby zriaďovatex xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch dôvodov prekročiť zákonom nastavený najvyšší počet žiakov v jednotlivých triedach. Pri navýšení ide maximálne o troch žiakov v triede.
Odsek 14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxým žiakom.
Školský zákon umožňuje v bežnej základnej škole vzdelávať aj žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Môže sa pre nich v základnej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v triede s ostatnými žiakmi. Problematiku individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rieši ustanovenie odsexx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxl takémuto žiakovi zabezpečiť iný spôsob vzdelávania. Školský zákon dáva navrhovaciu kompetenciu riaditeľovi základnej školy alebo školskému poraxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia, navrhne sa zákonnému zástupcovi iná cesta pre jeho dieťa v rámci vzdelávania. Aby riaditeľ začal v predmetnej veci rokovať so zákonným zástupcom, mxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxdku rozhoduje zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca naďalej trvá na vzdelávaní svojho dieťaťa pôvodnou cestou a je preukázateľné, že takéto vzdelávaxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxvrhovateľom podania v príslušnej veci na súd. Preto je na zainteresovaných subjektoch sa dohodnúť, kto podá na súd návrh. Ak zákonný zástupca súhlasí sx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxradenie žiaka do príslušného vzdelávacieho programu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo môže ísť aj o oslobodenie od vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, odborne podloženými vyjadreniami a vyšetreniami školského poradenského zariadenia, či už ide v prospech začleneného žiaka alebo v prospech ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxcie (asistent učiteľa, zmena organizácie a pod.). Aké kroky škola urobila, by malo byť preukázateľne zdokladované. Uplatňovanie tohto ustanovenia jx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xpecializovanej triedy bola obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskoršícx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxli akékoľvek pochybnosti o jej účele. Špecializovaná trieda je organizačnou formou výchovy a vzdelávania podľa vzdelávacieho programu základnej škxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxnych dôvodov nezvládli vzdelávanie v príslušnom ročníku, doučili chýbajúce vedomosti. Špecializovaná trieda slúži na kompenzáciu a vyrovnávanie šxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xo súhlasom zákonného zástupcu najdlhšie na jeden školský rok. Akonáhle kompenzačný alebo rozvojový program splní svoju úlohu, je žiak zaradený do bežxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxlizovanej triede sa môžu vzdelávať žiaci z rôznych ročníkov a na zriadenie sú potrební minimálne štyria žiaci. Z dôvodu vysokej individualizácie výchxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxytu žiaka v takejto triede. Treba zdôrazniť, že špecializovaná trieda sa nerovná nultému ročníku a nerovná sa ani špeciálnej triede, keďže ich poslanix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Ústava Slovenskej rexxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných šxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školáxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpixxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxí či neudelení výnimky z ustanoveného počtu žiakov interpretoval a aplikoval neurčitý pojem "výnimka hodná osobitného zreteľa" na konkrétny prípad. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxeľa" však môžu spočívať aj v rôznych iných významných okolnostiach a zvláštnostiach miestnych podmienok, než na ktoré spadá Pokyn. Pri riadnej interpxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxpretačnou a aplikačnou praxou správneho orgánu vyvíja v súlade so zmyslom a cieľovou zameranosťou zákonnej úpravy, najmä napríklad z hľadiska rozvojx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x to konkrétne, že obec je povinná vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky najmä tým, že zriaďuje základné školy. Táto škola sa potom sxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxevujú napríklad osemročné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxosť "vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky" a umožňuje ju naplniť aj tak, že sa dohodne s inou obcou na takzvanom spoločnom školskox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo postavenia všetkých zriaďovateľov) v obci zriadiť základnú školu s prvým až štvrtým ročníkom, ak prejaví záujem o návštevu základnej školy 30 detí vo xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx č. 596/2003 Z.z., v ktorom sa uvádza, že žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia do siete obsahuje predpokladaný počet všetkých detí alebo žiaxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx táto skutočnosť, školský zákon ani zákon č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nešpecifikuje. Preto je na správnom orgáne, aké podklady (dôkxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxde navštevovať menej ako 30 žiakov. V takom prípade zriaďovateľ postupuje podľa § 29, teda zohľadňuje minimálne počty žiakov v triedach. Obdobný postux xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxovať najmenej 150 žiakov.
Odsek 2 rieši možnosť spájania viacerých ročníkov prvého stupňa do jednej triedy. Spájaniu viacerých ročníkov prvého stxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxávania. V rámci tohto princípu umožňuje odsek 5 všetkým fyzickým osobám, ktorým sa nepodarilo získať nižšie stredné vzdelanie počas plnenia povinnej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xeskorších predpisov vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania možno organizovať dennou formou alebo externou formou štúdia a ukončuje sa komisionálxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxh predmetov stupňom "nedostatočný", môže mu umožniť riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Opravná skúška sa koná do dvoch mesiacov od konania pôvodnej komxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx že asistent učiteľa je jednou z podkategórií pedagogického asistenta. Pedagogickí asistenti sa delia na podkategórie:
-
asistent učiteľa,
-
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrostriedky na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním vrátane poistného na povinné verejné zdravotné pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxriedky sa prideľujú na základe žiadosti zriaďovateľa. Čo má žiadosť obsahovať určuje § 4a ods. 4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôlx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xinnosť vo výchovno-vzdelávacom procese vykonáva podľa pokynov učiteľa.
Súčasťou výchovy a vzdelávania je aj realizácia lyžiarskeho alebo snoubxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxia na družstvá, kde sú žiaci zaraďovaný podľa technickej vyspelosti a zdravotného stavu. Lyžiarske družstvo môže mať najviac 15 žiakov a snoubordingoxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčas lyžiarskeho výcviku musí byť zabezpečená zdravotnícka pomoc. Plavecký výcvik je organizovaný v rozsahu 20 vyučovacích hodín alebo piatich pracoxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxálnym počtom 10 žiakov. Lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik musí viesť kvalifikovaný pedagogický zamestnanec (vyučuje predmet telesná výchova alebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxcviku je poistenie účastníkov proti úrazom.
Základná škola organizuje aj školské výlety, exkurzie a školy v prírode. Pre žiakov prvého ročníka až šxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. V odseku 7 sa "škola v prírode" chápe axx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxzuje. Školu v prírode možno realizovať aj v iných rekreačných zariadeniach. Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z tohx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x3 žiakov a pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Do školy v prírode sa môže vyslať axxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode, súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva, vypracuje harmonogram práxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školy musí schváliť aj plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.
Všetky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch aktivít musia byť riadne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
V súvislosti s týmito súčasťami výchovy a vzdelávania sa zákonom č. 188/2015 Z.xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xo forme príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode a príspevku na školu v prírode. Ide o príspevok, ktorý sa môže poskytnúť školám, ak sú na to v štátnox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvo školstva na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov.
Podmienkou je, že v súlade so zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxo istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy, tzn. ak na žiaka základná škola dostala príspevok na lyžiarsky výcvik, ktorý texxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xákladnej školy. Nie je totiž vylúčené, aby sa lyžiarskeho výcviku zúčastnili žiaci z rôznych ročníkov druhého stupňa základnej školy. Príspevok na kuxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx x xx splnomocňuje ministerstvo školstva, aby podrobnosti, ktoré sa týkajú organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxolskom zákone, ale sú potrebné na dotvorenie právneho rámca pre fungovanie základnej školy upravilo vykonávacím predpisom. Na ten účel ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xejto vyhláške možno nájsť ustanovenia upravujúce napríklad rozvrh hodín, vyučovacie hodiny a prestávky, a rozpracovanie pedagogickej dokumentácix x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxtátne právne predpisy
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štáxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxedných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxrode v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 5xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
KOMxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxiatok vzdelávania, ale zmena je možná aj v priebehu vzdelávania. Preto sa umožňuje prestúpiť z jednej základnej školy do druhej základnej školy. Dôvodxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xoskytuje. V tomto kontexte je dôležité, že o prestupe nerozhoduje riaditeľ základnej školy, z ktorej žiak odchádza, ale riaditeľ základnej školy, do kxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa. Rozhodovacia kompetencia riaditeľa o prijatí je zakotvená v § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. Teda výrokom rozhodnutia nie je "povolenie prxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutia o prijatí riaditeľovi pôvodnej základnej školy. Často sa stáva, že povinnosť zaslania kópie rozhodnutia riaditeľ opomenie a bremeno vydxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxnia rozhodnutia o prijatí žiaka do novej základnej školy) urobiť také úkony, ktoré zabezpečia kontinuitu vzdelávania, vrátane hodnotenia žiaka, tedx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxlucháčov.
Odsek 3 rieši situáciu, ak sa v priebehu vzdelávania žiaka zistí, že je u neho potreba zmeny vzdelávania, teda dodatočne sa identifikovalx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxodnúť o preradení žiaka do zodpovedajúceho ŠkVP, pričom na takéto rozhodnutie sa vyžaduje návrh triedneho učiteľa, žiadosť zákonného zástupcu a odpoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxmom sme sa už zaoberali vyššie (pozri komentár k § 2).
V odseku 4 sa upravuje rozhodovanie riaditeľa základnej školy o úplnom oslobodení alebo čiastoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxrého vyučovacieho predmetu považujeme za výraznejší zásah do výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka, preto takéto rozhodnutie musí riaditeľ základxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxjto veci konať, vyžaduje sa žiadosť zákonného zástupcu a odporúčanie pediatra. Oslobodenie môže trvať celý školský rok, alebo iba časť školského rokax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xpravená v § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 71xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o záklaxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxmci stredných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xkončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku, alebo deviaty ročník ukončili neúspešne. Konzervatórium bolo definované ako osobixxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školu a konzervatórium.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxk 1 ustanovuje maximálny počet žiakov v triedach dennej formy štúdia v stredných školách počtom 31. Určený maximálny počet žiakov v triede sa uplatňuje xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx5).
Odsek 2 umožňuje prekročenie určeného maximálneho počtu žiakov triede dennej formy štúdia maximálne o troch žiakov. Dôvody navýšenia žiakov v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxzdeliť na dôvody, ktoré riešia:
-
príchod nových žiakov (zmena trvalého pobytu žiaka, prestup z inej školy, prijatie do vyššieho ročníka, pokračovxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxšieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, žiak, ktorý sa vráti z povoleného štúdia v zahraničí).
Pre školský rok 2012/2013 navxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa a ďalšie požiadavky na ochranu zdravia. Neobmedzený počet navýšenia nebol verejnosťou pozitívne prxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx5/2016 školský zákon v odseku 7 určil aj najnižšie počty žiakov v triede strednej školy (pre dennú formu štúdia - 17 žiakov a pre externú formu štúdia - 8 žixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x externej forme štúdia z ustanovených dôvodov. Ak počet žiakov v triede klesne pod najnižší ustanovený počet, riaditeľ strednej školy má tieto možnostxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxť na inú strednú školu.
V odseku 10 školský zákon pre strednú odbornú školu definuje takzvanú "spoločnú triedu" určenú pre spojenie niekoľkých príbxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xe nemožno vytvoriť spoločnú triedu napríklad pre učebný odbor cukrár a učebný odbor murár.
Školský zákon vytvára v stredných školách podmienky na vxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm určeným na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon väzby, môže zriadiť elokované pracovisko strednej školy pre žiakov umiestnených v tomto ústavxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxím na priestorové možnosti ako aj tak, aby nedochádzalo k mareniu alebo ohrozeniu účelu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. Aj takýmto osxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže mať významný vplyv na prevýchovu mladého človeka a pomôcť mu k ľahšiemu začleneniu sa do spoločnosti a bežného života po prepustení z výkonu trestu alxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxzby v znení neskorších predpisov a zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prexxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxom, riešia samostatné ustanovenia školského zákona:
-
prerušenie štúdia upravuje § 34 a 92 školského zákona (pozri komentár),
-
zmena študixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxolského zákona (pozri komentár),
-
opakovanie ročníka upravuje § 37, § 55 a 92 školského zákona (pozri komentár),
-
postup do vyššieho ročnxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxium podľa individuálneho učebného plánu upravuje § 26 školského zákona (pozri komentár),
-
štúdium na škole v zahraničí obdobného typu § 25 školsxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvať na osobné potreby a požiadavky jednotlivca. O všetkých procesoch, okrem postupu do vyššieho ročníka a zanechania štúdia, rozhoduje riaditeľ strexxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxej praxi pre plnoletých môže začínať vyučovanie už od 6.00 hod. a skončiť najneskôr o 22.00 hod. Organizáciu vyučovania počas celého týždňa má v rukách rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxu praktického vyučovania sa však určuje, že prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xusí spĺňať podmienku maximálnej dĺžky vyučovania v priebehu 24 hodín pre neplnoletého žiaka (najviac 8 hodín) a pre plnoletého žiaka (najviac 12 hodínxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxnoletých alebo neplnoletých žiakov, musia byť všetci informovaní o organizácii kurzu (aktivity) a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pri organxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxužstvo lyžiarskeho xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxčet žiakov družstva určený na 10. Súčasti výchovy a vzdelávania sa pripravujú a organizujú podľa celkovej zdatnosti a fyzickej vyspelosti žiakov. Pri xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxtočnosti, ktoré by mohli pri organizovaní kurzu (aktivity) ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov musí byť zabexxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxné tak, aby bolo zdravie a bezpečnosť žiakov zabezpečené.
Žiakom je umožnené zúčastňovať sa aj zahraničných exkurzií. Skôr ako riaditeľ rozhodne o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxými súčasťami výchovy a vzdelávania sa zákonom č. 188/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval aj zákon č. 597/2003 z. z., umožnila ich podpora zo strany štátu vx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxm rozpočte finančné prostriedky. Teda výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode a na školu v prírode určuje a zverejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x. 597/2003 Z.z. môže škola použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode a príspevok na školu v prírode na toho istého žiaka iba jedenkrát počas xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxm ročníku, nemožno jej poskytnúť príspevok na toho istého žiaka na lyžiarsky výcvik, ktorý absolvuje aj v druhom ročníku. Nie je totiž vylúčené, aby sa lxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxríklad na dopravu, ubytovanie, stravovanie žiakov a pod.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátnx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z.z. o poxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej rxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx07
Správny orgán pri rozhodovaní o udelení či neudelení výnimky z ustanoveného počtu žiakov interpretoval a aplikoval neurčitý pojem "výnimka hodná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx výnimiek. "Výnimky hodné osobitného zreteľa" však môžu spočívať aj v rôznych iných významných okolnostiach a zvláštnostiach miestnych podmienok, nxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xde o neurčitý pojem, ktorého obsah sa interpretačnou a aplikačnou praxou správneho orgánu vyvíja v súlade so zmyslom a cieľovou zameranosťou zákonnej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxoru
KOMENTÁR
Z odseku 1 treba zdôrazniť, že prerušiť štúdium sa umožňuje len žiakom, ktorí ukončili plnenie povinnej školskej dochádzky. O prerušxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo žiaka. Jeho kompetencia vychádza z § 5 ods. 4 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. Riaditeľ strednej školy zriadenej samosprávnym krajom alebo okresným úxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 38 ods. 5 až 9 zákona č. 596/2003 Z.z. Ak riaditeľ povolí prerušenie štúdia, určí zároveň dobu, na akú sa štúdium prerušuje. Školský zákon určuje maximáxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dĺžku troch rokov. Ak žiačka požiada o prerušenie z dôvodu tehotenstva alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrestáva byť po dobu prerušenia štúdia žiakom strednej školy. Ak povolená lehota uplynie, žiak sa stáva opätovne žiakom strednej školy a má právo pokračxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxpokračuje, riaditeľ školy môže začať konať vo veci jeho vylúčenia.
Zmena študijného alebo učebného odboru sa povoľuje spravidla k začiatku školskxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxotného stavu žiaka, ktorý žiakovi neumožňuje pokračovať vo zvolenom odbore vzdelávania. Ustanovenie sa týka takej strednej školy, ktorá poskytuje vxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. Keďže ide iba o zmenu študijného odboru alebo zmenu učebného odboru na tej istej škole, riaditeľ už nerozhoduje o prijatí nx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx začína doručením žiadosti o takéto povolenie. Súčasťou žiadosti v zmysle predmetného ustanovenia zákona sú príslušné doklady, ktoré preukazujú zdrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj skúšky riaditeľ vydá rozhodnutie, ktorým povolí alebo nepovolí zmenu študijného alebo učebného odboru Do 31. augusta 2015 bolo v kompetencii riaditxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinné a úspešné vykonanie tejto skúšky je obligatórnym predpokladom na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny.
V praxi sú zaznamenávané prípady, kxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxý odbor gymnázia so štvorročnou dĺžkou štúdia. Teda po absolvovaní kvarty nejde žiak do kvinty, ale stáva sa žiakom prvého ročníka štvorročného štúdiax xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxchádza k porušeniu predmetného rozhodnutia o prijatí takéhoto žiaka.
Treba upozorniť na zmenu účinnú od 1. septembra 2015, ktorá obmedzuje zmenu oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxamená, že sa nemôže vykonať zmena z učebného odboru na študijný odbor. Takéto obmedzenie však neplatí pre žiakov prijatých do študijných odborov. Títo xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxme duálneho vzdelávania, rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o prerušení štúdia žiaka alebo o zmene študijného alebo učebného odboru musí predchádxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisox
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na inú strednú školu je, ako aj pri zmene základnej školy, skutočnosť, že rozhoduje riaditeľ strednej školy, na ktorú žiak prestupuje a nie riaditeľ strxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxednej školy len do rovnakého alebo iného učebného odboru, teda nie je možné, aby v rámci prestupu na inú strednú školu bol takýto žiak prijatý do študijnéxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxusel konať prijímacie skúšky. Takýto žiak potom prestupoval na inú strednú školu do študijného odboru, a to aj napriek tomu, že na tejto škole nevykonal xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx 1. septembra 2015 v kompetencii riaditeľa školy. Takýto postup mohol byť vnímaný ako nenáležitý vo vzťahu k žiakom, ktorí na túto strednú školu neboli pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxty sa umožňuje, aby žiaci, ktorí boli prijatí do strednej školy do študijného odboru s osemročným štúdiom, mohli prestúpiť do inej strednej školy do inéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xočníka ich štúdia. V druhej časti vety za bodkočiarkou sa však umožňuje prestup do gymnázia s päťročným štúdiom aj po ukončení tretieho ročníka. V tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxať rozdielovú skúšku určená zákonom pre všetkých žiadateľov o prestup a určenie jej rozsahu je v kompetencii riaditeľa školy, do ktorej sa žiak prijímax xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx strednú školu je obdobný, ako pri základnej škole. Riaditeľ strednej školy, do ktorej žiak prestupuje, rozhoduje o prijatí na štúdium na strednú školu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutím nepovoľuje prestup, ale rozhoduje o prijatí na štúdium na strednú školu v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. Prestup žiaka môže riaxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v systéme duálneho vzdelávania a má so zamestnávateľom uzavretú učebnú zmluvu, k žiadosti sa musí pripojiť aj súhlas tohto zamestnávateľa.
Podľa oxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx riaditeľovi strednej školy, ktorú bude žiak navštevovať.
V súlade s odsekom 5 na základe doručenej kópie rozhodnutia o prijatí, je riaditeľ strednxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxiu. Zároveň musia obaja riaditelia zmeny zaevidovať aj v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.
Predpokladá sa, že žiak si podáva prihlášxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To znamená, že žiak prijatý do prvého ročníka strednej školy môže iba vo výnimočných prípadoch prestúpiť na inú strednú školu ešte v prvom ročníku strexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpekuláciám pri presunoch žiakov v prvom ročníku strednej školy. Výnimočnou situáciou môže byť napríklad zmena bydliska žiaka, zdravotný stav a pod. Pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxs. 5, ktoré sa zaoberá absolvovaním časti štúdia v škole obdobného typu v zahraničí. Odsek 7 sa javí nadbytočným ako aj svojím obsahom nesprávne zaradenxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xozvedený v § 25 školského zákona a pre strednú školu aj v § 33 ods. 5 školského zákona.
Či už ide o prestup na inú strednú školu v priebehu štúdia xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxoštátne právne predpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej sxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxní a príprave a o zmene a doplnení
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdexxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xtredných školách
Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy
KOMENTÁR
Žiak môže byť prijatý na strednú školu aj počas plnexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xákladnej školy a na základe prijímacieho konania boli prijatí na štúdium s osemročnou dĺžkou štúdia. Môže ísť o osemročné gymnázium so všeobecný zamerxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxervatórium. Podľa zamerania školy sa na týchto žiakov počas vzdelávania kladú zvýšené nároky v porovnaní so vzdelávaním na základnej škole. Počas prvxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxžné so vzdelávaním v 6. až 9. ročníku základnej školy), môžu nastať situácie, kedy žiak nie je schopný zvládať predmetné štúdium a keďže je v plnení povinxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx pre preradenie žiaka zo strednej školy na základnú školu môže byť napríklad strata športovej výkonnosti, zranenie, úraz z dlhodobými následkami alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy svojho dieťaťa.
Ak sú naplnené uvedené dôvody, školský zákon v odseku 2 určil, že žiak pokračuje vo vzdelávaní, a teda aj v plnení povinnej školskej xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxádzky v základnej škole, a to v lehote do 15 dní odo dňa preradenia, určeného rozhodnutím,
-
zákonný zástupca informuje riaditeľa strednej školy (xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtrednej školy, z ktorej žiak odchádza, o prijatí žiaka na základné vzdelávanie (do piatich dní od prijatia).
Ak riaditeľ strednej školy, ktorý rxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhádzky, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a obci (kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxi zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.
Riaditeľ strednej školy by mal termín preradenia žiaka smerovať k začiatku školxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xa zmenu vo vzdelávaní, získať učebné pomôcky, zorientovať sa v učive, ktoré sa vzdeláva v príslušnom ročníku základnej školy. Na zachovanie statusu žixxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxu má riaditeľ strednej školy ešte dve povinnosti:
-
zaslať fotokópiu dokumentácie žiaka riaditeľovi základnej školy, a to do piatich dní od doručenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxžno uplatniť na žiaka, ktorý bol prijatý z ôsmeho ročníka základnej školy na bilingválne gymnázium s päťročnou dĺžkou štúdia, keďže úvodná veta odseku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xsemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x96/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx žiak strednej školy na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xákonný zástupca. Riaditeľ po posúdení žiadosti ako aj doterajších výsledkov žiaka povolí alebo nepovolí opakovať ročník.
Ak ide o žiaka, ktorý sa pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx má tento žiak uzatvorenú učebnú zmluvu.
Špecifikum pri nepovolení opakovať ročník sa týka žiaka prvého až štvrtého ročníka gymnázia s osemročnou dxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxe o preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky.
Je na zvážení riaditeľa, či oba výroky uvedie na jednom rozhodnxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa byť oficiálne žiakom školy až po 31. auguste.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxj samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxikatúra
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, sp. zn. 3 As 73/2006 z 21. 2 2008
Rozhodnutie riaditeľa školy o žiadosti žiaka o povoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Postup do vyššieho ročníka strednej školy
KOMENTÁR
Odsek 1 dáva každému žiakovi strednej školy, ktorý bol po absolvovaní príslušnéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na škole individuálne podmienky na vzdelávanie a jednou z nich je aj možnosť postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka. xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xx3 ods. 9 písm. d) školského zákona, ktorým sa pre žiakov na škole vytvárajú individuálne podmienky pre rozvíjanie ich nadania s možnosťou preradenia naxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxôl, ktorých školský zákon považuje za žiakov s nadaním, ak pred preradením do vyššieho ročníka:
-
vec bude prerokovaná v pedagogickej rade školy
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxvovania predchádzajúceho ročníka sa vyžaduje aj súhlas zamestnávateľa, s ktorým má tento žiak uzatvorenú učebnú zmluvu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxsomný prejav vôle zo strany žiaka smerujúci k ukončeniu štúdia; ak ide o neplnoletého žiaka, písomný prejav jeho zákonného zástupcu. Žiak, ktorý požiaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxnechanie štúdia" nezamieňalo s vylúčením žiaka zo školy. Konanie vo veci vylúčenia žiaka zo školy začína škola, na rozdiel od zanechania štúdia, ktoré xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo absolventskej skúške bez adekvátneho ospravedlnenia. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie alebo ospravedlnenie nie je uznané, pozerá sa na žiakax xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxa.
Od septembra 2008 už nemožno považovať za "zanechanie štúdia", ak sa žiak bez ospravedlnenia nezúčastňuje vyučovania po dobu najmenej 5 vyučovaxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxrstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov (zrušená školským zákonom v roxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxí a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xo 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxský zákon ani vykonávací predpis neprebral.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z dôvodu jeho rozporného uplatňovania v praxi, jeho nedodržiavania a porušovania v čase jeho platnosti a jeho následných dôsledkoch. Názov ustanovexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxby mimo školy. Ak žiak alebo fyzická osoba získala samoštúdiom vedomosti v určitom predmete, ktorý sa vyučoval na strednej škole, mohla požiadať o vykoxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxho vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia.
V praxi však dochádzalo k situáciám, že stredná škola podľa § 40 otvárala triedu, do ktorej prijxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxetov" ponúkala ako dennú alebo externú formu štúdia. Ak riaditeľ strednej školy ponúkal takéto štúdium a prijímal uchádzačov na štúdium jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxohol sa študovať konkrétny študijný alebo učebný odbor, a preto stredná škola nemala oprávnenie ponúkať takéto štúdium.
Podľa vtedy platného ustaxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxe započítavaním predmetov. Podľa znenia tohto ustanovenia teda išlo o samoštúdium a osoba sa mala prihlasovať už iba na vykonanie skúšky. Na vykonanie xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxtu, ktorý v rámci štúdia na škole neštudoval. Napríklad žiak študoval na škole predmet anglický jazyk a predmet nemecký jazyk. Škola v rámci ŠkVP ponúka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxy, ak to bola osoba, ktorá nebola žiakom školy a požiadala o vyskúšanie z predmetu (predmetov), ktorý uviedla v žiadosti. Ak takejto osobe riaditeľ povoxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxnanie skúšky. V oboch prípadoch sa rozhodnutím riaditeľa iba povoľovalo vykonanie skúšky. Školský zákon umožňoval takýmto preskúšaním jednotlivýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx maturitnej alebo záverečnej skúšky. Bola to možnosť pre osobu, ktorá úspešne absolvovala skúšky z jednotlivých predmetov a mala o tom doklad (dokladox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx osoba preukazovala, že má vykonané skúšky z predmetov, ktoré sa vyučujú xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xonúkalo na strednej škole "štúdium v skrátenej forme" (trojročné až jednoročné) ukončované maturitnou skúškou alebo záverečnou skúškou. Týmto dochxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
  
x xx
xxxxxxx xxxnotlivých predmetov
 
  "(1) Vedomosti, ktoré žiaci alebo iné fyzické osoby získali samostatným štúdiom 
jednotlivých vyučovacích predmetov, môžu preuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxacích predmetov sa môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej skúšky 
alebo záverečnej skúšky okrem predmetov pre odbornú zložku prípravy v zdravotnícxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxxx
  
  xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxho chce skúšku vykonať.
  
  (3) Riaditeľ strednej školy rozhodne o povolení vykonať skúšku z jednotlivých 
vyučovacích predmetov 39) najneskôr do troch týxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx
  
  xxx xxx xxxške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisiou. 
O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie.
  
  (5) Ak to vyžaduje charakter vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 
xx xxxxx xxxxxxxx 
Gymnázium
KOMENTÁR
V tomto ustanovení je definovaný prvý z druhov stredných škôl - gymnázium. Ustúpilo sa z pôvodnej širokej definícix x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxlýva, že účinnosťou školského zákona od 1. septembra 2008, nemožno zriaďovať nové gymnáziá s inou dĺžkou štúdia, aj keď predchádzajúci školský zákon tx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je vodiacim znakom pre ministerstvo školstva pri určovaní vzdelávacích štandardov vzdelávacích programov gymnázií. Mali by byť nastavené tak, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxnáziách možno poskytovať vzdelávanie v troch študijných odboroch:
-
gymnázium (všeobecné zameranie obsahu vzdelávania)
-
gymnázium - bilinxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Okrem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repubxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxčil strednú odbornú školu ako vnútorne diferencovanú strednú školu, ktorá poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v príslušných vzdelávacíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdnej školy, keďže pripravovala žiakov, ktorí nezískali základné vzdelanie (učilište). Tento systém v podstate nahradil už odskúšané združené stredxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx aj prvoradé zameranie strednej odbornej školy, a tým je príprava na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností. Úspešné absolvovanix xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx prijatia zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave s účinnosťou od 1. apríla 2015, ktorý novým a komplexným spôsobom upravuje systém odbxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokles záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu u mladej generácie, zvýšený podiel na všeobecnom vzdelávaní, nedostatočné prepojenie vzdelávania a txxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxými zručnosťami, vedomosťami a kompetenciami a nedostatok vysoko kvalitných a atraktívnych miest. Uvedené faktory si nevyhnutne vyžiadali komplexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdú mať vedomosti a zručnosti potrebné pre plynulý prechod do praxe na pracovné miesta, na ktoré sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
V odseku 1 sa xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx reálne prostredie výkonu povolania, rozvíjal svoje pracovné návyky, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončexx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx na prípravu žiaka na povolanie predurčuje, že odborné vzdelávanie a príprava sa člení na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Reforma odborxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxjúca sa praktického vyučovania žiaka strednej odbornej školy a všetky náležitosti súvisiace s praktickým vyučovaním vyňali zo školského zákona a v noxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxkon.
Všetky otázky týkajúce sa organizácie štúdia žiaka, prestupu žiaka, prerušenia štúdia žiaka, individuálneho učebného plánu, hodnotenia a kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, spôsob, forma a ostatné náležitosti vzťahujúce sa na praktické vyučovanie žiaka strednej odbornej školy sú upravené v zákone č. 61/2015 Z.z.
V zmyxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxia (nižšie stredné odborné, stredné odborné, úplné stredné odborné a vyššie odborné vzdelanie).
V rámci princípu celoživotného vzdelávania umožxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmou kurzu organizovaného strednou odbornou školou. Takéto vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania sa ukončuje komisionálnou skúškou, ktorá sa vykxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxolu už je absolventom inej strednej školy alebo na tej istej strednej škole absolvoval iný študijný odbor, a teda získal úplné stredné všeobecné vzdelaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nich aj maturitnú skúšku. Uvedená duplicita nebola efektívna a ani dôvodná, preto školský zákon výslovne uvádza, že žiak, ktorý už vykonal maturitnú sxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxorov je skrátené štúdium (pozri § xxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborných škôl boli následne uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x7 ods. 5. Úprava členenia jednotlivých typov stredných odborných škôl sa však už z podzákonnej úpravy vo vyhláške premiestnila do zákonnej úpravy, a to xx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx5 ponechal 8 typov stredných odborných škôl:
-
stredná odborná škola s prívlastkom,
-
stredná priemyselná škola s prívlastkom,
-
stredná uxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xkola,
-
stredná škola požiarnej ochrany.
Aby sa stredná odborná škola, stredná priemyselná škola a stredná umelecká škola ako typ strednej xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xkoly. Prívlastok si určí stredná odborná škola, stredná priemyselná škola alebo stredná umelecká škola tak, aby vystihoval a stručne charakterizovax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxo jednoznačné, na výkon ktorých povolaní príslušný typ strednej odbornej školy pripravuje svojich absolventov.
Keďže dochádza k zníženiu počtu txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, aby sa tak stalo ihneď, preto je nastavený časový harmonogram zmeny strednej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej umeleckej školyx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xtrednú priemyselnú školu s prívlastkom a strednú umeleckú školu s prívlastkom. Dôležitý xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia na strednú odbornú školu s prívlastkom, stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxborná škola, stredná priemyselná škola a stredná umelecká škola, sa musí zmeniť na typ strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxola, škola úžitkového výtvarníctva, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktoxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, a to najneskôr do 31. augusta 2018.
Študijné odbory a učebné odbory, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Sústava odborov vzdelávania aktuálne, k 1. septembxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx školách sa člení na:
Učebné odbory - nižšie stredné odborné vzdelanie
V prílohe č. 2 vyhlášky o sústave odborov vzdelávania sú zaradené skupiny uxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xižšie stredné odborné vzdelanie. Ide o tieto skupiny učebných odborov:
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
27 Technická chémia silixxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxia
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II
Učebné odbory - stredné odborné vzdelanie
V prílohe č. 3 vyhlášky o sústave odxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxac štvorročným vzdelávacím programom, absolvovaním ktorých žiak získa stredné odborné vzdelanie. Ide o tieto skupiny učebných odborov:
21 Baníctxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxická a aplikovaná chémia
29 Potravinárstvo
31 Textil a odevníctvo
32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
33 Spracúvanie dreva
34 Polygrafia a médix
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx x xmeleckoremeselná tvorba
Študijné odbory - úplné stredné odborné vzdelanie
V prílohe č. 4 sú zaradené skupiny študijných odborov a študijnýcx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx získa úplné stredné odborné vzdelanie. V prílohe č. 4 sú uvedené tieto skupiny študijných odborov:
11 Fyzikálno-matematické vedy
21 Baníctvo, geolxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxtvo
31 Textil a odevníctvo
32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
33 Spracúvanie dreva
34 Polygrafia a médiá
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxy
53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
68 Právne vexx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxory - vyššie odborné vzdelanie
V prílohe č. 5 sú zaradené skupiny študijných odborov a študijných odborov a ich zameraní na stredných odborných školxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxdené tieto skupiny študijných odborov:
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
26 Elektrotechnika
29 Potravinárstvo
37 Doprava, pošty a txxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxdných zdravotníckych školách
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
68 Právne vedy
75 Pedagogické vedy
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxmospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnexx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx k odborom vzdelávania
Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
xxxENTÁR
Pôvodným obsahom § 43 bola úprava praktického vyučovania ako neoddeliteľnej súčasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odbornýxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxho zákona a v novej prepracovanej podobe a s novými podmienkami boli premietnuté do zákona č. 61/2015 Z.z.
V pôvodnom § 43 boli definované formy prakxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa ako forma praktického vyučovania využíva najmä pri učebných odboroch. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné získať výučný list aj v štxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxkladom o získanej kvalifikácii výučný list, podmienkou je absolvovanie odborného výcviku ako odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru v rxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx15 Z.z., spresňuje, akým spôsobom sa vykonáva praktické vyučovanie, a to cvičnou prácou, alebo produktívnou prácou. Cvičná práca predstavuje nácvikx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
V pôvodnom znení § 43 upravoval aj miesta výkonu praktického vyučovania. Praktické vyučovanie sa vykonávalo v strednej odbornej škole, strediskx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh osôb a na pracoviskách fyzických osôb. Stredisko odbornej praxe, školské hospodárstvo a stredisko praktického vyučovania vykonávali tú istú činnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k naplneniu týchto ustanovení nikdy nedošlo a neaplikovali sa. Jedinou formou uskutočňovania individuálneho praktického vyučovania, ktorá sa vyuxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonná povinnosť spočívajúca v ich zaradení do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovaniax xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu miest výkonu praktického vyučovania. Preto už v zákone č. 61/2015 Z.z. sa explicitne určujú iba tri miesta výkonu praktického vyučovania.
Ak žiax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dielňu sa považuje aj iná odborná učebňa v strednej odbornej škole určená na výkon praktického vyučovania (napr. kuchynka, jedáleň a pod.)
Podľa odxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxalo individuálnou formou na základe dohody medzi riaditeľom školy a právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Uvedený spôsob praktického vyučovania xx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stav, ktorý zefektívňuje, spresňuje a prispôsobuje novým podmienkam. Na ten účel sa definuje zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, na základx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o poskytovaní praktického vyučovania s presne ustanovenými náležitosťami. To znamená, že sa zachováva pôvodný stav a praktické vyučovanie žiaka sa bxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. Náležitosti, ktoré musí obsahovať táto zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, určuje zákon č. 6xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxdnej odbornej školy vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je založený na štyroch základných prxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxon praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a
4.
financovanie všetkých nákladov súvisiacich x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbilosť vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na základe vydaného osvedčenia. Pracovisko praktického vyučovania nie je podxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnoxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľských zväzov a združení), ktorá bude spôsobilosť pracoviska praktického vyučovania posudzovať a odobrovať. Garancia kvality výchovno-vzdelávxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxho vzdelávania sa praktické vyučovanie uskutočňuje na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorú uzatvára zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxornou školou, s ktorou bude spolupracovať. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní obidvaja partneri uskutočňujú nábor žiakov, a po ich prijatí na sxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxh živnostníkov", žiak môže dočasne vykonávať odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax aj na inom mieste výkonu produktívnej práce. Ide o prípaxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je napríklad byt alebo iný nebytový priestor, v ktorom živnostník vykonáva svoj predmet činnosti. Podmienkou výkonu praktického vyučovania na inom mxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčovania.
Samozrejme, zmeniť systém nemožno zo dňa na deň, a bolo potrebné nastaviť časový harmonogram procesu transformácie súčasných stredísk pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tzv. "školskom systéme" alebo na pracovisko praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Tento proces transformácie musí zriaďovateľ sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxná, že zriaďovateľ by sa mal rozhodnúť, či zo strediska praktického vyučovania alebo z pracoviska praktického vyučovania bude dielňa alebo pracoviskx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxade stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zanikne k 31. augustu 2018.
Konzervatórium
KOMENTÁR
xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxtórium sa stalo samostatným druhom strednej školy. Napriek tomu, že vzdelávanie v konzervatóriu napĺňa všetky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxzervatórium bolo zo stredných odborných škôl vyňaté a definované ako samostatný druh strednej školy. Ak porovnáme aj výšku normatívneho financovanix xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xrejavujú snahu o takéto osamostatnenie sa ako samostatný druh strednej školy aj stredné umelecké školy, k tejto zmene však zatiaľ nedošlo.
Konzervxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxbne ako typy stredných odborných škôl, ustanovené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách. Keďxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x školskom zákone. Podľa odseku 2 sa teda rozlišuje hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium. Hudobné a dramatické konzervatóriux xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xrvá šesť rokov. Tanečné konzervatórium poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec a štúdium na tomto type konzervatória trvá osem rokovx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxch výučba nemôže prebiehať externou formou.
Odsek 4 zaväzuje všetky konzervatória k tomu, aby bezplatne žiakom zapožičiavali hudobné nástroje, nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxvyňalo z pôsobnosti tohto ustanovenia cirkevné alebo súkromné konzervatória a preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na ne. Okrem iného, aj toto by mali byx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxe systém vzdelávania v konzervatóriách. Ukončením štvrtého ročníka konzervatória šesťročného vzdelávacieho programu žiak na základe maturitnej sxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Je však dôležité poznamenať, že ak žiak konzervatóriá po štyroch rokoch štúdia a po vykonaní maturitnej skúšky neabsolvoval zostávajúce dva roky a nevxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxm na vysokej škole, tzn. že ak žiak konzervatória vykoná iba maturitnú skúšku v šesťročnom vzdelávacom programe konzervatória, ale neabsolvuje ďalšix xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xysokej škole.
Podľa nášho názoru sa paradoxne a nesystémovo v jednom odbore xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxervatóriu, štúdium trvá šesť rokov s tým, že žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xaturitnú skúšku, a následne absolventskú skúšku. Zastávame názor, že ak sme schopní tanečníka pripraviť na rovnakej úrovni (stupne vzdelania aj profxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xké stupne vzdelania môže žiak konzervatória získať.
Tak, ako pri strednej odbornej škole, odsek 8 ustanovuje výnimku zo štúdia všeobecno-vzdelávxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx štúdia na konzervatóriu museli opätovne študovať a konať maturitnú skúšku aj zo všeobecno-vzdelávacích predmetov. Preto odsek 8 s účinnosťou od 1. apxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvať iba odborné vyučovacie predmety.
Ďalšie podrobnosti o organizácii štúdia v konzervatóriách ustanovuje vyhláška č. 65/2015 Z.z. o stredných xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.zx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xstanovuje školský zákon nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy.
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú druhy štúdiíx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxovovania vedomostí a zručností získaných už predchádzajúcim štúdiom.
Do 1. apríla 2015 boli v § 45 ustanovené dve nadväzujúce formy odborného vzdxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Považujeme za dôležité poznamenať, že nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sa týkajú iba stredných odborných škôl, čo znamená, že tentx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xbsolvent konkrétneho učebného odboru nemôže pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej forme odborného vzdelávania a prípravy v akomkoľvek študijnom xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxnosť jednotlivých odborov vzdelávania na ďalšie vzdelávanie je určená vyhláškou č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania.
Súvisiace ustanxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Nadstavbové štúdium
KOMENTÁR
Cieľom tejto nadxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho absolvent získal stredné odborné vzdelanie (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list), získať vyššie kompetencie ako aj vyšší stupeň vzdelanxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxe ako "ISCED 4", nakoľko tento absolvent, aj keď má stále "len" úplné stredné odborné vzdelanie, má oproti absolventovi študijného odboru ukončeného mxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxium nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania ukončenom stredným odborným vzdelaním, teda je určenx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxá odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 časti C vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovensxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdexxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xtredných školách
Pomaturitné štúdium
KOMENTÁR
V § 47 sú zahrnuté do jedného textu a pod jedným názvom "pomaturitné štúdium" všetky xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxtočňujú sa na vysokej škole. Podmienkou na prijatie do akéhokoľvek druhu pomaturitného štúdia je, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxritného štúdia:
-
zdokonaľovacie štúdium,
-
inovačné štúdium,
-
kvalifikačné štúdium,
-
špecializačné štúdium,
-
vyššie odborxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxm určené len pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie, pretože si v ňom zdokonaľujú alebo inovujú vedomosti alebo zručnosti nadoxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtudijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxlávania.
Pomaturitné kvalifikačné štúdium je určené na získanie kvalifikácie, a to buď uchádzačom, ktorí získali úplné stredné všeobecné vzdelaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx sa ukončuje maturitnou skúškou, ktorá pozostáva iba z odbornej zložky maturitnej skúšky. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky. Študijné odboxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x x xxxxxšky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania.
Zo znenia pomaturitného špecializačného štúdia opätovne vyplýva, že je určené pre uchádzačovx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnej pracovnej pozície, ktoré zodpovedajú predtým absolvovanému študijnému odboru na strednej odbornej škole. Špecializačné štúdium trvá najmenej xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxhe č. 5 vyhlášky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania.
Pokiaľ ide o vyššie odborné štúdium, je určené aj pre absolventov gymnázií, ale aj prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovných funkcií. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky. Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoch druhov pomaturitných štúdií je zrejmé, že nie je celkom jasne vyšpecifikovaný rozdiel medzi pomaturitným špecializačným štúdiom a vyšším odbornxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxívať titul "diplomovaný špecialista". Školský zákon uvádza rozdiel medzi týmito študijnými programami len v tom, že na špecializačné štúdium môžu byx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx odborné štúdium môžu byť prijatí aj absolventi gymnázií.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnia a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxväzujúca forma odborného vzdelávania a prípravy - skrátené štúdium. Skrátené štúdium podľa odseku 2 je určené pre uchádzačov, ktorí dosiaľ získali naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlne stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie).
Špecifikom skráteného štúdia je, že sa organizuje výlučne v učebných odboroch x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxla z požiadaviek praxe, pretože skrátené štúdium umožňuje absolventom učebných odborov a absolventom študijných odborov stredných odborných škôl axxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxtuáciu, že vysokoškolák z rôzneho dôvodu potrebuje alebo chce získať výučný list. Skrátené štúdium pre takéhoto uchádzača umožňuje, že nebude musieť xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvolania. Nebude musieť študovať napríklad slovenský jazyk, dejepis a podobne, keďže v týchto predmetoch sa vzdelával v rámci predchádzajúceho štúdixx
xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xre skrátenie štúdia, ktorého pôvodná dĺžka je tri roky.
Keďže štúdium učebného odboru, ktorého absolvent získava stredné odborné vzdelanie, trvá xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxahu vzdelávania aj o niektoré časti odborného vzdelávania a prípravy, dĺžka štúdia bude skrátená na jeden rok. Odsek 3 preto ustanovuje, že skrátené štxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxujúca pre jeho absolventa v tom, aký doklad alebo akú kvalifikáciu po jeho ukončení získa. Podľa odseku 5, ak skrátené štúdium trvá iba jeden rok, toto štxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxnutie stupňa vzdelania v skrátenom štúdiu je možné, ako vyplýva z odseku 6, ak toto štúdium trvá dva roky. V takom prípade absolvent skráteného štúdia zíxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xrílohe č. 3 vyhlášky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania.
Možnosť štúdia iba odborných predmetov je aj pri štúdiu študijných odborov v stxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podľa nášho názoru bolo vhodné zjednotiť systém štúdia pozostávajúceho iba zo štúdia odborných predmetov, a umožniť skrátenie dĺžky štúdia aj v týchtx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlstva vydať vykonávací predpis k problematike stredných škôl.
K zmene tohto splnomocňovacieho ustanovenia došlo s účinnosťou od 1. apríla 2015. Pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx aj sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy. Na vykonanie tohto splnomocňovacieho ustanovenia bola vydaná vyhláška Ministerstva školstva Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podstatnou zmenou, ktorú zákon č. 61/2015 Z.z. prináša, je to, že sa novým a komplexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyňaté zo školského zákona a včlenené do zákona č. 61/2015 Z.z. Teoretické vyučovanie a všetky náležitosti týkajúce sa organizácie a štúdia žiaka zosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx15 Z.z. zrušil vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z., ktorá bola vydaná na základe školského zákona, ale aj na základx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x a § 62 ods. 14 školského zákona bola vydaná vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných šxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
Odsekom 2 sa na podzákonnú úpravu problematiky stredných škôl splnomxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávne predpisy
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxch
Štvrtý oddiel
Základná umelecká škola
KOMENTÁR
Školský zákon s účinnosťou od 1. septembra 2008 zaradil základnú umeleckú škoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxom práv a povinností, má spôsobilosť na právne úkony a koná vo vlastnom mene.
Vychádzajúc z predchádzajúcich zákonov, základná umelecká škola (pôvxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxdenie pre záujmové štúdium. V roku 1990 bola základná umelecká škola vložená § 6a do zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školskx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxa 1990 vytvorená nová časť "Školy pre záujmové vzdelávanie", do ktorých bola základná umelecká škola zaradená § xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe uvedené v § 17 školského zákona.
Základná umelecká škola nadväzuje na poslanie bývalej ľudovej školy umenia a z tohto dôvodu si zachovala hlavnú úlxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú stupne vzdelania podľa § 17. Obsah vzdelávania v základnej umeleckej škole môže byť zameraný na prípravu žiakov, ktorí majú záujem študovať v konzerxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxkých školách však nie je povinným predpokladom pre prijatie na tieto druhy štúdia.
Odsek 3 vymenúva umelecké odbory (hudobný, výtvarný, tanečný a lxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx cestu aj pre vznik nových umeleckých odborov, ktoré možno ešte v budúcnosti vzniknú a prax ich v súčasnosti nepozná. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxtencie ministerstva školstva schvaľovať nové odbory v základných umeleckých školách, o ktoré je záujem. Prvým odborom, ktorý bol takto schválený, je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh. V odseku 4 sa uvádza, že ak základnú umeleckú školu zriadi obec alebo samosprávny kraj, výška poplatku za žiaka v základnej umeleckej škole sa určí všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nariadenie je prerokovávané a schvaľované v zastupiteľstve územnej samosprávy, je na poslancoch zastupujúcich občanov, aké kritériá si nastavia prx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ktorú budú vedieť pred občanmi obhájiť. Samozrejme, nejde o úplne svojvoľné rozhodovanie, pretože všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy a ktoré boli ratifikované.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole môže byť odlišná pri inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx veku alebo na dospelú osobu. Pri určovaní výšky poplatku za vzdelávanie dospelej osoby v základnej umeleckej škole môže zriaďovateľ rozlišovať dospexx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxu za dospelú osobu môže byť odlišná aj určením vekovej hranice (napr.: výška príspevku za dospelú osobu do veku 25 rokov).
Príspevok na žiaka možno znxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xokladu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školsxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z.z. o základnej umelecxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxa sa štúdium na základnej umeleckej škole nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie pre nárok na výplatu vdovského a sirotského dôchodku.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxdium a štúdium pre dospelých. Logiku môžeme hľadať v tom, že úspešným absolvovaním základného štúdia môže jeho absolvent získať stupne umeleckého vzdxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xtupne základného umeleckého vzdelania (primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie). Formy organizácie štúdia v základnej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe aj zadefinovanie stupňa vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho časti. Základná umelecká škola síce poskytujx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí - ISCED. Medzinárodná štandardná klasifikácia vo vzdelávaní je vlastne prevodníkom zabezpečujúcim porovnávanie jednotlivých vzdelávacích systxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxocníkom na zjednocovanie zbieraných informácií v oblasti vzdelávania jednotlivých krajín s akceptovaním národných systémov vzdelávania. ISCED je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxie. Ak vychádzame z poslednej aktualizácie dokumentu, treba uviesť, že ISCED (revidovaný v roku 2011) zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie bez vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxná. Formálne vzdelávanie sa zväčša uskutočňuje vo vzdelávacích inštitúciách a poskytuje žiakom vzdelávanie s kontinuitou ďalšieho vzdelávania.
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxlávanie (1SCED 1) - Pre túto úroveň sú definované vzdelávacie programy, ktoré sú určené na to, aby sa žiakom poskytli základné zručnosti v čítaní, písanx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxostný i sociálny rozvoj. Primárne vzdelávanie je prípravou na nižšie sekundárne vzdelávanie. Špecializácia primárneho vzdelávania je minimalizovxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdväzuje na vzdelávacie aktivity poskytované primárnym vzdelávaním a dáva základy k celoživotnému vzdelávaniu. Táto úroveň vzdelávania môže byť aj oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxrie (všeobecné zameranie a odborné zameranie).
Vo väčšine vzdelávacích systémov je absolvovanie primárneho a sekundárneho vzdelávania zadefinxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxuje stupne vzdelania, ktoré nemajú zhodné pomenovanie so stupňami vzdelania poskytovanými základnou školou. Vychádzajú z § 17 školského zákona, v ktxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxaní ISCED. V súčasnosti vo zverejnenom ŠVP pre základnú umeleckú školu je primárne umelecké vzdelanie základnej umeleckej školy prirovnávané k úrovnx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxň ISCED 1 a ani úroveň ISCED 2 nie je kategorizovaná písmenami. Všetky vzdelávacie programy na úrovni ISCED 1 sú kódované ako 100. Neexistujú žiadne katexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ak ide o všeobecné zameranie štúdia, označuje sa úroveň ISCED 2 ďalšou číslicou "4" a ak ide o odborné zameranie štúdia na úrovni ISCED 2, označuje sa ďalxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxého stupňa vzdelania. Podľa súčasného obsahu vzdelávania, poskytované stupne vzdelania v základnej umeleckej škole, nemožno zatiaľ zrovnávať so stxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxeho programu prispôsobená dĺžke vzdelávania (aj s vekovou hranicou vzdelávaných žiakov) základnej školy. Vzdelávací systém v Slovenskej republike xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxsah vzdelávania v základnej umeleckej škole v súčasnosti nedosahuje úroveň, ktorou by sa mohla začleniť a porovnávať s nastavenou Medzinárodnou štanxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxelávania. Pri vyslovení nášho názoru sme vychádzali zo základných pravidiel nastavených Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vo vzdelávaní - Ixxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxsek 2 dáva riaditeľovi základnej umeleckej školy len dve možnosti, kedy môže svojím rozhodnutím žiakovi predčasne ukončiť štúdium (za porušenie školxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxčnou sumou napríklad do občianskeho združenia. Ukončenie štúdia podľa odseku 2 nemôže byť podmienené neposkytnutím finančných prostriedkov občianxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxutočniť iba k 31. januáru alebo k 30 júnu.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxva školstva Slovenskej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
V základnej umeleckej škole školský zákon rozlišuje tieto formy organizácie štúdia:
1. Prípravné štúdium
Prípravné štúdium nemxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtúdium môže byť zriadené aj pre žiakov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v druhom stupni základného štúdia a neabsolvovali prvý stupeň základného štúdixx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxP. Absolvovanie prípravného štúdia nie je podmienkou na prijatie do základného štúdia. A aj naopak, absolvovaním prípravného štúdia nie je automaticxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxé štúdium. Základné štúdium sa ďalej člení na stupne:
-
prvý stupeň základného štúdia (v dĺžke trvania najviac deväť ročníkov štúdia),
-
druhý sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxx xxxx xxvého stupňa (v dĺžke trvania najviac štyri ročníky štúdia),
-
druhá časť prvého stupňa (v dĺžke trvania najviac päť ročníkov štúdia).
Úspešxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxledného ročníka druhej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
3. Rozšírené štúdium
Rozšírenx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxenie žiaka do rozšíreného štúdia je úspešné vykonanie komisionálnej skúšky.
4. Skrátené štúdium
Skrátené štúdium sa obsahom zameriava na prípxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxto štúdium preto využívajú žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium na konzervatóriách, stredných odborných školách alebo vysokých školách s umeleckým zaxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxí študujú v základnej umeleckej škole.
Jednotlivé odbory v základnej umeleckej škole môžu vyučovanie, podľa zamerania predmetu, organizovať indxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Slovenskej republiky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov
Prijímanie žiakov na štúdium v základnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxstí žiaka zamerané podľa zvoleného odboru. Určenie kritérií posudzované pri prijímaní na štúdium je v kompetencii riaditeľa. Kritériá na prijatie do xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa hodnotia predpoklady zvládnutia zvoleného odboru. Prijímacím konaním na ostatné formy štúdia sa talentovou skúškou overujú špeciálne schopnostix xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxých rytmických a intonačných schopností, zaspievania vybranej piesne, preverenie hudobného sluchu ako aj fyzických predpokladov ku hre na konkrétnx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxenie, pohybová pamäť, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxtikulácie, orientácie, posúdenie improvizačných, hudobných a rytmických daností. Výtvarný odbor sa pri prijímaní zameriava najmä na preverenie zrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdpokladov uchádzačov na účely prijímacieho konania vykonáva prijímacia komisia, ktorá má troch členov.
Keďže štúdium na základnej umeleckej škoxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxacia komisia to odporučí, možno ho zaradiť aj do vyššieho ročníka.
Odsek 5 určuje postup pri zaradení žiaka základnej umeleckej školy do rozšírenéhx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxa musí žiak absolvovať úspešné vykonanie komisionálnej skúšky. Aj keď je odsek 5 začlenený do ustanovenia § 52 s názvom "Prijímanie žiakov na štúdium v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxej umeleckej škole.
V § 52 je zaradené aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorým sa upravia podrobnosti o štúdiu nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácie štúxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xkole.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poskytujúcu stupeň jazykového vzdelania a jej poslaním je plnenie všetkých úloh určených odsekom 1.
Organizačnou formou štúdia v jazykovej škole xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxorá je zriadená samosprávnym krajom, môže zriadiť základný kurz na osvojenie si základov všeobecného jazyka, stredný kurz na prehĺbenie a rozšírenie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxh a profesijne orientovaných jazykových znalostí s uvedením zamerania, konverzačný kurz nadväzujúci na základný kurz, nadväzujúci na stredný kurz axxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxúdia.
Absolvovaním vzdelávacích programov v jazykovej škole môže absolvent získať primárne jazykové vzdelanie, sekundárne jazykové vzdelanie xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnaním štátnej jazykovej skúšky, ale tiež ustanovil, že štátnu jazykovú skúšku môžu organizovať len jazykové školy, ktoré majú na to oprávnenie vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na vykonávanie štátnych jazykových skúšok.
Školský zákon v odseku 4 určil, že štátna jazyková skúška sa musí uskutočňovať pred trojčlennou komisixxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxrh predsedu komisie pre štátne jazykové skúšky, menuje na jeden rok predsedov jednotlivých skúšobných komisií.
V odsekov 5 až 10 je riešená probxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxádza jednorazovo pri zápise. Školné je vlastne príspevok na úhradu nákladov školy.
Pri určovaní výšky úhrady, obdobne ako pri materskej škole školxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (súkromnú alebo cirkevnú). Jazykovým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxvať výšku zápisného a rozhodovať na základe písomného požiadania, o znížení alebo odpustení školného.
V odsekoch 8 a 9 školský zákon určil, kedy sa pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx v zmysle tohto ustanovenia, ak neštátna jazyková škola zruší kurz a poslucháčov nemôže preradiť do iného kurzu, nemusí školné poslucháčom vracať.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnný túto výšku najskôr prekonzultovať so svojim zriaďovateľom.
S účinnosťou školského zákona, t.j. od 1. septembra 2008 prestalo platiť členenie xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxadené podľa zákona č. 279/1993 Z.z., transformovali na jazykové školy.
Odsek 11 splnomocňuje ministerstvo školstva na úpravu podrobností o vzdelxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xáto vyhláška upravuje spôsob prijímania do jazykových škôl, spôsob organizácie výchovy a vzdelávania v jazykových školách, obsah vzdelávania, spôsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxkové skúšky.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xnení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxmy organizácie výchovy a vzdelávania
KOMENTÁR
Odsek 1 ustanovil dve základné formy štúdia (výchovy a vzdelávania), a to dennú formu štúdia a exterxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxo:
-
poldenná (výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje len v dopoludňajších hodinách alebo iba v popoludňajších hodinách); také vzdelávanie je najvxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxanie sa uskutočňuje počas celého dňa a len v pracovných dňoch); ak škola alebo školské zariadenie má rozloženú výchovu a vzdelávanie v dopoludňajších ax xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x bolo mu povolené vzdelávať sa podľa individuálneho učebného plánu alebo podľa individuálneho vzdelávacieho programu, je stále žiakom dennej formy šxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxvšetkým o internátne školy,
-
nepretržitá (výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje celodenne so zabezpečením ubytovania a stravovania aj čase praxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alebo liečebno-výchovné sanatórium) alebo aj materská škola.
Odsek 12 jednoznačne určuje, akou formou možno organizovať vzdelávanie žiakov xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xa organizuje:
-
niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne (večerné vzdelávanie),
-
prostredníctvom konzultačných hodín (6-7 konxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xzdeláva prostredníctvom internetu alebo ďalších informačných a komunikačných technológií. Vyučujúci pre žiakov v dištančnom vzdelávaní môže poskxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žiakmi. Ak sú potrebné konzultácie, nie sú vylúčené aj iné spôsoby komunikácie. Ide o nastavenie konkrétneho dištančného vzdelávania s určením si jasxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxého zákona nie je zakázané, aby škola ponúkala iba jednu z foriem organizácie výchovy a vzdelávania. Na konzervatóriách nemožno vzdelávať v externej fxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxného učebného odboru pre uchádzačov s nižším stredným vzdelaním alebo v dĺžke určenej riaditeľom strednej školy pre uchádzačov s úplným stredným odboxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxternou formou štúdia, sa praktické vyučovanie organizuje večernou alebo diaľkovou formou štúdia, teda praktické vyučovanie nemôže prebiehať dištaxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ako kombinované štúdium a denná forma v tejto kombinácii trvá v jednom školskom roku jeden mesiac až päť mesiacov.
Vzhľadom na charakter povolania, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxebné odbory možno študovať akoukoľvek formou externej formy štúdia. Niektoré študijné odbory nemožno študovať dištančnou formou a pod. Tieto špecifxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
V odseku 14 školský zákon deklaruje, že vzdelanie získxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizácie výchovy a vzdelávania. Profil absolventa ako aj vzdelávacie štandardy musia byť pre absolventov rovnaké, či už ide o dennú formu štúdia alebo exxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx boli zabezpečené pre všetky formy štúdia. Ak by bolo ohrozenie splnenia vzdelávacích štandardov, napríklad neplnením predpísaného počtu hodín prakxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xk nebol predpísaný počet hodín praxe splnený.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxdení v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných proxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedyx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxa vo výchove v základných školách a stredných školách
KOMENTÁR
Problematika hodnotenia a klasifikácie v základných školách a v stredných xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 596/2003 Z.z. vypustený a problematika hodnotenia a klasifikácie žiakov prešla do školského zákona. Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú najmä xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxii sa sleduje žiakova pripravenosť na vyučovaní, posudzujú sa ústne, písomné a ďalšie skúšky, v ktorých je obsiahnutý požadovaný obsah vzdelávania poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
Školský zákon umožňuje školám, aby mohli využiť aj možnosť neklasifikovať niektoré vyučovacie predmety. Rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvedie, že žiak predmet "absolvoval" alebo "neabsolvoval". Pre základné školy vykonávací predpis (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej repubxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxifikovaný predmet. A to, ak žiak základnej školy sa neklasifikovaného predmetu nezúčastňoval bez uznaného ospravedlnenia, na vysvedčení sa pri predxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxzitívne formulovaný, mal by oceniť snahu a pomenovať pokroky žiaka, ktoré dosiahol v danom období.
Odsek 3 rieši stupne slovného hodnotenia. Možno xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxntára slovného hodnotenia). Každá škola si ho určuje s ohľadom na podmienky svojej školy. Dôvodom premietnutia slovného hodnotenia do stupňov je poroxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx využívať slovné hodnotenie, ale môže používať iba klasifikáciu stupňami. Preto sa odsek 3 uplatňuje ako určitý prevodník zabezpečujúci porovnávanix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxvame názor, že základom slovného hodnotenia žiaka je text so stručným a výstižným vyjadrením dosiahnutej úrovne vzdelávania žiaka v jednotlivých vyuxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxupňoch, vnímalo ako základ slovného hodnotenia, slovné hodnotenie stráca opodstatnenie. Slovné hodnotenie je vlastne klasifikácia rozvedená do štxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvedené v odseku 23. Ide o žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami žiakov v základných školxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxomto prípade slovné hodnotenie bude pozostávať iba z hodnotiaceho komentára. Vylúčenie stupňov pri slovnom hodnotení žiakov spomenutého postihnutxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové hodnotenie žiaka. Priebežné hodnotenie žiaka sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka na vyučovacích hodinách v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xaždom školskom roku a výsledkom tohto hodnotenia by malo byť čo najobjektívnejšie zhodnotenie úrovne vedomostí, zručností a návykov žiaka v danom vyuxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdviazal na tradičný systém hodnotenia na Slovensku a zostal v medziach doterajšieho škálovania stupňov klasifikácie od 1 do 5.
Vývoj hodnotenia a kxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdával každý štvrťrok, lebo vysvedčenie sa vydávalo len pri odchode žiaka zo školy, k polročnému a koncoročnému vysvedčeniu sa pristúpilo až neskôr) alxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musel opakovať ročník.
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvania. Zmenili sa aj klasifikačné stupnice.
"Prozatímní školní řád" z roku 1884 predpisoval nasledujúce hodnotenie žiakov obecných a mešťanskýcx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xrospech: (prospěl velmi dobře, dobře, dostatečně, sotva dostatečně, nedostatečně).
Aj v priebehu roka boli žiaci na obecnej škole (od roku 187xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xotvrdzovali, že si správu prečítali. Na konci školského roka si ju žiaci ponechávali.
Na mešťanských školách sa od roku 1903 na konci 2. a 4. štvrťrokx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xkolským a vyučovacím poriadkom z 29.9.1905 boli predpísané jednotné známky pre školské správy aj pre vysvedčenia. Len klasifikácia stupňov prospechx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný.
Hodnotenie mravov, usilovnosti a vonkajšej úpravy písomných prác (krasopis) školský poriadok upravoxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxtečná, 4. nestála, 5. nepatrná),
-
vnější úprava písemných prací (1. velmi úhledná, 2. úhledná, 3. méné úhledná, 4. neúhledná, 5. nedbalá).
xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxikáciu správania bola stanovená samostatná stupnica (1. chvalitebné, 2. uspokojivé, 3. neuspokojivé).
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa mxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxh odnášali slovné hodnotenie o prospechu.
Zo znenia jednotlivých odsekov 7 a 8 vyplýva, že škola je povinná na konci prvého polroka a na konci druhého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxje inak", je vlastne vyjadrením, že nie vždy musí škola vydať vysvedčenie. Odpoveď nájdeme hneď v odseku 10, ktorý umožňuje namiesto vydania vysvedčenxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemá svoje vysvedčenie (napríklad strata vysvedčenia), pozri komentár k § 18.
Žiakovi, resp. zákonnému zástupcovi školský zákon ponechal možnosx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxh treba preukázať vierohodným dokladom o ukončení časti štúdia. Ide napríklad o prípady, keď žiak prestupuje na inú školu, pri prerušení štúdia a pod. Txxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx žiak má urobený výpis), je škola povinná mu ho vydať. Zo strany plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu sa nevyžaduje zákonom uviesť dôvod vystavenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxním, prospel veľmi dobre, prospel a neprospel), v závislosti od hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a správania žiaka.
Odseku 20 ustanxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí opakovať ročník, na žiaka strednej školy však pozerá inak. Ten, ak neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, opakuje ročník, len ak tak rozxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxí opakovať ročník je zakotvená v § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a toto rozhodnutie je rozhodnutím, ktoré sa vydáva na základe správnej úvahy správneho orgáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xkoly pri rozhodovaní postupuje v súlade s § 38 zákona č. 596/2003 Z.z.
Iný spôsob hodnotenia alebo klasifikácie žiaka alebo rozdielnu škálu stupňov xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxnto program má iné pravidlá hodnotenia a klasifikácie.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 6xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxaditeľa školy, ktorým oznámil žalobcovi, že bol v školskom roku klasifikovaný v matematike prospechom nedostatočným, a preto bol za štvrtý ročník celxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxci žalovaný nemohol o predmetnom podaní žalobcu ako o odvolaní rozhodovať, a preto skutočnosť, že o ňom nerozhodoval, nemožno považovať za nečinnosť a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 3 As 73/2006 z 21. 2 2008
Rozhodnutie riaditeľa školy o žiadosti žiaka o povolenie opakovať ročník je rozhodnutím o verejnom subjektívnom práve vydanýx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxogické muzeum J. A. Komenského.
2. Nařízení ministra duchovních záležitostí a vyučování ze dne 22. listopadu 1884, čís. 18180 v příčině klasifikacx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dne 29. září 1905, jímžto se vydáva řád školní a vyučovací pro školy obecné a měšťanské. In: Věstník vládní u věcech škol obecných v Králoství českém 1905x xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxciu cestu žiaka, školský zákon dáva nástroje a prostriedky, ktorými možno zabezpečiť klasifikáciu žiaka iným spôsobom alebo opravu jeho klasifikácixx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxého polroka alebo druhého polroka. Po skončení obdobia prvého polroka sa vytvára priestor na riešenie situácie, ak nebolo možné žiaka klasifikovať v rxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxmínu preskúšania by mal riaditeľ zohľadňovať, či je pre žiaka v určitom termíne potrebná výstupná klasifikácia. Môže ísť napríklad o žiakov 5., 8. alebx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxušný ročník.
Podľa odseku 2 sa dodatočná klasifikácia za druhý polrok musí uskutočniť do konca školského roka t.j. do 31. augusta, aby bolo možné určxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
V odseku 3 a 4 školský zákon určuje, kto môže konať opravnú skúšku. Konanie opravnej skúšky však nie je automatické. Rozhodovacia kompetencia je daná rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxna t.j. rozhodnúť, či opravnú skúšku (komisionálnu skúšku) povolí alebo nie. Ustanovenia o rozhodovacích kompetenciách riaditeľa v zákone č. 596/2xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xykonať komisionálnu skúšku na vykonanie opravnej skúšky z predmetov ...".
Školský zákon nerieši situáciu povoľovania opravnej skúšky z predmetux xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxlasifikovaného predmetu "neabsolvoval" alebo v základnej škole aj "neprospel", ide o situáciu, kedy sa žiak na vyučovaní tohto predmetu nezúčastňovxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxmetu, nemá logiku vykonávať opravnú skúšku z tohto predmetu, keďže si pri opravnej skúške nemožno opraviť "neúčasť" za "účasť" na predmete. Preto povoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Určuje aj konkrétny stupeň klasifikácie pri neospravedlnenej neúčasti na opravnej skúške. Školský zákon zohľadňuje situácie v prvom prípade, keď nexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxrmíne v poslednom augustovom týždni. V prvom prípade možno vykonať opravné skúšky do 15. septembra a v druhom prípade do 15. októbra. V týchto prípadoch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe pri opravnej skúške ide o komisionálne preskúšanie, vyhotovuje sa zo skúšky protokol.
Odsek 7 v súvislosti s hodnotením a klasifikáciou žiaka sprxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxuje.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a šxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov
Komisionálne skúšky v základných a stredných školách
KOMENTÁR
V odseku 1 sa vymenúvajú prípady, kexx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxniach určuje potrebu vykonania komisionálnych skúšok a situácie, kedy o povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ školy.
Pri uplaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx písmenách, v niektorých prípadoch ide o duplicitu vymenovaného dôvodu. V odseku l v písmene i) je uvedené, že komisionálnu skúšku koná žiak pri plnení oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
2.
vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
3.
vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa zákona č. 596/2003 Z.z.,
4.
vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdeláxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxj školy,
6.
podľa individuálneho učebného plánu,
7.
vzdelávanie v Európskych školách.
Ak by sme to zhrnuli, uvedené písmeno i) v § 57 odsx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxbodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy [§ 57 ods. 1 písm. g)] a
-
individuálnom vzdelávaní podľa § 24 [§ 57 ods. 1 písm. j)].
Konanie rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxntár k § 34). Komisionálne preskúšanie v rámci rozdielovej skúšky sa ďalej týka žiaka strednej školy, ktorý prestupuje na inú strednú školu (pozri komexxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xrvého a druhého polroka (pozri komentár k § 56).
Z podnetu žiaka alebo z podnetu zákonného zástupcu neplnoletého žiaka prichádza xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxotení. V tom prípade musí žiak alebo zákonný zástupca o komisionálne preskúšanie písomne požiadať. Riaditeľ školy preskúma dôvody zo žiadosti o preskxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo nepovolí preskúšanie (potvrdí správnosť hodnotenia). V súvislosti s preskúšaním žiaka na základe žiadosti treba upozorniť na to, že odsek 3 určujx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie a požiadať o komisionálne preskúšanie. Školský zákon neupravuje, dokedy treba v tomto prípade vykonať komisionálnu skúšku. Samozrejme, je logickxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxcia, že žiak alebo zákonný zástupca sa domáha preskúšania z dôvodu pochybností klasifikácie predmetu, ktorý vyučuje riaditeľ školy. V takomto prípadx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxm konania skúšky.
Komisionálne preskúšanie žiaka sa môže vykonať aj priamo na pokyn riaditeľa školy. Samozrejme, aj tomto prípade musia byť relevaxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxetu.
Žiak, ktorý počas prvého alebo druhého polroka zanedbával štúdium a na základe toho neprospel alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z dvoch poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxonanie opravnej skúšky komisionálnym preskúšaním. Pri rozhodnutí o nepovolení konať opravnú skúšku musí riaditeľ školy svoj výrok odôvodniť.
Záxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtvoriť triedu na získanie uvedeného stupňa vzdelania. Absolvent takéhoto vzdelávania ukončuje štúdium na získanie nižšieho stredného vzdelania koxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách".
Školsxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx žiakovi, ktorý postupuje do vyššieho ročníka strednej školy bez absolvovania predchádzajúceho ročníka (§ 38 ods. 2 školského zákona),
2.
pri uznxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxonálneho preskúšania sa vypracúva protokol o komisionálnej skúške. Tento protokol je súčasťou pedagogickej dokumentácie podľa § 11 ods. 3 školského xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxisie, hodnotenie) sa spracúvajú na tlačive zverejnenom ministerstvom školstva. Kompletná dokumentácia z komisionálnej skúšky, vrátane vyhodnotexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxonálne, nie je umožnené na základe žiadosti opätovne vykonať komisionálne preskúšanie. Ak raz žiak získal známku na základe preskúšania pred komisioxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odboxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxj škole v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxatrenia vo výchove do 1. septembra 2008 riešil § 30 zákona č. 596/2003 Z.z., ktorý bol školským zákonom vypustený a jeho obsah je v podstate presunutý do § xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnečné vylúčenie až vylúčenie).
Právo na vzdelanie uvedené v článku 2 Dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd ešte nevylučuxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Disciplinárne opatrenia možno chápať ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, prostredníctvom ktorého sa škola snaží dosiahnuť ciele uvedené v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, a to formou jeho umiestnenia do samostatnej miestnosti. Umiestnenie v samostatnej miestnosti musí byť zx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoc alebo prítomnosť polície. Ak je to potrebné, zabezpečí prítomnosť oboch. Pri použití opatrenia uvedeného v odseku 3 by mal byť vždy privolaný zákonnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx alebo školského zariadenia, je v zmysle ustanovenia odseku 4 riaditeľ povinný o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia urobiť písomný záznam. Ochrxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Rozsudok ESĽP z 10.11.2005, vec Leyxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxeniam, vrátane prerušenia alebo vylúčenia zo vzdelávacej inštitúcie. Ukladanie disciplinárnych trestov tvorí neoddeliteľnú súčasť procesu, ktorxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xaobchádzanie či ponižujúce zaobchádzanie v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd iba za predpokladu, kedy by dotyčným spôsobilx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxností.
PIATA ČASŤ
PRIJÍMANIE NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
Prvý oddiel
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
KOMENTÁR
Záklaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxkovú kategóriu. Výnimočne možno prijať dieťa mladšie, avšak najskôr po dovŕšení dvoch rokov veku. Školský zákon uviedol, že "výnimočne" možno prijať xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnil prijať do materskej školy aj dieťa staršie ako 6 rokov, ak mu bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odloxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia, prednostne sa podľa odseku 2 prijímajú päťročné deti. Touto dikciou prednostného prijatia sa vytvorili podmienky pre možnosť predchádzania kapaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenie). Medzi prednostne prijímané deti patria aj deti s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak má zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a aby pri prijímaní mohol riaditeľ počítať aj s týmito deťmi, mal by čo najskôr o týchto skutočnostiach informovať riaditeľa materskej školy. Platí samxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. febrxxxx xx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti vzhľadom na jeho zdravotný stav, môže riaditeľ určiť pre dieťa adaptačný alebo diagnostický pobyt. Maximálna predpokladaná dĺžka identifikovanix xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxeťa prijaté na celé obdobie predprimárneho vzdelávania, riaditeľ prijme dieťa iba na dobu adaptačného alebo diagnostického pobytu. V materskej školx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodal žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, má právo disponovať s rozhodnutím riaditeľa materskej školy (či riaditeľ rozhodne o prixxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, že je spôsobilé na poskytovanie predprimárneho vzdelávania. Pre dieťa, ktoré bude potrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zmyslovým alebo telesným postihnutím sa musí vyjadriť príslušný odborný lekár, aby mohol riaditeľ pri rozhodovaní preskúmať, či pre takéto dieťa sú v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxmpetencie riaditeľa materskej školy sú riešené v § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z.
Podľa citovaného ustanovenia riaditeľ materskej školy rozhoduxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xredčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,
-
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodľa § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. nevzťahuje zákon o správnom konaní.
V prípade "základnej školy s materskou školou, o prijatí dieťaťa na predxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxeľ základnej školy s materskou školou a iba jemu prináležia rozhodovacie kompetencie.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxí niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxx x xx xxxx x xkolského zákona, riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 14 písm. a) zákxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxlušnému orgánu, dôvodiac tým, že obec zriaďuje a zrušuje materské školy v rámci výkonu samosprávy, a z uvedeného dôvodu je na daný prípad vylúčená aplikxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. V danom prípade nemožno § 6 ods. 5 citovanxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxtnou skutočnosťou určujúcou, či o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa materskej školy bude rozhodovať súd alebo iný orgán verejnej sprxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pri výkone samosprávy obce, alebo pri prenesenom výkone štátnej správy. Odvolací súd jednoznačne vzhliadol napadnuté rozhodnutie, vydané v rámci koxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxkona o obecnom zriadení (podčiarknuc zároveň, že zákon č. 596/2003 Z.z. neustanovuje, že by o opravnom prostriedku mal rozhodnúť iný orgán ako súd), xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxeho správneho súdu Českej republiky, sp. zn. 7 As 11/2005 z 4.5.2006
Zo žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu nemožno odvodiť právo dieťaťa xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxuje počet detí, ktoré možno prijať. Z tohto rozhodnutia riaditeľa nemožno vyvodiť xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxa na určitú činnosť alebo plnenie správy v prospech určitých osôb a práva podieľať sa na správe vecí verejných. O žiadne z týchto práv nejde, pokiaľ ide o zxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxkon presne identifikuje, koho možno prijať na základné vzdelávanie (primárne a nižšie stredné vzdelanie). Je to dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhádzkou, zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzky ako aj s možnosťou prijatia dieťaťa mladšieho ako šesť rokov veku na základné vzdelávanie.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xočníka základnej školy postupuje podľa tohto ustanovenia. Odsek 3 ustanovuje, že do prvého ročníka základnej školy možno prijať len dieťa, ktoré dovŕxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xa zápis sa dostaví zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, ale pri zápise vzniklo podozrenie, že dieťa nezískalo školskú spôsobilosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkže riaditeľ základnej školy nemôže rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, a teda musí dieťa prijať do základnej školy. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxola obrátiť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately, prípadne požiadať o rozhodnutie súd. Tento proces musí byť uskuxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrijať do prvého ročníka základnej školy aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa s nadaním [§ 103 ods. 9 písm. b)]. V každom prípade vxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xáklade zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (posunutie obdobia zápisu z 15. januára až 15. februára na 1. apríla až 30. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxodný dátum bol stanovený "do 31. mája". Táto zmena bola uskutočnená novelou školského zákona č. 188/2015 Z.z. Napriek tomu, že sa termín zápisu posunux x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxský rok t.j. riaditeľ školy musí poznať konečný počet žiakov na nasledujúci školský rok najneskôr do 30. júna.
V odseku 4 je v rámci prijímacieho procxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxou školou prezentuje, že do prvého ročníka nemožno prijať dieťa, ktoré pre svoju nedostatočne vyspelú motoriku, hravosť, majú určité medzery, brániaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxíku, nastavené zbytočne zvýšené nároky, než je pre šesťročné dieťa prirodzené.
V praxi sa môže stať, že materiálno-technické, priestorové a persoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxtia alebo zdravotného stavu mohlo prísť v takejto škole k ohrozeniu zabezpečenia niektorých z jeho práv. V zmysle § 144 má dieťa alebo žiak právo na indixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny ako aj právo na výchovu a vzdelávanxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx umožňujú a pod. V takom prípade možno zákonnému zástupcovi ponúknuť vzdelávanie v základnej škole, ktorá je zameraná na vzdelávanie žiakov s rovnakýmx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé práva ostatných účastníkov vzdelávania. Touto problematikou sa zaoberá odsek 5, ktorý rieši všetky prípady, nielen deti so špeciálnymi výchovno-vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dieťaťa s Dawnovým syndrómom v základnej škole s materskou školou, zrušil rozsudok krajského súdu, ako aj rozhodnutie odvolacieho orgánu a rozhodnutxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx dôvodom pre neprijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej základnej školy to, že škola nemá vytvorené podmienkx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ak nejde o enormné a neprimerané ekonomické zaťaženie. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzalo z opory, ktorú mu dáva Dohovor x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxm uvedených noriem Najvyšší súd Slovenskej xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxický ústav a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva), týkajúcich sa predmetného prípadu, a zdôraznilo, že prvoradým hľadiskom je záujem dieťxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxm konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe obsahuje nielen negatívnu povinnosť rešpektovať toto právo a neprimerane nezasahovať do práva na vzdelanie, ale zároveň aj pozitívnu povinnosť uroxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx základnej školy. Vzhľadom na definíciu primeraných úprav podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 2), ktoré predstavujú "nevxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda) bez ich konkretizácie na každý jednotlivý prípad. Je v rozpore s Dohovorom určiť opatrenia, ktoré prekračxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx bežnej triedy základnej školy nedostupným. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj v prípade nevyhnutnosti, je zabezpečenie servisu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxzdelávacieho programu.
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zákona, pričom sa zameriava na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do kategórie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami treba postupovať na základe diagnostického vyšetrenia žiaka, ktoré vykoná príslušné školské zariadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnostické vyšetrenie vykoná centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Diagnostiku ostatných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxmanie do škôl alebo tried určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na prijatie (integráciu) takéhoto žiaka do bežnxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxchnické, didaktické a pod.) a riaditeľ musí rozhodnúť tak, aby žiakovi vzhľadom na osobitosti jeho výchovno-vzdelávacieho procesu a fyzický a psychixxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zariadení, aj keď je takáto škola pri zdravotníckom zariadení zriadená. Dieťa sa stáva žiakom takejto školy až na písomný návrh príslušného lekára, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxať a začať vzdelávať.
Riaditeľ školy pri zdravotníckom zariadení prispôsobuje výučbu žiaka chorého alebo zdravotne oslabeného jeho zdravotnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xituácia, ktorá môže vzniknúť po prijatí žiaka do základnej školy určenej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda v priebehu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxnu je potrebná súčinnosť zo strany zákonného zástupcu. Zmeny môžu nastať "pozitívnym smerom", napríklad zmenou jeho zdravotného stavu do takej mieryx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxduje zmenu vzdelávacieho programu, napríklad pri žiakoch s mentálnym postihnutím prechod z Variantu A do Variantu B a pod. Ak sa riaditeľ školy nedohodxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z.z. o škxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx prijatia na vzdelávanie
KOMENTÁR
Toto ustanovenie a následne § 63 až 71 riešia problematiku prijímania žiakov na štúdium v stredných školách. Prxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrčovala vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpixxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xre účastníkov prijímacieho procesu, čo by sa dalo považovať za rozpor s článkom 13 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že povinnosti možno xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xevyžaduje vydanie vykonávacieho predpisu (vyhlášky).
Ustanovenie tohto paragrafu presne identifikuje, kto môže byť prijatý do prvých ročníkov xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa vzdelania a splnenie ďalších podmienok prijímacieho konania, ktoré si nastavuje škola.
Odseky 1 až 11 identifikujú stupeň xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxzajúci školský zákon umožňoval prijímať do prvých ročníkov osemročných vzdelávacích programov uchádzačov, ktorí úspešne ukončili štvrtý ročník záxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxu 2008 pri prijímaní na osemročné štúdium v gymnáziu alebo v konzervatóriu posunul vek o jeden rok vyššie, resp. absolvovaný ročník. Pri prijímaní týchxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa základnej školy.
Možno aj z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, školský zákon v ustanovení odseku 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xa nemalo stávať, aby žiak súbežne študoval dve stredné školy.
Na základe splnomocnenia, ktoré je uvedené v odseku 13, Ministerstvo zdravotníctva Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxem celkového vyhovujúceho zdravotného stavu sa kritériá zdravotnej spôsobilosti samostatne zameriavajú na sluchovú ostrosť a na centrálnu zrakovú xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxsterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotníckx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, pre prijatie do ktorých musí uchádzač prejsť cez overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Z toho vyplýva, že podmienkou prijatia dx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania je uvedené v prílohe vyhlášky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách. Podľa v súčasnosti platného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx
-
diplomovaný fyzioterapeut (kód odboru 5317 Q),
-
masér (kód odboru 5370 M),
-
obchodná akadémia - bilingválne štúdium (kód odboru 6317 M 74xx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxxx - šport (kód odboru 7902 J 77),
-
umenie a umeleckoremeselná tvorba 1 (kód skupiny študijných odborov 82),
-
umenie a umeleckoremeselná tvorba x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxenku nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2013, z 2. októbra 2014. Novelou školského zákona č. 324/2012 Z.z. sa ustanovil ako pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdmienok prijímacieho konania) aj dosiahnutý priemer známok uchádzača. Konkrétne, novela č. 324/2012 Z.z. zmenila znenie príslušných ustanovení txxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxorý spĺňa tieto podmienky:
a)
nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxší ako 2,0,
b)
splnil podmienky prijímacieho konania,
c)
získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemerný prospech z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxním, na konci druhého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0".
Napadnuté ustanovenie § 62 ods. 3 znelo: "Do prvého ročníka päťročného vzdelávxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu základnej školy a:
1.
nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň záklaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx
splnil podmienky prijímacieho konania,
3.
získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxlroku ôsmeho ročníka horší ako 2,0 alebo
b)
úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
1.
nemá priemerný prosxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0,
2.
splnil podmienky prijímacieho konxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka horšx xxx xxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo ročníka horší ako 2,75,
b)
splnil podmienky prijímacieho konania,
c)
získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka horší ako 2,75."
Na prijatie do študijného odboru na gymnáziu a bilingválnom gymnxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxaním horší ako 2, 0; v stredných odborných školách tento priemerný prospech xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxkej republiky vo veci ich súladu s článkom 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Návrh na začatie konania podala skupina 31 poslancov Národnej rady Sloxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvne nesúladný zásah do práva na prístup k vzdelaniu a nesúladnú zákonnú právnu úpravu rozdielneho zaobchádzania. Napádané zákonné ustanovenia zavádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé kritérium známok, sú fakticky vylúčené z možnosti ďalšieho vzdelávania nielen na niektorých formách stredných škôl, ale aj na vysokej škole. Pretožx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prekážku prijatia na vysokú školu. Napádané zákonné ustanovenia tým, že obmedzujú prístup k vzdelaniu na vybraných formách stredných škôl vybranej čxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ich prístupu k širšiemu vzdelávaniu na vyšších stupňoch. Navyše sťaženie prístupu k úplnému strednému vzdelaniu obmedzuje deti vo výbere ich budúcehx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxôsobujú, že z ďalšieho vzdelávania na vybraných stredných školách sú vopred vylúčené deti, ktoré "nemajú "dobré známky" v niektorých predmetoch a vybxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxigatórne, a tým vytvára pre skupinu detí s horším ako zákonom určeným prospechom automatickú prekážku v prístupe k vzdelaniu na gymnáziu alebo strednex xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxu, znamená zmarenie životných šancí detí, pretože prospech detí na základnej škole predurčí absolútne možnosti dieťaťa pokračovať v štúdiu nielen na xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, že vyslovil nesúlad ustanovení o priemernom prospechu s článkom 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy, čl. 13 ods. 2 písmx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxotokolu. Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol: "Z hľadiska posúdenia racionality a vhodnosti (a teda ústavnej akceptovateľnosti) napadnutej pxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxer, t. j nedosiahnutie zákonom ustanoveného priemeru známok (v zásade) znemožňuje samo o sebe žiakom prístup k štúdiu na gymnáziách a stredných odbornxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxčité skupiny žiakov z prístupu k štúdiu na gymnáziách alebo stredných odborných školách s maturitou pretože:
a)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtože výsledná známka na vysvedčení je vždy spojená aj so subjektívnymi prvkami, ako aj miestnymi špecifikami objektívneho charakteru,
b)
dosiahxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxôsobilosť žiaka študovať úspešne na strednej škole (a následne aj na vysokej škole), keďže stredoškolské štúdium, či už na gymnáziách, alebo strednýcx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
c)
diskvalifikačný charakter kritéria zákonom ustanoveného priemeru známok neumožňuje zohľadniť (objektivizovať) situácie, ktoré môžu nastxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.", spočívajúce nielen v "nezvládnutí" puberty, ale aj v ďalších objektívnych faktoroch negatívne vplývajúcich na výsledky štúdia, akými sa môžu staxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxoveniami školského zákona a v zásade legitímnym cieľom, ktoré ich schválením zákonodarca sledoval, chýba racionálna väzba, t.j. ústavný súd nepovažxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx drastickým zásahom do ústavou garantovaného práva na prístup k (stredoškolskému) vzdelaniu."
Na základe uvedeného rozhodnutia Ústavného súdu Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxjatie na strednú školu sa ani nezačala uplatňovať.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkej republiky č. 364/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
Vyhláška Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxsterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o strednej škole
Judikatúra
Nález Ústavného súdu Slovenskej xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxtup k štúdiu na gymnáziách a stredných odborných školách s maturitou. Ide o kritérium, ktoré nemožno považovať za dostatočne objektívne a ústavne spôsxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Prihlášky na vzdelávanie
KOMENTÁR
Podľa odseku 1 sa umožňuje uchádzačovi podať v podstate päť prihlášok. V termíne do 20. februára sa môxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania viď komentár k § 62 školského zákona). Prijímacia skúška do týchto odxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxé odbory vzdelávania. Prijímacia skúška do týchto odborov vzdelávania sa uskutoční v druhom úplnom májovom týždni.
Uchádzač má ešte jednu možnosťx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxáto prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni. Uchádzač sa môže uchádzať o štúdium v odboroch, do ktorých sa stredné školy rozhodli uskutxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxaný prostredníctvom základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Možno povedať, že základná škola je v zákonom ustanovenom termíne "doručovateľom" prihxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxjnených konkrétnych kritérií k prijatiu na strednú školu. Keďže ide v prevažnej väčšine o žiaka základnej školy (neplnoletého), prihlášku na štúdium xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxolu a zároveň termíny doručenia prihlášok xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx žiak záujem študovať strednú školu, ktorá vyžaduje pri prijímaní talentové skúšky, prihlášky podáva na základnú školu najneskôr do 20. februára. Ak ixx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxrávnosť údajov uvedených na prihláške. Následne je povinnosťou základnej školy odoslať prihlášky na zvolené stredné školy. Pri školách, v ktorých sa xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxí termín odoslania prihlášok, a to 20. apríl.
Pri podávaní prihlášok do prvého kola prijímacieho konania nie je povinnosťou uchádzača podávať prihxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxi prihlášky.
Vychádzajúc z ústavného článku 42, ktorý garantuje každému bez ohľadu na vek, právo na vzdelanie, školský zákon neobmedzuje hornú hraxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxly. V takom prípade si prihlášku na strednú školu odosiela priamo uchádzač.
Odsek 4 bol vložený zákonom č. 188/2015 Z.z. a reaguje na skutočnosti vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxania prihlášok na štúdium na strednej škole. Mnohí z nich nastupujú do výkonu trestu odňatia slobody po tomto termíne, či už z dôvodu umiestnenia vo výkoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxí ústavom na výkon trestu odňatia slobody zabezpečiť im plnenie povinnej školskej dochádzky alebo prípravu na povolanie podľa aktuálnej potreby.
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx štúdium. Ide napríklad o preverenie zdravotného stavu uchádzača umožňujúci študovať zvolený odbor ako aj údaje, ktoré sú dôležité pre nezameniteľnoxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxstéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ a stredná odborná škola na svojich webových sídlach zverejnia oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxenie kritérií, ktoré určí zamestnávateľ a ktoré zodpovedajú predstavám zamestnávateľa o vhodných uchádzačoch. Na základe posúdenia splnených kritxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxoriť učebnú zmluvu. Takému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxujmu o štúdium v systéme duálneho vzdelávania priloží k prihláške na vzdelávanie v strednej odbornej škole.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
Organizácia prijímacieho konania
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdbory vzdelávania, aspoň v základných rysoch, jednotné na území celej Slovenskej republiky, školský zákon splnomocnil ministerstvo školstva a minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxv (ministerstvá sú povinné toto zverejnenie urobiť do 15. októbra) je školským zákonom nastavený tak, aby si školy mohli v dostatočnom predstihu stanoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxilové predmety. Najviac určuje tri predmety, z ktorých uchádzač koná prijímacie skúšky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určuje prx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxjúcich rokov, dokumentu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách ako aj prostredníctvom údajov o príslušnom populačnom ročnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxdpokladaný počet tried, ktoré chce otvoriť v nasledujúcom školskom roku v dennej forme štúdia. Pri navrhovanom počte musí riaditeľ strednej školy vycxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Príslušným samosprávnym krajom je ten, na území ktorého sa stredná škola nachádza.
Podľa zákona č. 61/2015 Z.z. je úlohou samosprávneho kraja kaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxlýz a prognóz o vývoji trhu práce. Dôležitosť strategického regionálneho dokumentu je podčiarknutá aj tým, že vypracovaný dokument musí samosprávny xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ju schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Predmetný dokxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x kompetencii aj konečné slovo pri určovaní počtu tried prvých ročníkov pre jednotlivé stredné školy. Po prerokovaní počtu tried prvých ročníkov stredxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xednotlivé príbuzné študijné odbory a jednotlivé príbuzné učebné odbory, v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, konečné rozhodnutie o urxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x termíne do 31. októbra.
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenúva v § 31 ods. 3 okruh krxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxahuje na policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako ani xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škole na celom území Slovenskej republiky. Z určovania počtu tried samosprávnym krajom všeobecne záväzným nariadením sú vylúčené aj študijné odboryx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx z určovania počtu tried prvých ročníkov sa vzťahuje iba na bilingválne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe uzatvorenej medzinárodnej dohodxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx počtu tried prvých ročníkov stredných škôl v dennej forme štúdia.
Určovanie počtu tried prvých ročníkov v stredných školách pre žiakov so špeciálnxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxj dohody, ktoré sú vylúčené zo všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja, je v kompetencii príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xkresný úrad v sídle kraja, avšak pri určovaní počtu týchto tried prvých ročníkov musí zohľadňovať ďalšie kritérium, a to maximálnu hranicu piatich perxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxné gymnáziá nie je pre okresné úrady v sídle kraja ľahká úloha. Ich rozhodnutie možno napadnúť odvolaním (odvolacím orgánom je ministerstvo školstva) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxojej územnej pôsobnosti a tiež nastavil pre rozhodovanie také kritériá, ktoré vie v rámci svojho rozhodnutia aj dostatočne odôvodniť. Pri rozhodovanx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxlačného ročníka, sa pôvodne § 161 ods. 2 školského zákona uložila vtedajšiemu krajskému školskému úradu (zákonnými zmenami kompetencie následne prxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxv prvého ročníka osemročných gymnázií s konečnou hranicou 5% populačného ročníka do školského roka 2011/2012. V súvislosti s určovaním počtu žiakov oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxých ustanovení neustále posúva. Naposledy novelou školského zákona č. 188/2015 Z.z. bol termín zníženia na 5% opätovne posunutý na školský rok 2018/xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxáve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxho odboru vzdelávania prijatí.
Školský zákon vychádza v ústrety uchádzačovi resp. ich zákonným zástupcom, ktorí majú právo byť riadne informovanx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uchádzačov, termíny prijímacieho konania spolu s určeným maximálnym počtom prijatých žiakov, formu, obsah a rozsah prijímacích skúšok. Tieto termíxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xk ide o strednú odbornú školu, ktorá ponúka možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov prijímaných do prvého ročníka riaditeľ xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxíprava v systéme duálneho vzdelávania.
Pri určovaní formy prijímacej skúšky, jej obsahu a rozsahu odsek 2 dáva riaditeľovi strednej školy povinnoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školy ako jednotlivca. Pri kontrolnej činnosti môže kontrolný orgán vyžadovať preukázanie uskutočnenia prerokovania formy prijímacej skúšky v pedxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxje mať len určenú formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v zákxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konania. To znamená, že musia byť určené jasné, jednotné, jednoznačné a transparentné pravidlá pre vyhodnocovanie určených kritérií.
Kritériá pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xo najmenšej miere na základe subjektívneho hodnotenia. Čím precíznejšie sú nastavené kritériá prijímacieho konania, tým menšia je pravdepodobnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xodmienok na úspešné vykonanie skúšky, ako aj do určenia formy prijímacej skúšky do študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdeláxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm vzdelávaní. Tieto všetky náležitosti prijímacieho procesu určuje riaditeľ strednej odbornej školy spoločne s príslušným zamestnávateľom, samozxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xočníka základnej školy - "Monitoru 9". Školský zákon uložil všetkým riaditeľom stredných škôl povinnosť prijať bez prijímacej skúšky žiakov základnxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xyť napríklad to, že sa uchádzač musí umiestniť do určitého miesta, ktoré vyjadruje počet možných prijatých žiakov podľa odseku 1. Ak by takéto podmienkx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxsledky celoplošného testovania sú známe až po konaní talentových skúšok (od 25. marca do 15. apríla), výsledky testovania sa nezohľadňujú v prijímacox xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlávania, ak ide o prijatie do učebného odboru na základe splnenia určených kritérií bez konania prijímacej skúšky, alebo ak ide o prijatie žiakov, ktorx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ktorí boli prijatí na štúdium študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxostí alebo nadania, nemožno prijať uchádzača bez talentovej prijímacej skúšky. Štúdium v tanečnom konzervatóriu a v športových triedach gymnázia je xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxnosť gymnáziám s osemročnou dĺžkou štúdia prijímať žiakov iba do prvého ročníka (iba žiakov po ukončení piateho ročníka základnej školy). Uplatňovanxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxly). Z uvedeného vyplýva, že do gymnázia s osemročnou dĺžkou štúdia nemožno prijímať žiakov do vyšších ročníkov osemročného gymnázia. Predmetné ustaxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdiom z pôsobnosti § 70, ktorý umožňuje prijímanie uchádzačov do vyšších ročníkov stredných škôl.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xkolách
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
Prijímacia sxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a uchádza sa o štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským.
V zmysle práva príslušníka nároxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxm vzdelávacím programom v základnej škole, ktorú navštevoval a skúšku z ďalšieho predmetu (profilového predmetu určeného ministerstvom školstva na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxj menšiny, ku ktorej sa hlási. Treba však upozorniť na to, že konanie prijímacej skúšky v inom jazyku sa nekoná automaticky, ale len vtedy, ak túto požiadxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxovacím jazykom národnostnej menšiny hlási absolvent základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Termíny konania prijímacích skúšok sú škoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xri školách, v ktorých sa koná talentová skúška. Dôvodom je skutočnosť, že priamo škola si určuje termín talentovej skúšky v rozpätí od 25. marca do 15. apxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xonania prijímacích skúšok (prvé kolo) na väčšinu odborov vzdelávania určené na druhý úplný májový týždeň (v pondelok a vo štvrtok). Úplným májovým týžxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxžnosť riaditeľovi strednej školy vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadený počet voľných miest. Konkrétny termín prijímacích skúšok určxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxetnú vec vo svojom poradnom orgáne - pedagogickej rade.
Pre konanie všetkých prijímacích xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xiaditeľ pošle pozvánku najneskôr 5 dní pred konaním prijímacej skúšky, päťdňová lehota znamená, že uchádzač má mať pozvanie už doručené najneskôr 5 dnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odporúča sa doručiť pozvanie preukázateľným spôsobom, t.j. doručením oznámenia do vlastných rúk.
Odsek 9 vychádza v ústrety uchádzačovi. Dáva sa xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsť môže byť aj zneužívaná, preto je na riaditeľovi školy dostatočne preveriť a uznať dôvody neúčasti uchádzača na riadnom termíne. Riaditeľ školy má škxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xre prijímacie konanie v riadnom termíne (napríklad umiestnenie sa do určitého miesta).
Odsek 10 zamedzuje prenositeľnosť výsledkov prijímaciehx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnex xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školácx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxého súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 10/02 z 11. decembra 2003
Zákonná úprava, ktorá zvýhodňuje určitú skupinu osôb, nemôže byť len z tohto dôxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xraniciach primeranosti nielen akceptovateľné, ale niekedy aj nevyhnutné, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prístup k zabezpečeniu rovnosti v právach len také vychýlenie z univerzálneho chápania rovnosti (zákazu diskriminácie), ktoré má výslovný ústavný zxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxrdosti voči určitým skupinám osôb.
Rozhodovanie o prijatí
KOMENTÁR
V zmysle odseku 1 riaditeľ strednej školy nezriaďuje prijímxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xríprav a priebehu prijímacích skúšok.
Kritériá na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium vo zvolenom odbore alebo na výkon poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxie zdravotnej spôsobilosti dané všeobecne záväzným právnym predpisom. Týka sa to uchádzača, ktorý má záujem študovať napríklad v študijnom odbore gyxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx týka aj uchádzačov o prijatie na štúdium v zdravotníckych študijných odboroch. Ustanovenie § 62 ods. 13 školského zákona splnomocnilo ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoroch. V súčasnosti týmto predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxmacom konaní pre uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Legitímnym dôvodom na určité uprednostnenie môže byť to, že štúdium na strednej škole xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxu orientáciu. Zdravotné postihnutie uchádzača po ukončení školy sťažuje jeho uplatnenie v pracovnom procese. V porovnaní s ostatnými uchádzačmi má uxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxstujú určité objektívne znevýhodnenia súvisiace s pracovným zaradením. Na prípustnosť takéhoto pozitívneho opatrenia nie je jednotný názor v nadväxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxvenskej republiky ("Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie"xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xrijímacieho konania prijímať samostatne uchádzačov do systému duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. Ide o zohľadnenie skutočnoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxmacej skúšky sa môžu líšiť od prijímacej skúšky určenej pre ostatných uchádzačov o štúdium.
Odsek 5 ukladá riaditeľovi strednej školy povinnosť naxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxitor 9) ako aj výsledky v súťažiach. Zohľadňovať úspechy v súťažiach v prijímacom konaní možno iba tie, ktoré súvisia s obsahom študijného alebo učebnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsí umiestnenie riaditeľ strednej školy brať do úvahy v rámci prijímacieho konania. Z uvedeného vyplýva, že riaditeľ strednej školy nemá brať do úvahy vxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx konania na štúdium v stredných školách.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení nixxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov pre zdravotnícke študijné odbory
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ako všeobecne akceptovaný prístup k zabezpečeniu rovnosti v právach len také vychýlenie z univerzálneho chápania rovnosti (zákazu diskriminácie), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxšpektovať rovnosť príležitostí v praxi, zásada rovnakého zaobchádzania, ako aj spôsob, ktorým sa tieto princípy zabezpečia v reálnom živote, vrátanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh opatrení by mohlo dôjsť k tomu, že opatrenia by sa stali základom pre tzv. prevrátenú diskrimináciu osôb, ktoré by neboli adresátmi výhod spojených s txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxe cieľa, po ktorého dosiahnutí by došlo k ich eliminácii tak, aby odstraňovanie nerovnakej štartovacej pozície nevyústilo do porušenia všeobecného pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx mala byť v súlade s princípmi právneho štátu, by mala obsahovať aj rámcové vymedzenie metód na dosahovanie tohto cieľa tak, aby sa nenarušila rovnováha x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvýhodňuje určitú skupinu osôb, nemôže byť len z tohto dôvodu označená za takú, ktorá porušuje princíp rovnosti. V oblasti hospodárskych, sociálnychx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx prirodzené nerovnosti medzi rôznymi skupinami ľudí. V ústavnom poriadku Slovenskej republiky sa uznáva ako všeobecne akceptovaný prístup k zabezpexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa prirodzené nerovnosti medzi ľuďmi, ktorých nevyrovnávanie prostredníctvom zákonných opatrení by mohlo viesť k neodôvodnenej tvrdosti voči určitxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxého princípu rovnosti musí byť obmedzená na to, čo je nevyhnutné a proporcionálne na dosiahnutie materiálnej rovnosti prostredníctvom pozitívnych oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnosť zverejniť výsledky prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Vo všeobecnosti možno xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxjnenia. Treba si uvedomiť, že na strednú školu sa vzťahujú príslušné povinnosti o ochrane osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxo "údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu". V zmysle uvedeného by sa zverejnenie výsledkov prijímacieho konania prostredníxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj ochrane. Preto školský zákon nastavil pravidlá zverejňovania výsledkov prijímacieho konania prostredníctvom prideleného kódu uchádzačovi.
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxá poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Po ukončení prijímacieho konania a rozhodnutí o prijatí, riaditeľ strednxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xdborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne zoznam ostatných uchádzačov.
V lehote do troch pracovných dnx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxnosť rozhodnutia o prijatí uchádzača na štúdium v strednej škole je podmienená zápisom prijatého uchádzača. Termín zápisu si určuje každá stredná škoxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx na inú strednú školu. Prenášať zápisný lístok môže uchádzač iba na strednú školu, na ktorú bol rozhodnutím riaditeľa strednej školy prijatý. Zrušením xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxia sa umiestnili v poradí, ktoré prekračuje stanovený počet možných prijatých uchádzačov a podali odvolanie (preskúmanie rozhodnutia).
Uchádzaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxončil štúdium a podáva si opätovne prihlášku na niektorú strednú školu. Taký uchádzač už nie je žiakom základnej školy. Ak podľa dikcie ustanovenia zápxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xroti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí možno podať opravný prostriedok. Lehota na podanie opravného prostriedku je odlišná pri školáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok) v znení neskorších predpisov Proti rozhodnutiu riaditeľa takejto strednej školy možno podať odvolanie do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnuxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxvaní o prijímaní na strednú školu osobitnú odvolaciu lehotu určuje priamo školský zákon v odseku 4, ktorý lehotu na odvolanie skrátil na päť dní.
Osoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v § 38 ods. 5 až 9 zákona č. 596/2003 Z.z. Aj rozhodnutie riaditeľa súkromnej alebo cirkevnej školy musí obsahovať zákonom ustanovené náležitosti (výrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxadosť o preskúmanie rozhodnutia" a lehota na podanie tohto opravného prostriedku je 15- dňová.
Z dôvodu preukázania objektívnosti rozhodovania axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm konaním. Právo nahliadnuť do týchto prác má dokonca aj učiteľ základnej školy, ktorý vzdelával uchádzača v príslušnom vyučovacom predmete
Ustanxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť v oblasti verejnej správy, je verejným činiteľom. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijímaní uchádzačov na strednú školu rozhoduje o právaxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteľa v zmysle § 326 Trestného zákona, ak prijme uchádzača na strednú školu napriek tomu, že uchádzač nesplnil podmienky pre prijatie podľa tohto záxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona. Toto platí obdobne na všetky rozhodovania o právach a právom chránených záujmoch, ktoré riaditeľ robí
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxj školy predkladá zriaďovateľovi návrhy počtov tried prvého ročníka
-
do 30. júna - zriaďovatelia stredných škôl predkladajú samosprávnemu kraxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxým štúdiom vo svojej územnej pôsobnosti,
x
xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody), ktorých jx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdmety na prijímacie skúšky,
-
do 31. októbra - samosprávny kraj pre jednotlivé stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti rozhodne všeobecne závxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sa konajú talentové skúšky, určí:
1.
termín prijímacích skúšok,
2.
počet žiakov, ktorých možno prijať,
3.
formu, obsah a rozsah prijímacex xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
1.
termín prijímacích skúšok,
2.
počet žiakov, ktorých možno prijať,
3.
formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky,
4.
kritériá na prijaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxvé skúšky,
-
do 28. februára
1.
základná škola odosiela prihlášky na strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky,
2.
uchádzač, ktorý nie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxxx
xx
xxxladná škola odosiela prihlášky na strednú školu, kde sa nekonajú talentové skúšky,
2.
uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, odosiela prixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxditeľ strednej školy),
-
v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a vo štvrtok - konanie prvého kola prijímacích skúšok (okrem škôl s talentovými xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxx xxxovom týždni v utorok - konanie druhého kola prijímacích skúšok (pre všetky stredné školy).
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 122/2013 Z.z. o oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxe študijné odbory
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxoti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium vyplýva, že súčasťou prijímacieho konania boli prijímacie testy, majú aj tieto testy tvoriť súčasť administraxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxk odbornosti, je pochybný. Nedostatok odborných znalostí súdu nemôže byť dôvodom pre nevykonanie navrhnutého dôkazu.
Rozsudok Najvyššieho súdu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu verejným činiteľom v zmysle § 89 ods. 8 Trestného zákona. Preto naplní znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxými predpismi. Ak prijme úplatok v súvislosti s rozhodovaním o prijímaní uchádzača na strednú školu, naplní aj znaky trestného činu prijímania úplatkx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdelávania a prípravy v stredných školách
KOMENTÁR
Školský zákon určil rovnaký postup pri prijímaní na externú a kombinovanú formu štúdia, ako nx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dosť výrazne zjednodušil. K významnej zmene ustanovenia § 69 došlo s účinnosťou od 1. apríla 2015. Nutnosť tejto úpravy vyplynula z potreby zosúladenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxčovať počty tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia, nemá však kompetenciu určovať počty tried prvých ročníkov v externej a kombinovanej forme štúxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zriaďovateľom každoročne do 30. apríla. Pokiaľ ide o počty tried prvého ročníka v dennej forme štúdia, na ich určovanie sa vzťahuje kompetencia samospxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxoly, ale neboli prijatí. Preto prihlášku na toto štúdium je možné podať nielen do 31. mája, ale aj do 31. júla.
Aj v prípade nadväzujúcich foriem odborxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx má stredná odborná škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. V prípade prijímacieho konania na tieto formy vzdelávania sa museli rovnako preklopxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxva poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, k prihláške na vzdelávanie pripojí aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálnexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxej škole, zamestnávateľ s ním následne uzatvorí učebnú zmluvu.
Na určenie formy, obsahu a rozsahu prijímacej skúšky, určenie kritérií na prijatie xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxde školy. Ak ide o strednú odbornú školu, ktorá je zapojená do systému duálneho vzdelávania, všetky záležitosti týkajúce sa prijímacej skúšky a procesx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xáto ingerencia zamestnávateľa vyplýva zo skutočnosti, že zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie a na ten účel uhrádza aj všetky náklady spoxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsí byť uchádzačom doručená najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Termíny konania prijímacích skúšok uvedené v odseku 7 sú určxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xchádzači, ktorí sa nerozhodli o uchádzanie sa o štúdium na vysokej škole a druhý (augustový) termín využijú tí, ktorí boli neúspešní pri prijímaní na vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to do troch dní o do dňa konania prijímacej skúšky.
Špecifikum systému duálneho vzdelávania sa aj v tomto prípade premieta do výsledkov prijímacixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. Ide o zohľadnenie skutočnosti, že obsah prijímacej skúšky a kritéria na prijatie do odborného vzxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxých uchádzačov o štúdium.
Pri prijímacom konaní a konečnom prijatí na štúdium sa v týchto formách štúdia nevyžaduje zápis.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobilosti pre uchádzačov pre zdravotnícke študijné odbory
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Zxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxým pre uchádzačov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu prestali byť žiakmi strednej školy a následne sa rozhodli pokračovať v štúdiu na strednej škole. Väčšinox xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xočníka prostredníctvom prijímacieho konania preukázať, že majú znalosti z nižších ročníkov.
Sú stredné školy, ktoré v priebehu štúdia poskytujú xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxo strednej škole, musí preukázať úspešné získanie stupňa vzdelania poskytované v nižšom ročníku predmetnej strednej školy. Napríklad, ak sa uchádzax xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodľa školského zákona sa v šesťročnom konzervatórium po štvrtom ročníku koná maturitná skúška a získava úplné stredné odborné vzdelanie, ktorého prexxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxníka. Pri prijatí do vyššieho ročníka, ide o osobu, ktorá nie je žiakom žiadnej školy a prijímacia skúška v rámci prijímacieho konania je na základe školxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa samostatným procesom.
Keďže v systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa a pripravuje sa na povolxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávania prijatý žiak do vyššieho ročníka. Odsek 4 preto výslovne ustanovuje, že ustanovenia o prijímaní do vyšších ročníkov stredných škôl sa nevzťahuxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odbxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xkolách
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva s republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
V záujme xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxosť získavania, ale aj poskytovania informácií a tiež zberu a uchovávania údajov súvisiacich s procesom prijímacieho konania.
Odsek 3 vytvára legxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxmi potrebami) a sú vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, aby mohli v plnení povinnej školskej dochádzky pokračovať v strednej škole. Ide o žiakoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxnú školu, v ktorej si môžu uplatniť svoje právo na vzdelanie, určí okresný úrad v sídle kraja po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, riaditeľom a zrxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné práva žiakov a ich zákonných zástupcov, bude musieť ísť o vzájomnú dohodu všetkých zúčastnených strán.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx A VZDELÁVANIA V STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Spôsoby ukončovania
KOMENTÁR
Ustanovenie taxatívne vymenúva všetky druhy skúšok, ktorými sa ukončxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx určitý stupeň vzdelania podľa ustanovenia § 16 školského zákona. Nasledujúce ustanovenia školského zákona (§ 73 až 92) bližšie určujú podrobnosti o sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstvx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška č. 64/2015 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxmu a športu Slovenskej republiky o stredných školách
Záverečná skúška
KOMENTÁR
V zmysle predchádzajúcich ustanovení školského záxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelania a vyššie odborné vzdelxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xds. 4 písm. a) alebo b)], musí byť tento vzdelávací program ukončený záverečnou skúškou, ktorá sa uskutoční v zmysle § 73. Záverečnou skúškou sa ukončuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdelávacieho programu v odbornom učilišti. Aby mohla byť skúška uznaná ako záverečná, musí spĺňať všetky atribúty záverečnej skúšky, tak ako ich určil xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxa časť.
Ak ide o žiaka, ktorý vykonával praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na základe učebnej zmluvy, praktická časť jeho záverečnej skúxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxná škola so zamestnávateľom v zmluve o duálnom vzdelávaní dohodli aj na inom mieste konania záverečnej skúšky, napríklad priamo v strednej odbornej škxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxi a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme a v ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.
Aby žiak mohol konať zxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxých spôsoboch ukončovania štúdia žiaka, aj v prípade záverečnej skúšky sa rozlišuje riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie. K zmene usxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pokiaľ ide o časové obmedzenie konania praktickej časti záverečnej skúšky, a doplnili sa aj chýbajúce dôvody pre konanie záverečnej skúšky v mimoriadxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxa. V pôvodnom znení ustanovenia, teda do 1. septembra 2015, sa v ustanovení o záverečnej skúške uvádzalo, že praktickú časť záverečnej skúšky možno vykxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxečnej skúšky konať, spôsobili nejednotnosť v praxi. Preto sa teraz v odseku 5 výslovne uvádza, že ak si to vyžaduje charakter odborných činností, ktoré xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx To znamená, že sa ľubovoľnosť v termíne konania praktickej časti záverečnej skúšky odstránila tak, že sa nastavilo časové obmedzenie jej konania na drxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xasledujúceho školského roku. Od 1. septembra 2015 sa doplnili chýbajúce dôvody, pre ktoré sa má záverečná skúška konať v mimoriadnom skúšobnom obdobíx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náhradnej záverečnej skúšky môžu byť riaditeľom strednej odbornej školy ospravedlnené napríklad zdravotné dôvody žiaka alebo aj skutočnosť, že žiax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxceho školského roka.
V odseku 7 sa žiakovi poskytujú tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, počas ktorých sa nezúčastňuje na vyučovaní, ale pripraxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxrave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávaxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxa
KOMENTÁR
Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium v:
1.
gymnáziu najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu študijxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx odbornej škole nadstavbového štúdia, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom učebnom odbore,
4.
konzervaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu, v ktorom sa uskutočňuje len odborná zložka maturitnej skúšky.
Zákon umožňuje xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxto žiak študuje len odborné predmety a vykoná aj maturitnú skúšku len z odbornej zložky. Takýto postup sa uplatňuje aj v konzervatóriu.
Cieľom maturxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v príslušnom študijnom odbore.
Pri maturitnej skúške je žiak skúšaný z obsahu a rozsahu učiva, ktorý je v rámci jednotlivých všeobecnovzdelávacícx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxže byť upravený pri konkrétnom školskom roku vzhľadom na zmeny napríklad v štátnych vzdelávacích programoch alebo v obsahu vzdelávania a pod. Stanovexx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Odsek 2 sa venuje zloženiu maturitnej skúšky v stredných odborných školách a v konzervatóriu. V súlade s poslaním týchto stredných škôl, ktorým je niexxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxránke praktickej aplikácie získaných zručností. Ustanovenie tohto odseku preto rozdelilo maturitnú skúšku na dve časti:
1.
teoretickú časť (do txxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxke),
2.
odbornú zložku.
Odborná zložka sa ďalej delí na:
1.
teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky,
2.
praktickú časť odxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxek. Pri odborných predmetoch maturitnej skúšky rozsah učiva určujú vzdelávacie štandardy.
Na základe experimentálneho overovania nového modelx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxturitnej skúšky. Tento systém prebral aj školský zákon a ustanovením odseku 3 vytvoril priestor na to, aby predmety maturitnej skúšky mohli pozostávax x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Vyhláška č. 318/2008 Z.z. rozdeľuje všeobecnovzdelávacie maturitné predmety do "skupín predmetov maturitnej skúšky" podľa oblastí. Rozdelenix xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxty,
3.
prírodovedné predmety,
4.
ostatné predmety.
Predmety, zaradené do jednotlivých skupín, z ktorých je možné vykonať maturitnú sxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
xxglický jazyk,
2.
francúzsky jazyk,
3.
nemecký jazyk,
4.
ruský jazyk,
5.
španielsky jazyk,
6.
taliansky jazyk.
Predmety zx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx skupiny prírodovedných predmetov sú:
1.
biológia,
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx
xx
xxskriptívna geometria,
3.
ekológia,
4.
ekonomika,
5.
estetika,
6.
evanjelické a. v. náboženstvo,
7.
chorvátsky jazyk,
8.
kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx,
14.
poľský jazyk,
15.
praktická časť odbornej zložky,
16.
právo,
17.
psychológia,
18.
reformované náboženstvo,
19.
slovxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xmenie a kultúra,
27.
rómsky jazyk a literatúra,
28.
ďalší predmet z učebného plánu ŠkVP po schválení ministerstvom školstva.
Škola v ráxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxturovať aj z takýchto predmetov, musí mať vopred daný súhlas ministerstvom školstva. Túto situáciu rieši práve posledný bod 28 zo skupiny ostatných prxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxmto mieste identifikovať jednotlivé časti maturitnej skúšky.
Základnými časťami, z ktorých môže pozostávať maturitná skúška z predmetu, sú:
1x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxá rôzne formy).
Formami internej časti sú:
1.
písomná,
2.
ústna,
3.
praktická,
4.
predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckéxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
kombinácie foriem v bode 2 až 6.
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podľa určeného žánru a je, tak ako externá časť maturitnej skúšky, zadávaná celoplošne na celom území Slovenskej republiky. Písomnú formu internej čaxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xu konaniu internej časti maturitnej skúšky:
-
ak preukáže, že má úspešne ukončený ročník, v ktorom sa koná maturitná skúška,
-
absolvoval písomxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxrnej škole alebo konzervatóriu,
-
absolvoval externú časť maturitnej skúšky, ak je v predmete určená.
Pred úspešným ukončením maturitnéhx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx časť maturitnej skúšky v danom predmete vyhláškou č. 318/2008 Z.z. určená),
-
písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (podľa toho, či je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxnimka je pri praktickej časti odbornej zložky pre zdravotnícke odbory, ktorú maturant koná až po úspešnom ukončení maturitného ročníka.
Skladba pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xa žiaka až po jej ukončenie je legislatívne nastavená tak, aby boli zohľadnené všetky aspekty jej konania, ako napríklad vytvorenie databázy maturantxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žiaka strednej školy povinne maturovať zo štátneho jazyka a z jedného cudzieho jazyka. Ostatné predmety si žiak vyberá z predmetov, ktoré sa na škole učxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa, etická výchova a pod.).
V praxi môže nastať situácia, že žiak sa na škole vzdelával v predmete francúzsky jazyk a v priebehu štúdia prestúpil na inú xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky jazyk. Táto voľba je možná práve s odkazom na odsek 5, kde sa uvádza, že žiak môže konať maturitnú skúšku z vyučovacích predmetov, v ktorých "sa vzdelávxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenčného rámca. Spoločný európsky referenčný rámec je dokument, ktorý popisuje spôsob získavania jazykových kompetencií a je podľa úrovne získxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxyku na úrovni stupňov B1, B2 alebo C1.
Okrem skladby maturitných predmetov určených vyhláškou č. 318/2008 Z.z., odsek 7 § 74 školského zákona dáva žxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxovoľnú maturitnú skúšku môžu byť iba predmety uvedené v § 12 vyhlášky č. 318/2008 Z.z. a zvoliť si môže maximálne dva dobrovoľné predmety.
Pri zvolexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo ich kombináciu.
Výsledky z dobrovoľnej maturitnej skúšky neovplyvňujú výsledné hodnotenie žiaka na maturitnej skúške.
Odchýlky od pravxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxinárodnou zmluvou (týka sa to tried a škôl s bilingválnym vzdelávaním pokryté uzatvorenou medzinárodnou zmluvou) alebo sa vzdeláva podľa medzinárodxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxa školským vzdelávacím programom a vzhľadom na určité špecifiká vzdelávania, sa nemôže maturita vo všetkých častiach riadiť všeobecnými podmienkamx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxorné predmety, koná maturitnú skúšku len z odbornej zložky maturitnej skúšky.
V nadväznosti na zavedený systém duálneho vzdelávania sa praktická xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxcká časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná na inom mieste, napríklad priamo v strednej odbornej škole.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxa
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, PL. ÚS 5/05 z 24. marca 2005
V konaní o súlade vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx. 1 Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol, že zo splnomocňovacieho ustanovenia § 25 ods. 7 (aj ďalších dvoch ustanovexxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx by bolo možné vymedziť ako právo na maturitnú skúšku s vopred vymedzeným a nezmeniteľným obsahom, známym pri prijímaní študenta na štúdium na strednú šxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xrčenie sa považuje zároveň za prihlásenie. To znamená, že ak žiak maturitného ročníka neurobí úkon určenia si predmetov maturitnej skúšky, nie je k matxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xyhodnocovaná prostredníctvom NÚCEM-u, preto žiak musí byť vopred zaradený spolu s identifikačnými údajmi do systému na spracovanie a vyhodnotenie mxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu, a teda oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si má právo zvoliť na maturitnú skúšku.
Podľa odseku 2 v rovnakom termíne do 30. septembra môžx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxené predmety na maturitnú skúšku potrebuje zmeniť, alebo sa do 30. septembra z nejakého objektívneho dôvodu neprihlásil na vykonanie maturitnej skúšxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu. Ide o oznamovaciu povinnosť zo strany žiaka a triedny učiteľ musí s touto informáciou naložiť tak, aby predmety boli zmenené.
V uvedenom termíne (xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxhlásenie sa na maturitnú skúšku. Oznámenie, ktorého obsahom je určitá zmena k vykonaniu maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie, škola musí akxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxským zákonom a s vykonávacím predpisom (napr. skladba predmetov, určený počet predmetov, určenie predmetu, v ktorom sa žiak vzdelával, hodinová dotáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa maturitnej skúšky, prípadne o dodatočné prihlásenie na maturitnú skúšku. Žiadosť musí byť písomná a podaná najneskôr do 31. januára a je na rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx predĺženie lehoty (najneskôr do 31. januára) na zmenu maturitnej skúšky alebo o dodatočné prihlásenie na maturitnú skúšku.
Dôvody na predĺženie lxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx že okrem dlhodobého pobytu v zahraničí a zdravotného stavu, môže ísť aj o iné akceptovateľné dôvody. Riaditeľ školy má kompetenciu posúdiť aj iné dôvodxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Samozrejme, pri tomto posudzovaní riaditeľ musí skúmať aj to, či ide o predmety, v ktorých sa žiak vzdelával.
Školy sa v súčasnosti stretávajú s prípxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxaničí. Žiak spresnené informácie získava mnohokrát vycestovaním priamo do zahraničnej školy alebo z dôvodu iného systému vzdelávania sa informácie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxu predmetu na maturitnej skúške. Ide o prípad, keď žiak má zvolené predmety na maturitnú skúšku, prípadne aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku a následne sx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xa rozhodnutí riaditeľa, či akceptuje neskorší termín podania žiadosti o zmenu a dôvod uzná ako "dôvod osobitného zreteľa". Ak žiak podá písomnú žiadosx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxi a uvedie dôvody zmeny, splnil podmienky podľa odseku 3 a riaditeľ sa musí so žiadosťou vysporiadať. Podľa znenia odseku 3 riaditeľ nerozhoduje, ktoré xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x nadväznosti na prípravu potrebných testov na externú časť maturitnej skúšky, ktoré vypracúva NÚCEM, v nadväznosti na menovanie predsedov jednotlivxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx časť internej časti maturitnej skúšky sa mohla zrealizovať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase.
Skladbu predmetov na maturitnú skúšku, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podľa druhu strednej školy.
Pre gymnáziá sú predmetmi maturitnej skúšky:
1.
slovenský jazyk a literatúra,
2.
povinný predmet zo skupiny prxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxný predmet.
Pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským sú predmetmi maturitnej skúšky:
1.
maďarský jazyk a literatúra,
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
Pre gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským sú predmetmi maturitnej skúšky:
1x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxdmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
Pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
slovenský jazyk a literatúra,
2.
druhý vyučovací jazyk,
3.
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnej skúšky:
1.
slovenský jazyk a literatúra,
2.
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
3.
teoretická časť odbornej zložky,
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xazyk a literatúra,
2.
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxktická časť odbornej zložky.
Pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským sú predmetmi maturitnej skúšky:
1.
ukrajinský jazxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxy,
5.
praktická časť odbornej zložky.
Pre triedy stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú predmetmi matxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxornej zložky.
Okrem týchto predmetov si žiak môže dobrovoľne zvoliť ešte dva ďalšie predmety na dobrovoľnú maturitnú skúšku.
Vo všeobecnosxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa škole.
V tejto časti treba ešte spomenúť, že voliteľným predmetom zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetox xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xeho štúdia najmenej šesť. Do súčtu ustanovenej hodinovej dotácie možno započítať aj týždennú hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxTÁR
Externá časť maturitnej skúšky je zadávaná centrálne z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. V záujme zachovania objektivity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xamestnanec školy, na ktorej sa skúška koná.
Výnimku z tohto mechanizmu konania externej časti maturitnej skúšky majú niektoré predmety, ktoré sa vxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe táto medzinárodná zmluva s ďalšími podrobnosťami určenými vo vykonávacom protokole.
Externá časť maturitnej skúšky pozostáva z centrálne zadaxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu. Overuje sa napríklad, slovná zásoba, porozumenie textu, orientácia v texte, znalosť gramatiky.
Externú časť maturitnej skúšky majú predmety:
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxúra,
9.
maďarský jazyk a literatúra,
10.
ukrajinský jazyk a literatúra,
11.
matematika.
Žiak koná maturitnú skúšku z predmetov, kxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch cudzích jazykov. Jeden z týchto predmetov je povinný cudzí jazyk. Žiak si môže zvoliť aj ďalší cudzí jazyk na maturitnú skúšku. Pri predmete cudzí jazxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxdbe predmetov zo skupiny cudzích jazykov zvolí žiak aj ďalší cudzí jazyk, pri tomto predmete koná už iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. Tx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxú formu maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky,
-
z ostatných predmetov zo skupiny cudzích jazykov, ústnu formu internex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxomnej forme (zaužívané ako "písomná forma internej časti" maturitnej skúšky alebo v skratke ako "PFIČ") pozostáva z centrálne zadaného súboru tém alexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xyhlasujú prostredníctvom rozhlasu okrem tém z cudzieho jazyka, sú vyhlásené v rovnakom čase a rovnaké zadania platia pre všetkých maturantov v konkréxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom rozhlasu, ale losovanie sa za prítomnosti dozorujúcej notárky uskutočňuje na pôde NÚCEM a školám sa témy oznamujú prostredníctvom internetu.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxa,
8.
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
9.
maďarský jazyk a literatúra,
10.
ukrajinský jazyk a literatúra.
(Zoznam predmetxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xx xxxoná z predmetu "matematika".)
Predchádzajúce ustanovenia školského zákona hovoria, že interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetocx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxrná časť maturitnej skúšky, museli by sme tam zahrnúť aj "písomnú formu".
Písomná a ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa týka všeobecnovxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjoba komplexnej odbornej práce alebo projektu, obhajoba úspešnej súťažnej práce, realizácia a obhajoba experimentu) sa uplatňujú v stredných odborxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxrma internej časti maturitnej skúšky nie je "písomný test", ako bolo uvedené v predchádzajúcom znení. V skutočnosti táto časť maturitnej skúšky podľa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxovalo zmätok vo výklade, preto sa novelou školského zákona spresnilo, čo je písomná forma internej časti maturitnej skúšky.
V odseku 7 školský zákox xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxmálne z troch maturitných predmetov. Do tohto počtu maximálnej hranice troch predmetov sa nezahŕňa predmet konaný v písomnej forme internej časti matxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxúšaný ústne, sa musí zmestiť do piatich pracovných dní. Aj táto podmienka nezahŕňa maturitné predmety v písomnej forme internej časti maturitnej skúšxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skúšku. Školský zákon nastavil pravidlo, že žiak koná skúšku z maturitného predmetu v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.
Výnimkou je určenie jazxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxnú externú časť maturitnej skúšky.
Skôr, ako túto problematiku rozvedieme, treba sa vrátiť k skladbe maturitných predmetov v bilingválnom vzdeláxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
-
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
-
jeden voliteľný predmet až štyri volitxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
druhý vyučovací jazyk,
-
teoretická časť odbornej zložky,
-
praktická časť odbornej zložky.
Pri určení skúšobného jazyka predmetx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxúšky z predmetu, ktorý má určenú externú časť maturitnej skúšky.
Podľa súčasne platnej legislatívy ide o prípad, keď si žiak bilingválneho vzdelávxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxenskom jazyku. Ak ide o triedy, ktoré sú pokryté medzinárodnou zmluvou a v nej sú nastavené osobitné pravidlá na vykonanie maturitnej skúšky v predmete xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xaturitnej skúšky z predmetu, ktorý sa žiak učil v cudzom jazyku a pre predmet nie je určená externá časť maturitnej skúšky.
Pri takýchto voliteľných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxal podľa ŠkVP.
Školský zákon odsekom 10 reaguje na skutočnosti, ktoré sa v praxi reálne stali a v ktorých bolo potrebné zrušiť výsledky externej častx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxúšky v rozpore so zákonom alebo porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxnie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
V § 2 citovaný zákon ukladá dodržxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxvmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxiky dostalo testy s vyhodnotenými odpoveďami. Z istého hľadiska by sa dalo uvažovať aj nad tým, že žiaci, ktorí nedostali testy s vyhodnotenými odpoveďxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou (žiaci, ktorí dostali testy s vyhodnotenými odpoveďami).
V zmysle § 9 ods. 1 a 2 antidiskriminaxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa domáhať najmä txxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxerané zadosťučinenie.
V praxi môže nastať situácia, že nie sú dodržané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx priebeh konania maturitnej skúšky v súlade so zákonom, a aby všetci žiaci konali externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtrovi školstva, aby v prípade zistenia uvedených skutočností mohol vo veci konať.
V odseku 11 sa žiakovi poskytuje päť po sebe nasledujúcich vyučovxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblasxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx5 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.zx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxeciálnych školách
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxlách
Termíny konania maturitnej skúšky
KOMENTÁR
Konanie maturitnej skúšky je rozdelené na obdobia:
1.
Riadne skúšobné obdobie x xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxuritnej skúšky a do konca júna aj interná časť maturitnej skúšky.
2.
Mimoriadne skúšobné xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xby v období apríl až máj mohol vykonať externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky žiak, ktorý sa z objektívnych dôvxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxo je určený pre náhradný termín na vykonanie internej časti maturitnej skúšky.
Riadne skúšobné obdobie sa týka všetkých častí maturitnej skúškxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxentrálne zadané témy alebo zadania) určuje ministerstvo školstva.
Podľa postupne stanovených krokov, pri konaní externej časti maturitnej skúšxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxjú tieto skúšky podľa predmetov. Napríklad v jeden deň sa koná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra, v ďalší deň z predmetov cudzí jazyk, na ďalxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s určením predmetov v konkrétnom dni sa môže každoročne meniť. Rozhodovaciu kompetenciu v tejto veci má ministerstvo školstva.
Termíny konania inxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx alebo typu školy alebo od školského vzdelávacieho programu a preto pri určovaní termínu okresný úrad v sídle kraja musí zohľadňovať navrhnutý termín, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh termínu konania maturitnej skúšky, sa odvíja od územnej pôsobnosti kraja, v ktorom sa škola nachádza.
Mimoriadne skúšobné obdobie sa týka:
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxky slúži najmä pre tých žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období, a to najmä zo zdravotných dôvodov alebo pre žiakxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnej časti maturitnej skúšky sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v termíne riadneho skúšobného obdobia v nasledujúcom školskom roxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx maturitnej skúšky a pre písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa koná v septembri v nasledujúcom školskom roku alebo v termíne riadneho skúšoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xaturitnej skúšky a pre písomnú formu internej časti maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva.
Ak žiak neprospel na externej časti alebo písxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvi školy najneskôr:
-
do 30. júna, ak chce konať opravnú maturitnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka,
-
do 30. septembra, ak chce kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxku musí byť urobený prejav vôle, ktorú preukazuje žiak písomným prihlásením.
Septembrový termín konania opravnej maturitnej skúšky volia predovxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxe, teda potrebujú získať požadovaný stupeň vzdelania ako podmienku prijatia na štúdium na vysokej škole. Požadovaným stupňom vzdelania je podľa § 56 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo úplné stredné odborné vzdelanie. Tento žiak môže byť v zmysle § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. podmienečne prijatý s tým, že musí preukázať získanie požadxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxitnej skúšky pri externej časti maturitnej skúšky a pri písomnej forme internej časti maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva.
Miesto, kdx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxôr 30 dní pre konaním skúšky.
Pri internej časti maturitnej skúšky (okrem písomnej formy) sa náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška kxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov.
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republikx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxorov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/201x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa a určuje, že záverečnou pomaturitnou skúškou sa ukončuje pomaturitné zdokonaľovacie štúdium alebo pomaturitné inovačné štúdium. V pomaturitnom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxanom študijnom odbore na strednej odbornej škole, preto sa pomaturitnou záverečnou skúškou overuje úroveň zdokonalenia alebo inovácie vedomostí a zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm na získané nové kompetencie), by mal byť preklasifikovaný zo stupňa 3A (úplné stredné vzdelanie - vyššie sekundárne) do stupňa 4 postsekundárne vzdexxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sa vzdelával v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu alebo v pomaturitnom inovačnom štúdiu.
Záverečná pomaturitná skúška sa člení na teoretickú čaxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxujúceho školského roka).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministerstva škxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
Absolventská skúška
KOMxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvovanému študijnému odboru na strednej odbornej škole,
-
vyššie odborné štúdium, v ktorom žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxborné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým žiaci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon povolania v študijnom odbore diplomovaná všxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxntskej skúšky sa nemusí brať ohľad na prijímacie konanie na vysoké školy, lebo povinným predpokladom prijatia na štúdium na vysokej škole nie je získanxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré už všetci budúci absolventi majú. Druhým dôvodom je, že prvoradou úlohou vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania nie je prípraxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xiadne skúšobné obdobie je v júni.
Obdobne ako pri praktickej časti záverečnej skúšky, aj v prípade absolventskej skúšky sa určuje výnimka pre možnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxenia týchto výkonov tak, aby sa uskutočnili v druhom polroku školského roka, v ktorom má žiak absolventskú skúšku konať, teda absolventské výkony sa môxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxptembra 2015 dopĺňajú dôvody konania absolventskej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období, ktoré prebieha v septembri alebo vo februári nasledujúcexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxskej skúšky s tým, že dôvodom konania náhradnej absolventskej skúšky môžu byť riaditeľom strednej odbornej školy ospravedlnené dôvody, najmä zdravoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxôr však k 15. septembru nasledujúceho školského roka.
Žiakovi sa poskytuje päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, počas ktorých sa nezúčastňuxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxtroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva škxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z.z. o sústave xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx2015 Z.z. o stredných školách
Maturitné komisie
KOMENTÁR
Organizačné zabezpečenie a priebeh maturitnej skúšky je školským zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia,
3.
predmetová maturitná komisia.
Centrálnu úroveň reprezentuje ústredná maturitná komisia (počet členov nie je školským zákonom určxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxak rozhodovaciu a ani schvaľovaciu kompetenciu, ale vystupuje ako odborný poradný orgán ministerstva školstva vo veci maturitnej skúšky, či už z hľadxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxovi školstva.
Školskú úroveň maturitných komisií reprezentuje školská maturitná komisia (tvoria ju predseda školskej maturitnej komisie, riadxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxm školskom roku uskutočňuje. Vzhľadom na zabezpečenie plynulosti priebehu maturitnej skúšky jedným z členov školskej maturitnej komisie je vždy riaxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkej maturitnej komisie, podľa odseku 7 menuje príslušný okresný úrad v sídle kraja pre stredné školy nachádzajúce sa v územnej pôsobnosti kraja. Túto mxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvia školských xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxedov školských maturitných komisií menuje ministerstvo školstva. Druhá zahraničná strana medzinárodnej zmluvy menuje podpredsedu školskej maturxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnania maturitných skúšok, čím preberá určitú garanciu objektívnosti a jednotnosti podmienok maturitnej skúšky, ponecháva si kompetenciu na menovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia na všetkých stredných školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.
Predseda školskej maturitnej komisie zxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xre riadny priebeh skúšok.
Menovanie skúšajúcich (členov) v jednotlivých predmetových maturitných komisiách je v kompetencii príslušných riadixxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxly.
S účinnosťou od 1. septembra 2015 vstupuje do procesu menovania členov predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxtnej komisie. Skúšajúci zástupca zamestnávateľa je riadnym členom predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky s právom hodxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
V záujme zachovania objektivity x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxačných predpokladov pre výkon týchto funkcií.
Pre výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie nie je potrebné iba preukázanie kvalifikácxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxorej má vykonávať funkciu predsedu komisie.
Skúšajúcich predmetových maturitných komisií vymenúva riaditeľ príslušnej strednej školy z radov pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkej maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie a odseky 6 a 7 podmienky na výkon funkcie člena týchto komisií v triedach a v stredných školách s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtupcu zamestnávateľa alebo príslušnej stavovskej organizácie do predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxstnej štátnej správy v školstve. Predseda školskej maturitnej komisie tak získava postavenie zástupcu štátu a z uvedeného dôvodu kompetencie jednotxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxravenosti a organizácie maturitnej skúšky a zároveň bol zabezpečený štátny dohľad nad priebehom a vyhodnotením konanej maturitnej skúšky.
Predsxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xáväznými právnymi predpismi. Predseda školskej maturitnej komisie zároveň svojim podpisom na vysvedčení o maturitnej skúške potvrdzuje, že bolo jexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxov nie je na maturitnej skúške prítomný predseda školskej alebo predmetovej maturitnej komisie. Z dôvodu zachovania plynulosti a nerušeného priebehx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxditeľ školy na maturitnú skúšku prizvať "odborníka z praxe" (nemusí spĺňať podmienku pedagogickej spôsobilosti). V záujme preverenia, že žiak získax xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxť.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej sxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o neumožnení vykonania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre fyzické osoby štúdia jednotlivých predmetov nemá povahu rozhodnutia, ktorx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxná listom len dodatočne oznamuje svoj postup spočívajúci v neumožnení vykonania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky bližšie neurčeným fyzxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxčneného zásahu, ktorým žalobkyňa prípadne mohla byť dotknutá. Konanie žalovanej, ktoré mohlo žalobkyňu zasiahnuť, malo povahu faktickej aktivity, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx komisia pre záverečnú skúšku a skúšobná komisia pre absolventskú skúšku
KOMENTÁR
Záverečné skúšky alebo absolventské skúšky majú oprotx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxojenie s trhom práce a praxou - absolventi sú v prvom rade pripravovaní pre prax. Z uvedeného dôvodu je zloženie jednotlivých skúšobných komisií osobitxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xa profil skúšaného žiaka flexibilitou zloženia skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, ktorá sa skladá zo stálych členov (sú oprávnení skúšať všetkýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo profilu skúšaného.
Odseky 3 a 4 teda upravujú zloženie skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. Ak ide o žiaka, ktorý sa pripravoval na povolanie v sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxorných vyučovacích predmetov ustanovuje povinné členstvo v komisii zástupcu zamestnávateľa, u ktorého skúšaný žiak vykonával praktické vyučovanixx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xielni v tzv. školskom systéme, alebo ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý vykonával praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa na základe zmluxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxť zamestnávateľov v záujme prepojenia s potrebami trhu práce. V uvedenom prípade má stavovská organizácia (Slovenská obchodná a priemyselná komora, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxová únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení) možnosť delegovať svojho zástupcu ako ďalšieho člena skúšobnej komisie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xvojho zástupcu, skúšobná komisia je platne zložená aj bez tohto člena, keďže ide iba o možnosť stavovskej organizácie delegovať svojho zástupcu do skúxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxl v systéme duálneho vzdelávania. Na tejto záverečnej skúške je účasť zamestnávateľov zabezpečená zamestnávateľom, ktorý má so žiakom uzatvorenú učxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxolský zákon bližšie nešpecifikoval kvalifikačné predpoklady, ktoré majú zástupcovia zamestnávateľov ako členovia skúšobnej komisie pre záverečnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxnej stavovskej organizácii.
Na základe požiadaviek zamestnávateľov sa od 1. septembra 2015 doplnili kvalifikačné predpoklady pre skúšajúceho zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxho pôsobenia ako člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, spočívajúce v príslušnom dosiahnutom vzdelaní a vykonávanej praxi. Tieto kvalifikačxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx okrem splnenia kvalifikačných predpokladov sa vyžadujú aj minimálne štyri roky pedagogickej praxe.
Tak ako pri odbornej zložke maturitnej skúškxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxšku sa však vyžaduje súhlas predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. Odborník z praxe ako člen skúšobnej komisie nemôže hodnotiť žiaka, ale môxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xkolstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnanxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamexxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobne, ako pri záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúšky, aj v prípade absolventskej skúšky je skúšobná komisia zložená zo stálych členov a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxsolventskú skúšku v konzervatóriu.
Ak sa absolventská skúška koná na strednej odbornej škole, v záujme prepojenia s trhom práce a overenia prakticxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa.
Ak ide o žiaka, ktorý sa pripravoval na povolanie v systéme duálneho vzdelávania, tak, ako pri záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxické vyučovanie.
Ak stredná odborná škola nie je zapojená do systému duálneho vzdelávania a ide o absolventskú skúšku žiaka, ktorý vykonával praktxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania uzavretej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, aj v tomto prípade školskx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská banská komora, Slovenská lesníxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxa skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
Ak príslušná stavovská organizácia, ktorá vykonáva vecnú pôsobnosť k príslušnému študijnému odborxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxavovskej organizácie delegovať svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku a nie o povinnosť.
Túto možnosť však príslušná stavoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xabezpečená zamestnávateľom, ktorý má so žiakom uzatvorenú učebnú xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsie pre absolventskú skúšku na strednej odbornej škole, ale aj na konzervatóriu je prísediaci učiteľ, ktorý je kvalifikovaný.
Do 1. septembra 2015 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxentskú skúšku spĺňať, uvádzal len požiadavku odbornej spôsobilosti v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, pričom jej posúdenie bolo na prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxceho zástupcu stavovskej organizácie a skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, pre možnxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania a vykonávanej praxe v požadovanej dĺžke. Tieto kvalifikačné predpoklady upravuje odsek 7.
Predsedox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx a podpredsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku vyžaduje aj podmienka vykonávania najmenej štyroch rokov pedagogickej praxe.
Obdobne axx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxníkovi z praxe. Na jeho účasť v skúšobnej komisii pre absolventskú skúšku sa však vyžaduje súhlas predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku. xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstvx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov
KOMENTÁR
Keďže záverečná skúška a absolventská skúška sú skúšky, na základe ktorých sa priznáva štátom uznávaný stupeň vzdxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxedsedom skúšobných komisií je osoba, ktorú určí štátny orgán - príslušný okresný úrad v sídle kraja, a ktorý tak koná v zmysle § 10 zákona č. 596/2003 Z.z. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxorej sa záverečná skúška alebo absolventská skúška koná.
Ostatných stálych členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo stálych členov skxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxká skúška koná.
Člena skúšobnej komisie, ktorý je zástupcom zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravoval v systéme duálneho vzdelávania a člena sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Ustanovenie § 85, okrem organizačných záležitostí týkajúcich sa menovania členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a skúšobnej komisie pre abxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xa príslušná skúška koná, menovanie jednotlivých členov skúšobných komisií uskutočniť.
Na účely zabezpečenia informovanosti stavovských organxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxnosťou od 1. septembra 2015 doplnila povinnosť okresného úradu v sídle kraja písomne informovať príslušné stavovské organizácie o počte skúšobných kxxxxxx x x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xídle kraja tak musí urobiť najneskôr do 22. apríla.
S účinnosťou od 1. septembra 2015 sa doplnil aj chýbajúci dátum, dokedy riaditeľ školy má navrhnuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxvinnú účasť v skúšobnej komisii zástupcu zamestnávateľa, u ktorého žiak vykonával praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na základe učxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho priebehu a riadnej organizácie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhlášxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Klasifikácia a hodnotenie ukonxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to stupňom prospechu, percentom alebo percentom a percentilom. Percentilom sa hodnotí len externá časť maturitnej skúšky.
Vo všeobecnosti možxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxdanie vyhlasuje centrálne, sa uskutočňuje percentami. Interná časť maturitnej skúšky, ktorej zadanie sa neurčuje centrálne, sa hodnotí stupňom proxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxrnej časti maturitnej skúšky najneskôr 10 dní pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
Aby výsledok xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xohľadnilo jeho hodnotenie počas celého štúdia.
Niektoré predmety majú externú časť maturitnej skúšky ako aj písomnú formu internej časti maturitxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxatných foriem (takzvaná ústna odpoveď). Žiak je v predmete hodnotený pri jednotlivých častiach maturitnej skúšky samostatne. Vyhláška č. 318/2008 Zxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx úspešne maturitnú skúšku z predmetu, musí mať úspešnosť v určitých percentách v externej časti, v písomnej forme internej časti a musí vykonať ústnu skxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxej časti maturitnej skúšky:
1.
ak v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxj skúšky získa viac ako 25% a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov a stupeň prospechu z ústnej formy internej časti maturitnxx xxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxritnej skúšky:
1.
ak v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% a stupeň prospechu z ústnej formy maturitnej skúšky je najhorší 3,
2.
ax x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej odpovede xx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xdsek 3 nastavuje mechanizmus, ktorý by mal zabrániť neobjektívnemu hodnoteniu. Umožňuje žiakovi, alebo ním poverenej osobe nahliadnuť do maturitnýxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnotil.
xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxania námietok voči hodnoteniu. Námietku možno podať v určenej lehote podľa toho, o akú časť maturitnej skúšky ide.
Námietky sa doručujú riaditeľovx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxou hodnotenia predmetu na maturitnej skúške, je Štátna školská inšpekcia a pri stredných zdravotníckych školách Ministerstvo zdravotníctva Slovenxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxne o opatrení smerujúcom k odstráneniu stavu, ktorý preukazuje porušenie pravidiel hodnotenia. Tieto opatrenia môžu byť:
-
uloženie záväzného poxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sa podľa odseku 5 uskutočňuje pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení a za prítomnosti školského inšpektora.
Žiak je úspešný na maxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxi dobrovoľnej maturitnej skúške. Pri konečnom hodnotení maturitnej skúšky sa neprihliada na úspešné alebo neúspešné hodnotenie predmetu dobrovoľnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxza.).
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxch súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxj skúške školský zákon neumožňuje klasifikáciu vyjadrovať v percentuálnej úspešnosti, ale len stupňom prospechu. Takýto spôsob klasifikácie a hodnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxlýva, že postup pri hodnotení žiaka by mal byť taký, že známku pri jednotlivých častiach záverečnej skúšky, teda z písomnej časti záverečnej skúšky, prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxrných vyučovacích predmetov a následne o nej rozhoduje komisia hlasovaním.
V nadväznosti na zavedenie systému duálneho vzdelávania do odborného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxv členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku.
Pokiaľ ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý vykonával praktické vyučovanie v školskom systéme v dixxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnou školou, tak bol ponechaný mechanizmus rozhodujúceho hlasu predsedu skúšobnej komisie. Ak však ide o žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálnehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zmluvy. Uvedená prednosť hlasu zástupcu zamestnávateľa súvisí so skutočnosťou, že zamestnávateľ uzatvorením zmluvy o duálnom vzdelávaní so strednxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške, a to tak, že musí zohľadňovať všetky časti záverečnej skúšky. To znamená, že celkové hodnotenie žiaka nx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxámky z ústnej časti záverečnej skúšky.
Odsek 4 ustanovuje povinnosť pre predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, aby žiaka oboznámil s celxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxvinný žiaka s hodnotením oboznámiť v ten deň, v ktorom žiak vykonal ústnu časť záverečnej skúšky.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxa Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
xxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxúške sa neuskutočňuje jej externá časť, preto sa klasifikácia absolventskej skúšky nevyjadruje percentom úspešnosti.
Absolventská skúška sa člxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skúška koná. Preto odsek 2 určuje, že klasifikácia žiaka sa určuje z jednotlivých častí absolventskej skúšky, a to tak, že známku pri jednotlivých častxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisia hlasovaním. V nadväznosti na zavedenie systému duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy sa s účinnosťou od 1. septembra 2015 novxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxľ ide o absolventskú skúšku žiaka konzervatória alebo o absolventskú skúšku žiaka strednej odbornej školy, ktorý vykonával praktické vyučovanie v škxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxdnou odbornou školou, tak bol ponechaný mechanizmus rozhodujúceho hlasu predsedu skúšobnej komisie. Ak však ide o žiaka, ktorý sa pripravoval v systéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxde učebnej zmluvy. Uvedená prednosť hlasu zástupcu zamestnávateľa súvisí so skutočnosťou, že zamestnávateľ uzatvorením zmluvy o duálnom vzdelávanx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxo sa vykoná celkové hodnotenie žiaka na absolventskej skúške, a to tak, že musí zohľadňovať všetky časti absolventskej skúšky. To znamená, že celkové hxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Odsek 4 ustanovuje povinnosť pre predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, aby žiaka oboznámil s celkovým hodnotením absolventskej skúšxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxlednú časť absolventskej skúšky.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Opravná skúška
KOMENTÁR
Odseky 1 a 2 určujú pravidlá pre povoľovanie vykonxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xomisiu. Aby žiak mohol požiadať o vykonanie opravnej skúšky, môže byť neúspešný maximálne v dvoch predmetoch maturitnej skúšky.
Pri konaní záverexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxlasifikovaný stupňom 5) v jednej časti záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky. Znamená to, že nemusí opravnú skúšku v predmete konať zo všetkýcx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xo troch rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia.
Ak bol žiak neúspešný aj v opravnej skúške, školský zákon dáva žiakovi ešte jednu šancu, a to moxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxhej opravnej skúšky sa vzťahuje lehota na vykonanie opravnej skúšky (najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy).
Odxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonal opravnú maturitnú skúšku, bol neúspešný vo viacerých častiach záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky alebo bol neúspešný na opravnej záxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxčnú pomaturitnú alebo absolventskú) rozhoduje príslušná skúšobná komisia.
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xkolách v znení neskorších predpisov
Spoločné ustanovenia o ukončovaní štúdia
KOMENTÁR
Ustanovenie rieši mechanizmus pre konanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxneskôr do troch rokov od skončenia posledného ročníka strednej školy.
Dôvodom konania skúšky v náhradnom termíne môže byť dlhodobé ochorenie, úraxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxúšky, maturitnej skúšky, pomaturitnej a absolventskej skúšky a z objektívnych dôvodov sa jej nemôže zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť riaditeľoxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxpravedlnený, nie je klasifikovaný. V takomto prípade sa môže prihlásiť na konanie skúšky v náhradnom termíne. Dôvody, pre ktoré sa nemohol žiak zúčastxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlásenie k vykonaniu náhradnej skúšky. Pri konaní náhradnej skúšky z predmetu, môže ísť iba o časť skúšky alebo jednu z jej foriem.
Ak žiak svoju neúčaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxa, ako keby štúdium zanechal. Pri neospravedlnenej neprítomnosti na skúške, žiak prestáva byť žiakom školy nasledujúci deň po dni, kedy sa skúška konaxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xšetko zabezpečené, aby sa mohla dobrovoľná skúška realizovať.
Odsek 4 ustanovuje postup pri nevhodnom správaní sa žiaka na skúške. Z legislatívnexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtanovenia tohto zákona, a to hlavne povinnosti žiakov, ktoré sú definované v ustanovení § 144 ods. 4 školského zákona. Ak sa žiak na príslušnej skúške spxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xredsedom skúšobnej komisie alebo pedagogickým zamestnancom konajúcim dozor. Ak skúšku preruší príslušný predseda, žiak opakuje skúšku v riadnom texxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxda príslušnej skúšobnej komisie. Ak predseda nerozhodne pokračovať v skúške, prerušenie skúšky je potvrdené a žiak musí skúšku opakovať.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školáxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie vysvedčenia žiakovi o:
-
maturitnej skúške (pri ukončení štúdia niektorých študijných odborov v strednej odbornej škole sa vydáva aj doklad o zíxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxčný list),
-
záverečnej pomaturitnej skúške,
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxisterstvo vnútra Slovenskej republiky schvaľuje tlačivo vysvedčenia pre školy, ktorých je zriaďovateľom (policajné stredné odborné školy a strednx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxkých dôvodov ho nemá k dispozícii, môže školu požiadať o vydanie "odpisu" vysvedčenia. Takéto vysvedčenie stredná škola vystaví nanovo. Na vyplnenie xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxone č. 395/ 2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva Slovenskej repxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxlo, aké náležitosti má obsahovať vysvedčenie.
Vo všeobecnosti možno povedať, že vysvedčenie sa podľa ustanovenia § 18 školského zákona vydáva v šxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím sa vysvedčenie vydáva v oboch jazykoch prípadne vysvedčenie v slovenskom jazyku a vysvedčenie v druhom vyučovacom jazyku.
Vysvedčenie o maturixxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale deň, v ktorom bola vykonaná posledná časť maturitnej skúšky. Určenie tohto dátumu je dôležité pre určenie, kedy žiak prestáva byť žiakom školy.
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdĺžená na desať dní od jej uskutočnenia, a to najmä z dôvodu jej vyhodnocovania Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.
Vysvedčenie x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvedčenia o absolventskej skúške školský zákon uviesť opomenul.
Vysvedčenie je dokladom o získanom stupni vzdelania, výučný list je dokladom o zísxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtivita pri konaní skúšok a aj pri jej hodnotení. Preto činnosti, ktoré vykonávajú predsedovia, členovia skúšobných komisií a tiež prizvaní odborníci x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xe vysielajú pedagogického zamestnanca na výkon činnosti predsedu skúšobnej komisie do inej školy, musia zabezpečiť chod svojej školy zastupovaním zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa odmenu a na strane druhej vytvoril v zákone č. 317/2009 Z.z. podmienky, na základe ktorých možno zabezpečiť "vynútiteľnosť" plnenia povinností pedxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx že činnosť predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov, vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxateľ viazaný § 136 ods. 1 Zákonníka práce, teda ide o prekážku v práci s náhradou mzdy.
Výkon tejto činnosti je teda prekážkou v práci, ktorá je vo všeobxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxočenského významu a spoločenského záujmu obdobný význam.
Súvisiace ustanovenia
§§ 11, 16, 18, 73, 74, 76, 78, 79
Súvisiace vnútroštátne práxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
Zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxvenie § 91 vo vzťahu k ukončovaniu štúdia na strednej škole určuje presný dátum, kedy žiak prestáva byť žiakom školy. Tento dátum sa odvíja od druhu strexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxaxi mylný záver, že ak žiak strednej školy úspešne ukončil štúdium, je žiakom školy do 31. augusta (do konca školského roka). Práve § 91 v jednotlivých oxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xkoly nasledujúcim dňom po dni, kedy vykonal záverečnú, maturitnú, záverečnú pomaturitnú alebo absolventskú skúšku.
Toto presné určenie dátumu v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxravotného poistenia, prihlásenia sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Ak bol žiak na záverečnej, maturitnej, záverečnej pomaturitnex xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxnie ukončiť.
Odsek 5 samostatne rieši problematiku vo vzťahu k žiakovi vzdelávaného v šesťročnom konzervatóriu. Žiak konzervatória so šesťročnox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbo mu bola povolená náhradná skúška (vôbec maturitnú skúšku neabsolvoval a bude ju konať až v náhradnom termíne), pokračuje podmienečne v štúdiu v ďalšxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxho roka piateho ročníka.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 92 je akýmsi zhrnutíx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xtúdia prestáva byť žiakom školy nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o zanechaní štúdia riaditeľovi strednej školy (rieši § 39 ods. 2 školskéhx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxať ročník (rieši § 37 ods. 2 školského zákona).
Pri nepovolení opakovať záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo abxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxaka zo štúdia, prestáva byť žiakom školy dňom doručenia právoplatného rozhodnutia riaditeľa o vylúčení žiaka zo školy. Ide o rozhodovanie v rámci spráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xtúdia v cirkevnej alebo v súkromnej strednej škole, proces rozhodovania riaditeľa rieši § 38 ods. 5 až 9 zákona č. 596/2003 Z.z. Z uvedených ustanovení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xoručenia rozhodnutia do vlastných rúk zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi, proti ktorému už nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhoxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxe byť v rozhodnutí vyznačený i neskorší termín vylúčenia (t.j. po právoplatnosti rozhodnutia alebo po doručení rozhodnutia riaditeľa súkromnej alebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xyznačeným v rozhodnutí.
Prerušenie štúdia rieši § 34 školského zákona. Avšak to, že počas doby prerušenia štúdia žiak prestáva byť žiakom školy, upxxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xkolstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Ustanovenie je splnomocxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xúčasnosti vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpixxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxedných školách v znení neskorších predpisov
SIEDMA ČASŤ
ŠKOLY PRE DETI ALEBO ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Prvx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx x xxx možno do určitej miery považovať za nástupcov § 28 až 32c zákona č. 29/1984 Zb. (predchádzajúci školský zákon), ktoré riešili problematiku špeciálnyxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, sú špeciálne školy. Tento termín sa však nie vždy musí premietnuť aj do názvu školy.
Aby sme si ozrxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením podľa § 2 písm. k) je osoba, ktorá je:
1.
zdravotne postihnutá,
2.
chorá alebo zdravotne oslabená,
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxotným znevýhodnením.
Dieťaťom alebo žiakom so zdravotným postihnutím sa rozumie osoba:
-
s mentálnym postihnutím,
-
sluchovým postihnutxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmi vývinovými poruchami,
-
s viacnásobným postihnutím.
Dieťaťom alebo žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným sa rozumie osoba:
-
s ocxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi poruchami sa rozumie osoba:
-
s poruchou aktivity a pozornosti,
-
s vývinovou poruchou učenia.
Dieťaťom alebo žiakom s poruchou správaxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Tieto definície sú následne v odseku 2 § 94 premietnuté do názvov jednotlivých vzdelávacích programov určených pre deti a žiakov so zdravotným znevxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm zostal rovnaký, aký umožňoval predchádzajúci školský zákon. Školský zákon pozná tri základné formy vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhoxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xx
kolektívnu integráciu - zriadenie triedy pre detí alebo žiakov v škole určenej pre bežnú populáciu [odsek 1 písm. b) bod 1],
3.
odlúčená forma vzdexxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xx xx xxxxime k prvému odseku tohto ustanovenia, samostatne zriadené školy pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa považujú za "špeciálne školy", xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxve detí a žiakov s určitým zdravotným postihnutím.
Treba však odlišovať "špeciálnu školu" vo vyššie uvedenom ponímaní a "špeciálnu školu", ktorá mx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možno povedať, že sa tak školský zákon vrátil do doby, kedy sa takéto škoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx školského zákona podrobnosti o názvoch škôl pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením rieši vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxi so zdravotným znevýhodnením sa označujú názvom "špeciálna materská škola". V prepojení na § 27 školského zákona možno odvodiť, že spojením špeciálxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xeskoslovenskej republiky poznal už Moravský zemský zákon z roku 1890, ktorý predpisoval, že "deti hluchonemé x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe formy vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením tak, aby všetky tieto formy boli v súlade s princípmi školského zákona (§ 3 písm. h) sloboxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xešpektuje jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav [§ 144 ods. 1 písm. e)],
-
právom na organizáciu výchovy a vzdelávania, ktorá zohľadxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žiaka podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje, aby bol vzdelávaný podľa vzdelávacích programov špeciálnxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxieda sa zriaďuje spravidla pre deti alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia a pri výchove a vzdelávaní v tejto triede sa postupuje podxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxych dôvodov nezvládli vzdelávanie v príslušnom ročníku, doučili chýbajúce vedomosti. Špecializovaná trieda slúži na kompenzáciu "chýbajúceho" vzxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx trieda nie je totožná so špeciálnou triedou, keďže ich poslanie je rozdielne.
Iné
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Judikatúxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnu povinnosť rešpektovať toto právo a neprimerane nezasahovať do práva na vzdelanie, ale zároveň aj pozitívnu povinnosť urobiť všetky kroky vedúce k nxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm na definíciu primeraných úprav podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 2), ktoré predstavujú "nevyhnutné a adekvátne zmeny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdagóga, logopéda) bez ich konkretizácie na každý jednotlivý prípad. Je v rozpore s Dohovorom určiť opatrenia, ktoré prekračujú nevyhnutnú mieru, a texx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xkoly nedostupným. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj v prípade nevyhnutnosti, je zabezpečenie servisu odborníkov - špeciálneho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR
V odseku 1 sú vymenované druhy škôl, v ktorých sa má poskytovať výchova a vzdelávanie deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxať rovnocenný stupeň vzdelania so stupňom vzdelania, ktorý sa poskytuje "zdravým" deťom a žiakom, mala by sa škola nazývať tak, ako je uvedené v písmenáxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx pre "bežnú" populáciu.
Ak použijeme takéto názvy druhov škôl (základná škola a stredná škola), môžeme dedukovať, že v takejto škole sa zabezpečuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xo zdravotným znevýhodnením (s normálnym intelektom a aj s mentálnym postihnutím) používa názov "špeciálna materská škola" (pozri aj komentár k § 94).
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx o školy, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Odsekom 3 školský zxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xeprijatí takéhoto dieťaťa alebo žiaka do školy musí predchádzať diagnostika, ktorú zabezpečí príslušné zariadenie výchovnej prevencie a poradenstxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xa to, aby vykonávali túto diagnostiku, musia byť pred zriadením zaradené do siete škôl a školských zariadení. V prípade dieťaťa alebo žiaka so zdravotnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxno-pedagogického poradenstva.
Odsek 4 zaväzuje tvorcu ŠVP pre tieto školy k tomu, aby požiadavky na materiálno-technické a didaktické zabezpečexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia určujúceho práva dieťaťa [§ 144 ods. 1 písm. e) a odseky 2 a xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxôcky, pre nepočujúce deti a žiakov zabezpečiť právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xchopnosťou zabezpečiť právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania a pod.].
Odsekom 5 školský zákon reaguxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx využitie predpokladá naozaj len pre deti a žiakov, ktorým ich zdravotné znevýhodnenie neumožňuje sa vzdelávať integrovaným spôsobom. Po druhé, z dôvxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa zriaďovať špeciálne školy ako internátne. Ich vznik bližšie určuje zákon č. 596/2003 Z.z. V záujme prepojenia vyučovacieho procesu v škole a výchovx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prepojenie tak procesov, ako aj informovanosť príslušných pedagogických a odborných zamestnancov.
Tak ako odsek 4, je aj odsek 6 realizáciou právx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoriem a metód, ktoré zodpovedajú potrebám dieťaťa alebo žiaka a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Napxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa bežných materských škôl, základných škôl a stredných škôl, obdobne rieši aj v systéme špeciálnych škôl. Z uvedeného dôvodu odsek 7 ustanovuje, že nie xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxlávacie programy špeciálnych škôl, sú rovnocenné so stupňami vzdelaní získaných vo vzdelávacích programoch bežných škôl. Vzdelávací štandard prísxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxkov so zdravotným znevýhodnením v § xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxych školách. Druhá veta odseku 7 smeruje k tomu, že ak sa v bežnej škole zriadi príslušná špeciálna trieda, bude sa výchovno-vzdelávací proces v nej prebxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xkole zriaďovať špeciálne triedy. Táto veta má dva rozmery. Prvý je ten, že v špeciálnej škole sú všetky triedy špeciálne. Druhým rozmerom je to, že vzdelxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xe možné v špeciálnej škole zameranej na príslušný druh zdravotného znevýhodnenia (napr. telesné postihnutie) zriadiť špeciálnu triedu, ktorá je zamxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxciálna základná škola, základná škola, stredná škola zameraná na určitý druh zdravotného postihnutia, praktická škola a odborné učilište) pôsobil axxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxistenta a činnosti pedagogického nedajú absolútne oddeliť. Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec vykonávajúci asistenciu učiteľovi pri jehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxch školských aktivít. Pre výkon činností asistenta učiteľa sú ustanovené kvalifikačné požiadavky vyhláškou č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej sprxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxstnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxýhodnením (špeciálna materská škola) sa transformovala zo školského zariadenia na školu.
Výchova a vzdelávanie v nej sa musí uskutočňovať podľa vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx deti s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti. Možno tak povedať, že pre deti s takýmito špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 28 ods. 2, t.j. ako osobnostný vývoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, resp. príprava na život v spoločnosti. Tento cieľ sa dá plniť len v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxovať špeciálna materská škola pre menej ako štyri deti. Štandardne sa predpokladá, že minimálny počet detí vzdelávaných v špeciálnej materskej škole xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xre triedu. V zmysle odseku 3 by mali byť triedy v týchto materských školách z hľadiska veku, druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia homogénnymi. Slovx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xákon v presvedčení, že naplnenie citovaných práv dieťaťa z § 144 (pozri komentár k § 95) je možné len do určitého počtu detí v triede, určil, že v triede môxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxk o dve deti. Školský zákon nestanovuje žiadne konkrétne dôvody, ktoré by mal riaditeľ špeciálnej materskej školy zohľadňovať pri povoľovaní prekročxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxtenciu ponechať triedu s nižším počtom detí, ako je minimálny počet, teda menej ako štyri deti.
Súvisiace ustanovenia
Súvisxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
KOMENTÁR
x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx znevýhodnením uvedené v § 94 ods. 2. Na základe uvedeného možno konštatovať, že základné školy možno zriadiť pre žiakov so zdravotným postihnutím (sluxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxotne oslabených (známe školy pri zdravotníckych zariadeniach). Pre deti s vývinovými poruchami učenia a s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvania, ktoré sú umiestnené v špeciálnych výchovných zariadeniach, sa môže v zmysle § 128 uskutočňovať v školách so vzdelávacím programom pre žiakov s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxným znevýhodnením používajú špecifické formy a metódy, a preto musí byť niekedy dĺžka vzdelávania dlhšia v porovnaní s dĺžkou vzdelávacích programov xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlušného stupňa vzdelania, ale z titulu svojho znevýhodnenia na to potrebuje viac času. V praxi sa najčastejšie stretávame s predlžovaním vzdelávaciexx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže mať 9 až 11 ročníkov. Špecifikum je, že pri týchto školách sa nezriaďujú nulté ročníky, ale tzv. prípravné rxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka špeciálnej základnej školy. Vzdelávanie v prípravnom ročníku sa už považuje za prvý rok plnenxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe, respektíve dokonca vyžaduje, výchovu a vzdelávanie hospitalizovaných žiakov. Odborníci sa vyjadrujú, že pri niektorých diagnózach je výchovno-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné v zdravotníckych zariadeniach učiteľmi materských škôl a základných škôl pre žiakov s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xentálnym postihnutím. Vzdelávacie programy pre takýchto žiakov sú rozdelené do troch kategórií A, B a C, ktoré sú nastavené na vzdelávanie žiakov s menxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxx
-
počty žiakov v škole a
-
počty žiakov v triede.
Pri zriadení špeciálnej základnej školy je určený minimálny počet na 10 žiakov. Avšak ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx Škola sa nemusí zrušiť ani vtedy, ak počet žiakov klesne pod osem (najmä ak je v nasledujúcom školskom roku predpoklad zvýšenia počtu žiakov). Kompetenxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxet 4 a maximálny na 10 žiakov (s možnosťou prekročenia maximálneho počtu o dvoch) sa týka tried žiakov základných škôl so zdravotným znevýhodnením ako ax xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v triede je školským zákonom daná riaditeľovi školy. Školský zákon nepodmieňuje toto rozhodnutie riaditeľa udelením súhlasu zriaďovateľa a ani ŠŠI. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxuje najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu postihnutia, ročníkov a podľa variantu mentálneho postihnutiax
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxutím,
-
so sluchovým postihnutím,
-
s telesným postihnutím,
-
s narušenou komunikačnou schopnosťou,
-
s vývinovými poruchami učenix x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxku je určený pre žiakov:
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtne oslabených v škole pri zdravotníckom zariadení.
Najvyšší počet 8 žiakov v prvom až deviatom ročníku je určený pre žiakov:
-
s poruchami správxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxíckom zariadení).
Najvyšší počet 6 žiakov v prvom až deviatom ročníku je určený pre žiakov nechodiacich na lôžku v škole pri zdravotníckom zariaxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
x x xxxxxx xx xxxxom ročníku,
-
10 v šiestom až deviatom ročníku.
Pre žiakov s mentálnym postihnutím variantu B je najvyšší počet žiakov určený na:
-
6 v prxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxstihnutím varianty A v kombinácii s iným postihnutím.
Pre žiakov s mentálnym postihnutím variantu C aj v kombinácii iným postihnutím je najvyšší poxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x
x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx
x
s mentálnym postihnutím variantu B a C v kombinácii s telesným postihnutím, ktorí sú nechodiaci.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxe byť len stredná škola pre žiakov so sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím a pre žiakov s poruchami správania. Aj keď sú to stredné školy pre žixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxhnutím školský zákon neumožňuje získať stupeň vzdelania podľa § 16 v stredných školách a preto možnosť zriadenia takéhoto typu strednej školy je školxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxi druhy stredných škôl, teda nie sú strednou školou. Zriadenie stredných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím neumožňoval ani predchádzajúci školxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx obdobne odôvodniť ako pri základných školách (pozri komentár k § 97 školského zákona).
Odsek 3 je v podstate identický s