79/2015 Z.z.

Zákon o odpadoch - praktický komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx xxxx
xxxxx
xx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxda Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
I. Vymedzenie predmetu úpravx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
nevzťahuje vôbec (odsek 2)
-
vzťahuje v obmedzenom rozsahu (odsek 3 a 4).
II. Oblasti, ktoré zákon upravuje
2.
V odseku 1 sa uvádza výpočet oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
Pojmom "hnoj" uvedenom v písm. a) sa rozumie každý exkrement a/alebo moč hospodárskych zvierat okrem chovaných rýb so stelivom alebo bez neho [Nariadexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx 2).
5.
Ukladanie oxidu uhličitého do podzemných štruktúr, ktoré sa uvádza v písmene c), je špecifickým spôsobom nakladania s týmto odpadom, ktorý xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxium a osmium (pozri odkaz pod čiarou č. 4).
7.
Rádioaktívnymi odpadmi v zmysle písmena d) sú akékoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxri odkaz pod čiarou č. 5).
8.
Zneškodňovanie a ničenie výbušnín v zmysle písm. f) je upravené v § 44 zákona č. 58/2014 Z.z. (pozri odkaz pod čiarou č. 6xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxi na akékoľvek stavby trvalo spojené so zemou v zmysle stavebného zákona (pozri odkaz pod čiarou č. 7).
10.
Pojem "zemina" sa chápe ako širší pojem, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxona o odpadoch, musí byť isté, že sa použije len na účely výstavby, v prirodzenom stave a na mieste, na ktorom bol vykopaný. Neustanovuje sa kto a dokedy tax xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxmažďovaní odpadu. Ak zákonné podmienky nie sú splnené, ide o stavebný odpad, na ktorý sa zákon o odpadoch uplatňuje.
11.
Ak sa preukáže, že sedimentx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x režime zákona o odpadoch. V prípade pochybností, či ide alebo nejde o odpad v zmysle zákona o odpadoch, možno o rozhodnutie požiadať okresný úrad v sídle xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu, znamená to, že sa prednostne uplatňujú osobitné predpisy citované v odkazoch pod čiarou č. 9 až 13, a len ak v uvedených predpisoch nie je nejaká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx s ťažobným odpadom v zmysle písmena a) sa prednostne uplatní režim zákona č. 514/2008 Z.z. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladoxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xákona o vodách alebo podľa banských predpisov. Pri ukladaní odpadov na vybrané odkaliská, zverejnené vo Vestníku MŽP SR, sa podľa zákona č. 17/2004 Z.zx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxíšnymi produktami sa prednostne uplatňuje nariadenie (ES) č. 1069/2009 citované v odkaze pod čiarou 11 a 12. Podľa odseku 4 sa však na spaľovanie, skládxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxami a osobitnými vodami sa podľa písmena e) prednostne použije zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. (pozri odkaz pod čiarou č. 13). Podľa § 2 písm. j) zákona o vxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xrostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxodných na chov rýb. Pojem "osobitné vody" je vymedzený v § 3 ods. 5 zákona o vodách tak, že sú nimi vody vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxdných pojmov
Odpad
I. Pojem odpad
1.
Pojem "odpad" sa v odseku 1 definuje pozitívnym spôsobom ako všeobecná definícia (čo je odpad) a zárovxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxc alebo látka, ktorej sa držiteľ odpadu chce zbaviť alebo musí zbaviť. V prvom prípade ide o subjektívne rozhodnutie držiteľa, v druhom prípade ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtorý nie je spôsobilý na opakované použitie (§ 57 ods. 4). Nie je dôležité v akom xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx je odplatné alebo bezodplatné. O odpad však nejde, ak držiteľ odovzdá (predá, daruje) vec inej osobe pre účely ďalšieho užívania na jej pôvodný účel určxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxý notbook vyhodil do zbernej nádoby na zber elektroodpadu, išlo by o odpad.
2.
Zákon ustanovuje štyri výnimky, kedy sa vec alebo látka, ktoré by inak xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxd, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobky,
d)
odpad, ktorý bol odovzdaný na použitie v domácnosti.
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkt nemusel považovať za odpad musí dôjsť k splneniu všetkých zákonných podmienok ustanovených v odseku 4. Jednou z týchto podmienok je získanie súhlasx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch podmienok. Vedľajší produkt od počiatku nie je odpadom, ani sa ako odpad nezaraďuje a neeviduje.
4.
Stav konca odpadu sa uplatní na vec či látku, kxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnocovania odpadu a zároveň
b)
spĺňa osobitné kritériá ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise pre tento konkrétny odpad.
Aj v tomtx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxobecne záväznom právnom predpise ustanovené osobitné kritériá. Takýmto predpisom môže byť napr. nariadenie EÚ (pozri poznámku č. 16) alebo vykonávaxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu), prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe, ak činnostx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxžitie v domácnosti možno len za splnenia podmienok podľa § 14 ods. 5 a na základe vydania súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. n).
II. Biologicky rozložiteľnx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kyslíka) alebo anaeróbnym spôsobom (bez prístupu kyslíka). Podľa § 11 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. sa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložitxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xdpadu,
b)
bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.
9.
Kompostovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky rozložiteľný odpad na kompost. Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxicky rozložiteľného odpadu" sa v zákone používa najmä vo vzťahu k úprave kuchynského a reštauračného odpadu a pojem "biologicky rozložiteľný komunálxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxzpečný treba použiť Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 20xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxdom
I. Nakladanie s odpadmi
1.
Nakladanie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xe odpad (napr. vedľajší produkt), nejde o nakladanie s odpadmi. Nakladaním s odpadom nie je len fyzická manipulácia s odpadom, ale aj právne disponovanxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxpadom.
II. Dočasné a trvalé uloženie odpadu
2.
Zákon rozlišuje dočasné a trvalé uloženie odpadov. Trvalým uložením je uloženie odpadov na skládkx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xočasné uloženie odpadu, ktoré sa uskutočňuje výlučne v zariadení, v ktorom má byť následne tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. Odpad možno sklaxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxhoty a podmienky ako na skladovanie [pozri § 14 ods. 1 písm. i)]. Podrobnosti o zhromažďovaní a skladovaní odpadu sú ustanovené v § 8 vyhlášky 371/2015 Z.xx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxsť realizuje zber odpadu z rôznych častí svojho areálu pred jeho prepravou do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, nejde o zber oxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx Protihodnotou môže byť napr. aj balíček papierových vreckoviek za odovzdaný odpadový papier. Špecifická definícia zberu je ustanovená v § 60 ods. 12 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxom odpadu je šesťmiestne číslo podľa Katalógu odpadov, kategóriou sa myslí či ide o ostatný alebo nebezpečný odpad. Triedenie podľa zložiek odpadov sa xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa až následne po vykonaní zberu, ide o triedenie, ale nie o triedený zber.
V. Úprava odpadu, príprava na opätovné použitie a opätovné použitie
5.
Prx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 označuje kódom R 12 a zahŕňa aj predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy (poxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxanie prípravy na opätovné použitie je udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. p). Odpad, ktorý prejde procesom prípravy na opätovné použitie prestáva bxx xxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlácii odpadov [§ 6 ods. 1 písm. b)]. Pozri aj špecifickú definíciu opätovného použitia vo vzťahu k starým vozidlám v § 60 ods. 16.
7.
Pojem opätovné poxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxodne určený. Keďže nejde o odpad, na opätovné použitie sa nevyžaduje vydanie súhlasu podľa zákona o odpadoch.
VI. Spracovanie odpadu a recyklácia
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxto pojem používa s pozmeneným významom (pozri § 32 ods. 21, § 42 ods. 11, § 60 ods. 14). Konkrétne činnosti zhodnocovania a zneškodňovania sú ustanovené v xxxxxxx xx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x), resp. c). Na zneškodňovanie odpadov resp. na prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx materiálové zhodnotenie. Recykláciou nie je energetické zhodnocovanie a použitie spracovaných odpadov na činnosti spätného zasypávania. Spätným xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx inžinierske účely pri úprave krajiny. V niektorých ustanoveniach zákona sa pojem recyklácia používa v odlišnom znení (§ 42 ods. 12 recyklácia použitxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxy nakladajúce s odpadom
xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky aj cudzinci nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky (tzv. pôvodný pôvodca odpadu). Pôvodcom odpadu je aj ten, kto vykonáva činnosti s už vxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxledkom uvedenej činnosti. Zákon obsahuje aj špecifickú úpravu pojmu pôvodca odpadov pre odpady zo servisných, čistiacich, udržiavacích, stavebnýcx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xyzickú držbu, tak aj právnu držbu. Nesleduje sa, akým spôsobom alebo z akého dôvodu sa niekto stal držiteľom odpadu, ale podstatné je, že v danom okamihu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automaticky za držiteľa tohto odpadu (pozri § 15). V prípade komunálneho odpadu zákon ustanovuje, že za držiteľa sa považuje obec (§ 81 ods. 1). Špecifixxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx 4).
Zariadenia na nakladanie s odpadom
I. Zariadenie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
1.
Zariadenie na zber odpadov jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a pred vstupom cudzích osôb buď oplotením, umiestnením v stavbe alebo iným spôsobom, napr. strážnou službou alebo uzamykaním kontajnerov. Na prevádzxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxadov je zariadenie, v ktorom sa vykonáva aspoň jedna (ktorákoľvek) z činností uvedených v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2 zákona, teda aj ak sa vykonáva čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxcovanie odpadov je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) a na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebný súhlas podľa § 97 odsx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí sú ustanovené v § 9 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
II. Mobilné zariadenie
3.
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a mobilné zariadenie na zneškxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxacov. Sú to zariadenia, ktoré musia spĺňať osobitné podmienky ustanovené v zákone potvrdzujúce ich mobilnosť. Na ich prevádzku sa vyžaduje osobitný sxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxov v zmysle definície uvedenej v odseku 5 je miesto, na ktorom sa vykonáva zneškodňovanie odpadov ich trvalým uložením nezávisle od toho, či ide o odpad ox xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uloženie) považuje trvalé uloženie do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.
5.
Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx miesto sa nebude považovať za skládku odpadov ak:
-
sa na ňom ukladajú odpady na ich prípravu pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovaxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxoženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
6.
Za skládku odpadov sa podľa § 14 ods. 8 nepovažuje ani miesto u pôvodcu odpadov, kde pôvoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xúhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a).
Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
I. Hierarchia odpxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxadoch a prostredníctvom zákona sa preklápa aj do povinností jednotlivých subjektov. Povinnosť dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva je vyxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadov dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva pozri aj § 14 ods. 1 písm. d).
II. Predchádzanie vzniku odpadov
2.
Predchádzanie vzniku oxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x, § 61 ods. 1 písm. a) až c)]. Odsek 4 týkajúci sa obalov je podrobnejšie upravený v § 53. Nástrojom na podporu predchádzania vzniku odpadu je aj program prexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa sú aj ciele a záväzné limity, ktoré vyplývajú najmä z predpisov EÚ. Konkrétne ide o:
-
ciele zberu elektroodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xdpadmi z obalov,
-
záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie.
IV. Sankcie
4.
Za porušenie povinností podľa odsekov 6, 7, 8 a 9 je ustanovená pokuta od 800 eur do 80 xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu je programový dokument, ktorý má celoštátnu pôsobnosť a vypracúva ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súčinnosti s ďxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxaľuje ho vláda a následne ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. V súčasnosti platí Program prexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz., schválený uznesením vlády SR č. 729 z 18. decembra 2013 a minister životného prostredia je povinný do 30. novembra 2017 predložiť na rokovanie vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxramovým dokumentom, z ktorého nevyplývajú osobám nakladajúcim s odpadom priamo sankcionovateľné povinnosti.
II. Osnova a ciele programu
2.
Poxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxamu
b)
Charakteristika aktuálneho stavu predchádzania vzniku odpadu v Slovenskej republike
c)
Vyhodnotenie predchádzajúceho programu a vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxchádzania vzniku odpadu je obmedziť väzbu medzi hospodárskym rastom a nárastom odpadu, t.j. aby hospodársky rast automaticky neniesol so sebou aj nárxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Základné ustanovenia
I. Program odpadového hospodárstva
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, program pre územie kraja a program pre územie niektorých obcí. Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov bol novým zákonom o odpadoch xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxodcov odpadov, strácajú 1.1.2016 platnosť.
2.
Program odpadového hospodárstva sa vypracúva pre odpady, na ktoré sa vzťahuje zákon o odpadoch (poxxx x x xxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxladná štruktúra všetkých programov je daná zákonom. Podrobnejšie je osnova jednotlivých programov ustanovená v prílohách 1 až 4 vyhlášky č. 371/2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxx xx
1.
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) je celoštátnym programovým dokumentom, ktorý vypracúva MŽP SR, schvaľuje ho vládx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx č. 562/2015 zo 14.10.2015, ktorý je uverejnený na webovom sídle ministerstva a bol zverejnený aj vo Vestníku MŽP SR v čiastke 5, rok 2015. Ministrovi vláxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx s vydávaním POH SR na dlhšie obdobie, ako dosiaľ, spravidla na obdobie 10 rokov, s čím súvisí ustanovenie ods. 10, podľa ktorého je MŽP SR povinné raz za 5 rxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxckým dokumentom a podlieha posúdeniu vplyvov na životné prostredie podľa uvedeného zákona (proces SEA).
II. Program kraja
2.
Program kraja sa poxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zákon ustanovuje okresnému úradu v sídle kraja povxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto vyhlášky sa vyhlasxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrejní.
III. Obsah POH
4.
Zákon v odsekoch 2 a 3 ustanovuje, čo minimálne musí byť obsiahnuté v záväznej časti a čo v smernej časti POH SR, resp. kraja. xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxrie a akumulátory,
b)
odpadové oleje,
c)
odpadové pneumatiky,
d)
elektroodpad,
e)
staré vozidlá,
f)
použité polychlórované bixxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xné prúdy odpadov, ak je to potrebné,
5.
Záväzná časť POH SR obsahuje údaje podľa ods. 2 písm. e) až j). Opatreniami ustanovenými v programoch sa maxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxologicky rozložiteľný komunálny odpad sa má dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov tak, aby došlo k zníženiu množstva sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpadu vzniknutého v roku 1995. Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky sa prijímajú lex x xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi, čo krajské programy neobsahujú.
7.
Obsah programu kraja v zmysle odseku 5 je užší, než POH SR, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi. Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi majú byť len re-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxou v odseku 6, ale najmä ustanovením odseku 7, podľa ktorého rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva nesmú byť v rozpoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxovania nových zariadení na spracovanie odpadu, k zvýšeniu kapacity alebo k potrebe uzatvorenia jestvujúcich zariadení a budovania nových systémov zxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxrovoľne tak môže urobiť každá obec. Povinnosť má však len tá obec, ktorá spĺňa obe zákonné podmienky. Povinnosť vypracovať program obce nevzniká tým obxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx; vychádza sa pri tom z údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Obec, ktorá je povinná program spracovať, musí ho spracovať pre zhodné obdobie, ako je pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxti programu obce a programu kraja. Program obce musí byť v súlade so záväznou časťou programu kraja.
II. Obsah POH obce
2.
Program obce sa člení na záxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxzná časť programu obce povinne obsahuje:
a)
ciele zamerané na:
-
zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xhodnotenia komunálneho odpadu,
b)
opatrenia na dosiahnutie ustanovených a určených cieľov,
c)
opatrenia na zabezpečenie informovanosxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce musia smerovať k dosiahnutiu cieľa ustanoveného v bode V prílohy č. 3 zákona, teda do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxmenej na 50% podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.
III. Postup pri vydávaní programu obce
4.
Vydanie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxúdenie týmto orgánom. Avšak bez kladného posúdenia by sa schválenie programu obce považovalo za neplatné.
5.
Od vydania programu príslušného kraxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxmu obce okresnému úradu, resp. okresnému úradu v sídle kraja, na účely posúdenia jeho súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou progxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxdok posúdenia oznámený. Ak je posúdenie pozitívne, môže obec pristúpiť k predloženiu programu na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie, ak mu pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxženiu na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie, musí program upraviť a uviesť ho do súladu so zákonom a záväznou časťou programu kraja. Ak obec prxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiadenia obce.
6.
Obce majú podľa odseku 10 možnosť vypracovať program odpadového hospodárstva v spolupráci s inou, resp. inými obcami. Podmienkox xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxženia obcí, ktoré spoločne riešia nakladanie s komunálnymi odpadmi. V spoločnom programe si obce môžu určiť spoločné ciele alebo ciele jednotlivo a odxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxsu, posúdenie programu vykoná príslušný okresný úrad [§ 108 ods. 1 písm. d)], ak pôjde o obce, ktorých územie presahuje územný obvod okresu, posúdenie pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxm sídle.
IV. Sankcie
7.
Za porušenie povinností ustanovených v odsekoch 1, 4, 5, 7, 8, 9 a 12 ustanovuje zákon pokutu od 800 eur do 80 000 eur.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxacovať držiteľ PCB alebo zariadenia obsahujúceho PCB v čase, keď ešte tieto látky alebo zariadenia nie sú odpadom. Povinnosť vypracovať program mu vznxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe na POH SR ani na program odpadového hospodárstva kraja. Program musí byť schválený okresným úradom.
II. Obsah programu držiteľa PCB
2.
Obsah proxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xCB,
-
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich PCB a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých PCB vrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxh sa nachádza kvapalina s obsahom PCB v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,
-
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alexx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxenie použitých PCB.
Zároveň je v prílohe č. 4 citovanej vyhlášky ustanovená záväzná osnova programu držiteľa PCB.
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxontaminovať, resp. sa PCB stanú odpadom (použité PCB). Ak by však počas platnosti programu nastali zmeny skutočností uvedených v programe, je držiteľ xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxchodné ustanovenie v § 135 ods. 3.
III. Sankcie
4.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 11 je pokuta od 800 eur do 80 000 eur.
TRETIA ČASŤ
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxch 1 a 2 sa ustanovuje sa základná všeobecná povinnosť dodržiavať zákon o odpadoch a rozhodnutia vydané na jeho základe, ktorá sa vzťahuje na každého, ktx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxmie ohrozovať zdravie ľudí ani poškodzovať životné prostredie.
2.
Ak je síce držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, ukladá zákon v odsxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxx 3 a 4 sa ustanovuje všeobecné pravidlo o povinnosti znášať náklady na činnosti nakladania s odpadmi. Tieto náklady sú povinní znášať:
-
primárne držxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
ak ide o oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu spadajúce pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, tak výrobca týchto výrobkov (§ 27 ods. 5),
-
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx odpadom (§ 80 ods. 1). Výnimkou sú staré vozidlá a odpadové pneumatiky, pre ktoré zákon ustanovuje určitý spôsob nakladania (odovzdávanie na určené mixxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xakladania s komunálnym odpadom, na ktorý je oprávnená fyzická osoba je zákonom vymedzený najmä v šiestej časti zákona venovanej komunálnemu odpadu. Fxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxstí podľa odsekov 1 a 2 ustanovuje zákon pokutou od 1 200 eur do 120 000 eur.
Zákazy
I. Zákazy
1.
Okrem zákazov uvedených v tomto ustanovexx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xx x xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx xx x xx xds. 4, § 78 ods. 3, § 79 ods. 24, § 81 ods. 6, § 83 ods. 3, § 84 ods. 5).
2.
Za miesto určené na ukladanie odpadu podľa písmena a) sa v prípade komunálneho odpaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxškodňovať odpady činnosťou D4 neuplatňuje na ukladanie odpadov na odkaliská, na ktoré sa vzťahujú predpisy z oblasti ochrany vôd.
3.
Zákaz skládkxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxe alebo nejde o infekčný odpad, ale zákaz platí aj v prípade, že pri spracovaní tohto odpadu dôjde k zmene jeho katalógového čísla. Po vybudovaní skládky xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpad podľa písmena e) bod 6 nadobúda účinnosť až od 1.7.2016. Podľa § 81 ods. 21 môže obec zaviesť výnimku z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Ak obec na základe uplatnenia výnimky, nezavedie triedený zber tohto odpadu, ale odpad bude tvoriť súčasť zmesového komunálneho odpadu, zákaz skládkxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxsm. e) bodu 17, sa uplatňuje na už vytriedený odpad. Ak v dôsledku nedostatočného triedenia budú súčasťou zmesového komunálneho odpadu aj napr. sklo, pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xj biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a z parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov. Tento zákaz je všeobecný a vzťxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxhom biologicky rozložiteľných odpadov. Zákaz sa vzťahuje len na biologicky rozložiteľný odpad, teda nie napr. na plastové vence, umelé kvety, zeminux xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxdov s ostatnými zložkami komunálnych odpadov.
7.
Zákaz spaľovania podľa písm. g) sa vzťahuje na akýkoľvek biologicky rozložiteľný odpad, nie len xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx napr. aj záhrady a polia.
II. Sankcie
8.
Za porušenie jednotlivých zákazov v § 13 je ustanovená pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur. Ak poruší zákaz podxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxnnosti držiteľa odpadu
I. Povinnosti držiteľa odpadu
1.
Ide o východiskové ustanovenie, v ktorom sa uvádzajú základné a spoločné povinnosti pre xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpadov dopĺňajú o špecifiká podľa jednotlivých prúdov odpadov (napr. § 38, § 49, § 76 ods. 7).
2.
Držiteľ je povinný nielen odpad zaradiť podľa Katalóxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxľ získa súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i). Dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva (pozri § 6) je pre držiteľa odpadov ustanovené ako povinnosťx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xonkrétnom prípade.
3.
Držiteľ odpadu si musí overiť, komu odovzdáva odpad na ďalšie nakladanie s ním, pretože podľa odseku 1 písm. e) môže odpad odoxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxm. h), pričom je oprávnený žiadať aj kópie potrebných dokladov. Výnimkou sú len prípady citované v písm. e). Špecifickým prípadom je odovzdanie odpadu xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xe má ísť o odovzdanie na konečnú spotrebu v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad vyplýva, že odpad sa má odovzdať najmä fyzickej osobe - nepodnikateľxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podľa § 97 ods. 1 písm. n). Po odovzdaní sa odpad prestáva považovať za odpad (§ 2 ods. 2 písm. d). Odovzdanie odpadu do domácnosti sa osobitne uvádza aj pri xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxeň. Podľa § 2 ods. 3 sa evidenčný list odpadu vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe xxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xríslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
5.
V písmene i) sa ustanovujú maximálne lehoty pre xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxpadu u pôvodcu, ak pôvodca získa súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t). V zmysle odseku 8 sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu, na ktorom sa odpad zhromažďxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxm medveďa hnedého podľa písm. j) je podrobnejšie ustanovená v § 18 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. vrátane vymedzenia lokalít, v ktorých sa táto povinnosť na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxtupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, na zber odpadu sa xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xdpadu.
7.
V písmenách k) až l) má držiteľ odpadu ustanovené niektoré povinnosti voči orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Písmená k), xx x xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxrušenie povinností podľa § 14 ods. 1 sú pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov ustanovené sankcie:
-
podľa odseku 1 písm. a), f), g), h), nx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xo 120 000 eur,
-
podľa odseku 1 písm. k), l) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur.
9.
Ak fyzická osoba - nepodnikateľ poruší povinnosť podľa odseku 6x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu
1.
Ak sa na nehnuteľnosti nájde nezákonne umiestnený odpad ustanovuje zákon v odseku 2 vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi povinnosť oznámiť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnie odpadu na nehnuteľnosti má však podľa odseku 1 každý, pričom toto oznámenie môže podať alebo miestne príslušnému okresnému úradu alebo obci, pričox xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxu formou má prísť k oznámeniu, ale obce sú povinné v zmysle § 81 ods. 8 písm. g) ustanoviť vo VZN spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. Ak vlxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxn
2.
Nezákonné umiestnenie odpadu môže naplniť aj skutkovú podstatu niekoľkých trestných činov, ak v danom prípade škoda prevyšuje 266 eur (tzv. maxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu, na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie, náklady na uvedenie miesta do pôvodného stavu a pod. Overenie, či v danom prípade môže ísť o trestný čin, je poxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxčnosť či môže alebo nemôže ísť o trestný čin, nie na určenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu. Zisťovanie zodpovednej osoby následne vykonávajx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xkresného úradu
3.
Ak konanie o určenie zodpovednej osoby vykonáva okresný úrad podľa odsekov 9 až 12, postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa alebo nájomca nehnuteľnosti, resp. či niekto z nich nezanedbal nejakú zákonnú povinnosť urobiť potrebné opatrenia na zabránenie nezákonného umiesxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxné určiť.
IV. Ďalšie nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom
4.
Zabezpečiť xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x
xx xxxxxx xxčená zodpovedná osoba, tak v prípade komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu obec podľa odseku 14 písm. a), v prípade iného odpadu okresný úrad xxxxx xxxx xx xxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxi tejto osobe nárok na náhradu vynaložených nákladov.
V. Operatívne odstránenie nezákonne uloženého odpadu
5.
V odseku 18 je ustanovená pre obcx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xyužiť tento postup, musí tak urobiť bezodkladne po zistení nezákonného uloženia odpadu. Prínosom takéhoto postupu je najmä rýchle odstránenie odpadx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy, resp. aj ak by sa takáto osoba neskôr zistila, nebude mať obec voči nej nárok na náhradu vynaložených nákladov. Pri postupe podľa odseku 18 sa vylučuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxoby - podnikateľov ustanovené sankcie:
-
podľa odseku 2 alebo 18 pokuta od 500 eur do 50 000 eur a
-
podľa odseku 13 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa odseku 18 je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
Zber odpadu a výkup odpadu
I. Zber a výkup odpadov
1.
Kto vykonávx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x6. Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na každého, kto vykonáva zber alebo výkup akéhokoľvek odpadu či už v zariadení alebo bez zariadenia. Povxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxnia má byť zrejmé, že sa v ňom vykonávajú obidve činnosti.
2.
Odpad, ktorý produkujú fyzické osoby možno podľa odseku 2 písm. a) zaradiť len ako komunxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxch nedochádzalo k zberu alebo výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb bez zmluvy s obcou s odôvodnením, že ide o iné katalógové číslo, než komunálny xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx015 Z.z. Oznámenie sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxtne. V prechodných ustanoveniach citovanej vyhlášky sa ustanovuje, že táto oznamovacia povinnosť sa po prvý raz plní do 31. januára 2017, pričom sa vycxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxrenú zodpovednosť výrobcov) sú ustanovené ďalšie špecifické povinnosti v odsekoch 3 a 4. Kto vykonáva zber (nie výkup) vyhradeného prúdu odpadov, ak nxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia s vyhradeným prúdom odpadov, a je preto povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušným výrobcom, resp. subjektom reprezentujúcim výrobcov, ako je OZV xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx činnosť zberu daného subjektu v rozpore so zákonom.
III. Výkup vyhradeného prúdu odpadov
5.
Kto vykonáva len výkup vyhradeného prúdu odpadov, nexxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnotených odpadov a aj do údajov o plnení cieľov a limitov daného prúdu odpadov, majú výkupcovia v odseku 4 ustanovenú osobitnú ohlasovaciu povinnosť. V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxne môže zarátať do plnenia cieľov vyplývajúcich z jednotlivých smerníc EÚ. V prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, kde neplatí poxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx odpadov
6.
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx
b)
z dopravných značiek a zariadení,
c)
z kanalizačných poklopov a krytov,
d)
zo závlahových, poľnohospodárskych a lesníckych strojov a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx.
7.
Obmedzenia vo vzťahu k písm. a) až e) sa týkajú zberu aj výkupu, obmedzenia vo vzťahu k písm. f) a g) sa týkajú len ich výkupu. Obmedzenia spočívxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx
xx xxxx x xxxxx xxxxx xovového odpadu ako je kovový odpad uvedený v odsekoch 6 a 7 sa však uplatňujú všeobecné povinnosti napr. držiteľa odpadu vrátane evidenčnej a ohlasovacxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x sa vyžadujú navyše aj ustanovené údaje o príslušnej právnickej osobe resp. fyzickej osobe - podnikateľa.
10.
Vyžaduje sa vedenie detailnejšej evxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxov vedie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky. Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov sa uchováva v elektronickej podobe xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxa na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.
11.
Ten kto vykonáva zber alebo výkup tohto odpadu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo dokumentácii však zároveň vedie a uchováva aj opis tohto kovového odpadu.
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx z príjmov sa z príjmu za tento kovový odpad vyberá daň zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19%.
13.
Povinnosť podľa písmena f) používať výxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxďovať, t.j. najskôr až po uplynutí siedmych dní možno tento odpad ďalej odovzdať, pričom do lehoty siedmych dní sa započítavajú aj sobota a dni pracovnéxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxnkcie:
-
podľa odsekov 1, 2, 4 a 8 písm. b) pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
-
podľa odseku 8 písm. a) a d) pokuta od 800 eur do 80 000 eur,
-
podľa odsekx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 4 000 eur do 350 000 eur.
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
I. Povinnosxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxdňovanie odpadov" sú ustanovené v § 5 ods. 2 a 3. Prevádzkovateľ takéhoto zariadenia musí plniť povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 a navyše aj povinxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxiami, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa na prevádzkovanie takéhoto zariadenia sú súhlasy podľa § xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x. 371/2015 Z.z. tvorí prevádzkovú dokumentáciu:
a)
technologický reglement,
b)
prevádzkový poriadok,
c)
prevádzkový denník,
d)
oxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxvádzkovatelia uvedených zariadení sú povinní podľa odseku 1 písm. d) zverejňovať podmienky, za ktorých preberajú odpad ako aj druhy odpadov, na ktorýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje:
a)
názov zariadenia,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania preváxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne (§ 11 ods. 4), uvedie sa registračné číslo,
f)
meno a priezvisxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxej stránke všetky platné rozhodnutia, ktoré im boli vydané podľa tohto zákona o odpadoch (nie podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch). Zo znenia zákxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov vedú základnú evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov podľa § 2 x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x a prílohy č. 6 a podávajú Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom podľa § 3 a prílohy č. 3 citovanej vyhlášky.
6.
Z pojmu "mobilného zariadenia" v § x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxosti na novom mieste a ďalšie ustanovené údaje je prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 písm. h) povinný ohlásiť 7 dní (kalendárnych) vopred okresnxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosť vydať o prevzatom odpade ich držiteľovi potvrdenie. Potvrdenie sa vydáva podľa § 9 ods. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. na tlačive, ktorého vzor je xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu ustanovené v písmene k) sa môže uskutočniť len na základe rozhodnutia vydaného okresným úradom v sídle kraja podľa § 107 písm. m). Náklady na zhodnotenxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxe, že takýto prípad sa považuje za haváriu v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde, čo umožňuje operatívne použitie prostriedkov foxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxlanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení (nie o zhodnotení) podľa písmena k) nemá odkladný účinok (pozri § 113 ods. 3).
III. Odmietnutie prevzatxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxu, než je oprávnenie zariadenia alebo odpad nemožno prevziať z kapacitných dôvodov zariadenia. O takýchto prípadoch je prevádzkovateľ zariadenia poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx povinností podľa § 17 ods. 1 sú ustanovené takéto sankcie:
-
podľa xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xo 120 000 eur,
-
podľa písm. a), b), k) pokuta od 1500 eur do 200 000 eur.
Spaľovanie odpadov
I. Spaľovanie odpadov
1.
V § 18 sa ustxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxovanie komunálnych odpadov (odsek 1) alebo iných ako komunálnych odpadov (odsek 2). K zriaďovaniu spaľovní odpadov sa nevydáva súhlas orgánu štátnej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xú predmetom vyjadrenia, ktoré podľa § 99 ods. 1 písm. a) a podľa § 107 písm. e) dáva okresný úrad v sídle kraja.
II. Energetické zhodnocovanie odpadov
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xyhlášky č. 371/2015 Z.z. je ustanovený vzorec pre jej výpočet. K prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním pozri aj § 12 citovaxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxovený fixný koeficient, ale musia byť splnené všetky podmienky ustanovené v odseku 2.
Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov
I. Pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxnnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadu ustanovené v § xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx skládky podľa § 97 ods. 1 písm. a) musí byť spracovaná projektová dokumentácia na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov podľa odsexx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o skládku. Ak ide o skládku, ktorá podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. musí byť návrh spôsobu uzavretia, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x zmysle písm. d) povinný schválenú projektovú dokumentáciu dodržiavať. Skládka odpadov sa uzatvára na základe súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j). V odsexx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xplynutí doby platnosti súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, a to v lehote do šiestich mesiacov. To platí aj v prípade, ak sa uzatvára len časť skláxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx aj § 135 ods. 1.
III. Monitorovanie skládky
3.
Prevádzkovateľ skládky je podľa odseku 1 písm. d), e), f) povinný skládku monitorovať počas jej prevxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxvy na životné prostredie, je podľa odseku 1 písm. e) povinný oznámiť tieto zistenia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Zákon xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxvateľ skládky povinný ohlasovať každoročne výsledky monitoringu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to nezávisle od tohox xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení sú ustanovené podrobnejšie v § 7 a v prílohe č. 4 vyhlášky č. 372/2015. Monitorixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxe lehotu, takže aj tu by mal prevádzkovateľ konať bez zbytočného odkladu.
IV. Finančná rezerva
4.
Prevádzkovateľ skládky je povinný podľa § 24 vyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnnosti. O informáciu o aktuálnej výške účelovej finančnej rezervy môže požiadať okrem orgánu štátnej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkytnúť každej obci informáciu o celej aktuálnej výške finančnej rezervy. Stav výšky finančnej rezervy by sa mal uvádzať ku dňu doručenia žiadosti naprx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxateľ skládky povinný raz ročne do 15. februára poskytnúť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva výpis z účtu v banke, ktorý dokladuje všetky poxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 písm. f) vedie prevádzkovateľ skládky v súlade s odseku 1 písm. j) a podľa § 7 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. evidenčný list skládky odpadov v rozsahu údajox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka. Evidenčný list skládky odpadov uchováva preváxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xontrola preberaného odpadu
6.
Prevádzkovateľ skládky zodpovedá za to, že na skládku sa preberajú len odpady v súlade s platným súhlasom na prevádzkxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxeberaného odpadu. Nie je ustanovená frekvencia týchto odberov a skúšok (podľa potreby) ani doba, počas ktorej treba uchovávať odobraté vzorky. Metódx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx vyhlášky odber vzoriek a skúšky na overenie na mieste môžu vykonávať prevádzkovatelia, ak:
a)
zabezpečia primeraný dohľad nezávislých a kvalifixxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xx
xx xxxušenie povinností podľa § 19 sú ustanovené takéto sankcie:
-
podľa odseku 1 písm. b), c), e), g), h), j) pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
-
podľa odsexx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Základné ustanovenia
I. Kovová ortuť
1.
Podľa článku 2 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1102/2008 citovaného v odkaze pod čiarou č. 39 sa za odpad povxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxením neželezných kovov,
d)
získaná z rumelkovej rudy v Spoločenstve od 15. marca 2011.
II. Uskladňovanie kovovej ortuti
2.
Nariadenie č. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxenia činnosťou D 12 alebo D15 podľa prílohy č. 2 tohto zákona. Kovovú ortuť možno dočasne uskladniť na úložisku dočasného uskladnenia ortuti za podmienxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxžených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane. Nadväzne na znenie citovaného nariadenia sa na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadnenia ortuti, je v podstate zariadením na zneškodnenie odpadov porovnateľným so skládkou odpadov, preto sa v ods. 4 ustanovuje, že sa na neho primeraxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxk.
Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti
I. Povinnosti prevádzkovateľa úložiska kovovej ortuti
xx
x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje za zariadenie na zneškodňovanie tohto odpadu, ktoré je porovnateľné so skládkou odpadov. Na jeho prevádzkovanie sa však udeľuje súhlas podľa osobxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxovateľovi úložiska dočasného uskladnenia ortuti v odseku 3 písm. a) až c), e), f), h), i), m), n), o) a i) sú rovnaké ako povinnosti prevádzkovateľa skládxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxretržitého monitorovania úložiska [písm. d) a l)],
-
bezodkladného prijatia opatrení v prípade zistenia úniku ortuti [písm. g)],
-
spôsobu uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia záznamov o vyskladnení a odovzdaní ortuti a vyžiadania dokladov o zabezpečení trvalého uloženia vyskladnenej ortuti [písm. q), r), s)],
-
vytvxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska (§ 24 ods. 18).
Podrobnosti o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ tohto úložiska v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlaxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka. Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alexx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prevádzkovateľ úložiska pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, a potvrdený oboma stranami bezodxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo v písomnej podobe desať rokov od jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxonickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.
II. Sankcie
4.
Za porušenie povinností podľa § 21 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx pokuta od 800 eur do 80 000 eur,
-
podľa odseku 3 písm. j), l), t) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur,
-
podľa odseku 1 a odseku 3 písm. a), m), n) pokuta od x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uskladnenia ortuti
I. Povinnosť pôvodcu ortuti
1.
Pôvodcovi ortuti sa v odseku 1 ukladá povinnosť odovzdať tento odpad buď na úložisko dočasného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xlenskom štáte. O dočasnom uskladnení ortuti je pôvodca povinný s prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti uzavrieť zmluvu v zmysle odxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx len ortuť s obsahom vyšším ako 99,9 hmotnostného percenta, ktorá je zbavená nečistôt v súlade s odsekom 2 a nachádza sa v kovovom kontajneri v súlade s odsxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxuálne skontrolovať kontajner, v ktorom sa ortuť nachádza a odmietnuť prevzatie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x vyhlášky č. 372/2015 Z.z.. Vzor sprievodného listu nebezpečného odpadu je ustanovený v prílohe č. 12 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Vzor identifikačného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
Vyskladnenie ortuti
I. Povinnosť pôvodného držiteľa ortuti
1.
Pôvodný držiteľ ortuti je povinný zaxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
2.
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný vyskladniť ortuť v dvoch prípadoch:
-
ak uplynie doba dočasného uskladnenxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxsom.
III. Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti pri jej vyskladnení
3.
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxady preukazujúce zabezpečenie trvalého uloženia,
-
odovzdať pri vyskladnení ortuť výlučne pôvodnému držiteľovi ortuti, jeho právnemu nástupcxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xsobe oprávnenej nakladať s touto ortuťou,
-
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za osobnej prítomnosti prevádzkovateľa úložiska, vrátane vyhotovenia záznamu,
4.
Záznam o vyskladnení a odoslaní ortuti je podrobnejšie upxxxxxx x x x xxxx x x x x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx x20 000 eur.
Účelová finančná rezerva
[Účelová finančná rezerva]
I. Tvorba účelovej finančnej rezervy a disponovanie ňou
1.
Prevxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xytvára každý prevádzkovateľ skládky odpadov osobitne pre každú skládku odpadov. Použitie prostriedkov tejto finančnej rezervy je zo zákona účelovo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie, ktorá by hrozila alebo nastala po uzavretí skládky. Účelovú finančnú rezervu teda nemožno použix xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxánenie dôsledkov havárie. Účelová finančná rezerva sa tvorí ročne podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 5 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. Podľa prechodnéxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxládky sa uplatnia predpisy platné pred 1.1.2016. Aj požiadavka podľa § 24 ods. 17 zákona, jednorazovo zložiť minimálne 5% z účelovej finančnej rezervx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvkov (nákladov), t.j. náklady na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí sú daňovým xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxladať ich na osobitnom účte, ktorý je viazaný v prospech ministerstva. S prostriedkami odvedenými na účet nemôže prevádzkovateľ skládky v zmysle odsexx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxky účelovej finančnej rezervy možno použiť až na základe a v rozsahu súhlasu vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. j) a nadväzne vydaného písomného potvrdenixx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoľovaciemu konaniu potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy vydáva na základe § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2013 Z.z. inšpekcia.
4.
Po skončenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxtanovuje, že prevádzkovateľ skládky odpadov môže so zvyšnými prostriedkami voľne disponovať, avšak až na základe potvrdenia príslušného orgánu štáxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvy na obec a na iný subjekt
5.
Účelová finančná rezerva je určená na uzavretie konkrétnej skládky. Preto zákon v odseku 8 obsahuje osobitné ustanovenxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovateľovi skládky odpadov povolená reštruxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza. Zároveň na obec prechádza aj právo nakladať s pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej finančnej rezervy.
6.
Ak zaniknú dôvody, pre ktoré došlo k prechodu zodpovednosti na obec, ustanovuje zákon postup návratu do režimu zodpovednxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemôže byť postihnutý exxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxp, ak dôjde počas prevádzkovania skládky odpadov k zmene prevádzkovateľa. V takýchto prípadoch je pôvodný prevádzkovateľ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxo prevádzkovateľa, pričom tak musí urobiť v lehote do 45 dní.
III. Sankcia
8.
Za porušenie povinností podľa § 24 je ustanovená pokuta od 2 000 eur do xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxovená základná povinnosť držiteľa zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene, ktorá je v § 25 ods. 1 doplnená zákazom nebezpečné odpady riediť a zmiešaxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovené v odseku 2. Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) sa udelí len ak nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné vzhľadom na následné zhodxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxti odpady spätne oddeliť. Môže tak urobiť, ale len ak by to bolo technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prosxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xatalógu odpadov v kategórii N, ale podľa odseku 8 aj na ďalšie odpady, ak obsahujú jednu alebo viac škodlivých látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxia podľa odseku 4 súbežne s požiadavkami zákona o odpadoch spĺňať aj požiadavky na nebezpečné tovary či látky, ktorých balenie a označovanie je upravenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxť prednostne zhodnotiť alebo zneškodniť nebezpečný odpad podľa odseku 6 sa vzťahuje na každého, kto s nebezpečným odpadom nakladá, nielen na zariadenxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxad možno skládkovať iba po úprave, okrem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xivotného prostredia. Úprava nebezpečného odpadu pred jeho skládkovaním nemôže spočívať v riedení alebo zmiešavaní zakázanom v § 13 písm. f) zákona.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxpad, je pôvodca podľa odseku 5 povinný po vzniku nového druhu odpadov ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením nebezpečného odpadu postupovať tak, žx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxa nebezpečného odpadu sa postupuje podľa výnosu MŽP SR č. 1/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov z 9. septembrx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxom, ak možno zistiť potrebné údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku, resp. ak výrobok nemá kartu bezpečnostných údajov, tak zo sprievodnej dokumxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
IV. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
7.
Podnikanie v oblasti naklxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxdnikaní (živnostenský zákon) s tým, že na jej získanie sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 25 ods. 9 zákona o odpadoch. Túto odbornú spôsobilosť prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx odpadov na nebezpečný odpad
8.
Prevádzkovateľ skládky nebezpečných odpadov je nad rámec povinností ustanovených v § 19 ods. 10 povinný vypracovax x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx plán vypracovaný podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršícx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxo sankcie:
-
podľa odseku 5 pokuta od 800 eur do 8 000 eur,
-
podľa odsekov 4, 6, 10 a 12 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur,
-
podľa odsekov 1 a 7 pokuta xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxného odpadu
1.
Ustanovenie tohto paragrafu sa vzťahuje len na prepravu nebezpečných (nie ostatných) odpadov na území Slovenskej republiky (nie do xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu. Zákon rozlišuje pojmy preprava, prepravca a doprava, dopravca. Preprava vyjadruje účel a výsxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xetecky a pod.). Počas prepravy sa dopravca stáva v súlade s § 14 ods. 3 tohto zákona držiteľom odpadov. Odosielateľom je ten, kto buď uzavrel zmluvu s dopxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxevodný list nebezpečných odpadov
2.
Povinnosti uvedené v odseku 2 sa vzťahujú aj na odosielateľa aj na príjemcu. Evidenciou o prepravovanom nebezpxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx15 Z.z. Podľa § 11 ods. 3 citovanej vyhlášky ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xasledujúceho mesiaca. Preprava nebezpečného odpadu v čase jej výkonu musí byť sprevádzaná sprievodným listom, ale ten postačuje príslušným orgánom xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxs. 1 písm. k) a l). xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xj dopravcom).
3.
Sprievodný list sa zasiela okresným úradom príslušným podľa miesta nakládky a podľa miesta vykládky a ak súhlas na prepravu vydal xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa zasiela potvrdený sprievodný list po uskutočnení prepravy.
III. Sankcie
4.
Za porušenie povinností podľa § 26 sú ustanovené takéto sankcie:
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxu 1 písm. a) pokuta od 1 500 eur do 200 000 eur.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
Ix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx za nakladanie s odpadmi z vyhradených výrobkov (vyhradený prúd odpadu), ale komplexnú zodpovednosť od materiálového zloženia a konštrukcie vyhradexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xabezpečenie rozšírenej zodpovednosti zákon o odpadoch ukladá výrobcom vyhradených výrobkov v štvrtej časti zákona o odpadoch rad konkrétnych povinxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku podľa odseku 2 je výrobca (vrátane dovozcu) vyhradených výrobkov, ktorými sú elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pnexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxtňujú len vo vzťahu k Recyklačnému fondu.
3.
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx aj povinnosti výrobcov špecifické pre konkrétnu skupinu vyhradených výrobkov.
4.
Podľa odseku 4 písm. a) každý výrobca vyhradeného výrobku je poxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlnomocneného zástupcu, plní povinnosť registrácie prostredníctvom tohto splnomocneného zástupcu. Pozri aj § 135 ods. 9 a 10. Povinnosť týkajúca sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxá d) a i) uložené viaceré informačné povinnosti. Povinnosť podľa písmena i) sa podrobnejšie ustanovuje v § 5 - 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Podľa odseku 4 xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxalových výrobkov sa písm. e) a g) neuplatňujú. Povinnosť viesť evidenciu podľa odseku 4 písm. h) je podrobnejšie rozpracovaná vo vyhláške č. 366/2015 Zxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trhových a zberových podielov 10. januára 2016 podľa § 135 odseku 33. Od roku 2017 sa bude uplatňovať lehota ustanovená pre zverejňovanie údajov do 30. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu nezávisle od toho či výrobca už splnil povinnosti podľa písm. e) a g). Toto ustanovenie sa vzťahuje len na zložky komunálneho odpadu, a neuplatní sa na zxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx teda nie povinnosti podľa písm. a) až c). Výrobcovia vyhradených výrobkov znášajú všetky podstatné náklady na nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu ox xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxchádza povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri výrobcov, na distribútora tohto výrobku. V odseku 5 sa ustanovuxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxta od 500 eur do 5 000 eur,
-
podľa písm. a), b), c), d), i) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur,
x
xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxinnosti podľa odseku 4 písm. d) až k), môže výrobca vyhradených výrobkov v súlade s odsekom 6 plniť buď individuálne alebo kolektívne, pričom pre jeden txx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx komunálneho odpadu, nie je možnosť voľby, ale zákon ustanovuje povinnosť výlučne kolektívneho plnenia (pozri § 54 ods. 3 a § 74 ods. 3). Pozri aj § 45 odsx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xds. 16.
9.
Individuálne alebo kolektívne plnenie znamená mať vytvorený a autorizovaný systém individuálneho nakladania alebo byť zapojený do auxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxku povinný plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo kolektívne. Tento výnimočný režim sa uplatní len ak sú u výrobcu splnené všetky podmienky usxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti, ktoré neopustia areál tohto výrobcu, u neho sa stanú odpadom, ale nesmie ísť o komunálny odpad, pričom tento osobitný režim sa nemôže uplatniť na obxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxadené výrobky môže výrobca plniť povinnosti kolektívne alebo individuálne. Aj pre výrobky podľa výnimočného režimu ustanoveného v odseku 7 je výrobcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to nezávisle od toho, že nie je povinný mať uzavretú zmluvu s koordinačným centrom
10.
Sankciou za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 8 je pokutx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xmluvu s OZV, ktorú si vybral. Na základe tejto zmluvy v súlade s odsekom 11 prechádza zodpovednosť výrobcu za plnenie vyhradených povinností na OZV, nie xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí neprechádzajú na OZV povinnosti podľa odseku 4 písm. e) a g). OZV síce pre výrobcu plní povinnosti podľa písmen e) a g) (na báze obchodno-záväzkového vxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xožiadanie predložiť OZV aj potrebné doklady o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na slovenský trh a zároveň je povinný uhradiť OZV svoj podiel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxnná strpieť vykonanie kontroly efektivity vynaložených prostriedkov zo stravy zastúpeného výrobcu.
13.
Zákon ustanovuje v odseku 14 pre výrobcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx dôvodu ku koncu kalendárneho roku.
14.
Zákon v odseku 15 oprávňuje obce dať výpoveď OZV bez udania dôvodu ku koncu kalendárneho roka, nie sú však oprxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxx.
V. Splnomocnený zástupca
16.
Výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ale uvádza na slovenský trh vyhradené vxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxej vynútiteľnosti plnenia týchto povinností ustanovuje zákon v odsekoch 18, 19 a 20 pre takýchto výrobcov povinnosť ustanoviť splnomocneného zástupxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxomocnenie sa udeľuje písomne na obdobie najmenej jedného roka (priebežne od udelenia splnomocnenia, nie kalendárny rok). Pozri aj § 135 ods. 9 a 10.
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxnotenie odpadov v zahraničí sa za podmienok ustanovených v odseku 21 považuje za rovnocenné so zhodnotením a recykláciou podľa slovenského zákona o odxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxradených povinností môžu zabezpečovať len subjekty označované ako organizácia zodpovednosti výrobcov (v prúde odpadov použitých batérií a akumuláxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxná, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami daného vyhradeného výrobku, so sídlom v niektorom členskom štáte,
-
získa autorizáciu,
-
zaxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxu, a ak zisk vznikne, je povinná použiť ho výlučne na plnenie úloh, ktoré jej ustanovuje zákon o odpadoch,
-
zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkoxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alebo na iné OZV v zhodnom prúde odpadov)
-
nesmie založiť alebo mať osobnú alebo majetkovú účasť k osobe, ktorá nakladá so zhodným vyhradeným prúdox xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx OZV pôsobiacu v oblasti obalov sú ďalšie povinnosti ustanovené v § 59. Základnou povinnosťou OZV je zabezpečovať pre zastúpených výrobcov plnenie vyhxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdeným prúdom odpadu, dodržiavať podmienky udelenej autorizácie, zabezpečovať nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu, ktorý zodpovedá povxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov a vykonávať v ustanovenom rozsahu propagačné a vzdelávacie aktivity. Podrobnosti o vedení evidexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xstanovené v § 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Pozri aj ods. 9 písm. h). Keďže výrobca, a v jeho zastúpení aj OZV, znášajú skutočné náklady na zber, prepravu prxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
3.
Vo vzťahu k zastúpeným výrobcom je OZV podľa odseku 4 písm. b) povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností s každým výrobcom daného vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxná zmluvu s výrobcom uzavrieť. OZV má v uvedených prípadoch oprávnenie odmietnuť uzavretie zmluvy s výrobcom, ale nejde o zákaz. Toto oprávnenie odmiexxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxému združeného nakladania takého výrobcu, ktorý by v dôsledku veľkého množstva výrobkov uvádzaných na trh znemožnil OZV plniť podmienky autorizácie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxu odpadov.
4.
Riadne fungovanie vzťahu OZV a zastúpených výrobcov vyžaduje vzájomné poskytovanie si pravdivých informácií. Preto sa v písmene i) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxzajúci rok. OZV je tiež podľa písm. s) povinná informovať zastúpených výrobcov o skutočnosti, že jej bola uložená za porušenie tohto zákona sankcia. OZx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušnému koordinačnému centru, ale aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia.
5.
V písm. f), q), r) a t) sú ustanovené povinnosti OZV vo vzťahu k pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxných výrobcov, ktoré zákon označuje ako "presahujúce množstvo", je povinná oznámiť toto presahujúce množstvo koordinačnému centru. Povinnosť sa vzxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xx xxxplatnia na vozidlá a na pneumatiky, pretože netvoria súčasť komunálneho odpadu.
6.
OZV musí plniť viacero informačných povinností najmä voči minxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxrými má uzatvorené zmluvy na daný rok. OZV je podľa písm. n) tiež povinná zasielať ministerstvu každoročne správu o svojej činnosti za predchádzajúci rxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
-
podľa písm. h), i), k), n), o), p), s), t) pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxa od 1 500 eur do 200 000 eur,
-
podľa písm. e), l) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur.
III. Preukazovanie plnenia zákonných povinností
8.
V odsekx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxému združeného nakladania s daným prúdom odpadov preukazuje najmä predložením zoznamu zastúpených výrobcov, zoznamu zmluvných partnerov na nakladxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxo prúdu odpadov a rozsah územného pokrytia na účely triedeného zberu. V písmene f) sa pre oblasť obalov požaduje preukázanie vyrovnanej bilancie medzi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnosti v rámci systému združeného nakladania s odpadmi vrátane technických kapacít a akým spôsobom sa plnia ciele zberu a záväzné limity. Vyžaduje sa ďaxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxžiť len na vyžiadanie ministerstva. Špecifikácia by mala zohľadňovať aj požiadavku ustanovenú v § 27 ods. 17.
10.
Na OZV, ktorá zabezpečuje systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtémov triedeného zberu komunálneho odpadu môže byť napr. pomoc pri vybudovaní alebo prevádzke zberných dvorov obci.
11.
Sankciou za porušenie poxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnie autorizácie, ktoré však záujemca o autorizáciu na činnosť OZV v čase podania žiadosti ešte z objektívnych dôvodov nespĺňa. Namiesto riadnych (reaxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xmluve. Povinnosti týkajúce sa špecifikácie nákladov, opatrení a rozsahu územného pokrytia sa predkladajú len v podobe predpokladu. K podrobnému obsxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xodmienok podľa odseku 5 písm. d) až i). Na preukázanie je ustanovená lehota troch mesiacov, ktorá plynie odo dňa platnosti (nie účinnosti) autorizáciex xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx podľa ktorého je ministerstvo povinné udelenú autorizáciu zrušiť.
IV. Správa o činnosti OZV
14.
Všetky OZV sú podľa odseku 4 písm. n) povinné zasixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pričom podrobnosti sú ustanovené v § 3 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. OZV zasiela správu v plnom znení ministerstvu, ale nie je povinná ju zverejniť celú. Nexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxa nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok. Správu zverejňuje OZV na svojom webovom sídle.
15.
Sankciou za porušenie povinností podľx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxx xx sa uplatňuje len vo vzťahu k zberu komunálneho odpadu, teda neuplatní sa na zber odpadových pneumatík, zber starých vozidiel, použité priemyselné batxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xrvom nábehu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov od 1.7.2016, ale aj neskôr, keď napr. obec vypovie zmluvu s jednou OZV a uzavrie zmluvu s inou OZVx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnu tohto systému v dôsledku úpravy zmlúv obce, zberových spoločností a OZV napr. podľa § 59 ods. 3 až 10.
Individuálne plnenie vyhradených pxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbkov plnil vyhradené povinnosti individuálne (pozri § xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx ods. 3 a § 74 ods. 3). Pozri aj § 30 ods. 2.
II. Spoločné povinnosti
2.
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý sa rozhodne plniť vyhradené povinnosti inxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxé s § 28 ods. 4 a), c), f), l), q) a r).
3.
Individuálny výrobca je povinný tak ako OZV, vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity, avšak podľa písmexx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa neuplatní na výrobcu obalov (nekončiacich v komunálnom odpade), ktorý plní vyhradené pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx podľa odseku 1 písm. e) povinný preukázať správnosť poskytnutých údajov na vyžiadanie ministerstvu a koordinačnému centru, na rozdiel od kolektívnexx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu 1 písm. g), h) a i) vypracovať, doručiť ministerstvu a zverejniť každoročne správu o funkčnosti svojho systému. Obsah správy je ustanovený v § 4 vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxá povinnosť výrobcu plniaceho vyhradené povinnosti individuálne oznamovať ministerstvu aj každú zmenu v systéme individuálneho nakladania.
6.
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx x) alebo k).
III. Preukazovanie plnenia zákonných povinností
7.
Individuálny výrobca, tak ako kolektívne systémy, musí preukazovať priebežne fxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnia individuálneho funkčného systému ustanovené v odseku 2 písm. b) až f) sa zhodujú s obdobnými požiadavkami na systém združeného nakladania ustanovxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxomunálny odpad a vo vzťahu k elektroodpadom aj členenie na odpady z elektrozariadení podľa príloh č. 7 a 8 citovanej vyhlášky.
8.
Osobitné požiadaxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xtorý preberá rozšírenú zodpovednosť. Povinnosť ustanovená v písmene g) sa vzťahuje len na výrobcov elektrozariadení. Druhy záruky, jej výpočet a prexxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxiduálnej autorizácie ustanovené v odsekoch 3 a 4 je obdobné ako v § 28 ods. 6 a 7.
IV. Sankcie
9.
Za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 sú ustanovexx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
-
podľa písm. b) pokuta od 1 500 eur do 200 000 eur,
-
podľa písm. f) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur.
Za porušenie povinnosti podľa § 29 ods. 2 je usxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxx x výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov ...vyhradeného výrobku
I. Zápis výrobcov do Registra
1.
Register výrobcov vyhradeného xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxrávny poriadok). Každý výrobca vyhradeného výrobku musí byť v Registri zapísaný. Výrobca je podľa odseku 1 povinný podať žiadosť o zápis do Registra ešxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxividuálne,
b)
ak využíva pre konkrétne uvedené vyhradené výrobky postup podľa § 27 ods. 7, vyhlásenie, s preukázaním splnenia podmienok tam uvedexxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2.
Výrobca, ktorý dal pri zápise do Registra vyhlásenie o zámere plniť vyhradené povinnosti individuálne, je podľa odseku 2 povinný do šesť mesiacxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnej lehoty vstúpiť do kolektívneho systému a predložiť ministerstvu potvrdenie kolektívneho systému o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinnoxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxného zástupcu podľa § 27 ods. 18 a 19, zabezpečuje zápis do Registra tento splnomocnený zástupca. Pozri aj § 135 ods. 9 až 11. Obsah žiadosti o zápis do Regxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxných dní od doručenia kompletnej žiadosti o zápis a do ďalších 10 pracovných dní vydá výrobcovi o zápise potvrdenie. Obsah potvrdenia je ustanovený v § 1 xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxé uviedli v žiadosti o zápis, resp. v jej prílohách (pozri § 1 ods. 1 a prílohy č. 1 až 6 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.). Na oznámenie zmien sú ustanovené dve rôzxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx 7), vrátane priloženia potvrdenia podľa odseku 3 alebo vyhlásenia podľa odseku 4,
b)
do xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxxxxx xie sú v súlade so skutočným stavom, malo by ministerstvo podľa odseku 8 vykonať zmenu v zápise aj z vlastného podnetu, nemusí čakať na oznámenie od výrobcxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xakých skutočností, ktoré sa uvádzajú aj v potvrdení vydanom výrobcovi, je ministerstvo povinné vydať výrobcovi nové potvrdenie. Ani pre vydanie novéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxsterstvo povinné vykonať do 30 dní výmaz výrobcu z Registra. O výmaze už ministerstvo nevydáva výrobcovi potvrdenie. Výrobca, ktorý bol z Registra vymxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x, 4 je pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur a podľa odsekov 6 alebo 7 je pokuta od 500 eur do 50 000 eur.
Koordinačné centrum
I. Koordinačné centrá
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxpadmi v rámci uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Koordinačné centrá plnia servisné úlohy, nie sú riadiacim prvkom daných systémov rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxbkov sa vytvára jedno spoločné koordinačné centrum. Pre elektroodpad a pre použité batérie a akumulátory sa vytvára vždy len jedno koordinačné centrux xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxde odpadov získali autorizáciu na kolektívne alebo individuálne plnenie vyhradených povinností. Koordinačné centrum, obdobne ako OZV, nemá byť zalxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa odseku 4, na základe ktorej sa môžu do jedného mesiaca písomne prihlásiť výrobcovia s individuálnou autorizáciou, ako aj autorizované kolektívne xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xtapu v procese zakladania koordinačného centra nie je ustanovený ani minimálny počet zakladajúcich subjektov ani ich trhový podiel.
4.
Ak sa prihxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxisterstvo, ktoré je podľa odseku 5 povinné uložiť autorizovaným OZV a výrobcom aby koordinačné centrum založili. Ani v tomto prípade zákon neustanovuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxhový podiel bol minimálne 60%. Lehotu, v rámci ktorej majú oslovené subjekty založiť koordinačné centrum, určí ministerstvo. Ak v určenej lehote prídx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxložiť koordinačné centrum, nemôže ministerstvo opätovne poverovať výrobcov a OZV jeho založením, ale je povinné podľa odseku 7 poveriť plnením funkcxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxx xx xxxxx x xxniku koordinačného centra, ministerstvo je v súlade s odsekom 15 povinné znovu postupovať podľa odsekov 4 a prípadne aj 5.
6.
V zmluve o založení kooxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxra v zmysle odseku 1. Keďže koordinačné centrum nie je nikto oprávnený zrušiť, zákon počíta len s jeho dobrovoľným zánikom, ktorý treba tiež upraviť v zmxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xoordinačných centier
7.
V odseku 11 sa ustanovujú povinnosti vzťahujúce sa na všetky koordinačné centrá a v odseku 12 až 14 sú ustanovené ďalšie povixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxtovanie servisu pre obce, pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov. Patria sem povinnosti podľa písm. a) a d). Povinnosť zabezpečiť plynulosť odvozu odpaxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxný zber distribútormi v zmysle § 71. Povinnosť zabezpečiť náhradný odvoz odpadu podľa písm. d) môže koordinačné centrum uložiť len niektorému zo svojixx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpovednosti za ponúknuté presahujúce množstvá a v registrovaní výrobcov - neplatičov [písm. c), e) a f)].
c)
Sledovanie a vyhodnocovanie rozsahu pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xo úroveň obcí.
d)
Súčinnosť s ministerstvom a s inšpekciou životného prostredia spočívajúca v poskytovaní podkladov a v súčinnosti pri zisťovaní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxec musí mať zmluvného partnera jednu OZV počas jedného kalendárneho roka. Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov je podľx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxx formou losovania určiť spomedzi autorizovaných OZV zmluvného partnera obce. Vylosovaná OZV je povinná uzavrieť s obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3 a rixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx xxxxxočnilo ministerstvo.
9.
Úlohou koordinačného centra pre elektroodpady podľa odseku 13 je rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému elektrxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xedzi výrobcov elektrozariadení a ich OZV aj množstvá elektroodpadov vykúpené výkupcami odpadov a získané spracovateľmi odpadov, ktoré boli koordinxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zberu a zhodnotenia.
10.
Koordinačné centrum pre použité batérie a akumulátory má v odseku 14 ustanovenú povinnosť zverejňovať štvrťročne inforxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxh oznamovania bude dohodnutá v zmluve so všetkými jeho klientami. Zároveň je úlohou aj koordinačného centra pre použité batérie a akumulátory rozdelix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v podľa § 16 ods. 4 písm. b). Výrobcovia môžu použiť tieto množstvá na preukázanie plnenia zákonom ustanovených cieľov zberu a recyklácie.
Druhý xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx x xxx xxx xx x xxx
1.
Elektrozariadenia v rozsahu zadefinovanom v § 32 sú vyhradeným výrobkom a uplatňuje sa na ne rozšírená zodpovednosť výrobcov. Na elektrozariaxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xastiam zákona o odpadoch postavenie špeciálnej úpravy. Podľa ods. 17 sa za vyhradený výrobok považujú jednotlivé kategórie elektrozariadení podľa pxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxadenia sa zákon vzťahuje a na ktoré sa nevzťahuje. Z časového hľadiska sa rozlišuje prvé obdobie a druhé obdobie, pričom deliacim dátumom je 15. august 2xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxré elektrozariadenia sa nevzťahuje tento osobitný oddiel zákona, pričom rozsah týchto výnimiek sa rozširuje po 15. auguste 2018. Vyňatie uvedených exxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení zákona o odpadoch. Vymedzenie pojmov veľké stacionárne priemyselné zariadenia, veľké pevné inštalácie a necestné pojazdné stroje je ustanovxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxacie telesá a fotovoltaické panely nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií, teda nie sú vyňaté zo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcovx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxhe č. 6 zákona (pozri ods. 2 a 17). Tieto elektrozariadenia sú vyhradeným výrobkom. S odpadom, ktorý vzniká z iných elektrozariadení, sa nakladá ako s bexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xlektrozariadenie je alebo nie je elektrozariadením podľa druhého oddielu štvrtej časti tohto zákona, rozhoduje ministerstvo podľa § 105 ods. 2 písm. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xdravotnícke pomôcky (pozri odseky 30 až 32), ktoré sú vymedzené v § 2 ods. 19, 20 a 22 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx povinný sa ho zbaviť; takýmto zbavením však nie je jeho odplatné alebo bezodplatné prevedenie na iného, ak sa má elektrozariadenie ďalej používať na pôxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx sa ho pôvodca zbavuje (keď sa stávajú odpadom). V prípade vzniku pochybností, či konkrétna vec je alebo nie je elektroodpadom, je oprávnený o tom podľa § xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxí a z časového hľadiska (odsek 9) na historický elektroodpad a nový elektroodpad, pričom deliacim dátumom je 13. august 2005.
6.
Elektroodpad z domxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxal za elektroodpad z domácností, postačuje, že príslušné elektrozariadenie sa pravdepodobne bude používať v domácnostiach, neskúma sa, či a v akom roxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxhodných a priemyselných prevádzkach, a to aj taký, ktorý vznikol pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti prxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xstanovené v prílohe č. 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Zároveň z uvedenej prílohy vyplýva, že všetok elektroodpad z domácností sa podľa Katalógu odpadov zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnálneho odpadu).
7.
Elektroodpad, ktorý nie je z domácností, sa vymedzuje v ods. 8 len negatívnym spôsobom. V prílohe č. 8 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
III. Sprístupnenie a uvedenie na trh
9.
Zákon rozlišuje v ods. 14 a 15 pojem sprístupnenie elektrozariadenia na trhu ako dodanie výrobku na distrixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xlovenskej republike.
IV. Výrobca elektrozariadení (ods. 16, 18 a 19)
10.
Výrobcom xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xepubliky a:
a)
vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo pre neho vyrobené elektrozariadenia uvádza na trh pod svojxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xýnimkou prípadu, ak sa na výrobku nachádza značka výrobcu podľa písm. a),
c)
uvádza na trh Slovenskej republiky v rámci svojej podnikateľskej činnxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxnie priamo používateľovi v inom štáte,
-
v inom členskom alebo nečlenskom štáte a ako zahraničný výrobca elektrozariadení predáva na území Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmunikácie sú najmä internet, elektronická pošta, telefón, fax, adresný list alebo ponukový katalóg.
11.
Podľa ods. 18 sa za výrobcu nepovažujx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xxx
V ods. 23 až 25 sa ustanovujú tri spôsoby zberu elektroodpadu. Oddelený zber vymedzený v ods. 24 sa týka všetkých kategórií elektroodpadu podľa prílohy xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx15 Z.z. sa ustanovujú požiadavky na oddelený zber elektroodpadu, podľa ktorých sa oddelený zber elekroodpadu musí uskutočňovať v členení na tam ustaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxtori elektrozariadení. Ustanovujú sa dva spôsoby, ktoré sa môžu uplatňovať aj súbežne u jedného distribútora. Prvý spôsob spočíva v povinnosti každéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho určenia ako kupované elektrozariadenie a musí tak urobiť bezodplatne. Tento spôsob sa neviaže na predajňu a uplatní sa aj keď distribútor dovezie noxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxtelných zdrojov. Distribútor je povinný takýto elektroodpad odoberať bez obmedzenia množstva buď priamo v predajni alebo v jej bezprostrednej blízkxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxov a vykonáva sa na zberných miestach. Zberným miestom nemôže byť miesto, kde distribútor vykonáva spätný zber rovnakého elektroodpadu. Zberné miestx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxatívnej budove. Pozri aj § 39 ods. 2 zákona a § 9 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Obdobne je upravené aj zberné miesto prenosných batérií a akumulátorov v § 42 oxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxní spracovateľovi elektroodpadu. K pojmu odstránenie nebezpečných látok pozri odsek 13. Spracovaním elektroodpadu je ktorákoľvek z činností uvedexxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xpracovania, takže sa nepoužije všeobecný pojem spracovanie odpadu podľa § 3 ods. 11.
16.
Spracovať elektroodpad môže podľa ods. 27 len autorizovaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xodľa § 97 ods. 1 písm. c).
VII. Trhový a zberový podiel
17.
Výpočet trhového a zberového podielu podľa ods. 28 a 29 umožňuje výrobcovi určiť si rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxch povinností a je ustanovená v § 27 ods. 4 písm. j). Východiskom pre výpočet sú údaje, ktoré ministerstvo zverejňuje každoročne na svojej webovej stránxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených na trh, ktoré zverejnilo ministerstvo. Výpočet percenta trhového podielu jednotlivého výrobcu tvxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom roku. Zberový podiel pre aktuálny rok sa počíta na základe trhového podielu vypočítaného z údajov za predcxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xdajov za rok 2014, teda nie za predchádzajúci kalendárny rok.
Zákazy
I. Zákazy
1.
Zakazuje sa zneškodňovať elektroodpad, ktorý bol vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxedného oddeleného zberu elektroodpadu pri zbere komunálneho odpadu. Tretí zo zákazov má zabrániť tomu, aby nedochádzalo k neodborným zásahom do elekxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xákazov podľa § 33 je pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur.
Povinnosti výrobcov elektrozariadení
I. Povinnosť výrobcu pri výrobe elektrozarxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, najmä opätovné použitie elektroodpadu a jeho recykláciu.
II. Povinnosť výrobcu pri označovaní elektrozariadenia [ods. 1 písm. b) až d)]
2.
Výrxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa svoju identifikáciu a zároveň vždy aj časovým údajom, z ktorého je zrejmé, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005. Túto povinnosx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xx xrh elektrozariadenie označené grafickým symbolom, ktorý je uvedený v prílohe č. 9 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Podľa § 11 citovanej vyhlášky sa grafickx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sa grafickým symbolom označiť obal elektrozariadenia, návod na použitie a záručný list xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, pričom použitie týchto prostriedkov je viazané výlučne na účel, pre ktorý boli určené. Na povinnosť výrobcu uvádzať výšku recyklačného poplatku naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxná inšpekcia na základe § 110 ods. 1 písm. a).
III. Povinnosti výrobcu pri zbere a nakladaní s elektroodpadom [(ods. 1 písm. e) až m) a ods. 5)]
4.
Výroxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx neobmedzuje možnosti opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu [písm. l)].
5.
Povinnosti výrobcu v písmenách e) až j) sú ustanovené v súladx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xvyškov. V zmysle ods. 4 môže mať výrobca, ktorý plní vyhradené povinnosti kolektívne, uzavretú zmluvu s jednou OZV pre každú kategóriu elektrozariadexxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxoodpadu sú ustanovené osobitne pre elektroodpad z domácností, elektroodpad iný ako z domácností a elektroodpad zo svetelných zdrojov. Výrobca je povxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx pozri aj § 39. Ciele zberu elektroodpadu sú ustanovené v prílohe č. 3 zákona.
7.
Pre oddelený zber elektroodpadu z domácností a elektroodpadu zo svexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxného zberu prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu požadovaná zberná sieť v hustote najmenej jedno miesto v každom okrese. Prx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx0 obyvateľov, pričom pre zber elektroodpadu z domácností sa hustota zbernej siete nepredpisuje. K oddelenému zberu z komunálneho odpadu v obciach pozxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxiadení zabezpečuje zber elektroodpadu, ak ide o historický elektroodpad, aj odberom elektroodpadu pri dodaní nového elektrozariadenia rovnakej kaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtane elektronického predaja, a to jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru.
10.
Podľa písmena f) je výrobca pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtie elektroodpadu ustanovené v § 13 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Elektroodpad, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie je výrobca povinný poxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxitý najmä z dôvodu, že podľa písmena j) je výrobca nositeľom zodpovednosti za spracovanie elektroodpadu v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 3, teda za spxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx potrebné informácie.
IV. Diaľkový výrobca elektrozariadení
11.
Diaľkový výrobca elektrozariadení je definovaný v § 32 ods. 16 písm. e). Je to výxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxhujú v zmysle odsekov 2 a 3 len niektoré povinnosti výrobcov, konkrétne povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. b) ustanoviť splnomocneného zástupcu a povinnxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx povinnosťou.
V. Sankcie
12.
Za porušenie povinnosti podľa § 34 ods. 1 sú ustanovené takéto sankcie:
-
podľa písm. a), b), c), d), f), g), h), i), xxx xx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxkciou za porušenie povinností podľa § 34 ods. 3, 4, x xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxektroodpad z domácností (§ 32 ods. 7) uvedený na trh po 13. auguste 2005, ktorý pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepraxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo odpadom, pričom si môže vybrať, či tak urobí na základe individuálnej autorizácie alebo kolektívne. Pri individuálnom plnení sa od výrobcu požaduje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxácností (§ 32 ods. 7) uvedený na trh pred 13. augustom 2005 (historický elektroodpad z domácností), je výrobca povinný realizovať svoju zodpovednosť lxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kategóriu elektrozariadení na základe hlásení podľa § 27 ods. 4 písm. h). Výrobca je povinný dodržať svoj podiel a zákon mu zakazuje tento určený podiel xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xx0 000 eur.
Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
I. Nový elektroodpad, iný ako z domácností
1.
Ak ide x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu, je výrobca elektrozariadení povinný na vlastné náklady zabezpečiť nakladxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxcký elektroodpad iný ako z domácností), je výrobca v súlade s odsekom 2 povinný realizovať svoju zodpovednosť len na základe individuálne udelenej autxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxžiadavka na individuálne plnenie vychádza zo skutočnosti, že takýto elektroodpad, na rozdiel od elektroodpadu z domácností, je možné priradiť ku konxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xísm. g).
III. Zodpovednosť držiteľa elektroodpadu
3.
Za nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxs. 3 povinný odovzdať tento elektroodpad buď osobe oprávnenej na zber elektroodpadu alebo priamo spracovateľovi elektroodpadu.
4.
Zákon v ods. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxuvu o inom spôsobe rozdelenia zodpovednosti za nakladanie s elektroodpadom, než je uvedené v odsekoch 1 až 3. Zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x8 ods. 2.
IV. Sankcia
5.
Za porušenie povinností podľa § 36 je ustanovená pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
Povinnosti a práva distribúxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtok sa uplatňuje nadväzne na povinnosť výrobcu podľa § 34 ods. 1 písm. d). Ak distribútor predáva elektrozariadenia, ktorých výrobca recyklačný poplaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x písm. d).
2.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxedajných miestach. Zákon mu ukladá v písm. b) aby informoval verejnosť vhodným spôsobom pri predaji elektrozariadení o tom, že koneční používatelia sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxravujú.
3.
Spätný zber je distribútor povinný podľa písm. c) vykonávať na svojich predajných miestach po celú prevádzkovú dobu. Distribútor, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxnnosť zabezpečiť spätný zber, a to buď na mieste skladu alebo ak nemá sklad, tak na akomkoľvek inom mieste, ktoré si dohodne s výrobcom elektrozariadeníx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxu k tomuto elektroodpadu stáva držiteľom odpadu, avšak podľa § 14 ods. 7 sa na neho vzťahujú len niektoré povinnosti držiteľa odpadu [len povinnosti poxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxi registrácia podľa § 98.
5.
Distribútor je povinný s elektroodpadom, ktorý sa k nemu dostal v rámci spätného zberu, nakladať len v súlade so zmluvoux xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxd môže odovzdať len na zberné miesto elektroodpadu (pozri § 32 ods. 25) alebo spracovateľovi elektroodpadu (pozri § 32 ods. 27). Osobitná úprava sa vzťaxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxenej OZV. Podľa písmena e) je distribútor povinný zaobchádzať s odovzdaným elektroodpadom šetrne, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtroodpad v rámci spätného zberu. Distribútor je oprávnený v ustanovených prípadoch elektroodpad neodobrať, a to ak odovzdávaný elektroodpad neobsaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xný odpad (napr. zvyšky potravín). S takýmto elektroodpadom musí potom jeho držiteľ nakladať ako s odpadom, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxd 400 m2 predajnej plochy vyhradenej pre elektrozariadenia. V § 37 ods. 2 písm. b) sa ustanovuje oprávnenie distribútorov, ktorí majú menšiu predajnú xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxV.
III. Prechod zodpovednosti na distribútora (ods. 3)
8.
Ak distribútor distribuuje elektrozariadenia na trh od výrobcu, ktorý nie je zaregistxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxektroodpad. Tejto zodpovednosti sa distribútor nemôže zbaviť jej prenesením na iný subjekt. Je preto dôležité, aby si distribútor vždy overil v Regisxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov je ustanovené aj pri iných vyhradených výrobkoch (napr. § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 73 ods. 10).
IV. Sankcxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx držiteľa elektroodpadu z domácností
1.
Držiteľ elektroodpadu z domácností je podľa ods. 1 povinný odovzdať tento elektroodpad len na zákonom ustaxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxť systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálneho odpadu v obci zavedeného výrobcom elektrozariadení, resp. OZV (pozri § 80 ods. 6 a 7),
-
osxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xlektroodpadu (pozri § 32 ods. 25).
2.
Konkrétne miesta, na ktorých má držiteľ elektroodpadu z domácností elektroodpad odovzdať ustanovuje obxx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xomácností je podľa ods. 2 povinný odovzdať tento elektroodpad len osobe oprávnenej na jeho zber nezávisle od toho, či ide o elektroodpad, na ktorý sa uplxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxovedný za tento elektroodpad z dôvodov podľa § 36 ods. 3 a 4, môže odovzdať takýto elektroodpad aj spracovateľovi elektroodpadu.
III. Sankcie
4.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxx x xxxxx x xxxxxxx od 1 200 eur do 120 000 eur.
Zber elektroodpadu
I. Oddelený zber elektroodpadu
1.
Povinnosť zabezpečovať zber elektroodpadu oddexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xie z domácností, vrátane elektroodpadu, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ale za nakladanie s ním zodpovedá priamo jeho držitexx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxektrozariadení (§ 32 ods. 23) a prostredníctvom zberných miest elektroodpadu (§ 32 ods. 25) zákon ustanovuje v ods. 2 pre tieto spôsoby oddeleného zberx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxla uzavretá zmluva o prevádzkovaní daného zberného miesta.
3.
Keďže elektrozariadenia sú vyhradeným výrobkom, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu, ale aj priamo od konečných používateľov, vykonával len taký subjekt, ktorý má uzavretú zmluvu bxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x 16 ods. 3. Povinnosť vykonávať zber elektroodpadov na základe a v rozsahu zmluvy s individuálnym alebo kolektívnym výrobcom (OZV) je ustanovená ako súxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxkt vykonávajúci sekundárny zber elektroodpadu je povinný okrem všeobecných povinností držiteľa odpadu podľa § 14 a všeobecných povinností pri zberx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xusí zabezpečiť, aby celý proces zberu a prepravy bol vykonávaný šetrne s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky na opätovné použitie a recykláciu elektroxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxného na prípravu na opätovné použitie a odovzdať ho osobe oprávnenej na túto činnosť. Elektroodpad, ktorý nebol odovzdaný na prípravu na opätovné použxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xýrobcom, resp. OZV. V rámci evidenčnej povinnosti podľa písmena d) sa eviduje množstvo elektroodpadu podľa kategórií, pričom evidencia elektroodpaxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx zmluvnými partnermi. Forma tohto ohlásenia nie je ustanovená a mala by sa dohodnúť v zmluve medzi nimi.
III. Sankcie
5.
Sankciou za porušenie povixxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx je pokuta od 500 eur do 50 000 eur.
Príprava na opätovné použitie elektroodpadu
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xxx xx xx x xxxx x xxxinuje zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu. Na vykonávanie prípravy prípravu na opätovné použitie elektroodpadu sa vyžaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxého hospodárstva vo vzťahu k spôsobom nakladania so vzniknutým odpadom. K žiadosti o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie pozri § 36 vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxné použitie elektroodpadu zahŕňajú aj skladovanie elektroodpadu, jeho triedenie a testovanie, ako aj vytriedenie opätovne použiteľného elektroodxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtroodpadu
3.
Na prevádzkovateľa zariadenia prípravy na opätovné použitie sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 a povinnosti prevádzxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxevádzkovateľa zariadenia. Požiadavky na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu sú ustanovené v § 13 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Z elektroodpadux xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvinnosti výrobcu elektrozariadenia podľa tohto zákona a podmienky elektrickej a environmentálnej bezpečnosti elektrozariadení napríklad podľa zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x xx xxxx xx xxxxxxxy č. 373/2015 Z.z. sa ustanovuje rozsah zodpovednosti prevádzkovateľa zariadenia na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu vo vzťahu k exxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxlad zariadenia s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia ustanovenými v § 14 citovanej vyhlášky,
-
odstránenie pôvodných údajov o zodxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxde so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v trvaní minimálne jedného roka od jeho uvedenia na trh.
III. Sankcie
5.
Sankciou za poruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx elektroodpadu [písm. a), e), h), i), j), k), l)]
1.
Spracovateľ elektroodpadu musí plniť povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 a povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxdov podľa § 97 ods. 1 písm. c) a autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 4 a je povinný dodržiavať technické požiadavky na sprxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovanie všetkého elektroodpadu v rozsahu zmluvného záväzku voči výrobcom, resp. OZV pre elektroodpady a elektroodpad musí spracovať kompletne. Zákox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxe zabezpečenú. Povinnosť kompletného spracovania zahŕňa všetky činnosti až po zneškodnenie nevyužiteľných zvyškov. Podľa písmena e) plní spracovaxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxky na nakladanie s elektroodpadom podľa písmen j) a k) sú podrobne upravené v § 12 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
4.
Súčasťou elektrozariadení, a teda aj exxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxbcovia. Preto sa ustanovila v písmene l) povinnosť spracovateľov elektroodpadu vyberať z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xodľa písmena h). Pozri ďalej aj povinnosť podľa písmena m).
II. Povinnosti týkajúce sa vedenia evidencie a ohlasovania údajov [písm. b), m), n)]
5.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxinnosti individuálne a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu ustanovená v písmene b) je podrobnejxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxulátory a odovzdávať ich na spracovanie vykonávané v rámci prúdu odpadov použitých batérií a akumulátorov, ktorá je ustanovená v písmene l), je spracoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtérií a akumulátorov podľa ich členenia na typy podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa, ktorému ich odovzdal
7.
Elektroodpad iný ako z domácností môxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxkýto elektroodpad nahlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre elektroodpad, ktoré následne tieto množstvá prerozdelí postupom podľa § 31 ods. 1x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x písm. c). Podrobnosti o povinnosti spracovateľa elektroodpadu viesť v zmysle písm. c) prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu sú upravxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxob resp. forma zverejňovania nie je právne upravená, ale ponecháva sa na spracovateľa.
IV. Povinnosti týkajúce sa výstavby a prevádzky zariadenia [xxxxx xxx xxx
xxx
x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého prostredia. K technickému vybaveniu zariadenia na spracovanie elektroodpadu pozri aj § 12 ods. 1 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
V. Sankcie
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xísmen e), f) pokuta od 800 eur do 80 000 eur,
-
podľa písmen g), h), i), j), k), l) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
Tretí oddiel
Batérie a akumxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
Za vyhradený výrobok, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, sa považujú všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxmi, ktoré boli použité:
-
v zariadeniach, spojených s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky,
-
v zbranixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.
2.
Vyňatie z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v uvedených prípadoch znamená, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxona. Na batérie a akumulátory spadajúce do rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prednostne uplatňujú ustanovenia tretieho oddielu štvrtej časti záxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xkumulátorov
3.
Batéria alebo akumulátor sú definované v odseku 3 ako zdroj elektrickej energie, pričom sa členia na tri typy: batérie prenosné, autxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx typu (pozri napr. §§ 46, 47, 50), ale aj vo vzniku organizácií zodpovednosti výrobcov, prípadne tretej osoby, ktoré môžu pôsobiť napr. iba pre jeden typ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ak na to spĺňa zákonné podmienky.
4.
Pre batérie, ktoré sú odpadom, používa zákon označenie použitá batéria alebo akumulátor. Podľa všeobecnej dexxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxiť.
5.
Ako príklady prenosných batérií a akumulátorov možno uviesť jednočlánkové batérie (ako napr., AA a AAA batérie) a batérie a akumulátory pouxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxoch v domácnostiach, napríklad v elektrických zubných kefkách, holiacich strojčekoch a ručných vysávačoch (vrátane podobných zariadení, ktoré sa pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xoužiť na bežné použitie v domácnosti. K prenosným batériám a akumulátorom sa zaraďujú aj gombíkové články.
6.
Automobilové batérie alebo akumuláxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxx
7.
Ako príklady priemyselných batérií možno uviesť batérie a akumulátory používané ako núdzový alebo záložný zdroj energie v nemocniciach, na letixxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxé terminály v obchodoch a reštauráciách, čítačky čiarových kódov v obchodoch, profesionálne video zariadenie pre TV kanály a profesionálne štúdiá, lxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxánilo zablokovaniu alebo privretiu ľudí, batérie a akumulátory používané v prístrojovom alebo rôznom meracom vybavení a batérie a akumulátory použíxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxú batérie a akumulátory používané v elektrických vozidlách, ako napríklad v elektrických automobiloch, invalidných vozíkoch, bicykloch, letiskovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxilový.
8.
Batérie a akumulátory môžu byť začlenené do prístrojov a nástrojov, ktoré sú definované v odsekoch 17 a 18. Ako príklady bezšnúrových elexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxobné opracovanie dreva, kovu a iných materiálov prípadne na kosenie, rezanie a ostatné záhradnícke činnosti.
III. Spracovanie použitých batérií a xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxovzdaní do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie. Spracovanie použitých batérií a akumulátorov je teda ktoxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx x xpecificky definovaný pojem spracovania, takže sa nepoužije všeobecný pojem spracovanie odpadu podľa § 3 ods. 11.
10.
Na spracovanie a recykláciu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 písm. c).
IV. Výrobca, distribútor a uvedenie na trh
11.
Výrobca batérií a akumulátorov je podnikateľ, ktorý ich uvádza v rámci svojej podnikatexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx diaľku. Odkazuje sa na § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., podľa ktorého zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľox xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Uvádzanxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxie na trh je v ods. 16 vymedzené tak, že je ním uvedenie na trh Slovenskej republiky, pričom nie je podstatné, či je odplatné alebo bezodplatné. Uvedením nx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxrií a akumulátorov odlišuje od iných obdobných definícií (pozri § 32 ods. 15, § 52 ods. 12, § 60 ods. 10, § 69 ods. 7, § 73 ods. 5).
13.
Podľa ods. 15 je distxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxe xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xalej sa v zákone nepoužíva.
V. Trhový podiel výrobcu a ustanovená miera zberu
15.
Výpočet trhového podielu podľa ods. 20 umožňuje výrobcovi vyhraxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx je jednou z vyhradených povinností a je ustanovená v § 27 ods. 4 písm. j). Východiskom pre výpočet sú údaje, ktoré ministerstvo zverejňuje každoročne na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxených batérií a akumulátorov daného typu na trh k celkovému množstvu daného typu batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky, ktoré zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxrstvo postupuje pri výpočte miery zberu, ktorú následne oznamuje Európskej komisii (pozri prílohu č. 3 časť II bod 1.2).
VI. Zber použitých batérií a xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, ako zberné miesto elektroodpadu v § 32 ods. 25. Zberným miestom nemôže byť miesto, kde distribútor vykonáva spätný zber použitých batérií a akumulátoxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxr umiestnený v škole alebo v administratívnej budove. Pozri aj § 50 ods. 3. Na rozdiel od zberných miest elektroodpadov sa pre zberné miesta prenosných bxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vzťahuje len na prenosné batérie a na automobilové batérie z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby. Spätxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtori sú povinní vykonávať spätný zber bezodplatne a bez viazania na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru. Na distribútora sa pri výkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx (pozri § 50 ods. 3).
xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xkumulátory, ktoré nespĺňajú iné ustanovenia zákona o odpadoch sú prevzatím smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxátory s inými druhmi odpadu pozri aj povinnosti držiteľa v § 14 ods. 1 a povinnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v § 25 ods. 1. Podľa odseku 3 písmexx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xlovensku je možné použité batérie a akumulátory výlučne materiálovo zhodnocovať (recyklovať), čomu zodpovedá aj cieľ recyklácie použitých batérií x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxchádzajúci rok. Zneškodňovať činnosťou D1 (skládkovanie) a D10 (spaľovanie na pevnine) je povolené len pre nezhodnotiteľné zvyšky tých použitých baxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzoberaniu batérií a akumulátorov mimo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zákaz sa vzťahuje na každého, okrem spracovateľov použitých batéxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
III. Sankcia
3.
Sankciou za porušenie povinnosti podľa § 43 je pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur. Štátny dozor dodržiavania zákazov podľa ods. 1 vykxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxba
1.
Tretia osoba je spoločnosť zabezpečujúca kolektívne plnenie vyhradených povinností výlučne pre prúd odpadu použitých batérií a akumulátorxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxi aj § 45 ods. 4). Rozdiel medzi OZV a treťou osobou spočíva v tom, že pre tretiu osobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxumulátorov, ako je to pri OZV (pozri § 28 ods. 2 a 3). Neplatí ani požiadavka, že musí byť založená a prevádzkovaná výlučne výrobcami batérií a akumulátoxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx zákona o odpadoch. Tretia osoba je teda podnikateľský subjekt, ktorý podniká v oblasti zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátoxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxných výrobcov rovnako ako OZV, sú povinnosti tretej osoby ustanovené obdobne, ako povinnosti OZV, avšak so zohľadnením odlišností vzniku a pôsobenia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x - 5 a 14)
2.
Výrobca uzatvára podľa ods. 2 s treťou osobou zmluvu o plnení vyhradených povinností, na základe ktorej prechádza zodpovednosť za ich plnxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxsm. e) a g) (pozri aj § 27 ods. 11). Výrobca je povinný podľa ods. 3 voči tretej osobe plniť rovnaké povinnosti ako sa vyžadujú vo vzťahu k OZV (pozri § 27 odxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí ustanovených v odseku 8 písm. a), b), e), f), k) a l):
-
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém nakladania s použitými batérxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxlávacie aktivity v ustanovenom rozsahu,
-
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xložená za porušenie tejto časti zákona.
Ide o čiastočne odlišné dôvody, ako sú dôvody vypovedania zmluvy výrobcu s OZV ustanovené v § xx xxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jej v ods. 14 ustanovila obdobná povinnosť ako je pre OZV ustanovená v § 28 ods. 11. Obec je oprávnená podľa ods. 5 vypovedať zmluvu s treťou osobou tak ako pxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxa od 1 200 eur do 120 000 eur. Sankciou za porušenie povinnosti podľa ods. 14 je pokuta od 500 eur do 50 000 eur.
III. Povinnosti tretej osoby
6.
Povinnoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtia osoba nie je povinná plniť povinnosti zodpovedajúce povinnostiam ustanoveným v § 28 ods. 4 písm. j) a m), teda nie je povinná:
-
vykonávať pravidxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxekcii nedostatky zistené týmto overením,
-
prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxovené tieto sankcie:
-
podľa písmen f), g), h), j), k), l), n), o) pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
-
podľa písmen a), d), e), m), q), r) pokuta od 1 200 eux xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxie plnenia zákonných povinností tretej osoby
8.
V xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x je obdobou ustanovenia § 28 ods. 5 s jednou odlišnosťou, ktorá spočíva v tom, že pri tretej osobe sa neustanovuje obdoba povinnosti ustanovenej pre OZV x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxe výrobcami batérií a akumulátorov.
9.
Odsek 10 je obdobou § 28 ods. 6. V odseku 10 sa ustanovuje akým spôsobom sa preukazujú požiadavky potrebné pre xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo riadnych (realizačných) zmlúv so subjektmi tvoriacimi systém nakladania s prúdom odpadu použitých batérií a akumulátorov sa vyžaduje len preukázaxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx predpokladu. K podrobnému obsahu žiadosti o udelenie autorizácie OZV pozri § 90 ods. 3 písm. b) a § 2 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
10.
Odsek 11 xx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxanie je ustanovená lehota troch mesiacov, ktorá plynie odo dňa platnosti (nie účinnosti) autorizácie.
11.
Sankciou za porušenie povinností podľx xxxxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xx nesplnenie tejto povinnosti ustanovená v § 94 ods. 2 písm. f) povinnosť ministerstva zrušiť udelenú autorizáciu, pre tretiu osobu povinnosť ministexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx x2 a 13 sú obdobou § 28 ods. 9 a 10. Povinný obsah Správy o činnosti je pre OZV a tretiu osobu zhodný s jedným rozdielom spočívajúcom v tom, že tretia osoba nie xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxcúva s rozlíšením na prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory. Tretia osoba zasiela správu v plnom znení ministerstvu, ale nie je poxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zároveň ju zverejniť do 31. júla nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok. Správu zverejňuje tretia osoba na svojom webovom sídle.
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
I. Spoločné povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov
1.
V odseku 1 sa ustanovujú špecifické povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov nad rámxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxania batérií a akumulátorov a údajov, ktoré sa na nich musia uvádzať. Podrobnosti o označovaní grafickým symbolom a chemickými značkami sú ustanovené x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxené v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx
xx
xovinnosti v písmenách d), e) a f) sa týkajú vzťahu výrobcu a spracovateľa použitých batérií a akumulátorov. Vyzbierané použité batérie a akumulátory mxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo energeticky zhodnocovať. Povinnosť ustanovená v písmene f) požaduje od výrobcu, aby spolupracoval len s takým spracovateľom, ktorý využíva najlexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx bod 1. Ako pomôcku pre spracovateľov použitých batérií a akumulátorov uložil zákon v písmene d) výrobcom povinnosť poskytnúť im pri uvedení novej batxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xovinnosť v písmene g) bezodkladne oznámiť splnenie cieľa zberu na príslušný kalendárny rok. Ciele zberu sú ustanovené v časti II Prílohy č. 3 zákona.
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx uplatniť na všetky batérie a akumulátory konkrétneho typu (prenosné, automobilové, priemyselné, pozri aj § 42 ods. 4) dodávané týmto výrobcom na trh Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxel od § 27 ods. 6 sa tu pripúšťa výber z troch možností: individuálne xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxov má v odseku 2 uložené povinnosti týkajúce sa vyberania batérií a akumulátorov z prístrojov, aby toto vyberanie bolo čo najľahšie najmä pre konečného xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxr do 120 000 eur. Dodržiavanie povinností podľa odseku 1 písm. a) až d) kontroluje v rámci štátneho dozoru Slovenská obchodná inšpekcia na základe § 110 oxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxátorov a zákon pre ich výrobcov ustanovuje špecifické povinnosti nad rámec povinností uvedených v § 45.
I. Povinnosti výrobcu prenosných batérií a axxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxch používateľov zbernú sieť na celom území Slovenskej republiky tvorenú spätným zberom u distribútorov a zberom na zberných miestach. Zberná sieť by mxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx výrobca povinný v rámci sekundárneho zberu zabezpečiť zber všetkých použitých batérií a akumulátorov z miest primárneho zberu a zabezpečiť nakladanxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxný pri výkone zberu použitých batérií a akumulátorov splniť svoj zberový podiel zodpovedajúci cieľu zberu ustanovenému v časti II. Bod 1.2 prílohy č. 3x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xové čísla pre ciele zberu. Podľa § 135 ods. 33 MŽP zverejnilo 10. januára 2016 údaje potrebné pre výpočet zberového podielu, pričom vychádzalo z údajov xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlátorov je povinný podľa odseku 1 písm. d) zabezpečiť spracovanie a recykláciu všetkých použitých batérií x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxť vybudovanú rozsiahlejšiu zbernú sieť, než len minimálnu podľa písmena a). Pojem "zberový podiel" výrobcu prenosných batérií a akumulátorov zákon oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh batérií a akumulátorov nad množstvo presahujúce súhrnný rozsah zberových povinností všetkých výrobcov, sú výrobcovia povinní podľa odseku 1 písmexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxému podielu. Tieto množstvá sa musia ohlásiť koordinačnému centru, ktoré podľa § 31 ods. 8 písm. g) zabezpečí rozdelenie zodpovednosti jednotlivých xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxenosných batérií a akumulátorov oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ide teda o opačný prxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xxx xxxkcie
5.
Sankciou za porušenie povinností ustanovených v odseku 1 je:
-
podľa písmen a), b) alebo c) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur,
-
podľa písxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov
Nad rámec povinností uvedených v § 45 sa ustanovujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátory.
I. Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov
1.
Povinnosti výrobcu automobilových batérií a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť v písmene a) vytvoriť na primárny zber prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov zbernú sieť na celom území Slovenskej republiky txxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxždom okrese by teda malo byť minimálne jedno miesto spätného zberu a zber vykonávaný osobami oprávnenými na zber týchto batérií a akumulátorov. V rámci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xyzickej osoby nevyužívaných na komerčné účely.
2.
Podľa písmena b) je výrobca povinný v rámci sekundárneho zberu odobrať všetky použité automobixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrií a akumulátorov splniť svoj zberový podiel zodpovedajúci cieľu zberu ustanovenému v časti II. bod 2 prílohy č. 3.
3.
Povinnosti výrobcu automobxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxumulátorov podľa § 46 ods. 1 písm. d) a e).
4.
Sankciou za porušenie povinností ustanovených v odseku 1 je podľa písmen a), b) alebo c) pokuta od 2 000 exx xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxnosti výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov ustanovené v odseku 2 písm. b) až e) sú zhodné s povinnosťami výrobcov prenosných a automobilovýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxuje odlišne spôsob zabezpečenia primárneho zberu použitých batérií a akumulátorov, a to tak, že sa má zabezpečiť na celom území Slovenskej republiky pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxskej republiky sa nerozčleňuje na jednotlivé okresy. Výrobca je povinný splniť svoj zberový podiel zodpovedajúci cieľu zberu ustanovenému v časti IIx xxx x xxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx 000 eur a podľa písmena d) alebo e) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxribútora prenosných batérií a akumulátorov v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov je v zmysle odseku 1 písm. a) zabezpečiť ich spätný zber na svoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xkumulátory bez ohľadu na ich značku a na dátum ich uvedenia na trh a musí tak robiť po celú prevádzkovú dobu. Zákon mu ukladá v písmene b) aby o spätnom zbere xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrejnosti predpisy z oblasti odpadového hospodárstva neupravujú.
2.
Distribútor, ktorý distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxď na mieste kde tieto batérie a akumulátory vydáva alebo na mieste, kde má sklad. Ak nemá sklad, alebo miesto, kde vydáva prenosné batérie, tak na akomkoľxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdov, mal by spätný zber vykonávať na každom takomto mieste. Na rozdiel od distribútorov elektrozariadení, ktorí majú v § 37 ods. 1 písm. f) ustanovenú rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlkový alebo internetový predaj. Ak predávajú prenosné batérie a akumulátory zároveň aj v bežnom "kamennom" obchode, povinnosť podľa písmena c) sa na nxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov, na čo nadväzuje zhodná povinnosť distribútorov ustanovená v písmene d).
4.
Distrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v súlade so zmluvou, ktorú má uzavretú s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov s individuálnou autorizáciou, s OZV alebo s treťou osobou na zberné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtribútora elektrozariadení [37 ods. 1 písm. d)] sa tu počíta aj s možnosťou, že distribútor nebude mať uzavretú zmluvu so žiadnym výrobcom prenosných bxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxesto alebo ktorémukoľvek spracovateľovi tohto typu batérií a akumulátorov.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xabezpečovaní spätného zberu obdobné povinnosti ako distribútor prenosných batérií a akumulátorov. Rozdiely spočívajú v tom, že povinnosť spätného xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxely (pozri § 42 ods. 23), pri plnení povinnosti odovzdať odobraté použité automobilové batérie ustanovenú v odseku 2 písm. b) je povinnosťou distribútxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxpovednosti na distribútora
6.
Ak distribútor distribuuje na trh batérie a akumulátory od výrobcu, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri výrobcovx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxch. Tejto zodpovednosti sa distribútor nemôže zbaviť jej prenesením na iný subjekt. Je preto dôležité, aby si distribútor vždy overil v Registri výrobxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkov nezapísaných do Registra výrobcov je ustanovené aj pri iných vyhradených výrobkoch (napr. § 37 ods. 3, § 56 ods. 8, § 73 ods. 10).
IV. Sankcia
7.
Sxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesta zberu, ktoré sú povinní podľa § 46 a 47 vytvoriť, resp. zabezpečiť výrobcoxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xx0 000 eur. Ak je držiteľom použitých batérií a akumulátorov fyzická osoba - nepodnikateľ a poruší povinnosť podľa § 49, ide o priestupok, za ktorý možno uxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx x xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxetkých troch typov sa musia zbierať oddelene. Platí to aj pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xtarého vozidla, keď k ich vybratiu a odseparovaniu prichádza až pri spracúvaní elektroodpadu alebo starého vozidla [pozri § 41 písm. l) a § 65 ods. 1 písxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby sa v odseku 2 ustanovuje, že pre konečného používateľa musí byť odovzdanie na miesta podľa § 49 písm. b) xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xegistráciu distribútorov vykonávajúcich spätný zber a prevádzkovanie zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Táto výnimka sx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxtorov alebo výkon zberu iným spôsobom než v zariadení na zber, napr. mobilným zberom (pozri § 81 ods. 13).
III. Evidencia a ohlasovanie
4.
Zákon v odxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxrií a akumulátorov všetkých troch typov, viesť ustanovenú evidenciu a ohlasovať údaje z nej výrobcom, OZV, tretej osobe a koordinačnému centru. Ide o šxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxému centru nie sú upravené vo vykonávacích predpisoch. Zberné miesta sa zriaďujú na základe zmluvy s výrobcom, treťou osobou alebo OZV, takže podrobnoxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtémov xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xankcie
5.
Za porušenie povinnosti podľa § 50 je ustanovená pokuta podľa odsekov 1 a 2 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur a podľa odsekov 4 pokuta od 500 eur xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx batérií a akumulátorov [písmená a), h), i) a j)]
1.
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov musí plniť základné povinnosti držiteľa odpadu usxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) a autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 1 a je povinný dodržiavať xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxá s ustanovením § 17 ods. 1 písm. g).
2.
Povinnosti v písmenách i) a j), týkajúce sa recyklačnej efektivity, sú špecifické pre spracovanie prúdu odpaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxarou č. 72. Proces recyklácie použitých batérií a akumulátorov musí dosahovať minimálnu recyklačnú efektivitu ustanovenú v § 17 vyhlášky č. 373/2015 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx konca príslušného kalendárneho roka, t.j. najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Recyklačná efektivita sa v zmysle § 105 ods. 2 písxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxna e) je zhodná s povinnosťou podľa § 17 ods. 1 písm. c). Podrobnosti o povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov viesť v zmysle písmena ex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxovi, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavrexx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxrov povinný uchovávať v písomnej podobe alebo elektronickej podobe päť rokov.
III. Povinnosti týkajúce sa výstavby a prevádzky zariadenia
5.
V pxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnickým požiadavkám spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov pozri aj § 16 ods. 2 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Povinnosť podľa písmena dx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxkuta od 1 500 eur do 200 000 eur,
-
podľa písmenách b), c) pokuta od 800 eur do 80 000 eur,
-
podľa písmene d) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur,
-
podxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xbalov
Základné ustanovenie
Vo štvrtom oddiele sa upravuje problematika obalov a odpadov z obalov, ktorá bola pôvodne upravená v samostatxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx
xx
xxxxx x rozsahu vymedzenom v tejto časti zákona sa považujú za vyhradený xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovenia štvrtého oddielu štvrtej časti zákona o odpadoch, ktorá má vo vzťahu k ostatným všeobecným častiam zákona o odpadoch postavenie špeciálnej úxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxanovenia tohto zákona vzťahujú na všetky druhy obalov a na odpady z nich, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, pričom nix xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx)
2.
V odseku 3 sa definuje pojem obal tak, že ide o výrobok, ktorý spĺňa ustanovené kritériá. Výrobkom je podľa § 2 písm. a) zákona č. 264/1999 Z.z. o texxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxkaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky. Obalom je teda výrobok, ktorý sa:
-
používa na balxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
-
spĺňa kritériá ustanovené v prílohe č. 7.
3.
Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
Ak vznikne pochybnosx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnia na spotrebiteľské, skupinové a prepravné. Pojem "spotrebiteľský obal" je vymedzený tak, že sa vyžaduje kumulatívne splnenie oboch ustanovených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxné cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Obaly možno členiť aj podľa ďalšieho aspexxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxužiteľný obal je obal, ktorý:
-
je výrobcom obalu určený na opakované použitie, a ktorý sa zároveň
-
opakovane plní alebo použije na ten istý účelx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxý obal sa stáva odpadom z obalov jeho vyradením z použitia na pôvodný účel. Pozri aj § 54 ods. 4 a § 57 ods. 4. Opakovaným použitím je opakované naplnenie alxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zálohujú a ktoré sa nezálohujú. Zákon ustanovuje dve skupiny obalov, ktoré sa zálohujú, a to:
-
všetky opakovane použiteľné obaly na nápoje,
-
oxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x 18 vyhlášky č. 373/2015 Z.z., avšak len pre opakovane použiteľné nápojové obaly. To znamená, že kým vo vyhláške nebude ustanovená výška zálohu pre druhx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ako činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu. Pri predaji tovaru sa záloh naúčtuje, pri vrátení obalu sa xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inej finančnej pohľadávke, spravidla pri nákupe ďalšieho tovaru. Pozri aj § 55 ods. 3 a § 56 ods. 3.
III. Výrobca a distribútor obalov (ods. 11 - 14 a 23)
xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tento pojem zahŕňa fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu:
a)
ktorá používa obaly na balenie tovaxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxjou obchodnou značkou,
b)
pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh; ten, pre koho sa tovar balí alebo plxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru; teda aj distribútor, ktorý najmä odovzdáva spotrebiteľovi pri nákupe tovaru papixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxbuovaným tovarom; distribútor, ktorý pri dodávke tovaru tento tovar zabalí do obalu, ako napr. tovar predávaný v lahôdkach, ktorý nemožno odovzdať kuxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe a), b), d) a e) zákona; táto výnimka bola rozšírená na dodávanie prázdnych obalov nielen baličom a plničom, ale aj distribútorom, teda výrobcom je naprx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxuje za výrobcu obalu (ani neobalového výrobku - pozri § 73 ods. 3), preto sa naňho nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
10.
Definícia "uvexxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxzajúcom zákone o obaloch a jeho účelom je vymedziť ostatné obchodné činnosti, v dôsledku ktorých sa obal dostane do spotrebiteľského prostredia. Dopĺxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxho, kto uvádza obaly do obehu", ktorý sa používal podľa predchádzajúceho zákona o obaloch. V odseku 23 je vymedzený súhrnný pojem pre subjekty pôsobiacx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxx
xx.
Definícia "odpad z obalov" v odseku 15 je prebratím ustanovenia zo zrušeného zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch. Za odpad z obalov sa nepovažuje odpadx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzky z dosák pri výrobe drevenej palety a pod. Takýto odpad nie je ani možné použiť na účely plnenia miery zhodnotenia a recyklácie, ani zahrnúť ako odpad z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx k odoberaniu opakovane použiteľných obalov nezávisle od toho, či sú alebo nie sú zálohované (napr. zálohované obaly na nápoje alebo drevené palety) a nxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxácia odpadov z obalov" xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx toku je potrebná na jednoznačné preukázanie plnenia povinností výrobcu obalov podľa § 54 ods. 1 písm. d) v súlade s § 57 ods. 2. Materiálový tok zahŕňa poxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xtátu. Pri odovzdaní na zhodnotenie odpadu z obalov v zahraničí sa sleduje preukázanie rovnocennosti výsledku zhodnotenia s činnosťami R1 až R 11, môže xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxku pozri § 21 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
14.
Miestom pôvodu je miesto vzniku odpadu u jeho pôvodného pôvodcu, pričom pri komunálnom odpade je to zo zákxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxôsob a formu preukazovania miesta pôvodu pri komunálnom odpade z obalov si dohodne výrobca, resp. OZV s obcou v súlade s § 59 ods. 3 písm. c). Pri odpade z obxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx 24 a 25)
15.
Výpočet trhového podielu umožňuje výrobcovi vyhradeného výrobku určiť si rozsah svojej povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s vyhradeným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xre výpočet sú údaje, ktoré ministerstvo zverejňuje každoročne na svojej webovej stránke do 30. apríla za predchádzajúci rok. Výrobca obalov si svoj trxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxilo ministerstvo podľa odseku 26. Trhový podiel sa pri obaloch počíta zo všetkých typov obalov (prepravné, skupinové a spotrebiteľské), teda neprichxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxý kalendárny rok sa počíta z údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Teda napr. trhový podiel výrobcu obalov v roku 2018 bude percentuálny podiel množxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxej zodpovednosti výrobcov pozri aj prechodné ustanovenie v § 135 ods. 33.
16.
Výpočet percenta trhového podielu jednotlivého výrobcu tvorí výchoxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z obalov z komunálneho odpadu v predchádzajúcom roku. Zberový podiel sa pri obaloch vzťahuje len na odpad z obalov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxzbieraných odpadov z obalov z komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. Pozri aj § 135 ods. 33, podľa ktorého po prvý raz zverejnilo ministerstvo údaje xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. K zberovému podielu odpadov z neobalových výrobkov pozri § 73 ods. 7. K povinnosti výrobcu zabezpečiť zber vo výške zberového podielu pozri aj § 54 ods. x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sa vzťahuje na výrobcov obalov vo fáze výroby obalov a sleduje sa ním zníženie množstva odpadov z obalov a ich nebezpečnosti pre životné prostredie uľahxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxsahujú:
-
požiadavky na výrobu a zloženie obalov,
-
požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov,
-
požiadavky na vlastnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxecifickými požiadavkami však nie sú dotknuté požiadavky vyplývajúce pre obaly z osobitných predpisov (pozri odsek 9 a odkaz pod čiarou č. 75).
II. Zxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xloveného kryštálového skla, plastových debien a paliet a obalov zo skla. Osobou, ktorá obaly vyrába je na účely tohto ustanovenia ten, kto obaly fyzickx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx viditeľne a trvalo označené spôsobom, ktorý je ustanovený v Rozhodnutí Komisie 97/129/ES citovanom v odkaze pod čiarou č. 74. V odseku 6 sa ustanovuje šxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx010 Z.z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) na účely jej predloženia kontrolným orgánom.
IV. Obaly zo skla
xx
xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx8 ods. 2) pri prekročení limitu podľa odseku 4 písm. c) tretieho bodu. Hlásenie sa podáva s obsahom, ktorý je ustanovený priamo v zákone, neupravuje ho žixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xakýto obal použije na zabalenie svojich výrobkov.
V. Sankcie
5.
Za porušenie povinností podľa § 53 sú ustanovené takéto sankcie:
-
podľa odsexxx xx xx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
Na ukladanie sankcií je v tomto prípade príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.
Povinnosti výrobcu obalov
I. Povinnosti výrobcu pri xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xstanoveným spôsobom. Číslovanie a skratky identifikačného systému obalových materiálov sú ustanovené v rozhodnutí Komisie 97/129/ES citovanom v oxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxé značky na označovanie materiálového zloženia obalov a spôsobu nakladania s odpadom z obalov sú ustanovené v § 20 a v prílohe č. 14 vyhlášky č. 373/2015 xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxlášky č. 373/2015 Z.z. Podľa vyhlášky sa predchádzajúce označovanie slovami "Návratný obal" mení na označovanie slovami "Zálohovaný obal", pričom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxere, preprave, zhodnocovaní a recyklácii
3.
Výrobca obalov je vo vzťahu k zberu, preprave, zhodnocovaniu a recyklácii odpadov z obalov povinný:
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xtoré uviedol na trh alebo distribuoval,
b)
ak ide o odpady z obalov zbieraných z komunálneho odpadu, zabezpečiť podľa písmena e) nakladanie s nimi v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov priamo v zákone v časti III prílohy č. 3. Povinnosť splniť ustanovenú mieru zhodnotenia a recyklácie uplatxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
5.
Podľa § 28 odseku 4 písm. e) je OZV, ktorá zastupuje výrobcov obalov končiacich v komunálnom odpade, povinná zabezpečiť odobratie celého množstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxkladanie s oddelene vyzbieraných odpadom z obalov v danej obci v plnom rozsahu, vždy však najmenej vo výške jeho zberového podielu. K zberovému podielu xxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z obce všetok odpad z obalov zozbieraný v rámci triedeného zberu a zabezpečiť následné nakladanie s ním sa uplatňuje nezávisle od ustanovenej miery zhoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxšené v § 28 ods. 4 písm. q) a r).
6.
Informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov podľa písmena f) zabezpečuje výrobca oxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xúto povinnosť plniť výrobca obalov odpad x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx, či odpad z obalu bude alebo nebude súčasťou komunálneho odpadu, ustanovil zákon v odseku 2 právnu domnienku že kým výrobca obalov nepreukáže opak, povxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Preukazovanie bude potrebné najmä voči orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, voči OZV, ako aj voči ministerstvu, ak bude výrobca žiadať x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxním vo vzťahu k § 27 ods. 6, pretože výrobca obalov, z ktorých odpad končí v komunálnom odpade, je povinný zabezpečiť plnenie vyhradených povinností kolxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxobca obalov, ktorý preukáže, že odpad z týchto obalov nekončí v komunálnom odpade. Veta za bodkočiarkou nedáva zmysel, pretože v § 27 ods. 7 sa výslovne xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozri § 74 ods. 3.
IV. Opakovane použiteľné obaly
9.
Opakovane použiteľné obaly sa stávajú odpadom neskôr ako obaly, ktoré nie sú opakovane použitxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxov z obalov sa opakovane použiteľné obaly započítavajú do množstva obalov uvedených na trh v čase ich prvého použitia. Odlišne sa upravuje započítanie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xx
V. Sankcie
10.
Sankcie sú ustanovené len za porušenie povinností podľa odseku 1. Sankciou za porušenie je v prípade porušenia podľa písmen a), b), cx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxsti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
I. Spoločné povinnosti výrobcov uvádzajúcich na trh tovary v zálohovaných obaloch
1.
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxanovenia tohto zákona o zálohovaní. Predovšetkým je povinný dodržiavať výšku zálohu ustanovenú v § 18 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Zálohovanými obalmi xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxe použiteľné v zmysle § 52 ods. 9 písm. b), preto sa takéto obaly v súčasnosti nezálohujú.
2.
Odsek 2 sa vzťahuje len na opakovane použiteľné obaly na nxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xak, že:
-
druhom obalu je jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní, (napr. fľaša na pivo, na minerálku),
-
typom obalu je konštrukxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx obalov na množstvo obalov, ktoré uviedol na trh, ale je povinný odobrať všetky vrátené obaly od svojich obchodných partnerov. Výrobca obalov nemôže anx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 6 povinný zabezpečiť, aby sa obaly, ktoré sú spôsobilé na opakované použitie, aj opakovane použili. Pozri aj § 57 ods. 4.
II. Ďalšie povinnosti výrobcxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xa tak deje priamym predajom spotrebiteľovi alebo inak. Výrobca, ktorý predáva tovar v zálohovaných obaloch priamo spotrebiteľovi v prevádzkarni je pxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxkup tovaru,
-
zabezpečiť odber v prevádzkarni po celý čas prevádzky,
-
informovať spotrebiteľa o výške zálohu a o prípadných zmenách v zálohovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovať distribútorov obalov najmenej tri mesiace vopred o pripravovanej zmene druhu obalu.
III. Informovanie o skončení používania zálohovxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxičom má ísť najmä o zverejnenie v médiách a o oznam priamo v predajni. Povinnosť zverejnenia oznamu priamo v predajni sa vzťahuje len na toho výrobcu, ktoxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxčná lehota počas ktorej stále trvá povinnosť výrobcu tieto obaly spätne odoberať. Pozri aj § 56 ods. 4 a 5.
IV. Sankcie
Sankciou za porušenie povinnxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxností podľa § 55 ukladá Slovenská obchodná inšpekcia.
Povinnosti distribútora obalov
I. Povinnosti distribútora obalov, ktorý distxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xistribuujú tovary v zálohovaných obaloch, pričom v zmysle § 18 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. sú v súčasnosti zálohovanými obalmi len opakovane použiteľnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto zákona o zálohovaní. Predovšetkým je povinný dodržiavať výšku zálohu ustanovenú v § 18 citovanej vyhlášky. Povinnosti distribútora ustanovené v pxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
2.
Vo vzťahu k odberu zálohovaných obalov zákon distribútorom v odsekoch 3 až 5 ukladá:
-
zabezpečiť dostatočné množstvo miest odberu a ich dostxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xej prevádzky a informovať spotrebiteľa o výške zálohu a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov,
-
ak zálohované obaly neprexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxnej zmene,
-
ak prestane používať doteraz zálohovaný obal bezodkladne zverejniť túto skutočnosť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priaxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxibútor obalov odoberá zálohované opakovane použiteľné obaly s cieľom vrátiť ich na opakované použitie výrobcovi. Zákon ustanovuje preto distribútoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxtribúciu, čo môže byť alebo predchádzajúci distribútor alebo priamo výrobca. V dôvodovej správe sa uvádza, že táto povinnosť je postavená na reciprocxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnovuje ako má postupovať distribútor, ktorému sa v rámci spätného odberu vrátilo viac opakovane použiteľných obalov, než koľko on sám uviedol na trh.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje v iných, ako opakovane použiteľných obaloch, aby na mieste tohto predaja ponúkal spotrebiteľovi nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použitexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxku 10 sa distribútorom ukladajú dve informačné povinnosti vo vzťahu k príslušným výrobcom opakovane použiteľných obalov:
-
v prípade vývozu takýcxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa sa uplatní len ak z vyraďovaného resp. vyvážaného obalu možno identifikovať výrobcu obalov. V opačnom prípade nie je distribútor povinný iným spôsobxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 54 ods. 4). Spôsob informovania zákon neupravuje.
III. Prechod zodpovednosti na distribútora
5.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xegistri výrobcov, zo zákona sa podľa odseku 8 takýto distribútor stáva nositeľom zodpovednosti v rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcu za tieto oxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xždy overil v Registri výrobcov, ktorý je verejne prístupný, či konkrétny výrobca v ňom je alebo nie je zapísaný. Obdobné pravidlo prechodu povinností vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxx. 10).
6.
Na plnenie povinností, ktoré vyplynú distribútorovi obalov z prenesenej zodpovednosti za výrobcu obalov potrebuje distribútor údaje z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
IV. Sankcie
7.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 56 je v prípade porušenia odsekov 4, 5, 9 a 10 pokuta od 500 eur do 50 000 eur a odsekov 1, 2, 3, 6 a x xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxdov z obalov
I. Miesto pôvodu
1.
K pojmu miesto pôvodu pozri § 52 ods. 22. Vzhľadom na odlišnosť režimov zberu odpadov z obalov z komunálneho a nekomuxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z obalov. Obdobné ustanovenie pre neobalové výrobky je v § 75 ods. 1. Miestom pôvodu je:
-
miesto jeho vzniku priamo u pôvodcu odpadov,
-
ak ide o súxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xôvodu je výkupňa odpadov.
2.
Podrobnosti x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx c). K verifikácii zozbieraných množstiev pozri aj § 59 ods. 4 písm. b). Potvrdenie miesta pôvodu konkrétneho množstva odpadov z obalov je potrebné pre úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odpadu z obalov.
II. Materiálový tok
3.
Pojem materiálový tok je vymedzený v § 52 ods. 21 ako pohyb odpadov z obalov z miesta ich pôvodu do prvého zarxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 21 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. Jedno množstvo odpadov z obalov možno zahrnúť do materiálového toku len raz a len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxly plnenia povinnosti splniť minimálne zberový podiel podľa § 54 ods. 1 písm. e) je potrebné preukázať aké množstvo odpadov z obalov bolo vyzbierané z kxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxrých obec potvrdila ich miesto pôvodu, nie je relevantné, kedy došlo k ich zhodnoteniu, pričom zozbierané odpady z obalov (vrátane vykúpených a nahlásxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxs. 2.
IV. Ukončenie materiálového toku
5.
Koncovkou materiálového toku je zhodnotenie odpadu z obalov. Za ukončenie materiálového toku sa podľa xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx x zhodnoteniu, resp. recyklácii odpadu z obalov bez väčších strát. Zákon neustanovuje lehotu, dokedy je zariadenie povinné prevzatý odpad z obalov zhoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx, nielen zálohovaný opakovane použiteľný obal, stane nespôsobilým na opakované použitie, musí sa s ním v zmysle odseku 4 nakladať ako s odpadom z obalovx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xx
xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnovenie sa vzťahuje len na MŽP. Chýba aj priama sankcia za porušenie odseku 1, kde však možno náhradne uplatniť sankciu ustanovenú za porušenie § 12.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x.
Ustanovenie § 58 sa vzťahuje na pôvodcov odpadu z obalov, nie na výrobcov obalov a na odpad z obalov, ktorý netvorí súčasť komunálneho odpadu, napr. pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x 54 odseku 1 písm. d) výrobcami obalov, ustanovuje sa pôvodcom týchto odpadov povinnosť odovzdať odpad z obalov len osobe oprávnenej na ich zber alebo pxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxov z obalov zároveň aj výrobcami obalov, sú povinnosti podľa § 58 ods. 1 a 2 relevantné iba vo vzťahu k tým odpadom z obalov, pre ktoré nie sú výrobcami obaxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnačnému centru údaje o materiálovom toku (§ 52 ods. 21) tohto odovzdaného odpadu. Povinnosť ohlasovania údajov koordinačnému centru nemá pôvodca, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxx xx x xxxxášky č. 366/2015 Z.z. Ohlásenie koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa podáva mesačne, čím však nie je dotknutá povixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xx xds. 1 písm. f) a g) tohto zákona a § 2 a 3 a prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). Do času vzniku koordinačného centra pre obaly sa podľa § 135 ods. 35 oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xostupné na stránke xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx definovaný v § 52 ods. 11 zákona. Pôvodca odpadov z obalov podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona je ten, kto v rámci svojej činnosti nakupuje v SR výrobky bxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xprávnenej na zber odpadov z obalov alebo zariadeniu na zhodnocovanie odpadov z obalov.
4.
Ak pôvodca odpadu z obalov odovzdal odpad z obalov osobe oxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xodáva bez uvedenia zariadenia na zhodnocovanie. Ohlásenie musí podať v ustanovenej lehote do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. V zmysle § 14 ods. 1 písm. hx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x tomto prípade odovzdanie odpadu z obalov do zariadenia na zhodnocovanie niektorou z činností R1 až R11. Po získaní informácie o zariadení na zhodnocovxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxškodnené, sa takéto doplňujúce ohlásenie nepodáva." Koordinačné centrum je oprávnené písomne požiadať pôvodcu o predloženie dokladov preukazujúcxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zistí porušenie postupov podľa odsekov 1 a 2, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii (SIŽP). Úlohou koordinačného centra pre obaly nie je len zhrxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalov. Deliacim kritériom je veľkosť trhového podielu OZV a individuálnych výrobcov, ktorí môžu takto pridelené množstvá použiť na preukázanie splnexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Do vzniku koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov plní jeho funkciu v zmysle § 135 ods. 35 ministerstvo.
III. Sankcie
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx x x x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xx
xxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxené popri povinnostiach podľa § 28 ods. 4 aj ďalšie špecifické povinnosti. OZV pre obaly:
-
je povinná zároveň zahrnúť aj nakladanie s odpadmi z neobxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxadom z obalov a neobalových výrobkov z komunálneho odpadu v obciach; nie je možné, aby vznikla OZV len pre priemyselný odpad,
-
je povinná zabezpečix xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxadom [§ 28 ods. 3 písm. a)] a nie je ani oprávnená zabezpečovať triedený zber odpadov z obalov v obci vlastnou zberovou spoločnosťou, ktorá nemá uzavretú xxxxxx x xxxxxx
x
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx
xxx xxxxxa OZV s obcou
2.
V odseku 3 sa ustanovuje povinný minimálny obsah zmluvy OZV pre obaly s obcou. Pri popise systému triedeného zberu sa uvádza napr. či idx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnúť spôsob zisťovania ich podielu v triedenom zbere. Na preukazovanie materiálového toku pozri § 57 ods. 2. V zmluve treba dohodnúť najmä to, kto, akým sxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxít OZV na území obce sú podrobnejšie upravené v § 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. a OZV a obec by sa mali v zmluve dohodnúť na konkrétnych formách informačných xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xodpovedajúcu výšku celkových (maximálnych) nákladov na triedený zber v obci, ktorý tvorí východisko pre uzavretie zmluvy OZV a zberovej spoločnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
III. Zmluva OZV so zberovou spoločnosťou
3.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxe zmluvu medzi OZV a zberovou spoločnosťou v tejto obci tvorí dohoda OZV a obce o výške nákladov na triedený zber v obci podľa odseku 3 písm. e). Zmluva OZV pxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,
-
spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpadov z obalov, ako aj pre uplatnenie odseku 9,
-
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkovx
xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvy podľa odsekov 2 a 3. V takýchto prípadoch musí koordinačné centrum uskutočniť losovanie podľa § 31 ods. 12 písm. c). Do vzniku koordinačného centra pxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podľa odsekov 2 a 3.
5.
Voči obci, s ktorou uzavrela OZV zmluvu na základe losovania, má OZV oprávnenie (nie povinnosť) vykonať overenie funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe voči obci. Na základe výsledkov overenia môže OZV navrhnúť zmeny systému triedeného zberu v obci za účelom zvýšenia jeho funkčnosti, avšak podľa odsexx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx a v prílohe č. 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
6.
V odseku 8 sa ustanovuje náhradný režim pre prípady, ak obec alebo zberová spoločnosť pôsobiaca v obci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj spoločnosti iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Ak sú skutočné náklady zberovej xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxeto náklady hradí z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pozri § 81 ods. 10). Podrobnosti o výpočte výšky obvyklých nákladox xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyzbieranú zložku komunálneho odpadu. Preto sa ustanovuje prípustná miera znečistenia v zberných nádobách. Ak zberná nádoba obsahuje väčšie znečisxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxo prípadoch by si OZV pre obaly mala dohodnúť s obcou v zmluve podľa odsekov 2 a 3. Náklady na dotriedenie odpadu môže obec podľa § 81 ods. 10 zahrnúť do miesxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xtaré vozidlá
Základné ustanovenia
I. Vozidlá ako vyhradený výrobok, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (ods. 1 a 2)
1.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxlu štvrtej časti zákona sa uplatní na vozidlá a na staré vozidlá, ich časti a materiály, pričom nie je podstatné, či vôbec a ak áno, tak aké opravy sa na vozixxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrčené pre vozidlá. Pozri aj odkaz pod čiarou č. 76.
Na staré vozidlá spadajúce do rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prednostne uplatňujú ustanovexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
II. Pojmové vymedzenie vozidiel a starých vozidiel (ods. 3 - 7)
2.
Pojem vozidlo je v odseku 5 definovaný účelovo len pre potreby tohto zákona. Rozxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenia vlády SR č. 140/2009 Z.z. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t.j. miesto na sedenie vodiča. Sú xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxu celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Sú to motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu.
3.
Trojkolesové motorxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (pozri odkaz pod čiarou č. 79).
4.
V odseku 3 sa pre trojkolesové motorové vozidlá ustanovujú výnimxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxarých vozidiel, povinnosť spracovateľa prevziať na spracovanie každé trojkolesové motorové vozidlo, ako aj povinnosť spracovateľa zabezpečiť požxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxtanovená výnimka pre špeciálne jednoúčelové vozidlá, ktoré sú vymedzené v § 8 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 140/2009 Z.z. (pozri odkaz pod čiarxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení.
5.
Vozxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxgórie vymedzenej v odseku 5. Vozidlo sa stáva starým vozidlom skôr, než dôjde k jeho vyradeniu z evidencie motorových vozidiel dopravným inšpektorátox xxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx vozidlo vyradené z evidencie motorových vozidiel (napr. § 63 ods. 1).
6.
V odseku 7 sa vymedzuje, čo všetko musí obsahovať staré vozidlo, aby sa povaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. 8 - 10, 18)
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxl v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri odkazy pod čiarou 80 a 81):
-
Výrobca je podnikateľ so sídlom alxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa alebo nechá hromadne vyrábať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, alebo vykonáva hromadné prestavby typu vozidla a ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýroby so schváleným typom bez ohľadu na to, či je priamo zapojený do všetkých stupňov hromadnej výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxad [§ 99 písm. o)] udelil osvedčenie výrobcu.
-
Zástupca výrobcu je podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vo vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xahraničným výrobcom uzatvorený zmluvný vzťah o obchodnom zastúpení podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného štátu a ktorého zahraničný výxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlebo typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla a ktorému štátny dopravný úrad udelil osvedčenie zástupcu výrobcu; zástupcom výrobcu na úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx sa staré vozidlo nachádza. Nemusí to byť vždy osoba, ktorá bola držiteľom vozidla podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v odseku 18, je súhrnným pojmom pre všetky osoby zapojené do nakladania s vozidlami a starými vozidlami, ale ako taký sa v zákone ďalej nepoužíva.
IV. Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxe konkrétne preventívne zamerané povinnosti výrobcu sú ustanovené v § 61. Pre zber starých vozidiel sa použije pojem zberu definovaný v odseku 12, nie vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zber odpadov [§ 97 ods. 1 písm. d)].
xxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa § 3 ods. 11. Spracovanie starých vozidiel je komplexný názov pre všetky činnosti nakladania so starým vozidlom po jeho odovzdaní spracovateľovi starxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcovanie starých vozidiel nezahŕňa samotné zneškodnenie starých vozidiel alebo ich častí, ale len prípravu na zneškodnenie. Pod pojmom šrotovacie zaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxorý musí získať autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3.
11.
Pojmy recyklácia starých vozidiel v odseku 15 a opätovné použitie častí a súčiastok xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxriadenie uvedený v odseku 17 nahradil starší pojem šrotovacie zariadenie. Je to zariadenie, ktorým sa staré vozidlo rozdelí na časti vrátane činnostix xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xtarých vozidiel alebo
-
spracovateľom starých vozidiel a zároveň
-
bola táto plocha na žiadosť niekoho z nich určená za určené parkovisko.
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odseku 1 písm. a) až c) sa vzťahujú na výrobu vozidiel a na zloženie materiálov používaných vo vozidlách a ich súčiastkach, ako aj na uľahčenie identifixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vybavenia vo vozidlách ustanovuje § 26 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. a príslušné STN EN ISO, citované v odkaze pod čiarou č. 15 vo vyhláške. Výnimky zo zákaxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx
xx
x xxxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xch odovzdanie autorizovanému spracovateľovi. Výrobca je povinný zabezpečiť zber starých vozidiel prostredníctvom zbernej siete na celom území Sloxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Výrobca je povinný zabezpečiť, že osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel tieto aj bude od držiteľov odoberať za ustanovených podmixxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxacovateľovi. Výrobca zabezpečuje plnenie povinností osôb prevádzkujúcich zariadenie na zber starých vozidiel prostredníctvom zmluvných vzťahovx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxi výrobcov vozidiel uplatňujú aj na vozidlá, ktoré boli uvedené na trh pred účinnosťou zákona o odpadoch, teda pred 1.1.2016. Pozri aj odsek 5.
3.
V pxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Podrobnosti o spôsobe zverejňovania informácií pre kupujúcich sú ustanovené v § 6 ods. 1 vyhlášky č. 373/2015 Z.z., a mali by spočívať v zverejnení infoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx starých vozidiel sú ustanovené v § 6 ods. 2 citovanej vyhlášky. Tieto informácie je výrobca povinný poskytnúť spracovateľom do šiestich mesiacov po uvxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtvom návodu na použitie alebo osobným poskytnutím informácií v mieste predaja.
II. Prevzatie zodpovednosti výrobcu za vozidlo
4.
V odsekoch 2 až x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxuje ako nové, tak aj ojazdené vozidlo. Podľa odseku 2:
-
za jednotlivo dovezené vozidlo so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxsť koordinačné centrum pre staré vozidlá alebo ak takéto centrum nie je, tak ktorýkoľvek výrobca, pričom prevzatie zodpovednosti sa potvrdzuje vydanxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx majiteľom je výrobca vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike, preberá zodpovednosť tento výrobca, pričom prevzatie zodpovedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxlačného fondu za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlo. Táto zmena je ustanovená v novelizačnom článku VI zákona o odpadoch. Vystavexxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x), e) a f).
6.
Podľa odseku 6 môže byť vydanie potvrdenia odplatné alebo bezodplatné, pričom sa ustanovujú limity pre výšku odplaty. V ostatných príxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxncii časť II k vozidlu výrobcom vozidla podľa zákona č. 725/2004 Z.z. alebo prihlásením vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxx
xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx x) alebo g) ustanovená pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur a podľa písmen h), i) alebo j) a odseky 2, 3 alebo 6 pokuta od 500 eur do 50 000 eur. Porušenie povinností xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x práva ďalších subjektov
I. Povinnosti iných subjektov vo vzťahu k publikovaniu informácií
1.
Výrobca častí vozidiel je povinný:
a)
v primeraxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozoberania, zneškodňovania a testovania súčiastok vhodných na opätovné použitie,
c)
poskytnúť výrobcovi vozidiel na požiadanie súčinnosť prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x
xoskytnúť výrobcovi vozidiel na požiadanie súčinnosť pri plnení povinnosti podľa § 61 ods. 1 písm. g) bod 2.
3.
Prevádzkovateľ zariadenia na zhxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxidiel na požiadanie súčinnosť pri plnení povinnosti podľa § 61 ods. 1 písm. g) bod 2.
II. Žiadosť o vystavenie potvrdenia
4.
Vystavenie potvrdenix xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla.
III. Zákaz rozoberania starých vozidiel
5.
Zákaz rozoberania starých vozidiel ustanovený v odseku 6 má zabrániť neodbornému rozoberaniu sxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné diely a súčiastky. Zákaz je formulovaný ako všeobecný a jedinú výnimku majú spracovatelia starých vozidiel. Podľa dôvodovej správy sa zákaz nevzťaxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxnkciou za porušenie povinnosti podľa odseku 6 je pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur. Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 nie je ustanovená osobitná sankxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxidla
1.
Držiteľ starého vozidla je povinný odovzdať staré vozidlo len osobe oprávnenej vykonávať zber starých vozidiel alebo autorizovanému spraxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx je povinný prevziať bez požadovania poplatku alebo inej služby. Prevzatie nekompletného starého vozidla však môže byť spoplatnené.
2.
Na vyraďoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xds. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. povinný k žiadosti priložiť aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie vydané podľa § 64 ods. 2 písm. d) alebo § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxistujúceho vozidla, musí byť k žiadosti o vyradenie doložené rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 68.
II. Sankcia
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxe dopustiť aj fyzická osoba - nepodnikateľ a v takom prípade ide o priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. b) tohto zákona do 2 500 xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxtorizovaný spracovateľ starých vozidiel alebo ten, kto prevádzkuje zariadenie na zber starých vozidiel na základe súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxacovateľovi. K obsahu žiadosti o uvedený súhlas pozri § 22 ods. 1 až 3 vyhlášky č. 371/2015 Z.z..
II. Povinnosti osoby oprávnenej na zber starých vozidxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx x xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, či ide o kompletné alebo nekompletné staré vozidlo, pričom kompletné staré vozidlo musí prevziať bezodplatne, ale za nekompletné staré vozidlo môže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxať so starými xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxtorizovanému spracovateľovi. Zákon neumožňuje predlžovanie tejto lehoty. Zariadenie na zber starých vozidiel musí byť zriadené a prevádzkované taxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xa prevádzkovanie takéhoto zariadenia.
III. Úkony osoby oprávnenej na zber v súvislosti s vyradením vozidla z evidencie
4.
Osoba oprávnená na zbex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla (pozri § 63 ods. 2), povinnosť podľa písmena h) prevziať a bezodkladne znehodnotiť tabuľku x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxlať o tom údaje orgánom Policajného zboru a doručiť mu aj osvedčenie o evidencii vozidla časť I a II. Keďže vozidlá sú častým predmetom krádeží a inej protxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxformačných systémoch ministerstva vnútra, ktoré sú verejne prístupné. Zákon nevysvetľuje čo sa myslí evidenčnými úkonmi, z kontextu však vyplýva, žx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx od 1 500 eur do 200 000 eur. Sankciou za porušenie povinností podľa odseku 2 je v prípade porušenia podľa písmen a), b), d), i) alebo j) pokuta od 500 eur do 50 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxcovateľa starých vozidiel
I. Povinnosti týkajúce sa spracovania starých vozidiel [ods. 1 písm. g), h), i), j), k), l), m)]
1.
Staré vozidlo obsahuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxým zbaviť takýchto látok. Podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní sú ustanovené v § 24 vyhlášky č. 373/2015 Z.z., xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx vozidla odstránené čo najskôr. Spracovateľ je podľa písmena h) povinný zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla do jedného xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxbitné povinnosti vo vzťahu k automobilovým batériám a akumulátorom, ktoré je povinný prednostne odobrať, odovzdať ich autorizovanému spracovateľoxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov podľa § 31 ods. 14 písm. a) je povinné štvrťročne zverejňovať množstvo vyzbieraných a zrecyklxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xasledujúceho štvrťroku.
3.
Súčasťou starého vozidla sú aj odpadové pneumatiky. Podľa odporúčania MŽP SR z 23. marca 2015 (dostupné na webovom sídxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnenia povinností) sa za štandardnú výbavu vozidla považujeme v zmysle § 69 ods. 6 zákona najviac 5 pneumatík (pneumatiky umiestnené na kolesách staréxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxtvo, je žiaduce, aby tieto množstvá oznámil koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík.
4.
Zákon v písmene l) ustanovuje spracovateľovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v § 24 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. K povinnosti ustanovenej v písmene m) pozri časť IV. Prílohy č. 3 zákona.
II. Povinnosti týkajúce sa výstavby a prevádxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl udelenú na túto činnosť autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 a súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c). Ďalšou povinnosťou spracovateľa starých vozidiex xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobcov pre vozidlá, keďže ide o vyhradený prúd odpadov, za ktorý zodpovedajú výrobcovia v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
6.
Zariadexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx primeranosť výdavkov a pri prevádzke strojov a zariadení musí dodržiavať platnú dokumentáciu, súhlas a udelenú autorizáciu. Podrobnosti o vybudovaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xd toho, či je alebo nie je kompletné, avšak pri nekompletnom vozidle je oprávnený požadovať za jeho prevzatie poplatok.
III. Povinnosti týkajúce sa vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx x x xx xyhlášky č. 366/2015 Z.z. Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria:
a)
údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxna a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c)
údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné poxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxužijú na opätovné použitie pozri vzor Evidenčného listu v prílohe č. 23 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.
IV. Povinnosti týkajúce sa vedenia dokumentácie a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxrých vozidiel. Podľa § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ju tvorí technologický reglement, prevádzková poriadok a prevádzkový denník, obchodné a dodávatxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvené v písmenách p) a q) sú podrobnejšie upravené v § 6 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
V. Povinnosti súvisiace s vyradením vozidla [ods. 1 písm. o), u), v), w)x
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxosť podľa písmena o) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla, u) prevziať a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evixxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxu policajného zboru a doručiť mu aj osvedčenie o evidencii vozidla časť I a II. Vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla je ustanovený v prílohe č. 21 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xri evidenčných úkonoch preveroval osoby, doklady a vozidlá v takých informačných systémoch ministerstva vnútra, ktoré sú verejne prístupné. Zákon nxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xbdobné povinnosti osoby vykonávajúcej zber starých vozidiel § 64 ods. 1 písm. d), h) i) a j).
VI. Sankcie
Sankciou za porušenie povinností podľa odxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx eur do 120 000 eur,
-
podľa písmen c), d), n) alebo u) pokuta od 800 eur do 80 000 eur a
-
podľa písmen e), f), o), p), q), r), s), v) alebo w) pokuta od 500 xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi § 60 ods. 20) môže požiadať len ten, kto má vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel. Zákon umožňuje spojiť určenie xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutia o určení určeného parkoviska.
2.
Zákon ukladá prevádzkovateľovi určeného parkoviska zriadiť a prevádzkovať ho tak, aby nedochádzalo k oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxiadení nie sú ustanovené.
II. Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa určeného parkoviska
3.
Prevádzkovateľ určeného parkoviska podľa odsekx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx vozidlá.
4.
Keďže vozidlá sú častým predmetom krádeží a inej protiprávnej činnosti, ukladá zákon prevádzkovateľovi určeného parkoviska starýcx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtoré sú verejne prístupné. Zákon nevysvetľuje čo sa myslí evidenčnými úkonmi, z kontextu však vyplýva, že nejde o evidenciu odpadov, ale o úkony súvisixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxodplatné, ale jeho prevádzkovateľ môže podľa odseku 4 požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov. Ich výšku zákon ani vykonávacie predpisy k nxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdiel. V odseku 5 sa ustanovuje ktorý subjekt je povinný prevziať staré vozidlo z určeného parkoviska a následne ho odovzdať spracovateľovi starých vozxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel podľa písmena c). Pozri aj § 135 ods. 12.
III. Sankcie
7.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 66 xxxx xx x xxxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
I. Povinnosti držiteľa vozidla
1.
V odseku 1 sa ukladá povinnosť každému držiteľovi vozidla (nie starého vozidla) aby vozidlo umiestnil a uchovávax xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, resp. aby ak nastane uvedený nežiadúci stav, vozidlo z týchto miest odstránil. Osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzuje zákon č. 543/2002 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxená pokuta (pozri ďalej), ale zároveň zákon ustanovuje náhradný postup v odsekoch 3 a 4, aby sa chránilo životné xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxad obce alebo chránenej časti prírody a krajiny, uplatní sa v súlade s odsekom 10 a 11 miernejší postup a držiteľ vozidla je najskôr vyzvaný aby splnil uvexxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstráneniu vozidla držiteľom z miesta, kde poškodzuje životné prostredie, nastupuje povinnosť osôb podľa odseku 3, ktoré sú povinné vozidlo bezodkxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtranstiev) nedá obci súhlas na odstránenie vozidla, prechádza uvedená povinnosť na tohto vlastníka.
4.
Ak dôjde k nútenému odstráneniu vozidla nx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxíka vozidla (ak nie je držiteľom vozidla), okresný úrad a obec. Upovedomenie sa musí urobiť písomne. Náklady na nútené odstránenie vozidla je zo zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxení písomného upovedomenia prevziať vozidlo z určeného parkoviska.
III. Rozhodnutie o vlastníctve vozidla a náhrada nákladov
5.
Ak si držiteľ axxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdla. Okresný úrad rozhoduje v súlade s § 108 ods. 1 písm. h) a výsledkom konania je buď rozhodnutie o tom, že vlastníkom vozidla sa stáva štát alebo, že vlaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxhodnutí podľa odseku 6 určí, že vozidlo je starým vozidlom. Staré vozidlo je jeho držiteľ podľa § 63 ods. 1 povinný odovzdať na jeho spracovanie.
6.
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxote do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia na tom úrade, ktorý rozhodnutie vydal.
7.
Ak držiteľ vozidla neuhradí náklady núteného odsxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastníctva vozidla na štát v konaní podľa odseku 5. Tento nárok na náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutixx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxad v súlade s odsekom 9 rozhodnutím určí, že vozidlo je starým vozidlom. Podľa § 121 ods. 3 zákona č, 8/2009 Z.z. ak orgán štátnej správy odpadového hospoxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xozidiel, ktoré sa koná bez žiadosti jeho držiteľa, sa v súlade s odsekom 12 uplatní postup podľa odsekov 1 až 8.
Sankcie
9.
Sankciou za porušenie povxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxeľ poruší povinnosť podľa odseku 1, ide o priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. r), za ktorý môže okresný úrad uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. b) do 2 500 xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxitný spôsob, ako treba postupovať v prípade, ak vozidlo prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel. Zámerom úpravy tohto osobitného xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm vozidiel a rozpredávaním súčiastok mimo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
2.
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla mxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ustanovený v § 41 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. a vzor tlačiva, na ktorom sa podáva žiadosť o vydanie tohto rozhodnutia je ustanovený v prílohe č. 20 citovanxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxadnutie poskytnúť aj osvedčenie časť I a II a evidenčné číslo vozidla, ak existujú. Po podaní žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť príspevok do Enviroxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozidlo dedením.
II. Rozhodnutie o neexistencii vozidla
3.
Na konanie o neexistencii vozidla je podľa § xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xeexistencii vozidla alebo o pravdivosti údajov o neexistencii vozidla, okresný úrad konanie zastaví. V opačnom prípade vydá rozhodnutie o neexistenxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxdla, kde okresný úrad musí uviesť aj žiadateľom podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla a o skutočnosti, že v konaní nedošlo k spochybneniu týxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x - 5)
1.
Zákon sa uplatňuje na všetky pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne, na kolesách motorových a nemotorových vxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx ich kategóriu, výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh. Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov motoroxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xudskej sily alebo zvieracej sily a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou nepxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov. Za motorové alebo nemotorové vozidlo sa nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcov pneumatík sa teda uplatňuje na širší okruh pneumatík, než sú pneumatiky pre vozidlá kategórie M1 a N1 a trojkolesové vozidlá, na ktoré sa vzťahxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x zahŕňa aj protektorované pneumatiky. Odpadové pneumatiky sú v Katalógu odpadov zaradené pod názvom "opotrebované pneumatiky" s číslom 16 01 03 ako odxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxike s výnimkou prípadu, ak dodáva na trh pneumatiky, ktoré sú následne namontované na motorové alebo nemotorové vozidlá ako súčasť štandardnej výbavyx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxia povinností uverejnenú ministerstvom 23. marca 2016 za štandardnú výbavu považujú pneumatiky namontované na vozidlo a rezervná pneumatiku, nie všxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdplatné.
3.
Distribútor pneumatík vymedzený v odseku 9 je v porovnaní s definíciami distribútorov pri iných vyhradených výrobkoch vymedzený špexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxbjektmi, na ktorých je založená zberná sieť spätného zberu odpadových pneumatík. Spätný zber odpadových pneumatík podľa odseku 8 nemôže distribútor xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xneumatík je podľa § 27 ods. 4 písm. j) povinný vypočítať si svoj trhový podiel na základe údajov, ktoré zverejňuje MŽP SR každoročne do 30. apríla. Údaje xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxý podiel. Trhový podiel výrobcu pneumatík určuje výrobcovi rozsah jeho povinnosti podieľať sa na nakladaní s vyzbieranými odpadovými pneumatikami [xxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuálneho plnenia povinností, ktorú ministerstvo uverejnilo 23. marca 2016 uvádza: "Aby sa odstránila diskriminácia existujúcich výrobcov, ktorí by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxný výrobok na trh v Slovenskej republike. Trhový podiel sa určí na základe pomeru odhadovaného množstva vyhradeného výrobku, ktoré tento výrobca plánxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxblike v predchádzajúcom kalendárnom roku, resp. v tom kalendárnom roku, za ktorý sú už dostupné údaje o celkovom množstve vyhradených výrobkov uvedenxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxjej žiadosti o udelenie autorizácie uvedie množstvo vyhradeného výrobku, ktoré zamýšľa uviesť v prvom roku na trh v Slovenskej republike, pričom tomuxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
I. Povinnosti výrobcu pneumatík
1.
Pneumatiky sú podľa zákona o odpadoch vyhradeným výrobkom, preto sa na výrobcu pneumatík vzťahujú základné pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxa pneumatík je povinný zabezpečiť prostredníctvom distribútorov pneumatík spätný zber odpadových pneumatík a odovzdať takto zozbierané odpadové pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxému podielu pre príslušný kalendárny rok.
3.
Zber odpadových pneumatík sa zabezpečuje prostredníctvom distribútorov; odpadové pneumatiky nie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia alebo mať na základe udelenej autorizácie vytvorený individuálny systém nakladania s odpadovými pneumatikami. V rámci týchto systémov sa uzatváxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh pneumatík vyplýva distribútorom priamo zo zákona (§ 71 ods. 1).
4.
V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva sú výrobcovia pneumatík povinxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xtanovená požiadavka na materiálové zhodnocovanie 75% do roku 2018 a 80% do roku 2020 a energetické zhodnocovanie 10% do roku 2018 a 15% do roku 2020 a iný sxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x%.
III. Evidencia a ohlásenie
5.
Na základe povinnosti ustanovenej všetkým výrobcom vyhradených výrobkov v § 27 ods. 4 písm. h) vedie výrobca pnexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x8 a prílohy č. 19 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.
IV. Sankcia
6.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 70 je pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxedajných miestach a nemôže túto svoju povinnosť preniesť na inú osobu. Za súčasť predajného miesta na účely spätného zberu možno považovať aj skladové xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxho používateľa bez ohľadu na značku pneumatiky a bez ohľadu na odovzdávané množstvo a v prípade nadmerného množstva dohodnúť náhradný čas a spôsob ich pxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodu alebo elektronického predaja. Takíto distribútori majú v odseku 1 písm. c) ustanovenú špecifickú povinnosť zabezpečiť v každom okrese aspoň jedxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxadových pneumatík) a v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) je povinný odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxgetickým zhodnotením možno predpokladať, že v zmluve výrobcu resp. OZV s distribútorom dôjde k dohode o tom, kam distribútor zozbierané odpadové pneuxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxbútor držiteľom odpadu. Podľa § 14 ods. 7 však plní len niektoré povinnosti držiteľa [§ 14 ods. 1 písm. b), e), i), k) a l)]. Podľa § 71 ods. 3 sa na vykonávxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeumatík
5.
Distribútor je podľa odseku 1 písm. f) povinný ohlasovať koordinačnému centru a ministerstvu štvrťročne množstvo vyzbieraných odpadoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxášky.
IV. Sankcie
6.
Sankciou za porušenie povinností podľa § xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvzdať odpadovú pneumatiku len distribútorovi, nie inej osobe, napr. nie na zberný dvor.
II. Sankcia
2.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 7x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxx xxxx x.
Siedmy oddiel
Neobalové výrobky a odpad z nich
Základné ustanovenia
I. Neobaly ako vyhradený výrobok, na ktorý sa vzťahuje rozšírxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Na neobalové výrobky spadajúce do rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prednostne uplatňujú ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxravy.
2.
Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý:
-
nie je obalom,
-
nie je určený na balenie,
-
patrí do niektorej z materiálových skupín xxxxx xxxxxx xx
x
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxčia v komunálnom odpade, sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcu neobalového výrobku a za nakladanie s odpadom z týchto výrobkov zodpovedajú ixx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho odpadu, je ustanovené v § 74 ods. 2. K výnimke uvedenej v odseku 3 písm. a) týkajúcej sa surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie poxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxstovými materiálmi, za ktoré sa platilo do Recyklačného fondu, došlo k rozšíreniu aj na výrobky z polyamidov. Za neobalové výrobky sa podľa písmena d) pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnovaných materiálov ustanovenej v odseku 12. Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je ustanovený v § 27 a v prílohe č. 16 vyhlášky č. xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xa jeho výrobcu sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
II. Výrobca neobalových výrobkov, distribútor a uvedenie na trh (ods. 4, 5, 9, 10, 11x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozri komentár k § 42 ods. 14. Uvedením na trh je podľa odseku 5 je prvé dodanie do distribúcie, spotreby alebo používania:
-
z etapy výroby,
-
z dovxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
6.
V odseku 9 sa ustanovuje definícia pojmu distribútor neobalových výrobkov obdobne, ako je to pri iných vyhradených výrobkoch (pozri § 32 ods. 20, § xx xxxx xxx x xx xxxx xx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxch (pozri § 56 ods. 8), aj tu sa v odseku 10 ustanovuje prechod zodpovednosti z výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri výroxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxd z nich. Tejto zodpovednosti sa distribútor neobalových výrobkov nemôže zbaviť jej prenesením na iný subjekt. Je preto dôležité, aby si distribútor vxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxnností, ktoré vyplynú distribútorovi neobalových výrobkov z prenesenej zodpovednosti za výrobcu obalov potrebuje distribútor údaje z evidencie vexxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxvý podiel a materiálový tok (ods. 7, 8)
8.
Odpad z neobalových výrobkov je vždy súčasťou komunálneho odpadu, preto sa aj vo vzťahu k tomuto prúdu odpadxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xýrobkov sa tiež vypočíta za pomoci trhového podielu výrobcu. Pre neobalové výrobky zákon tento pojem nedefinuje, na rozdiel od obalov (pozri § 52 ods. 2xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxoj trhový podiel na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo. Povinnosť vypočítať si a plniť svoj zberový podiel je výrobcovi neobalového výrobku xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrobkov. Materiálový tok je tu vymedzený obdobne, ako materiálový tok odpadov z obalov v § 52 ods. 21. K spôsobu preukazovania materiálového toku pozri § xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxrobca neobalových výrobkov má ustanovené povinnosti len vo vzťahu k zberu a ďalšiemu nakladaniu s prúdom odpadov z týchto výrobkov, neustanovujú sa mu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx tomu pri odpadoch z obalov. Výrobca neobalových výrobkov je podľa odseku 1 písm. a) povinný zabezpečiť zber a následnú prepravu, zhodnotenie, recykláxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh výrobkov v zmysle § 27 ods. 5 je uhradiť všetky náklady za činnosti nakladania x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxovému podielu. Povinnosť informovať konečných používateľov podľa písmena b) bude výrobca plniť prostredníctvom OZV pre obaly.
II. Odpad z neobaloxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výrobok v zmysle vymedzenia tohto pojmu), ustanovil zákon v odseku 2 právnu domnienku, že kým výrobca neobalových výrobkov nepreukáže opak, považuje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxri § 54 ods. 2). U výrobkov, ktorých vlastnosti a účelové určenie v princípe neumožňujú po spotrebe ich zaradenie ako komunálny odpad, netreba vyvracať xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh výrobkov plniť vyhradené povinnosti výlučne kolektívne (pozri aj § 54 ods. 3), čo predstavuje špeciálne ustanovenie vo vzťahu k § 27 ods. 6. Zákon však xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xV. Sankcie
4.
Sankciou za porušenie povinností podľa § 74 je v prípade porušenia odseku 1 písm. a), odseku 2 alebo 3 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur a odxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxx odpad z neobalových výrobkov je ustanovené rovnako, ako pre odpad z obalov (pozri § 52 ods. 22 a § 57 ods. 1). Hoci sa v zákone ako miesto pôvodu uvádza aj prxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xúčasť komunálneho odpadu. Miestom pôvodu pre odpad z neobalových výrobkov je:
-
obec, kde bol odpad vyzbieraný,
-
ak ide o výkup odpadov z neobalxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxkov, ktoré boli v danom roku zhodnotené. Pri preukazovaní plnenia zberového podielu možno zahrnúť len odpady z neobalových výrobkov, ktoré boli v danox xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého podielu nie je potrebné preukázať materiálový tok. Podrobnosti o spôsobe preukazovania materiálového toku sú ustanovené v § 21 vyhlášky č. 373/20xx xxxx
xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx PRÚDY ODPADOV
Nakladanie s odpadovými olejmi
I. Odpadové oleje
1.
Pri nakladaní s odpadovými olejmi sa neuplatňuje rozšírená zodpovedxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxní zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Predmetom úpravy v § 76 sú len "technické" odpadové oleje, nie jedlé oleje a tuky. Odpadxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxdzuje pojem ich regenerácie, ako jeden zo spôsobov recyklácie, pričom držiteľovi odpadových olejov sa v odseku 7 ukladá povinnosť uprednostniť regenxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx má na túto činnosť udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2.
III. Zákazy
3.
Zákon ustanovuje niekoľko špecifických zákazov. Zakazuje sx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxizácii, či vo vzťahu k pôde. Odpadové oleje sa môžu spaľovať len v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov.
4.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxjov sa zákaz neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ich ďalšiemu spracovaniu. Na uplatnenie tejto výnimky, teda na zmiešavanie jednotlivých druhov olejoxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxmažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov. V tomto prípade už v žiadosti o udelxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxe sa však aj preukázanie zabezpečenia spracovania takto zmiešaných odpadových olejov.
IV. Nakladanie s odpadovými olejmi
5.
Odpadové oleje sa pxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxzdať len tomu, kto je oprávnený na ich zber alebo kto je autorizovaným spracovateľom. Ak ide o odpadové oleje, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, môžx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxbecne záväznom nariadení obce upraviť podrobnosti o spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, kam patria aj odpadové oleje.
7.
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nariadením Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxkcie
8.
Ak fyzická osoba - nepodnikateľ poruší povinnosť podľa § 76 ods. 9, ide o priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. b) do x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxuta od 4 000 eur do 350 000 eur,
-
odsekov 6, 7, 8, 9, 10 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxlišovať od drobných stavebných odpadov (§ 80 ods. 5). Obsah pojmu je vymedzený pomocou terminológie stavebného zákona (odkazy pod čiarou 98 až 102). Nxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxvažovať za stavebný odpad alebo odpad z demolácií a v tomto prípade sa s ňou musí nakladať v súlade s týmto zákonom, a teda aj v súlade s § 77.
2.
Zákon neuxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ktorého sa v odseku 2 rozlišuje kto je pôvodcom uvedeného odpadu, je subjekt, pre ktorý sa práce vykonávajú:
-
ak sa vykonávajú pre právnickú osobu alxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx vykonáva,
-
ak sa obdobné práce vykonávajú pre fyzickú osobu, platí opačné pravidlo a pôvodcom je ten, kto práce vykonáva, nie fyzická osoba, pre ktxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxarchie odpadového hospodárstva.
II. Výstavba, údržba, rekonštrukcia a demolácia komunikácií
4.
Zákon v odseku 9 ustanovuje, že pri týchto prácxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
5.
Za porušenie povinností podľa odsekov 2 a 3 neustanovuje zákon osobitnú sankciu, ale takéto porušenie možno sankcionovať ako porušenie všeobecnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxckou osobou - podnikateľom je pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur. Ak fyzická osoba - nepodnikateľ poruší povinnosť podľa § 77 ods. 4, ide podľa § 115 ods. 1 písxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxdu titaničitého
1.
V Slovenskej republike sa v súčasnosti nenachádza žiadne zariadenie na výrobu oxidu titaničitého. Z dôvodu súladu s legislatívxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xakéto zariadenie vybudovať.
2.
Vo vzťahu k odpadu z výroby oxidu titaničitého definuje zákon v odseku 2 pojem "znečisťovanie". Pri iných činnostixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
3.
Vykonávať zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého môže podľa odseku 4 len ten, kto má na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx5. Prevádzkovateľ takéhoto zariadenia preto musí dodržiavať právne predpisy upravujúce ochranu ľudského zdravia a ochranu životného prostredia, pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x 16 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Podmienky zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého, ako aj prostredie, do ktorého sa tento odpad či už ukladá, vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého
4.
Na rozdiel od všeobecnej definície zneškodňovania uvedenej v § 3 ods. 15 ustanovuje sa, že zneškodňovxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xdpadu považuje aj jeho zber, ako aj jeho triedenie, preprava a úprava potrebná na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu. Zároveň zákon v oxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vodných recipientov, morí a oceánov.
III. Sankcia
5.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxvané bifenyly (ods. 1, 2)
1.
Za polychlórované bifenyly sa považujú nielen látky vymenované v odseku 1, ale aj každá zmes, v ktorej sa nachádza aspoň jxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxným ustanoveniam tohto zákona, teda ak v § 79 nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na nakladanie s polychlórovanými bifenylmi napr. aj ustanovenia týkaxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xoužité polychlórované bifenyly také, ktoré sú odpadom v zmysle definície odpadu, teda ktorých sa ich držiteľ zbavuje, chce sa ich zbaviť alebo je povinxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxiadenia obsahujúce polychlórované bifenyly" pre zariadenia, v ktorých sa nachádzajú polychlórované bifenyly v objeme menšom ako 5 dm3 sa vymedzuje v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxaliny obsahujúce polychlórované bifenyly opäť použiť, recyklovať alebo zneškodniť.
Do pojmu zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xen možnosť výskytu je predpokladom pre to, aby sa také zariadenie považovalo za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly. K pojmu použité polycxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xržbe polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly alebo má v držbe zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly.
4.
Na rozdxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahujúcich polychlórované bifenyly sú len niektoré z činností zneškodňovania, a to tie, ktoré sú uvedené v odseku 7. Teda len týmito činnosťami ich mxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxý oznámiť ministerstvu skutočnosť, že je držiteľom takéhoto zariadenia a zároveň je povinný označiť vstup do priestoru, v ktorom je kontaminované zarxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx sa však možno domnievať, že obsahujú kvapaliny s nízkou koncentráciou polychlórovaných bifenylov (od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta) nie je povxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxsti o oznámení o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly a tlačivo, na ktorom sa podáva toto oznámenie, ako aj podrobnosti o označení taxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx x x xxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxe a priebežne aj aktualizuje zoznam ohlásených zariadení, pričom pri každom zariadení by mali byť uvedené údaje poskytnuté držiteľmi týchto zariadenx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xotvrdenie. Orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý je oprávnený vykonávať monitorovanie oznámených množstiev PCB, je podľa § 110 odsx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxiu alebo zneškodnenie, a to len v zariadeniach, ktoré majú vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) alebo l). Malé zariadenia možno zneškodňovať len činnxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxchii odpadového hospodárstva zakázané zhodnocovať.
10.
Zákon uprednostňuje zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xchrany životného prostredia ako pri spaľovaní a zároveň sa musí použiť technológia, ktorá spĺňa úroveň najlepšej dostupnej techniky. Zákon prioritnx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xšak ide o malé zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadenia. Dovtedy možno takéto zariadenie používať. Podľa odseku 24 je zakázané spaľovať polychlórované bifenyly na lodiach, ako aj oddeľovať ich s cixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx času ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia a za ustanovených podmienok vykonávať aj ich údržbu. V odseku 24 písm. b) je však zakáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xde o transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného percenta (odsek 21) alebo o transformátory, v ktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xorušenie povinností podľa § 79 je v prípade porušenia:
-
odseku 8 alebo 10 pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
-
odseku 15 alebo 19 pokuta od 1 200 eur do 1xx xxx xxxx
x
xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxx x
x
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxSTA ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
Základné ustanovenia
I. Definícia komunálneho odpadu
1.
Komunálny odpad tvorí:
a)
odpad z domácností vznxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a z garáží,
b)
odpad podobných vlastností a zloženia ako podľa písmena a), ktorého pôvodcom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce ako aj pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxické osoby, nezávisle od toho, či sú alebo nie sú podnikateľmi.
2.
Komunálnym odpadom je aj odpad z činností právnických osôb alebo fyzických osôb x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ktorý možno zaradiť ako 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad alebo odpad z predaja ovocia a zeleniny, z predajní mäsa, trhoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaraďuje podľa Katalógu odpadov do skupiny 20. Pozri aj § 16 ods. 2 písm. a). Odpadové pneumatiky sa podľa nového zákona o odpadoch nepovažujú za komunálxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxadu zo zelene zodpovedá obec len za odpad zo zelene od fyzických osôb a za odpad, ktorý jej vznikne pri údržbe zelene z verejných priestranstiev, ktoré sú xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxedený zber zložiek komunálnych odpadov a zmesový odpad a drobný stavebný odpad (ods. 2 - 5)
5.
Triedený zber komunálneho odpadu znamená zber zložiek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi - druhmi komunálneho odpadu sú napr. sklo, papier, plasty, kovy, šatstvo, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpadx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy komunálneho odpadu bez iných nečistôt. Pozri aj § 59 ods. 9 o priebežnej kontrole čistoty triedeného zberu odpadu z obalov.
6.
Pri triedenom zberx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa tak zber zložiek, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ako aj zložiek, na ktoré sa rozšírená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xyzbieraný ako vytriedená zložka komunálneho odpadu či už z dôvodu, že k triedenému zberu zložky alebo zložiek nedošlo alebo zložky (niektoré alebo všexxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxbo niekto (napr. stavebná firma) túto činnosť vykonával pre fyzickú osobu, nie však, ak činnosť bude vykonávaná pre právnickú osobu alebo podnikateľax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odpad množstvový zber, teda miestny poplatok sa platí podľa skutočného množstva odpadu. Bežné udržiavacie práce sú vymedzené v § 139b ods. 15 zákona č. xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx
xx
xxxxxý dvor:
-
je zariadením na zber komunálnych odpadov,
-
zbierajú sa na ňom oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, objemný odpad a drobné stxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ktorá má s obcou alebo združením obcí uzatvorenú zmluvu na túto činnosť,
-
má udelený súhlas na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. xxx
x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
Podrobnejšie upravuje činnosť zberného dvora § 82.
10.
Kalendárový zber je jedným zo spôsobov triedeného zberu, ktorý sa uplatňuje pri niektorxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxto podmienky:
-
predmetom zberu je zložka komunálneho xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxry, resp. vozidlo pristavené, pričom čas ich pristavenia na určenom mieste nesmie presiahnuť 1 deň,
-
obec o tomto zbere informuje obyvateľov spôsxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a podľa § 81 ods. 20 povinne pri zbere drobných stavebných odpadov. Podrobnejšie sú podmienky zavedenia množstvového zberu zmesového komunálneho odxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxpad (ods. 1, 2)
1.
Hlavným nositeľom zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom je obec, na území ktorej odpad vznxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdpovednosti sa časť zodpovednosti obce prenáša na výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí sú povinní zabezpečiť a financovať triedený zber zložiek komxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x x xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí), ale aj § 83 ods. 1 o zodpovednosti prevádzkovateľa kuchyne. Podľa Katalógu odpadov možno komunálny odpad zaradiť výlučne do skupiny 20, a to aj ak idx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxpad, za nakladanie s ktorým zodpovedá obec (napr. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad č. 20 01 08 alebo elektroodpady z domácností uxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti výrobcov ustanovuje zákon kto znáša náklady na zberné nádoby:
a)
Zber zmesového komunálneho odpadu - náklady na zbernú nádobu - znáša pôvodný pôvxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xboch prípadoch ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.
b)
Triedený zber odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xýchto nákladoch nič neustanovuje a v zmysle odsekov 11 a 12 náklady na tieto zberné nádoby nemožno zahrnúť do miestneho poplatku. Podľa § 135 ods. 32 sa vx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxná zodpovednosť výrobcov nevzťahuje - náklady na zberné nádoby, znáša obec a môže, ale nemusí ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálny odpad a droxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpady a drobné stavebné odpady hradí náklady:
-
na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom vrátane zberných nádob, ak tak obec ustanovx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxý zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (objemný odpad a odpad s domácností s obsahom škodlivých láxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xak ustanoví obec vo VZN obce v zmysle odseku 5),
-
spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxšky miestneho poplatku má obec "vychádzať zo skutočných nákladov obce" čo znamená, že obec môže doplácať na tieto komunálne odpady aj z iných zdrojov. Pxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní (§ 135 ods. 32) sa nový systém financovania triedeného zberu pre papier, kovy, plasty a sklo začal uplatňovať až od 1.7.2016.
xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx x x 8. Zákaz sa neuplatní na zvyškový odpad, ktorý zostane po dotriedení a nemožno ho zhodnotiť. Na základe zákazu podľa odseku 6 písm. c) musia mať aj mobilnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xúlade s odsekom 13 a aj zmluvu s výrobcom, resp. organizáciou zodpovednosti výrobcov v zmysle § 16 ods. 3.
V. Sankcie
6.
Porušenie zákazov podľa odsxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxm deliktom za ktorý je v § 117 ods. 2 ustanovená pokuta od 800 do 80 000 eur, ktorú môže uložiť okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredixx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx
xx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx ňu vzťahujú aj povinnosti ustanovené v odseku 7. Podstatnou povinnosťou obce je zabezpečiť:
-
zber a vykonávanie triedeného zberu odpadu podľa písxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín [písm. a) a g)],
-
zavedenie zodpovednosť výrobcov a podľa pxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnamená, že obec nie je povinná ich sama fyzicky vykonávať. Za objemný sa považuje odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných zberných nádob pouxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxka sa nevzťahuje na body 2 a 3, čo znamená, že triedený zber jedlých olejov a tukov z domácností, ako aj biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxsným batériám a akumulátorom xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Aj pre tento zber je však obec povinná ustanoviť podmienky vo všeobecne záväznom nariadení obce podľa odseku 8 písm. e) body 1 a 3.
11.
Pre uľahčenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxia s komunálnym odpadom v obci.
12.
Za porušenie povinností podľa § 81 ods. 7 ustanovuje zákon pre obec pokutu od 800 eur do 80 000 eur.
VII. Všeobecxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x5 je obec povinná zosúladiť svoje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi s požiadavkami nového zákona do 30. júna 2016. Obec musí upraviť podrobnosti o zxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa písmena e) body 1 až 3, a tiež pre niektoré špecifické zložky komunálnych odpadov, o ktoré sú povixxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxx xx
xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmä, že odpad možno odovzdať na zbernom dvore, prípadne na ktorých iných, obcou určených miestach. Podľa písmena c) by mala obec ustanoviť podmienky nakxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxrkov a cintorínov a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nepochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne (pozri aj ods. 7 písm. b) body 1 a 3) a s jexxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxeného zberu sú podrobnejšie ustanovené v § 14 citovanej vyhlášky. Podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx na § 15 o nezákonne umiestnenom odpade je povinnosťou obce uviesť vo VZN spôsob, akým sa má nezákonne umiestnený odpad obci oznamovať. Obec, ktorá prevxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdpadu ustanovené v odseku 9 sa vzťahujú tak na fyzické osoby - obyvateľov, ako aj na právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Pre právnickú osobu axxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xepodnikateľ poruší povinnosť podľa odseku 9, ide o priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. a) do 1 500 eur.
IX. Zber komunálnexx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx
xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxraných zložiek komunálneho odpadu vrátane toho, kto vykonáva mobilný zber komunálneho odpadu a toho, kto vykonáva výkup komunálneho odpadu (výkup odxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxravu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchyne,
-
ako distribútor vykonáva spätný zber elektrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použitých prenosných batérií a akumulátorov vykonáva ich zber.
19.
Zmluva s obcou sa nevyžaduje ani na výkon zberu elektroodpadu a použitých pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
Kto vykonáva zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, je povinný mať okrem zmluvy s obcou aj zmluvu s tou organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xmluvy medzi zberovou spoločnosťou a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
21.
V odseku 22 sa ustanovila zásada, že obec môže mať na zbex xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxčovať zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tvoriacich súčasť komunálneho odpadu na území obce len tá OZV, ktorá má s danou obcou uzavrexx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrobcov (tzn. sú financované obcou), musia obce postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonoxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x povinne ustanovenou výpovednou dobou, ktorej dĺžka má byť obvykle 12 mesiacov. Zosúladenie existujúcich zmlúv s novým zákonom je riešené v prechodnýxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
23.
Povinnou náležitosťou každej zmluvy obce a zberovej spoločnosti vykonávajúcej triedený zber papiera, kovov (kovových obalov), plastov a skxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxločnosti náklady triedeného zberu v plnom rozsahu. Takáto situácia však môže nastať len výnimočne v zmysle § 59 ods. 8.
24.
Sankciou za porušenie poxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxx xovinnosť podľa odseku 13 fyzická osoba - nepodnikateľ, ide o priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. a) do 1 500 eur.
X. Množstxxxx xxxx xxxxx xx x xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxne v zmysle odseku 18 alebo povinne na základe žiadosti podľa odseku 19. Každá obec je povinná podľa odseku 20 zaviesť množstvový zber drobného stavebnéxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtí vo výške priamo úmernej množstvu odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas,
-
interval odvozu z miesta určeného obcou je určený individuálnxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxx xeľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré musí obec ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení obce.
27.
x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx33 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 drobných stavebných odpadov,
-
najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram drxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxejnilo na webovej stránke orientačnú prepočtovú tabuľku drobných stavebných odpadov (prepočet objemu a váhy). Ak by obec v rozpore s odsekmi 19 a 20 nezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
Zákon ustanovuje v odseku 21 výnimku z povinnosti obcí zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (nie reštauxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxka nevzťahuje. Podmienky uplatnenia výnimky uvedené v písmenách a) až d) sú alternatívne, teda stačí, ak obec spĺňa jednu z nich. Obec, ktorá chce uplatxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxI. Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
29.
Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchýň sa síce zaraďuje podľa Kxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxeku 24 je upraviť podmienky nakladania s týmto odpadom vo všeobecne záväznom nariadení obce a umožniť realizáciu jeho triedeného zberu subjektom, ktoxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávajú. Triedený zber sa uskutočňuje na náklady prevádzkovateľa kuchyne, čo znamená, že prípadné náklady spojené s užívaním existujúcich zariadenx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
Zberný dvor
I. Zberný dvor
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xsôb. Zberný dvor musí odoberať v plnom rozsahu všetky zložky komunálneho odpadu oddelene zbierané v rámci triedeného zberu, ktoré obec ustanovila vo vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxberať zmesový komunálny odpad ani odpadové pneumatiky.
II. Odovzdanie odpadu na zbernom dvore
2.
Fyzická osoba z príslušnej obce je oprávnená odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxestny poplatok v systéme množstvového zberu (§ 81 ods. 20). Odovzdanie odpadu fyzickou osobou z inej obce môže byť odplatné v súlade so znením relevantnxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xýkupcu odpadov podľa § 3 ods. 6.
III. Zmluvy zberného dvora s OZV, výrobcom a treťou osobou
3.
Zberné dvory vykonávajú triedený zber zložiek komunáxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu zodpovednosti výrobcov, resp. s výrobcom vyhradených výrobkov a s treťou osobou (pre batérie a akumulátory). V prípade odpadov z obalov a neobalovýcx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxx
xx
xxxvádzkovateľ zberného dvora je povinný informovať obec o zložkách a o množstve odpadu, ktorý prevzal od jej obyvateľov. Informovanie sa vykonáva podľa x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx osobitne obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje. Ak zberný dvor vykonáva aj výkup odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povixxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, v ktorej sa výkup realizuje.
V. Priestor pre komunálne odpady vhodné na opätovné použitie
5.
Zákon ukladá prevádzkovateľovi zberného dvora v odxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtie. V § 7 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxr pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie.
VI. Sankcie
6.
Sankciou za porušenie povinností podľa odseku 3 je v prípade porušenia:
-
poxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxne
I. Prevádzkovateľ kuchyne
1.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxgicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zaraďuje medzi komunálny odpad, keďže podľa Katalógu odpadov má číslo 20 01 08, ale zároveň je výslxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
II. Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne
2.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný:
-
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu podľa § 14,
-
dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom [pozri § 81 ods. 8 písm. d)]
-
poskytovať obci potrxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnským a reštauračným odpadom, uvedený zákaz sa nevzťahuje na cirkusové zvieratá, plazy, dravé vtáky, kožušinové zvieratá, voľne žijúce zvieratá, psx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinností podľa § 83 je pokuta od 800 eur do 80 000 eur.
SIEDMA ČASŤ
CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV
Základné ustanovenie
I. Cezhraničný xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,
-
cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu,
-
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxnzit odpadov cez územie Slovenskej republiky.
2.
Cezhraničný pohyb odpadov je pre členské štáty upravený priamo aplikovateľnými nariadeniaxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx Zákazy
3.
Slovenská republika využila možnosť danú Bazilejským dohovorom a nariadením 1013/2006 a rozhodla sa zakázať cezhraničný pohyb odpadov xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxanovuje, že odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa v nej aj má prednostne zneškodniť. Zákaz dopraviť alebo prepraviť odpad v rozpore so siedmou časťxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx uvedených nariadení.
III. Sankcie
4.
Sankciou za porušenie povinnosti podľa § 84 ods. 5 je pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur.
Oznámenix
xx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodľa čl. 4 nariadenia č. 1013/2006 príslušnému orgánu miesta odoslania odpadu. V prípade odoslania odpadu zo Slovenskej republiky je príslušným orgáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxeho písomného oznámenia k plánovanej preprave je uvedený v čl. 7 až 15 nariadenia č. 1013/2006. Podrobnejšie informácie, ako aj potrebné tlačivá sú zvexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxnskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Ak je Slovenská republika krajinou určenia alebo krajinou tranzitu (odpad smerxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx č. 1013/2006) a doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu (príloha IB Nariadenia č. 1013/2006). Ministerstvo je oprávnené v prípadoch, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnie. Dôvody uplatnenia námietok sú ustanovené v čl. 11 ods. 1 písm. a) až j) a v čl. 12 ods. 1 písm. a) až k) nariadenia. Ak ministerstvo uplatní niektorú námxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xplatnenia námietok podľa citovaného nariadenia je aj prípad, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená konať v ich mene bola v minulosti odsúdenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy na slovenské podmienky.
Zabezpečenie
I. Finančné zabezpečenie
1.
Pri cezhraničnej preprave zo Slovenska a pri vývoze odpadu vyplxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo zabezpečenia je pokryť náklady na prepravu, zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu vrátane všetkých potrebných predbežných činností a sklaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxpadu a v položke č. 15 Dokladu o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu.
2.
MŽP SR určuje finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie v prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnečlenských štátov Európskej únie a v prípade potreby, ak suma krytia nie je dostatočná, aj pri dovoze odpadov z tretích krajín/nečlenských štátov Eurxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxe finančná zábezpeka je upravená v čl. 6 nariadenia č. 1013/2006. Kompetencia ministerstva určiť dodatočné finančné zabezpečenie je nová a uplatňuje xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzikový faktor, ktorý sa uplatňuje z dôvodu nepredvídaných, nepriaznivých podmienok v prípade späť vzatia odpadu. Podľa dôvodovej správy k zákonu vzťxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxnámení alebo množstvu tzv. "aktívnej zásielky", ktorá predstavuje množstvo odpadu prepraveného a zhodnoteného /zneškodneného v priebehu jedného mxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxý predložiť ministerstvu originál dokladu o zložení kaucie vo výške určenej ministerstvom ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvého faktora, musí zodpovedať aj výška poistenia. Zákon ukladá oznamovateľovi povinnosť uzavrieť poistenie ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxladu o uzavretí poistenia.
III. Vrátenie kaucie
5.
Kaucia sa oznamovateľovi vráti na základe žiadosti oznamovateľa po predložení potvrdenia o zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx/ prepravy odpadu (príloha IB Nariadenia č. 1013/2006) alebo potvrdenie, obsah ktorého potvrdzuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, k tomuto dxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xreprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení
I. Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení
1.
Ide o špecifické uxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia stačí vznik podozrenia, že elektrozariadenia prepravované v rámci cezhraničnej prepravy sú odpadom. Ak takéto podozrenie vznikne, je v kompetencxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxorovalo a vyžiadalo si od držiteľa podozrivých elektrozariadení predloženie ustanovenej dokumentácie.
2.
Držiteľ použitých elektrozariadenxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rokov, ak sa uvedené elektrozariadenia stanú podozrivým elektrozariadením, na výzvu ministerstva tieto doklady bezodkladne ministerstvu predložxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx nakladania a vykládky.
3.
Predmetom cezhraničnej prepravy môžu byť aj použité elektrozariadenia, ktoré sa posielajú cez hranice pre účely opravxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xde o cezhraničnú prepravu medzi podnikateľskými subjektami z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xejde o elektroodpad, považujú sa takéto použité elektrozariadenia za elektroodpad priamo na základe zákona, netreba o tom vydávať osobitné rozhodnuxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxE
Prvý oddiel
Autorizácia
Autorizované činnosti a udelenie autorizácie
I. Autorizované činnosti
1.
Autorizácia je špecifické oprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxno rozdeliť na dve hlavné skupiny:
-
činnosti spracovania odpadu (autorizácia na spracovateľskú činnosť),
-
činnosti nakladania s vyhradenýxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxá o autorizáciu na činnosť prípravy na opätovné použitie pre elektroodpady a použité batérie a akumulátory. Túto autorizáciu možno udeliť iba podnikaxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxzácie zodpovednosti výrobcov,
-
autorizáciu na činnosť tretej osoby (len pre použité batérie a akumulátory),
-
autorizácia na činnosť indivxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xde o úplne rozdielne autorizácie.
II. Doba platnosti autorizácie
4.
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxého autorizácie udelené podľa predchádzajúcich predpisov dobehnú v lehotách, ktoré pre ne platili pôvodne. Doba platnosti autorizácie pre kolektívxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxcie sa neudeľujú s platnosťou od 1.1.2016, nebudú môcť byť udelené na plných 5 rokov (pozri aj § 135 ods. 24 a 25).
III. Zákaz súbehu individuálnej a kolxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností a zároveň aby plnil vyhradené povinnosti voči rovnakému prúdu odpadov kolektívne (pozri § 27 odsx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdať o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností, možno mu udeliť individuálnu autorizáciu najskôr s účinnosťou ku dňu, keď dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxom sídle ministerstva. K registru osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, pozri aj § 49 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa, resp. osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom právnickej osoby. Za bezúhonného sa v tejto súvislosxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xdelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť v odsekoch 1 a 2 sú rozdelené na podmienky ustanovené pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxrópskej únie alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a v prípade právnickej osoby sa vyžaduje sídlo alebo organizačná zloxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx aj sám žiadateľ o udelenie autorizácie alebo jeho zodpovedný zástupca. Podstatnou podmienkou získania autorizácie na spracovateľskú činnosť je prexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx015 Z.z. a preukazujú sa odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie (pozri § 100 ods. 1). Posudok sa povinne prikladá k žiadosti o udelenie autoxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrému bol odpad odovzdaný ako prvému, musí preukázať v rámci udeľovania autorizácie zmluvné zabezpečenie jednotlivých činností až po konečné spracovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxky č. 371/2015 Z.z. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa musí obsahovať:
a)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
6.
Autorizácia na spracovateľskú činnosť na odpadové oleje sa vzťahuje len na odpadové olxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxkonávajú zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, sa ako súčasť požiadavky na technické, materiálne a personálne zabezpečenie vyžadxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxie zodpovednosti výrobcov v § 28 ods. 1 až 3 a 6 a pre individuálne plnenie povinností v § 29 ods. 3. Tretia osoba môže získať autorizáciu len ak má oprávnexxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xsobe individuálne nakladajúcej s vyhradeným prúdom odpadu sú ustanovené v § 2 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.
8.
Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xystému združeného nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 28 ods. 5 písm. b) zákona,
b)
zamýšľaný spôsox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxkov, ak ide o
-
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
-
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé katexxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
-
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
d)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxmýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,
f)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia zahŕňajúcom zoznam obcí podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahujex
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 29 ods. 2 písm. b) zákona, ak ide o elektroodpady v členení na odpady x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxokladaných nákladov podľa § 29 ods. 3 písm. c) zákona, s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
f)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
g)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
10.
Žiadosť o udelenie autorizácie nx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxé zabezpečuje nakladanie podľa § 44 ods. 9 písm. a) zákona,
b)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 44 ods. 9 písm. c) zákona,
c)
špxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxu zamýšľaných opatrení podľa § 44 ods. 10 písm. e) zákona,
e)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 44 ods. 10 písm. f) zákona,
xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx autorizácie,
h)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
Rozhodnutie o udelení autorizácie
I. Žiadosť o udelenie axxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxateľské činnosti je ustanovený v § 42 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. a obsah žiadosti o autorizáciu na činnosti nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je ustxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx autorizácií: Na každú autorizovanú činnosť sa vydáva samostatné rozhodnutie. Autorizácia sa udeľuje rozhodnutím vydávaným v správnom konaní.
IIxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxuje:
a)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
b)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
c)
dátum začatia vykonávania axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xotožný s dňom udelenia autorizácie, ale ak od tohto dátumu do 12 mesiacov nezačne žiadateľ spracovateľskú autorizovanú činnosť vykonávať, ministersxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxtie o udelení autorizácie na činnosti nakladania s vyhradeným prúdom odpadu okrem identifikačných údajov relevantných osôb obsahuje:
-
označenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxlohy č. 6 a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3,
-
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxx o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre prúd odpadov z obalov, tak aj povinnosť plniť povinnosti vyplývajúce z výsledkov zlosovania podľa § 31 ods. 1x xxxxx xx x x xxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxkt bude zabezpečovať nakladanie. Vyhradeným výrobkom pri elektrozariadeniach je kategória elektrozariadení a vyhradeným výrobkom pri batériách a xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnuť 5 rokov (§ 89 ods. 3). Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti môže byť zhodný s dátumom účinnosti autorizácie alebo navrhnutý žiadateľoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.2016. K spôsobom a postupom zabezpečenia, resp. vykonávania autorizovanej činnosti pozri § 28 ods. 5 písm. d).
7.
Triedený zber odpadov z obalov a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxovaní autorizácií pre OZV pre obaly. Ak by niektorá obec nemala uzavretú zmluvu s OZV pre obaly, uskutoční sa zlosovanie. S tým súvisí povinnosť OZV pre oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxektovať a plniť povinnosti ustanovené zákonom aj voči obci, ktorá sa stala súčasťou jej systému združeného nakladania s prúdom odpadov z obalov na záklxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí
1.
Autorizácie možno predlžovať opakovane a najviac v rozsahu, v akom bola udelená. Podmienkou predĺženia je:
-
predložiť žiadosť o predĺženix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxácie zaniká a treba požiadať o novú autorizáciu,
-
uviesť v žiadosti dôvody žiadosti o predĺženie,
-
preukázať bezúhonnosť relevantných osôb x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxorizácie na spracovateľskú činnosť
2.
Pri žiadostiach o predĺženie autorizácie na spracovateľskú činnosť sa v zmysle § 42 ods. 5 vyhlášky č. 371/20xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvolenie podľa zákona č. 39/2013 Z.z. Držiteľ autorizácie, ktorý má zavedený certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov (systém EMAS), prikladá k žiadosti o predĺženie autorizácie namiesto odborného posudku osvedčenie o registrácii orgxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxorej sa vykonáva autorizovaná činnosť. Ak došlo počas predĺženej platnosti autorizácie k pozastaveniu alebo k ukončeniu registrácie v systéme EMAS, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxé pre žiadateľov, ktorí nemajú zavedený systém EMAS. Lehota šesť mesiacov ustanovená v odseku 2 sa v týchto prípadoch neuplatní.
III. Povinnosť držixxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxý raz za päť rokov si dať vypracovať odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxcie. Kópiu posudku je povinný v ustanovenej lehote poslať ministerstvu. Povinnosť zabezpečiť odborný posudok sa nevzťahuje na držiteľa, ktorý má zavxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx rokov zabezpečiť a následne ministerstvu predložiť odborný posudok.
IV. Sankcie
4.
Za porušenie povinností podľa odseku 4 je ustanovená pokuta xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa § 12 ods. 1 s ustanovenou pokutou od 1 200 do 120 000 eur.
Zmena autorizácie
I. Povinnosť oznámenia zmien
1.
Autorizácia sa môže udelxx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx autorizácie oznamovať každú zmenu relevantných údajov. Povinnosť oznamovania zmeny údajov sa vzťahuje len na tie údaje, ktoré sú uvedené priamo v rozxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxmovacej povinnosti je pokuta od 500 eur do 50 000 eur.
II. Vykonanie zmeny autorizácie
2.
Ministerstvo je povinné zmeniť rozhodnutie o autorizácix xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxkázane zmeny technológie. Zároveň sa ministerstvu umožňuje vykonať zmenu aj z vlastného podnetu, ak má napr. vedomosť o neaktuálnosti údajov uvedenýxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí, kde účastníkom konania je vždy držiteľ autorizácie.
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušiť. Dôvody zrušenia možno rozdeliť podľa dvoch hlavných skupín na dôvody zrušenia autorizácie na:
-
spracovateľskú činnosť,
-
činnosti nxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa v zmysle odseku 5 písm. c) zaniká.
II. Zrušenie autorizácie na spracovateľskú činnosť
2.
Výkon spracovateľskej činnosti je okrem iných podmiexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxsterstvo povinné zrušiť autorizáciu na výkon spracovateľskej činnosti. Zrušenie udelenej autorizácie sa uskutočňuje na základe konania podľa zákoxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odložené začatie výkonu spracovateľskej činnosti podľa odseku 1 písm. e) dáva možnosť držiteľovi autorizácie pri náročnejších projektoch na prípraxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uviedol v žiadosti nepravdivé údaje, zákon neustanovuje ministerstvu na zrušenie autorizácie žiadnu lehotu, ktorá by plynula od okamihu, kedy nepraxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxiu kedykoľvek, teda aj po dlhšom časovom období.
III. Zrušenie autorizácie na činnosti nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov v rámci rozšírenej zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
a)
držiteľ autorizácie o zrušenie požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xodmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxenia pozri text vyššie),
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v citovaných ustanoveniach zákona.
4.
Pri OZV je ešte navyše usxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxzácie konanie dediča v rozpore s odsekom 7 alebo opakované uloženie sankcií výrobcovi za porušenie uvedených ustanovení zákona.
IV. Zánik autorizáxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxné spoločne pre všetky druhy autorizácie. Zánik autorizácie z dôvodu smrti fyzickej osoby-podnikateľa nastane až ak vo výkone tejto činnosti nepokraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxtorizácia na spracovateľskú činnosť, počas dedičského konania (neuplatní sa na iné druhy autorizácie). Rozhodnutím ministerstva sa pozastavuje výxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxĺňať podmienky udelenia autorizácie. Keďže každá autorizácia sa udeľuje na dobu určitú (pozri § 89 ods. 3), ak držiteľ autorizácie nepožiada o jej predxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpiť do kolektívneho systému OZV alebo tretej osoby. Keďže podľa § 27 ods. 6 môže výrobca plniť vyhradené povinnosti len jedným z týchto spôsobov, na zabxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
I. Odborne spôsobilá osoba
1.
Jednou z podmienok udelenia autorizácxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxorne spôsobilou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá:
-
je bezúhonná a bezúhonnosť každé tri roky preukazuje,
-
spĺňa xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxx xykonala skúšku.
II. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
2.
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 44 vyhlášky č. 371/2015 Z.zx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
Prílohou žiadosti je:
a)
overený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
3.
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia. Podrobnosti o skúšobnej komisii, jej zložení a o skúšxx xx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxrnej spôsobilosti
4.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 47 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. obsahuje:
a)
názov orgánu, ktorý vydal osvexxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
druh autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxva.
5.
Osvedčenie odborne spôsobilej osoby na spracovateľskú činnosť možno vydať najviac na 10 rokov a nemožno ju predlžovať. Po uplynutí dobyx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxedčenia na autorizovanú činnosť.
6.
Odborne spôsobilé osoby, ktoré získali osvedčenie na autorizovanú činnosť, sa zapisujú do registra odborne xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxky č. 371/2015 Z.z. Odborne spôsobilé osoby sú povinné sa zúčastniť preškolenia, prípadne až nového overenia odbornej spôsobilosti z dôvodu zmien v oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxé overenie odbornej spôsobilosti má za následok zrušenie osvedčenia na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 96 ods. 2 písm. e).
Zmxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxj žiadosti odborne spôsobilej osoby, pričom predmetom požadovanej zmeny je:
-
úprava osobných údajov uvedených v osvedčení alebo
-
zúženie roxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdčenia môže prísť ako na základe písomnej žiadosti odborne spôsobilej osoby, tak aj z vlastného podnetu ministerstva z taxatívne uvedených dôvodov v oxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxzovanú spracovateľskú činnosť. xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosť môže prísť v dvoch prípadoch, a to v dôsledku smrti odborne spôsobilej osoby alebo uplynutím doby platnosti osvedčenia. Aj tieto prípady sa zapxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxčiarknutím osoby z registra odborne spôsobilých osôb sa táto skutočnosť len potvrdzuje.
Druhý oddiel
Súhlasy
Udeľovanie súhlasu
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x x xx x xx xxxxxxx xxxxadov ich vydáva okresný úrad podľa § 108 ods. 1 písm. m) a odseku 2; výnimkou z tohto pravidla je § 107 písm. g), n), p), r) a s), keď súhlas vydáva okresný úrxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxx 21. K zániku platnosti súhlasov pozri aj § 114 ods. 3. Podľa odseku 16 možno súhlas udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, avšak podľa odseku 17 je pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x zmysle odseku 18 súlad s týmto zákonom a jeho vykonávacími predpismi a zároveň aj súlad so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva príslušnéxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxiadenia na zneškodňovanie odpadov podľa písmena a) sa nevydáva na všetky zariadenia spadajúce pod definíciu tohto pojmu. Na spaľovne odpadov a zariadxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxbitné druhy kvapalných odpadov sa vzťahuje § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrávy odpadového hospodárstva len vyjadrenie podľa § 99 písm. a) a b) zákona o odpadoch. Ak sa na uvedených zariadeniach nakladá s nebezpečnými odpadmxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xneškodňovanie odpadov podľa písmena e). Osobitné typy súhlasov sa udeľujú na prevádzkovanie mobilného zariadenia na zneškodňovanie odpadov [písm. xxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxšky č. 371/2015 Z.z., pre skládku odpadov v § 29 uvedenej vyhlášky a pre úložisko dočasného uskladnenia ortuti v § 37 uvedenej vyhlášky. K žiadosti sa poxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxtie, rekultiváciu a monitorovanie skládky v súlade s § 19 ods. 1 písm. a) tohto zákona. Podľa odseku 12 udeleniu súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx
xx
Súhlas podľa písm. b) sa uplatní vtedy, ak sa činnosti zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadu vykonávajú bez prevádzkovania príslušného zariadxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxak ide o využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu, je potrebný súhlas podľa písmena s). Obsah žiadosti o vydanie súhlasu podľa písmena b) je ustanovexx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Súhlas podľa písmena c) sa vyžaduje na zariadenia na zhodnocovanie odpadu so štyrmi ustanovenými výnimkami. K pojmom "zariadenie na zhodnocovanie oxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ovzduší a zákona o vodách [pozri komentár k písm. a)] nezávisle od toho, či sa v nich uskutočňuje činnosť zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ximitovaním množstva odpadov na vstupe do zariadenia, pričom musí ísť o biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene (tzv. malé kompostárne). Prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxenie súhlasu vyžaduje. Pozri aj § 98 ods. 3. Obsah žiadosti o vydanie súhlasu podľa písm. c) je ustanovený v § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Pozri aj x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxôsobilej osoby (príloha č. 22 bod I.3), ak ide o prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre kategóriu ostatný odpad, nie je priloženie odbornéhx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxle prílohy č. 22 bod I.15, resp. 16 citovanej vyhlášky.
5.
Samostatný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa písm. d) sa vydáva vxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xberný dvor (pozri § 80 ods. 6). Keďže požiadavka mať udelený súhlas pre každý zberný dvor platí od 1.1.2016, ustanovuje sa v § 135 ods. 30 povinnosť požiaxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxiu zberu odpadov bez prevádzkovania zariadenia pozri § 98. K súhlasom na zber starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení pozri § 135 ods. 21. Obsah žiaxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na spätný zber elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík zbieraných distribútormi sa vydanie tohto súhlasu nevyžaduxx xxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxbezpečný odpad alebo odpad kategórie ostatný. Pozri aj prechodné ustanovenie v § 135 ods. 17. Náležitosti žiadosti o vydanie tohto súhlasu sú ustanovexx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe odborného posudku k žiadosti nie je povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať (príloha č. 22 bod II. 2. cit. vyhl.).
7.
Súhlas podľa písm. f) sa vxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxs na nakladanie s nebezpečnými odpadmi samostatne podľa ustanovenia písm. f). V prípade pôvodcu odpadov, ktorý len zhromažďuje nebezpečný odpad, ktoxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvý limit 1 tona. Povinnosť mať udelený súhlas vzťahujúca sa na prepravcu (odosielateľ alebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vykonávať len v rámci súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, ktorý má udelený odosielateľ alebo príjemca nebezpečných odpadov. Náležitosti žiadxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku k žiadosti podľa písm. f) nie je povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať (príloha č. 22 bod II. 3. cit. vyhl.). Priloženie odborného posudkx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxx
x.
Pre zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadeniami sa udeľuje súhlas podľa písm. h), nie podľa písmen a) až c). Súhlas sa udeľujx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxto súhlas udeľujú okresné úrady v sídle kraja podľa § 107 písm. n). Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa písmena h) sú ustanovené v § 27 vyhlášky čx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnne priloženie posudku odborne spôsobilej osoby (príloha č. 22 bod I. 4) citovanej vyhlášky. Podľa odseku 4 ak sa v mobilnom zariadení zhodnocujú alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxromažďovanie odpadov u držiteľa odpadu bez predchádzajúceho triedenia, čo predstavuje výnimku zo všeobecnej povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 1 písxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xčelné vzhľadom na následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie tohto odpadu. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa písmena i) sú ustanovené v x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxovanej vyhlášky).
10.
Skládku odpadov možno uzavrieť až po udelení súhlasu podľa písmena j). V odseku 6 sa ustanovuje lehota, dokedy je prevádzkovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú rezervu na uzatváranie skládky až po získaní súhlasu podľa písm. j). Podľa odseku 13 je okresný úrad povinný formou miestnej obhliadky overiť či uzavrxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxy).
11.
Súhlasy podľa písmen k) a l) sa vzťahujú na nakladanie s polychlórovanými bifenylmi. Súhlas podľa písmena k) je možné udeliť len prevádzkovxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxených súhlasov. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa písmena k) sú ustanovené v § 31 a náležitosti žiadosti o súhlas podľa písm. l) v § 32 vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxu obsahu súhlasu podľa písmena k) pozri odsek 7.
12.
Náležitosti žiadosti o súhlas podľa písmena m) sú ustanovené v § 33 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.. K žxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxm. m) pozri odsek 8. Pri udeľovaní súhlasu podľa písm. n) sa sleduje dodržanie podmienok podľa § 14 ods. 5. Náležitosti žiadosti o súhlas podľa písmena n) xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 22 bod II. 5. cit. vyhl.). K súhlasu podľa písmena o) pozri aj § 2 ods. 4. Tento súhlas sa podľa odseku 11 nevyžaduje, ak ide o zariadenie povolené a prevádzkxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxPKZ). Náležitosti žiadosti o súhlas podľa písm. o) sú ustanovené v § 35 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Priloženie odborného posudku k žiadosti sa nevyžadujx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx Príprava na opätovné použitie je jednou z činností zhodnocovania, ale keďže ide o špecifickú činnosť, udeľuje sa na výkon tejto činnosti osobitný súhlxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxrného posudku k žiadosti nie je povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať (príloha č. 22 bod II. 6. cit. vyhl.). Povinný obsah súhlasu podľa písm. p) jx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzhľadom na jeho špecifiká sa na jeho prevádzkovanie a uzavretie udeľujú osobitné súhlasy podľa písmen q) a r). Udeleniu súhlasu na prevádzkovanie úloxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xbhliadky overiť či uzavretie úložiska bolo vykonané v súlade so súhlasom a o uzavretí vydá potvrdenie. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa píxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxsudok odborne spôsobilej osoby (príloha č. 22 bod I.9. a 10 uvedenej vyhlášky).
15.
Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, sa môže vykonávxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxania. Podrobnosti o odpadoch vhodných na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx I.11. uvedenej vyhlášky). Ak pri využívaní odpadov na povrchovú úpravu terénu ide zároveň o terénne úpravy v zmysle § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx t) môže dostať len pôvodca odpadov, nie iný držiteľ odpadov. Pozri aj § 14 ods. 1 písm. i) a ods. 8. Získať tento súhlas môže pôvodca až potom, ako preukáže xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx15 Z.z. Priloženie odborného posudku k žiadosti nie je povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať (príloha č. 22 bod II. 7. citovanej vyhlášky). Pozxx xx x xxx xxxxxx xx
xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxvania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania,
b)
kto vykonáva prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania,
c)
obchodník a spxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxta neprevyšuje 100 ton.
2.
Povinnosť registrácie sa neuplatní na subjekty podľa písmen a) až c) ak je na výkon tejto činnosti potrebný súhlas alexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdpadov a odpadových pneumatík. Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene regxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 11 ods. 4 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. sa takéto kompostárne označujú ako malé kompostárne.
II. Spôsob vykonania registrácie
Registráciu vykonávx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtí a vydá o tejto registrácii podnikateľovi potvrdenie. Registráciu podľa § 98 treba odlišovať od zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku poxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxia
4.
Sankciou za porušenie povinnosti podľa § 98 je pokuta od 800 eur až 80 000 eur.
Štvrtý oddiel
Vyjadrenia
xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxia sú ustanovené v § 113 ods. 8. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný vydávať vyjadrenia podľa písmen a) až c) je podľa § 113 ods. 9 v inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdárstva vydávané podľa tohto zákona v rozpore s programom odpadového hospodárstva príslušného kraja.
II. Jednotlivé druhy vyjadrení
2.
Spaľovxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxňovanie odpadov alebo zariadením na zhodnocovanie odpadov. Na zabezpečenie splnenia podmienok nakladania s odpadmi v týchto zariadeniach slúži vyjxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnovené v § 40 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. K žiadosti o vyjadrenie sa povinne prikladá aj posudok odborne spôsobilej osoby (príloha č. 22 bod I.13. uvedenex xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx neuskutočnilo územné konanie, tak k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní a napokon podľa bodu 5 aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
4.
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxm z tejto činnosti.
5.
Vyjadrenie podľa písm. b) bod 4 sa vyžaduje k dokumentácii o povolení terénnych úprav, ak:
-
ide o terénne úpravy v zmysle § 7x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxého úradu,
-
sa pri nich predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1 zákona o odpadoch, nie drobného stavebného odxxxxx
xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyjadrenia ako aj súhlasu.
6.
Ak výstavba dotýkajúca sa odpadového hospodárstva vo všetkých prípadoch podľa písmena b) svojím vplyvom presahujx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xriloženie odborného posudku k žiadostiam o vyjadrenie podľa písm. b) nie je povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať avšak len pre kategóriu nebezxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní podľa písm. b) postavenie dotknutého orgánu a vyjadrenia sa podľa stavebného zákona považujú za záväzné stanovisko. Odkaz pod čiarou č. 125 je zmätxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx povinné, ale príslušný úrad ho môže požadovať, avšak len pre kategóriu nebezpečných odpadov (príloha č. 22 bod II. 9. vyhlášky č. 371/2015 Z.z.). Vyjadxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxuje a ani úrad nemá oprávnenie na jeho vyžiadanie.
8.
Odpad sa používa aj pri likvidácii banských diel a lomov a starých banských diel najmä na ich zasxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie podľa písmena e). Ak ide zároveň o povrchovú úpravu terénu, vyžaduje sa zároveň súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s), pričom v § 20 ods. 4 vyhlášky č. 371/20xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxe inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu naxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx 10. cit. vyhl.)
9.
Vyjadrenia k územnoplánovacej dokumentácii podľa písmena f) dáva ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska ministerstvo [§ 105 xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posudkovej spôsobilosti
I. Odborný posudok oprávnenej osoby
1.
Zákon ustanovuje, že súčasťou niektorých žiadostí o vydanie rozhodnutia, vyjaxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxatívne ustanovené prípady, kedy je priloženie odborného posudku povinné alebo kedy je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oprávnený priloxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xj § 55 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.).
II. Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
2.
Osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov sa môxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanú skúšku. Záujemca o získanie oprávnenia musí podať ministerstvu žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti. Podľa § 51 vyhlášky č. 371/2xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxlášky. Prílohou žiadosti je:
-
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-
overený doklad o získanom vzdelaní,
-
doklad alebo česxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xtorom žiada o vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
-
doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
-
doklad preukazujúci inú odxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxovené v § 52 a 53 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Po úspešnom absolvovaní skúšky a splnení požadovaných podmienok ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxc o obdobie, na ktoré bolo osvedčenie vydané a za podmienky, ak daná osoba o to požiada tri mesiace pred uplynutím doby platnosti osvedčenia. Obsah osvedxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxstredníctvom fyzickej osoby, ktorá má platné osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, pričom za kvalitu odborného posudku zodpovedá vždy fyzxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xe taká osoba nie je ustanovená alebo ak žiadna oprávnená osoba nechce alebo nemôže posudok vypracovať (napr. z dôvodu zaujatosti - pozri § 56 ods. 2 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxoklady.
Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov
I. Povinnosti posudkára
1.
Osoba oprávnená na vydávanie odbxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvené v § 56 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. tak, že posudkár:
-
vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilostxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnej piatich rokov od vydania odborného posudku,
-
nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jeho pomer k veci, ku konajúcim orgánom, k účastníkxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxnkcia
2.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti podľa § 102 ods. 2, prípadne odsek 4 písm. e).
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
I. Dôvody zmeny a zrušenxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x)
musí zmeniť a je povinné zrušiť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti.
2.
Pri zmene osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilostix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatočnej odbornej úrovne posudku treba odlíšiť od prípadu zrušenia podľa odseku 4 písm. d), teda nedostatočnú odbornú úroveň pri zmene osvedčenia nemuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxenu osvedčenia spočívajúcu v korekcii osobných údajov uvedených v osvedčení je ministerstvo povinné vykonať kedykoľvek sa o tomto stave dozvie. Minixxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxv pre udelenie osvedčenia (strata spôsobilosti na právne úkony, strata bezúhonnosti) alebo o formu sankcie v prípadoch podľa odseku 4 písm. c), d) a e).
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxhotoviť kontrolný odborný posudok. Ak sa kontrolným posudkom preukáže pochybenie alebo nekvalita v posudku, je ministerstvo povinné zrušiť osvedčexxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrá vyhotovila pôvodný nesprávny, resp. neodborný posudok. Ak sa pochybenie v posudku nepreukáže, malo by náklady kontrolného posudku znášať ministexxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxebo ako dôsledok uplynutia času.
IV. Konštitutívny dôsledok zápisu do registra
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov.
Šiesty oddiel
Informačný systém odpadového hospodárstva
I. Zriadenie informačného systému odpadového hospodárstva
1.
Zxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ale nie je ustanovený dátum, kedy má nový informačný systém začať fungovať. V čase písania tejto publikácie nový informačný systém ešte nebol zriadenýx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (ďalej len "ISOH") tak, aby bolo možne sledovanie nakladania s jednotlivými prúdmi odpadu, a to jednak či sa uskutočňuje v zmysle hierarchie odpadovéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatistické zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, informačné systémy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxjúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH bude slúžiť aj na priebežné sledovanie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxedovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. V ISOH sa bude sústreďovať potrebná evidencia a relevantné hlásenia, budú sx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xegistre uvedené v odseku 4." Údaje z ISOH bude ministerstvo, resp. ním poverená organizácia prevádzkujúca tento systém, sprístupňovať v ustanovenom xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx
xx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxxovať údaje o nakladaní s odpadom a jeho pohybe počnúc od pôvodcov odpadu, jeho držiteľov, prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadmi, prepravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxe organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb. ISOH bude však zhromažďovať a nadväzne sprístupňovať xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxformácie o výške miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Súčasťou ISOH budú aj všetky doterajšie registre, ako aj nové regisxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxeku 5 až 7 povinnosť jednotlivým subjektom nahlasovať ustanovené údaje do ISOH vrátane lehôt tohto ohlasovania.
IV. Sankcia
6.
Sankciou za porušxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxladné ustanovenie
I. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
1.
Štátna správa odpadového hospodárstva je súčasťou štátnej správy životxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi štátnej správy životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. sú ministerstvo, inšpexxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxsobnosť a úlohy inšpekcie sú uvedené v § 9 a § 10 citovaného zákona a sídla a územné obvody inšpekcie sú uvedené v jeho prílohe č. 2. Postavenie, sídla, úzexxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov. V § 3 ods. 1 a v prílohe č. 1 citovaného zákona sú ustanovené sídla a územné obvody okresných úradov, vykonávajúcich štátnu správu starostlxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kraja a 72 okresných úradov. Štátnu správu vykonávanú okresnými úradmi v oblasti odpadového hospodárstva, podľa § 4 ods. 6 zákona č. 180/2013 Z.z., riaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx toho nie sú považované za orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtátnej správy odpadového hospodárstva vychádza z § 16 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxorbu a ochranu životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva.
II. Úlohy ministerstva
2.
Základnou úlohou ministerstva ako ústredného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x úloh, ktorých výkon je v priamej kompetencii ministerstva. Tieto úlohy možno rozčleniť do viacerých okruhov:
-
rozhodovacia činnosť,
-
priamx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilosti,
-
tvorba programových dokumentov,
-
vedenie registrov a zoznamov,
-
vedenie evidencie,
-
zverejňovanie údajov a dokumentxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
3.
Na vykonanie zákona je ministerstvo splnomocnené vydať vykonávacie predpisy. Rozsiahle splnomocnenie ustanovené v odseku 3 bolo vykonané vydxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxti a ohlasovacej povinnosti [vykonáva odsek 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n)],
-
vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu [vykonáva odsek 3 písm. z)],
-
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niekxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxx
x
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti [vykonáva odsek 3 písm. d), f), g), h)],
-
vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xx xxx/2015 Z.z. o vydaní výnosu z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov [vykonáva odsek 3 písm. e)].
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxvotné prostredie. Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, ktorý, okrem iného, vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxie inšpekcie a inšpektoráty, ktoré pôsobia vo svojich územných obvodoch. Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a sídla a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa a Košice. Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
2.
Inšpekcia xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxnikateľom a právnickým osobám vrátane kontrol v oblasti cezhraničného pohybu odpadov. Na základe výsledku výkonu štátneho dozoru - kontroly inšpekcxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxrávnom konaní.
3.
V oblasti cezhraničného pohybu odpadov má výlučne inšpekcia oprávnenie rozhodovať v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxaja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva možno rozdeliť na dve oblasti, a to na pôsobnosť:
a)
vykonávanú v druhom stupni [písm. t)],
xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxeľovanie niektorých súhlasov [písm. g), n), p), r) a s)],
-
rozhodovanie, zákazy a príkazy [písm. c), h), i) a m)],
-
vyjadrovanie sa [písm. e), fxx xx x xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx a j)],
-
výkon štátneho dozoru a ukladanie pokút [písm. k), a l)].
Okresný úrad
I. Okresný úrad
1.
Okresný úrad je orgánom, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Jeho pôsobnosť možno tiež rozdeliť na dve oblasti, a to na pôsobnosť:
a)
vykonávanú v druhom stupni [písm. n)],
b)
vykonávanú v prvom stupni, rexxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxch, ktoré nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva [písm. g), h) a q)],
-
vykonáva registráciu podľa § 98 [písxx xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxu k programovým dokumentom a plánom [písm. a), d) a p)],
-
vedenie evidencie a poskytovanie informácií [písm. e) a k)],
-
výkon štátneho dozoru, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxdke odpadu, ktorú aj sám povolil. To znamená, že pre skládku odpadov, ktorú povolila inšpekcia v integrovanom povoľovaní, okresný úrad takéto potvrdexxx xxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pri zabezpečovaní nakladania s komunálnym odpadom (napr. § 15, § 80 - 83 a ďalšie). Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení možno na obec preniexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x rámci preneseného výkonu štátnej správy.
2.
Hlavnou úlohou obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy je prerokovávanie priestupkov na úsekx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx poskytuje informácie, ktoré sú jej známe.
Obchodná inšpekcia
I. SOI vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
1.
Zákon o oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxaniu na trh. Keďže v uvedených prípadoch ide o výrobky a nie o odpad, prináleží kontrola dodržiavania takýchto povinností Slovenskej obchodnej inšpekxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom kontroly vnútorného trhu. Člení sa na Ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave a jemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xtátneho dozoru
2.
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva štátny dozor odpadového hospodárstva a za zistené porušenia povinností ukladá pokuty v txxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxrie a akumulátory - zákazy uvádzania na trh a podmienky uvádzania na trh,
-
obaly - zloženie obalov, ich označovanie, zálohovanie obalov,
-
vozxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxv.
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie majú v rámci svojich oprávnení popri možnosti ukladať pokuty aj možnosť uložiť stiahnutie z obehu vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xri cezhraničnom xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrady a Kriminálny úrad finančnej správy, ktoré sú podľa zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo hospodárstva v zmysle § 112 a nie sú oprávnené ukladať pokuty podľa zákona o odpadoch. Majú však zákonom ustanovené špecifické oprávnenia.
II. Colxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadov podľa tohto zákona a podľa Nariadenia EP a Rady č. 1013/2006 o preprave odpadu a Nariadenia Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú.v. EÚ L 316, 4.12.2007),
b)
overujú súlad výkonu cezhraničného pohybu odpadu s prexxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxia porušenia predpisov pri cezhraničnom pohybe odpadov bezodkladne informujú ministerstvo alebo inšpekciu.
3.
Pri kontrole je colný úrad a Kxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx a prevážaný odpad,
-
robiť fotodokumentáciu.
-
ústne nariadiť prerušenie prepravy a dočasne odstaviť vozidlo ak zistia, že došlo k nezákonnex xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xa nepreukázalo porušenie zákona.
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxovom hospodárstve zabezpečuje prostredníctvom štátneho dozoru. Štátny dozor v odpadovom hospodárstve vykonávajú ministerstvo, inšpekcia, okresxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxru v odpadovom hospodárstve
2.
V rámci výkonu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve sa preveruje ako právnické osoby a fyzické osoby - podnikatexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v odpadovom hospodárstve sa neuplatňuje na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi (pozri § 115). Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie ustanovenxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxnia povinností uložiť len opatrenie na nápravu bez uloženia pokuty s výnimkou prípadov podľa odseku 3.
3.
Zákon v odseku 9 ustanovil, že dňom, kedy sx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxx996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.
III. Oprávnenia osoby vykonávajúcej štátny dozor
4.
Zákon ustanovuje oprávnenia osoby vykonávajúcej štáxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxzor je štátnym zamestnancom a podľa § 128 ods. 1 Trestného zákona je aj verejným činiteľom. Útok na verejného činiteľa v rozsahu vymedzenom v § 323 Trestxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xriestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby,
-
požadovať preukázanie totožnosti ako kontrolovanej osoby, tak aj jej zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxebné zisťovania, vrátane odoberania vzoriek, zhotovovanie fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať všetky ďalšie potrebné údaje a vysvetxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxvinná sa pri výkone kontroly preukázať služobným preukazom, nie je povinná preukazovať sa aj poverením na vykonanie kontroly v zmysle § 11 ods. 2 písm. ax xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dozoru osobe vykonávajúcej štátny dozor, ktorá je jej zamestnancom.
Konanie
I. Zákon o správnom konaní
1.
Na konanie, v ktorom v oblxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pričom osobitné zákony môžu ustanoviť inak. Uvedené sa uplatňuje aj v konaniach podľa zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx v zákone o odpadoch ustanovené taxatívnym výpočtom. Ide najmä o vydávanie či posúdenie programov odpadového hospodárstva, vydávanie vyjadrení a vykxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnania by zmarilo účel rozhodovania [napr. písm. g) a l)]. Vyňaté sú aj všetky konania týkajúce sa zápisu, zmeny a výmazu výrobcu vyhradeného výrobku do Rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxadný účinok odvolania proti prikázanému zneškodneniu (nie zhodnoteniu) odpadu podľa § 17 ods. 1 písm. k).
3.
Zákon o správnom konaní vymedzuje všexxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxec. Vo vzťahu k miestnej príslušnosti orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva sú voči všeobecnému zákonu o správnom konaní ustanovené v odsekxxx x x x xxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xdeľovaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tomto prípade je miestna príslušnosx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxlikt
4.
Zákon oprávňuje na ukladanie pokút viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, preto môže nastať situácia, že v jednej veci začxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je inšpekcia, tak inšpekcia konanie aj dokončí.
III. Žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia
5.
Pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byť nepochybne zrejmé nielen kto túto žiadosť podáva, ale najmä akých druhov odpadov a akej činnosti v odpadovom hospodárstve sa žiadosť týka a čo žiadaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxnaní, ktoré sú v ustanovených prípadoch súčasťou integrovaného povolenia vydávaného podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontroxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. postavenie dotknutých orgánov.
K povinnosti ministerstva zastaviť konanie o udelenie individuálnej autorizácie pxxxx x xx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxelen súhlasov, ale aj iných rozhodnutí orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva. Vo všeobecnosti môže podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxona o odpadoch. Ustanovenie § 114 však upravuje zmenu a zrušenie rozhodnutí nad rámec všeobecného zákona o správnom konaní. Konanie o zmene alebo zrušxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx. 1 zákona o správnom konaní. Zmena, zrušenie a zánik autorizácie, vydanej ministerstvom na činnosti podľa § 89, sú upravené osobitne v § 93 a § 94 zákonx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxie zmeniť resp. zrušiť.
2.
Požiadavkami na ochranu životného prostredia sa rozumie súhrn všetkých povinností ustanovených predpismi v oblasti žxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xozhodnutia. Ekologická ujma je právne vymedzená v § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ako strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xísm. b) bodu 5 sa zrušenie rozhodnutia podmieňuje uložením pokuty podľa § 117 ods. 5, pričom z kontextu bodu 5 vyplýva, že by malo ísť len o pokutu za porušexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx x xxxx x xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx
II. Strata platnosti rozhodnutia
4.
Zákon ustanovuje v odseku 3 štyri dôvody, kedy rozhodnutie stráca platnosť priamo zo zákona bez toho, aby o tom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxý prevádzkovateľ neoznámi túto zmenu v prekluzívnej lehote 30 dní, dochádza k zániku rozhodnutia a strate jeho platnosti zo zákona.
DESIATA ČASx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Za priestupky podľa § 115 sú postihované fyzické osoby - nepodnikatelia.
II. Kto prerokováva priestupky
2.
Priestupky podľa odseku 1 možno rozdxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xozpočtu obce,
b)
priestupky podľa písmen l) až t), ktoré prerokováva okresný úrad a možno za ne uložiť pokutu do 2 500 eur, pričom tieto prostriedky sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxesný úrad), nariadiť aj prepadnutie veci, čo sa však môže uplatniť len na odpad, ktorý možno zhodnotiť. Zhodnotiteľný odpad, na ktorý sa uplatnilo prepxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxvzdanie tohto odpadu na zhodnotenie, sú príjmom rozpočtu uvedeného orgánu.
Ukladanie pokút
I. Spoločné pravidlá
1.
Ustanovujú sa xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxpodárstve (pozri aj § 112). Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 sa musí vždy prihliadať na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania. Ide o prxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxdnutí aj opatrenie na nápravu. Zváženie uloženia opatrenia na nápravu je ponechané na konajúci orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Ak nedôxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xákone. Za opätovné porušenie rovnakej povinnosti v priebehu jedného roka alebo za nesplnenie opatrenia na nápravu je orgán štátnej správy odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxnosti dozvedel a objektívnu lehotu tri roky odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo. Vždy musia byť dodržané obidve lehoty, pričom konanie musí byť v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní povinnosti dozvedel, deň prerokovania protokolu z kontroly. Zákon určuje lehotu do kedy treba zaplatiť uloženú pokutu. Príjemcom pokút je Environxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, bude jej uložená pokuta podľa § 117. Ak zákon poruší fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, bude sankcionovaná podľa § 115. Zo znenia zákona vyplývax xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvených povinností sú pokuty rozdelené do piatich skupín:
-
od 500 eur do 50 000 eur,
-
od 800 eur do 80 000 eur,
-
od 1 200 eur do 120 000 eur,
-
ox x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
x
xx x xxx xxx xx xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnská inšpekcia životného prostredia podľa § 106 písm. b), okresný úrad v sídle kraja podľa § 107 písm. l), okresný úrad podľa § 108 ods. 1 písm. j) a Slovenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxá, prihliada na kritériá uvedené v § 116 ods. 2, pokuta však nemôže nikdy byť nižšia, ako je ustanovená spodná hranica.
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxcyklačného fondu]
I. Recyklačný fond
1.
Recyklačný fond bol zriadený zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. ako neštátny fond s taxatívne ustanovexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xovozcovia platili príspevky do tohto fondu. Platný zákon prevzal ustanovenia o Recyklačnom fonde bez výraznejších zmien, aby fond až do času zániku 31xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxyklačného fondu na sektory zodpovedá skupinám výrobkov, za ktoré sa do 30.6.2016 platili do fondu príspevky.
Orgány Recyklačného fondu
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxektívne orgány (správna rada a dozorná rada) a jeden monokratický orgán (riaditeľ).
II. Zástupca podnikateľov a zástupca štátu
2.
Zákon zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxdpredsedov kolektívnych orgánov Recyklačného fondu. Zostávajúcich členov správnej rady a dozornej rady tvoria zástupcovia samosprávy, tzn. členoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia.
Správna xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxúvajú príslušní ministri na základe návrhov združení zamestnávateľov a záujmových združení miest a obcí. Okrem zástupcov podnikateľov a zástupcov sxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxárstva Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na zánik Recyklačného fondu ustanovuje sa v § 135 ods. 29, že funkčné oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx trvá aj podľa nového zákona a skončí 31. decembra 2016. Predsedu a podpredsedu si správna rada volí spomedzi svojich členov, pričom musí byť dodržané vnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdy nemožno preniesť, a to ani dočasne, na inú osobu, hoci by išlo o iného člena správnej rady. Člen správnej rady má zákonný nárok iba na cestovné náhrady pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnie a stravného.
II. Úlohy správnej rady
3.
Zákon uvádza len demonštratívny výpočet úloh správnej rady. Poskytovanie prostriedkov z Recyklačnéxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxárania zmlúv, pričom o poskytovaní prostriedkov rozhoduje správna rada.
4.
Správna rada schvaľuje aj štatút Recyklačného fondu, ktorý je základxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xzťahoch. Jeho základný rámec je daný zákonom, avšak predmet jeho úpravy môže byť aj širší. Text Štatútu je dostupný na internetovej stránke Recyklačnéxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxorná rada. Na rozdiel od správnej rady je pomer medzi zástupcami podnikateľov a zástupcami štátu opačný, keďže z celkového počtu siedmich členov sú traxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členov dozornej rady je v kompetencii xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdom na zánik Recyklačného fondu ustanovuje sa v § 135 ods. 29, že funkčné obdobie členov dozornej rady, ktorí boli vymenovaní na základe predchádzajúcexx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xi dozorná rada volí spomedzi svojich členov, pričom musí byť dodržané vnútorné krížové pravidlo.
2.
Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné, čx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxrnej rady. Člen dozornej rady má zákonný nárok iba na cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxy výpočet úloh dozornej rady. Medzi jej najvýznamnejšie právomoci patria dohľad nad hospodárnym a účelným nakladaním s prostriedkami Recyklačného fxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstatkov, možnosť iniciovať návrh na odvolanie riaditeľa fondu alebo podnet na odvolanie členov správnej rady a schvaľovanie výberu audítora. Dozornx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti Recyklačného fondu.
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej raxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxvnej rade a v dozornej rade. Vzhľadom na ustanovenie § 135 ods. 29 sa ustanovil dôvod zániku členstva aj dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. Pxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxnie príslušného ministra vykonať odvolanie v prípade podľa odseku 3. Odvolanie môže v oboch prípadoch vykonať len ten minister, ktorý člena správnej rxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxster vykonať odvolanie len na základe návrhu toho subjektu, ktorý daného zástupcu nominoval. Za funkcie, ktoré sú nezlučiteľné s členstvom v správnej xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xo do 10 dní od predloženia návrhu pre ministra hospodárstva v prípadoch, ak ide o vymenovanie členov na základe návrhu reprezentatívneho združenia zamxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx funkčného obdobia, teda podľa nového zákona najdlhšie do 31.12.2016.
Riaditeľ
I. Riaditeľ ako štatutárny orgán fondu
1.
Riaditeľ xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvnych vzťahoch s tretími osobami. Zároveň je orgánom, ktorý rozhoduje o vnútorných veciach fondu s výnimkou vecí, ktoré sú buď priamo zákonom, alebo štxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Recyklačného fondu podľa § 120 ods. 6 písm. g). Odvolanie riaditeľa fondu môže iniciovať dozorná rada podľa § 121 ods. 7 písm. e). Zákon neustanovuje dĺžxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu do likvidácie sa v odseku 7 ustanovuje, že týmto dňom zároveň končí aj funkčné obdobie riaditeľa.
II. Práva a povinnosti riaditeľa
3.
Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok na základe zmlúv o poskytnutí týchto prostriedkov, ako aj zabezpečovanie úloh v oblasti pracovnoprávnyxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, pričom disponuje poradným hlasom. Zákon ukladá riaditeľovi špecifickú informačnú povinnosť voči verejxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xe v zákone ustanovený.
Druhý oddiel
Plnenie povinností voči Recyklačnému fondu
Vymedzenie xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxu povinností voči Recyklačnému fondu a nemožno ich zamieňať s čiastočne podobnými pojmami, ktoré sa definujú vo štvrtej časti zákona upravujúcej rozšxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxas posledného roka existencie Recyklačného fondu (podľa § 132 ods. 1 sa Recyklačný fond zrušuje k 31. decembru 2016). Pojem "výrobca" zahŕňa vždy aj doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobkov, ktoré sa vzťahuje na všetky výrobky podľa jedenástej časti zákona, pričom v § 73 ods. 6 je v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov zadefinovaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do Recyklačného fondu
1.
Základnou povinnosťou výrobcu vymedzeného v § 124 ods. 1 je platiť príspevok do Recyklačného fondu, pričom zákon ustanovxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xk ide o suroviny, predlisky a vlákna určené na priemyselné použitie,
-
papiera, lepenky a skla ak množstvo ním uvádzaných výrobkov na trh nepresiahxx xx xxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxpovedá vždy výrobca, a to aj ak by preniesol výkon činností spojených s platením príspevku na tretiu osobu.
2.
Pre platenie príspevku ustanovuje zxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxho štvrťroka,
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxmulátorov a elektrozariadení, z ktorých bude elektroodpad z domácností a výrobcov osvetľovacích zariadení. Ročná platba sa uplatňuje pri komoditácxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxvinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu podľa § 130 ods. 4 zanikla k 30.6.2016, takže poslednýkrát sa ročná platba mala uskutočniť za kalendárxx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov, za ktoré je povinnosť platiť príspevok, ako aj ohlásiť Recyklačnéxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxrdenie. Keďže zmyslom registrácie výrobcov v Recyklačnom fonde je platenie príspevkov, ktoré sa zastavilo k 30.6.2016, mala by registračná povinnosx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxenej zodpovednosti výrobcov. Zároveň sa v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa § 30 začala od 1.1.2016 registrácia výrobcov na MŽP SR.
4x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxia povinnosť výrobcu ustanovená v odseku 6 písm. b) vo vzťahu k Recyklačnému fondu zanikla k 30.6.2016 v zmysle § 130 ods. 4. Ohlasovacia povinnosť výrobxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxx x xx xxxxxuje na iné subjekty, než sú výrobcovia, pričom ide o subjekty nakladajúce s odpadmi z výrobkov spadajúcich pod režim Recyklačného fondu. Povinnosť podxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podľa § 3 citovanej vyhlášky a vo vzťahu k Recyklačnému fondu sa bude uplatňovať až do 31.12.2016 (zrušenie Recyklačného fondu), keďže na tieto subjekxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxm aj tu je jej zmysel nejasný.
IV. Sankcie
6.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xx xxx 000 eur.
Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu
I. Výpočet príspevku výrobcu
1.
Príspevok do Recyklačného fondu sa vypočxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxožstvo týchto výrobkov a materiálov, pričom za vyvezené výrobky a materiály sa považujú tie výrobky a materiály, ktoré boli prepravené cez štátnu hranxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx Zníženie príspevku
2.
Vypočítaný príspevok je možné ďalej znížiť pred alebo po jeho zaplatení tzv. metódou započítania. Predpokladom takéhoto zaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxajú z výrobkov alebo materiálov, za ktoré je povinná platiť príspevok. Na účely zníženia príspevku sa akceptuje aj zhodnotenie odpadu pochádzajúceho xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zhodnoteniu odpadov spôsobom zodpovedajúcim právnej úprave štátu, v ktorom bolo zhodnotenie uskutočnené a že odpad bol zhodnotený niektorou z činnoxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxiká jej podľa odseku 4 voči Recyklačnému fondu osobitný nárok na vrátenie príspevku, a to vo výške rovnajúcej sa sume, o ktorú by si mohla znížiť príspevoxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxs prechodného obdobia
Zdroje Recyklačného fondu
I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýrobcami vymedzenými v § 124 ods. 1 za ustanovené výrobky a materiály, ktoré tvoria hlavný zdroj príjmov fondu. Okruh výrobkov a materiálov, za ktoré sx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa štvrtej časti zákona s výnimkou olejov [§ 124 ods. 1 písm. k)]. Ďalšími významnejšími zdrojmi príjmu Recyklačného fondu sú najmä príjmy zo zmluvnxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxdľa písm. g).
II. Vnútorné členenie zdrojov fondu
2.
Zákon ustanovuje v odseku 2 vnútorné členenie príjmov fondu, pričom základným pravidlom je pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxspevkov, pričom zvyšných 25% príspevkov plynie do všeobecného sektora, do ktorého plynie aj časť ostatných zdrojov príjmov fondu, ktorá nie je priamo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má finančne podporovať odpadové hospodárstvo obcí a miest. Pozri aj § 128 ods. 2.
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu
I. Činnostxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xospodárstva (§ 6), pričom zo základného účelu fondu (§ 118 ods. 1) vyplýva, že prostriedky možno použiť na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania odpxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxatívny výpočet činností, na ktoré možno použiť prostriedky fondu, pričom činnosti uvedené v odseku 1 písm. g), h), i) a k) sa uplatňujú až od 1.1.2016. Ťxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škály zariadení zameraných na činnosti od zberu vybraných druhov odpadov až po ich zhodnotenie a na činnosti zahrnuté do pojmu "spracovanie starých voxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa § 129 ods. 7 sa tieto prostriedky poskytujú ako účelová dotácia alebo xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nie sú známi alebo neexistujú, ako aj na odstraňovanie starých vozidiel z ciest a verejných priestranstiev a tým zabraňovať ohrozovaniu alebo poškodzxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxho parkoviska. Účelom určených parkovísk je sústreďovanie starých vozidiel, ktorých držitelia sú neznámi, neexistujú alebo si nesplnili v ustanovexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Uvedené spôsoby použitia prostriedkov fondu nie sú nárokovateľné, ale poskytujú sa ako refundxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ktoré však podľa odseku 4 nesmú presiahnuť čiastku vo výške 6% disponibilných prostriedkov Recyklačného fondu k 31.12.2014. Pozri aj odsek 4.
5.
Čxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx ako nadbytočná, lebo podľa písm. a) sa môžu použiť prostriedky Recyklačného fondu na zber a zhodnotenie odpadov zo všetkých výrobkov, za ktoré sa platí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxom odstraňovaní čiernych skládok, pri budovaní zberných dvorov združeniami obcí a pri vytvorení komplexného informačného systému odpadového hospoxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xektora, ale možné je aj medzisektorové použitie prostriedkov, a to v prípade ak ide o použitie prostriedkov podľa odseku 1 písm. k) alebo ak o medzisektoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx umožňuje presun finančných prostriedkov z osobitných sektorov do všeobecného sektora nad rámec ustanovenia § 127 ods. 2 o povinnom presune 25% zdrojxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xstanovuje povinnosť presunu prostriedkov fondu k tomuto dňu na štátny Environmentálny fond SR, a to vo výške 80% z disponibilných prostriedkov.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxtie prostriedkov Recyklačného fondu je ustanovený len v dvoch prípadoch, a to:
a)
pre obce pri preukázaní triedenia a zhodnotenia odpadu činnosťamx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladov na triedený zber a následné zhodnotenie, ako to je po 1. júli 2016, odkedy sa začala uplatňovať rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa nového zákxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
2.
Vo všetkých ostatných prípadoch na poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu nie je právny nárok a o jeho poskytnutí rozhoduje správna rada na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x Recyklačného fondu môže požiadať aj Environmentálny fond v nadväznosti na ustanovenie § 4b zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo rozhodnutí správnej rady o poskytnutí prostriedkov riaditeľ fondu predloží rozhodnutie správnej rady ministrovi životného prostredia na odsúhlaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnej rady. Ak minister rozhodnutie správnej rady nepodpíše, môže správna rada toto právo veta ministra následne prelomiť, ale potrebuje na to kladné hxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxeľa na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Ide o osobitný zmluvný typ, ktorého náležitosti sú demonštratívne vymedzenx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxiť rozhodnutie správnej rady žiadateľovi v 5-dňovej lehote.
4.
Prostriedky Recyklačného fondu, na ktoré nie je právny nárok a ktoré boli poskytnuxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxenými v zmluve o ich poskytnutí. Zákon zároveň v odseku 13 upravuje povinnosť žiadateľa na bezodkladné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkuty, či iných sankcií za porušenie zmluvných podmienok.
5.
Vzhľadom na zákonom ustanovený dátum vstupu Recyklačného fondu do likvidácie k 31. dexxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia)
I. Rozpočet fondu na rok 2016
1.
V dôsledku skutočnosti, že Recyklačný xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx16. Po schválení účtovnej závierky fondu za rok 2015 (reálne v apríli 2016), tak následne do 60 dní správna rada fondu schváli rozpočet fondu na obdobie dx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxu 2014. Prostriedky fondu sa aj počas uvedeného prechodného obdobia vedú na osobitných účtoch v banke. Zdroje príjmov plynúce do jednotlivých sektorox xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxačnému fondu
2.
Povinnosť výrobcov platiť príspevky do Recyklačného fondu sa ukončilo k 30. júnu 2016 z dôvodu, že od 1. júla 2016 sa mení systém odpadxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxíspevku do fondu sa poslednýkrát mala uskutočniť platba za kalendárny rok 2015 do 20. apríla 2016 a v prípade štvrťročnej platby do 30. júla 2016 (pozri ax x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxx x x xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxie informácií
1.
Podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 osobitnú povinnosť pre obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 odovzdávať ministerstvu každý mesiac aktuálnu, kompletnú a funkčnú databázu oxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx 2016 ustanovené informácie v databáze Recyklačného fondu stávajú majetkom štátu v správe ministerstva.
II. Ochrana informácií
3.
Zákon ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxhádzajúcich do styku s takýmito informáciami. Ide hlavne o účtovné a obchodné údaje žiadateľov o dotáciu, úver, ako aj o údaje platcov príspevkov do fonxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xž nebudú členmi orgánov fondu. To isté sa vzťahuje aj na zamestnancov fondu, ktorí majú pracovno-právny vzťah s fondom.
DRUHÁ HLAVA
ZRUŠENIE Rxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxj zodpovednosti výrobcov sa rozhodlo o zrušení Recyklačného fondu. Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by totiž vznikol duálny systém, prxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadených výrobkov vrátane finančnej zodpovednosti a plnenia ustanovených cieľov a záväzných limitov zhodnotenia a recyklácie.
II. Dátum zrušenia xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx náhrady, teda bez právneho nástupcu. Povinnosť výrobcov a dovozcov platiť príspevky do Recyklačného fondu, ako aj ich ohlasovacia povinnosť voči Recxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu
3.
Na proces likvidácie sa použijú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, konkrétne § xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxným zákonníkom. Na proces likvidácie Recyklačného fondu sa nevzťahuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxi Recyklačného fondu obsahuje zákon niekoľko špecifických ustanovení vo vzťahu k Obchodnému zákonníku. Zákon ustanovil, že likvidátora vymenuje mixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxter alebo ním splnomocnená osoba. Odchylne od Obchodného zákonníka sa ustanovuje, že likvidátor za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi a len mxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxátor plní záväzky Recyklačného fondu, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje Recyklačný fond pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára dohody x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx. Odmena likvidátora
2.
Zákon ustanovil, že odmenu likvidátora nebude určovať minister, ale sa určí podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvenskej republiky č. 533/2008 Z.z. Odmena likvidátora je pohľadávkou likvidátora voči Recyklačnému fondu a uhrádza sa z jeho majetku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xikvidácie cez účtovnú závierku až po jeho zánik. Najneskôr do 60 dní od vymenovania do funkcie likvidátora, musí likvidátor predložiť ministrovi na scxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xikvidácie, a to raz za tri mesiace formou správy. Ku dňu ukončenia likvidácie je likvidátor povinný predložiť ministrovi na schválenie účtovnú závierxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neustanovuje ministrovi lehotu, v ktorej má predložené dokumenty schváliť. Podľa odseku 4 je likvidačný zostatok príjmom Environmentálneho fondu. xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xehota plynie bez ohľadu na dátum schválenia predložených dokumentov ministrom.
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pre lepšiu orientáciu je možné zaradiť jednotlivé prechodné ustanovenia do týchto okruhov:
I. Dokončenie konaní
1.
Prechodné ustanovenie v odxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx či ide o konania podľa zákona o správnom konaní alebo o iné konania (pozri § 113 ods. 1 a 2). Správne konanie podľa zákona o správnom konaní začína buď na náxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxnania prvý úkon. Obdobne treba postupovať aj pri určovaní začiatku iných konaní. Tieto začaté konania sa dokončia podľa predchádzajúceho zákona o odpxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx
xx
Prechodné ustanovenie v odseku 2 sa vzťahuje na:
a)
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2018,
b)
Program xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpodárstva obcí.
3.
Ak ide o obec, ktorá mala pred 1. januárom 2016 vypracovaný a schválený program odpadového hospodárstva a zároveň je povinná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxnuárom 2016 vypracovaný a schválený program odpadového hospodárstva, ale podľa § 10 ods. 1 tohto zákona nemá povinnosť vypracovať nový program obce, xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdseku 2 sa neuplatní ani na obec, ktorá nemala podľa predchádzajúceho zákona povinnosť vypracovať program obce, ale podľa tohto zákona túto povinnosť xxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxuára 2016 schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov, boli povinní vypracovať a predložiť na schválenie nový program do šiestich mesiacxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xový zákon o odpadoch neupravuje programy odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov. Keďže pôvodcovia odpadov, ktorí spĺňali podmienky podľa predchxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx programy schválené, strácajú platnosť, čím zaniká aj povinnosť pôvodcu plniť tento program.
III. Skladovanie a zhromažďovanie odpadu - lehota (odxx xx
xx
x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxx xri roky. V dôsledku úpravy definícií skladovania a zhromažďovania nastávajú u niektorých držiteľov odpadu zmeny. Nakladanie s odpadmi, ktoré sa u niexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxgánu odpadového hospodárstva predlžovať, je podľa nového zákona zhromažďovaním odpadu a jeho predĺženie je možné len ak ide o pôvodcu, teda nie napr. o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxseku 5 ustanovila začiatok plynutia tejto lehoty od začiatku účinnosti tohto zákona, teda od 1. januára xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx
xx
xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxebo bez zariadenia na zber povinný, mať uzavretú zmluvu s príslušnou OZV, s výrobcom a v prípade zberu použitých batérií a akumulátorov aj s treťou osoboxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxnosť podľa § 16 ods. 3, a teda ani prechodné ustanovenie § 135 ods. 6, sa nevzťahuje na zber starých vozidiel, na vykonávanie výkupu odpadov a na distribútxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xur do 80 000 eur. Kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu a je povinný v zmysle § 16 ods. 8 písm. f) mať váhy v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačná povinnosť, ktorá sa vzťahovala na každého, kto vykonával v čase nadobudnutia účinnosti zákona zber vyhradeného prúdu odpadov vrátane výkxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xáto povinnosť neuplatňuje.
V. Výrobca vyhradeného výrobku (ods. 9 - 12)
9.
V odsekoch 9, 10 a 11 sa ustanovujú lehoty pre zápis výrobcov vyhradenýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých povinností. Ide o povinnosti, ktoré sa uplatňovali na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016. Podľa odseku 9 výrobca, ktorý k 1. januáru 2016 uvádxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxstupcu, pričom registrovať sa mal až prostredníctvom tohto ustanoveného splnomocneného zástupcu.
10.
Odsek 10 sa vzťahoval na každého výrobcu, xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaždý takýto výrobca, ak ešte nebol zaregistrovaný v registri vedenom MŽP SR, bol povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov do 31. januára 2016. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxnámiť aj spôsob plnenia vyhradených povinností do 30 júna 2016.
11.
Odseky 9 a 10 neboli zosúladené vo vzťahu k povinnostiam výrobcu, ktorý nemal síxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxinnosť registrácie prostredníctvom splnomocneného zástupcu splnená do 31. januára 2016, ale pripúšťal sa aj výklad, že sa tak mohlo stať až do 30. júna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxho zákona o odpadoch neregistrovali v registroch vedených MZP SR.
12.
Odsek 11 sa vzťahuje na nových výrobcov, ktorí začali uvádzať vyhradený výroxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxike. O zápis do Registra výrobcov boli povinní požiadať do jedného mesiaca od začatia uvádzania výrobku na trh, avšak v každom prípade museli do 30. júna xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxe s treťou osobou alebo predložiť vyhlásenie o tom, že bude plniť povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7.
13.
Odsek 12 upravuje šxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxa odseku 25 autorizácie udelené OZV nadobudli účinnosť k 1. júlu 2016, takže systém rozšírenej zodpovednosti sa v plnom rozsahu mohol začať uplatňovať xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxx xx xx xxxxeného dátumu, pričom do toho času (teda v období od 1. januára 2016 až 30. júna 2016) sa postupuje podľa doterajších predpisov. Zároveň z tohto ustanovenxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohli svoju činnosť v tejto oblasti vykonávať počas celého prvého polroka 2016.
VII. Zmluvy obce s kolektívnymi systémami a zberovou spoločnosťou, xxx xxxx xxxxx xx x xxx
xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvne organizácie, tretia osoba), ktoré sa finančne podieľali na nakladaní s komunálnym odpadom v obci, osobitne na triedenom zbere niektorých zložiek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxmi subjektami (OZV, tretie osoby), ktoré preberajú zodpovednosť za zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu. Preto sa v odseku 13 ustanovujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy musí byť druhej strane doručená najneskôr v novembri 2016, aby zmluva mohla zaniknúť k 31. decembru 2016. Tento nový výpovedný dôvod však neruší možnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 16 subjekty, ktoré mali postavenie oprávnenej organizácie, kolektívneho systému alebo tretej osoby podľa predchádzajúcich predpisov, boli oprávnxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majú dopad aj na zmluvy, ktoré mala obec uzavreté ku dňu účinnosti nového zákona so subjektami, ktoré vykonávali činnosť zberu, prepravy, zhodnocovanxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxesť do súladu s novým zákonom do 31. decembra 2016. Na rozdiel od odseku 13 sa v odseku 14 neustanovuje, že prijatie nového zákona je pre uvedené zmluvy výpxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxmie presiahnuť 12 mesiacov. Na rozdiel od § 81 ods. 15, ktorý sa vzťahuje na uzatváranie nových zmlúv a kde sa ustanovuje požiadavka na dĺžku trvania výpoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 mesiacov. Aj za nedodržanie tohto ustanovenia je ustanovená sankcia - pozri ďalej.
17.
V odseku 14 je ustanovená aj povinnosť subjektov, s ktorýxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa komunálneho odpadu, aby poskytli obci na jej požiadanie informácie pre identifikáciu a oddelenie nákladov, ktoré podľa § 81 ods. 10 hradí obec a náklxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvolané najmä uplatnením systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa premietajú do ustanovenia § 81 ods. 8, kde sa ustanovuje, čo všetko má obec upxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxi stavebnými odpadmi boli obce v súlade s odsekom 15 povinné zabezpečiť do 31. júna 2016. Tento polročný posun sa neuplatnil na VZN obce o miestnom poplatxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx
xxx
xxxxx xxxxxom boli ustanovené niektoré nové rozhodnutia, ktoré sa podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch nevyžadovali. Sú to napr. rozhodnutia ktorými sa vydxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxsledné monitorovanie [§ 97 ods. 1 písm. r)], súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu [§ xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx. 1 písm. t)], rozhodnutie o ne-existencii vozidla (§ 68 ods. 1), rozhodnutie o udelení autorizácie na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu [§ 8x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx šiesty bod]. K súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu pozri odsek 20. Žiadosť o vydanie týchto nových súhlasov sa podľa odseku 17 musxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 písm. d) je osobitne ustanovené ešte aj v odseku 30. K pojmu zberný dvor pozri § 80 ods. 6.
21.
V odseku 18 sa ustanovuje, že rozhodnutia vydané pxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxelení autorizácií sa taktiež potvrdzuje, že zostávajú v platnosti, pričom sa na tieto rozhodnutia neuplatní ani požiadavka podľa § 89 ods. 3 o udeľovaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
22.
V odseku 19 sa upravuje opačná situácia, ako v odseku 17, a to zánik platnosti súhlasov, ktoré už v novom zákone nie sú upravené. K súhlasu na zhromažxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx v predchádzajúcom znení zákona o odpadoch upravený, hoci podľa starších znení zákona o odpadoch sa v minulosti uplatňoval. Vzhľadom na jeho opätovné zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxrého sa uplatňuje povinnosť mať udelený novo ustanovený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g), pričom tento pôvodca odpadu má stále platný súhlas na nakladanxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx novým ustanovením dôjde až pri najbližšej zmene alebo predlžovaní platnosti existujúceho súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
24.
Tenxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxektorý z uvedených predchádzajúcich súhlasov, bol podľa odseku xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxadu, mal požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d). Ten, vykonáva spracovanie starých vozidiel alebo spracovanie elektroodpadu, mal požiadxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo súhlasu v uvedenej lehote, daný subjekt sa dostal do rozporu so zákonom a jeho pôvodný súhlas stratil k uvedenému dňu platnosť.
25.
Podľa odseku 22 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxeskúmanie bolo potrebné požiadať do 30. júna 2016 a ak sa tak nestalo, súhlas k uvedenému dňu stratil platnosť. Ten, kto by vykonával uvedenú činnosť na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxcovateľskú činnosť (pozri § 95 ods. 4), vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú naďalej v platnosti aj podľa tohto zákona.
IX. OZV - začatie čixxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxx
xxx
x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrobcov. OZV sú síce novým prvkom v systéme odpadového hospodárstva, ale v mnohom nadväzujú na existenciu a činnosť predchádzajúcich oprávnených orgaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxmienok prejsť a pôsobiť aj v novom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Preto sa v odseku 23 ustanovuje pre tie oprávnené a kolektívne organizácxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx zmeniť. Všetky ostatné podmienky udelenia autorizácie sa týkajú ako "starých" tak aj nových žiadateľov o udelenie autorizácie na činnosť OZV.
28.
xxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxV. Žiadosti o udelenie autorizácie pre OZV sa museli doručiť na MŽP najneskôr do 31. marca 2016. Autorizácia sa udeľuje formou rozhodnutia v správnom koxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Požiadavka jednotného začiatku účinnosti rozhodnutí o autorizácii sa vzťahuje podľa odseku 25 len na auxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxdov z obalov bol v novom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov zabezpečený vo všetkých obciach, pričom tento xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xberu odpadov z obalov vo všetkých obciach. Ak by neboli niektoré obce zahrnuté v systémoch niektorej OZV pre obaly, uložil zákon v odseku 26 ministerstvx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, že niektorá obec nebude mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly, tak tiež môže prísť k zlosovaniu, ale toto by už malo vykonávať koordinačné centrom pre obaxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xxx
Keďže systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa v plnom rozsahu začal uplatňovať až od 1. júla 2016 (pozri ods. 25), ustanovuje sa v odseku 32 vo vzťaxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxady z obalov a neobalových výrobkov, ktoré tvoria súčasť komunálneho odpadu. Ustanovenie druhej vety o financovaní a zabezpečovaní vykonávania triexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxšírenej zodpovednosti výrobcov je výpočet ich trhových a zberových podielov, pričom podklady potrebné pre ich výpočet bude zverejňovať ministerstvx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxtvo zverejní tieto údaje najneskôr do 10. januára 2016 a zároveň sa ustanovilo, že ministerstvo pri tomto prvom zverejnení vychádza z údajov za rok 2014x
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxrmácie obsiahnuté v jeho databáze sa stávajú majetkom štátu a spravovať ich bude ministerstvo. Podľa odseku 28 sa zabezpečuje ochrana dôverných inforxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxcembru 2015, pričom zrušenie Recyklačného fondu je zložitý proces, ktorý vyžaduje dlhší čas a nastane až k 31. decembru 2016, bolo potrebné v odseku 29 uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xiadosť o uzavretie skládky (ods. 31)
35.
V minulosti nastávali prípady, že prevádzkovateľ skládky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxti. Preto sa v § 19 ods. 3 ustanovila povinnosť, aby tak prevádzkovateľ skládky urobil v lehote do šiestich mesiacov. Pre skládky, pre ktoré došlo k splnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxvila povinnosť požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a následxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx xx
xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxenie ktorejkoľvek z povinností podľa § 135 je pokuta od 800 eur do 80 000 eur.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR