220/2007 Z.z.

Zákon o digitálnom vysielaní - komentár k vybraným ustanoveniam

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
Komentáre (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) - vybrané ustanovenia
JUDr.
Ľuboš
Kukliš
PhD.
Mgr. Ing.
Ivan
Tarabčxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa novela), č. 373/2013 Z.z., č. 185/2015 Z.z. (nepriama novela), č. 278/2015 Z.z., č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z.
Národná rada Slovenskej repubxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xlavé účely: upraviť pravidlá pre digitálne vysielanie a stanoviť podmienky prechodu z analógového vysielania na digitálne vysielanie. Tieto účely sx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysielanie) a vo zvyšku personálnu pôsobnosť.
Zákon o digitálnom vysielaní explicitne neupravuje svoju teritoriálnu pôsobnosť, tá je upravená v xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxácie s cezhraničným prvkom rovnako ako zákon o vysielaní a retransmisii (k tomu pozri komentár k § 1 a 2 ZVR).
Dôležité je si všimnúť odlíšenie jednotxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxálny a internetový. V zákone o vysielaní a retransmisii aj v zákone o digitálnom vysielaní pojem "vysielateľ" označuje všetkých vysielateľov. Pojem "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxoprávneho vysielateľa označuje zákon o vysielaní a retransmisii ako "vysielateľ na základe zákona" a zákon o digitálnom vysielaní ako "verejnoprávnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxitálne vysielanie, ktorí zároveň nie sú verejnoprávnym vysielateľom (podľa zákona o digitálnom vysielaní získava licenciu aj verejnoprávny vysielxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov;
§ 5 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z.z.
Vymedzenie niektxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxaní [k tomu pozri komentár k § 16 ods. 3 písm. e)]. Z definície podľa odseku 1 explicitne vyplýva, že tieto pravidlá sa nevzťahujú na jazykové mutácie progxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxkovou stopou v jazyku vysielania.
K odsekom 2 až 4
Pri digitálnom terestriálnom prenose, na ktorý je úprava licencií podľa zákona o digitálnom vysixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi oprávňuje pridelenie frekvencie, či už prostredníctvom udelenia novej licencie alebo zmenou licencie už udelenej, priamo na využívanie frekvencxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtiplexu.
Multiplex je podľa § 2 ods. 2 ZDV súhrnný dátový tok obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb, rozhlasových prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xlužby, v digitálnej podobe. Tento súbor je prenášaný prostredníctvom terestriálnych frekvencií, pričom na jeho zostavenie aj prijímanie je potrebnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx zložení (§ 9 ods. 1 ZDV). Vysielanie prostredníctvom digitálneho terestriálneho multiplexu je preto na dohode medzi vysielateľom a poskytovateľom mxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxkytovateľa multiplexu zaručiť poskytovateľom obsahových služieb nediskriminačné podmienky distribúcie signálu ich obsahovej služby (§ 9 ods. 2 ZDxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxb (§ 49 ods. 1 ZDV). Jeho dosah je územne limitovaný (§ 17 ods. 1 ZDV) a nesmú v ňom byť vysielané programové služby, ktoré sú už vysielané v normálnom (nie mixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxac ako 30% obyvateľstva (§ 17 ods. 3 ZDV). Prostredníctvom oboch druhov multiplexu je možné poskytovať aj retransmisiu [k retransmisii pozri komentár x x x xxxxx xx x xx xxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxlnom vysielaní alebo zákona o vysielaní a retransmisii (satelit).
K odseku 11
Toto ustanovenie definuje pojem verejná kapacita multiplexu. Všexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeda nie celkovou.
K odseku 12
Verejnoprávny multiplex je určený na prenos programových (a iných obsahových) služieb verejnoprávneho vysielateľxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xotreby zákona o digitálnom vysielaní tzv. set-top box pre príjem televízneho, resp. rozhlasového digitálneho signálu.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisovx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx. a) ZVR.
K odseku 2
Rozhlasová programová služba je definovaná ako programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa autorského zákona a vo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xbdobnej služby cez internet (pozri komentár k tomuto odseku).
Nie je úplne zrejmé, aký význam mal mať odkaz na autorský zákon (č. 618/2003 Z.z.) v dexxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxsielaní aj autorského zákona ide o rovnocenné pojmy. Autorský zákon označoval za vysielanie verejný prenos uskutočňovaný vysielateľom, čím (bez exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xR. Definície podľa autorského zákona a zákona o digitálnom vysielaní tak na seba iba cyklicky odkazovali [pozri aj komentár k § 3 písm. a) ZVR].
Probxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa ako predmetu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxzhlasovú programovú službu. Televízna programová služba je v § 3 ods. 3 ZDV definovaná ako programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa autxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm sluchom. Po novelizácii zákona o digitálnom vysielaní v súvislosti so SoAMS,2) ktorá nadobudla účinnosť 15. októbra 2009, už tento pojem zahŕňa aj txxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xysielanie z pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii aj zákona o digitálnom vysielaní explicitne vyňaté3) [pozri aj komentár k § 3 písm. a) ZVR].
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxamov tvoriacich jeden programový typ alebo je jej vysielanie úplne vyhradené iným zložkám programovej služby ako programom. Programové typy určuje v xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxnke.4)
K odseku 5
Pozri komentár k § 3 písm. a) ZVR.
K odseku 6
Keďže SoAMS sa nevzťahuje na rozhlasové vysielanie, nebolo nevyhnutné do pôsobnosxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xegatívnej definície rozhlasového vysielania podľa § 3 ods. 6 ZDV z tejto pôsobnosti explicitne vyňaté.
K odseku 7
Definícia vysielateľa podľa odxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxvnako ako pojem audiovizuálna mediálna služba, prebratý do právneho poriadku SR (k tomu pozri komentár k § 3 ZVR). V tomto ustanovení je teda táto definíxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Posledná časť definície odkazuje na skutočnosť, že vysielateľ môže svoju programovú službu šíriť sám alebo prostredníctvom tretej osoby [k rozdielu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxj obsah
KOMENTÁR
K odseku 1
Obsahová služba bola ako nový pojem zavedená prijatím zákona o digitálnom vysielaní. Označuje prakticky všetko poskyxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí spadajúce pod reguláciu elektronických médií: vysielanie, AVMSnP, retransmisiu, poskytovanie multiplexu a poskytovanie doplnkovej obsahovej sxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyššie vymenovaných služieb. Jedinou povinnosťou, ktorá sa v zmysle ZDV vzťahuje na takéto služby, je ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ZDV.
K odsekox x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx ods. 9 ZVR, ako aj zákon o digitálnom vysielaní (§ 33 ods. 2) na ňu zakazujú vydať samostatnú licenciu. Zákon o digitálnom vysielaní explicitne upravuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxová mutácia programovej služby, interaktívny prístup k programovej službe a multimodálny prístup k programovej službe.
Odseky 9 a 10 obsahujú negxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxh, čím sa myslí najmä poskytovanie internetového pripojenia a telefonických služieb. Obsahovou službou tiež podľa § 4 ods. 10 ZDV nie je poskytovanie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbe, čím sa rozumie šírenie signálu bez vplyvu na obsah služby, a takisto poskytovanie podmieneného prístupu, pod ktorým sa rozumie každé technické opaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
Toto ustanovenie upravuje zodpovednosť poskytovateľa obsahovej služby, a to v rôznom rozsahu podľa druhu obsahovej služby, ktorú poskytuje.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxá časť
ČINNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI DIGITÁLNEHO VYSIELANIA
Výkon štátnej správy v oblasti digitálneho vysielania
KOMENTÁR
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vysielaní zverený širšiemu okruhu štátnych orgánov. Súvisí to s tým, že zákon o digitálnom vysielaní určuje povinnosti širšiemu okruhu subjektov, akx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxteľ multiplexu), a s tým, že zákon o digitálnom vysielaní upravuje proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie.
Ministerstvo kultúry vexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlužieb elektronickej verejnej správy podľa § 7 ZDV.
Ministerstvo dopravy v zmysle odseku 2 monitoruje podmienky prechodu a koordinuje činnosť orgxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxného príspevku v rámci prechodu na digitálne vysielanie v zmysle § 67 ods. 4 až 7 ZDV.
Hlavné kompetencie RÚ v rámci digitálneho xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxčuje podrobnosti procesu prechodu na digitálne vysielanie. Prechod na digitálne televízne terestriálne vysielanie bol v SR ukončený v roku 2012. Prexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmpetencie najmä v oblasti licencií na digitálne vysielanie a pri odnímaní licencií na analógové vysielanie v rámci prechodu na digitálne vysielanie.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxa
PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV A INÝCH POSKYTOVATEĽOV OBSAHOVEJ SLUŽBY
Obsahová služba a sloboda príjmu
KOMENTÁR
K odseku 1
Toto usxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsie. Keďže vymenované obsahové služby majú slobodu poskytovania upravenú samostatne, § 12 ZDV sa vzťahuje na všetky ostatné obsahové služby (pozri txxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxx x
xx xxx x xx xxx x x xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxx xx xx xxxx xxx xxx x xxxxaratórne ustanovenie, ktoré nemá praktické dôsledky.
Súvisiace ustanovenia
Povinnosti vysielateľov
KOMENTÁR
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho vysielateľa (odsek 2). Vo všetkých prípadoch ide o notifikačnú povinnosť voči RVR.
Odkaz v odseku 4 je nadbytočný, keďže pôsobnosť zákona o vysiexxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xx
Štvrtá časť
DIGITÁLNE TERESTRIÁLNE VYSIELANIE
Tretia hlava
LICENCIA NA DIGITÁLNE VYSIELANIE
Lixxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxíctvom digitálneho terestriálneho prenosu. To je zároveň aj jediný spôsob prenosu, ktorý sa nedá vykonávať na základe licencie na analógové vysielanxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxógovo (pozri komentár k § 38 ZDV).
V televíznej oblasti je digitálna licencia v súčasnosti hlavným typom povolenia. Televízne analógové terestriáxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmienky na nadobudnutie licencie na digitálne vysielanie na základe § 24 a nasl. ZDV a časovú neobmedzenosť jej trvania na to zrejme neexistuje reálxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnickým spôsobom prenosu.
Rozhlasové vysielanie, naopak, stále prebieha najmä terestriálnym analógovým prenosom, na ktorý nie je v zmysle § 24 odsx x x x xxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxysle § 45 a nasl. ZVR a úprava podľa zákona o digitálnom vysielaní slúži len doplnkovo.5)
K odseku 3
Ustanovenie odseku 3 rozdeľuje licencie na digixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxtálne vysielanie. Paralelné frekvenčné vyhradenia sú frekvencie s rôznou hodnotou koordinované (vyhradené) pre približne rovnaké územie.
K odsexx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Odsek 5 určuje pre frekvenčné pásma (§ 16 ZDV) to isté, čo odseky 3 a 4 pre paralelné frekvenčné vyhradenia.
K odseku 6
Ustanovenie odseku 6 subsumuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxisii aj zákona o digitálnom vysielaní, prípadne iných predpisov.
K odseku 7
Tento zákaz vysielania bez licencie sa vzťahuje iba na digitálny terexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxVS), sú ošetrené zákazom podľa § 15a ods. 1 ZVR.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxola odsúdená za trestný čin spáchaný v priamej súvislosti s vysielaním programovej služby, za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnný (§ 71 ZDV), o licenciu požiadať aj verejnoprávny vysielateľ.
K odseku 2
Toto ustanovenie odkazuje na jurisdikčné kritériá podľa § 2 ZVR (bližšxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxielaní za istých okolností patriť aj zahraničný subjekt.
K odseku 3
Rovnako, ako v prípade licencie podľa zákona o vysielaní a retransmisii, aj v záxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovej služby. Rozdiel medzi oboma úpravami je v tom, že zatiaľ čo v zákone o vysielaní a retransmisii sa výnimka týka len televíznej monotypovej programoxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie
KOMENTÁR
Ustanovenia § 26 ods. 1 a 2 ZVR upravujú obligatórne náležitosti žiadosti o udelexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx preukazovania finančných zdrojov, ktoré má žiadať k dispozícii na vysielanie [§ 46 ods. 1 písm. e) a § 46 ods. 2 písm. e)] a technických a organizačných pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predložené v origináli alebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxúry alebo prevádzkovateľom multiplexu v SR, alebo je s niektorým z takýchto subjektov majetkovo prepojený, je povinný k žiadosti priložiť vyhlásenie x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxona o vysielaní a retransmisii je časová neobmedzenosť platnosti licencie na digitálne vysielanie. Táto zmena prístupu k časovému aspektu udeľovanxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa vysielanie; tie sú prideľované prevádzkovateľom multiplexov v osobitnom konaní. Licencia na digitálne vysielanie iba oprávňuje vysielateľa prenxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrostredníctvom analógových frekvencií, aj spôsob tohto prenosu. Situácia je teda obdobná ako v prípade prenosu prostredníctvom KSD alebo satelitu, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xpôsoby prenosu je možné realizovať prostredníctvom licencie na digitálne vysielanie, pokiaľ je táto doplnená príslušnou doložkou iného verejného pxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx 2
Konanie o udelenie licencie na digitálne vysielanie je návrhovým konaním, ktorého jediným účastníkom je žiadateľ o túto licenciu (k tomu pozri aj kxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxlaní s jej nesplnením nespája žiadne následky. Do úvahy tak prichádza len následné odňatie licencie na základe ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) ZDV.
K oxxxxx x
x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxalo lehotu na rozhodnutie o žiadosti o udelenie licencie, čím by bola explicitne vyjadrená skutočnosť, že táto lehota sa viaže aj na eventuálne rozhodnxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xomto význame.
Zákon o digitálnom vysielaní explicitne určuje, že na licenciu na digitálne vysielanie je právny nárok. Aj keď táto skutočnosť by vypxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxt medzi zákonom o vysielaní a retransmisii, ktorý v § 45 ods. 4 deklaruje (tiež sčasti spornú - pozri komentár k tomuto ustanoveniu) neexistenciu nárokx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnky, pri naplnení ktorých je RVR povinná zamietnuť žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie.
K odseku 6
Odsek 6 aj napriek istým terminoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xojem "vydanie rozhodnutia" je v správnom poriadku rezervovaný pre akt prijatia rozhodnutia správnym orgánom, čo je v podmienkach RVR a v kontexte tohxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutia" pôsobí mierne zmätočne. Z poslednej časti vety v odseku 6 je zrejmé, že pod týmto pojmom je potrebné rozumieť písomné vyhotovenie rozhodnxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxa všetkých programových služieb a odsek 8 iba televíznych.
Odsek 9 trochu nemotorne odkazuje na doložky k licencii podľa § 33 až 39 ZDV. Ak je niektorá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch ustanovení.
K odseku 11
Proti rozhodnutiu o udelení licencie aj zamietnutí žiadosti je možné podať opravný prostriedok na NS xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxekom 1 a 2
Rovnako ako v prípade licencie podľa zákona o vysielaní a retransmisii, aj k zmene licencie na digitálne vysielanie podľa zákona o digitálnox xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxané prípady, keď je podanie žiadosti o zmenu licencie pre vysielateľa obligatórne. Na podanie žiadosti o zmenu licencie v týchto prípadoch zákon o digixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxny licencie v prípadoch, keď zákon na zmenu vyžaduje prechádzajúci súhlas RVR. Istá krkolomnosť znenia odseku 3 je daná verným prebratím implicitnej úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe o prechádzajúcom súhlase nie je v zákone o vysielaní a retransmisii upravené priamo, nevyhnutnosť jeho existencie je však daná povinnosťou RVR odňať xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxncie úpravy vyriešený v komentovanom odseku 3, nedostatok, v podobe nesystémovej úpravy legitímnej zmeny licencie cez úpravu odňatia licencie sa všax xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxu 4
Odsek 4 upravuje všeobecnú oznamovaciu povinnosť pri zmenách licencie, o ktoré nemusí vysielateľ požiadať RVR vopred.
K odseku 5
Ustanovenix x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxh obsahových služieb podľa § 13 a oznámenia o zmene licencie podľa odseku 4.
K odseku 6
Toto ustanovenie upravuje podmienky tzv. dočasnej zmeny licxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí a retransmisii, v ktorom však nemá explicitnú úpravu. Nastavenie kvalitatívnych aj kvantitatívnych podmienok dočasnej zmeny licencie zodpovedá nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
Zákon o digitálnom vysielaní určuje pre rozhodnutie o zmene licencie poriadkovú lehotu 60 dní. RVR nerozhodne kladne iba v dvoch taxatívne vymenovanxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxe nedostatky, ktoré bránia jeho posúdeniu, a vysielateľ ich neodstránil v určenej lehote.
K odseku 9
Podobne ako v prípade licencie podľa zákona o vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xáklade oznámenia o zmene licencie vysielateľ v určenej lehote neuskutoční nápravu do pôvodného stavu. Trochu zvláštne je zvolená sekundárna podmienxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxá podmienka jediná, pri naplnení ktorej môže, a zároveň musí RVR v zmysle odseku 8 zmenu licencie nepovoliť, je jej demonštratívna formulácia mätúca a sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxade žiadostí o zmenu toho istého údaja vo viacerých licenciách budú tieto vykonávané v rámci jedného správneho konania, a zároveň prikazuje RVR zmeniť xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxx x xxgitálnom vysielaní určuje poriadkovú lehotu 30 dní na písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie.
K odseku 12
Proti všetkým rozhodnutiam pxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxrávnu žalobu na krajský súd podľa § 177 SSP - podanie žaloby má odkladný účinok (od 1.7.2016). K tomu pozri aj komentár k § 71 ods. 1 ZVR.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Prevod licencie na digitálne vysielanie
KOMENTÁR
Pozri komentár k § 50 ZVR.
Súvisiace ustanovxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odňatie licencie na dxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxiu na základe dôvodov uvedených v odseku 3 je ponechané na správnu úvahu RVR.
Súvisiace ustanovenia
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxR
Zánik licencie podľa písmen a) až d) nastáva ex lege. V prípade písmena d) ide o sankciu za nesplnenie povinnosti podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
Štvrtá hlava
DOLOŽKA DOPLNKOVÝCH OBSAHOVÝCH SLUŽIExx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxužba pozri komentár k § 4 ods. 2 až 10 ZDV.
Súvisiace ustanovenia
Udelenie doložky doplnkových obsahových služixx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xáležitosti žiadosti o udelenie doložky doplnkových obsahových služieb upravujú odseky 1 a 2. Odsek 4 upravuje náležitosti rozhodnutia o udelení doloxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxku 1 ani zákaz podľa odseku 2 sa však nevzťahujú na retransmisiu programovej služby, na ktorú môže dať vysielateľ súhlas bez obmedzení podľa zákona o digxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovenia
Udelenie zahraničnej doložky
KOMENTÁR
Ustanovenie § 36 upravuje konanie o udelenie zahranxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Doložka iného verejného prenosu
KOMENTÁR
Doložka iného verejného prenosu umožňuje vysielateľovx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy však nie je v zmysle § 38 ods. 6 ZDV možné vysielať terestriálnym analógovým prenosom.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxho verejného prenosu. Odsek 5 upravuje možnosť udeliť doložku iného verejného prenosu aj na prenos programovej služby, pri ktorom sa inak licencia nevxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho terestriálneho prenosu. Na ten je nutné získať licenciu podľa zákona o vysielaní a retransmisii.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhových služieb, zahraničnej doložky alebo doložky iného verejného prenosu
KOMENTÁR
Ustanovenie § 39 upravuje konanie o zrušenie a zmenu doložkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxRENTNOSŤ VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxbezpečovania prenosu, ktorý v prostredí digitálneho vysielania zabezpečuje prevádzkovateľ multiplexu, čo zabezpečuje znenie odseku 1. Jedinou výxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxuto ustanoveniu). Ustanovenia § 50 a nasl. ZDV dopĺňajú úpravu majetkových a personálnych vzťahov podľa § 42 a nasl. ZVR (pozri komentár k týmto ustanxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxálneho prepojenia
KOMENTÁR
K odseku 1
Odsek 1 zakazuje majetkové a personálne prepojenie medzi vysielateľmi s licenciou na digitálne vysielanixx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxár k tomuto ustanoveniu). Definíciu majetkového a personálneho prepojenia obsahuje § 3 písm. u), resp. § 3 písm. v) ZVR (pozri komentár k týmto ustanovxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxvateľom terestriálneho multiplexu a akýmkoľvek vysielateľom, teda nielen vysielateľom s licenciou na digitálne vysielanie, s výnimkou situácií vyxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxku 3, bude mať vo vzťahu k nemu postavenie špeciálneho ustanovenia k všeobecnému ustanoveniu, a preto bude mať prednosť. V súčasnom znení zákona o vysiexxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxsparentnosť vlastníckych vzťahov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 52 reguluje majetkové a personálne prepojenia vysielateľov s licenciou na digitálne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xomentári k § 43 ZVR sa vzťahujú aj na túto úpravu.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
KOMENTÁR
Posudzovanie majetkového a personálneho prepojenia pri vysielateľoch posudzuje RVR; pri prevádzkovateľovi multiplexu RÚ. Na tento účxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxekov 2 a 5 sa môže javiť, že dôkazné bremeno je pri posudzovaní majetkového a personálneho prepojenia na regulovaných subjektoch, ale porušenie tohto uxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xorušení týchto ustanovení budú musieť získať samotné regulačné orgány. Za porušenie § 54 ods. 2, resp. 5 je možné uložiť iba pokutu v zmysle § 60 ods. 4, rexxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy 3, resp. 6.
Súvisiace ustanovenia
Piata časť
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VEREJNOM xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmovej služby prostredníctvom satelitu. Aj keď ide o pojem, ktorý je pre reguláciu elektronických médií významný, táto konkrétna definícia, ani na ňu nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxak nachádzajú v autorskom práve. Prostredníctvom ZDV bol v súvislosti so zavedením definícií podľa § 55 a § 56 novelizovaný aj AZ tak, aby ustanovenix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxk ostáva, prečo boli tieto ustanovenia vložené do ZDV a nie do AZ, s ktorého predmetom úpravy súvisia nepomerne viac, keď prostredníctvom ZDV boli niektxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxstredníctvom satelitu, ktorý je jednak súčasťou definície podľa predchádzajúceho paragrafu, ale je aj sám osebe pojmom autorského práva, kde predstxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx prenosu vysielaním (§ 28).
Odsek 3 upravuje jurisdikčné kritériá na určenie toho, kedy k satelitnému prenosu dochádza na území SR. Tieto však nemajx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxe § 56 ods. 3 sa opäť vzťahuje iba na právne vzťahy súvisiace s autorským právom.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxz na § 56 ods. 3 písm. b) označuje situáciu, pri ktorej na území SR prebieha z celého prenosového reťazca len tzv. uplink.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva kultúry sa však týka len kontrola oznamovacej povinnosti obsahových služieb iných ako vysielanie, AVMSnP a retransmisia podľa § 14 a ministerstvx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa § 7. Sankcie za porušenie týchto povinností sú upravené v § 59 ZDV.
Ostatné povinnosti v ZDV kontrolujú RVR a RÚ. Pod dohľad RVR patria povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
§ 37 a 38 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxrávnych deliktov sa týka povinností súvisiacich s poskytovaním multiplexu. Sankcie za ich porušene ukladá RÚ a zodpovedným subjektom je poskytovatex xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxiplexu v zmysle § 50 až § 53. Objektívna lehota na uloženie sankcií je 2 roky, subjektívna 4 mesiace (odsek 5).
Pre RVR zákon upravuje kompetenciu uklaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxcich so zmenou digitálnej licencie [odsek 3 písm. b) a c)]. Podobne, ako v prípade poskytovania multiplexu, aj pri vysielaní je upravená sankcia za poruxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x § 64 ZVR (odsek 6), z čoho, okrem iného, vyplýva, že objektívna lehota na uloženie sankcií upravených v ZDV je rok a subjektívna lehota je 6 mesiacov.
xxxločné ustanovenia k ukladaniu sankcií
KOMENTÁR
Všeobecné pravidlá ukladania sankcií podľa § 61 ZDV sú veľmi podobné tým, ktoré v § 64 upravuje ZVx x x x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxm, ktoré sú upravené v § 64 ZVR, ale v komentovanom ustanovení ZDV absentujú. Vzhľadom na charakter deliktov upravených v § 60 by však tieto kritériá nemxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx aj v prípade RÚ a ZEK.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pokiaľ ide o satelitné vysielanie a káblový prenos.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR
Komentáre