1/2014 Z.z.

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
Štefan
Tomáš
Zmenený a doplnený: zákonom č. 440/2015 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Základné ustxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh subjektov zúčastňujúcich sa na príprave, organizovaní aj na priebehu podujatia tak, aby sa naplnil základný účel podujatia bez sprievodných negatíxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu SR garantovaného zhromaždovacieho práva, a často sa dotýkajú aj ďalších Ústavou SR chránených hodnôt (život, zdravie, mravnosť, vlastníctvo, živoxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnostiam, či a na ktoré podujatie sa bude vzťahovať zákonná úprava o organizovaní verejných športových podujatí.
Pozitívne vymedzenie zákona:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, ktorá verejné športové podujatie organizuje. Upriamuje pozornosť na úlohy obce a Policajnéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na zaistenie bezpečnosti na takomto podujatí, pričom v závere bližšie špecifikuje zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmtx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatívna pôsobnosť zákona tak, aby zákon reguloval iba tie podujatia, kde existujú vecné dôvody obsahujúce verejný záujem na ich regulácii.
Zákon sa xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xodujatia, najmä v členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom, a blízke osoby týchto osôb. Nie je ničím výnimočným, že zamestnávatexxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvorenie silnejších väzieb medzi zamestnancami navzájom, ako aj medzi zamestnancami a zamestnávateľom, a v neposlednom rade možno takéto akcie poxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xktivitami.
Tieto podujatia možno vymedziť ako tzv. komunitné podujatia, pretože nie sú určené pre individuálne neurčených účastníkov podujatiax xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxcká osoba pre svojich členov. Takýmto podujatím je aj klubová súťaž organizovaná iba pre členov klubu, prípadne ak si dva alebo viac klubov zorganizuje xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnie je jednak predvídateľné a jednak je regulované internými predpismi príslušného klubu. Podstata "komunitných" podujatí ostáva zachovaná aj pri úxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xakoľko sa na nich zúčastňujú iba osoby z konkrétnej uzavretej skupiny osôb a ich blízke osoby. Pri blízkych osobách ide znovu o uzavretý konkrétny okruh xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Blízke osoby sú pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxité pravidlo správania sa totiž neuplatní, ak sa preukáže, že medzi konajúcim a ďalšou osobou jestvuje vzťah blízkych osôb.
Cieľom a záujmom zákonoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxujatiach nemá regulácia význam, pretože tam nehrozí ohrozenie žiadneho spoločensky chráneného záujmu.
Zákon sa zameriava na reguláciu podujatíx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxvodu existuje na takomto podujatí bezpečnostné riziko. Účelom zákona nie je zaťažovať podujatia, na ktorých bezpečnostné riziko nehrozí, a nie je ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx viac finančne zaťažovať. Príliš prísna právna úprava by v nastolených prípadoch mohla viesť až k odradeniu športových klubov od organizovania športoxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkeho alebo poloprofesionálneho, v ktorom xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti zákona zvolil predpokladaný divácky záujem, tzv. malé podujatia, teda tie, na ktorých sa zúčastní menej ako 300 účastníkov, sú z pôsobnosti zákona xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a iné blízke osoby športovcov a osoby zo súperiacich klubov (realizačný tím a funkcionári), resp. jednotliví športovci pri individuálnych športoch. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxorniť, že vyňatie malého podujatia spod pôsobnosti zákona nie je absolútne. Divácky záujem nemôže byť jediným kritériom, pretože je množstvo podujatxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodujatie konané mimo športového zariadenia, tak sa vyžaduje postup striktne podľa tohto zákona bez ohľadu na počet účastníkov.
Požiadavka organixxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xodujatia uskutočňovali mimo pozemkov na to určených, ako aj mimo vyznačený turistický chodník, stavby, vodné plochy alebo ich súbory a priľahlé priesxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa nevzťahuje zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v z. n. p.
KOMENTÁR
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí v § 2 špxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxodajný. Pôjde o lex specialis vo vzťahu k definovaniu obdobných pojmov v iných právnych normách, ktoré v danom prípade predstavujú lex generalis.
K pxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxne vyžitie človeka. Poníma aktivity kolektívov, ale aj jednotlivcov, či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni.
Zákon za podujatie považujx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx športovým zväzom (napr. futbalové, hokejové, hádzanárske a iné). Stretnutia môže mať rôznu povahu (napr. stretnutie majstrovské, pohárové alebo prxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxecké a pod.
Turistické podujatia sú charakteristické tým, že sú organizované vo voľnej prírode, na určených, spravidla turistických trasách.
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxjatí možno zaradiť podujatia, ktoré nemožno jednoznačne zahrnúť medzi niektoré z definovaných druhov podujatí. Pôjde napr. o podujatie - 24-hodinovx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xeurčených fyzických osôb (náhodné osoby, ktoré sa majú možnosť dostaviť na podujatie a za podmienok určených organizátorom aktívne športovo vyžiť).
xxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe subsumovanie podujatia do konkrétnej kategórie, na ktorú sa vzťahujú presne špecifikované ustanovenia tohto zákona. Zmyslom uvedeného delenia poxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xedzinárodné podujatie podľa toho, aké subjekty sa na ňom zúčastňujú. Pozitívne vymedzenie - t.j. pôjde o kolektívy alebo športovcov (jednotlivcov) z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxom pohybe fyzických osôb v rámci Európy, ale aj vo svete, nie je netradičné, ak v určitom klube pôsobia športovci z viacerých štátov. Z dôvodu racionálnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx považovať za medzinárodné podujatie. Pôjde tak o podujatie, na ktorom sa zúčastňujú športové kluby so sídlom na území SR, v ktorých ako hráči pôsobia aj xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Táto forma rozhodnutia zverená národnému športovému zväzu zákonom umožňuje zväzu definovať charakter podujatia vtedy, ak by sa v praxi nedalo podľa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxora podujatia, vyplývajúce mu z tohto zákona. Ak je účasť športovcov z iných štátov na podujatí zanedbateľná, resp. ak národný športový zväz podujatie xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zväz zaradí do kalendára medzinárodných podujatí.
Organizovaním medzinárodného podujatia sa SR prezentuje navonok, preto je primerané, aby takx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxení oznamovacej povinnosti organizátora podujatia voči obci, útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
K xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxem rizikové podujatie. Kritériá na jeho označenie ako rizikové prihliadajú tak na rôznorodosť, ako aj špecifickosť konkrétneho podujatia a na podmiexxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx) dôvodne očakávať ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, či narušenie verejného poriadku. V danom prípadx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx definovať ani nedá. Zákon vymedzuje kritériá a záujmy, pričom bude na dotknutom subjekte, ako vyhodnotí všetky relevantné skutočnosti tak, aby sa zabxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxčnostných zložiek. Podujatie má v prvom rade umožniť účastníkom športové, kultúrne a spoločenské vyžitie. To sú hlavné dôvody organizovania podujatxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x rámci vlastnej rozhodovacej činnosti, nezávisle od iných oprávnených subjektov. V praxi môžu nastať situácie, kedy organizátor stretnutia vyhodnoxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, a opačne. Za tohto stavu bude povinnosťou dotknutého subjektu, ktorý podujatie označil za rizikové, oznámiť to ostatným dotknutým subjektom. Za rizxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánov v situáciách, kedy možno dôvodne predpokladať ohrozenie záujmov chránených zákonom (napr. pri národnostne vyhrotených vášňach v spoločnostxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxnačenie podujatia za rizikové jedným z uvedených oprávnených orgánov záväzné pre všetky ostatné subjekty, ktoré toto rozhodnutie musia rešpektovaťx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvý štadión, bežecká trasa a pod., pričom za ich prijatie zodpovedá organizátor podujatia. Pri organizovaní rizikových podujatí v závislosti na ich chxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxý poriadok na miestach mimo podujatia prijímajú adekvátne opatrenia [napr. o opatrenia Policajného zboru, obce (obecnej polície) pred športovou halxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xodujatia]. Koordinácia prijímaných opatrení organizátorom a ostatnými subjektmi je za daných okolností žiaduca a nevyhnutná. Nie je akceptovateľnx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx divákmi, porušujúcimi verejný poriadok mimo miesta podujatia, a v ďalšom by prenechal správanie týchto divákov v nekoordinovanej forme iným orgánomx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx je podujatie označené za rizikové, je takto označené ako celok.
Nie náhodou zákonodarca pri rizikových podujatiach kladie najvyššie nároky ako na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxu d)
Zákonodarca definoval pojem podujatie s osobitným režimom výpočtom troch skupín podujatí, ktoré následne bližšie špecifikoval. Pri tomto druxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxjatí z dôvodu existencie bezpečnostného rizika. Pri organizovaní podujatí s osobitným režimom sú v zákone špecifikované osobitné podmienky a povinnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh.
V zákone neboli medzi podujatia s osobitným režimom zaradené medzinárodné podujatia, a to z dôvodu, že na Slovensku sa koná aj množstvo menších mexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xroblém vyskytnúť. Medzinárodné podujatie sa môže stať podujatím s osobitným režimom vtedy, ak je splnená niektorá zo zákonom ustanovených podmienokx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxujatie. Platná a od 1. januára 2016 účinná právna úprava za podujatie s osobitným režimom považuje tieto podujatia:
1.
Každé futbalové stretnutie axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxaže Slovenského futbalového zväzu najvyššou súťažou vo futbale organizovanou SFZ v kategórii dospelých je Fortuna liga, v ktorej v súčasnosti pôsobí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxd a rovnaký počet futbalových klubov v skupine východ.
Slovenský futbalový zväz organizuje aj Slovenský pohár (SLOVNAFT CUP), pričom práve posledné xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xekovej kategórii seniorov - dospelých. Prípustné sú aj varianty jeho označenia: Slovnaft Cup, SLOVNAFT CUP (Slovenský pohár), alebo Slovnaft Cup (Slxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxníka Fortuna ligy a víťaza Slovenského pohára (SLOVNAFT CUP). Zákon pod bodom 2 špecifikuje iba futbalové stretnutie v zmysle rozpisu súťaže všeobecnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. Superpohár nemá kolá, ako je tomu pri Slovenskom pohári (SLOVNAFT CUP). Nakoľko účasť futbalových klubov v Superpohári je vecou prestíže a zjavne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xSLOVNAFT CUP). Uvedené podujatie (vzhľadom na absenciu tohto druhu podujatia v zákone) by bolo z hľadiska praktického aplikovania zákona vhodné subsxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxkovanie má svoje opodstatnenie, nakoľko SFZ v snahe zatraktívniť futbal a poskytnúť divákom možnosť futbalového vyžitia (vidieť na vlastné oči najkvxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx stretnutie dochádza futbalová verejnosť nielen od aktérov Superpohára, ale aj široká futbalová verejnosť z daného regiónu.
Slovenský zväz ľadovéhx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxou súťažou je 1. hokejová liga, v ktorej v súčasnosti pôsobí 12 hokejových klubov a výber U 20.
2.
Za podujatie s osobitným režimom sa považuje aj akéxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxifikácie konkrétneho druhu športu, napr. futbalu či hokeja.
3.
Podujatím s osobitným režimom je aj také podujatie, na ktorom sa z hľadiska kapacitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia je zrejmá z technických parametrov športového zariadenia. V prípade znalosti kapacity športového zariadenia bude možné označiť podujatie na ňom xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xariadenia nad 2 000 divákov musí však byť dodržaná vždy). Aj pri tomto ustanovení ide o všeobecné vymedzenie druhu podujatia bez ohľadu na konkrétnu špoxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tohto dôvodu zákon uvedené kritérium definuje pojmom "sa predpokladá". Predpoklad bude zrejmý, napr. z počtu predaných permanentiek na sezónu alebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxrvácií od hosťujúceho klubu a pod.
Kontrolu a dozor na podujatiach s osobitným režimom (tam, kde je vyššie bezpečnostné riziko) vykonáva obec prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxania podujatia zákon vymedzuje organizátorovi podujatia konkrétne povinnosti, za ktorých plnenie je zodpovedný. Špecifikovanie uvedeného pojmu v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xiesto konania podujatia je organizátor povinný, v zmysle tohto zákona, určiť už v oznámení, ktoré sa doručuje obci, resp. príslušnému útvaru Policajnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpr. trať pretekov).
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxiestor, ktorý organizátor podujatia jednoznačne vymedzil technicky (napr. opáskovanie trate a pod.), alebo ho označil iným jednoznačným spôsobom (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trať, cyklistická trať). Pôjde tak o trasy s dĺžkou niekoľkých desiatok kilometrov v otvorenom teréne, ktoré sú ohraničené prirodzeným spôsobom.
K xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pre organizátora veľký význam, nakoľko počas konania podujatia je organizátor zodpovedný za dodržiavanie ustanovení zákona, vrátane verejného porxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxiež vzťahujú práva a povinnosti súvisiace s výkonom ich činností. Nie je možné od organizátora podujatia požadovať plnenie jeho povinností mimo času kxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxtovania), ktorých výška nie je pre organizátora podujatia nepodstatná. Čas konania podujatia musí organizátor podujatia povinne uvádzať v oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx, či iné športové podujatie]. Podujatie trvá aj počas prestávok medzi polčasmi, tretinami alebo rozjazdami a pod. Spravidla sa začína momentom, kedy sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxa viaže, je spravidla časom, kedy dochádza k opusteniu miesta konania podujatia všetkými divákmi. Ak sa podujatie koná mimo športového zariadenia bežxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxi špecifikovaní obsahu pojmu športové zariadenie vychádzal z rozmanitých športových, spoločenských a kultúrnych aktivít, ktoré sa môžu na podujatixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxčený turistický chodník, stavbu, vodnú plochu alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujatí.
Špoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, priestorov turniketov, skladov, parkoviska (v areáli) a pod.].
Pojem vyznačený turistický chodník predpokladá, že pôjde o turistické trasy, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxizovaní verejných športových podujatí definovaný. Bude preto vhodné vychádzať z definície tohto xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx bude plocha jazera, priehrady, riek, potokov, mŕtvych ramien a pod., ktoré majú verejný charakter.
Priľahlými priestormi k uvedeným športovým zaxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa, budova, v ktorej je chladiace zariadenie a pod.). Tieto priestory môžu slúžiť výhradne na konanie podujatí (priestor na uskladnenie rolby na úpravu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxnovaný ako priestor, na ktorom sa podľa príslušných športových pravidiel vykonáva športová činnosť. Je to užší pojem ako športové zariadenie, nakoľkx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxé priestory, v ktorých sa vykonáva športová činnosť.
Športovisko je rovnako aj priestor, ktorý bol organizátorom podujatia vymedzený na výkon špoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx.
Definovanie tohto pojmu v zákone je odzrkadlením záujmu spoločnosti na zabezpečení zvýšenej právnej ochrany osôb, ktoré sú na tomto priestore opxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxikovanie tohto pojmu má praktický dopad na jasné definovanie, ale hlavne vymedzenie hraníc športoviska, ktoré je nevyhnutné technicky označiť a zabexxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xznačenie viažu na miesto podujatia. Pôjde o fyzickú osobu, ktorá sa v čase konania podujatia z dôvodu konania podujatia (nie iba náhodne) zdržiava na mixxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v akom časovom úseku a na základe akej vecnej súvislosti sa považuje osoba za účastníka podujatia, za ktorého z hľadiska dodržiavania verejného poriadxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníkom podujatia môže byť aj taká osoba, ktorá nemá vstupenku a jej zámerom nemusí byť účasť na podujatí v športovom zariadení.
Rovnako pôjde aj o také xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xonaním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtníka podujatia na kritérium disponovania vstupenkou by nebolo vyčerpávajúce.
Ďalším je kritérium určené podľa aktivity vykonávanej účastníkox xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxatie sledoval a športovo, kultúrne a spoločensky sa vyžil.
2.
Osobou, ktorá sa podujatia zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti je v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxupca trénera, vedúci mužstva, lekár, masér a pod.), funkcionári klubov a pod.
3.
Osobou, ktorá sa na podujatí zúčastňuje z dôvodu plnenia svojich úxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dozorný orgán obce a iní.
Presné rozdelenie týchto osôb do kategórií účastníkov má svoje opodstatnenie pri následnom definovaní ich práv a povixxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxniť svoje povinnosti a následne sa pridala k výtržníkom, dopúšťajúcim sa násilia voči osobám (napr. rozhodcom) alebo veciam (napr. poškodzovanie sedxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xstanovenia, t.j. či sa má dotknuté ustanovenie vzťahovať iba na divákov v hľadisku alebo aj na ostatných účastníkov podujatia.
K písmenu j)
Zákon dxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxladať, že bude narušovať pokojný a riadny priebeh podujatia. Pôjde aj o prípady, kedy môže byť správaním alebo konaním takejto osoby narušený verejný pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxená osoba môže spôsobiť nežiadaný následok, t.j. narušenie verejného poriadku. Ide o hrozbu následku, t.j. poruchy. Miera narušenia bude závisieť od xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konania účastníka je tá, ktorou dochádza k ohrozeniu záujmu chráneného zákonom. Tu postačuje predpoklad ohrozenia, nie poruchy (následku).
Kritxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxívna už v mieste odchodu (na železničnej alebo autobusovej stanici) alebo počas presunu na podujatie (v dopravnom prostriedku, na benzínovom čerpadlxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x účasťou na podujatí a z uvedeného dôvodu je vedená v evidencii informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.
Organizátor poduxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxpované a prakticky ním môže byť akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ale aj fyzická osoba nepodnikateľ. Organizátorom podujatia môžx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxatia
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie ukladá organizátorovi podujatia administratívne povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sa mohlo podxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxárodného podujatia a podujatia konaného mimo športového zariadenia, podľa čoho sa odvíjajú povinnosti organizátora:
-
Pri organizovaní "štandaxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx území viacerých obcí, je povinný takéto oznámenie urobiť každej z nich. Zákonodarca zjednodušil systém oznamovania podujatí tak, že okrem klasickej xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxizátorom vyplniť a zaslať obci písomne alebo elektronicky. Elektronické oznámenie záujmu uskutočniť verejné športové podujatie má zabezpečiť väčšxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxed jeho konaním. Pri dlhodobých súťažiach (hokejová, futbalová liga, hádzaná, volejbal a pod.) možno obci podať/zaslať spoločné oznámenie vo vzťahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxde prílohou spoločného oznámenia. Organizátor je povinný oznamovať prípadné zmeny oproti odovzdanému kalendáru podujatí (v prípade predohrávok alxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxlom texte, s tými odchýlkami, že zámer o ich organizovaní sa okrem dotknutej obce alebo obcí musí oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru a prísxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxd.). Záujem organizovať podujatie musí organizátor oznámiť obci aspoň 15 dní pred jeho konaním.
-
Podujatie mimo športového zariadenia - pri poduxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx tak najmä z dôvodu, že ide o podujatie, ktoré sa uskutoční mimo pozemkov, vyznačených turistických chodníkov, stavieb, vodných plôch alebo ich súboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx väčšie nebezpečenstvo nielen pre športovcov, ale aj divákov. Obec v uvedených prípadoch môže organizátorovi odporučiť iné vhodnejšie priestory v súxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxi MŠK Žilina - MFK Ružomberok, futbal, 12 kolo jesennej časti ligy, ročník 2015/2016),
-
označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným rexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxatie označiť za rizikové, napr. ak pri poslednom spoločnom stretnutí mužstiev došlo k stretu medzi jednotlivými tábormi fanúšikov, poprípade k použixxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxhu podujatia (ako už bolo uvedené, pri dlhodobých súťažiach je možné, aby športový klub jednoducho predložil rozpis domácich súťažných stretnutí, v kxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxý prakticky na celý súťažný rok vopred pri rozlosovaní súťaže jednotlivým športovým zväzom),
-
miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa kxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxna na ulici Športová 9, 010 01 Žilina),
-
východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xístkov, o ktoré bude zo strany xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xroblémom pre organizátorov odhadnúť počet divákov. Do týchto faktorov však niekedy zasiahnu aj nepredvídateľné okolnosti, akými sú nepriazeň počasxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti (toto číslo v sebe bude zahŕňať nielen aktérov športového výkonu, ale aj členov realizačného tímu družstiev),
-
označenie organizátora xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xrávnickú alebo fyzickú, právnická osoba sa označí svojim obchodným menom a právnou formou podnikania, adresou sídla a označením zápisu v príslušnom oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia,
-
meno, priezviskxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxy a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený,
-
obchodné meno, sídlo alebo miesto poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2.
meno, priezvisko, adrexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxľskej služby,
-
počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkon činnosti usporiadateľskej služby (v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu organizátori poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetkx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xonanie podujatia by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom. Pôjde najmä o prípady, keď sa organizátor chcel účelovo vyhnúť oznamxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxbo že nejde o rizikové podujatie, alebo ak ide o podujatie konané mimo športového zariadenia, pri ktorom mal byť dodržaný osobitný postup podľa § 5 ZoŠpoxxx
xxxxxxx xxxxxx
 
           xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
 xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxktorých podmienok pri 
          organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len "VZN")
 
I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx                                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I----------------------------------------I
I Názov                            I                    I
I--------------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxxxx                    x                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I OSOBITNÉ OZNAČENIE PODUJATIA                                     I
I--------------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx                     x xxx x xxx x xxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-----------I----------------------------I
I rizikové podujatie                      I      I              I
I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx                x      x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------I----------------------------I
I podujatie mimo športového zariadenia             I      I              I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx                    x      x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I-----------I----------------------------I
I ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ                                    I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxx                          x                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I----------------------------------------I
I Miesto konania                        I                    I
I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx                 x                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v I                    I
I súvislosti s výkonom športovej činnosti           I                    I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx                                              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------I----------------------------I
I ORGANIZÁTOR                         I názov:  I              I
I                               I-----------I----------------------------I
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx                    x xxxxxxx  x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I Poznámka:                          I      I              I
I--------------------------------------------------------------I-----------I----------------------------I
I Pxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I Počet príloh oznámenia o organizovaní verejného športového podujatia:          I       I
I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx       x
x                                                    I
I Zmenu údajov uvedených v oznámení oznámiť bezodkladne.                        I
I--------------------------------------------------------------I-----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx  x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------I-----------I              I
I                               I      I              I
I-----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                               x      x       x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I
Zdroj: Vzor podujatia mesta Košice uverejnený na www.kosice.sk
Konanie podujatia mimo športového zarixxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia s dôrazom na dosiahnutie vyváženosti právnej úpravy vo vzťahu k ochrane dvoch Ústavou SR garantovaných základných práv, a to na jednej strane vlastnxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo športového podujatia chcú pokojne zhromaždiť v okolí športoviska. Ústava SR xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxovaciemu právu Ústava SR predpokladá možnosť zákonného ustanovenia opatrení v demokratickej spoločnosti nevyhnutných na ochranu práv a slobôd inýxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxdpokladu, že takýto súhlas bol zo strany organizátora zabezpečený, napr. formou nájomnej zmluvy, zaslaním objednávky na prenájom haly a pod., preto sx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxadenia používaného obvykle na tento účel, k oznámeniu je organizátor podujatia povinný doložiť aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povolenia od príslušných orgánov verejnej správy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre organizovanie verejných športových podujatí, pri ktorých xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xtupňom ochrany a pod.
KOMENTÁR
V prípade konania športového podujatia mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 ZoŠport je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxchý súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov alebo priestorov. Zákon síce nestanovuje, že súhlas musí byť písomný, avšak keďže má byť súčasťou oznámenixx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osôb podľa § 139 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločnx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xk sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Vo vzájomnom vzťahu medzi spoluvlastníkmi je všeobecne roxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx rovnaké (§ 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Občiansky zákonník sa v tejto súvislosti vracia k pojmu hospodárenie so spoločnou vecou, čo sa bude vxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe primárne dohoda spoluvlastníkov, a keď sa nedosiahne, potom väčšina spoluvlastníckych hlasov, ktorá sa počíta podľa veľkosti podielov (tzv. majorxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxje 60%, vždy o hospodárení so spoločnou vecou bude rozhodovať jeho hlas a jeho názor bude musieť byť prijatý, pretože pre rozhodnutie o hospodárení so spxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx p., § 13 ods. 2 písm. k), § 30 ods. 6 a § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., § 19 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (xxxxx xxxxxx x xx xx xxx x xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxšných orgánov verejnej správy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre organizovanie verejných športových podujatí, pri ktorých je potrebné odklonix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx.
Ak uvedený súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov a priestorov organizátor podujatia nepredloží a ide o pozemky, ktoré sú ohradené, stavebne oddxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xodujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí, uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu v zmysle citovaných zákonných ustanovení, obec musí rozhodnúť o zákaze podujatie. Obec nemá inú možnosť, pretože zákon obligatórne v ods. 2 ustanxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxastníkov pozemkov sa môže v určitých prípadoch nahradiť. Na Slovensku je množstvo parciel nevysporiadaných, prípadne je tam obrovské množstvo spoluxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnej na 15 dní oznámi verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Súčasťou oznámenia je aj výzva, aby vlastníci alebx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxním podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxkov a priestorov, ktorých je spoluvlastníkom, súhlasí.
Ak došlo k uverejňovaniu verejnou vyhláškou a pred uplynutím 15-dňovej lehoty niektorí z dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstníkmi s cieľom ich presvedčenia a zabezpečenia súhlasu. Osobné stretnutie a vysvetlenie cieľa podujatia môže spôsobiť zmenu názoru dotknutých vlaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxádzania neopodstatneného nesúhlasu zo strany vlastníkov x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxon určuje, že obec určí podmienky, za ktorých sa aj takéto podujatie (bez predloženia súhlasu, resp. aj v prípade nesúhlasu niektorého vlastníka, naprx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxorovi podujatia, vlastníkovi, ktorý vyslovil nesúhlas, verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. To však neplxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxra podujatia
KOMENTÁR
Ust. § 6 ZoŠport taxatívne vymedzuje povinnosti organizátora, pričom tieto sú rozdelené na povinnosti všeobecné, ktoré pxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodujatie.
K odseku 1
Tento odsek upravuje všeobecné povinnosti organizátora, ktoré je povinný splniť v prípade organizovania podujatia, na ktorx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxi organizátora pri oznamovaní podujatia sú uvedené v § 4 ZoŠport, pričom v oznámení musí byť uvedený aj druh a účel podujatia. Týmto oznámením je organizxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx
xa neodklonil od zámeru organizátora. Organizátor nesie zodpovednosť aj za riadne ukončenie podujatia;
b)
zabezpečiť usporiadateľskú službu v sxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx x xxxto smere stojí za zmienku možnosť aspoň čiastočne nahradiť usporiadateľskú službu dobrovoľníkmi na podklade dobrovoľníckych zmlúv v súlade so zákonxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi a verejný poriadok na mieste konania podujatia - zákonodarca zdôrazňuje povinnosť organizátora podujatia zabezpečiť ochranu objektov a verejný poxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané - zaškolenie členov usporiadateľskej služby pred každým podujatím je novou povinnosťou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xajmä o informácie o type fanúšikov, ktorí sa na podujatí zúčastnia, aký bude predpokladaný počet domácich a koľko hosťujúcich fanúšikov, spôsoby riešxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, prostredníctvom ktorých v zmysle § 9 ods. 5 možno nahradiť usporiadateľov;
e)
umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxla podľa § 17 ods. 9 alebo oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxinnosť organizátora, ktorú mu ukladá zákon, len ak takýto zákaz alebo obmedzenie bolo zo strany obce vydané. Oznámenie musí byť viditeľné, pričom sa naxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxtor je ten, ktorý je povinný dbať na dodržiavania zákazov a aj na úkor potenciálnych ziskov, ktoré by predaj alkoholu mohol priniesť, je povinný sa takéhxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxzpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví - je častým jaxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxh zakúpiť občerstvenie v častiach na to vyhradených v zázemí štadiónov, no na tribúnu sa divák môže vrátiť až po skonzumovaní nápoja alebo jedla. Dôvodox xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa hraciu plochu zbytočný prestoj v hre, ktorá by sa z takéhoto dôvodu musela prerušiť. Taktiež je predpoklad, že divák na futbalovom zápase ďalej dohodí x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxch pohárov;
h)
zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokoxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkoplošných obrazoviek. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xrípade organizátor alebo hlavný usporiadateľ vyzvú zvukovým systémom nainštalovaným v športovom zariadení, aby sa účastníci podujatia takéhoto koxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxkov hostí, aby sa po skončení zápasu zdržali vo svojom sektore do času, kým nebude štadión vyprázdnený domácimi priaznivcami;
i)
zabezpečiť na začxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxe najvyššej celoštátnej súťaže - hranie štátnej hymny pred stretnutiami najvyšších súťaží je zvykom najmä v zahraničí (napr. pred začiatkom zápasov v xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxec) plnenie tejto povinnosti nevyžadovali a ani nesankcionovali, preto sa upravuje povinnosť organizátora podujatia zabezpečiť jeho dodržiavaniex xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxak bližšie nerozvádza aspekty a dôvody neosvedčenia. Hranie štátnej hymny sa tak obmedzilo len na medzištátne stretnutia a na finálové podujatie najvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx Podľa nášho názoru podujatie, akým je napr. slovenský pohár vo futbale, do tejto kategórie taktiež spadať nemôže a pri jeho finálovom zápase nie je povixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxyššej až po štvrtú ligu;
j)
zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxbrániť znevažovaniu štátnych symbolov iných krajín, ako aj ich predchodcov, a to najmä ich pálením, trhaním, pošliapavaním alebo iným znevažovaním. xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxlať vlnu násilia a prehnaných vášní;
k)
prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxkojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7 - pôjde najmä o prípady diváckeho násilia na tribúnach alebo používanie zábavnxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxné podujatie prerušiť. Je treba podotknúť, že vždy musí ísť o prerušenie v súlade so športovými pravidlami a normami jednotlivých športových zväzov;
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxtuáciami, ktoré sa stali vo svete, pád tribúny z dôvodu preťaženia alebo udupanie divákov a pod. Je nesporné, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxcitu a k ohrozeniu životov účastníkov podujatia;
m)
zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola úxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe môcť efektívne využívať informačný systém, v ktorom budú evidované osoby (ich identifikačné údaje a fotografia), ktorým bol rozhodnutím orgánov vexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe vykonateľnosť tohto ustanovenia je problematická, pretože najmä na tzv. masovom podujatí je pre organizátorov ťažké v dave ľudí identifikovať tú-kxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne zabrániť;
n)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom poxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxý od bežných divákov či športovcov. K tomu treba prirátať aj efekt uniformy, určitej rovnošaty, ktorá má zabezpečiť u verejnosti rešpekt a plnenie pokyxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aby osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou neboli vylúčené z možnosti sa zúčastniť športových podujatí. Práve naopak, záuxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxzpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zariadenia tak, aby tieto vstupy neboli blokované autami, technickými alebo inými zariadeniami, ktoré by postup uvedených zložiek komplikoval;
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxanizátora zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému oprávneným osobám pod hrozbou sankcie sa zaviedla z dôvodu, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx preukázanie nedostatkov na strane organizátora;
s)
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxRITY" a číslom na prednom a zadnom diele vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo reflexnej rovnošaty usporiadateľa - toto opatrenie má zabezpxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxm účastníkom verejného športového podujatia;
t)
poskytnúť dopingovému komisárovi na jeho žiadosť jedného asistenta alebo viacerých asistentox xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxon dopingovej kontroly, označiť ho a poskytnúť dopingovému komisárovi všetky informácie a veci potrebné na výkon dopingovej kontroly;
Písm. t) a u) maxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xodobe rôznych prípravkov, tabliet, krvných infúzií a pod., ale aj doping mechanický. Mechanický doping spočíva najmä v používaní nedovolených technxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xre zachovanie čistoty športu treba zabezpečiť materiálno-technické podmienky aj pre dopingových komisárov s cieľom odobratia vzoriek a ich uskladnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxnie. Zákon nikde nedefinuje, kto môže byť asistentom dopingového komisára, domnievame sa, že ním môže byť aj člen strážnej služby, usporiadateľ a pod.
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxo ustanovenie zákona má umožniť významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho a vedeckého života, ktoré boli ocenené čestnými štátnymi titulmi, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xožnosti podujatí.
K odseku 2
Pre organizátora podujatia s osobitným režimom zákon okrem povinností podľa odseku 1 určuje aj ďalšie povinnostix
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xezpečnostných opatrení, ktoré uviedol v oznámení podujatia obci, prípadne aj ďalšie opatrenia určené obcou alebo Policajným zborom (pozri aj komentxx x x x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx
xx
vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom podujatia a zabezpečiť, aby sa tam nenachádzali xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xyť tieto veci (pyrotechnické výrobky, strelné zbrane, chladné zbrane alebo iné veci, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším, ako aj alkoholxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxčité skupiny divákov, ktoré majú záujem narušovať športové podujatie, mohli vniesť tieto veci niekoľko dní pred podujatím, a tieto v športovom zariadxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx môže podariť odhaliť a zabrániť tak narušeniu podujatia;
d)
uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania podujatia x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxpov, čo napomáha k lepšej orientácii divákov a ich rýchlejšiemu pohybu po športovom zariadení, čo je účelné nielen pri napĺňaní zariadenia, ale aj pri jxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxstí uvedených v odseku 1 a 2:
a)
požiadať v písomnej forme alebo v elektronickej forme obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xodujatí - na účely zabezpečenia riadneho a pokojného priebehu podujatia sa vymedzuje povinnosť organizátora rizikového podujatia požiadať Policajxx xxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rámci činnosti bezpečnostného manažéra alebo od zástupcov fanklubov, o relevantných okolnostiach z hľadiska zabezpečenia verejného poriadku, bezxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxžná informovanosť určených subjektov o predpokladanom počte, spôsobe prepravy a správaní rizikových účastníkov podujatia počas ich presunu a na podxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlkoholu, ak obec nevydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov - ide o zabránenie predávania tzv. tvrdého alkoholu (liehoxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxo správania divákov. Na rizikových podujatiach sa teda môže predávať len 10 stupňové pivo, a to len v takom prípade, ak obec nevydala zákaz predaja, podáxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alebo jednotlivca (ďalej len "sektor domácich"), najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca musí byť vyčlenený najmenej jeden sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na fandení, a teda aj vytvorení pravej športovej atmosféry na štadióne. Zákon zavádza povinnosť organizátora zabezpečiť rovnaké služby bez akéhokoľxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli vystavené na meno a priezvisko diváka a umožniť vstup na podujatie až po overxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé osoby, ktorých totožnosť nebude overená. Ak bude do sektoru hostí predaných 400 vstupeniek na meno, je isté, že ak sa do sektoru vpustia len po overení txxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xýchto incidentov. Je potrebné podotknúť, že usporiadateľ nemôže nikoho nútiť, aby sa mu preukázal občianskym preukazom alebo pasom za účelom overenix xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v z. n. p., neukladá povinnosť občanovi tento nosiť pri sebe, a inú možnosť overenia totožnosti osoby (na rozdiel od príslušníkov Policajného zboxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak." Logickým a gramatickým výkladom tohto ustanovenxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxienok zabezpečiť, aby mu bol občiansky preukaz vydaný a tohto bol držiteľom. Je zrejmé, že výklad tohto ustanovenia nemožno svojvoľne rozširovať smerxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxičom ani tu nie je ustanovená žiadna povinnosť jeho nosenia. Podobná je situácia aj pri priestupkoch podľa § 14 zákona, kde taktiež nie je uvedené sankcixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxok, ani ho žiadnym spôsobom nesankcionuje.
Občiansky preukaz slúži okrem iného na preukazovanie totožnosti. Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxaz, ale napr. aj cestovný pas a pod. Zákon o Policajnom zbore síce oprávňuje policajta požadovať preukázanie totožnosti občana, no tomuto oprávneniu pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxnosti. V tomto prípade je však dôležité mať na pamäti, že ak policajtovi nemôžeme preukázať naše meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xásledne cez operačného dôstojníka overí v databáze obyvateľov podľa § 18 ods. 4 zákona o Policajnom zbore. Až v prípade, keď našu totožnosť nepreukážemx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxcajt opravený predviesť na útvar Policajnom zbore, za účelom zistenia totožnosti. To je však posledná - krajná možnosť, spôsobená odmietnutím spolupxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xk sa divák dobrovoľne nepodrobí overeniu totožnosti hodnoverným dokladom, usporiadateľ ho na podujatie jednoducho nevpustí.
e)
zabezpečiť, axx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx
f)
zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa § 22 ods. 2 a ods. 7 písm. b) - pozri komentár k § 6 ods. 1 písm. m) ZoŠport;
g)
zabezpečiť uskutočnenie porady za účasti hlavného usporiadateľa, bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvým zväzom (ďalej len "delegát zväzu"), zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníka Policajného zboru, osoby, ktorú obec poverila v jej mxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xsôb zúčastňujúcich sa na príprave a priebehu podujatia, a to najmenej päť dní pred konaním podujatia a v deň konania podujatia; ak je na základe nových skxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx porady bezodkladne po označení podujatia za rizikové a v deň konania podujatia - primárnym cieľom je koordinovanosť postupov a vzájomná informovanosx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, v ktorých budú obsiahnuté pokyny a opatrenia.
Zákon ukladá organizátorovi rizikového podujatia, podujatia s osobitným režimom, podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxsiahnuté pokyny a opatrenia. Prvý predpis obsahuje pokyny a opatrenia súvisiace s organizačným zabezpečením podujatia, pre ktoré je vhodný názov "orxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnom poriadku sú podľa miestnych podmienok určené aj pravidlá pre vstup návštevníkov na podujatie a činnosť osôb bezprostredne vykonávajúcich usporixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xožadovať od organizátora, aby oba poriadky sprístupnil jednak účastníkom podujatia v čase konania podujatia na dobre viditeľnom verejne prístupnom xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxené aj na internete na webovom sídle organizátora podujatia. V súčasnosti sa možno stretnúť s tým, že základné pokyny pre divákov podujatí sú obsiahnutx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxie, ale aj čas odkedy sa diváci vpúšťajú do športového zariadenia, poprípade vstupenka obsahuje aj iné pokyny organizátorov.
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxitá terminológia:
-
hrubé narušeniu verejného poriadku,
-
vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostrxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniknú incidenty, bude indiferentné skúmať, či ide o hrubé narušeniu verejného poriadku, alebo "len" o narušenie verejného poriadku, alebo či pôjde x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxhadnúť organizátor je, či situácia je ešte zvládnuteľná jeho vlastnými kapacitami alebo už nie. Je isté, že ak organizátor vlastnými kapacitami nedokxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného poriadku. Vtedy nie je čas na podrobné skúmanie závažnosti porušenia verejného poriadku, mravnosti, bezpečnosti a pod., ale je potrebný rýchly a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxdateľská služba.
Zákon taktiež ustanovuje povinnosť organizátora nahradiť náklady Policajného zboru spojené s policajným zásahom, ak sa preukáxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxlnením všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo zákona. Môže ísť napríklad o nezabezpečenie dostatočného počtu členov usporiadateľskej xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnie informácií o počte a rizikovosti divákov a pod.
Organizátor, aj napriek svojmu pochybeniu, má regresný nárok voči účastníkovi podujatia, ktorx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxný nárok, pripadá do úvahy len vtedy, ak organizátor na podklade uplatnenia nárokov policajného orgánu tomuto reálne vzniknuté náklady aj plnil. Orgaxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxho povinností nedošlo. V takomto prípade bude rozhodovať súd.
Organizátor si môže od účastníka podujatia uplatňovať aj primeranú náhradu za sankcxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdnej športovej organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu (napr. ak klub dostal pokutu za použitie pyrotechniky v hľadisku; nešportové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxriky alebo extrémistické prejavy). V takomto prípade sa však musí vinník primárne identifikovať. Regresný nárok si možno uplatniť v civilnom konaní pxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxriadok podujatia, do evidencie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. Zapísanie záznamu do informačného systému sa ponecháxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodne, či ho zapíše do informačného systému. Menej závažné formy porušenia organizačného alebo návštevného poriadku môžu byť vybavené bez záznamu, výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxsadenie cudzieho sedadla, opakované vstávanie zo sedadla obmedzujúce iných divákov, vykrikovanie neslušných výrazov, vyhodenie drobného odpadu mxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie vymedzuje pojem usporiadateľská služba so zreteľom na presné vyjadrenie podstaty činnosti, úloh a vzájomných vzťahox xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtaty vyjadrené, že základnou úlohou usporiadateľskej služby je aj poskytovanie informácií dôležitých z hľadiska podujatia jeho účastníkom, ako aj vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) alebo menovkami tak, aby bolo účastníkom podujatia a ostatným dotknutým orgánom jednoznačne zrejmé, že sú to osoby plniace povinnosti usporiadateľxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxho manažéra. Ide o výkonnú zložku, ktorá je zodpovedná za organizovanie a riadenie činností za účelom dosiahnutia cieľa, ktorý je definovaný v ods. 1. Čxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mať vplyv na následné prejavy účastníkov podujatia aj na miestach mimo podujatia.
Organizátor podujatia môže výkon tejto činnosti zabezpečiť vlaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxizátor. Prípadné nedostatky v činnosti usporiadateľskej služby môžu byť za kvalifikovaných podmienok predmetom, napr. disciplinárneho konania prxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prípade nedostatkov v jeho činnosti, môže vyvodzovať zodpovednostný postih v zmysle dohody s dotknutým prevádzkovateľom strážnej služby. Na zamestxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z osobitného zákona o súkromnej bezpečnosti. K činnosti strážnej služby, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadaxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xabezpečiť aj obecnou políciou.
Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže byť zabezpečený aj dobrovoľníkmi. [pozri výklad k § 4 ods. 3 písm. o) Zoxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxných, finančných, resp. žiadaných možností.
K odseku 3
Dohoda uzavretá medzi obcou a organizátorom podujatia, ktorej predmetom je poskytnutie sxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx právo vyplýva z rozsahu určených kompetencií (zástupca starostu - primátora), alebo osoba poverená oprávnenou osobou. Za organizátora ju podpisuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoba alebo ním poverená osoba a pri fyzickej osobe buď dotknutá osoba, alebo osoba, ktorú na to špeciálne splnomocní. Náležitosti predmetnej dohody sú v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť. Popri týchto náležitostiach si zmluvné strany môžu dohodnúť aj ďalšie xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxx xlenov usporiadateľskej služby bol v zmysle zákona braný zreteľ najmä na doterajšie praktické skúsenosti s usporiadaním podujatí, ktoré spĺňali nielxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx kritérium počtu divákov na podujatí. Ďalej je nevyhnutné zohľadniť aj charakter podujatia, miesto a čas jeho konania a v neposlednom rade dispozičné mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xotrebné dodržať, pričom zákon hornú hranicu počtu nedefinuje. Určenie vyššieho ako zákonom požadovaného počtu členov usporiadateľskej služby v závxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxganizovanie a priebeh podujatia zváži predmetné počty členov usporiadateľskej služby aj v nadväznosti na prípadné skúsenosti s organizovaním podujxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxtí zákon stanovuje minimálny počet členov usporiadateľskej služby, vyžaduje sa najmenej 10 usporiadateľov na 300 divákov, pričom na každých ďalších xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je v § 9 ods. 1 ZoŠport ustanovené. Kritériom pre určenie nižšieho alebo vyššieho počtu členov uxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xeagovať aj nad rámec zákona na konkrétnu situáciu na konkrétnom podujatí, a to formou vydaného rozhodnutia orgánu dozoru.
Ak sa na podujatí zúčastnx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxobnosti zákona vylúčené alebo tzv. malé podujatia, na ktorých sa zúžili povinnosti organizátora). Na bežnom podujatí môže byť usporiadateľská službx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxel dobrovoľníkov.
K odseku 2
Na rizikových podujatiach zákon vyžaduje dvojnásobný počet usporiadateľov, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xivákov ako 300 sa vyžadujú najmenej dvaja členovia usporiadateľskej služby na každých 30 divákov. Pri stanovení uvedených počtov členov usporiadatexxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa rizikové. Takto zákonodarcom špecifikované počty členov usporiadateľskej služby by za štandardných podmienok mali zabezpečiť ciele, ktoré sa na uxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xelevantne zohľadniť pri určení konečného počtu členov usporiadateľskej služby, pri rešpektovaní ich zákonných minimálnych počtov.
Na rizikovox xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx všetkých členov usporiadateľskej služby tvorili odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polícixx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisu (súčinnosť pri zabezpečení dopravných obmedzení).
Osobitným predpisom je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zx xx xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx inšpektorátom. Užívatelia diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôslexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxné, ak možno na najkratší čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie."
Podľa ods. 2 povolenie nie je potrebné na uzávierku a obcxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.
Podľa ods. 4 náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, akx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xx obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť dopravnú intenzitu na území, kde sú miestnou uzávierkou zhoršené podmienky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxého zákona na užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len "zvláštnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxrátu. Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxné požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu povolenia. Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu na účely konania automobilových pretekov možno vydať len po predložení kladného stanoviska od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej fedexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxmných a podzemných vedení každého druhu slúžia pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú v správe správcu komunikácie (pomocné cestné pozemky). Pruhy priľxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (užívateľmi) týchto pozemkov, prípadne vyvlastnením. Šírku týchto pruhov určí v medziach vykonávacích predpisov príslušný cestný správny orgán.
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia alebo ochranu práv a slobôd, policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a)
v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňox xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rizika a tým aj náročnosti výkonu usporiadateľskej služby sa vyžaduje, aby najmenej polovica všetkých členov usporiadateľskej služby bola tvorená xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxporiadateľskej služby môže organizátor zabezpečiť aj na základe dohody s Policajným zborom alebo s obecnou políciou v zmysle § 8 ZoŠport.
K odseku 5
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxom podľa § 17 ods. 3 ZoŠport.
Hlavný usporiadateľ
KOMENTÁR
K odseku 1
Osoba, ktorá riadi organizovanie podujatia, je hlavný usporiadxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxedný za riadenie usporiadateľskej služby. Osoba, ktorá je zodpovedná za riadenie usporiadateľskej služby, je bezpečnostný manažér.
Na každom poxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxatí určených zákonom, v ďalšom stanovený nie je.
Hlavný usporiadateľ sa v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom podujatia detailne oboznáxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xezpečnostného manažéra a organizátora podujatia.
Proces prípravy hlavného usporiadateľa preto možno rozdeliť na prípravu opatrení, ktoré orgaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxe, disciplinárna komisia, rozhodnutie obce, podmienky Policajného zboru a pod.). O uvedených opatreniach je hlavný usporiadateľ oboznámený buď prixxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxa záväzné, ale fakultatívne. Tu možno zohľadniť skúsenosti z predošlých ročníkov organizovania podujatí, očakávanej návštevnosti, pri ktorej môže xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxky alebo indície o predpokladanom zložení jednotlivých skupín divákov. Iné správanie možno očakávať od skupiny divákov, ktorú tvoria rodiny s deťmi, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeností môže mať vplyv aj to, či sa počas podujatia budú alebo nebudú môcť divákom podávať alkoholické nápoje. Pri podávaní nápojov je vhodné prihliadať xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohároch, a nie vo fľašiach.
Organizovanie podujatia z pozície usporiadateľskej služby v sebe zahŕňa najmä rozmiestnenie jednotlivých usporiadxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx športová hala, futbalový štadión) je rozmiestnenie usporiadateľov závislé od počtu, správania xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe a iné vo finále súťažného ročníka alebo vo finále pretekov, kedy zvyknú byť prejavy divákov emotívnejšie. V prípade podujatia konaného vo voľnej prírxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxý, suchý terén) čas konania podujatia (denná, večerná či nočná hodina) a pod.
Proces riadenia, organizovania podujatia je vhodné pripraviť ešte prxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtkov či indícií polície, obce, organizátora, reagovať na prípadné pokyny riadiaceho orgánu zväzu, disciplinárneho obmedzenia (napr. zvýšenie počtx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa vzniknuté situácie ešte v priebehu podujatia, počas ktorého môžu vzniknúť nežiaduce prejavy divákov a účastníkov podujatia vôbec, napr. prejavy dixxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxenia sa na určené stanovištia, ich počtov a materiálno-technického vybavenia (zátarasy), je súčasťou riadnej a zodpovednej prípravy pri organizovaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxaní prejavov diváckeho násilia, ktoré môžu pokračovať po nezvládnutom organizovaní podujatia mimo miesta výkonu podujatia na verejnosti. Uvedená čxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtia, usporiadateľskej služby, hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a pod., z hľadiska rôznych druhov zodpovednosti či uplatňovania si xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxny polície, obce a pod.).
Riadením treba rozumieť činnosť hlavného usporiadateľa spočívajúcu v jednotlivých formách konania pred, počas a po skonxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxávnych noriem, ale aj o činnosti, ktoré mu vyplývajú z požiadaviek dotknutých osôb (napr. delegáta zväzu, organizátora, polície, zástupcu obce a pod.x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxlnenie konkrétnych pokynov, úloh, riadne a včas s cieľom dosiahnutia zdarného priebehu podujatia. Na podujatí je styčnou osobou medzi delegovanými oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxálne informácie (napr. o prítomnosti požiarnej hliadky na podujatí, rýchlej zdravotnej pomoci, počtoch podávačov lôpt a pod.). V priebehu podujatia xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xyhlásiť oznam alebo požiadavku na upustenie od týchto prejavov, opatrenia prijímané pri výpadku osvetlenia, ozvučenia a pod.). Pôjde spravidla o ústxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxavidla ústne, osobne dotknutou osobou alebo z hľadiska operatívnosti aj telefonicky alebo vysielačkou. Vzájomná komunikácia, pochopenie pokynu a jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxd začiatkom podujatia vykonáva porada hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zástupcu obce, polície a delegáta, na ktorej sa dohodnú konxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xch splnenia nie je možné, aby určitá osoba pôsobila ako hlavný usporiadateľ podujatia. Podmienky sú určené vekom (21 rokov), skúsenosťami v oblasti poxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxe.
Vek osoby sa spravidla preukazuje dokladom totožnosti alebo rodným listom.
Skúsenosti v oblasti podieľania sa na organizovaní podujatí najxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vykonaných školeniach, kurzoch v určitom období a pod.
Zdravotná spôsobilosť na výkon uvedenej funkcie sa spravidla preukazuje lekárskym posudxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxor č. 1 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa.)
Bezúhonnosť sa pre potreby tohto zákona ako celku a aj v danom konkrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa.
(Pozri vzor č. 2 - Čestné prehlásenie o bezúhonnosti na výkon činnosti usporiadateľa.)
Zákon upravuje otázku odbornej spôsobilosti na výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
K odseku 3
Získanie odbornej spôsobilosti pre danú činnosť je vecou odbornej prípravy, ktorú záujemca absolvuje, a ktorá je zavŕšená úspešným vykxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkojného priebehu podujatia. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xlohu zohrávajú národné športové zväzy, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
K odseku 4
Odbornou príprxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnovať. Oblasti prípravy a vzdelávania sú identifikované na základe skúseností a potrieb praxe. Zahŕňajú oblasť právnej úpravy, verbálnej a neverbálxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xportový zväz plní úlohy aj v oblasti odbornej prípravy hlavných usporiadateľov. Odborná príprava je realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilýxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
Uchádzač o absolvovanie prípravy a vykonanie skúšky hlavného usporiadateľa sa prihlasuje prihláškou adresovanou konkrétnemu športovému zväzu, a xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxného usporiadateľa pozostáva z písomnej časti vo forme testu a ústneho pohovoru, ktorý absolvujú iba úspešní uchádzači z písomnej časti skúšky. Ústna xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx
xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nie dlhšie ako 4 roky. Vymenovanie a odvolanie členov skúšobnej komisie je v rukách príslušného národného športového zväzu. Členmi skúšobnej komisie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxca Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva školstva, vedy a mládeže SR a pod. Okruh ďalších odborne spôsobilých osôb ako členov skúšobnej komisixx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxavného usporiadateľa a súčasne dokladom preukazujúcim oprávnenie vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa je osvedčenie hlavného usporiadateľax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxku 9
Osvedčenie hlavného usporiadateľa identifikuje osobu hlavného usporiadateľa menom a priezviskom, dátumom narodenia, identifikačným čísloxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe je zároveň opatrené označením národného športového zväzu, ktorý ho vydal, a v rámci ktorého je osoba oprávnená na výkon funkcie hlavného usporiadatexxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, ktorá vykonáva činnosť pre konkrétneho organizátora, a ktorého organizátor podujatia určil pre potreby činnosti hlavného usporiadateľa. Bexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrení na mieste podujatia.
Z doterajšej praxe v oblasti organizovania podujatí sa organizátorom v pozíciách bezpečnostných manažérov osvedčili oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboru, Hasičského a záchranného zboru, bývalí bezpečnostní pracovníci a pod., ktorí disponovali poznatkami o skupinách osôb, ktoré sa na podujatiacx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxkcie bezpečnostného manažéra. Zákon aj pri tejto funkcii určuje minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá je zameraná na rôzne oblasti.
Bezpxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Bezpečnostný manažér musí mať vždy jasne určené a stanovené kompetencie (oprávnenia a povinnosti), postavenie v organizovaní a riadení činnosti uspxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bezpečnostný manažér ako dôležitý odborný subjekt, ktorý plní na strane organizátora podujatia významné úlohy na úseku prípravy a riadenia bezpečxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxdomosti o otázkach organizovania zápasov, dohľadu nad divákmi a akýchkoľvek ďalších otázkach, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnosti a poriadku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtov, ku ktorým dôjde pred, počas a po športovom podujatí. Bezpečnostný manažér zodpovedá za identifikovanie a vyhodnotenie rizík a za prijatie efektíxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxjatia.
K odseku 2
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrétne bezpečnostné opatrenia, ktorých vykonanie si vyžaduje zistená skutočnosť tak, aby sa udržal či dosiahol cieľ podujatia, rešpektovanie bezpečxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxnosti s usporiadateľskou službou, Policajným zborom a obecnou políciou. Schopnosť včasného rozpoznania vzniku nepriaznivého vývoja správania rizxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxd.) a zvolenie vhodných nástrojov na ich riešenie, vytvára reálne predpoklady na úspešné zabezpečenie súčinnosti s dotknutými orgánmi a naplnenie cixxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxh časových intervalov. Činnosť bezpečnostného manažéra pred, počas a po podujatí.
Činnosť bezpečnostného manažéra pred začatím podujatia spočíxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnie o konaní podujatia a určí, o aké podujatie ide (medzinárodné, rizikové, nerizikové, podľa osobitného režimu, prípadne iné v zmysle zákona),
-
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxor hostí, spravidla oproti sebe,
-
stanovuje celkový počet členov usporiadateľskej služby, počet odborne spôsobilých zamestnancov strážnej slxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe takéhoto počtu členov usporiadateľskej služby a obec nerozhodne inak),
-
poskytuje kontaktné údaje na svoju osobu pre potreby súčinnosti so subxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré organizátor podujatia vykonáva sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami (sám určuje najmä - počet vstupxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vstup, oddelenia sektorov fanúšikov - personálne alebo technicky, parkovanie v priestore štadióna, permanentky, VIP permanentky, priestor na predxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnizačného a vnútorného poriadku štadióna, zabezpečenie verejného rozhlasového zariadenia, iné...),
-
vyhodnocuje rizikovosť podujatia,
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx koordinátormi pre styk s fanúšikmi,
-
pred rizikovým podujatím na základe vzájomnej dohody medzi klubmi môže navrhnúť vyčlenenie dohodnutého poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxx xonaní podujatia s osobitným režimom zabezpečuje v úzkej súčinnosti koordináciu toku informácií s Policajným zborom a obcou,
-
v súčinnosti s hlavxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy vyčlenené na poskytovanie prvej pomoci a ošetrenie zranených osôb,
-
zabezpečuje v súčinnosti s Policajným zborom kontrolu zoznamov fanúšikovx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxbitného predpisu, údaje taktiež preveruje v informačnom systéme bezpečnosti športového podujatia (ďalej aj "IS BŠP"),
-
zabezpečuje spolu s hlaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa miesto konania podujatia pre rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby,
-
pred podujatím si opakovanx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxná prehliadku miesta konania podujatia a v prípade zistenia vád informuje organizátora podujatia, aby odstránil nebezpečné predmety, prípadne navrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
zúčastní sa porady za účasti všetkých zainteresovaných osôb v zmysle zákona, ak ide o rizikové podujatie,
-
na základe súčinnosti s Policajnýx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxáchania trestného činu alebo priestupku (bezpečnostný manažér s veliteľom bezpečnostného opatrenia Policajného zboru si dohodnú xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
x
xxxxzpečuje súčinnosť pri koordinovaní toku informácií, týkajúcich sa premiestňovania fanúšikov počas športového podujatia,
-
iné úlohy.
Pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxAS, Hooligans),
-
počtu rizikových fanúšikov zo zahraničných družieb (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, prípadne iné, ak sú informácxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx polície prezídia Policajného zboru cestou príslušného krajského alebo okresného riaditeľstva Policajného zboru pri zabezpečovaní koordinácie toxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo historických sporov (napr. používanie štátnych zástav na klubových zápasoch, ktoré môžu vyprovokovať výtržnosti fanúšikov),
-
rivality medzx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx),
-
predchádzajúcich incidentov fanúšikov klubu (problémy na štadióne alebo mimo štadióna),
-
taktiky presunu fanúšikov (prídu individuáxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxadka, zvýšený počet incidentov na vstupoch a stupňujúca sa agresivita účastníkov podujatia),
-
násilností fanúšikov (agresívne správanie, pošxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxtrí aj používanie - transparentov, symbolov, zástav, znakov, prípadne z verbálnych pokrikov a prejavov, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa),
-
predchádzajúcich vniknutí na hraciu plochu (agresívneho charakteru alebo ako zábava),
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx verejný poriadok),
-
použitia chladných zbraní, taktike protiprávnych konaní voči usporiadateľskej službe,
-
správania a vystupovania faxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostriedkov (počas presunov, v okolí štadióna, na štadióne),
-
účasti fanúšikov bez vstupeniek na podujatiach, falošné vstupenky (má za následxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxdržnosť medzi rizikovými fanúšikmi podporiť ostatných, aby sa dostali na zápas, z čoho často dochádza k narušeniu verejného poriadku),
-
užívanix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxas podujatia (napr. futbalového stretnutia) spočíva najmä v nasledovnom:
-
spolupracuje s delegátom SFZ/UEFA pred, počas a po skončení futbalovéxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxchranný zbor, záchrannej zdravotnej služby, dozorný orgán obce, mestská polícia, usporiadateľská služba, strážna služba, koordinátori pre styk s fxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície prezídia Policajného zboru cestou príslušného krajského alebo okresného riaditeľstva Policajxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxntrolu usporiadateľskej služby spolu s hlavným usporiadateľom (rozdelenie usporiadateľov na ich pozície ako vstupy, výstupy, VIP vchod, sektory, oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxiketom a ich zotrvanie do ukončenia, vykonávanie a plnenie úloh v zmysle zákona, dodržiavanie kódexu usporiadateľa),
-
spolu s hlavným usporiadaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx štadióna a celkového stavu infraštruktúry štadióna, kontrolu funkčnosti turniketov, verejného oznamovacieho zariadenia,
-
v spolupráci s požxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxuje, vyhodnocuje a neustále zdokonaľuje bezpečnostné opatrenia na štadióne počas futbalového zápasu,
-
v spolupráci s hlavným usporiadateľom vxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmu stretnutiu a rizikám, ktoré sa očakávajú, zabezpečí, aby všetci členovia usporiadateľskej služby dodržiavali 3D filozofiu manažmentu davu (vždy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxstný manažér (hlavný usporiadateľ) plní úlohy aj usporiadateľskej služby počas podujatia, kde sa na neho plne vzťahujú ustanovenia § 10, § 11 a § 14 ZoŠxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx IS BŠP (konkrétna činnosť je upravená v smernici o prevádzkovaní a používaní IS BŠP),
-
v súvislosti s použitím rôznych extrémistických symbolov sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbor,
-
pred ukončením podujatia zvolí najefektívnejšiu taktiku rozptýlenia divákov podujatia (spravidla prví opúšťajú štadión a sektory domáxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xajmä:
-
zodpovedá za vyhodnotenie akýchkoľvek mimoriadnych incidentov, ku ktorým dôjde pred zápasom, počas neho a po ňom, ktoré akýmkoľvek spôsobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxráci s delegátom zväzu a políciou vyhodnotí prijaté opatrenia, prípadne zaujme stanovisko k priebehu bezpečnostného opatrenia,
-
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxedá za neustále vzdelávanie a školenie všetkých členov usporiadateľskej služby,
-
zapíše záznamy k osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázanx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch na podujatí, navrhne odporúčania na odstránenie nedostatkov, resp. vylepšenie prijatých opatrení.
K odseku 3
Na odbornú spôsobilosť bezpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xunkcia bezpečnostného manažéra je získaná po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom vykonaní skúšky bezpečnostného manažéra. Odborná príprava zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxi. Dokladom o úspešnom vykonaní odbornej skúšky bezpečnostného manažéra a súčasne dokladom preukazujúcim oprávnenie vykonávať túto funkciu je osvexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx skúšky bezpečnostného manažéra sa postupuje podľa § 10 ods. 4 až 7 zákona. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xátumom narodenia, identifikačným číslom, pod ktorým je zaregistrovaný na príslušnom zväze, obdobie platnosti osvedčenia, dátum a miesto jeho vydanxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo zväzu, ktorý ho vydal, a v rámci ktorého je osoba oprávnená na výkon funkcie bezpečnostného manažéra.
Usporiadateľ
KOMENTÁR
K odseku x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatrení na podujatí. Usporiadatelia vykonávajú v prvom rade pokyny hlavného usporiadateľa, ale sú povinní plniť aj pokyny bezpečnostného manažérax
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxé je potrebné použiť v prípade nebezpečenstva (hasiace prístroje, telefón, únikové východy),
-
zúčastní sa zaškolení usporiadateľov pred začiaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé budú vykonané,
-
prevezme si reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu, ktorú je povinný mať oblečenú v čase konania podujatia;
-
vykonáva opäxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxoré by mohli byť použité ako zbraň),
-
koordinuje pohyb davu vstupujúcich účastníkov podujatia a inštruuje k zaujatiu miesta na sedenie/státie, k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxiadky osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí, zamerané na zakázané predmety a veci, prehliadky transparentov, zástav a nápisov, či neobsahujú symboly x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxčuje, aby vchody, prechody a únikové východy boli čisté a prechodné bez akýchkoľvek prekážok,
-
zabezpečuje, aby všetky zámky na bránach boli odomxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxstorov štadióna,
-
vykoná dozor, aby v priestoroch podujatia a v hráčskom tuneli sa nenachádzali osoby, ktoré nemajú autorizovaný vstup.
Čxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xsprávanie, počet, hustota, aktivity, narušenia, incidenty a pod.),
-
upozorňuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxemu konaniu (pokus o vylezenie na oplotenie, prípadne pokus o vstup do priestorov, kde osoba nemá oprávnenie sa zdržiavať, a iné).
-
zabezpečuje, axx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxtať na podujatie, znovu vykonáva jej prehliadku,
-
monitoruje situáciu, či sa na tribúnach neobjavili sklenené fľaše, poháre a alkohol,
-
monxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxvného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra spravidla 5 - 10 min. pred ukončením športového podujatia, zaujme opätovne svoju pôvodnú pozíciu a je pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sa fanúšikov hlási ihneď určenej osobe,
-
znovu monitoruje situáciu a fanúšikov v určenom sektore,
-
udržiava priechodnosti vchodov, prechoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxeľa po podujatí spočíva najmä v nasledovnom:
-
po skončení zápasu smeruje divákov k najbližšiemu východu,
-
skontroluje sedadlá v určenom sektxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxený sektor a či sa tam nenachádzajú osoby bez autorizovaného vstupu,
-
hlási všetky incidenty, problémy, ktoré nastali v určenom sektore počas zápxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xx xxkon funkcie usporiadateľa zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na výkon tejto funkcie.
K odseku 3
Záujemca o funkciu usporiadateľa musí absolvovať odbornú prípravu a následne úspešne absolvovať odbornú skúškx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usporiadateľov upravia podľa špecifických potrieb a charakterov jednotlivých podujatí.
Dokladom o úspešnom vykonaní odbornej skúšky usporiadxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ, na rozdiel od hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra, ktorí sa preukazujú osvedčením, sa preukazuje preukazom.
V tejto súvislosxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrátkom čase, ktorá bola realizovaná spôsobom, že hlavní usporiadatelia boli oprávnení v športových kluboch, v ktorých pôsobili, postupne zaškoliť pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnia usporiadateľov mali iba prechodný charakter.
K odseku 4
Uchádzač o absolvovanie odbornej prípravy a vykonanie skúšky - testu usporiadateľa sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušného športového zväzu alebo športového klubu sú zverejnené na webovom sídle zväzu alebo klubu. Medzi náležitosti takejto žiadosti patrí meno a prixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xanom čase zastihnuteľný) a adresa elektronickej pošty na účely odbornej prípravy.
(Pozri vzor č. 3 - Záväzná prihláška na odbornú prípravu usporiaxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné materiály, ktoré mu doručí mailom na adresu, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti (prihláške). Okruh odbornej prípravy a doručených materiálov, ktorx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx forme odbornej prípravy uchádzača - samovzdelávaním, nie je vylúčená možnosť športového zväzu alebo športového klubu
ad hoc
zabezpečiť odbornú príxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xýkon činnosti usporiadateľa. Táto osoba je prítomná pri celom priebehu odbornej skúšky - testu uchádzača. Odborne spôsobilou osobou na overenie odboxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, určená na ten účel športovým zväzom.
K odseku 7
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Preukaz usporiadateľa identifikuje osobu usporiadateľa menom a priezviskom, dátumom narodenia, identifikačným číslom, pod ktorým je zaregistrxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odbornú prípravu usporiadateľa. Preukaz je zároveň opatrený označením národného športového zväzu alebo športového klubu, ktorý ho vydal a v rámci ktxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxzpečnostného manažéra a usporiadateľa
KOMENTÁR
K odseku 1
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti oxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorýcx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
c)
bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtne trestné činy, pri odsúdení ktorých by sa osoba za bezúhonnú nepovažovala. Pri ich konkrétnom označení a znení je preto potrebné vychádzať z dotknutxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxniť riadnym opravným prostriedkom (odvolaním). Právoplatný rozsudok sa opatruje doložkou právoplatnosti (odtlačok pečiatky) s uvedením dátumu, kxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xistiť, kedy sa rozsudok stal právoplatným.
Súdy o vine páchateľa rozhodujú aj vo forme trestného rozkazu. Právoplatným je taký trestný rozkaz, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxé účinky). Aj v tomto prípade sa trestný rozkaz po právoplatnosti opatruje doložkou právoplatnosti a odsúdenie sa za kvalifikovaných podmienok vykážx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zahladené. Takto definuje otázku odsúdenia Trestný zákon. Trestný zákon upravuje konkrétne podmienky, za ktorých sa odsúdenie zahladzuje. Zahladexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxifikuje okruh trestnej činnosti, pri odsúdení ktorej nie je možné osobu podľa tohto zákona považovať za bezúhonnú.
K písmenu a)
Obzvlášť závažným xxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
K písmenu b)
Trestným činom je v zmysle § 8 TZ protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone (rozumej Trestnom zákone), ak tento zákon nexxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xáujem chránený týmto zákonom, alebo
b)
vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxfikuje podľa jednotlivých hláv Trestného zákona.
Napr. úmyselné trestné činy proti životu a zdraviu sú všetky trestné činy, ktoré sú definované x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxy novonarodeného dieťaťa matkou § 146 TZ, a iné) a druhom diele Trestného zákona (napr. trestný čin ublíženia na zdraví § 155 až § 158 TZ a pod.).
Úmysxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx x xxxxx a v druhom diele (trestný čin znásilnenia § 199 TZ, a iné).
Úmyselné trestné činy všeobecne nebezpečné sú špecifikované v šiestej hlave v prvom diele xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xiele (napr. Trestný čin vlastizrady § 311 TZ, a iné).
Úmyselné trestné činy proti poriadku vo verejných veciach sú definované v ôsmej hlave v prvom až xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxného nepovažuje toho, kto sa dopustil špecifikovaných trestných činov v úmyselnej forme. Za bezúhonného, ale považuje toho, kto by sa jednotlivých foxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxačuje nedbanlivosť je uvedené priamo v dotknutých ustanoveniach Trestného zákona.
K písmenu c)
V § 13 ods. 2 písm. c) ZoŠport je uvedený trestný čix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxra, nenachádza. V danom prípade, po novele Trestného zákona, pôjde o trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247 TZ, trestnx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx neoprávneného zachytávania počítačových údajov podľa 247c TZ a trestný čin výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému axxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvej podstate trestného činu. Pôjde o trestné činy spáchané so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitíx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxhu jednotlivých pojmov, ktoré sú definované v Trestnom zákone.
Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxe na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx hrozby musí byť napadnutému zrejmé, že sa násilie ihneď na mieste vykoná. Hrozba je spravidla vyjadrená slovne, ale stačí aj konkludentné konanie, ak jx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxmu.
Hrozba inej ťažkej ujmy môže spočívať v hrozbe, že sa spôsobí majetková ujma, závažná ujma na dobrej povesti, rozvrat manželstva a pod.
Trestxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník verejného podujatia v čase a mieste konania verejného podujatia alebo v jeho okolí xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrostriedkov alebo prevádzok služieb. Za verejné podujatie sa považuje verejné zhromaždenie, kultúrne, športové a iné podujatie prístupné verejnosxx xx xxx xxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvyhnutné § 13 ods. 3 ZoŠport aplikovať priamo.
Za bezúhonnú osobu tak podľa tohto zákona nebude môcť byť považovaná osoba, ktorá bola právoplatne oxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhonnosti považovaný za odsúdeného aj potom, ako by predmetné odsúdenie mal zahladené v trestnom konaní. Pre porovnanie, podmienky bezúhonnosti sú v txxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxá za trestný čin, ktorý spáchala ešte ako mladistvá. Za takýchto okolností sa otázka bezúhonnosti posudzuje ako v trestnom konaní, t.j. ak by bolo odsúdxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxto prípade bude preto potrebné aplikovať definíciu osoby mladistvej z Trestného zákona. Podľa § 94 ods. 1 TZ osoba, ktorá v čase spáchania trestného čixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby) sú v Trestnom zákone špecificky definované v § 92 až § 93. Z uvedeného dôvodu budú podmienky zahladenia odsúdenia u usporiadateľa (dospelej osobxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxeľa nemusí byť stav nemenný (trvalý). V prípade straty zdravotnej spôsobilosti alebo bezúhonnosti uvedených osôb sú menovaní povinní túto zmenu oznáxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxporiadateľa bezodkladne. Pojem bezodkladne je potrebné vykladať tak, že je to hneď po tom, ako sa o tom dotknutá osoba, ktorej sa to týka, dozvie, alebo hxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxzine a pod.). Formuláciou bezodkladne je sledovaný cieľ, aby osoba, u ktorej takáto skutočnosť nastala, s týmto vedomím (stratou zdravotnej spôsobilxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvá tolerancia.
K odseku 5
Zákon upravuje okruh odbornej prípravy hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa so zameraním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsťami a praktickými zručnosťami potrebnými pre poskytnutie prvej pomoci, základnými vedomosťami a praktickými zručnosťami potrebnými pre zabezpexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvého zväzu.
K odseku 6
Získanie osvedčenia hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa oprávňuje uvedené osoby nx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xdravotnícke, požiarne a pod.) xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxst zahŕňa oblasť odbornej prípravy definovanej v § 13 ods. 5 ZoŠport. Absolvovanie testov a zmeny v spôsobilosti sa priebežne evidujú v evidencii, ktorx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxoláva Policajný zbor, t.j. prezident Policajného zboru z odborne spôsobilých osôb v oblastiach uvedených v § 13 ods. 5 ZoŠport, za účelom overovania odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsť. Všeobecná časť je spoločná pre všetky športové oblasti. Osobitná časť zohľadňuje špecifické oblasti organizovania podujatí v jednotlivých šporxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxl a testov odborná komisia reflektuje aj na návrhy národných športových zväzov, športových zväzov, športových klubov, Policajného zboru a obcí na zmexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zoznam členov odbornej komisie v aktualizovanej forme je zverejňovaný na webovom sídle Policajného zboru.
K odseku 8
Kritériá odborne spôsobilxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxne. Pôjde o osobu s právnickým vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (Mgr.) získaným na území SR alebo diplomom vydaným vysokou školou na území inéhx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odbornej spôsobilosti sa preukazujú overeným vysokoškolským diplomom, listinou o uznaní diplomu získaným na zahraničnej vysokej škole a potvrdeníx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnostných služieb a vykonávala dva roky bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore (polícia, armáda a pod.). Ako pri prvej skupine osôbx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prípravu uchádzačov pre oblasť verbálnej a neverbálnej komunikácie podľa § 13 ods. 5 písm. b) ZoŠport sú rovnako definované v tomto zákone. Takouto osxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí potrebných pre poskytnutie xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtarostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ministerxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a študijných programov podľa osobitných predpisov. Na rozhodovanie o akreditácii kxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z.
K odseku 11
Odborne spôsobilou osobou pre oblasť týkajúcu sa základných vedomostí a praktických zručností potrebných pre zabezpečenie požxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p., plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxo zákona.
K odseku 12
Odborne spôsobilou osobou pre oblasť týkajúcu sa praktických riešení núdzových situácií a modelových situácií podľa § 13 odsx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa strážnej službx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xomunikácie (prijímanie a odovzdávania informácií, pokynov a pod.) medzi jednotlivými zložkami v štandardnom, ale aj v krízovom stave, zvládanie pokxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx usporiadateľa a bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa sa vykonáva v informačnom systéme v evidencii, ktorú vedú národné športové zväzy, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx
                    xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxlenie identifikačného čísla)
 
I------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I--------------I
I Pxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x   x      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I--------------I
I 2.     I   I      I         I                I       I
I------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------------------------I--------------I
I 4.     I   I      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------I
I 6.     I   I      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I------xxxxxxxxx
x xx     x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x   x      x         x                x       x
x------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I--------------I
I 9.     I   I      I         I                I       I
I------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx    x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------------------------I--------------I
I 11.    I   I      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx    x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I--------------I
I 13.    I   I      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I-------xxxxxxxx
x xxx    x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx    x   x      x         x                x       x
I------------I------I------------I-----------------I--------------------------------I--------------I
I 16.    I   I      I         I                I       I
I------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx    x   x      x         x                x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I--------------------------------I--------------I
I 18.    I   I      I         I                I       I
I------------I------I------------I-----------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zväzu na jednotlivé podujatia, aby zastupoval, dozeral a objektívne hodnotil priebeh podujatia a aj sám dôsledne dodržiaval pokyny pre činnosť delegxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch organizovanie podujatia organizátorom podujatia, usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia.
Znalosť a skúsenosť delegáta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxzátora boli prijímané a vykonávané v súlade so zákonom i pravidlami športu.
Odborná spôsobilosť delegáta podujatia je prvým predpokladom na to, abx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvne normy a pokyny príslušného športového zväzu.
Požiadavka na odbornú spôsobilosť delegátov sa týka nielen delegátov, ktorí podstupujú vykonávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Kvalifikovaná príprava delegátov zväzu je príslušným národným športovým zväzom upravená metodicky tak, aby zahŕňala špecifické požiadavky a potrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xspešné vykonanie skúšok. Delegátovi zväzu, ktorý úspešne vykonal skúšky, príslušný národný športový zväz vydá osvedčenie delegáta zväzu, ktorým sa xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvedčenie o odbornej spôsobilosti delegáta. Napr. na úrovni Slovenského futbalového zväzu sa delegát zväzu preukazuje registračným preukazom člena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxodujatia).
K odseku 2
Odborná príprava delegáta zväzu pozostáva z prípravy teoretickej a prípravy praktickej, ktorá je zavŕšená úspešným vykonaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxŠport, ktoré sú potrebné na výkon jeho činnosti.
K odseku 3
Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje a overuje národný športový zväz prostrednxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x3 xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxavanie ustanovení platných právnych noriem a pokynov vydaných príslušnými orgánmi športového zväzu, upravujúcimi organizovanie podujatia, organxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkých skúseností a zručností pri riešení rôznych krízových situácií, ktoré delegát musí zvládať. Najnovšie trendy prípravy delegátov zväzu, ktoré zoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xabezpečujú osoby so skúsenosťami aj na tomto medzinárodnom poli (nie náhodou sú to prevažne osoby pôsobiace v medzinárodných štruktúrach príslušnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxminárov, špecializovaných prednášok, doškoľovacích a tematických kurzov a pod.
Semináre sú jedno alebo viacdňové, organizované v zásade dvakráx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi delegátov zväzu.
Špecializované prednášky sú zamerané najmä na zdokonaľovanie odbornosti v jednotlivých odborných predmetoch, futbalových nxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxeku 4
Pri odbornej príprave a skúške delegáta zväzu sa aplikujú § 10 ods. 6 a 7 ZoŠport. Platia tu teda v podstate totožné postupy ako pri vykonávaní odbxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxumom narodenia, identifikačným číslom, pod ktorým je zaregistrovaný na príslušnom zväze, obdobie platnosti osvedčenia a dátum a miestom jeho vydanix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý ho vydal, a v rámci ktorého je osoba oprávnená na výkon funkcie delegáta zväzu.
K odseku 6
Pri posudzovaní podmienok na výkon činnosti delegáta zväxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxport.
Odborná spôsobilosť delegáta zväzu získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostáva zachovaná do 31. decembra 2018. Od 1. januáxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxané v záujme posilnenia úloh a činností usporiadateľskej služby za účelom väčšej zodpovednosti jej členov za riadny a pokojný priebeh podujatia.
K oxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa usporiadateľskej služby je vykonávať službu pre účastníka podujatia, starať sa o jeho bezpečnosť, informovanosť a pohodlie. Pôsobenie usporiadatxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxj služby, ktorej účelom je pomôcť bežnému, slušnému divákovi (vrátane mládeže, žien a detí) k pohodliu, má navodiť priateľské prostredie, garantovať xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx empatickej komunikácii a prirodzenej dobrovoľnej súčinnosti zo strany účastníka podujatia. Ak je plnenie povinnosti účastníka podujatia potrebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkov obecnej polície alebo príslušníkov Policajného zboru.
K písmenu a)
Kontrola osôb prichádzajúcich na podujatie sa vykonáva v prvom rade zmyslxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xohlavím je dôležitý stav definovaný v doklade totožnosti účastníka podujatia. Kontrolu možno vykonať aj technickými prostriedkami, napr. detektor xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxjem "pri sebe" je potrebné vykladať tak, že pôjde o veci, ktoré má účastník podujatia so sebou bežne, napr. dáždnik, tašku, mobilný telefón. Patria sem ax xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
K písmenu b)
Uvedené oprávnenie umožňuje členovi usporiadateľskej služby neumožniť vstup na miesto podujatia fyzickej osobe, ak táto vnáša na poduxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh látok.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxujatie zakázané predmety.
Zákon nevyžaduje, aby člen usporiadateľskej služby predtým, ako neumožní vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá je zxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtomnosť alkoholu v dychu a pod. Na zabránenie vstupu takejto osoby na podujatie postačí, ak je osoba zjavne pod ich vplyvom. Osoba je zjavne pod vplyvom axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx jej správanie, verbálne alebo neverbálne prejavy. Organizátor podujatia má okrem iného aj povinnosť napr. chrániť verejný poriadok, zdravie, majetxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxušeniu zákonom chránených záujmov z jej strany na podujatí dôjde, je člen usporiadateľskej služby oprávnený takúto osobu na podujatie nevpustiť. Účaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxholu a pod jeho vplyvom), jeho nevpustenie na podujatie nie je porušením jeho práva na účasť na verejnom podujatí.
K písmenu c)
Ak sa fyzická osoba zúxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo konania. Ak to osoba nerešpektuje a v nevhodnom správaní alebo konaní pokračuje, člen usporiadateľskej služby je oprávnený takúto osobu vyzvať, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxkiaľ ide o priaznivcov domáceho družstva a takisto aj pre priaznivcov hosťujúceho družstva. V priebehu podujatia ale môže nastať situácia, že sa priazxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxfliktná situácia, ktorá narušuje pokojnú atmosféru a ohrozuje verejný poriadok. Ak v takom prípade fanúšikovia hostí nevyhovejú výzve usporiadateľxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxn, aby opustili podujatie.
K písmenu d)
Vyvedenie diváka a zakázanie jeho ďalšej účasti na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písm. c) je krajné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnejších dostupných prostriedkov pôsobenia usporiadateľskej služby na takúto osobu.
Člen usporiadateľskej služby pri tomto spôsobe riešenia, zxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxj osoby z miesta podujatia spočíva spravidla v sprievodnom vyprevadení takejto xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Uvedeným postupom sa prakticky zakáže takejto osobe ďalšie zotrvanie na podujatí.
K písmenu e)
Ak fyzická osoba ako účastník podujatia poruší povxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxada občiansky preukaz alebo iný doklad, z ktorého by bolo možné kvalifikovane zistiť totožnosť osoby bez toho, aby došlo k jej zámene s inou osobou (naprx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu zaznamená údaje o osobe a tieto odovzdá subjektu oprávnenému na ich spracovanie v informačnom systéme.
Člen usporiadateľskej služby má rovnako oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxá uložený trest zákazu vstupu na podujatie, alebo uložené iné obmedzenia súvisiace so vstupom na podujatie.
Pri rizikových podujatiach, pri ktorýxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxadateľskej služby rovnako oprávnenie požadovať od osoby preukázanie jej totožnosti. Ak by takáto osoba odmietala preukázať svoju totožnosť, usporixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sa zakazuje mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu. Tu sa môže osoba dokonca dopustiť aj priestupku. Aj v tomto pxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alebo náboženské presvedčenie (tzv. burka), v takom prípade zahalenie tváre nebude napĺňať skutkovú podstatu priestupku. Napr. podľa metodického oxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ktorá svojim správaním narušuje pokojný priebeh podujatia alebo verejný poriadok alebo sa nachádza v sektore, kde dochádza k protiprávnemu konaniu. x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxú práve osoby so zahalenou tvárou.
K písmenu f)
U člena usporiadateľskej služby za účelom riadneho plnenia povinností je nevyhnutné priebežne slexxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxbrániť ich účasti na podujatí. V tejto súvislosti je vhodné, ak bezpečnostný manažér, resp. hlavný usporiadateľ už vo fáze prípravy na podujatie lustrxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxikovať pri plnení povinnosti usporiadateľov. Pôjde napr. o rozmnoženie fotografií s podobizňou osôb, ktorým bol uložený trest alebo obmedzenie spojxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt alebo iných podzákonných noriem (smernice, a iné) v konaní člena usporiadateľskej služby na podujatí. Nerešpektovanie týchto právnych noriem a nepxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxstnej a pod.).
K písmenu a)
Prvoradou povinnosťou organizátora podujatia, ktorá sa priamo prenáša aj na povinnosť člena usporiadateľskej službyx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxodné športové zväzy a športové kluby sú povinné zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia v závislosti od konkrétneho druhu, miesta a času konania pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xesp. ich minimalizovania, ale aj z dôvodu vyvodzovania konkrétneho druhu prípadnej zodpovednosti v situáciách, keď bola bezpečnosť narušená.
K píxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxžnosti účastníkov podujatia. Zákon nedefinuje uvedené pojmy priamo.
Pod pojmom hrubá neslušnosť je potrebné chápať konanie, ktorým sa závažným sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx pojmu možno aplikovať aj definíciu špecifikovanú v Trestnom zákone. Zo slovného spojenia "hrubá neslušnosť" vyplýva, že musí ísť o závažnejšiu nesluxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xharakteru osobnosti páchateľa, ale z jeho konkrétneho prejavu, a to vo vzťahu k prostrediu, kde k nemu došlo.
Výtržnosťou je konanie, ktoré závažnýx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtia. Ide spravidla o násilný alebo slovný prejav takého charakteru, že hrubo uráža, vzbudzuje obavy o bezpečnosť zdravia, majetku alebo výrazne znižuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že hrubým spôsobom ruší priebeh verejného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia.
K písmenu c)
Účasť členov usporiadateľskej xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxmto časovom rámci je nutné vykonať posledné opatrenia (posledné zmeny, vyžiadané výnimky a pod.) zo strany hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxa podujatia, spočíva v povinnosti členov usporiadateľskej služby presvedčiť sa, či na podujatie vstupujú len fyzické osoby na to oprávnené (ktoré nemxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, ktorý majú oprávnenie vyžadovať.
K písmenu e)
V tomto ustanovení zákon špecifikuje okruh fyzických osôb, u ktorých má člen usporiadateľskej sluxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx iným zákonom, napr. § 17 ZoP, § 51 ods. 3 písm. a), § 62a TZ.
2.
Osobu, ktorá hodnoverným spôsobom nepreukáže svoju totožnosť, ak ju o to požiadal člen uxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrajšie poznatky z informačného systému alebo z vlastných poznatkov členov usporiadateľskej služby je dôvodné predpokladať, že bude narušovať verejxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxkter podujatia.
4.
Osoby mladšie ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie. Pri tomto ustanovení je vhodné vxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdujatie v sprievode jednej plnoletej osoby. Na takýto druh podujatia môžu vstupovať aj viaceré 14-ročné osoby v sprievode jednej plnoletej osoby, napxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxarosti. Toto zákonné obmedzenie sa ale netýka podujatí, ktoré neboli označené za rizikové. Vhodným opatrením organizátora je v danom prípade vyčlenix xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodujatia. Je vhodné, ak člen usporiadateľskej služby pred začiatkom podujatia obdrží od bezpečnostného manažéra aktualizovaný zoznam osôb označenxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stretnutia, heslá a pod. Táto povinnosť platí pre celý priebeh podujatia. Vzťahuje sa už na moment vstupu takýchto osôb s uvedenými predmetmi na podujaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx konaním. Následnou, resp. sprievodnou povinnosťou je odovzdanie týchto predmetov príslušníkom Policajného zboru, ktorí budú pokračovať v zmysle zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spôsobu jeho použitia.
Vzhľadom na možnú citlivosť uvedeného postupu členov usporiadateľskej služby z hľadiska napr. národnostných vášní, je vhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx fanúšikovia.
K písmenu g)
Povinnosť upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, jx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxiadateľa a účastníka podujatia. Forma verbálneho prejavu člena usporiadateľskej služby by mala zodpovedať stavu na podujatí. Je nevyhnutné, aby bolx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx je vhodnejšie na upozornenie účastníka podujatia využiť neverbálnu komunikáciu, napr. posunkami rúk, kývnutím hlavou a pod. Správna forma neverbálxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie odbornej prípravy člena usporiadateľskej služby pri odbornej príprave zameranej na verbálnu a neverbálnu komunikáciu sa môže prejaviť v praxi v sxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxoriadateľskej služby na podujatí reflexnou rovnošatou alebo reflexnou vestou s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" alebo "SECURITY" je jedným zo záklaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxodným znakom pri označení usporiadateľa je aj určenie jeho pozície (postavenie pri bariére tvárou k tribúnam), kedy súhrn uvedených elementárnych poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xarebného prevedenia.
Ďalším povinným identifikačným znakom usporiadateľa je vyznačenie čísla na prednom a zadnom diele oblečenia alebo reflexnxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxch podujatiach sa môžu používať aj nápisy určené pravidlami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xariadenia riadiaceho zväzu bude vo vzťahu k organizátorovi podujatia vyvodená príslušná zodpovednosť (disciplinárna, priestupková a pod.).
K píxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu súvisí s cieľom zákona, ktorý možxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvku preukazujú okrem iného najmä platným osvedčením alebo preukazom. Uvedené znamená, že členovia usporiadateľskej služby musia mať počas podujatix xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnu zodpovednosť člena usporiadateľskej služby (disciplinárnu, priestupkovú a pod.). Okruh osôb, ktorým majú požadované doklady na požiadanie predxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxa podujatia
Z dôvodovej správy
Upravujú sa konkrétne povinnosti účastníka podujatia, ktoré korešpondujú s oprávneniami a povinnosťami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxky. Povinnosti účastníka podujatia sa vzhľadom na extenzívne vymedzenie pojmu "účastník podujatia" vzťahujú na všetky osoby, ktoré sú zúčastnené na xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého ustanovenia účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkostxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
-
osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia.
V § 15 a § 16 Zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkyny. Ako sme už uviedli, definícia účastníka podujatia je veľmi extenzívna, čo znamená, že účastníkom podujatia je aj osoba, ktorá sa na podujatí zúčaxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxra podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu, pričom, podľa nášxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxať, že tieto osoby sú povinné dodržiavať pokyny samých seba. Samozrejme, toto nebolo úmyslom zákonodarcu. Domnievame sa, že v doterajšej právnej úpraxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxá za účastníka podujatia, za ktorého z hľadiska dodržiavania verejného poriadku zodpovedá v čase a mieste konania podujatia organizátor. Rozdiel je nxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xa podujatí v športovom zariadení. Za účastníka podujatia sa považujú všetky osoby, ktoré sú zúčastnené na podujatí, to znamená, že nielen diváci, ale ax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxe kritérium, aby mohol byť za účastníka označený, a to, že sa v čase konania podujatia z dôvodu, že sa podujatie koná, zdržiava na mieste konania podujatix xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjú aj také osoby, ktoré sa premiestňujú na miesto alebo z miesta konania podujatia do miesta pobytu, pričom takýto pohyb nesmie byť náhodný, ale musí súvxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xe potrebné, aby v určitých štádiách bola za účastníka považovaná aj osoba, ktorá nemá síce v príslušnom čase úmysel ísť na podujatie, čo však nie je možné x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxvinnosti a zákazy pre účastníka podujatia vymedzené zákonom musia dodržiavať aj osoby, ktoré sa na mieste konania podujatia zdržiavajú, aj keď nie sú dxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia a osobu, ktorá vykonáva športovú činnosť. Jednotlivé ustanovenia používajú poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V predmetnom ustanovení je vhodné použiť širší pojem účastník podujatia, pretože v prípade potreby aj športovci sú povinní uposlúchnuť pokyny organxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxre odráža aj kultúrnosť na športovisku, ako aj kultúrnosť organizačnej a usporiadateľskej služby.
x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxej bezpečnosti SR vydanej Ministerstvom vnútra SR v roku 2002, podľa ktorej: "verejný poriadok je systém spoločenských vzťahov vznikajúcich a prejavxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtnou podmienkou pre činnosť štátnych, samosprávnych a iných orgánov a organizácií, pre prácu a odpočinok ľudí a sú v súlade s právnym poriadkom a názormx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxé v súlade so sociálnymi normami, tak aby bol zachovaný pokoj a bezpečie ľudí."
Pokojný priebeh podujatia znamená uskutočnenie podujatia tak, aby pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlí najmä podujatie bez incidentov spojených s násilnosťami, ničením majetku, nekontrolovateľným správaním skupín, vhadzovaním predmetov na hracix xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxistike omamných a psychotropných látok sa bližšie venujeme v komentári k § 16 písm. c) ZoŠport.
K písmenu c)
Oprávnenia a povinnosti člena usporiadxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxdateľská služba, ktorá svojim profesionálnym prístupom a dostatočnou komunikáciou s účastníkmi podujatia dokáže riešiť vzniknuté problémy bez vysxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxia zakázané. Ako príklad možno uviesť zákaz účastníkov podujatia vnášať na športové podujatia chladné zbrane (nože, dýky, bodáky, mačety, meče) s výnxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xrípadnému konfliktu a narušeniu podujatia, má usporiadateľská služba oprávnenie presvedčiť sa v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) ZoŠport, či účastník podujxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiadateľská služba má oprávnenie takúto osobu na podujatie nevpustiť. Je však potrebné situáciu posudzovať individuálne. Ak účastník podujatia - divxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx mysli predmety, ktoré nie sú vhodné na športové podujatie a je zrejmé, že nimi nemal divák záujem narušovať pokojný priebeh podujatia. Pôjde najmä o sitxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxbe odovzdať, poprípade si ich odložiť a po podujatí u usporiadateľskej služby opätovne prevziať.
K písmenu d)
Cieľom xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxa je potrebné aj kvalifikované organizačné zvládnutie záveru podujatia zo strany usporiadateľov. K pokojnému ukončeniu športového podujatia napomxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxu službou pustení zo svojho sektora. Toto opatrenie zabráni stretu skupín fanúšikov, ktoré môžu byť po podujatí ešte nabité emóciami. Za tento čas dôjdx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účinným opatrením môže byť zabezpečenie dopravy fanúšikov hosťujúcich družstiev z miesta konania športového podujatia autobusmi až na stanicu alebx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzok štátov, ktoré sú signatármi tohto Dohovoru, zabezpečiť dostatočný počet poriadkových síl, ktoré budú schopné a pripravené čeliť vypuknutému násxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aby osoby obvinené z priestupkov spojených s násilím boli stíhané a potrestané náležitými trestami alebo zodpovedajúcimi administratívnymi opatrexxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxného činu. Priťažujúcou okolnosťou pre páchateľa sa po novele Trestného zákona rozumie, aj ak páchateľ spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počax xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxti k športovému klubu [§ 37 písm. n) a o) TZ]. Priťažujúce okolnosti sú významným prostriedkom individualizácie trestu a zároveň sú významné pre dosiaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxtu v neprospech páchateľa trestného činu.
Priťažujúce okolnosti budú použité najmä pri protiprávnom konaní skupín fanúšikov napr. futbalových kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx príslušnosti k športovému klubu je považované za neprijateľné, a práve táto skutočnosť predstavuje priťažujúcu okolnosť, nakoľko takéto správanie x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, ale len na tie, ktoré sú rizikové alebo tie, pri ktorých bola vystavená vstupenka na meno a priezvisko. Problematickým je identifikovanie, či ide o faxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sektoru hostí, môžu na to použiť aj identifikačné znaky hosťujúceho mužstva, akými sú šály, dresy, klubové čiapky a podobne, čím nepozorovane a bez podxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xanklubu, čím by sa uvedeným "incidentom" mohlo zabrániť. Ako vyplýva zo znenia písmena b), toto opatrenie sa použije len v prípade rizikových zápasov axxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xostí pri rizikových zápasoch len členom. Je však potrebné mať na zreteli, že takýmto krokom by sa mohla odňať možnosť zúčastniť sa športového podujatia xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxbstarať vstupenku na akékoľvek miesto v rámci športového areálu, samozrejme, len ak tieto miesta sú v predaji. Mnoho športových klubov, najmä však futxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxli dané do predaja. Toto opatrenie kumuluje fanúšikov a nemusí tak dochádzať k rozloženiu "síl" usporiadateľskej služby po celom štadióne.
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxiestupky.
KOMENTÁR
K písmenu a)
Čo možno považovať za zbraň a strelivo upravuje zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbranx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z.z. charakterizuje výbušninu ako pevnú alebo kvapalnú xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxhlosti, že pôsobia deštrukčne na okolie. Za výbušninu sa nepovažuje látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vytvárať výbušnú zmes plynu, pary alebo pxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxa športového podujatia aj akúkoľvek inú vec, ktorá je spôsobilá urobiť útok voči telu dôraznejším, môže ísť najmä o bejzbalové pálky, boxery, rôzne želxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, poprípade členom jeho realizačného tímu, ak ide o súťaž v streľbe zo vzduchovej pištole, vnesenie samurajského meča, ak ide o vystúpenie v rámci podujxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosocxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnými a psychosociálnymi následkami. Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac:
-
omamných látok alebo psychotropnxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach.
Alkoholickými nápojmx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x z. n. p. sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Ust. § 16 písm. b) ZoŠpxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnejšia k problematickému, resp. nevypočítateľnému správaniu. Tieto skupiny divákov môžu prehnane reagovať na rôzne popudy. Môže sa to prejaviť naprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xnej skupiny najmä hosťujúcich fanúšikov a pod. Je potrebné takýmto situáciám predchádzať a osoby evidentne pod vplyvom uvedených látok na podujatia nxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, písm. c) zakazuje na takéto podujatie vnášať alkoholické nápoje. Ustanovenie písm. c) možno rozdeliť na situácie:
1.
obec vydala zákaz predaja, pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu.
Obec môže zakázať xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v z. n. p.: "Obce mxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce môžu vo svojich územných obvodoch xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh nápojov aj na iných verejne prístupných miestach." Pod takýmito verejne prístupnými priestranstvami je potrebné rozumieť aj športové zariadenia.
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx obec z plošného zákazu môže určiť výnimku, kedy a za akých okolností možno alkoholické nápoje požívať. Pôjde najmä o rôzne obecné slávnosti, výročia urxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x v čo najkratšej dobe identifikovať a potrestať. Je preto žiaduce, aby účastníci podujatia boli identifikovateľní. Je častým javom, že najmä chuligánx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxovaniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní, usporiadateľov, poprípade bezpečnostných služieb zabezpečujúcich pokojný priebeh podujatia. xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxe subsumuje aj samotného športovca, ktorý ma podať športový výkon. Je množstvo športov, ktoré výslovne vyžadujú zakrytú tvár športovca z dôvodu bezpexxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxpečnosti alebo pohodlia športovca). Je potrebné tieto prípady dôrazne selektovať, pretože v uvedených prípadoch ide o nevyhnutnú pomôcku športovca xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxenského presvedčenia nebude napĺňať materiálnu stránku priestupku. Avšak, ak takáto osoba sa bude nachádzať v skupine osôb, ktorá pácha násilie a tým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
Obe ustanovenia, a to tak písm. e), ako aj písm. f), sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabrániť znevažovaniu štátnych symbolov iných krajín, ako aj ich pxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na domáce podujatia, ktoré z historického hľadiska môže pôsobiť provokačne a tým vyvolať vlnu násilia.
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xyjadrenia náklonnosti určitej diváckej skupiny k svojmu tímu, ale ide o zabránenie eskalovania napätia provokáciami zo strany jednej diváckej skupixx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtorého výsledok nie je vopred známy, a ktorého základnou aktívnou súčasťou je okrem športovca aj divák v hľadisku. Športové podujatie je potrebné vnímxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxému. Základnou zásadou, na ktorej sú historicky vystavané všetky športy a ich písané i nepísané pravidlá, ako aj myšlienka olympizmu je zásada FAIR PLAxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxrtového prostredia nedokáže túto zásadu v hľadisku zabezpečiť vlastnými prostriedkami."2) Športové podujatia nemajú byť miestom prezentovania ixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xo všeobecnosti ako spoločensky nežiaduci jav. Aj z tohto dôvodu zákonodarca zakázal vnášať na verejné športové podujatia akékoľvek písomné, grafickxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxké práva a slobody, prípadne obhajujú, podporujú alebo podnecujú nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie založené na príslušnoxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K písmenu h)
Ide o ďalšie z opatrení, ktorého cieľom je uchrániť verejný poriadok a majetkové hodnoty nielen obyvateľov, ale aj štátu, miest a obcí. Akx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxäzným nariadením. Aj keď by obec tento zákaz nevydala, platí zákaz požívania alkoholických nápojov v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopraxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxu správaniu divákov pred podujatím, ako aj počas neho. V neposlednom rade toto opatrenie má, podľa nášho názoru, aj cieľ ochrániť mravnosť obyvateľstvx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K písmenu i)
Ide o tzv. neviazanosť divákov, za ktorú možno považovať napr. vbehnutie divákov na hraciu plochu za účelom oslavy víťazstva/postupu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xonania predstavujú hrozbu, pretože medzi divákmi sa vždy môžu nachádzať jedinci, ktorí takúto neviazanosť môžu zneužiť na vykonanie agresívneho útoxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtové podujatie a jeho dohratie.
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx počas športového podujatia z hľadiska na hraciu plochu a tým zabrániť zraneniu aktéra športového výkonu, funkcionárov, usporiadateľov a pod. Je však xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xasto vznikali situácie, keď znepriatelené skupiny fanúšikov na seba hádzali rôzne predmety, najmä tie, ktoré sa nachádzali ako súčasť vybavenia šporxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je podľa športových pravidiel alebo organizátorom podujatia určený na výkon športovej činnosti - teda je to plocha, na ktorej prebieha športový výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxové haly, telocvične, plavárne a pod.), ale aj pozemky alebo vodné plochy, na ktorých sa uskutočňuje podujatie, ktoré sú spravidla stavebne alebo techxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxľa príslušných športových pravidiel vykonáva športová činnosť. Pod športoviskom je potrebné rozumieť, napr. hraciu plochu, ihrisko, trať, bazén, rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxého zväzu
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
V zmysle § 4 ods. 1 ZoŠport je organizátor podujatia povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva ozxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm spôsobom s náležitosťami stanovenými v zákone zámer organizovať verejné športové podujatie. Zákon v tomto ustanovení používa pojem územie obce. Jexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo viac katastrálnych území. Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie. Prx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx súbor pozemkov. Jednu obec môže tvoriť aj viac katastrálnych území. Jedno katastrálne územie však nemôže byť súčasťou viacerých obcí. Na základe uvedxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxcerým obciam.
Problematika určenia hraníc územia obce úzko súvisí aj s oprávnením obce navrhnúť organizátorovi podujatia iné, podľa uváženia obcx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo zariadenia, teda mimo pozemku, vyznačeného turistického chodníka, stavby, vodnej plochy alebo ich súboru a priľahlých priestorov, ktoré slúžia výxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xe zákonom zakázané, je dovolené, a teda nič nebráni obci navrhnúť organizátorovi s prihliadnutím na druh a zámer podujatia aj územie inej obce, prípadnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxor povinný oznámiť zámer uskutočnenia verejného športového podujatia aj tejto novo dotknutej obci.
K odseku 3
Počty členov usporiadateľskej sluxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx počet členov usporiadateľskej služby znížiť, prípadne usporiadateľskú službu v určitom percentuálnom pomere nahradiť dobrovoľníkmi. Toto ustanoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xsporiadateľskej služby. Je predpoklad, že na cezpoľný vytrvalostný beh aj pri rovnakom počte divákov, nie je potrebný taký počet usporiadateľov ako nx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť na usporiadateľskú službu. Samozrejme, všetko záleží od povahy podujatia, ako aj od skúseností organizátorov a obcí z minulých období. Uvedená výnixxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxeľom nahradenia, alebo aspoň čiastočného nahradenia usporiadateľskej služby. Športové kluby a oddiely majú mnoho nadšencov, sympatizantov, ktorí xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx preto zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. Dobrovoľníkom je fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
ax
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
c)
vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xzemí Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinnosť ako člen vysielajúcej organizácie. Na základe § 3 ods. 1 písm. d) uvedeného zákona dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä pri tvorbxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxltúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí.
Dobrovoľnícku činnosť možno využiť aj pri organizxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx existuje už dlhé roky.
Je vhodné nahradiť týmto ľuďom preukázateľné náklady, ktoré im v súvislosti s výkonom ich dobrovoľníckej činnosti vznikli axxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxu z hlavných myšlienok zákona o dobrovoľníctve. Takto uhradené/refundované výdavky dobrovoľníkov sa stávajú pre športový klub ako prijímateľa dobrxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník vykonávať v cudzine, inak je zmluva neplatná; za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jexx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,
b)
označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a oznaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobroxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,
f)
dôvody x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xobrovoľnícku činnosť vykonávanú v cudzine, dobrovoľník predkladá vysielajúcej organizácii pred uzavretím zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom sxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxrovoľníckej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy. Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxanizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xinnosti. Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka uvedeným plnením nie je odmenou ani protxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdujatí (napr. klub maratónu vie, že v roku 2017 bude usporadúvať šesť bežeckých podujatí) môže s dobrovoľníkom uzavrieť zmluvu na celý rok, pričom v zmlxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjatie. Zmluvu je však možné uzavrieť aj ústne, ak sa podujatie nekoná v cudzine, z dôvodu právnej istoty, ako aj ošetrenia výdavkov v účtovníctve klubov xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. a zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdľa osobitného predpisu. Ide najmä o výdavky na stravovanie a ubytovanie dobrovoľníka a jeho dopravu na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti a späť (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo iného vybavenia.
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. na záklxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xiestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx majú záujem na podporovaní dobrovoľníckej činnosti, ktorá môže pri organizovaní športových podujatí zohrať veľký význam.
K odsekom 4 až 10
Predmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxecnom zriadení v z. n. p. je zabezpečiť ochranu svojich obyvateľov, životného prostredia, verejný poriadok v obci, vytvárať vhodné podmienky na kultúxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe riadneho priebehu verejného športového podujatia.
Obec môže zakázať podujatie, ak konanie podujatia môže vážne ohroziť:
-
bezpečnosť,
-
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxvotnom prostredí v z. n. p. Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom icx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx,
-
zásobovanie xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxora podujatia či na žiadosť Policajného zboru.
Zákon upravuje povinnosť dozorného orgánu prítomného na podujatí na základe vyhodnotenia priebehx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x súčinnosti s organizátorom podujatia, delegátom stretnutia a rozhodcami, ktorí v súlade s platnými pravidlami Slovenského futbalového zväzu preruxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxkúšajú situáciu na tribúnach upokojiť, a ak sa to podarí, následne sa pokračuje v hre. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, toto sa zakáže. Oxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx oznamuje ústnym vyhlásením.
Obci sa taktiež ukladá povinnosť vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxto informáciu organizátorovi podujatia, Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu. Okrem toho je potrebné upozorniť, že oprávnenie označiť xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia. Každý z týchto subjektov disponuje určitými infoxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx aj historicky, možno hovoriť o tzv. derby zápasoch, napr. vo futbale Slovan - Spartak Trnava, Tatran Prešov - VSS Košice, v hokeji HC Banská Bystrica - HKx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx s § 17 ZoŠport. Komentované ustanovenie vymedzuje oprávnenia Policajného zboru, ktorý má oprávnenie podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníka poduxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx narušenia verejného poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia. Bez naplnenia tejto podmienky nie je Policajnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku. Informácie a osoxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxú prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colnej sprxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobitného predpisu, iným orgánom alebo osobám a do zahraničia podľa § 69d a 69da zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore a ďalším právnickým osobám x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxí, aby neboli poskytované a sprístupňované osobné údaje, či už nesprávne, neúplne alebo neaktuálne. V prípade poskytnutia alebo sprístupnenia osobnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxíjemcov týchto údajov o opravu, doplnenie, zlikvidovanie alebo blokovanie, pričom je povinnosťou príjemcov tejto žiadosti vyhovieť.
Monitorovxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxá výnimku, kde v záujme "vyššieho cieľa" - zachovania bezpečnosti, mravnosti, verejného poriadku, zdravia a životov obyvateľov a pod., môžu príslušnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xäčšej koncentrácie fanúšikov a miesta, kde by mohlo dôjsť k potenciálnym konfliktom (napr. autobusové a vlakové stanice, zastávky MHD pred športovýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xanúšikov z jedného miesta (z miesta sídla svojho klubu) až na miesto konania podujatia, pričom v takom prípade prichádza do úvahy aj monitorovanie ciesxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xarušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie.
K odsekom 4 až 6
Cixxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služba je pri organizovaní verejného športového podujatia nenahraditeľná. V súvislosti s odsekom 4 sa pri vybraných typoch podujatia umožňuje túto dxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxej služby a ich úlohou bude im poskytovať súčinnosť a podporu. Zákon výslovne uvádza, pri akých typoch podujatí možno takúto písomnú dohodu uzavrieť. Pxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravou, ktorá má obdobný inštitút už zakotvený, a tento sa v praxi osvedčil. Zákon výslovne uvádza podstatné náležitosti písomnej dohody uzavretej s xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoja daného športu vykonáva dozor nad riadnym konaním športových podujatí so znalosťou ich pravidiel a interných predpisov príslušného športovéxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxnia prvku nezávislej odbornej kontroly nad organizovaním podujatí ustanovuje pravidlá a spôsob výkonu tohto dozoru, ktorý bude vykonávaný obligatóxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxý zväz zo zákona povinný zabezpečiť odborný dozor.
Osobou, ktorá na podujatiach tohto druhu dozor vykonáva, je delegát zväzu. Je tzv. predĺženou ruxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxupiny delegovaných osôb prítomných na futbalovom stretnutí je delegát zväzu najvyššie postavenou osobou.
Delegátom zväzu môže byť fyzická osoba x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upravujú príslušné športové zväzy.
Napr. Slovenský futbalový zväz deleguje na futbalové stretnutia okrem delegáta zväzu aj delegáta pozorovatexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxcov. Uvedený delegát sa zúčastňuje koordinačnej porady pred futbalovým stretnutím. V priebehu stretnutia zo svojho miesta (spravidla na hlavnej trixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv.
K odseku 2
Športový zväz má povinnosť najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia oznámiť organizátorovi podujatia a Policajnému zboru generáxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxäzu na konkrétne podujatie je známy skôr, t.j. cca 1 týždeň pred termínom konania podujatia, pričom je zverejnený na webovej stránke zväzu a v zmluvne špxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxr. Stredoslovenský futbalový zväz a pod.) či oblastí (napr. Oblastný futbalový zväz Kysúc v Čadci a pod.) zverejňujú delegačné listy v regionálnych dexxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtaviť sa včas a riadne na podujatie, na ktoré bol delegovaný. Okolnosti a podmienky, za ktorých sa delegát zväzu môže ospravedlniť, upravujú interné noxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v osobe delegáta zväzu bezodkladne oznámi organizátorovi podujatia a Policajnému zboru. Porušenie povinnosti delegáta zúčastniť sa na podujatí (bex xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtého delegáta zväzu podľa vnútorných predpisov športového zväzu (napr. disciplinárneho poriadku). Úplné znenia disciplinárnych noriem športovýcx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xtádiu pred začiatkom podujatia, počas jeho priebehu a po jeho skončení. Na zistené nedostatky v rôznych uvedených štádiách delegát reaguje špecifickxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa miesto podujatia. Predmetné podmienky upravujú jednotlivé športové zväzy autonómne. Napr. rozpis súťaže Slovenského futbalového zväzu ukladá dexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxom stretnutia skontroluje pripravenosť hracej plochy (správne vyznačenie čiar, bránok, lavičiek náhradníkov a umiestnenie reklamných panelov okoxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xravidlami futbalu. V prípadoch nespôsobilosti športoviska - hracej plochy, podrobné zistenia uvedie vo svojej správe.
Delegát zväzu stanoví začxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxadá k dokumentácii zo stretnutia. V prípadoch zistenia nedostatkov na tieto upozorní hlavného usporiadateľa a požiada o nápravu. Hlavný usporiadatex xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxerá na priebeh stretnutia, sleduje správanie sa hráčov, realizačných tímov, divákov, funkcionárov, podávačov lôpt, prípadne ďalších osôb, ktoré maxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxorých predaj je podmienený podávaním v papierových alebo plastových obaloch.
Po skončení stretnutia delegát zväzu dozerá na riadny odchod mužstixx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xravidiel verejného poriadku.
Organizátor podujatia je povinný vytvoriť pre delegáta zväzu vhodné miesto, z ktorého by mohol čo najdôslednejšie pxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxvu podujatia oprávnený používať technické prostriedky na zaznamenávanie obrazu a zvuku.
K odseku 4
V prípade zistenia hrubého narušenia verejnéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v súlade s pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxekvátne prerušovanie priebehu podujatia, resp. jeho neadekvátne skončenie, vyvoláva na podujatí spravidla negatívne emócie, ktoré môžu vášne diváxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxegáta, napr. požiadať hlásateľa prostredníctvom hlavného usporiadateľa o vyhlásenie ústnej výzvy na upustenie od konania alebo správania ohrozujúxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxránenie nežiaducich prejavov je vyvedenie výtržníkov z priestorov podujatia, a v prípade naplnenia priestupkovej alebo trestnoprávnej zodpovednoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho príslušnosť k jednému z hrajúcich družstiev (klubu), resp. k inému družstvu (klubu) a zaistila nevhodné alebo zakázané predmety či zbrane, uvedexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxznamená v správe delegáta.
Výzva delegáta zväzu na prerušenie alebo ukončenie podujatia a jeho následné prerušenie alebo ukončenie má dosah aj na nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxisciplinárny orgán) organizátorovi, hráčom, funkcionárom a pod.
K odseku 5
Delegát zväzu je oprávnený priebeh stretnutia dokumentovať technicxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdujatia. Aj tieto záznamy sú vyhotovované vo verejne prístupných priestoroch, spravidla v priestoroch športového zariadenia a ich účelom je výhradnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx intimita priľahlých priestorov podujatia, ktoré s podujatím nesúvisia, napr. záhradná oslava v susedstve športoviska a pod. Uvedeným spôsobom rovnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxránenie nežiaducich prejavov jednotlivcov alebo skupín). Delegát zväzu je v ďalšom oprávnený dokumentovať aj nedostatky zistené pri dozornej činnoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxov k bufetom, únikové trasy pre divákov, hráčov a funkcionárov zúčastnených na podujatí v prípade nepredvídaných udalostí a pod.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa.
K odseku 6
Delegát zväzu po skončení podujatia, na ktoré bol delegovaný, vypracuje písomnú správu delegáta, v ktorej zhodnotí priebeh podujatixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxdeozáznam z podujatia alebo iný spôsob dokumentovania skutočností uvedených v správe delegáta zväzu (napr. zvukový záznam na mobile a pod.). V prípadx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxovi na oboznámenie a zaujatie písomného stanoviska. Spravidla pôjde o tzv. formulár nedostatkov, ktoré má príslušný športový zväz k dispozícií na webxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch, delegát v správe uvedie dôvody, ktoré hlavného usporiadateľa k predmetnému konaniu viedli. V prípade bezdôvodného odmietnutia to delegát zväzu pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxom posudzovania v disciplinárnom konaní.
Delegát zväzu v písomnej správe uvádza aj odporúčania
pro futuro
, ktoré by mali byť prijaté príslušným špxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx športovo-technickej komisie pri zvýšení počtu usporiadateľov podujatia a pod.).
Napr. Slovenský futbalový zväz v tomto smere na dokumentovanie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xredmetnú správu uzatvorí v tomto systéme. Pôjde bezpochyby o prvok transparentnosti dokumentovania priebehu podujatí, nakoľko po uzavretí správy v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) majú aktuálne procesné informácie o priebehu podujatia k dispozícii obratom. Písomná správa delegáta so zistenými nedostatkami je následne doručoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
Správu delegáta zväzu a jej prílohy možno použiť v rámci trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konanixx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxebo iné športové stretnutie spoločenskou udalosťou, na ktorej sa zúčastňuje široký okruh osôb, je žiaduce, aby aj na mieste podujatia boli dodržiavanx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xväzu. Vzhľadom na to, že správa je ako dôkaz použiteľná v uvedených konaniach, bude nevyhnutné, aby spĺňala kritériá, ktoré príslušný športový zväz prxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu dozoru na podujatí.
K odseku 8
Zákon ukladá športovému zväzu, ktorý vykonáva dozor na rizikových podujatiach a podujatiach s osobitným režimom, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx delegátov zväzu pre aktuálny ročník.
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
KOMENTÁR
K odseku 1
Zabezpečenie bezpečnosti účastníkxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxokladom dosiahnutia tohto cieľa. Ani najdokonalejšia právna úprava bezpečnosti na podujatiach a dokonale zvládaná usporiadateľská služba nie je záxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxzka vhodného situovania športového zariadenia a športoviska v území. Nevhodne zvolená lokalizácia športového zariadenia a športoviska, ktorého poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxa, alebo v lokalite, ktorá neumožňuje dostatočné priestorové riešenia) môže spôsobovať prekážky (napr. pri evakuácii účastníkov podujatia z miesta xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx riešenia urbanistickej štúdie mesta či obce v územnej dokumentácii. Športové zariadenia a športoviská sa preto zvyknú situovať do tzv. športových zóxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xe upravená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. Týka sa to tak oblasti umiestňovania stavby, ako ax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxujatia, musia okrem slovenských právnych predpisov a noriem spĺňať aj parametre, ktoré vyžaduje príslušná medzinárodná športová organizácia. Bez sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxžiadaviek vykonáva príslušná medzinárodná športová organizácia.
Podmienky definované v tomto zákone sú relevantne vyhodnocované aj v stavebnox xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxriadenia či športoviska. Vyhodnotenie ich realizácie v požadovanom rozsahu bude predmetom kolaudačného konania.
Rovnako sa na splnenie týchto zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxárodnými športovými organizáciami, avšak sú nad rámec slovenských právnych predpisov a noriem.
K odseku 2
Infraštruktúra športového zariadenix x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpriestorov, z ktorých je priamy profit) je potrebné zohľadniť, napr. aj celkom praktický sanitárny rozmer, t.j. zabezpečiť dostupné a adekvátne toalxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xktíva, ale bez ich dostupnosti a prevádzky nie je možné hovoriť o kultúrnosti a slušnom spoločenskom vyžití účastníkov na podujatí. Rovnako nevhodné sx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxíkov podujatia (napr. sediacich na tribúne) je žiaduce vytvárať ucelené sektory s efektívnou dostupnosťou z tzv. uličiek, resp. únikových koridorovx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sektor A, B, C atď.). Bezpečnostné prekážky umiestnené vhodným spôsobom môžu rovnako divákov nielenže oddeliť, ale aj uzavrieť z hľadiska ich nežiaduxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho zariadenia a športoviska musí zohľadňovať aj potreby efektívnej dostupnosti zasahujúcich zložiek Policajného zboru, Hasičského zboru alebo Zácxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxu sedenia divákov, či k miestu zdržiavania sa funkcionárov, alebo hráčov v areáli športového zariadenia. Vybudovanie príjazdových koridorov s potrexxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxčnostnom zákroku. Dostatočne rozmerné a efektívne riešené únikové koridory pre účastníkov podujatí, aj keď sa na prvý pohľad javia, že "zaberajú" miexxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxadenia či športoviska.
V prípade potreby zákon pripúšťa možnosť rozdelenia sektorov pre divákov aj reťazou vytvorenou z členov usporiadateľskej xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxch sektorov športového zariadenia tak, aby nebol možný pohyb divákov medzi týmito sektormi.
Toto xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdujatia, pri ktorých to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.
Podmienky sú stanovené kuxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho charakteru, ktoré spočívajú vo vytvorení fyzických a dostatočne zabezpečených prekážok, ktoré svojou povahou bránia prechodu divákov z jedného sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxčleneného sektora, je možné, napr. aj orientačnou tabuľou s vyobrazením jednotlivých sektorov, ktorá musí byť umiestnená už pri vstupe do športového xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch sektorov športového zariadenia.
K odseku 4
Miesta na státie divákov sú zakázané na športovisku alebo v športovom zariadení, ak je jeho kapacita x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosť organizátora stretnutia zabezpečiť v športovom zariadení alebo športovisku všetky miesta na sedenie je jedným z účinných nástrojov na zvýšenie bxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xariadenia alebo športoviska. Tým sú vopred jasné aj počty miest na sedenie účastníkov podujatia v jednotlivých sektoroch. Je nesporné, že miesta na sexxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xiac účastníkov, ako je miest na sedenie.
Na konkrétnu kapacitu športového zariadenia sa musí myslieť už v štádiu jeho projektovania a výstavby. Na dxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxo v nadväznosti na danú kapacitnú konštantu sú projektované koridory na príchod a odchod divákov na miesta a z miesta sedenia, koridory pre zásah policaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xbdobí v čase, kedy sa na organizovanie podujatí kládli iné bezpečnostné požiadavky, je organizátor podujatia v prípade, ak má záujem organizovať poduxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xožaduje medzinárodná športová organizácia alebo národný športový zväz.
Medzi medzinárodné športové organizácie možno zaradiť rôzne subjekty v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe otázka športových zariadení a športovísk riešená špecificky, napr. na Slovenskom xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x praktickom význame týchto požiadaviek medzinárodných organizácií či národných športových zväzov (miesta na sedenie, nie na státie) svedčia skúsenxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxych majstrov (dnes Liga majstrov) z roku 1985, ktoré sa konalo na futbalovom štadióne v Bruseli medzi futbalovými klubmi FC Juventus Turin a FC Liverpooxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxckych vášní v sektore určenom na státie divákov, v ktorom došlo k nekontrolovateľnému posunu divákov z horných miest smerom nižšie, čím došlo k pritlačxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxečnostné kritériá. Heysel 1985 bol impulzom pre zdokonalenie bezpečnosti na štadiónoch. Dodnes sa uvedený incident označuje za najčernejší deň histxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxpokladá účasť 4 000 a viac divákov, zriadiť vo vnútornom priestore športového zariadenia najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci. V prípade menších xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxbou, ktorá získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.
V § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej staroxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xojem zdravotníka ako fyzickej osoby vykonávajúcej zdravotnícke povolanie, napr. lekár a ďalšie osoby uvedené v tomto zákone.
Ministerstvo zdravxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxi, ktorá podrobne upravuje otázku kurzu prvej pomoci.
K odseku 6
V záujme efektívneho zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti osôb na miestx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxie priestorov, verejných priestranstiev (sektory, fan zóny, parkovisko), priestorov poskytovania služieb (bufety, reštaurácie) na mieste konanix xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxlností alebo z konania a správania účastníkov podujatia dôvodne predpokladať hrozbu narušenia pokojného priebehu podujatia alebo verejného poriadxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxosti účastníkov konania na podujatí. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodujatia alebo verejného poriadku, druhou je vznik dôvodného predpokladu ohrozenia bezpečnosti, zdravia a mravnosti účastníkov podujatia.
Na pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdnosť tohto predpokladu predstavuje vyššiu mieru pravdepodobnosti, že k spomenutej hrozbe môže dôjsť. Zákon všeobecným pojmom (dôvodne predpokladxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, ktoré môže hraničiť s nedôvodným obmedzovaním osobnej slobody účastníkov podujatia. Účastník podujatia sa po tomto nariadení a vykonaní uzavretix xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx kvalifikované zhodnotenie hrozby je najmä posudzovanie správania a konania účastníkov podujatia, či iné okolnosti (napr. znalosť usporiadateľskex xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxkované, je vhodným zdrojom takýchto informácií a poznatkov.
Usporiadateľská služba preto už v štádiu prípravy organizačných opatrení podujatia xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxádzanie vzniku týchto nežiaducich stavov je predpokladom toho, že uvedené krajné riešenia nebude potrebné aplikovať. Aj to je jeden zo spôsobov, ako mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtorom podujatia a riadnou činnosťou usporiadateľskej služby môžu v priebehu podujatia vzniknúť kvalifikované okolnosti, kedy bude nevyhnutné prisxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodujatia budú využité kapacity usporiadateľskej služby alebo budú požiadaní o súčinnosť Policajný zbor alebo obecná polícia. Aj v tomto štádiu riešexxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkov podujatia. Pri organizovaní podujatia (riešení vzniknutých štandardných alebo krajných situácií) nie je nič horšie, ako straumatizovať účastnxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnačiek) v areáli športového zariadenia pred očami detských divákov, resp. ich rodičov, nie sú spôsobom ako na športoviská a do športových zariadení prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hosťujúcich účastníkov podujatia, či tvrdého jadra fanúšikov domáceho klubu. V pomeroch SR je uvedený trend, ktorým sa uberá záujem organizátorov poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxra podujatia, Policajného zboru a obecnej polície je zákonom definovaná xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx sa osoby či skupiny, ktoré svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredixx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxi stretnutia týchto osôb pred presunom na miesto podujatia. Takýmto skupinám sa neumožní účasť na podujatí a ani zdržiavanie sa v blízkosti miesta konaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxkovými.
Ďalšou oblasťou pôsobenia organizátora, Policajného zboru a obecnej polície je zabezpečovanie koordinovaného presunu týchto účastníkxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtup na miesto podujatia alebo zdržiavanie sa v jeho blízkosti. Koordinovanosť bude spočívať napr. vo vyčlenení vlakových vozňov pre priaznivcov klubx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxatia, alebo v umožnení vojdenia do sektora pre hostí bez toho, aby tieto osoby prišli do fyzického kontaktu s fanúšikmi domáceho klubu.
Rovnako koorxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxo opatrení predpokladá súčinnosť usporiadateľskej služby, Policajného zboru, obecnej polície a tých, ktorí sa na tom podieľajú. Pri koordinovaní prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxibúciu vstupeniek do sektorov hostí alebo ich prepravu a pri medzinárodných podujatiach aj cestovná kancelária.
Povinnosť koordinovať premiestxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx divákov počas športových podujatí v článku 3 ods. 3.
Kamerový systém
KOMENTÁR
K odseku 1
V § 21 ZoŠport ukladá organizátorom rizikovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxe konania podujatia umožní nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu.
Uvedená povinnxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xúto povinnosť nemajú:
-
organizátori iných ako najvyšších celoštátnych súťaží vo futbale a v hokeji v kategórii dospelých,
-
organizátori inéxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Kamerový systém musí byť zriadený pri všetkých vchodoch a východoch zo športového zariadenia bez ohľadu na to, či je daný sektor obsadený účastnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnenie kamerového systému v športovom zariadení sa zvykne realizovať tak, aby sa priestor, ktorý jednotlivé kamery zachytávajú, vzájomne plynulo dopxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxberom kamery.
Monitorovanie musí byť zabezpečené tak, aby bol záznam z podujatia ucelený od jeho začiatku až po jeho ukončenie. To je možné dosiahnux xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alebo jeho poškodenie, resp. útržkové záznamy) bude organizátor podujatia niesť disciplinárnu zodpovednosť a rovnako aj zodpovednosť vyvodzovanú x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxgitálnej forme.
Zákon priamo určuje dôvod, pre ktorý majú byť účastníci na podujatiach monitorovaní kamerovým systémom, ktorým je zabezpečenie ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
Rovnako sa kamerovým systémom majú monitorovať aj predmety, ktoré účastníci na podujatie vnášajú. Pri predmetoch, ktoré je zakázané na podujatie xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx teda aby sa prostredníctvom následného záznamu mohla posudzovať úroveň zabezpečenia podujatia z hľadiska bezpečnosti a ochrany verejného poriadkux
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx násilia, extrémizmu a vandalizmu na určených verejných športových podujatiach.
K odseku 2
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxtníkmi podujatia v ich súkromí. Pôjde najmä o situácie, kedy je športové zariadenie situované v blízkosti rodinných domov, resp. súkromných pozemkovx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxvanie priestoru športového zariadenia, resp. verejného priestranstva pri jeho vstupe. Ak by kamerový záznam zasahoval do súkromia fyzických osôb, kxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xápravu a monitorovanie ich súkromia ukončil. V prípade sporného stavu sa môžu obe dotknuté strany obrátiť žalobou na súd.
K odseku 3
Organizátor poxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpravidla o znázornenie kamery na tabuli alebo na nálepke, ktoré sa umiestnia na viditeľnom mieste, napr. na vstupných dverách, na oplotení a pod. Rovnaxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aj v cudzom jazyku, najmä pokiaľ sa športové zariadenie využíva aj na medzinárodné podujatia.
K odseku 4
Zákon presne vymedzuje, na aké účely môže bxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxého konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 ZoŠporx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxotovený v súlade so zákonom (t.j. nezasahoval do súkromia fyzických osôb nezúčastnených na podujatí), môže byť v uvedených konaniach využitý ako dôkaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xáznam z kamerového systému možno v budúcnosti využiť aj v rámci informačného systému pre potreby zabezpečenia bezpečnosti podujatia.
Oboznámenix xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxovej súťaže, kde sa predpokladá opakovanie narušenia verejného poriadku určitými jednotlivcami či skupinami a pod.) je bežnou súčasťou riadnej prípxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxia, je potrebné rátať s možným vyvodením dotknutej (trestnej či priestupkovej) zodpovednosti danej osoby.
K odseku 5
Dňa 1. novembra 2014 nadobudxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorý ukladá povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na určených verejných športových podujatiach.
Vyhláška delí kamerový systém na dve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx podsystémov:
a)
identifikačného podsystému a
b)
monitorovacieho podsystému.
Identifikačný podsystém tvoria kamera s príslušenstvxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia. Slúži na snímanie tváre osôb a ich porovnávanie s evidenciami informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. V prípade, že sa nasnxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kamera s príslušenstvom, softvér, prenosová sústava, digitálne záznamové zariadenie a zobrazovacie zariadenie. Umiestňuje sa v priestoroch športxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxacom zariadení.
K odseku 6
Záujem zákonodarcu na riadnej inštalácii a funkčnosti kamerového systému na určených športových zariadeniach sa prejxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxola je v praxi vykonávaná v súčinnosti s organizátorom športového podujatia. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje zápis s konštatovaním funkčnosti kamxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxátorovi, aby v určenej lehote nedostatky odstránil s poučením, že ak nedostatky odstránené nebudú, môže pristúpiť k vyvodeniu zodpovednosti (napr. dxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaný a funkčný.
K odseku 7
Organizátor rizikového podujatia môže priebeh podujatia monitorovať aj použitím mobilného kamerového systému. V takomxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Aj v tomto prípade vyhotovuje zápis o vykonanej kontrole s konštatovaním funkčnosti kamerového systému, či uvedením jeho nedostatkov. V prípade zisxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtupkovej a pod.).
Dôvodom vykonávania kontroly tohto systému je zisťovanie, či od vykonania ostatnej kontroly je mobilný kamerový systém naďalej xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxmo dvom subjektom - národnému športovému zväzu futbalu a národnému športovému zväzu hokeja povinnosť vytvárať a prevádzkovať informačný systém.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxogramových prostriedkov umožňujúcich vykonávanie automatizovaných operácií s údajmi v informačnom systéme; informačný systém tvorí súbor údajovx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x x x xxxxxxxx
Vytvorením informačného systému je reálne zriadenie jeho technického, programového a ekonomického rámca spôsobilého plniť funkcie a úlohy, ktoré bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné, aktualizované, ktoré subjekty, kedy a v akom rozsahu sú povinné určené informácie a skutočnosti správcovi systému poskytovať.
Prevádzkovanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxvneným subjektom. Najnovšie trendy vo výpočtovej technike, v porovnaní s manuálne prevádzkovanými archívmi v minulosti, vytvárajú neobmedzené možxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxné pre široké potreby národných športových zväzov, napr. pri tvorbe a zmene vnútorných noriem, smerníc a odporúčaní pre športové zväzy, kluby a ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x pod., ktorí z nej môžu čerpať aktuálne informácie o jednotlivcoch, skupinách, ich prejavoch, rizikách, a tak účinne prijímať "na mieru šité" opatrenix x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa osobitného zákona.
Uvedeným zákonom je zákon č. 300/2005 Z.z. Trestxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu.
Podľa ods. 2 súd môže uložiť trest zákxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu, ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo mxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho prečinu, osobu a pomery páchateľa, uloženie iného trestu nie je potrebné.
Podľa ods. 4 na dobu výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiaxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Policajného zboru a spravidla mu súd tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú súd zároveň určí.
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.
Podľa ods. 6 do doby výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxplatnosťou rozsudku zakázaná účasť na verejných podujatiach, ktoré sú predmetom zákazu.
Podľa § 51 ods. 3 písm. a) TZ popri treste odňatia slobodyx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložiť obmedzenie spočívajúce v zákaze návštev športových alebo iných hromadných podujatí.
Rovnako, popri uvedenom treste, mu môže sudca podľa § xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xríkaz vzťahuje a akých športových alebo iných hromadných podujatí sa týka. Môže sa vzťahovať buď na konkrétne podujatie (napr. zákaz návštev na futbalxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxadaní tohto obmedzenia bude rozsudok spravidla vychádzať z charakteru trestnej činnosti páchateľa (napr. či išlo o jedno protiprávne konanie na jednxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxtí prípadu (napr. či išlo o bežné stretnutie alebo finálové stretnutia súťaže), zo spôsobu spáchania skutku (napr. výtržnosti voči mladistvým divákoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxsťou na verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za takéto konanie bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom.
Toto ustanovenie jx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxteľa, bezpečnostného manažéra, je potrebné vychádzať zo špeciálnej úpravy tohto zákona podľa § 13 ods. 3 (pozri komentár k § 13 ods. 3 ZoŠport).
Nakxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xákon. Odsúdeným podľa § 128 ods. 6 TZ je páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom súdu uznaný za vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené. Vtedx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx o odsúdenie páchateľa súdom za protiprávne konanie (trestný čin), ktorý bol spáchaný na verejnom podujatí (napr. výtržnosť diváka na tribúne), alebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoku na hosťujúceho diváka). Z konania páchateľa musí byť zrejmé, že sa ho dopustil práve v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého by sa za iných okolnoxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxôsobom ukončenia veci v trestnom konaní. Je možné k nemu pristúpiť tak v prípravnom konaní (rozhodnutie prokurátora), ako aj v konaní pred súdom po podaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa o jej náhrade atď.), ak bude rozhodnuté o podmienečnom zastavení trestného stíhania, nebude sa v trestnom konaní pokračovať, ale umožní sa páchateľoxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xmožňuje, aby na základe dohody medzi štátom a poškodeným na jednej strane a obvineným na strane druhej, došlo k ukončeniu trestnej veci a k vydaniu rozhoxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx keby rozhodol súd odsudzujúcim rozsudkom. Rozhodnutie o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania je rovnako alternatívny spôsob ukončenia txxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxbe (rozhodnutie sudcu). Vo veci bude v tomto prípade rozhodnuté bez vyslovenie viny a trestu nad obvineným.
Do evidencie informačného systému sa aj x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxosti s účasťou na verejnom podujatí.
K písmenu c)
Postihnutým za priestupok je osoba, ktorej bola za priestupok uložená sankcia. To neplatí, ak je uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxŠport, delegáta zväzu - § 25 ods. 5 ZoŠport, a osoby, ktoré sa dopustia konania podľa § 25 ods. 6 ZoŠport. Rovnako sa do informačného systému zapisuje osobxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxzické osoby, ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie podľa ZoŠport, spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach.
K písmenu e)
Dotknuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxerané obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného zákona.
K otázke ukladania predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 Zoxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xx xxxinený ponecháva na slobode alebo že sa z väzby prepúšťa na slobodu, na posilnenie účelu, ktorý by sa inak dosiahol väzbou, môže orgán rozhodujúci o väzbe xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxest,
d)
povinnosť odovzdať legálne držanú zbraň,
e)
zákaz vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia okrem vymedzených podmienok,
f)
poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxukazu,
h)
zákaz styku s určitými osobami alebo zákaz úmyselne sa priblížiť k určitej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť metrov,
i)
povinnosť zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami, alebo
k)
zákaz zdrxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxočet oprávnení a povinností, čo znamená, že obvinenému možno uložiť aj ďalšie podľa konkrétnych okolností a potrieb.
K písmenu f)
V dotknutej evidxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxrávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území SR.
Štátnym príslušníkom iného štátu je osoba, ktorá nemá slovenské xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ktorému bolo uložené uvedené vyhostenie alebo zákaz vstupu. Pôjde o vyhostenie osoby alebo zákaz jej vstupu na územie SR, uložené napr. cudzineckou pxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xx
Dotknutá evidencia obsahuje aj fyzické osoby, ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtí, ak je odsúdenie zahladené.
Postihnutou za priestupok je osoba, ktorej bola za priestupok uložená sankcia. To neplatí, ak je uložená sankcia zahxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxnutá evidencia obsahuje aj fyzické osoby, ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v súvislosti s účasťou na podujatí.
Pxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxby posudzoval a sankcionoval. Rozhodnutím disciplinárneho orgánu (právnej kvalifikácie a skutkových zistení - agresívnosť prejavu) je každý, kto vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxé porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia.
Pod porušením organizačného poriadku podujatia alebo návštevnéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Organizačný poriadok a návštevný poriadok organizátora podujatia možno nájsť na webovej stránke organizátora podujatia. V písomnej forme zvyknú bxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxzačné poriadky a návštevné poriadky príslušnému športovému zväzu pre potreby orgánov športového zväzu (športovo-technickej komisie, disciplinárxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx diváckeho násilia alebo trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť nebola zistená.
Pôjde o evidenciu fyzických oxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxnaní a pod.).
Rovnako pôjde o fyzické osoby, ktorých totožnosť nebola zistená. V tomto prípade bude takáto osoba opísaná podľa výzoru, znakov (tetoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xýkajúce sa mena a priezviska fyzickej osoby, dátumu narodenia, pohlavia, rodného čísla alebo identifikačného čísla dokladu u cudzinca, adresy trvalxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxm sa dopustila protiprávneho konania, fotografie tváre, popisu protiprávneho konania takejto osoby s prílohami (fotografie, zápisy a pod.), údaje o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxiach, resp. iné identifikačné charakteristiky osoby (napr. hendikepy, tetovanie, jazva, účes a pod.).
K odseku 4
Do informačného systému možno zxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxjú aj identifikačné údaje jej zákonného zástupcu a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá maloletú osobu na podujatí sprevádzala v čase jej protipxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxa. Na inom mieste sa v zákone používa pojem osoba mladistvá. Preto je potrebné tieto pojmy vykladať podľa Trestného zákona. Osoba, ktorá ku dňu spáchanix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxoba, ktorá ku dňu spáchania protiprávneho konania nedovŕšila štrnásty rok.
Do evidencie v informačnom systéme sa v prípade mladistvého účastníka xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx Podľa tohto zákona sa do tejto časti evidencie nezapisujú údaje, ktoré sú špecifikované pod písm. k), l) a m).
Pri maloletej fyzickej osobe v zmysle § xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxatí v čase spáchania protiprávneho konania sprevádzala iná osoba, uvedú sa identifikačné údaje tejto osoby. U oboch, teda zákonného zástupcu maloletxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, štátna príslušnosť, príslušnosť alebo iné vzťahy k špxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej v informačnom systéme xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxizuje na základe informácií, ktoré sú do informačného systému zadávané. Pôjde napr. o zápis nových hlavných usporiadateľov, usporiadateľov, bezpečxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnie z tejto evidencie, ak napr. prestali spĺňať podmienky na výkon tejto činnosti, alebo ich osvedčenie alebo preukaz stratili platnosť.
K odseku 6
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Pôjde o informácie vzťahujúce sa ku generáliam dotknutých osôb, informácie o ich pobyte, príslušnosti ku klubom, športom či druhu podujatí. V ďalšom sx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxch podľa § 25 ods. 2, § 26 ods. 1 a ods. 2 ZoŠport a uložených sankciách a opatreniach.
K odseku 7
Informačný systém je tvorený informáciami, ktoré sú xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxovaní. Rovnako sa umožňuje dotknutým orgánom, ktoré do informačného systému zadávajú požadované informácie, aby už v procese ich zadávania boli tietx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxx x xxxxort, teda dohody s obcou alebo Policajným zborom o súčinnosti pri zabezpečení plnenia činností usporiadateľskej služby na podujatí.
Jednotlivé dxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxsti a pod.
Uvedená evidencia je relevantným zdrojom kvalifikovaných podkladov pre posudzovanie prípadnej miery zodpovednosti pri vyvodzovaní zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x) dotknutého ustanovenia slúži na detailné zaznamenávanie existujúcich a novo vznikajúcich textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel, symbolov xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxecujúcich nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxovať § 129 ods. 1 TZ, podľa ktorého skupinou osôb sa rozumejú najmenej tri osoby.
Rasa je skupina ľudí, ktorí majú spoločné znaky, ktorými sa líšia od ixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxladné rasy sa členia na podskupiny. Na účely tohto zákona je potrebné prihliadať i na všetky podskupiny. Uvedené má opodstatnenie v tom, že najmä na šporxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxúru, jazyk, tradície a mentalitu, ktorá sa vyskytuje v rámci väčšieho spoločenstva (napr. rómske etnikum).
Národnosť je príslušnosť k určitému, hxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxú.
Evidencia uvedených oblastí je ďalej podrobnejšie špecifikovaná podľa jasných kritérií, do jednotlivých skupín, oddielov a častí. Je vhodné, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxlnosť a využiteľnosť nielen pre národné športové zväzy, športové kluby, ale aj pre širokú športovú verejnosť.
Z hľadiska využiteľnosti skutočnosxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxných štátov. Ďalej skutočnosti týkajúce sa extrémizmu z pravicového alebo ľavicového spektra, náboženských alebo iných spoločenských foriem extréxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxiska významu, ktorý predstavujú, a aké prejavy správania jednotlivcov a skupín spravidla vyvolávajú. Čitateľnosť skutočného významu toho, v akých pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo skupín dali predvídať ich aktuálne reakcie, a tak bolo možné prijať účinné opatrenia na rôznej bezpečnostnej úrovni. Aj uvedená znalosť a predvídxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Kvalifikované poznatky, napr. o chystanom príchode divákov na podujatie, ktorí naň prichádzajú s demonštratívnym spôsobom prejavu (extrémistixxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je jedným z relevantných dôvodov, pre ktoré usporiadateľská služba môže vykonať opatrenia na znemožnenie vstupu takýchto subjektov na podujatie. Pxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxra (napr. vopred na verejnosti deklarované prehlásenia týchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxočné a smeruje proti účelu alebo cieľu, s ktorým je podujatie organizované.
Priebežné aktualizovanie príslušných evidencií je prvým predpokladox xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsúdy, prokuratúra, polícia, obce, športové zväzy a pod.) na bezodkladnom oznamovaní sledovaných skutočností správcom systému.
K písmenu c)
Infxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxného manažéra a usporiadateľa. Modul odbornej prípravy slúži nielen pre ucelenú koncepciu prípravy dotknutých uchádzačov o výkon konkrétnej funkcixx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxfikované konkrétnymi odkazmi, napr. aplikácia s testom je dostupná:
1.
v režime VOĽNÉHO TESTOVANIA: http://www.futbalsfz.sk/index.php?id=60x
xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xoznatkov, ktoré si uchádzači o získanie alebo overenie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa majx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxiaľ), titul (na základe čoho budú získané údaje do jednotlivých evidencií informačného systému spracované) a tiež orgán, ktorý bude tieto údaje do evixxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxkcie alebo formou predbežného opatrenia v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, sú povinné toto rozhodnutie bezodkladne oznámiť futbalovémx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxje týkajúce sa fyzických osôb, ktorým boli uložené tresty zákazu účasti na verejných podujatiach, obmedzenia uložené podľa Trestného zákona a údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmienečne zastavené alebo skončené zmierom, správcovi informačného systému bezodkladne oznamujú orgány činné v trestnom konaní a súd.
Tieto oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxe týkajúce sa fyzických osôb, ktoré boli postihnuté za priestupky podľa § 25 ods. 1, 3 až 6 ZoŠport, priestupky diváckeho násilia podľa § 26 ZoŠport, ktorxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxdbežné opatrenie podľa § 27 ods. 2 ZoŠport alebo primerané obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu, osoby, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území SR, bezodkladne spracúva Policajný zbor.
K písmenu c)
Údaje týkajúce sa fyzických osôb, ktoré xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
K písmenu d)
Údaje týkajúce sa fyzických osôb, ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v súvislosti s účasťou na podujaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvný poriadok podujatia, získava a bezodkladne spracúva organizátor podujatia, ktorého organizačný alebo návštevný poriadok bol porušený.
K písmxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xpáchaného v súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť nebola zistená, získava a bezodkladne spracúva organizátor podujatia a Policajný zbor.
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide o štátneho príslušníka iného štátu, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého pobytu alebo obdobného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj služby, fotografie tváre, obdobia platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra, preukazu usporiadateľa a oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ktoré sa vzťahujú na:
-
hlavného usporiadateľa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého manažéra,
-
usporiadateľa, spracúva športový zväz alebo športový klub, ktorý vydal preukaz usporiadateľa.
K písmenu h)
Údaje týkajúxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxžérom, usporiadateľom, spracúva Policajný zbor.
K písmenu i)
Údaje týkajúce sa evidencie dohôd podľa § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4 ZoŠport (t.j. dohody s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxr podujatia.
K písmenu j)
Údaje týkajúce sa evidencie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xásilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, faxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xodulov odbornej prípravy uchádzačov o získanie alebo overenie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadaxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx 9
Údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačnom systéme v rozsahu podľa odseku 8, môžu spracúvať iba osoby, ktoré boli príslušným športovým zväzom a organxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na kontrole dodržiavania tohto zákona možno len na základe žiadosti, a to iba v rozsahu, ktorý zodpovedá potrebám činnosti, ktorú táto osoba vykonáva.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx športový zväz, športový zväz, športový klub alebo organizátor podujatia nemá bezpečnostného manažéra, oprávnenou osobou je hlavný usporiadateľ alxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxla vykonávať v jej mene dozor, osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich povinností a úloh ustanovených právnymi predpismi.
Vymedzený okruh osôb, ktoré sú oprávnené na spracovanix xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxupom do informačného systému, v ktorom sú uložené. Takéto osoby sú spravidla viazané mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli zo zozbiexxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xtanovených v tomto zákone a aj to iba v rozsahu, ktorý zodpovedá potrebám činnosti, ktoré vykonávajú. Z dôvodu zabránenia zneužitia informácií zo systxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxdal.
Organizátor podujatia je oprávnený vytvoriť výpis z evidencií informačného systému, ktorý môže byť použitý v čase konania podujatia iba za účxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bola zakázaná rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo disciplinárneho orgánu.
K odseku 10
Zákon presne označuje štátne orgány, ktoré majú z hľadixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh ako sankciu alebo ako predbežné opatrenie v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní.
Táto povinnosť je daná zákonom z dôvodu priebežnej aktuxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkované rozhodnutia alebo opatrenia za účelom ochrany verejného poriadku na podujatiach.
Podľa § 6 ods. 6 TP pri trestnom čine spáchanom v súvislosxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvých podujatiach podľa osobitného zákona, v rozsahu podľa osobitného zákona.
Na informovanie o zmenách v súvislosti s výkonom tohto trestu alebo oxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxom systéme dáva príslušnému športovému zväzu alebo organizátorovi podujatia možnosť spracovať údaje v informačnom procese vo vlastnej kompetenciix xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxpracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak:
a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku.
K odseku 12
V tomto ustanovení zákon presne špecifikuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxa alebo osobitného predpisu (napr. ZoP a iné zákony uvedené v § 22 ZoŠport).
Ako príklad možno uviesť § 89a ods. 1 ZoP, ktorý špecifikuje, že evidencix xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x x xxs. 1 TP, v zmysle ktorého špecifikované subjekty, t.j. štátne orgány, orgány územnej samosprávy, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby, poskytujú xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchované informácie poskytnúť špecifikovanému okruhu štátnych orgánov. Poskytnutím údajov je ich odovzdanie oprávnenému subjektu.
Sprístupnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Cieľom zákona bolo aj to, aby informačný systém fungoval v on-line verzii, ku ktorej by mali prístup policajti, mestskí policajti, bezpečnostní manažxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxujatia vytvoriť výpis, ktorý môže byť použitý iba na účely plnenia jeho povinnosti:
x
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxzaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu (TZ, ZoP a pod.),
-
a na plnenie povinnosti usporiadateľa podľa § 14 ods. 2 písm. e) ZoŠport x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x.
ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
3.
u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že buxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxkové podujatie,
5.
ktorá je rizikovým účastníkom podujatia.
K odseku 14
V prípade organizovania medzinárodných podujatí zákon ukladx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxsťujúceho družstva alebo športovca plnia úlohy Policajného zboru a bezpečnostného manažéra.
Pôjde o aplikáciu Európskeho dohovoru o násilí a nevxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
Zmyslom tejto úpravy je poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť organizátora podujatia orgánom cudzieho štátu, ktoré zabezpečujú obdobné opatrenia ako Poxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx 15
Údaje v evidencii podľa § 22 ods. 2 ZoŠport o fyzických osobách, ich deliktoch, uložených sankciách a ochranných opatreniach, sa vedú v informačnxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxutia doby predbežného opatrenia/zákazu podľa § 27 ods. 2 ZoŠport alebo ochranného opatrenia uloženého v priestupkovom konaní alebo od uplynutia dobx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovenej pre vedenie údajov na základe posledného záznamu.
Podmienky vedenia evidencie uvedených informácií sú upravené priamo zákonom. Ustx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx opodstatnenie, čo súvisí aj s právnou istotou fyzických osôb, že informácie o ich osobách, resp. vzťahujúce sa k nim, sa nebudú viesť bez časového obmedxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xiatich rokov od ostatnej udalosti (vykonaného trestu a pod.).
Ak pred uplynutím päťročnej lehoty dôjde k vykonaniu nového záznamu (nový trest, novx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
K odseku 16
Zákon ukladá správcovi informačného systému povinnosť viesť údaje uložené v tomto systéme po dobu piatich rokov od uplynutia doby plaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xovnako päťročnú lehotu na vedenie informácií týkajúcich sa členov usporiadateľskej služby.
K odseku 17
Podrobnosti týkajúce sa vytvorenia a prexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxútorným predpisom, ktorým je Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na podujatiach, ktorá bola schválená 12. marca 2014, kedy nadobudla aj účinxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxuje.
Pôjde o pokuty ukladané podľa § 24 ods. 9, § 25 ods. 7 až 11, § 26 ods. 3, § 27 ods. 6 a 8 ZoŠport. Na ostatné pokuty ukladané podľa tohto zákona sa to nevxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xlužby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom. Povinnosť poukázať 50% z uložených a vyzbieraných pokút za hrubé nešportové xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx z pokút uložených futbalistom, basketbalistom, hokejistom a podobne, ale aj polovica z pokút udelených účastníkom podujatia policajtmi v priestupkxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxizátorov podujatí, ak sa klub ako organizátor podujatia dopustí porušenia povinnosti pri organizovaní podujatia.
Na financovaní prevádzky infoxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xôžu byť príspevky športových zväzov, účelové dotácie, dary a iné príjmy. Presná špecifikácia rozmanitých zdrojov príjmu je sprievodným javom tohto úxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výhradne na príjem a úhradu prostriedkov v súvislosti so zabezpečením správy, prevádzky a rozvoja informačného systému a na iné zákonom ustanovené účxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxne prístupný na stránke www.transparentneucty.sk, kde môže každý sledovať, odkiaľ finančné prostriedky prichádzajú, i to, na aký účel boli použité. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho systému alebo ním poverená osoba. Platby z prevádzkového účtu možno vykonať iba v súlade s ustanoveným účelom.
Podľa ZoŠport je správcom účtu nárxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxa od príslušných športových zväzov správu o uložených pokutách, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Aj týmto krokom je zvýraznený prvok verejnej kxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxlušný športový zväz, ktorého orgán takto rozhodol, povinný do konca nasledujúceho mesiaca po jej uhradení odviesť príslušnú sumu na prevádzkový účetx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxx xxsti účtu zákonodarca presne špecifikuje okruh výdavkov, ktoré sú, resp. môžu byť spojené s prevádzkou informačného systému. Z ich výpočtu je zrejmé, žx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xa úseku bezpečnosti a ochrany verejného poriadku na podujatiach a súvisiacich vzdelávacích aktivitách.
K odseku 5
Zverejňovanie informácií súvxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxane k nim náležiacich zmlúv a ich príloh, dodatkov, faktúr, rozhodnutí a správ.
Kontrola použitia prostriedkov z prevádzkového účtu sa vykonáva:
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu správcu informačného systému na základe podnetu na preskúmanie postupu alebo aj bez podnetu,
c)
verejnou kontrolou príjmov, výdavkov a zodpxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxených a uhradených v disciplinárnom konaní príslušného národného športového zväzu alebo jeho členov za porušovanie povinností organizátora rizikoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxníkov takého podujatia, ktoré bolo určené a organizované práve príslušným športovým zväzom, je tento športový zväz povinný zaslať správcovi informaxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxvinností podľa odseku 3.
Uvedené informácie sú následné správcom systému zverejnené na webovom sídle správcu a sú spôsobilé podliehať verejnej koxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpecifikoval, aké údaje je tento subjekt povinný v prehľade uviesť.
Správne delikty a priestupky
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxho zboru alebo z vlastného podnetu ukladať pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. Horná hranica pokuty za jednotlivé porušenia xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxná za správny delikt pokuta až do výšky 50 000 eur. Za správny delikt, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora podujatia dôjde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx Páchateľovi správneho deliktu sa na dobu výkonu sankcie zakáže vykonávať činnosť organizátora podujatí určených presným označením druhu podujatí, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xdo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice. Ustaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxjednanie správneho deliktu. V záujme ochrany nárokov tretích osôb sa zdôrazňuje, že uložením a vykonaním sankcie, nie je dotknutá povinnosť subjektu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x právnickej osoby je správať sa
lege artis
, to znamená v súlade so zákonom. V prípade porušenia zákonom ustanovenej právnej povinnosti dochádza k protixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xlebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne alebo správne delikty. Rozlišujú sa preto súdne trestanie za súdne delikty a správxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xúdnych deliktoch. Trestný zákon rozlišuje trestné činy na prečiny a zločiny.
Mimosúdne, tzv. správne delikty, nie sú obsiahnuté v jednom právnom pxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm právnom predpise, a to v ZoP. Priestupky však možno nájsť aj v iných právnych predpisoch, napríklad v ZoŠport. Iné správne delikty sa členia ešte na viaxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xe ide o konanie, ktorým dochádza k porušovaniu administratívnoprávnych noriem. Toto protiprávne konanie môže byť spôsobené aj nekonaním, teda opomexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxrmy môže spočívať v porušení záujmu chráneného zákonom alebo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe v konaní alebo opomenutí konať), ktoré je opísané v právnej norme, a v prípade ktorého príslušný správny orgán je oprávnený uložiť sankciu v zmysle plaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxne delikty.
Správne delikty:
Pojem správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ixx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú:
-
konanie,
-
protiprávnosť,
-
sankcionovateľnosť,
-
zodxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR: "V kontexte s úpravou právnej teórie, ktorá v rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské koxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxiadkové, sa za delikt považuje len také porušenie povinnosti (konanie alebo opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje, pričom rozlišovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty, u iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa deliktu môžu dopustiť (výstižne to určuje ZoP).
Inx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxlené konanie (či opomenutie). Je potrebné zdôrazniť, že formálne označenie určitého typu protispoločenského konania a tomu zodpovedajúcemu zaradexxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxasť súdneho alebo správneho trestania, je len vyjadrením reálnej trestnej politiky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxtého konania nachádza výraz v platnej právnej úprave a v ich zmenách, voľbe procesných nástrojov potrebných k odhaleniu a dokázaniu konkrétnych skutkxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxcie zaň na základe analógie legis teda treba postupovať v súlade so zásadami trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle právnej úpravy v ZoP alebo TZ.
Uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxná v tom, že trestnoprávne princípy sa analogicky aplikujú i v správnom trestaní, a že trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxadať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému."5)
Najvyšší súd SR v rozsudku z 13. júla 2011 sp. zn. 2 Sžo 201/2010 svojím rozhodnutím uviedoxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxí preto rešpektovať procesné práva obvineného zo správneho deliktu, základné zásady správneho konania a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a záklaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xonanie, ktoré subsumuje základné súdno-procesné princípy a zo štrasburskej judikatúry podľa Najvyššieho súdu vyplýva, že tieto princípy sa vzťahujx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxva, nie je rozhodujúca klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné delikty vnútroštátnym poriadkom. Podľa Európskeho súdu pre ľxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx ohľadu na relatívne nízke sankcie. Vo všetkých veciach, ktoré je možné subsumovať pod pojem "veci trestného charakteru", musí mať osoba, proti ktorej xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uvedenom rozhodnutí, vyplýva zásadný právny záver, podľa ktorého v každom správnom konaní o správnom delikte, ktoré má spĺňať požiadavky Dohovoru, jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x sídle kraja uložiť pokutu fyzickej alebo právnickej osobe, ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu, xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xráva. Zákonodarca namiesto zdĺhavého vypisovania skutkových podstát správnych deliktov jednoduchým a logickým spôsobom odkázal na konkrétne ustaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxžiť len právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. Právny poriadok priznáva určité práva a povinnosti nielen prirodzeným - fyzickým osobáxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovených právnym poriadkom nadobudnúť práva a povinnosti a robiť právne úkony, čiže majú spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitux x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxného zákonníka rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia ziskux
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnenia,
c)
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d)
fyzická osoba, ktorá vykxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xsobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na podklade živnostenského oprávnenia. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník). Zákon č. xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxledovne:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
ak živnostenský zákon neustanovuje inak.
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Policajný zbor (priestupky) z dôvodu možného konfliktu záujmov obcí, nakoľko obce sú v mnohých prípadoch spoluvlastníkom (akcionárom) alebo významxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxsiacich so správou a údržbou športového zariadenia používaného športovým klubom. Nie je zriedkavá ani tá situácia, keď majú obce v orgánoch športovýcx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.7)
Postavenie okresného úradu je definované v zákone č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov v z. n. p., ale aj osobitné zákony. Jedným z týchto zákonov, ktoré ustanovujú pôsobnosť okresných úradov, je aj ZoŠport, a to práve v § 24.
K jedxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxikty podľa odseku 1 môže okresný úrad v sídle kraja uložiť pokutu od 2 000 eur až do výšky 50 000 eur a v prípade, ak došlo k hrubému zanedbaniu povinností orgxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxresný úrad v sídle kraja uložiť aj sankciu, a to zákaz vykonávať činnosť organizátora podujatí, pričom táto bude vo výrokovej časti rozhodnutia okresnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
Pri recidíve správnych deliktov v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xodrobne zdôvodnil s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú uloženie sankcie v určitej výške. Všeobecné konštatovanie protiprávnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxy uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel." 9)
Ide o dispozitívne ustanovenie, ktoré ponecháva na úvahe okresxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxní správnych rozhodnutí o uložení peňažnej sankcie správny súd nepreskúmava len zákonnosť použitia správnej úvahy, ale aj jej správnosť, pričom môže xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm (napr. zákon neumožňuje použitie správnej úvahy, uložená pokuta prevyšuje zákonom stanovenú výšku, za spáchaný správny delikt nemožno uložiť daný xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxávny súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že o peňažnej sankcii malo byť rozhodnuté inak, môže využiť tzv. moderačné oprávnenie a sprxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxojdelenia moci), a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavne neproporcionálne a neprimerane povahe skutku a jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie sprxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxnené. Ak správny orgán diskrečnú právomoc použije v rámci zákonného rámca, z tohto rámca nijakým spôsobom nevybočí, inštitút správnej úvahy nezneužixxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uviesť, že neznalosť zákona neospravedlňuje (ignoratia legis non excusat), na čo správny orgán pri ukladaní pokuty a jej výšky prihliadať nemôže. Pri xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xyť uložená v zjavne neprimeranej výške vo vzťahu k spáchanému správnemu deliktu, dĺžke jeho trvania, ako aj objektu správneho deliktu. Výšku pokuty je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxce, aby bola citeľná v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže ísť o sankciu v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účexx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxch musí mať silu odradiť od protiprávneho postupu.10)
Zákon v odseku 8 ustanovuje objektívnu lehotu (tri roky odo dňa spáchania deliktu) a subjektíxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxúť len v rámci objektívnej lehoty. Uplynutím jedného roka, odkedy sa správny orgán o správnom delikte dozvedel, je správny delikt premlčaný, a to aj v prxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxamená, že ak bol správny delikt spáchaný 1. februára 2013 a správny orgán sa o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnie 2. februára 2016.
V záujme ochrany nárokov tretích osôb sa zdôrazňuje, že uložením a vykonaním sankcie nie je dotknutá povinnosť subjektu postixxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxt za správne delikty, podľa odsekov 2 až 4 a 6, sa delia v pomere výšky 50% ako príjem štátneho rozpočtu, a vo výške 50% ako príjem správcu informačného systxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxedujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola pokuta alebo jej časť uhradená, na prevádzkový účet zriadený podľa § 23 ZoŠport. Týmto sa má zabezpečiť bezprobléxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm účte zriadenom na tento účel. Výdavkom prevádzkového účtu sú výdavky na správu, prevádzku a rozvoj informačného systému, iné výdavky, ktorých cieľox xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxcie aktivity v tejto oblasti.
Priestupky
Z dôvodovej správy
Zákon vymedzuje skutkové podstaty priestupkov podľa jednotlivých subjxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xyzická osoba - nepodnikateľ, podnikateľ by pri porušení tej istej povinnosti zodpovedal za správny delikt podľa § 24. Pri správnom delikte je ustanovexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je povinný vykonávať podnikateľskú činnosť s potrebnou odbornou starostlivosťou. Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažéx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxtrebné podotknúť, že priestupky sú upravené aj v iných právnych predpisoch. Dobrým príkladom je aj ZoŠport, ktorý upravuje samostatné skutkové podstxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné v zákone o priestupkoch alebo iných zákonoch, pokiaľ nejde o iný správny delikt, postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestxx xxx xx x xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prípade nemožno hovoriť o priestupku:
Formálnymi znakmi priestupku sú:
-
všeobecné znaky vymedzené zákonom (napr. vek páchateľa),
-
typoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxozuje záujem spoločnosti.11)
Na zodpovednosť za priestupok postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo
b)
nevedel, že svojím konaním môže porušiť xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe, ak páchateľ:
a)
chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b)
vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xžn 68/2004, 3 Sţ 85/2007, 8 Sžo 28/2007, 8 Sžo 147/2008) je jednotná v tom, že trestnoprávne princípy sa analogicky aplikujú i v správnom trestaní, a že trxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému.12)
Na základe uvedeného možnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxa
nullum xxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xsť o trestný čin. Trestnými činmi sú len také, ktorých skutková podstata je opísaná v Trestnom zákone. To isté tvrdenie platí aj o priestupkoch. Priestuxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Ústavy SR je ústavným princípom hmotnoprávneho charakteru, ktorý ustanovuje, že iba zákon, teda zákonodarca môže definovať trestné činy a tresty za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxech obvineného...
-
Prezumpcia neviny - na každého sa hľadí ako na nevinného, pokiaľ sa právoplatným rozhodnutím nepreukáže opak. Podľa uznesenix xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xrestnom konaní dôkazné bremeno. Netreba zabúdať, že obžalovanému v prípade uznania viny hrozí pomerne vysoký trest odňatia slobody. Preto je nevyhnuxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxk uvedený v obžalobe sa stal, že predstavuje skutočne závažnú hrozbu pre spoločnosť a že práve obžalovaný je skutočne osobou, ktorá sa žalovaného skutkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxchateľa. Táto zásada úzko súvisí s prezumpciou neviny. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o tom, či sa obžalovaný žalovaného skuxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xre odsudzujúci výrok.14)
-
Ne bis in idem
- nie dvakrát v tej istej veci. Zásada
ne bis in idem
, teda zákaz ďalšieho stíhania obvineného pre ten istý sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovšetkým je to totožnosť skutku, o ktorom sa rozhodlo. Či skutok stíhaný v predchádzajúcom konaní je totožný so skutkom stíhaným v druhom zakázanom trexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxi rozhodnutia. V tejto súvislosti poukazujeme na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Tdo 18/2011, v zmysle ktorého "Vzhľadom na ponímanie činu podľx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, teda priestupky, prípadne iné správne delikty a výnimočne aj disciplinárne delikty, ktoré majú trestnoprávnu povahu, pričom povaha deliktu sa v tomxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxkým občanom alebo len skupine osôb so zvláštnym statusom) a z hľadiska účelu a typu sankcie (či má represívny charakter)."15)
-
Zásada oficiality - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxávneho orgánu - zásada oficiality.
-
Zásada legality - správny orgán je povinný konať o každom priestupku, o ktorom sa dozvie.
Vzhľadom na šixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtiť okrem diváka aj organizátor podujatia - fyzická osoba, člen usporiadateľskej služby, dozorný orgán alebo delegát zväzu (napr. ak príde na podujatxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xpoločne s nimi na diváckom násilí a pod.).
Priestupku sa môže dopustiť aj dozorný orgán - fyzická osoba poverená obcou výkonom dozoru na podujatí, ak xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk podujatia zo strany organizátora. Ide o vážne opomenutia, ktoré môžu mať za následok, že sa bude konať rizikové podujatie, ktoré nebude riadne pripraxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxortovom podujatí (môže to byť zamestnanec obce, ako i externá osoba z evidencie hlavných usporiadateľov alebo bezpečnostných manažérov alebo dobrovxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx medzi obcou a osobou, ktorá bola poverená výkonom dozoru a nesplní svoju základnú povinnosť verejné právo nemá dosah. Z pohľadu verejného práva je však xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxmom, a to bez ohľadu na právny vzťah (pracovnoprávny, členský, dobrovoľnícky a pod.) týchto fyzických osôb k subjektu, ktorý ich výkonom dozoru poverixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxupok dozorného orgánu a ani ako správny delikt vo vzťahu k obci, pretože zo strany obce ide o výkon samosprávy.
Priestupku sa môže dopustiť aj delegát xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxží písomnú správu o priebehu podujatia.
Priestupku sa v zmysle komentovaného ustanovenia xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx ide o podujatie, kde majú byť povinne distribuované takéto vstupenky (vstupenky do sektoru hostí na rizikové podujatie, resp. ak o predaji vstupeniek xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstredkúva, predáva, vystaví alebo ponúkne na predaj vstupenky na podujatie s osobitným režimom (zavádza sa priestupkový postih priekupníkov so vstuxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxii (zavádza sa osobitný druh majetkového priestupku spáchaného podvodným spôsobom).
Pri ustanovení druhu a výšky sankcie alebo ochranného opxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx rizikovom podujatí (do 1 000 eur). Za priestupky spáchané pri výkone činnosti organizátora, hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, uspoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xloženie obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov, zvýšenie sadzby sankcie a ochranného opatrenxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx xxahe o výške sankcie platí rovnako tak, ako bolo uvedené v komentári k § 24 ZoŠport, že správny orgán sa musí riadiť správnou úvahou a pri výške pokuty posudxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xx x xx x xx x xxx x 16, § 17, § 19, § 20, § 21 ZoŠport.
Priestupky diváckeho násilia
Z dôvodovej správy
Zákon vymedzuje skutkové podstaty priestupkov diváxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (mládeže, žien a detí) významne zvyšuje závažnosť týchto deliktov, čo odôvodňuje špeciálnu právnu úpravu v osobitnom zákone s možnosťou uloženia vyšxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xerizikového podujatia, bude možné uložiť mu pokutu až do výšky 1 500 eur. Ak sa priestupku diváckeho násilia dopustí účastník podujatia v rámci rizikovxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxcke násilie, alebo jeho bližšia charakteristika. Tento pojem sa nachádza v bilaterálnej medzištátnej zmluve uzavretej medzi Slovenskou republikou x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxkovaná v Zbierke zákonov pod č. 35/2005 Z.z.), ktorej cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu policajných a colných orgánov a účinnejšie tak čeliť trestnej čixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxoly a pátracej činnosti, riadiac sa medzinárodnými záväzkami a svojimi právnymi predpismi. Zmluvné strany sa zaviazali v súlade so svojimi právnymi pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xranice, pričom oblasti spolupráce boli taxatívne vymenované v článku 2, medzi ktoré patril aj bod t), a to "prejavy diváckeho násilia" bez bližšej špecxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxka rasizmu a xenofóbie, uverejneného 15. júna 2011 v čiastke 45/2004 Vestníka Ministerstva vnútra SR, charakterizuje divácke násilie nasledovne: Dixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx škodu na majetku alebo narušujú verejný poriadok.
ZoŠport špecifikuje priestupok diváckeho násilia tak, že sa ho dopustí divák športového podujaxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
-
používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažuxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
vnáša na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1.
textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiex xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxortoviska bez súhlasu organizátora,
-
vhadzuje predmety do priestoru športoviska,
-
v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, graficxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxôsob jeho spáchania. Divák svojim gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom musí hrubo znevážiť, uraziť alebo ohroziť tam uvedené osoby. Príkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, ktorých mravný vývoj môže byť obdobným správaním sa divákov narušený. Je v záujme nielen zákonodarcu, ale aj športových klubov, aby boli na podujatí vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx bezpečným miestom pre deti, ženy a celé rodiny, ktoré majú záujem sa zúčastniť športových podujatí,
-
neoprávnene sťažuje účastníkovi podujaxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xeoprávnene sťažuje ostatným účastníkom podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia (pričom účastníkom podujatia je nielen divák, ale aj oxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xodujatia). Tohto priestupku sa dopustí napríklad ten, kto rôznymi obštrukciami (zátarasy, kladenie prekážok) bráni prejazdu klubového autobusu so xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx ako je v záujme zákonodarcu zabezpečiť pokojný príchod, je v jeho záujme zabezpečiť pokojný, bezpečný a nerušený odchod účastníkom podujatia z miesta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xriestupku proti verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa ZoPx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xýzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b)
poruší nočný kľud,
c)
vzbudí verejné pohoršenie,
d)
znečistí verejné priestranstxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnnosť upratovania verejného priestranstva,
e)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
g)
poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný obxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostnýxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím,
ch)
použije pyroxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone,
j)
poruší zákaz používať oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xôže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xolníka, ustanovený v osobitnom predpise,
k)
poruší zákaz používať označenie "súdny exekútor", "exekútorský úrad" alebo od nich odvodené tvary sxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpise,
l)
v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje orxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xrganizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xbrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxké vyznanie,
c)
dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) ZoP alebo priestupku proti majetku podľa § 50 ZoP úmyselným zničením alebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxo vyznania.
Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto:
a)
inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxganizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d)
úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
f)
napomáha osobnou účasťou násilnému vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxpku proti majetku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeľ a to, že bol tento priestupok agresívnej povahy spáchaný v súvislosti s účasťou na podujatí.
Za priestupky diváckeho násilia možno uložiť sankcix x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxie, možno uložiť pokutu až do výšky 3 000 eur. Obmedzujúce opatrenia sa budú ukladať podľa toho, či ide o recidívu zo strany páchateľa priestupku, ako aj vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xrestnoprávnu rovinu najmä u rasovo motivovaných trestných činov [§ 140 písm. d) a f) TZ], trestných činov extrémizmu (§ 140a TZ) a diváckeho násilia (§ xxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čase a mieste konania verejného podujatia alebo v jeho okolí alebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxenie, kultúrne, športové a iné podujatie prístupné verejnosti. V zmysle pokynu generálneho prokurátora SR z 5. marca 2014, ktorým sa upravuje postup pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxor, krajský prokurátor a generálny prokurátor s prihliadnutím na odborné znalosti, životné skúsenosti a skúsenosti s problematikou rasovo motivovaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vybavovaním uvedenej agendy a jedného prokurátora jeho zastupovaním. Poverený prokurátor okresnej prokuratúry v týchto trestných veciach:
a)
vxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxbnosť prokurátora vo vykonávacom konaní,
d)
vypracúva v súlade s osobitným predpisom stanoviská k podnetom na využitie mimoriadneho opravného pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxjím stanoviskom nadriadenému poverenému prokurátorovi za účelom ich zovšeobecnenia alebo zjednotenia rozhodovacej praxe v prípravnom konaní a v koxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. ZoP v § 51 upravuje subsidiárnu pôsobnosť zákona o správnom konaní na konanie o priexxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxkovať procesné ustanovenia ZoP, ktoré sú obsiahnuté v § 51 až § 88b a podporne ustanovenia Správneho poriadku tam, kde špeciálna úprava chýba.
Posxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohyx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx x xxxx je aj odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva. Osobitným zákonxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxebo orgánov oprávnených objasňovať priestupky, alebo na základe oznámenia fyzickej osoby, alebo právnickej osoby. Správne orgány a orgány oprávnenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxsňovať priestupky ukončuje vec niektorým z týchto xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4 ZoP zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok spáchala konkrétna osoba,
c)
odovzdá vec príslušnému xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxo ak ide o trestný čin,
d)
predloží správu o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému správnemu orgánu, ak tu xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvajú z úradnej povinnosti -
ex officio
, pokiaľ nejde o priestupky návrhové, ktoré sa prejednávajú len na návrh. Ministerstvo môže začať konanie o priesxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxu orgánu, začne konanie o priestupku bezodkladne, najneskôr do 30 dní. O priestupku vykoná správny orgán v prvom stupni ústne pojednávanie. V neprítomxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxaví bez náležitého ospravedlnenia, alebo bez dôležitého dôvodu.
O zastavení priestupkového konania sa vyhotoví rozhodnutie.
Cieľom správnexx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxxxxé konanie končí. Výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxia sankcie a o trovách konania. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR "Keďže zákon o priestupkoch upravuje špeciálne len náležitosti výroku rozhodnutxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxs o správnom konaní."15)
Proti rozhodnutiu o priestupku môže podať odvolanie len obvinený. V zmysle ZoP včas podané odvolanie má odkladný účinok. xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zásade, zmeškanie 15-dňovej lehoty má za následok, že odvolací orgán rozklad odmietne z dôvodu, že nebol podaný včas. Podľa § 28 Správneho poriadku "sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx istej lehote urobí zmeškaný úkon. Správny orgán môže tejto žiadosti priznať odkladný účinok. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxie zmeškanej lehoty viaže na splnenie určitých podmienok. Jednak dôvodom zmeškania lehoty musia byť závažné dôvody a zároveň o odpustenie zmeškania lxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxl byť zmeškaný úkon urobený, nemôže uplynúť doba dlhšia ako jeden rok. Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. Maximálna lehota, v rámci ktorxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxny orgán ani nebol oprávnený skúmať závažnosť a dôvodnosť dôvodov, pre ktoré došlo k zmeškaniu lehoty a takýto návrh by musel odmietnuť z dôvodu, že uplyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxžný dôvod, pri ktorom je prípustné podať návrh na odpustenie zmeškania lehoty, sa vyjadril Najvyšší súd SR, podľa ktorého "možno ustáliť, že ide o tak záxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxklad o nehodu, úraz, živelnú pohromu, závažné rodinné komplikácie, náhle ochorenie s tou podmienkou, že ich dôsledkom bolo vylúčenie účastníka konanxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx x x x
xxxavuje sa inštitút predbežného opatrenia spočívajúceho v uložení predbežného zákazu účasti na určených športových podujatiach osobe obvinenej z prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxupkové konanie, v účasti na ďalších podujatiach. Zabezpečovacia funkcia predbežného opatrenia tkvie aj v schopnosti zabrániť dočasnou a provizórnox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxrebné primárne vyzdvihnúť atribút provizórnosti, ktorý je zrejmý už z jeho označenia "predbežné opatrenie", z ktorého jasne a jednoznačne vyplýva, žx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxe musí vyplývať z okolností konkrétneho prípadu, a najmä v potenciálnom páchaní ďalších priestupkov zo strany obvineného. Je potrebné podčiarknuť, žx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia o priestupku. Uloženie predbežného opatrenia prichádza do úvahy len v štádiu, kedy je osoba z priestupku obvinená a je predpoklad, že by mohla pácxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
Predbežný zákaz bude ukladať Policajný zbor v režime právnej úpravy podľa Správneho poriadku, a tento má podstatný význam, nakoľko absencia úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxach.
Podľa § 43 písm. a) Správneho poriadku správny orgán môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie jeho účelu uxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xtorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť. Predbežné opatrenie zaniká aj uplynutím doby, na ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa úvahe orgánu Policajného zboru. Predbežné opatrenie nie je možné predlžovať.
Rozhodnutie o uložení predbežného zákazu sa doručí do vlastných rúx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxý) účinok a zostane v platnosti až do rozhodnutia odvolacie orgánu.
K odseku 5
Jednou z možností ako vyriešiť priestupok zo strany orgánu Policajnéxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxen z predpokladov, pričom sa nevyžaduje ich naplnenie kumulatívne. Napomenutie prichádza do úvahy, ak bol spáchaný priestupok podľa § 25 alebo § 26 Zoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxosti odsúdená ani postihnutá za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí. K jednej z týchto dvoch podmienok musí obligatórne pristúpiť pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená a možno predpokladať, že takéto vybavenie priestupku je postačujúce. Ide najmä o to, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxeku 6
Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Blxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm obvinený z priestupku vyjadril ochotu pokutu zaplatiť. Blokové konanie príslušný orgán vykonáva priamo na mieste zistenia priestupku. Proti uložexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxm podpisom páchateľa na bloku, sa tento stáva právoplatným a nie je ho už možné napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami a ani niektorými mimoriadnymx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok. V rozkaznom kxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxžno vydať, ak obvinený z priestupku je zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Rozkaz má rovnaké nálexxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatnxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch, vykonateľné, je potrebné, aby obsahovalo náležitú a podrobnú špecifikáciu podujatia tak, aby bolo nesporné, ktorého podujatia sa páchateľ nemôžx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zväzom, prípadne zákazom účasti na stretnutiach konkrétneho športového klubu, a to či už v domácom alebo vonkajšom prostredí. Obmedzenie môže spočívxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xedy možno páchateľovi uložiť sankciu až dvojnásobku inak ukladanej pokuty či obmedzujúceho opatrenia
Predmetné ustanovenie je logické, pretože xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxčne výchovne a neodradila ho od páchania ďalších priestupkov.
K odseku 9
Rovnako, ako výnosy z pokút za správne delikty, aj výnosy z pokút za priestuxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxal rozhodnutie o uložení pokuty, je povinný pokuty, ktoré sú príjmom správcu informačného systému, odviesť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiacix x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xungovanie informačného systému. Správca informačného systému sústreďuje príjmy podľa odseku 1 na samostatnom mimorozpočtovom účte zriadenom na texxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxejného poriadku a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvi informačného systému.
Spoločné ustanovenia
Obec ako organizátor podujatia
Z dôvodovej správy
Ak je organizátorom verejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx takéto podujatie vzťahuje len v presne vymedzenom rozsahu. To neplatí, ak je obec organizátorom rizikového podujatia, v takom prípade sa zákon uplatňxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxmi podujatia sú iné fyzické alebo právnické osoby, v takom prípade bude mať obec postavenie bežného organizátora a na organizovanie takého podujatia sx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtí vykonáva fyzická osoba poverená Policajným zborom. Obec v takom prípade konanie podujatia oznamuje Policajnému zboru. O prípadných správnych delxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxoroch podujatí podľa tohto zákona.
KOMENTÁR
K odseku 1
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení základnou úlohou obce pri výkone samospráxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxateľov, a to aj organizovaním športových podujatí. Ako je uvedené v dôvodovej správe k ZoŠport, organizovanie verejného športového podujatia obcou pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxých podujatiach ako organizátor:
-
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť,
-
zabexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xodujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa § xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisu, ktorým je zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izixxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach,
-
zabezpečxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa zákona č. 219/1996 Z. z na mieste konania poduxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxraví,
-
zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému sxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxmu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia inxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo zariadenia,
-
zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná,
-
zabxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxrodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
-
zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby,
Obec je povinná sa riadiť aj § 7, § 14 ods. 1 x xxxx x xxxxx xx xx xxx x xx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xrávny režim, ale režim v zmysle ZoŠport. Rizikovým podujatím je podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alexx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedia. Základnou povinnosťou organizátora každého podujatia je oznamovacia povinnosť, teda riadne oznámenie podujatia obci, na území ktorej sa má poxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určoval, že toto oznámenie muselo byť podané písomne, nový zákon priniesol zefektívnenie tejto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxetnutí svojich družstiev schválený na celý ročník dopredu (ide najmä o stretnutia organizované športovými zväzmi, pričom je zrejmé, že tento rozpis nxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxlosovaní súťaži ich nie je možné predvídať; rozlosovania na celý ročník sú bežné pri organizovaní hokejových, futbalových, hádzanárskych a iných podxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx žiadosť klubu - akútne ochorenie športového družstva, vonkajšie vplyvy - počasie, poprípade neplánované udalosti - postup klubu v niektorej z pohároxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xznamovať prípadné jednotlivé zmeny oproti pôvodnému rozpisu. To však nevylučuje, že určité podujatie môže byť s odstupom času vyhodnotené ako rizikoxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa sociálnych sieťach a pod. V takom prípade je potrebné oznámiť obci, že niektoré zo stretnutí bolo na základe získaných informácií vyhlásené za rizikoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx obsadenosť nad 90% haly s kapacitou 2 000 divákov a viac), pričom v takom prípade treba doplniť všetky náležitosti oznámenia rizikového podujatia, resxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxrna ochrana, zdravotnícka pomoc, hosťujúci klub) komunikovať a koordinovať bezpečnostné opatrenia za organizátora.
Ak ide o podujatie organizoxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia zostávajú rovnaké. Pokiaľ ide o povinné náležitosti, ktoré musí oznámenie obci obsahovať, tie boli novým zákonom modifikované, rozlíšené a rozšíxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe obci povinný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxstupovať ako orgán dozoru a na strane druhej ako organizátor podujatia a
de facto
kontrolovať seba samu. Ak ide o organizovanie nerizikových podujatí xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxí o organizovaní rizikového podujatia, treba sa striktne riadiť ustanoveniami ZoŠport. Úlohu dozorného orgánu v takom prípade plní osoba, ktorú výkoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxou, ale druhým alebo ďalším spoluorganizátorom je iná osoba ako obec. To neplatí, ak by podujatie organizovalo viacero obcí spoločne.
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtočnosti, ktoré sú obsahom právnej úpravy zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
KOMENTÁR
K xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xstanovenia komentovaného zákona. V takomto prípade možno hovoriť o vzťahu
lex specialis derogat legi generali
vo vymedzených otázkach. Ide o vyjadrxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ktorý upravuje určité špeciálne otázky (lex specialis). V našom prípade je špeciálnym právnym predpisom zákon o organizovaní verejných športových pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx vymedzených otázkach, z dôvodu, že zákon výslovne uvádza, kedy sa všeobecný predpis použije. V ostatných procesných otázkach sa bude aplikovať lex spxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxahu nadriadenosti a podriadenosti, platí zásada
lex specialis derogat legi generali
, teda pokiaľ špeciálny predpis obsahuje odlišnú právnu úpravu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xozpore so záujmami chránenými týmto zákonom,
-
rozhodovania obce o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredložil povolenie podľa osobxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxíkov, alebo užívateľov pozemkov, alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia a
-
podujatie sa mx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať, alebo vážnu ujmu na životnom prostredí,
-
uskutočnenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxx x xxxujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.
-
rozhodovanie obce o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohroxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeľstva, alebo ohrozovalo životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxx x xxxxxx xodujatia zo strany dozorného orgánu, ak organizátor podujatia ani po upozornení dozorným orgánom na zistené nedostatky nesplní niektorú z týchto povxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx
x
x xxxxxx x xxrávnych deliktoch v zmysle § 24 ZoŠport,
-
v konaní o uložení predbežného opatrenia v súlade s § 27 ods. 2 a 4 ZoŠport.
K odseku 2
Podľa § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právom chránené záujmy, alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ako aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxť na konaní, aby v ňom mohli obhajovať svoje práva alebo právom chránené záujmy. V prípade, že sa takéto konanie už začalo, vzniká takýmto osobám procesnx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxtýkať jeho práv, právom chránených záujmov alebo povinností, priznal postavenie účastníka konania a takto s ním zaobchádzal až dovtedy, kým sa preukáxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxať sa ustanoveným postupom svojich práv na súde alebo na inom orgáne SR, a odsek 2 tohto ustanovenia zaručuje tomu, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xaždý mohol domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne SR. Ústxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxde alebo na inom orgáne SR, ale aj právo byť účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach. Z toho vyplýva, že každý má ústavné pxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zákonom možno stanoviť okruh účastníkov konania a postup domáhania sa práv, ale nemožno ním daný subjekt vylúčiť z konania, v ktorom sa rozhoduje o jehx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xstavy SR. Ak je obsahom práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR možnosť vyvolať svojím prejavom vôle konanie súdu alebo iného zákonom určeného orgánu o právaxxx xxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxých sa koná. V Slovenskej republike sa zásada, že každý má právo byť účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach, odvoditeľxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xonastéres c. Grécko, z 1. septembra 1997, séria A č. 301-A) vzťahuje aj na správne konanie (pozri Nález Ústavného súdu SR zo 7. marca 2002 sp. zn. PL. ÚS 14/xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxvaniu uvedených zásad zaužívaných v správnom práve.
K odseku 3
Na rozdiel od všeobecnej úpravy Správneho poriadku sa ustanovuje, že rozhodnutia x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávoplatnosť dňom ich vydania. Proti týmto rozhodnutiam nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ich nemožno preskúmať mimo odvolacieho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxutnosti flexibility a určitej akčnosti. Je nesporné, že konanie o riadnom alebo mimoriadnom opravnom prostriedku (po dni konania podujatia), by mohlx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxi ich rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie je preskúmateľné v rámci správneho súdnictva, čo je vexxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Je potrebné mať na zreteli, že sa uhrádza skutočná škoda (
damnum emergens
) a ušlý zisk (lucrum cessans). Tento nárok si môže uplatniť organizátor voči oxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov,
c)
zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci,
d)
rozhoxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxť vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
Súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené. Súd zruší rozhodnutie správneho oxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxazaný.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadok a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. júla 2016 a komplexne nahradili dovtedy platný a účinný zákon xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeho súdnictva: Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvených týmto zákonom.
Zákon pozitívne a negatívne vymedzuje, čo patrí a naopak, čo nepatrí do jeho právomoci.
Správne súdy rozhodujú v konaniacx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy:
-
ak nedošlo k vyčerpaniu riadnych opravných prostriedkov,
-
predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli mať xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxkého stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti; to neplatí na rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxávnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,
-
správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xné súkromnoprávne veci, v prípade právomoci súdu v civilnom procese,
-
rozhodnutia, opatrenia, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Ak dôjde k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy je súd na návrh žalobcu povinný posúdiť aj zákonnosť skôx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxá podmienka, že skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie bolo preň záväzné a ak skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie nebolo možné samostatne preskúxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xísm. a) až d) Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, proti ktorému podal protexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxátora, môže podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené. Prokurátor je taktiež oprávnexx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxa konanie vo veciach územnej samosprávy.
V tomto smere, s prihliadnutím na tému komentára, je najdôležitejšie konanie obsiahnuté v tretej časti prxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy. Ochrany iných ako subjektívnych práv sa môže domáhať len prokurátox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyhovel jeho protestu a nezrušil ním napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Zainteresovaná verejnosť je oprávnená podať správnu žalobu proti rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s níx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia neuplynuli viac ako tri roky, a ak sú tieto podmienky splnené, uznesením rozhodne, že orgán verejnej správx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo opatrenie opomenutému účastníkovi, správny súd mu i bez návrhu môže uznesením uložiť pokutu. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe alebo opatrenie.
Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xd právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora. Zainteresovaná verejnosť musí správnu žalobu podať v lehotx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxustiť.
Podanie správnej žaloby nemá v zásade odkladný účinok, ak správny súdny poriadok alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Správny súd môžx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxledkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či fixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxm záujmom,
b)
ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxzpore so záujmom Európskej únie.
Ak správny súd po preskúmaní rozhodnutia alebo opatrenia žalovaného dospeje k záveru, že žaloba nie je dôvodnáx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
x)
bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu,
b)
ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený,
c)
vychádzalo z nesprávneho pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci,
f)
skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatrenia vo veci samej.
Vo výroku rozsudku správny súd uvedie označenie orgánu verejnej správy, číslo jeho rozhodnutia alebo opatrenia a deň vydxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu verejnej správy.
Vzťah k súvisiacim predpisom
Z dôvodovej správy
Kvôli jednoznačnosti sa ustanovuje, že uplatnenie oprávnenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxriadok a bezpečnosť na podujatí. Ich výkon nie je možné považovať za sankciu, ktorá by mohla tvoriť prekážku pre ďalší postup v trestnom konaní alebo v prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxie dvakrát v tej istej veci) je základnou zásadou procesného práva a znamená, že o tej istej veci nie je možné rozhodnúť znova. Výkladovou pomôckou v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxbruára 1991. Odporúča vládam členských štátov, aby sa vo svojom práve a praxi riadili zásadami, ktoré vyplývajú z tohto odporúčania. Pokiaľ ide o rozsax xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxom, či už pokuty, alebo iné sankčné opatrenia či už peňažné alebo nepeňažné. Tieto tresty sú označované ako správne sankcie. Podľa zásady č. 3 tohto odpoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ten istý spoločenský záujem. Uvedené zakotvuje zásadu
ne bis in idem
(nie dvakrát o tom istom), podľa ktorej nik nemôže byť dvakrát potrestaný za ten isxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xituácie, pri ktorej jedno protiprávne konanie (prečin) konštituuje dva alebo viacero protiprávnych skutkov v zmysle správneho práva, z ktorých každx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dvom alebo viacerým správnym orgánom, na základe zákonov (ustanovení) chrániacich rôzne spoločenské záujmy, každý z týchto orgánov musí vziať do úvaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxorúčania je zrejmé, že súbeh správnych deliktov nie je vylúčený, musí byť však zohľadnený pri ukladaní sankcie, kedy každý z orgánov musí vziať do úvahy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxm za ten istý skutok.19)
Ustanovenie § 14 ZoŠport upravuje oprávnenia a povinnosti usporiadateľskej služby, pričom zákon dostatočne podrobne vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo pokojný a nerušený priebeh. Zásah usporiadateľskej služby možno vnímať ako určitý druh sankcie (napr. usporiadateľská služba má oprávnenie neumožxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn, aby sa zdržal nevhodného správania, alebo sa odmieta podriadiť výzve usporiadateľovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xsporiadateľská služba. Toto opatrenie má veľký význam, najmä z dôvodu izolovania možných zárodkov, ohnísk eskalácie napätia, provokácií, prípadne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby však nemusí byť sankciou v definitívnom slova zmysle a nevhodné správanie diváka môže mať aj ďalšie, napríklad trestnoprávne následky [napr. ax xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xoprípade sa dopustí svojim konaním trestného činu výtržníctva (§ 364 TZ)].
Načrtnutú situáciu je potrebné vnímať aj z druhej strany, a to potenciálxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxi budú nastávať aj takéto situácie. Keďže usporiadateľská služba v zmysle § 14 ZoŠport má oprávnenie zasiahnuť a takto uložená sankcia (napr. vyvedenxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xkamžitého preskúmania postupu usporiadateľskej služby a zjednania nápravy. Prípadný spor o oprávnenosti vylúčenia z podujatia a náhrade škody, ak kxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxbiť u účastníka podujatia aj nemajetkovú ujmu, a to v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä životx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxže neadekvátny a neoprávnený zásah usporiadateľskej služby spôsobiť aj zásah do ľudskej dôstojnosti a cti a môže ju znevážiť v radoch širokej verejnosxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxžnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (relutárna náhrada).
Disciplinárny postih podľa vnútorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx keď orgány verejnej správy, ako aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré vedú správne, trestné alebo priestupkové konania pre porušenie noriem verejnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxolov je upravené samostatným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v z. n. p. Štxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi a hrdosti národa, nie je možné ich používať spôsobom svojvoľným, dehonestujúcim, znevažujúcim, ale je potrebné im prejavovať náležitý rešpekt a úctxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxdaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu. Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacox xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxní a ochrane osobných údajov podľa ZoŠport sa postupuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxažuje osoba, ktorú možno určiť či už priamo alebo nepriamo na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo charakteristík.
Spracovanie oxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxskoršieho práva. V spoločných ustanoveniach vyjadrí normotvorca to, čo je pre všetky normy príslušného normatívneho aktu spoločné. V čase pôsobenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxoužívajú neskoršie normy, ktorých platnosť a účinnosť vznikla. Nastáva teda situácia, počas ktorej právne vzťahy, ktoré vznikli na podklade skoršiexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenia tvoria neoddeliteľnú súčasť takmer každej právnej úpravy a ich funkciou je zabezpečiť v zásade plynulý prechod z dosiaľ platného a účinného režimx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx jasne určiť pravidlá aplikácie starej, resp. aj novej právnej úpravy na už v minulosti vzniknuté právne vzťahy.20) Keď intertemporálne ustanovenia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xrechodné, je teda úprava dočasného pôsobenia skoršieho aktu v budúcnosti, resp. spolupôsobenia skoršieho a neskoršieho aktu v prechodnom období, v kxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxerovanie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxáva formou testu zahŕňajúceho nasledovné oblasti:
-
právnu úpravu súvisiacu s organizovaním podujatí,
-
verbálnu a neverbálnu komunikáciu,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xabezpečenie požiarnej ochrany a
-
praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.
Odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 288/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxané vzdelávacie zariadenia, ktoré osvedčenie vydali na základe vykonanej skúšky, a toto slúžilo ako doklad o získanej odbornej spôsobilosti. Osvedčxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkonaní skúšky.
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxobilosť im ostáva zachovaná do 31. decembra 2017. Od 1. januára 2018 sa na nich začne vzťahovať právna úprava podľa ZoŠport a sú povinní absolvovať opakoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlavných usporiadateľov a usporiadateľov, ktorí sú povinní nahlásiť svoje údaje správcovi informačného systému v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 6 ZoŠporxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Predmetné ustanovenie upravuje prechodné ustanovenia k zmenám uskutočneným s účinnosťou od 1. januára 2016. Rieši výkladový problém platnosti odboxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xusieť delegát absolvovať opakované overenie spôsobilosti podľa § 13a ods. 6 ZoŠport.
PRÍL.
VZORY DOKUMENTOV
Vzor č. 1
 
        Potvrdenie o zdravotnxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
              xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------
 
 
Titul: .......... Meno: .......... Priezvisko: ..........
 
 
Dátum narodenia: ..........
 
 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 
 x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej 
spôsobilosti osoby na výkon činnosti hlaxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 
 
xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého usporiadateľa a bezpečnostného manažéra
 
 
 
V .......... dňa ..........
 
 
                                ---------------------------------------
                                 Pečiatka a podpis zmluvného lexxxx
 
 
 
xxxx xx x
 
                 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
        xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------
 
 
Titul: .......... Meno .......... Priezvisko: ..........
 
Dátxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
 
 
 
 x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx 
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxzuje písomným čestným vyhlásením. Čestne prehlasujem, 
že som nebol právoplatne odsúdený za:
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin protx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xepublike, úmyselný trestný čin 
  proti poriadku vo verejných veciach,
c) trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d) iný trxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, s použitím nátlaku alebo v súvislosti 
  s účasťou na verejnom podujatí.
 
 Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu xxxxxx xxx xxxx 
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxe podmienky bezúhonnosti usporiadateľa.
 
 
 
V .......... dňa ..........
 
                                ---------------------------------------
                                 Pečiatka a podpis zmluvného lekárx
 
 
 
xxxx xx x
 
                     xxxxxxx xxxxxxxxx
         xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------
 
 
Týmto sa záväzne prihlasujem na odbornú prípravu usporiadateľa.
 
 
 
Titul: .......... Mexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
 
 
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
 
 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 
 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxkej pošty: ..........
 
 
 
Mám záujem o nasledovný termín odbornej prípravy 
I--------------------------I------I-------I------------------------x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x   x    x xxxxxx xxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx          x   x    x xxxxxx xxxxiac). (rok) I
I--------------------------I------I-------I------------------------I
 
 K prihláške prikladám v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z.:
 
1. doxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx
 
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx
 
 
 
 
 
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxs: ..........
 
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvzory/rady-pre-kazdeho/o/zakonna-povinnost-nosit-obciansky-preukaz-pri-sebe-neexistuje.html
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx? 20. mája 2014, uverejnené na www.ucps.sk
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 189
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovaný bez ohľadu na zavinenie, niekedy tiež označovaný ako tzv. "iný správny delikt", na rozdiel od priestupkov, správnych deliktov fyzických osôb a pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, uverejnený na www.ucps.sk
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR