569/2007 Z.z.

Zákon o geologických prácach (Geologický zákon) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 268/2010 Z.z., zákona č. 110/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 311/2013 Z.z. a záxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxne:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) (ďalej lxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) a nahradil ho úplne novým moderným geologickým zákonxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm a potrebám geologickej praxe. Požiadavkám praxe nezodpovedali mnohé ustanovenia, ktoré boli predmetom oprávnenej kritiky jednotlivých subjektox xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxčení, zmene a zrušení prieskumného územia. Účelom nového geologického zákona bolo preto okrem iného vymedziť možnosti ako aj pravidlá realizácie geoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx predmet úpravy zákona. Zákon sa po úvodnej vete, najmä ak ide o rozsiahlejší text, začína úvodnými ustanoveniami (úvodným ustanovením), ktoré obsahuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Prvou ucelenou oblasťou spoločenských vzťahov, ktorá je predmetom regulácie geologického zákona, sú podmienky projektovania, vykonávania, vxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxy geologických prác boli v SR regulované zákonom, je skutočnosť, že geologické práce sa týkajú nerastného bohatstva, ktoré je podľa čl. 4 ods. 1 Ústavy vx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x zásob nerastného bohatstva v záujme jeho systematického poznania, ochrany a využívania. Geologické práce preto nemožno vykonávať živelne a svojvoľxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxia a kontroly geologických prác sú predmetom úpravy druhej až šiestej časti geologického zákona.
Projektovanie geologických prác je odborná činnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a technický postup ich odborného a bezpečného vykonávania. Vyhodnotením zrealizovaných geologických úloh a vykonaných geologických prác je v dokumxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxitné náležitosti. Vyhodnocovanie geologických úloh má význam nielen pre vyhodnocovanú geologickú úlohu z hľadiska miery dosiahnutia jej cieľa v proxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmnou súčasťou úpravy geologického zákona je aj kontrola geologických prác, ktorá slúži na kontrolu toho, ako zhotovitelia geologických prác, objednxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xblasťou spoločenských vzťahov, ktorá je predmetom regulácie geologického zákona, je pôsobnosť štátnej geologickej správy. Geologický zákon ustanxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxá správa je v SR budovaná na koncentrovanom princípe, čo znamená, že je reprezentovaná MŽP SR (ďalej len "ministerstvo") ako ústredným orgánom štátnej xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xykonávania, vyhodnocovania a kontroly geo-logických prác vykonáva ministerstvo ako príslušný správny orgán.
Treťou, ucelenou oblasťou spoločxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxnnosti orgánu štátneho geologického dozoru, ktorým je ministerstvo, ktoré aj sankcie ukladá. Sankcie slúžia na zabezpečenie plnenia povinností vypxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxívny charakter.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx x1/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx x.v. ES L 164, 30.6.1994).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.9.2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú.v. EÚ L 255, 30.9.2005)x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú.v. EÚ L 140, 5xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxravuje jednotlivé spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s geologickými prácami, a to najmä ich projektovania, vykonávanie, vyhodnocovanxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na základný geologický výskum a regionálny geologický výskum.
Základný xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxý geologický výskum zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, enviroxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xrác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, hodnotia sa hydrogeologxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxgických činiteľov vrátane vplyvov ľudskej činnosti na tieto činitele. V rámci tohto výskumu sa tiež odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia. Jeho súčasťou je aj gxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch štruktúrach a podzemných priestoroch, ďalej sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov a zabezpečovanie a likvidácia sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xody, zisťuje a overuje sa ním ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu. Zisťujú a overujú sa aj geologické pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa priemyselné využívanie geotermálnej energie.
Hydrogeologickým prieskumom sa:
a)
skúmajú hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx vody v pásme nasýtenia, podmienky využívania podzemných vôd vrátane vôd a geotermálnych vôd na rôzne účely, podmienky ochrany ich množstva a ich kvalixx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxrnín.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb, vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spraxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby, podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby, spracúvajú sa geologxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia.
V tejto súvislosti treba uviesť aj geologický prieskum ŽP ako súčasť geologického prieskumu. Zisťxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia, pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch. Zisťujú a overujú sa geologické podmienxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, geochemické, inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxogický zákon definuje aj okruh prác, ktoré sa považujú podľa geologického zákona za geologické práce, ale len ak súvisia s geologickým výskumom, s geolxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxchemické práce - medzi geofyzikálne práce patria napríklad geofyzikálne merania. Tieto sa vykonávajú o. i. metódou odporovej tomografie (MES) kombixxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xeofyzikálno-geologických rezov územím so zachytením nehomogenít a rozhraní. Geochemické práce sú napríklad atmogeochemické merania, ktoré pomáhxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxhnické práce pozostávajúce z vrtných prác, terénnych skúšok (hydrodynamické skúšky, stopovacie skúšky a zriadenie objektov na meranie prietokov). xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xri roky odbornej praxe.
K odsekom 5 xx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmu sa považujú za geologické práce, a to najmä z dôvodu požiadavky odbornej spôsobilosti podľa geologického zákona na ich vykonávanie.
Medzi prácex xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxkonáva po skončená vlastných geologických prác a realizuje sa na základe výsledkov geologických prác uvedených v záverečnej správe. Monitorovanie gxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a časových intervaloch. Monitorovanie geologických faktorov ŽP slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenix xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx a činnosti. Monitorovanie geologických faktorov ŽP zabezpečuje sledovanie horninového prostredia po ukončení geologického prieskumu, vyhodnocoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x odsek 2 geologického zákona;
b)
sanácia geologického prostredia - geologickým prostredím je povrchová časť litosféry, ktorá bezprostredne ovpxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na zamedzenie vzniku, odstránenie príčin a následkov, zníženie alebo izoláciu vplyvox xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí a odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x odsek 2 písm. c), d) alebo e) geologického zákona, teda odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum alebo na gxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxeniu poruchy geologického prostredia napr. zosuvom alebo eróziou, pri sanácii environmentálnej záťaže ide o sanáciu kontaminácie, teda odstránenix xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xátok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí a odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xdsek 2 písm. c), d) alebo e) geologického zákona, teda odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum alebo na geoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa a sanácie environmentálnej záťaže;
e)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku - ide o geologické práce vykonávané na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx príslušná vzhľadom na druh geologických prác, na ktoré nadväzuje vypracovanie geologickej štúdie alebo odborného geologického posudku.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx x xx x xx x xxxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb. Ústavy Slovenskej republiky
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx geologický zákon v z. n. p.
Vymedzenie niektorých pojmov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 3 geologického zákona definuje, resp. vymedzuje na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxoblémovej interpretácii a aplikácii geologického zákona sú v ňom a na jeho účel legálne definované. Tieto legálne definície sa vzťahujú len na geologixxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe na vymedzenie geologických prác v § 2 geologického zákona. Geologické dielo je dielo potrebné na vykonávanie geologických prác. Geologické práce mxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx diela. Z povahy geologických prác vyplýva, že predstavujú zásah do zemskej kôry.
Geologickými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxý vrt a iné vrty. Banské diela môžu byť horizontálne, najmä štôlne slúžiace na prepravu rudy a osôb, zvislé, najmä štôlne, ktoré umožňujú vzostup výťahox xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xdroj geologických informácií.
Písmeno b) - Geologický objekt je tiež potrebný na vykonávanie geologických prác. Geologický objekt sa od geologicxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxreby pre vykonávanie geologických prác. Po ich ukončení a vyhodnotení sa geologický objekt zlikviduje, ak by ho nechcel objednávateľ využiť inak. Geoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané na základe žiadosti fyzickej osoby alebo na základe žiadosti právnickej osoby, ktorá mieni vykonávať geologické práce. Geologické oprávnenix xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlogické práce ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) geologického zákona. Vydané geologické oprávnenia vedie ministerstvo v Regixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxké činitele ŽP, teda vlastnosti zložiek geologického prostredia, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú životné prostredie a možnosti využitix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxie geologického prostredia. Geologický prieskum ŽP zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej voxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.
Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže, environmentálne záťaže a prieskum environmentálnej záťaže, hodnotenie rizika vyplývajúxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxavia ľudí a aby nedošlo k ohrozeniu ŽP.
3.
Geologické podmienky na zriadenie a prevádzku podzemných úložísk rádioaktívnych nerastov a iných odpadxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxtitucionálnej kontroly zodpovedá štát. V SR možno ukladať len rádioaktívny odpad, ktorý sa vyprodukoval na jej území, ak medzinárodná zmluva, ktorou xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxemné úložisko rádioaktívnych odpadov možno umiestniť len na pozemku, ktorý je xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x Geotermálna voda je podzemná voda. Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxotermálnu vodu sa však považuje len voda s minimálnou teplotou 20 °C v mieste výveru.
Písmeno f) - Hydrogeologický prieskum je zameraný na skúmanie pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xelkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitéhxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxžstvo podzemných vôd, geotermálnych vôd a minerálnych vôd a ich kvalitu pre účely spracovania geologických podkladov pre ich ochranu a využívanie.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie. Využívanie geotermálnej energie je jedným z obnoviteľných zdrojov energie. Ide o využívanie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxv bazénovej vody, ako primárna energia pre chod tepelných čerpadiel, ďalej môžu slúžiť ako liečivé vody a pod.
Okrem geológie sa pri hydrogeologickxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcií. Jednou z takýchto metód je hĺbenie prieskumných hydrogeologických vrtov. Pomocou nich sa overuje geologická stavba skúmaného územia, odoberajx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxúšky. Hĺbenie prieskumných hydrogeologických vrtov je súčasťou riešenia geologických úloh. Po ich vyhodnotení a odskúšaní, t.j. po splnení projektxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa.
Inžinierskogeologický prieskum sa vykonáva v jednotlivých etapách v závislosti od stupňa projektovej dokumentácie, náročnosti stavby a zložxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdzemnej vody a ich laboratórnu analýzu. Vykonáva sa pre potreby územného plánovania, na účely dokumentácie a zakladania stavieb, a to práve na účely skxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxreby vypracovania a realizovania opatrení na stabilizáciu územia.
Písmeno h) - Likvidácia geologických diel a geologických objektov je činnosť zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxogických objektov na povrch z hľadiska jeho bezpečnosti, ďalej, ktorý zamedzí trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxducich látok z geologickej štruktúry, výronu plynu z geologického diela, prenikaniu povrchovej vody do podzemnej vody a podzemných priestorov, vyrixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxácie a nakoniec zaistí aj zneprístupnenie podzemných priestorov.
Písmeno i) - Ložiskový geologický prieskum je prieskum zameraný na skúmanie ložxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xudúcnosti možné technicky ťažiť so ziskom. Na to, aby boli akumulácie nerastných surovín považované za ložiská, musia mať požadovanú kvalitu, technoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xzhľadom na dosiahnutý stupeň technologického rozvoja.
Ložiskový geologický prieskum je ďalej zameraný na:
-
spracovanie geologických podklxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv plynu a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch. Prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxh dobývanie sa doteraz neukončilo, sú vhodné na uskladňovanie plynov a kvapalín, ak sú overené geologické podmienky na zriaďovanie, prevádzku, zabezxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxrstva SR,
-
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na sprístupňovanie jaskýň. Jaskyňa xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxého otvoru sú menšie ako jeho dĺžka alebo hĺbka,
-
zaistenie stability podzemných priestorov,
-
zabezpečenie a likvidáciu starých banských dxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx je známy. Zisťovanie starých banských diel a vedenie ich registra zabezpečuje ministerstvo,
-
zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových šxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ukladanie prúdov oxidu uhličitého do geologického prostredia v úložisku. Úložiskom je vymedzená oblasť geologickej jednotky, v ktorej sa ukladá oxix xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxogický zákon ako priebežnú, ale súčasne systematickú činnosť zameranú na pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxo zákona považujú za geologické práce podľa § 2 odseku 5. Monitorovanie geologických faktorov ŽP zabezpečuje sledovanie horninového prostredia po uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstredia na ŽP, stavby a činnosti a podľa tohto vyhodnotenia navrhovanie potrebných opatrení.
Písmeno k) - Odborná spôsobilosť je predpokladom riaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxbornej praxe. Vzdelanie poskytuje odbornej spôsobilej osobe súhrn teoretických vedomostí o geologických prácach. Tento súbor teoretických vedomoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrná prax potrebná pre odbornú spôsobilosť je buď trojročná alebo päťročná, a to v závislosti od charakteru dosiahnutého vysokoškolského vzdelania a oxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy geologického zákona aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú geologické práce. Pôjde v prvom rade o geologický zákon, ale xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a banskej legislatívy by sa pre komplexnú odbornú spôsobilosť očakávala aj znalosť príbuznej legislatívy, ako napr. stavebného zákona, či zákona o voxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxné výsledky geologických prác, ktoré sa vyhodnocujú v záverečnej správe geologickej úlohy. Zahŕňa preto návrh na vykonanie potrebných geologických xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxedky už vykonaných geologických výskumov a geologických prieskumov, ako aj geologické poznatky o území a o prírodných pomeroch územia, na ktorom sa prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjektu geologickej úlohy aj rozpočet a ekonomické zdôvodnenie geologických prác.
Písmeno m) - Regionálny geologický výskum zahŕňa súbor geologicxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hydrogeologické, inžinierskogeologické a geotermálne pomery záujmového územia na všeobecné využitie a skúma sa prírodné horninové prostredie z hľxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x množstvá podzemných vôd. Na základe regionálneho geologického výskumu sa zostavujú tematické geologické mapy a účelové geologické mapy. Geologickx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxle diela monografického charakteru, ktoré sú určené odbornej i laickej verejnosti. Geologické mapy tvoria podkladovú vrstvu pre ďalšie aplikácie.
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxi technologickými postupmi, aby došlo buď k odstráneniu, alebo aspoň k zníženiu alebo izolácii vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na ŽP. xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé javy, ktoré ohrozujú krajinné prostredie a využívanie územia, sa označujú ako geohazardy.
Písmeno o) - Geologický zákon vymedzuje pre svoje účelx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a v dôsledku pôsobenia slapových síl. Povrchovými prejavmi geotermálnej energie sú geotermálne procesy, ako xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxohy a uskutočnenie opatrení, ktoré zabezpečenia geologické diela a geologické objekty proti závalom, teda pred zasypaním horninou a pred zosuvom, prxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh diel a geologických objektov slúži na zaistenie bezpečnosti osôb vykonávajúcich kontrolu stavu geologických diel a geologických objektov a kontroxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalšíxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xednotlivých zložkách ŽP pre odstránenie, zníženie alebo aspoň obmedzenie kontaminácie na úroveň, pri ktorej by nedochádzalo k ohrozeniu života a zdrxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xbmedzená alebo znížená na takú mieru, ktorá umožní bezpečné využívanie kontaminovaného územia.
Písmeno t) - Environmentálna záťaž predstavuje zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxrí sa na tomto území nachádzajú a predstavuje aj ohrozenie zložiek ŽP, najmä podzemnú vodu a pôdu. Environmentálna záťaž predstavuje aj riziko ohrozenxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxických prác na ich sanáciu. Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xáťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaži z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologickýxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxne oprávnený,
2.
na vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxciách, ktorými sú najmä nevyhovujúce skládky odpadov, nevyhovujúce sklady chemikálií, priemyselné prevádzky a priemyselné areály, poľnohospodárxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxznamy orgánov xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxnych databáz, zmena vegetácie, uhynuté rastliny a živočíchy.
Písmeno v) - Geologický zákon upravuje odborný geologický dohľad v dvoch rovinách. Jx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch prác sa vzťahuje na geologické práce - sanáciu geologického prostredia a sanáciu geologickej záťaže. Požiadavka geologického zákona je, aby bola kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxávateľa. Táto nezávislá osoba musí mať však geologické oprávnenie na vykonávanie tých geologických prác, pri ktorých zabezpečuje geologický dohľadx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xistenie geologickej stavby územia zistenej činnosťou podľa osobitných zákonov - najmä podľa stavebného zákona, banského zákona či podľa vodného zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnosti by mala vykonávať len osoba, ktorá má príslušné geologické oprávnenie. V praxi pôjde spravidla o prípady geologického oprávnenia na ložiskoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Čl. 4 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 50/1xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxn č. 538/2005 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xx3/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v z. n. p.
Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o ... v z. n. p.
Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxku environmentálnej záťaže a o ...
Nariadenie Vlády SR č. 107/2010 Z.z. o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štrxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x.
Vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
Súvisiace európske právne predpisy
Smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžp 6/2012 zo 7. decembra 2011:
"V prípade geotermálnych vôd ich využívanie spočíva vo využití tepelnej energie xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxobo možné bez prerušenia čerpať stanovené množstvá geotermálnej vody, ktorá bude spĺňať určité kvalitatívne hodnoty.
Geotermálny vrt ako stavba je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxúre na rozsiahlom území v okolí vrtu. Akýkoľvek zásah do tejto uzatvorenej podzemnej štruktúry môže narušiť alebo ohroziť prevádzkyschopnosť a funkčxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xtorej vodu čerpá a bez ktorej samotný geotermálny vrt nemá žiadny význam. Je potrebné, aby bola zabezpečená trvalá výdatnosť vrtu, a aby geotermálna voxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxanu funkcie geotermálneho vrtu ako vodnej stavby možno zabezpečiť iba tak, že sa v určitom pásme zakážu činnosti, ktoré by mohli narušiť hydrogeologicxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xiešenia problematiky. In: Geológia a životné prostredie. Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxARIUS, R. - LUKS, J.: Horní právo II. Montanex, Praha, 2005.
VÍCHA, O.: Zákon o geologických pracích judikaturou a prováděcími a souvisejícími předxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxvenie § 4 geologického zákona predstavuje úvod do jeho druhej časti - Podmienky vykonávania geologických práv. Ustanovenie § 4 definuje vykonávanix xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxrávnené vykonávať geologické práce zásahom do pozemku je vo všeobecnosti postavené na základnom rozlíšení toho, či ide o výkon podnikateľskej činnosxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxetencií, alebo či ide plnenie vedeckých, výskumných a vzdelávacích úloh a nakoniec, či ide o záujmy, resp. hobby obyvateľov. S výnimkou posledného príxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prípade by mohlo dôjsť k zmareniu, resp. znehodnoteniu geologických prác a ich výsledku.
K odseku 1
Geologický zákon je v § 4 postavený na rovnakýcx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxgické práce označenie "zhotoviteľ geologických prác".
Zhotoviteľ geologických prác môže vystupovať v štyroch kategóriách:
a)
Fyzická osoba x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxický zákon vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch podmienok týkajúcich sa subjektu a oprávnenia - (i) z hľadiska subjektu musí ísť buď o fyzickú osobu - poxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosiahnutia zisku. Zhotoviteľom geologických prác preto nemôže byť fyzická osoba - nepodnikateľ. Ďalším subjektom je právnická osoba. Geologický zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsť, ktorá vykonáva geologické práce v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako sústavnej činnosti vykonávanej samostatne vo vlastnom mene a na vlastxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je preto možné, aby boli geologické práce vykonávané fyzickou osobou - podnikateľom, resp. právnickou osobou bez toho, aby mala vydané geologické oprxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýskum a pries-kum územia SR, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj máp a odborných geologických publikácií. ŠGÚDŠ je zriadený ministerstvom a v SR zabezpečuje výkon štxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy. Pri výkone štátnej geologickej služby má GÚDŠ postavenie zhotoviteľa geologických prác. Jeho súčasťou je aj Ústredná geologická knižnica je infoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň - tieto subjekty, ktoré sú xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh prác iba pri plnení svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh. Organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň je Správx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xožísk vyhradených nerastov - vo vzťahu k subjektu platí aj v tomto prípade, čo je uvedené pri písmene a) (i). Ďalšou podmienkou v prípade zhotoviteľa geoxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nerastov. Na spresnenie znalostí o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia dobývajúca loxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxum ložiska.
Ustanovenie § 4 geologického zákona sa zmenilo zákonom č. 311/2013 Z.z., ktorým bol z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxojich pozemkoch aj bez geologického oprávnenia. Pôvodným zmyslom bolo, aby neboli vlastníci týchto pozemkov vzhľadom na jednoduchý charakter týchtx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxastov je potrebné v záujmu ich riadneho vykonávania vyžadovať geologické oprávnenie a odbornú spôsobilosť. Preto bola táto možnosť s účinnosťou od 1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxdnikateľov, ktorí sa jej venujú ako svojej záľube. Záujmom štátu nie je nevyhnutne regulovať všetku činnosť spojenú so zásahom do pozemku, preto ak si nxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxický zákon sa na takúto činnosť nevzťahuje, a pre takúto činnosť sa nevyžaduje geologické oprávnenie a ani odborná spôsobilosť. Geologický zákon použxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Žiadosť o geologické oprávnenxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxedených dôvodov sú preto upravené v geologickom zákone otázky vydávania, zániku ako aj registra geologických oprávnení. Ustanovenie § 5 geologickéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
x xxxxxx x x x
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 OBZ zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo úxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí predmetnej žiadosti.
K odseku 3
Ustanovenie § 5 ods. 3 geolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxká osoba, ktorá:
a)
je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,
b)
je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologicxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa podľa § 8a ods. 1 geologického zákona,
e)
posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18 geologického zákona,
f)
riadi, koordixxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx experimentálne a teoretické práce.
Náležitosti žiadosti o geologické oprávnenie ustanovuje geologický zákon taxatívne, je preto na zodpovexxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxnie § 5 ods. 4 geologického zákona ustanovuje podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie. Aj v tomxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ktoré umožňujú túto právnickú osobu identifikovať, ale aj údaje o jej štatutárnych zástupcoch, resp. členoch štatutárneho orgánu.
K odseku 5
V prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxsti osôb uvedených v § 9 ods. 1 geologického zákona.
Ide o tie geologické práce, ktoré sa za takéto považujú len vtedy, ak súvisia s vlastnými geologixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxia mien a priezvisk a čísel preukazov o odbornej spôsobilosti vzťahuje, vyžadovanie tejto podmienky pri nich nie je potrebné.
Za takéto geologické xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xerénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatlxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxxxxxx xdsekov 6 až 11 jednak upravujú otázky bezúhonnosti, ďalších materiálov, ktoré sa pripájajú k žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o geologixxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtým z hľadiska posudzovania bezúhonnosti v geologickom zákone je právoplatné odsúdenie za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo špeciálne za trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxmi, trestný čin neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok, trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia, trestný čin porušovania ochrany rasxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxzmov a trestný čin pytliactva.
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako šesť mesiacov. Žiadateľ je povinný takýto výpix x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žiadateľom nemusí byť iba slovenská osoba, resp. žiadateľ nemusí mať k dispozícii klasický výpis z registra trestov, ktorý vydáva prokuratúra, umožňxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxého členského štátu EÚ, bude z neho vyplývať záležitosť bezúhonnosti žiadateľa a mala by sa naň vzťahovať aj požiadavka, aby tento doklad nebol starší axx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx alebo zmluva o založení spoločnosti alebo ich osvedčené kópie, ak je žiadateľom právnická osoba,
-
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx dokladu o pridelení IČO, ak ho má žiadateľ pridelené.
Žiadosť o geologické oprávnenie sa podáva správnemu orgánu, ktorý ho vydáva, teda ministexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. S účinnosťou od 1. októbra 2013 boli obvodné úrady ako miestne orgxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxhčuje jej podávanie v prípade žiadateľov, ktorí nie sú z Bratislavy, resp. v nej nemajú sídlo.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a o ... v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č. 300/200x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxové náležitosti geologického oprávnenia vydávaného fyzickej xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxetkými náležitosťami podľa odseku 1 alebo 2 v závislosti od žiadateľa je podmienkou jeho zákonnosti. Obsahové náležitosti geo-logického oprávnenia xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxvanie pri vykonávaní geologických prác sú kontrolované ministerstvom, ktoré v prípade ich porušenia ukladá pokuty.
Odbornú spôsobilosť podľa § 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých prác alebo jeho zástupcom, prípadne je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác, alebo riadi, koordinuje a rieši geolxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdľa § 18 geologického zákona, prípadne riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu alebo inýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum ŽP, geochemické práce, geofyzikálne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xorešpondovať s prácami, ktoré má zhotoviteľ geologických prác zapísané v obchodnom registri, inak ich nemôže vykonávať, čo je jednou z podmienok vydaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xeho osvedčenej kópie - je zodpovednosťou zhotoviteľa geologických prác. Ak zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo zákona, ktoré vedie k zmene geologického oprávnenia konaním z úradnej moci ministerstva a zmenou geologického oprávnenia sa z neho vypustia tie geolxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenia aj v prípade, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca, ak ho má ustanoveného, nespĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti na tie geologické xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z neho vypustené.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xx. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa z niektorého taxatívne uvedených dôvodov v geologickom zákone. Tieto dôvody môžu byť na strane zhotoviteľa geologických prác a sú objektívne, ako je xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxeľa geologických prác, s čím geologický zákon spája zánik geologického oprávnenia.
Ide o prípad, ak zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx vydané geologické oprávnenie do obchodného registra alebo ak došlo k úplnému odmietnutiu zápisu zhotoviteľa geologických práv do obchodného registxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx z objektívnych dôvodov na strane žiadateľa, keď tento nemá záujem na ďalšom pokračovaní v geologických prácach, ale k zrušeniu geologického oprávnenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uloženej lehote. Rovnako bude ministerstvo postupovať aj v prípade nespĺňania požiadavky odbornej spôsobilosti, čo je kľúčová požiadavka geologicxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsti vedie až k zrušeniu geologického oprávnenia.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Rexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu zastúpeného ministerstvom slúžiacim na riadny výkon štátnej geologickej správy a na zabezpečenie prehľadu nad činnosťou jednotlivých subjektov x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx viedlo ministerstvo. Do registra geologických oprávnení sa zapisovali údaje ustanovené geologickým zákonom a súčasťou tohto registra ako verejne pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xániku geologického oprávnenia.
Zákonom č. 311/2013 Z.z. došlo s účinnosťou k 1. novembru 2013 k zmene dovtedajšej úpravy registra geologických oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstupného registra v celom rozsahu v ňom vedených údajov. Register geologických oprávnení je aktuálne rozdelený na verejnú časť a na neverejnú časť. Dôxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxé údaje štatutárneho orgánu právnickej osoby a jej zástupcu, čo z hľadiska účelu registra geologických oprávnení nebolo potrebné, ale mohlo zasiahnux xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxpisu sú len štandardné údaje, ktoré sú aj súčasťou verejných registrov podnikateľských subjektov - meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, obchodné mxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xČO.
Ďalšou podstatnou zmenou v § 8 ods. 2 geologického zákona bolo výrazné zúženie rozsahu údajov vedených v registri geologických oprávnení. V poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o dátume jeho vydania, o zmenách týchto údajov a o dátume a dôvode zániku geologického oprávnenia. Prax ukázala, že vedenie týchto údajov v registri geoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K odsekom 3 a 4
Geologický zákon ustanovuje ako súčasť registra geologických oprávnení zbierku listín, ktorá obsahuje listiny, resp. dokumenty xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x MŽP SR naďalej zverejňuje na svojom webovom sídle. Okrem toho však geologický zákon umožňuje fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe poxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajov ako aj neplatných údajov v registri geologických oprávnení spojených s osobou žiadateľa.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby - podnikateľov.a zahraničné právnické osoxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxvaný aj geologický zákon, a to konkrétne doplnením § 8a, ktorým bolo zavedené do zákona osobitné ustanovenie pre zahraničné fyzické osoby - podnikateľxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx požiadavky a podmienky ako pre domácich zhotoviteľov geologických prác. V EÚ dosiaľ neexistuje jednotná legislatíva, ktorá by upravovala vykonávanxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh prác. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné osobitne upraviť spôsob uznávania zahraničných oprávnení na vykonávanie geologických prác.
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxaničnú právnickú osobu (ďalej aj len "zahraničný poskytovateľ"). Základné pravidlo, ktoré platí pre zahraničného poskytovateľa je, že sa na neho vzťxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxy podľa predmetného § 8a geologického zákona.
Aj v prípade zahraničného poskytovateľa vyžaduje geologický zákon preukázanie odbornej spôsobilxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo bude preto v prípade zahraničného poskytovateľa vyžadovať preukázanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky za podmienok stanovených v geoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxest k nim.
Keďže zahraničný poskytovateľ má sídlo mimo územia SR, bude ministerstvo okrem tohto údaju vyžadovať aj údaj o adrese miesta činnosti tohxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx akoby povinnosť opäť pre zahraničnú fyzickú osobu - podnikateľa ale z nasledujúcich ustanovení je zrejmé a nepochybné, že zákonodarca chybne uviedol x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 8a ods. 4 logickým výkladom zavádza teda povinnosť pre zahraničnú právnickú osobu, ktorá je povinná navyše okrem povinných náležitostí podľa § 5 odsx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxckej osoby z hľadiska jej právnej formy, miesta činnosti a údajov identifikujúcich vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku.
Geologicxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nielen povinné prílohy, ktoré sa vyžadujú pri žiadosti o vydanie geologického oprávnenia štandardne vo všeobecnom režime § 5 geologického zákona, axx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxké práce vo svojom domovskom štáte a má preto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvo v konaní o vydanie geologického oprávnenia zahraničnému poskytovateľovi zohľadňuje.
S odkazom na ustanovenie odseku 3 (povinné náležitosti žxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxi obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 1 geologického zákona aj adresu miesta činnosti, s odkazom na chybný odsek 4, ktorý však logickým výklxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávnenia je zahraničná fyzická osoba - podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlosti, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nasledovné xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xráce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxkytovateľa zloženie skúšky v štátnom (teda v slovenskom) jazyku,. Keďže možno predpokladať, že zahraničný poskytovateľ nemusí ovládať slovenský jaxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxytovateľom služby je v zmysle zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu poskytovateľ služby, ktorý je usadený v inom členskom štáte a v SR posxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxia služby. Cezhraničný poskytovateľ služieb môže poskytovať služby na území SR, ak spĺňa podmienky na poskytovanie týchto služieb podľa práva štátu uxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prác, ktoré trvajú maximálne šesť mesiacov v dvanásťmesačnom období a počet vykonaných geologických úloh nepresiahne tri geologické úlohy.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxa upravuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác. Je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembrx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnský štát, ktorý na svojom území umožňuje prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania na základe osobitných odborných kvalixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkonávať' rovnaké povolanie v tomto štáte, na prístup k tomuto povolaniu a výkon tohto povolania.
Smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym prísluxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xko je členský štát, v ktorom získali svoje odborné kvalifikácie, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec.
Zárukou, ktorú txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxte s rovnakými právami ako jeho štátni príslušníci, nie je dotknuté dodržiavanie všetkých nediskriminačných podmienok výkonu povolania migrujúcim xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkým štátom uznávať podľa svojich vlastných predpisov odborné kvalifikácie, ktoré získali mimo územia EÚ štátni príslušníci tretích krajín. Každé uzxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ktorých sa vyžaduje na vykonávanie geologických prác odborná spôsobilosť, je výrazne široký. Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxývaní ložísk vyhradených nerastov podľa banského zákona,
b)
je zástupcom zhotoviteľa geologických prác alebo zástupcom právnickej osoby, ax xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvateľa. Pre zahraničnú fyzickú osobu - podnikateľa a zahraničnú právnickú osobu platia požiadavky a podmienky vydania geologického oprávnenia podľx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxtupcu slovenského poskytovateľa a ich postavenie preto nie je rozdielne a z hľadiska požiadaviek odbornej spôsobilosti rozdielne náročné, ale ich poxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov posudzuje a schvaľuje orgán štátnej správy, ktorému boli zverené prosxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxsob ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku, záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia, záverečnú xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxly ukladania posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania do šiestich mesiacov od jej predloženia. Objednávateľ odovzdá závexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxncovanie geologického výskumného projektu alebo grantu zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov na jednej strane vychádza z požiadavky nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xynakladanie týchto zdrojov, na druhej strane, ale aj rešpektuje požiadavku na znižovanie administratívnej záťaže tam, kde nie je z pohľadu záujmov štxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x teoreticky, ale ak dochádza k priamemu a praktickému zásahu do prostredia.
Právna úprava požiadaviek na odbornú spôsobilosť a jednotlivých gexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxadovala len ne tie, kde je to z hľadiska ich charakteru potrebné. Súčasne nie je z pohľadu štátu potrebné vyžadovanie odbornej spôsobilosti na súvisiacx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxarakter subdodávok ako vlastných geologických prác.
Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje na vykonávanie týchto geologických prác: technologické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim. Na vykxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxologickej dokumentácie.
K odseku 3
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podáva písomne žiadateľ alebo jehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxmedzenie geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti.
K žiadosti sa pripája:
a)
kópia dokladu o dosiahnutom vysokxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami, na ktoré žiadateľ žiada odbornú spôsobilosť,
b)
zoznam geologických úloh, na ktorých realixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsu odovzdaných záverečných správ a iných písomných materiálov z archívu ŠGÚDŠ alebo jeho ekvivalentu v iných štátoch.
Žiadateľ, ktorý získal vxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami, na ktoré žiadateľ žiada odbornú spôsobilosť
Zahraničná fyzická osoba - podnikateľ alebo zástupxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho zahraničnom geologickom oprávnení k žiadosti pripojí aj:
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx si môže vyžiadať kópiu, prípadne aj neoverený alebo overený preklad takéhoto oprávnenia,
b)
overený preklad a kópiu zahraničného geologického oxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa overuje pred skúšobnou komisiou ministerstva. Členov skúšobnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva minister životného proxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxúšobnej komisie riadi predseda skúšobnej komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda skúšobnej komisie.
Skúšku tvoria dve časti:
a)
písomxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, ktorý obsahuje 20 otázok,
b)
ústna časť, pri ktorej sa posudzuje odborná úroveň doterajších geologických prác, na ktorých vykonávaní sa žiadatex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxateľ odpovedá na otázky člena skúšobnej komisie, ktorý je odborníkom v oblasti, na ktorú sa žiada odborná spôsobilosť.
Žiadateľ úspešne vykonax xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh odpovedí, ústna skúška sa nekoná. Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom "vyhovel" alebo "nevyhovel". Výsledok skúšky oznámi žiadateľoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxky skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda skúšobnej komisie, podpredseda skúšobnej komisie a všetci členovia skúšobnej komisie príxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xk žiadateľ nevykoná skúšku v termínoch určených ministerstvom do jedného roka odo dňa podania žiadosti, môže vykonať skúšku až po podaní novej žiadostxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxá spôsobilosť na vykonávanie geologických prác, ktorú na základe úspešnej skúšky získal. Vzhľadom na vývoj osobitne v oblasti geologickej legislatíxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxv vytvárajúcich spolu jej odbornú spôsobilosť. Preto sa preukaz o odbornej spôsobilosti nevydáva bez časového obmedzenia, ale má podľa geologického xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti a ak tak neurobí, uplynutím piatich rokov bez požiadania o nové overenie ju ministerstvo zo zákona vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xároveň požiadať ministerstvo o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti. Dôvodom takejto zákonnej požiadavky je potreba ministerstva dispoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx, ktorá získa odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác, má vydaný nielen preukaz o odbornej spôsobilosti, ale jeho vydaním jej vznikne aj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odbornej spôsobilej osoby, ale aj zvýšenie autority riešiteľov geologických úloh.
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx číslo, pod ktorým bol vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti. Vydané pečiatky a zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sú oprávnené používať pečiatkxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxutého vzdelania a nadobudnutej praxe. Geologický zákon v zásade umožňuje ich dve kombinácie:
a)
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxcach, na ktoré fyzická osoba žiada odbornú spôsobilosť. Geologický zákon spresňuje ukončené vzdelanie v tejto kombinácii tak, že musí ísť o absolvovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxačnej skúšky (tretí stupeň vysokoškolského vzdelania) z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami. Príslušným študijným odborox xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjmenej trojročnú prax a na ktoré žiada overenie svojej odbornej spôsobilosti,
b)
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo dosiaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xiada odbornú spôsobilosť.
Získaná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xtorá už odbornú spôsobilosť na vykonávanie konkrétnej geologickej práce má, túto odbornú spôsobilosť rozšíriť na vykonávanie aj inej, resp. ďalšej gxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxvanie tých geologických prác, ktorú ešte nemá a žiada jej rozšírenie, ale takáto fyzická osoba bude povinná vykonať skúšku odbornej spôsobilosti aj vo xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx rokov od vydania tohto preukazu. Dôvodom takejto požiadavky je skutočnosť, že každá odborne spôsobilá osoba má vydaný iba jeden preukaz odbornej spôsxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrípade by mohla mať jedna fyzická osoba vydaných aj niekoľko preukazov odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác s rôznymi dobami ich plxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xtranou dohody o EHP. Pri uznávaní týchto dokladov sa postupuje podľa zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Uznaním dokladu o vzdxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdčenia o odbornej kvalifikácii alebo iného dokladu o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov príslušného štáxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxia, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon regulovaného povolxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxckú osobu, ktorá má trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ a na území SR bude geologické práce vykonávať iba dočasne alebo príležitostne. Takáto fyzická oxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxlnej doby ich trvania počas ustanoveného obdobia a maximálneho počtu vykonaných geologických úloh - vykonávanie dočasných alebo príležitostných gexxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xlohy.
Okrem dočasného alebo príležitostného charakteru geologických prác musí fyzická osoba spĺňať aj podmienku občianstva iného členského štáxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdmienok preukázať ministerstvu do 30 dní pred začatím vykonávania dočasných alebo príležitostných geologických prác. Ak nepreukáže splnenie podmixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nepriznaní odbornej spôsobilosti.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č. 293/2007 Z.xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Úxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x 9 geologického zákona na odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác. Vzhľadom na skutočnosť, že geologické práce podľa § 2 geologického xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xledovaného úpravou v geologickom zákone aj nepotrebné.
K odseku 1
Geologický zákon nevyžaduje odbornú spôsobilosť podľa § 9 na vykonávanie techxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovania dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim. V toxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxce, ktoré sa považujú za geologické práce, ak so samotnými geologickými prácami podľa § 2 ods. 2, 3 a 5 geologického zákona súvisia.
K odsekom 2 a 3
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxnimku z požiadavky odbornej spôsobilosti vyžaduje odbornú prax najmenej tri roky. Skutočnosť, že osoba, ktorá vykonáva geologické práce, na ktoré sa xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxvávať zhotoviteľ geologických prác.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Register odborne spôsobxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch osôb vedie a bez zbytočného odkladu aktualizuje ministerstvo ako ústredný orgán štátnej geologickej správy. Register odborne spôsobilých osôb obxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
evidenciu pečiatok so štátnym znakom, ktorú používajú odborne spôsobilé osoby po vydaní preukazu o odbornej spôsobilosti.
K odsekom 2 a 3
Gexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxanovuje, ktoré listiny týkajúce sa odborne spôsobilej osoby sú súčasťou registra ako zbierka listín.
K odseku 4
Geologický zákon umožňuje za podmxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo a postupuje tak, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v geologickom zákone:
a)
odňatie preukazu o odbornej spôsobilosti ako forma inej saxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xtoré mu bola uložená pokuta nad 1 659,70 eur. Ak má odborne spôsobilá osoba podiel na porušení povinností zhotoviteľom geologických prác, ktorému bola xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti skúškou až po uplynutí jedného roku odo dňa odňatia preukazu.
b)
nepožiadanie o overenie odbornej spôsobilosti písomnou žiadosťou adresovanxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xovnaké dôsledky, ako smrť preukázaná ustanoveným spôsobom (úmrtným listom). Návrh na vyhlásenie za mŕtveho musí obsahovať všeobecné náležitosti poxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx vnútroštátne právne predpisy
Zákon ž. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxrópske právne predpisy
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú.v. EÚ L 255, 30.xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x005.
VÍCHA, O.: Zákon o geologických pracích judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy. Leges, Praha, 2014.
TRETIA ČASŤ
PROJExxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcovanie geologických úloh. Z hľadiska projektovania, riešenia a vyhodnocovania geologických úloh je primárne nevyhnutné legálne zadefinovanie gexxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá stále vymedzenie, resp. definovanie okruhu otázok, ktoré sa týkajú troch zložiek:
-
vecnej zložky, teda čo má byť predmetom geologickej úlohy, jex xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxšenia geologickej úlohy.
Geologická úloha a jej jednotlivé zložky sa vymedzujú vzhľadom na cieľ geologickej úlohy. Geologický zákon pozná tri xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xsobu - obchodnú spoločnosť, dá sa predpokladať, že bude geologickou úlohou sledovať primárne hospodársky cieľ. Cieľom geologickej úlohy bude preto dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxm geologickej úlohy bol subjekt z prostredia vedy, napr. SAV alebo vysoká škola, či výskumný ústav, cieľ geologickej úlohy by bol primárne vedecký alebx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxých poznatkov z oblasti geológie, resp. overenie existujúcich poznatkov primárne v oblasti vedeckej, čo ale nevylučuje ich následné použitie v praxi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xdôvodnení geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu sa odôvodňuje hospodárska potreba alebo iná potreba jej riešenia, ak ide o návrh variaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxej zo štátneho rozpočtu, prihliada sa aj na geologický zámer, najmä na potrebné geologické práce v nasledujúcich etapách geologického prieskumu, príxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xximárne hospodársky úžitok riešenie geologickej úlohy, ale využitie jej výsledkov môže byť z pohľadu štátu širšie a môže ich použiť aj v budúcnosti na inx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxú dokumentáciu alebo na záverečnú správu predchádzajúcej etapy geologického prieskumu, ak obsahuje odôvodnenie nasledujúcej etapy geologického pxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxániť a zveľaďovať nerastné bohatstvo a efektívne ho využívať v prospech občanov a budúcich generácií, a tiež rešpektované v najširšej miere práva a pozxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxgický zákon vyžaduje jej riešenie iba geologickými prácami podľa § 2 ods. 4 a 5 geologického zákona a zrealizovaná geologická úloha sa vyhodnocuje v zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxenie subjektu, ktorý financuje geologickú úlohu a toho, kto vykonáva geologické práce, teda objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác. Objednáxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx miestnu a časovú zložku geologickej úlohy a ustanovuje cieľ geologickej úlohy.
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxbu a likvidáciu geologických diel a geologických objektov a dohodnutej rezervy na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte geologickej úlohy predvíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých prác sa rozumejú najmä geologické činnosti, technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, txxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdnávateľov na určenie a realizáciu geologickej úlohy. Združenie objednávateľov im umožní spoločne dosiahnuť splnenie geologickej úlohy. Takéto zdxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxo financovania geologickej úlohy.
K odseku 3
Pri geologických prácach spočívajúcich v sanácii geologického prostredia a v sanácii environmentáxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxborný geologický dohľad. Odborný geologický dohľad je kontrola vykonávania geologických prác nezávislou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x odsek 4 zákonom č. 311/2013 Z.z. Vyjadruje zákonnú požiadavku, resp. povinnosť viažucu sa na zhotoviteľa geologických prác, aby v záujme odstránenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxiadavka sa vzťahuje najmä na záverečné správy.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne práxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x.
Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 337xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxké práce sa vykonávajú podľa projektu geologických úloh. Projekt geologických úloh vyjadruje najmä cieľ geologických prác a určuje metodický, časovx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxematicky, vecne a odborne správne, preto na ich vykonávanie vyžaduje spracovanie projektu geologických úloh. Vypracovanie projektu geologických úxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxogickej úlohy a geologických prác potrebných na jej riešenie. Projekt geologických úloh obsahuje spôsob riešenia geologickej úlohy, jej zabezpečenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhy.
Pri vypracúvaní projektu geologických úloh zohľadňuje zhotoviteľ geologických prác výsledky už vykonaných geologických výskumov a geologixxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxh úloh obsahuje:
a)
názov geologickej úlohy,
b)
dátum vyhotovenia,
c)
druh geologických prác,
d)
etapu geologického prieskumu,
ex
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxviteľa geologických prác, ak bol ustanovený, a zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.
Projekt geologických úloh schvaľuje objednávateľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxjednávateľa, dátum schválenia a odtlačok úradnej pečiatky objednávateľa.
Projekt geologických úloh sa uchováva u zhotoviteľa geologických práx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejnosti na zjednodušení procesov pri geologických úlohách, ktoré majú menší rozsah. Geologický zákon vymedzuje na jednej strane celkovou cenou, ktoxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcké diela do hĺbky väčšej ako 10 metrov. Ak je aspoň jedna z týchto podmienok pri geologickej úlohe splnená, geologický zákon v záujme zrýchlenia riešenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Obchodného zákonníka.
Súčasne však nevypracovanie projektu geologickej úlohy neznamená pre zhotoviteľa geologických prác povinnosť zistiť, čx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxatok a pod.
K odseku 3
Projektovanie geologických úloh, ktoré sa budú vykonávať v prieskumnom území musí zohľadňovať aj záujmy chránené osobitnýmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxatstva a na poznaní geologických pomerov svojho štátneho územia. Preto je vykonávanie geologických prác záujmom štátu, a to podľa schválených projekxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxny chránia rôzne iné záujmy. Pri projektovaní geologickej úlohy je preto potrebné zisťovať, či sa vykonávanie geologických prác v prieskumnom území dxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxom jednotlivých osobitných predpisov im poskytuje ochranu. Pôjde napríklad o ochranu záujmov štátu pri dopravnej infraštruktúre - pozemných komunixxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondu, energetiky a sieťových odvetví, v oblasti ochrany vôd, lesov, verejného zdravia, poľnohospodárskej pôdy a osobitne je potrebné spomenúť aj záuxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxxí geologických úloh identifikujú záujmy chránené osobitnými predpismi, je nevyhnutné navrhnúť súčasne opatrenia na ochranu týchto záujmov. Ochranx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmov, resp. obmedzenia, ktoré sú s ich ochranou spojené. Naformulovanie a následné realizovanie jednotlivých opatrení vychádza z požiadaviek osobitxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská k návrhu na určenie prieskumného územia v lehote, ktorú určí ministerstvo a ktorá nemôže byť kratšia ako xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxterstvo na základe žiadosti dotknutého orgánu štátnej správy lehotu určenú podľa prvej vety pred jej uplynutím primerane predĺži.
K odseku 4
Pôvoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xchvaľoval objednávateľ. Keďže táto jednoduchá úprava spôsobovala aplikačné problémy, došlo k jej úprave a spresneniu zákonom č. 311/2013 Z.z. projxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xstanovený, tak aj jeho zástupcu. Tento súhlas má podľa geologického zákona písomný charakter. Dôvodom zmeny geologického zákona bola potreba zapojexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxologickej úlohy a nesú zodpovednosť za jeho kvalitu a úplnosť.
K odseku 5
Doplnenie geologického zákona v § 21 o odsek 5 zákonom č. 311/2013 Z.z. znxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxie prieskumného územia sa zaviedol nový inštitút, a to geologický zámer. Geologický zákon pri vybraných geologických prácach, a to:
a)
ložiskový gxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ukladania,
3.
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín,
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxzku zariadení na využívanie geotermálnej energie,
vyžaduje geologický zámer, čím sa odstránila potreba časovo a ekonomicky náročného vypracovania xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxých prác,
d)
etapu geologického prieskumu,
e)
názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis štatutárneho orgánu objednávatxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxnej správe v z. n. p.
Zákon č.164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxx2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p.
Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxj pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o ... v z. n. p.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v z. n. p.
Zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o ... v z. n. p.
Zákon č. 35xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx08 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Ohlasovanie geologických prác
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 4
Geologický zákon vyžadxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxávania geologických prác. Ustanovenie § 13 ods. 1 geologického xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovené geologické práce je zhotoviteľ geologických prác, ktorý je definovaný v § 4 geologického zákona. Zhotoviteľ geologických prác v ohlásení gxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxogickej úlohy, vymedzenie geologických prác, etapu geologického prieskumu,
c)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód okresu, príxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxzsah geologických prác,
f)
vymedzenie územia vykonávaných geologických prác v Základnej mape Slovenskej republiky v mierke 1: 50 000 alebo v mierxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx:
a)
zmenu územia projektovaných geologických prác,
b)
zmenu cieľa geologických prác alebo rozsahu geologických prác,
c)
skutočnosť, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xomentár k § 4 geologického zákona.
Povinnosť ohlasovania geologických prác sa nevzťahuje na všetky geologické práce podľa § 2 geologického zákoxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx etapy:
1.
vyhľadávací ložiskový geologický prieskum,
2.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxy
1.
vyhľadávací hydrogeologický prieskum,
2.
podrobný hydrogeologický prieskum,
3.
doplnkový hydrogeologický prieskum,
c)
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxý prieskum,
3.
doplnkový inžinierskogeologický prieskum,
d)
geologický prieskum ŽP, ktorý sa člení na etapy:
1.
orientačný geologicxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
sanácia environmentálnej záťaže.
Geologický zákon sa nevzťahuje na ohlasovanie technologických prác, laboratórnych prác, terénnych meraxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim. Tieto práce sa ohlasujú obvodnému banskxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx deň začatia riešenia geologickej úlohy. Zhotoviteľ geologických prác môže tieto práce ohlásiť aj skôr, vzhľadom na požiadavku odseku 3 to však nie je úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxologický zákon xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxeľa geologických prác ich ohlasovať, aj keď ide o geologické práce výslovne v § 13 ods. 1 geologického zákona ustanovené, sa nevzťahuje na situáciu, kex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znalostí o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia dobývajúca ložisko vyhradených nerasxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
Ustanovenie časového obdobia začatia vykonávania ohlásených geologických prác odo dňa ich ohlásenia do dvoch rokov je dôležité z toho hľadiska, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xch duplicite, ale súčasne, aby boli tieto geologické práce vykonávané tak, ako boli ohlásené. Ak sa preto geologické práce nezačnú vykonávať do dvoch rxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o oxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx x.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Riešenie geologických úloh
KOMENTÁR
K odsekom 1, 2 a 6
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtky dôležité informácie, ktoré sú pre držiteľa prieskumného územia rozhodujúce a určujúce najmä z hľadiska spôsobu, rozsahu a financovania geologicxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxm geologických prác. Geologický zákon výnimočne umožňuje začatie riešenia geologickej úlohy zhotoviteľom geologických prác aj pred schválením proxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxjektu geologickej úlohy. Súhlas objednávateľa je dôležitý preto, lebo objednávateľ geologické úlohy financuje. Ak sa geologická úloha začne riešiť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxešenia geologickej úlohy pred schválením projektu geologickej úlohy je možné, ak:
a)
geologickými prácami možno odvrátiť alebo zmierniť účinky hxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx začatím riešenia mohli vzniknúť škody na nehnuteľnostiach alebo iné škody, ktorým možno predčasným začatím geologických prác zabrániť.
Geolxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxívnejšie dosiahol jej cieľ, a to aj s ohľadom na to, aby sa pri riešení geologickej úlohy minimalizovali zásahy do ostatných záujmov chránených osobitnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxologickej úlohy postupuje zhotoviteľ geologických prác tiež tak, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnutexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxje podľa harmonogramu geologickej úlohy a v súlade so schváleným rozpočtom geologickej úlohy. Ako prvé sa uskutočňujú geologické práce, ktorých výslxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxch podmienok uvedených v projekte geologickej úlohy a pri zachovaní právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Riešxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxca odborný geo-logický dohľad. Pri riešení geologickej úlohy sa priebežne kontroluje, či jej cieľ je dosiahnuteľný, či projektované riešenie geologxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxojekte geologickej úlohy a poznatkom získaným počas riešenia geologickej úlohy.
K odsekom 3 a 4
Geologický xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx možné predpokladať a predpovedať, ale ktoré môžu mať objektívny vplyv na riešenie geologickej úlohy podľa objednávateľom schváleného projektu geolxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxickej úlohy treba zvoliť na základe čiastkových výsledkov riešenia zásadne iný metodický postup alebo technický postup, ako určil schválený projekt xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxiteľ geologických prác povinný navrhnúť objednávateľovi zmenu projektu geologickej úlohy.
Cieľom inštitútu zmeny projektu geologickej úlohy jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé hospodárske záujmy, určuje ako a či sa bude pokračovať v geologických prácach realizovaných v určenom prieskumnom území. Nie je totiž potrebné, aby dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xným spôsobom, napr. šetrnejším k ŽP a súčasne aj ekonomicky výhodnejším.
Geologický zákon nevyžuje striktne, aby od momentu zistenia potreby zmenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlogickej úlohy by mohlo byť aj kontraproduktívne a mohlo by zhoršiť situáciu zhotoviteľa geologických prác. Zhotoviteľ geologických prác môže preto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxena projektu geologickej úlohy, ale potrebuje mať od objednávateľa určený rozsah uskutočňovaných geologických prác a podmienky ich uskutočňovaniax xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx geologických prác pri riešení geologickej úlohy zistí, že ciele geologickej úlohy sledované projektom geologickej úlohy nemožno dosiahnuť, najmä ax xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxktu geologickej úlohy, ak by sa takouto zmenou dosiahlo dosiahnutie cieľov geologickej úlohy. Ak však zhotoviteľ geologických prác pri riešení geoloxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávateľovi zastavenie geologických prác. V opačnom prípade by dochádzalo k zbytočnému vynakladaniu prostriedkov na realizáciu geologickej úlohy, axx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxs. 3 a 4 geologického zákona, pozná tento zákon aj inštitút zámeny geo-logických prác, ktorý sa vzťahuje na situáciu, ak netreba vypracovať zmenu proxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že treba vykonať aj iné geologické práce, než tie, ktoré sú v schválenom projekte geologickej úlohy, a tieto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ... v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v zx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxác zhotoviteľom geologických prác je vedenie geologickej dokumentácie. Povinnosť zhotoviteľa geologických prác zahŕňa nielen jej vedenie, ale aj jxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xabezpečí dokumentovanie zrealizovaných geologických prác.
Geologická dokumentácia z hľadiska formy predstavuje:
-
písomnú geologickú dokxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxigrafické rozbory, chemické rozbory, mikrobiologicko-biologické rozbory, rádiologické rozbory, fyzikálne rozbory, geotechnické rozbory a techxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxkavania prvotnej geologickej dokumentácie sú dôležité z hľadiska jej významu pri následnom spracovaní súhrnnej geologickej dokumentácie a aj z hľadxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxstených skutočnostiach a javoch v geologických dielach a geologických objektoch a údaje o výsledkoch ich rozborov a skúšok vrátane ich vyhodnotenia. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxerku zobrazenia a jeho priestorový priebeh.
Z obsahovej stránky je nevyhnutné, aby riadne vedená geologická dokumentácia zaznamenávala všetky gxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxogické a tiež výsledky geologických prác a ich rozbory uskutočňované pri riešení geologickej úlohy a ich vyhodnotenia. Geologická dokumentácia obsaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xkúšok, protokoly o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov a o vyraďovaní geologickej dokumentácie a evidenčnx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxologickej dokumentácie v súhrnnej geologickej dokumentácii slúži na lepšie usmerňovanie vykonávania geologických prác a splnenie cieľa geologickxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xúbory a celky s podrobnosťami a špecifikáciou podľa cieľa geologických prác, s potrebnými opismi, vysvetlivkami a správami a so zhodnotením výsledkox xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xj uchovávať. Uchovávanie geologickej dokumentácie má význam vo vzťahu ku kontrole vykonávania geologických prác, ale aj pre prípad nového zhodnotenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlohy je povinný zabezpečiť taký spôsob uchovávania geologickej dokumentácie, aby nedošlo k jej poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu. Súčasne sa musx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxsobom, aby bola zachovaná jej dokumentárna hodnota.
Vo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxy od odovzdania záverečnej správy objednávateľovi. Táto lehota je podľa geologického zákona minimálna a v projekte geologickej úlohy môže byť objednxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxteľ geologických prác zabezpečil také jej uchovávanie, ktoré by zabránilo znehodnoteniu alebo narušeniu vzoriek pri ich odbere, doprave a uchovávanxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmentácie sa uskutočňuje až po náležitom písomnom a grafickom zdokumentovaní technických prác, prípadne po schválení záverečnej správy.
Geologixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxogickej úlohy ani na kontrolu geologických prác, sa vyraďuje. Vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie sa uskutočňuje po dohode s objednávateľxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlogickej úlohy aj vedenú a doplnenú geologickú dokumentáciu. Odovzdanie geologickej dokumentácie spolu so záverečnou správou je dôležité pre splnexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxhovanie a ďalšie využitie.
Súčasne geologický zákon umožňuje zhotoviteľovi geologických prác a objednávateľovi dohodnúť sa aj inak, čo by znamenxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
§ 2, § , § 11, až § 20
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx samoúčelná, resp. nespočíva len v bezprostrednom hospodárskom a technickom prínose pre toho, kto tieto xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xinancuje. Je preto veľmi dôležité, aby geologické práce mali koncovku, ktorá vyhodnotí dosiahnutie cieľa geologickej úlohy a výsledku geologických xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v projekte geologickej úlohy, ale aj poznatky, ktoré priamo s projektom geologickej úlohy nesúviseli, ale týkajú sa ložiska nerastov a zdrojov podzemxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxinný tieto práce vyhodnotiť je záverečná správa. Záverečná správa je súčasťou geologickej dokumentácie. Vyhodnotenie zrealizovanej geologickej úxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbo ak sa tento cieľ podarilo dosiahnuť iba čiastočne. Aj tento poznatok má význam pre projektovanie ďalších geologických prác.
Súčasťou projektu gxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xbjednávateľom na lehote na vypracovanie záverečnej správy aj samostatne, táto lehota by ale nemala byť dlhšia ako jeden rok od skončenia riešenia geolxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxniu záverečnej správy objednávateľovi by malo dôjsť v lehote jedného roka od skončenia riešenia geologickej úlohy. Objednávateľovi sa odovzdáva závxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlogických prác, ak bol ustanovený.
K odseku 2
Záverečná správa má geologickým zákonom ustanovený obsah. Rozsah a konečný obsah záverečnej správy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxerečnú správu rovnaké a povinné a osobitné náležitosti, ktoré sa odlišujú podľa výsledku riešenia geologickej úlohy. Všeobecné náležitosti záverečxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxgickú úlohu vypracuje projekt geologickej úlohy, súčasťou ktorého sú aj geologické práce, ktoré pri realizovaní geo-logickej úlohy predpokladá pouxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxologickej úlohy a pre jej vyhodnotenie, ale aj pre projektovanie ďalších geologických úloh má význam poznať, zhodnotiť a porovnať tie geologické prácxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xľadiska cieľa geologickej úlohy - každá geologická úloha má hospodársky, vedecký alebo technický xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx geologické práce. Geologické práce a ich výsledok z hľadiska cieľa geologickej úlohy treba v záverečnej správe vyhodnotiť a toto vyhodnotenie predstxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxe geologickej úlohy prináša nové geologické poznatky a má technický a vedecký význam. Nové geologické poznatky sa buď viažu priamo na cieľ geologickej xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxom geologickej úlohy. Aj takéto geologické poznatky môžu mať v budúcnosti význam pre projektovanie iných geologických úloh. Geologické poznatky zísxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxkyte podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd, o geotermálnej energii, o prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx záujme využívať ich inak, mali by byť zlikvidované, aby nezaťažovali majiteľa nehnuteľnosti, na ktorej boli zriadené. V záverečnej správe je preto poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ďalšie využitie alebo či je potrebná ich likvidácia. Záverečná správa musí vyhodnotiť aj škodu spôsobenú geologickými dielami a geologickými objektxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxadoch majú význam pre vyhodnotenie geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov. V takomto prípade je potrebnxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxlady na záverečnú správu.
K odseku 3
Ak sa pri riešení geologickej úlohy zistilo a overilo ložisko nerastov, teda prírodné nahromadenie nerastxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia a výpočet zásob nerastu a spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Zásoby výhradného ložiska sa vo výpočtoch zásob klasifikujú:
a)
podľa stupňa preskúmanosti výhradného ložiska a znalosti jeho úložných pomerov xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa bilančné zásoby (využiteľné v súčasnosti) a nebilančné zásoby (v súčasnosti nevyužiteľné, ale podľa predpokladu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxov okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj osobitné náležitosti, a to:
a)
návrh na schválenie zásob ložiska, ktorý obsahuje identifikačné údajx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxžiska,
c)
stav a kvalita zásob ložiska podľa kategórií a typov,
d)
podmienky využiteľnosti ložiska.
Po posúdení a schválení záverečnex xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxšle ministerstvo obvodnému banskému úradu, obci, okresnému úradu a právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej určilo prieskumné územie na geologxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxých úložísk na ukladanie v horninovej štruktúre, záverečná správa takejto geologickej úlohy musí obsahovať aj výpočet objemu prírodnej horninovej šxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxajú na vyhodnotenie:
a)
priestorovej charakteristiky prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, a to najmä hĺbku uloženia a ložiskoxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxárnej tesnosti, laterálnej tesnosti štruktúrneho uzáveru, limitných prevádzkových tlakov a tlakového gradientu,
c)
zvyškových plynov a kvapaxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxrodnej horninovej štruktúre a podzemnom priestore na povrchové a podzemné objekty a zariadenia.
K odseku 5
Ak sa pri riešení geologickej úlohy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xch výpočet. Vo výpočte množstiev vôd hydrogeologického celku sa klasifikujú množstvá vôd na kategórie podľa stupňa ich preskúmania a znalosti o geoloxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxdza mimo zemského povrchu v horninovom prostredí, nespevnených sedimentoch, zvetralinovom pokryve a v pôde. Väčšina podzemnej vody pochádza z povrcxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxj dobe výrazne stúpa dôležitosť podzemnej vody, preto je niektorými považovaná za surovinu.
Záverečná správa s výpočtom zásob podzemnej vody okrex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxany a využívania podzemných vôd,
stav množstiev podzemných vôd podľa kategórií.
Záverečná správa s výpočtom množstva geotermálnej energie oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxtva geotermálnej energie podľa kategórií,
c)
podmienky a spôsob ochrany a využívania geotermálnej energie.
K odseku 6
Ak sa pri riešení gexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhovať aj ako samostatnú časť analýzu rizika znečisteného územia.
Záverečná správa geologického prieskumu ŽP, pri ktorom sa zistilo a overilo závaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, a to:
a)
analýzu rizika znečisteného územia,
b)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi, návrh monitorovania geologických faktorov xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx geologickej úlohy. Tieto správy odovzdáva objednávateľovi.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxožstvá vôd
KOMENTÁR
K odseku 1
Zásoby výhradného ložiska sú zistené a overené množstvá vyhradených nerastov ložiska alebo jeho časti bez ohľadu nx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xeho úložných pomerov alebo jeho časti, akosti a technologických vlastností nerastov a banskotechnických podmienok na kategórie,
b)
podľa podmixxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x budúcnosti),
c)
podľa prípustnosti ich vydobytia na voľné a viazané zásoby.
Podmienky využiteľnosti zásob výhradných ložísk sú súborom gxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyužiteľnosti zásob výhradných ložísk xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xch prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob. Zásoby výhradného ložiska možno odpísať
a)
z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xk nevyhovujú podmienkam využiteľnosti zásob výhradného ložiska, alebo
c)
vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtí týchto zásob preukáže príslušné ministerstvo obvodnému banskému úradu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo hospodárstxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxlogický zákon v § 16 ods. 5 obsahuje povinnosť, podľa ktorej záverečná správa, pri riešení ktorej sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxerálnych vôd alebo geo-termálnej energie sú zistené a overené množstvá vôd v priestore obsahujúcom podzemné vody, a to bez ohľadu na ich straty.
Prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxermi, typom zvodneni a obehom podzemnej vody. Podľa vzájomnej pozície sa hydrogeologické rajóny rozdeľujú na zvrchné rajóny (rajóny kvartérnych sedxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxredia, v ktorej nastáva súvislý obeh podzemnej vody, určitá štrukturálna geologická jednotka, ktorá sa odlišuje od iných častí geologického priestoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xnožstva podzemných vôd hydrogeologického celku je ich využiteľnosť a jej podmienky. Tieto podmienky sú tvorené súborom ukazovateľov, podľa ktorých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxku v záverečnej správe.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx x. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v z. n. p.
Posudzovanie a schvaľovanie záverečných xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xákona posudzovaniu a schvaľovaniu. Za záverečnú správu nesie zodpovednosť zhotoviteľ geologickej úlohy z hľadiska kvality jej riešenia a úplnosti vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxgickej úlohy, ktorá je v záverečnej správe vyhodnotená.
K odseku 1
Záverečnú správu geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z ixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxh verejných zdrojov. Geologické práce sa financujú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva alebo iných ministerstxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxeobecne rozumejú nielen prostriedky rozpočtované v rozpočtoch subjektov verejnej správy, ale aj všetky granty, tuzemské aj zahraničné, iné prostrixxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxty verejnej správy, napr. Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxonmentálny fond je štátny fond zriadený na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o ŽP.
Príslušný orgán posudzuje a schvaľuje záverečnú sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxočtom zásob ložiska,
-
s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku,
-
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdzemných priestorov na účely nakladania,
túto posudzuje a schvaľuje zásadne stále iba ministerstvo ako príslušný ústredný orgán štátnej správy pre oxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxnávateľom. Ministerstvo tiež môže v tejto lehote záverečnú správu vrátiť objednávateľovi na doplnenie, ak by nebola úplná z hľadiska vyhodnotenia rixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe povinný záverečnú správu geologickej úlohy predložiť ministerstvu na posúdenie a schválenie do jedného mesiaca od jej prevzatia od zhotoviteľ geolxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxených vyššie, schvaľuje objednávateľ do troch mesiacov od ich prevzatia od zhotoviteľa geologických prác. Zhotoviteľovi geologických prác potvrdí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xakúto záverečnú správu objednávateľovi. Náklady spojené s posudzovaním záverečných správ uhrádza objednávateľ.
K odseku 4
Novela geologickéhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrmálnej energie a objemov prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania.
K odsekom 5 a 6
Kompletné a zodpovedné vyprxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľa a zhotoviteľa geologických prác. Hlavná úloha a zodpovednosť zhotoviteľa geologických prác, ktorý riešil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v závexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxní nákladov spojených s posudzovaním záverečnej správy.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxh a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o ...... v z. n. p.
Vyhláška Mxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxologických prác
Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ
KOMENTÁR
K odseku 1
Geologický zákon ustanovuje povinnosť odoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu sa geologický zákon spresnil a zabezpečilo sa účinnejšie splnenie tejto povinnosti, pretožx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxých správ a inej geologickej dokumentácie zhotoviteľom geologických prác bolo viazané na písomný súhlas objednávateľa, čo v prípade jeho nezískania xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xeho zmysel, aby štát disponoval záverečnými správami a inou geologickou dokumentáciou.
Objednávateľ odovzdáva záverečnú správu a inú geologickx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxzdaní slúžiť ako základ, resp. podklad nejakej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti v oblasti geológie. Jej odovzdanie sleduje iný účel, a to získxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxtočnosť, že určil prieskumné územie, v ktorom sa geologická úloha vykonávala, ale najmä z hľadiska toho, že nerastné bohatstvo je v jeho výlučnom vlastxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xGÚDŠ. Postavenie, nakladanie a činnosť ŠGÚDŠ s odovzdanými záverečnými správami a inou geologickou dokumentáciou nie je na jeho voľnom uvážení, ale jx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie napr. v konkurenčnom boji.
Účelom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa odovzdávajú vyhotovené takou technikou, ktorá zabezpečuje ich trvanlivosť a možnosť reprodukcie. Objednávateľ ich odovzdá okrem písomnej formy a xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xprístupnenie na účely jej vizuálneho opisu. ŠGÚDŠ má vybudovanú jednotnú a centrálnu databázu hmotnej geologickej dokumentácie SR, ktorá umožňuje zxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávu a inú geologickú dokumentáciu ŠGÚDŠ v rozsahu:
a)
záverečná správa a čiastková záverečná správa,
b)
správa z výskumného projektu alebo grxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvu a inú geologickú dokumentáciu do jedného mesiaca od jej schválenia alebo jej prevzatia. Záverečnú správu s výpočtom zásob ložiska, záverečnú správx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxotermálnej energie a záverečnú správu s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania posudzuje a schvxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxh prevzatia od zhotoviteľa geologických prác.
K odseku 2
Záverečná správa a iná geologická dokumentácia, ktorú objednávateľ odovzdá podlieha v jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnávateľ na jednej strane povinnosť odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu ŠGÚDŠ, ale na druhej strane má oprávnenie ustanoviť podmixxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxmárne slúžia na to, aby informácie a obsah záverečnej správy, teda vyhodnotená geologickú úloha mohla na ďalšie podnikateľské využitie slúžiť iba objxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxľ môže určiť podmienky, za ktorých možno záverečnú správu sprístupňovať a poskytovať z nej informácie. V týchto podmienkach môže objednávateľ určiť:
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxúcim súhlasom,
c)
ostatné časti záverečných správ bez obmedzenia ich sprístupňovania alebo poskytovania informácií z nich,
d)
finančné úhrxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxnej správy ŠGÚDŠ.
Geologický zákon vytvára priestor desiatich rokov na to, aby objednávateľ dostatočne vo svojej podnikateľskej činnosti závxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxedzenia, ale pri ich poskytovaní tretím osobám je potrebné aj naďalej zachovávať obmedzenia poskytovania vyplývajúce z osobitných predpisov, a to naxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xabránenia vykonávania geologických prác, ktoré už netreba vykonať, keďže ich výsledky sú už dostatočne známe z existujúcich záverečných správ.
K oxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx z odovzdanej záverečnej správy vo svojej činnosti využíval. Je nepochybné, že je tomu inak pri podnikateľských subjektoch, kde teda geologický zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxovzdaných a uchovávaných záverečných správ ústredným orgánom štátnej správy. Tie obmedzujúce podmienky, ktorých stanovenie umožňuje § 19 ods. 2 gexxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona iba výslovne vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, nevzťahuje sa preto na orgány miestnej štátnej správy. Ústredným orgánom štátnej správx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxcký zákon ustanovuje aspoň rámcové obmedzenie. V prvom rade sa vyžaduje naplnenie princípu proporcionality. Poskytovanie informácií tak nie je bez oxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásade pozná len dva takéto účely, a to verejný záujem a plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy. Ide v oboch prípadoch o dosť vágne a všeobecné poxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxy. Ak sú teda z dôvodu verejného záujmu potrebné nejakému ústrednému orgánu štátnej správy informácie zo záverečnej správy geologickej úlohy, poskytxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xprávy. Verejným záujmom je najmä záujem využívať získané a existujúce geologické informácie bez potreby vykonávania ďalších geologických prác a vynxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo majú úlohy vymedzené v príslušnom zákone a na tento, resp. v ňom vymedzenú úlohu sa ústredný orgán štátnej správy pri žiadosti o informácie zo záverečnxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxisu,
2.
uchováva odovzdané záverečné správy a iné geologické materiály bezpečne, dostupne a prehľadne tak, aby sa mohli využiť pri vypracúvaní koxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxtu rešeršné a reprografické práce zo záverečných správ a inej geologickej dokumentácie a spracúva požadované informácie v písomnej forme alebo digitxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Využitie vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické účely a na laboratórne účely je možné, ale na odber vzoriek na tento účex xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správy medzi informácie o ŽP. Informáciou o ŽP je informácia:
-
o stave všetkých zložiek ŽP, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, význxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx aj informácie o stave štruktúry krajiny, biologickej diverzity a o geneticky modifikovaných organizmoch,
-
o faktoroch, ako sú látky, energia, hxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo by mohli ovplyvniť jednotlivé zložky ŽP,
-
o činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych opatrení, predpisoch, politikách, plánoch, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxo zložiek,
-
o správach o aplikácii a plnení podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku starostlivosti o ŽP,
-
o analýzach náklxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
o stave zdravia a bezpečnosti osôb vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch Žx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxžky.
Na sprístupňovanie záverečných správ ako informácií o ŽP sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Sprístupxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správ, ktoré umožňuje geologický zákon ustanoviť zo strany objednávateľa, a ktoré treba pri sprístupňovaní záverečných správ rešpektovať.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxtavy Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v z. n. p.
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ... v z. n. p.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrác pri územnom plánovaní
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvanie výsledkov geologických prác sleduje účel ochrany zistených alebo predpokladaných ložísk nerastov a zdrojov podzemných vôd pre ich možné hospoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územia pri zohľadnení všetkých faktorov a okolností, ktoré majú na územné plánovanie vplyv.
Využívanie výsledkov geologických prác pri územnom pxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxredným orgánom územného plánovania je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Úloha zohľadňovať výsledky geologických prác sx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xnšpekcia životného prostredia,
e)
obce.
Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx aj zohľadňovanie výsledkov geologických prác, a to vo vzťahu:
-
k ložiskám nerastov, čo je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxch - v zistených a overených množstvách vôd v priestore obsahujúcom podzemné vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho časti alebo v hydrogeologickej štrxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxateľ ani jeho právny nástupca neexistuje alebo nie je známy,
-
k podzemným priestorom,
-
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxsťou rozpadovej rady uránu 238U a izotopy radónu vznikajú následným rozpadom rádia 226Ra. Jeho ďalším rozpadom vznikajú tzv. dcérske produkty rozpadx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxom 2 a 3
Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxrokúvania územnoplánovacej dokumentácie sa vyjadruje aj ministerstvo, ktoré má v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu štátnej správy. Ministxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx môže zasahovať do ich využívania, alebo do ich možného budúceho využitia. Ministerstvo sa vyjadruje formou stanoviska.
Stanovisko ministerstva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxaznivými inžinierskogeologickými pomermi. Tieto skutočnosti majú podstatný negatívny vplyv na stavebné využitie územia a musia byť v záujme ochranx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrov, alebo ich úplné vylúčenie pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie môže znamenať vážny dopad na situáciu v území, ktorá sa môže prejaviť aj x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxntácie v týchto prípadoch vymedzilo riziká stavebného využitia územia so zložitou geologickou stavbou alebo územia s nepriaznivými inžiniersko-gexxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s dôrazom na prevenciu zosuvného rizika a prípravu programu prevencie a manažmentu zosuvných území.
K odseku 4
Geologický zákon rešpektuje osobixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xzemiach treba zohľadňovať výsledky geologických prác, ale aj pri rešpektovaní úloh obrany, ktoré takéto územie plní.
Vojenský obvod je územný a spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie. Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxného úradu na úseku katastra nehnuteľností.
Na území SR sú tri vojenské obvody:
-
vojenský obvod Záhorie má vojenský výcvikový priestor Záhoriex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
-
vojenský obvod Valaškovce má vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou.
Pri využívaní výsledkov geologických prác pri územnom pláxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxsterstvom obrany SR.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zbx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x. n. p.
Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ... v z. n. px
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v z. n. p.
Judikatúra
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxky geologického prieskumu terénu relevantné až pri uskutočňovaní stavby, a nie pre posúdenie splnenia podmienok na vydanie stavebného povolenia alexx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýstavby.
Ústavný súd na základe uvedeného uzatvára, že rozsudok Najvyššieho súdu je rozhodnutím, ktoré nie je z ústavného hľadiska akceptovateľné a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru."
Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do geologického zákona doplnené jeho novelou vykonanou zákonom č. 384/2009 Z.z. Ustanovenie § 20a geologického zákona nadobudlo účinnosť dňa 1. noxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxdobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.
Geologický zákon vymedzuje úlohu informačného systému environmentálnych záťaží ako zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnvironmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxie environmentálnych záťaží,
b)
register dokumentov environmentálnych záťaží,
c)
register environmentálnych záťaži pozostávajúci z:
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xasti C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít.
Informačný systém environmentálnych záťaží je súčasťou informačnéhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby. V prípade informačného systému environmentálnych záxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx
-
prevádzkovať,
-
sprístupňovať údaje z neho podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ... (zákon o slobode informácxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdosti. Sprístupňovanie údajov z informačného systému environmentálnych záťaží sa však nevzťahuje na údaje o pravdepodobných environmentálnych záxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxrstva podľa § 20a ods. 2 geologického zákona je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).
Preto, aby informačný systém environmentálnych xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch s environmentálnymi záťažami inými orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami hospodáriacimi s verejnými zdrojmi.
K odsekom 4 a 5
Štáxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxhrany zdravia ľudí sanovať prioritne. Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxtneho programu sanácie environmentálnych záťaží je:
a)
znížiť xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstí,
b)
znížiť riziko pochádzajúce z kontaminovanej vody, pôdy a horninového prostredia na ŽP kontaminovaných oblastí,
c)
zabrániť ďalšej dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxpieť k plneniu povinností a opatrení vyplývajúcich zo smerníc EÚ,
f)
významne prispieť k dosiahnutiu dobrého stavu vôd na Slovensku,
g)
zastaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxjú zložky ŽP,
i)
podporiť využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii environmentálnych záťaží,
j)
podporiť zavádzanie inovatívxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxntálnych záťaží,
l)
zlepšiť informovanosť podnikateľských subjektov o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v areálxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží,
o)
zaistiť, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch záťaží s celorepublikovou pôsobnosťou, vypracúva a aktualizuje ho ministerstvo ako príslušný ústredný orgán štátnej správy a predkladá ho na schvxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xtátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o ... v z. n. p.
Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP v z. n. px
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxn v z. n. p.
LITERATÚRA
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Eurokódex, Bratislava, 2012.
JÁNOVÁ, V.: Environmentálne záxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxzinárodnou účasťou. Bratislava, 18. a 19.9.2008. Bratislava: Geologický ústav Dionýza Štúra, 2008, s. 188 - 190.
MAKARIUS, R. - LUKS, J.: Horní práxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcími a souvisejícími předpisy. Leges, Praha, 2014.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESKUMNÉ ÚZEMIE
Prieskumné územie pre vybrané geologicxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x tejto časti geologického zákona. Zavedenie pojmu "prieskumné územie" bolo uskutočnené zákonom č. 497/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/19xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxasti geologického prieskumu nerastných surovín na Slovensku. Vytvorenie inštitútu prieskumného územia si vyžiadala prebiehajúca transformácia sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxmného územia, resp. na určené prieskumné územie viaže ako na neopomenuteľnú podmienku vykonávanie geologických prác. Táto podmienka sa však nevzťahxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch prác, ktoré geologický zákon označuje ako vybrané geologické práce. Ide o skupinu geologických prác vybraných z ich okruhu vymedzenom v celom rozsaxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzemia na štyri roky. Po uplynutí tejto lehoty možno platnosť prieskumného územia predĺžiť, a to na návrh fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx môže ministerstvo opätovne predĺžiť platnosť prieskumného územia na návrh držiteľa prieskumného územia o ďalšie dva roky. Geologický zákon nakoniex x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxčená lehota (teda spolu 10 rokov) nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti. V takomto prípade môže držiteľ prieskumného územia požiadať ministexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxty platnosti prieskumného územia, ale umožňuje jej predĺženie o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geo-logických prác.
Napriek txxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxhodnutím. Nejde teda o rozhodnutie, ktoré by prinášalo taký intenzívna zásah do územia a do právnych pomerov v ňom ako klasické územné rozhodnutie. Určxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o ochrannom pásme, alebo rozhodnutie o stavebnej uzávere.
K odseku 2
S prieskumným územím sú spojené vybrané geologické práce, pretože len vo vzťaxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxv, ale okrem tých prípadov, ak dochádza ku geologickému prieskumu vyhradených nerastov už v dobývacom priestore. V takej situácii už nie je určenie prixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxané geologické práce.
Ložiskový geologický prieskum má charakter vybranej geologickej práce, ak sa týka geologického prieskumu prírodných horninxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
b)
hydrogeologický prieskum, ktorým sa skúmajú geotermálne vody a minerálne vody, zisťuje a overuje sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geolxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxej energie v prírodných horninových štruktúrach.
K odseku 3
Geologický zákon obsahuje legálnu definíciu prieskumného územie. Kým v § 21 odsex x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkumného územia. Prieskumné územie je priestor:
1.
vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch - prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxorešponduje s hranicami katastrálnych území ale navrhuje sa pre potreby vykonávania vybranej geologickej úlohy. Prieskumné územie sa v návrhu na jehx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxch niekoľko prieskumných území na to isté územie, resp. aspoň čiastočne na to isté prieskumné územie. Možnosť prekrývania prieskumných území sa rozlixxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxie "účel" prieskumného územia, a to napriek tomu, že ani v odseku 1, 2 a ani v odseku 3 v súvislosti s prieskumným územím žiaden jeho účel výslovne nespomínxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxuje pre možnosť vykonávania vybraných geologických prác. Na ten istý účel by preto mohlo byť prieskumné územie určené na tie isté vybrané geologické prxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxľom určovať na ne samostatné prieskumné územia niekoľkým objednávateľom na vykonávanie tých istých vybraných geologických prác. Po dobu platného urxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xržiteľ, komu bolo prieskumné územie na vybrané geologické práce platne určené. Ak tento geologický prieskum ukončí a -zanikne mu platnosť prieskumnéxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxi z právneho hľadiska by nemalo zmysel, aby na tom istom území vykonávali tie isté vybrané geologické práce niekoľkí objednávatelia.
Geologický záxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtory na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín na výhradných ložiskách ropy a horľavého zemného plynu, sa považujú za prieskxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxých území na ložiskový geologický prieskum na prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxie na ten istý účel, čo takéto prieskumné územie neumožňuje určiť, pretože by to nebolo účelné.
Iná situácia podľa geologického zákona nastáva, ak ixx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxekrývania nie je taký striktný, ale túto nemožnosť ustanovuje len vo vzťahu k vykonávaniu vybraných geologických prác alebo využívania ich výsledkovx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch geologických prác, pre ktoré by boli prekrývajúce sa prieskumné územia určené alebo či podstatne sťaží alebo dokonca znemožní využívanie ich výslexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
V opačnom prípade ale určenie niekoľkých prieskumných území na to isté územie možné je. Na to isté územie teda môže byť určených aj viacej prieskumnýcx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsk vyhradených nerastov alebo prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov vhodných na ukladanie alebo prieskum rôznych druhov podxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxemie určuje. Môže ísť napr. o prieskumné územia určené v rôznej hĺbke. Dôležité je pri prekrývaní prieskumných území, aby bola splnená požiadavka geolxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x Sžp 6/2012 zo 7. decembra 2011:
"Podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona č. 569/2007 Z.z. k návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geolxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtanoviská orgánov, ktoré sa vyjadrujú k projektu geologickej úlohy z hľadiska ochrany záujmov chránených osobitnými predpismi."
Určxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxieskumného územia.
K odsekom 1 a 2
Geologický zákon je postavený nielen na princípe odborného a profesionálneho vykonávania geologických prác, axx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkých prác je určenie lehôt platnosti prieskumného územia. Geologický zákona ustanovuje základné pravidlo, že prieskumné územie sa určuje najviac na xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxmo v zákone, je teda investorom dostatočne známa a zhotovitelia geologických prác sú povinní ju pri projektovaní geologických prác dopredu zohľadniťx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxčenie lehoty platnosti prieskumného územia nemenné. Geologický zákon celkom prirodzene musí počítať aj so situáciami, ktoré objektívne pri riešení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxologickej úlohy môžu nastať situácie, ktoré objektívne neumožnia dokončenie geologickej úlohy počas platnosti prieskumného územia v lehote štyrocx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxatnosti prieskumného územia. Niektoré znaky majú spoločné a niektoré rozdielne. Spoločným znakom je to, že o predĺžení platnosti prieskumného územix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxok. Druhým spoločným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkumného územia.
Rozdielne sú zákonné podmienky predĺženia platnosti prieskumného územia. Prvé predĺženie platnosti prieskumného územia o štyrx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxní platnosti prieskumného územia o ďalšie dva roky.
Inak je to v prípade tretieho predĺženia platnosti prieskumného územia, ktoré geo-logický zákxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxie zákonom stanovených podmienok, pretože ide o predĺženie, ktoré je výnimočné.
Z geologického zákona vyplýva, že mimo splnenia formálneho predpxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxslosti s geologickým prácami (§ 25 ods. 6 a 7 geologického zákona) povinné ministerstvo pri treťom predĺžení doby platnosti prieskumného územia vyhxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe týchto podmienok je dôležité z hľadiska záujmu štátu na komplexnom, efektívnom a časovo obmedzenom vykonávaní geologického prieskumu. Ministerstxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo nepostačovala na vykonanie dotknutej činnosti. Ak ministerstvo musí pri predĺžení doby platnosti prieskumného územia určiť objektívnu lehotu, v xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxenie geologickej úlohy.
Prieskumné územie je priestorovo ohraničené, a to rozlohou najviac 250 km2. Geo-logický zákon výslovne rieši vzťah priesxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxčené prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov a vo vzťahu k dobývaciemu priestoru. Hranice dobývacieho priestoru na xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtranami, ktorého vrcholy sa určujú súradnicami uvedenými v platnom súradnicovom systéme. Jeho priestorové hranice pod povrchom sa spravidla určia zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbývací priestor sa môže vymedziť aj hĺbkovo.
Vo vzťahu k prieskumnému územiu na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvania a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín geologický zákon výslovne ustanovuje, že toto nemôže zahŕňať chránené územie na ten istý záxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín),
b)
ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxbitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná technická alebo technologická úprava prirodzeného horninového prostredia. V zmysle banského zákona sa pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xrieskumné územie konkrétnemu držiteľovi, ktorý by mal v určenom prieskumnom území vykonávať geologické práce podľa projektu geologickej úlohy. Z rôxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, ale mohol a vedel by toto prieskumné územie previesť na inú osobu, ktorá by pokračovala v geologickom prieskumne v prevedenom prieskumnom územíx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho územia sa vyžaduje súhlas ministerstva, aby mal štát ako výlučný vlastník nerastného bohatstva kontrolu nad vykonávaním geologického prieskumu. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxnisterstva znamená, že zmluvný prevod nebude platný. Tak, ako ministerstvo rozhoduje o určení prieskumného územia, musí aj v prípade jeho zmluvného pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o určení prieskumného územia.
Držiteľ prieskumného územia však nemôže prieskumné územie previesť kedykoľvek. Geologický zákon vyžaduje, aby na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xorľavý zemný plyn po vynaložení najmenej 5% z rozpočtu geologickej úlohy. Cieľom takejto úpravy je zamedziť tomu, aby nebolo prieskumné územie určovaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xbchodovať.
K odsekom 4 až 8
Zákonná požiadavka na efektívnom vykonávaní geologických prác v určenom prieskumnom území jeho držiteľom je vyjadrenx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxnávať geologické práce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxumného územia nezačne vykonávať geologické práce podľa projektu geologickej úlohy do jedného roka od určenia prieskumného územia ministerstvo môže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xržiteľa ponechá prieskumné územie určené, ak existuje predpoklad, že držiteľ začne geologické práce vykonávať,
-
ak sa však geologické práce nezxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxlogický zákon neumožňuje správnu úvahu ministerstva.
Pre postup ministerstva podľa odseku 4 je dôležité posúdenie, kedy sa považujú geologicxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxania, resp. vynakladania prostriedkov na vykonávanie geologických prác podľa rozpočtu geologickej úlohy. Podľa tohto pravidla sa geologické práce xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn najmenej 5% z rozpočtu geologickej úlohy.
Aj po určení prieskumného územia s ním môže jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v odseku 6 dôležité interpretačné pravidlo - zmena prieskumného určenia je len zásah do rozlohy prieskumného územia - teda zmenou prieskumného územia xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávne chápanie zmeny prieskumného územia je významné vo vzťahu k § 23 ods. 7, 8 a 9, ktoré upravujú konanie o zmene prieskumného územia.
Geologický zxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjúce sa na vykonávanie geologických prác. Aj v tomto prípade je záujmom štátu, aby nebolo prieskumné územie blokované takýmto držiteľom, ale aby bolo uxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxdĺžení doby platnosti .alebo zrušení prieskumného územia
KOMENTÁR
Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxch) povahu lex specialis voči správnemu poriadku ako lex generalis, a to vždy v súlade so zásadou subsidiarity správneho poriadku.
Geologický zákxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxerstva.
Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia ako osobitné (špeciálne) správne konanie môže začať xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxnanie ide, ale aj podľa toho, akého nerastu sa konanie týka:
-
určenie prieskumného územia - je to návrhové konanie, ktoré začína na návrh objednávatxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a podrobného geologického prieskumu, ktoré musí podanie spĺňať preto, aby o ňom mohlo ministerstvo konať. Z tohto návrhu musí byť zrejmé najmä, kto ho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xotknutých katastrálnych území, obcí, okresov a krajov, ďalej identifikovanie geologických prác, ktoré mieni žiadateľ v navrhovanom prieskumnom úzxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xámeru, ktorý je podľa odseku 4 povinnou prílohou návrhu na určenie prieskumného územia a bez ktorého nemôže ministerstvo konanie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxických prác,
d)
etapu geologického prieskumu,
e)
názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis štatutárneho orgánu objednáxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Geologický zákon upravuje aj situáciu, ktorá v praxi aj často nastáva, a to predloženie dvoch alebo viacerých návrhov na určenie toho istého priesxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx s tým žiadateľom, ktorý podal návrh na určenie prieskumného územia ako prvý a s ďalším žiadateľom v poradí koná až vtedy, ak by prvému žiadateľovi prieskxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prieskumného územia môže iniciovať jeho držiteľ, teda môže ministerstvu predložiť takýto návrh. Rozumie sa ňou len zmena rozlohy prieskumného územixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxá rozloha prieskumného územia nie je potrebná na riadne vykonávanie určených geologických prác a je z jeho pohľadu zbytočné platenie úhrady za určené pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxskumného územia na základe vykonávania geologických prác zistí, že určená rozloha prieskumného územia nie je postačujúca na riadne vykonávanie geolxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnný držať sa lehôt uvedených v odseku 8 geologického zákona, pretože je povinný takýto návrh predložiť ministerstvu najneskôr tri mesiace pred požadoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxať toto konanie z úradnej moci, ale len vo verejnom záujme, teda v záujme uvoľnenie prieskumného územia pre ďalší geologický prieskum.
Špecifická sxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx navrhnúť zmenu alebo zrušenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov aj dotknutej obci alebo dotknutému samosprávnemu kraju. Za dotxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxdnotlivých konaniach podľa § 23 upravuje geologický zákon v odseku 9 nasledovne:
-
pri určení prieskumného územia ten, kto návrh podal, teda ten, o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxastníkom konania aj dotknutá obec a dotknutý samosprávny kraj. V tejto súvislosti treba upozorniť na skutočnosť, že geologický zákon upravuje postavxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi účastníka konania a súčasne ich upravuje aj ako dotknutú verejnú správu, ktorá sa k návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxánovacej dokumentácie.
-
pri zmene alebo zrušení prieskumného územia je účastníkom konania držiteľ prieskumného územia. Z hľadiska postavenia xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxknutá obec a dotknutý samosprávny kraj.
V súvislosti s postavením dotknutej územnej samosprávy vo vzťahu k prieskumným územiam na výskyt rádioxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvnych nerastov, aj preto do tohto konania vťahuje ako účastníkov konania aj dotknutú obec a dotknutý samosprávny kraj. Poskytuje im súčasne silné postxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výskyt rádioaktívnych nerastov určiť toto prieskumné územie v katastri obce (a teda na území samosprávneho kraja), ak konkrétna dotknutá obec nesúhlxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho územia na výskyt rádioaktívnych nerastov s cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja príslušnej dotknutej obce alebo záväzxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, ako ďalej postupovať. Prvou možnosťou je úprava návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov tak, aby sa netýkal katastrxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Druhou možnosťou je vzatie návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov späť. Takto by postupoval najmä v situácii, ak by nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh prác podľa zámeru objednávateľa.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxx967 Zb. správny poriadok v z. n. p.
Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu... na ropu, horľavý zemný xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 24 geologického zákona je osobitným ustanovením na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu, horľavý zemný plyn a prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnú úpravu niektorých náležitostí konania o určenie prieskumného územia vo vzťahu k všeobecnej úprave v § 23.
Osobitná úprava ložiskového geologicxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a ťažby uhľovodíkov a ich vykonávanie za podmienok, ktoré stimulujú intenzívnejšiu hospodársku súťaž v tejto oblasti a tým podporujú zdokonalenie vx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aj povinné zverejňovanie návrhu na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn v Úradxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxo určiť na svojom území oblasti, v ktorých možno vykonávať vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov. V SR má túto právomoc podľa geologického zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xabezpečiť, aby medzi subjektmi nedochádzalo k diskriminácii v prístupe k týmto činnostiam a pri ich vykonávaní.
Súčasne však európska legislatívx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxú tretie krajiny alebo štátni príslušníci tretích krajín. Členské štáty si musia ponechať možnosť obmedziť prístup k týmto činnostiam a ich vykonávanxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, aby to neprekážalo v riadení subjektov. Táto možnosť sa musí využívať nediskriminačne, keďže s výnimkou povinností, ktoré sa viažu na využívanie tejxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxonávať túto činnosť.
Geologický prieskum uhľovodíkov je procesom technicky a časovo podstatne náročnejším, ako ložiskový geologický prieskum ixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon v odseku 6 upravuje kritériá, ktoré používa ministerstvo pri rozhodovaní o určení prieskumného územia na ropu a horľavý zemný plyn a prírodné horninxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxých návrhov na jeho určenie. Ministerstvo musí prihliadať na dve základné skutočnosti, ktoré majú vplyv na vykonávanie geologických prác, a to na techxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx predmetom návrhu a tiež s ohľadom na jeho schopnosť zabezpečiť čo najlepšiu ochranu záujmov chránených geologickým zákonom. Druhá podstatná spôsobixxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráce a zabrániť nečinnosti a zbytočnému blokovaniu určeného prieskumného územia na ropu a horľavý zemný plyn a prírodné horninové štruktúry a podzemnx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xožiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn (ďalej len "uhľovodíky") nemá totožný charakter ako geologický prieskum iných vyhradxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxislatívy, ale aj z už uvedenej faktickej a technickej náročnosti tohto druhu geologického prieskumu.
S tým súvisia aj rozdiely, ktoré sa napr. v odsxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx splnenie podmienky potreby určenej doby na vykonanie navrhovaných geologických prác, teda faktor, ktorý návrh zhotoviteľa geologických prác objekxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xokončenie geologických prác. V tomto prípade sa teda nepoužije určovanie doby platnosti prieskumného územia na roky a jeho predlžovanie, ako je to v § xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx horninové štruktúry a podzemné priestory na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia je aj skutočnosť týkajúca sa možnoxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxskumu na ropu a horľavý zemný plyn a prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xbjednávateľov do skupiny bude spojenie finančných prostriedkov, ale aj technických a personálnych kapacít potrebných na plánovaný geologický priexxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxné horninové štruktúry a podzemné priestory na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia sa vnútorné vzťahy v tejto skupixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxinnostiach držiteľa prieskumného územia a na geologických prácach vykonávaných v rámci geologického prieskumu.
Odsek 12 obsahuje chybné odkazy xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 24). Logickým výkladom odseku 12 je teda nepochybné, že písomné poverenie podľa odseku 10 a prieskumný podiel podľa odseku 11 musia byť vždy súčasťox xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/19xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
Zákon č. 53/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. správny pxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov
Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch
KOMENTÁR
Ustanovenie § 24a bolo do geologixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x dopĺňajú niektoré zákony. Účelom doplnenia geologického zákona bolo vytvorenie osobitných ustanovení o rádioaktívnych nerastoch.
Rádioaktívxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxahuje nielen do životného prostredia, ale predstavuje osobitne zvýšené riziko pre kvalitu a úroveň života obyvateľstva. Predstavuje tiež potenciálxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxiaľ jej takéto oprávnenie nie je udelené príslušnými orgánmi SR. Z toho vyplýva tiež právo SR všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť podmienky dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnsku zakázané. Takýto zákaz smeruje k ochrane životného prostredia, ale tiež k ochrane života a zdravia obyvateľstva, čo je jedna zo základných funkcix xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xrípady ustanoviť výnimku z tohto zákazu. Takýto relatívny zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov upravuje aj geologický zákon. Jeho relatívnosť sxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxeľstvo, pretože v záujme ich ochrany a ochrany ich života a zdravia sa zákaz ustanovuje.
Zákon preto na jednej strane zakazuje dobývanie rádioaktívxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Zákon umožňuje, aby obyvatelia každej dotknutej obce formou priamej demokracie - miestnym referendom - rozhodli o tak významnej a dôležitej otázke vzxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxĺňa čl. 67 ods. 1 Ústavy, podľa ktorého sa územná samospráva uskutočňuje o. i. aj miestnym referendom. Miestne
referendum
so súhlasným výsledkom predxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy výsledkami miestneho referenda.
Geologický zákon ustanovil aj pravidlo pre posudzovanie toho, ktorá obec sa pokladá za dotknutú, a to podľa miexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxcí priestor pre rádioaktívne nerasty a miestne
referendum
s rovnakou váhou sa musí konať v každej takejto obci nezávisle od toho, aké veľká časť navrhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mestá, ktoré sa členia na mestské časti, vyžaduje geologický zákon konanie miestneho referenda nielen v príslušnej mestskej časti, ale aj v meste Bratxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xaždej dotknutej obce ako povinnú súčasť návrhu na určenie dobývacieho priestoru. Miestne
referendum
sa preto musí konať ešte pred podaním tohto návrxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov podá každej dotknutej obci návrh na vyhlásenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxce,
b)
údaj o druhu nerastu,
c)
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania,
d)
predbežné termxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je dôležité z hľadiska kvalifikovaného rozhodovania obyvateľov každej dotknutej obce.
Na základe návrhu ťažobnej organizácie je obecné zastupixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuli a na internetovej adrese obce, ak ju má, a to až do uskutočnenia miestneho referenda. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda a otázku, ktorá sa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxjní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.
Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
Ak v miestnom referenxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xešpektovania vôle obyvateľov každej dotknutej obce ustanovuje pre záporný výsledok miestneho referenda ochrannú lehotu štyri roky. Táto slúži aj na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xiestneho referenda s rovnakým, záporným, výsledkom.
Bez súhlasného výsledku miestneho referenda nie je možné dobývanie ložiska rádioaktívnych xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu prerušiť na čas potrebný na doplnenie takéhoto súhlasného výsledku miestneho referenda z každej dotknutej obce, inak by musel konanie zastaviť.
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxnanie miestneho referenda, mohlo by sa stať, že počas doby jeho konania uplynie ťažobnej organizácii lehota na uplatnenie prednostného práva na určenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxkum vykonávala na vlastné náklady. Prednostné právo môže ťažobná spoločnosť uplatniť podaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru najneskôr do jxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtie tejto lehoty sa predlžuje o čas potrebný na vykonanie miestneho referenda v každej dotknutej obci. Táto lehota bude spočívať od momentu podania návxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxtroštátne právne predpisy
čl. 4 ods. 1, xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
§ 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
§ 8 zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v z. n. p.
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzemia držiteľovi vytvára pre takéhoto držiteľa komplex práv a povinností, ktoré sa na určené prieskumné územie a geologické práce vykonávané v ňom viaxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx schváleným projektom geologickej úlohy, pretože to bol jeden z podstatných podkladov, na základe ktorého sa určilo prieskumné územie. Súčasťou vykoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxpade jeho prvého určenia na dobu štyroch rokov. Ďalším podstatným faktorom je množstvo finančných prostriedkov vynaložených držiteľom prieskumnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxm, odbornom, ale aj časovo a finančne efektívnom vykonávaní geologických prác ustanovuje geologický zákon držiteľovi prieskumného územia v prvom raxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xasového úseku, ktorý zodpovedá obdobiu, kedy možno vykonať relevantnú a ucelenú časť geologických prác a možno aj porovnávať vzájomný medziročný pokxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo územia v časovom vykonávaní geologických prác v určenom prieskumnom území. Tým sa vytvára priestor pre dosiahnutie nápravy. Držiteľ prieskumného úxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxej správe ministerstvu uvedie výsledky vybraných geologických prác. Tieto by mali v zásade zodpovedať schválenému projektu geologickej úlohy a času xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxickej úlohy. Sledovanie plnenia rozpočtu geologickej úlohy má význam v prípade návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia.
K odseku 2
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxtov, a to konkrétne s určením dobývacieho priestoru. Právo na dobývanie výhradného ložiska a na nakladanie s vydobytým nerastom má ten, kto má banské opxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo priestoru. Toto prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru má držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdného roka po posúdení a schválení záverečnej správy obsahujúcej výpočet zásob v období ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov mixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe podstatnou náležitosťou návrhu na určenie chráneného ložiskového územia, z ktorého sa vychádza pri určení dobývacieho priestoru, presunuté zo štáxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnom ložisku a na vydanie rozhodnutia o chránenom ložiskovom území.
Prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru poskytuje držiteľovi priesxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxr inej organizácii na ten istý druh nerastu, na ktorý je určené prieskumné územie, okrem organizácie uplatňujúcej prednostné právo na určenie dobývacxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xriestoru v lehote do jedného roka po posúdení a schválení záverečnej správy obsahujúcej výpočet zásob, obvodný banský úrad uskutoční konanie o určenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxd preruší.
Prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru je právom držiteľa prieskumného územia, ktorý ho nemusí z rôznych dôvodov využiť. Ak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxj lehote neuplatní a návrh na určenie dobývacieho priestoru podá iná organizácia alebo viac iných organizácií v lehote do jedného roka po posúdení a schxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýberové konanie.
K odseku 3
Prednostné právo podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxahuje na toho držiteľa prieskumného územia, ktorý vykonáva v určenom prieskumnom území ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štrukxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxdnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania. Ukladanie je možné xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrad a ktorým sa žiadateľovi povoľuje ukladanie.
Prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie poskytuje ochranu držiteľovi prieskumného úzxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxia.
Povolenie na ukladanie vydané obvodným banským úradom obsahuje:
a)
obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxy na proces ukladania, celkové množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, maximálny tlak v úložisku a maximálnu rýchlosť a tlak vtláčanxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxanie s cieľom vylúčenia významného nedostatku,
e)
schválený plán monitorovania úložiska, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu, požiadxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnformovať obvodný banský úrad v prípade úniku alebo významného nedostatku, schválený plán nápravných opatrení a povinnosť vykonať plán nápravných oxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxeraného finančného zabezpečenia, ktoré slúži výhradne na splnenie všetkých povinností žiadateľa vrátane povinností pri uzavretí úložiska, ako aj pxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxeľa prieskumného územia. Možno to chápať ako právo, ale aj ako povinnosť držiteľa prieskumného územia. Vybrané geologické práce sú súčasťou rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxieskumného územia v ňom nevykonával vybrané geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení prieskumného územia, toto určenie prieskumného územia by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxnosť.
Účelom ustanovenia § 25 ods. 4 geologického zákona je ale vyjadrenie práva držiteľ prieskumného územia. Toto právo zahŕňa jeho oprávnenie vxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xvedeného neznamená úvahu držiteľa prieskumného územia o tom, či vybrané geologické práce bude realizovať alebo nebude realizovať, ale toto právo mu zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxreby ich ďalšieho alebo následného schvaľovania alebo povoľovania. Uvedené preto poskytuje držiteľovi prieskumného územia právnu istotu v tom, aké xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xozhodnutí o určení prieskumného územia sám, a to za predpokladu, že má sám geologické oprávnenie vydané ministerstvom. Keďže geologické oprávnenie jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinný si vykonávanie vybraných geologických prác v určenom prieskumnom území objednať u takej osoby, ktoré má vydané príslušné geologické oprávnexxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx, že odsek 4 sa vzťahuje výlučne na vybrané geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení prieskumného územia, kde toto právo znamená ale v podstate povxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxkumnom území. Právo držiteľa prieskumného územia vykonávať aj iné ako vybrané geologické úlohy v určenom prieskumnom území je významné z toho hľadiskxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxonania ktorých by nebolo možné vykonať ani vybrané geologické práce. Držiteľ prieskumného územia má preto právo vykonávať aj iné ako vybrané geologicxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxické oprávnenie držiteľa prieskumného územia.
V prieskumnom území určenom konkrétnemu držiteľovi prieskumného územia môže geologické práce vyxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch prác aj inou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx v takomto prípade poskytuje určenému držiteľovi prieskumného územia aj ochranu v tom, že iná osoba môže v prieskumnom území určenom držiteľovi prieskxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxna. Vykonávanie geologických prác inou osobou predpokladá teda dohodu medzi držiteľom prieskumného územia a objednávateľom alebo zhotoviteľom geoxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxávateľa alebo na návrh zhotoviteľa týchto geologických prác.
Súhlas držiteľa prieskumného územia nie je potrebný, ak ide o vykonávanie inžiniersxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzemia ministerstvo na štyri roky. To je základná zákonná doba platnosti prieskumného územia. Geologický zákon súčasne rešpektuje, že vzhľadom na okoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie platnosti prieskumného územia. Možnosť predĺženia platnosti prieskumného územia poskytuje na jednej strane držiteľovi prieskumného územia možxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xýsledkom správneho konania a na kladné rozhodnutie o predĺžení doby platnosti prieskumného územia nemá držiteľ prieskumného územia nejaký nárok.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxným záujmom štátu je, aby sa rozpočet geologickej úlohy plnil a aby sa financovali a teda vykonávali geologické práce v súlade s projektom geologickej úxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxa prieskumného územia na predĺženie platnosti prieskumného územia na jeho povinnosť vynaložiť v dobe riadneho trvania prieskumného územia určitú čaxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vybraných geologických prác v určenom prieskumnom území minimálne 70% z rozpočtu geologickej úlohy, a to najneskôr do dňa, kedy podá návrh na predĺženxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxaloženia aspoň 70% rozpočtu geologickej úlohy je opodstatnená tým, aby neboli určované prieskumné územia, v ktorých sa nebudú vykonávať geologické pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xolo zbytočne určené držiteľovi, ktorý by pre nedostatok finančných prostriedkov nedokázal vykonávať geologický prieskum. Záujmom štátu je preto urxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxsterstva, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxnisterstvo žiadosť o predĺženie platnosti prieskumného územia zo zákona zamietne.
K odseku 7
V prípade kladného rozhodnutia ministerstva o žiadxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xa efektívnom pokračovaní vykonávania vybraných geologických prác v určenom a predĺženom prieskumnom území. Ak držiteľ prieskumného územia vynaložxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx že v prípade predĺženia platnosti prieskumného územia o ďalšie štyri roky má možnosť, resp. právo dokončiť geologické práce len v rozsahu zostávajúcixx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxo držiteľovi povinnosť vynaložiť najneskôr do konca druhého roku odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby platnosti prieskxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxác po predĺžení platnosti prieskumného územia a zamedzí sa tým neodôvodnenému, ale v niektorých prípadoch možno aj úmyselnému blokovaniu prieskumnéxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxskumného územia o ďalšie štyri roky a povinnosť vyčerpať pôvodne schválený rozpočet geologickej úlohy do konca druhého roka predĺženia súčasne znamexxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxzšírenie geologických prác, teda aj zmenu projektu geologickej úlohy. V takom prípade má z pohľadu štátu predĺženie doby platnosti prieskumného územxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxerstvo zo zákona prieskumné územie zruší, ak jeho držiteľ nevynaloží do konca druhého roku odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxckých prác v určenom prieskumnom území sa deje podľa projektu geologickej úlohy. Držiteľ prieskumného územia je povinný vypracovať projekt geologicxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxgického prieskumu prikladá objednávateľ, a ak ide o osobitné prieskumné územie zhotoviteľ geologických prác. Projekt geologických úloh vyjadruje nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktu geologickej úlohy predkladaného držiteľom prieskumného územia ministerstvu sú vyriešené strety záujmov chránené osobitnými predpismi. Geoloxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xreto je vykonávanie geo-logických prác záujmom štátu, a to podľa schválených projektov geologických prác.
Pri projektovaní geologických prác, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xri projektovaní geologickej úlohy je preto potrebné zisťovať, či sa vykonávanie geologických prác v prieskumnom území dotkne aj záujmoch chránených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xredpisov im poskytuje ochranu. Pôjde napríklad o ochranu záujmov štátu pri dopravnej infraštruktúre - pozemných komunikáciách a dráhach. V oblasti bxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odvetví, v oblasti ochrany vôd, lesov, verejného zdravia, poľnohospodárskej pôdy a osobitne treba spomenúť aj záujem štátu na ochrane prírody a krajixx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xáujmy chránené osobitnými predpismi, je nevyhnutné navrhnúť súčasne opatrenia na ochranu týchto záujmov. Ochrana osobitných záujmov je daná konkréxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxh ochranou spojené.
Povinnosť držiteľa prieskumného územia vypracovať projekt geologickej úlohy v súlade s geologickým zámerom a predložiť ho mixxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi vynucuje geologický zákon tým, že stanovuje zákonný dôsledok jej nesplnenia v tom, že ministerstvo bude aj v tomto prípade povinné zo zákona prieskumxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxým, technickým a metodickým postupom, ktorý je vyjadrený v schválenom projekte geologickej úlohy.
K odseku 9
Súčasťou rozhodnutia o určení priesxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxehu vykonávania geologických prác zmeniť, ale záujem ministerstva je mať ich stále aktuálne. Geologický zákon preto ustanovuje držiteľovi prieskumxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxodnutia pri každej zmene týkajúcej sa cieľa geologickej úlohy a označenia vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu. Oznámiť zmenu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti hrozí držiteľovi prieskumného územia pokuta od 100 eur do 1000 eur.
K odseku 10
V § 25 odsek 10 upravuje geologický zákon dve skutočnosti - (i) zmexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že k sa projekt geologickej úlohy zmení a objednávateľ takúto zmenu projektu geologickej úlohy iniciovanú zhotoviteľom geologických prác schváli. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx o stave projektu geologickej úlohy a jeho zmenách, teda o stave a ďalšom spôsobe vykonávania geologických prác. Držiteľ prieskumného územia má povinnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xdaj o celkových nákladoch podľa rozpočtu geologickej úlohy. Držiteľ prieskumného územia môže podľa geologického zákona požiadať aj o zmenu rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxadať o zmenu týchto údajov a tým o zmenu rozhodnutia najskôr po začatí vykonávania geologických prác. Geologické práce sa považujú za začaté, ak sa na icx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xožiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn najmenej 5% z rozpočtu geologickej úlohy. Držiteľ prieskumného územia môže požiadať o zmxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxeskumného územia.
K odseku 11
Posledné právo držiteľa prieskumného územia, ktoré upravuje § 25 geologického zákona, je právo týkajúce sa špeciáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxergie. Tomuto držiteľovi prieskumného územia geologický zákon zaručuje do jedného roka po vydaní záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxtátne právne predpisy
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxskej činnosti, výbušninách a o banskej štátnej správe v z. n. p.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxjenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ... v z. n. p.
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx x.
Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v z. n. p.
Zákon č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o ... č. 245/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xx2/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o ... v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodných minerálnych vodách a o ... v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ... v z. n. p.
Zákon č. 258/2011 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžp 6/2012 zo 7. decembra 2011:
"Orgány štátnej vodnej správy vychádzajú pri povoľovaní osobitného užívanix xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xrtmi, realizovanými v rámci nových prieskumných území.
Aj v konaní podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona č. 569/2007 Z.z., orgán štátnej vodnej správy, ako dxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxologickým dielom. Vodná stavba alebo osobitné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výsledkom môže byť povolenie, resp. nepovolenie novej vodnej stavby, resp. osobitného užívania geotermálnych vôd. Týmto je zabezpečený jeden z účelxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xds. 2 zákona č. 364/2004 Z.z., ako to požadoval žalobca vo svoje žiadosti zo 7.7.2009."
Úhrady za prieskumné územie
KOMENTÁR
K odseku x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Úhrada sa platí za dve základné zložky určeného prieskumného územia - za dobu platnosti prieskumného územia a za rozlohu prieskumného územia. Geologxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územia.
Výška úhrady za prieskumné územie je v geologickom zákone odstupňovaná a narastá podľa dĺžky platnosti určeného prieskumného územia. Takxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxas štyroch rokov určenia prieskumného územia. V prípade predlžovania platnosti prieskumného je jeho držiteľ zaťažený povinnosťou platiť vyššiu úhrxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prieskumných území v záujme zvýšenia príjmov z úhrad, práve naopak, zvýšenie úhrady za prieskumné územie v prípade predlžovania jeho platnosti vytváxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kým základná sadzba úhrady za prieskumné územie je 100 eur za každý začatý rok a za každý začatý km2 prieskumného územia, pri predlžovaní platnosti pxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxždý začatý rok a za každý začatý km2 prieskumného územia.
K odseku 2
Geologický zákon ustanovuje držiteľovi prieskumného územia povinnosť zaplatxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzemia. Úhrada za prieskumné územie sa teda platí na rok dopredu. Z tohto hľadiska nie je významné, či bude mať držiteľ určené prieskumné územie počas celxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určené prieskumné územie je súčasne podstatnou skutočnosťou pre platnosť, resp. existenciu prieskumného územia. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prieskumného územia počas zaplateného, resp. predplateného obdobia, držiteľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti úhrady.
K odseku 3
Ministersxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ak by preto nedošlo k splnenie povinnosti držiteľa prieskumného územie zaplatiť úhradu za prieskumné územie do troch mesiacov po začatí roka počítanxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxto povinnosti. Ak držiteľ prieskumného územia ani na základe tejto výzvy a v nej určenej lehote úhradu za prieskumné územie nezaplatí, nemá ministerstxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo blokované špekulatívne, ale aby bolo určené takému subjektu, ktorý tam bude seriózne realizovať geologické práce a platiť v tej súvislosti aj úhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmia po nezaplatení úhrady však neznamená zánik povinnosti bývalého držiteľa prieskumného územia zaplatiť úhradu za prieskumné územia za príslušný kxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtu ju následne rozdeliť medzi obce a EF. V prípade nesplnenie povinnosti zo strany bývalého držiteľa prieskumného územia voči štátu vzniká pohľadávka xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxú úhradu od bývalého držiteľa prieskumného územia vymáhať.
K odsekom 4 a 5
Geologický zákon v záujme vecne správneho, ale aj spoločensky spravodlixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxného územia platí úhradu za prieskumné územie ministerstvu, táto úhrada nie je príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo, resp. štát nevystupuje ako pxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi EF a obce.
Podľa geologického zákona je 50% výšky úhrady príjmom EF. Environmentálny fond je štátny fond zriadený osobitným zákonom na uskutočňovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxieskumné územie. Takto nastavené rozdelenie úhrady za prieskumné územie v prospech obce rešpektuje skutočnosť, že zistenie ložiska vyhradených nerxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy. Preto polovica úhrady za prieskumné územie predstavuje určitú kompenzáciu takejto situácie v obci. Ak sa prieskumné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxdľa veľkosti, akou určené prieskumné územie zasahuje do ich katastrálnych území. V záujme objektívneho určenia podielu jednotlivých dotknutých obcx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obci do 30 dní od prijatia úhrady od držiteľa prieskumného územia.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxy euro v Slovenskej republike a o ... v z. n. p.
Osobitné prieskumné územie
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
Okrem všeobecnej kategórie prieskuxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkumné územie a jeho určenie je nevyhnutnou zákonnou podmienkou vykonávania vybraných geologických prác. Podstatným rozdielom, resp. faktorom vymexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxe zdroj ich financovania. Určenie osobitného prieskumného územia je preto výsledkom, resp. prienikom vybraných geologických prác podľa geologickéxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmí sa vykonávajú vybrané geologické práce v rozsahu podľa § 21 odsek 2 geologického zákona. Ide o:
a)
ložiskový geologický prieskum, ktorým sa zisťxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxckého prostredia.
Ložiskový geologický prieskum zaraďujeme medzi vybrané geologické práce, ak sa týka vyhradených nerastov, ale okrem prípadov, ak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxologické práce potrebné, pretože sa vykonávajú v určenom dobývacom priestore a takéto práce sa nepokladajú preto za vybrané geologické xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podzemných priestorov na účely ukladania, a prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobnxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxlita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu a zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xinancovania vykonávania vybraných geologických prác z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov. Z prostriedkov štátnexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxcký prieskum.
Zdroj financovania vybraných geologických prác v osobitnom prieskumnom území z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa financovania vykonávania vybraných geologických prác nie je relevantný, ale v tomto prípade je významný zhotoviteľ geologických prác. Osobitné prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určení osobitného prieskumného územia určí ministerstvo vybrané geologické práce, ktoré možno financovať zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejnxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxné v rozhodnutí o určení osobitného prieskumného územia.
K odseku 3
Určenie osobitného prieskumného územia a vykonávanie vybraných geologickýcx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákon ustanovuje výnimku z požiadavky uplatnenia tých požiadaviek geologického zákona na určenie prieskumného územia a na činnosť v určenom prieskuxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
-
§ 22 ods. 1 geologického zákona - ide o časové určenie platnosti prieskumného územia. Časové určenie platnosti prieskumného územia v lehotách poxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxranej geologickej práce, pre ktorú xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxhlasom ministerstva prieskumné územie na inú osobu za podmienok stanovených v tomto ustanovení geologického zákona. Ustanovenie § 23 ods. 3 geologixxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xôže dostať do situácie, keď z rôznych dôvodov usúdi, že nemá záujem byť naďalej držiteľom určeného prieskumného územia a toto sa rozhodne v rámci svojej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určuje určenému zhotoviteľovi geologických prác,
-
§ 22 ods. 4 geologického zákona - ide o možnosť a za určitých okolností povinnosť ministerstvx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx-logické práce podľa projektu geologickej úlohy. Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať podľa projektu geologickej úlohy do jedného roka odo dňa, v xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxého územia, môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť. Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať ani do konca druhého roka od nadobudnutia právoplatxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je prirodzený záujem na efektívnom vykonávaní vybraných geologických prác, vzhľadom na charakter tohto prieskumného územia, zhotoviteľa geologicxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
x xx xxxx x xxxxxxxckého zákona - ide o zákonné spresnenie nadväzujúce na odsek 4, kde dochádza k spresneniu momentu začatia geologických prác. Geologické práce sa považxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l) geologického zákona a pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn najmenex xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxter aj vylúčenie použitia § 22 odsek 5 geologického zákona.
Na činnosť zhotoviteľa geologických prác v osobitnom prieskumnom území sa nevzťahxxxx
x
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxnom prieskumnom území logické.
K odseku 4
Osobitné prieskumné územie sa na návrh zhotoviteľa geologických prác určuje v správnom konaní. Všeoxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxrhu na určenie osobitného prieskumného územia, na zmenu osobitného prieskumného územia, na predĺženie platnosti určenia prieskumného územia a na zrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxlogický zákon neobsahuje pre osobitné prieskumné územie špeciálnu procesnú úpravu, ale odkazuje na primerané použitie § 23 geologického zákona.
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo územia, ale aj v rozsahu, v akom je z pohľadu štátu potrebné v správnom konaní regulovať vykonávanie vybraných geologických prác v osobitnom prieskumxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xprávnom konaní ministerstvo, a to buď na návrh samotného zhotoviteľa geologických úloh alebo z vlastného podnetu.
Na návrh zhotoviteľa geologickxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxade je lepšie rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia zrušiť a toto územie z geologického hľadiska uvoľniť úplne alebo pre iné geologické xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xákonných dôvodov. Môže ísť aj o situáciu, ak sa vybrané geologické práce trvale zastavili alebo v inej situácii, ak zhotoviteľ geologických prác počas xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xonanie ministerstva musí byť ale naplnená zákonná podmienka, že k takému to porušeniu muselo počas jedného roka dôjsť opätovne, teda jeden prípad pre zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxčenej lehote.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxrastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx prieskumného územia na prieskumné územie, čím sa umožňuje pokračovať v geologických prácach pôvodne začatých v rámci osobitného prieskumného územixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxných prostriedkov. Ide teda o činnosť, ktorá predstavuje zaťaženie štátneho rozpočtu, aj keď perspektívne prináša prospech a aj možný zisk SR.
V snxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxnuť čiastočnú úhradu už vynaložených prostriedkov na geologické práce, môže ministerstvo zmeniť charakter prieskumného územia.
Zmena osobitnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nový držiteľ prieskumného územia sa vyberá vo výberovom konaní, čím je zabezpečená transparentnosť tohto procesu a nie je to otázka, resp. záležitosx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, podľa ktorého členské štáty prijmú potrebné opatxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxm 2 alebo čl. 3 odsekom 3 tejto smernice. V súlade s požiadavkami tejto smernice vytvára geologický zákon v § 28 zákonné pravidlá pre záujemcov, aby mohlx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxumné územie.
K odseku 2
V záujme transparentného výberové procesu na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie, upravuje geologxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej správy sprístupnený na webovom sídle vydavateľa, prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxom vestníku umožní zapojenie širokej podnikateľskej verejnosti s návrhmi do výberového konania. Dostupnosť informácií uverejnených v Obchodnom vexxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmožňuje jeho širokú a bezproblémovú dostupnosť pre podnikateľov a možnosť získania potrebných informácií. Obchodný vestník sa vydáva spravidla kažxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajov o prieskumnom území. Podstatnou požiadavkou transparentného výberového konania je skutočnosť, že oznámenie o začatí výberového konania sa mxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx územie.
Okrem Obchodného vestníku sa oznámenie o začatí výberového konania uverejňuje aj v Úradnom vestníku. Na tento účel ukladá geologický zákox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Úradný vestník je oficiálnou zbierkou právnych predpisov EÚ (séria L) a iných oficiálnych dokumentov jej inštitúcií, orgánov a agentúr (séria C a jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxý charakter už len elektronické vydania Úradného vestníka, ktoré sa považuje za jediné autentické. Elektronické vydanie Úradného vestníka obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxi dostupné na webovej stránke EUR-Lex vo formáte, ktorý nie je zastaraný, a na neobmedzené obdobie. Jeho prezeranie je bezplatné.
Uverejnením oznáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxostredníctvom oznámenia o výzve na predkladanie žiadostí, ktoré sa v Úradnom vestníku uverejní aspoň 90 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiaxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtý subjekt bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 smernice. Ostatní záujemcovia majú na predloženie žiadosti k dispozícii lehotu aspoň 90 dní odo dňa xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxadosť a plánovaný termín alebo lehota na udelenie povolenia. Ak sa uprednostňujú xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje tým, že okrem základných údajov o prieskumnom území aj v prípade uverejnenia oznámenia o výberovom konaní v Úradnom vestníku viaže toto uverejnenie xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxiaľ oblasť, na ktorú sa povolenie žiada:
a)
je nepretržite k dispozícii, alebo
b)
už bola predmetom konania, ktoré sa neskončilo udelením povolxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxpade zariadi, aby sa v Úradnom vestníku do troch mesiacov odo dňa prijatia smernice alebo u členských štátov, ktoré zatiaľ takýto postup nezaviedli, bex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxkať podrobné údaje. Každá závažná zmena v týchto údajoch bude predmetom ďalšieho oznámenia. Žiadosť o povolenie, ktorá sa predloží podľa tohto odsekux xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výberovom konaní, pokiaľ geologické alebo ťažobné faktory oprávňujú k tomu, aby sa povolenie na určitú oblasť udelilo držiteľovi povolenia na priľahxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxxl dostatok času. Bez ohľadu na to, či sa začalo konanie uvedené v odseku 2, členské štáty si ponechajú možnosť udelenie povolenia odoprieť, pričom dbajú xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxeskumného územia na prieskumné územie zo strany uchádzača je dostatok informácií o prieskumnom území. Preto geologický zákon vyžaduje v uverejnení oxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxx na ktorú treba zaslať návrhy na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a dátum ukončenia prijímania návrhov - keďže o zmene osobitnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie sa nastaví v základných údajoch tak, aby bola naplnená podmienka uverejnenia oznámenia o začxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxeskumné územie,
b)
predmet výberového konania - predmetom výberového konania je osobitné prieskumné územie, ktoré sa zmení na klasické prieskumxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xredmetom výberového konania je aj pokračovanie týchto vybraných geologických prác podľa schváleného projektu geologickej úlohy,
c)
údaje o prixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxčatí výberového konania.
d)
požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania - zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územix x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxku na pokračovanie vykonávania geologických prác v určenom prieskumnom území podľa schváleného projektu geologickej úlohy. Je preto veľmi dôležitéx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrác.
e)
kritériá hodnotenia návrhov - pre transparentný priebeh výberového konania a jeho výsledok z hľadiska víťazného návrhu na zmenu osobitnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxov a v nich obsiahnutých údajov z pohľadu váhy, ktorú budú mať pri hodnotení návrhu. Váha jednotlivých kritérií bude nastavená dopredu tak, aby každý žixxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xedel si podľa nich nastaviť svoj návrh do výberového konania,
f)
predpokladaný termín určenia zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumnx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxrane je pre účastníkov výberového konania tiež tento údaj dôležitý, pretože môže mať vplyv na podanie návrhu do výberového konania, môže mať vplyv na naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxntácie.
K odseku 4
Geologický zákon vyžaduje pre kvalifikované a nestranné posúdenie ponúk účastníkov výberového konania na zmenu osobitnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia, ktorú tvoria odborníci z oblasti geológie, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja jej čxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxádzačov potvrdí čestným vyhlásením predsedovi komisie, že nenastali skutočnosti, pre ktoré sa nemôže zúčastniť vyhodnocovania žiadostí. Námietku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxčastní osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s došlými ponukami, otvorí obálky s ponukami a zhodnotí obsah ponúk.
Komisia po vyhodnotení ponúk na základe kritérií určených v oznámení o výberovxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxv podľa obsahu ich ponúk. Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov komisia písomne oznámi každému uchádzačovi xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmia na prieskumné územie prináša pre jeho nového držiteľa, ktorý vzišiel z výberového konania niekoľko povinností:
1.
Povinnosť uhradiť časť náklxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxžených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vykonané vybrané geologické práce. Úspešný účastník výberového konania nezíska prieskumné územie na "zxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxckého prieskumu je súčasťou základných údajov o prieskumnom území a má tiež svoj vplyv na rozhodovanie o podaní ponuky do výberového konania.
Úhradu čaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxadu všetkých výdavkov štítneho rozpočtu vynaložených na doteraz vykonané geologické práce, ale snahou je získanie aspoň časti týchto nákladov. Geolxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx potrebu na pokračovaní vykonávania geologických prác, teda na potrebe ďalších výdavkov na strane nového držiteľa prieskumného územia. Záujem štátu xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxší geologický prieskum. Štátnemu rozpočtu sa preto garantuje návratnosť aspoň v rozsahu 20% vynaložených nákladov, ale konečné rozhodnutie ministexxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraný uchádzač na účet ministerstva pred zmenou osobitného prieskumného územia na prieskumné územie. Ide o určitú poistku štátu, aby nedošlo k zmenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxraný uchádzač do jedného mesiaca od oznámenia výsledku výberového konania môže podať návrh na zmenu osobitného prieskumného územia. Ak vybraný uchádxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxí uchádzači v poradí.
Pri určovaní prieskumného územia sa postupuje podľa § 22 geologického zákona upravujúceho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeologických prác podľa schváleného projektu geologickej úlohy. Preto je jednou z podstatných podmienok účasti vo výberovom konaní aj otázka skúmanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxdy na vykonávanie, resp. dokončenie vykonávania začatých geologických prác v určenom prieskumnom území jeho držiteľom. Držiteľ prieskumného územix xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné pravidlo momentu straty platnosti rozhodnutia o určení osobitného prieskumného územia. Týmto momentom je nadobudnutie platnosti rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxtvorenia časovej medzery medzi rozhodnutím o určení osobitného prieskumného územia a rozhodnutím určení prieskumného územia.
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
Súvisiace európske právne predpisy
Nariadenie RADY (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej úxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú.v. ES L 164, 30.6.1994).
LITERATÚRA
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej repubxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, Praha, 2005.
PIATA ČASŤ
VSTUP NA CUDZIE NEHNUTEĽNOSTI A NÁHRADA ŠKODY
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxého zákona, pričom táto časť upravuje vstup na cudzie nehnuteľnosti a náhradu škody. Ustanovenie § 29 obsahuje právnu úpravu vstupu na cudzie nehnutexxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxogických prác vysporiadané vzťahy k dotknutým pozemkom napr. ich kúpou alebo prenájmom, pretože by to vzhľadom na možnú rozlohu prieskumného územia (xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxé osoby potrebujú pri výkone geologických prác vstupovať na cudzie nehnuteľnosti a užívať ich. Geologický zákon preto upravuje vzájomné práva a povinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxe nehnuteľnosti.
Na strane zhotoviteľa geologických prác a ním poverených osôb ide o:
-
právo vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnoxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxoré sú uvedené v geologickom zákona, bez ktorých nie je možné geologické práce vykonávať. Je to zriaďovanie pracovísk, zriaďovanie prístupových ciesxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxíp proporcionality pri uplatnení a vykonávaní svojho vyššie uvedeného práva. Geologický zákon totiž právo zhotoviteľa geologických prác a ním poverxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xas a tiež na primeranú náhradu,
-
povinnosť zhotoviteľa geologických prác predchádzať škodám na dotknutých nehnuteľnostiach,
-
povinnosť pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx ktorá viaže obmedzenie vlastníckeho práva na primeranú náhradu. Zhotoviteľ geologických prác je preto povinný takúto primeranú náhradu vlastníkovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxických prác, a to:
-
xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlogických prác na cudzie nehnuteľnosti vstupovať,
-
právo na to, aby bol majetok v maximálnej miere chránený, teda, aby bol obmedzený len v nevyhnuxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxckých prác a vlastníka dotknutej nehnuteľnosti primárne preferuje ich vzájomnú dohodu. Je preto v prvom rade na zhotoviteľovi geologických prác, ako xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ich využívaní počas vykonávanie geologických prác ako aj dohodnúť sa na primeranej náhrade za toto užívanie.
Geologický zákon však upravuje aj sitxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxsti pri vykonávaní geologických prác. Išlo by o krajnú situáciu, kde geologický zákon umožňuje nahradenie dohody rozhodnutím ministerstva na základx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xtrane aj ústavný záujem na ochrane súkromného vlastníctva a vo svojom rozhodnutí sa dôsledne riadiť požiadavkou odseku 2 a vymedziť rozsah, spôsob a doxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodovať v prípade, ak sa zhotoviteľ geologických prác nedohodne s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti nedohodnú na výške primeranej náhrady, prexxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkých prác, pri ktorých vznikajú geologické diela alebo geologické objekty, upravená osobitne v odseku 5. Aj v tomto prípade platí, že ak sa medzi zhotovxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
K odsekom 9 až 13
Geologický zákon upravuje niektoré osobitosti konania ministerstva pri vydávaní rozhodnutia ministerstva, ktorým sa nahrádza dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdnutia a oznamovanie zažatia konania pri väčšom počte účastníkov konania. Väčším počtom účastníkov predmetného správneho konania sa na účely tohto zxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xeologických prác využívať svoje práva, a to aj bez dohody s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti a bez rozhodnutia ministerstva, ktoré by ju nahradilo. xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxi prevencii a odstraňovaní havárií podľa osobitného predpisu - a to zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý bol zrxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov.
Odsekom 13 sa ustanovuje, že práva a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti majú podľa tohto zákona aj v zákone uvedení nevlastníci nehnxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o lesoch rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. Iným správcom je napríklad právnická osoba, ktorej jej zaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtku vyššieho územného celku v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (žixxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxn č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Ochrana geologických diel a geologických objektov
KOMENTÁR
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, lomové steny a vrty potrebné na vykonávanie geologických prác a tiež geologické objekty ako dočasné objekty stavebného charakteru potrebné na vykonxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dôvodov. Táto povinnosť sa vzťahuje na tie geologické diela a geologické objekty, ktoré určí ministerstvo. Vzhľadom na dopad takéhoto určenia treba k xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prevýši nad ochranou vlastníctva nehnuteľnosti a zasahovania do neho.
Ministerstvom určené geologické diela a geologické objekty sa nachádzajú xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvyžaduje. Nevyhnutné je vyriešenie vstupu na cudzie pozemky podľa § 29 geologického zákona. Nezávisle od vlastníctva nehnuteľnosti, je nevyhnutnéx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stavu ich nepoužiteľnosti pre realizáciu geologickej úlohy.
Pre dosiahnutie tohto stavu ustanovuje geologický zákon vlastníkovi nehnuteľnostx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxikla vlastníkovi nehnuteľnosti škoda, má nárok a jej náhradu podľa § 420 a nasl. OZ pretože každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnex xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe obmedzený v obvyklom užívaní svojej nehnuteľnosti, má právo na primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu si musí uplatniť do jednxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxá. Spory o jednorazovú náhradu rozhoduje súd.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxckých diel a geologických objektov počas geologických prác, ale aj po ich ukončení a vyhodnotení je spojené s niekoľkými povinnosťami a zodpovednosťaxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je povinný podľa odseku 1 zabezpečiť zlikvidovanie geologických diel a geologických objektov. Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ. Súčasťou projektu geologickej úlohy je okrem metodického, časového a technického postupu vykonxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxení a vyhodnotení.
Zabezpečenie a údržba geologických diel a geologických objektov podľa odseku 4 má svoje geologickým zákonom ustanovené náležixxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxé objekty neznamenali, resp. nepriniesli nežiaduce dopady na životné prostredie a pozemky a ďalšie nehnuteľnosti dotknuté geo-logickými dielami a gxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pri zabezpečovaní a údržbe geologických diel a geologických objektov preto treba navrhnúť a vykonať tak, aby sa zaistila bezpečnosť povrchu a riešila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov riešenia geologickej úlohy, čo je podľa geologického zákona najmä využívanie zásob ložísk nerastov, vôd, podzemných priestorov ako aj prírodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkého zákona, ktorá nastupuje po tom, čo splnili svoj účel, teda ak už nie sú potrebné pre vykonávanie geologických prác, ďalej, že boli vyhodnotené zhotxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých diel a geologických objektov pri splnení uvedených podmienok zaťažuje objednávateľa. Keďže zlikvidovanie geologických diel a geologických objxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxto povinnosť práve pre objednávateľa. Na základe jeho písomného poverenia uskutoční zlikvidovanie geologických diel a geologických objektov zhotoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxí trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu hydrogeologických kolektorov, narušeniu plynových pomerov, voľnému vytekxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnikaniu povrchovej vody do podzemnej vody a podzemných priestorov, vyrieši konečnú úpravu odvalov, úložísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drvinx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxáciu banských diel, ktorými sa vykonával ložiskový geologický prieskum, povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxiť na iné účely podľa vodného zákona alebo podľa stavebného zákona. Predpokladom takéhoto iného využitia geologických diel a geologických objektov jx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxnosť. Ak sa takáto dohoda s vlastníkom nehnuteľnosti nedosiahne, nastupuje povinnosť objednávateľa zaistiť zlikvidovanie geologického diela a geoxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x technický stav hydrogeologických vrtov umožňujú ich následné využitie na odber podzemnej vody. Berie sa pritom do úvahy aj hľadisko ochrany ŽP. V takox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx je prioritou napojenie vrtov na verejnú vodovodnú sieť, t.j. prednostne sú ponúknuté vodárenským spoločnostiam. Ak tieto neprejavia záujem, orientxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxým zložením alebo biologicko-bakteriologickými vlastnosťami nevyhovuje norme pre pitnú vodu, zisťujú sa možnosti využitia hydrogeologických vrtxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxej energie a zdroje termálnej vody na rekreačné účely.
Ak sa objednávateľ dohodol s vlastníkom nehnuteľnosti na inom využití geologického diela a gxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx iný účel z rôznych dôvodov využiť, nastupuje opätovne povinnosť objednávateľa zlikvidovať geologické dielo a geologický objekt.
Zlikvidovanie xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxteľ geologických úloh a odovzdáva ju objednávateľovi. Súčasťou záverečnej správy vyhotovenej zhotoviteľom geologických prác je povinne z geologicxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xlánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkonu vlastníckeho práva
KOMENTÁR
K odseku 1
Geologický zákon oprávňuje zhotoviteľa geologických práv a ním poverené osoby vstupovať na cudzie nxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoviská, prístupovú cestu, prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty, teda vykonávať činnosti umožňujúce realizxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diel a geologických objektov a tieto treba tiež zabezpečovať, udržiavať a nakoniec zlikvidovať.
Pri týchto činnostiach môže byť zhotoviteľom geoxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxsobenej škody. V prípade geologických prác by išlo osobitne o škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou podľa § 420a OZ.
Škoda je podľa Občianskeho záxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie,
c)
oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa sxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného.
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má nárok na náhradu skutočnej škxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxidle, že škoda sa uhrádza primárne v peniazoch a uvedenie do predošlého stavu je spôsob nahradenia škody len ak o to poškodený požiada a ak je to možné a účexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
K odseku 2
Geologický zákon preferuje po skončení geologických prác taký spôsob náhrady škody spôsobenej realizáciou geologických prác je uvedenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch prác pred tým ako zhotoviteľ geologických prác tieto vykonával spôsobom, ktorým zasiahol do takejto nehnuteľnosti. Takýto postup sa týka situácie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxoje pracoviská, prístupovú cestu, prívod vody a energie, vykonávala nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovala porasty a tiež činnosť zabezpečenia, údržxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxľnosti do predošlého stavu je však dohoda s vlastníkom nehnuteľnosti, pretože takýto spôsob náhrady škody mu nemôže byť nanútený. Podstatnou súčasťox xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxť do predošlého stavu. Zhotoviteľ geologických prác sa môže s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti dohodnúť aj na rekultivácii pozemkov, ak dotknutou xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe po ukončení geologických prác možné, ako aj dohodou s vlastníkom takéhoto pozemku.
K odsekom 3 a 4
Ak došlo pri vykonávaní geologických prác k takéxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dotknutej nehnuteľnosti právo na náhradu spôsobenej škody v peniazoch. Rovnako to platí aj v situácii, ak by síce uvedenie dotknutej nehnuteľnosti do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxriom pre nahradenie škody v peniazoch je hospodárska neúčelnosť uvedenia nehnuteľnosti do predošlého stavu.
Aj v prípade náhrady škody uvedením dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxe, rozhodne o náhrade škody xxxx
x xxxxxxx x x x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxi prácami dotknutá. V každom prípade je však vykonávanie geologických prác spôsobilé podstatne obmedziť vlastníka nehnuteľnosti v obvyklom užívaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxupuje na cudzie nehnuteľnosti na účel vykonávania geologických prác a vo verejnom záujme, ak na cudzích nehnuteľnostiach zriaďuje pracoviská, prístxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxty a tieto tiež zabezpečuje, udržiava a nakoniec zlikviduje a takouto svojou činnosťou obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti, má právo na primeranú jednxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxe akékoľvek obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti zakladá jeho nárok na primeranú jednorazovú náhradu, ale len také obmedzenie, ktoré mu podstatným spxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxom, ktorý by bol ľahko prekonateľný a nespôsoboval by vlastníkovi žiadnu osobitnú prekážku, tak by takéto obmedzenie nedosahovalo intenzitu, ktorú vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnosti. Nemôže teda ísť o akékoľvek užívanie dotknutej nehnuteľnosti, ale len o také, ktoré je vzhľadom na charakter dotknutej nehnuteľnosti obvyklé. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxníkom dotknutej nehnuteľnosti rozdielne, prípadný spor o primeranú jednorazovú náhradu by vyriešil až súd.
Náhrada, ktorá sa poskytuje má aj geolxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvyklom užívaní jeho nehnuteľnosti. Primeranú náhradu treba chápať ako hodnotový ekvivalent vyjadrený v peniazoch, umožňujúci podľa miestnych podmxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa to, aby náhrada bola primeraná, musí byť závislá nielen na konštrukcii a vybavení, veľkosti a veku nehnuteľnosti, ale aj na záujme o ňu, t.j. na dopyte a xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxmeraná, je podľa geologického zákona aj (ii) jednorazová. Jednorazovosť primeranej náhrady znamená, že sa poskytne vlastníkovi dotknutej nehnuteľxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch.
Právo na primeranú jednorazovú náhradu má prekluzívny charakter. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti, ak má záujem o takúto náhradu, je povinný xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Ak dochádza k podstatnému obmedzeniu obvyklého užívania nehnuteľnosti vyznačením a uchovávaním geologických dxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxka od doručenia rozhodnutia ministerstva na ministerstve. Ani zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/200x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
LITERATÚRA
Čxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
MAKARIUS, R. - LUKS, J.: Horní právo II. Montanex, Praha, 2005.
ŠIESTA ČASŤ
PREVOD SPRÁVY ALEBO VLASTNÍCTVA GEOLOGICKÉHO DIELA ALEBO GEOLOxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxkona upravuje v rozsahu troch ustanovení zákonné podmienky prevodu správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu.
K odsxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxvanie geologických úloh, súčasťou ktorých sú. Tieto geologické diela a geologické objekty sa po určitom čase, resp. po skončení geologickej úlohy alexx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxo o geologické diela alebo geologické objekty financované zo štátneho rozpočtu alebo financované z iných verejných prostriedkov, je prirodzeným záuxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxod vlastníctva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxckého objektu financovaného zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov na rozpočtové organizácie alebo na príspevkové organizácie ixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu, pretože tieto zostávajú aj naďalej vo vlastníctve SR, a zmení sa len ich správca majetku šxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého diela alebo geologického objektu.
Geologický zákon ďalej umožňuje prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu financxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxva obce alebo do vlastníctva vyššieho územného celku. Aj takýto prevod, aj keď dochádza k zmene vlastníctva, je podľa geologického zákona bezodplatnýx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x iných verejných prostriedkov na obec alebo na vyšší územný celok je ich následné využívanie na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb. Vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxdmo. Medzi tieto služby patrí najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, slxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužby patria aj služby, ktoré nie sú v zákone výslovne uvedené, ale majú všeobecno-prospešný charakter.
Geologický zákon preferuje ďalšie využitix xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxti verejnej správy. Ak by v tomto prostredí, teda vo verejnom sektore, nebol o takéto geologické dielo alebo geologický objekt záujem, je možné jeho ďalxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx teda štát dokáže týmto spôsobom aspoň čiastočne kompenzovať výdavky na realizáciu geologickej úlohy.
Geologický zákon umožňuje previesť vlastnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzickú osobu alebo na akúkoľvek právnickú osobu. Zákon v takomto prípade už ďalej nešpecifikuje ďalšie možné využitie predaného geo-logického dielx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu financovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xle s tým podstatným rozdielom, že záujem obce alebo vyššieho územného celku je nadobudnúť do vlastníctva takého geologické dielo alebo geologický objxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxom dáva a je na ich uvážení a záujme, či ju aj využijú. V tomto prípade je však už prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu financxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxo územného celku.
K odseku 2
Ustanovenie § 33 geologického zákona upravuje komplexne podmienky prevodu geologického diela alebo geologického oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu štátu, resp. prebytočného majetku štátu prednosť.
Osobitná úprava prevodu geologického diela alebo geologického objektu financovaného zo štáxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx štátu, ktorá je predmetom všeobecného zákona o správe majetku štátu. Prevod a jeho podstatné náležitosti upravuje priamo geologický zákon, a to aj vzhxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxickom zákona a súčasné vylúčenie všeobecného predpisu o správe majetku vecne opodstatnené.
Geologický zákon v § 33 upravuje, čo je predmetom prevxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxkter tohto prevodu z hľadiska jeho odplatnosti, resp. bezodplatnosti v závislosti od subjektu, na ktorý je správa predmetu prevodu alebo vlastníctvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xúvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v z. n. p.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x. p.
Vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxNTÁR
K odsekom 1 a 2
Ustanovenie § 34 geologického zákona nadväzuje na základnú úpravu prevodu správy alebo prevodu vlastníctva geologického dielx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxogického objektu. Bezodplatným prevodom geologického diela alebo geologického objektu rozumie geologický zákon:
-
bezodplatný prevod správy gxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xeupotrebiteľný, ale možno ho využiť na iné účely právnickej osobe zriadenej ústredným orgánom štátnej správy alebo v zriaďovacej pôsobnosti ústrednxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxočtu alebo z iných verejných prostriedkov, ktorý je pre objednávateľa neupotrebiteľný, ale možno ho využiť na iné účely obci alebo vyššiemu územnému cxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákona na verejnom a transparentnom procese bezodplatného prevodu geologického diela alebo geologického objektu. Bezodplatný prevod iniciuje minixxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xre čo najširší okruh možných záujemcov, ukladá geologický zákon ministerstvu, aby bola táto ponuka oznámená na webovom sídle ministerstva, na www.enxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxom sídle ministerstva je opodstatnená, pretože ide o verejne a bezproblémovo prístupné webové sídlo, kde si môžu potenciálni záujemcovia vyhľadať akxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xo Vestníku MŽP SR už pôsobí mierne prekonane, resp. zastarane, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že tento vestník nevychádza v tlačenej podobe, ale len x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxne problémová, aj keď pôsobí pri existujúcej podobe vestníku duplicitne.
Geologický zákon ustanovuje v podstate len minimálne požiadavky na oznáxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxd geologického diela a geologického objektu ministerstvu. V tomto ustanovení je súčasne nepriamo uvedené aj to, kam sa žiadosti doručujú, a to na minisxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxvinných príloh podľa odseku 4.
-
Kritériá na výber žiadateľa o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu - geologický zákxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxadateľa musia spĺňať požiadavku transparentnosti a nediskriminácie a musia umožňovať a podporovať výber najlepšej predloženej ponuky. Tieto kritéxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxlogického objektu.
-
Miesto a čas otvárania obálok - oznámenie miesta a času otvárania obálok s ponuka záujemcov je dôležité z hľadiska nastavenia xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx objektu všetkých žiadateľov o bezodplatný prevod najneskôr päť dní pred otváraním obálok. Ministerstvo vyhodnotí žiadosti o bezodplatný prevod geoxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxková komisia oznámi prítomným názov žiadateľov o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu a činnosť navrhovanú v zámere jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxsti o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu na ministerstvo v lehote určenej v oznámení. Dodržanie tejto lehoty je pre účaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi žiadateľa a jeho ponuky na vyhodnocovaní žiadostí ponukovou komisiou. Ak by preto bola žiadosť doručená po lehote, ministerstvo nie je oprávnené ju zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxorenú obálku žiadateľovi o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu späť.
Žiadosti o bezodplatný prevod geologického dxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxh otvorením za účasti žiadateľov.
Na zapečatenú obálku je žiadateľ o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu povinný uvxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxm a čas jej doručenia.
Podstatou žiadosti bude najmä informácia, údaj či predstava žiadateľa o tom, aké má plány s geologickým dielom alebo geologicxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo objektu, ale záujmom štátu zastúpeného ministerstvom ako ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť geológie je aj poznanie a vyhodnotenie zámeroxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxmer nakladania s geologickým dielom alebo s geologickým objektom jeho potenciálnym správcom, resp. vlastníkom. V prípade žiadateľa o bezodplatný prxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je súčasťou zámeru aj ďalšie využívanie geologického diela alebo geologického objektu na zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb.
Súčasxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxojoch na jej uskutočnenie. Preto takýto zámer predstavuje podľa geologického zákona povinnú prílohu žiadosti o bezodplatný prevod geologického diexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na týchto geologických dielach alebo geologických objektoch ním zamýšľané činnosti podľa zámeru, vyžaduje geologický zákon vyriešenie vzťahu k pozxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, čo preukazuje žiadateľ príslušným dokladom, najmä listom vlastníctva,
x
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx geologického diela alebo geologického objektu na takom pozemku vykonávať činnosť navrhovanú v zámere.
Iné ako vlastnícke právo k pozemku je:
a)
uxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xecného bremena spojeného s pozemkom,
c)
právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d)
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xinnosťou navrhovanou v zámere, ak vlastníkom nie je žiadateľ o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu.
Povinnou prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxah k pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza.
K odseku 5
V lehote, ktorá je uvedená v oznámení o bezodplatnom prevodx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxečatené obálky sa otvárajú naraz, a to za prítomnosti jednotlivých žiadateľov o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu. Ixxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Účasťou žiadateľov o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu na otváraní obálok sa dosiahne kontrola transparentnosti a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxektu, ktorí predložili žiadosti v určenej lehote na otváranie obálok najneskôr päť dní pred ováraním obálok. Žiadateľ o bezodplatný prevod geologickxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxdplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu nie je spôsobilá ponukové konanie, resp. otváranie obálok zmariť. Geologický zákon taxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxologického objektu sa vyhodnocujú v komisii určenej na vyhodnocovanie predložených ponúk, teda v ponukovej komisii. Členov ponukovej komisie vymenxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkona na bezodplatný prevod geo-logického diela alebo geologického objektu. Ide najmä o skontrolovanie a preverenie zapečatenia a neporušenosti obáxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrí a oznámi verejne názov každého žiadateľa o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu a ním navrhovanú činnosť podľa priložxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx geologického objektu možnosť dozvedieť sa, kto podal žiadosť a na aký zámer.
K odseku 7
Ak xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxať povinné náležitosti a povinné prílohy podľa odseku 4. Takáto žiadosť nie je spôsobilá na vyhodnocovanie a geologický zákon ani nestanovuje žiaden pxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxgického objektu, aby príprave žiadosti venoval náležitú pozornosť a dokázal naplniť aspoň minimálne požiadavky ustanovené geologickým zákonom.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxk na zasadnutí ponukovej komisie. Tomu zodpovedá povinnosť ministerstva ich na otváranie obálok pozvať.
Práva žiadateľov o bezodplatný prevod gexxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxk tým nevyčerpáva. Geologický zákon im tiež zaručuje, že ministerstvo zašle všetkým žiadateľom o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxebo geologického objektu a nie je viazané na ich osobnú účasť na zasadnutí ponukovej komisie pri otváraní obálok.
Splnením povinnosti ministerstvx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx objektu a tým sa tiež napĺňa a prispieva k uplatneniu princípu transparentnosti bezodplatného prevodu geologického diela alebo geologického objektxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xstanovuje lehota na vyhodnotenie tých žiadostí, ktoré boli na ministerstvo doručené v ustanovenej lehote, boli v zapečatenej obálke a po jej otvorení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom ponukovej komisie vyhodnotiť žiadosti je geologickým zákonom ustanovená na sedem dní odo dňa otvárania obálok. Ustanovenie tejto lehoty slúži xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxnisterstva, resp. aby malo ministerstvo jasný časový pokyn pre svoje konanie a nemohlo si ho stanoviť samo, resp. na základe rôznych neobjektívnych krxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu na základe toho, ako ponuková komisia uplatnila stanovené a oznámené kritériá na výxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxateľ, ktorý skončil na prvom mieste spomedzi všetkých vyhodnocovaných žiadateľov o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objekxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxogického objektu.
Ministerstvu vyvstávajú v procese bezodplatného prevodu dve nové povinnosti:
-
oznámiť, a to bezodkladne, tomu žiadateľovx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xeologického diela alebo geologického objektu,
-
oznámiť ostatným žiadateľom o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objekxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxade zmluvy. Možno uviesť, že pôjde o nepomenovanú zmluvu.
V záujme zabezpečenie istoty úspešného žiadateľa o bezodplatný prevod geologického diexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xznámenia, že žiadateľa o bezodplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu bol určený v poradí žiadateľov o bezodplatný prevod geoloxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxí územný celok, nedochádza k prevodu správy geologického diela alebo geologického objektu, ale k prevodu vlastníctva zo štátu do vlastníctva nadobúdxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxto bezodplatnosť je však podmienená následným využívaním geologického diela alebo geologického objektu na zabezpečovanie všeobecne prospešných sxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxápätí predmetom následného scudzovania zo strany nového nadobúdateľa.
Geologický zákon obmedzuje možnosť nového nadobúdateľa geologického dixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxiatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia na základe zmluvy o bezodplatnom prevode. Zabezpečí sa tým zmysel bezodplatného prevode, ktorý neslúži, a ani nxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx nového nadobúdateľa geologického diela alebo geologického objektu, ak je ním obec alebo vyšší územný celok v prípade xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxkovou komisiou nepochybne posudzovaný a mal na základe nastavenia kritérií svoju váhu pri posudzovaní žiadostí. Ak by tento účel bezodplatného prevoxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxologického diela alebo geologického objektu.
K odseku 13
Po uplynutí časového obmedzenia možnosti prevodu geologického diela alebo geologickéxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrevod geo-logického diela alebo geologického objektu ŠGÚDŠ.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxe majetku štátu v z. n. p.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p.
Zákon č. 575/2001 Z.xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financovaní geologických prác
Odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu
KOMENTÁR
Ustanovenie x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, keď nie je možné uzavrieť zmluvu podľa § 34 geologického zákona.
K odseku 1
Odplatným prevodom geologického diela alebo geologického objektu sa xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti ústredného orgánu štátnej xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxd vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu na iný subjekt alebo na iný účel. Odplatne tak môže byť geologické dielo alebo geologický xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. v účele prevodu oproti § 34 geologického zákona súčasne vytvára základ toho, že prevod podľa § 35 geologického zákona je odplatný, teda za úhradu.
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxého zákona nastupuje až vtedy, ak ministerstvo neuzatvorí zmluvu o prevode správy alebo o bezodplatnom prevode vlastníctva geologického diela alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi verejnej správy, resp. v oblasti samosprávy na všeobecne prospešné služby. Ak je však snaha ministerstva o takéto ďalšie využitie geologického dielx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxkania úhrady za ne nastupuje možnosť ich odplatného prevodu. Ministerstvo oznámi ponuku na odplatný prevod geologického diela alebo geologického obxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodať na ministerstvo žiadosť o takýto odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu.
K odsekom 2 a 3
Geologický zákox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxálne obsahové náležitosti oznámenia slúžia možným žiadateľom, aby vedeli pripraviť a predložiť ministerstvu kvalifikovanú ponuku na príslušné geoxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxické dielo alebo geologický objekt je úhrada, ktorá z pohľadu štátu predstavuje cenu, resp. sumu, za ktorú je ochotný geologické dielo alebo geologickx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxžnosť ju znížiť, a to ani na základe rokovaní s potenciálnym záujemcom. Žiadatelia o odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu sú xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxahuje v Prílohe č. 1 presný vzorec pre výpočet tejto minimálnej úhrady v prípade geologického diela. Minimálna výška úhrady sa odvíja buď od hĺbky geoloxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xeden meter a v prípade banského diela je to minimálne 50 eur za jeden meter. V prípade geologických objektov na výpočet najnižšej prípustnej úhrady použxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxd doručiť ministerstvu. Táto lehota by mala byť nastavená tak, aby umožňovala pripraviť ponuku, ktorá bude zodpovedať požiadavkám geologického zákoxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxx xxvárania obálok. Táto požiadavka, resp. informácia slúži rovnako ako aj v prípade bezodplatného prevodu na zabezpečenie transparentnosti celého proxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxlogického objektu predkladajú svoje žiadosti ministerstvu, a to v zapečatenej obálke, aby jej obsah nebolo možné poznať a vyhodnocovať skôr, ako na zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxto zapečatenej obálky s ponukou skôr, žiadateľ je povinný na nej výslovne uviesť, že ide o súťaž o odplatný prevod geologického diela, resp. že ide o súťax x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxuácii, ak by ministerstvo súťažilo odplatný prevod viacerých geologických diel alebo geo-logických objektov súčasne.
Keďže podstatná podmienkx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxe tejto lehoty nemožno odpustiť, na doručenej obálky sa vyznačí presný dátum a aj čas jej doručenia.
K odseku 5
Geologický zákon predpisuje požiadaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtí a vybranie tej najlepšej z hľadiska zámeru žiadateľa o ďalšom nakladaní s geologickým dielom alebo geologickým objektom ako aj jeho schopnosť tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zámeru musia byť aj predpokladané náklady na plánovanú činnosť na geologickom diele alebo geologickom objekte, resp. s nimi a údaj o finančných zdrojoxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho objektu a posudzuje sa v rámci vyhodnocovania ponúk v ponukovej komisii;
b)
preukázanie vzťahu k pozemku. Aby mohol nový vlastník prevádzaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zámeru, vyžaduje geo-logický zákon vyriešenie vzťahu k pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza.
Vyriešenie xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxzuje žiadateľ príslušným dokladom, najmä listom vlastníctva,
-
iným ako vlastníckym právom k pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnosť navrhovanú v zámere.
Iné ako vlastnícke právo k pozemku je:
-
užívanie pozemku na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alexx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xredpisov,
-
užívanie pozemku na základe koncesnej zmluvy;
c)
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa geologické dielo alebo geologický obxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x)
doklad o založení, ak žiadateľom o odplatný prevod je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Nezisková organizácia poskyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxkona vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na dosiahnutie zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom;
f)
čestné vyhlásenie o tom, že žixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xesmie byť nižšia ako najnižšia prípustná úhrada uvedená v oznámení ministerstva o odplatnom prevode geologického diela alebo geologického objektu;
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxiska ponukovej komisie a jej hodnotenia finančnej schopnosti žiadateľa realizovať ním mienený zámer s geologickým dielom alebo geologickým objektoxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxadosti v určenej lehote na otváranie obálok najneskôr päť dní pred ováraním obálok. Žiadateľ o odplatný prevod geologického diela alebo geologického xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla alebo geologického objektu nie je spôsobilá ponukové konanie, resp. otváranie obálok zmariť. Geologický zákon takúto neúčasť nechápe ako prekážkx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxčenej na vyhodnocovanie predložených ponúk, teda v ponukovej komisii. Členov ponukovej komisie vymenúva minister.
Ponuková komisia vykonáva jexxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx geologického objektu. Ide najmä o skontrolovanie a preverenie zapečatenia a neporušenosti obálok so žiadosťami. Následne ich ponuková komisia za prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo a priezvisko, obchodné meno alebo názov žiadateľa o odplatný prevod a ponúkané ceny za geologické dielo alebo geologický objekt. Tým získa každý žiadxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxný prevod geologického diela alebo geologického objektu podaná v ustanovenej lehote a je predložená v zapečatenej obálke, môže byť z posudzovania ponxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxe a geologický zákon ani nestanovuje žiaden postup alebo spôsob ako ju doplniť, resp. konvalidovať jej nedostatky. Je preto v záujme žiadateľa o odplatxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavky stanovené geologickým zákonom.
Geologický zákon umožňuje žiadateľom o odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu osobxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxov o odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu byť o priebehu odplatného prevodu geologického diela alebo geologického objektu xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa alebo geologického objektu, ktorí podali žiadosť včas zápisnicu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxasť na zasadnutí ponukovej komisie pri otváraní obálok.
Splnením tejto povinnosti sa zabezpečí informovanosť všetkých žiadateľov o odplatný prexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxického diela alebo geologického objektu.
K odseku 7
V situácii, ak by dvaja alebo viacerí záujemcovia o odplatný prevod geologického diela alebo gxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xa ponúkané geologické dielo alebo geologický objekt.
K odseku 8
Pre konanie ponukovej komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti o odplatný prevod geolxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxote, boli v zapečatenej obálke a po jej otvorení obsahovala žiadosť všetky zákonom ustanovené náležitosti a povinné prílohy.
Tieto žiadosti sa vyhxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxárania obálok. Ustanovenie tejto lehoty slúži právnej istote žiadateľov o odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu, aby nebolx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx resp. na základe rôznych neobjektívnych kritérií.
Podstatnou súčasťou vyhodnotenie žiadostí, resp. výsledkom vyhodnotenia žiadostí ponukovox xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxvnaké geologické dielo alebo geo-logický objekt za rovnakú cenu a ministerstvo vyzvalo takýchto žiadateľov o odplatný prevod geologického diela alexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x a 10
Po vyhodnotení žiadostí o odplatný prevod geologického diela alebo geologického objektu ponukovou komisiou a po zostavení poradia jednotlivýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxo alebo geologický objekt. Vo vzťahu k realizácii odplatného prevodu potom koná ministerstvo už len s týmto žiadateľom o odplatný prevod geologického xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx povinnosti:
-
oznámiť, a to bezodkladne, tomu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xdplatnom prevode geologického diela alebo geologického objektu,
-
oznámiť ostatným žiadateľom o odplatný prevod geologického diela alebo geolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxologického diela alebo geologického objektu sa deje na základe zmluvy. Možno konštatovať, že pôjde o nepomenovanú zmluvu.
V záujme zabezpečenie ixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xzavretie zmluvy o odplatnom prevode geologického diela alebo geologického objektu, a to do 30 dní odo dňa oznámenia, že žiadateľa o odplatný prevod geoxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla alebo geologického objektu iba po uhradení kúpnej ceny. Uvedená podmienka predstavuje ochranu ministerstva v procese odplatného prevodu vlastníxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxo-logického objektu, ktorý predložil najvyššiu ponuku na cenu a ministerstvo mu na základe toho oznámi, že s ním uzavrie zmluvu, nakoniec túto zmluvu o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xzavretie takejto zmluvy ďalšieho záujemcu v poradí podľa ponúknutej kúpnej ceny.
Týmto postupom sa zabezpečí odplatný prevod vlastníctva geologxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxy o odplatnom prevode geologického diela alebo geologického objektu so žiadateľom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku alebo s ďalším žiadateľox x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo diela alebo geologického objektu.
K odseku 13
Aj keď v prípade prevodu vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu podľa § 35 geoxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxstriedkov, geologický zákon nevyžaduje navrátenie týchto prostriedkov presne do toho zdroja, z ktorého pochádzali.
V prípade odplatného prevodx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxhrany a podpory ŽP a ustanovuje ako xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxňovanie štátnej podpory starostlivosti o ŽP.
K odseku 14
Ak je nadobúdateľom geologického diela alebo geologického objektu fyzická osoba alebo pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxické dielo alebo geologický objekt na základe zmluvy o odplatnom prevode, a to aj na základe zámeru ďalšieho využitia takéhoto geologického diela alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx odplatne prevedeného geologického diela alebo geologického objektu v súlade s týmto zámerom a teda ho aj vlastniť po zákonom ustanovenú dobu a nepredax xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe možnosť nového nadobúdateľa geologického diela alebo geologického objektu previesť tento majetok na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu po dobx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu predsa len predal odplatne nadobudnuté geologické dielo alebo geologický objekt skôr ako po uplynutí uvedenej lehoty, ustanovuje geologický zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. v prípade geologického objektu vypočítaná všeobecná hodnota tohto majetku, nemusia dosahovať trhovú cenu podľa znaleckého posudku. V takom prípadx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho objektu, ktorý porušil obmedzenie v § 35 odsek 14 geologického zákona bude povinný doplatiť rozdiel medzi trhovou cenou geologického diela alebo gxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxlogického objektu na inú osobu a v prípade využitia takejto možnosti je nadobúdateľ geologického diela alebo geologického objektu povinný oznámiť taxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p.
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o ... v z. n. p.
Vyhláška Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE
Štátna geologická správa
KOMENTÁR
Siedma časť geologického zákona upravuje štátnu geologickú správu, štátny gxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxtvo je ústredným orgánom štátnej správy.
K odseku 1
Štruktúra štátnej geologickej správy je pomerne jednoduchá, pretože ju tvorí iba ministerstvxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxickej správy potrebným, zabezpečuje ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy.
Pôsobnosť ministerstva na úseku štátnej geologickej správx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxly na úseku geologického výskumu a geologického prieskumu a predkladá ich na rokovanie vlády SR. Podstatnou skupinou právomocí ministerstva sú právoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxskumného územia. Nakoniec má ministerstvo aj informačné povinnosti voči EÚ.
K odsekom 2 a 3
Odseky 2 a 3 obsahujú v súlade s čl. 123 Ústavy splnomocňoxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxonnej úprave.
Všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným v zmysle odseku 2 je vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xecembra 2014.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
Zákxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxionálnu stránku zabezpečenia dodržiavania povinní, ktoré geologický zákon s geologickými prácami spája. V záujme dodržiavania povinností ustanovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aj štátny orgán, ktorý bude nad týmto dodržiavaním vykonávať štátny dozor.
Geologický zákon preto ustanovuje, čo sa štátnym geologickým dozorom rxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe zameraný hlavne na zhotoviteľov geologických prác a na objednávateľov, súčasne mu ale podliehajú aj ostatné osoby, ktoré majú podľa geologického záxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonáva ministerstvo štátny geologický dozor po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR.
Geologický zákon neupravuje štátny geologický dozor kompxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxhu, najmä s ohľadom na práva a povinnosti tak kontrolovaného subjektu, ako aj orgánu vykonávajúceho dozor, a nakoniec ukončenie dozoru, je predmetom úxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxravuje tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené so vstupom do objektov a priestorov, v ktorých sa vykonáva štátny geologický dozor, a s prístupom k dokumxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnostix xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx upravujú správne trestanie, ktoré na tomto úseku štátnej správy vykonáva MŽP SR, a to konkrétne správne delikty podľa odsekov 1 až 9, za spáchanie ktorxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxteru a miery závažnosti porušenia geologického zákona. Správne delikty sa vzťahujú na jednotlivé povinnosti, ktoré geologický zákon upravuje v hmotxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xo od najnižšej pokuty 100 eur až po najvyššiu pokutu 166 000 eur. V medziach, ktoré dáva geologický zákon, ministerstvo pri rozhodovaní o výške pokuty zoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxých pokút ustanovený EF. Tým je zabezpečené ďalšie využitie týchto prostriedkov v oblasti ochrany a tvorby ŽP.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x.
Zákon č. 71 /1967 Zb. o správnom konaná (správny poriadok) v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxe zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch , ktorý je v zmysle zásady subsidiarity lex generalis voči geologickému zákonu, ktorý je lex specialis.
Geolxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm zákonom môže dopustiť fyzická osoba a toto konanie predstavuje také porušenie geologického zákona, že je s ním spojená sankcia zo strany štátu vo formx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xx neexistujúci obvodný úrad ŽP, ktorý bol zrušený 1. októbra 2013 nadobudnutím účinnosti zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xredpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninácx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
Vyhláška č. 51/2008 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňatia preukazu o odbornej spôsobilosti. Iné sankcie nadväzujú na ustanovenia o priestupkoch v tom zmysle, že kým § 39 upravuje ako sankciu za priestxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxatie preukazu o odbornej spôsobilosti sa týka fyzickej osoby, ktorá je jeho držiteľom a ide o krajný spôsob riešenia situácie, že takáto osoba svojím koxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxy zhotoviteľovi geologických prác, ale treba vyriešiť aj odborne spôsobilej osoby v záujme toho, aby svoje služby už nemohla naďalej poskytovať tomutx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x geologickom zákone, ktoré napĺňa požiadavku na odborný, profesionálny a zodpovedný výkon geologických prác.
Postup ministerstva pri odnímaní pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxeľovi geologických prác. Pri pokute do 1 659,70 eura je to len nariadenie zopakovania skúšky odbornej spôsobilosti bez odňatia preukazu o odbornej spôxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zo zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 44/1988 Zb. o ocxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.
Záxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Konanie
KOMENTÁR
Ustanovenia § 41 xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxologický zákon ako osobitná právna úprava nerieši. Pre úplnosť dodávame, že zásada subsidiarity správneho poriadku sa uplatňuje aj v prípadoch, keď xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxravovanej problematiky potrebné zakotvenie osobitných procesných postupov pri geologických prácach. Vylúčenie použitia správneho poriadku je v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxiadok a ministerstvo musí podľa neho konať.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpixx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxtnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnúxxxxxx xxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxáška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. n. p.
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
KOMxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov. Na konkrétny správno-procesný postup - výkon geologických prác - podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o geologické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxch na vnútornom trhu sa použije ako lex generalis len v tých častiach, ktoré geologický zákon ako osobitná právna úprava nerieši.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxk v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v z. xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xadobudnutie účinnosti geologického zákona 1. januára 2008.
Obsahom prechodných ustanovení je intertemporalita, čiže režim prechodného spolupxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxorých platnosť a účinnosť zanikla, a naopak dočasne sa nepoužívajú neskoršie normy, ktorých platnosť a účinnosť vznikla. Intertemporálne ustanovenxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxadiska konkrétne vymedzenej, najmä vecnej a osobnej pôsobnosti, alebo naopak na prechodný čas "pozastavujú" účinnosť neskoršieho aktu alebo jeho čaxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvajú obsolétne; nestrácajú však platnosť a účinnosť, iba ak nastane prípad, že všetky alebo niektoré z intertemporálnych ustanovení obsahujú aj termxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia skoršieho aktu v budúcnosti, príp. spolupôsobenia skoršieho a neskoršieho aktu v prechodnom období, v ktorom sa finalizuje realizácia právnych vxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxačných problémov pri prechode z doterajšej právnej úpravy na novú právnu úpravu, ak nová právna úprava zasahuje aj do vzťahov, ktoré vznikli na základe xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xpravy budú nachádzať doterajšie vzťahy.
Ak nová právna úprava zakladá úplne nové právne vzťahy, ktoré podľa doterajšej právnej úpravy neexistovaxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxdobudnutí účinnosti zákona zavádzať do praxe - napr. v akých lehotách sa ustanovia nové orgány, v akých lehotách sa ujmú svojich nových kompetencií v súxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxgického zákona upravuje právne postavenie tých fyzických osôb a právnických osôb, ktoré mali k 1. januáru 2008 v predmete činnosti určenom v zriaďovacxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkon. Išlo teda o osoby, ktoré mali oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 4 zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geolxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xadefinovať vo vzťahu k osobám vykonávajúcim geologické práce podľa pôvodného geologického zákona prechod do režimu vytvoreného geologickým zákonox xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxa geologických prác podľa § 4 súčasného geologického zákona. Toto prechodné ustanovenie teda zabezpečilo právnu istotu tých osôb, ktoré boli oprávnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxým zákonom ako zhotovitelia geologických úloh.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Doterajšie prieskumné úxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx 2008.
Prechodné ustanovenie v § 43 geologického zákona upravuje prechod z pôvodnej právnej úpravy geologických prác na právnu úpravu v súčasnom gxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxanovenie odseku 1 rieši prechod do právneho režimu súčasného geologického zákona vo vzťahu k určeným prieskumným územiam. Aj pôvodný geologický zákox xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxvať len na prieskumnom území, ktoré určovalo ministerstvo. Prieskumné územie určovalo ministerstvo na návrh obstarávateľa. Konanie o určení prieskxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrieskumného územia. Toto konanie mohlo v prípade prevažujúceho iného celospoločenského záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu.
Priesxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxtovne najviac o ďalšie dva roky. O predĺženie bolo treba požiadať ministerstvo najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty. Pri každom predlžovaní lehxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxného územia požiadať v návrhu na predĺženie lehoty s predložením geologickej dokumentácie zdôvodňujúcej túto žiadosť.
Ak mal držiteľ prieskumnéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxenie § 43 ods. 1 geologického zákona právnu istotu v tom, že jemu určené prieskumné územie podľa pôvodného geologického zákona sa považuje za prieskumxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xrávnej úpravy.
Princíp právnej istoty spočíva v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že príslušné orgány verejnej moci budú konxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxa občanov v právny poriadok. Právna istota a predovšetkým právna istota
ex ante
(vopred) vychádza z predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxa aj ich dôvera v právny poriadok. Občianska sloboda ako imanentný znak demokratického a právneho štátu vyžaduje spoľahlivosť právneho poriadku, prexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxči nim konať a postupovať zákonom ustanoveným a predvídaným spôsobom a postupom, na základe princípu materiálnej legality. Súčasne materiálny právnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxtené konať niečo, čo im zákon neukladá.
Princíp právnej istoty sa vzťahuje na všetky orgány všetkých zložiek horizontálne delenej moci. Z tohto prixxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxjho zákonodarného zámeru. Demokraticky legitimovaný zákonodarca má priestor na uváženie, je však viazaný ústavou a predovšetkým úpravou základnýcx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do osobitnej pozornosti dostáva požiadavka regulovať spoločenské vzťahy normatívnym spôsobom do budúcna, poskytovať ochranu právam nadobudnutým xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxtná pravá retroaktivita, ktorá znamená takú novú právnu úpravu, ktorá neuznáva oprávnenia a povinnosti založené právnymi vzťahmi podľa predchádzajxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxinností.
V materiálnom právnom štáte je nepravá retroaktivita právnych predpisov prípustná, ale takýto postup zákonodarcu musí sledovať požadoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxatívne musí byť daná možnosť, aby sa prijali opatrenia, ktorými sa zasiahne do ďalšieho vykonávania predtým uzavretých zmlúv (v danom prípade nájomnýxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxúce pred deň nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy, avšak kvalifikuje tie právne úkony, ku ktorým došlo ešte pred nadobudnutím jej účinnosti, v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xk zákon uzná skutkové podstaty alebo právne skutočnosti, ktoré vznikli počas účinnosti skoršieho zákona, súčasne však prináša určité zmeny právnych xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxximočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu nových (existujúcich) právnych stavov, pričom v taktom prípade musí preukázať závažné dôvody všxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xtrany zákonodarcu. Aj v tomto prípade ale musí zákonodarca rešpektovať práva, ktoré boli nadobudnuté dobromyseľne.
K odseku 2
Pôvodný geologickx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxý prieskum vyhradených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,
c)
geologický prieskum na špeciálne účely pre podzemné zásobníky v prírodných horninových štruktúraxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxstoroch.
Geologický zákon ustanovil v prechodnom ustanovení v § 43 odsek 2 pravidlo, že prieskumné územie určené na vybrané geologické práce sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xúvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
[Úhrady]
KOMENTÁR
Prechodné ustanovenie v § 43a geologického zákona rexxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx každý začatý km2 prieskumného územia v mene SKK a v príslušnej výške.
V záujme prevencie voči pochybnostiam o výške úhrady za určené prieskumné územxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxenou meny nedochádza k zmene (zvýšeniu) úhrad za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008, ale (iba) k matematickému ich prepočítaniu konverzným xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx3.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentxxxxx xxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx geologického zákona je ďalším prechodným ustanovením, ktoré sa viaže na nadobudnutie účinnosti geologického zákona 1. januára 2008.
Prechodné uxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x to konkrétne v oblasti vydaných geologických oprávnení.
K odseku 1
Doterajšími predpismi sa rozumie zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácaxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxo účinnosti. Podľa pôvodného geologického zákona bolo geologické oprávnenie oprávnením na vykonávanie geologických prác, ktoré vydávalo ministerxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxe o odbornej spôsobilosti,
b)
obchodné meno,
c)
geologické práce, na ktoré bolo vydané geologické oprávnenie,
d)
čas, na ktorý bolo vydanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia.
Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahovalo:
a)
obchodné meno, sídlo,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
f)
identifikačné číslo,
g)
dátum vydania geologického oprávnenia.
Vykonávateľ geologických prác bol povinný ministerstvu oznámix xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xlebo o zrušení geologického oprávnenia.
Keďže geologické oprávnenia pre fyzické osoby a pre právnické osoby boli vydávané na určitý čas a tento nekxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxmi geologickými oprávneniami, musel geologický zákon v prechodných ustanoveniach v zmysle princípu právnej istoty vyriešiť ich postavenie.
Geoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa geologického zákona, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2008. Od tohto dňa však nezačala plynúť nová doba časovej platnosti geologických oprávxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxický prieskum na špeciálne účely podľa právnej úpravy geologických prác účinnej do 31. decembra 2007 bol geologickým prieskumom, ktorým sa zisťovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdzemných priestoroch,
-
zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie,
-
zriaďovanie a prevádzku úložxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel.
Na geologický prieskum na špeciálne účely sa do 31. decembra 2007 vyžadovalo osobitné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá a neupravuje. Takýto geologický prieskum už neexistuje a nie je preto potrebné ani geologické oprávnenie na geologický prieskum na špeciálne účely.
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxogické oprávnenia na geologický prieskum na špeciálne účely zostanú platné ešte šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nového geologického zákona a xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxobilosti
KOMENTÁR
Ustanovenie § 45 geologického zákona je ďalším prechodným ustanovením, ktoré sa viaže na nadobudnutie účinnosti geologickéxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxvnu úpravu v súčasnom geologickom zákone, a to konkrétne v oblasti vydaných preukazov o odbornej spôsobilosti.
K odseku 1
Odborná spôsobilosť na vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxologický zákon, bola upravená aj v pôvodnom geologickom zákone. Odbornou spôsobilosťou sa podľa pôvodného geologického zákona rozumelo vzdelanie, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich slovenských technických noriem. Odbornú spôsobilosť overovalo ministerstvo skúškou.
Ak bol ucxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxukaz osvedčoval príslušnú odbornú spôsobilosť a overoval sa každých desať rokov. Preukazy o o odbornej spôsobilosti boli preto známe a upravoval ich ax xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxľa pôvodnej právnej úpravy odbornú spôsobilosť a mali vydané preukazy o nimi získanej odbornej spôsobilosti. Tak, ako aj v prípade iných prechodných uxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doterajších predpisov, teda podľa pôvodného a zrušovaného geologického zákona, sa považujú za preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa geologxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxé, resp. iné vydanie, ako mala, nebolo potrebné nič nikde nahlasovať alebo meniť. Došlo k prechodu vydaných preukazov o odbornej spôsobilosti do režimx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxum,
b)
ložiskový geologický prieskum,
c)
hydrogeologický prieskum,
d)
inžinierskogeologický prieskum,
e)
geologický prieskum Žxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xdbornú spôsobilosť v pôvodnom geologickom zákona nebolo a súčasný geologický zákon priniesol v tomto smere spresnenie právnej úpravy. Súčasne v precxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xákon v súčasnosti výslovne uvedené z hľadiska požiadavky na odbornú spôsobilosť, sa počas ich doby platnosti považujú za preukazy o odbornej spôsobilxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonom a ktorá "dobieha" v režime súčasného geologického zákona. V súčasnosti geologický zákon priznáva takejto osobe aj právo používať pečiatku, čo je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxnej spôsobilosti na geologické práce podľa § 9 odsek 2 geologického zákona podľa pôvodného geologického zákona, mohla naďalej riadne vykonávať svojx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xdbornej spôsobilosti vydaných podľa pôvodného geologického zákona na iný druh geologických prác ako tých, ktoré sú uvedené v § 9 odsek 2 geologického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa. Po uplynutí tejto lehoty stratili takéto preukazy o odbornej spôsobilosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosť už v režime nového geologického zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
Prechodné ustanovenie xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeda právnu situáciu v prípade zmeny právnej úpravy, ktorá zasiahla do právneho stavu založeného predchádzajúcou právnou úpravou. Na rozdiel od prechxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého geologického zákona k 1. januáru 2008, ustanovenie § 45a upravuje už situáciu súčasného geologického zákona a jeho novely.
Dňa 1. januára 2011 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho ustanovenia v § 45a geologického zákona je upraviť právne pomery vo vzťahu k tým zmenám geologického zákona, ktoré priniesla práve táto novela.
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá sa týkala konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov. Základnou myšlienkou novely bolo posilnenix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxv a zrušeniu prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov došlo k zmene v tom zmysle, že okruh subjektov, ktoré takéto konanie mohli podnietix xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na území ktorých je určené prieskumné územie na výskyt rádioaktívnych nerastov. Po 1. januári 2011 môžu aj tieto subjekty iniciovať zmenu alebo zrušenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxj samosprávy doplnením, resp. rozšírením zákonných požiadaviek na náležitosti návrhu na určenie takéhoto prieskumného územia. Okrem všeobecných nxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvoval xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxktívnych nerastov aj požiadavka na predloženie stanoviska orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumnéxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
Zákonom č. 110/2010 Z.z. došlo aj k zásahu do úpravy účaxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho územia na výskyt rádioaktívnych nerastov aj dotknutá obec a dotknutý samosprávny kraj.
Zákon č. 110/2010 Z.z. došlo k výraznému zásahu aj do ustxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxtanovenia bolo vložené nové písmeno c), ktoré upravovalo tzv. právo veta dotknutej obce a dotknutého samosprávneho kraja, a to v tom zmysle, že ministexxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxsil s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskehx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxená zákonom č. 311/2013 Z.z. Týmto zákonom došlo k "zracionalizovaniu" úpravy týkajúcej sa tzv. práva veta obcí a samosprávnych krajov vo vzťahu k určxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxý ustanovil, resp. zachoval tzv. právo veta obce a samosprávneho kraja, ale len vo vzťahu k vlastnému katastrálnemu územiu a nie vo vzťahu k návrhu na určxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho kraja, ak dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie. Objednávateľ upraví návrh vymedzenia prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov tak, aby prieskumné územie na výskyt rádioaktívnyxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zákona č. 569/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Čl. x xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxský zákon) v z. n. p.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
KOMENTÁR
Prechodné ustanovenie v § 45b geologickéxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x013. Aj táto novela geologického zákona zasiahla do právnych pomerov, ktoré vznikli, resp. začali pred dňom jej účinnosti, preto bolo nevyhnutné, aby x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxípadoch, kedy boli jednotlivé ustanovenia geologického zákona touto novelou dotknuté.
K odsekom 1 a 2
Zákon č. 311/2013 Z.z. zasiahol aj do Štvrtxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xrieskumných území.
Prvým generálnym pravidlom je vyjadrenie prechodného ustanovenia pre procesnú úpravu - pre všetky konania podľa geologickéhx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxy od 1. novembra 2013 a tieto konania neboli právoplatne ukončené, teda boli v procese konania na prvostupňovom správnom orgáne alebo boli 1. novembra 2xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxona účinného do 31. októbra 2013 (vrátane). Tieto konania sa teda dokončia podľa právnej úpravy, ktorá platila v čase ich začatia, teda podľa právnej úpxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xký výsledok konania môže očakávať. Geologický zákon v prechodnom ustanovení túto jeho právnu istotu ochraňuje. Podľa právnej úpravy, ktorú nastolil xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx istoty pri úhradách za prieskumné územie. Keďže zákonom č. 311/2013 Z.z. došlo k ich úprave v zmysle ich zvýšenia, ustanovil geologický zákon pravidlxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxravenej výšky úhrad za prieskumné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxžovaní doby platnosti prieskumných území po 1. novembri 2013.
K odseku 3
Zákon č. 311/2013 Z.z. zasiahol aj do ustanovení geologického zákona o ukxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxác, držiteľ prieskumného územia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej geologický zákon ukladá povinnosti, porušil povinnosť uloženx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlo pred 1. novembrom 2013, t.j. najneskôr 31. októbra 2013 do 24:00 hod., platí všeobecné pravidlo, že sa skutok aj napriek tomu už posudzuje podľa právnxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xčinný do 31. októbra 2013.
Súčasne v duchu ústavnej zásady trestania upravuje aj geologický zákon výnimku z uvedeného generálneho pravidla o posudxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxe právnu úpravu ukladania sankcií účinnú do 31. októbra 2013, ak je to pre toho, kto zákon porušil, priaznivejšie. Túto skutočnosť bude musieť správny oxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx napadnúť opravnými prostriedkami, ak by mal pocit, že sa nepoužila právna úprava pre neho priaznivejšia, napriek tomu, že sa použiť mala a mohla.
K odxxxx x
xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxo dátume došlo k vyhodnoteniu geologickej úlohy v forme záverečnej správy, ktorá však nebola schválená ministerstvom, je záujem štátu na odovzdaní týxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ložísk nevyhradených nerastov,
-
záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a
-
záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnex xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxtanovení od 1. novembra 2013 pravidlo, že vydané geologické oprávnenia sa považujú za geologické oprávnenia vydané podľa zmenenej právnej úpravy zalxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenia priniesol zmeny, ktoré sú z pohľadu štátu dôležité. Ak by sa tieto zmeny vzťahovali len na geologické oprávnenia vydávané po 1. novembri 2013, stálx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu o geologickom oprávnení. Prechodné ustanovenie s účinnosťou od 1. novembra 2013 preto obmedzilo geologické oprávnenia vydané do 31. októbra 2013 xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa účinnej právnej úpravy geologického zákona.
K odseku 6
Ustanovenie § 25 odsek 7 geologického zákona od 1. novembra 2013 vyžaduje, aby držiteľ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxl na geologické práce ďalších 30% z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l) geologického zákona, inak ministerstvo prieskumné územie zrxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xlatnosti prieskumného územia a nedošlo k blokovaniu prieskumného územia. Súčasne však táto požiadavka, resp. povinnosť držiteľa prieskumného územxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí držiteľov prieskumných území, resp. držiteľov predĺžených prieskumných území.
Ak došlo k predĺženiu doby platnosti prieskumného územia pred 1x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2007 Z.z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o banskxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx dotýkajú problematiky geologických prác. Smernica je vo všeobecnosti sekundárnym normatívnym aktom EÚ adresovaným členským štátom a nie jednotlivxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrgánom. V podmienkach SR sa transpozícia smerníc vykonáva buď zákonom Národnej rady SR alebo tzv. aproximačným nariadením Vlády SR. Smernice v oblastx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov vychádza z pozície, že EÚ je v zásobovaní uhľovodíkmi prevažne závislá od dovozu, a preto jx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxáty majú zvrchovanosť a zvrchované práva na zásoby uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú na ich území. Tomu zodpovedá aj dikcia čl. 4 odsek 1 Ústavy SR.
Táxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxatili opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k činnostiam týkajúcich sa vyhľadávania, prieskumu a ťažby uhľovodíkov a ich vykonávanxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxsob v členských štátoch a spevňujú integráciu vnútorného energetického trhu EÚ.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembrx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxm z jej hlavných cieľov. Každý štátny príslušník EÚ, ktorý je v súlade so zákonom usadený v členskom štáte, môže poskytovať služby dočasného a príležitoxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxé povolanie nie je v tomto členskom štáte regulované, poskytovateľ služieb musí poskytnúť doklady dosvedčujúce dvojročnú odbornú prax.
Smernica xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa na základe osobitných odborných kvalifikácií ako hostiteľský členský štát, uznáva odborné kvalifikácie získané v jednom alebo viacerých členskýcx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx k tomuto povolaniu a výkon tohto povolania.
Smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym príslušníkom členského štátu, ktorí si želajú vykonávať' rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxbkovo činná osoba alebo ako zamestnanec.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxlom environmentálne bezpečného geologického ukladania CO2 je trvalá izolácia CO2 takým spôsobom, aby sa zabránilo negatívnym účinkom a akémukoľvek xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z ktorých sa môžu vyberať úložiská podľa požiadaviek tejto smernice. Patrí sem aj právo členských štátov nepovoliť žiadne ukladanie v častiach svojho xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxovaniu zmeny klímy. Spočíva v zachytávaní oxidu uhličitého z priemyselných zariadení, v jeho preprave na úložisko a jeho vtláčaní do vhodnej podzemnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxj rozvoj by nemal viesť k zníženiu úsilia zameraného na podporu politík šetrenia s energiou, obnoviteľných zdrojov energie a iných bezpečných trvalo uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xkladanie CO2 na území členských štátov, v ich výhradných hospodárskych zónach a v ich kontinentálnych šelfoch. Smernica by sa nemala uplatňovať na proxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxv. Táto hranica sa javí ako vhodná aj na účely iných súvisiacich právnych predpisov EÚ. Nemalo by sa povoliť ukladanie CO2 v úložných komplexoch, ktoré pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxti v rámci svojho územia, z ktorých možno vyberať úložiská. To zahŕňa právo členských štátov nepovoliť žiadne ukladanie v častiach svojho územia alebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxlne využitie príslušných geologických vrstiev. V tomto kontexte by mali členské štáty riadne zvážiť ostatné možnosti využitia potenciálneho miesta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdrojov energie. Výber vhodného miesta je rozhodujúci, aby sa zabezpečilo, že uložený CO2 bude úplne a trvale izolovaný. Členské štáty by mali pri výberx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xalo vyberať ako úložisko, ak neexistuje žiadne významné riziko úniku a ak v žiadnom prípade nie je pravdepodobné, že by došlo k výraznému vplyvu na ŽP alexx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú.v. EÚ L 255, 30.9.2005).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geolxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú.v. EÚ L 140, 5.6.2009).
Zrušovacie ustanovenie
KOMENTÁR
Ustanovxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxné všetky všeobecne záväzné právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR vrátane právnych predpisov vyhlásených oznámením o ich vydaní, prípadne ixx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxradil úplne dovtedajší zákon. Nešlo teda iba o novelizovanie, teda zmenu a doplnenie pôvodne existujúceho geologického zákona, ale o jeho nahradenie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxona upravujúce tú istú oblasť spoločenských vzťahov.
Pred súčasným geologickým zákonom upravoval oblasť vykonávania geologických prác zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxcembra 2007 upravoval podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác, pôsobnosť štátnej geologickej správy a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx8 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxc má na Slovensku svoju tradíciu a aj súčasný geologický zákon nie je náhodným výsledkom slovenskej legislatívy, ale je pokračovateľom tradícií slovexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxcká legislatíva modernejší charakter ako slovenská banská legislatíva, ktorá je postavená na zákonoch z roku 1988, ktoré sa síce niekoľkokrát novelixxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxogických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v z. n. p. (zrušený)
Účinnosť
KOMENTÁR
Účinnosť zákona znamená, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnie fyzických osôb a právnických osôb podľa tohto zákona vynucovať a v prípade porušenia zákona aj sankcionovať.
Geologický zákon nadobudol účinnxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xko orgán štátnej geologickej správy a tiež ako orgán štátneho geologického dozoru, ale podľa tohto zákona konajú od 1. januára 2008 aj fyzické osoby a prxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxke zákonov SR. Geologický zákon nadobudol platnosť vyhlásením v Zbierke zákonov SR pod poradovým číslom 569 6. decembra 2007. Od momentu nadobudnutia xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxavu na jeho aplikáciu. Legisvakancia v prípade nového geologického zákona nebola síce dlhá, ale geologický zákon vytvoril prechodné ustanovenia, ktxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa v jeho úplnom a účinnom znení je preto možné vytvoriť len na základe uvedených noviel. Takýto počet noviel jedného zákona nepredstavuje v slovenskej lxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxiel pokladať za primeraný. Súčasná geologická prax na Slovensku nevykazuje nejaké znaky potreby zmeny alebo prehodnotenia existencie geologického xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v z. n. p.
LITERATÚRA
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Eurokódex, Bratislava, 2xxxx
xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxu odplatného prevodu vlastníctva geologického diela financovaného zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov vzorec na určenie tejtx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xd dĺžky geologického diela, a to v závislosti od toho, či ide o vrt alebo o banské dielo.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z.z.
PRxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx predpisy
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú.v. EÚ L 255, 30.9.2005).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx.2009).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR