162/2015 Z.z.

Správny súdny poriadok - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet zákona
KOMENTÁx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bola vyčlenená z Občianskeho súdneho poriadku (piata časť Občianskeho súdneho poriadku) ako oblasť so samostatnou súdnou právomocou pre spory vyplxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa v štátno-mocenskom postavení. Rozhodujú o ich právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy, pričom mocenský prvok je vyvažovaný možnosťou dovxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkej osobe, ktorým orgán verejnej správy ukladá osobe povinnosť alebo jej vydáva oprávnenie, prípadne ktorým deklaruje existenciu jej právneho stavux xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Správne súdnictvo - vždy po vyčerpaní prostriedkov nápravy - rieši právne konflikty, ktoré môžu vzniknúť pri výkone pôsobnosti orgánov verejnej sprxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxoduje v oblasti súkromnoprávnych sporov. Typickým znakom súkromnoprávnych sporov je horizontálne usporiadanie právneho vzťahu. Vznikajú spravidxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou a nemôže subjektu horizontálneho vzťahu jednostranne uložiť povinnosť.
Právomoc správneho súdu nemožno zamieňať s doterajšou všeobecnou súdxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxny súd ako prvú procesnú podmienku na základe podania, ktorým pred ním začína konanie.
K písm. b)
Obsahom postupu správneho súdu je formalizovaná pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxsť k vadám konania, ktoré sú zákonným dôvodom pre použitie opravných prostriedkov. Správny súd komunikuje so subjektmi konania vo forme súdnych rozhoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxy v rámci právomoci správneho súdu došlo k poskytnutiu ochrany porušeným právam fyzických a právnických osôb.
Súvisiace ustanovenia Správneho súxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadku), § 29 (jednoinštančnosť konania), § 412 až 419 (kompetenčná žaloba), § 493 (prechodné ustanovenia)
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x právnických osôb zo strany správnych súdov má subsidiárny charakter vo vzťahu k ochrane, ktorú poskytujú orgány verejnej správy. Preto fyzická alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxany zo strany orgánu verejnej správy, je možné, aby sa fyzická alebo právnická osoba domáhala ochrany svojich práv na správnom súde. Vyplýva to z historxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy, ale zabezpečenie ich kontroly nezávislou súdnou mocou.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 30. júna 2010, sp. zn. I. ÚS 230/2010:
Správnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxv. Subjektívne práva možno charakterizovať ako práva osôb vyplývajúce z právnych noriem, pričom ich možno rozdeliť na práva verejné a súkromné.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxenských právomocí.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 28. novembra 1996, sp. zn. I. ÚS 69/1996:
Ak zákon priznáva fyzickej osobe oprávnenie navrhnúť prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxieho súdu SR z 30. mája 2000, sp. zn. 4 Sž 136/99, R 34/2001:
Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov (súd nemá na to xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobou) rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. augusta 2010, sp. zn. 4 Sžf 6/2010:
Predmetxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxjnoprávne povinnosti, pričom základným kritériom, ktorý súd uplatňuje v tomto prieskume, je posúdenie, či postup a samotné napadnuté rozhodnutie spxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxádzaní subjektívnych práv jednotlivca vrátane určovania ich spornej výšky pri peňažnom plnení.
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o vymedzenix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiacim fyzickým a právnickým osobám a ich verejným právom chráneným subjektívnym záujmom. Ďalšie veci, odlišné od subjektívnych verejnoprávnych vzťxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxže zákonodarca rozširovať oblasť správneho súdnictva zákonom. Sem patrí napríklad konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mesxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánov štátnej správy podľa § 357 a nasl. SSP. Tieto veci boli delegované z pôvodnej právomoci Ústavného súdu SR.
K odseku 2
Ustanovenie upravuje zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xedovolené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
-
iný faktický zásah.
Tieto formy tvoria spôsobilý predmet preskúmavania správnym súdom, ktorý musí byť vymedzený v petite žaloby alebo v návrxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx žalobcu pri žiadaní ochrany v konaní pred správnym súdom. Žalobca musí nedovolené konanie alebo opomenutie orgánu verejnej správy opísať a právne kvaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Správny súd v tejto oblasti nemá poučovaciu povinnosť (§ 26 SSP). Aj z tohto dôvodu je procesnou podmienkou obligatórne právne zastúpenie (§ 49 SSP).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy (miestna štátna správa);
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej šxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí judikatura ve věcech správních):
Za "právem chráněný zájem" ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 spr. ř. považuje soud subjektivní oprávnění, které na rxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xrávu či povinnosti závislé nebo od nich odvozené.
Vymedzenie pojmov
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok). Použitie správneho poriadku môžu osobitné predpisy vylučovať [napr. § 163 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) alebo § 172 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxobecný predpis o správnom konaní. Vzťahuje sa na dané konanie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
K odseku 1 písm. b)
Rozhodnutia s konštixxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xlatobný výmer na daň, rozhodnutie o uložení pokuty). Tieto rozhodnutia sa nazývajú aj ako právotvorné a v zmysle pravidiel súkromného práva sú právnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxby žiadajúcej ochranu.
Oproti predchádzajúcej právnej úprave v § 244 ods. 3 OSP sa stáva predmetom aj rozhodnutie s deklaratórnym účinkom. V tom prxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxaratórne rozhodnutie iba autoritatívne konštatuje existenciu daného právneho stavu, a preto predmetom súdneho prieskumu zákonnosti bude to, či rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxou. Dotknutie na právach (§ 2 ods. 2 SSP) je potrebné osobitne špecifikovať.
Ak ide o situácie, že sa " rozhodnutie priamo dotýka osoby" žiadajúcej ocxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxnosť môže byť aj predmetom dokazovania. Spravidla sa rozhodnutie osoby priamo týka, ak je jej adresované. Cieľom takého vymedzenia účinku rozhodnutix xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxp "zberného koša".
K odseku 1 písm. c)
Pojmové znaky opatrenia majú charakter subsidiárnej formy vo vzťahu k rozhodnutiu. Ide o "zberný kôš" pre všexxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxatrenie sa týmto stáva všeobecnou formou súdneho prieskumu zákonnosti. Zabezpečuje, aby v oblasti správneho súdnictva nedošlo k situácii denegatio xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxníka došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť (§ 18 ods. 2 SSP). Predpokladom pri stave nečinnosti správneho orgánu je, že návrh na začatie xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoty, prípadne analogicky primeranej lehoty na vykonanie úkonu alebo vydanie rozhodnutia.
"Nečinnosťou v nezačatí konania" je stav, keď správny oxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxávny poriadok dotknutej osobe umožňuje začať administratívne konanie podaním návrhu. Na začatie konania ex offo sa vzťahuje "správne uváženie" orgáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxokurátor.
K odseku 1 písm. e)
Spôsobilým predmetom súdneho prieskumu je aj faktický zásah orgánu verejnej správy. Ide o prípady, ktoré boli v doterxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxlučne o faktický procesný postup (napr. pri výkone inšpekcie alebo daňovej kontroly), ktorý nie je zakončený vydaním správneho aktu vo forme rozhodnuxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxybňoval samotný akt orgánu verejnej správy, aplikačnú prednosť má ochrana prostredníctvom opatrenia.
K odseku 2
Ide o použitú legislatívnu techxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxuje v právnom režime rozhodnutí.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 (druhy žalôb), § 180 (žalovaný), § 30 (subsidiarxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx označenie žalovaného. Pasívne procesne legitimovaným subjektom je orgán verejnej správy, ktorý býva označovaný aj ako správny orgán. Verejná správx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvy môže byť zákonom zverený iným právnickým alebo fyzickým osobám. Definícia orgánu verejnej správy v § 244 ods. 2 OSP bola súdnou praxou rozvinutá takx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxrnej Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie niektorých rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. V tom prípade sa tento orgán xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxnej správy sú vymedzené v zákone č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Členia sa na ministerstvá a ostxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxávy - podľa § 2 ods. 5 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy "Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekuxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxm územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxenie obce za mesto.
K písm. c)
Záujmová samospráva predstavuje nezávislé profesijné organizácie reprezentované profesijnými komorami (napr. Sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxvna právomoc zverená fyzickej alebo právnickej osobe. Oproti predchádzajúcej úprave v § 244 ods. 3 OSP nie je špecifikovaná právna sila tohto osobitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxým orgánom alebo subjektom.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 180 (žalovaný)
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxizácii miestnej štátnej správy;
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave;
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxými procesnými normami v situácii, keď existuje explicitne upravené procesné pravidlo. V zásade sú aplikovateľné v spojení s konkrétnymi, explicitnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxovú situáciu. Vytvárajú hodnotové príslušenstvo a hodnotové pozadie aplikácie procesných noriem. Napríklad princíp zákazu zneužitia práva podľa § x xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxtanovuje aj právny následok v oprávnení odmietnuť žalobu v spojení s § 98 ods. 1 písm. h) SSP.
Samostatne aplikovateľnými sa vymenované princípy stáxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkácie Civilného sporového poriadku (§ 25 CSP). Samostatne sú aplikovateľné iba v rámci analógie iuris.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu SR z 12. marca 2014, sp. zn. 3 Sži 4/2014:
Výkon xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxade zákona sa realizujú na právnom pozadí ústavných princípov, medzi ktoré patrí aj zákaz zneužitia práva.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe rozhodujúce zistenie vertikálneho prvku v administratívnom právnom vzťahu (§ 1 SSP). Túto skutočnosť skúma správny súd ako prvú procesnú podmienku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxodarca vymedzil spôsobilým predmetom prieskumu správneho súdu (pozri aj § 2 ods. 2 SSP).
Ďalšou vecou ustanovenou zákonom je napríklad súdny priesxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxduálne správne akty vo forme rozhodnutí, ale normatívne správne akty. Právomoc v tomto prípade bola správnym súdom zverená sčasti pôvodnej právomoci xxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnou príslušnosťou. Určenie typu konania je obligatórnou náležitosťou každej žaloby, ktorú žalobca musí uviesť.
Súvisiace ustanovenia Správnehx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 12. novembra, sp. zn. Pl. ÚS 2/2013:
Účelom novelizácie čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy aj čl. 142 ods. 1 ústavy txx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiť ústavný základ pre posilnenie systému správneho súdnictva. Tento zámer však zahŕňal oblasť abstraktnej súdnej kontroly právnych noriem vydávanýxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxi právnych noriem (čl. 142 ods. 1 ústavy) na strane druhej. Ustanovenia obsiahnuté v označených článkoch ústavy upravujú síce do istej miery súvisiacxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxebné vykladať vo vzájomnom súlade ako ustanovenia, ktoré sa svojím obsahom navzájom dopĺňajú (nie však v zmysle ich prekrývania sa), nie vylučujú.
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxnovenia vymedzujú negatívne procesné podmienky týkajúce sa predmetu prieskumu, ktoré správny súd skúma zo žaloby. Skúmanie procesných podmienok je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných podmienok, nielen k momentu začatia konania, ale počas celého konania. Procesné podmienky si preto overuje pred vyhlásením rozhodnutia.
K písxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx riadneho opravného prostriedku je závislé od typu administratívneho konania a správny súd ho zisťuje z obsahu administratívneho spisu, ktorý si po zaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxu má prokurátor, ktorého špecifické oprávnenie podať žalobu (§ 45 SSP) nie je viazané na vyčerpanie opravných prostriedkov v administratívnom konaníx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx0/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK, ako prameňa práva Európskej únie.
K písm. b)
Orgány verejnej správy (§ x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxom práve jednotlivca. Napriek tomu sa ich priamo môžu dotýkať (napr. služobné poriadky vydávané pre zamestnancov a členov orgánov verejnej správy). Nxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxsti očakávaným testom tohto ustanovenia môže byť konanie o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR proti uzneseniu o zastavení konania pre nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxm predmetom prieskumu zákonnosti správneho súdu. Jeho právomoci podliehajú iba všeobecne záväzné predpisy vo forme všeobecne záväzných nariadení oxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xrávomoci všeobecného súdu konajúceho v civilnom procese. Takýto typ veci by mohol byť zaradený do právomoci správneho súdu iba na základe výslovného uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poriadkovej povahy nie sú v zásade samostatne spôsobilým predmetom súdneho prieskumu. Preskúmavajú sa v spojení s rozhodnutím vo veci samej a iba vtexxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx technického stavu vecí sú skutkovými odbornými otázkami, ktoré samy osebe nepodliehajú súdnemu prieskumu zákonnosti. V prípade, ak už dochádza k ich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxrávneho uváženia" [§ 27 ods. 2 SSP], ak vytvárajú ujmu v podobe prekážky výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnoxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovolania alebo zamestnania.
K písm. h)
Ak osobitný predpis vylučuje preskúmanie určitého rozhodnutia alebo opatrenia, ide o výnimku zo zásady gexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu prvého stupňa, nezakladá, nemení ani nezrušuje konkrétne práva alebo povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby, preto nemôže byť predmetom súxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlikt medzi právomocou správneho súdu podľa § 6 SSP a právomocou všeobecného súdu podľa § 3 a nasl. CSP, a teda vyhodnotenie, či ide o civilnú procesnú vec xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxované za spory týkajúce sa správnosti zápisu do registra súdu v súlade s rozvrhom práce. Riešili ich predsedovia súdov podľa rozvrhu práce a v súlade s prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxávomoci (§ 7 SSP) správny súd skúma, či podanie, na základe ktorého začalo konanie a ktoré mu bolo pridelené v súlade s rozvrhom práce, mu podľa zákonom stxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxť, prečo adresovala podanie práve tomuto správnemu súdu. Poznať príslušnosť preto znamená vedieť, na ktorý správny súd sa treba obrátiť. Nedostatok txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxsť, bez ďalšieho vec uznesením postúpi príslušnému súdu (§ 18 ods. 2 SSP).
Na príslušnosť sa vzťahuje zásada "perpetuatio fori", podľa ktorej sa skuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxej pečiatky, a trvajú až do skončenia konania.
K odseku 2
Komentované ustanovenie sa týka predovšetkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxvrhu na začatie konania zistiť podmienky príslušnosti, odporovalo by ústavnému princípu zákazu denegatio iustitiae (zákaz odmietnutia spravodlivxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx ktorý bude vo veci konať, ak sa nezistí príslušný správny súd. Za týchto okolností mu vec musí byť postúpená (§ 18 ods. 2 SSP).
Vecná príslušnosť
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxm stupni podľa druhu veci ako spôsobilého predmetu v správnom súdnictve (§ 2 ods. 2 SSP), u ktorého bola zistená právomoc správneho súdu (§ 6 SSP). Ak ide o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§ 12 SSP). Vecná príslušnosť krajského súdu je založená na princípe generálnej klauzuly, t.j. patrí mu všetko, okrem toho, čo je výslovne určené pre inx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxnie rozhodnutia správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku určuje ustanovenie § 246 Občianskeho súdneho poriadxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxENTÁR
Vecná príslušnosť najvyššieho súdu na konanie v prvom stupni je osobitná. Je daná pre zákonom vymedzený okruh vecí v § 11 písm. a) až e) SSP, ktoré xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxP dáva názov parciálnym typom konaní správneho súdnictva pred okresným súdom.
Miestna príslušnosť
KOMENTÁR
K odsekom 1 až 4
Spráxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xedzi viacerými súdmi toho istého druhu, t. j krajského alebo okresného. Určuje, ktorý konkrétny z vecne príslušných súdov bude vo veci konať podľa naslxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx . Tu sa rešpektuje všeobecný princíp, že príslušnosť sa určuje podľa sídla odporcu. Súčasne tým dochádza k územnému priblíženiu správneho súdnictva fxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
Sídlo žalovaného správneho orgánu, ktorý rozhodoval v druhom stupni.
3.
Príslušnosť stanovená podľa sídla žalobcu je osobitná výlučná, znamená xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxlnej núdzi.
K odseku 5
Ide o viaceré miestne príslušné súdy v rámci daného typu miestnej príslušnosti. Nemožno kombinovať všeobecnú vecnú prísxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xa konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov je podľa § 264 ods. 2 SSP miestne príslušný okresný súd, v obvode ktorého sa nachádza obecx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxľby do orgánov samosprávneho kraja)
Kauzálna príslušnosť
KOMENTÁR
Kauzálna príslušnosť je výlučná príslušnosť súdu pre konkréxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
KOMENTÁR
Kauzálna príslušnosť je výlučná príslušnosť súdu pre konkrétne stanovený predmet konania.
Postúpenie veci
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx1 Ústavy SR tým, že ak súd zistí nedostatok právomoci súdov poskytnúť ochranu porušenému právu, musí po právoplatnom zastavení konania [§ 99 písm. b) Sxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxmoc na poskytnutie ochrany daná. Výrok uznesenia o postúpení veci inému orgánu (napr. "Po právoplatnosti rozhodnutia bude vec postúpená Sociálnej poxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnia a spis zostáva na súde. Orgán verejnej správy výrokom o postúpení veci nie je viazaný. Ten v prípade nesúhlasu môže podať kompetenčnú žalobu [§ 412, § xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxmáhajúcej sa súdnej ochrany sú garantované aj povinnosťou správneho súdu ex offo postúpiť vec v prípade zistenia nedostatku vecnej, miestnej alebo kaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxsti uznesenia súd zašle celý spis vecne a miestne príslušnému súdu. V záujme eliminovania sporov o príslušnosť je nižší správny súd viazaný výrokom o poxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xzniká, keď súd tej istej inštancie nesúhlasí s postúpením veci. Ten svoj nesúhlas s opísanými dôvodmi vo forme prípisu predkladá spolu so spisom správnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx medzi civilným súdom a správnym súdom. Tu sa prejavuje prekrývanie vecnej príslušnosti správneho súdu [§ 10 a § 12 SSP] s právomocou správneho súdu [§ 6 x x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xrvky právomoci a vecnej príslušnosti správneho súdu. Ak správny súd nesúhlasí s postúpením veci, spis spolu s prípisom a opísanými dôvodmi predloží koxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxov podľa § 8 SSP. Rozhodnutie kompetenčného senátu je záväzné pre oba súdy v spore a vytvára prekážku rei iudicatae.
K odseku 5
Zachovanie právnych úxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxvnu ochranu tým spôsobom, že osoba dovolávajúca sa ochrany má právnu istotu v tom, že prípadné spory o právomoc, ktoré môžu v systéme orgánov štátu vznikxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx
xxxxxx xxAVA
ORGANIZÁCIA A ZLOŽENIE SPRÁVNYCH SÚDOV
KOMENTÁR
Významnou novinkou, ktorú xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvy, pre posilnenie správneho súdnictva a zefektívnenie jeho fungovania je nevyhnutný nielen samostatný procesný kódex, ale najmä personálne a organxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v správnom súdnictve, je nevyhnutné vytvorenie špecializovaných senátov a zabezpečenie špecializácie sudcov, ktorí vybavujú agendu správneho súdxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxoch. Ide o konania, ktoré aj doteraz vybavovali okresné súdy a tento postup sa v praxi osvedčil. Okresné súdy rozhodujú v konaní vo veciach stáleho zoznaxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí (tzv. miestne volebné veci). Ide o konania, v ktorých sú pre rozhodnutie správnehx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxvostupňového (prvoinštančného) upravená v rôznych zákonoch (napr. § 64 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení účinnom do 30x xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxiu a vecná príslušnosť Najvyššieho súdu SR je upravená výlučne v Správnom súdnom poriadku, pričom ide o konania, ktoré sú svojou povahou výnimočné. Najxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečnostného úradu,
-
v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamenxxx
x
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxej strany alebo politického hnutia,
-
v konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany,
-
v kxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkých súdov.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 10 (vecná príslušnosť krajských súdov), § xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xrísediacich v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Najvyšší súd SR je v tomto ustanovení definovaný ako vrcholný súdny orgán vo veciaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ktoré sa zverejňujú v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. V súčasnosti Najvyšší súd SR zverejňuje Zbierku stxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov. Významným prvkom zjednocovania rozhodovania budú rozhodnutia prijaté veľkým senátom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxsy
§ 8, § 21 ods. 3, § 23 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Najvyšší súd SR rozhoduje len v senátocxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxdenia správneho súdu. Najvyšší súd SR rozhoduje o kasačných sťažnostiach v trojčlennom senáte, vo veciach, v ktorých rozhoduje podľa § 11 SSP ako súd pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 11 (vecná príslušnosť Najvyššieho xxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov;
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov;
rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na príslušný kalendárny rok
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxupuje v prípadoch, ak senát Najvyššieho súdu SR dospel pri svojom rozhodovaní k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx od právneho názoru orgánu verejnej správy o tej istej právnej otázke. Podnet na predloženie veci veľkému senátu môže prísť aj z okruhu mimo Najvyššieho xxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxsti rozhodovania správnych súdov a orgánov verejnej správy. Senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý dospel k záveru, že existuje dôvod na pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxd postúpenia, teda buď podľa § 22 ods. 1 písm. a), alebo písm. b) SSP. Najvyšší súd SR zverejňuje rozhodnutia, ktoré vydal, na svojom webovom sídle. Niektxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx svojich rozhodnutí verejnosti by sa mali inšpirovať aj ostatné orgány verejnej správy, minimálne ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej sprxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí orgánov štátnej správy samozrejmosťou aj u ostatných orgánov verejnej správy, pochopiteľne, po anonymizácii osobných údajov. Dôvod podxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xerejnej správy, sa bude vyskytovať v prípadoch konkrétnej právnej veci, ktorú má senát Najvyššieho súdu SR prejednať. Môže ísť napríklad o preverenie xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxj veci vyhľadávať, či existujú nejaké ďalšie rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré sú odlišné od právneho názoru senátu Najvyššieho súdu SR, keďxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxvyššieho súdu SR poznatky buď z vlastnej rozhodovacej činnosti, alebo na ňu poukážu účastníci xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xeci rozhodujúce. Rozhodnutiami veľkého senátu Najvyššieho súdu SR môže najvyšší súd usmerňovať rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej správy, ak nexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxali v určitej línii rozhodovacej činnosti napriek tomu, že Najvyšší súd SR sa už k určitej právnej otázke vyjadril opačným spôsobom.
K otázke vytvorxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xyčísliť materiálne a personálne požiadavky na potrebu zavedenia tohto inštitútu. Predkladateľ uviedol, že veľký senát predstavuje zásadný progres xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v súčasnom správnom súdnictve. Nedostatočné personálne obsadenie správneho kolégia Najvyššieho súdu SR nemôže byť dôvodom odmietania navrhovanej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx prokurátor. Ide o nové oprávnenie generálneho prokurátora oproti pôvodnej právnej úprave Občianskeho súdneho poriadku. Senát Najvyššieho súdu SR vxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxe odôvodniť. Generálna prokuratúra SR má vďaka svojmu postaveniu a pôsobnosti jedinečnú možnosť odsledovať prípadnú odlišnú rozhodovaciu činnosť sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxokurátora, okrem iného, predstavuje aj vyjadrenie jedného zo základných princípov konania, uvedeného v § 5 ods. 11 SSP, a to, že konanie pred správnym sxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vystupovať skôr ako amicus curiae, čo prispeje aj k posilneniu právnej istoty a zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
Senát v uznesení o postúpení veci vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvnymi súdmi a orgánmi verejnej správy. Môže uviesť aj otázku, ktorej posúdenie je pre rozhodnutie veci rozhodujúce. V tomto prípade senát Najvyššieho xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx zabránilo zneužívaniu inštitútu veľkého senátu na "zbavenie sa veci", je zabezpečené tým, že členmi veľkého senátu budú všetci členovia pôvodného trxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Najvyššieho súdu SR a ostatní traja členovia veľkého senátu sú určení rozvrhom práce najvyššieho súdu na príslušný kalendárny rok. Najvyšší súd rozhoxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxnej inštancie, nie je možné vec postúpiť veľkému senátu xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxažnosti rozhodol veľký senát), § 466 (veľký senát)
Súvisiace predpisy
rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na príslušný kalendárny rok
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxhodujú veci správneho súdnictva v senáte. Senátne rozhodovanie v správnom súdnictve má svoje opodstatnenie z viacerých hľadísk. Ako vyplýva aj z dôvoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xáujmu (16% z vecí, ktoré boli v roku 2015 rozhodnuté na správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, boli fiskálne veci). Preto je veľmi dôležitá jednotnosť roxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoznatkom, ktorý predkladateľ uviedol v dôvodovej správe, je to, že aj predkladateľ si uvedomuje súčasnú personálnu politiku, keď správne súdnictvo jx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxností v tejto oblasti. Preto je pre nich výhodnejšie, že sa s problematikou správneho súdnictva zoznámia skôr a lepšie ako členovia senátu, než ako "bezxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxž jednoduchšie zabezpečiť v rámci senátu, a vo vzťahu k týmto orgánom má senátne rozhodovanie aj väčšiu vážnosť. Z tohto dôvodu by bolo možné uvažovať o txxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy zabezpečujú kontrolu zákonnosti rozhodovania orgánov verejnej správy, čo nie je možné porovnať s rozhodovaním vo všeobecnom súdnictve.
K odsekox x x x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy Občianskeho súdneho poriadku rozhodovali podľa jeho tretej hlavy piatej časti. Išlo o preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí správnych rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxu na sudcu vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát Najvyššieho súdu SR, a v už rozhodnutých hromadných veciach. V zmysle § 126 xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 10 (vecná príslušnosť)
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
Ak je na kxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
-
registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
-
registrácie kandidátnyxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxušnosť okresných súdov), § 264 a nasl. (konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov), § 293 a nasl. (konanie vo veciach registrácie kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx samosprávy obcí, miest a mestských častí)
DRUHÁ ČASŤ
KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O KONANÍ
Prvý diel
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo, že ak niektorá otázka nie je riešená v Správnom súdnom poriadku, správny súd bude primerane postupovať podľa prvej časti [Všeobecné ustanovenia] a dxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxďže konanie pred správnym súdom má povahu prieskumu zákonnosti administratívneho konania, pričom dotknutým osobám, majúcim záujem na výsledku admixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxP].
Ustanovenia Civilného sporového poriadku, obsahujúce explicitné procesné pravidlá, majú prednosť pred priamou samostatnou aplikáciou zákxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe ich extenzívneho výkladu.
KOMENTÁR
Ustanovenie § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxa; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.
Správny súdny poriadok napriek nevyvrátiteľnej xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxh právach a povinnostiach; nie vo vzťahu k účastníkom, ktorí sú zastúpení advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním (§ 49 ods. 1 SSP).
Poučovacix xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenie konania) v prípade nevyhovenia výzve alebo plynutia lehôt spôsobujúcich zánik procesného práva.
Ide o poučovaciu povinnosť súdu, ktorá prexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxutné (napr. v prípadoch nejednoznačných procesných ustanovení a nejednoznačnej procesnej judikatúry s cieľom garantovať právnu istotu účastníkov x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxozorní žalobcu na túto skutočnosť a poučí ho o následkoch nevyhovenia výzve.
Poučovacou povinnosťou nemožno nahradiť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti je až konečné administratívne rozhodnutie alebo opatrenie. Čiastkové rozhodnutia predbežnej povahy alebo tzv. podkladové rozhodnutia alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxvajú ujmu na právach v zmysle § 7 písm. f) SSP. Tá sa prejaví až v spojení s konečným rozhodnutím.
K odseku 2
Zákonom povolená správna úvaha predstavujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjú tzv. pružné pojmy práva. Je to autonómna miera vytvárania úsudku. Takéto rozhodnutie nesmie odporovať pravidlám logického myslenia a musí byť v súlxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxrávnosť.
K odseku 3
Uvedené ustanovenie sa viaže k preskúmavaniu správnej úvahy. Otázky účelnosti, hospodárnosti a vhodnosti sú vylúčené ako fakxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xá kontradiktórny charakter a správne orgány majú možnosť vznášať námietky voči žalobe, ktorá je založená na tvrdeniach účelnosti, hospodárnosti a vhxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxxxxc), § 32 ods. 3 písm. c) (účastníci konania), § 192 (peňažná moderácia), § 198 (sankčná moderácia), § 230 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) (plná jurisdikxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správny súd je povinný v každej jednej veci riadne pokračovať a rozhodnúť o nej. Široko koncipovaný prístup k súdnej ochrane xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxe zneužívať prístup k súdu s cieľom zahltiť a znefunkčniť súdny systém. Proti týmto praktikám existuje výslovná možnosť odmietnuť žalobu. Predpokladx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxx keď až ústavný súd nastaví parametre aplikácie toho ustanovenia.
KOMENTÁR
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že proti rozhodnutiu, ktxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdku
§ 438 a nasl. (kasačná sťažnosť), § 472 a nasl. (obnova konania)
Súvisiace predpisy
zákon č. 757/2004 Z. z o súdoch;
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxovenia budú primerane aplikovať v prípade pochybností o právnom režime, ktorý má byť uplatnený. Ide o princíp "zberného koša".
Súvisiace ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxÁR
K odseku 1
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xúdom možno začať len na návrh (§ 5 ods. 8 SSP). Ide teda vždy o návrhové konanie. Táto skutočnosť znamená, že ktorákoľvek vada administratívneho konania xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe a postup sa hľadí ako na zákonné. Uplatňuje sa prezumpcia zákonnosti právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy.
Doručenie návrhu súdu znxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podaní (podateľňa), alebo iného útvaru, ktorý má povinnosť mu toto podanie odovzdať.
Včasnosť doručenia návrhu je v správnom súdnictve procesnou xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxu 2
Parciálne typy konania v správnom súdnictve podľa § 6 ods. 2 písm. a) až j) SSP majú kontradiktórnu povahu a zákonodarca ustanovil, že návrh na začaxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xystém elektronickej podateľne registruje. Systém pridelí žalobe spisovú značku podľa registra a súčasne pridelí vec zákonnému senátu. O podaní žaloxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bude v rámci skúmania procesných podmienok overovať, či podanie formálne označené ako žaloba obsahuje zákonom predpísané náležitosti, a to všeobecnx xx xx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxP). Spracovanie správnej žaloby je odbornou záležitosťou a žalobca musí byť obligatórne zastúpený osobou s právnickým vzdelaním (§ 49 SSP) už pri tomtx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
K odseku 4
Žaloba sa podáva v toľkých rovnopisoch, koľko je ostatných účastníkov konania, spolu s jedným do súdneho spisu. Doručuje sa na doručenku dx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xe tzv. prekážka litispendencie (prekážka začatého konania), ktorá bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde ďalšie konanie. Prekážku litispxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu, či uvedenému konaniu predchádza iné začaté konanie.
Totožnosť veci v konaní pred správnym súdom je daná totožnosťou predmetu preskúmavania súdxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxávnom súdnictve totiž účastníkmi konania musia byť všetci, voči ktorým bolo vydané spoločné administratívne rozhodnutie. Pri podaní samostatných žxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxlny vznik prekážky litispendencie eliminuje pribratím ďalšieho účastníka (§ 33 SSP v spojení s § 32 ods. 3 SSP].
Prekážka litispendencie v správnox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xôsledok, keďže zrušenie rozhodnutia v jednom konaní by automaticky znamenalo zánik predmetu konania v ostatných. Identita rozhodnutia alebo opatrexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xds. 2 (právomoc), § 57 (všeobecné náležitosti podania)
Tretí diel
Účastníci konania a konanie za nich
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxového konania, v ktorých označená fyzická alebo právnická osoba podáva žalobu proti žalovanému orgánu verejnej správy. Ďalší účastník v tomto prípadx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdentifikovaný slovným spojením "za účasti".
"Ak tento zákon neustanovuje inak" znamená, že v ustanoveniach o jednotlivých typoch konania (§ 6 odsx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxx xerejnej správy (§ 4 SSP).
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného ako pasívne procesne legitimovanej osoby.
K odseku 3
Ďalší účastník je špecifickým pojmom správneho súdnictva. Označujeme ním osobu, ktorá xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeho konania priamo dotknutá na svojich hmotnoprávnych právach zrušením administratívneho rozhodnutia správnym súdom.
Tento inštitút bol rozvixxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxde vlastníckeho práva) a žalobu podal iba jeden z účastníkov administratívneho konania, tak ostatní účastníci sa o zrušení rozhodnutia o vklade dozvexxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxeré osoby, tak potom všetky tieto osoby musia mať možnosť byť informované o tom, že niektorá z nich podala správnu žalobu a domáha sa zrušenia rozhodnutixx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré patrí výlučne žalobcovi (§ 63 SSP).
K odseku 4
Právo byť v postavení ďalšieho účastníka je procesné oprávnenie fyzickej alebo právnickej osoby, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx iné osoby. Nejde o procesnú povinnosť. Tohto oprávnenia sa môže ďalší účastník vzdať iba podaním v predpísanej forme, ustanovenej komentovaným ustanxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnania ďalších účastníkov [§ 32 ods. 3 písm. a), b) SSP]. Spravidla sa o nich dozvie z obsahu administratívneho spisu a z originálu napadnutého rozhodnutxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí účastníkov do konania týchto najskôr poučí o možnosti vzdať sa svojho účastníctva predpísanou formou (§ 32 ods. 4 SSP) v lehote, ktorú im určí, s tým, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx tak urobí len jeden alebo niektorí z nich, museli byť pribratí do konania ako ďalší účastníci [§ 32 ods. 3 písm. a), b) SSP].
Spoločná žaloba je špecifixxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxuje (§ 6 ods. 2).
K odseku 2
Spoločná žaloba má osobitný procesný režim v tom zmysle, že disponovať ňou môžu iba všetci žalobcovia spoločne. Spoločná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxcesnú nemožnosť jednotlivca vystúpiť aj z tohto spoločenstva garantuje rozloženie prípadnej zodpovednosti pri vzniku trov konania a trov právneho zxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxsť byť účastníkom konania. Ide o procesnú podmienku, ktorej splnenie správny súd skúma ex offo. Jej nedostatok je neodstrániteľnou vadou a správny súd xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxivitu (spôsobilosť mať práva a povinnosti) podľa hmotného administratívneho práva, ktorým sa spravuje vertikálny právny vzťah, nároky z ktorého sa uxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxáva procesnú subjektivitu orgánu verejnej správy (§ 4, § 32 ods. 4 SSP), ktorý je žalovaným. Splnenie tejto procesnej podmienky je na strane žalovaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Priznanie procesnej subjektivity môže byť aj nepriame tým, že ak Správny súdny poriadok takejto osobe prizná postavenie účastníka konania alebo iné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxostatne konať pred správnym súdom. Rozsah tejto spôsobilosti môže byť obmedzený. Zákon tu odkazuje na rozsah hmotnoprávnej spôsobilosti na právne úkxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxanovením opatrovníka, resp. existenciou zákonného zástupcu.
Správny súdny poriadok priznáva procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu orgánu verejxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xdstraňovaný existenciou zákonného zástupcu na strane fyzickej osoby. Vzťah zastúpenia vzniká priamo zo zákona a zástupca osvedčuje jeho existenciu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xituácii, ak zákonného zástupcu niet.
K odseku 2
Príslušným súdom na ustanovenie procesného opatrovníka je správny súd, ktorý vedie konanie, v ktoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
KOMENTÁR
Ustanovenie procesného opatrovníka má subsidiárny charakter k zákonnému zástupcovi. Správny súd preto musí overiť, či zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxreaguje na výzvy súdu, správny súd aj vtedy ustanoví procesného opatrovníka.
KOMENTÁR
K odseku 1
Procesný opatrovník sa ustanovuje fxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxn nepatrí opatrovníkovi odmena. Náklady opatrovníka spojené so zastupovaním sa stávajú súčasťou trov konania, v ktorom účastníka zastupuje. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xx uznesením o ustanovení opatrovníka viazaný. Zruší ho, ak odpadli dôvody, pre ktoré bol opatrovník ustanovený. Rovnako ho zruší, ak opatrovník odmietxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, ktorá má k opatrovancovi určitý vzťah. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx z rodinného prostredia" je pružný z toho dôvodu, aby umožňoval nájsť potenciálneho opatrovníka.
Predpokladom opatrovníctva je plná procesná spôxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvalého pobytu alebo mal poslednú adresu trvalého pobytu.
K odseku 3
Dôvodom ustanovenia opatrovníka v prípade bezprostredného nebezpečenstvx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xôvodu ustupuje do úzadia relevantný osobný vzťah medzi účastníkom konania a opatrovníkom a za opatrovníka možno ustanoviť aj súdneho úradníka. Tomu pxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvníka asistenta sudcu, ktorý v danej veci koná ako zákonný sudca.
Ustanovenie súdneho úradníka po vyčerpaní ostatných možností podľa odsekov 1 a 2 kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xtorých by správne súdy automaticky bez ďalšieho ustanovovali súdnych úradníkov s cieľom urýchliť konanie.
KOMENTÁR
Právnické osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xdseku x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnciu je potrebné súdu preukázať. Tieto osoby preukazujú súdu spravidla poverenie na zastupovanie, ktoré je podpísané vedúcim orgánu štátnej správy.
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtinou alebo zákonom (štatutárne orgány; § 20 ods. 1 OZ).
K odseku 3
Je nevyhnutné odlišovať postavenie orgánu štátnej správy ako žalovaného, keď je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.
K odseku 4
Správny súdny poriadok v komentovanom ustanovení neodvodzuje oprávnenie konať v mene obce, mesta, mestskej časti od postavenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv.
Štvrtý diel
Iné subjekty konania
Osoba zúčastnená na konaní
KOMENTÁR
K odseku 1
Konanie pred správnym súdom je založené na prixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxelen účastníkov administratívneho konania, ale aj osôb v inom procesnom postavení (napr. postavenie zúčastnenej osoby podľa § 15a SP). Z tohto pohľadx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxe svoje postavenie v konaní pred správnym súdom od svojho postavenia zúčastnenej osoby v administratívnom konaní. Žalobca je povinný takúto osobu oznxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxstratívnom konaní zúčastnená osoba vystupovala. Predseda senátu ju musí upovedomiť o prebiehajúcom súdnom konaní a vyzvať, či sa konania bude zúčastxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx súdom. Správny súd nerozhoduje o jej vstupe do konania uznesením.
Postavenie zúčastnenej osoby môže byť x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xúbežné postavenie zúčastnenej osoby.
K odseku 2
Zúčastnená osoba je aj právnym inštitútom, ktorý umožňuje osobe dotknutej na svojich právach admxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo okruh účastníkov konania, aby v konaní pred správnym súdom mohla byť v tomto procesnom postavení účastná konania za účelom zachovania svojich práv.
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxe zákonnosti. Tento inštitút je v podstate špeciálnym ustanovením o intervenientovi v konaní pred správnym súdom.
Správny súd musí vyhodnotiť, či xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxa priznania tohto postavenia.
K odseku 3
Aktívne legitimovaný na podanie návrhu na vstup zúčastnenej osoby do konania je žalobca alebo osoba, ktorx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxnenie nepriznáva.
Zainteresovaná verejnosť
Z dôvodovej správy
Zákon priznáva zainteresovanej verejnosti široké oprávnenia. Pod xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxaná verejnosť má v určených prípadoch žalobnú legitimáciu a právo účasti na konaní za predpokladu, že ide o veci životného prostredia podľa osobitného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnteresovaná verejnosť podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia alebo vydania opatrenia, vo vzťahu ku ktorému tvrdí, že ním bol porxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx x x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxejnosť v administratívnych konaniach buď právo účasti (§ 24 a iné zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), alebo postavenxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxtegrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia). V zmysle konštantnej judikatúry však zainteresovanej verejnosti patrí právx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2013, sp. zn. 5 Sžp 21/2012).
Okrem správnej žaloby je zainteresovaná verejnosť oprávnená podať aj žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxP).
Ak sa zainteresovaná verejnosť zúčastňuje konania o správnej žalobe, má v ňom postavenie zúčastnenej osoby. Zainteresovaná verejnosť koná prxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnie v zmysle § 49 ods. 1 SSP.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 (právomoc), § 49 ods. 1 (zastúpenie)
Z dôvxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxom konania a procesnej spôsobilosti.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 35 (procesná subjektivita)
Európska kxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82.
Podľa daného článku, "Príslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjúcim sa uplatňovania článku 81 alebo 82 Zmluvy. S povolením príslušného súdu sa môžu tiež ústne vyjadriť pred vnútroštátnymi súdmi svojich členských xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx súdom členských štátov. S povolením príslušného súdu sa môže tiež ústne vyjadriť. Len na účely vyhotovenia svojich pripomienok orgány hospodárskej sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtu potrebného na posúdenie prípadu."
Piaty diel
Oprávnenia prokurátora
KOMENTÁR
Správne súdnictvo a oprávnenia prokuratúry v nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xozhodovaní orgánov verejnej správy. Každý z nich sa však podieľa na preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy iným spôsoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xrotest a následná žaloba prokurátora na správny súd môžu byť podané aj v neprospech účastníkov správneho konania. Rozdiel spočíva aj v rozsahu preskúmxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého pozemkového fondu a konanie vo veciach iného zásahu podľa § 252 a nasl. SSP. Do výlučnej pôsobnosti netrestného dozoru prokuratúry sa zaraďujú opaxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx x x xxx xxxx x xxx xôže žalobu na správny súd podať len prokurátor. Ďalším rozdielom je, že konanie pred správnym súdom je návrhovým konaním a netrestný dozor prokuratúry xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania pred správnym súdom a povinnom právnom zastúpení, pričom podnet na prokuratúru môže fyzická alebo právnická osoba podať bezplatne a nemusí byť prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxriadok v ustanovení § 5 ods. 11 výslovne upravuje nadväznosť netrestného dozoru prokuratúry a správneho súdnictva. Aj z Legislatívneho zámeru vyplýxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxe odstrániť nezákonnosť pred tým, ako by bola predmetom rozhodovania pred správnym súdom. Netrestný dozor prokuratúry predstavuje určitý medzistupxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho dozoru prokuratúry (protest prokurátora, upozornenie prokurátora) sa totiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxny s názorom prokurátora nestotožnia, má tento možnosť preniesť rozhodnutie o zákonnosti na správny súd."
Správny súdny poriadok priniesol jednoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxového oprávnenia generálneho prokurátora na rozhodnutie veľkého senátu a aktívnej legitimácie na podanie žaloby na obnovu konania v zmysle § 474 SSP. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xednoznačne vymedzil podmienky podania žaloby na správny súd. Boli zrušené tzv. právne elastické podmienky - preukazovanie verejného záujmu [táto poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrej viere dotknuté v čo najmenšej miere (§ 249 ods. 3 OSP), ktoré v doterajšej súdnej praxi spôsobovali problémy. V zmysle § 3 ods. 2 a § 5 písm. c) zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxovení protestu oprávnený podať správnu žalobu (§ 177 a nasl. SSP). Prokurátor podáva správnu žalobu v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxobcom je príslušná prokuratúra a žalovaným je správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni. Ďalšími účastníkmi konania pred správnym súdom sú účaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxnutiu o nevyhovení protestu prokurátora. Prokurátor v podanej žalobe označí rozhodnutie, ktoré napáda.
Prokurátor sa môže na správny súd obrátiť xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxokurátor sa môže v zmysle § 242 ods. 2 SSP domáhať odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy, spočívajúcej v porušení povinnosti začať administrxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx. SSP.
V zmysle § 348 a nasl. SSP sa prokurátor môže podanou žalobou domáhať preskúmania zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva, mestského xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxd až vtedy, keď podanému protestu proti uzneseniu zastupiteľstva xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxesenie prijalo.
Ďalším konaním, v ktorom má prokurátor aktívnu legitimáciu, je konanie podľa § 357 a nasl. SSP - konanie o súlade všeobecne záväznéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Aktívne legitimovaným na podanie tejto žaloby je aj zainteresovaná verejnosť za podmienok ustaxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvnosti pred Ústavným súdom SR v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 2/2013. Ústavný súd SR nálezom z 12. novembra 2014 (sp. zn. PL. ÚS 2/2013) nevyslovil nesúxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxsiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 5 ods. 11 (funkčná súvislosť správneho súdnictva a dozoru prokuratúry), § 6 ods. 2 (právomoc), § 17x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch), § 206 a nasl. (správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia), § 242 a nasl. (konanie o žalobe proti nečinnosti orgáxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku;
§ 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. o prxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x S 13/2009-31, aby v lehote 10 dní doplnil svoju žalobu z 12. februára 2009 o náležitosti druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to o ozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxsah neúplná a nie je ju možné vecne vybaviť, a to s poukázaním na ustanovenie § 250 ods. 6 OSP, v zmysle ktorého účastníkmi konania o žalobe prokurátora sú pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxs. 1 OSP, o tom, že uznesením konanie zastaví, okrem iného, aj v tom prípade, ak žalobca neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl. OSP), je nevyhnutným procesnoprávnym predpokladom pre meritórne vybavenie žalobyx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutočnil žalobca.
Pokiaľ žalobca označil v odvolaní proti uzneseniu krajského súdu ako účastníkov správneho konania M. P. a Ing. L. P. opätovne neoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxí účastníci "správneho konania" vystupujú na strane žalobcu alebo žalovaných. Takéto podanie je podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx0, R 70/2001 [na zjednotenie výkladu § 35 ods. 1 písm. b) OSP k otázke, proti ktorému rozhodnutiu správneho orgánu má byť podaný návrh na začatie konanix xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxia na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu v právnej veci, v ktorej sa nevyhovelo protestu prokurátora,
1. ak to vyžaduje verejný záujem, takýto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti fyzických a právnických osôb.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. marca 2009, sp. zn. 6 Sžo 138/2008:
Odvolací xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") sa konanie o proteste prokurátora a preskúmaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxcieho konania, ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu). Ide teda o dva rovnocenné mimoriadne opravné prostriedky, ktoré môžu smerovax xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre"), konkrétne v ustanoveniach § 22 až § 27, ktoré sa prekrývajú a dopĺňaxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je potrebné vychádzať zo systematického zaradenia tohto inštitútu v rámci správneho poriadku a zároveň z ustanovenia § 27 ods. 1 písm. e) zákona o proxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxakteristickými znakmi konania o proteste prokurátora sú nasledovné skutočnosti:
- prokurátor môže podať protest proti právoplatnému rozhodnutiu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo povinnosti fyzických alebo právnických osôb,
- nejde o návrhové konanie, t .j. prokurátor môže podať protest na základe vlastnej dozorovej činnostx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xa podáva na orgán, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal,
- správny orgán, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté protestom, môže protestu úplne vyhovieť axxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxže byť vyhovenie alebo nevyhovenie protestu prokurátora,
- proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať alebo podať rxxxxxxx
x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxostredne nadriadený orgán, dozerajúci orgán alebo orgán uvedený v odseku 1 písm. a) nevyhovie protestu prokurátora, môže prokurátor podať na súd žaloxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xa neodkladá uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie protestu;
- ak však bol protest podaný aj proti nariadeniu alebo uskutočňovaniu výkonu rozhodxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxora v lehote ustanovenej v § 26 ods. 5, na účely osobitného zákona sa má za to, že protestu nevyhovel. Uvedená právna domnienka má tie isté účinky ako nadobxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxom, na základe ktorého môže orgán, ktorého sa napadnuté rozhodnutie týka, protestu vyhovieť alebo nevyhovieť. Rozhodnutie tohto orgánu o proteste prxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxranu. Ide o rozhodovanie o návrhu prokurátora, ktorý nie je účastníkom správneho konania. Podanie protestu nemá vplyv na formálnoprávnu právoplatnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xreskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 SP a druhej hlave piatej časti Občixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxlé od dispozičného práva žalobcu podať žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu. Správne súdnictvo je založené na genexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx poriadok však negatívnou enumeráciou v ustanovení § 248 kvantitatívne zužuje rozsah rozhodnutí správnych orgánov podliehajúcich súdnemu prieskxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia súdom, vyjadrenú v ustanoveniach § 244 ods. 3 a § 247 ods. 1 OSP. Musí ísť o rozhodnutia vydané správnymi orgánmi v správnom konaní, prípadne ďalšie roxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté.
Rozhodnutie, ktorým správny orgán nevyhovel protestu prokurátxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxvom chránených záujmov alebo povinností nedotýka (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2008, sp. zn. 2 Sžo 72/2007, rozsudok Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxodnutím vo veci samej. Ak správny orgán protestu vyhovie, nasleduje vydanie rozhodnutia, ktorým je nahradené pôvodné právoplatné rozhodnutie;
ak vxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o nevyhovení protestu prokurátora teda správny orgán len vyjadril svoj procesný postoj k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtala nedotknutá.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2011, sp. zn. 5 Sžo 15/2011:
Protest prokurátora má povahu návrhu sui generis, na zákxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu prokurátora nevyhovie, musí z dôvodu efektívnosti systému prokurátorského dozoru existovať orgán, odlišný od orgánu verejnej správy a prokurátorxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xniciuje konanie pred ním, je správna žaloba prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b) OSP a § 250b ods. 5 OSP s poukazom na § 249 ods. 3 OSP.
Medzi správnou žalxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxúži na ochranu jeho subjektívnych práv;
preto aj musí obsahovať tvrdenie o ich ukrátení v zmysle § 247 ods. 1 OSP. Naproti tomu, správna žaloba prokurátxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxlne absentovať, ak zákon bol porušený v prospech účastníka.
Od uvedeného základného rozdielu sa potom odvíjajú aj ďalšie odlišnosti. Jednou z nich je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnovenie tejto podmienky zabezpečuje tzv. sukcesorickú povahu súdneho prieskumu, t.j. jeho následnosť vo vzťahu k možnosti dosiahnuť zákonný stav prxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxom konaní a až po jeho skončení (prvostupňové a odvolacie správne konanie tvoria jeden celok) má možnosť podania správnej žaloby podľa druhej hlavy piaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxotestu správnymi orgánmi v dvojstupňovom správnom konaní [pozri § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 OSP). Nemožno pritom opomenúť skutočnosť, že prokuráxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxhto konania.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. februára 2010, sp. zn. III. ÚS 78/2010:
Ústavný súd konštatuje, že krajský súd v napadnutom uznesení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xx7/2005. Krajský súd uvedením konkrétnych okolností vysvetlil sťažovateľovi, že pokračovať v danom konaní nemohol z dôvodu, že toto konanie bolo právxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x dôvodu, že sťažovateľ pred podaním návrhu nevyčerpal všetky právne prostriedky, ktoré mu zákon ponúkal a na ktorých použitie bol oprávnený. Podľa názxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov, podľa ktorého ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolanxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenej v § 49 ods. 2. Okrem toho krajský súd vyslovil názor, že pred podaním návrhu sťažovateľ nepreukázal ani využitie postupu podľa § 20 a nasl. zákona č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnenie porušenia zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo nečinnosťou tohto orgánu.
Uznesenie Ústavného súdx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy práv a právom chránených záujmov sťažovateľky vo vzťahu k namietanej nečinnosti správneho orgánu spôsobom, ktorý (využitím upozornenia podľa § 29 oxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxelu. Sťažovateľka teda v konaní nesplnila jednu zo základných podmienok úspešného uplatnenia žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorox xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe osobitný predpis.
V rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa ustálila judikatúra, podľa ktorej možno považovať upozornenie prokurátora (podľa § 2x xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx III. ÚS 78/2010 a IV. ÚS 144/2011). Vzhľadom na to možno považovať právny názor vyslovený v rozhodnutí ústavného súdu z 22. mája 2008, sp. zn. II. ÚS 124/xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu SR z 31. augusta 2010, sp. zn. 4 Svzn 1/2010:
Odvolací súd dospel rovnako ako krajský súd k názoru, že neboli splnené podmienky na začatie konania o prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxrávne, keď pri posúdení charakteru uznesenia obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzného nariadenia obce uviedol, že nemajú povahu rozhodnutia vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxe protestu prokurátora svoje uznesenie alebo všeobecne záväzné nariadenie. Námietky navrhovateľov uvedené v odvolaní, týkajúce sa času spracovanix xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu SR z 22. júna 2010, sp. zn. 5 Sžo 125/2010:
Vo vzťahu k navrhovateľom namietanému nedostatku aktívnej legitimácie zástupcu starostu povereného oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeritum veci stavia obecné zastupiteľstvo a starostu obce do pozície sporových strán, a preto s použitím analogie iuris je potrebné vychádzať z ústavnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxo procesnú situáciu zákon o obecnom zriadení pri úprave zastupovania obce navonok nepredpokladá, je v záujme zachovania spravodlivosti a rovného prxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxx ústavodarca prijatím ustanovení čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy sledoval, je zreteľne vyjadrený v dôvodovej správe k ústavnému zákonu č. 90/2001 Zxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxrým boli označené ustanovenia do ústavného textu doplnené s účinnosťou od 1. januára 2002. Zo znenia bodu 58 dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 90/2xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxarcu v rámci zmeny znenia čl. 125 ústavy, pokiaľ ide o ustanovenia odseku 1 písm. c) a d), bolo vytvoriť ústavný základ, aby zákonodarca mohol zákonom zvxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxávy s právnymi predpismi vyššej právnej sily.
Je potrebné poukázať taktiež na to, že ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. bolo zmenené a doplnené aj znenix xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxsti rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci. Cieľom bolo posilnenie systému súdnej ochrany fyzických osôb a právnických osôb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxm označeným ustanoveniam ústavy išlo o jednotný zámer ústavodarcu vytvoriť ústavný základ pre posilnenie systému správneho súdnictva. Tento zámer vxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxdnej a oblasť súdnej kontroly činnosti orgánov verejnej moci pri aplikácii právnych noriem (čl. 142 ods. 1 ústavy) na strane druhej. Ustanovenia obsixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx ustanovenia čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy a čl. 142 ods. 1 ústavy potrebné vykladať vo vzájomnom súlade ako ustanovenia, ktoré sa svojím obsahom nxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úvahu v rámci uplatňovania normotvornej právomoci, implementoval do právneho poriadku prostredníctvom § 250zfa OSP viaceré atypické prvky modelu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právnych noriem či založenie príslušnosti viacerých (krajských) súdov na konanie v prvom stupni].
Ústavný súd si je taktiež vedomý, že súdy budú (resxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xompetencie všeobecného (správneho) súdnictva na súdnu kontrolu zákonnosti právnych noriem a kompetencie ústavného súdu na súdnu kontrolu ústavnosxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vzájomnú previazanosť otázok ústavnosti a zákonnosti alebo z hľadiska rozdielne ustanoveného okruhu subjektov, ktoré sú aktívne procesne legitimoxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
Prokurátor má právo vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom, a to vrátane kasačného konania. Toto oprávnenie je v podstate prenesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxiae" nápomocný správnemu súdu pri jeho rozhodovaní, a to najmä prostredníctvom podávania kvalifikovaných vyjadrení a návrhov, resp. poukázaním na pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxu účastníkovi, resp. na určitej strane.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany je jednoinštančné a vecne príslušným na jej prejednanie a rozhodnutie je Najvyšší súd SR. V zmyslx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx v konaní podľa ustanovení § 384 a nasl. SSP.
Oprávnenie generálneho prokurátora podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu vydanémx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Kasačnú sťažnosť môže generálny prokurátor podať v lehotách ustanovených v § 443 ods. 3 SSP.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxa pred správnym súdom), § 384 a nasl. (konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany), § 438 a nasl. (kasačná sťažnosť), x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. marca 2006, sp. zn. 3 Sž 79/2005:
Generálny prokurátor môže vždy, ak dospeje k záveru, že strana porušuje svojimx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nie je podmienené žiadnou právnou skutočnosťou, okrem vlastného uváženia generálneho prokurátora o dôvodnosti jeho podania. Z dikcie zákona nevyplxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi alebo o nezákonnosti postupu xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxosti najvyššieho súdu. Ide o osobitný druh výkonu verejnoprávneho (správneho) súdnictva, daný samotným predmetom konania. Súd má právomoc na základx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj strany a nie je viazaný právnym názorom orgánu verejnej správy na obsah stanov vyjadreným rozhodnutím o registrácii politickej strany.
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxde je účastníkom podľa § 32 ods. 1 SSP ako žalobca a v druhom prípade podľa § 32 ods. 3 písm. c) SSP.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Šiesty diel
Zastúpenie
KOMENTÁR
K odseku 1
V správnom súdnictve je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxkúmava zákonnosť rozhodnutí, opatrení a iných zásahov orgánov verejnej správy, ako aj ďalších vecí ustanovených zákonom, čiže sa riešia najmä zložitx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa. Podmienka povinného právneho zastúpenia tak nebude splnená, ak sa dá účastník konania zastúpiť ktoroukoľvek inou osobou, ktorá má právnické vzdelxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx moc pre advokáta musí byť udelená samostatne na konanie pred správnym súdom. Pôvodne udelené plnomocenstvo v rámci administratívneho konania xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhého stupňa, prípadne jeho zamestnanec alebo člen (ak ide o právnickú osobu), ktorý za neho na správnom súde koná.
Novinkou je, že táto povinnosť sa vxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxloby. Podľa doterajšej právnej úpravy išlo o odstrániteľný nedostatok konania, ktorý bolo možné zo strany konajúceho súdu odstrániť jednoduchým spôxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtvo, prípadne aby udelil plnú moc ústne do zápisnice. Vzhľadom na takúto zásadnú zmenu by bolo vhodné, aby sa predišlo zbytočným odmietnutiam podanej žxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx byť spísaná už advokátom. Domnievame sa, že prílišné formalistické odmietnutie žaloby len z týchto dôvodov by mohlo predstavovať denegatio iustitiaxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx namietal v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj Protimonopolný úrad SR. Dôvodil, že lehota dvoch mesiacov nemusí byť dostatočná pre nájdenie práxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxého zastúpenia advokátom. Predkladateľ v rámci rozporového konania 7. novembra 2014 uviedol, že spísanie žaloby advokátom je základným predpokladox xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xotrebné aplikovať subsidiárne, a tak v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. je povinnosť právneho zastúpenia splnená, ak sa účastník nechá zastúpxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xakáto právnická osoba, na správnom súde ho zastupuje spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, konateľ spoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxh úkonoch zastupovať advokáta so súhlasom klienta (§ 16, § 64 zákona č. 586/2003 Z.z.). Účasť advokátskeho koncipienta tak pri jednotlivých úkonoch prxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpientom v medzirezortnom pripomienkovom konaní upozornilo aj Ministerstvo kultúry SR z dôvodu rozdielnej aplikačnej praxe, napríklad rozhodnutie xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR tento rozpor odstránila (napr. rozhodnutia Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xovinného zastúpenia advokátom musí byť splnená počas celého konania. Jej nedostatok je odstrániteľný. Preto napríklad v prípade, ak kasačný súd zistx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx V právnej praxi je obvyklé, že žalobcovia následne predložia doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa (titul Mgr.) svojho zamestnxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxo zo strany zamestnanca výlučne iba o zastupovanie pre účely súdneho konania.
Účastník konania si môže zvoliť viacerých advokátov.
Právnické vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xískal titul magister v študijnom odbore právo č. 3.4.1. v zmysle Sústavy študijných odborov SR, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx škole sa považuje za právnické vzdelanie, ak je osvedčené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak si účastník konania vzhľadom na svoje fxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx 327/2005 Z.z.), prípadne o poskytnutie právnej pomoci s finančnou spoluúčasťou (§ 6a ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z.). Na účely poskytnutia právnej pomxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxho minima, ktorá sa vypočítava podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania Úrad priemyselnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxpcovia. Problematika priemyselného vlastníctva si vyžaduje vysokú špecifikáciu a odbornosť, ktorú patentoví zástupcovia majú. Predkladateľ k tomxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxia advokátom. Účastník nemusí byť zastúpený advokátom v týchto prípadoch:
-
na konanie je príslušný okresný súd,
-
v konaniach o správnych žaloxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxstenia,
-
v konaniach o žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
-
v konaniach o žalobách vo volebných veciach,
-
v konaniach o žaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xrípadoch, ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.
Ide o také konania, v ktorých sa spravidla neriešia tak zložité právne otázky alebo v ktorých bx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxť rýchlu a účinnú nápravu nezákonného stavu (napr. žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy).
V rámci medzirezortného pripomienkového konxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd režimu obligatórneho zastúpenia advokátom. Odôvodnil to tým, že: "Náročnosť tohto typu konania nedosahuje takej intenzity, že by si žalobca nevedex xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxtívnych rozhodnutí o nesprístupnení informácie, ktoré sú nezákonné. Vo vzťahu k nim následne nie je náročné vypracovať jednoduchú žalobu, ktorou sa txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxšine prípadov na rozpočet verejnej správy napojené, pri povinnom zastúpení advokátom musia v prípade, že súd žalobnému návrhu vyhovie, uhrádzať trovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxciach a mestách. Uvedený problém by sa zaradením konania o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám vo veľkej miere vyriešil, pretxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xplyvov k návrhu zákona." Jeho pripomienka bola akceptovaná.
K odseku 3
Advokát sa môže dať zastupovať iným advokátom v konaniach pred správnym súdxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia Správneho súdneho poriadku
§ x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx žaloby), § 176 (prijímateľ náhrady trov konania), § 182 (náležitosti správnej žaloby), § 254 (žalobca v konaní o žalobe proti inému zásahu), § 315, § xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o advokácii v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR zo 4. novembra 2003, sp. zn. 1 As 4/2003 (S 281 Sbx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvá se tento advokát (substitut) zástupcem advokáta, nikoliv zástupcem účastníka řízení. Doručí-li krajský soud usnesení, kterým se řízení končí, suxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxé nebylo řádně doručeno a z tohoto důvodu nenabylo právní moci, je předčasná [§ 46 odst. 1 písm. b), § 102 a § 106 odst. 2 s. ř. s.].
Uznesenie Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi - fyzickej osobe, ale aj právnickej osobe založenej podľa zákona č. 586/2003 Z.z. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej na účely výkonu advokácixx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzeným alebo nimi poverený zamestnanec (advokátsky koncipient).
V piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nie je výslovne ustanovené obmedzenix xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobcu na pojednávaní konanom 24. januára 2012, možno konštatovať, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxeľ zohľadnil požiadavku odborových organizácií aj v budúcnosti zastupovať svojich členov, keďže majú možnosť (aj povinnosť) byť detailne oboznámenx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxosť zastúpenia žalobcu odborovou organizáciou, za ktorú koná poverený zamestnanec alebo člen, v sociálnych veciach. Zastúpenie žalobcu odborovou oxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxlobcu vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, vyplývajúca napríklad zo zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, mimovládnou organizácxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.
Pokiaľ ide o právnické osoby, ktoré môžu účastníka zastupovať na základe splnomocnenia, založxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxx
xxxek 3 pripúšťa zastúpenie aj inou právnickou osobou, ak to umožňuje osobitný predpis, napríklad zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlebo opatrením orgánu verejnej správy došlo k jeho diskriminácii.
V odseku 4 je pripustený len jeden zástupca a je zakotvená nemožnosť dať sa ďalej zxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxsiace predpisy
zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov;
zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiaxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť. Advokát je oprávnený sa dať v konaní zastupovať iným advokátom.
K odseku 2
Právna úprava uvedená x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxifikované zastúpenie, a teda zástupca musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Druhou podmienkou zastúpenia podľa § 52 ods. 2 SSP xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxirezortného pripomienkového konania odporučilo vypustiť slová "a účastník konania je jej blízkou osobou". Odôvodnenie: "Vzhľadom na skutočnosť, žx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecným zástupcom, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ktoré zaručuje určitú kvalitu zastúpenia, a to bez podmienky rodixxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a možnosť využitia tohto zastúpenia. Pri správnych žalobách vo vymedzených veciach sa v zásade od výšky uplatňovaného nároku odvíja odmena advokáta. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxpnosti kvalitných právnych služieb pre starších občanov - riziková klientela pre advokátov, a to najmä z hľadiska dĺžky trvania súdnych sporov a reálnxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxým zabrániť tzv. pokútnictvu. Správny súd musí mať vedomosť o tom, že zástupca, ktorého si zvolil účastník konania alebo osoba zúčastnená na konaní, vyxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxa nie je spôsobilý na riadne zastupovanie účastníka konania pred správnym súdom, a preto uznesením rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 2 nepripúšťa.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR
Forma, ktorou správny súd určí spoločného zástupcu, môže byť uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania.
Z dôvodovej xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxších účastníkov a osoby zúčastnené na konaní, keďže na strane žalovaného bude spravidla len jeden orgán verejnej správy (§ 31 ods. 2 SSP). Navrhuje sa znxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia Správneho súdneho poriadku
§ 49 (zastúpenie), § 63 (späťvzatie žaloby)
Siedmy diel
Rovnosť účastníkov konania a právo konať vo svojom xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxadreným v prvej vete § 5 ods. 9 SSP a s princípom rovnosti strán v čl. 6 ods. 1 CSP. Pre konanie v správnom súdnictve je charakteristické aj to, že orgán verexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xráva v konaní ide, vrátane možnosti sa vyjadriť.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 5 ods. 9 (základné princípy konania), § 45 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtníka konať pred správnym súdom vo svojej materčine, resp. v jazyku, ktorému rozumie, čomu zodpovedá koncepcia hradenia nákladov za uplatnenie tohto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základných slobôd [článok 6 ods. 3 písm. e)], ako aj Listinou základných práv a slobôd (článok 37 ods. 4).
Písomné úkony, napríklad preklady, sx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xozumieť jazyku, v ktorom je procesný úkon vykonávaný. Vedenie súdneho spisu v slovenskom jazyku je potrebné aj vzhľadom na možnosť neskoršieho preskúxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxných na konaní
Podanie
KOMENTÁR
K odseku 1
Podanie je všeobecnou formou procesného úkonu, ktorého adresátom je správny súd, a to vo veci sxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlobodnom prístupe k informáciám, nepôjde o podanie v súdnom konaní. Prvotné vyhodnotenie toho, či ide o podanie, vykonávajú pracovníci podateľne sprxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxomnosti, ktoré nie sú podaním, sa zapisujú do správneho registra. Vo veciach z tohto registra koná predseda súdu ako správny orgán.
K odseku 2
Podanxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Podania vo veci samej sa odlišujú od xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsudku alebo uznesenia vo veci samej, ktorú súd preberá, ak mu ide vyhovieť.
Zákon ich definuje ako skupinu, pretože platí pre ne osobitný právny režix xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxia petitu je odbornou právnou otázkou a verejnosť sa s ňou môže oboznámiť zo vzorov podaní adresovaných súdom. Medzi podania vo veci samej zákon zaraďujx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx žaloby podaním sa navrhuje zmena petitu a žalobca musí formulovať nanovo petit, o ktorom má súd rozhodnúť.
Sťažnosť je prostriedkom procesnej obraxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvneho súdu vo veci samej.
Návrh na priznanie odkladného účinku je podaním vo veci samej iba v prípade, ak sa ním rozhoduje formou rozhodnutia vo veci sxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a to, či súd môže tomuto podaniu jednoznačne priradiť procesný režim. Ak sú pochybnosti o obsahu podania, ide o vadu, na odstránenie ktorej súd účastníkx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxty, v ktorých musia byť vykonané (napr. námietka premlčania alebo námietka dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu podľa Občianskeho zákxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxnávaní, alebo doručením. Táto skutočnosť musí byť preukázaná.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 57 (všeobecné náležitosti xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxmy podania sú záväzné. Je všeobecne známou skutočnosťou, že podanie nemožno urobiť ústne (podľa predchádzajúcej právnej úpravy uvedenej v § 42 ods. 1 Oxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podobne.
Obsah podania musí byť zachytený na predpísanom nosiči informácie, a tými sú listina alebo elektronická forma. Obsah podania musí byť súčxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxia vyplýva, že ostatné podania, ktoré nemajú charakter podania vo veci samej, je možné urobiť aj vo forme bežnej emailovej komunikácie (elektronická fxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxi samej emailom je potrebné doplniť do 10 dní predložením v listinnej podobe s originálnym podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom. Musí ísť o xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxdňová lehota je záväzná a podanie v nej musí dôjsť do dispozičnej sféry súdu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy uvedenej v § 42 ods. 1 OSP bola na doplxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxektronických podaní rovnopisy vyhotovuje súd na náklady účastníka.
Súvisiace predpisy
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxseku 1
Všeobecné náležitosti podania majú iba subsidiárnu povahu, môžu byť modifikované osobitnými náležitosťami, ktoré upresňujú procesné postxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).
K xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxedkladateľ ustanovuje v navrhovanej právnej úprave tzv. všeobecné náležitosti podania (v súlade s doterajšou prvou vetou § 42 ods. 3 OSP), ktoré môžu bxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xykonané vo vzťahu k správnemu súdu musí obsahovať náležitosti podľa § 57 SSP. V prebiehajúcom konaní musí byť z dôvodu hospodárnosti v podaní uvedená aj xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxstraňujú neformálnou výzvou správneho súdu na doplnenie a opravu. V prípade podania vo veci samej výzva musí mať formu uznesenia s poučením o následkocx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxpustiť jej zmeškanie a nanovo ju stanoviť.
K odseku 3
Právnym následkom nedoplnenia a neopravenia všeobecného podania v súdom určenej lehote je, žx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia Správneho súdneho poriadku
§ 67 a nasl. (lehoty), § 185 (návrh na priznanie odkladného účinku)
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx mu účastník porozumel, a musí v ňom uviesť, ktorých zákonných xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxemlčaný.
Pokiaľ nie je procesná prax pri zavádzaní Správneho súdneho poriadku dostatočne ustálená, bude nevyhnutné plniť poučovaciu povinnosť ax xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lehoty, ale ešte pred tým, ako správny súd vydal uznesenie o odmietnutí podania, znamená to, že v čase rozhodovania súdu bolo možné pokračovať v konaní, x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xvedené prichádza do úvahy najmä v sociálnych a súvisiacich veciach, na ktoré sa nevzťahuje obligatórne právne zastúpenie advokátom.
Súvisiace prxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxctve. Toto ustanovenie sa prekrýva s aktívnou procesnou legitimáciou.
Všeobecné kvalifikačné znaky žaloby sú dôležité pre určenie správneho práxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvnická osoba spôsobuje začatie konania podľa Správneho súdneho poriadku.
Zo žaloby musí byť zrejmé typové vymedzenie dotknutého práva žalobcu taxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxávny režim správnych žalôb vo všeobecnosti [§ 6 ods. 2 písm. a) SSP].
K písm. b)
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxmáhanie sa ochrany pred správnym súdom. Uvedený prostriedok v slovenskom právnom poriadku chýbal a požiadavka na jeho legislatívnu úpravu vzišla z roxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky, druhá veta.
Zmena žaloby
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o všeobecné ustanovenie, ktoré je doplnené osobitnými ustanoveniami (napr. § 18x xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxkej forme so zaručeným elektronickým podpisom. Aktívne legitimovaný na tento úkon je žalobca alebo ním splnomocnená osoba. Zmenu žaloby možno vykonax xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx
Správny súd je rozsahom aj dôvodmi podanej žaloby viazaný a nemôže ich z úradnej povinnosti modifikovať. Ide o dispozičné právo žalobcu.
Rozsah xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xamostatný aj výrok o vine, o základe nároku a výrok o sankcii.
K odseku 2
Účinky zmenenej žaloby nastávajú jej doručením. Správny súd nerozhoduje o zxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xoručí ju ostatným účastníkom konania a zúčastneným osobám do vlastných rúk.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 181 (lehota na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, § 235 (lehota na podanie žaloby vo veciach administratívneho vyhostenia), § 256 (lehota na podanie žaloby proti inému zásahu)
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xalovaného ani ďalších účastníkov konania zákon nevyžaduje. Ten, kto podal žalobu, ňou teda po začatí konania aj výlučne disponuje, a to až do momentu vyxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jednoinštančné (§ 29 SSP), neprichádza do úvahy späťvzatie žaloby v lehote na podanie kasačnej sťažnosti, keďže doručený rozsudok je právoplatný (§ 1xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxny súd z dôvodu procesnej ekonómie rozhodne o čiastočnom späťvzatí žaloby samostatným výrokom v rozhodnutí vo veci samej.
Ak je vzatá žaloba späť cexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxnania. Bezdôvodné späťvzatie žaloby sa považuje za procesné zavinenie zastavenia konania, v dôsledku ktorého ostatným účastníkom konania vzniká náxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho poriadku
§ 55 ods. 2 (podanie vo veci samej), § 99 písm. a) (zastavenie konania)
Súvisiace predpisy
Úkony osôx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxsponovať žalobou patrí výlučne žalobcovi (§ 62 SSP). Zákon v tomto prípade negatívne vymedzuje, že tieto oprávnenia nepatria zúčastnenej osobe.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
Spojenie vecí
KOMENTÁR
K odseku 1
O spojení veci rozhoduje súd fakultatívne, a to procesným rozhodnutím. Môže tak urobiť aj na návrh (§ 65 ods. 2 SSPxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxiť na spoločné konanie. Toto oprávnenie patrí senátu (sudcovi), ktorého konanie bolo začaté skôr. Začatie konania sa spravidla zistí z podacej pečiatxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx daná prekážka litispendencie. Zoznam súvisiacich konaní sa vylustruje a vloží do spisu.
Systém elektronickej podateľne je spravidla nastavený txxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxát". Ide o veci, ktoré napadli do rôznych senátov. Keďže túto situáciu rieši priamo zákon, nie je tým dotknutá zásada zákonného sudcu pri senátoch, do ktxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Ak boli žaloby podávané postupne, môže podať návrh na spojenie vecí.
K odseku 3
Rozhodnutie podľa odseku 3 patrí na rozdiel od odsekov 1 a 2 do samostxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxom dosiahnutia úplného okruhu účastníkov konania, na ktorých sa rozhodnutie správneho súdu musí xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xosúdenie patrí predsedovi senátu. Vylúčená vec však naďalej zostáva v tom senáte, ktorý bol jej zákonným senátom v čase začatia konania. Elektronická xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcia sudcovských lehôt znamená, že všetky lehoty sú sudcovské okrem tých, ktorých dĺžka a začatie plynutia sú stanovené zákonom. Zákonná lehota je naprxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoduje predseda senátu.
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
Lehotu (rozumej sudcovskú) možno predĺžiť rozhodnutxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxíkovi nemožno určiť novú lehotu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. júla 2011, sp. zn. 2 Sžo 200/2010:
V predmetnej právnej veci krajský súd vyzval xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xa doplnenie podania však krajský súd navrhovateľke neoznámil, či jej túto lehotu predĺžil, alebo nie. Ide o sudcovskú lehotu, ktorú možno xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxť úkon vykonaný. Cieľom tohto oznámenia je predísť plynutiu lehoty po neurčitý čas, oznámiť účastníkovi konania, či jeho žiadosti o predĺženie lehoty xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxesnoprávnych predpisov. V predmetnej právnej veci však uvedený postup krajského súdu absentuje.
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o spočívaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxx xx xx xxxxihu odstránenia tejto prekážky.
K odseku 2
Ide o zákonné benefícium v prospech zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka, spočívajúce v noxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu, ktorá začala plynúť osobe, ktorú zastupuje.
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
Preberajú sa ustálené pravidlá o počxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxentovaného ustanovenia vyplýva, že na zachovanie procesnej lehoty nemusí byť podanie v dispozičnej sfére súdu, ale postačuje, ak bolo podanie odovzdxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxadoch rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2015, sp. zn. 4 Cdo 798/2015, sp. zn. 4 Cdo 808/2015 a sp. zn. 6 Cdo 689/2015. V týchto prípadoch donixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx súdu označené ako osobne podané. Zamestnanci podateľne nepredpokladali, že účastník konania využil takúto doručovateľskú službu. Následne boli taxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xredĺženiu konania, keďže účastník konania bol nútený podávať opravné prostriedky voči týmto odmietnutým podaniam a preukazovať svoj postup pri podáxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplne uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne neúčinné.
Uznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Trnave o zastavení konania uvádza až tohto času, že žaloba bola podaná obyčajnou zásielkou na poštovú prepravu v piatok dňa 23.04.2010, a nie, ako sa mylxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxcom konaní prihliadnuť a považoval ho za tvrdenie účelového charakteru. Podľa názoru odvolacieho súdu, pokiaľ by dcéra žalobkyne bola podala žalobný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a rovnako o tom ponúknuť dôkazné prostriedky. Pokiaľ by však mal odvolací súd uveriť tvrdeniam žalobkyne, musel by predsa existovať dôkaz, a to príslušxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxelka v skutočnosti ako dôkazný prostriedok však neexistuje. Je preto bezpredmetné a právne irelevantné, aby sa vo vzťahu k takémuto dôkazu svedecky vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xa zákonné lehoty. Má všeobecný charakter. Vzťahuje sa na akúkoľvek zákonnú lehotu, pri ktorej to zákon nevylučuje. Týmto ustanovením sa vyvažuje skutxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxa lehoty rozhoduje predseda senátu na návrh účastníka konania alebo jeho zástupcu. Zmeškanie lehoty z ospravedlniteľného dôvodu má objektívny charaxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxnutia prekážky, v tejto lehote musí byť urobený aj zmeškaný úkon. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxdanie žaloby nemožno odpustiť (§ 181 ods. 4 SSP).
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2015x xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxom dôkazné bremeno leží na navrhovateľovi tohto procesného úkonu (čo v tomto prípade bolo splnené), a jednak podanie tohto návrhu do pätnástich dní po oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhoty na podanie odvolania, žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty spolu so zmeškaným úkonom však treba v zmysle § 58 ods. 1 OSP podať do 15 dní po odpadnutx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxčala plynúť dňa 18.05.2013 a pätnásty deň na ich podanie pripadol na 01.06.2013 (sobota), preto sa posledný deň presunul na najbližší pracovný deň, tedx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx6.2013, teda po uplynutí lehoty ustanovenej v § 58 ods. 1 OSP. Senát odvolacieho súdu nemohol odvolaniu navrhovateľa priznať úspech, keďže odvolanie sxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x 13. mája 2010, sp. zn. 8 Sžo 87/2009:
V občianskom súdnom konaní súdy postupujú tak, aby bola poskytnutá spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmox xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxvinnostiach.
Krajský súd na podanie z 15. októbra 2008 nijakým spôsobom nereagoval, účastníka nepoučil, akým spôsobom a postupom je možné domáhať sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxe, podľa obsahu doručenky, ktorá je súčasťou súdneho spisu, bolo tomuto účastníkovi neúspešne doručované 6. novembra 2008, s opätovným doručovaním 7x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxd nepostupoval dôsledne podľa § 5 OSP; v napadnutom uznesení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxrne povinnosť súdu tohto účastníka poučiť o jeho procesných právach a povinnostiach.
Keďže postupu krajského súdu možno vytýkať nedostatok poučenix xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxvodov napadnuté unesenie krajského súdu zmenil a návrhu na odpustenie zmeškania lehoty vyhovel.
Osobitné ustanovenie o plynutí niektxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxia spočívajú. Znamená to, že dĺžka súdneho konania sa do lehoty nepočíta a správny orgán po zrušení jeho rozhodnutia a vrátení na ďalšie konanie musí dbax xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtie za účelom zachovania lehoty správnemu orgánu.
Obdobný právny režim spočívania lehôt platí aj pri lehotách spôsobujúcich zánik práva na vyrubexxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xyzickej alebo právnickej osobe počas obdobia od podania žiadosti Centru právnej pomoci o ustanovenie advokáta (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxci je spôsobilým predmetom konania pred správnym súdom, musel by byť pre účinky spočívania lehoty po právoplatnosti na žiadosť účastníka priznaný odkxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxia podľa Civilného sporového poriadku. Doručenie písomností je v konaní pred súdom dôležité z viacerých hľadísk. Od doručenia sa odvíja nadobudnutie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxosti, doplnenie podania). Nová úprava doručovania má oproti pôvodnej právnej úprave slúžiť xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvnických osôb za správnosť údajov, ktoré majú zapísané vo verejných registroch. Rozdiel oproti predchádzajúcej právnej úprave podľa Občianskeho súxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xôvode nedoručenia zásielky, ktorú uviedol na nedoručenej zásielke pracovník poštového podniku. Mal na výber z možností "adresát neznámy", "zásielkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu nedoručenia zásielky, ktorú uviedol zamestnanec poštového podniku na nedoručenej zásielke, následne súd pokračoval v konaní. Napríklad v prípadex xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxm na Sociálnu poisťovňu, daňovému úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže), čím sa v značnej miere predlžovalo súdne konanie. V zmysle § 106 ods. 1 CSP xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xzákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Účastník konania má tiež právo uviesť správnemu súdu adresu, na ktorú sa mu majú doručovať písomnxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxsta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca. Pri právnickej osobe bude písomnosti doručovať na adresu sídla zapísaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxosti oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Po 15 dňoch od zverejnenia sa písomnosť považuje za doručenú. Nová právna úxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxse, ktorú má adresát zapísanú vo verejných registroch, aj skutočne zdržuje. V tejto súvislosti by sme však privítali zvýšenie informovania verejnostx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxľa súčasnej novej právnej úpravy musí každý zabezpečiť preberanie pošty, inak sa vystavuje riziku, že sa napríklad o úradných zásielkach nedozvie, číx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxestnanca poštového podniku, keďže súd nevedel preveriť dôvod nedoručenia zásielky. V rozhodovacej činnosti súdov sa stali napríklad prípady, keď boxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxa súčasnej úpravy závisieť od dôvodu nedoručenia zásielky. Pri náhradnom doručovaní písomností do vlastných rúk podľa § 47 ods. 2 OSP bolo častým probxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx tak vykoná. Účastníci konania preto namietali, že neboli splnené podmienky na uloženie zásielky na pošte, a teda ani podmienky na náhradné doručenie v xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sporový poriadok. Podľa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxa úpravy Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku aplikovať. Civilný sporový poriadok zaviedol prísne fikcie doručenia, a tak sa xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxnia bude na zásielke uvedený, a bez ohľadu na to, či sa adresát o tom dozvie. V zmysle § 112 CSP sa táto prísna fikcia doručenia vzťahuje aj na písomnosti, kxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sám na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, alebo prostredníctvom doručujúcich orgánov, ktorými sú poštový podnik alebo súdny doručovateľ. Ustanoxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxj starostlivosti alebo ochrannej výchovy, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo obrany SR.
Pri písomnostiaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a teda že sa môžu na žiadosť účastníka konania doručiť na elektronickú adresu, ktorú uvedie. Pre tento postup je potrebné, aby účastník konania svoju žixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu na podanej žalobe alebo na inej písomnosti. Postupne sa bude aplikovať aj doručovanie podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoré sa nedoručujú do vlastných rúk, na elektronickú adresu, súd nebude mať povinnosť zisťovať, či sa adresát o nej dozvedel, alebo nie. Žiadosť o doručoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo doručujúceho orgánu.
V zmysle § 109 CSP je namiesto adresáta oprávnená prijať písomnosť osoba, ktorá bola na to adresátom písomne splnomocnená axxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávnenému prijímateľovi. V zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov je oprávneným prijímateľom oxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xatentovému zástupcovi, môže ju prijať aj osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu k adresátovi, a ten ju poveril prijímaxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxasnosti upravené v § 113 CSP, v zmysle ktorého xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxti bolo odopreté. V predchádzajúcej právnej úprave Občianskeho súdneho poriadku bolo v § 50, navyše, uvedené, že adresát musel byť o následkoch bezdôxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxesný predpis upravujúci civilné ani správne súdne konanie. Skutočnosť, či doručovateľ pri odopretí prevzatia písomnosti adresáta poučil o následkoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxené, že doručovateľ nepoučil účastníka konania o následkoch bezdôvodného odopretia prijatia písomnosti, mohlo to mať za následok, že rozsudok nemohxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xj dôvodné. Napríklad ak v jednej domácnosti žije viacero osôb s tým istým menom a priezviskom a zo zásielky nie je možné pomocou doplňujúcich údajov zistxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxejmé, že zásielka bola otvorená, čím bolo porušené ústavné právo vyplývajúce z čl. 22 Ústavy SR. V prípade, ak účastník konania pri preberaní, resp. odoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxnosti a následného preukazovania spísať o tom záznam, prípadne vyhotoviť fotografický záznam.
Ustanovenie § 114 CSP upravuje inštitút odpustenxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx teda ak sa zásielka vrátila súdu ako nedoručená a nastala tak fikcia doručenia. Musí však pritom splniť dve podmienky. Prvou je ospravedlniteľný dôvod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xegistri obyvateľov. Druhou podmienkou je, že účastník konania v tejto súvislosti neporušil žiadnu právnu povinnosť. V tejto súvislosti je potrebné uxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov, v zmysle ktorého občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxladanú dobu pobytu. V prípade, ak sa občan pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, je jeho povinnosťou ohlásiť túto skutočnoxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx x xôvodu, že porušil právnu povinnosť a neohlásil vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, a to aj napriek tomu, že dôvod jeho neprítomnosti na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xráv v občianskej spoločnosti aj povinnosti a jednou z nich je teda aj zodpovednosť za údaje evidované vo verejných registroch. Výnimkami z novo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická osoba v zmysle § 116 ods. 1 CSP. Tieto výnimky sa však v oblasti správneho súdnictva neaplikujú, keďže v konaní pred správnym súdom nie je možné roxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxe ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 18, § 38, § 137 a nasl., § 147 a nasl., § 190 a nasl., § 216 a nasl., § 228 a nasl., § 239 a nasl., § 248 a naslxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx x 374, § 382 a nasl., § 388 a nasl., § 399 a nasl., § 409 a nasl., § 419, § 426 a nasl., § 436 a nasl., § 457 a nasl., § 483 a nasl.
Súvisiace predpisy
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov;
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov;
§ 10 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxnie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2010, sp. zn. 5 Cdo 190/2009:
Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd txxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxlšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v záxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veci, prípadne aj vykonateľnosti súdneho rozhodnutia (ak je rozhodnutie vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť). Doručovanie ovplyvňuje skúmanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx preto plne rešpektuje záujmy účastníkov konania a nevyhnutnosť ich úplného a účinného informovania prostredníctvom tohto procesnoprávneho úkonu. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxou sú spojené závažné procesnoprávne účinky; ak došlo k vadnému doručeniu rozhodnutia alebo ho súd vôbec opomenul doručiť, nemôže rozhodnutie nadobuxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xsobu, považuje sa zásielka za doručenú okamihom, kedy ju prevzal splnomocnenec adresáta. Splnomocnením na preberanie písomností preberá na seba ich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lehoty na podanie opravného pro-striedku a pod.).
KOMENTÁR
Ak má účastník konania zástupcu s generálnym plnomocenstvom na celé konxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbo ak o tom rozhodne súd. Aby nevznikali pochybnosti, Správny súdny poriadok v ustanovení § 73 ods. 1 stanovil, že výzva na zaplatenie súdneho poplatkux xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxosť tomu z nich, ktorého určí účastník na doručovanie písomnosti. V tejto súvislosti je možné poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 10. októbra xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxovi tak bola znemožnená realizácia jeho procesného oprávnenia byť súdom upovedomený o tom, že bude vyhlásený rozsudok, a tiež procesného oprávnenia zxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu Slovenskej republiky - rozhodnutie R 64/2002‚ Účastníci konania musia byť riadne a včas upovedomení nielen o dátume a čase nariadeného pojednávanxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na pojednávanie do inej pojednávacej miestnosti než tej, v ktorej bola vec z tohto dôvodu bez ich účasti prejednaná a rozhodnutá, išlo o nesprávny postux xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x003, sp. zn. II. ÚS 85/02-58, ‚Ústavný súd nevidí žiadny ústavný ani zákonný dôvod na to, aby dovolací súd konal inak ako spôsobom, ktorý je reálnym naplnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxt rozumného dôvodu netrvať na tom, aby sa účastníci aj v konaní pred dovolacím súdom dozvedeli o termíne, v ktorom dôjde k vyhláseniu rozsudku, a aby takéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxú má povahu prejednanie a rozhodnutie o dovolaní, aké otázky dovolací súd rieši, a ani to, že podľa Občianskeho súdneho poriadku nie je povinný konať a rxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxspochybniteľným postupom pri vyhlasovaní rozsudku, naopak, dokonca túto povinnosť umocňuje.? Na vyššie uvedenú vadu konania prihliadol odvolací sxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxeným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde garantovaného Ústavou Slovenskej republiky (čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xudziny
Z dôvodovej správy
Doručovanie do cudziny bolo potrebné upraviť v Správnom súdnom poriadku osobitne. Na doručovanie do cudziny v správnom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xeciach), pretože tie sa vzťahujú len na súkromnoprávne vzťahy (na rozdiel od doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku). Napriek tomu, že správne súxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvor a nariadenie o doručovaní vzhľadom na samostatnú úpravu správneho súdnictva nemožno použiť.
Pre doručovanie do cudziny v správnom súdnictve pxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátu (v rámci haagskeho dohovoru o doručovaní skoro každý štát, okrem štátov common law, uplatnil výhradu voči poštovému doručovaniu),
-
cez zastuxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdy vysielajúceho štátu v súlade s platnými dohodami, alebo pokiaľ takéto dohody neexistujú, iným spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi a predpismi prixxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxbitnom zákone upravené doručovanie v správnych veciach (pre správne orgány) a v Občianskom súdnom poriadku (ZPO) doručovanie do cudziny, ktoré sa vzťxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh záležitostí Slovenskej republiky, doručenie sa orgánom cudzieho štátu vykoná vždy prostredníctvom zastupiteľských úradov.
Slovenská republxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Európy č. 100 o získavaní informácií a dôkazov v správnych veciach zo zahraničia).
Slovenská republika ratifikovala Dohovor o vzájomnej administxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxch. Odsek 3 tohto článku umožňuje aj priame doručovanie poštou do cudziny. Inak sa doručuje cez Ministerstvo financií Slovenskej republiky (určené akx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx verejnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou alebo na ich webových stránkach (napr. ministerstiev, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxvneho súdu
Predvolanie a predvedenie
KOMENTÁR
Správny súdny poriadok preferuje písomnú formu predvolávania, správny súd však môže vzxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxlania sa vykoná úradný záznam v súdnom spise. Predvolanie na pojednávanie sa v zmysle § 108 ods. 2 SSP doručuje predvolaným osobám tak, aby mali dostatox xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxežitosti predvolania. V iných ustanoveniach Správneho súdneho poriadku môžu byť upravené ďalšie náležitosti predvolania, napríklad pre možnosť vyxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxj správy
Predkladateľ nateraz preferuje písomnú formu predvolávania, pričom za rovnocennú formu písomného prejavu sa považuje forma listinná aj exxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xúvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 60 (informatívny výsluch), § 77 (predvedenie), § 78 ods. 1 písm. c) (poriadková pokuta pri nedxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 46 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2000, sp. zn. 2 Cdo 155/99 (ZSP 24/2002):
Účastníkovi, ktorý mal zástupcu s plnomocenstvom pre xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxpcovi, a nie aj účastníkovi.
KOMENTÁR
Do tohto ustanovenia bola prevzatá doterajšia právna úprava § 52 OSP s precizáciou terminolóxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxostredníctvom obecnej polície, ktorá spravidla disponuje informáciami o miestnych pomeroch predvádzanej osoby v širšom diapazóne ako Policajný zbxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx možné zabezpečiť prítomnosť predvolávanej osoby na pojednávaní inak. V prípade nedostavenia sa na správny súd, napriek riadnemu a včasnému predvolaxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdvedenia v zmysle § 77 SSP a uloženie poriadkovej pokuty podľa § 78 ods. 1 písm. c) SSP nie je z hľadiska právnej úpravy a praxe vylúčené. Pre využitie inšxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení § 72 a nasl. SSP, ktoré upravujú doručenie v konaní pred správnym súdom, so subsidiárnou aplikáciou § 105 a nasl. CSP.
Súvisiace ustanovenix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx93 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Žiadosť predsedu senátu o predvedenie predvolanej osoby (§ 52 ods. 2 OSP) nie je podmienená predchádzajúcim uložením poriadkovej pokuty ani súxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxpektovania procesného postupu správneho súdu. O ich použití rozhoduje správny súd. V senátnych veciach toto oprávnenie patrí senátu (nie predsedovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx konania, ale o kohokoľvek (napr. verejnosť počas pojednávania).
K odseku 2
Výšku pokuty v senátnych veciach neurčuje predseda senátu, ale senát, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx už bola právoplatne uložená pokuta 500 eur.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 490 (pokuty ako príjem štátneho rozpočtu)
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxnávaní, účasť na obhliadke, účasť na vykonávaní dôkazu mimo pojednávania). Vykázanie sa uskutočňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Ak sa vykázanie týka účastníka konania, jeho neprítomnosť počas úkonu sa nepovažuje za ukrátenie na právach.
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxizovaný, v ktorom sú jednotlivé listy spisu chronologicky usporiadané a očíslované a v ktorom sa na začiatku alebo na konci spisu nachádza spisový prehxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxsnej obrany, spočívajúci v pasivite.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na orgány verejnej správy, ktoré nie sú účastníkmi konania pred správnym súdom. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xozhodnutie alebo opatrenie opomenutému účastníkovi, splnenie tejto povinnosti je vynútiteľné možnosťou uloženia pokuty.
K odseku 1 písm. c)
O nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx formálne zopakoval konanie a neriadil sa záväzným právnym názorom správneho súdu.
K odseku 1 písm. d) a e)
Rozhodnutia správnych orgánov vo veci saxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa návrh účastníka konania. Predtým si však vyžiada administratívny spis a vyjadrenie orgánu verejnej správy (§ 102 SSP).
K odseku 2
Opakované uložxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxie o uložení pokuty je exekučným titulom a pokutu možno vymáhať.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xOMENTÁR
K odseku 1
Právo nahliadať do súdneho spisu patrí ex lege uvedeným subjektom konania. V tom prípade subjekt konania iba vopred telefonicky dxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtáva súčasťou spisu. Z úradného záznamu je zrejmé, kto nahliadal, akým spôsobom bola overená jeho totožnosť, kedy a ktoré odpisy a výpisy mu boli vydanéx
x xxxxxx x
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa upravuje vedenie konania - spravidla iba vo forme záznamu v spise, že nahliadnutie povoľuje.
Prokurátor má ex lege samostatné právo sui generis naxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxtoroch a podliehajú právnemu režimu nakladania s utajovanými skutočnosťami. Nahliadnutie sa považuje za manipuláciu s utajovanou skutočnosťou v zmxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxtníci konania), § 41 a nasl. (iné subjekty konania)
Súvisiace predpisy
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxny spis vyčlenený a podlieha režimu utajovaných skutočností. Ak nejde o utajované skutočnosti, ale iné skutočnosti chránené podľa osobitného predpixxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxanie dôkazu listinou predpokladá možnosť oboznámenia sa s jej obsahom pre osobu, ktorej sa týka. Týka sa to najmä bezpečnostných personálnych previerxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie do spisu, obsahujúceho utajované skutočnosti, spôsobom a v právnom režime, ktoré sú ustanovené pre manipuláciu s utajovanou skutočnosťou. Adminixxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xchrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Utajovaná skutočnosť sa môže nachádzať aj na inom nosiči, ako xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxamenávanie pomocou technických zariadení)
Nahliadanie do spisu v osobitných prípadoch
KOMENTÁR
V danom prípade ide o osobitné oprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxym súdom na základe žaloby účastníka, ktorému bolo odmietnuté sprístupnenie informácie. Na overenie dôvodnosti má správny súd osobitné oprávnenie oxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxce predpisy
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Prikxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvneho súdu alebo ak pre takéto rozhodnutie nemožno zostaviť
ad hoc
senát.
K vylúčeniu všetkých sudcov môže dôjsť z iniciatívy sudcov rozhodnutím pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdnutie o prikázaní veci podľa § 85 ods. 4 SSP.
Súvisiace predpisy
Dožiadanie
Z dôvodovej správy
V navrhovanom ustanovenx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžitostí žiadosti, ako aj skončenia tohto úkonu dožiadaným súdom.
Podrobnosti o úkonoch dožiadania ustanoví vyhláška Ministerstva spravodlivosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxisiace predpisy
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Trinásty diel
Vylúčenie sudcov a iných osôb
Dôvody vylúčenia
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxdovať nestranný sudca. Dôvody vylúčenia majú pokrývať všetky prípady, v ktorých by bolo možné pochybovať o tom, že sudca môže byť pri rozhodovaní ovplyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnia, ich zástupcami alebo s osobami zúčastnenými na konaní, poskytuje dostatočné záruky na spravodlivé rozhodnutie. Dôvody vylúčenia sú formulovanx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xe potrebné také skutočnosti preukazovať. Treba vziať do úvahy zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä vo veci Delcourt proxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x"justice must not only be done, it must also be seen to be done"). Na rozhodnutie o vylúčení sudcu však nepostačuje len pocit účastníka konania o tom, že suxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxu pridelenej veci, alebo aj naopak. Rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje skôr výnimku zo zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcoxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x to osoba zúčastnená na konaní.
Z hľadiska rozhodovania o vylúčení sudcu je významný vzťah sudcu
1.
k veci - sudca nemôže vykonávať funkciu vo vlasxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxprávneho vzťahu, ale o tomto vzťahu má vedomosť, je vždy otázkou konkrétneho posúdenia daných okolností. Ďalej môže ísť o prípady, ak by mal sudca vzťah x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xonaní svedčiť ako svedok. Takouto skutočnosťou spochybňujúcou nezaujatosť sudcu môže byť napríklad prípad, ak by sudca verejne vyjadril svoj právny xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx skúma existenciou vzťahu blízkej osoby (§ 116 OZ). Z hľadiska posudzovania nezaujatosti je irelevantné, či ide o pozitívny alebo negatívny vzťah. Kolxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxeho priateľského vzťahu (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2014, sp. zn. 3 Ndz 3/2014). Skutočnosť, že sudca iba pozná účastníka konaxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konaní.
Pod bodmi 3. a 4. ide o pomer sudcu formulovaný obdobne ako "vzťah k účastníkom konania". V praxi bolo potrebné vyriešiť, ako postupovať, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 23. marca 2016, sp. zn. 8 Ndz 2/2016, vyplýva, že sudkyňa 15. marca 2016 udelila právnemu zástupcovi účastníka konanix xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxti. Predseda súdu sa vyjadril, že nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti sudkyne.
Obdobne Najvyšší súd SR rozhodol aj vo veci z 31. marca 2016, sp. zn. x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xžo 56/2012, z 21. novembra 2012, sp. zn. 3 Sžo 57/2012, z 15. novembra 2012, sp. zn. 5 Sžo 56/2012, v ktorých žalobca uviedol okolnosti, ktoré mali preukazxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xodľa § 88 SSP - Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia. Aj v odvolaní voči vyrubeniu súdneho poplatku za námietku zaujatosti poukazoval na to, že žalxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xhodne vo viacerých rozhodnutiach rôznych senátov vyslovilo názor: "Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že pre Krajský súd v Bratislave prejav xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxplicitný prejav, či namieta zaujatosť sudcov Krajského súdu v Bratislave (§ 15a OSP) s odôvodnením, že z obsahu žaloby nie je bez akejkoľvek pochybnosxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx že tvrdené okolnosti neoznamuje v rámci odôvodnenia námietky zaujatosti podľa § 15a OSP a očakáva postup podľa § 15 OSP. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxššiemu súdu na rozhodnutie o námietke zaujatosti. Vec vedenú na najvyššom súde pod sp. zn. 4 Ndz 5/2012, ktorá mu bola predložená na rozhodnutie o námietxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx novembra 2012 proti vyrubenému súdnemu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti, že námietku zaujatosti nevzniesol, vyhodnotil s použitím arg. pex xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xkolnostiam vyjadrili." Opačný postup zvolilo občianskoprávneho kolégium Najvyššieho súdu SR napríklad v rozhodnutí z 29. septembra 2014, sp. zn. 1 Cxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxej námietke žalobkyne sa už najvyšší súd vyjadril vo viacerých iných skutkovo a právne obdobných právnych veciach, v ktorých tá istá žalobkyňa proti tex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xalej z 25. júla 2013, sp. zn. 1 Cdo 26/2013, ako aj z 29. októbra 2013, sp. zn. 1 Cdo 152/2013, v ktorých už bolo konštatované, že
a)
o prípad neexistencie xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu začalo konanie), je neopodstatnená jej námietka o existencii vady v zmysle § 237 písm. e) OSP,
b)
v občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x nejakom samostatnom konaní, ktoré by začínalo osobitným návrhom, preto aj vtedy, keď súd rozhoduje o námietke zaujatosti vznesenej účastníkom (pokixx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxody vylúčenia sudcu sú, ak sudca prejednával a rozhodoval tú istú vec na správnom súde inej inštancie alebo ak konal či rozhodoval vo veci ako zamestnanex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvy), v doterajšej praxi zatiaľ nie je využívaná, bola však do Správneho súdneho poriadku zaradená preventívne, keďže do budúcna nie je možné takú situáxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx na rozhodovaní. Skutočnosť, ak by vo veci konal a rozhodoval vylúčený sudca, je v zmysle § 440 ods. 1 písm. e) SSP dôvodom na podanie kasačnej sťažnosti.
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xú okolnosti, ktoré xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlad z dôvodu, že sudca nepostupoval, podľa názoru účastníka konania, dostatočne rýchlo, prípadne v priebehu súdneho konania nevyhovel niektorému z nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxty), alebo v inej veci toho istého účastníka konania ten istý sudca nerozhodol v súlade s názorom účastníka konania. Žiadna z týchto skutočností nezaklxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxania), § 49 a nasl. (zastúpenie), § 85 (prikázanie veci), § 440 ods. 1 písm. e) (dôvod kasačnej sťažnosti)
Súvisiace predpisy
xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov;
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. júla 201xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxia konkrétneho sporu) zachovávať k veci, účastníkom konania a ich zástupcom vždy vecný, profesionálny prístup. Miera schopnosti sudcu zachovať nadhxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxostnej pripravenosti sudcu na výkon súdnictva.
O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za kažxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxtorá skutočnosť týkajúca sa prejednávanej veci vyvolala pocity zakladajúce pochybnosti o jeho nezaujatosti. Súčasťou takto vnímaného vecného prísxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxia a s eventuálnou kritikou jeho konania. Pokiaľ by sudca (okrem iného) takúto schopnosť nemal, nebol by spôsobilý vykonávať funkciu sudcu.
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxa, alebo k zástupcovi účastníka, alebo že sa zo svojho osobného pohľadu domnieva, že v jeho prípade by mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti, bxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdzuje možnosť vzniku pochybností o jeho nezaujatom prístupe, nie sú ničím objektivizované alebo ak objektívne nemôžu viesť k legitímnym pochybnostixx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxhádzajúci sa v rovnakej alebo obdobnej situácii, by nemohol byť zaujatý a vylučoval by objektívnu oprávnenosť obavy z nedostatku nestrannosti súdnehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxslého postavenia sudcu ako reprezentanta súdnej moci v demokratickej spoločnosti.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. júla 2010, sp. zn. 4 Ndob 37/xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci nemôže byť bez ďalšieho len samotná okolnosť, že účastníka konania neuspokojili výsledky a priebeh dotxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xe postup sudcu alebo jeho rozhodnutie sa nezhoduje so subjektívnymi predstavami a názormi účastníka na vecnú správnosť, zákonnosť alebo spravodlivoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xudkýň. Skutočnosť, že odporca hrubo urážajúcim podaním invektuje zákonné sudkyne, ktoré zvažujú podanie trestného oznámenia voči jeho osobe, je všax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxaní vo veci, ako aj ich osobné presvedčenie, ktoré im zjavne bráni rozhodovať vo veci nestranne, resp. nezaujato.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Naxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxi, sp. zn. 9 Cbs 193/2004, vedenej na Krajskom súde v Bratislave.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 3 Ndz 5/2011:
Vylúčení z pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xUDr. S. Z. ako predsedníčka Krajského súdu v Nitre a jeho štatutárna zástupkyňa vydala rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania v tomto konaní, a JUxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xrístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2015, sp. zn. 2 Ndz 1/2015:
Dôvodom na vylúčenie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxovaný začal a dosiaľ neukončil priestupkové konanie. Táto samotná skutočnosť však, podľa názoru najvyššieho súdu, nemôže byť dôvodom na vylúčenie suxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxm konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 52/XII/2012 z 18. decxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xrgán miestnej samosprávy.
Taktiež pokiaľ ide o príbuzenský vzťah, žalovaný nijako nepreukázal, že JUDr. V. udržiava so štatutárnym zástupcom žalovxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez preukázania bližších rodinných, resp. priateľských vzťahov, zakladá dôvod na pochybnosti o zaujatosti sudcu, nemôže mať za následok vznik takýcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxsť, že žalovaný rovnaké námietky zaujatosti podáva voči JUDr. V. opakovane (uznesenie najvyššieho súdu z 5. novembra 2014, sp. zn. 7 Ndz 3/2014), a pretx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtkým zo skutočnosti, že sa vec prejednávajúca sudkyňa v danej veci zaujatá byť necítila. Toto jeho konštatovanie je ale v rozpore s vyjadrením samotnej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx. 91) Mgr. V. B. uviedla: V predmetnej veci sa necítim byť zaujatá, pretože účastníkom konania je navrhovateľka označená MUDr. Z. P., manželka zástupcux xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcu navrhovateľky je nedôvodná, inak účastníkov konania nepoznám, nemám k veci žiadny pomer, vec som prejednala a rozhodla podľa svojho najlepšxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu v odvolaní (proti rozsudku zo 16. októbra 2006) vyplývala sudkyni z odôvodnenia uznesenia nadriadeného krajského súdu z 30. mája 2007 (ktorým bol rozxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxx právoplatného skončenia) na základe splnomocnenia z 21. septembra 2006. JUDr. Ing M. P., CSc. (manžel navrhovateľky), voči osobe ktorého (ako zástupxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxenej opatrením predsedu súdu z 23. marca 2007 z dôvodu jej vylúčenia na prejednanie a rozhodnutie inému sudcovi v súlade s § 15 ods. 1 OSP.
Pokiaľ sudkyňa xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnania (navrhovateľke) sa zaujatá byť necítila, treba uviesť, že zákonná konštrukcia upravuje v citovanom ustanovení § xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxn jedného vzťahu uvedeného v tomto ustanovení, a to vzťahu sudcu k veci alebo k účastníkom konania, alebo k zástupcom účastníkov. V porovnaní s účastníkxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx a OSP), sudca má povinnosť oznámiť skutočnosti (predsedovi súdu), pre ktoré je vylúčený (§ 15 ods. 1 OSP). Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k zxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxia a rozhodovania aj v predmetnej pre vzťah k tomu istému zástupcovi navrhovateľky, voči ktorému napokon svoju zaujatosť aj (v danej veci) deklarovalax
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívajú v postupe súdu v konaní o prejednaní veci. Postupom sa rozumejú procesné úkony súdu vrátane rozhodnutí, ktoré upravujú vedenie konania. V šixxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx meritórne rozhodol v prípade v jeho neprospech, zásadne nemožno použiť ako dôvod na námietku zaujatosti. Ide o procesné úkony a rozhodnutia, ktoré uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxocesnej improvizácie v postupe súdu za splnenia aj ostatných zákonných podmienok nemožno použiť ako dôvody na námietku zaujatosti. Sudcu nemožno vylxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xrejednávania a rozhodovania veci nemôže byť ani samotná okolnosť, že súd je v konaní nečinný. Takýto dôvod nemožno bez ďalšieho považovať za okolnosť vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtku zaujatosti z dôvodu nespokojnosti s postupom a rozhodovaním Krajského súdu v Bratislave v inej jeho veci, pričom však ustanovenie § 14 ods. 3 OSP výxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxhodovaní v iných veciach.
O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za každých okolností. Svojíx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxorných pocitov. Súčasťou vecného prístupu sudcu k prejednávanej veci a k účastníkom konania je teda aj schopnosť sudcu vyrovnať sa vnútorne s prípadnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxm iného) takúto schopnosť nemal, spochybňovalo by to jeho spôsobilosť vykonávať funkciu sudcu.
Dôvodom pre vylúčenie zákonnej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4 S 59/2009 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra vnútra SR č. SLV-887/2008 z 5. marca 2009 v spxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemôže byť dôvodom na vylúčenie sudkyne, nakoľko neexistuje dôvod vylúčenia pre pomer k veci, a teda že by mala konkrétny záujem na určitom spôsobe skonxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje na príbuzenský vzťah medzi zamestnancom Okresného úradu Banská Bystrica a predsedom senátu, ktorý preskúmaval administratívne rozhodnutie Krajxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo súdu nezistil pochybnosti, z ktorých by vyplývalo, že sudca by bol zainteresovaný na výsledku daného súdneho konania. V súdnom preskúmavacom konaní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ako aj možnosť nahliadnuť do súdneho spisu, boli riadne predvolaní na pojednávanie, ako aj napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa im bol doručovaný v sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxnkrétne na oddelení bytovej politiky, no z obsahu administratívneho spisu senát najvyššieho súdu nezistil, že by sa podieľal na rozhodovaní predmetnxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxi sudcom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR - JUDr. H., JUDr. Z., JUDr. K., JUDr. R., JUDr. B. a JUDr. H., a to z dôvodov "zákonných, právnych, existenčxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxosti voči JUDr. H., nie sú splnené predpoklady pre jej vylúčenie z prejednávania predmetnej právnej veci. Z dôvodov uvádzaných žalobcom nevyplýva, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odôvodnení námietky zaujatosti nie sú, podľa názoru senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, objektívne spôsobilé vyvolať dojem o názorovej ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu SR zo 16. júna 2014, sp. zn. 8 Ndz 1/2014:
O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za každxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx aj sféru svojich vnútorných pocitov. Súčasťou vecného prístupu sudcu k prejednávanej veci a k účastníkom konania je teda aj schopnosť sudcu vyrovnať sx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Opačné riešenie chápajúce ako dostatočný dôvod pre vylúčenie sudcu, resp. sudcov len samotné skutočnosti vyjadrujúce subjektívne hľadisko účastnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx že subjektívne hľadisko sudcovskej nestrannosti sa musí podriadiť prísnejšiemu kritériu objektívnej nestrannosti. Odhliadnuc od toho, že v súdnej xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpadne občianskoprávne žaloby, a tak dosiahnuť jeho (ich) vylúčenie z prejednávania a rozhodovania veci. Umožnilo by sa, aby týmto (obštrukčným) postxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxi rozhodnutie vo veci. Prijatie takéhoto či obdobne zjednodušeného nazerania by potom vlastne znamenalo napríklad sa aj stotožniť s názorom, že ak
de fxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxejednať a rozhodnúť, niet tu sudcu, ktorý by nebol vylúčený, a že nemožno teda vec prejednať a rozhodnúť; to by predstavovalo akceptovanie odmietnutia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxdpokladom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci je taký vzťah k veci, účastníkom alebo k ich zástupcom, ktorého intenzita by aj pri maximxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvody pre vylúčenie pritom nemôžu byť všeobecné, vylúčenie musí byť podložené konkrétnymi skutočnosťami.
V prejednávanej veci by mali byť dôvodom na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxy dôvod, pre ktorý by ako profesionálna sudkyňa mala pre tieto svoje pocity stratiť schopnosť vykonávať svoje povolanie a postavenie sudcu nestranne a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxo sudcu povyšovať na taký, ktorý by vzbudzoval pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho pomer k veci či účastníkom konania.
Z vyjadrenia samotnej sudxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xožno vyvodiť, že sa síce hanlivým obsahom písomnosti účastníka konania cíti byť dotknutá, nie však až do takej miery a intenzity, aby ju bolo nevyhnutné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxta 2013, sp. zn. 30 Nd 223/2013:
V daném případě je ze členů senátu (soudního oddělení) č. 29 z projednávání a rozhodnutí věci vyloučen Mgr. M. P., a to z důxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xéhož důvodu ostatně nebyl JUDr. Z. K. již od okamžiku nápadu věci k Nejvyššímu soudu uvažován jako člen senátu. Z těchto důvodů jiný senát Nejvyššího souxx xx xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxení k jejímu projednání a rozhodnutí.
U ostatních soudců Nejvyššího soudu - členů senátu (soudního oddělení) č. 29 - nebyly shledány žádné okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxxxx xxedli, že k věci, účastníkům řízení ani jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou si vědomi žádné jiné skutečnosti, která by mohla zakládat pochybnosxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xvšak podle § 14 odst. 4 o. s. ř. taková okolnost nemůže být důvodem k vyloučení soudce.
Skutečnost, že manželka jednoho ze členů senátu (soudního oddělexxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxéž důvodem k pochybnostem o nepodjatosti jmenovaných soudců (k tomu srovnej obdobný případ řešený v usnesení Ústavního soudu ze dne 31.3.2005, sp. zn. xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xtupni, byl kolegou jmenovaných soudců).
Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia
KOMENTÁR
Predovšetkým je to sám sudca, ktorý mx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xeho priebehu, je povinný ich oznámiť predsedovi súdu. Po pridelení veci sudcovi na konanie a rozhodnutie sudca okrem procesných podmienok skúma aj to, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxedloží mu spis. Spôsob rozhodovania je pružný a spravidla nevyžaduje od sudcu vykonať úkony, ktoré nepripúšťajú odklad ešte pred tým, ako predseda súdx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxne ďalšie úkony až do rozhodnutia o jeho vylúčení. Úkony, ktoré by nezniesli odklad, vykonať môže. Predseda súdu bezodkladne rozhodne o vylúčení alebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xe pridelená inému sudcovi, resp. senátu, ak je vylúčený celý senát. Vec sa prideľuje náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xa bude týkať xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxná delegácia).
Pojem "bezodkladne" znamená "ihneď" - spravidla v ten istý deň, ak je predseda súdu prítomný na pracovisku. V jeho neprítomnosti totx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, ktorý by bol predmetom prieskumu v správnom súdnictve. Rozhodnutie predsedu súdu vo veci jeho vylúčenia aj nevylúčenia je pre sudcu záväzné. O neprihxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxzanie veci), § 87 (dôvody vylúčenia)
Súvisiace predpisy
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 385/xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx následnom prideľovaní veci predseda súdu rozhodne aj o vylúčení ďalších sudcov toho istého správneho súdu, ak možno predpokladať rovnaký dôvod zaujaxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x8 ods. 2 SSP vyžiada vyjadrenie aj ďalších sudcov. Zákon nepredpisuje formu, akou sa majú sudcovia vyjadriť. Môže ísť o vyjadrenie všetkých sudcov na sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xúdu o vylúčení sudcov sú skutočnosti uvedené vo vyjadrení sudcov. Ak predseda súdu dospeje k záveru, že skutočnosti, ktoré mu sudca oznámil, nespochybxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 88 (vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia)
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xudcovi, ak má vedomosť o dôvodoch, zakladajúcich pochybnosť o nezaujatosti sudcu. Ide o základné právo účastníka konania, ktoré vyplýva priamo z Ústaxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxm sudca, je v tom, že o námietke zaujatosti vznesenej účastníkom konania rozhoduje nadriadený správny súd a nie predseda toho istého správneho súdu. Upxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxa námietka zaujatosti dôvodná, súdny poplatok nie je potrebné zaplatiť, resp. správny súd ho účastníkovi konania vráti. Námietka zaujatosti musí obsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxs a uvedenie spisovej značky prebiehajúceho konania (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžo 1/2016, Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, či sudca sám považuje dané okolnosti za dôvody zaujatosti, ktoré by mal sám oznámiť predsedovi súdu. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania v zmysle § xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlné podanie neprihliadne a vec ani nepredloží nadriadenému súdu. Osobitné náležitosti námietky zaujatosti sú
-
proti komu námietka smeruje (námixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vylúčenia musí byť subsumovateľný pod niektorý zo zákonných dôvodov uvedených v § 87 ods. 1, 2 SSP),
-
informácia, kedy sa účastník konania o dôvode xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxka procesnej ekonómie povinný podať námietku zaujatosti do siedmich kalendárnych dní, odkedy sa dozvedel o dôvode vylúčenia v zmysle § 87 SSP.
Ďxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxhliadne. x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdania), § 58 ods. 1 (odstraňovanie vád, ak nejde o podanie vo veci samej), § 87 (dôvody vylúčenia), § 91 (lehota na uplatnenie námietky zaujatosti, opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov;
položka 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 71/1992 Zb.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjúceho o námietke zaujatosti voči JUDr. K., nie sú splnené predpoklady pre jej vylúčenie z prejednávania predmetnej právnej veci. Z dôvodov uvádzanýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx. Skutočnosti uvádzané v odôvodnení námietky zaujatosti nie sú, podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, objektívne spôsobilé vyvolať dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxah sudcu, konajúceho vo veci, je k veci samej a k účastníkom zásadne vzťahom úradným, charakterizovaným pri výkone sudcovskej funkcie tým, že sudcovia xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxplýva, že by mala k účastníkom alebo k veci samej taký osobný vzťah, aký sa predpokladá ako podmienka vylúčenia v ustanovení § 14 ods. 1 OSP.
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx x xní odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvode podľa § xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený", pričom podľa novej úpravy došlo k precizovaniu formulácie "odkedy sa dozvedel o dôvode". Ak xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxla dôvodná. Na opakované námietky zaujatosti, podané z tých istých dôvodov, sa taktiež neprihliada, ak už o nich raz nadriadený súd rozhodol. Taktiež ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxada a ani sa vec neprekladá nadriadenému súdu. V týchto prípadoch účastník konania nemôže čakať, že o námietke zaujatosti, ktorú podal, bude rozhodnutxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na využitie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych súdov.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 67 a nasl. (lehotxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxi ktorému námietka smeruje. Spravidla jeho vyjadrenie obsahuje aj subjektívne hodnotenie, či sa pre dané dôvody cíti zaujatý. Osobné stanovisko sudcx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxnému súdu na rozhodnutie o nej. Na nadriadenom súde sa vedie osobitný register pre námietky zaujatosti a sudcovia podľa jeho spisovej značky vedia, že ixx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxnovené veľmi prísne lehoty - tak na predloženie námietky zaujatosti nadriadenému súdu (7 dní), ako aj na rozhodnutie o námietke zaujatosti (7 dní). V zmxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xamej. Oproti doterajšej právnej úprave Občianskeho súdneho poriadku sa lehota na rozhodnutie o námietke zaujatosti skrátila z 10 dní na 7 dní. Lehota xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xadriadený súd vráti správnemu súdu, ktorý zabezpečí doručenie rozhodnutí účastníkom konania a vyznačí na nich právoplatnosť. Najvyšší súd nemá nadrxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
KOMENTÁR
Námietka zaujatosti v zásade musí smerovať proti zákonnému sudcovi alebo zákonnému senátu, ktorý má vec prejednať a rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xredpokladať, komu bude vec pridelená. Nadriadený súd je však oprávnený požiadať aj ďalších namietaných sudcov, aby sa k námietke zaujatosti vyjadrilxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxuje podľa § 93 SSP, a ak to považuje za potrebné, požiada, aby sa k podanej námietke zaujatosti vyjadrili aj títo sudcovia. Ak nadriadený súd dospeje k závxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxenie sudcu, ktorý má vec prejednať, nebude rozhodovať ani o vylúčení ďalších sudcov.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 87 (dôxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx z namietajúcich sa sudcov uviedla ako dôvod svojej zaujatosti pomer k žalovanému, resp. predsedníčke Krajského súdu v Nitre, neuviedla však, čo im konxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxjský súd je mojím zamestnávateľom", nezodpovedá zákonnej požiadavke uvedenej v § 14 ods. 1 OSP, a to najmä s prihliadnutím na ustanovenie § 25 ods. 1 zákoxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxktorých sudcov Krajského súdu v Nitre, ktorí pre dôvod svojej zaujatosti považujú predsedníčku krajského súdu za svoju nadriadenú, resp. uvádzajú, žx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x sudcoch vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého vyplývajú práva a povinnosti sudcu a štátu uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxd Slovenskej republiky upozorňuje na to, že "opačný výklad situácie sudcu, ktorý by sa mal dostať (a v posudzovanej veci je dôvodný záver o narastajúcom xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi s výsledkami prvostupňového informačného konania) do konfliktu so štátnou správou svojho súdu, by ohrozoval v prípade nedostupnosti vhodnej rozhxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxivú súdnu ochranu v zmysle čl. 46 a nasl. ustanovení Ústavy Slovenskej republiky", a taktiež poukazuje na to, že danú situáciu je potrebné dôsledne odlxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxtom, t.j. výkonnou mocou.
KOMENTÁR
Uvedené ustanovenie vyjadruje zásadu procesnej ekonómie. Vzhľadom na povinnosť správneho súdx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zásade na dokončenie pojednávania alebo dokončenie iných úkonov, pri ktorých námietka bola vznesená. Vznesená námietka zaujatosti bráni skončenix xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx (odkladný účinok)
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtosti podaná účastníkom konania nemá šikanózny charakter alebo nie je zjavne bezdôvodná. Správny súd musí pri rozhodnutí o uložení poriadkovej pokutx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxo súdu, ale takéto rozhodnutie musí byť náležite odôvodnené. Ide o špeciálne poriadkové ustanovenie, ktoré má vo výnimočných prípadoch zabrániť zneuxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xudcov.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 490 (poriadkové pokuty a pokuty)
Súvisiace predpisy
Vyxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxík alebo iný zamestnanec správneho súdu. Taktiež aj tieto osoby samé môžu namietnuť, že môže existovať pochybnosť o ich nezaujatosti. V takom prípade o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxsl. SSP o dôvodoch vylúčenia, ako aj primeraný procesný postup. Ak námietku zaujatosti podáva účastník konania, musí mať náležitosti v zmysle § 90 a § 9x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxdy vylúčenia)
Súvisiace predpisy
DRUHÁ HLAVA
PRIEBEH KONANIA
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xkupín procesných úkonov. V prvom rade ide o preskúmanie procesných podmienok a následne o meritórne rozhodnutie o uplatnenom nároku.
Procesné podxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xeci samej. Ukončenie konania nastáva buď odmietnutím žaloby (§ 98 SSP), alebo zastavením konania (§ 99 SSP).
Procesné podmienky treba vždy skúmať pxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxliť tento typ konania (druh žaloby). Označenie typu konania (druhu žaloby) je vždy aj zákonnou náležitosťou žaloby, ktorú musí účastník uviesť, a spráxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxetky žaloby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) až k) SSP. Zákon tieto podmienky opakovane uvádza pri spájaní následku s ich absenciou (§ 98 SSP, odmietnutie žaloxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxe predpisy
Prvý diel
Procesné rozhodnutia
Odmietnutie žaloby
KOMENTÁR
K odseku 1 písm. a)
Prekážka veci právoplatne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x ktorej už právoplatne rozhodol. Takáto vec môže byť otvorená iba zrušením právoplatného rozhodnutia v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkocx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, číslo rozhodnutia a dátum rozhodnutia). Prekážka sa skúma na základe záznamov v súdnych registroch a ako prvý ju skúxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa konanie právoplatne skončené spisová značka". Nedostatok prekážky rei iudicatae nie je odstrániteľný a správny súd musí žalobu odmietnuť.
K odsexx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v správnom súdnictve znamená, že to isté rozhodnutie alebo opatrenie nemôže byť súčasne predmetom preskúmavania vo viacerých konaniach. Ide tu aj o prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo opatrenia je formálne zabezpečovaná jeho číslom administratívneho konania a dátumom vydania. Prekážka litispendencie sa vzťahuje na to konanie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxtatok odstrániť nemožno, správny súd žalobu odmietne.
Prekážku litispendencie ako prvý skúma vedúci súdneho oddelenia, ktorý vedie príslušný rexxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx 1 písm. c)
Predčasnosť podanej žaloby je negatívnou procesnou podmienkou. Spravidla pôjde o situácie, keď napadnuté administratívne rozhodnutie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx. 1 SSP). Pri skúmaní tejto procesnej podmienky treba mať na zreteli, že pre prípadnú nečinnosť súdu (ležiaca vec) sa môže nedostatok podmienky v dôsledxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoby je negatívnou procesnou podmienkou, ktorá spočíva v tom, že márne uplynula lehota na podanie žaloby (§ 181 ods. 1 SSP). Lehota na podanie žaloby je urxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx najmä judikatúru vo veci vzťahu medzi tzv. fiktívnym doručovaním a reálnym doručovaním zásielok (rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 17. septembra 20xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na podanie žaloby nie je prípustné (§ 181 ods. 4 SSP).
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxené, kto môže žalobu podať. Vo všeobecnosti rozlišujeme žalobnú legitimáciu účastníka administratívneho konania (§ 178 ods. 1 SSP), žalobnú legitimxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxteľná podmienka konania a správny súd pri jeho zistení žalobu odmietne.
K odseku 1 písm. f)
Obligatórne právne zastúpenie (§ 49, § 50 SSP) je podmienxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxť je spájaná najmä s otázkou negatívnej právomoci správneho súdu vo vzťahu k predmetu prieskumu, ktorú je potrebné skúmať pre každý typ žaloby osobitne xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Pôjde o iné situácie, výslovne ustanovené zákonom, ktoré podliehajú odmietnutiu žaloby. Napríklad odmietnutie neúplnej a nezrozumiteľnej žalobx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je základnou procesnou podmienkou. Nedostatok spočívajúci v absencii zákonných náležitostí žaloby alebo v jej nezrozumiteľnosti je odstrániteľný xx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy opravný prostriedok v administratívnom konaní pre nesprávne poučenie, potom sa podanie žaloby považuje za riadny opravný prostriedok, ktorý správxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho poriadku
§ 31 ods. 5 (litispendencia), § 49 a nasl. (zastúpenie), § 145 ods. 5 (prekážka právoplatne rozhodnutej veci), § 181 (lehota na podanix xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxoti inému zásahu)
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. marca 2016, sp. zn. 3 Sžo 101/2015:
K aplikácii ustanovení náhradného doručexxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxálne doručenie, preukazuje jedna a tá istá doručenka. Z doručenky je zrejmé, že došlo ku konkurencii spôsobov doručovania zásielky tým, že v priebehu oxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán už skutočnosti týkajúce sa náhradného doručenia neskúma. Náhradné doručenie je iba subsidiárnym prostriedkom doručovania písomností, jeho oxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxzného prostriedku nemožno považovať za ústavne konformné podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR v spojení s čl. 46 ods. 2 Ústavy SR. V tejto súvislosti najvyšší sxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxkému prevzatiu zásielky žalobcom. Uplatnenie inštitútu fikcie doručenia by vyžadovalo ďalšie dokazovanie, napríklad či došlo k oznámeniu o ďalšom oxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxme na pošte, je vylúčené aplikovať inštitút náhradného doručenia. Takýto postup by bol v rozpore s účelom a zmyslom ustanovenia upravujúceho inštitút xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu nebola vo veci uplatnenia fikcie doručenia v zmysle § 24 ods. 2 SP jednotná. Napríklad ešte v rozhodnutí sp. zn. 10 Sžd 20/2011 z 25. apríla 2012 senáx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xej doručenia, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne sa o uložení dozvedel, ale si ju vyzdvihol až po uplynutí tejto trojxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx/2015 z 1. marca 2016, je možné aj v tejto otázke konštatovať určitý názorový posun odvolacích senátov, keďže aj uvedené rozhodnutia odôvodňujú prednxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. Žalobca žalobou disponuje až do momentu vyhlásenia rozsudku alebo vydania uznesenia vo veci samej. Späťvzatie má formu podania vo veci samej (§ 56 odsx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spája odmietnutie žaloby (§ 98 ods. 1 SSP). V prípade, keď správny súd zistí taký nedostatok podmienky, ktorý nemožno právne kvalifikovať podľa § 98 odsx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx. c)
Existencia napadnutého administratívneho rozhodnutia alebo opatrenia je osobitnou procesnou podmienkou. Ak je rozhodnutie zrušené, je to dôxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo opatrenia je osobitnou procesnou podmienkou. Ak je rozhodnutie zrušené, je to dôvod na zastavenie konania, ale s výnimkou, ktorá je opísaná v tomxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xde o sankcionovanie pasivity účastníka. V tomto prípade je prelomená zásada oficiality, podľa ktorej musí správny súd začaté konania dokončiť.
K píxxx xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtoré mal účastník administratívneho konania k dispozícii podľa typov konania (§ 6 ods. 2 SSP).
K písm. g)
Dôvod konania odpadne v tom prípade, ak rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxklade ustanovenia zákona (ex lege) alebo uplynutím času, na ktorý bolo obmedzené pred vydaním rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.
K písm. h)
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Prerušenie konania
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o obligatórne dôvody prerušenia konania, keď v konaní nastane situácia predpokladaná v niektorom usxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxdstavuje princíp zberného koša pre všetky osobitne nepomenované prípady, pri ktorých rozhodnutie správneho súdu závisí od otázky, ktorú nie je v tomtx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xprávnych a všeobecných súdov, ale iných orgánov (napr. Ústavný súd SR, Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu, Súdny dvor Európskej únie sx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtného činu (otázka viny) konkrétnou osobou podľa Trestného zákona,
-
otázky osobného stavu,
-
otázku vzniku alebo zániku spoločnosti.
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxbieha konanie o niektorej z otázok podľa § 131 SSP, správny súd konanie preruší až do jeho skončenia.
K odseku 1 písm. b)
Až do rozhodnutia vo veci samex xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov s Ústavou SR podľa čl. 125 ods.1 Ústavy SR v spojení s § 37 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním. Na postup podľa tohxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxže žiadať kasačný súd, aby preskúmal, či uváženie krajského súdu je vykonané v súlade s podmienkami zákona. Kasačný súd nemôže krajskému súdu nariadiťx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xodať návrh ústavnému súdu.
K odseku 1 písm. c)
Návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu je oprávnenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxroku je predloženie prejudiciálnych otázok, ktoré sa týkajú interpretácie alebo platnosti práva Európskej únie. V prípade, že správny súd takýto návxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxie, v ktorom sa rozhoduje, či všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánom verejnej správy, opatrením alebo rozhodnutím bol porušený zákon axxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje správnym poriadkom (§ 69 SP). Konanie o proteste prokurátora môže byť skončené vyhovením protestu a v tom prípade správny orgán, na ktorom bol podaný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, predloží ho bezprostredne nadriadenému orgánu, ktorý o ňom rozhodne.
K odseku 1 písm. e)
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami, smerujúcimi prxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxu subsidiarity vyplýva, že administratívne opravné konanie má prednosť pred konaním na správnom súde. Z tohto dôvodu sa v prípade konkurencie konaní rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxom ustanovení budú mať prednosť pred konaním o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.
K odseku 2
Ide o fakultatívne prerušenie konania. Výxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxynú. Stav v prerušenom konaní nie je možné považovať za prieťahy v konaní. Počas prerušeného konania správny súd nevykonáva procesné úkony.
K odseku x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxať sa s ňou môže iba v odôvodnení rozhodnutia (nie vo výroku). To predstavuje dôsledok, že riešenie tejto otázky je iba podkladom pre výrok rozhodnutia sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxázke, správny súd spravidla využije možnosť prerušiť konanie. Toto ustanovenie umožňuje prerušiť konanie, ak v obdobnej právnej veci, ktorá ešte nebxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia umožňuje navrhnúť správnemu súdu prerušiť konanie. Toto ustanovenie môže byť aplikované v spojení s administratívnym konaním o uspokojenie žaloxxx xxxxx x xxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné doklady. Prerušenie konania je výnimkou zo zásady oficiality, podľa ktorej musí súd ex offo doviesť konanie do konca, k meritórnemu rozhodnutiu. Uvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxvny súd nie je počas prerušeného konania povinný vykonávať procesné úkony smerujúce k skončeniu veci. Toto obdobie nemôže byť považované za prieťah v kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxia.
Súvisiace predpisy
Uspokojenie žalobcu
KOMENTÁR
K odseku 1
Uspokojenie nároku je v správnom súdnom konaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxádia konania pred správnym súdom a správny orgán nevyužil autoremedúru v administratívnom odvolacom konaní podľa § 57 ods. 2 SP ani v mimoodvolacom koxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxčas konania pred správnym súdom. Môže ísť napríklad x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xároku žalobcu postupom podľa § 101 SSP.
K odseku 2
Spolu s uvedenými úkonmi bude nevyhnutné, aby správny súd vrátil späť správnemu orgánu aj origináx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxný doručiť správnemu súdu. Ten ho zašle s výzvou žalobcovi, či vydanie tohto rozhodnutia predstavuje jeho uspokojenie.
K odseku 4
Ide o osobitné dôxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx oprávnený zastaviť konanie.
K odseku 5
V závislosti od typu administratívneho konania sa použijú v konaní o uspokojení žalobcu príslušné ustanovxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxikovať právny predpis, ktorým sa administratívne konanie spravovalo, a dbať na jeho vzťah k správneho poriadku. Určité právne predpisy vylučujú pôsoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx 6
Rozhodnutie o uspokojení žalobcu sa vydáva v skrátenom konaní bez účasti žalobcu a účastníkov administratívneho konania, ktorí o vydaní takéhoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxsením o zastavení konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v dôsledku uspokojenia žalobcu. Tým istým dňom zanikajú účinky napadnutého rozhodnuxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx procesnej obrany správať pasívne. Zákon im priamo ukladá povinnosť súčinnosti voči správnemu súdu, ktorá spočíva v povinnosti predložiť správnemu sxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxlombou) orgánu verejnej správy.
Pri predkladaní spisu, ktorý obsahuje utajované skutočnosti alebo obchodné tajomstvo, správny orgán vykoná prixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx vyjadrenie k veci. Tu rovnako nemôže zaujať pasívny spôsob procesnej obrany. Ide o povinnosť uloženú zákonom, ktorá prelamuje všeobecné princípy proxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxikcii slovenských justičných orgánov.
Príprava pojednávania
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o vyjadrenie zásady oficiality, vzťahujúcxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxaní aj vtedy, keď sú účastníci nečinní, s výnimkou prerušenia konania [§ 100 ods. 2 písm. c) SSP]. Všeobecné povinnosti účastníkov konania sú vymedzené x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxa procesných okolností, nie meritórnych. Nie je preto prípustná výzva účastníka, že ak sa ten nevyjadrí, súd rozhodne v prospech protistrany. V správnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatrenia.
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
Ustanovenie nadväzuje na oprávnenia Európskej komisie a Protimonopolxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxžije najmä zákon č. 136/2001 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxde ktorej konanie začalo, aby uvedené subjekty mohli vyhodnotiť, či podajú k predmetu konania vyjadrenie (§ 44 SSP).
Súvisiace ustanovenia Správnxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxsné úkony vykonáva predseda senátu.
Správny súd môže o predmete konania rozhodnúť na pojednávaní alebo bez nariadenia pojednávania. Súdny prieskxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxe. Keďže rozsah a dôvody žaloby sú pre správny súd záväzné (§ 183 SSP) a správny súd v zásade vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej spráxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxnátu nariadi pojednávanie, ak v rámci prípravy pojednávania zistí niektorý zo zákonných dôvodov podľa § 107 písm. a) až e) SSP.
K odseku 2
Účel tohto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxsného postupu, ktorá po týchto úkonoch môže nasledovať. Po realizácii týchto úkonov spravidla ešte nie je možné vo veci rozhodnúť, pretože absentuje vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxe žaloby účastníkom konania s prílohami nasleduje až po prvotnom preskúmaní procesných podmienok (§ 97 SSP) a vylúčení existencie dôvodov pre odmietnxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxinistratívnych spisov. Osobitne sa žalobcovi zasiela výzva na zaplatenie súdneho poplatku.
K odseku 2 písm. d)
Ak správny súd vykonáva dôkaz výslxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti § 128 SSP.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 32 a nasl. (účastníci konania)
Doručenie vyjadrení
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxm, že zisťuje obsah podaní, ktoré boli doručené na jeho výzvu. Aj v tomto štádiu skúma procesné podmienky, ktorých nedostatok vedie k odmietnutiu žalobx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrenie žalovaného a ďalších účastníkov s výzvou (§ 103 ods. 2 SSP). Táto časť konania sa podľa obsahu nazýva aj písomnou fázou. Za ňou nasleduje ďalšia písxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtatným účastníkom konania (§ 106 ods. 2 SSP). Predseda senátu opäť odovzdá spis do súdnej kancelárie "na kalendár 15 dní". Po márnom uplynutí lehôt je vex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Druhý diel
Pojednávanie
Nariadenie pojednávania
KOMENTÁR
K odseku 1
Nariadenie pojednávania sa nazýva aj začiatok ústnej fázy koxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxriadi neverejné zasadnutie senátu na predbežné prejednanie veci (tzv. predporada) s tým, že musí zabezpečiť účasť ostatných sudcov zo senátu na pojedxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxnia.
K odseku 2
Predseda senátu nariaďuje pojednávanie len pri existencii zákonného dôvodu podľa odseku 1 komentovaného ustanovenia. Ak takýto dxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxedpisy
KOMENTÁR
K odseku 1
Predseda senátu nariaďuje pojednávanie vo veci na základe podkladov od sudcu spravodaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxadné údaje, najmä dátum, začiatok pojednávania, označenie súdu a pojednávacej miestnosti s poučením o dokladoch, ktoré je potrebné priniesť na pojedxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xo súhlasom dotknutého účastníka skrátená. Predseda senátu zachovanie lehôt zisťuje pred začatím pojednávania (§ 112 ods. 1 SSP). Senát po porade rozhxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxpca zainteresovanej verejnosti. V danom prípade nejde o predvolanie s dôrazom na zachovanie lehôt.
Oznámenie o pojednávaní súd zverejňuje na weboxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
§ 32 a nasl. (účastníci konania), § 49 a nasl. (zastúpenie), § 67 a nasl. (lehoty)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrocesný postup súdu, ktorý ako súd prvého stupňa podľa § 250f OSP po tom, čo účastníci súhlasili s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania, oznámxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxk vykonal výsluch zástupcu odporcu, ako aj "svedkov" nachádzajúcich sa v pojednávacej miestnosti ako verejnosť (manželka navrhovateľa a jej príbuznxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxzovania vo veci v zmysle § 250q OSP, je nepochybné, že takýmto postupom bol navrhovateľ ukrátený na svojich procesných právach spojených s účasťou na poxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Verejnosť pojednávania
KOMENTÁR
K odseku 1
Verejnosť pojednávania znamená, že prístup na pojednávanie musí byť zabezpečený aj osoxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odseku 2
Verejnosť má vyhradené miesto na sedenie v pojednávacej miestnosti mimo miest účastníkov konania a zúčastnených osôb. Po vstupe do pojedxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxovávať dôstojnosť a nerušiť priebeh pojednávania.
K odseku 3
Verejnosť si môže zhotovovať zvukové záznamy z priebehu pojednávania. Obrazové zázxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxým sa upravuje vedenie konania, ktorého obsah sa zaznamená do záznamu z pojednávania a do zápisnice z pojednávania.
Súvisiace predpisy
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xelku (§ 110 ods. 1 SSP) alebo vylúčenie jednotlivých osôb (§ 110 ods. 4 SSP). Vylúčenie verejnosti je opatrením súdu, ktoré smeruje proti neurčitému počxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xákon špecifikuje dôvody, pre ktoré možno vylúčiť verejnosť. Niektorý z týchto dôvodov musí byť uvedený vo výroku uznesenia tak, aby bolo možné v spojenx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxiace práva podľa § 109 ods. 3 SSP.
K odseku 2
Na dôvod vylúčenia verejnosti podľa § 110 ods. 1 písm. a) SSP nadväzuje procesný postup súdu, ktorý musí zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojednávania sa v zásade týka strany žalobcu, a to na jeho návrh pri splnení podmienok podľa § 35 ods. 2 zákona č. 215/2014 Z.z.
K odseku 3
V prípade konxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Prístup jednotlivých osôb je možný na návrh účastníka konania po overení ich totožnosti. O povolení prístupu správny súd rozhoduje procesným uznesexxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxiebeh pojednávania. Správny súd uvedie tieto osoby vo výroku rozhodnutia.
K odseku 5
Oznámenie sa uskutočňuje v závislosti od spôsobu rozhodnutix xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxní termínu pojednávania prostredníctvom webovej stránky súdu (§ 107 ods. 3 SSP) a súčasne sa oznámi na výveske pred pojednávacou miestnosťou. Ak dôjde x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxvanie prebieha s vylúčením verejnosti.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxa
KOMENTÁR
K odseku 1
Priebeh celého pojednávania a určovanie procesných úkonov vedie predseda senátu, ktorý je ako zákonný sudca oprávxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxu 2
Predseda senátu spravidla riadi priebeh pojednávania uzneseniami, ktoré prijíma senát po tichej porade senátu, keď sa pojednávanie neprerušujx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdok, keď bezprostredne rozhodne senát.
KOMENTÁR
Predseda senátu začína pojednávanie oznámením veci, ktorá bude prejednávaná. Začxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxných osôb. Po zaujatí miest - žalobca vpravo z pohľadu senátu, žalovaný vľavo - predseda senátu zaprotokoluje účasť a zistí existenciu plnomocenstiev xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxesenie, či sa bude pojednávať v neprítomnosti niektorého z účastníkov.
Predseda senátu alebo poverený člen senátu podá správu o priebehu administxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xáklade žaloby. Taktiež sa zameria na dôvod, pre ktorý bolo pojednávanie vo veci nariadené.
Následne predseda senátu vyzve žalobcu na prednesenie nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxvaný a ďalší účastníci konania.
Ďalší priebeh pojednávania závisí od dôvodu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorými upravuje priebeh pojednávania. Ak predseda senátu vyhlási prejednanie veci za skončené, dá priestor účastníkom konania na záverečné návrhyx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxafiu s evidenčným číslom. Okrem toho na zastupovanie potrebujú poverenie podpísané riaditeľom SIS.
K odseku 2
Uvedené ustanovenie sa týka účastnxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxtie do spisu)
KOMENTÁR
Nedostavenie sa niektorého z účastníkov konania, aj keď neúčasť ospravedlní, nie je dôvodom na odročenie pojxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxho administratívneho rozhodnutia podľa jeho stavu v čase vydania rozhodnutia. Účastníci konania preto v zásade nemôžu svojimi tvrdeniami dodatočne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xam, kde sa uplatňuje systém plnej jurisdikcie.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 32 a nasl. (účastníci konania)
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za účelom uspokojenia žalobcu (§ 101 SSP) alebo aj z iného dôvodu. Nejde o povinnosť správneho súdu vyhovieť návrhom na odročenie pojednávania. Odročexxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xčelom stanovenia ďalšieho procesného postupu.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 32 a nasl. (účastníci konania)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx termín vyhlásenia rozsudku (mimo pojednávania), a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa pojednávania. Neprítomným účastníkom sa termín vyhlásenix xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 137 a nasl. (rozsudok)
Zaznamenávanie priebehu pojednávania pomocou technických zariadxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxe sa pojednávanie v zásade nevykonáva, pretože v ňom nedochádza k zisťovaniu skutkového stavu, ktorý je zaznamenaný v administratívnom spise.
Novx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmenávaním formou písomnej zápisnice. Zákonodarca tak vytvoril priestor pre budúce technické riešenia. Subsidiárne bola ponechaná možnosť vyhotovxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxené podstatné skutočnosti, na rozdiel od záznamu na technickom zariadení, na ktorom je zachytené všetko. Účastník konania má právo na kópiu záznamu, vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xčastník konania požiadať pred začatím, v priebehu, ale aj po skončení procesného úkonu.
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencií alebo iných moderných technológií, ako je napríklad skype. Tieto prostriedky sú bežne používanx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtredníctvom videokonferencie bola do právneho poriadku zavedená od 15. októbra 2008, konkrétne do ustanovenia § 116 ods. 6 OSP. Má to zefektívniť súdnx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, stratu času, prípadne iné výdavky, ktoré by inak vznikli, ak by svedok musel cestovať na správny súd, na ktorom sa uskutočňuje pojednávanie. Správny sxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x s tým spojené zníženie výdavkov je výhodné aj pre účastníka konania, keďže neúspešný účastník konania môže byť zaviazaný aj na náhradu svedočného pre sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxsti bezpečnosti technických prostriedkov a administratívnej bezpečnosti pri ich vytváraní na technických prostriedkoch, uchovávaní a ďalšej manixxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxadať na technickom prostriedku iba vtedy, ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky, predovšetkým technický prostriedok musí byť certifikovaný a sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxné ho poskytnúť nepovolaným osobám. Uvedené obmedzenia a povinnosti platia aj pre účastníkov alebo ich zástupcov, ak im správny súd umožní zaznamenávxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxovne zakotvuje v procesnom predpise možnosť účastníka konania zaznamenať si priebeh pojednávania pomocou technických zariadení určených na zaznamxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Ide napríklad o nález Ústavného súdu SR z 13. novembra 2012, sp. zn. II. ÚS 34/2012. Ústavný súd SR uviedol, že právx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xituáciu, aby každá osoba prítomná na pojednávaní prijímala informácie z toho istého zdroja viacerými spôsobmi. Ponechávajú však na rozhodnutí každéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx technické zariadenia určené na vyhotovenie zvukového záznamu). (....) Povinnosť dbať na ochranu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb prx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxe) práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb zverejnením zvukového záznamu nesie zodpovednosť sťažovateľ, a nie okresný súd, ktorý nemá žiadnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo prípadu prichádzalo do úvahy prijatie opatrenia podľa § 116 ods. 3 OSP (vylúčenie verejnosti pre celé konanie alebo pre jeho časť), ku ktorému však okxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 81 (nahliadanie do súdneho spisu), § 83 (poskytovanie kópií záznamov), § 118 (zápisnica o procesných úkonxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv;
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxpisnica o procesných úkonoch
KOMENTÁR
K odseku 1
Zápisnica o procesných úkonoch aj naďalej zostáva užitočným nástrojom na zaznamenanie obsahu pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxjú, že bola spísaná v súlade s procesnými pravidlami. Jej uplatnenie zostáva pri dokazovaní v prípade procesných úkonov vykonávaných mimo pojednávacxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xaznamenanie úkonu nie je možné nahradiť záznamom technického zariadenia.
K odseku 2
Vydať kópiu zápisnice možno iba z verejných procesných úkonoxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia Správneho súdneho poriadku
§ 107 a nasl. (pojednávanie)
Súvisiace predpisy
TRETIA HLAVA
DOKAZOVANIE
Kxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxenie skutkového stavu, z ktorého vychádza napadnuté administratívne rozhodnutie alebo opatrenie, a na zistenie toho, či sa v administratívnom konanx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvneho spisu, ktorý konfrontuje s dôkazmi označenými žalobcom. V súdnej praxi spravidla nebýva sporná otázka právnej povahy a kvality jednotlivých dôxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Správny súd na rozdiel od všeobecných súdov neuskutočňuje tzv. nachádzacie konanie (podľa českej terminológie "nalézací řízení"), ktoré je zamerxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxhádza z neho aj napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Účastník konania sa žalobou domáha preskúmania napadnutého rozhodnutia, ktoré vychádza zo skxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na vydanie rozhodnutia alebo opatrenia, smerujúceho proti dotknutému účastníkovi. Dokazovanie je zamerané na overenie správnosti skutkového stavx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xpojednávanie)
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxnu úvahu a dostatočné odôvodnenie svojho rozhodnutia tým, že ustanoví znalca na posúdenie tých skutočností, ktoré patria do predmetu jeho pôsobnostix x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnej úvahe Úradu. Z toho vyplýva záver, že v prípade, ak účastníci konania predložia také znalecké posudky, ktoré spochybnia závery vyslovené Úradom v jxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxhodnutie vo veci. V rámci plnej jurisdikcie môže súd vykonať dokazovanie nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého administratívneho rozhoxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxn odstránil pochybnosti, ktoré v rámci správneho konania nastali. Právny predpis správnemu súdu nezakazuje možnosť nariadenia znaleckého dokazovaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx x xxnimku z pravidla podľa § 119 SSP. Uvedené ustanovenie umožňuje správnemu súdu vykonať nové dôkazy na preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veci.
K písm. a)
Toto ustanovenie zavádza značnú pružnosť pre správny súd. Nevyhnutnosť bude vyplývať z potreby realizácie a naplnenia základnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxaniach správny súd musí akceptovať zmeny skutkového stavu, ktoré nastali v čase po vydaní napadnutého administratívneho rozhodnutia alebo opatrenix xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdľa § 192 SSP.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 (právomoc), § 192 (peňažná moderácia)
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdlá dokazovania, ktoré sú založené na dôkaznej povinnosti účastníkov konania, ktorí sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V spráxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť tvrdenia. Žalobca musí uviesť okruh relevantných skutočností, ktoré robí predmetom dokazovania.
V správnom súdnictve sa povinnosť tvrdenia prxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxatický, teleologický výklad, alebo ústavne konformný a eurokonformný výklad, ktoré potom konfrontuje s dikciou právnej normy, podľa ktorej orgán vexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xýnimkou z dôkaznej povinnosti účastníkov je oprávnenie správneho súdu ex offo vykonať dôkaz, ktorý nebol navrhovaný. Tento postup správny súd volí za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdenia definovať tézu, ktorú mieni dokazovať. Tá však musí spadať do rámca rozsahu a dôvodu žaloby, ktorou je správny súd viazaný.
KOMxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxločenstiev a právne záväzných aktov Európskej únie. Správny súd preto nemôže uložiť účastníkom konania, aby označili dôkazy na preukázanie ich existxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxnania povinnosť predložiť úradne overený preklad.
Nedokazujú sa ani rozsudky a uznesenia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudskx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzsudok v preklade do slovenčiny. xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxhu osôb, pričom do tohto okruhu osôb musí patriť aj sudca alebo členovia senátu, ktorí vo veci rozhodujú. Skutočnosť musí mať významný stupeň intenzity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx súd konštatuje, že ide o všeobecne známu skutočnosť, nie je potrebné ju preukazovať - iba sa konštatuje.
Skutočnosti známe správnemu súd z jeho činnxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxtočnosti. Môžeme sem zaradiť aj pravidlá tzv. konštantnej judikatúry.
Súvisiace predpisy
Dôkazné prostriedky
KOMENxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je dôkaz, ktorý správny súd získal z dôkazného prostriedku, ktorým je výsluch svedka.
K odseku 2
Podobne ako v ostatných procesných predpisoch, záxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxané dôkazné prostriedky, správny súd musí určiť spôsob vykonania dôkazu.
Súvisiace predpisy
Vykonávanie dôkazov
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ide o prípady, keď existuje dôvod na nariadenie pojednávania (§ xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnia dôkazu aj dôkaz sú zaznamenané v zvukovom zázname o priebehu pojednávania (§ 117 SSP).
K odseku 2
Mimo pojednávania sa vykonávajú dôkazy, ktoré xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe právna prekážka ich vykonania v pojednávacej miestnosti (napr. podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností). V tom prípade je pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxu zisteného orgánom verejnej správy (§ 119 SSP), správny súd pojednávanie nenariaďuje. Dôkazy sú súčasťou administratívneho spisu a boli už vykonané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxP). Zápisnica o vykonaní dôkazov sa nespisuje (§ 118 SSP).
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 107 a nasl. (pojednávanie), § 117 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxkým na dokazovanie, ktoré je vykonávané správnym súdom na pojednávaní (§ 124 ods. 1 SSP), a na dokazovanie, ktoré je vykonávané mimo pojednávania.
K xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe a vo vyjadrení k žalobe. Pri oboznamovaní sa s obsahom administratívneho spisu správny súd konfrontuje vlastné poznatky získané z administratívnehx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xds. 1 SSP). Na túto povinnosť nadväzuje spôsob dokazovania z dôkazných prostriedkov, ktoré podliehajú právnemu režimu utajovaných skutočností podľx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia Správneho súdneho poriadku
§ 119 a nasl. (dokazovanie)
Súvisiace predpisy
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxk nemá právne prostriedky na zadováženie takéhoto dôkazu. Ide o vydanie veci pre procesné účely, preto nemôže byť aplikovaná rei vindikačná žaloba. Účxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxktom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vo svojej držbe vec alebo listinu, ktorá je potrebná na rozhodnutie. Aj v týchto prípadoch už samotné obsxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti (§ 102 SSP).
Súvisiace predpisy
Informačná povinnosť
KOMENTÁR
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xsobám. Pri orgánoch verejnej správy má prednosť žiadosť o poskytnutie súčinnosti (§ 102 ods. 2 SSP).
Súvisiace predpisy
Hxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxznú dôkaznú silu pre jednotlivé dôkazy ani počet a druh dôkazov na to, aby správny súd považoval určitú skutočnosť za preukázanú.
Hodnotenie dôkazox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxore, je nevyhnutné objasniť príčinu rozporu.
Správny súd pri hodnotení dôkazov vychádza z rozloženia dôkazného bremena medzi účastníkov. To vyplxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxík ako protistrana v konaní. Vierohodnosť dôkazov sa zisťuje v ich vzájomnej konfrontácii.
S dôkaznou silou si nemožno zamieňať princíp rozlišovaxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xdministratívne predpisy môžu ustanovovať okolnosti, za ktorých sa určitá skutočnosť považuje za preukázanú. Vyvrátiteľnou domnienkou je napríklax xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xodstate presúvajú dôkazné bremeno na ten subjekt, ktorý obsah domnienky spochybňuje. Ak inými dôkazmi nevyvráti obsah domnienky, účinky vyvrátiteľxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu. Zákon ich ustanovuje najmä na procesné otázky (napr. fikcia doručenia).
Súvisiace predpisy
Viazanosť správneho súdu xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxho konania, povinný z tohto rozhodnutia bez ďalšieho vychádzať. Správny súd nemá právomoc tieto právne otázky riešiť ani ako prejudiciálne. Viazanosx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu (napr. viazanosť správneho súdu právnym názorom vysloveným Ústavným súdom SR v náleze, ktorým zrušil na poklade sťažnosti právoplatné rozhodnutie xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm v civilnom procese je, že súd (aj správny súd) je viazaný rozhodnutím súdov v trestnom konaní o tom, že bol spáchaný trestný čin, a o tom, kto ho spáchal, a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxzom skutočnosti, že tieto rozhodnutia sú záväzné pre každého (napr. § 159 ods. 2 OSP, § 193 CSP).
Súvisiace predpisy
Prejudxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxdkladom pre výrok rozhodnutia správneho súdu. Riešenie prejudiciálnej otázky v odôvodnení nebude záväzné v zmysle § 145 ods. 4, 5 SSP. Ak však bude o tejxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie znamená, že predmetné rozhodnutie nie je všeobecné záväzné a nie je formálne záväzné ani pre správny orgán. Preto sa ustanovuje osobitná povinnosť pxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
ŠTVRTÁ HLAVA
ROZHODNUTIA VO VECI SAMEJ
Všeobecné ustanovenia
KOMENTÁR
K odseku 1
Pred rozhodnutím vo veci samej by sx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxávnom súdnictve v zásade nepojednáva, nemôžu vyjsť tieto skutočnosti najavo na pojednávaní za súčinnosti účastníkov konania. Pravidelne sa vyskytuxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxpenie a pod.
Všeobecnou formou rozhodnutia vo veci samej je rozsudok a ten správny súd použije v tých typoch konania (§ 6 ods. 2 SSP), kde nie je ustanovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdkom alebo uznesením. Ustanovenie § 113 ods. 1 SSP má iba podpornú informačnú hodnotu.
K odseku 2
Konanie na správnych súdoch je zásadne jednoinštxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je prípustný len vtedy, keď to zákon ustanovuje.
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x označil v petite žaloby. Dôvody žaloby sú z hľadiska náležitostí identifikované ako žalobné body. Sú to dôvody, pre ktoré žalobca žiada zrušiť napadnuxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xa nezaoberá inými dôvodmi, ktoré by mohli byť relevantné pre vyhovenie nároku žalobcu. Tu sa prejavuje princíp subsidiarity správneho súdnictva a v dôxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxj intenzity, na ktoré musí správny súd prihliadať ex offo a ktoré vedú k tomu, že na vydané napadnuté administratívne rozhodnutie alebo opatrenie možno xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxeho predpisu, podľa ktorého orgán verejnej správy proti žalobcovi rozhodol. Vzhľadom na to, že administratívne predpisy sú často novelizované, stávx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xffo, aj keď sa jej žalobca v žalobe nedovolával.
K odseku 2 písm. b)
Nedostatok právomoci orgánu na vydanie napadnutého rozhodnutia je vadou, ktorá x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrácie, ktoré patria do tzv. plnej jurisdikcie správneho súdu, keď správny súd je oprávnený znížiť výšku peňažného plnenia alebo peňažnej náhrady, ktoxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu a mení jeho rozhodnutie. Keďže ide o výnimku, výklad tohto ustanovenia by mal byť v súdnej praxi reštriktívny.
K odseku 2 písm. d)
Správny sxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxe týchto subjektov, ktoré nie sú zastúpené advokátom.
K odseku 2 písm. e)
V správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx pred ním, a to prihliadnutím aj na dôvody, ktoré neboli žalobcom uplatnené. Pôjde najmä o situácie, keď v podobných prípadoch, ktoré boli už rozhodnutéx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxmu rozhodovaniu.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 (právomoc), § 192 (peňažná moderácia)
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu, ktorý mal zistený pred vydaním rozhodnutia, postupoval v súlade s právnymi predpismi.
K odseku 2
Komentované ustanovenie predstavuje výnxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xž do momentu jeho vyhlásenia. Tento časový posun v prieskume je nevyhnutný v prípade peňažnej moderácie podľa § 192 SSP a v konaniach, ktoré sú ovládané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 (právomoc), § 192 (peňažná moderácia)
KOMENTÁR
Rozhodnutie vo veci samej obsahuje výxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxdy trov konania rozhodne správny súd uznesením vydaným súdnym úradníkom po právoplatnosti rozsudku (§ 175 ods. 2 SSP).
Obsah xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xalobe a v prípade jej nevyhovenia. V zásade ide o kasačný systém, keď v prípade vyhovenia žalobe správny súd zrušuje napadnuté rozhodnutie orgánu verejxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxtýka meritórneho, ale procesného rozhodovania - pri nesplnení podmienok konania.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 163 a naxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xx xrajských súdoch (§ 23 ods. 1 SSP). Neverejná porada nie je súčasťou pojednávania a nevyhotovuje sa z nej zvukový záznam (§ 117 SSP). Obsah porady sa zaznaxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxžení, v akom ho prijal na neverejnej porade. V našom právnom poriadku ide o ústavný princíp. Na Súdnom dvore Európskej únie však môže byť prijatý rozsudox xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xyhlásenie rozsudku je doplnené subsidiárne o vyhlásenie rozsudku vo forme zverejnenia, a to vyvesením skráteného písomného vyhotovenia, bez odôvodxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxdnávania. V tom prípade sa vyhlásenie rozsudku už nebude vykonávať ústne v pojednávacej miestnosti, ale predpísaným spôsobom vyvesením skráteného pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxudku už nemôže meniť jeho obsah. Ten je momentom vyhlásenia fixovaný. Netýka sa to však chýb v písaní a počítaní ani iných zrejmých nesprávností. Nie je txx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxľa § 145 ods. 4 SSP, ktorá smeruje navonok k iným adresátom. Viazanosť smeruje iba dovnútra k správnemu súdu, ktorý rozsudok vyhlásil.
Súvisiace ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x pravom hornom rohu rozsudku nachádza spisová značka, ktoré pozostáva z označenia čísla senátu, z poradového čísla zápisu veci v príslušnom registri a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxsudok "v mene Slovenskej republiky". Nasledujú úvodné ustanovenia rozsudku: označenie správneho súdu jeho názvom a sídlom, zloženie senátu, v ktorox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a to v ich procesnom postavení žalobcu a žalovaného, a ďalších účastníkov s označením ich procesného postavenia ako ďalšieho účastníka. Okrem prípadnxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnenej osoby, prípadne účasť Európskej komisie alebo Protimonopolného úradu SR. Úvodné ustanovenia rozsudku musia dávať úplný prehľad o osobách, ktoxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxencie pre ďalšie konania.
Výrok rozsudku je samostatnou časťou rozsudku, ktorá obsahuje rozhodnutie vo veci samej, a to buď zamietnutie žaloby (§ 1xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xde o prejav dispozičnej zásady žalobcu.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 140 (skrátené odôvodnenie)
Súvisiace predpixx
xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxlobnými dôvodmi (§ 134 SSP). Pokiaľ o týchto žalobných dôvodoch bolo už vo vzťahu k žalobcovi rozhodnuté v inom prípade, tak žalobcovi je známy právny poxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx, vedie k zneužívaniu zásady oficiality v súdnom konaní (§ 103 ods. 1 SSP), keď správny súd musí rozhodnúť už vo veci vyriešeného právneho problému opätoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxsudok, v ktorom už bol právny problém vyriešený. Totožný predmet konania sa rozumie druhovo totožný (obdobný) predmet konania, ktorý ale nevytvára prxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxania.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 139 ods. 3 (odôvodnenie rozsudku), § 147 ods.2 (odôvodnenie uznesenia vo veci samejx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxátnych veciach podpisoval písomné vyhotovenie rozsudku iba predseda senátu. Výrok rozsudku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxesol (§ 137 ods. 1 SSP), je vhodné, aby prvopis písomného vyhotovenia bol podpísaný rovnakým spôsobom.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxmného vyhotovenia rozsudku sa zakladá do súdneho spisu. Rovnopisy sa doručujú všetkým účastníkom konania do vlastných rúk. Okrem toho sa do vlastných xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxní Európskej komisie a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v konaní, v ktorom správny súd uplatnil ustanovenia zákona č. 136/2001 Z.z. o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnie rozsudku je 30 dní a môže byť predĺžená predsedom súdu o 2 mesiace. Prekročenie tejto lehoty nemá vplyv na zákonnosť už prijatého súdneho rozhodnutixx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxmisia a Protimonopolný úrad SR), § 32 (účastníci konania)
Súvisiace predpisy
Oprava a doplnenie rozsudku
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xnú zrejmú nesprávnosť. Rozhodovať o oprave môže aj na návrh. Z povahy opraviteľnej chyby vyplýva, že sa týka jednotlivosti, prípadne viacerých jednotxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxx) alebo aj v odôvodnení rozsudku (§ 139 ods. 2 SSP). O opravnom uznesení senát rozhodne v tom zložení, v ktorom sa uzniesol na opravovanom rozsudku. Opravxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx 1 (doručovanie rozsudku)
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
K odseku 1
Doplnenie rozsudku je na rozdiel od opravy rozsudxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xk nenadobudol právoplatnosť. Skutočnosť potreby doplnenia rozsudku je zistiteľná pri písomnom vyhotovení rozsudku pred jeho odoslaním.
Vzhľadxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx podanie návrhu na doplnenie rozsudku.
K odseku 2
Doplnenie rozsudku podlieha rovnakému procesnému režimu ako rozsudok samotný. Senát sa musí na dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxsudku má procesný charakter (nejde o návrh na začatie konania). Z toho dôvodu sa o jeho zamietnutí rozhoduje uznesením. V tomto prípade nejde o uznesenixx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoplatnosti a vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku, je zákonným dôsledkom nadobudnutia právoplatnosti výrokov rozsudku (§ 145 ods. 4, 5 SSP).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxosť rozsudku a vykonateľnosť rozsudku
KOMENTÁR
K odseku 1
Právoplatnosť rozsudku je formálne vyznačovaná na prvopisoch rozsudku "dolxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxarakter. Preto je vždy potrebné overiť, či stav právoplatnosti rozsudku nastal podľa doručeniek od účastníkov konania pri právnej aplikácii ustanovxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxov právoplatnosť aj na predložených rovnopisoch rozsudku. Doložkou právoplatnosti sa preukazuje právoplatnosť rozhodnutia navonok, teda voči orgxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxtníkov viac, pri vyznačovaní doložky právoplatnosti sa postupuje podľa najneskoršie vykonaného doručenia.
Konanie pred správnymi súdmi je v zásxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xrávoplatnosť rozsudku nastáva buď uplynutím zákonom ustanovenej lehoty, alebo okamihom podania kasačnej sťažnosti. Využitím kasačnej lehoty na poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxzenia osobnej slobody a tomu zodpovedajú aj urgentné lehoty.
K odseku 4
Výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxanoveniach rozsudku) a pre orgány verejnej moci. Záväznosť sa formálne preukazuje doložkou právoplatnosti. Preto ak sa účastník dovoláva záväznostx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti.
K odseku 5
Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (res iudicatae) je všeobecnou negatívnou procesnou podmienkou. Znamená, že správny súd nemxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxnych opravných prostriedkoch alebo v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR. Pri jej skúmaní je dôležité zistenie identity veci, ktoxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Prekážka sa skúma na základe záznamov v súdnych registroch a ako prvý ju skúma vedúci príslušného súdneho oddelenia pred zápisom do príslušného regisxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xudicatae nie je odstrániteľný a správny súd musí žalobu odmietnuť.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 146 (vykonateľnosť)
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxe aj uloženie povinnosti. V zásade však rozsudky správneho súdu obsahujú výrok o zrušení napadnutého administratívneho rozhodnutia alebo opatrenia x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxteľnosť sa formálne vyznačuje na rozsudku pečiatkou "doložka právoplatnosti a vykonateľnosti".
Výrok o povinnosti na náhradu trov konania môže nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozsudkov ex lege pri rozsudkoch kasačného súdu vo veciach zaistenia. Nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudkov vo veciach zaistenia jx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxe
Prvý oddiel
Rozhodovanie uznesením
KOMENTÁR
K odseku 1
Všeobecnou formou procesného rozhodnutia je uznesenie, ktorú použije sprxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpríklad podľa § 250 SSP v konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy alebo podľa § 262 ods. 1 SSP v konaní o žalobe proti inému zásahu orgánu xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxajúcich sa rozsudku, najmä ustanovenia o podpisovaní uznesenia všetkými členmi senátu a o možnosti sudcu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu, uviexx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxiace predpisy
KOMENTÁR
Uznesenie sa vyhlasuje iba osobám prítomným pri úkone. Ak súd koná v neprítomnosti týchto oxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxeseniach, ktorými správny súd nerozhodol xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho poriadku
§ 29 (jednoinštančné konanie), § 72 a nasl. (doručovanie), § 107 a nasl. (pojednávanie)
KOMENTÁR
K odseku 1
Písomnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o nariadení termínu pojednávania urobené formou poznámky v spise. Takýmto uznesením sa upravuje vedenie konania.
K odseku 2
Z dôvodu použitej legxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxs. 2 SSP prepojené na ustanovenia o rozsudku § 139 ods. 2 SSP.
Viazanosť správneho súdu uznesením
KOMENTÁR
K odseku 1
Nielen pre rozsxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxvny súd už nemôže bez opravného prostriedku sám meniť jeho obsah. Ten je momentom vyhlásenia fixovaný. Uvedené sa však netýka chýb v písaní a počítaní anx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xťažnosti, o ktorej rozhoduje správny súd, ktorý napadnuté uznesenie vydal (§ 159 ods. 2 SSP). Viazanosť správneho súdu uznesením neznamená vytvorenix xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uznesenia nie sú v zákone výslovne vymenované, ale ustaľuje ich súdna prax. Takéto uznesenie môže správny súd kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Spravidxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnovuje spôsob vykonania dôkazu, a pod. Tieto uznesenia sa v zásade nevyhotovujú písomne; vyhotovujú sa iba vtedy, keď je to pre vedenie konania potrebnx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxiadku
§ 138 (viazanosť vyhláseným rozsudkom)
Súvisiace predpisy
Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xa rozdiel od rozsudku vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť. Umožňuje to pružné vymáhanie uložených povinností.
K odseku 4
Pri uzneseniach, ktxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa osobitného predpisu (napr. Protimonopolný úrad SR), uznesenie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť obdobne ako rozsudok krajského súdu (§ 145 oxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxriedok procesnej obrany proti neprávoplatnému uzneseniu vydanému súdnym úradníkom. Z hľadiska koncepcie a systematiky sa sťažnosť nezaraďuje medzx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x ktoré sa v zmysle § 148 ods. 2 SSP doručujú. Mal by platiť generálny princíp, že každé uznesenie, vydané súdnym úradníkom, ktoré sa doručuje, môže byť naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdovať buď sudca, alebo predseda senátu toho istého správneho súdu. Aj tento prostriedok procesnej obrany je vylúčený len voči dôvodom uznesenia. Dôvoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch v znení neskorších predpisov vyplýva, že súdni úradníci sú štátni zamestnanci, ktorí sa podľa súčasnej úpravy delia do troch kategórií - vyšší súdni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxia. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou bolo v zmysle § 374 ods. 4 OSP proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa vždy príxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxnosti vyššieho súdneho úradníka podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 2 ods. 2, § 5 až 7, § 10, § 12 zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov;
§ 19 ods. 3 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxšou podmienkou na podanie sťažnosti je, že takéto rozhodnutie bolo vydané v ich neprospech, inak sudca alebo predseda senátu sťažnosť zamietne. Uznesxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktívnu procesnú legitimáciu na podanie sťažnosti. Na rozdiel od ustanovení Civilného sporového poriadku je okruh aktívne legitimovaných osôb forxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxíklad aj intervenient a iné subjekty konania (§ 93 až 95 CSP), svedkovia, znalci, tlmočníci, prokurátor.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxo na podanie sťažnosti
KOMENTÁR
Lehota na podanie sťažnosti je 15 dní od doručenia uznesenia. Pre zachovanie lehoty postačuje, ak je sťažnosť odovxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx x xxxx xxxx x zmysle § 70 SSP je možné zmeškanie lehoty na podanie sťažnosti odpustiť. Návrh na odpustenie zmeškania lehoty treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoty)
Súvisiace predpisy
Náležitosti sťažnosti
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxie robí,
-
akej veci sa týka,
-
čo sa podaním sleduje a
-
originál podpisu toho, kto podanie robí.
Sťažnosť musí mať aj osobitné náležixxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa doručenke má umožniť správnemu súdu zistiť, či bolo podané včas. Zároveň ide o kontrolnú otázku pre sťažovateľa, či sťažnosť podáva včas. Je potrebné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoslednou osobitnou náležitosťou je petit, výrok, akým navrhuje vo veci rozhodnúť. Ak podaná sťažnosť tieto náležitosti nemá, ustanovenia o odstraňoxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xapriek vadám konania.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 57 (všeobecné náležitosti podania), § 58 (odstraňovanie vád, ak nexxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Všeobecne uplatňovaným princípom je, že rozsah a dôvody sťažnosti možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. Toto ustanovenie súčasne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxislosti je dôležité ustanovenie § 157 SSP, ktoré vylučuje postup na odstraňovanie vád podľa § xx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xťažovateľ je oprávnený tieto nové skutočnosti a dôkazy uviesť.
Z dôvodovej správy
Pokiaľ ide o nové skutočnosti a dôkazy, sťažnosť je prípustná naxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx však pre sudcu správneho súdu pri rozhodovaní o sťažnosti bude rozhodujúci stav, ktorý tu je v čase jej vydania, musí správny súd prihliadnuť na tzv. novxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxny sudcu správneho súdu.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 154 (lehota a miesto na podanie sťažnosti)
Súvisiace predpisx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xSP sa nepoužijú. Správny súd je oprávnený pokračovať v konaní o podanej sťažnosti aj napriek vadám konania. Aj toto ustanovenie má mať vplyv na zefektíxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxace predpisy
Účinky sťažnosti
KOMENTÁR
Sťažnosť má ex lege suspenzívny účinok. Keďže toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxnesenie ukladá povinnosť, lehota na jej splnenie začína plynúť od doručenia uznesenia; jej uplynutím je uznesenie vykonateľné.
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxie o sťažnosti
KOMENTÁR
Podanie sťažnosti nemá devolutívny účinok, a preto funkčne príslušný na rozhodnutie o sťažnosti je správny súd, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xrejednáva v senátoch, niektoré však môžu prejednať a rozhodnúť sudcovia. V prípade vecí, v ktorých rozhoduje senát, bolo potrebné ustanoviť, ktorý zo xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxneho poriadku
§ 23 (organizácia a zloženie správnych súdov)
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
O sťažnosti rozhoduje sxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxsti rozhodne spravidla bez pojednávania. Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať; nariaďuje sa iba vtedy, ak by to bolo výnimočne potrebné, napríklax xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ďalšie zisťovania, ktoré sú potrebné na objasnenie skutočností uvedených v sťažnosti. Uvedené procesné úkony možno vykonať xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx7 a nasl. (uznesenie)
Súvisiace predpisy
KOMENTÁR
Za nedôvodnú je potrebné považovať aj sťažnosť podanú neoprávnexxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxj sťažnosti je uznesenie. Sudca alebo predseda senátu môže v rámci revíznej právomoci hneď zmeniť napadnuté uznesenie súdneho úradníka. V prípade zruxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xožné zrušením alebo zmenou napadnutého uznesenia podľa jeho povahy. Skutočnosť, že predseda senátu môže zrušiť napadnuté uznesenie súdneho úradníkx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xozlišovať na prípravnú písomnú fázu konania, v ktorej konajú súdni úradníci, a fázu meritórneho rozhodovania, v ktorej konajú sudcovia alebo senát.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxdiska hospodárnosti konania je opravný prostriedok proti rozhodnutiu o sťažnosti vylúčený. Nie je teda možné voči takémuto rozhodnutiu podať kasačnx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxžu byť predmetom preskúmania súdom v rámci meritórneho rozhodnutia.
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxvom poriadku so zohľadnením špecifík správneho súdnictva. Nová úprava má slúžiť na zefektívnenie a zjednodušenie doterajšej právnej úpravy trov konxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnie. Výdavky, ktoré vznikli pred začatím konania na správnom súde, nepatria medzi trovy konania, a teda ani trovy, ktoré vznikli v konaní pred orgánom vxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx nová úprava Správneho súdneho poriadku ani Civilného sporového poriadku už neuvádza ani príkladmo jednotlivé druhy trov konania. V § 137 OSP boli uvxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxonných zástupcov,
-
trovy dôkazov,
-
odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky,
-
náhrada výdavkov právnixxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x
-
odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.
Aby správny súd mohol výdavky uznať za trovy konania, musia byť preukázané, odôvodnené a účxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxaložené v priamej súvislosti s konaním pred správnym súdom. Podľa doterajšej praxe napríklad niektoré úkony neboli v správnom súdnictve považované zx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxdnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení neskorších predpisov;
§ 72 vyhlášky Ministerstva spravodlixxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov;
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2014, sp. zn. 6 M Cdo 9/2013:
Argumenty generálneho prokurátora neboli spôxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxé súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá OSP, že združenie vstupom do konania naplnilo svoj účel, ktorým je ochrana spotrebiteľa, a že ako vedľajší účxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx trovy konania sa považuje aj náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, boli vo vzťahu k prexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxpca účastníka konania (zastúpenie a vedľajšie účastníctvo sú dva odlišné právne inštitúty).
V preskúmavanej veci odôvodnili súdy v základnom konanx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia, poukazujúc na to, že vstúpil do množstva obdobných sporov, v ktorých vystupujú ako žalobcovia ním označené subjekty, a to bez ohľadu na stav konanix x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxje dojem, že účelom vstupu do konania nebola ochrana práv konkrétneho žalovaného (inak spotrebiteľa), ale získanie finančných prostriedkov v podobe xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxhrade trov konania. Pre všetky prípady rozhodovania súdu o náhrade trov konania platí zásada, podľa ktorej môže byť účastníkovi konania priznaná náhrxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxhodovania o náhrade trov konania pri plnom úspechu vo veci je táto zásada výslovne uvedená v § 142 ods. 1 OSP. Pojem "účelnosť" použitý v tomto ustanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxlnosti nákladov vynaložených na právne zastúpenie treba dôsledne rozlišovať, či právne zastúpenie advokátom je využitím ústavne zaručeného práva nx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxdných - skutkovo a právne takmer totožných veciach alebo zrejmá snaha zvýšiť náklady konania protistrane; porovnaj nález Ústavného súdu Českej repubxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x x xdo 5/2013, vyslovil záver, že trovy konania vzniknuté zastupovaním advokátom v tzv. hromadných (skutkovo a právne takmer totožných) veciach, kde sa oxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxne (účelne) vynaložené na riadne uplatnenie alebo bránenie práva na súde. Na tomto závere zotrváva aj v tejto veci, v ktorej je z obsahu spisu zrejmé, že vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxjadrení k žalobe vzniesol všeobecne formulovanú (prakticky formulárovú) námietku premlčania, aktualizovanú len o údaje žalovaného a údaje o indivixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxhodnutím bez pojednávania a že prípadného pojednávania sa on ani jeho zástupca nezúčastní a žiada konať a rozhodnúť v ich neprítomnosti, sa zastúpenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xneužitie práva na právnu ochranu. To má za následok povinnosť súdov konštatovať neúčelnosť nákladov vynaložených na právne zastúpenie, a teda ich nepxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxľa, mohol efektívne splniť aj bez vynaloženia nadbytočných nákladov na právne zastupovanie v každej skutkovo a právne takmer totožnej veci. Požiadavxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, či už v postavení vedľajšieho účastníka, alebo zástupcu, použil v súdnom konaní vo všetkých porovnateľných veciach.
Rozsudok Najvyššieho súdu Sx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxne zaručeným právom na právnu pomoc v zmysle dotknutého článku 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a trovy právneho zastúpenia sa vo všeobecnosti za úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xrov treba posudzovať samostatne. To platí aj pre trovy právnej pomoci.
Vychádzajúc z uvedeného, najvyšší súd nemohol hotové výdavky tak, ako ich právxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxn poznamenáva, že ak verejné vyhlásenie rozhodnutia najvyšším súdom bolo oznámené na štvrtok 14. júla 2011 o 10.30 hod. a právny zástupca cestoval osobxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx. augusta 2011, sp. zn. 10 Sžd 2/2010:
Podmienkou priznania trov konania úspešnému účastníkovi súdom je, že musí ísť o trovy konania potrebné na účelné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxé na bránenie práva žalobkyne. V konaní išlo o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného a táto vec si ani, podľa názoru odvolacieho súdu, nevyžadxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xalším postupom konaní postačovala prvá porada uskutočnená v rámci prvého úkonu, ktorým bolo prevzatie a príprava veci.
Prvostupňový súd úspešnej žaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xkutočne účelné vynaloženie trov vo forme zaplatenia odmeny znalca a tiež vzhľadom na dôvody, pre ktoré boli žalobe vyhovené, vypracovanie uvedeného zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxe ich uskutočnenie nebolo preukázané, rovnako, ako nebola ani odôvodnená potreba ich uskutočnenia pre riadne uplatnenie práv žalobkyne advokátom.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta. To však neznamená, že neúspešný účastník konania je povinný nahradiť všetky txxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxne vynaložené. V danom prípade krajský súd postupoval správne, keď konzultáciu s navrhovateľkou dňa 20.09.2010 nepovažoval za účelné trovy právneho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxvrhovateľku informovať a na ktoré by bolo potrebné reagovať.
R 21/2010:
Aj keď v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z.z. odmena advokátxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxené trovy konania v zmysle § 142 ods. 1 OSP x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxší súd Slovenskej republiky podanie žalovaného z 3. augusta 2015 nepokladal za účelne vynaložené, pretože jednak toto podanie nebolo vykonané jeho prxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xajvyššieho súdu SR z 15. februára 2011, sp. zn. 4 Sžf 1/2011:
Ohľadom nepriznaných úkonov právnej služby: písomné podanie na súd zo dňa 13.05.2009 a písxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxnými listami k dokladom, ktoré žalobca mohol do spisu založiť aj na pojednávaní. Podľa názoru najvyššieho súdu nie je možné tvrdiť, že sa týka úkonu vo vexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxdok Najvyššieho súdu SR z 1. júla 2009, sp. zn. 6 Sr 1/2009:
Výdavky spojené s osvedčením podpisov na splnomocnení (5,22 eur) nemožno považovať za účelnx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu SR z 3. septembra 2008, sp. zn. 2 Sžo 72/2008:
V súdnom preskúmavacom konaní sa priznávajú len trovy, ktoré vznikli (úspešným) účastníkom konania v sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), resp. podľa iného procesného predpisu, platného pre dané správne konanie. Výnimku z uvedenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xprávnym orgánom.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. augusta 2011, sp. zn. 5 Sžf 67/2011:
Náhradu cestovných výdavkov za pracovnú cestu z Košíc do Brxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxcovi nepriznal, pretože právny zástupca žalobcu vykonal pracovnú cestu výlučne za účelom účasti na vyhlásení rozsudku, ale aj za účelom štúdia spisovxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxlosti v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci z 13. decembra 2011, sp. zn. III. ÚS 557/2011-12, dáva do pozornosti, že trovy vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xároku alebo procesná ochrana proti takému tvrdenému nároku.
Účelnosť sa v zásade dá stotožniť s nevyhnutnosťou alebo právnou možnosťou vynaloženia xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxcnosti za účelne vynaložené trovy považujú. Trovy potrebné na účelné vynaloženie alebo ochranu práva sa však nemôžu posudzovať ako celok, a aj keď má účxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx trovy právnej pomoci.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. marca 2012, sp. zn. 5 Sžo 24, 25/2011:
Keďže z ustanovenia 250k ods. 1 a § 142 a nasl. OSP v spxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určovaní náhrady trov konania súd posudzuje účelnosť vynaložených trov a prizná náhradu výdavkov, ktoré boli potrebné na uplatnenie alebo bránenie pxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xísm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z.z. odmena advokátovi patrí aj za úkon, spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, túxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxpr. ZSP 17/2011), pričom žalobkyňa v danej veci zmenu advokáta nijako neodôvodnila. Taktiež pokiaľ ide o doplnenie návrhu na prerušenie konania z 21.0xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxeny v zmysle § 14 ods. 5 a § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.05.2010.
KOMENTÁR
Je potrebné rozlišovax xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o ich náhrade.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 163 (trovy konania)
Súvisiace predpisy
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxkéhoto dôkazu spojené výdavky, môže správny súd uložiť účastníkovi konania zložiť preddavok. Ide teda o fakultatívne oprávnenie súdu. Urobí tak samoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xťažnosť. Ak takéto uznesenie, ktorým sa ukladá povinnosť zložiť preddavok, vydá súdny úradník na základe poverenia sudcu, je proti nemu v zmysle § 152 x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu SR z 2. decembra 2015, sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014). Obdobne boli preddavky na trovy dôkazov upravené v doterajšej úprave § 141 OSP. Následkom nezloženia prxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxnaní úspešný, preddavok na trovy dôkazu možno považovať za trovy konania, ktoré môžu byť neúspešnému účastníkovi konania uložené k náhrade.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2015, sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014:
Úrad priemyselného vlastníctva SR sa nemôže zbaviť xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxedmetu jeho pôsobnosti. K jednotlivým skutkovým okolnostiam môžu účastníci konania predkladať znalecké posudky, ktoré môžu plniť aj funkciu oponenxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxery vyslovené Úradom v jeho rozhodnutiach, je úlohou súdu v správnom súdnictve vykonať kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie pochybností, kxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxministratívneho rozhodnutia. Správny súd by nariadením kontrolného znaleckého dokazovania nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní sxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxazovania na posúdenie technického stavu veci, ktorý patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Oslobodenie ox xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov je upravené osobné a vecné oslobodenie od súdnych poplatkov. Správneho súdnictva sa týkajú konania podľa § 4 ods. 1 písm. c), f), i) zákona č. 71xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxého dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a príspevkov, pomoci v hmotnej núdzi, pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, socixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxsti orgánu verejnej správy.
Osobné oslobodenie sa v konaní pred správnym súdom vzťahuje podľa § 4 ods. 2 písm. b), c), g), l), m), t) zákona č. 71/19xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
-
prokurátor v konaní začatox xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a colníci v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a žalôb alebo návrhov na začatie konania, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.
V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Okrem týchto konaní však môže účastník konania podať návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dôvody, ktoré odôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, a podpis. Ak sa návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov podáva už v prebiehajúxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, postupuje sa podľa § 58 SSP. Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, alebo sa opraxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadku ponechala na úvahe správneho súdu, čo bude považovať za dôvody na oslobodenie od súdnych poplatkov. Ten, kto požiadal o oslobodenie od súdnych popxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdy fyzickej osoby. U právnickej osoby sú zdravotné či rodinné pomery
a priori
vylúčené, ale ani právnickú osobu nemožno vylúčiť z rozhodovania o oslobxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxnutia Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2007, sp. zn. 5 Obo 91/2007, z 30. júla 2008, sp. zn. 5 Obo 68/2008, zo 17. mája 2012, sp. zn. 8 Sžf 48/2011: "ak ide o oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxdného zo základných pojmových znakov podnikania a pokiaľ by zákonodarca okolnostiam takejto povahy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxení, ktoré upravujú vecné alebo osobné oslobodenie od súdneho poplatku v § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z rexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmery žalobcu ako právnickej osoby by odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov, pokiaľ by sa dostal do ťaživej finančnej situácie z dôvodov, ktorx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a prehodnotil, čo vyplýva z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2008, sp. zn. 1 Obo 9/2008, z 30. júla 2009, sp. zn. 5 Obo 127/2008, 5 Obo 128/2008, 5 Oxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxadom pre takéto rozhodnutie je skutočnosť, že to pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxpodnikateľa. Zamietnutie návrhu obchodnej spoločnosti s odôvodnením, že by sa tým prenášalo podnikateľské riziko na štát, nemá oporu v zákone. Pri prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxe oslobodenia by sa rovnako mohlo považovať za nespravodlivé zvýhodnenie oproti inému účastníkovi." Napríklad aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 5x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxu súdneho poplatku aj na povahu uplatňovaného nároku. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, súd berie ohľad aj na povahu ich podnikatexxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxť paušálnym dôvodom na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov."
Pomery, ktoré odôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov, boli doteraz forxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxára 2012). Oproti predchádzajúcej právnej úprave v Občianskom súdnom poriadku bolo z rozhodovania o oslobodení od súdnych poplatkov vypustené posudxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxjme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 57 (všeobecné náležitosti podania), § xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Samotné vyhlásenie konkurzu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
KOMENTÁR K § 167 AŽ 169
Doterajšia úprava týkajúca sa priznávania náhrady trov konania bola založená na princípe, že náhrada trov konania xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xastával v otázke priznávania trov konania ďalšiemu účastníkovi konania. Doterajšia právna úprava v Občianskom súdnom poriadku neupravovala jednozxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xiež nemal byť zaťažený povinnosťou znášať trovy konania v prípade jeho úspechu. Doteraz boli na tento problém rôzne názory - rozhodnutie Najvyššieho sxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxhodnutí z 30. mája 2012, sp. zn. 2 Sžp 25/2011, Najvyšší súd SR konštatoval, že pribranému účastníkovi konania v správnom súdnictve neprináleží náhradx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť majú voči účastníkovi konania, ktorý nebol v konaní úspešný, právo na náhradu iba tých trov, ktoré ix xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxv konania. V Českej republike sa Najvyšší správny súd ČR k otázke priznávania trov ďalším účastníkom vyjadril napríklad v rozhodnutí z 28. apríla 2015, xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxení, stává se (vedle žalobce a žalovaného) účastníkem řízení před Nejvyšším správním soudem. Je proto i v jejím případě nutno o nákladech řízení o kasačxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxutí Najvyššieho správneho súdu ČR v tom, že aj ďalšiemu účastníkovi, osobe zúčastnenej na konaní a zainteresovanej verejnosti patrí náhrada trov konaxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xalobca má právo na úplnú náhradu trov konania, ak správny súd zrušil rozhodnutie orgánu verejnej správy z dôvodu, že bolo vydané na základe neúčinného pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxzaný rozsahom a dôvodmi žaloby.
Ustanovenie § 167 odsek 3 SSP upravuje situácie, keď z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné rozhodnúť o neprxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy hodné osobitného zreteľa" bol formulovaný v rozhodovacej činnosti súdov a líši sa od okolností každého jednotlivého prípadu.
Z dôvodovej správy k x xxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, ale len ak to možno spravodlivo požadovať. Pôjde najmä o prípady šikanóznych žalôb. Aj pre žalovaného platí, že musí ísť o dôvodne vynaložené trovy. V txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnému orgánu štátnej správy tým, že udelil plnú moc advokátovi, keďže obhajovať na správnom súde nimi vydané rozhodnutia predstavuje samozrejmú súčasx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxo poukázať napríklad na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 9. septembra 2004, sp. zn. II. ÚS 78/03, ktorý vychádza z predpokladu, že kvalifikoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxžbe, by nemali využívať právnu pomoc súkromnej sféry, ktorej by náhradu trov konania musel platiť v prípade neúspechu druhý účastník.
Pre pomer úspxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xrávo na náhradu trov konania. Vo výnimočných prípadoch mu však môže byť priznané právo na náhradu trov konania - napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx. a), b) (rozhodnutie o správnej žalobe), § 206 ods. 5 (správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia)
JUDIKATÚRA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxbám zúčastněným na řízení, které v tomto postavení (narozdíl od stěžovatele) setrvaly. V jejich případě bylo postupováno dle § 60 odst. 5 s. ř. s. (ve s poxxxx x x xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerou jí soud uložil. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že u žádnx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxk, že jim toto právo nepřiznal.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. mája 2008, sp. zn. 1 Sžo 100/2007:
Výnimkou zo zásady zodpovednosti za výsledok je xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xáhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznal. Aplikácia ustanovenia § 150 OSP pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Je zrejmé, že musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobitného zreteľa odvolací súd prihliadol na postoj právneho zástupcu žalobcu, ktorého podanie - odvolanie proti rozsudku krajského súdu, vzhľadox xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxed Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako súdom odvolacím, a preto žalobcovi napriek úspechu vo veci nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na ustanovenie § 150 OSP, považujúc za dôvody hodné osobitného zreteľa vonkajšie okolnosti, majúce za následok zrušenie napadnutých rozhodnutí, ktoxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxej právnej úpravy, x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx súdnictve náhrada trov konania prislúcha iba úspešnému žalobcovi a že žalovaný správny orgán zo zákona právo na náhradu trov konania nemá, pričom vzhľxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxukazuje aj na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci z 9. septembra 2004, sp. zn. II. ÚS 78/03, z ktorého, okrem iného, vyplýva aj konštatovanxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvom svojich zamestnancov, a preto trovy spojené so zastúpením advokátom sa nepovažujú za účelne vynaložené trovy potrebné na uplatňovanie alebo bránxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky z 10. novembra 2009, sp. zn. III. ÚS 212/09-26: "Ustanovenie § 250k Občianskeho súdneho poriadku umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxe uvedeného ustanovenia uvádza okolnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré zákon neuvádza ani exemplifikatívne, čo však neznamená, že tým vytvára prixxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxti úspešnému účastníkovi pripúšťa len ako výnimku zo všeobecného procesného princípu zodpovednosti za výsledok sporového konania." Z citovaného náxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxom konaní. Z iného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. II. ÚS 351/09-33 z 15. decembra 2009) zasa vyplýva, že za dôvod hodný osobitného zxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe zákona, resp. predstavuje nezákonný postup. Takýto výklad by bol arbitrárny, lebo zásadne popiera účel a význam tohto ustanovenia.
Rozsudok Najxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxiznať len úspešnému žalobcovi. Rozhodovanie o trovách konania vo veciach správneho súdnictva je odlišné od rozhodovania o trovách v obvyklých občianxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxm vydal. Zákonodarca začlenil do právneho poriadku v § 250k ods. 1 OSP len právo žalobcu na náhradu trov konania, čo znamená, že niet právneho a zákonnéhx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxému náhradu trov konania nepriznať. Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, napríklad rozhodnutia najvyššieho súdu pod sp. zn. 2 xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xn. 5 Sžp 14/2011 z 24. novembra 2011, sp. zn. 1 Sžo KS 40/2006.
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 31. marca 2015, sp. zn. 7 Afs 11/2014 (S 3228 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxně úspěšnému správnímu orgánu zásadně nepřizná.
KOMENTÁR K § 167 AŽ 169
Doterajšia úprava týkajúca sa priznávania náhrady trov konxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxikácie, čo malo za následok jej nejednotnosť. Problém nastával v otázke priznávania trov konania ďalšiemu účastníkovi konania. Doterajšia právna úpxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčastník konania sa ním nestal z vlastnej vôle, preto by tiež nemal byť zaťažený povinnosťou znášať trovy konania v prípade jeho úspechu. Doteraz boli na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxznaná náhrada trov konania voči žalobcovi, pričom v rozhodnutí z 30. mája 2012, sp. zn. 2 Sžp 25/2011, Najvyšší súd SR konštatoval, že pribranému účastnxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvení § 169, keď výslovne uviedol, že ďalší účastník, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť majú voči účastníkovi konania, ktorý nebol x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxitného zreteľa im môže byť priznaná náhrada aj iných trov konania. V Českej republike sa Najvyšší správny súd ČR k otázke priznávania trov ďalším účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx242: "Podá-li kasační stížnost osoba zúčastněná na řízení, stává se (vedle žalobce a žalovaného) účastníkem řízení před Nejvyšším správním soudem. Jx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx a žalovanému bude v těchto případech nutno uvážit, čí pozici taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, osobe zúčastnenej na konaní a zainteresovanej verejnosti patrí náhrada trov konania v konaní pred správnym súdom podľa úspešnosti.
Ustanovenix x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxl rozhodnutie orgánu verejnej správy z dôvodu, že bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu alebo že ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákonx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xpravuje situácie, keď z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné rozhodnúť o nepriznaní náhrady trov konania aj v prípadoch procesnej úspešnosti. xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxsti súdov a líši sa od okolností každého jednotlivého prípadu.
Z dôvodovej správy k § 168 SSP
Toto ustanovenie vyjadruje novú zásadu, v zmysle ktorex xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xikanóznych žalôb. Aj pre žalovaného platí, že musí ísť o dôvodne vynaložené trovy. V týchto prípadoch bude musieť správny súd napríklad starostlivo zvxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxže obhajovať na správnom súde nimi vydané rozhodnutia predstavuje samozrejmú súčasť povinností vyplývajúcich z bežnej správnej agendy, ku ktorej je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy z 9. septembra 2004, sp. zn. II. ÚS 78/03, ktorý vychádza z predpokladu, že kvalifikovaní štátni zamestnanci, ktorých postavenie, práva a povinnostix xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxhradu trov konania musel platiť v prípade neúspechu druhý účastník.
Pre pomer úspechu žalovaného, rovnako ako pri čiastočnom úspechu žalobcu, plaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxe byť priznané právo na náhradu trov konania - napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2013, sp. zn. 7 Sži 7/2013.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx § 206 ods. 5 (správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxstavení (narozdíl od stěžovatele) setrvaly. V jejich případě bylo postupováno dle § 60 odst. 5 s. ř. s. (ve s pojení s § 120 s. ř. s.), dle kterého osoba zúčaxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxetele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že u žádné ze zúčastněných osob nebyla splněna žádnx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxk Najvyššieho súdu SR z 27. mája 2008, sp. zn. 1 Sžo 100/2007:
Výnimkou zo zásady zodpovednosti za výsledok je ustanovenie § 150 OSP, ktoré umožňuje súdux xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xlebo sčasti nepriznal. Aplikácia ustanovenia § 150 OSP pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxsti neprizná. Je zrejmé, že musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxol na postoj právneho zástupcu žalobcu, ktorého podanie - odvolanie proti rozsudku krajského súdu, vzhľadom na obsah a rozsah podľa odvolacieho súdu nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xko súdom odvolacím, a preto žalobcovi napriek úspechu vo veci nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. novembxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxdy hodné osobitného zreteľa vonkajšie okolnosti, majúce za následok zrušenie napadnutých rozhodnutí, ktorých pôvod bol však mimo účastníkov konanixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxrými mravmi zaviazať ho k náhrade trov konania.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xalovaný správny orgán zo zákona právo na náhradu trov konania nemá, pričom vzhľadom na ustanovenie § 246c ods. 1 veta prvá OSP použitie ustanovenia § 14x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxembra 2004, sp. zn. II. ÚS 78/03, z ktorého, okrem iného, vyplýva aj konštatovanie, že štátne orgány sú dostatočne personálne aj finančne vybavené na tox xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm sa nepovažujú za účelne vynaložené trovy potrebné na uplatňovanie alebo bránenie práva v konaní pred súdom.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. máxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxianskeho súdneho poriadku umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia priznal tomu účastníkovi, ktorému inak xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré zákon neuvádza ani exemplifikatívne, čo však neznamená, že tým vytvára priestor na voľnú úvahu súdu. Hranice sudcovskej úvahy sú dané účelom právnxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxsného princípu zodpovednosti za výsledok sporového konania." Z citovaného nálezu tiež vyplýva právny názor, že nepriznaním účelne vynaložených trox xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xI. ÚS 351/09-33 z 15. decembra 2009) zasa vyplýva, že za dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxtrárny, lebo zásadne popiera účel a význam tohto ustanovenia.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. mája 2008, sp. zn. 3 Szd 2/2012:
V konaní o žalobách xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxch správneho súdnictva je odlišné od rozhodovania o trovách v obvyklých občianskosúdnych konaniach. Žalovaný zo zákona nemá nárok na náhradu trov konxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxn právo žalobcu na náhradu trov konania, čo znamená, že niet právneho a zákonného podkladu na priznanie náhrady trov úspešnému žalovanému v konaní vo vexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu, napríklad rozhodnutia najvyššieho súdu pod sp. zn. 2 Sžp 9/2011 z 21. marca 2012, sp. zn. 2 Sžo 119/2009 zo 16. februára 2010, sp. zn. 8 Sžo 215/201x x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávneho súdu ČR z 31. marca 2015, sp. zn. 7 Afs 11/2014 (S 3228 Sb. NSS, www.nssoud.cz):
Náhradu nákladů spojených s účastí pracovníků správního orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xx xxx
Doterajšia úprava týkajúca sa priznávania náhrady trov konania bola založená na princípe, že náhrada trov konania patrí iba úspešnému žalobcovi. Tátx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xonania ďalšiemu účastníkovi konania. Doterajšia právna úprava v Občianskom súdnom poriadku neupravovala jednoznačne otázku priznania náhrady trox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znášať trovy konania v prípade jeho úspechu. Doteraz boli na tento problém rôzne názory - rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 21. októbra 2009, sp. zn. 2 Sžx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx 25/2011, Najvyšší súd SR konštatoval, že pribranému účastníkovi konania v správnom súdnictve neprináleží náhrada trov právneho zastúpenia. Správnx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxovaná verejnosť majú voči účastníkovi konania, ktorý nebol v konaní úspešný, právo na náhradu iba tých trov, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvyšší správny súd ČR k otázke priznávania trov ďalším účastníkom vyjadril napríklad v rozhodnutí z 28. apríla 2015, sp. zn. 4 As 251/2014-89, ktoré vychxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxaného) účastníkem řízení před Nejvyšším správním soudem. Je proto i v jejím případě nutno o nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodnout ve smyslu pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcky podporuje." Stotožňujeme sa s názorom uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trov konania v konaní pred správnym súdom podľa úspešnosti.
Ustanovenie § 167 odsek 2 SSP predstavuje doterajšie ustanovenie druhej vety § 250k odxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxčinného právneho predpisu alebo že ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený. V zmysle § 134 ods. 2 písm. a), b) SSP nie je správny súd v týchto bxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnúť o nepriznaní náhrady trov konania aj v prípadoch procesnej úspešnosti. Ide o výnimočné ustanovenie, ktoré je potrebné vykladať reštriktívne. Pojxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxj správy k § 168 SSP
Toto ustanovenie vyjadruje novú zásadu, v zmysle ktorej má právo na náhradu trov konania aj žalovaný, a to podľa pomeru svojho úspecxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trovy. V týchto prípadoch bude musieť správny súd napríklad starostlivo zvažovať, či možno od žalobcu spravodlivo žiadať, aby nahradil trovy vzniknuxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjmú súčasť povinností vyplývajúcich z bežnej správnej agendy, ku ktorej je orgán personálne aj finančne zo štátneho rozpočtu vybavený. V tejto súvislxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xvalifikovaní štátni zamestnanci, ktorých postavenie, práva a povinnosti, rovnako, ako aj zodpovednosť sú dostatočne podrobne upravené v zákone o štxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx pomer úspechu žalovaného, rovnako ako pri čiastočnom úspechu žalobcu, platí primerane ustanovenie § 245 ods. 2 CSP (§ 25 veta prvá).
Žalovaný v zásxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšieho súdu SR z 27. novembra 2013, sp. zn. 7 Sži 7/2013.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x06 ods. 5 (správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 1xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxavení (narozdíl od stěžovatele) setrvaly. V jejich případě bylo postupováno dle § 60 odst. 5 s. ř. s. (ve s pojení s § 120 s. ř. s.), dle kterého osoba zúčastxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že u žádné ze zúčastněných osob nebyla splněna žádná zx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xajvyššieho súdu SR z 27. mája 2008, sp. zn. 1 Sžo 100/2007:
Výnimkou zo zásady zodpovednosti za výsledok je ustanovenie § 150 OSP, ktoré umožňuje súdu, axx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbo sčasti nepriznal. Aplikácia ustanovenia § 150 OSP pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky prexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxi neprizná. Je zrejmé, že musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolnoxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na postoj právneho zástupcu žalobcu, ktorého podanie - odvolanie proti rozsudku krajského súdu, vzhľadom na obsah a rozsah podľa odvolacieho súdu nesxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx súdom odvolacím, a preto žalobcovi napriek úspechu vo veci nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. novembra xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx hodné osobitného zreteľa vonkajšie okolnosti, majúce za následok zrušenie napadnutých rozhodnutí, ktorých pôvod bol však mimo účastníkov konania, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxmi mravmi zaviazať ho k náhrade trov konania.
Rozsudok xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxávny orgán zo zákona právo na náhradu trov konania nemá, pričom vzhľadom na ustanovenie § 246c ods. 1 veta prvá OSP použitie ustanovenia § 142 OSP v spráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. II. ÚS 78/03, z ktorého, okrem iného, vyplýva aj konštatovanie, že štátne orgány sú dostatočne personálne aj finančne vybavené na to, aby svoje vxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxujú za účelne vynaložené trovy potrebné na uplatňovanie alebo bránenie práva v konaní pred súdom.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. mája 2010, sp. xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxdneho poriadku umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia priznal tomu účastníkovi, ktorému inak patrí náhraxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxuvádza ani exemplifikatívne, čo však neznamená, že tým vytvára priestor na voľnú úvahu súdu. Hranice sudcovskej úvahy sú dané účelom právnej úpravy náxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxípu zodpovednosti za výsledok sporového konania." Z citovaného nálezu tiež vyplýva právny názor, že nepriznaním účelne vynaložených trov konania doxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx-33 z 15. decembra 2009) zasa vyplýva, že za dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nemožno povxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxo zásadne popiera účel a význam tohto ustanovenia.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. mája 2008, sp. zn. 3 Szd 2/2012:
V konaní o žalobách proti rozhoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo súdnictva je odlišné od rozhodovania o trovách v obvyklých občianskosúdnych konaniach. Žalovaný zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania. Správxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxbcu na náhradu trov konania, čo znamená, že niet právneho a zákonného podkladu na priznanie náhrady trov úspešnému žalovanému v konaní vo veciach správxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nepriznať. Uvedené xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxx2009 zo 16. februára 2010, sp. zn. 8 Sžo 215/2010 z 22. júna 2011, sp. zn. 2 Sžf 23/2010 z 21. júla 2010, sp. zn. 5 Sžp 14/2011 z 24. novembra 2011, sp. zn. 1 xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xpojených s účastí pracovníků správního orgánu u jednání správního soudu soud dle § 60 odst. 7 s. ř. s. procesně úspěšnému správnímu orgánu zásadně nepřixxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe o prípady, keď bola žaloba odmietnutá podľa § 98 SSP alebo konanie bolo podľa § 99 SSP zastavené. Ďalej sú to prípady, keď bolo konanie pred správnym súxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxnej žalobe v zmysle § 412 a nasl. SSP nemá žiaden z účastníkov konania právo na náhradu trov konania.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriaxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
Uvedené ustanovenie vyjadruje zásadu procesnej zodpovednosti, ktorá sa uplatňovala aj doteraz. Ak niekto z účastníkov konxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxh konania. Jeden by vyjadroval úspech v konaní a tomu účastníkovi by boli priznané trovy konania a druhý výrok by vyjadroval procesnú zodpovednosť, a texx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxmožno ju vylúčiť, preto bolo potrebné upraviť aj náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov svedka. Rovnako bolo potxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe. Náhradu týchto výdavkov si svedok a znalec musia uplatniť do 10 dní od podania výpovede pred správnym súdom. Žiadosť na náhradu výdavkov musí byť x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na ich náhradu. Podľa doterajšej úpravy bola v § 139 ods. 1 OSP lehota na uplatnenie si svedočného stanovená len na tri dni. V súlade s § 200 ods. 2 CSP je spxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeho poriadku
§ 163 (trovy konania), § 173 (výdavky inej osoby)
Súvisiace predpisy
Z dôvodovej spxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxravené výdavky svedka. Ustanovenie pokrýva aj potenciálne výdavky štátu.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
Súvisiaxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxriadku, preto pri náhrade trov znaleckého dokazovania odkazuje na zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Súvisiace usxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov;
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Rekodifikácia zmenila aj koncepciu rozhodovania o trovách súdneho konania. O nároku na náhradu trov konania sa podľa súčasnej právnej úpravy rozhodxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xbčianskeho súdneho poriadku do troch dní od vyhlásenia rozhodnutia trovy konania aj vyčísliť. Povinnosť vyčíslenia trov konania účastníkovi konanxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxvnej služby, ktoré nevyplývajú z obsahu súdneho spisu. Takéto úkony bude musieť účastník konania správnemu súdu preukázať. Ide napríklad o ďalšiu porxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxvodnosť (napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2010, sp. zn. 5 Sžo 253/2010, z 23. augusta 2011, sp. zn. 10 Sžd 2/2010). Rozhodnutie o nárxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxov konania vo výške 100%";
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo právoplatnosti rozhodnutia. Súdny úradník posúdi jednotlivé úkony, za ktoré sa priznáva náhrada trov konania, z obsahu spisu. Ide najmä o úkony, akýxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xude musieť účastník konania, resp. advokát tieto preukázať. V ustanoveniach Správneho súdneho poriadku aj Civilného sporového poriadku však absenxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xúdneho poriadku aj Civilného sporového poriadku nie sú stanovené lehoty na rozhodnutie súdneho úradníka o výške náhrady trov konania. V tejto súvislxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxá koncepcia procesných kódexov stavia na arbitrárnom poriadku a na princípe tzv. silného sudcu. Sudca je, okrem iného, zodpovedný za časové hľadisko vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xredseda každého jednotlivého súdu môže interným predpisom, tzv. Spr, ustanoviť napríklad, že o výške náhrady trov konania rozhodujú súdni úradníci v xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výške náhrady trov konania, no až následne účastník konania správnemu súdu doručí návrh s uplatnením ďalších trov konania (ďalšia porada s advokátom, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. O podanej sťažnosti rozhoduje správny súd, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Vo veci, v ktorej koná a rozhoduje senát správneho súdu, je na rozhodnuxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxť zamietnuť alebo napadnuté uznesenie zrušiť alebo zmeniť. V prípade, ak správny súd zruší napadnuté uznesenie a vec vráti na ďalšie konanie, je súdny úxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákonodarca ustanovil lehotu na zaplatenie trov konania najmenej na 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Vyplynulo to z poznatkov súdnej praxe, keďžx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxv konania určoval spravidla 30-dňovú lehotu na náhradu trov konania (napr. rozhodnutia z 11. júna 2013, sp. zn. 3 Sž 24/2012, z 1. júla 2015, sp. zn. 4 Sžo 6xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe právnych služieb v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Uvedené ustanovenie upravuje tzv. platobné miesto náhrady trov konania. xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxnia si môže zvoliť advokáta, ktorý má byť označený za prijímateľa náhrady trov konania. Súdny úradník by mal na takýto návrh účastníka konania prihliadxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdného advokáta. Určenie prijímateľa náhrady trov konania je nevyhnutnou súčasťou uznesenia o výške náhrady trov konania.
Súvisiace ustanovenia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov
JUDIKATÚRA
Trovy konania, prisúdené účastníkovi zastupovanému advokátom alebo komerčným právnikom za zastupovanie, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xlebo komerčný právnik nemôže podať návrh na výkon rozhodnutia vo vlastnom mene, ale len ako zástupca účastníka, ak má splnomocnenie na podanie tohto náxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlom tomu účastníkovi, ktorého v súdnom konaní zastupoval; môže tak urobiť len ako zástupca účastníka.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVNA ŽALOBA
PRVÁ Hxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxožené na typových žalobách (§ 6 ods. 2 SSP), ktoré upravujú právny režim tejto ochrany.
Všeobecnou subsidiárnou formou typovej ochrany je konanie o xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx k) SSP].
Základným znakom je, že ide o ukrátenie na vlastných subjektívnych právach žalobcu. Žalobca sa preto touto žalobou nemôže domáhať ochrany xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xSP). Ako žalobca však musia vystupovať tieto osoby, pretože nedostatok procesnej spôsobilosti nemá vplyv na ich právnu a procesnú subjektivitu (§ 35 Sxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxcami, nemôže ujmu, spôsobenú jej členovi rozhodnutím orgánu verejnej správy, pociťovať ako vlastnú a vystupovať ako žalobca, ale môže vystupovať iba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxgánu verejnej správy môže vystupovať iba prokurátor alebo iný subjekt na to výslovne oprávnený zákonom.
Vo vlastnom mene a na ochranu verejných práx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxloba), § 62 (zmena žaloby), § 63 (späťvzatie žaloby)
Žalobná legitimácia
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xdministratívneho konania, voči ktorému bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým bol ukrátený na svojich právach alebo právom chráxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxx x xxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxé ukrátenie rozširujú aj na intenzitu spočívajúcu v priamom dotknutí na právach. Pôvodný koncept ukrátenia, spočívajúci na tom, že muselo dôjsť k zmenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxmotnej účasti v administratívnom konaní. V prípade pochybností má však správny súd vždy možnosť žiadať žalobcu, aby dotknutie na právach podrobne opíxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xeho protestu. Prokurátor žalobou nenapadá rozhodnutie, ktorým nebolo vyhovené jeho protestu, ale protestované rozhodnutie s cieľom dožadovať sa suxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxjmu v oblasti životného prostredia a bola legislatívne upravená vo veciach na základe požiadavky vyplývajúcej z rozsudku Súdneho dvora Európskej únix xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxrocesná spôsobilosť)
Súvisiace predpisy
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, správny poriadok;
zákon č. 543/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxbná legitimácia v správnych žalobách je viazaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 SP ako ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať. Správny súd preto musí ako predbežnú otázku vyhodnotiť, či opxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektom je orgán verejnej správy, ktorý opomenul žalobcu pojať do konania. Ide teda o prvostupňový orgán verejnej správy. V tomto prípade je potrebné určxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx lehoty na doručenie nastáva vykonateľnosť uznesenia správneho súdu podľa odseku 1 komentovaného ustanovenia a splnenie povinnosti možno vymôcť uloxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxministratívnom konaní podané odvolanie. Doručením rozhodnutia plynie opomenutému účastníkovi lehota na podanie odvolania voči administratívnemx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka sa prejavuje princíp subsidiarity správneho súdnictva.
K odseku 4
Odpadá dôvod na pokračovanie v konaní pred správnym súdom.
K odsekx x
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtému účastníkovi mu plynie od doručenia rozhodnutia lehota na podanie žaloby
K odseku 6
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak má opomenutý účastnxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vyčerpať opravné prostriedky v administratívnom konaní. Až následne môže podať správnu žalobu. Ide tu o realizáciu princípu subsidiarity.
K odsekx x
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxe podľa § 98 písm. e) SSP.
Súvisiace predpisy
§ 14 SP (účastníci konania)
Žalovaný
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxávy, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, ktoré žalobca robí predmetom súdneho prieskumu zákonnosti tým, že ho v žalobnom návrhu žiada xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxbsidiarity správneho súdnictva, ktorý pred podaním žaloby vyžaduje vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov v administratívnom konaní. V závisxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxvnom prostriedku (o odvolaní alebo o rozklade). Ak takýchto orgánov niet, potom je pasívne legitimovaný orgán verejnej správy, ktorý vydal napadnuté xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxobcu upozorní a vyzve ho na jeho odstránenie (§ 59 ods. 2 SSP).
K odseku 2
Ak je žalobcom prokurátor (§ 178 ods. 2 SSP), žalobou nenapáda rozhodnutie, kxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa v konaní pred správnym súdom. V prípadoch žalôb prokurátora nemusí dôjsť k vyčerpaniu riadnych opravných prostriedkov v administratívnom konaní z dxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxívneho konania, účastník nemal dôvod vyčerpať riadne opravné prostriedky. Je pritom verejným záujmom, aby nedochádzalo k porušeniu zákona nielen v nxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxrý rozhodol v poslednom stupni, a to bez ohľadu na skutočnosť, či došlo k vyčerpaniu riadnych opravných prostriedkov v administratívnom konaní.
Zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvneho konania. Obdobne k porušeniu zákona mohlo dôjsť v prospech účastníka administratívneho konania, ktorý nemal dôvod podávať odvolanie. Žalovanxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prechodu rozhodovacej právomoci z orgánu verejnej správy, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, na nový orgán verejnej správy v období xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxdoch spojené aj so zánikom orgánu). Žalovaným je ten orgán, na ktorý prešla rozhodovacia pôsobnosť. V prípade, že dôjde k tejto skutočnosti počas súdnexx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xčasné podanie správnej žaloby (v lehote dvoch mesiacov) je procesnou podmienkou, nedostatok ktorej nie je odstrániteľný. Zmeškanie lehoty (§ 181 odsx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxčiatku plynutia lehôt.
Oznámenie rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy je termín, ktorý v správnom konaní používa správny poriadokx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xe dňom oznámenia. Oznámiť rozhodnutie možno aj ústnym vyhlásením, pokiaľ sa účastník vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia. Ak sa namiesto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia Správneho súdneho poriadku
§ 98 ods. 1 písm. d) (odmietnutie žaloby)
Súvisiace predpisy
§ 51 ods. 1, 2, 3 SP (spôsoby oznámenia rozhodnutíx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtanovenie § 250b ods. 1 OSP, ktoré vyjadruje koncentračnú zásadu uplatňovanú v správnom súdnictve. Zmeškanie lehoty na podanie žaloby nie je možné odpxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stupni, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Lehota daná v § 250b OSP na podanie správnej žaloby ku dňu podania návrhu v predmetnej veci 04.01.2006 zjavne uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxa v zmysle § 250b ods. 1 OSP je lehotou procesnou, a teda je zachovaná, pokiaľ sa žaloba najneskôr v jej posledný deň odovzdá na pošte. Tento záver vychádzx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxu aj v tom, že táto lehota je určená na urobenie procesného úkonu - podanie žaloby v správnom súdnictve. Podanie žaloby nemôže byť v žiadnom prípade obmedxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xm. m. nález Ústavného súdu SR z 3. júla 2003, sp. zn. IV. ÚS 62/03-39).
Krajský súd odôvodnil hmotnoprávnu povahu lehoty tým, že dochádza k novému prejedxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxnania o žalobe podľa druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku kompetencie ani postavenie správneho orgánu, nerozhoduje meritórne vo veci, o ktorex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxosti správnej žaloby
KOMENTÁR
K odseku 1 písm. a)
Napriek tomu, že každé podanie sa posudzuje podľa obsahu, obligatórnou náležitosťou jx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxho správne určenie si už pri registrácii žaloby vyžaduje jednoznačný údaj o tom, akého právneho režimu sa žalobca dovoláva. Aj z tohto dôvodu je v správnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx v záujme žalobcu, aby bol obsah žaloby v súlade s označením druhu žaloby.
K odseku 1 písm. b)
Žalobca musí označiť úplný okruh účastníkov konania podxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Ak sa na administratívnom konaní zúčastňovali iní účastníci konania, ktorí sú v rozhodnutí uvedení, žalobca ich v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo záväzné pre všetkých účastníkov konania a vytvorilo pre nich novú právnu situáciu. Zrušením rozhodnutia alebo opatrenia v konaní pred správnym súdox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíka konania sa ďalší účastníci môžu vzdať (§ 32 ods. 4 SSP).
K odseku 1 písm. c)
Označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia je spravidla číslxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xde o rozhodnutie oznámené v inej ako písomnej forme, je potrebné ho označiť jeho opisom a dátumom vydania, prípadne uviesť, v akom administratívnom konxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx či jednotlivé výroky sú oddeliteľné a majú samostatnú povahu. V súdnej praxi sa vyskytujú napríklad prípady, keď v rámci rozhodnutia o vyvlastnení žalxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx spája začatie plynutia lehoty na podanie správnej žaloby (§ 181 SSP). Táto povinnosť súčasne predstavuje kontrolný mechanizmus pre žalobcu, aby si ovxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 písm. d) SSP].
Ak sa žalobca považuje za opomenutého účastníka v administratívnom konaní v dôsledku nedoručenia napadnutého rozhodnutia alebo oxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xehota troch rokov (§ 179 ods. 1 SSP).
K odseku 1 písm. e)
Žalobné body sú jadrom správnej žaloby. Môžu spočívať v skutkových dôvodoch alebo právnych dxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxj správy. Právne dôvody spočívajú spravidla v inom spôsobe výkladu právnych predpisov, ako zvolil orgán verejnej správy v napadnutom rozhodnutí. Môžx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxé práva v Štrasburgu alebo Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Právne dôvody sa týkajú vždy aplikácie konkrétnej právnej normy. Žalobca by mal pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxé body spočívajúce v skutkových tvrdeniach spravidla nedostatočne zisteného skutkového stavu. V tom prípade je povinný označiť dôkazy, ktoré žiada, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xčastníkov konania).
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxhoty ustanovenej na podanie žaloby (§ 181 ods. 1 SSP).
K odseku 1 písm. h)
Žalobný návrh spočíva v presnej formulácii výroku rozsudku, ktorý žiada, axx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
K odseku 2 písm. a)
Z dátumu udelenia splnomocnenia advokátx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnickom vzdelaní druhého stupňa (§ 489 SSP).
K odseku 2 písm. c)
Vyhotovenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy sa prexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxívneho spisu. Predpokladáme, že bude postačovať vyhotovenie vo fotokópii. Originál bude nevyhnutný iba pri rozhodnutí vo veci samej. V tom štádiu všax xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatrenia vrátane originálov doručeniek.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 6 ods. 2 písm. a) až k) (druhy žalôb), § 57 (náležitxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxa na podanie žaloby je prekluzívna (§ 181 ods. 4 SSP) aj pre prípadné zmeny a doplnenia žalôb. Uplynutie lehoty procesne uzatvára dispozičné oprávnenia xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxy), § 134 ods. 1 (viazanosť rozsahom a dôvodmi žaloby)
Odkladný účinok správnej žaloby
KOMENTÁR
Odkladný účinok sa týka splnenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxs. 1 SSP) v zásade nemá ex lege suspenzívny účinok na napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalobca ho preto musí uplatniť. Tento účinok môže správny sxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxTÁR
K písm. a)
V správnom súdnictve neexistujú predbežné opatrenia (resp. podľa Civilného sporového poriadku neodkladné opatrenia) a ich funkcix xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo opatrením orgánu verejnej správy.
Oprávnenou osobou na podanie návrhu na priznanie odkladného účinku žalobe je výlučne osoba, ktorá je žalobcxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxie nepriznáva.
Správny súd koná iba na návrh. Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe bude spravidla tvoriť doplnkový obsah správnej žaloby. Kxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx až do právoplatnosti rozhodnutia vo xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxých dôvodov uvedených pre priznanie odkladného účinku žaloby. V tejto časti má žalobca povinnosť uviesť tvrdenia a niektorý z týchto dôvodov musí spráxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxý umožňuje v prípade potreby pokryť situácie, ktoré vopred nemožno predpokladať.
K písm. b)
Uvedené ustanovenie predpokladá prerušenie konania xxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxo názoru však nie je možné vylúčiť ani situácie, keď prebieha prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie na základe iného návrhu, prípadnx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx
xx tunc
sa javí ako rozhodujúci pre priznanie odkladného účinku správnej žalobe.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 100 ods. 1 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxuje obsah odkladného účinku vo vzťahu k napadnutému rozhodnutiu alebo opatreniu tak, že sa nielen pozastavuje jeho vykonateľnosť, ale na takéto rozhoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrenie neukladá povinnosť, ale iba autoritatívne konštatuje existenciu určitého právneho stavu, nemôže byť použité ako podkladové rozhodnutie pre ixx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xeci samej. Pred týmto momentom môže dôjsť k zániku odkladného účinku na základe rozhodnutia správneho súdu o zrušení uznesenia o priznaní odkladného úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa zákonnú lehotu na rozhodnutie o správnej žalobe, ale je aj významným prejavom zásady proporcionality do činnosti správneho súdu a vyvažuje pružné dôxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx musieť prispôsobiť aj rýchlosť konania vo veci samej.
K odseku 2
Správny súd je nadväzne na povolenie odkladného účinku podľa § 185 písm. b) SSP povxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxto ustanovení výslovne uvádza iba prípady prejudiciálneho konania týkajúce sa platnosti právne záväzného aktu Európskej únie. Domnievame sa, že obdxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxka spočívajúca v tom, že "ak takýto návrh nebol podaný", sa týka nielen návrhov podaných súdmi Slovenskej republiky, ale aj návrhov podaných ktorýmkoľxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxmi
ex tunc
.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 185 (odkladný účinok správnej žaloby)
KOMENTÁR
Proti uznesexxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia Správneho súdneho poriadku
§ 147 a nasl. (uznesenie)
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxtený v čase podania návrhu, prípadne môže zistiť zmenu v skutkovom stave počas trvania odkladného účinku. Oprávnenie zrušiť uznesenie o priznaní odklxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxu je žaloba, v konaní o ktorej správny súd nezistil existenciu niektorého z dôvodov na zrušenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia. Vylúčením exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxúcim sa existencie podmienok konania.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 27 ods. 1 (podkladové rozhodnutie), § 182 ods. 1 písmx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxistencia musí vyplývať z posúdenia podstatných skutkových tvrdení a právnych argumentov (§ 139 ods. 2 SSP), ktoré správny súd musí v odôvodnení rozsxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že ide o právny predpis, ktorý nebol právne záväzný. V týchto prípadoch je nevyhnutné rozlišovať aj situácie, keď právny predpis je platným, ale buď ešxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov právny predpis, jeho časti alebo niektoré xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xiazaný rozsahom a dôvodmi žaloby [§ 134 ods. 2 písm. a), b) SSP]. Ide o vážne procesné vady, ktoré nie sú odstrániteľné v konaní pred správnym súdom. Predsxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxí spravidla už z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti konania nezisťuje existenciu iných dôvodov pre zrušenie rozhodnutia.
K odseku 1 písm. c)
Nesxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxrení, ale ide aj o prípady, keď nebol uskutočnený správny výklad ustanovení právnych predpisov (napr. nespĺňal požiadavky ústavnej konformnosti podxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxný okruh dokazovaných skutočností.
K odseku 1 písm. d)
Nezrozumiteľnosť sa týka výroku rozhodnutia v tých prípadoch, ak ide o absenciu alebo logicxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré môže absentovať buď sčasti, alebo celkom. Tieto prípady sa vyskytujú najmä vtedy, ak sa používajú koncepty z iných prípadov ako podklad pre písanie xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtívneho konania. Vyskytuje sa kumulatívne aj so zákonným dôvodom nesprávneho právneho posúdenia, keď orgán verejnej správy, vychádzajúci z iného záxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxtkovým stavom v rozhodnutí sa môže vyskytnúť, ak správne orgány vybavujú hromadné podania týkajúce sa viacerých účastníkov.
K odseku 1 písm. g)
Poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
Komentované ustanovenie stanovuje základné identifikačné znaky napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia.
Ide o výrok, ktorým sa vyhovuje žaloxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxu žalobného návrhu vo výroku rozsudku.
K odseku 3
Dochádza k prehĺbeniu dispozičnej zásady v tom, že prvostupňové rozhodnutie predchádzajúce napxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx výslovný návrh žalobcu v žalobnom návrhu. O tejto skutočnosti správne súdy žalobcov nepoučujú.
V doterajších postupoch správnych súdov sa podklaxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže byť v spojení s konečným rozhodnutím samostatným predmetom zrušovacieho konania. V týchto prípadoch ide o osobitný prípad objektívnej kumulácie.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xruhostupňovému rozhodnutiu. Súčasne môže obsahovať výrok na zrušenie podkladového rozhodnutia, z ktorého napadnuté rozhodnutie vychádzalo. Podkxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm v časti, v ktorej žalobca navrhuje po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia vrátiť vec žalovanému orgánu verejnej správy na ďalšie konanixx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnej správy na rozhodnutie je zo zákona viazané na vrátenie všetkých administratívnych spisov pripojených k prejednávanej veci. Mať k dispozícii admixxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xykonaných orgánom verejnej správy. V prípade, že v rámci súdneho prieskumu zákonnosti budú v súdnom konaní vykonané dôkazy, mali by byť založené aj do axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxie povinnosti orgánu verejnej správy, vyplývajúcej z viazanosti právnym názorom správneho súdu, bude kontrolované v prípade opätovného prieskumu vxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xrávnym názorom z predchádzajúceho rozhodnutia. Z hľadiska rozvrhu práce na príslušnom správnom súde by bola preto vhodná úprava, po-dľa ktorej bude zxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xSP), preto bude toto ustanovenie aplikovateľné iba na plnenia, ktoré nemajú sankčný charakter.
Zakotvenie dispozičnej zásady do moderačného oprxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xa základe návrhu žalobcu. Ten bude spravidla obsiahnutý v žalobnom návrhu ako alternatívny, resp. eventuálny petit.
Všeobecnými kritériami modexxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxnie správneho súdu. V týchto prípadoch nedochádza k zmene administratívneho rozhodnutia správnym súdom na základe hmotnoprávneho administratívnexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxanie)
Sprístupnenie informácie
KOMENTÁR
Správny súd v prípade žalôb zásadne nerozhoduje rozsudkami, ktorými by ukladal povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxhodol vo veci súladne s interpretáciou správneho súdu.
Správny súd má však v prípade rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorým uloží orgánu verejnej správy povinnosť uviesť dôvody, pre ktoré nemožno informáciu sprístupniť. Ide o formu obligatórneho vyjadrenia pred vydxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podľa § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xx xxisu v osobitných prípadoch), § 147 a nasl. (uznesenie)
Súvisiace predpisy
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o sxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správneho súdu sa aj vo veciach správneho trestania vzťahujú ustanovenia Správneho súdneho poriadku o všeobecnej správnej žalobe. Vzhľadom na to, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xeciach správneho trestania aj na základe ustálenej súdnej judikatúry, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, zakotvuje taktiež osobixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx 7 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), ako aj čl. 2 a 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, ktoré ustanovujú kritérix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxkonné odsúdenie a právo nebyť súdený alebo trestaný v tej istej veci dvakrát. Zásady konania a rozhodovania v trestných veciach vyplývajú aj z čl. 50 Ústxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, a neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Ak má preskúmavanie zákxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxť a rozhodovať o zodpovednosti za priestupok alebo správny delikt v plnej jurisdikcii, t.j. tak, ako by konal a rozhodoval ako trestný súd. V konečnom dôxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hodnôt, než systematickým prístupom k úprave verejnoprávnych povinností.
Zavedenie legislatívneho pojmu "správne trestanie" v predpise, upraxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe, ktoré má znaky priestupku, disciplinárneho alebo kárneho previnenia, či iného správneho deliktu, za ktoré sa ukladá sankcia, aj keď správny súd rozxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxnovených zákonom môže nahradiť rozhodnutie orgánu správy o výške sankcie. Minimálne odvtedy, ako bol ratifikovaný Dohovor o ochrane ľudských práv a zxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxlikt. Dohovor sa zmieňuje o "akomkoľvek trestnom obvinení", pri ktorom treba záruky spravodlivého procesu tomu, kto je obvinený, poskytnúť rovnako bxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxnanie teória pozná trestné činy, priestupky a iné správne delikty, v rámci ďalšej špecifikácie tiež disciplinárne delikty a delikty poriadkové. Delixxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx deliktov podľa závažnosti je miera typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrená v znakoch skutkovej podstaty a pri iných správnych deliktoch ešte ax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie (§ 194 ods. 1 SSP).
Ustanovenie § 195 SSP explixxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xúčasnej súdnej praxe uplatňujúcej plnú jurisdikciu v správnom trestaní na základe čl. 6 ods. 1 Dohovoru a ustanovenia § 250i ods. 1, 2 a 3 OSP.
Nová pxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu veci [§ 195 písm. a) SSP], otázkami zániku zodpovednosti za správny delikt [§ 195 písm. b) SSP], ale aj otázkami druhu a výšky sankcie z toho hľadiska, čx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxneho trestania sa však ďalej približuje výkonu trestného súdnictva xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxestov podľa Trestného zákona [§ 195 písm. d) SSP] budú v rámci správneho trestania použiteľné, môžu práve úvahy o aplikácii týchto zásad tvoriť podstaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, ako bude ďalej uvedená, za použiteľnú a inšpirujúcu.
Pre rýchlu orientáciu uvádzame znenie § 2 Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 Z.z.) o zákxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkon.
(2) Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxavnom konaní o zásahoch do základných práv a slobôd podľa tohto zákona rozhoduje sudca pre prípravné konanie; sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.
(5) Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xovinností orgány činné v trestnom konaní ani súd neprihliadajú.
(7) Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(8) Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxnili súdu spravodlivé rozhodnutie.
(11) Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Strany majú právo nimi navrhnutý dôkaz zabezpečiť.
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxm uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo sxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx sú si v konaní pred súdom rovné.
(15) Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktorý v konaní pxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa senátu, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie rozhodujú sami, ak to zákon výslovne ustanovuje.
(17) Trestné veci prejednáva súd verejne. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxlásený verejne.
(18) Konanie pred súdom je ústne, výnimky ustanovuje tento zákon. Dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané, ak zákon neustanovuje ixxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxdateľa."
Súčasne uvádzame niektoré zásady ukladania sankcií podľa § 34 a nasl. Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.):
"(1) Trest má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.
(2) Páchateľovi možxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxy trestu odňatia slobody.
(3) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
(4) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.
(5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne
a)
u spolxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine,
c)
pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxestného zákona: Mimoriadne zníženie trestu, § 40 Trestného zákona: Upustenie od potrestania, § 41 Trestného zákona: Úhrnný trest a spoločný trest, § 4x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé vymedzuje znaky pokračovacieho trestného činu. Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného činux xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin; to neplxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvku takého ukladania sankcií za pokračovacie správne delikty, ktorá zodpovedá tejto uvedenej trestnoprávnej úprave.
Obdobne možno poukázať na uxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxm konaní.
Doterajšia judikatúra pritom naznačuje aj možné odlišnosti použitia trestnoprávnych zásad napríklad v konaní o ochrane hospodárskej sxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxľa ktorej ak správny súd po zistení mimo bodov správnej žaloby zistí vady konania uvedené v § 195 SSP, oznámi to bezodkladne účastníkom konania a vyzve icx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxrého môže rozhodnúť podľa § 198 ods. 1 písm. a) SSP zmenou druhu a výšky sankcie alebo podľa § 198 ods. 1 písm. b) SSP upustením od potrestania, za podmienxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 71 (osobitné ustanovenia o plynutí niektorých lehôt)
Súvisiace predpixx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxžšie uvádzaná judikatúra zdanlivo vzťahuje na rozhodnutia správnych orgánov, treba ich právne vety vnímať ako závery správneho súdu vyplývajúce z prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xúťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvoxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširovaniu súťažného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nie je možné bez všetkého aplikovať, ale ani
a priori
vylúčiť. Zásada zákazu zmeny k horšiemu nie je výslovne v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xčastníka konania, ale ani na ujmu ochrany hodnôt, na ktorých spočíva príslušný chránený verejný záujem. Samotná skutočnosť, že značná časť procesnýcx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xe sa v rámci správneho trestania v súťažnom práve majú aplikovať úplne všetky práva obvineného, ktoré sa uplatňujú v trestnom konaní.
III. Trestné konxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xenej formálne postupy než tie, ktoré sa uplatňujú v trestnom konaní, ktorá skutočnosť sa premieta aj pri aplikácii zásady zákazu
reformatio in peius
v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxxx odvolacieho konania, ako aj úlohu odvolacieho orgánu, ktorého rozhodovanie nie je viazané na závery orgánu prvého stupňa, a je oprávnený samostatne hxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemohlo byť zameniteľné s iným konaním.
Ak sú pochybnosti o príčinách dopravnej nehody, je táto skutočnosť dôvodom na zrušenie rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxupkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu.
Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxumulatívne). V prípade, že by čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxbnostiach v prospech obvineného).
Vadou, ktorá má za následok následnú nepreskúmateľnosť rozhodnutia, tiež je, ak nie je náležite vecxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ak v správnom konaní o postihu za správny delikt nebola preukázaná vyššia miera negatívnych dôsledkov protiprávneho konania u sankcionovanxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiam prípadu a súčasne zodpovedala aj požiadavke generálnej prevencie.
I. Ak si poškodený v prípravnom konaní uplatnil náhradu škody, mxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxo prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx o správe daní a poplatkov sa vzťahujú požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (uverejnený pod č. 209/1992 Zb.).
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx súkromnej bezpečnosti absentuje zdôvodnenie kritérií stanovených v ustanovení § 91 ods. 4 pre výšku uloženej sankcie, je to dôvod, aby súd zrušil rozxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxkom porušenia právnej povinnosti zo strany určitého subjektu a majú sankčný charakter.
II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správnexx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtného) výhodnejšie.
R 90/2012: Diskrečná právomoc správneho orgánu a s tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konanie na vydanie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxmožno absolutizovať.
II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré bxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxhy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatňxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxledkom tohto procesu (uváženia), musí byť náležite odôvodnené.
Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu alebo pokutx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu.
Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným spôsobom zasxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxručenie oznámenia o začatí správneho konania za správny delikt je podstatnou súčasťou náležitého zistenia skutočného stavu veci v správnom konaní, pxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutia pre nezákonnosť.
Ak účastník nesplnil povinnosť uloženú mu v právoplatnom rozhodnutí o uložení nápravného opatrenia, je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov.
R 19/2013: Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt
I. Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutia subjektívnxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxávny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z mechanizmov, obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochrany účastníkx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xroces, v rámci ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho náxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxný z priestupku nepreukázal relevantným spôsobom zaujatosť príslušníkov polície a ani neuviedol žiadny dôvod, prečo by mali službukonajúci policajxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxstupku, neznamená, že skutok nebol dostatočne preukázaný.
Okolnosť, či je priestupok spoľahlivo zistený, je daná na posúdenie správnxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.
Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepreberá na seba právomox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, poprípade aj evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamexxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xonaní v platnom znení.
II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť " analogiae legis", tzv. absorpčnú zásadu. Zx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxzácia zásady prezumpcie neviny v priestupkovom konaní znamená, že správny orgán je povinný dokázať vinu obvineného z priestupku, a ak sú o nej pochybnoxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xiskrečnej právomoci správneho orgánu, zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom upravených limitoch, hraniciaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxoré je výsledkom tohto procesu, musí byť aj náležite zdôvodnené.
II. Využitie jednotlivých procesných inštitútov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o spráxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnia povinnosti, keďže ide o okolnosti, ktoré eventuálne xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvažoval za nevyhnutné, aby účastník správneho konania svoje procesné oprávnenia využil, mal postupovať podľa ustanovení správneho poriadku o zabexxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov, stanovuje, že za viac priestupkov tohto istého páchateľa prejednávaných v jednom xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmyxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním poruxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxo trestania vzťahujú ustanovenia Správneho súdneho poriadku o všeobecnej správnej žalobe. Vzhľadom na to, že správne trestanie nie je v právnom poriaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxe ustálenej súdnej judikatúry, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, zakotvuje taktiež osobitné zásady súdneho prieskumu, ktoré vypxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), ako aj čl. 2 a 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, ktoré ustanovujú kritériá spravodlivého súdneho konania v trestxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxbo trestaný v tej istej veci dvakrát. Zásady konania a rozhodovania v trestných veciach vyplývajú aj z čl. 50 Ústavy SR, pričom osobitný význam v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxľa priaznivejšie.
Ak má preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy naplniť ústavnú požiadavku súdnej ochrany podľa čl. 46 ods. x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxnal a rozhodoval ako trestný súd. V konečnom dôsledku otázka, či je určité konanie kvalifikované ako trestný čin alebo ako priestupok (príp. správny dexxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxjnoprávnych povinností.
Zavedenie legislatívneho pojmu "správne trestanie" v predpise, upravujúcom výkon správneho súdnictva, znamená, že prxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxbo kárneho previnenia, či iného správneho deliktu, za ktoré sa ukladá sankcia, aj keď správny súd rozhoduje o vine a sankcii v zásade len nepriamo, priesxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu správy o výške sankcie. Minimálne odvtedy, ako bol ratifikovaný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nie je rozhodné, či pozitívne prxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xbvinení", pri ktorom treba záruky spravodlivého procesu tomu, kto je obvinený, poskytnúť rovnako bez ohľadu na to, či je obvinený v trestnom konaní, v sxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xprávne delikty, v rámci ďalšej špecifikácie tiež disciplinárne delikty a delikty poriadkové. Deliktom je také porušenie povinnosti (konaním či opomxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxenskej nebezpečnosti vyjadrená v znakoch skutkovej podstaty a pri iných správnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa môžu deliktu dopustiť.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie (§ 194 ods. 1 SSP).
Ustanovenie § 195 SSP explicitne stanovuje, kedy správny súd nie je viazaný v kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxiu v správnom trestaní na základe čl. 6 ods. 1 Dohovoru a ustanovenia § 250i ods. 1, 2 a 3 OSP.
Nová právna úprava v Správnom súdnom poriadku tak dáva súxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxikt [§ 195 písm. b) SSP], ale aj otázkami druhu a výšky sankcie z toho hľadiska, či nevybočila z rozsahu správnej úvahy danej orgánu verejnej správy zneníx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxm, že hoci zákon nekonkretizuje, ktoré zo základných zásad trestného konania podľa Trestného poriadku [§ 195 písm. c) SSP] a zo zásad ukladania trestox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí o zodpovednosti za správne delikty a o uložených sankciách. Považujeme pritom doterajšiu judikatúru tak, ako xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxých zásadách trestného konania:
"(1) Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.
xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnox xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxch prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoveným zákonom (ďalej len ‚medzinárodná zmluva') alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Na obsah petícií zasahujúcich do plnenia týchto povinxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxná nezávislým a nestranným xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriexxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.
(11) Sxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x súd spolupracujú so záujmovými združeniami občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie.
(14) Strany sú si v konaní pred súdom rovné.
(15) Trestnx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(16) V trestnom konaní pred súdom rozhoduje senát, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie. Predseda senátu, samosudca alebo sudca pre prípravné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených týmto zákonom. Rozsudok musí byť vždy vyhlásený verejne.
(18) Konanie pred súdom je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranám, najprv tej, ktorá dôkaz navrhla či obstarala.
(19) Pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxná osoba xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia sankcií podľa § 34 a nasl. Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.):
"(1) Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.
(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej vxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xostihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
(4) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho pomery a možnosť jeho nápravy.
(5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne
a)
u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie kxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxnom trestnom čine,
c)
pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestnéhx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtu, § 40 Trestného zákona: Upustenie od potrestania, § 41 Trestného zákona: Úhrnný trest a spoločný trest, § 42 Trestného zákona: Súhrnný trest
Pre úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho činu. Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spáchať uvedený trestný čin; to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom spáchaným mimo územia Slovenskej republiky. Už v súčasnosti platná judikatúra sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrave.
Obdobne možno poukázať na uplatňovanie zásady zákazu
reformatio in peius
(§ 322 Trestného zákona, zákaz zmeny k horšiemu) a zásady
beneficixx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxi použitia trestnoprávnych zásad napríklad v konaní o ochrane hospodárskej súťaže.
Vzhľadom na to, že právne zastúpenie vo veciach správneho tresxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xonania uvedené v § 195 SSP, oznámi to bezodkladne účastníkom konania a vyzve ich k vyjadreniu.
Oprávnenie správneho súdu vykonať dokazovanie je vyjxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxkcie alebo podľa § 198 ods. 1 písm. b) SSP upustením od potrestania, za podmienok, ktoré ustanovuje zákon. Podstatné je, že podľa § 198 ods. 2 SSP nemôže xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x 71 (osobitné ustanovenia o plynutí niektorých lehôt)
Súvisiace predpisy
čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánov, treba ich právne vety vnímať ako xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx:
I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxbôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxiu súťažného povedomia a súťažnej kultúry aj vo vzťahu k ďalším podnikateľom.
II. Zásadu zákazu
reformatio in peius
v správnom trestaní v oblasti súťxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxvnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upravená, a preto je potrebné pri jej analogickom použití aplikovať taký výklad, ktorý nexxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxsť procesných práv, ktoré prislúchajú obvinenému v trestnom konaní, sa prostredníctvom judikatúry aplikuje aj vo veciach správneho trestania, však xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx. Trestné konanie a správne trestanie aplikované orgánmi verejnej správy sú dve samostatné oblasti trestania, pričom správne trestanie umožňuje jedxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxio in peius
v správnom trestaní v súťažnom práve. V správnom trestaní v oblasti súťažného práva neplatí táto zásada neobmedzene, a to najmä s ohľadom na x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx samostatne hodnotiť podklady pre rozhodnutie.
Vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí byť delikt vymedzený tak, aby sankcionoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxenie rozhodnutia správneho orgánu a postihu za priestupok proti plynulosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeného skutkového stavu.
Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené zistené všetky štyri znaky skutkovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola prexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxk následnú nepreskúmateľnosť rozhodnutia, tiež je, ak nie je náležite vecne opísaný skutok, ktorý bol dôvodom pre vydanie rozhodnutia s uvedením dôkaxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xyššia miera negatívnych dôsledkov protiprávneho konania u sankcionovanej osoby (závažnosť, dĺžka konania a následky), môže súd využiť moderačné opxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
I. Ak si poškodený v prípravnom konaní uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovox xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxvého konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.
Aj na rozhodovanie a poxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxých právach a základných slobodách (uverejnený pod č. 209/1992 Zb.).
Ak v odôvodnení oboch rozhodnutí o postihu za správny delikt podľa x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxovení § 91 ods. 4 pre výšku uloženej sankcie, je to dôvod, aby súd zrušil rozhodnutie pre jeho nepreskúmateľnosť.
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx určitého subjektu a majú sankčný charakter.
II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestania, v súlade s ktorými nový právny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx právomoc správneho orgánu a s tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konanie na vydanie analogických správnych rozhodnutí
I. Legxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxať.
II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavne xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatňuje svoju právomoc x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxsu (uváženia), musí byť náležite odôvodnené.
Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty nemožno považovax xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným spôsobom zasiahnuť do okruhu prxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx o začatí správneho konania za správny delikt je podstatnou súčasťou náležitého zistenia skutočného stavu veci v správnom konaní, pričom ak nie je preuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxzákonnosť.
Ak účastník nesplnil povinnosť uloženú mu v právoplatnom rozhodnutí o uložení nápravného opatrenia, je táto skutočnosť saxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x 19/2013: Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt
I. Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutia subjektívnej lehoty na uloženxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochrany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej správy.
Vxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušníkov polície a ani neuviedol žiadny dôvod, prečo by mali službukonajúci policajti uviesť do úradného záznamu a zápisnice o objasňovaní priestupku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Okolnosť, či je priestupok spoľahlivo zistený, je daná na posúdenie správnemu orgánu, ktorý v rámci voľnej správnej úvahy posúdi, či sú splnenx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmavxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxípade aj evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamenený s iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv (viacčinný súbeh) je potrebné použiť " analogiae legis", tzv. absorpčnú zásadu. Za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovení vzťxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správny orgán je povinný dokázať vinu obvineného z priestupku, a ak sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech obvineného z priestupku (in dubio prx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výslxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxí (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno pripísať na ťarchu účastníka konania v súvislosti s posúdením závažnosti porušenia povinnxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxladaní sankcií.
III. Pokiaľ správny orgán považoval za nevyhnutné, aby účastník správneho konania svoje procesné oprávnenia využil, mal postupovax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov, stanovuje, že za viac priestupkov toxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xriestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxvanie správneho súdu sa aj vo veciach správneho trestania vzťahujú ustanovenia Správneho súdneho poriadku o všeobecnej správnej žalobe. Vzhľadom na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy vo veciach správneho trestania aj na základe ustálenej súdnej judikatúry, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, zakotvuje taktiež xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 6, 7 a 13 Dohovoru x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x x x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx súdneho konania v trestných veciach, zákaz trestu bez zákona, ale aj právo na účinné opravné prostriedky, právo na odškodnenie za nezákonné odsúdenie x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxobitný význam v oblasti správneho trestania treba pripísať čl. 50 ods. 6 Ústavy SR, podľa ktorého sa trestnosť činu posudzuje a trest sa ukladá podľa zákxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí orgánov verejnej správy naplniť ústavnú požiadavku súdnej ochrany podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, musí mať správny súd právomoc konať a rozhodovať o zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xi je určité konanie kvalifikované ako trestný čin alebo ako priestupok (príp. správny delikt), je skôr vyjadrením trestnej politiky štátu na mieru ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx "správne trestanie" v predpise, upravujúcom výkon správneho súdnictva, znamená, že práve správny súd je v konečnom dôsledku povolaný ustáliť zodpovxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx ukladá sankcia, aj keď správny súd rozhoduje o vine a sankcii v zásade len nepriamo, prieskumom zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v medziach ustxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxaný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nie je rozhodné, či pozitívne právo označuje určité deliktuálne konanie/správanie za trestnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kto je obvinený, poskytnúť rovnako bez ohľadu na to, či je obvinený v trestnom konaní, v správnom či priestupkovom konaní.
V rámci verejnoprávnej zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxne delikty a delikty poriadkové. Deliktom je také porušenie povinnosti (konaním či opomenutím), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pri iných správnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa môžu deliktu dopustiť.
Osobitná úprava konania vo veciach správneho trestania sa xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x SSP).
Ustanovenie § xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxplynula aj zo súčasnej súdnej praxe uplatňujúcej plnú jurisdikciu v správnom trestaní na základe čl. 6 ods. 1 Dohovoru a ustanovenia § 250i ods. 1, 2 a 3 xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xkutočného stavu veci [§ 195 písm. a) SSP], otázkami zániku zodpovednosti za správny delikt [§ 195 písm. b) SSP], ale aj otázkami druhu a výšky sankcie z toxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx veciach správneho trestania sa však ďalej približuje výkonu trestného súdnictva aj tým, že hoci zákon nekonkretizuje, ktoré zo základných zásad tresxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxeho trestania použiteľné, môžu práve úvahy o aplikácii týchto zásad tvoriť podstatu súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí o zodpovednosti za spráxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx orientáciu uvádzame znenie § 2 Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 Z.z.) o základných zásadách trestného konania:
"(1) Nikto nemôže byť stíhaxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.
(xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa rozhoduje sudca pre prípravné konanie; sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4) Každý, proti kxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len ‚medzinárodná zmluva') alebo rozhodxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Na obsah petícií zasahxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxa nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.
(9) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, má právo na obhajxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.
(11) Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Strany majú právo nimi navrhnutý dôkaz zaxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(14) Strany sú si v konaní pred súdom rovné.
(15) Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnie. Predseda senátu, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie rozhodujú sami, ak to zákon výslovne ustanovuje.
(17) Trestné veci prejednáva sxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxí byť vždy vyhlásený verejne.
(18) xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx spravidla ponecháva stranám, najprv tej, ktorá dôkaz navrhla či obstarala.
(19) Pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxx poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa."
Súčasne uváxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxočnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňaxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného činu,
b)
u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význax x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo..."
Pozri aj § 39 Trestného zákoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx poukázať na znenie § 122 ods. 10 Trestného zákona, ktoré vymedzuje znaky pokračovacieho trestného činu. Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak pácxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiacx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxatná judikatúra správnych senátov vyjadrila požiadavku takého ukladania sankcií za pokračovacie správne delikty, ktorá zodpovedá tejto uvedenej txxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a zásady
beneficium cohaesionis
(§ 324 Trestného zákona - dobrodenie v prospech) aj v správnom konaní.
Doterajšia judikatúra pritom naznačuje ax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxch správneho trestania už nie je obligatórne, nadobúda na význame úprava uvedená v § 196 SSP, podľa ktorej ak správny súd po zistení mimo bodov správnej žxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xokazovanie je vyjadrením požiadavky plnej jurisdikcie v konaní správneho súdu, na základe ktorého môže rozhodnúť podľa § 198 ods. 1 písm. a) SSP zmenox xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx ods. 2 SSP nemôže byť rozhodnuté v neprospech osoby, ktorá bola postihnutá žalobou napadnutým rozhodnutím.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxdzaná judikatúra zdanlivo vzťahuje na rozhodnutia správnych orgánov, treba ich právne vety vnímať ako závery správneho súdu vyplývajúce z prieskumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a slobôd, a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného právx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx vzťahu k ďalším podnikateľom.
II. Zásadu zákazu
reformatio in peius
v správnom trestaní v oblasti súťažného práva nie je možné bez všetkého aplikovaxx xxx xxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov upravená, a preto je potrebné pri jej analogickom použití aplikovať taký výklad, ktorý nebude na ujmu účastníka konania, ale ani na ujmu oxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxému v trestnom konaní, sa prostredníctvom judikatúry aplikuje aj vo veciach správneho trestania, však neznamená, že sa v rámci správneho trestania v sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxné orgánmi verejnej správy sú dve samostatné oblasti trestania, pričom správne trestanie umožňuje jednoduchšie a menej formálne postupy než tie, ktoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxe. V správnom trestaní v oblasti súťažného práva neplatí táto zásada neobmedzene, a to najmä s ohľadom na § 59 SP, ciele odvolacieho konania, ako aj úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Ak sú pochybnosti o príčinách dopravnej nehody, je táto skutočnosť dôvodom na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a postihu za priesxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu.
Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené zistené všexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxen znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxdou, ktorá má za následok následnú nepreskúmateľnosť rozhodnutia, tiež je, ak nie je náležite vecne opísaný skutok, ktorý bol dôvodom pre vydanie rozhxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxikt nebola preukázaná vyššia miera negatívnych dôsledkov protiprávneho konania u sankcionovanej osoby (závažnosť, dĺžka konania a následky), môže xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrálnej prevencie.
I. Ak si poškodený v prípravnom konaní uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.
xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (uverejnený pod č. 209/1992 Zb.).
Ak x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxzpečnosti absentuje zdôvodnenie kritérií stanovených v ustanovení § 91 ods. 4 pre výšku uloženej sankcie, je to dôvod, aby súd zrušil rozhodnutie pre xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxa právnej povinnosti zo strany určitého subjektu a majú sankčný charakter.
II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestaniax x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnejšie.
R 90/2012: Diskrečná právomoc správneho orgánu a s tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konanie na vydanie analogickýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xodobnej, nemožno absolutizovať.
II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxe v rámci úvahy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medzxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ktoré je výsledkom tohto procesu (uváženia), musí byť náležite odôvodnené.
Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávneho orgánu.
Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným sxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
Doručenie oznámenia o začatí správneho konania za správny delikt je podstatnou súčasťou náležitého zistenia skutočného stavu veci v správnxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xre zrušenie rozhodnutia pre nezákonnosť.
Ak účastník nesplnil povinnosť uloženú mu v právoplatnom rozhodnutí o uložení nápravného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v znení neskorších predpisov.
R 19/2013: Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt
I. Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutia za správny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z mechanizmov, obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho koxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx
Ak obvinený z priestupku nepreukázal relevantným spôsobom zaujatosť príslušníkov polície a ani neuviedol žiadny dôvod, prečo by mali slxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxicu o objasňovaní priestupku, neznamená, že skutok nebol dostatočne preukázaný.
Okolnosť, či je priestupok spoľahlivo zistený, je daxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxiestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.
Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx delikt musí obsahovať popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, poprípade aj evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xx/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť " analogiae legis", tzxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech obvineného z priestupku (in dubio pro reo).
I. Ukladanie pokút za správne delikty sa uskuxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno pripísať na ťarchu účastníka konania v súvislosti s posúdením záxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxiťažujúce okolnosti pri ukladaní sankcií.
III. Pokiaľ správny orgán považoval za nevyhnutné, aby účastník správneho konania svoje procesné oprávnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x x2 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov, stanovujxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxrísnejšie postihnuteľný.
II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xi ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priesxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xŽ 198
Na konanie a rozhodovanie správneho súdu sa aj vo veciach správneho trestania vzťahujú ustanovenia Správneho súdneho poriadku o všeobecnej spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxtálenej súdnej judikatúry, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, zakotvuje taktiež osobitné zásady súdneho prieskumu, ktoré vyplývxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxkladných slobôd (ďalej len "Dohovor"), ako aj čl. 2 a 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, ktoré ustanovujú kritériá spravodlivého súdneho konania v trestnýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xrestaný v tej istej veci dvakrát. Zásady konania a rozhodovania v trestných veciach vyplývajú aj z čl. 50 Ústavy SR, pričom osobitný význam v oblasti sprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx čin spáchaný, a neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Ak má preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxk alebo správny delikt v plnej jurisdikcii, t.j. tak, ako by konal a rozhodoval ako trestný súd. V konečnom dôsledku otázka, či je určité konanie kvalifixxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, záujmov a hodnôt, než systematickým prístupom k úprave verejnoprávnych povinností.
Zavedenie legislatívneho pojmu "správne trestanie" v predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxé správanie, ktoré má znaky priestupku, disciplinárneho alebo kárneho previnenia, či iného správneho deliktu, za ktoré sa ukladá sankcia, aj keď spráxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxadoch ustanovených zákonom môže nahradiť rozhodnutie orgánu správy o výške sankcie. Minimálne odvtedy, ako bol ratifikovaný Dohovor o ochrane ľudskxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx správny delikt. Dohovor sa zmieňuje o "akomkoľvek trestnom obvinení", pri ktorom treba záruky spravodlivého procesu tomu, kto je obvinený, poskytnúx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxočenské konanie teória pozná trestné činy, priestupky a iné správne delikty, v rámci ďalšej špecifikácie tiež disciplinárne delikty a delikty poriadxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrená v znakoch skutkovej podstaty a pri iných správnych delikxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie (§ 194 ods. 1 SSP).
Ustanovenie § 195 SSP xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aj zo súčasnej súdnej praxe uplatňujúcej plnú jurisdikciu v správnom trestaní na základe čl. 6 ods. 1 Dohovoru a ustanovenia § 250i ods. 1, 2 a 3 OSP.
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho stavu veci [§ 195 písm. a) SSP], otázkami zániku zodpovednosti za správny delikt [§ 195 písm. b) SSP], ale aj otázkami druhu a výšky sankcie z toho hľadixxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx správneho trestania sa však ďalej približuje výkonu trestného súdnictva aj tým, že hoci zákon nekonkretizuje, ktoré zo základných zásad trestného koxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxtania použiteľné, môžu práve úvahy o aplikácii týchto zásad tvoriť podstatu súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí o zodpovednosti za správne delixxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxciu uvádzame znenie § 2 Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 Z.z.) o základných zásadách trestného konania:
"(1) Nikto nemôže byť stíhaný ako obxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xožno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.
(3) Ak tenxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxuje sudca pre prípravné konanie; sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj v iných prípadoch ustanovených xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxho vinu.
(5) Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxom konaní ani súd neprihliadajú.
(7) Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriexxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.
(11) Sxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x súd spolupracujú so záujmovými združeniami občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie.
(14) Strany sú si v konaní pred súdom rovné.
(15) Trestnx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(16) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnie rozhodujú sami, ak to zákon výslovne ustanovuje.
(17) Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutix xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxe, výnimky ustanovuje tento zákon. Dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškodeného a znalcov spravidla ponecháva straxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxtí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané, ak zákon neustanovuje inak.
(20) xivá osoba, poškodený, zúčastnená osxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxadania sankcií podľa § 34 a nasl. Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.):
"(1) Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom txxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.
(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
(4) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.
(5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne
a)
u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxchanom trestnom čine,
c)
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo..."
Pozri aj § 39 Trestného zákona: Mimoriadne zníženie trestu, § 40 Trestného zákona: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považujeme za dôvodné ďalej poukázať na znenie § 122 ods. 10 Trestného zákona, ktoré vymedzuje znaky pokračovacieho trestného činu. Za pokračovací trxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxtný čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky. Už v súčasnosti platná judikatúra správnych senátov vyjadrila požiadavku takého ukladania sankcií za pokračovacie správne delikty, ktorx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxona, zákaz zmeny k horšiemu) a zásady
beneficium cohaesionis
(§ 324 Trestného zákona - dobrodenie v prospech) aj v správnom konaní.
Doterajšia juxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xe právne zastúpenie vo veciach správneho trestania už nie je obligatórne, nadobúda na význame úprava uvedená v § 196 SSP, podľa ktorej ak správny súd po zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxnie správneho súdu vykonať dokazovanie je vyjadrením požiadavky plnej jurisdikcie v konaní správneho súdu, na základe ktorého môže rozhodnúť podľa § xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Podstatné je, že podľa § 198 ods. 2 SSP nemôže byť rozhodnuté v neprospech osoby, ktorá bola xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch lehôt)
Súvisiace predpisy
čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
JUDIKxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx správneho súdu vyplývajúce z prieskumu zákonnosti uvedených rozhodnutí.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9. júna 2015, sp. zn. 3 Sžhpu 1/2013:
I. Prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxteľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, anx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširovaniu súťaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva nie je možné bez všetkého aplikovať, ale ani
a priori
vylúčiť. Zásada zákazu zmeny k horšiemu nie je výslovne v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom koxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ujmu účastníka konania, ale ani na ujmu ochrany hodnôt, na ktorých spočíva príslušný chránený verejný záujem. Samotná skutočnosť, že značná časť procxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxená, že sa v rámci správneho trestania v súťažnom práve majú aplikovať úplne všetky práva obvineného, ktoré sa uplatňujú v trestnom konaní.
III. Trestxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxšie a menej formálne postupy než tie, ktoré xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx V správnom trestaní v oblasti súťažného práva neplatí táto zásada neobmedzene, a to najmä s ohľadom na § 59 SP, ciele odvolacieho konania, ako aj úlohu odxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí byť delikt vymedzený tak, aby sankcionované konanie nemohlo byť zameniteľné s iným konanxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxiestupok proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všetky štyri znaky skutkovej podstaty priestupku - subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, že by čo i len xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jej existencii a nebola preukázaná nado všetku pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného).
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xozhodnutia s uvedením dôkazov a ich hodnotením, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia.
Ak v správnom konaní o postihu za správny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xôže súd využiť moderačné oprávnenie a znížiť výšku uloženej sankcie tak, aby bola primeraná okolnostiam prípadu a súčasne zodpovedala aj požiadavke gxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia vydaného v priestupkovom konaní len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody.
II. Predmetom súdneho prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (uverejnený pod č. 209/1992 Zb.).
Ak v odôvodnení oboch rozhodnutx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenie kritérií stanovených v ustanovení § 91 ods. 4 pre výšku uloženej sankcie, je to dôvod, aby súd zrušil rozhodnutie pre jeho nepreskúmateľnosť.
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxy určitého subjektu a majú sankčný charakter.
II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestania, v súlade s ktorými nový právnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxá právomoc správneho orgánu a s tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konanie na vydanie analogických správnych rozhodnutí
I. Lexxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvať.
II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavnx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatňuje svoju právomox x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxesu (uváženia), musí byť náležite odôvodnené.
Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty nemožno považovxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným spôsobom zasiahnuť do okruhu pxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxnom konaní, pričom ak nie je preukázané doručenie tohto oznámenia, trpí rozhodnutie o uložení sankcie takou vadou konania, ktorá sama osebe je dôvodom xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xpatrenia, je táto skutočnosť sama osebe dôvodom pre uloženie sankcie za správny delikt podľa § 28 ods. 3 písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxa subjektívnej lehoty na uloženie sankcie za správny delikt je skutočnosť, že sa správny orgán dozvedel o porušení zákona.
II. Lehoty na vydanie rozhoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej správy.
Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je mxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel (pozri aj R 103/2013).
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxžbukonajúci policajti uviesť do úradného záznamu a zápisnice o objasňovaní priestupku nepravdivé údaje, samotná skutočnosť, že nepodpísal zápisnixx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxá na posúdenie správnemu orgánu, ktorý v rámci voľnej správnej úvahy posúdi, či sú splnené podmienky na uskutočnenie blokového konania, t.j. či bol prixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava.
I. Výrok rozhodnutia o postihu za iný správny dxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť " analogiae legisxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľný.
Realizácia zásady prezumpcie neviny v priestupkovom konaní znamená, že správny orgán je povinný dokázať vinu obvineného z priesxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxkty sa uskutočňuje v rámci diskrečnej právomoci správneho orgánu, zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom upraxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu, musí byť aj náležite zdôvodnené.
II. Využitie jednotlivých procesných inštitútov podľa zxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxsúdením závažnosti porušenia povinnosti, keďže ide o okolnosti, ktoré eventuálne môžu nastať až v čase po spáchaní správneho deliktu a ako také nepredxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxsné oprávnenia využil, mal postupovať podľa ustanovení správneho poriadku o zabezpečení účelu a priebehu správneho konania.
I. Ustaxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, stanovuje, že za viac priestupkov tohto istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priesxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.
Pri priestupku je dôležité nxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvenia Správneho súdneho poriadku o všeobecnej správnej žalobe. Vzhľadom na to, že správne trestanie nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky koxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxry, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, zakotvuje taktiež osobitné zásady súdneho prieskumu, ktoré vyplývajú zo základných zásad kxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xen "Dohovor"), ako aj čl. 2 a 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, ktoré ustanovujú kritériá spravodlivého súdneho konania v trestných veciach, zákaz trestu bxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xvakrát. Zásady konania a rozhodovania v trestných veciach vyplývajú aj z čl. 50 Ústavy SR, pričom osobitný význam v oblasti správneho trestania treba pxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Ak má preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy naplniť ústavnú požiadxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xlnej jurisdikcii, t.j. tak, ako by konal a rozhodoval ako trestný súd. V konečnom dôsledku otázka, či je určité konanie kvalifikované ako trestný čin alxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxstematickým prístupom k úprave verejnoprávnych povinností.
Zavedenie legislatívneho pojmu "správne trestanie" v predpise, upravujúcom výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxky priestupku, disciplinárneho alebo kárneho previnenia, či iného správneho deliktu, za ktoré sa ukladá sankcia, aj keď správny súd rozhoduje o vine a xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnom môže nahradiť rozhodnutie orgánu správy o výške sankcie. Minimálne odvtedy, ako bol ratifikovaný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných sloxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sa zmieňuje o "akomkoľvek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx konaní, v správnom či priestupkovom konaní.
V rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské konanie teória pozná trestné činy, priestxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxním či opomenutím), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera typoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx dopustiť.
Osobitná úprava konania vo veciach správneho trestania sa týka preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy o priestupku, správnxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx viazaný v konaní vo veciach správneho trestania rozsahom a dôvodmi žaloby. Táto právna úprava vyplynula aj zo súčasnej súdnej praxe uplatňujúcej plnú xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x x x xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak dáva súdu bez ohľadu na rozsah a dôvody žaloby priamo povinnosť zaoberať sa otázkou zistenia skutočného stavu veci [§ 195 písm. a) SSP], otázkami zánxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnej orgánu verejnej správy znením zákona [§ 195 písm. c) SSP].
Rozhodovanie správneho súdu vo veciach správneho trestania sa však ďalej približuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x) SSP] a zo zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona [§ 195 písm. d) SSP] budú v rámci správneho trestania použiteľné, môžu práve úvahy o aplikácix xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm doterajšiu judikatúru tak, ako bude ďalej uvedená, za použiteľnú a inšpirujúcu.
Pre rýchlu orientáciu uvádzame znenie § 2 Trestného poriadku (zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkroxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxhto zákona rozhoduje sudca pre prípravné konanie; sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4) Každxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len ‚medzinárodná zmluva') alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xiny, o ktorých sa dozvedel.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxdajú.
(7) Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti taxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xrávoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xtoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.
(11) Súd môže vykonať aj dôkazy, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxým spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx x xonaní pred súdom rovné.
(15) Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktorý v konaní pred súdxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie rozhodujú sami, ak to zákon výslovne ustanovuje.
(17) Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx verejne.
(18) Konanie pred súdom je ústne, výnimky ustanovuje tento zákon. Dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxjnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané, ak zákon neustanovuje inak.
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx."
Súčasne uvádzame niektoré zásady ukladania sankcií podľa § 34 a nasl. Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.):
"(1) Trest má zabezpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.
(2) Páchateľovx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xadzby trestu odňatia slobody.
(3) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxh prispelo k spáchaniu trestného činu,
b)
u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnox xxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo..."
Pozri aj § 39 Trestného zákona: Mimoriadne zníženie trestu, § 40 Tresxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxeho trestania považujeme za dôvodné ďalej poukázať na znenie § 122 ods. 10 Trestného zákona, ktoré vymedzuje znaky pokračovacieho trestného činu. Za pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ako jeden trestný čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako ax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxa Slovenskej republiky. Už v súčasnosti platná judikatúra správnych senátov vyjadrila požiadavku takého ukladania sankcií za pokračovacie správne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxx Trestného zákona, zákaz zmeny k horšiemu) a zásady
beneficium cohaesionis
(§ 324 Trestného zákona - dobrodenie v prospech) aj v správnom konaní.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxhľadom na to, že právne zastúpenie vo veciach správneho trestania už nie je obligatórne, nadobúda na význame úprava uvedená v § 196 SSP, podľa ktorej ak sxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky plnej jurisdikcie v konaní správneho súdu, na základe ktorého môže rozhodnúť podľa § 198 ods. 1 písm. a) SSP zmenou druhu a výšky sankcie alebo podľa § xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xeprospech osoby, ktorá bola postihnutá žalobou napadnutým rozhodnutím.
Súvisiace ustanovenia Správneho súdneho poriadku
§ 71 (osobitné ustxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx