508/2009 Z.z.

Vyhláška o vyhradených technických zariadeniach - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxx xxxxxcovaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona o BOZP.
K ods. 1
Všetky ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa v súlade s § 2 ods. 1 zákona o BOZP vzťahujú aj na zamestnancov a zamestnávateľov podľa § 3 zákona o BOZP a vzťaxxxx xx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxvých a právnickú osobu pri zaradení odsúdeného do práce a na odsúdeného, ktorý fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jeho pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšných aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu podľa pokynov organizátora dobrovoľníckych aktivít a v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj na fyzickú xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxcké zariadenia, ktoré sú síce umiestnené v rodinných domoch, ale nie sú majetkom majiteľa domu (sú používané majiteľom domu na základe zmluvy napríklax x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtorá je regulovaná smernicami Nového legislatívneho rámca - to znamená, že požiadavky tejto vyhlášky sa nepoužijú na technické zariadenia, ktoré sú uxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxadenia, ktoré sú určenými výrobkami, nepoužije až do ukončenia týchto procesov, ktoré sa končia vydaním vyhlásenia o zhode. Na tieto technické zariadxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxená to, že poverené osoby (ktorými je oprávnená právnická osoba Technická inšpekcia a.s. pre technické zariadenia skupiny "A" a "B", revízny technik pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zmysle vnútroštátneho práva alebo praxe (nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aj technickým zariadením, dokonca aj vyhradeným technickým zariadením. Podľa uvedeného textu sa vyhláška vzťahuje na riešenie problematiky BOZP v exxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxenia o zhode) sú požiadavky riešené nariadením vlády SR alebo smernicami EU pre určené výrobky. Etapa uplatnenia týchto predpisov sa končí vydaním vyhxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxximálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov prebralo a zavádza Smernicu Rady 89/655/EHS o minimálnyxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z.) V zmysle tohto predpisu sa ustanovujú prvé povinnosti pre zamestnávateľa na "zabezpečenie vykonania kontroly pracovného prostriedku po jeho inxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxe fungovanie. Pod pojmom používanie pracovného prostriedku sa rozumie každá činnosť s pracovným prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, používaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxvou sa rozumejú činnosti, ktoré majú za cieľ udržať úroveň bezpečnosti zariadení a môžu ohroziť bezpečnosť zamestnancov a bezpečnosť zariadenia, pri xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkčných, poškodených alebo pokazených častí novými alebo repasovanými časťami, otváranie zariadení, ako aj montáž zariadení po úprave alebo repasovxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnického zariadenia a pod. Na vykonávanie opravy je potrebné vlastniť oprávnenie podľa § 15 zákona o BOZP.
K písm. b)
Rozsah preukazu je určený druhox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxlohy č. 1 k vyhláške (to znamená napr. skupina tlakových zariadení "A - parný kotol" s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/hod. (I. trieda).
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxupinami EZ.
Triedy objektov:
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchov,
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchov,
B1 - objekty s nebezpečensxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxia vrátane bleskozvodov,
E2 - technické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov,
E4 - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače,
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxne preukazov pracovníkov.
Oproti predchádzajúcej vyhláške došlo k vypusteniu skupiny E3 - bleskozvody. Bleskozvody sú súčasťou skupiny E1 a E2. Sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnú spôsobilosť musel zároveň poznať požiadavky na odbornú spôsobilosť v príslušnej skupine E1 alebo E2. Toto súvisí aj so zavedením nového súboru norixx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x
xoškodenie stavby a jej obsahu,
-
porucha pridružených elektrických a elektronických systémov,
-
úraz živých bytostí vnútri alebo v blízkostx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxických z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na týchto zariadeniach podľa prílohy xx xx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xovinnej školskej dochádzky, aj keď sa neskončí s maturitou. Odborné vzdelanie elektrotechnikov podľa § 20 a následne tejto vyhlášky sa preukazuje vyxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxšného technického zariadenia elektrického.
V rozporných prípadoch môže potvrdiť škola, ktorá doklad vystavila alebo Ministerstvo školstva, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxotechnickom odbore v inom učebnom alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou bola výučba zameraná na príslušné technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnností, pri ktorých je možné nadobudnúť odbornú prax, t.j. činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone kontxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx
K písm. g)
V rozdelení technických zariadení elektrických sú v prílohe č.1 k tejto vyhláške uvedené elektrické inštalácie v rôznych objektoch, mixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxem "elektrická inštalácia".
V predchádzajúcej vyhláške bolo napríklad technické zariadenie elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xozumela "elektrická inštalácia", ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov."
Pre zjednoxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny a do definícií sa zaradila xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxv príčin vzniku pracovných úrazov a z dozornej činnosti inšpekcie práce vyplynulo, že pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre bezpečxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxé a iné opatrenia (napr. na zabezpečenie kontroly), ktoré sa musia dodržiavať pri ich prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe, rekonštrukciách, odbornxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx mieru ohrozenia je významné z dôvodu odlišných lehôt kontrolných úkonov a rôznej kvalifikácie subjektov kompetentných vykonávať kontrolné úkony na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 1 vyhlášky.
K ods. 2
Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa z hľadiska riadenia systémov bezpečnosti a ochrany zdravia xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcii sa v súlade s § 2 ods. 2 vyhlášky netýkajú zariadení, ktoré sú výrobkami podľa smerníc Nového prístupu.
Smernice Nového prístupu týkajúce sa vyhxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsov členských štátov týkajúcich sa jednoduchých tlakových nádob na trhu,
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ z 26. februára 201x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady č. 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu,
-
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 20xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x potenciálne výbušnej atmosfére.
K ods. 1
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadenia a sprievodná dokumentácia.
Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxia je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky.
Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3
K ods. 2
Je uvedené, že konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxsti môžu byť vykonané na základe odborného stanoviska, ktoré podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP vydáva Technická inšpekcia a.s. - oprávnená právnixxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projektová dokumentácia.
K ods. 4
Novým pojmom vo vyhláške je namiesto osvedčovania konštrukčnej dokumentácie a vydávania osvedčenia, posúdenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xyžaduje dokument nazvaný osvedčenie, je možné vyhovieť aj tejto požiadavke vydaním osvedčenia v súlade s STN EN ISO/IEC 17 020. Posudzovanie konštrukxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Obsah sprievodnej technickej dokumentácie, ktorú dodávateľ odovzdáva odberateľovi technického zariadenia (jeho časti), spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x x x x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xariadení, ktoré sú určenými výrobkami, sa spracováva podľa podmienok uvedených v príslušných smerniciach, resp. nariadeniach vlády k týmto výrobkoxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj dokumentácie podľa požiadaviek nariadenia vlády vyhovuje požiadavkám vyhlášky.
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxky regulujú procesy z hľadiska dodržiavania požiadaviek BOZP a bezpečnosti nielen vyhradených technických zariadení, ale aj ostatných technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxa o BOZP podrobnejšie ustanovuje okruh požiadaviek, ktorých splnením subjekt splní podmienky na zaistenie BOZP vrátane bezpečnosti technických zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxx. 1 zákona o BOZP.
K ods. 1 písm. a)
Najprijateľnejším spôsobom pre splnenie povinností podľa tohto odseku je systém riadenia kvality podľa STN EN ISx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdnutie o tom ostáva na výrobcovi.
K ods. 1 písm. b)
Nerozoberateľné spoje patria medzi kritické miesta kovových konštrukcií. Preto sa na ich vyhotoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxných noriem (napr. STN EN ISO 15 614-1). Taktiež aj personál, ktorý zhotovuje takéto spoje, musí byť kvalifikovaný treťou stranou (napr. STN EN ISO 9606xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx
x ods. 1 písm. c)
Pre dokumentáciu základných a prídavných materiálov je možné použiť ustanovenia STN EN 10204. Podľa tejto normy pre základné materiáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účasť tretej strany (napr. notifikovanej osoby).
K ods. 1 písm. d)
Rozsah skúšok pre každý druh zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadaxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtácie sa rozumie ich upravovanie podľa aktuálneho stavu zariadenia a doplňovanie dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach.
K písm. b)
Viesť xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxtočného stavu.
K písm. c)
Miestny prevádzkový predpis by mal zohľadňovať tak miestne pomery, ako aj usmernenia dodávateľa zariadenia uvádzané v sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch zariadení sa preveruje bezpečnosť, funkcia a na zariadeniach, ktoré už sú v prevádzke, aj prevádzková spoľahlivosť - ich súčasťou v primeranom rozsxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx resp. skúšky.
K ods. 2
Ustanovenie tohto odseku poskytuje prehľad, v ktorých etapách vzniku a prevádzky zariadenia je potrebné plánovať prehliadxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrvého uvedenia do prevádzky na novom mieste jeho prevádzky po premiestnení zariadenia).
K ods. 3
Sú uvedené nové požiadavky na pripravenosť technxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx byť potom založený v technickej dokumentácii zariadenia. Pre jednotlivé druhy kontrol sa vyhotovuje samostatný doklad daný povahou kontroly.
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávnická osoba podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP overuje, či vyhradené technické zariadenie na základe odborného stanxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu
Požiadavky na kontrolné úkony a skúšky sú pre určené výrobky ustanovenx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxškou sa rozumie úradná skúška prvá v poradí pri zmontovaní zariadenia na mieste jeho budúcej prevádzky alebo po jeho premiestnení. Druhá veta prvého odxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K ods. 2
Vyhláška upravuje lehoty úradných skúšok a lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií - t.j. skúšok vykonávaných revíznymi txxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xotrieb zamestnávateľa.
K ods. 3
Za prevádzkovateľa sa pre účely podania žiadosti o vykonanie úradnej skúšky považuje každá osoba, ktorá s ohľadom xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
Potvrdenie výsledku úradnej alebo opakovanej úradnej skúšky v sprievodnej technickej dokumentácii sa obvykle vykonáva bezprostredne po vyhodnotexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxsúdenia celkového stavu z hľadiska bezpečnosti, súčasťou ktorej je meranie veličín charakterizujúcich bezpečnosť zariadenia, ktoré ustanovujú bexxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdbornú prehliadku a odbornú skúšku nasledujúcu v pôvodnej lehote po úradnej skúške.
Revízia elektrického ručného náradia a revízia elexxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xxx
xxzsah revízie a kontroly elektrického ručného náradia a kontroly elektrického spotrebiča počas používania a ich lehoty upravujú podľa odkazu 8a STN 33 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxa.
Označenie vyhradeného technického zariadenia
Ustanovenie tohto paragrafu upravuje iba označovanie po typovej skúške alebx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej čixxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe:
a)
platného preukazu na vykonávanie čixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxm. a) až g), i) až k) a m) zákona o BOZP:
a)
revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
b)
osoby na obsluhu kotla I. až V. triexxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
d)
revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
e)
osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žerxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxých komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
g)
osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
i)
revízneho txxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovovxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
m)
revízneho technika vyhradených technických zariadexx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xx x xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
l)
elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxj horolezeckej a speleologickej techniky,
p)
osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
t)
osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na výkon povolania, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t) zákona o BOZP:
h)
viazača bremien,
l)
elektrotechnika, samosxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
n)
osoby na obsluhu motorových vozíkov,
o)
osoby pracujúcej vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologixxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxtorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
b)
dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výcxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a to
1.
strojov a zariadení na zemné práce (buldozéra, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3.
špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora.
r)
osoby na obsluhu vybraxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxohospodárskych plodín.
s)
osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to:
1.
vyťahovačov,
2.
univerzálnych a špeciálnych traktxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpravných zariadení v lesníctve,
5.
jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevnýcx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP je:
a)
vek najmxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c)
zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe xx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxáci,
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie axxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xpôsobilosť na prácu podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§ 30e zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom ?§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na neurčitý čas. V preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie:
a)
názov x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP; osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,
b)
evidenčné číxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxho sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP,
d)
činnosť, na ktorú sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP vydáva,
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxtupcu inšpektorátu práce alebo fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. bx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich xxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci na účely § 16 ods. 4 a 6 zákona o BOZP sa považuje aj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov v znení neskorších predpisov) ak sa na obsluhu určeného pracovného prostriedku podľa § 16 ods. 1 zákona o BOZP vyžaduje vodičské oprávnenie.
Fyxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xsvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP. Fyzická osoxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtnosti rozhodnutia o ich odobratí.
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP stráca platnosť:
a)
nadobudnutím prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxhu k práci podľa § 16 ods. 6 zákona o BOZP alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxa neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
Ustanovenie § 16 ods. 1 až 11 zákona o BOZP sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariaxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxstníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstvax xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP.
Fyzická osoba môže len na základe plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh zariadení tlakových,
b)
osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
c)
osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxy na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nxx xxx xx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadených technických zariadení plynových,
j)
osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
k)
osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynovýcx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxka na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadení elektrických,
m)
revízneho technika vyhradených techxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
p)
osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
q)
osoby na obsluhu vybraných stavebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxa, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
2.
strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3.
špeciálnexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xybraných lesníckych strojov, a to
1.
vyťahovačov,
2.
univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
3.
kolexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxch a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov.
t)
osoby na obsluhu ručnej motoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxERY OHROZENIA
I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH
K I. časti prílohy č. 1 vyhlášky
Tlakové zariadenia sú konštrukčné celky tvorixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxysle európskej legislatívy a európskych noriem, pričom sa to berie ako tlak nad atmosférickým tlakom, t.j. pretlak. Podtlak sa označuje zápornou hodnxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtu. Tlakové zariadenia musia byť zabezpečené proti prekročeniu týchto parametrov. Ďalej musia byť prevádzkované a udržiavané tak, aby bola zaistená xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xizikom prehriatia". Riziko prehriatia sa definuje ako prekročenie návrhovej (výpočtovej) teploty, berúc do úvahy najvyššiu teplotu materiálu, spôxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo je olej alebo diphyl), pričom ich teplota musí byť vyššia ako teplota varu pri tlaku 0,05 MPa.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údržba parných a horúcovodných kotlov". Piata trieda sú kotly regulované vyhláškou č. 25/1984 Zb., pričom definícia bola spresnená tak, aby sa zabránxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxkazy.
Tlakové nádoby sú na účely vyhlášky delené podobne, ako sú delené nádoby v nariadení vlády SR č. 1/2016 Z.z. o sprístupňovaní tlakových zariaxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xariadenia zaradené podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. do kategórie II, ktorá už vyžaduje účasť nezávislej tretej strany, t.j. notifikovanej osxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxm. b) bod 1 predstavujú len ohrozenia tlakom, preto ich parametre sú vyššie ako pri nádobách obsahujúcich nebezpečné plyny a kvapaliny, ktoré sú u vedenx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlynu alebo kvapaliny, ktorú obsahujú.
II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH
K II. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina A
K písm. a)
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxné iným prostriedkom.
Zdvíhadlo je zdvíhacie zariadenie zavesené alebo inak upevnené, ktorým sa zdvíhajú, prípadne aj vodorovným pohybom premiexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxdkom. Zdvíhadlo, ako mechanizmus na zdvíhanie bremena, s pojazdom alebo bez pojazdu, tvorí ucelenú jednotku a môže byť použité samostatne alebo napr. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxalované na vozidlách, ako napr. nakladacie žeriavy definované v STN EN 120999 (27 0037), v minulosti známe aj pod názvom "hydraulické ruky", ak ich nosnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxený na zdvíhanie alebo premiestňovanie bremena v priestore, pričom bremeno je zavesené na háku alebo uchopené iným prostriedkom. Ak hlavným účelom stxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkéto strojové zariadenie za vyhradené technické zariadenie zdvíhacie (napr. zemný stroj s prídavným zariadením na manipuláciu s bremenami). Zdvíhaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxím technickej dokumentácie a skúšaním.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxasťou týchto žeriavov (t.j. ak ide o prídavné príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena), patria do skupiny "B" písm. c) bod 1.
K písm. b)
Dx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxx5), stožiarové šplhacie pracovné plošiny, zdvíhacie plošiny, vysoko zdvíhacie plošiny pre hasičské a záchranné služby, pohyblivé pracovné plošiny xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxým bremenom do výšky nad 1,5 m.
K písm. c)
Do skupiny patria osobné výťahy a nákladné výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu. Tieto výťahy xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxpina je tvorená motoricky poháňanými dočasne inštalovanými stavebnými výťahmi, ktoré sú určené pre prepravu osôb a nákladu. Tieto výťahy môžu používxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxebnú konštrukciu. Tieto výťahy sú vybavené prepravnou jednotkou navrhnutou len na prepravu nákladov a vedenou po zvislej alebo odklonenej dráhe, kabxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx definované v STN EN 12159 (27 4403).
K písm. e)
Regálový zakladač je technické zariadenie zdvíhacie, slúžiace na obsluhu regálov, pohybujúce sa po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxladacie zariadenie na mechanizované zakladanie a odber, napr. manipulačných jednotiek, paliet, dlhého materiálu a pod. Bezpečnostné požiadavky prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xj vertikálnom smere a iné.
K písm. g)
Lyžiarsky vlek je lanové dopravné zariadenie na prepravu lyžiarov po upravenej vlečnej stope. Vodnolyžiarskx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. h) sa považujú rebríky s motorovým pohonom umiestnené na automobiloch alebo špeciálnych podvozkoch, spĺňajúce podmienku na prevádzku vozidiel na pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxx x x x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxádzajúca sa napr. v gondole (sedačke, kabínke a pod.) zavesenej alebo upevnenej na konštrukcii zariadenia a pohybujúcej sa v priestore, sa dostane do pxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa (napr. ruské koleso, hydraulicky zdvíhané gondoly a pod.), alebo napr. pôsobením odstredivej sily pri otáčaní kolotoča.
Vyhradeným zariadením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x m.
K písm. j) bod 1 a 2
Javiskový ťah je mechanizmus určený na zdvíhanie zavesených dekorácií a iných scénických prostriedkov do priestoru povrazisxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxnu časti javiskovej podlahy alebo podlahy pódia. Javiskové prepadlisko je výťahové zariadenie, ktoré umožňuje spúšťať časť javiskovej podlahy s účixxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxvíhacie zariadenie určené na montáž na osobné kolesové vozidlo alebo v ňom, ktoré sa používa na dopravu osôb (cestujúcich) pri nastupovaní do tohto vozxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxpina B
K písm. a) bod 1
Do skupiny "B" písm. a) bod 1 okrem žeriavov s uvedenými parametrami patria aj zdvíhadlá určené na zdvíhanie bremien zavesených xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx0 kg do 5 000 kg vrátane, ako napr. rôzne lanové a reťazové zdvíhadlá, stavebné zdvíhadlá s nevedeným bremenom a pod.
K písm. a) bod 2
Do skupiny "B" písxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxnie bremien po naklonených plochách, ako napr. rôzne lanové, reťazové, pásové a trakčné vrátky.
K písm. b)
Za zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpr. žeriavové rameno alebo výložník s hákom, zaveseným okom, drapákom, traverzou a pod.).
K písm. c) bod 1
Do tejto skupiny "B" patria najmä závesné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxčasťou žeriava, posudzuje sa spoločne so žeriavom ako jedno vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny "A" písm. a).
K písm. c) bod 2
Do tejtx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "A" a "B", pri ktorých sa zavesenie alebo uchopenie vykonáva motorovým pohonom, vlastnou hmotnosťou bremena alebo ľudským pohonom.
K písm. d) bod 1 a x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxň tvoria aj ich dočasné pracovisko prestaviteľné vo zvislom smere a majú výšku zdvihu nad 1,5 m, patria do skupiny "A" písm. b).
K písm. e)
Patrí náklaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxbínou alebo iným vedeným zariadením nesúcim bremeno, pričom pri nakladaní a vykladaní sa nesmie vstupovať na túto plošinu (kabínu alebo vedené zariadxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa.
K písm. g)
Ak sa toto zariadenie pohybuje po dráhe, ktorá nie je pripevnená o regál, jedná sa o stohovací žeriav, ktorý patrí do skupiny "A" písm. a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxmatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie, patrí do skupiny "C" písm. b).
K II. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina C
K písm. a)
Patria sem pxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxh pohyb je viazaný na chod technologických liniek strojov alebo automatických systémov na manipuláciu a skladovanie a majú spoločné ovládanie s týmitx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výnimočné situácie spojené s evakuáciou osôb alebo opravou havarijného stavu iného zariadenia.
III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pre výrobu elektrickej energie zahrňuje zariadenia na premenu primárnej energie, zariadenia slúžiace na vyvedenie výkonu vrátane nevyhnutných pomxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx energia, tepelná energia a pod.
Súčasťou týchto vyhradených technických zariadení skupiny "A" je aj ochrana pred účinkami atmosférickej elektrixxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových vedení pre prenos a rozvod elektrickej energie. Táto podskupina bola doteraz označxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Buď je to "zmena charakteru a kmitočtu napätia a prúdu meničmi", alebo je to činnosť pri využívaní elektrickej energie, kde je elektrické zariadenie okxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny "A" je aj ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny, t.j. buď na technologickom zariadení samotnom, alebo na budovách, kde sa toto zariadxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxnos a rozvod elektrickej energie. Zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracujúcich na takýchto zariadeniach a princípy bezpečnosti vyhradených tecxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx d) až g)
Pre zaradenie vyhradených technických zariadení elektrických do skupiny "A" v podskupinách d), e), f), a g) je rozhodujúcim kritériom stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxroch, v ktorých je umiestnená inštalácia, a sú v nej umiestnené alebo sa v nich používajú elektrické zariadenia, alebo v ktorých sa z hľadiska vonkajšícx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxnkajších vplyvov sa hodnotia vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenie pri obvyklých prevádzkových stavoch. V priestoroch, v ktorých sa vyrábajú, sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxsm. h)
Vyhláškou sa spresnila definícia tejto podskupiny zdravotníckych zariadení tak, že pre zariadenia elektrickej inštalácie do tejto podskupxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx40:1986, ktorá bola zrušená a nahradená je normou STN 33 2000-7-710-2013.
K III. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina B
Do skupiny "B" technických zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
K III. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina C
Do skupiny "C" technických zariadení elektrických patria všetky technické zariadenia elektrické nezahxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxynové zariadenia sú všeobecne rozdelené do skupín. Toto rozdelenie je zachované aj pri ustanovovaní druhu a rozsahu platnosti oprávnení organizácií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx niekoľkých skupín. Napríklad zariadenie na výrobu kyslíka zo vzduchu patrí však len do skupiny uvedenej v IV. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina "A" píxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdené technické zariadenia. V prípade, keď sú zdrojmi plynov tvoriacimi časť tlakovej stanice, pokladajú sa tiež za vyhradené technické zariadenia. Rxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxo skupiny vyhradených plynových zariadení patria zariadenia na výrobu a úpravu plynov, v ktorých je plyn hlavným produktom. Príkladom týchto zariadexx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx svietiplynu v tlakových plynárňach a pod.
K písm. b)
Zariadeniami na skladovanie plynov sú napr. mokré a suché plynojemy, tlakové zásobníky plynox x xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxavebné objekty, domčeky a skrine na umiestnenie tlakových staníc).
K písm. c)
Zariadenia na plnenie nádob plynmi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xatériových vozov vodíkom, cisternových vozov propán-butánom. Do tejto skupiny patria aj plniace zariadenia slúžiace na plnenie motorových vozidiex xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxroj plynu (napr. dve a viac kovových tlakových nádob na dopravu plynov, sudov a pod.), uzatváracie armatúry, prepojovacie potrubia, zariadenia na úprxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a dúchacie stanice ako funkčný celok bez stavebnej časti. Ďalej aj strojné zariadenia regulačných staníc plynov.
Medzi tieto zariadenia však nepaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xamostatne pracujúce vývevy a regulačné zariadenia priemyselných plynových pecí, spotrebičov a pod.
K písm. g)
Zariadeniami na rozvod plynov sa rxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxzi rozvody plynov skupiny "A" nepatria rozvody médií pre meraciu a regulačnú techniku, rozvody, ktoré sú súčasťou pracovných strojov a prístrojov. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
K písm. i)
Takýmito zariadeniami sa rozumejú najmä chladiace zariadenia s pevne montovanými rozvodmi chladiacej látky.
K IV. časti prílohy č. 1 vxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
K IV. časti prílohy č. 1 vyhlášky skupina C
Spotrebiče plynov spaľovaním do výkonu 5 kW sú technické zaradenie plynové skupiny "C", t.j. nevyhradenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady (EU) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR