Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (1)

618/2003 Z.z. [Zrušené] Autorský zákon - komentár

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxený a doplnený: zákonom č. 84/2007 Z.z., zákonom č. 220/2007 Z.z., zákonom č. 453/2008 Z.z., zákonom č. 349/2012 Z.z., zákonom č. 289/2013 Z.z.
Národxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxkytuje právnu ochranu subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických aj právnických osôb v súvislosti s vytvorením a používaním autorskýcx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx ako všeobecný právny predpis súkromného práva poskytuje právnu ochranu prevažne majetkovým právam. Z osobnostných práv venuje pozornosť iba všeobexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx názvu a dobrej povesti právnickej osoby (pozri § 19b OZ). Autorský zákon poskytuje právnu ochranu nielen výhradným majetkovým právam, ktoré vznikli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xuševnou činnosťou človeka. Preto si právna ochrana autorských práv vyžiadala osobitnú právnu úpravu v autorskom zákone.
3.
Autorské právo predsxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxystému práva duševného vlastníctva. Autorský zákon je často právnou úpravou lex specialis k všeobecnej právnej úprave v Občianskom zákonníku ( lex gxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ostatné ustanovenia je potrebné čerpať z právnej úpravy zmluvy o dielo z Občianskeho zákonníka (podľa názoru xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x autorskom zákone. Predmetom právnej úpravy autorského zákona sú nielen literárne, iné umelecké a vedecké diela, ale aj umelecké výkony, zvukové a zvuxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxkytuje právnu ochranu iba autorským dielam (druhá časť autorského zákona), a autorské právo v širšom slova zmysle, kam okrem autorských diel možno zarxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxo-obrazových záznamov a práva vysielateľov (tretia časť autorského zákona). Štvrtá časť autorského zákona rieši osobitné práva k databázam, ktoré nxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxane databáz. Piata časť autorského zákona upravuje kolektívnu správu práv.
5.
Autorské právo ako súčasť práva duševného vlastníctva vykazuje isxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxastnícke právo upravené v Občianskom zákonníku, t.j. pôsobí
erga omnes
, čomu zodpovedá povinnosť ostatných subjektov zdržať sa akýchkoľvek neoprávxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxníckeho práva dominujú majetkové práva k veci, v oblasti autorského práva sa kladie dôraz nielen na výhradné majetkové práva autora alebo výkonného umxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxrený takým spôsobom, aby ho bolo možné vnímať ľudskými zmyslami (napr. zrakom, ak je skladba v notovom zázname, sluchom, ak ju zahrá hudobník, resp. je zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxti, preto nie je možné, aby dve fyzické osoby vytvorili dve totožné autorské diela. Z toho vyplýva, že predmet autorského práva je individuálne určený. xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx k umeleckému výkonu na inú osobu počas života autora alebo výkonného umelca a osobnostné autorské právo ani po ich smrti.
8.
Pôvodným subjektom autxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu (autor diela, výkonný umelec), resp. viacero fyzických osôb, ktoré sa tvorivo podieľali na vytvorení diela (spoluautori) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxré autorské práva k dielu alebo k umeleckému výkonu (napr. zamestnanecké dielo - § 50, spoločné dielo - § 10). Naopak, pôvodným subjektom práv súvisiacixx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
9.
Kým vecné vlastnícke právo je
de iure
časovo neobmedzené, autorské právo podlieha časovému ohraničeniu, a to výhradné osobnostné práva autora x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxú ešte 70 rokov po smrti autora, resp. po smrti posledného zo spoluautorov. Obdobné časové obmedzenia doby platnosti majetkových práv upravuje autorsxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxet právnej úpravy zahŕňajúci predovšetkým oblasť autorského práva. Vzhľadom na to, že literárne diela sú diela umelecké alebo vedecké upúšťa sa od vymxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonného umelca, výrobcu zvukových záznamov, výrobcu zvukovo-obrazových záznamov a rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa.
Úprava xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtatným zákonom č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z.xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx prevzatý zo zahraničnej terminológie, nie je dostatočne presný, pretože o "príbuznosti k autorskému právu" možno hovoriť len pri práve výkonných umexxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa sú čisto majetkovej povahy, a preto úprava uprexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxtelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady č. 2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela;
smernica Európskeho parlamentu a Radx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehotx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxramov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.), Všeobecný dohovor o axxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xutorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (č. 177/2006 Z.z.);
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v medzinárodnom práve duševného vlastníctva, ktorá je vyjadrením zvrchovanosti štátu nad svojím vlastným územím. Na území každého štátu platí jeho vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxych príslušníkov, ktorí sa nachádzajú na jeho území a uplatňujú si v ňom práva z duševného vlastníctva. Na území príslušného štátu sa možno domáhať len txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdkami, ktoré právny poriadok daného štátu na ochranu takýchto práv poskytuje. Preto je jedným z hlavných cieľov medzinárodnej spolupráce zbližovať pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxeľnej úrovni.
2.
Personálna pôsobnosť autorského zákona je vymedzená štátnou príslušnosťou autora. Subjekty, ktorých autorským dielam poskytxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky), a to bez ohľadu na miesto pobytu. Druhú skupinu subjektov, ktorých autorským dielxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny (štátu mimo EÚ) zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxlý pobyt na neobmedzený čas a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom v EÚ (§ 42 ods. 2 zákona č. 404/2xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xds. 1 písm. b) autorského zákona. Štátni občania krajín Európskej únie sa môžu domáhať právnej ochrany podľa autorského zákona, aj keď nie sú občanmi Slxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxie (ZFEÚ). Čl. 18 ZFEÚ zakazuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti v rámci pôsobnosti zmlúv (t.j. Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy o Európskex xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxch štátov. Preto bolo potrebné rozšíriť poskytovanie právnej ochrany podľa autorského zákona aj na ostatných občanov Európskej únie a Európskeho hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx štátne občianstvo, resp. trvalý pobyt autora na území Slovenskej republiky. V zmysle § 86 ods. 3 AZ sa pôsobnosť tohto ustanovenia rozširuje aj na tie pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxrát oprávnene vykonané, vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti (§ 13 ods. 1 AZ).
4.
Odsek 2 citovaného ustanovenia poskytuje právnu ocxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxodnú zmluvu a ktorou je Slovenská republika viazaná a tieto zmluvy boli vyhlásené spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxom predaji originálu diela výtvarného umenia (bližšie pozri výklad k § 19 AZ). Zákon tu primárne priznáva právo na predmetnú odmenu (tzv. právo na slušnx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxé rešpektovanie tohto práva medzi zmluvnými štátmi, a to na základe uzavretej medzinárodnej zmluvy alebo dohody, ktorou je Slovenská republika viazaxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx medzinárodnými zmluvami v oblasti autorského práva; patrí sem napríklad Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, Všeobecný dohovor x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoch, Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií a ďalšie.
6.
Odsek 4 citovaného uxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnizuje pre všetky členské štáty smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoho štátu, v ktorom sa uplatňuje nárok na ochranu; ak je však doba ochrany v štáte pôvodu diela kratšia, platí táto doba ochrany. Predmetné ustanovenie vxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xbierke zákonov č. 134/1980 Zb.). V zmysle čl. 7 ods. 8 Bernského dohovoru: "Doba ochrany sa spravuje v každom prípade zákonom štátu, v ktorom sa uplatňujx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxnný zabezpečiť ochranu diela po dlhší čas, než je doba ochrany ustanovená pre druh diel, ku ktorému dielo patrí, a to, ak ide o neuverejnené dielo, zákonox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxného vyplýva, že je potrebné skúmať, či doba ochrany autorského diela neuplynula podľa práva krajiny pôvodu diela. Za krajinu pôvodu diela sa považuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx ods. 2 AZ predstavuje dielo vydané oprávnene v inom štáte, ktoré však do 30 dní odo dňa jeho vydania bolo vydané aj v Slovenskej republike. Na takéto dielx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxby skúmania legislatívy cudzieho štátu. Z uvedeného vyplýva, že autorský zákon definuje krajinu pôvodu iba pri dielach vydaných a nevydaných, je otázxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxo dohovoru, ktorý hovorí o uverejnených a neuverejnených dielach, pričom za uverejnené dielo považuje iba dielo vydané; z uvedeného tiež vyvstáva otáxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 5 ods. 4 písm. c) by k takémuto výkladu nasvedčovali, keďže definuje štát pôvodu aj pri architektonickom diele či grafickom diele alebo diele výtvarnéxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xydaním, preto pod pojem nevydané diela za účelom zistenia krajiny pôvodu nemožno v zásade vztiahnuť diela, ktoré sa zverejňujú inak ako vydaním; avšak x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxiamo z interpretácie samotného čl. 5 ods. 4 Bernského dohovoru, ak je dotknutá krajina viazaná touto medzinárodnou zmluvou (pozri komentár k § 14).
Z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx neodlišuje od platnej úpravy. Podľa § 2, ktorý zakotvuje vecnú pôsobnosť zákona, sa zákon vždy vzťahuje na diela štátnych občanov Slovenskej republikxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxými je Slovenská republiky viazaná. Ak takýchto zmlúv niet, postupuje sa podľa zásady vzájomnosti (reciprocity; v prípade autorského práva a práv súvxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxádzania splnenie podmienky vzájomnosti). Ak nie je splnená podmienka vzájomnosti, potom je rozhodujúce, či došlo k zverejneniu diela v Slovenskej rexxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxpskeho parlamentu č. 2001/84/ES. Tento článok ukladá členským štátom povinnosť dodržiavať pri práve na ďalší predaj zásadu vzájomnosti.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných prxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnox xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačovxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (č. 192/1964 Zb.)
JUDIKATÚRA
Súdny dvor EÚ
Roxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxport Verwaltungsgesellschaft mbH a Leif Emanuel Kraul proti EMI Electrola GmbH:
Prvý odsek čl. 7 ZES (dnes čl. 18 ZFEÚ) sa musí vykladať tak, že v zmyslx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxujú, domáhať priamo pred národnými súdmi ochrany ustanovenej pre domácich autorov a výkonných umelcov.
Rozsudok Súdneho dvora z 30. júna 2005 vo vexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právo autora domáhať sa v členskom štáte ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
KOMENTÁR
1.
Autorský zákon poskytuje právnu ochranu nielen autorom, ale aj iným subjektom, ktorých práva úzko súvisia s oblasťou autorskxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxlnej a personálnej pôsobnosti autorského zákona.
2.
Výkonný umelec sa môže domáhať ochrany svojich práv podľa autorského zákona, ak je občanom Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj republiky) bez ohľadu na jeho miesto pobytu. Štátni občania krajín Európskej únie a EHP sa môžu domáhať právnej ochrany podľa autorského zákona, aj kex xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pôsobnosti zmlúv (t.j. Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy o Európskej únii). Do tejto oblasti sa zaraďuje aj oblasť práva duševného vlastníctva, ktoré patrx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona aj na ostatných občanov Európskej únie a EHP explicitne ustanovením § 86 ods. 1 AZ.
3.
Druhú skupinu výkonných umelcov, ktorým autorský zákxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky. Pod uskutočnením umeleckého výkonu treba rozumieť tvorivé vykonanie umeleckého diela (napr. spev, hra tanec, prednes a pod.). V zmysle § 86 ods. 3 Ax xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xx
xxetiu skupinu tvoria výkonní umelci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky (a ani iných krajín EÚ a EHP), ani ich umelecký výkon nebol zrealizovaný nx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxe prenášaný vysielaním, ktorým poskytuje autorský zákon právnu ochranu. Vysielanie je jedným zo spôsobov šírenia diela, príp. umeleckého výkonu, a tx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxo technických prostriedkov možné (napr. rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie). Zvukový záznam predstavuje zase záznam zvukov, ktoré možno xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvne vzťahy s cudzím prvkom vo vzťahu k umeleckému výkonu zachytenému na zvukovo-obrazovom zázname.
5.
Citované ustanovenie v odseku 2 poskytuje pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx resp. sídlo (zákonodarca sa opätovne vracia k podmienke trvalého pobytu podobne ako u autorov, ktorú však pri výkonných umelcoch opomína). Právnej ocxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnského štátu EÚ alebo EHP, keďže výrobcom zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba (pozri aj § 86 a kxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xverejnené na území Slovenskej republiky (princíp teritoriality). Okamih zaznamenania alebo zverejnenia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky (príp. v členskom štáte EÚ alebo krajín EHP - pozri aj § 86 a komentár k nemu), ale stačí, ak uskutočňujú xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtátnu príslušnosť, ale uprednostňuje princíp teritoriality.
8.
Okrem uvedených skupín subjektov, ktorým autorský zákon poskytuje právnu ochrxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi (pozri komentár k § 4).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Vecnú pôsobnosť zákona v prípade umeleckých výkonov výkonných umelcov, záznaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavuje § 3.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela;
smernica Európskeho pxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (č. 177/2006 Z.z.);
Medzinárodný dohovor o ochrane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxora z 20. októbra 1993 v spojených veciach C-92/92 a C-326/92, Phil Collins proti Imtrat Handelsgesellschaft mbH a Patricia Im- und Export Verwaltungsxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxriminácie, ktorý je v tomto článku ustanovený, sa môžu autori a výkonní umelci z iného členského štátu, vrátane osôb, ktoré ich zastupujú, domáhať priaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxd's SpA aTod's France SARL proti Heyraud SA:
Článok 12 ES (v súčasnosti čl. 18 ZFEÚ - pozn. autora), ktorý ustanovuje všeobecnú zásadu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xutorského práva, ktoré mu bolo priznané právnou úpravou tohto štátu, bolo podriadené rozlišovaciemu kritériu na základe štátu pôvodu diela.
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxdtým nezverejneného diela je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydá dielo, ktoré nebolo ešte nikdy predtým zverejnené a ku ktorému už uplynuli výhrxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxnia diela, ktoré plynú od prvého dňa nasledujúceho roka po roku, v ktorom k zverejneniu diela týmto vydavateľom prišlo.
2.
Aby sa ustanovenia autorxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxvalý pobyt alebo sídlo. Štátni občania krajín Európskej únie a EHP sa môžu domáhať právnej ochrany podľa autorského zákona, aj keď nie sú občanmi Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxximináciu na základe štátnej príslušnosti v rámci pôsobnosti zmlúv (t.j. Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy o Európskej únii). Do tejto oblasti sa zaraďuje ax xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxiť poskytovanie právnej ochrany podľa autorského zákona aj na ostatných občanov Európskej únie a krajín EHP explicitne ustanovením § 86 ods. 2 AZ.
3x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvé a zvukovo-obrazové záznamy, vysielanie a vydané diela predtým nezverejnené, o ktorých to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republixx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xtoré sú priamo účinné a priamo použiteľné na území zmluvných štátov. Tieto majú prednosť pred vnútroštátnou právnou ochranou, teda aj pred autorským zxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx že neexistuje medzinárodná zmluva alebo určitý štát nie je zmluvnou stranou takejto medzinárodnej zmluvy, poskytuje sa právna ochrana subjektu autoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx v danom štáte za rovnakých podmienok ako domácim štátnym príslušníkom tohto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxými stranami je už väčšina štátov medzinárodného spoločenstva.
4.
Podľa písm. c) citovaného ustanovenia sa právna ochrana autorského zákona vzťxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxÚ bolo potrebné rozšíriť právnu ochranu aj na občanov iných členských štátov EÚ a EHP, ako aj na právnické osoby so sídlom na území členských štátov EÚ alxxx xxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxskej únie, preto prednostná aplikácia medzinárodných zmlúv či princíp vzájomnosti s tretími krajinami tu neexistuje. Do autorského zákona bol tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxežitý nástroj informačného trhu bez ohľadu na to, či databáza spĺňa kritériá diela alebo predstavuje len súhrn materiálov bez tvorivého zásahu človekxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxcie. Preto akákoľvek nedovolená extrakcia alebo reutilizácia obsahu databázy je konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť fungovanie spoločného trhxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxzené obdobie, ktoré by zabezpečilo návratnosť prostriedkov vynaložených na vytvorenie takejto databázy. Slovenský autorský zákon upravuje databáxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xprávy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie § 4 zakotvuje personálnu pôsobnosť zákona. Zákon sa vzťahuje na vydavateľa predtým nezverejneného diexxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa, televízneho vysielateľa a vydavateľa predtým nezverejneného diela sa zákon vzťahuje, ak tak vyxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnice Rady a Európskeho parlamentu č. 96/9/ES sa osobitne upravuje pôsobnosť zákona aj v prípade zhotoviteľa databázy.
Súvisiace ustanovenia autxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Eurxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/84/ES o práve ďalšieho prexxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernsxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Zmluva WIPO o výkonoch x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxh C-92/92 a C-326/92, Phil Collins proti Imtrat Handelsgesellschaft mbH a Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH a Leif Emanuel Kraul prxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxovený, sa môžu autori a výkonní umelci z iného členského štátu, vrátane osôb, ktoré ich zastupujú, domáhať priamo pred národnými súdmi ochrany ustanovxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx SA:
Článok 12 ES (v súčasnosti čl. 18 ZFEÚ - pozn. autora), ktorý ustanovuje všeobecnú zásadu zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohto štátu, bolo podriadené rozlišovaciemu kritériu na základe štátu pôvodu diela.
Vymedzenie niektorých pojmov
KOMENTÁR
1.
Oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je vyjadrený spôsobom umožňujúcim jeho vnímanie aj iným fyzickým osobám; zákon príkladmo uvádza, že môže byť vyjadrené trojrozmerne (grafikou alebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx AZ]. Do oblasti architektúry autorský zákon zaraďuje najmä architektonické riešenie stavby, architektonické riešenie urbanistického usporiadanxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtektonické dielo sa nepovažujú tie prvky architektonického charakteru, ktoré nemajú tvorivú hodnotu (napr. rôzne technické riešenia či technické vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dielo ide vtedy, ak jeho účelové určenie ponecháva priestor aj jeho tvorivému stvárneniu.
2.
Odsek 2 citovaného ustanovenia definuje pojem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxého, televízneho, premietacieho alebo iného audiovizuálneho technického zaradenia. Táto definícia vychádza z pojmu audiovizuálneho diela definoxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxlo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných spolusúvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú sprevádzané zvxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxmovaný film, dokumentárny film]. Filmové diela možno diferencovať podľa ich určenia na diela kinematigrafické, určené spravidla na premietanie v kixxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvízne inscenácie). V súčasnosti však existujú aj nové typy audiovizuálnych diel, ako sú napríklad "intermediálne diela" (pozri napr. Tematický dokuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxevízie možno považovať za audiovizuálne dielo (napr. mechanické zachytenie rôznych životných udalostí, najmä svadieb, stužkových slávností, promxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a aj audiovizuálne dielo ako každé iné autorské dielo musí spĺňať všeobecné kritériá vymedzenia diela (bližšie pozri § 7 a komentár k nemu). Po druhé, txxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxrský zákon demonštratívne vymenúva spoluautorov audiovizuálneho diela, a to hlavného režiséra, autora scenára, autora hudby vytvorenej osobitne pxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvizuálnemu dielu pozri komentár k § 55 AZ.
4.
Odsek 3 citovaného ustanovenia definuje pojem dielo úžitkového umenia. Ide o dielo, ktoré obsahuje tvxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxkcia). Ako príklad možno uviesť hračky, bižutériu, výrobky zo skla, porcelánu, dreva alebo keramiky, odevy a pod. V odbornej literatúre sa diela úžitkxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či sú diela vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom. Pri dielach úžitkového umenia nie je vylúčená ani súbežná právna ochrana xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doby ochrany 25 rokov od momentu podania prihlášky na príslušný správny orgán).
5.
Odsek 4 citovaného ustanovenia definuje pojem databáza. Autorxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxrské dielo, potom musí byť databáza výsledkom duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby. Databáza môže predstavovať jednoduché dielo, ktorého údajx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxporiadané z časového, príp. aj geografického hľadiska), t.j. ide o pôvodnú databázu údajov, ktorá spôsobom výberu a usporiadaním obsahu predstavuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxadanie je výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti zhotoviteľa. Súborným dielom môže byť okrem databázy aj zborník, časopis, encyklopédia či vxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxva začlenená do štvrtej časti autorského zákona pod názvom "Osobitné práva k databáze", a to na základe implementácie smernice Európskeho parlamentu x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáve zhotoviteľ investuje peňažné prostriedky na jej vytvorenie. Ide o ochranu investície zhotoviteľa. Kým v prípade databázy ako autorského diela išxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxráni samotný obsah databázy bez toho, aby boli splnené kritériá duševnej tvorivej činnosti. Ide o čisto majetkové právo, ktoré je prevoditeľné na iné sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xiela sa fotografia bez ohľadu na spôsob jej vyjadrenia (v digitálnej podobe, na fotografickom papieri, vo filmovej podobe) považuje za umelecké dielox xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxodné, ak je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora, v ktorom dochádza k výrazu jeho osobnosti a žiadne iné kritériá (hodnota alebo účel) sa do úvahx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xutorského práva a niektorých súvisiacich práv v čl. 6, keď autorskoprávnu ochranu poskytuje iba pôvodným fotografiám, ktoré sú výsledkom autorovej txxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxafií. Slovenská republika túto možnosť nevyužíva. Za fotografické dielo považuje záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič; na ktorom sa vytvára obxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxteľnosťou dodáva fotografii umelecký ráz. "Pre dosiahnutie výsledného efektu býva objekt štylizovaný do určitej pózy a autor zohľadňuje súhru svetlx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy. Chránené sú tiež spravidla dokumentárne a reportážne fotografie" (Vojčík a kol., 2012, s. 108). O fotografické dielo nepôjde vtedy, ak ide o obraz z axxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú fotografiu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxe na fotografii bez tvorivej činnosti zhotoviteľa takejto fotografie (napr. fotografie bežného turistu v múzeu alebo v galérii). V prípade pochybnosxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxová retransmisia. Káblová retransmisia predstavuje jeden zo spôsobov verejného prenosu, ktorého cieľom je umožniť vnímať dielo aj osobám na takom mixxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho práva je podstatná skutočnosť, že káblovú retransmisiu uskutočňuje iná osoba, ako je pôvodný vysielateľ, t.j. káblovú retransmisiu nie je možné záxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ide o jeden zo spôsobov autorskoprávneho použitia diela (pozri § 18 a komentár k nemu).
8.
Odsek 7 citovaného ustanovenia definuje pojem nájom orixxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxej autor udelí súhlas v podobe písomnej licenčnej zmluvy. Ide o dočasné prenechanie používania diela (originálu alebo rozmnoženiny) autorom alebo osxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx.
9.
Odsek 8 citovaného ustanovenia definuje pojem počítačový program ako súbor príkazov a inštrukcií, vyjadrených v zdrojovom kóde alebo v strojxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxcal, JavaScript). "Z povahy zdrojového kódu vyplýva možnosť ho dopĺňať, upravovať, dokonca prekladať do iného programovacieho jazyka. Zdrojový kód xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Na vykonanie zdrojového kódu v počítači je potrebný proces interpretácie alebo kompilácie, výsledkom ktorého je spustiteľný strojový kód" (Vojčík a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxeložiť zdrojový kód (text vyjadrený v programovacom jazyku) do strojového kódu. "Strojový kód je sériou elektromagnetických impulzov. V strojovom kxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s. 18, citované z Vojčík, Miščíková, 2004, s. 74).
10.
V praxi sa často vyskytuje otázka, či možno pojem počítačový program a softvér považovať za syxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxožky, a to počítačový program zachytený na disku, dokumentáciu programu a licenčné podmienky jeho používania. Z pohľadu autorského práva však xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxkladový materiál potrebný na prípravu počítačového programu, aj programová dokumentácia môže byť chránená ako literárne dielo, ak spĺňa pojmové znaxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa, že nie každý počítačový program je automaticky pod právnou ochranou autorského zákona. Je nevyhnutné, aby aj počítačový program spĺňal kritérium txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia, prípadne spracovania programátorských prvkov, na ktorých je počítačový program založený (námet, princíp, algoritmus a pod.).
12.
Podľa smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxamu. Inak povedané, predmetom právnej ochrany je len vyjadrenie myšlienok a zásad, na ktorých je založená logika, algoritmus a programovací jazyk, alx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxnej ochrany. Zostáva preto otázne, či je autorskoprávna ochrana, ktorá vyhovuje autorským dielam a umeleckým výkonom, dostatočná aj pre právnu ochraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch.
13.
Počítačovým programom však nemožno poskytnúť ani patentovú ochranu. Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdu (ďalej aj "EPO") umožňuje patentovať za istých podmienok vynálezy z oblasti počítačových programov. Podmienkou je, aby takýto vynález dosahoval nxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxlnu definíciu a zostáva tak iba na úvahe príslušného úradníka EPO, či v danom softvéri technický účinok identifikuje. Patentovateľnosť počítačového xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxo základných prvkov počítačového trhu a menším spoločnostiam s vlastným počítačovým programom pri ich vstupe na trh pohrozili žalobou na porušovanie xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxá ochrana práv k počítačovým programom. Počítačové programy sú natoľko špecifickým nehmotným statkom, že si zaslúžia samostatnú právnu úpravu a ochrxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe o technické zariadenie, ktoré umožňuje vyhotovenie rozmnoženiny diela. Zákon príkladmo uvádza kopírovací stroj, skener, fax a pevný disk zabudovaxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxse vyhotovenia dotknutej rozmnoženiny, avšak pod podmienkou, že tieto rôzne nesamostatné prvky alebo etapy spoločného procesu pôsobia alebo sa uskuxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxobnom podklade"(bod 70 rozhodnutia SD EÚ v spojených veciach C-457/11 až C-460/11).
15.
Odsek 10 citovaného ustanovenia definuje pojem rozširovxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm je dielo zhmotnené. Autorský zákon poskytuje právnu ochranu výslovne v prípade verejného rozširovania originálu diela alebo jeho rozmnoženiny [poxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxm "týka neurčitého počtu potenciálnych adresátov a okrem toho zahrňuje celkom významný počet osôb" [C-135/10 Societa Consortile Fonografici (SCF) xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxho prenosu diela tak, aby si jednotlivec mohol sám vybrať čas a miesto, kedy a kde chce dielo vnímať. Typickým príkladom môže byť šírenie diela internetoxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dielo iba dielo, ktoré vytvoril žiak alebo študent základnej, strednej alebo vysokej školy, resp. žiak záujmovo-vzdelávacieho zariadenia. Zákon č. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy nie je obmedzená vekovou hranicou (bližšie pozri § 51 a komentár k nemu). Zároveň nahrádza pojem záujmovo-vzdelávacie zariadenie pojmom výchovno-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe [§ 113 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)].
18.
Odsek 13 citovaného ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxmci práva výkonných umelcov. Výkonný umelec môže tvorivo vykonať literárne alebo iné umelecké dielo napríklad predvedením (napr. tancom, hrou), prexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx umeleckého výkonu (pozri aj § xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa diela, t.j. na použitie diela verejným prenosom má právo iba autor, resp. osoba, ktorej autor udelil súhlas v podobe písomnej licenčnej zmluvy. Verejxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diela akýmikoľvek technickými prostriedkami, ktoré umožňujú vnímať dielo na takom mieste, kde by ho bez týchto technických prostriedkov nebolo možnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxnárodnej úrovni. Slovenská republika ako členský štát EÚ je povinná vykladať pojem verejnosť v duchu autorského únijného práva, najmä smernice Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xkrem iného, harmonizuje práva autorov na verejný prenos. V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ je potrebné pod pojmom verejnosť rozumieť vopred neurčexx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxstupnom mieste alebo v súkromí a okrem toho zahrňuje "celkom významný počet osôb (...) pokiaľ ide o kritérium týkajúce sa ‚celkom významného počtu osôbxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtorá je veľmi malá, ba dokonca bezvýznamná" [C-135/10 Societa Consortile Fonografici (SCF) proti Marc Del Corso, body 84-87]. Relevatné kritérium pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v takej zubnej ordinácii, o akú ide vo veci samej, v rámci hospodárskeho výkonu slobodného povolania pre klientov, ktorí ho počúvajú nezávisle od svojex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxanie. Pod verejným vykonaním možno rozumieť jednak živé vystúpenia výkonných umelcov [písm. a) citovaného ustanovenia] a jednak sprostredkované vyxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrý predvedie (zarecituje, zaspieva, zatancuje a pod.) literárne alebo iné umelecké dielo (aj folklórne dielo možno považovať za iné umelecké dielo), x xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkon aj vykonanie diela zo zvukovo-obrazového záznamu, avšak bez technických prostriedkov umožňujúcich diaľkový prenos. Dielo tak môžu vnímať iba osxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxostredníctvom audiovizuálnej techniky v kine. Autorský zákon sem však - na rozdiel od českej právnej úpravy - nezaraďuje predvedenie zvukových záznaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx, príp. osoba, ktorej autor udelí súhlas v licenčnej zmluve. Zároveň ide tiež o spôsob uvedenia diela na verejnosti (pojem verejnosť pozri bližšie komexxxx x x x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nepriamo prostredníctvom technických zariadení, akým je napríklad diapozitív, televízny obraz. V praxi pôjde napríklad o výstavu diel výtvarného uxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxský zákon iba príkladmo uvádza najčastejšie formy a spôsoby vyhotovenia rozmnoženín. Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť buď z originálu diela, alebx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxovanie diela). Takisto môže byť dvojrozmerná (napr. zachytená na papieri) alebo trojrozmerná (zhotovenie stavby alebo makety diela) a aj elektronicxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx ktorá tvorivým spôsobom vykonáva literárne alebo iné umelecké dielo vrátane diela folklórneho (napr. herec, spevák, tanečník, hudobník). Zákonnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxv.
24.
Odsek 19 citovaného ustanovenia definuje pojem vypožičanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny. Ide o obdobný spôsob autorskoprávnexx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xýpožičky kníh alebo časopisov v knižniciach (pozri aj § 18).
25.
Odsek 20 citovaného ustanovenia definuje pojem výrobca záznamu, a to zvukového aj xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé činnosť človeka. Za takéhoto výrobcu sa považuje aj výrobca audiovizuálneho diela. Pozri komentár k § 5 ods. 24 a 25.
26.
Odsek 21 citovaného ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxy na jeho vlastnú zodpovednosť. Pojmy vysielanie vrátane vysielania cez satelit definuje zákon o digitálnom vysielaní (zákon č. 220/2007 Z.z.). Ustxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxogramovej služby vrátane ich doplnkových obsahových služieb. Vysielateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah prograxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxou osobou (§ 3 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z.). "V súčasnosti rozlišujeme analógové a digitálne vysielanie, ďalej živé vysielanie cez internet (tzv. lixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxn-demand). Z hľadiska spôsobu prenosu signálu rozlišujeme vysielanie po drôte - káblové vysielanie - alebo bezdrôtové vysielanie -terestriálne, t.xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xytvorené zamestnancom za účelom plnenia si pracovných, resp. služobných povinností voči zamestnávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, kde a kedy bxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx ho zamestnanec vytvoril. To znamená, že o zamestnanecké dielo pôjde aj vtedy, ak ho zamestnanec vytvoril mimo pracovného času, počas dovolenky, doma, x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xaopak, o zamestnanecké dielo nepôjde, ak zamestnanec vytvoril dielo počas pracovnej doby vo svojej kancelárii, ale dielo nemá žiadny vzťah k plneniu jxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxké dielo (bližšie pozri komentár k § 50).
28.
Odsek 23 citovaného ustanovenia definuje pojem zhotoviteľ databázy. Ide o subjekt, ktorý vytvoril daxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx fyzická aj právnická osoba, keďže sa pri tvorbe databázy sui generis nevyžaduje tvorivá duševná činnosť človeka (bližšie pozri § 72 a nasl. a komentár x xxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xrakom; na akom nosiči alebo akým spôsobom boli zaznamenané, je z hľadiska autorskoprávnej ochrany irelevantné. Zvukovo - obrazový záznam môže mať obsxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx pojmové znaky podľa autorského práva alebo nie (Telec, Tůma, 2007, s. 686). Pozri aj § 64 a nasl. a komentár k nim.
30.
Odsek 25 citovaného ustanovenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxhytenie tohto záznamu je irelevantný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbného diela alebo spevu výkonného umelca), ale aj zvukov, ktoré nie sú chránené autorským zákonom (napr. zvuky prírody, rozhovor ľudí). Zvukové záznaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx záznam zvuku, ktorý je obsiahnutý v zázname audiovizuálneho diela. Samotný záznam predstavuje nehmotný statok, ktorý je zachytený na svojom hmotnom xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x4 a nasl. a komentár k nim).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
S ohľadom na smernicu Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES a súvisiaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx pod vplyvom aplikačnej praxe sa oproti platnej úprave viaceré vymedzenia pojmov spresňujú. Zároveň sa dopĺňajú aj nové vymedzenia pojmov potrebné prx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxdy č. 92/100/EHS o práve nájmu a práve vypožičania, ako aj o niektorých právach príbuzných autorskému právu v oblasti duševného vlastníctva a so Zmluvxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxlučne na originály a trvalé rozmnoženiny nielen diel, ale aj predmetov práv súvisiacich s autorským právom, ktoré možno uvádzať do obehu ako hmotné prexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxo "rozširovanie" sa "nájom" a "vypožičanie" vzťahujú výlučne na hmotnú podobu diela alebo predmetu súvisiacich práv (pri spôsobe použitia v hmotnej pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxm "dielo"; obdobné rozlíšenie platí aj pre predmety súvisiacich práv); vymedzuje sa teda právny režim nakladania s vecou a nie s nehmotným statkom (idexxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxznamu, zvukovo-obrazového záznamu zahŕňajúceho aj záznam výkonu výkonného umelca a záznam vysielania) ich prenechaním na obmedzený čas nájomcovi. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Rozhodujúcim znakom nájmu je jeho časové ohraničenie a hospodárske a obchodné zhodnotenie (získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospecxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xájomcovi na súkromné využitie. Nezahŕňa totiž verejné použitie, ako je napríklad verejný prenos audiovizuálneho diela v kine, zvukového záznamu na dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkonania; bez toho, aby tieto originály diel alebo ich rozmnoženiny boli poskytnuté na trh na rozširovanie predajom alebo iným prevodom vlastníckeho pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sa dotýka predovšetkým počítačových programov, zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov, a preto sa upravuje pre autorov aj pre ďalších nosxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch alebo zvukovo-obrazových záznamov. Toto právo sa uvedeným nositeľom práv priznáva najmä s ohľadom na možnosť zakázať rozširovanie nájmom aspoň na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvplyvniť predaj ich rozmnoženín.
Právo na rozširovanie vypožičaním sa od práva na rozširovanie nájmom odlišuje len tým, že originál diela alebo jexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxvi pre jeho súkromnú potrebu, avšak nekomerčne (bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu). Priznanie výhradného práva na rozšixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzmnoženín na trhu.
"Nájom" a "vypožičiavanie" podľa tohto zákona nemožno stotožňovať s vymedzeniami podľa všeobecnej úpravy Občianskeho zákonnxxx xx xxx x x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx bezplatných výnimiek (obmedzení autorského práva) odlišujú právnym režimom ich použitia.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Fyzická oxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjú aj diela vytvorené deťmi v materskej škole. Zároveň sa vo vzťahu k výchovno-vzdelávacím zariadeniam ustanovenie terminologicky spresňuje. Pod výxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa auxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxane databáz;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v infxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/Ex x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xč. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxoch a zvukových záznamoch (č. 177/2006 Z.z.);
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžf 78/2007 (cit. z ASPI - stav k 21. septembru 2012, čiastka 71/2012 Z.z. - RA296):
Najvyšxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxeru, že služba, ktorú posúdil odvolací súd ako dielo, ktoré si žalobca objednal u svojho dodávateľa S., a plnenie ktorého bolo vyúčtované vo faktúre č. 2xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za súbor nezávislých diel možno v tomto prípxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxjednal žalobca spracovať pre archívne účely na DVD nosiči. Keďže ide o súbor diel uložených na DVD nosiči, ktoré sú usporiadané, a jednotlivé fotografix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxré sa vzťahuje zákon č. 618/2003 Z.z. a ktoré je potrebné považovať za nehmotný majetok v súlade s § 22 ods. 7 zák. č. 595/2003 Z.z. na účely zákona o dani z xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxálu prostredníctvom kábla nie je zasahovaním do práv autorov v zmysle zák. č. 35/1965 Zb. (v súčasnosti zákon č. 618/2003 Z.z. - pozn. autora) v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxok šírenie aj do oblasti, ktorá nebola pokrytá signálom pôvodnej televíznej stanice.
Ak však technické spracovanie televízneho signálu pôvodnej texxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxo na autorskú odmenu v zmysle § 16 ods. 1 autorského zákona.
xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" uvedený v článku 1 písm. a) smernice Rady č. 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo sxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady č. 97/36/ES z 30. júna 1997, je definovaný týmto ustanovením samostatným spôsobom. Nie je definovaný negatívnym vymedzením k pojmu "služxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxácií v oblasti technických noriem a predpisov týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe" v zmysle článku 1 písm. a) smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36, ak pozostáva z prvotného prenosu televíznych programov, ktorx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnosu obrazu pri tomto posúdení nie je určujúcou skutočnosťou.
Služba, akou je služba "Filmtime", ktorá pozostáva z vysielania televíznych programox xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zmysle článku 1 písm. a) smernice 89/552, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36. Pohľad poskytovateľa služby musí byť pri skúmaní pojmu "služba televíxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvateľ služby, akou je služba "Filmtime", plní povinnosť uvedenú v článku 4 ods. 1 smernice 89/552, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36, vyhradiť väčšxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Rozsudok Súdneho dvora z 9. novembra 2004 vo veci C-444/02, Fixtures Marketing Ltd. proti Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP):
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxvek zbierku, ktorá obsahuje diela, údaje alebo ďalšie materiály, ktoré možno od seba oddeliť bez toho, aby tým bola dotknutá hodnota ich obsahu, a ktorá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ako je ten vo veci samej, je databázou v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 96/9.
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcich materiálov a na ich zhromažďovanie do uvedenej databázy. Pod pojmom vklad nemožno rozumieť prostriedky použité na vytvorenie základných materixxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxvenie dátumov, hodín a dvojíc futbalových mužstiev, ktoré sa týkajú rôznych zápasov týchto súťaží.
Rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010 vo veci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe interakčným rozhraním, ktoré umožňuje komunikáciu medzi počítačovým programom a užívateľom.
41 Za týchto podmienok grafické užívateľské rozhraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrogramu.
42 Z uvedeného vyplýva, že toto rozhranie nepredstavuje formu vyjadrenia počítačového programu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 91/250, a pxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdstavuje formu vyjadrenia počítačového programu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Rady 91/250 zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx vzťahovať autorsko-právna ochrana podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorskxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxie grafického užívateľského rozhrania nepredstavuje verejný prenos autorského diela v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29.
Rozsudok Súdneho xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že ani funkcionalita počítačového programu, ani programovací jazyk a formát dátových súbxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx nie sú chránené autorským právom k počítačovým programom podľa uvedenej smernice.
Článok 5 ods. 3 smernice 91/250 sa má vykladať v tom zmysle, že osobxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlienok a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak vykonáva úkonyx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxkou, že tieto úkony neporušujú výlučné právo nositeľa autorského práva x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že prebratie niektorých prvkov opísaných v užívateľskom manuáli počxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxovať porušenie autorského práva k prvému uvedenému manuálu, ak - čo musí overiť vnútroštátny súd - sú takto prebraté prvky vyjadrením vlastnej tvorivex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxO
Autor
KOMENTÁR
1.
V autorskom práve (v užšom slova zmysle, t.j. v autorskom práve, ktorého predmetom sú iba autorské diela) je potrebné rxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxoby.
2.
Pôvodným subjektom je autor (príp. spoluautori). Zákon explicitne určuje za autora toho, kto dielo vytvoril. Vytvoriť dielo možno iba dušxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx k nemu). Napriek tomu, že autorský zákon nevysvetľuje bližšie pojem duševná tvorivá činnosť, je nepochybné, že takejto činnosti sú schopné iba fyzickx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxec alebo ju má iba v obmedzenom rozsahu. Tvorivosť nie je totiž právnym úkonom. Je to jedinečná schopnosť konkrétneho jednotlivca, vlastná iba jemu samxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxsel kúpnej či licenčnej zmluvy, budú schopné vytvárať jedinečné autorské diela. Avšak pri nakladaní s výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx zákon určuje, že autorom diela môže byť iba fyzická osoba, ktorá vlastnou duševnou tvorivou činnosťou dielo vytvorila. Autorstvo prisudzuje spravidxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxri aj § 54 a komentár k nemu). Právnická osoba nemôže byť teda autorom diela.
4.
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxrbe diela vyžaduje. Môžu však vykonávať niektoré výhradné majetkové autorské práva od pôvodných subjektov (autorov). Pozri § 18 a nasl. a komentár k nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxjú zamestnanecké diela (§ 50) a spoločné diela (§ 10). Okrem právnickej osoby môže byť odvodeným subjektom autorského práva aj iná fyzická osoba, ktorá xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xielom spravidla na základe súhlasu autora, ktorý autor udeľuje písomnou licenčnou zmluvou (§ 40 a nasl.). Okrem tohto spôsobu výkonu niektorých výhraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnné licencie podľa § 24 a nasl.) alebo na základe súdneho rozhodnutia (napr. súdnym rozhodnutím, ktorým bola udelená tzv. nútená licencia v prípade škoxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxe zamestnaneckého diela podľa § 50 či spoločného diela podľa § 10).
6.
Odsek 2 citovaného ustanovenia osobitne určuje, kto je autorom súborného dixxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxevnej tvorivej činnosti autora (napr. zborník, časopis, encyklopédia, výstava, databáza). Do súborného diela nemusia byť teda zaradené iba autorskx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxtorský zákon explicitne určuje, že autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala a usporiadala jeho obsah; práva autorov takto vybxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx takéto nakladanie s ich dielami [§ 18 ods. 2 písm. e) AZ]. Pri súbornom diele rozlišujeme teda dve skupiny subjektov autorského práva, a to fyzickú osobu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Z dôvodu jednoznačného rozlíšenia autora od iných osôb, ktorým je zákonom zverený výkon majetkových prxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxíšený len autor súborného diela (odsek 2), ktorý tvorivým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrom spracovania je fyzická osoba, ktorá dielo spracovala a pod.). Autorské právo autora súborného diela a autorské práva autorov diel zaradených do toxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxdených do tohto diela.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamenxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx;
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/200x xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxské dielo. Nie však každý výtvor ľudskej činnosti možno nazvať autorským dielom. Na to, aby sme mu mohli priznať právnu ochranu podľa autorského zákonax xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vo forme vnímateľnej ľudskými zmyslami; tento okamih vyjadrenia diela je zároveň okamihom vzniku autorského práva k dielu (pozri § 15 a komentár k nemxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Z hľadiska právnej teórie možno hovoriť o tzv. pozitívnom vymedzení diela.
2.
Prvý znak vyžaduje, aby dielo malo literárny, iný umelecký alebo vedxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré sú spravidla spôsobilé pôsobiť na estetické cítenie jednotlivcov, a diela vedecké, ktoré sú špecifické svojím obsahom, formou, jazykovým štýlxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovesné dielo (napr. poviedka, báseň, prednáška), divadelné dielo (napr. veselohry, tragédie, opery, balet), hudobné dielo (napr. skladba, pieseň)x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxany podľa autorského zákona nie sú všetky fotografie, ale len tie, ktoré spĺňajú pojmové znaky diela; v prípade pochybností sa k tejto otázke vyjadruje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x ods. 1), dielo úžitkového umenia (napr. výrobky z keramiky, šperky, hračky, § 5 ods. 3), kartografické dielo (napr. mapa, glóbus), počítačový program xx x xxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx momentom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami bez ohľadu na jeho obsah, kvalitu, účel, podobu alebo formu vyjadrenia (pozri x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxné formou notového záznamu alebo zaznamenané na zvukovom nosiči (napr. CD), alebo vyjadrené pominuteľne (napr. zaspievaním piesne). Rovnako nie je dxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvým fázam, častiam, názvu diela a menám postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela (pozri § 15 ods. 2 a komentár k nemu). Z hľadiska splnenia tohto znaku nie jx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zariadenia (t.j. z autorskoprávnej ochrany tak nebudú vylúčené napr. diela, ktoré možno vnímať iba pod infračerveným alebo ultrafialovým svetlomx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxstná tvorivá duševná činnosť autora. Autorský zákon nedefinuje pojem tvorivosť, avšak už zo samotného pojmu tvorivosť vyplýva, že pôjde o činnosť novxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxejavu vyjadrenia určitej myšlienky, námetu alebo nápadu, pričom tento prejav má charakter literárneho, iného umeleckého alebo vedeckého diela. Inax xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvnú činnosť vlastnú iba jemu samému. Ak by sa vyskytli dva zhodné výtvory fyzických osôb, potom to buď nie je autorské dielo, alebo ide o plagiát. Avšak vpxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie takých výtvorov, ako je databáza alebo počítačový program do predmetov autorskoprávnej ochrany, sa vytráca z diel tento jedinečný tvorivý prvok a ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znaku jedinečnej tvorivej individuality autora diela. Súčasný autorský zákon v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ k tejto diferenciácii jedixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možno rozdeliť na tvorivú a mechanickú, pri ktorej znaky tvorivosti chýbajú. Inak povedané, každá tvorivá činnosť je duševnou činnosťou, naopak to všxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výber a usporiadanie jednotlivých príspevkov autorov do zborníka už môže mať znaky tvorivej činnosti za predpokladu, že zhotoviteľ tieto príspevky zxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxípade ide o súborné dielo.
7.
Súborné dielo podľa ods. 2 citovaného ustanovenia je súbor nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výbxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxopédia, výstava, databáza. Spravidla ide o istý druh odvodeného diela, ak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxorov, ktorým autorský zákon neposkytuje právnu ochranu, napríklad súdne rozhodnutia sú z autorskoprávnej ochrany vylúčené, ale ich tvorivé spracovxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxnu ochranu podľa autorského zákona požíva. Pri súbornom diele tak môžu (ale nie vždy) vystupovať dve skupiny subjektov autorského práva, a to fyzická oxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, ak súborné dielo pozostáva z diel iných autorov. Na zaradenie diela do súborného diela sa samozrejme vyžaduje predchádzajúci súhlas autora prostredxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnapĺňajú znaky diela, keďže im chýba vyjadrenie v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami vo forme literárneho, iného umeleckého alebo vedeckého dielax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela.
9.
Autorský zákon vymedzuje aj predmety duševnej tvorivej čixxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx aby autor diponoval výlučnými právami k takýmto dielam a bol z hľadiska práv k týmto dielam v dominantnej pozícii voči iným subjektom [ods. 3 písm. b) citxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxvenia. Patrí sem úradné dielo, pod ktorým sa rozumie text právneho predpisu, úradné rozhodnutie orgánov štátnej správy a samosprávy vydané na základe xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlásené za verejné (napr. notárske zápisnice, znalecké posudky, listiny vydané exekútormi), úradný spis (napr. návrhy zákonov s dôvodovými správxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxé technické normy. Hoci slovenské technické normy nie sú chránené autorským zákonom, právnu ochranu im poskytuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxvenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.
Novela autorského zákxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných pod písm. b), ktorým autorský zákon neposkytuje právnu ochranu. Dôvod vyčlenenia denných správ spočíva v potrebe vymedzenia pojmu denné správy. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ak boli totiž denné správy spracované tvorivou duševnou činnosťou autora a ich obsahom sú najmä informácie o aktuálnom spoločenskom dianí, potom sa na xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx tie denné správy, ktoré nie sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti ich tvorcu (napr. prevzaté správy od iných vysielateľov), resp. sa netýkajú aktuáxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xktuálnom spoločenskom dianí, boli by už predmetom autorskoprávnej ochrany, ak by spĺňali druhú podmienku, t.j. prvok tvorivosti, čo vyplýva zo slova xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxs. 3 citovaného ustanovenia vymedzený taxatívne na rozdiel od českej právnej úpravy, ktorá výnimky z autorskoprávnej ochrany ustanovuje iba exemplixxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxtiž o ďalší príklad súborného diela, ktoré môže pozostávať nielen z autorských diel chránených podľa autorského zákona, ale aj iných prvkov, ktorými mxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxvaného ustanovenia ide o negatívne vymedzenie, čo sa za dielo nepovažuje. Taxatívne vymedzenie je na mieste v prípadoch uvedených pod písmenami b) a c)x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxk taxatívne vymedzenie v prípadoch uvedených pod písmenom a), ktoré nemusí postihovať všetky prípady nehmotných statkov, ktoré sa nepovažujú za dielxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxS), podľa ktorého "ochrana autorských práv sa bude vzťahovať na vyjadrenie, a nie na myšlienky, postupy, metódy činnosti alebo matematické pojmy ako txxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtora (duševnej tvorivosti). Podmienkou je, aby nebolo z autorskoprávnej ochrany vylúčené (odsek 3) a aby bolo vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtené na nosiči [fixované; § 15 ods. 1]. Výsledok tvorivej činnosti sa chápe ako základný pojmový znak diela, chápaný v zmysle autorskoprávnej individuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xielom, alebo vedeckým dielom. Tento xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxoré je stvárnené takým spôsobom, že môže byť takto vnímané.
Ustanovenie demonštratívnym výpočtom vymedzuje jednotlivé diela z hľadiska ich foriex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxín. Pre slovesné diela je prostriedkom vyjadrenia zaznamenanie (zachytenie) slova, či už písmom, rečou, ale aj záznamom na zvukovom nosiči. Za slovesxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxké, choreografické, pantomimické alebo iné dielo, určené na verejné predvedenie; súhrnne sa tieto diela nazývajú diela scénické.
Pri hudobnom dixxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa postačuje aj vyjadrenie improvizáciou. Hudobné dielo môže byť samostatné bez textu alebo spojené s literárnym dielom (textom).
Pri diele výtvarxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxele je podstatný nehmotný výsledok vlastnej tvorivej činnosti, ktorý je však fixne materializovaný do hmoty. V tejto súvislosti treba upozorniť na skxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xoslaním reštaurátorskej činnosti nevybočí z medzí daných účelom a funkciou reštaurácie a nezasiahne neprípustne do reštaurovaného diela) ku vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxkým poňatím je reštaurátor prísne viazaný.
Pri fotografickom diele, ako aj pri niektorých iných dielach, je nevyhnutná fixná materializácia do hmxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pojmových znakov diela.
Audiovizuálne dielo podľa autorského zákona zahŕňa vo svojej šírke nielen filmové diela (kinematografické), ale aj celú xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvízne inscenácie literárnych diel), ale aj diela, ktoré sa označujú ako videogramy alebo videografické diela.
Okruh týchto diel je stále otvorený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxhránené dielo, môže napĺňať napríklad verejnoprávne znaky živnostenského podnikania (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostíxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxasové programy, zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy a ich rozmnoženiny, ktoré sú predmetom ochrany samostatných práv (práva súvisiacx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxnych modeloch a šperkoch, navrhovaná úprava nebráni tomu, aby sa takéto dielo chránilo aj podľa predpisov o ochrane priemyselných vzorov, ak spĺňa zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do katalógu chránených diel (§ 7 ods. 1), ktorý demonštratívnym výpočtom uvádza predovšetxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva podľa odseku 2 je zborník, ako je časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo inýcx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxla ako celku je ten, kto ho tvorivým spôsobom vybral alebo usporiadal, pričom práva autorov diel zaradených do takéhoto súboru nie sú týmto dotknuté (§ 6 xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dielo". Na rozdiel od pôvodnej úpravy sa už nevyžaduje, aby boli do "súborného diela" zaradené iba "diela" v zmysle tohto zákona.
Súborné dielo je texx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo výbere alebo usporiadaní celku a nie je pritom rozhodujúce, či pri takejto tvorivej činnosti dochádza k výberu alebo zoraďovaniu diel v zmysle tohto zxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti je vznik súborného diela ako nového (ďalšieho) diela. Autorské právo k súbornému dielu patrí jeho usporiadateľovi (§ 6). Súborným dielom je teda daxxxxxx xx x xxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx spôsobom výberu a usporiadaním obsahu jedinečným výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Tvorba súborných diel sa v praxi môže často vxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxené (v súbore použité) "diela", je samozrejmé, že na zaradenie do súboru (použitie v súbore) musia ich autori udeliť predchádzajúci súhlas. Aj po zaradxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx/ES sa posilňuje ochrana verejného záujmu ako jedna zo základných slobôd vnútorného trhu. Tento trend sa prejavuje nielen v odseku 3 obsahujúcom xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxujúcej kolektívnu správu práv.
V odseku 3 sú vo verejnom záujme vylúčené z ochrany autorským právom také výtvory, ktoré pojmové znaky diela síce spĺxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx tradične uvedený text právneho predpisu, akékoľvek úradné rozhodnutie (rozhodnutia v správnom konaní a súdnom konaní) a verejná listina (vydaná súdxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxtupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu, s ktorou je zhoda povinná, a ich prípravnú dokumentáciu (napr. úradný návrh tzv. úradného diexxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxch vrátane ich prekladov.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Do ustanovenia § 7 ods. 2 autorského zákona sa v rámci demonštratívneho výpoxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx keďže ich obsahom môžu byť tak predmety chránené autorským právom (nezávislé diela), ako aj predmety, na ktoré sa ochrana autorského práva nevzťahuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autorský zákon v § 7 ods. 2 nepriznáva individuálnu ochranu jednotlivým prvkom súborného diela, ale prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x1. marca 1996 o právnej ochrane databáz). Autor súborného diela má teda právo udeľovať súhlas na každé použitie diela vrátane vyhotovenia rozmnoženinx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxj ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/198x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx2/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.);
Dohovor o počxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů, 1902 - 1903, usporiadal Josef Schneiner - cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 69):
Použitím informácií z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxotlivých tam uvedených prípadov, bez toho, aby bol reprodukovaný spôsob ich spracovania.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého nie sú plány a náčrtky, ktoré nemajú tvorivé myšlienky, hoci i ich zhotovenie vyžadovalo odborné znalosti. Aj keď sa plány týkajú obyčajných staviexx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxadenia miestností.
Rozhodnutie xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxorským zákonom, ktoré napĺňa skutkovú podstatu tohto trestného činu, je aj také nakladanie s počítačovým programom, ktorým bol legálne získaný počítxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxutie Obvodného súdu Praha 1, sp. zn. 14 C 4/82 a 14 C 5/82 a 14 C 6/82 (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 625):
Txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dielom v zmysle § 2 autorského zákona.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Co 3/2007 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA25xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxch, vedeckých a umeleckých dielach (Autorského zákona)].
Samotná skutočnosť, že výsledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxmbra 2011 vo veci C-145/10, Eva - Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH, ostatní:
Článok 6 Rady č. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia ochrana autorským právom za podmienky, ktorej splnenie prináleží overiť vnútroštátnemu súdu v každom jednotlivom prípade, že táto fotografia je dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxhle overí, že predmetný fotografický portrét dosahuje úroveň diela, nie je jeho ochrana menšia než ochrana, ktorá je priznaná všetkým ostatným dielamx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxktov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že také mxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xemožno však vylúčiť, že by tento vydavateľ tlače mohol sporadicky prispievať k plneniu cieľa verejnej bezpečnosti tým, že by zverejnil fotografiu hľaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrgánmi, ktoré smerujú k zaisteniu verejnej bezpečnosti, a jednak aby bola vykonaná po dohode a koordinovane s uvedenými orgánmi, aby sa zabránilo rizixxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xísm. d) smernice 2001/29 s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že tlačová správa, v ktorej sa cituje dielx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxnice č. 2001/29 s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že jeho uplatnenie je podmienené povinnosťou, aby bol uvedený zdrxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxe s článkom 5 ods. 3 písm. e) smernice 2001/29, treba považovať uvedenú povinnosť za splnenú, hoci je uvedený len zdroj.
Dielo spoluautorxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx spojených diel aj od spoločného diela. Dielo spoluautorov vzniká ako nové dielo a príspevky jednotlivých spoluautorov nemožno od seba oddeliť; pri spxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrivý prvok. Pri spojených dielach nejde o tvorivé spojenie samostaných diel, podstatná je dohoda autorov samostatných diel o ich spojení. Dielo spoluxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xiela, a vklady jednotlivých autorov nemožno od seba oddleliť, ale v prípade spoločného diela celý proces vytvorenia diela iniciuje a usmerňuje fyzickx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov (spoluautorom nebude ten, kto poskytol len materiálne alebo finančné podmienky na vytvorenie diela), prixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xk má dielo spoluautorov predstavovať ucelené dokončené dielo; typickým príkladom sú kapitoly v učebnici, ktorá je vedeckým dielom, každú kapitolu píxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xznik jediného diela; zapojenie duševnej tvorivej činnosti minimálne dvoch fyzických osôb a to ešte pred dokončením diela [inak by išlo o spracovanie dxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxom diele. Autorský zákon považuje za spoluautorov audiovizuálneho diela najmä režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby vytvorenej oxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diela, na rozdiel od českého autorského zákona, ktorý za autora audiovizuálneho diela považuje iba režiséra. Je však potom otázne, prečo na týchto ďalxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxár k nemu).
5.
Autorský zákon priznáva práva k dielu všetkým autorom spoločne a nerozdielne. Z toho vyplýva, že na výkon osobnostných a majetkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxom určitým spôsobom, nemožno takto s dielom nakladať. Tu sa neuplatní väčšinový princíp typický pre rozhodovanie o spoločnej veci v podielovom spoluvxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxkov, počítanej podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov na spoločnej veci. Autorský zákon však nevylučuje inú dohodu o nakladaní s dielom medzi spoluxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxhlas na prvé zverejnenie diela, bude sa musieť aspoň jeden zo spoluautorov obrátiť na súd, aby ten svojím rozhodnutím nahradil chýbajúci súhlas spoluaxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupuje vždy vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu; napríklad súhlas udelí, ak jeden zo spoluautorov odmieta dať súhlas len z dôvodu šikanovania osxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxluvy alebo udeliť súhlas na zverejnenie diela a pod.
6.
Spoluautorovi vystupujú vo vzťahu k tretím osobám ako solidárni dlžníci či solidárni veritxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxad pri omeškaní. Ako solidárni veritelia vystupujú napríklad pri prevzatí odmeny za poskytnutú licenciu. Ak sa nedohodnú v licenčnej zmluve inak, dlžxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxv však existujú výnimky (napr. na uzavretie licenčnej zmluvy nestačí súhlas iba jedného zo spoluautorov, ale je potrebný súhlas každého z nich).
7.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxrého platí, že podiely spoluvlastníkov sú rovnaké. Avšak názor právnej vedy na túto problematiku nie je jednoznačný; napríklad v diele Vojčík, P. a kolxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxčíková, R; 2004, s. 77, sa zase uvádza, že " záver, že pokiaľ podiely nie sú určené dohodou, sú rovnaké, je možné odvodiť z § 137 ods. 2 OZ". Český autorský záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxmná dohoda a zároveň nie je možné výnosy z autorského práva k spoluautorského dielu určiť úmerne k veľkosti ich tvorivých príspevkov. Napríklad vo vyššxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh kapitol. Je otázne, či by súd mohol aplikovať tento postup, ak sa na ňom nedokážu spoluautori sami dohodnúť. Domnievame sa, že vzhľadom na skutočnosť, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxah autorského zákona a Občianskeho zákonníka, je v § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka), nie je takýto postup súdu vylúčený, ak je možné s istotou vymedziť vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx zákon mlčí.
8.
Výhradné osobnostné práva autora zanikajú jeho smrťou (§ 17 ods. 2); to platí aj pre spoluautorov diela. Výhradné majetkové autorskx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xočas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti (§ 21 ods. 2).
9.
Po smrti niektorého zo spoluautorov prechádzajú výhradné majetkovx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxch ešte žije. Ak niet ani dedičov, ani spoluautorov, dielo sa stáva voľným (§ 53).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie bližšie vxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pričom ich príspevky nemožno od seba oddeliť. Vzniká teda jediné, jednotné a nedeliteľné dielo. Kritérium pre posúdenie jednotnosti a nedeliteľnostx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxom prípade; v prvom prípade by mohlo ísť napríklad o dielo súborné (databázu). Dielo spoluautorov vzniká zvyčajne spoluprácou autorov x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koorxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxe audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu ČSR, sp. zn. 3 Cz 49/81 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 3xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xíla musí být tvůrčí povahy ve smyslu autorského práva; z tohoto hlediska tedy musí být rovnocenné. Není spoluautorem ten, kdo poskytl autorovi pomoc výxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xo podoby díla, pokud ovšem již sestavení faktografie nepředstavovalo tvůrčí autorskou činnost. Tvůrčí práce autorů zúčastněných na tvorbě uměleckéxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdá však neodmyslitelnou spoluúčast na ztvárnění myšlenky tvůrčím způsobem. Vzájemný poměr činnosti spoluautorů (ať již k ní došlo současně nebo náslxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxluúčast každého ze spoluautorů byla předpokladem vzniku posuzovaného díla.
Rozhodnutie Mestského súdu Praha 7, sp. zn. C 138/89 (cit. z Telec, I. - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxv a ak ho vzhľadom na spôsob spoluautorskej tvorivej činnosti nemožno ani zistiť, je nevyhnutné domnievať sa, že podiely spoluautorov na tvorivej činnxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxstavujú jednu z kategórie tzv. hromadných diel. Telec, Tůma (2007, s. 56) zaraďujú medzi hromadné diela okrem spojených diel aj diela súborné (§ 7 ods. 2xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x 10 AZ a komentár k nemu).
2.
Spojené diela podľa autorského zákona predstavujú spojenie aspoň dvoch rôznych samostatných diel na dohodnutý účel bxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spojení diel nevzniká nové autorské dielo. Navyše, zákon pri spájaní diel nevyžaduje ani tvorivú duševnú činnosť, vyžaduje však dohodu o účele spájanxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxho diela (skladby) so slovesným dielom (textom básne), spojenie slovesného diela (básne) s dielom výtvarného umenia (ilustráciou) alebo spojenie poxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxela sa majú spojiť, a použitie takto spojených diel len na dohodnutý účel.
4.
So spojenými dielami nakladajú autori spoločne, a to na základe licenčxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxu naďalej zostáva v samostatnej dispozičnej právomoci jednotlivých autorov vo vzťahu k svojim dielam. Inak povedané, výhradné osobnostné práva autoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxný v licenčnej zmluve tým, že sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých autorov diel.
5.
Ak niektorí z autorov odmietne dať súhlas na spoločné, použitxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxé vyžadovať súdnou cestou. Je iba na samotnom autorovi, či k využitiu diela súhlas udelí alebo nie. Keďže autor odmietnutím súhlasu neobmedzuje použitxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dostatočne odôvodnený vyšším spoločenským záujmom. Iná situácia je v prípade, že takýto súhlas odmieta dať jeden zo spoluautorov (pozri § 8 a komentáx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xšak trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti (§ 21 ods. 1). V prípade spojených diel tieto majetkové práva trvajú počas života posledného z autorox x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rôznych samos-tatných diel na účel spoločného uplatnenia bez toho, aby došlo k ich osobitnému tvorivému usporiadaniu do celku. Nedochádza teda k vznixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 20xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (čx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xde o spojenie dvoch samostatných autorských diel, nejde tu o spoluautorstvo (§ 7 autorského zákona), ale o spojenie diel (§ 5 autorského zákona).
Ochrxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxe na vyplatenie odmeny za každé z týchto diel.
Spoločné dielo
KOMENTÁR
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxli s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti na takýto účel, pričom celý proces vytvorenia diela iniciovala, usmerňovala a zabezpečovalx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx, ktoré charakterizujú spoločné dielo, sú: tvorivá činnosť aspoň dvoch autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej tvorivej činnosti pri tvorbe spoloxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xravidla udeľuje uzavretím zmluvy, napríklad zmluvy o vytvorení diela (pozri § 39 a komentár k nemu) alebo pracovnej zmluvy. K iniciovaniu vytvorenia xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy. Iniciátor diela je zároveň povinný usmerňovať a zabezpečovať proces tvorenia spoločného diela, t.j. vykonávať istú kontrolu nad procesom tvoxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxeckej či vedeckej činnosti autora. Spravidla ide o diela investične náročné (napr. počítačové programy, kartografické dielo, architektonické dielxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xým spojené diela tvoria samostatné diela jednotlivých autorov, ktoré sa spájajú na dohodnutý účel. Od súborného diela sa odlišuje tým, že v prípade spoxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx spoluautorov, líši sa od neho skutočnosťou, že proces vytvorenia iniciuje a usmerňuje fyzická alebo právnická osoba, od ktorej sa nevyžaduje duševná xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxrane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (pozri § 50 a komentár k nemu). Z uvedeného vyplýva, že všetky výhradné majetkové práva k spoločnému dxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxjnenie diela a právo na označenie diela svojím menom. Ostatné osobnostné práva patria jednotlivým autorom. Tento zákonný rozsah platí v prípade, že sa xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxpríklad podľa českého autorského zákona, podľa ktorého uvedenie kolektívneho (rozumej spoločného) diela na verejnosti pod menom iniciátora diela jx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxé diela. Výhradné majetkové autorské právo však trvá počas života autora a 70 rokov xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxtár k nemu). Ak však bolo dielo označené menami autorov, ktorí ho vytvorili, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho sxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo právnickou osobou z príspevkov autorov participujúcich na tvorbe spoločného diela. Základom tohto pojmu je dôraz, ktorý sa kladie na osobu, ktorá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe spoločné dielo dielom jediným. Pojmovými znakmi takého diela je jeho vytvorenie na podnet a pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby; podnexxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xavedený v predchádzajúcom období korešponduje s vymedzením podľa smernice Rady č. 93/83/EHS. Vzťahuje sa naň aj osobitný režim trvania majetkových pxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, sa treba prioritne zaoberať otázkou, či dielo vzniklo nielen z podnetu, ale aj pod vedením určitej osoby, ako aj tým, či táto osoba usmerňovala a zabezpxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zamestnaneckého diela (§ 50), a to aj ak bolo vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (na objednávku).
Súvisiace ustanovenia autorského zákoxx
Súvisiace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Spracovanie a preklad diela
KOxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xpracovaním, prekladom, alebo adaptáciou pôvodného diela.
2.
Ak predmetom prekladu, spracovania alebo adaptácie boli umelecké alebo vedecké dixxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xreklad diela v zmysle citovaného ustanovenia. Aj dôvodová správa k ustanoveniu § 7 uvádza, že preklady úradných diel nie sú autorskoprávne chránené. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxm dielam, ktoré vznikli spracovaním alebo prekladom iných diel; ak predmetom prekladu alebo spracovania boli diela vylúčené z autorskoprávnej ochraxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxdu či spracovania nie je chránený autorským zákonom (Telec, Tůma, 2007, s. 52-53). Iný názor zastáva slovenská právna veda (napr. Vojčík, P. a kol., 201xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxad, spracovanie alebo adaptáciu prvkov nechránených autorským právom nemožno v zmysle súčasnej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxotnom spracovaní či preklade.
3.
Spracovateľ alebo prekladateľ má k novému dielu, ktoré vzniklo prekladom, spracovaním alebo adaptáciou, celý oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxránené autorským právom, prekladateľ alebo spracovateľ musí požiadať autora diela, ktoré chce preložiť alebo spracovať, o jeho súhlas v podobe písomxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xalšieho nakladania s takto spracovaným alebo preloženým dielom, keďže použitie spracovaného alebo preloženého diela prakticky znamená súčasné pouxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxjú, t.j. nejde o voľné dielo. Na preklad, spracovanie, adaptáciu voľného diela (§ 53) súhlas autora nie je potrebný.
4.
Z uvedeného potom logicky vyxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlad alebo spracovanie má byť predmetom ďalšieho prekladu alebo spracovania, ako aj so súhlasom autora pôvodného diela, ktoré sa stalo predmetom spracxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxad zo slovenského jazyka do francúzskeho jazyka, ale aj preklad z jedného programovacieho jazyka do iného, ako aj preklad do písma pre nevidiacich.
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxké preklady, strojové preklady, resp. doslovné preklady bez vnesenia tvorivosti do prekladu sa nepovažujú za dielo, a teda im autorský zákon neposkytxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxy vynechajú niektoré pasáže. Za spracovanie diela v autorskoprávnom zmysle sa nepovažuje ani spracovanie audiovizuálneho diela dabingom aj napriek xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxm do iného jazyka; za dabing sa považuje aj tlmočenie do posunkovej reči, hlasové komentovanie pre nevidiacich a simultánne tlmočenie (§ 2 ods. 6 audiovxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx2, s. 125) definuje adaptáciu ako prispôsobovanie alebo úprava literárneho, iného umeleckého alebo vedeckého diela na iné účely, napríklad pre rozhlxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xlebo vedecké dielo.
9.
Spracovanie a preklad diela vedie k vzniku nového diela, ktoré však existuje paralelne popri pôvodnom diele, ktorého spracxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxkom zákonníku a vlastníctvom duševným, t.j. vlastníctvom k nehmotným statkom, ktoré upravuje autorský zákon a množstvo priemyselnoprávnych predpxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx diel ako nehmotných statkov.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie vymedzuje dielo, ktoré vzniklo spracovaním, to je spracovaxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnnosti. Predpokladá sa, že každé spracovanie diela je podmienené súhlasom autora spracovávaného diela. Súhlas autora sa vyžaduje aj na preklad diela xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koorxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxký dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Anonymné a pseudonymné dielo
KOMENTÁR
1.
K osobnostným výhradným autorským právam xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxntár k nemu). Ak sa autor rozhodne dielo neoznačiť svojím menom ani krycím menom či skráteným, z ktorého by bolo zrejmé, kto je autorom diela, ide o dielo axxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa označenie diela menom autora, pretože z nich nemožno s určitosťou spoznať autora diela a nejde ani o psedonymné dielo, keďže rovnaké iniciály môže mať xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxorom diela.
2.
V oboch prípadoch platí povinnosť pre každého, kto pozná meno autora, nevyzradiť ho bez jeho súhlasu; napríklad takúto povinnosť má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxné v matrike.
3.
V súvislosti s anonymným a pseudonymným dielom sa vynárajú otázky počítania času pri plynutí autorských práv. Plynutie času pre výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxajú 70 rokov po zverejnení diela (pozri aj § 13 a komentár k nemu). Ak však nie je napriek tomu žiadna pochybnosť o totožnosti autora, resp. ak sa počas plyxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxniknú xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Problém by mohol vzniknúť vtedy, ak by chcela psedonymné alebo anonymné dielo použiť fyzická alebo právnická osoba, avšak nevie, s kým má licenčnú zmlxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy k tomuto dielu) priznáva tomu, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, resp. ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. V dikcii zákona je potrebné upozorniť xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx samotného autora, z čoho vyplýva skutočnosť, že autora pozná. Ak by teda išlo o neoprávnené vydanie diela, nielenže takáto osoba nemôže vykonávať autoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx aj nemajetkovú ujmu spôsobenú samotnému autorovi diela. Druhým momentom je skutočnosť, že zákonodarca ustanovil vydavateľa diela
de facto
za zákonxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxávna úprava ustanovuje takéhoto vydavateľa, resp. osobu, ktorá dielo zverejnila, za zákonného zástupcu autora, avšak výslovne a obligatórne v porovxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xevyhlási, zastupuje autora pri výkone a ochrane autorských práv k dielu vo vlastnom mene a na jeho účet osoba, ktorá dielo zverejnila (...).
4.
Právx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nie je ustanovená zákonom; spravidla pôjde o vyhlásenie mena autora prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (televíziou, rozhlasom, tlxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxo na pracovisku, kde by takéto vyhlásenie bolo určené iba osobám v spoločnej domácnosti, resp. kolegom v zamestnaní, čo predstavuje vopred obmedzený oxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxeudonymom alebo je anonymné, avšak meno a priezvisko autora je všeobecne známe, hoci autor verejne vyhlásený nebol. V tomto prípade patrí aj samotný výxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxo zverejnené bez uvedenia mena autora (anonymné dielo) alebo s uvedením autora pod krycím menom (pseudonymom). Právo autora rozhodnúť, či má byť dielo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx ochranu autorstva jedným zo základných osobnostných práv autora. Ustanovenie zabezpečuje uvedené právo autora tým, že ustanovuje všeobecný zákaz pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxhlásil, je oprávnený ten, kto dielo oprávnene (t.j. so súhlasom autora) vydal alebo inak uverejnil. Toto oprávnenie vydavateľa alebo inej osoby je zákxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xe anonymné alebo pseudonymné, má význam najmä pre počítanie, a tým aj pre trvanie práv k dielu (§ 21 ods. 5).
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri sxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových progrxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xutorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xiela
KOMENTÁR
1.
Zverejniť dielo možno viacerými spôsobmi uvedenými v ods. 1 citovaného ustanovenia v závislosti od povahy a charakteru diela. Dxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxad recitácia básne výkonným umelcom či zaspievanie piesne spevákom na verejnosti na živo, resp. prostredníctvom technického zariadenia, ktoré slúžx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmu, nešlo by o verejné vykonanie, ale o verejný prenos (pozri § 5 ods. 15);
-
verejné vystavenie diela, napríklad vernisáž výstavy umeleckých obrazxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
x
iný úkon, ktorým sa dielo uvedie na verejnosti, napríklad verejný prenos vrátane káblovej retransmisie, vysielania, sprístupnenia verejnosti (§ 5 oxxx xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa, ktoré sa zachytia na nejaký hmotný substrát, napríklad knihy, CD, ktoré sú určené na distribúciu vopred neurčenému okruhu osôb. Podľa autorského záxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxia rozmnoženiny diela (§ 5 ods. 17), ale jej rozširovanie bez ohľadu na spôsob rozširovania, t.j. bez ohľadu na to, či sa bude rozširovať predajom, darovxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xozširovanie diela, t.j. autor k takémuto použitiu diela udelil súhlas [pozri § 18 ods. 2 písm. a) až c) AZ]. Autorský zákon neustanovuje počet rozmnoženxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx číslo, keď hovorí o verejnom rozširovaní rozmnoženín.
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kedy a či vôbec dôjde k prvému oprávnenému verejnému vykonaniu, vystaveniu, vydaniu alebo inému uvedeniu diela na verejnosť. Ak sa autor sám rozhodne pxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžadovať nebude.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Zverejnenie diela (prvé uverejnenie) je uvedenie diela verejnosti (t.j. okruhu inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx autorského práva oprávnene, teda na základe rozhodnutia autora o zverejnení diela.
Vydanie diela je šírenie diela prostredníctvom jeho hmotných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxrského práva oprávnene, teda na základe rozhodnutia autora o vydaní diela. Vydanie ako dôležitá právna skutočnosť viaže na seba právne účinky, a to najxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxký dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Krajina pôvodu diela
KOMENTÁR
1.
V citovanom ustanovení definuje autorský zákon poxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxlivých štátoch rôzna (pozri aj § 2 ods. 4 a komentár k nemu). Podľa citovaného ustanovenia platí doba ochrany, ktorú ustanovuje právny poriadok toho štxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xrajinu pôvodu diela, dáva odpoveď až tu citovaného ustanovenie. Ak ešte nedošlo k vydaniu diela, krajina pôvodu sa určuje podľa občianstva autora. Ak ux xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx x nemu).
2.
Autorský zákon pri definovaní krajiny pôvodu vychádzal z Bernského dohovoru. Podľa čl. 5 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnyxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xnie tento štát; ak však ide o diela uverejnené súčasne vo viacerých štátoch Únie, ktoré poskytujú rôznu dobu ochrany, ten z nich, ktorého právny poriadox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xnie štát Únie, ktorého je autor občanom s tým, že,
i ak ide o filmové diela, ktorých výrobca má sídlo alebo trvalé bydlisko v štáte Únie, je štátom pôvoxx xxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxstnenej v štáte Únie, je štátom pôvodu tento štát.
3.
Bernský dohovor rozumie pod uverejnenými dielami v čl. 3 ods. 3 "diela vydané so súhlasom ich axxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xotreby verejnosti. Predvádzanie dramatického, hudobno-dramatického alebo filmového diela, predvedenie hudobného diela, verejný prednes literáxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zbudovanie architektonického diela sa za uverejnenie nepovažuje". Z uvedeného vyplýva, že aj Bernský dohovor považuje za uverejnené diela iba diela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožno považovať aj dielo, ktoré bolo verejnosti inak poskytnuté (napr. vystavením alebo vykonaním).
4.
Istú výnimku v zmysle odseku 2 citovaného uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxelo sa považuje za vydané v Slovenskej republike a bude sa tak naň vzťahovať autorský zákon. Autorský zákon tu však bližšie neuvádza, či ide aj v tomto príxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxšpirované čl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru, podľa ktorého "dielo sa považuje za uverejnené súčasne v niekoľkých štátoch, ak vyšlo vo dvoch alebo viacerýxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxu, ktorá začína plynúť odo dňa jeho prvého vydania v inom štáte.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Za krajinu pôvodu diela sa považuje pri nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx súčasne aj inde (súčasným je vydanie v rozpätí 30 dní) hľadí ako na dielo vydané po prvýkrát v Slovenskej republike. Dôsledkom tohto ustanovenia je, že zx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x0 dní pred dňom, kedy došlo k jeho vydaniu v Slovenskej republike.
Pokiaľ je dielo občana iného štátu chránené v Slovenskej republike podľa medzinárxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxsah medzinárodnej ochrany diela.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxh pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane litexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnyxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx autorské práva k jeho dielu. Naopak, autorské práva získava autor už okamihom vytvorenia diela, t.j. momentom, kedy bolo dielo vyjadrené v podobe vnímxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxm momente, a to v momente, keď sa dielo materializuje, t.j. je zachytené na nejakom hmotnom substráte, napríklad román alebo báseň v knihe, na liste papixxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxecituje, dramatické dielo sa zahrá v divadle, hudobná skladba sa zahrá na klavíri, bez toho, že by bol vytvorený nejaký záznam z takto vyjadreného dielax xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxe vznik autorského práva k dielu irelevantné, t.j. na podobe, obsahu, kvalite či forme vyjadrenia nezáleží. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že zákox xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnamná je iba skutočnosť, že takéto vnímanie bolo objektívne možné. Z toho vyplýva, že nestačí, ak autor vytvorí dielo len vo svojej mysli bez toho, aby ho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxsiteľa autorského práva a rok jeho prvého zverejnenia. Toto označenie je však irelevantné vzhľadom na právnu ochranu poskytovanú autorským zákonom. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje copyrightovú doložku. Copyrightová doložka však plní informačnú úlohu, t.j. informuje tretie osoby o tom, kto je nositeľom autorského práva, či jx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxpríklad o nadobúdateľa výhradnej licencie udelenej na celú dobu trvania autorského práva, zamestnávateľa v prípade zamestnaneckého diela (pozri § 5x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxciátora spoločného diela (pozri § 10 a komentár k nemu). Nie je vylúčené, že by prípadná nesprávna informácia z coyprightovej doložky mohla vyvolať vzxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxvým častiam (napr. jednotlivým kapitolám románu či vedeckej monografie), a to bez ohľadu na to, či môžu existovať samostatne bez ohľadu na zvyšok diela xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxť monografie, ktorá obsahuje iba názvy okresov jednotlivých krajov Slovenskej republiky usporiadaných v tabuľke v abecednom poradí, keďže tu absentxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
Rovnaké autorské práva priznáva zákon aj názvu diela a menám postáv. Názov diela, ako aj mená postáv však musia spĺňať podmienky jedinečnosti, t.j. muxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx túto podmienku už napĺňa; podobne aj pri názve postáv kým John Smith môže vystupovať v každom druhom románe, Robinson Crusoe je jedinečné meno postavy z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxstáv predstavuje autorskoprávnu ochranu v rámci ochrany celého diela, a to prostredníctvom ochrany diela samotného (...). V praxi bude najčastejšie xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxa ochrana názvu diela a mien postáv znamená, že tieto prvky sú spôsobilé k samostatnej autorskoprávnej ochrane, teda k ochrane mimo diela" (Telec, Tůmax xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrípadu (napr. Jozef Mak; k názvu diel pozri aj § 61 a komentár k nemu).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie nadväzuje na platnú úxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosťou vytvorila dielo (autor), okamihom vytvorenia diela, teda okamihom, keď bolo dielo vytvorené v akejkoľvek objektívne, teda v zmyslami vnímaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxbe, dočasne alebo trvale, ani splnenie akýchkoľvek formálnych náležitostí (zápis, registrácia a pod.) Podstatným pre vznik autorského práva nie je axx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx všetkých rozmnoženinách).
Autorské právo sa vzťahuje nielen na dielo dokončené, ale tiež na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti, vrátane názvu a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a prxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany axxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vnímateľná zmyslami, je zákonným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez ďalšieho neznamená, že nie je dielom v zmysle autorského zákona a nepožíva ním poskytovxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtora. V obsahu autorského práva možno vidieť jeden zo základných rozdielov medzi duševným vlastníctvom, ku ktorému zaraďujeme aj autorské práva, a vexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrávom k veci, či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej, v prípade duševného vlastníctva, t.j. najmä v prípade vlastníctva diela svojím autorom sa kladie dôrax xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xrimárne zamerané na získanie materiálneho profitu, ale na získanie nemateriálnych hodnôt, akým je napríklad rast prestíže autora v spoločnosti. Ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxa je ich neprevoditeľnosť (autor nemôže svoje majetkové ani osobnostné práva previesť na inú osobu), autor sa svojich autorských práv, či už majetkovýxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtovať monopolné právo autora k svojmu dielu a bez jeho súhlasu nemôžu žiadne práva k dielu vykonávať; zákon však ustanovuje určité výnimky, kedy je možnx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxncie (pozri § 24 až § 38 a komentár k nim).
3.
Rozdiel medzi osobnostnými a majetkovými právami autora sa objavuje napríklad v dĺžke trvania týchto pxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé práva autora trvajú rovnako počas života autora, avšak po smrti autora nezanikajú, ale trvajú ešte 70 rokov po jeho smrti. Počas tejto doby vykonáva maxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx republike prevoditeľnosť autorých práv explicitne vylučuje. Švajčiarska právna úprava umožňuje prevod tzv. užívacích práv, osobnostné práva však xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xeda rozlišuje konštitutívny prevod osobnostných práv, ktoré autorský zákon zakazuje, spôsob dispozície, ktorý spočíva v udelení právne záväzného sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxdenie užívacieho práva, iba o záväzok subjektu osobnostného práva strpieť zásah do svojho práva v rozsahu udeleného súhlasu (Tůma, P., 2006, s. 26). Záxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx lege iným subjektom, ako je autor diela (napr. zamestnanecké dielo, spoločné dielo).
5.
Osobnostné práva autora sú upravené v jednom ustanovení x x x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Z hľadiska koncepcie práv duševného vlastníctva zodpovedá platná úprava kontinentálnemu chápaniu právxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo vlastníctva určuje povahu týchto práv, ktoré sú nescudziteľné a nemožno sa ich vzdať. Východisková koncepcia dualizmu osobnostných práv a majetkovxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxúmrte pripadli štátu); platná úprava v podstate opustila koncepciu tzv. osobno-majetkových práv a v § 16 síce nepomenovala, ale v rámci členenia ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvej koncepcii autorského zákona a v dôsledku predchádzajúcej koncepcie aplikovanej na tento zákon vznikali aj výkladové problémy. Rozdelenie práv axxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ohľadom na požiadavku zlaďovania právnych úprav v oblasti práv duševného vlastníctva, ktorá, ako už bolo uvedené, súvisí predovšetkým so vznikom jedxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zmluvami alebo relevantnými predpismi práva ES/EÚ, ktoré sa dôsledne sústreďujú len na majetkové práva (otázky osobnostných práv nie sú upravované)x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxávne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysiexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxsiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
K výkladu některých ustanovení zákona č. 35/1965 Sb. (autorského zákxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxpodílového spoluvlastnictví xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkou v rámci její působnosti přijaty, i když autorovi za jeho života vyplaceny nebyly. Totéž platí i o jiných plněních přijatých autorem na základě majetxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxní manželství a tohoto spoluvlastnictví a i když díla byla vyjádřena na věci nebo ve věci (tzv. hmotné substráty), bez ohledu na to, zda dílo bylo již autoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxra], pokud nebyla relativizována, nejsou společným právem bezpodílových spoluvlastníků.
Autorské odměny jsou odměnami za tvůrčí práci autora [§ 1x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezpodílového spoluvlastnictví manželů jemu vyplaceny a nebyly v době smrti spotřebovány, popřípadě byly v této době pro autora přijaty ochrannou orxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrskoprávních vztahů. V obou případech je rozhodné, zda došlo k přijetí plnění za trvání manželství a bezpodílového spoluvlastnictví (§ 143 o.z.). Pohxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxěvadž jde jen o pohledávky autora a nikoli o společné pohledávky. Teprve výnos z těchto pohledávek, pokud je vyplacen za trvání manželství a bezpodílovxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xízení o dědictví i za platnosti nového znění ustanovení § 34 not. ř.
Autorské právo (§ 12 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.) není ryze majetkovým právem, nýbrx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxu proto současně dílem ve smyslu autorského zákona, jsou věcmi svého druhu, neboť na dílo (a tedy i na možnost s ním nakládat) se vztahují především ustanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxe dílo uveřejnit, zejména je vydat nebo jinak ho užít (§ 14 odst. 1 téhož zákona). Bez souhlasu autora je dílo vyloučeno z právního oběhu. V těchto svých pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtnictví manželů (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 30/1984 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a srov. také č. 57/1962 a č. 50/1963 Sbírky rozhodxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxlených prostředků druhého manžela (nikoli autora) vynaloženy náklady spojené s tím, aby bylo autorovi umožněno vyjádřit výsledek své tvůrčí činnostx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxrca ešte nepreviedol na niekoho iného, sú v jeho výlučnom osobnom vlastníctve a nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ ich tedx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na ich vytvorenie zo spoločného majetku manželov.
Osobnostné práva
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje taxatívne výhradxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxm menom a priezviskom tak, ako ho má zapísané v matrike. Rovnako má právo rozhodnúť, že ho označí iným, tzv. krycím menom; v takom prípade pôjde o pseudonyxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxch rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti v závislosti od spôsobu jeho použitia. Toto právo autora však nemožxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteľa diela žiadať označenie svojho diela menom alebo pseudonymom v konkrétnej podobe, t.j. nepatrí mu totiž právo rozhodnúť napríklad o veľkosti, farxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxk tomu, že zákon explicitne ustanovuje, že autor má právo na označenie svojho diela pri každom použití diela na verejnosti náležitým spôsobom podľa spôxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx umelecký obraz krajinomaľby konkrétneho maliara sa má použiť ako kulisa v divadelnom predstavení; v takom prípade nebude zrejme vhodné, aby na takomtx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx všetkých spoluautorov na diele tak, ako je to obvyklé v prípade jediného autora (napr. na obale knihy). Preto sa spravidla uvedie prvý z nich a doplní sa oxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxoprávnene prisvojil, pričom nie je rozhodujúce, či dielo bolo uverejnené pod menom autora, pseudonymom alebo ide o anonymné dielo. Autorský zákon umoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxje dielo vôbec , t.j. ani menom, ani pseudonymom autora. Pôjde o tzv. anonymné dielo (pozri § 12 a komentár k nemu). Právu neoznačiť dielo menom ani pseudxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx autora je rozhodnúť o zverejnení diela . Ide o oprávnenie autora určiť, kedy a či vôbec dôjde k prvému oprávnenému verejnému vykonaniu, vystaveniu, vydxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx sfére, čomu zodpovedá povinnosť všetkých ostatných subjektov to strpieť. Toto právo tak, ako aj ostatné výhradné osobnostné práva, smrťou autora zanxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xj akýkoľvek zákaz v závete týkajúci sa zverejnenia jeho diela je bezpredmetný z právneho pohľadu; takýto zákaz dielo zverejniť po smrti autora môže mať xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdavateľa k predtým nezverejnenému dielu.
7.
Ak sa autor sám rozhodne počas života svoje dielo zverejniť, prvým zverejnením diela dochádza ku konzxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxvo na nedotknuteľnosť diela . Toto právo zahŕňa ochranu diela pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do diela, pred akýmkoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxtorskú korektúru.
9.
Pod nedovolenou zmenou alebo nedovoleným zásahom možno rozumieť také zmeny v diele alebo také zásahy do diela, ktoré sa dotýkxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxumentu (napr. z .docx na .rtf) v zásade nebude predstavovať nedovolený zásah do autorského diela, keďže sa nedotýka tvorivej činnosti autora. Za zásah xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xiela. Takýto zásah sa považuje za nedovolený, ak autor diela nedal súhlas k tomuto zásahu. Preto pri každom nakladaní s dielom sa vždy vyžaduje súhlas auxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxza k narušeniu cti a dobrej povesti autora v súvislosti s takýmto nakladaním s dielom, napríklad pri využití umeleckej fotografie alebo umeleckého obrxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xeho obsah, spôsob použitia a účel vytvorenia. V týchto prípadoch dochádza často k stretu osobnostného práva autora podmieneného tvorivou duševnou čixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxskeho zákonníka). Ak prišlo k zásahu do osobnosti autora v súvislosti s jeho dielom, možno sa domáhať ochrany autorského práva osobnostného podľa autoxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxľad sa vzťahuje na nakladanie s autorským dielom, pričom právo na autorský dohľad má autor len vtedy, ak zo spôsobu použitia diela či jeho povahy nevyplýxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxnického diela, pri dramatických alebo hudobných dielach.
12.
Autorská korektúra je dodatočná oprava diela autorom, pričom sa nesmie meniť povahx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxožní autorovi autorskú korektúru, môže autor od licenčnej zmluvy odstúpiť. Autorská korektúra bude bežná najmä pri slovesných dielach vedeckých (naxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxániť formálne a jazykové chyby.
13.
Podľa ods. 2 cit. ustanovenia výhradné osobnostné práva patria len autorovi diela. Autor sa ich nemôže vzdať a axx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxom licenčnej zmluvy. Istú výnimku predstavuje zamestnanecké dielo, kde niektoré osobnostné práva vykonáva zamestnávateľ (pozri § 50 a komentár k nexxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxo výhradné osobnostné práva zanikajú, neznamená to, že si môže hocikto svojvoľne nakladať s dielom autora po jeho smrti, tobôž nie prisvojiť si k nemu auxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxať o súdnu ochranu autorových práv. Ide o tzv. post-mortálnu ochranu autorských práv upravenú v ods. 3 cit. ustanovenia.
15.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxom, ktorý neznižuje jeho hodnotu, pričom sa musí uvádzať meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Na rozdiel od výhradných osobnostxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx
xk by tieto práva k dielu po smrti autora boli porušené, ich ochrany sa môže domáhať blízka osoba autora. V zmysle § 116 Občianskeho zákonníka je touto blíxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Okrem týchto osôb sa ochrany uvedených práv autora po jeho smrti môže domáhať auxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Slovenská komora architektov) a príslušná organizácia kolektívnej správy (napr. SOZA, LITA, SLOVGRAM; pozri aj § 78 a nasl. a komentár k nim).
17x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xráva autora možno chrániť neobmedzene dlhú dobu, z ustanovenia autorského zákona vyplýva, že podanie takejto žaloby bude možné len vtedy, ak bude exisxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxať.
18.
Aktívne vecne legitimovaný subjekt v žalobe, ktorou sa domáha postmortálnej ochrany diela autora, môže požadovať od súdu v zmysle § 56 AZ nxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxže však žiadať plnenie v peniazoch, či už z titulu náhrady škody alebo bezdôvodného obohatenia, keďže jemu samému žiadna ujma nevznikla.
19.
Na konxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúdov (§ 86 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Zmenou vo vzťahu k platnej právnej úprave je v súlade s xxx x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx na základe zákona osobám blízkym v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v prvom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy právo na to, aby si nikto iný neprisvojil autorstvo k dielu (označenie diela menom autora alebo pseudonymom, ak nejde o dielo anonymné) a aby bolo dielo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxe pri všeobecnej ochrane osobnosti (§ 15 Občianskeho zákonníka); oproti všeobecnej úprave ochrany osobnosti je však okruh oprávnených (aktívne legixxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xie je vylúčené, že žiadna z osôb blízkych v zmysle § 15 Občianskeho zákonníka toto právo už nebude môcť využiť.
Vzhľadom na to, že po smrti autora osobxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xtoré s dielom nakladajú, a to z titulu majetkových práv (nie osobnostných). Dielo teda môže byť zverejnené, aj keď autor počas svojho života o tom nerozhxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxnulo trvanie majetkových práv (voľné dielo). Podľa navrhovanej úpravy niet prekážky na verejné použitie diela po smrti autora, aj keď autorom nebolo uxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxkoľvek podmienok pripojených k závetu (§ 478 Občianskeho zákonníka). K určitej kolízii záujmov by však mohlo dôjsť napríklad medzi záujmami osôb podľx xxxxxx x x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxe právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xúvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohodx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxvor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Mestského súdu Praha 13, sp. zn. Co 216/90 (cit. z Telexx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvať na diele akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré zasahujú do umeleckého poňatia diela.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (uspxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxm do pôvodcovského práva (...). Bezdôvodnou zmenou je i denaturácia diela (...).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Ndob 48/2007 (cit. z ASPI x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx na Okresný súd Bratislava III, v ktorom sa domáha zaplatenia peňažnej pohľadávky v sume 300 000 Sk. Podľa obsahu žaloby uvedenú istinu uplatňuje ako práxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kedy by bol miestne a vecne príslušný Okresný súd Bratislava I. v zmysle § 11 zákona č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Na kxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx
Majetkové práva
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje výhradné majetkové práva autora (pozri aj § 16 a komentár k nemu). Výhradné majetkovx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxčnom konaní [t.j. súdnym výkonom rozhodnutia podľa 6. časti Občianskeho súdneho poriadku alebo exekúciou podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exexxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xúdneho poriadku sa realizuje súdny výkon rozhodnutia iba vo veciach personálnych exekúcií a vymáhania justičných pohľadávok) je však možné postihnxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxadávku autora na zaplatenie licenčného poplatku podľa licenčnej zmluvy alebo právo autora na odmenu za vytvorenie diela, a to podľa § 105 a nasl. EP o exexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé práva autora predmetom dedenia (ods. 6 cit. ustanovenia), t.j. smrťou autora prechádzajú výhradné majetkové práva na dedičov, a to závetných, ak autxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žiadny dedič, pripadne štátu). V prípade dedenia autorských práv majetkových sa ustanovenie o odúmrti neaplikuje, ale platí, že ak dedičstvo nenadobxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe jednotlivým spoluautorom; zostáva tak iba na samotných spoluautoroch, ako si podiel zomrelého autora medzi sebou xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxáva autora sú absolútne, t.j. každý má povinnosť rešpektovať výhradné právo autora na použitie svojho diela a bez súhlasu autora nesmie nikto jeho dielx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xZ (pozri aj komentár k nim). Z uvedeného vyplýva, že autor môže použiť svoje dielo sám (ods. 1 cit. ustanovenia) alebo môže udeliť súhlas iným osobám, abx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxej osobe dovoliť, aby jeho dielo používala (ods. 2 cit. ustanovenia). Udelením tohto súhlasu autorovi práva nezanikajú, len musí strpieť použitie diexx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xnou osobou, ktorej autor udelil súhlas (tzv. nadobúdateľ licencie), zákon nezakazuje; záleží na autorovi, ako sa s nadobúdateľom licencie dohodne na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx x xim).
5.
Prvé výhradné majetkové právo autora upravuje cit. ustanovenie v ods. 1 a 2. Autor je oprávnený realizovať majetkovú hodnotu svojho diela, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa spôsoby použitia autorského diela.
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
6.
V zmysle § 5 ods. 17 (pozri aj komentár k nemu) je prenesenie diela alebo jxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxtačový disk) alebo trvalo (napr. na papier), a to akýmkoľvek spôsobom (napr. odpisom rukou alebo písacím strojom, kopírovaním prostredníctvom reproxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxgrafickej, zvukovej, zvukovo-obrazovej, elektronickej, digitálnej alebo stavbou architektonického diela).
Verejné rozširovanie originálu dxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxa v takých prípadoch, keď je dielo zachytené na hmotnom substráte; dôkazom toho je aj dikcia zákona, keď používa pojem originál diela a rozmnoženina diexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx vlastníckeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x vopred neurčitému okruhu osôb, pričom zahrňuje celkom významný počet osôb); z uvedeného a contrario vyplýva, že dielo možno použiť aj neverejným rozšxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnimku predstavuje použitie rozmnoženiny diela inou osobou, ako je autor, pre osobnú potrebu; na toto použitie diela sa vzťahuje tzv. zákonná licencia xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtníckeho práva, t.j. predajom, ale aj darovaním, zámenou, prevodom spoluvlastníckeho podielu alebo iným prevodom vlastníckeho práva. Súdny dvor spxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti výlučne s prevxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxi verejné vystavenie uvedených rozmnoženín bez skutočného poskytnutia možnosti ich používania, nemôžu predstavovať takúto formu šírenia" (C-456/xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným prevodom vlaxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtupom Slovenskej republiky do Európskej únie bolo potrebné toto právo rozšíriť na územie všetkých členských štátov EÚ. Bez zavedenia tzv. vyčerpania xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxnému vydavateľstvu) by si mohol nárokovať aj naďalej na udeľovanie súhlasu na predaj týchto CD inému predajcovi alebo konečnému spotrebiteľovi (pozrx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxla vyjadrené v hmotnej podobe, ktorého originály alebo rozmnoženiny sa verejne rozširujú, ibaže nie trvalým prevodom vlastníckeho práva, ale dočasnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny uskutočnené na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu (§ 5 ods. 7 AZ). Spravidla ixx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxe rozširoval jeho dielo nájmom a prenajímateľ za odplatu prenecháva dočasne originál alebo rozmnoženinu tohto diela nájomcovi. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx iba technické zariadenie, ktoré mu umožní dielo použiť (napr. nájom televízneho prijímača, dekódera, hardvéru počítača a pod.). O nájom nepôjde ani vxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xrihlasovacieho mena a hesla. Nájom vyžaduje, aby sa spotrebiteľovi sprístupnil samotný hmotný substrát, na ktorom je dielo zachytené. Rovnako platí xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrospechu, t.j. všetko, čo prenajímateľ získa z nájmu originálu alebo rozmnoženiny diela a prevyšuje náklady na tento nájom.
11.
Vypožičanie origxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti uskutočnené bez získania majetkového prospechu (§ 5 ods. 19). Od nájmu sa vypožičiavanie líši bezodplatným vzťahom medzi vypožičiavateľom a požxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxíctvom zariadenia prístupného verejnosti, t.j. zariadenia, do ktorého má prístup neurčený okruh osôb, ako sú napríklad archívy, knižnice, príp. iné xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva) poskytuje autorom právo na primeranú odmenu za nájom a vypožičaxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záznamu (pozri ods. 7 tohto ustanovenia autorského zákona). Právo na nájom a vypožičanie sa na rozdiel od prevodu vlastníckeho práva k originálu alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx originálu alebo rozmnoženiny diela, príp. aj nájomca, ak chce originál alebo rozmnoženinu diela ďalej prenajímať, musí mať súhlas autora (požičiavaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vypožičaním sa nevzťahuje na každé dielo; vyňaté je architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru či scény, ako aj dielo úxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xielom, výsledkom ktorých je nové dielo, ku ktorému získava autorské právo spracovateľ alebo prekladateľ. Nové dielo predstavuje výsledok duševnej txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxúci súhlas autora pôvodného diela (pozri § 11 a komentár x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxť súčasťou súborného diela. Vytvorené súborné dielo je nové dielo, ktorého autorom je jeho zostaviteľ. Práva autora, ktorého dielo bolo zaradené do súxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx okrem súhlasu autora na zaradenie jeho diela do súborného diela získať aj súhlas na jeho ďalšie použitie v rámci súborného diela (pozri § 7 ods. 2 a § 34 a xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxo prítomný na výstave) alebo nepriamo prostredníctvom technických zariadení (napr. premietnutím DVD; pozri § 5 ods. 16), ak v danom prípade nepôjde o ixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravidelných alebo príležitostných výstav v galériách alebo múzeách bez ohľadu na to, či je verejnosti prístupné bezodplatne alebo za odplatu. Na kažxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
17.
Autorský zákon pod verejným vykonaním diela rozumie recitáciu, tanec, hru alebo akýkoľvek iný spôsob predvedenia literárneho alebo umeleckého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xožné rozumieť vykonanie diela na živo alebo vykonanie diela zo záznamu.
19.
Vykonanie diela na živo predstavuje živé vystúpenia výkonných umelcoxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x divadle či hudobno-dramatického diela v opere. Tento spôsob použitia diela nepredpokladá jeho zachytenie na nejaký hmotný substrát. Podmienkou všax xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xykoná prostredníctvom použitia zvukovo-obrazového záznamu, napríklad predvedenie diela zachyteného na zvukovo-obrazovom zázname prostredníctxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxie CD prehrávača na diskotéke nie je verejným vykonaním diela.
21.
Autorský zákon nedefinuje vykonávateľa diela. Za vykonávateľa diela možno povxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxčuje vykonanie diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje vlastné náklady a riziko (napr. nesie riziko nezáujmu verejnosti, ochorenia výkonného umelca xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo podujatia bez toho, aby tento subjekt bližšie špecifikoval. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach považuje za usporiadateľa verxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxdujatie konať a ktorej zároveň autorský zákon ukladá povinnosť oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia, ak na tomto podxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných predpisov - okrem iných, aj autorskoprávnych predpisov. Z toho vyplýva, že usporiadateľ verejnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné, aby usporiadateľ uzatvoril dohodu s vykonávateľom diela, ktorý je oprávnený na výkon autorského práva licenčnou zmluvou.
Verejný prenos diela
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu vnímať nemohli. Verejný prexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xx xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxenie diela na hmotnom substráte, dielo sa môže použiť v jeho nehmotnej podobe. Právo na verejný prenos diela je právo nevyčerpateľné, t.j. pri každom vexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsmisiou [pozri § 78 ods. 1 písm. c)].
24.
Výpočet spôsobov použitia autorských diel nie je konečný, keďže prichádza v dôsledku rozvoja informačnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxegistrovať dielo ako ochrannú známku). Zákon ich obmedzuje len v jednom smere, a to spôsob použitia diela musí xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlo použiť akýmkoľvek spôsobom. Takéto ustanovenie zmluvy by bolo absolútne neplatné. Otázkou zostáva, či by bola absolútne neplatná celá zmluva, keďxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx), t.j. na také spôsoby použitia diela, ktoré nie sú v čase uzatvárania zmluvy známe. Domnievame sa, že ak by bolo možné použitie diela spôsobmi už známymxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx časti.
25.
Druhým výhradným majetkovým právom autora je právo na primeranú odmenu za to, že autor umožnil výrobcovi originálu záznamu audiovizuáxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxiovizuálnym dielom), na ktorom sa nachádza aj autorovo dielo. Pritom by sa malo prihliadať najmä na prínos autora pre samotný zvukový záznam alebo audixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxávami v oblasti duševného vlastníctva odôvodňuje právo na primeranú odmenu autorov potrebou ich primeraných príjmov, ktoré sú základom pre ďalšiu tvxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxú odmenu vznikne autorovi voči osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičaním, t.j. právo na prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxznamu, resp. výrobca originálu audiovizuálneho diela umožnil vypožičiavať či už originál diela alebo jeho rozmnoženinu a uplatňovať si tak voči týmtx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtvom organizácií kolektívnych správ (pozri § 78 a nasl. AZ a komentár k nim). Avšak právo na primeranú odmenu za nájom už medzi povinne kolektívne spravxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxn zverí organizáciám kolektívnej správy.
27.
Právo na primeranú odmenu za použitie diela sa nevzťahuje na každé dielo. Autorský zákon ustanovuje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa vyjadrené v úžitkovej podobe. Táto výnimka vyplýva z ods. 8 cit. ustanovenia, podľa ktorého právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie diexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe. Ak teda autor nemá právo na udelenie takéhoto súhlasu, nevzniká mu ani právo na primeranú odmenu za takýto súxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa použitie tohto diela niektorým zo spôsobov uvedených demonštratívnym výpočtom v odseku 2 tohto ustanovenia [inými majetkovými právami autora je prxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxť (scudziť) majetkové práva ani ako celok, ani jednotlivé "majetkové oprávnenia"; nemôže sa ich ani vzdať a tieto práva nemožno postihnúť výkonom rozhxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonníka o dedení. Dediči však nemôžu zdediť práva, ktoré sú spojené s osobou autora, ako napríklad právo na autorskú korektúru.
Právo autora na odmxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxnu povahu, pretože poskytnutím licencie právo autora použiť dielo nezaniká; autor má len povinnosť strpieť zásah do tohto práva, ohraničený rozsahom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo vypožičaním (odsek 7).
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxrópske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctvxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxý dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR, sp. zn. SC 2/81 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxení, umístěn rozhlasový přijímač (§ 1 bod 1 vyhlášky č. 13/1974 Sb.), reproduktor účastnické stanice rozhlasu po drátě (§ 2 odst. 1 a § x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlem ubytovacího zařízení, nejde tu při tomto umožnění uživateli místnosti poslouchat hudební díla, vysílaná rozhlasovou nebo televizní organizacíx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx/2003 Z.z. - pozn. autora) neupravené již ustanovením § 16 zákona č. 35/1965 Sb.; nejde tu o užití hudebního díla k veřejnému nedivadelnímu provozovánx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xn. 6 Tdo 847/2003 (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 177):
Samotné nadobudnutie rozmnoženín diel nepredxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diela, resp. zvukového záznamu bez toho, že by páchateľ sám neoprávnene takéto rozmnoženiny zhotovil alebo ich aj ďalej rozširoval.
Rozhodnutie Nxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx práv výrobcov zvukových záznamov je podľa § 152 TrZ (v znení účinnom do 30. novembra 2000) už samotné zadováženie rozmnoženín zvukového záznamu bez doxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxmnoženiny boli distribuované.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 6 Tdo 847/2003 (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Prahax xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnia titulu chráneného autorským právom, ceny a spôsobu dodania s uvedením adresy predajcu, postačuje pre úvahu prípadného záujemcu, že skutočne ide o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 231):
Za verejné vykonanie hudobného diela možno považovať jeho reprodukciu prostxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxd uzavretým okruhom osôb navonok určito ohraničeným, ale bolo predvedené pred individuálne neurčitým počtom ľudí.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx do cudzích pôvodcovských práv.
Súdny dvor EÚ
Rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 1971 vo veci C-78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH proti Mxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xistribučného práva zamedzuje v členskom štáte uvedenie na trh výrobku, ktorý bol ním alebo inou osobou s jeho súhlasom uvedený na trh v inom členskom štáxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh trhov do trhu jednotného (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 198).
Rozsudok Súdneho dvora zo 17. mája 1xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxkladným právom autora, najmä výhradným právom na vykonávanie diela a výhradným právom na rozmnoženie diela, ktoré zmluva o EHS nespochybňuje. Toto prxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xýchto rozmnoženín, ktorého veľkosť vzhľadom na technologický rozvoj ponúka značný potenciál príjmov. Skutočnosť, že autor umiestni videokazety na xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxom iného členského štátu (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 198).
Rozsudok Súdneho dvora z 28. apríla 1xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva nebol dotknutý princíp vyčerpania práva k rozširovanxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xositeľom práv alebo inou osobou, ktorej bol udelený súhlas, sa podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora vo vzťahu k výhradných právam garantovaným lexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxou, ktorej bol udelený súhlas. Literárne a vedecké diela však môžu byť používané aj iným spôsobom, než je rozširovanie ich rozmnoženín predajom alebo ixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ako je napríklad nájom, ktorý je odlišnej povahy v porovnaní s predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva.
Rozsudok Súdneho dvora zo 17. xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxobom ako predajom x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxsiacich práv v informačnej spoločnosti sa spája výlučne s prevodom vlastníctva tohto predmetu. Preto ani obyčajné poskytnutie možnosti verejnosti pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxžívania, nemôžu predstavovať takúto formu šírenia.
Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 2006 vo veci C-479/04, Laserdisken ApS proti Kulturminxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxrenie originálu alebo kópií diela, ktoré bolo uvedené na trh mimo Európskeho spoločenstva nositeľom práv alebo s jeho súhlasom.
Rozsudok Súdneho dxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že právo na verejné rozširovanie rozmnoženiny počítačového prxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxznal výmenou za úhradu kúpnej ceny, ktorej cieľom je získať pre tohto majiteľa odmenu zodpovedajúcu hospodárskej hodnote rozmnoženiny diela v jeho vlxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxle, že v prípade ďalšieho predaja licencie na používanie zahŕňajúceho aj predaj rozmnoženiny počítačového programu stiahnutej z internetovej stránxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xieľom je získať pre majiteľa autorského práva odmenu zodpovedajúcu hospodárskej hodnote rozmnoženiny jeho diela, na neobmedzený čas, môže sa druhý, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xožno považovať za oprávnených nadobúdateľov počítačového programu v zmysle článku 5 ods. 1 danej smernice, ktorí majú podľa tohto odseku právo na vyhoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu:
Oslobodením od povinnosti poskytnúť autorom odmenu za verejné vypožičiavanie diel chránených autorským právom pre prakticky všetky, ak nie úplnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva.
Rozsudok Súdnehx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xlenských štátoch zhodne a musí byť vo všetkých členských štátoch takto aplikovaný; je potom záležitosťou každého členského štátu, aby v rámci svojho úxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx100. Čl. 8 ods. 2 smernice 92/100 nevylučuje na ustanovenie primeranej odmeny použitie modelu založeného na rôznych premenlivých či stabilných faktxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxúcich sa vysielania autorskoprávne chránených hudobných diel, odmeny odvádzané verejnoprávnymi a súkromnoprávnymi vysielateľmi v susedných členxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa odmenu za vysielanie jednotlivých zvukových záznamov a záujmom tretích osôb vysielať tieto zvukové záznamy za primeraných podmienok a nie je ani v roxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xel Corso:
Ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxópskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 - 1xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxu Únie uplatniteľné.
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácií, podpísaný v Ríme 26x xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxamo dovolávať uvedeného dohovoru ani uvedenej dohody a spomínanej zmluvy.
Pojem "verejný prenos", ktorý sa nachádza v smernici Rady 92/100/EHS z 19x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xurópskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoloxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zlučiteľný s týmito prameňmi medzinárodného práva, pričom sa takisto zohľadní kontext, v ktorom sa tieto pojmy používajú, a ciele sledované príslušnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxsle, že sa nevzťahuje na bezplatné vysielanie zvukových záznamov v takej zubnej ordinácii, o akú ide vo veci samej, v rámci hospodárskeho výkonu slobodxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx. apríla 2012 vo veci C-510/10, DR TV2 Danmark A/S proti NCB - Nordisk Copyright Bureau:
Slovné spojenie "prostredníctvom ich vlastných zariadení" uvxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxmi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti treba v rámci práva Únie vykladať autonómne a jednotne.
Článok 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29/ES vzxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xene alebo v rámci zodpovednosti tohto vysielateľa.
Na určenie, či sa na záznam vyhotovený vysielateľom na účely vlastného vysielania so zariadeniamx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu súdu preskúmať, či podľa okolností sporu vo veci samej možno túto osobu považovať za osobu, ktorá koná konkrétne "v mene" vysielateľa alebo prinajmenxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxznamu ich diela, je vysielateľ povinný nahradiť všetky škody vyplývajúce z konania alebo zdržania sa konania tretej osoby, akou je externá a právne nezxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xysielateľ.
Rozsudok Súdneho dvora z 19. apríla 2012 vo veci C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktoré povoľuje, aby bolo poskytovateľovi inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrských práv informácie o identite účastníka, ktorému bola pridelená určitá IP adresa (adresa internetového protokolu), ktorá bola údajne použitá prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxá skutočnosť, že príslušný členský štát ešte neprebral smernicu 2006/24, hoci lehota ustanovená na jej prebratie už uplynula.
Smernica Európskeho pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxu je právna úprava vo veci samej, ktorá umožňuje vnútroštátnemu súdu, ktorému aktívne legitimovaný subjekt predložil návrh na vydanie príkazu poskytxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxionality zvážil jednotlivé protichodné záujmy.
Rozsudok Súdneho dvora z 30. júna 2011 vo veci C-271/10, Vereniging van Educatieve en Wetenschappxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva odporuje právna úprava, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxísaných vo verejných zariadeniach na základe paušálnej sumy ustanovenej za vypožičiavateľa a rok.
Rozsudok Súdneho dvora z 24. novembra 2011 vo vexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx mieste, kde tento prenos vzniká, pričom je vylúčený akýkoľvek priamy prenos diela jeho priamym verejným predvedením alebo predstavením uskutočnenýx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxna SpA:
Pojem verejného šírenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny iným spôsobom ako predajom v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2001/29/ES Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xýlučne s prevodom vlastníctva tohto predmetu. Preto ani obyčajné poskytnutie možnosti verejnosti používať rozmnoženiny diela chráneného autorskýx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxa.
Rozsudok Súdneho dvora z 19. februára 2009 vo veci C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH proti Tele2 Telxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxsti práv duševného vlastníctva, v spojení s článkom 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxenose dát súkromným tretím osobám na účely postihu porušenia autorského práva pred občianskoprávnymi súdmi. Právo Spoločenstva však vyžaduje, aby čxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 2xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xbali na to, aby sa opierali o výklad týchto smerníc, ktorý umožní zabezpečiť náležitú rovnováhu medzi jednotlivými dotknutými základnými právami. Ďaxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v súlade s týmito smernicami, ale takisto aby nevychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorý by bol v rozpore so základnými právami alebo s inými všeobecnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxt, bez toho, aby ponúkal iné služby, ako je najmä služba elektronickej pošty, služba sťahovania alebo zdieľania súborov, a bez toho, aby nad využívanou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxávo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
KOMENTÁR
1.
Ďalším výhradným majetkovým právom autora je právo na odmenu pri ďxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo umenia (t.j. vec, do ktorej je dielo zhmotnené - napr. obraz na plátne alebo dreve, socha zo sadry alebo kameňa) previesť do vlastníctva inej osoby, či ux xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx právnická osoba, ktorá originál diela nadobudla, ho môže prevádzať na ďalšie fyzické a právnické osoby bez súhlasu autora. Keďže však ide o dielo autorx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx prevodca ďalším predajom jeho originálu diela výtvarného umenia, a to za účelom poskytnutia primeranej a štandardnej úrovne ochrany tvorcov (bod 4 prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxvo autorovi však nevzniká pri každom predaji originálu diela výtvarného xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami). Obchodník je povinný, a to bez ohľadu na to, či je v pozícii predávajúceho, kupujúceho axxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxťovať, kedy a za akých podmienok bol predávaný každý jeho originál diela výtvarného umenia, preto zákon zaradil aj toto právo do tzv. povinne kolektívnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx x xim).
4.
Odmena autora je určená percentuálne z kúpnej ceny a nárok na ňu vznikne až vtedy, ak predajná cena je vyššia ako 1 000 eur. Horná hranica odmenx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdník, ale štát, preto nemožno od neho požadovať, aby hradil odmenu autorovi z vyššej sumy, ako predstavuje jeho vlastný úžitok, ktorý získal realizácixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva pri každom predaji originálu diela výtvarného umenia. Ak však vznikne autorovi peňažná pohľadávka (právo na odmenu) voči konkrétnemu obchodníxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx diela výtvarného umenia oznámiť organizácii kolektívnej správy, t.j. uviesť, ktoré dielo bolo predmetom predaja a aká bola kúpna cena a zároveň má povxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxa januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom k predaju originálu diela došlo. Autorský zákon priznáva právo na informácie od obchodníkx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej správy alebo autor uplatniť do troch rokov od predaja originálu diela výtvarného umenia, za ktorý patrí autorovi odmena. Z uvedeného vyplýva, že pxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v trojročnej lehote bolo z hľadiska vymáhateľnosti práva bezvýznamné. Preto sa uvedené právo na odmenu premlčí vo všeobecnej trojročnej premlčacej dxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva na informácie v trojročnej lehote od predaja originálu diela výtvarného umenia.
6.
Ak teda účastníkom predaja originálu diela výtvarného umexxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xit. ustanovenia, podľa ktorého právo na odmenu, autorovi nevznikne, ak sú splnené tri kumulatívne podmienky, a to:
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxpna cena nepresiahne 10 000 eur.
7.
Dôvod vylúčenia vysvetľuje bod 18 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/84/ES o práve ďaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ktoré nie sú ziskové a ktoré sú otvorené verejnosti. Vzhľadom na špecifickú situáciu umeleckých galérií, ktoré získavajú diela priamo od autora, členxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xvahy záujmy umelca tým, že toto vyňatie sa obmedzí na ďalšie predaje, kde predajná cena nepresiahne sumu 10 000 eur."
8.
Posledná tretia situácia, kxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dielo úžitkového umenia, ak nie sú originálom diela alebo rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela. Právo na slušné vyrovnanie sa nevzťahujx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxpade predaja originálu diela výtvarného umenia [v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) AZ] alebo originálu akéhokoľvek literárneho alebo iného umeleckého diela. x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xmeleckého diela vyplýva, že na účely priznania práva na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia sa za pôvodné umelecké dielo pokladajx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diela grafického alebo výtvarného umenia, napríklad obrazy, koláže, maľby, kresby, rytiny, grafiky, litografie, sochy, tapisérie, keramika, sklo x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx výtvarného umenia považuje maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, fotografia axxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx originál diela považovať aj rozmnoženinu diela, ak bola vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom. Tieto rozmnoženiny však musia byx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 84/2007 Z.z.
Novo formulované ustanovenie reflektuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxých nepresností pri plnej transpozícii smernice rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxacej legislatívy (napr. zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov), pričom plne korešponduje so smernicou 2001/84/ES, ktorá právo na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxriminácii pri verejnom predaji týchto diel prostredníctvom verejných dražieb alebo obchodu so starožitnosťami.
Právu na ďalší predaj podliehajx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxpujúci alebo ako sprostredkovateľ (napr. komisionársky predaj).
V navrhovanom znení sa v súčasnosti platné sadzby v podstate nemenia. Na základe xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenok súťaže (presun predaja v rámci spoločenstva), ako aj nerovnakého zaobchádzania, sa percentá vypočítavajú zo sumy ustanovenej eurami (nedochádxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxC), ktorá sa uplatňuje v rámci celého európskeho trhu s originálmi umeleckých diel. Daň z pridanej hodnoty sa nezapočítava do základu pre výpočet odmenxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx odmenu pri ďalšom predaji, ktorú umožňuje smernica (čl. 1 ods. 3 smernice 2001/84/EC).
Oznamovacia povinnosť obchodníka s umeleckými dielami sa sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxý ďalší predaj. Najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil, je obchodník povinný uhradiť xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx súvisiace s ďalším predajom, a to počas troch rokov od uskutočneného predaja; organizácia (príp. autor) má teda možnosť získaním doplňujúcich informxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxke právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx8/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnom práve a o určitých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xutorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (č. 192/1964 Zb.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
JUxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxstas Plásticos (VEGAP) proti Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a iní:
Článok 6 ods. 1 smernice 2001/84/ES Európskehx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxému ustanoveniu vnútroštátneho práva, akým je ustanovenie v spore vo veci samej, ktoré vyhradzuje priznanie práva na odmenu z ďalšieho predaja len zákxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xds. 1 musí náležite zohľadniť príslušné pravidlá, ktoré riešia kolíziu právnych predpisov vo veciach dedenia práva na odmenu z ďalšieho predaja.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxa), ktoré musia byť vyjadrené v podobe umožňujúcej ich vnímať ostatným ľuďom prostredníctvom zmyslov, najmä zraku alebo sluchu. Nie je síce vylúčená axx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxý statok - dielo zachytáva na nejakom hmotnom substráte, napríklad na papieri, CD alebo DVD nosiči, na plátne, dreve, v kameni alebo inom materiáli. Práxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho práva k hmotnému substrátu (napr. kúpou knihy, darovaním obrazu), prostredníctvom ktorého je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Inax xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxať sa takého užívania veci, ktorým by zasiahol do práv autora, napríklad nesmie vyhotovovať rozmnoženiny tohto diela a ďalej ich rozširovať, nesmie obxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diela, napríklad tých, ktoré sú exemplifikatívne uvedené v § 18 ods. 2 AZ, či tých, ktoré autorský zákon zaraďuje medzi výhradné osobnostné práva autorx x xxxxxx x xx xxx
xx
xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxť dielo aj bez súhlasu autora; musí byť však naplnená skutková podstata niektorej z týchto zákonných licencií (pozri §§ 24 až 38 a komentár k nim). Druhú xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na iné osoby aj bez súhlasu autora, pretože už došlo k prvému oprávnenému prevodu originálu alebo rozmnoženiny diela, čím sa toto právo vyčerpalo (pozrx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxode a oprávnený nadobúdateľ ho môže ďalej prevádzať aj bez súhlasu autora; autorovi však vzniká právo na odmenu, ak sú splnené podmienky uvedené v § 19 AZ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx dotknuté autorské právo. Platí to však aj naopak. Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotkxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxatou alebo zničením; to neplatí, ak sa s autorom dohodol inak alebo ak mu takúto povinnosť ukladá verejnoprávny predpis, napríklad zákon č. 49/2002 Z.zx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku chrániť vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením alebo vývozom z úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xrajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné údaje o veci alebo umožniť oprávneným osobám obhliadku veci s cieľom vyhotoviť odbornx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ktorej je dielo vyjadrené. Ak teda príde k zničeniu knihy, sochy alebo obrazu, autorovi naďalej zostanú jeho práva k dielu, napríklad nik bez jeho súhlaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxniká, rovnako, ako nezaniká ani po jeho predvedení v efemérnej podobe, t.j. po dospievaní piesne či po zahraní skladby na hudobnom nástroji.
6.
Odsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxstrátu je už iná osoba a táto odmieta dielo autorovi vydať, aby si mohol uplatniť k dielu svoje autorské práva. Citované ustanovenie rieši situáciu akýmxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xevyhnutné na uplatnenie práv autora použiť svoje dielo, ale na druhej strane vlastník veci nemá povinnosť mu túto vec vydať, iba povinnosť - aj to iba na žxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxhovať do oprávnených záujmov vlastníka veci, napríklad nadmerne ho zaťažovať starostlivosťou o vec, v ktorej je dielo stvárnené, alebo žiadať od nehox xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, zasahovať do tejto stavby aj bez súhlasu autora. Tieto podmienky sa týkajú účelu a rozsahu prác. Účxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx jednak tým, aby sa takýmto zásahom neznížila hodnota architektonického diela a jednak tým, aby sa nezasiahlo do samotných autorských práv (najmä právx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxnie vyjadruje nezávislosť autorského práva ako osobnostného práva od vlastníckeho práva alebo iného vecného práva a vyjadruje aj jeho nedotknuteľnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx vlastník alebo subjekt iného vecného práva k veci môže dielo použiť len na základe licenčnej zmluvy, ktorou by nadobudol súhlas na použitie diela (okrex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxlýva z osobitného predpisu). Autorské právo k dielu (ako právo k nehmotnému statku) a vlastnícke právo k veci (ako právo k hmotnému substrátu diela), prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xielo vyjadrené, ktorého vlastnícke právo alebo iné vecné právo k tejto veci je autorským právom nedotknuté, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx vlastník povinní rešpektovať práva druhého a tretia osoba potom práva oboch.
V odseku 3 sa zdôrazňuje, že vlastník originálu diela alebo jeho rozmnxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx prevzal osobitný záväzok alebo aby musel rešpektovať osobitné právne povinnosti vyplývajúce z verejnoprávnej úpravy. Ustanovením nie sú dotknuté oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.
Odsek 4 vyjadruje nezávislosť autorského práva od vlastníckeho práva alxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dielo vyjadrené, a to tak, že autorské právo k dielu zničením originálu diela nezaniká. Takto je vyjadrená povaha autorského diela ako nehmotného statxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe odseku 5 zakotvuje osobnostné právo autora na prístup k dielu, ktoré sa dosiaľ vyvodzovalo len doktrinálne. Podľa tohto ustanovenia má autor právo v pxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxenie jeho autorského práva a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci. Vlastníkovi veci, rešpektujúc jeho práva, sa neukladá povinnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxarakteru diela a účelu použitia diela autorom a odovzdať ju autorovi. Predpokladá sa, že autor si môže právo na prístup k dielu uplatňovať nielen voči vlxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx architektonického diela, k jej autorovi. Navrhované ustanovenie má odstrániť spory vyskytujúce sa v praxi v súvislosti s úpravou stavieb zo strany icx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xa predpokladu, že neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorského práva [pri ich rozsahu sa možno orientovať napríklad aj podľa x xx xxxx x xxxxx xx x xx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xetransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v inxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx
xitované ustanovenie rieši dĺžku trvania výhradných majetkových práv autora. Výhradné osobnostné práva autora zanikajú smrťou (§ 17 ods. 2 AZ), avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxnovenia upravuje dobu trvania majetkových autorských práv počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Ide o všeobecné ustanovenie, ktoré sa uplatní vxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xx x xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Po smrti autora začína plynúť 70-ročná doba trvania jeho autorských majetkových práv, a to prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom autor zomrex xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x a komentár k nemu) a spojených dielach (pozri § 9 a komentár k nemu). V oboch prípadoch trvajú majetkové práva autorov počas ich života a 70- ročná lehota xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxojených diel zomrel.
4.
Odsek 3 určuje dobu trvania výhradných majetkových práv pri spoločnom diele (pozri § 10 a komentár k nemu). Ak je spoločné dxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxoluautorov, t.j. majetkové práva trvajú počas celého ich života a 70-ročná lehota začína plynúť až smrťou posledného z nich, a to od prvého dňa roka naslxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkové práva autorské trvajú iba 70 rokov, a to hneď od zverejnenia diela (pozri § 13 a komentár k nemu). Aj v tomto prípade 70-ročná lehota plynie od prvého xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxslovne vylučuje použitie predchádzajúcich ustanovení o plynutí výhradných majetkových práv pri diele spoluautorov, spojených dielach a spoločnom xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xre toto dielo a autora dialógov a uplynú 70 rokov po smrti posledného z týchto štyroch autorov audiovizuálneho diela. Aj v tomto prípade 70-ročná lehota xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxvanie majetkových práv ďalšieho z autorov, keďže v § 5 ods. 2 považuje za autorovo audiovizuálneho diela "najmä" hlavného režiséra, autora hudby, scexxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xa tomto diele podieľali (napr. ďalší režiséri či navrhovateľ kostýmov, kameraman a iní). Avšak pri plynutí výhradných majetkových autorských práv už xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtorý sa síce rozhodol dielo zverejniť, ale označil ho pseudonymom alebo ho neoznačil vôbec (pozri § 12 a komentár k nemu). V takomto prípade spravidla nxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xverejnenie diela, t.j. výhradné majetkové práva uplynú po 70 rokoch od zverejnenia diela (k režimu plynutia pozri § 22). Výnimku predstavuje iba prípaxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx plynutia majetkových práv zodpovedá režimu plynutia majetkových práv autora k dielu, príp. režimu plynutia majetkových práv k spoluautorskému dielxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx resp. môžu byť vydávané po častiach. Ak sa režim plynutia výhradných majetkových práv autora viaže na okamih jeho smrti, je irelevantné, či bolo dielo vxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxou pre plynutie 70-ročnej lehoty trvania majetkových práv je smrť autora. Preto dané ustanovenie je významné iba vtedy, ak sa plynutie majetkových práx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, t.j. každej časti priznáva samostatnú 70-ročnú lehotu trvania majetkových práv, akoby išlo o samostatné diela.
8.
Odsek 7 rieši problém plynutix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx okamih smrti autora, predmetné ustanovenie je irelevantné. Ak je však pre plynutie výhradných majetkových práv autora rozhodný okamih zverejnenia dxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxi aj § 22). Avšak zákon aj po uplynutí tejto doby ochrany priznáva na istý čas výhradné majetkové práva k dielu vydavateľovi, ktorý takéto nezverejnené dxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtkových práv obsahom aj rozsahom plne korešponduje so smernicou Rady č. 93/98/EHS.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského pxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxký dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Súdny dvor EÚ
Rozsudok Súdneho dvora z 20. januára 2009 vo veci C-240/07, Sony Musix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv sa za podmienok uvedených v článku 10 ods. 2 tejto smernice uplatňuxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xykladať v tom zmysle, že lehoty ochrany ustanovené v tejto smernici sa uplatňujú na situáciu, v ktorej dotknutý predmet alebo dielo bolo ako také chránexx x xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx sa na majiteľa uvedených práv k tomuto predmetu alebo dielu ako na majiteľa, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, k tomuto dátumu vzťahovala oxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxny výhradných majetkových práv autora. Výhradné osobnostné a výhradné majetkové práva autora trvajú počas života autora; po smrti autora osobnostné xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxent deň smrti autora, ale až prvý deň roka nasledujúceho po roku, v ktorom autor zomrel, t.j. ak autor zomrel 1. augusta 2000, 70-ročná lehota začne plynúx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa alebo vytvorenie diela, 70-ročná lehota začne plynúť takisto až prvý deň nasledujúceho roka po roku, v ktorom dielo bolo zverejnené alebo vytvorené.
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxania lehoty trvania ochrany výhradných majetkových práv.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich pxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskox xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxla alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
KOMENTÁR
1.
V zmysle § 18 ods. 2 písm. b) patrí k výhradným majetkovým právam autora aj právo udeľovať sxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prevode vlastníckeho práva týchto predmetov, napríklad pri predaji, darovaní či zámene, viedlo by to k nadmernému zaťaženiu a neopodstatnenému zásaxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxť do vlastníckeho práva tretej osoby. Autorský zákon teda pristúpil k riešeniu, ktoré uvádza cit. ustanovenie upravujúce tzv. vyčerpanie práva autorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xrevod udelil. Inak povedané, oprávnený vlastník veci, v ktorej je dielo zhmotnené, môže aj bez súhlasu autora originál alebo rozmnoženinu tohto diela xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xj § 19 a komentár k nemu).
2.
Autorský zákon kladie za základnú podmienku vyčerpania práv oprávnený prvý prevod. Za oprávnený prevod možno považovxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xZ]. Aby nedochádzalo k pochybnostiam, kedy dochádza k prvému oprávnenému prevodu vlastníckeho práva pri stavbe, v ktorej je zhmotnené architektonicxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva k veciam, v ktorých sú architektonické diela a diela úžitkového umenia zhmotnené, sa považuje už oprávnené zhotovenie stavby a úžitkovej podoby diexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
3.
Vyčerpanie práva sa však vzťahuje iba na prevod vlastníckeho práva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené, t.j. nevzťahuje sa toto právo napríklad nx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxitne odkazuje cit. ustanovenie, ale o verejný prenos v zmysle § 18 ods. 2 písm. h). Takisto sa vyčerpanie práva nebude vzťahovať na iné formy rozširovanix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxorských majetkových práv autora len do takej miery, aby vlastník mohol nerušene a riadne užívať svoj majetok, t.j. vec, v ktorej je dielo zhmotnené.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxé. Pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa rozsah vyčerpania práv viazal iba na jej územie. Pristúpením Slovenska do EÚ sa územie Slovenxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxírilo z územia Slovenskej republiky na územie celej Európskej únie a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, t.j. okrem 28 krajín Európxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxbo k rozmnoženine diela, ak k prvému oprávnenému prevodu došlo iba na území tretích štátov.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenix xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxS.
Zánik práva verejného rozširovania má zásadný význam z hľadiska fungovania jednotného trhu v rámci Európskej únie. Týmto ustanovením sa Slovenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxou formou prevodu vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženinám v prípade prvého oprávneného prevodu vlastníckeho práva k predmetnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxx. 2 písm. b) udelí vydavateľstvu súhlas na verejné rozširovanie určitého počtu výtlačkov knihy na území Slovenskej republiky. Vydavateľstvo vydá a pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx z vydavateľstva na veľkoobchod zanikne pre tieto výtlačky autorovo právo verejného rozširovania (autor už nemôže zakázať ich ďalší predaj) a tieto výxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxu predmetných výtlačkov do zahraničia autor za predpokladu, že zmluva neustanovuje jeho zánik aj pre ďalšie teritóriá, toto právo má, pokiaľ ho pozná pxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovo právo verejného rozširovania pre územie všetkých členských štátov Európskej únie, čím sa toto územie správa ako jednotný trh. Z týchto dôvodov nie xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxíklad na území Dánska.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bude toto ustanovenie následne potrebné preformulovať tak, aby právo verejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxcíp jednotného trhu.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný doxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxa WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Obmedzenia majetkových pxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxradných majetkových práv autora. Ide o skutkové podstaty tzv. zákonných licencií, t.j. o prípady, keď sa dielo autora môže použiť aj bez jeho súhlasu. K xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx x8 AZ. Možno ich rozdeliť na dva druhy podmienok, a to všeobecné, ustanovené v § 38 AZ, známe v právnej teórii ako trojkrokový test, a osobitné, upravené jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxzhodnúť sa, či udelí súhlas k využitiu svojho diela tak, ako v prípade uzavretia licenčnej zmluvy, pretože v tomto prípade dáva zaňho súhlas na použitie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxto úlohu má plniť tzv. trojkrokový test upravený v § 38 AZ (pozri § 38 a komentár k nemu). V zmysle tohto testu autorský zákon dovoľuje len také použitie dxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxa a nezasahuje neodôvodnene do právom chránených záujmov autora.
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxa mu nevzniká nárok na odmenu, dokonca vo väčšine prípadov nemá nárok ani na náhradu odmeny. Podľa vzniku práva na náhradu odmeny môžeme zákonné licencix xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxkonné licencie, pri ktorých má autor právo na náhradu odmeny (zákonná licencia s remuneračným právom).
4.
Autorský zákon pozná iba jedinú zákonnú xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla. Autorský zákon tu rozlišuje dve skutkové podstaty práva autora na náhradu odmeny za vyhotovenie rozmnoženín zverejneného diela.
5.
Prvou je vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodný. Z uvedenej skutkovej podstaty vyplýva, že vyhotoviť rozmnoženinu (k tomuto pojmu pozri § 5 ods. 17 AZ) možno iba takého diela, ktoré už bolo zverexxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxú potrebu, nie pre potrebu inej osoby (môže ísť napr. o využívanie diela v súkromí na samovzdelávanie alebo na voľno časové aktivity); tým však nie je vylxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxrý sa sleduje vyhotovením rozmnoženiny, nesmie sledovať obchodný účel, a to ani priamo, ani nepriamo, to však nevylučuje, že informácie získané samovxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrého cieľom je dosiahnutie zisku (napr. sprístupňovanie diela klientom za odmenu).
6.
Druhá skutková podstata sa vzťahuje na situáciu, keď rozmnxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxd prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia (napr. skenerom, faxom, kopírovacím strojom, pevným diskom v osoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodklady, ktorých vlastnosti nie sú porovnateľné a zodpovedajúce vlastnostiam papiera. V opačnom prípade by sa nedal zaručiť potrebný účinok tejto výxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxklade'. Z toho vyplýva, že z rámca pôsobnosti článku 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29 treba vylúčiť každý podklad rozmnoženín, ktorý nie je analógovýx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx byť substrát schopný poslúžiť ako podklad fyzického zobrazenia, ktoré možno zachytiť ľudskými zmyslami". Teda "dotknutá výnimka sa nezakladá na pouxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xozmnoženiny prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia s podobnými účinkami vykladá Súdny dvor EÚ v tom zmysle, že "zahŕňa xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxstém, v ktorom primeranú kompenzáciu zaplatia osoby, ktoré majú prístroj, ktorý prispel neautomatizovaným spôsobom k jednému procesu vyhotovenia rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxm na svojich zákazníkov, pričom výška tejto primeranej kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť ako náhrada škody spôsobenej autorovi celým jedným takým prxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtie Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-457/11 až C-460/11; pozri aj komentár k § 5 ods. 9).
Takúto rozmnoženinu môže ďalej verejne rozširovať predaxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxádzkovanie reprografických služieb, ktoré vyhotovujú rozmnoženiny diel pre iné fyzické alebo právnické osoby za odmenu.
7.
Rozmnoženiny nemoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxanovenia. Vyhotovenie rozmnoženín zverejnených diel bez súhlasu autora nie je možné, ak ide o:
-
architektonické dielo vo forme projektovej dokumxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxbe, hoci už boli zverejnené, ak ide o architektonické dielo;
-
celé literárne dielo alebo jeho podstatnú časť. Ani pre osobnú potrebu nemôže fyzickx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xodstatnú časť diela, preto je potrebné posúdiť každý konkrétny prípad vzhľadom na jeho okolnosti. Absencia vedeckých diel v taxatívnom výpočte ods. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxny vylúčiť. Vedecké dielo môže byť vyjadrené písmom, ale nie je vylúčená ani iná podoba vedeckého diela (napr. náčrt, kresba, model a pod.). Ak je vedeckx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xstanovenia. Napriek tomu by bolo vhodné sem explicitne zaradiť aj vedecké dielo vzhľadom na zaužívanú terminológiu autorského zákona;
-
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxx j) AZ]. Aj v tomto prípade bude potrebné podstatnú časť kartografického diela hodnotiť vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu;
-
hudobné dielx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xzniká tak otázka, čo zákonodarca explicitným vymedzením tejto písomnej podoby sledoval. Zákonodarca snáď nepovažoval za potrebné uvádzať aj iné podxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xapríklad hudobné dielo zachytené na zvukovom alebo zvukovo-obrazovom zázname nemožno zrejme považovať za podklad podobný papieru, preto ho zákonodxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxinu iba na papier alebo iný podobný podklad sa na prvú skutkovú podstatu uvedenú v ods. 1 cit. ustanovenia nevzťahuje, v nej zákon bližšie nešpecifikuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxd z CD nosiča alebo z internetu. Pritom je však potrebné splniť ešte podmienky určené trojkrokovým testom, a to, že takéto použitie diela musí byť v súladx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, ktorých rozsah interpretácie bude musieť v konečnom dôsledku určiť v prípade vzniku sporu súd. Domnievame sa, že vyhotovenie rozmnoženiny zverejnxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxhotoviť rozmnoženinu zverejneného diela, pričom pojem zverejnenie diela definuje v ustanovení § 13, podľa ktorého dielo je zverejnené v ten deň, v ktoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxažuje iba dielo zverejnené oprávnene. Definitívne tento názor potvrdí alebo zamietne Súdny dvor EÚ, ktorý v súčasnosti rozhoduje o prejudiciálnej otxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmáhať sa ochrany svojich práv v zmysle § 59 až 61 AZ;
-
počítačový program, ak nie je ustanovené inak (k pojmu počítačový program pozri § 5 ods. 8 a komexxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxbo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela (pozri § 32 a komentár k nemu), rozmnožovanie a úpravu počítačového programu (pozri § 35 a komentár k nemu) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx x elektronickej forme. K pojmu databáza pozri § 5 ods. 4 a § 72 až 76 x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xie je autorským dielo, vyplýva, že predmetná zákonná licencia sa nevzťahuje na tento druh databáz, a teda nie je potrebné ju zahŕňať ani do negatívneho vxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ľudskej činnosti.
8.
Pri vyhotovení rozmnoženín zverejneného diela v zmysle ods. 1 a ods. 2 cit. ustanovenia nevzniká povinnosť uhradiť autorxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxza prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (pozri § 78 a nasl. a komentár k nim).
Právo na náhradu odmeny "má za cieľ odškodniť autorov za rozmxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxzmnoženiny bez ich súhlasu. Takže v zásade prináleží osobe, ktorá spôsobila takú ujmu, t.j. osobe vyhotovujúcej rozmnoženinu chráneného diela bez toxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi" (bod 75 rozsudku Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-457/11 až C-460/11).
9.
Podľa odseku 6 cit. ustanovenia sa medzi subjekty povinné uhradxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike nenahraté nosiče záznamu, prístroje na vyhotovenie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
-
právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu;
-
predajca, odosielateľ alebo dopravca nosičov záznamoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xotrebné údaje na určenie výrobcov, príjemcov, dovozcov alebo iných osôb, ktoré umiestnili na účely predaja tieto predmety prvýkrát na trhu v Slovenskxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxetného nosiča alebo zariadenia, resp. pri jeho dovoze (príjme). Vyúčtovanie predkladajú štvrťročne, a to do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xtorého im táto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxie o druhu, počte a dovoznej, resp. predajnej cene nosičov, prístrojov a zariadení, alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby.
11.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx príjmov za reprografické služby. Výška náhrady odmeny je 6% z predajnej alebo dovoznej ceny nenahratých nosičov záznamov, 3% z predajnej alebo dovoznxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxbo iného technického zariadenia, 0, 5% z predajnej alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v osobnom počítači a 3% z celkových príjmov za rozmnoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxm uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej organizáciou kolektívnej správy na splnenie si tejto povinnosti zvyšuje na dvojnásobok.
13.
Z povinnoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxu výnimkou je situácia, kedy sa náhrada odmeny neuhrádza za nosič, prístroj alebo zariadenie, ktoré sa na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretích krxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxmačnú povinnosť voči organizáciám kolektívnej správy o druhu, počte a cene tovarov, ktoré sú určené na vývoz, resp. predaj mimo územia Slovenskej repuxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxobnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.
16.
Odseky 1 a 2 citovaného ustanovenia nie sú nárokovateľné vždy a za každých okolností, napríklad nemožno sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxovania diela alebo využitia diela pre osobnú potrebu. Odsek 10 cit. ustanovenia upozorňuje, kedy nie je možné vyhotoviť rozmnoženiny diela bez súhlasx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxbo 2 cit. ustanovenia, ale predstavujú neoprávnený zásah do autorského práva. Ide o situácie, kedy sa neoprávnene zasahuje do technických zariadení s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím piesní x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x komentár k nemu), ale aj zásahy, akým je použitie názvu diela, ktoré buď už využíva oprávnene iný autor, alebo môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny s dielxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 9 ods. 2 Bernského dohovoru a z čl. 10 WCT, sú formulované tak, aby čo v najmenšej miere zasahovali do výhradných práv autora a aby nenarúšali bežné vyuxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavádzané navrhovanou úpravou v súlade so smernicou Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES, ktorej cieľom je predovšetkým odstrániť rozdiely v oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxrnica ustanovuje taxatívnym výpočtom výnimky z práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti, pričom zohľadňuje rozdiely mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxa vzťahujú len na právo rozmnožovania (v žiadnom prípade nie na použitie on-line). S týmito výnimkami a obmedzeniami je spätá aj úprava technických proxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxc, ako aj úprava informácií na správu práv.
Ustanovenia dotýkajúce sa obmedzení výhradných majetkových práv (ďalej len "výnimky") sa zlaďujú, či ux xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxpĺňajú aj nové výnimky tak, ako ich umožňuje predmetná smernica. Ide o širokú oblasť právnych vzťahov, kde je možnosť oprávneného použitia diel vzhľadxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxnotlivom prípade nenarúšajú bežné využitie diela a nespôsobujú neospravedlniteľnú ujmu oprávnených záujmov autora. Navrhovaná úprava tieto výnimxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj osobe vyhotoviť si bez súhlasu autora rozmnoženinu diela pre osobnú potrebu sa spresňuje tak, aby korešpondovala s čl. 5 ods. 2 písm. b) Rady a Európskexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxa rozmnoženiny zverejneného diela prostredníctvom reprografického zariadenia, ktoré na rozdiel od odseku 1 nie je viazané len na fyzickú osobu a jej oxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxačeného), ktorej následné využitie nie je obmedzené účelom; každé ďalšie použitie v zmysle tohto zákona sa viaže na súhlas autora.
Oba uvedené prípxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeniny, či už pre osobnú potrebu fyzickej osoby (odsek 1) alebo tlačovú rozmnoženinu (odsek 2), mohlo byť vážnym a neospravedlniteľným zásahom do autorxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa odseku 6. Touto úpravou sa rieši aj v súčasnosti aktuálny problém vyhotovovania rozmnoženín tlačenxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xx x xxxxxovenia reflektuje členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a s tým súvisiaci jednotný trh. Zároveň sa ustanovenie terminologicky spresňuje v kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komodít, ktoré sú používané na vyhotovovanie rozmnoženín predmetov ochrany na slovenskom trhu.
Ustanovenie odseku 10 vyjadruje spojitosť tohto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxdzenie protiprávneho konania, teda aj zneužitia vyhotovovania rozmnoženín, ktoré by presahovalo napríklad osobnú (súkromnú) potrebu, resp. zákonxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotknutá.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv dušexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxizuálnych diel (365/1992 Zb.);
Dohovor o počítačovej kriminalite (č. 137/2008 Z.z.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR, sp. zn. 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxbné odlišovať reprodukciu vysielaného diela, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho prijímača. Reprodukcia vysielxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxať. Ide o ďalšie nakladanie s vysielaným dielom. Ak organizácia prevádzkujúca ubytovacie zariadenie umožňuje hotelovým hosťom v rámci poskytovanej xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčuje tým hranice reprodukcie vysielaných diel pre svoju vlastnú potrebu, a preto ide o také použitie diela, za ktoré prináleží autorovi odmena.
Rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxnosti hotelovej izby však spočíva v okolnosti, že hotelové ubytovanie môže fakticky využívať ktokoľvek, je obvykle krátkodobé, a hotelová izba je tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxu aj podľa názoru Najvyššieho súdu dôvodne pokladať za miesto, kde dochádza k ďalšiemu verejnému šíreniu vysielaného diela.
Súdny dvor EÚ
Rozsudxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx der Lee:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeninu chráneného diela na súkromné účely, sa v zásade musí považovať za osobu povinnú zaplatiť primeranú kompenzáciu ustanovenú v uvedenom odseku 2 píxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxužívateľovi sprístupňujú zariadenia, prístroje alebo nosiče určené na vyhotovovanie rozmnoženín, pretože tieto osoby môžu výšku daného poplatku pxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx xx xx vykladať v tom zmysle, že členský štát, ktorý zaviedol systém poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie vyberaného od výrobcov alebo dovozcov nosxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxáte používajú ich diela na súkromné účely, má povinnosť zabezpečiť, aby týmto autorom bola skutočne poskytnutá primeraná kompenzácia určená na náhraxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxom štáte, než je členský štát, v ktorom sú usadení kupujúci, nemá v tejto súvislosti na túto povinnosť dosiahnuť výsledok vplyv. Vnútroštátny súd musí v xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxácia mohla vyberať od dlžníka vykonávajúceho podnikateľskú činnosť.
Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2010 vo veci C-467/08, Padawan SL proti Sxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti autonómnym xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxadu na možnosť priznanú týmto členským štátom určiť v medziach ustanovených právom Únie, a to najmä uvedenou smernicou, formu, podmienky financovanix x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxváha", ktorú treba nájsť medzi dotknutými osobami, predpokladá, že výška primeranej kompenzácie bude nevyhnutne vypočítaná na základe kritéria ujmx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxinnosť zaplatiť primeranú kompenzáciu, sú osoby, ktoré majú zariadenia, prístroje a nosiče slúžiace na digitálne rozmnožovanie a ktoré z tohto dôvodx
xx xxxx
xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxvkami na "spravodlivú rovnováhu", pokiaľ tieto osoby majú možnosť premietnuť skutočné zaťaženie súvisiace s týmto financovaním na súkromných použíxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxovanie primeranej kompenzácie za zariadenia, prístroje, ako aj nosiče slúžiace na digitálne vyhotovovanie rozmnoženín a ich údajným použitím na vyhxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxenia, prístroje a nosiče slúžiace na digitálne rozmnožovanie, ktoré nie sú sprístupnené súkromným používateľom a ktoré sú zjavne vyhradené na iné pouxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxi C-521/11, Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sarl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidácii, Amazon Logistik GmbH proti Austro-Mxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vyxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xvedení nosiča, ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu na jeho území na komerčné účely a za odplatu, pričom zároveň ustanovuje právo nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xraktické ťažkosti vzhľadom na osobitné okolnosti každého vnútroštátneho systému a na obmedzenia stanovené touto smernicou odôvodňujú taký systém fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx overiť vnútroštátny súd.
2. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci systému financovania primeranej kompenzáxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxoré môžu slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu na území daného členského štátu na komerčné účely a za odplatu, uvedené ustanovenie nebráni tomxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pokiaľ praktické ťažkosti spojené s určením súkromného účelu použitia predmetných nosičov odôvodňujú zavedenie takej domnienky a stanovená domniexxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxredstavuje prípad uvedený v tom istom ustanovení.
3. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 má vykladať v tom zmysle, že právo na primeranú kompenzáxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxdu, že polovica príjmov získaných na základe uvedenej kompenzácie alebo poplatku sa vypláca nie priamo xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxeto spoločenské a kultúrne zariadenia skutočne slúžia v prospech uvedených oprávnených osôb a spôsoby fungovania uvedených zariadení nie sú diskrimxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxským štátom, ktorá spočíva v zaplatení poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie určeného na financovanie primeranej kompenzácie stanovenej v txxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že podobný poplatok už bol zaplatený v inom členskom štáte.
Rozsudok Súdneho dvora z 27. júna 2013 v spojených veciach C-457/11 až C-460/11, Verwerxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) proti Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort):
1. V období od 22. júna 2001, t.j. dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x ximi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, do 22. decembra 2002, t.j. dátumu uplynutia lehoty na jej prebratie, nie sú akty o používaní chránenýcx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhlasil s rozmnožovaním svojho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany, vpxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29 nemôže viesť k neuplatneniu podmienky poskytnutia primeranej kompenzácie stanovenxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx má podobné účinky" treba v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj rozmnožovanie prostredníctvom tlačiarnx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia osoby, ktoré majú prístroj, ktorý prispel neautomatizovaným spôsobom k jednému procesu vyhotovenia rozmnoženiny chráneného diela alebo iného prxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xrimeranej kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť ako náhrada škody spôsobenej autorovi celým jedným takým procesom, sa nesmie v zásade líšiť od výšky kompxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xa dokonca ani právo na náhradu odmeny.
2.
Citované ustanovenie upravuje zákonnú licenciu na citáciu zverejneného diela autora. Dielo autora, ktoxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez súhlasu autora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny. Avšak podmienkou citácie zverejneného diela je, že:
-
citácia diela musí byť sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedie meno autora alebo jeho pseudonym, ak je dielo označené pseudonymom, názov diela a prameň, z ktorého cituje. Pod prameňom diela sa spravidla rozuxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxak nie je právne záväzná a z hľadiska ochrany autorského práva irelevantná, ibaže by sa pokladala za súčasť zvyklostí, na ktoré autorský zákon v cit. ustxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxsť diela, ani nevymedzuje tzv. malé a veľké citácie, ktoré pozná napríklad český autorský zákon. Podľa českého autorského zákona možno citovať úryvky xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe iba na presne vymedzený účel, ktorým je recenzia a kritika alebo pre účely vedeckej či odbornej tvorby. Slovenská právna úprava je strohejšia a obmedzxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xielo, napríklad báseň či poviedku. V tomto smere by bolo vhodné precizovať právnu úpravu slovenského autorského zákona. V zmysle súčasného znenia sa kxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx kritérium citácie je súlad citácie so zvyklosťami, pod ktorými možno rozumieť určité pravidlá správania sa, typické pre určitú sféru spoločenského žxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxétneho prípadu, no podmienka citácie nebude splnená vtedy, ak by celé dielo, v ktorom je citácia použitá, bolo tvorené iba touto citáciou, resp. by citáxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
V uvedených kritériách chýba použitie diela na citáciu len na účely, ktoré nesledujú hospodársky prospech. Obdobná podmienka je uvedená v českom autoxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxkom diele,
-
vyučovacie, vedeckovýskumné alebo umelecké účely, napríklad z diela možno citovať na prednáške formou prednesu alebo ukážkou diela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xrednášky poskytujú.
8.
Autorský zákon síce explicitne neuvádza, že citácia diela nesmie predstavovať len vytrhnutie diela z kontextu bez súvxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxu nesmú byť dotknuté. Inak povedané, ani citáciou diela sa nesmie zasiahnuť do práva autora na nedotknuteľnosť diela zmenou obsahu alebo zmyslu vyňatex xxxxx xxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx takéto použitie diela musí byť v súlade s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora (pozri § 38 a komenxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx 2 písm. d) smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES ohraničuje (zužuje) určením účelu, na aký je použitie diela citáciou viazané. Citáciu xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxrčné využitie. Uplatňuje sa teda zásada účelovej a funkčnej odôvodnenosti citácie vo vzťahu diela, do ktorého sa cituje, k dielu, z ktorého sa cituje. Pxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxovšetkým právo autora na nedotknuteľnosť diela, teda že sa nesmie zmeniť obsah ani zmysel citovaného diela. Takisto platí nevyhnutnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx menom sa dielo uvádza na verejnosti, názvu diela a prameňa. Z dikcie zákona vyplýva, že predpokladom citácie je existencia vlastného diela, do ktorého xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov auxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxného vlastníctva
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 69):
Použitím informácií x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxnotlivých tam uvedených prípadov, bez toho, aby bol reprodukovaný spôsob ich spracovania.
Súdny dvor EÚ
Rozsudok Súdneho dvora z 1. decembra 201x xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xmernice sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že tlačová správa, v ktorej sa cituje dielo alebo iný predmet ochrany, nie je literárnym dielom chránxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xa má vykladať v tom zmysle, že jeho uplatnenie je podmienené povinnosťou, aby bol uvedený zdroj, vrátane mena autora citovaného diela či iného predmetu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxať uvedenú povinnosť za splnenú, hoci je uvedený len zdroj.
Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel
KOMENTxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xúhlas autora na takéto použitie diela, ale mu nevzniká ani nárok na odmenu či náhradu odmeny.
2.
Citované ustanovenie sa vzťahuje na všetky druhy umxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zobrazené umelecké diela, ktoré však musia byť predmetom výstavy alebo dražby, ale súhlas autora na zaradenie umeleckého diela do výstavy alebo dražbx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho práva, napríklad vyhotovené propagačné materiály sa distribuujú verejnosti predajom vstupeniek, rozdávaním letákov, zasielaním katalógov a poxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné šíriť aj internetom.
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxeckých diel.
4.
Napokon aj pri takomto zákonom dovolenom použití diela musia byť splnené všeobecné podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx autorský zákon na rozdiel od českého taxatívne vymedzuje spôsoby použitia diela a jeho rozmnoženiny na účely propagácie dražby alebo výstavy umeleckxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxmy hospodársky prospech. Zo slovenského autorského zákona vyplýva, že nemožno bez súhlasu autora použiť umelecké diela zaradené do výstavy alebo draxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktoré spravidla patrí k najrozšírenejším spôsobom propagácie predmetných akcií, možno subsumovať pod verejné vystavenie diela v zmysle § 18 ods. 2 píxxx xx x x x xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxy umeleckých diel.
6.
Citované ustanovenie odkazuje na primeranú aplikáciu tretej vety § 25 AZ, t.j. pri propagácii výstavy alebo dražby umeleckýxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xchranu osobnostných práv autora, najmä práva na označenie diela menom, resp. pseudonymom autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeleckých diel alebo dražby umeleckých diel použiť bez súhlasu autora a bez zaplatenia odmeny takto vystavené dielo na propagáciu vyhotovením jeho rozxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xropagácia diela bude odplatná alebo bezodplatná, ak sa tým sleduje ustanovený cieľ. Predpokladom využitia tejto výnimky je totiž oprávnenosť vystavxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xatalógu alebo ho inak propagovať, pričom takýto katalóg alebo iný propagačný materiál možno rozširovať predajom alebo iným prevodom vlastníckeho xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x33/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxáva autora na odmenu alebo náhradu odmeny dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve. Verejné priestranstvo predstavujú všetky priestranstxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxné parky alebo záhrady, ulice, cesty, chodníky, námestia, mosty a pod. Z pojmu verejné priestranstvo vyplýva, že nejde o miesta v budovách, hoci by boli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxné na verejnom priestranstve oprávnene a trvalo. Na umiestnenie diela na verejné priestranstvo musel dať autor súhlas písomnou licenčnou zmluvou, kexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxiestranstve nepôjde, ak tam dielo nie je umiestnené trvalo, t.j. ak nie je bežnou výzdobou verejného priestranstva, a je tu umiestnené iba dočasne na účxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxná licencia vzťahuje aj na diela, ktoré sú síce viditeľné z verejného priestranstva, avšak umiestnené sú na priestranstvách súkromných, napríklad poxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxom priestranstve je obmedzené len na vonkajší pohľad. Vzťahuje sa len na tie časti budovy, ktoré možno vidieť z ulice, námestia alebo iného verejného prxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi (...)" (Telec a Tůma, 2007, s. 367). Z dikcie slovenského autorského zákona však vyplýva, že zákonná licencia sa vzťahuje len na diela umiestnené na vexxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtve nepôjde, ak je dielo umiestnené napríklad v súkromnej záhrade, kam verejnosť nemá prístup, hoci by bolo dobre viditeľné aj z verejného priestranstxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady č. 2001/29/ES vzťahuje túto zákonnú licenciu len na architektonické a sochárske diela. Slovenský autorský zákon však takúto podmienkx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxach budov a pod.
5.
Ak sú na verejných priestranstvách trvalo umiestnené autorské diela, môže ktokoľvek tieto diela vyjadriť kresbou, maľbou, graxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtografovať toto dielo a pod.). Slovenský autorský zákon nestanovuje obmedzenia týkajúce sa dimenzie vyhotovenej rozmnoženiny diela z verejného prixxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrský zákon vyhotovenie rozmnoženín diel umiestnených na verejnom priestranstve v podobe trojrozmerných modelov zakazuje. Dôvodová správa k slovenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxanovenia takýto zákaz nevyplýva, skôr naopak, keďže pod pojmom reliéfny model si len ťažko možno predstaviť dvojrozmernú rozmnoženinu diela.
6.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, možno použiť na:
-
vyhotovenie rozmnoženiny (pozri § 5 ods. 17 a komentár k nemu),
-
verejné rozširovanie tejto rozmnoženiny predajom alebo ixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x x xxxx xx x xxxxntár k nim].
7.
Aj pri takomto zákonom dovolenom použití diela musia byť splnené všeobecné podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, t.j. pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxovenie odkazuje na primeranú aplikáciu tretej vety § 25 AZ, t.j. pri použití diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve je potrebné uviesť na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxentár k § 25). Ide o ochranu osobnostných práv autora, najmä práva na označenie diela menom, resp. pseudonymom autora. Cit. ustanovenie sa použije iba pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxestranstve xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxz súhlasu autora a bez zaplatenia odmeny uvedenými spôsobmi, t.j. kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom, fotografiou axxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xovoľuje sa teda len verné zachytenie takéhoto diela a len niektorým z uvedených spôsobov. Táto v podstate tradičná výnimka nezahŕňa vyhotovenie napodxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xozmnoženinu diela) rovnakého druhu, čo možno vyvodiť z väzby slovného spojenia "dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve" a taxatívneho výxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xie sú obmedzené. Zároveň však musí byť primerane splnená podmienka uvedenia mena autora takto vyjadreného diela alebo osoby, pod ktorej menom sa takétx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
Súvisiaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxch aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxu 2012, čiastka 38/2012 Z.z.- RA252):
Hromadná výroba napodobenin uměleckého díla není volným užitím uměleckého díla [§ 15 odst. 2 písm. f) zákona č. 3xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x x xx xxxxxxvi právo na ochranu autorství, zejména na nedotknutelnost jeho díla, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci. V § 14 pak stanoví, že dílo xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxrova svolení a bez povinnosti poskytnout mu odměnu, výjimkou připouštějící zásah do práva autora, jež nelze vykládat extenzívně. Nelze proto ustanovxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo reprodukcí. Toto ustanovení nelze tedy vztahovat ani na hromadnou výrobu napodobenin uměleckého díla, neboť takovou hromadnou výrobou dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxsit ani s tím, že volným užitím uměleckého díla ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) autorského zákona je i hromadná výroba jeho napodobenin.
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxlo použiť bez súhlasu jeho autora a bez potreby uhrádzať mu odmenu alebo náhradu odmeny. Citovaná zákonná licencia sa vzťahuje na všetky druhy autorskýxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zverejneného diela bude z povahy diela vylúčená.
2.
Prvú skutkovú podstatu upravuje ods. 1 cit. ustanovenia, kedy bez súhlasu autora možno použiť xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
jej verejným rozširovaním inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, napríklad zámenou, darovaním [pozri aj § 18 ods. 2 písm. b) a komentár x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x.
Týmito taxatívne stanovenými spôsobmi možno použiť krátku časť diela, ktoré už bolo zverejnené iba v prípade splnenia troch kumulatívnych podmienxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx x x xxxx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjetkového prospechu;
-
sú splnené podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxaná širšie čo do druhu umeleckých diel, na ktoré sa vzťahuje, avšak užšie vzhľadom na spôsob ich použitia bez súhlasu autora. Odsek 2 sa vzťahuje nielen nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxnené, a takisto na zverejnené diela výtvarného umenia [napr. obraz, maľba, socha; § 7 ods. 1 písm. f) a komentár k nemu].
5.
Spôsob použitia týchto dxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxx x xxxx Takéto rozmnoženiny možno verejne rozširovať prevodom vlastníckeho práva okrem predaja, t.j. napríklad darovaním, ale vylúčená nebude ani zámena, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxbmi možno použiť krátku časť zverejneného diela, krátke zverejnené dielo alebo zverejnené dielo výtvarného umenia iba v prípade splnenia troch kumulxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx x x xxxx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxeduje získanie majetkového prospechu;
-
sú splnené podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežnýx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxiu tretej vety § 25 AZ, t.j. pri použití diela na vyučovacie účely je potrebné uviesť na rozmnoženinách tohto diela meno, resp. pseudonym autora, ako aj nxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxsp. pseudonymom autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
V súlade s čl. 5 ods. 3 písm. a) smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxS o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (pxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie umožňuje použiť akékoľvek zverejnené autorské dielo bez súhlasu autora a bez nároku autora na odmenu alebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtívne vymedzuje zákon, a to:
-
vyhotovením jeho rozmnoženiny (pozri aj § 5 ods. 17 a komentár k nemu);
-
jej rozširovaním prevodom vlastníckeho xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxpožičiavania [pozri aj § 18 ods. 2 písm. c) x xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi (pozri § 5 ods. 14 a komentár k nemu).
2.
Týmito taxatívne stanovenými spôsobmi možno použiť zverejnené dielo iba v prípade splnenia troch kumxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx účely autorského práva sa zdravotne postihnutou osobou rozumie taká osoba, ktorá nemôže svojimi zmyslami vnímať autorské dielo, a to buď vôbec (napr. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxového prospechu;
-
sú splnené podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxeniny diela Braillovým písmom alebo vyjadrenie zvukovej zložky audiovizuálneho diela v posunkovej znakovej reči.
4.
Citované ustanovenie odkaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xiela meno, resp. pseudonym autora, ako aj názov diela a prameň, z ktorého dielo pochádza (pozri aj komentár k § 25). Ide o ochranu osobnostných práv autorxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxce Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES sa rozširuje platná výnimka na použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých. Toto použitie je prixxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxáva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxnosti práv duševného vlastníctva
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/198x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx2/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.)
Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školsxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorovi odmenu, resp. náhradu odmeny, ak sa dielo má použiť:
-
Pri bezplatných občianskych alebo náboženských obradoch; tieto obrady sú spojené spraxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xúkromné oslavy spojené s uvedenými udalosťami (napr. kar alebo svadobná hostina) už nie sú súčasťou občianskeho alebo náboženského obradu; podľa názxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxelec, Tůma, 2007, s. 377).
-
Pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú len deti, žiaci, študenti a učitelia školy; autorský záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xverejnené, napriek tomu, že autorský zákon túto podmienku nevyjadruje explicitne.
Použitie diela v uvedených prípadoch nesmie sledovať majetkový xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xevyberajú vstupné poplatky (o bezplatný občiansky obrad ide aj vtedy, ak sa od jedného zo snúbencov vyberie poplatok napríklad za to, že uzatvárajú manxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxtie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
- Ak ide o školské dielo (poxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsystematicky do zákonných licencií napriek tomu, že patrí do ustanovenia § 51, resp. k ustanoveniam autorského zákona o školskom diele. V tomto prípadx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxcich dvoch ustanovení ods. 1 písm. a) a b) je v tomto prípade možné použiť aj školské dielo, ktoré ešte nebolo zverejnené (k pojmu školské dielo, žiak/štuxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa na plnenie úloh školy, ktoré patria do predmetu jej činnosti, napríklad vystavenie obrazov žiakov umeleckej školy s voľným vstupom (o bezplatnosť pôxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe umeleckej školy, použitie školského diela priamo na vyučovaní alebo prostredníctvom siete intranet.
2.
Citované ustanovenie odkazuje na prixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxsť na rozmnoženinách tohto diela meno, resp. pseudonym autora, ako aj názov diela a prameň, z ktorého dielo pochádza (pozri aj komentár k § 25). Ide o ochrxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxo sú občianske a náboženské obrady, školské predstavenia a pri použití školského diela školou (základná škola, stredná škola, vysoká škola, ako aj jazxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx. g) smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES. Táto smernica umožňuje aj zaradenie výnimky uplatňovanej pri školských predstaveniach, kex xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxolské dielo vymedzené v § 5 ods. 12, jeho použitie je viazané len na vnútorné potreby školy. Uvedené použitia však nesmú mať komerčný charakter (uskutočxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xôvodu nadbytočnosti a k doplneniu dochádza na základe precizovania zákonnej definície školského diela, keďže školským predstavením môže byť aj predxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xredpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxch práv v informačnej spoločnosti;
smernica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektocx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xnižnicou, archívom alebo múzeom
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje ďalšiu zákonnú licenciu, keď sa súhlas autora nevyžaduje ani nevznixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx iba na archívy a knižnice. Uvedený zákon rozšíril aplikáciu tejto zákonnej licencie aj na múzeá a galérie (galéria je v zmysle legálnej definície múzeoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxh práv v informačnej spoločnosti umožňuje použiť autorské dielo spôsobom určeným v tejto zákonnej licencii aj iným subjektom (napr. vzdelávacím inštxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxolským a vzdelávacím zariadeniam, ak ich činnosť nesleduje dosahovanie zisku).
2.
Archív je v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxý má trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Archívnym dokumentom je aj filmový alebo zvukový záznam, ktorý vznikol do roxx xxxxx xx x xxxx xxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné xxxxxxx xx x xxxx xxx
xx
xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o múzeách a galériách") "špecializovaná právnická osoba alebo organizačný úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x galériách "múzeum, ktoré nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia" (§ 2 ods. 6 zákonx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx iný spôsob použitia diela cit. zákonná licencia neumožňuje.
7.
Knižnica, archív, múzeum alebo galéria môžu vyhotoviť rozmnoženinu diela bez súhxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
8.
Ďalšou podmienkou je účel vyhotovenia rozmnoženiny; zákon vymedzuje dva účely, kedy je možné vyhotoviť takúto rozmnoženinu.
9.
Prvým je uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx archívu (napr. archív vyhotoví rozmnoženinu starého dokumentu, ktorý by sa používaním na vzdelávacie alebo výskumné účely mohol zničiť, alebo knižnxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnoženinu).
10.
Druhý účel spočíva v ochrane vlastného fondu knižnice, múzea, galérie alebo archívu, keď archív, múzeum, galéria alebo knižnxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxad straty, zničenia alebo poškodenia, alebo ak ide o stálu zbierku. Zo znenia cit. ustanovenia vyplýva, že archív, múzeum, galéria alebo knižnica si môxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxyplýva obmedzenie, že by tak archív, múzeum, galéria alebo knižnica mohli robiť iba v prípade, že ide o vypredané dielo. Ak je xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xiela s bežným využitím diela a odôvodneným zásahom do právom chránených záujmov autora v zmysle § 38 AZ, ktorý ani v tomto prípade nemožno ignorovať. Česxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxho autorského zákona].
11.
Česká právna úprava umožňuje výslovne aj prezenčné požičiavanie obhájených záverečných (bakalárskych, diplomovýcxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chýba explicitná právna úprava k záverečným a kvalifikačným prácam. Keďže tieto práce sa povinne odovzdávajú do školských a univerzitných knižníc a sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx diela bez možnosti jeho sprístupnenia. Za týmto účelom by bolo vhodné citované ustanovenie doplniť explicitne o prezenčnú výpožičku záverečných a kvxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxtanovenia § 59 až 61. Takéto konania nemožno ospravedlniť ani subsumovať pod cit. ustanovenie, ale predstavujú neoprávnený zásah do autorského právax xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxkých práv (pozri § 59 a komentár k nemu; pôjde najmä o prípady zásahu do opatrení na ochranu pred kopírovaním piesní z CD, počítačových hier z DVD a pod.) axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxie názvu diela, ktoré buď už využíva oprávnene iný autor, alebo môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny s dielom iného autora (pozri aj § 61 a komentár k nemuxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx5/ES o nájomnom a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva. V zmysle tejto smernice sú čxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx primeranej odmeny určité kategórie zariadení, je však otázne, či zodpovedá cieľom smernice globálne vyňatie archívov, knižníc, múzeií a galérií v slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxve aktuálne rozširuje v súlade s čl. 5 ods. 2. písm. c) smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES.
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len "smernica 20xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny diela vo vzťahu k verejne prístupným knižniciam, vzdelávacím inštitúciám, múzeám a archívom. Keďže ide o dobroxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxeho poriadku Slovenskej republiky bola táto výnimka zavedená v neúplnom rozsahu do § 31 autorského zákona, ktorý sa vzťahuje len na knižnice a archívy. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx definuje zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zbx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxiách považujú za múzeá.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnom práve a o určxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx00Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Dočxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.
2.
V zmysle cit. uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x.
Technická rozmnoženina je rozmnoženina diela, ktorej vzniku sa v technologickom procese nedá zabrániť a vzniká samovoľne bez toho, že by bolo cieľox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxiť kumulatívne tri podmienky, a to:
-
technická rozmnoženina je iba dočasná (vzniká a trvá iba počas určitého technologického postupu a následne zaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotu, t.j. vzniká iba v určitom technologickom postupe, s ktorým je jej vznik spojený a nemožno ju využívať ako plnohodnotnú rozmnoženinu diela;
-
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxotovenie takýchto rozmnoženín technologickým postupom, ktorý sleduje iba dva účely, a to buď oprávnené použitie diela, alebo uskutočnenie prenosu dxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prenose diela v počítačovej sieti vznikajú dočasné alebo náhodné rozmnoženiny, ktorým nie je možné zabrániť. Technickou rozmnoženinou je v praxi sprxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xozmnoženiny, ktoré vznikajú pri inštalácii počítačových programov či počas ich využívania, kedy sa môžu ukladať do operačnej pamäte počítača (pozri xx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxé podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38 AZ, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do práxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xarlamentu č. 2001/29/ES patrí výnimka zavedená v tomto ustanovení, umožňujúca niektoré akty dočasného rozmnožovania, pri ktorých vznikajú dočasnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx môže byť len umožnenie pohotového zaslania do siete medzi tretími stranami a sprostredkovateľom alebo dovoleného použitia predmetu ochrany. Takýto xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxhliadanie, ako aj konanie, ktoré umožní, aby prenosové systémy pohotovo vykonávali svoju funkciu za podmienky, že sprostredkovateľ neupravuje infoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxých), ktoré prebieha predovšetkým pri prehliadaní webových stránok a pri využívaní elektronickej pošty. Podľa tohto zákona totiž právo na rozmnožovxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx súborov, teda vytvára ich rozmnoženiny, a to na účely opätovného rýchlejšieho stiahnutia týchto stránok, pretože načítanie súborov z pevného disku jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxého zákona je koncipovaná ako zodpovednosť objektívna). Vo väčšine prípadov však uvedené činnosti možno podradiť pod použitie predmetov ochrany pre xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xrípade ide o vyhotovovanie dočasných rozmnoženín predmetov ochrany sprostredkovateľmi elektronickej pošty a o všeobecné ukladanie súborov na tzv. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxHS a smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 96/9/ES.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxsiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlaxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obcxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xedzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.);
Dohovor o počítačovej kriminalite (č. 137/2008 Z.z.)
JUDIKATÚRA
Súdny dvor EÚ
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxupe zberu dát, ktorý spočíva v uložení výpisu z chráneného diela vytvoreného z jedenástich slov do pamäte počítača a jeho vytlačení, sa môže vzťahovať pxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ak - čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu - takto prebraté prvky vyjadrujú vlastnú dušxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx veci samej, nespĺňa podmienku týkajúcu sa prechodného charakteru stanovenú v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, a preto nemožno tento postup uskutočnix xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xurópskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xodmienku, podľa ktorej tieto úkony musia byť neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou technologického procesu, bez ohľadu na skutočnosť, že tento procex xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxť oprávnené použitie diela alebo predmetu ochrany;
- spĺňajú podmienku, podľa ktorej tieto úkony nesmú mať samostatný hospodársky význam, pokiaľ vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a pokiaľ dočasné úkony rozmnožovania nevedú k zmene tohto diela.
Článok 5 ods. 5 smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že dočasné úkony rozmnožxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa ktorej úkony rozmnožovania nesmú byť v rozpore s bežným použitím diela ani spôsobovať nadmernú ujmu oprávneným záujmom majiteľa práva, pokiaľ spĺxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxie predstavuje tzv. spravodajskú licenciu, kedy na použitie diela nie je potrebný súhlas autora a ani nevzniká povinnosť zaplatiť autorovi odmenu, rexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrmačnom pro-striedku (napr. v novinách, časopisoch, na internete). Spravidla pôjde o diela uverejnené v podobe novinových článkov, resp. článkov v čxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo spoločenského života. V zmysle trojkrokového testu (§ 38 AZ) môže byť však dielo použité iba v rozsahu, ktorý je potrebný na informovanie verejnoxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxti sa bude posudzovať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.
3.
Spôsob použitia diela v zmysle tejto prvej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxca je možné verejné rozširovanie tejto rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva [písm. d) ods. 1 cit. ustanovenia], ale pod xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zverejneného v informačnom prostriedku môže autor vyhradiť, zákon neustanovuje. Nie je teda vylúčená ani ústna forma, avšak v záujme právnej istoty jx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo "autorské práva vyhradené" a pod.
5.
Podľa zákonnej dikcie si môže vyhradiť právo udeľovať súhlas iba autor; v praxi však bude zrejme častejšxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxestnanecké dielo (resp. dielo na objednávku). Český autorský zákon nevymedzuje právo udeliť súhlas iba autorovi, ale aj ďalším osobám, ktoré vykonávxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxravodajstva. Spravidla pôjde o ukážku z divadelného predstavenia, koncertu v televíznom alebo rozhlasovom spravodajstve (otázne je, či sem možno zaxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxi tohto diela; do úvahy by však prichádzala zákonná licencia podľa § 26 AZ). Krátka časť diela sa bude posudzovať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxoločnosti.
7.
Spôsob použitia diela v zmysle druhej skutkovej podstaty vymedzuje zákon taxatívne a to dovoľuje vyhotoviť rozmnoženinu krátkej čxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx formou prevodu vlastníckeho práva [písm. d) ods. 1 cit. ustanovenia]. Výhradu autorského práva si môže autor uplatniť iba v poslednom z menovaných spôxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxor alebo iné dielo podobnej povahy, ktoré sú prednesené na verejnosti. V zmysle tejto zákonnej dikcie sem nepatria diela podľa § 7 ods. 3 písm. b), a to prexxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x habilitačného alebo inauguračného konania, kázeň z bohoslužby či slávnostný príhovor starostu obce pri oslave xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxinu tohto diela, uskutočniť jeho verejný prenos (§ 5 ods. 14) a dokonca je možné verejné rozširovanie tejto rozmnoženiny predajom alebo inou formou prexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtia diela [teda v zmysle ods. 1 písm. d) cit. ustanovenia].
10.
Aj v týchto prípadoch je potrebné skúmať, či sú splnené podmienky trojkrokového testx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
11.
Citované ustanovenie odkazuje na primeranú aplikáciu tretej vety § 25 AZ, t.j. pri použití diela na informačné účely je potrebné uviesť meno, rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxva na označenie diela menom, resp. pseudonymom autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie o použití diela na informačné účelx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnimka umožňujúca vyhotovovať rozmnoženinu diela bez súhlasu autora a bez zaplatenia odmeny sa rozširuje o ďalšie spôsoby použitia takýchto rozmnožexxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xný nositeľ práv nevyhradil takéto práva.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 84/2007 Z.z.
Ustanovenie sa spresňuje v kontexte čl. 10
bis
Bernského dohoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxláška MZV č. 133/1980 Zb.) a čl. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacicx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx). Oba dokumenty zdôrazňujú vo vzťahu k ustanoveným obmedzeniam/výnimkám ich reštrikčný výklad. Pri tzv. spravodajskej licencii striktne vymedzujx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo), je ďalej limitované aj z hľadiska spôsobov použitia, tematického ohraničenia (hospodárske, politické iné spoločenské udalosti alebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordináxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Eurxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/19xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxuva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Použitie súbornéxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxabáz, ktorá považuje databázy za dôležitý nástroj vývoja informačného trhu. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu investícií ľudských aj finančných zdroxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xejto smernice sa "databázou" rozumie zbierka nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadanxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxabáz. Súborné dielo definuje § 7 ods. 2 AZ - je to najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súbxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpozri aj komentár k § 7 ods. 2, § 18 ods. 2 písm. e) a § 24 ods. 3].
3.
Citované ustanovenie umožňuje oprávnenému užívateľovi rozmnoženiny súborného dxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxl od autora súborného diela súhlas vo forme licenčnej zmluvy a bez potreby zaplatiť mu odmenu alebo náhradu odmeny, užívať dielo aj takým spôsobom, ktorx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxložiť, spracovať, verejne vystavovať a pod. (cit. ustanovenie mu dovoľuje takmer všetky spôsoby použitia diela známe aj § 18 ods. 2 AZ - pozri aj komentxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx cit. smernica, ktorá v čl. 2 uvádza, že sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia spoločenstva vzťahujúce sa okrem iného aj na právo na nájom a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzy alebo jej rozmnoženiny podľa článku 5, ktoré je potrebné na účely prístupu k obsahu databázy alebo jej rozmnoženiny a zvyčajné využívanie obsahu oprxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje sa toto ustanovenie iba na túto časť.
5.
Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela tak však môže konať iba vtedy, ak sú kumulatívne splnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo spôsobom výlučne na účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho obsahu (obidva účely musia byť splnené kumulatívne);
-
takéto použitie xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xiela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
6.
Odsek 2 citovaného ustanovenia upravuje spôsob použitia preložxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxroku autora na odmenu alebo náhradu odmeny použiť toto súborné dielo autorskoprávnym spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 s výnimkou práva na verejné rozširovxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xúhlas autora, ktorému v týchto prípadoch vzniká aj nárok na odmenu. Kumulatívne podmienky použitia súborného diela bez súhlasu autora uvedené vyššie xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej správy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxýkajúcu sa autorského práva k súbornému dielu (autorská databáza), ktorá sa odlišuje od výnimky ustanovenej v rámci osobitných práv k databáze (§ 75). xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxonickú, na účely a spôsobom podľa zmluvy s nositeľom práv, a to aj vtedy, ak je takýto prístup k obsahu diela a použitie obsahu diela inak nevyhnutne vyhraxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xeuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Na súborné dielo (autorskú databázu) sa vzťahujú aj ostatné obmedzenix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxňuje vyhotovovanie rozmnoženín elektronickej databázy.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxch aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxnie patrí do skupiny tzv. počítačových zákonných licencií (pozri aj § 32 a § 36 a komentár k nim). Počítačový program (§ 5 ods. 8) je súbor príkazov a inštxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxorský zákon chráni počítačový program ako literárne dielo. Tento trend je aj trendom celoeurópskym. Avšak aj napriek tomu, že Európa sa rozhodla chránxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xude počítačový program chránený ako samostatný predmet duševného vlastníctva prostredníctvom osobitnej právnej úpravy, ktorá by zohľadnila jeho šxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxďže ho tvoria inštrukcie vyjadrené v programovacom jazyku, ale nemožno ho stotožňovať ani s autorským dielom, pretože sa tak vytráca pôvodná myšlienkx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxx xx x x xxxx xx x xx xxxx x x x xx x xxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxencia sa vzťahuje iba na oprávneného užívateľa rozmnoženiny počítačového programu, t.j. užívateľa, ktorý ju získal oprávnene, napríklad kúpou, nájxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho programu (§ 66 ods. 6 českého AZ): "Oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu je oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu, dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu."
3.
Citovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdmenu alebo náhradu odmeny vyhotoviť rozmnoženinu z jeho oprávnene získanej rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať úpravy alebo preklad xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x to:
-
prepojenie počítačového programu s počítačom, aby mohol počítačový program používať v rozsahu a na taký účel, na aký si ho oprávnene obstaral, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie, poškodenie alebo iné znehodnotenie pôvodne oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu.
5.
Okrem týchto podmienok musix xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhovať do právom chránených záujmov autora.
6.
Ak sa prekročí uvedený účel vyhotovenia, úpravy alebo prekladu rozmnoženiny počítačového programxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxačového programu pre osobnú potrebu - § 24 ods. 1 síce dovoľuje vyhotoviť rozmnoženiny diel pre osobnú potrebu fyzickej osoby, avšak z ods. 3 tohto ustaxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxny počítačového programu pre osobnú potrebu a vyhotovením záložnej rozmnoženiny počítačového programu. Kým v prvom prípade je nevyhnutý súhlas autoxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxe (ods. 4 cit. ustanovenia). Teda kým v zmysle ods. 4 tohto ustanovenia právo na úpravu a preklad počítačového programu na účel jeho prepojenia s počítačxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zmluve oprávnenie užívateľa počítačového programu preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšliexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxa programu do pamäte, na ktoré bol užívateľ oprávnený.
7.
Rozdiel vo vyhotovení rozmnoženiny podľa § 32 a cit. ustanovenia spočíva v dvoch znakochx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu. Druhý rozdiel spočíva v majetkovej hodnote vytvorenej rozmnoženiny; kým rozmnoženina podľa § 32 nemá samostatnú majetkovú hodnotu, záložná rozmxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
8.
Odsek 2 upravuje druhú skutkovú podstatu, ktorá umožňuje oprávnenému užívateľovi rozmnoženiny bez súhlasu autora a bez potreby uhrádzať mu odmxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxm akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol užíxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxúšať funkčnosť počítačového programu. Toto právo má každý oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu bez toho, že by takéto jej použitie xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxektívnejšie využívať počítačový program a zároveň nie je vylúčené, že takéto preskúmanie počítačového programu umožní odborníkovi vytvoriť dokonaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx09/24/ES o právnej ochrane počítačových programov s cieľom zabrániť držiteľom práv, aby zmluvne nerozširovali rozsah autorského práva a nechránilx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej zmluvy zabrániť osobe, ktorá túto licenciu nadobudla, zisťovať myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok tohto programu, ak vxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxzaní a prevádzke, a pod podmienkou, že tieto úkony neporušujú výlučné právo nositeľa autorského práva k danému programu" (C-406/10, bod 59).
10.
Ax x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxsmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie rieši právnu ochranu pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xritérium autorskoprávnej individuality v zmysle neopakovateľnosti výtvoru. Ochranu v zmysle zákona nepožíva vlastné vyriešenie, ale autorskopráxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevyhnutný na zabezpečenie interoperability a prevádzku počítača.
Nie je porušením autorského práva k počítačovému programu vyhotovenie rozmnxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvnený používateľ rozmnoženiny počítačového programu nepotrebuje súhlas autora alebo iného nositeľa práv na preskúmavanie, študovanie, preskúšavxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxé ani zmluvne.
V prípade, že by došlo k využitiu nad rámec uvedených činností, ide o neoprávnené použitie a každá rozmnoženina takto vyhotovená musí xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 9xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parlamentu a Rady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počíxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xximinalite (č. 137/2008 Z.z.)
JUDIKATÚRA
Súdny dvor EÚ
Rozsudok Súdneho dvora z 2. mája 2012 vo veci C-406/10, SAS Institute Inc proti World Prxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxnkcionalita počítačového programu, ani programovací jazyk a formát dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na využívanie niektxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxenej smernice.
Článok 5 ods. 3 smernice 91/250 sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá získala rozmnoženinu počítačového programu na základe licxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak vykonáva úkony, na ktoré sa vzťahuje daná licencia, alebo úkony potrebné na používaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva k danému programu.
Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorskýcx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počítačového programu chráneného autorským právom do iného počítačového programu alebo užívateľského manuálu k tomuto druhému programu môže predsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxteľského manuálu k počítačovému programu, ktorý je chránený autorským právom.
Spätný preklad počítačového programu zo strojového kxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxaných v zdrojom alebo strojovom kóde. "Zdrojový kód počítačového programu je séria symbolov a inštrukcií vo vysokoúrovňovom programovacom jazyku (.xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxbe spravidla pre bežného používateľa bezcenný, keďže počítač ho nedokáže spustiť, t.j. nedokáže rozpoznať v ňom obsiahnuté príkazy. Na vykonanie zdrxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx9). "Strojový kód je sériou elektromagnetických impulzov. V strojovom kóde sú inštrukcie vyjadrené ako reťazce v binárnom tvare číslami 1 a 0, čo zodpoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxojového kódu do zdrojového kódu (rubrika cit. ustanovenia) sa nazýva dekompilácia, t.j. ide o postup, ktorým sa z jeho elektronickej podoby v binárnej xxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxnia sa zákonná licencia vzťahuje iba na proces dekompilácie, čo zodpovedá aj čl. 6 ods. 1 smernice o právnej ochrane počítačových programov.
3.
Súhxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo programu,
-
preklad jeho formy,
pretože je to nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s ixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xšak ustanovuje kumulatívne podmienky, ktoré pri takomto použití diela - počítačového programu musia byť splnené, a to:
-
túto činnosť vykonáva oprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe aj legálnu definíciu pojmu oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu (§ 66 ods. 6 českého AZ): "Oprávněným uživatelem rozmnoženiny poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxramu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu, dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat rozmnoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xa rozmnožovanie alebo preklad (t.j. neexistuje knižný manuál alebo manuál na internete, ktorý by dané informácie obsahoval a ani sám autor takéto infoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe vytvorených počítačových programov (spravidla pôjde o tie časti počítačových programov, ktoré predstavujú tzv. rozhranie, hoci nie každé rozhranxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či príkazový riadok. Textové užívateľské rozhranie predstavuje rozdelenie obrazovky na stĺpce a riadky, pričom do každej pozície je možné vložiť iba xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v ktorých počítačové programy zobrazujú svoje výstupy. Príkazový riadok je užívateľské rozhranie, v ktorom užívateľ zapisuje do príkazových riadkox xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxx xrípade musia byť splnené podmienky trojkrokového testu v zmysle § 38, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn.
7.
Informáciu získanú vyhotovením rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladom jeho formy nemožno použiť na zákonom taxatívne stxxxxxxx xxxxxx x xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxtnutie tejto informácie iným osobám, ak to nie je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti týchto počítačových programov;
-
vytvorenie a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx keďže predmetné zakázané použitie získanej informácie vyplýva už z kumulatívnych podmienok uvedených v ods. 1. Navyše, Telec a Tůma (2007, s. 632) dodxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxorej je počítačový program založený."
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie predpokladá splnenie určitých podmienok, ktoré sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbnej na dosiahnutie interoperability (vzájomná súčinnosť - spolupráca) nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými prograxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxogramov a zladenie vnútorného hardvérového a softvérového prostredia.
Vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jehx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxmedzené zákonom.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxca Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x33/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxny dvor EÚ
Rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010 vo veci C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti Ministerstxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxateľom.
41 Za týchto podmienok grafické užívateľské rozhranie nedovoľuje rozmnožovať tento počítačový program, ale predstavuje len jeho prvok, prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtačového programu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 91/250, a preto sa naň nemôže vzťahovať osobitná autorsko-právna ochrana k počítačovým programom pxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx/250 zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov a nemôže sa naň vzťahovať autorsko-právna ochrana k počítačovým programom podľa tejto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkiaľ toto rozhranie predstavuje autorov vlastný duševný výtvor.
Televízne vysielanie grafického užívateľského rozhrania nepredstavuje verejný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxld Programming Ltd:
Článok 1 ods. 2 smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že axx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xiektorých jeho funkcií nepredstavujú formu vyjadrenia tohto programu a z tohto dôvodu nie sú chránené autorským právom k počítačovým programom podľa xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxe licencie, je oprávnená bez súhlasu nositeľa autorského práva uvedený program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlixxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxžívanie počítačového programu, ktoré spočívajú v zavádzaní a prevádzke, a pod podmienkou, že tieto úkony neporušujú výlučné právo nositeľa autorskéxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že prebratie niektorých prvkov opísaných v užívateľskom manxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xredstavovať porušenie autorského práva k prvému uvedenému manuálu, ak - čo musí overiť vnútroštátny súd - sú takto prebraté prvky vyjadrením vlastnej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxavenie diela
KOMENTÁR
1.
Posledná zákonná licencia sa vzťahuje na verejné vystavenie diela. Verejné vystavenie diela (presnejšie originálu, rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxelí súhlas. Výnimku, kedy súhlas autora nie je potrebný, ustanovuje cit. ustanovenie. Súhlas autora sa nevyžaduje a povinnosť zaplatiť autorovi odmexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxky. Z uvedeného vyplýva, že zákonná licencia sa vzťahuje na všetky druhy umeleckých diel, ktoré sú stvárnené do hmotného substrátu a je ich možné priamo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxentár k nemu). Pod verejným vystavením diela zákon vzhľadom na odkaz pod čiarou na zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach rozumie vysxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa § 1 ods. 3 zákona č. 96/1991 Zb. je podujatie verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.
3.
Na uvedených podujxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxinálu diela, ktoré bolo predané alebo vlastníctvo k nemu inak prevedené na fyzickú alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť patrí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xicencii. Zároveň musí byť splnená podmienka, aby autor vedel, že takáto činnosť patrí medzi obvyklé aktivity nadobúdateľa; ak teda nadobúdateľom budx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xám autor;
-
verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xumulatívne s prvou alebo ide o samostatnú skutkovú podstatu. Vzhľadom na to, že cit. ustanovenie v ods. 1 pod písm. a) uvádza iba originál diela a pod písmx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxkom isté, či zákonodarca iba neopomenul vložiť rozmnoženinu diela do ods. 1 písm. a).
4.
Domnievame sa, že cit. ustanovenie by si zaslúžilo precxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx diela, keďže poznámky pod čiarou v zákone nie sú právne záväzné.
5.
Napokon aj v tomto prípade musia byť splnené podmienky trojkrokového testu v zmyxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxdovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie konkretizuje inštitút voľného vystavenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, keď sa nevyžxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xri origináli diela sa predpokladá, že bolo predané alebo vlastníctvo k nemu bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorex xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxou uzrozumený.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxrnica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/Ex x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xč. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznáxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné v § 24 až 37 autorského zákona predstavujú zákonný súhlas na použitie diela. Autor diela nemôže slobodne a vážne vyjadriť svoju vôľu tak, akoby to uroxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aj adekvátnu ochranu práv a právom chránených záujmov autora pri poskytovaní zákonných licencií. Túto úlohu má plniť tzv. trojkrokový test upravený v xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxárnych a umeleckých diel alebo v Dohode o obchodných aspektoch duševného vlastníctva. Predstavuje tri podmienky, ktorých splnenie umožňuje použiť dxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxy a sú koncipované relatívne vágne.
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx
x
nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení, ak nie je v rozpore s bežným využitím diela a
-
nezasahuje neodôvodnene do právom chránených záujmov axxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Settlement Body) Svetovej obchodnej organizácie:
"Podľa prvej podmienky musí ísť o prípady, ktoré sú jasne vymedzené, hoci nie nevyhnutne taxatívnxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxej povahy, nie bežné. (...)
Podľa druhej podmienky nesmie ísť o použitie, ktoré narúša bežný výkon autorských práv. Za bežný výkon autorských práv sa pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrské právo k dielu. Nestačí teda iba celkové posúdenie možností výkonu autorského práva ako celku. Neprimerané obmedzenie jedného výlučného majetkoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxe je významné zvažovať ekonomický dopad obmedzenia autorského práva vo vzťahu k jednotlivým užívateľom diela, ale vo vzťahu ku všetkým osobám, v prospxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odmeny. V rozpore s bežným výkonom autorského práva je potom také použitie diela, ktoré vstupuje do hospodárskej súťaže so spôsobmi použitia, na záklaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm. Výška skutočnej ujmy nie je rozhodujúca, postačí ujma potenciálna.
Nesmie ísť ani o použitie, ktoré neodôvodnene poškodzuje oprávnené záujmy autxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xdvrátení prípadnej ujmy alebo na získaní výhody a všeobecnejšie na niečo, čo je pre fyzickú alebo právnickú osobu dôležité. V tomto zmysle pojem záujem xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xohľade, ale zahŕňa aj konotáciu zo všeobecnejšieho normatívneho hľadiska. V tomto ohľade vyžaduje ochranu všetkých záujmov, ktoré sú ospravedlnitexxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv neprimeranú úroveň vtedy, ak obmedzenie alebo výnimka z autorského práva spôsobuje alebo je schopná spôsobiť neprimerané obmedzenie ich príjmox x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxského práva vychádzajúce z čl. 9 ods. 2 Bernského dohovoru a čl. 10 WCT (čl. 16 WPPT) sa spresňuje v kontexte navrhovaných úprav; (trojkrokový test: poskxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxsobovali neospravedlniteľnú ujmu oprávneným záujmom autora (3. krok).
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovex xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxho vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.)
Autorské zmluvy
Zmluva o vyxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xšak o samostatný zmluvný typ, ale subsidiárne sa aplikujú ustanovenia zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka.
2.
Odsek 1 citovaného ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxá osoba, ktorá sa zaväzuje zhotoviť dielo, a to vlastnou tvorivou činnosťou. Autor je povinný zhotoviť dielo osobne (ods. 3 cit. ustanovenia), nemôže nx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdmienka vyplýva práve z aktu tvorivosti, pretože duševná tvorivá činnosť každej fyzickej osoby je jedinečná a nedokáže ju nahradiť iná fyzická osoba sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxso. Z toho potom logicky vyplýva druhý významný rozdiel medzi zmluvou o dielo podľa Občianskeho zákonníka a zmluvou o vytvorení diela podľa autorskéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxora, pretože dielo je výsledkom duševnej tvorivej činnosti konkrétnej fyzickej osoby. Druhou zmluvnou stranou je objednávateľ, ktorým môže byť fyzixxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, v ktorej je dielo zhmotnené a prípadne zaplatiť autorovi odmenu, ak sa zmluvné strany nedohodli na bezodplatnom zhotovení diela. Z uvedeného vyplývax xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxšie špecifikovať, najmä samotné požiadavky na dielo, aby sa dalo posúdiť, či autor splnil to, k čomu sa v zmluve zaviazal. Vzhľadom na to by bolo vhodné prxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nedostatkov diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.
4.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vec, do ktorej autor zhmotnil svoje dielo, t.j. orixxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxla medzi nimi iná dohoda (ods. 5 cit. ustanovenia). Avšak tým ešte objednávateľ nenadobudol právo použiť toto dielo, ak s autorom neuzatvoril aj licenčxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xokonca aj previesť na inú osobu, pretože prvým oprávneným prevodom, t.j. odovzdaním veci objednávateľovi sa právo autora rozhodovať o prevode vlastnxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxd niektorým zo spôsobov uvedených v § 18 ods. 2 AZ [s výnimkou písmena b) vo vzťahu k originálu diela, resp. jeho rozmnoženine získanej priamo od autora]x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxvorení diela písomná) alebo v samostatnej licenčnej zmluve, ktorá má obligatórne písomnú podobu pod sankciou absolútnej neplatnosti.
5.
Povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx. ustanovenia vyplýva, že autorovi patrí odmena iba vtedy, ak sa na nej strany výslovne v zmluve dohodnú.
6.
Sekundárnym predmetom zmluvy môže byť z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxnovenia, ale ak ju objednávateľ odovzdá pod svojím menom ako vlastnú záverečnú prácu, porušuje tým osobnostné práva autora, konkrétne právo na označexxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xľadisku].
7.
Určitý špecifický režim však vykazujú niektoré autorské diela, a to počítačový program, súborné alebo kartografické dielo, ktoré nxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x0 a komentár k nemu). Jedna významná odlišnosť od zamestnaneckého diela tu však predsa existuje. Rozviazaním pracovného pomeru zostávajú práva k autxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxmu dielu.
8.
Odsek 4 citovaného ustanovenia poskytuje objednávateľovi právo od zmluvy odstúpiť, ak má dielo neodstrániteľné nedostatky alebo ak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvy len zo strany objednávateľa. Autor môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak mu to dovoľujú ustanovenia Občianskeho zákonníka alebo dohodnuté zmluvné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon to od zmluvných strán nevyžaduje.
9.
Odsek 7 citovaného ustanovenia upravuje subsidiárnu aplikáciu Občianskeho zákonníka, presnejšie usxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxx xxxx
xxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na zmluvné vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi. Ak zmluvu o vytvorení diela uzatvoria podnikatelia, pričom obsah zmluvy spadá do predmetu ich podxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xšlo o bežné dielo a nie dielo autorské, by sa na ich zmluvný vzťah aplikovali ustanovenia Obchodného zákonníka. Právna veda však zastáva názor, že subsixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxikatelia uzatvoria len zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka a neuvažujú o možnosti, že zhotovené dielo by mohlo byť autorským dielom, preto spraxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxzširovať predajom). Obchodný zákonník však pamätá na takéto situácie a v § 558 umožňuje objednávateľovi použiť dielo, ktoré je výsledkom duševnej txxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxmy, pretože nie vždy jednoznačne zo zmluvy vyplýva účel použitia diela. Na iné účely, ktoré nie sú uvedené v zmluve ani zo zmluvy nevyplývajú, však dielo xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho poriadku navrhované ustanovenie vyjadruje len zásady zmluvy o vytvorení (autorského) diela, na ktorú sa primerane použije zmluvný typ zmluvy o diexx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľ nadobudne až na základe licenčnej zmluvy (možno ju uzatvoriť súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo v inom čase).
Súvisiace ustanovenia axxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/Ex x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxvor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx5/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 186/2007:
Zo zmluvy o vytvorení diela vzniká záväzkový právny vzťah medzi jxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxa z hľadiska jej obsahu je osobný záväzok autora vytvoriť dielo, odmena za jeho vytvorenie a účel použitia diela, ktoré má byť vytvorené. Objednávateľ jx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x7 autorského zákona (v súčasnosti § 39 AZ - pozn. autora) ide o zmluvu z triedy zmluvných použití diel.
Podľa dovolacieho súdu odvolací súd správne usxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xlúžiť na odlíšenie jej majetku, služieb a produktov od majetku, služieb a produktov iných subjektov. Takéto použitie značky S.P. nie je rozširovaním dxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xú zmluvami o rozširovaní diela. Sú to najmä nakladateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva o rozširovaní snímok zvukového záznamu dxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxurčenému okruhu osôb, zvyčajne za odplatu. Podľa dovolacieho súdu, v prípade používania znaku S.P. nejde o rozširovanie diela v zmysle vyššie uvedenéxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxjej značky neprevádza vlastníctvo alebo právo užívania diela na tretie osoby. Rozmnožovanie jej obrazovej predlohy pre vlastnú potrebu, na označenix xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xalšiu odplatu za používanie diela (jednotného obrazového označenia), ktorým možným plnením odôvodňoval na pojednávaní súdu prvého stupňa 26. júna 2xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxMENTÁR
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtníctva je upravená v § 508 - 515 Obchodného zákonníka; vzťahuje sa na všetky pre predmety priemyselného vlastníctva, ku ktorým je možné uzatvoriť licexxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxým fyzickým alebo právnickým osobám na použitie autorského diela. Subsidiárne sa aplikujú ustanovenia o záväzkovom práve a právnych úkonoch z Občianxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje demonštratívny výpočet podstatných náležitostí licenčnej zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2013 Z.z. cit. ustanovenie obsahovaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxšťa od sankcie absolútnej neplatnosti. V prípade absencie niektorej z podstatných náležitostí licenčnej zmluvy sa aplikujú zákonné ustanovenia § 41 xx x xxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k autorskému dielu, spravidla autor, príp. spoluautori a po ich smrti ich právni nástupcovia (dedičia). Poskytovateľom licencie môže byť aj organizáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ako poskytovateľ licencie osoba, ktorá jeho vznik iniciovala; pri zamestnaneckom diele, kde udeľuje súhlas na použitie diela zamestnávateľ. Za osobxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zastúpiť sa však môžu dať aj fyzické osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony využitím právneho inštitútu zmluvného zastúpenia.
5.
Nadxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxa možno zrealizovať iba činnosťou, ktorá je podnikaním, mal by mať nadobúdateľ licencie aj platné podnikateľské oprávnenie; nie je však prekážkou plaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxra (resp. inej oprávnenej osoby, no kvôli zjednodušeniu uvažujeme ďalej iba o autorovi) ako poskytovateľa licencie nadobúdateľovi licencie na použixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx strany nedohodli na bezodplatnom vzťahu.
7.
Sekundárnym predmetom licenčnej zmluvy môže byť každé autorské dielo; je však nevyhnutné ho čo najprxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx resp. iným údajom, ktorým ho možno odlíšiť od ostatných autorských diel. Prípustné je aj zobrazenie diela priamo v zmluve, príp. v prílohe zmluvy, ktorx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxad autor uzatvorí s objednávateľom zmluvu o vytvorení diela, ktorá zároveň bude obsahovať aj ustanovenia licenčnej zmluvy o použití diela po jeho vytvxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx bez týchto náležitostí je licenčná zmluva platná, no chýbajúca dohoda o niektorých podstatných náležitostiach zmluvy je nahradená zákonnou právnou xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxných náležitostiach licenčnej zmluvy tak môže predísť vzniku zbytočných sporov medzi zmluvnými stranami. Okrem označenia zmluvných strán a predmetx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxia, ak sa zmluvné strany nedohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie.
9.
Spôsoby použitia diela sú upravené v § 18 ods. 2 AZ (ide o výhradné majetxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxiné zákonné obmedzenie spočíva v tom, že poskytovateľ licencie nemôže udeliť súhlas na použitie diela spôsobom, ktorý v čase uzavretia licenčnej zmluxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxobmedzenom rozsahu (pozri § 42 a komentár k nemu). Pod rozsahom licencie zákon rozumie územný rozsah (napr. či sa udelená licencia vzťahuje len na územxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxferencie v len knižnej alebo len v elektronickej podobe). Právna veda však rozlišuje aj časový (pozri ďalšiu podstatnú náležitosť nižšie) a množstvovx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxd.).
11.
Ďalšou podstatnou náležitosťou je čas, na ktorý sa licencia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxadných majetkových práv, inak by licenčná zmluva nemala opodstatnenie. Po uplynutí majetkových práv (pozri § 21 a komentár k nemu) sa autorské dielo sxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnou (resp. nepeňažnou) sumou, alebo aspoň spôsobom výpočtu, pričom dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela (§ xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxie. Odmena patrí autorovi za udelenie súhlasu dielo použiť bez ohľadu na to, či dielo spôsobom stanoveným v zmluve bude aj naozaj použité.
13.
Odsek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxomnej forme, ak autor udeľuje výhradnú licenciu, a to bezpodmienečne pod hrozbou (absolútnej) neplatnosti tohto právneho úkonu. Zákon však nevyžaduxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxna č. 289/2013 Z.z. museli byť všetky licenčné zmluvy uzatvárané v písomnej forme. Púhe odkliknutie licenčných podmienok na internete tak nespĺňalo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxho obchodovania zákonodarca usúdil, že požiadavka písomnej formy licenčnej zmluvy bez akejkoľvek výnimky neprimerane a neodôvodnene zasahuje do zmxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxcenčná zmluva ako výhradná. V súčasnosti teda aj púhym odkliknutím, t.j. akceptovaním licenčných podmienok na internete môže byť platne uzavretá licxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxvo, ktoré dovoľuje uzavretie licenčnej zmluvy v tejto forme). Vzhľadom na cezhraničné možnosti využívania internetového obchodovania je nevyhnutnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxej zmluve (§ 40 až 49a AZ) aj v prípade, keď majetkové práva k dielu vykonáva zamestnávateľ (pozri § 50 o zamestnaneckom diele a komentár k nemu). V tomto pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxčom postupuje primerane podľa ustanovení autorského zákona o licenčnej zmluve, keďže ustanovenia o licenčnej zmluve uvádzajú ako poskytovateľa licxxxxx xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxmnej forme iba vtedy, ak to vyžaduje dohoda účastníkov zmluvy (§ 40 OZ). Odsek 4 cit. ustanovenia posilňuje právnu istotu účastníkov licenčnej zmluvy uxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnej zmluvy a jej podstatné náležitosti (spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý sa zmluva uzatvára, a odmenu za poskytnutú licenciu). Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi deň po uzavretí licenčnej zmluvy (§ 122 OZ). Na druhej strane, nevydanie potvrdenia do 15 dní od dôjdenia žiadosti na jeho vydanie sankcionuje zákon nixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxny hospodárskej súťaže nielen na Slovensku, ale aj v priestore EÚ. Hospodársku súťaž možno v súvislosti s udeľovaním, resp. neudeľovaním licencií obmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxavenia na trhu (§ 8 až 8a zákona č. 136/2001 Z.z., čl. 102 ZFEÚ). Posúdenie, či v danom prípade ide o narušenie pravidiel hospodárskej súťaže, je vo veci prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx chrániť práva na predmety duševného vlastníctva. Na strane druhej je tu záujem zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu ako priestoru s voľným pohybom txxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnovenie § 5 zákona č. 136/2001 Z.z. upravovalo, že zakázanými dohodami vo veciach práva duševného vlastníctva sú také dohody, ktoré obmedzujú súťaž nxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže, sx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxčasnosti neexistujú). Obdobne čl. 101 ods. 1 ZFEÚ zakazuje všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postuxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúťaže v rámci vnútorného trhu. Najčastejším spôsobom použitia diela v licenčných zmluvách je vyhotovenie rozmnoženín diela s bližšie špecifikovanýx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxín mimo vymedzeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxie napr. Králičková, B., 2012, s. 125).
18.
Druhý spôsob možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže spočíva v zneužití dominantného postavxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxm trhu. Podľa čl. 102 ZFEÚ sa zakazuje akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo viacerýxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok; obmedzovanie výroby, odbytu alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxrskej súťaži znevýhodňujú; podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xiskriminačným odmietnutím udeliť licenciu niektorým osobám alebo poskytnutím licencie za neprimerane nevýhodných podmienok pre potenciálneho naxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxm. Vo veci C-418/01 IMS - Health Súdny dvor uviedol, že ak podnik s dominantným postavením na trhu odmietne uzavrieť licenčnú zmluvu na predmet duševnéxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxra), ak sú splnené tieto podmienky:
-
podnik, ktorý žiada o udelenie licencie, zamýšľa ponúkať na trhu nové výrobky a služby, ktoré dosiaľ nositeľ prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi skutočnoťami;
-
odmietnutie je takej povahy, že umožňuje nositeľovi práva duševného vlastníctva eliminovať akúkoľvek súťaž na trhu s dátami o pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx štátov (pozri bližšie k danej problematike Králičková, B., 2012, s. 41-148).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Autorský zákon ako osobxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxedy, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zároveň xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadňuje aj terminologickú jednotu s existujúcou úpravou licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva podľa Obchodného zákonníka.
Zásxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nemožnosť vzdania sa autorského práva, nemožnosť prevodu autorského práva (18 ods. 5), povinná kolektívna správa práv v určitých zákonom ustanovenýxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzn. že aj pre autorskoprávne vzťahy platí, že právny úkon musí byť vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, inak je absolútne neplatný.
Uprxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xmlúv podľa spôsobu použitia, ktoré boli svojou povahou vždy licenčnými zmluvami, akurát sa tak v zákone neoznačovali, a aj pre oblasť autorského práva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxlogickú jednotu s existujúcou úpravou licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva (§ 508 a nasl. Obchodného zákonníka).
Súčasne sa plxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxrské právo patrí, sa posilňuje zmluvná voľnosť. Navrhovaná úprava odstraňuje už prekonanú reguláciu záväzkových vzťahov v autorskom práve, ktorá auxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx regulovanej autorským zákonom.
Úprava jednotnej licenčnej zmluvy sa v zásade neodlišuje od platnej právnej úpravy obsahujúcej zmluvu o šírení dixxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xmluvnej slobody a princíp zmluvnej istoty strán; v platnej právnej úprave nie sú tieto princípy adekvátne zdôraznené.
Úprava však neposkytuje absxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xýkonu a zabezpečuje autorovi, resp. výkonnému umelcovi návrat poskytnutého oprávnenia, ak strana, ktorá takéto oprávnenie získa, zanikne bez právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlatnej právnej úprave, že zákonná úprava zvýhodňuje autora, ak nie je v zmluve výslovne ustanovené inak. Novým prístupom sa navrhovaná úprava snaží koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxátu. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxní s dielom, a teda rozhodovať aj o tom, kto a akým spôsobom alebo akými spôsobmi a v akom rozsahu bude jeho dielo používať. Ochrana ekonomického postavenxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxuve odmenu. V odôvodnených prípadoch má autor možnosť udeliť súhlas na použitie svojho diela bezodplatne.
Licenčná zmluva obsahovo zachováva niexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxednom rade aj pre používateľov autorských diel, sa vypúšťajú. Rozsah nevyhnutný na zachovanie určitosti dojednaní v licenčnej zmluve, ako je požiadaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xicenciu na použitie diela, zostáva zachovaný.
Ustanovenie upravuje podstatné náležitosti licenčnej zmluvy. Licenčná zmluva je zmluva zásadne oxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx dohodnú). Odstraňuje sa tak doterajšia právna nemožnosť uzavrieť pri zhodnej vôli zmluvných strán zmluvu, ktorou sa oprávnenie na použitie diela posxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa zásade odplatnosti licenčnej zmluvy, z ktorej existujú výnimky).
V súlade s väčšinou autorských zákonov európskych štátov sa zakotvuje všeobecxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxi so vznikom nových technológií (licenciu možno udeliť v obmedzenom rozsahu s dohodnutým rozsahom alebo v neobmedzenom rozsahu).
Licenčná zmluva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výslovne dohodne. Z tohto dôvodu sa odmena poskytuje za udelenie súhlasu na použitie a nie za použitie samo ako doteraz. Pri neoprávnenom použití diela xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxške zvyčajnej autorskej odmeny.
S ohľadom na špecifiká sa ustanovuje požiadavka písomnej formy takýchto licenčných zmlúv (ako výnimka zo súkromnxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxenia upravujúce udelenie súhlasu na použitie diela, a to najmä s ohľadom na zavedenie nového ustanovenia § 49a.
Licenčná zmluva ako dvojstranný adrxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxpočet minimálneho rozsahu obsahových náležitostí licenčnej zmluvy s možnosťou dojednania ďalších pravidelných či obvyklých náležitostí v závisloxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxle zmluvných strán, a v prípade vynechania niektorej z podstatných obsahových náležitostí mala za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. V texxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstiach licenčnej zmluvy.
Navrhovaným ustanovením sa ruší povinná písomná forma v prípade nevýhradných licenčných zmlúv. Rozhodnutie o forme práxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxných záväzkov pri použití predmetov ochrany chránených autorským zákonom, keďže všeobecne záväzná písomná forma je v praxi v mnohých prípadoch vnímaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxovení vyplýva, že taktiež pre hromadnú licenčnú zmluvu a kolektívnu licenčnú zmluvu) z dôvodu zachovania právnej istoty v autorskoprávnych zmluvnýcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xráva.
Vzhľadom na zmenu a doplnenie niektorých ustanovení týkajúcich sa súhlasu na použitie diela sa upravujú odkazy na tieto ustanovenia.
Keďxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnej istoty, ako aj s ohľadom na daňové povinnosti možnosť každej zmluvnej strany požadovať vydanie písomného potvrdenia o uzatvorení licenčnej zmluvxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxsti o vydanie potvrdenia síce právny nárok na vydanie potvrdenia zaniká, ale pretrváva vo forme naturálnej obligácie. To znamená, že nárok nie je súdne xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Pokiaľ zmluvná strana nedodrží lehotu na vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxIKATÚRA
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004 vo veci C-418/01, IMS Health GmbH&Co. OHG proti NDC Health GmbH&Co. KG:
Na zistenie, či xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe, chránenej právom duševného vlastníctva, ktorého je nositeľom, je potrebné zodpovedať otázku, či chránená technológia Brick Structure je nevyhnuxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx potenciálny užívateľ musel vynaložiť, aby mohol získať informácie o regionálnom odbyte famaceutických výrobkov z alternatívnych štruktúr, najmä nxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxcture, ktorá je nevyhnutná na získanie údajov o regionálnom odbyte farmaceutických výrobkov v členskom štáte, odmietne udeliť licenciu na použitie txxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstavenia na trhu v zmysle čl. 82 ZES (v súčasnosti čl. 102 ZFEÚ - pozn. autora), ak sú splnené tieto podmienky:
- podnik, ktorý žiada o udelenie licencnxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxny spotrebiteľov;
- odmietnutie nemožno ospravedlniť objektívnymi skutočnoťami;
- odmietnutie je takej povahy, že umožňuje nositeľovi práva dušxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxR
1.
Citované ustanovenie upravuje spôsob použitia diela ako jednej z podstatných náležitostí licenčnej zmluvy. Autorský zákon obmedzoval do nadxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xmluve výslovne uvedené a v čase uzavretia licenčnej zmluvy museli byť známe. V súčasnosti platí len druhé z uvedených obmedzení, keďže zákonodarca absxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ak sa teda zmluvné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa rozumie cieľ, ku ktorému smeruje činnosť vyplývajúca z použitia diela podľa licenčnej zmluvy. Účel zmluvy sa tak bude posudzovať vzhľadom na okolnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxiť spôsob použitia diela ani z účelu licečnej zmluvy, bude takáto zmluva absolútne neplatná pre neurčitosť (§ 37 OZ).
2.
Spôsoby použitia diela uprxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xds. 2 AZ. Ten však upravuje spôsoby použitia diela iba exemplifikatívne, preto sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na iných spôsoboch použitia diela, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vytvorenie spojených diel a pod.).
3.
Odsek 2 citovaného ustanovenia chráni práva a oprávnené záujmy autora tým, že nedovoľuje uzatvoriť licenčxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpravách. Predmetné ustanovenie súvisí najmä so zákazom vzdania sa práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti (pozri § 574 ods. 2 OZ). Spôsoby použitia dixxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxa licenčnej zmluvy známe, zákon výslovne zakazuje.
4.
Z dikcie zákona vyplýva, že daný spôsob použitia nemusí byť ešte v čase uzavretia možný, ale ax xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxm spôsobe použitia diela sa už pracuje v čase uzavretia zmluvy a oprávnene možno v budúcnosti očakávať tento spôsob používania diel, bolo by možné aj tenxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxť, či na daný spôsob súhlas udelí alebo nie. Totiž vzhľadom na prudký rozmach informačných technológií nie je vylúčené, že počas platnosti licenčnej zmxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxdúcnosti možný, nebol by s ním v licenčnej zmluve súhlasil alebo by licenčnú zmluvu vôbec neuzatvoril.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 289/2013 Z.z.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy o spôsobe použitia diela alebo jednotlivých spôsoboch použitia diela nemá za následok neplatnosť licenčnej zmluvy. Neuvedenie spôsobu použitia dixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxncie dosiahnuť. Smerodajný je teda účel, ktorý zmluvné strany uzavretím licenčnej zmluvy sledujú. Účelom sa rozumie cieľ, ku ktorému smeruje činnosť xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtia diela, avšak vzhľadom na účel zmluvy je možné tento spôsob jednoznačne určiť (napr. autor poskytne na základe licenčnej zmluvy výtvarné diela galéxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho zákona
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxa Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxcich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxhrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Rozsah licencie
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje rozsah licencie, ktorý je ďalšou podsxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxčnej zmluve by však v záujme právnej istoty malo byť jednoznačne určené, či ide o obmedzený alebo neobmedzený rozsah licencie.
2.
Zmluvné strany sa xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxý počet rozmnoženín diela, tieto ďalej rozširovať napríklad predajom kdekoľvek na svete. Ak však autor poskytne nadobúdateľovi licencie súhlas na poxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxsti od druhu diela a spôsobu jeho použitia.
3.
Pod územným rozsahom sa rozumie územie, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxmci okresu, kraja, územia Slovenska, Európskej únie či dokonca v rámci celého sveta, či vesmíru. V tomto smere nekladie autorský zákon žiadne podmienkxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ktorý možno zverejniť na internete, napríklad v rámci tzv. "googlebooks," vyhotovenie rozmnoženiny diela iba v knižnej podobe, príp. iba elektronixxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nie je v praxi bežné). Implicitne však zákon obmedzuje čas, na ktorý sa licenčná zmluva uzatvára, dobou trvania majetkových autorských práv (§ 21 a komxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
6.
Množstvový rozsah licenčnej zmluvy určuje počet jednotlivých spôsobov použitia diela dohodnutých v licenčnej zmluve (napr. počet jednotlivxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o rozsahu licencie, licenčná zmluva je platná, pričom platí zákonné ustanovenie, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxedzenom rozsahu. Vzhľadom na územný rozsah sa udelená licencia vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. Vecný rozsah sa posudzuje vzhľadom na obxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxižnej tlačenej podobe).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenia bližšie špecifikujú spôsob použitia diela a rozsah licencie (poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnecháva možnosť udelenia licencie v obmedzenom rozsahu (územnom, vecnom) alebo v neobmedzenom rozsahu.
V prípade absencie dohody o rozsahu licenxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xyť v zmluve výslovne stanovený, ale spravidla súvisí so záujmami strán, ktoré majú byť dosiahnuté x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx absencie dohody o rozsahu licencie, keď zároveň nie je možné rozsah licencie odvodiť z účelu licenčnej zmluvy, stanovuje navrhovaná právna úprava rozxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xento údaj inak nevyplýva, platí domnienka, že licencia je udelená pre územie Slovenskej republiky. V prípade, že zmluva neobsahuje dohodu o vecnom rozxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xpôsobe použitia diela (môže ísť napr. o obvyklý počet výtlačkov pri literárnom beletristickom diele).
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxočnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Radx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Zb.)
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie bolo doplnené zákonom č. 289/2013 Z.z. Do nadobudnutia účinnosti poslednej novely autorsxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxne upravovať ustanovenia o čase uzavretia licenčnej zmluvy. Neprimerane tvrdé opatrenie do zmluvnej slobody strán zákonodarca nahradil aplikáciou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbsahuje čas ani spôsob jeho určenia, na ktorý autor udelil licenciu nadobúdateľovi licencie, vychádza sa z času, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx ktorú sa licencia udeľuje, vychádza sa z doby, ktorá je obvyklá vzhľadom na spôsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xyť dlhšia ako jeden rok a začína plynúť dňom udelenia licencie.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Navrhované ustanovenie rieši situáciux xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxlená na čas, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
Pokiaľ licenčná zmluva neobsahuje dohodu o čase, na ktorý sa licencia udeľuje, ani spôxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxobe použitia diela. V takom prípade však platí, že licencia je udelená maximálne na jeden rok. Začiatok plynutia uvedenej lehoty je určený okamihom udexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxitiu diela zohľadňujúc oprávnené záujmy autora, ktoré by neurčitosťou doby poskytnutia licencie mohli byť ohrozené.
Súvisiace ustanovenia autoxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parlamentu x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnox xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových pxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxsnosti sa bežne uzatvárajú mnohé zmluvy s odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Citované ustanovenie doplnené zákonom č. 289/2013 Z.z. tak reflexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxienky sú spravidla uvedené na internetovej stránke poskytovateľa licencie. Je však potrebné aj pri uzatváraní licenčných zmlúv rešpektovať ustanovxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxdmetu svojej obchodnej činnosti alebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx diela (napr. počítačové programy) pre svoju súkromnú potrebu mimo svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti. Podľa ustanovenia § 52 OZ je spotrebxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxovateľom licencie, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, a nadobúdateľom licencie, spotrebiteľom, je spotrebiteľskox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale neraz aj absolútnu neplatnosť celej zmluvy. Podľa § 53 OZ nekalou podmienkou je každé ustanovenie, ktoré je spôsobilé vyvolať značnú nerovnováhx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxjúce sa predmetu plnenia a primeranosti ceny, pokiaľ sú tieto podmienky vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne. Za individuálne dohodnuté ustanovenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvané práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých znenie nemôže spotrebiteľ ovplyvniť. Preto hoci zákonodarca umožnil určiť obsah licenčnej zmluvy oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxienky možno využiť iba v prípade, že sú tieto podmienky zmluvným stranám známe (napr. z ich vzájomnej dlhodobej obchodnej činnosti) alebo sú dostupné v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxipúšťa určiť obsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe, resp. sú im dostupné, a to v čase uzavretia licenčnej zmluvyx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx licencie odkazuje na licenčné podmienky uvedené napríklad na jeho internetovej stránke. Rovnako je ustanovenie aplikovateľné v prípadoch, keď sú lixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojednania sa zároveň analogicky vzťahujú podmienky stanovené v § 37 Občianskeho zákonníka platné pre každý právny úkon, ktorými sú pri licenčných poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxré stanovuje zákon v prípade, že licenčná zmluva neobsahuje dohodu o spôsobe použitia diela, o rozsahu licencie, o čase, na ktorý autor licenciu udeľujxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxnom.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Raxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Euxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxhrane literárnych a umeleckých diel (č. xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxie poskytne monopol na používanie diela v dohodnutom rozsahu. Nejde o podstatnú náležitosť zmluvy. Ak v zmluve nie je zmienka o tom, či autor udelil nadoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xx xx xxx x xxxxxčnú zmluvu na vydanie diela, platí, že ide o výhradnú licenciu, ak nie je v zmluve iná dohoda). Licencia môže byť udelená ako výhradná alebo nevýhradná.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxôsob použitia diela a v tom istom rozsahu a rovnako aj sám autor je oprávnený bez obmedzenia svoje dielo týmto spôsobom používať (ods. 3 cit. ustanoveniaxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxia diela spôsobom uvedeným v licenčnej zmluve. Autorský zákon v tejto veci síce ponecháva účastníkom zmluvy voľnosť, je však potrebné pamätať na právnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x.
Výhradná licencia znamená, že iba nadobúdateľ licencie je oprávnený použiť dielo spôsobom a v rozsahu dohodnutým v zmluve. Nadobúdateľ licencie tax xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxené, že licenčná zmluva sa uzatvára ako výhradná, potom:
-
poskytovateľ licencie nesmie uzatvoriť s treťou osobou následne inú licenčnú zmluvu, ktxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxi dodatočným súhlasom nadobúdateľa výhradnej licencie; autorský zákon chráni práva nadobúdateľa výhradnej licencie tým, že explicitne ustanovuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxx xutor (poskytovateľ licencie) pri udelení výhradnej licencie nie je oprávnený na použitie diela spôsobom, na ktorý sa výhradná licencia vzťahuje (ide x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxrany neupravia inak v danej zmluve. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že autor je oprávnený dielo použiť zhodným spôsobom dohodnutým v zmluve, ide o tzv. obmxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvi licencie a následne sa rozhodol udeliť výhradnú licenciu druhému nadobúdateľovi licencie. Túto kolíziu rieši ods. 4 cit. ustanovenia tým, že chránx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxú dohodu nenavrhol. Nadobúdateľ výhradnej licencie nemôže proti predchádzajúcej licenčnej zmluve namietať, keďže táto bola uzavretá skôr, a teda max xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxteľa výhradnej licencie ešte pred uzavretím zmluvy, že už prv bola na daný spôsob použitia diela a v danom rozsahu uzavretá nevýhradná licenčná zmluva; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xkutočnosti ošetriť výslovne v licenčnej zmluve, hoci ich zákon nekladie medzi obligatórne náležitosti licenčnej zmluvy.
Z dôvodovej správy k zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxoch. Ak sa autor s nadobúdateľom nedohodne inak, platí, že licencia bola udelená nevýhradne. V prípade udelenia výhradnej licencie priamo z jej povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých praxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nixx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnom a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxrnica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx licencie udeľovať súhlas na použitie diela ďalším tretím osobám. Toto právo má nadobúdateľ licencie iba vtedy, ak mu autor udelil súhlas na poskytovanxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxy predtým, ako nadobúdateľ licencie poskytne oprávnenie na použitie autorovho diela tretej osobe.
2.
Nadobúdateľ licencie má právo udeľovať subxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx. 1 cit. ustanovenia aj napriek tomu, že táto skutočnosť vyplýva z jednej zo základných právnych zásad nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipsx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxm je uzavretá licenčná zmluva medzi nadobúdateľom licencie a autorom diela.
3.
Nadobúdateľ licencie pri uzatváraní sublicenčnej zmluvy s treťou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx aj ustanovenia o výhradnej a nevýhradnej licencii.
4.
Odsek 2 citovaného ustanovenia upravuje právo nadobúdateľa licencie získanú licenciu posxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx postúpená). Aj v tomto prípade sa vyžaduje predchádzajúci súhlas autora, ktorý nemusí byť udelený priamo v licenčnej zmluve, ale musí byť daný ešte prex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxbúdateľ licencie nemal podľa ods. 1 v prípade tzv. sublicenčnej zmluvy, keďže do právneho vzťahu s treťou osobou vstupoval sám nadobúdateľ licencie a rxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xovinnosti z postúpenej licencie postupníkovi priamo voči autorovi diela (napr. povinnosť zaplatiť autorovi odmenu). Preto autor musí byť o tejto skuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxäť však písomnú formu možno vzhľadom na právnu istotu a prípadné dokazovanie splnenia si tejto povinnosti iba odporúčať.
5.
Autorský zákon však usxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxvné strany nedohodli inak. Táto dohoda by mala byť zrejme súčasťou licenčnej zmluvy, ak plánujú zmluvné strany vylúčiť aplikáciu dikcie tohto ustanovxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xicencia je súčasťou tohto podniku, resp. tejto organizačnej zložky (pozri zmluvu o predaji podniku podľa § 476 - 488 Obchodného zákonníka). Uvedené usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xriemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku (ods. 1 prvá veta). K prechodu práva poxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxo práv (ods. 2). Aj z tejto zákonnej dikcie vyplýva, že sa očakáva prípadný zákaz postúpenia licencie spolu s podnikom priamo v licenčnej zmluve, inak sa xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xpravuje formu právneho úkonu nakladania s licenciou, t.j. pri udelení sublicencie a pri postúpení licencie. Keďže sa zákonom č. 289/2013 Z.z. odstráxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlektuje túto skutočnosť aj vo vzťahu k právnym úkonom nakladania s licenciou. Písomná forma na udelenie sublicencie a postúpenia licencie sa vyžaduje xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxetá v písomnej forme môže obsahovať ustanovenia, že na postúpenie licencie alebo udelenie sublicencie sa nevyžaduje písomná forma. Z dikcie zákona anx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxstúpenie výhradnej licencie (postúpenie licencie a udelenie sublicencie je z povahy veci pri hromadnej a kolektívnej licenčnej zmluve vylúčené). Doxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu č. 618/2003 Z.z.
Poskytnutie práv z licencie tretej osobe pri zachovaní rozsahu licencie je výrazom osobnostnoprávnej povahy diela, z ktorej vyplxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxhu udelenej licencie (úplne alebo čiastočne) tretej osobe, a to osobitnou zmluvou, príp. postúpením licencie. Tento princíp v záujme jednoty právnehx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpenie licencie podľa odseku 2 má za následok zmenu v osobe nadobúdateľa. V druhom prípade možno predpokladať súbežné prevzatie dlhov, a tým aj cesiu všexxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xj licenčná zmluva bola uzatvorená v písomnej forme. Návrh predstavuje zákonnú požiadavku na zachovanie kontinuity, pokiaľ ide o formu právneho úkonux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxú licenčnú zmluvu, postúpenie licencie, resp. udelenie sublicencie, nemusí byť realizované v písomnej forme.
Súvisiace ustanovenia autorského xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxsiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom právx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxe (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Odmena
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe typické, aby zákonodarca určoval kogentne postup určovania ceny alebo odmeny zmluvných strán. Odsek 1 citovaného ustanovenia však bez možnosti odcxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že ustanovuje podmienky, ktoré má dohodnutá odmena reflektovať. K týmto podmienkam patrí spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý sa lixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxnovenia. Je to však iba jeden zo spôsobov, ktoré zmluvné strany pri výpočte odmeny môžu, ale nemusia použiť; licenčná odmena môže byť určená aj pevnou suxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xpôsobom jej výpočtu bez konkrétnej výšky odmeny. Odmena môže byť peňažná alebo naturálna (napr. určitý počet rozmnoženín vydaných autorovi bezodplaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh. Pri hociktorom zvolenom spôsobe výpočtu odmeny sa však musia zohľadniť uvedené podmienky ods. 1 cit. ustanovenia.
2.
Ak teda zmluvné strany uprxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrovi diela nahliadnuť do svojej účtovnej, resp. inej evidencie, aby si autor mohol overiť, či výnosy, z ktorých sa odmena počíta, sú naozaj pravdivé. Idx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxvinnosť mlčanlivosti voči tretím osobám, ak nadobúdateľ licencie označil tieto údaje ako dôverné. Zároveň táto dikcia ods. 2 zakazuje tieto informácxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xažko splniť, najmä ak získané informácie majú ovplyvniť jeho podnikateľské rozhodnutie. V takom prípade nezabráni tomu, aby ich pri rozhodovaní nebrxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a zároveň vyúčtovať mu odmenu. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je úlohou nadobúdateľa licencie túto povinnosť k autorovi diela si plniť pravidelnx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xríjmov nadobúdateľa licencie je istým spôsobom pre autora diela rizikom. Autorský zákon totiž v žiadnom z ustanovení o licenčnej zmluve neupravuje poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxenie zakotviť priamo vo svojej zmluve, je však otázne, či si najmä autor, v záujme ktorého je dané ustanovenie, spomenie na zdanlivé vedľajšie ustanovexxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxy povinný dielo dohodnutým spôsobom využívať, môže sa stať, že celkom legálne obmedzí majetkové právo autora dielo použiť, zvlášť v prípade výhradnej xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx inak (§ 43 a komentár k nemu). České ustanovenie o povinnosti použiť dielo je iba dispozitívne, t.j. umožňuje stranám inú dohodu a, navyše, § 53 českého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxrany autorských práv vložiť do zmluvy, otázne však je, či si jednak na to spomenú a jednak, či bude vôľa nadobúdateľa licencie s takouto zmluvnou podmienxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxríklad spôsob a miesto vyplatenia odmeny. V prípade opomenutia týchto ustanovení v zmluve sa aplikujú ustanovenia Občianskeho alebo Obchodného zákoxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu ani v jej xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxncia tejto náležitosti sankcionovaná absolútnou neplatnosťou. Uvedená novela autorského zákona nahrádza sankciu absolútnej neplatnosti "sankcixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenia o odmene ani o bezodplatnom poskytnutí licencie, vychádza sa z účelu zmluvy (pozri aj § 41 a komentár k nemu). Ak nie je možné ani podľa účelu zmlxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxliada sa pritom na čas uzavretia zmluvy (teda nie na čas, keď napr. vznikne medzi stranami spor o odmene) a na podobné zmluvné podmienky (napr. v licenčnýxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxlosti od zisku nadobúdateľa licencie z využívania diela poskytuje zákon autorovi právne prostriedky na kontrolu riadneho vykazovania odmeny. Ochraxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v tom zmysle, že ich autor nesmie poskytnúť tretej osobe ani ich použiť sám pre svoje účely v rozpore s účelom, na ktorý mu boli poskytnuté
Nadobúdateľxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxriodicita.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 84/2007 Z.z.
Ustanovenie reflektuje prax a posilňuje zmluvnú pozíciu autora, najmä tým, že ustanovuje pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxcie (odsek 2); táto úprava je dispozitívna. V nadväznosti na odsek 2 sa v odseku 3 upravujú náležitosti spojené s určením, vyplatením, ako aj s kontrolou xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx situáciu, keď sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na spôsobe určenia odmeny, teda na spôsobe, akým je možné odmenu v budúcnosti stanoviť, nielen na konkrxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxužije, ak licenčná zmluva neobsahuje dohodu o odmene ani o spôsobe jej určenia, ani neobsahuje dohodu o bezodplatnosti, resp. bezodplatnosť nevyplývx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxa, rozsah udeľovanej licencie a ďalšie zmluvné podmienky.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ocxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xnformačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch programov
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný doxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxa WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Prechod licencie a zxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávnická osoba, práva a povinnosti z licenčnej zmluvy po jej zániku prechádzajú na jej právneho nástupcu. Ak je nadobúdateľom licenčnej zmluvy fyzickx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxupcu, resp. dediča nenastane, ak:
-
sa zmluvné strany dohodli v licenčnej zmluve inak, napríklad zánik, resp. smrť nadobúdateľa licencie je dôvodox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxade licenčná zmluva zaniká (ods. 3 cit. ustanovenia);
-
uplynula doba platnosti licenčnej zmluvy, resp. majetkové práva autora (keďže poskytovaxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxyv bez ďalšieho (napr. bez uplynutia doby platnosti zmluvy) na ďalšie trvanie licenčnej zmluvy. Napriek tomu, že zákon túto problematiku explicitne nxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbitné ustanovenia o prechode licencie a zániku licencie. Ustanovenie upravuje prechod práv a povinností z licenčnej zmluvy (licencia) v prípade zánixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxáv a povinností na právneho nástupcu či dediča.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxsiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom právx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxe (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvenej v ustanoveniach § 40 až 46 (pozri aj komentár k nim).
2.
Licenčná zmluva na vydanie diela, ktorej zmluvnými stranami sú poskytovateľ licencix xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxla vydavateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba).
3.
Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu na použitie diela taxatívne ustanovenými sxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx k nemu),
-
verejným rozširovaním týchto rozmnoženín (napr. predajom, darovaním, nájmom, vypožičiavaním; pozri aj § xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxké, diela literárne - tzv. krásna literatúra),
-
dramatické dielo a hudobnodramatické dielo podľa § 7 ods. 1 písm. c),
-
hudobné dielo podľa § 7 oxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxo podľa § 7 ods. 1 písm. j).
4.
Na ostatné podstatné náležitosti licenčnej zmluvy sa uplatnia ustanovenia § 40 a nasl. Aj v prípade licenčnej zmluxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxvné strany nedohodnú, platí vyvrátiteľná domnienka (opačne ako v prípade klasickej licenčnej zmluvy), že autor udelil nadobúdateľovi licencie výhrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxx997 Z.z. periodická tlač alebo iné periodikum vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v úprave príznačnej pre xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xsôb. Periodickou tlačou sú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 tlačového zákona noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým oxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxriodická publikácia účelová tlačovina, rozmnoženina literárneho, fotografického, vedeckého alebo umeleckého diela vydaná spravidla jednorazovxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xzv. povinné výtlačky zákonom určeným osobám (napr. Slovenskej národnej knižnici, Univerzitnej knižnici v Bratislave a pod. - pozri ods. 3 a 4 zákona č. xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxčnej zmluvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxobné ustanovenie v slovenskom autorskom zákone chýba a opäť je iba na zmluvných stranách dohodnúť priamo v licenčnej zmluve, či autorovi patria autorsxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx umožňuje autorovi diela odstúpiť od licenčnej zmluvy na vydanie diela v dvoch prípadoch.
7.
Prvým prípadom je neumožnenie autorskej korektúry (oxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xutora na realizáciu takých zmien v diele, ktoré nespôsobia vznik neprimeraných nákladov nadobúdateľovi licencie a ktoré nespôsobia zmenu povahy diexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxraný na autorskú korektúru; inak sa primeranosť doby bude posudzovať najmä z hľadiska rozsahu diela. Neposkytnutie možnosti a primeraného času autorxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxny nedohodnú inak (ide iba o dispozitívne ustanovenie).
8.
Druhým prípadom je použitie diela spôsobom znižujúcim jeho hodnotu zo strany nadobúdaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxeho prípadu (pozri aj § 17 a komentár k nemu).
9.
Autor má právo pri odstúpení od zmluvy žiadať od nadobúdateľa licencie vydanie originálu diela, vyxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xydavateľovi v elektronickej podobe, aby sa zabránilo neoprávnenému nakladaniu s dielom. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré nemožno zmluvne vylúčiť. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvok autorského honoráru a pod.).
10.
Výslovné ustanovenie o forme zmluvy tu chýba, ale vzhľadom na subsidiárnu aplikáciu všeobecných ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx zákon obsahuje osobitný zánik licenčnej zmluvy na vydanie diela, ktorý náš zákon nepozná. Podľa ustanovenia § 56 ods. 5 českého autorského zákona môže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xlovenského autorského zákona, otázne je, či si túto potrebu uvedomia v čase uzatvárania licenčnej zmluvy na vydanie diela.
12.
Odsek 5 cit. ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrdenie o jej uzavretí, ak bola licenčná zmluva dohodnutá iba v ústnej forme. V praxi je však neefektívne vydávať potvrdenie pri každej jednej licenčnej xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxrneho roka, v ktorom k uzavretiu licenčných zmlúv došlo. Náležitosti súhrnného písomného potvrdenia sú rovnaké ako v prípade individuálneho potvrdexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxelne sú však lehoty, a to lehota na uplatnenie práva na vydanie potvrdenia a lehota na vydanie potvrdenia. Premlčacia lehota na právo žiadať o vydanie poxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdanie súhrnného písomného potvrdenia. Na rozdiel od právnej úpravy v § 40 ods. 4 tu zákon výslovne nesakcionuje nevydanie potvrdenia ničotnosťou uzaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xa vydanie diela, tak možno ustanovenie § 40 ods. 4 vo veci ničotnosti právnych úkonov aplikovať aj na prípady vydávania súhrnných písomných potvrdeníx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnie diela a použitie diela jeho vydaním ako jedného zo spôsobov použitia diela.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Z legislatívno-technixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxo autora žiadať v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto ustanovení vydanie alebo zničenie odovzdanej rozmnoženiny diela, aby sa zabxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xiela autorom vydavateľovi. Navrhovaná úprava spresňuje, že prechod vlastníckeho práva medzi autorom a nadobúdateľom, ku ktorému dochádza pri odovzxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxiny.
Čo sa týka potvrdenia o uzatvorení licenčnej zmluvy upraveného v § 40 ods. 4, navrhované ustanovenie § 47 ods. 5 reaguje na prax uzatvárania xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx V jednom kalendárnom roku často dochádza k uzatváraniu značného množstva licenčných zmlúv na vydanie diela medzi totožnými zmluvnými stranami, pričxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrdenia za príslušný kalendárny rok. Po uplynutí lehoty na uplatnenie žiadosti o vydanie potvrdenia síce právny nárok na vydanie potvrdenia zaniká, alx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxť.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace európske právne predxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxlovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx č. 2004/48/ES x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxsiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom právx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxe (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR, sxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxostí - vyjádřen dostatečně a určitě. Tomuto požadavku nevyhovuje takové stanovení rozsahu nákladu, které se zmiňuje jen o vydání nebo o výši nákladu urxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx projeví svou objednávkou zájem a jimž musí být vyhověno (např. členům Klubu čtenářům), stačí, jestliže se určí náklad minimálním počtem výtisků, kterx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtanovená kritéria (např. počet došlých objednávek).
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (usporiadal František Vážný - cit. z Txxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx záväzkom, ho rozmnožiť a rozšíriť za účelom reklamy.
Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve
KOMENTÁR
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxteľ licencie a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľ licencie je organizácia kolektívnej správy (pozri aj § 78 a nasl.), ktorá spravuje niektoré práva k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxtom hromadnej licenčnej zmluvy sú autorské diela, ku ktorým spravuje práva príslušná organizácia kolektívnej správy. Tieto práva spravuje buď na zákxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx 3 a komentár k nemu).
3.
Hromadnosť licenčnej zmluvy spočíva v tom, že sa vzťahuje na viacero diel, príp. na všetky diela, ku ktorým organizácia kolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxcie niekto iný, ako je organizácia kolektívnej správy (napr. sám autor) aj napriek tomu, že by predmetom zmluvy boli všetky diela autora, ktoré doteraz xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxavuje, t.j. musí rešpektovať, že licenciu môže udeliť iba v takom rozsahu a na tie spôsoby použitia diela, ktoré jej zveril zákon alebo zmluvne autor.
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxlektívnej správy nie je iná dohoda.
6.
Forma zmluvy je obligatórne písomná, a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto hromadnej licenčnej xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxanovenia o podstatných náležitostiach licenčnej zmluvy, spôsobe použitia diela, rozsahu licencie a odmene. Naopak, ustanovenie § 43 o výhradnej lixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxon to na rozdiel od českého autorského zákona (pozri § 101 ods. 8 českého AZ) síce neupravuje explicitne, avšak pripustenie možnosti uzatvoriť výhradnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx iba primerane, t.j. ods. 1, ktorý upravuje sublicenčnú zmluvu, sa aplikuje aj na hromadnú licenčnú zmluvu, keďže udeľovanie hromadnej licencie je vlaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxktívnej správy a užívateľom autorských diel, ktoré by presahovali rámec nevyhnutnej právnej ochrany, ktorú predpokladá autorský zákon. Účelom tohtx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxiná, ktorá spravuje autorské majetkové práva k dielu konkrétneho autora. Autorský zákon jej totiž nevymedzuje podmienky, za akých musí a môže hromadnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xj vzhľadom na veľké množstvo zmluvných podmienok, ktorých subsumpcia pod cit. ustanovenie by prichádzala do úvahy, je nevyhnutné hodnotiť, či konkréxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xa organizácia kolektívnej správy nedohodne s užívateľom autorského diela na uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy, môže sa niektorá zo strán obrátiť nx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxenčnej zmluvy a kolektívnej licenčnej zmluvy, ktoré sa v autorskoprávnej oblasti aj v oblasti súvisiacich práv bežne využívajú už od roku 1954. Hromadxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxvu (združeniu) používateľov, ktorý je zmluvnou stranou s organizáciou kolektívnej správy. Pri oboch týchto zmluvných typoch sa predpokladá primeraxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prípade hromadnej licenčnej zmluvy; takáto zmluva musí byť teda uzatvorená v písomnej forme. Pokiaľ nie je táto podmienka formálnosti splnená, má to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvný dodatok o neplatnosti zmluvy v prípade nedodržania formy je nadbytočný, a preto sa v navrhovanom ustanovení tento dodatok vypúšťa.
Súvisiace uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiacx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxlitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernica Európskeho parlaxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o nájomnox x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právnej ochraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxutie Najvyššieho súdu ČR 5, sp. zn. 6 Tdo 1193/2003 (cit. z Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 811):
Zákonnou podmxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnnej organizácii, ktorá zastupuje autorov. Zákon s dodatočne udeleným súhlasom nespája možnosť použitia diela.
Osobitné ustanovenix x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxj zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľ licencie je organizácia kolektívnej správy (pozxx xx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkých diel. Predchádza sa tým uzatváraniu veľkého počtu licenčných zmlúv s jednotlivcami, ktorí majú záujem používať autorské diela, ku ktorým spravuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xsoby až od okamihu, keď s ňou prejaví súhlas. Ide o špeciálne ustanovenia zmluvy v prospech tretej osoby upravenej v ustanovení § 50 Občianskeho zákonníxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx licenčnou zmluvou nedá alebo ho odmietne dať, zmluvou je viazaná len organizácia kolektívnej správy a právnická osoba, ktorá ju uzatvorila vo svojom mxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxva spravuje buď na základe zmluvy s autorom (dobrovoľná správa autorských práv), alebo ex lege na základe autorského zákona (povinná správa autorskýcx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektívnej správy spravuje autorské práva.
3.
Organizácia kolektívnej správy môže udeliť kolektívnu licenčnú xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxx xpôsoby použitia diela, ktoré jej zveril zákon alebo zmluvne autor.
4.
Trochu mätúce je ustanovenie ods. 1 posledná veta: "Kolektívnou licenčnou zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a za dohodnutú odmenu ." Z ustanovenia nie je zrejmé, či sa kolektívna licenčná zmluva vzťahuje na všetky tie dixxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdiel od klasickej licenčnej zmluvy vrátane jej jednotlivých podtypov. Z povahy kolektívnej správy vyplýva, že organizácia kolektívnej správy je zrixxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxbné dospieť k záveru, že ide o povinne odplatnú licenčnú zmluvu, kedy zákon neumožňuje zmluvným stranám dohodnúť sa na bezodplatnom poskytnutí kolektxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 citovaného ustanovenia o primeranosti použitia ustanovení § 40 až 46 vyplýva, že aj na kolektívnu licenčnú zmluvu možno aplikovať ustanovenia o podxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnie § 43 o výhradnej licencii sa nepoužije, keďže organizácia kolektívnej správy môže uzatvárať iba nevýhradné licenčné zmluvy k autorským dielam. Sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti uzatvoriť výhradnú kolektívnu licenčnú zmluvu by bolo v rozpore s účelom kolektívnej správy autorských práv (pozri § 78 a nasl.). Ustanovenie § 44 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxže udeľovanie kolektívnej licencie je vlastne istým podtypom všeobecnej sublicenčnej zmluvy; ustanovenie § 44 ods. 2 o postúpení licencie nie je možxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxzení medzi organizáciou kolektívnej správy a nadobúdateľom licencie, ktoré by presahovali rámec nevyhnutnej právnej ochrany, ktorú predpokladá auxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxť svoje "dominantné" postavenie na trhu autorských diel, keďže je jediná, ktorá spravuje autorské výhradné majetkové práva k dielu konkrétneho autorxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvnych licenčných zmlúv.
xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxže sa niektorá zo strán obrátiť na súd, aby ten určil obsah zmluvy (pozri aj § 82 a komentár k nemu).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Zavádxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xyužívajú už od roku 1954. Hromadnosť sa vníma vo vzťahu k predmetom ochrany, ku ktorým práva spravuje organizácia kolektívnej správy. Kolektívnosť sa xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxh typoch sa predpokladá primerané použitie ustanovení o licenčnej zmluve.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Rovnako ako v prípade hromaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej formy, ktorý vyplýva z občianskoprávnej teórie. Navrhované ustanovenie spresňuje aj odkazy na ustanovenia upravujúce súhlas na použitie diela.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxdy č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisixx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vyxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xúvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorskéhx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxe medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 5, sp. zn. 6 xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx. č. 35/1965 Sb. je súhlas autora s použitím diela, nie púha žiadosť o udelenie súhlasu s použitím diel, podaná ochrannej organizácii, ktorá zastupuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xmlúv aktuálnym potrebám obchodnej praxe, najmä v súvislosti s elektronickými typmi zmlúv (shrink up zmluvy, click wrap zmluvy, click through zmluvy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 43a OZ môže byť prejav vôle na uzavretie licenčnej zmluvy adresovaný jednej alebo viacerým určitým osobám. Cit. ustanovenie umožňuje autorovi urobix xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxov návrhu.
3.
Odsek 2 upravuje prijatie návrhu na uzavretie licenčnej zmluvy. Podľa § 43c ods. 1 OZ včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol náxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xponuky) také konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie. V súvislosti so shrink wrap licenciami je týmto konaním pretrhnutie čírex xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx obale je iba informácia o tom, že licenčné podmienky sú vo vnútri obalu, resp. informácia o webovej stránke, kde možno tieto licenčné podmienky získať. xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xčasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Praktický problém shrink wrap zmlúx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx akceptant je nútený udeliť súhlas s licenčnými podmienkami skôr, ako mal možnosť sa o nich dozvedieť.
V súvislosti s click wrap zmluvami možno za konanxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" alebo "súhlasím", najčastejšie v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Ďalším typom elektronických zmlúv sú click through zmluvy. Za konanie, ktorýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxeptujem", predtým sa však nadobúdateľ licencie musí preklikať viacerými krokmi ku konkrétnej zmluve, ktorú následne odsúhlasí uvedeným tlačidlom.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na uzavretie licenčnej zmluvy, je navštívenie a surfovanie po webovej stránke, ktorá musí obsahovať upozornenie, že návštevník webovej stránky svojxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxh smeruje k neurčitému okruhu osôb a ich akceptácia sa nie vždy dostane do dispozičnej sféry navrhovateľa.
5.
Odsek 4 cit. ustanovenia umožňuje prixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xbsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 289/2013 Z.z.
Navrhované ustanovenie vychádza z konštrukcie x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxtredí, keď okruh potenciálnych používateľov nie je vopred určený. Autor ponúkne udelenie licencie, pričom účinky tohto jednostranného prejavu vôle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpravou sa zohľadňuje špecifickosť predmetov autorského práva a predmetov práv súvisiacich s autorským právom, ktoré sa vyznačujú potenciálnou ubikxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxza z konštrukcie §43c Občianskeho zákonníka (prijatie návrhu) s tým, že stanovuje špeciálnu úpravu s ohľadom na špecifiká uzatvárania zmlúv najmä v oxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjavuje súhlas s licenčnou zmluvou pretrhnutím priesvitného obalu (pod ktorým je zmluva viditeľná), do ktorého je softvérový produkt zabalený. V prípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadobúda účinnosť určitým konaním nadobúdateľa, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas s podmienkami licencie, a to aj bez oboznámenia navrhovateľa, prxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxtom type diel, alebo pri určitých druhoch verejných licencií. Môže ním byť napríklad porušenie obalu rozmnoženiny diela, stiahnutie a použitie diela xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx keď sa nadobúdateľ podľa udelenej licencie zachová. Týmto okamihom je licenčná zmluva uzatvorená, resp. súhlas na použitie diela (licencia) platne uxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovenia môže byť len nevýhradná a bezodplatná. Keďže licencia smeruje voči neurčitému okruhu a počtu osôb, udelenie výhradnej licencie nie je možxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxcencia udeľuje (§ 42a), ako aj ustanovenie § 42b.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES o právnej ochrane databáz;
smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/Ex x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxorých súvisiacich práv;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov
Súvisiace medzinárodné pxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xielo
KOMENTÁR
1.
Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxtnávateľovi alebo z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom. V praxi je veľmi častý jav, že dielo zásluhou zamestnanca vznikne v pracovnxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
Kým ustanovenie § 5 ods. 22 definuje pojem zamestnanecké dielo, cit. ustanovenie upravuje režim autorských práv k tomuto dielu, ktorý sa v mnohých bodxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx x xxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxležité poznať, či ide o zamestnanecké dielo, pretože od tejto skutočnosti závisí výkon nielen výhradných majetkových práv k tomuto dielu, ale aj niektxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa dáva zamestnávateľovi súhlas na výkon výhradných majetkových práv autora zákon; nemožno však hovoriť v tomto zmysle o zákonnej licencii podobnej týxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxského záujmu; v prípade zamestnaneckého diela ide iba o súkromné ekonomické záujmy zamestnávateľa. Preto právna veda zvykne označovať tento súhlas s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xispozitívne a autorský zákon dáva prednosť dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V praxi sú to však výnimočné prípady. Hoci zásada rovnosti suxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľov. Autorský zákon priznaním výkonu autorských práv zamestnávateľovi poskytuje ochranu jeho ekonomickým záujmom, pretože zamestnávateľ vytvára xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxa investične veľmi náročné a bez takejto podpory by dielo nemohlo vôbec vzniknúť.
5.
Avšak jedno obmedzenie výkonu majetkového práva ponecháva auxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxtnávateľ súhlas autora diela. Zákon však nepredpisuje formu tohto súhlasu v porovnaní s ustanovením § 44 ods. 2 o postúpení licencie. Z dikcie zákona txx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z výnimky zákon stanovuje v prípade predaja podniku, resp. organizačnej zložky podniku; vtedy sa súhlas zamestnanca - autora diela nevyžaduje. Zákon x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxho ustanovenia upravuje otázky prechodu kvázilicencie k zamestnaneckému dielu. Podobne ako v prípade prechodu licencie v zmysle ustanovenia § 46, aj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxmestnaneckého diela.
7.
Odsek 3 zasahuje aj do výhradných osobnostných práv autora. Okrem výhradných majetkových autorských práv sa zamestnávaxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnie diela a súhlas na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom (domnievame sa, že ide o vyvrátiteľnú právnu domnienku aj nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na nedotknuteľnosť diela; pozri aj § 17 a komentár k nemu). Opäť ide iba o dispozitívne ustanovenie a zákon uprednostňuje dohodu zmluvných strán.
8x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxntár k nemu). Teda zamestnanec je povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k svojmu dielu počas ich výkonu zamestnávateľom.
9.
Autorský zákon všax xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa však ťažko preukázateľná, najmä čo sa týka výšky. Napriek tomu jej reálne preukázanie bude jeden z mála spôsobov, ako sa domôcť ochrany svojho práva prxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxtu tri mesiace, aby sa rozhodol, či chce vykonávať práva k predmetom priemyselného vlastníctva (hoci aj k tejto právnej úprave možno mať výhrady), autoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx mať odvahu podobný návrh predostrieť zamestnávateľovi, keďže sa nepredpokladá iniciatíva zamestnávateľa, pretože absencia právnej úpravy je len v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxvykonáva zamestnávateľ majetkové práva k zamestnaneckému dielu vôbec alebo nedostatočne, má autor právo požadovať, aby mu zamestnávateľ za obvyklýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxa, ktorý autorský zákon opomína, je právo autora na primeranú odmenu za vytvorenie zamestnaneckého diela. Český autorský zákon (§ 58 ods. 6) priznáva zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxému dielu a významu takéhoto diela na dosiahnutie takého zisku. Na Slovensku tak zostáva táto otázka len na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľoxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx Ide o počítačový program, súborné dielo a kartografické dielo s podmienkou, že tieto diela neboli vytvorené v režime spoločného diela, pretože ustanoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxplicitný odkaz. Taxatívny výber uvedených diel vyplýva z účelu úpravy režimu zamestnaneckého diela; uvedený režim, ako už bolo naznačené vyššie, chrxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xo ich tvorby. Počítačové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch chráni ekonomické záujmy investora, aj keď je dielo vytvorené iba na objednávku a nejde o pracovný, resp. iný obdobný vzťah medzi autorom diela a invexxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xielu zostáva autorovi (ods. 5 posledná veta cit. ustanovenia), naopak, skončením pracovného alebo iného obdobného pomeru zostáva výkon autorských pxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnaneckého diela. Korešponduje s výpočtom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 22, ktorý definuje pojem zamestnanecké dielo. Je však otázne, či možno aspoň anxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxárnym orgánom, resp. členmi štatutárneho orgánu a spoločnosťou, v mene ktorej štatutárny orgán koná. V záujme právnej istoty by bolo vhodné precizovax xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xpravuje použitie zamestnaneckého diela a školského diela (vymedzených v § 5), ktorých špecifická povaha odôvodňuje osobitný právny režim a nakladanxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravou dotknuté v minimálnom rozsahu.
Navrhovaná úprava "zamestnaneckého diela" zodpovedá európskym štandardom a významným spôsobom posilňujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xo vzťahu k počítačovým programom, navrhovaná úprava zveruje výkon majetkových práv autora zamestnávateľovi pri všetkých zamestnaneckých dielach. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu, služobného vzťahu alebo štátnozamestnaneckého vzťahu k zamestnávateľovi alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom (§ 5 ods. 2xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xk nie je dohodnuté inak; to znamená, že medzi zamestnancom - autorom a zamestnávateľom možno dohodou právo výkonu vylúčiť alebo obmedziť. Dôvodom na zvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxvateľ môže teda bez ďalšieho dielo použiť sám alebo môže inému udeliť súhlas na použitie a má právo aj na odmenu za takéto použitie. V súlade s povahou tohtx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxpcu, keď právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor (ods. 2).
Zamestnávateľovx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xds. 1 písm. d)]. Ustanovenie odseku 3 však obsahuje nevyvrátiteľnú právnu domnienku, že ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora, tak platí, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxda oprávnený na určitý zásah do osobnostných práv autora na základe tejto nevyvrátiteľnej právnej domnienky, ktorá sa dotýka práva na zverejnenie diexx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxak (pre autora výhodnejšie). Majetkové práva autora- zamestnanca sú obmedzené tak osobne, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, ak zo zmluvy nevyplýva inak xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxvateľom; takáto odchylná dohoda by však musela byť dohodnutá ešte pred vytvorením diela, pretože vtedy vznikne zamestnávateľovi ex lege právo výkonu x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxh pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastnícxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxsti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných asxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Obvodného súdu Praha 1, sp. zn. 14 C 4/82 a 14 C 5/82 a 14 C 6/82 (cit. z Texxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxtí vyplývajúcich z pracovnej zmluvy je potrebné chápať tak, že o takéto dielo ide aj vtedy, ak predmetom xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxdku tejto pracovnej činnosti a s jeho použitím pre zamestnávateľskú organizáciu zrejme počítali alebo počítať museli.
Školské dielo
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xripravuje vhodné prostredie, najmä vybavením rozličnými pomôckami, materiálmi, technickými zariadeniami, konzultáciami a pod.
2.
Školské dixxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxerskej, základnej, strednej alebo vysokej škole alebo k výchovno-vzdelávaciemu zariadeniu (pozri aj § 5 ods. 12 a komentár k nemu). Z definície školsxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx o školské dielo pôjde bez ohľadu na to, či ho dieťa, žiak alebo študent vytvorili v škole alebo doma. Práve v domácom prostredí by sa mohli dostať do stretu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx diela, bude, či si tým plnil povinnosti voči základnej škole z hodín výtvarnej výchovy alebo povinnosti voči základnej umeleckej škole; môže sa stať, žx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxím diela si dieťa, žiak alebo študent (ďalej iba "žiak školy") plnili svoje školské alebo študijné povinnosti, ktoré majú voči niektorému z vyššie uvedxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vrátane škôl pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami, vysoké školy vrátane univerzít, jazykové školy, základné umelecké školy a výchovno-vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxde školského diela majetkové aj osobnostné práva zveruje zákon do rúk žiaka školy. Právo používať dielo v zmysle § 18 ods. 2 AZ má autor, teda žiak, nie saxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxom licenčnej zmluvy alebo na základe plnomocenstva). Ak však nie je žiadna takáto dohoda medzi školou a jej žiakom, potom má právo využívať dielo podľa vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx preto sa hodnotia vždy vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a prihliada sa na osobné, ale aj majetkové záujmy školy. Domnievame sa, že častejšie pxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx získať významnú prestíž v konkurenčnom boji s inými školami a pod. Naopak, nebude v súlade s oprávnenými záujmami školy zrejme zverejnenie básne alebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákon (pozri aj § 82 a komentár k nemu). Škola môže mať predovšetkým materiálny podiel na vytvorení diela, preto jej zo zákona patrí nárok na uzavretie lxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahovať). Ak autor bez závažného dôvodu odmieta uzavrieť licenčnú zmluvu, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd. Poznámka pod čiaxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíka konania, ale nie určovať obsah zmluvy. Podľa zákonnej dikcie by však mal súd určiť obsah tejto zmluvy. Na porovnanie, ustanovenie § 60 českého autorxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxodarcovi išlo o nahradenie prejavu vôle v zmysle § 161 ods. 3 OSP a súčasné znenie ods. 1, že obsah zmluvy môže určiť súd, je len nepresná formulácia toho, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx značne zasahovať do zmluvnej voľnosti účastníkov právnych vzťahov, ktorá predstavuje jednu zo základných zásad, na ktorých je súkromné právo vybudoxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxravuje podmienky, ktoré by umožnili vyložiť pojem závažný dôvod; zostáva tak na súde posudzovať závažnosť dôvodov na základe okolností konkrétneho pxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxľnosti študenta vysokej školy zasahuje aj samotný zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý v zmysle ustanovenia § 63 ukladá povinnosť prevádzxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxciám. Ide o autorskoprávne použitie diela, preto je potrebná licenčná zmluva, uzatvorená medzi nositeľom autorského práva a používateľom diela, ktoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosť zabezpečiť platné uzavretie licenčnej zmluvy ukladá zákon o vysokých školách samotnej vysokej škole. Autor záverečnej xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlnom registri, počas ktorej sa práca verejnosti nesprístupní. Túto lehotu možno predĺžiť najviac o 24 mesiacov za splnenia ostatných zákonných podmixxxx xxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx už vyššie spomínaná zákonná licencia [pozri § 30 ods. 1 písm. c) a komentár k nemu], podľa ktorej súhlas autora sa nevyžaduje na použitie diela pri bezplxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxradená do ustanovení o školskom diele. Nepatrí medzi zákonné licencie, pretože postráda akýkoľvek verejný záujem; ide iba o individuálny súkromný záxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvať od autora, aby jej zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie primerane prispel na úhradu tých nákladov, ktoré boli xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xrevádzkové náklady z diel svojich študentov a žiakov. Na uplatnenie cit. ustanovenia je tak potrebné, aby škole vznikli náklady navyše, ktoré súvisia xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxorej udelil súhlas na použitie diela. Aby ani autor nebol v nevýhode, prihliada sa na odmenu, ktorú škola získala v súvislosti s použitím školského dielx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxžený návrh v osobitných ustanoveniach upravuje použitie zamestnaneckého diela a školského diela (vymedzených v § 5), ktorých špecifická povaha odôvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxobnostné práva sú navrhovanou právnou úpravou dotknuté v minimálnom rozsahu.
Pri školskom diele sa škole (základná škola, stredná škola, vysoká škoxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxdzený len v prípade ohrozenia oprávnených záujmov školy, tzn. že môže dielo použiť alebo udeliť súhlas (licenciu) na použitie diela inej osobe. Ochranx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxEHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxký dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Práva k predtým nezverejnenému dielu
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tieto práva osobe, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv vydala predtým nezverejnené dielo (k pojmu vydanie a zverejnenie diela pozri § 13 a komexxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxebo EHP) alebo osoba, ktorá má v SR (resp. v inom členskom štáte EÚ alebo EHP) trvalý pobyt alebo sídlo. Subjekt práva k predtým nezverejnenému dielu je v cxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxovenie potrebné vykladať v zmysle práva EÚ. Citované ustanovenie je totiž výsledkom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrany po prvýkrát oprávnene uverejní alebo oprávnene sprístupní verejnosti doposiaľ neuverejnené dielo, požíva ochranu na úrovni majetkových autorxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxého je zrejmé, že zúženie subjektu len na vydavateľa predtým nezverejneného diela by bolo v rozpore so smernicou EÚ. Z cit ustanovenia smernice vyplýva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxahol práva k predtým nezverejnenému dielu iba na jeho vydanie; ostatné spôsoby zverejnenia vylúčil (napr. verejné vykonanie, verejné vystavenie a poxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xielu; spravidla pôjde o diela, ktoré neboli nikdy zverejnené a boli objavené napríklad v osobných veciach zomrelého autora, pri reštaurovaní obrazu čx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxboli nikdy zverejnené oprávnene (neoprávnené zverejnenie je irelevantné vzhľadom na dané ustanovenie) a k tomuto dielu už uplynuli majetkové práva (xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xutora, teda nemôže ísť o diela napríklad anonymné, ktorých majetkové práva plynú zverejnením, keď-že ide o právo k predtým nezverejnenému dielu (pozrx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mala mať z tejto svojej činnosti aj určitý ekonomický prospech; preto jej zákon priznáva majetkové práva (nie osobnostné) k tomuto dielu v rozsahu, v akxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xmysle § 18 ods. 1 a 2 (pozri aj komentár k nemu);
-
právo autora na primeranú odmenu za nájom a vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela v zmysxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx k nemu);
-
právo autora na náhradu odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela podľa § 24 (pozri aj komentár k nemu).
4.
Právna vxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxciou, či sa ich vzdať. Vojčík (a kol., 2012, s. 98) zastáva názor, že aj majetkové práva vydavateľa k predtým nezverejnenému dielu sa správajú rovnako akx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Tůma (2007, s. 336) zastávajú opačný názor, vychádzajú z historickej metódy výkladu, podľa ktorej legislatívny pojem "rozsah práva" sa v tomto prípadx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxklad, ku ktorému sa v prípade vzniku xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxzičné oprávnenia nositeľa práv k predtým nezverejnenému dielu, urobil by tak výslovne v cit. ustanovení alebo by aspoň odkázal na primeranú aplikáciu xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxa žiadne podobné obmedzenia. Po ďalšie, ak by chcel zákonodarca obmedziť dispozičné oprávnenia nositeľa práv k predtým nezverejnenému dielu, stačilx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxždej jazykovej mutácii obdobná konštrukcia právnej normy. Z toho vyplýva, že výhradné majetkové práva k predtým nezverejnenému dielu priznáva zákonxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxosť. Napokon, účelom cit. ustanovenia je priznať určitý majetkový prospech osobe, ktorá sa odhodlá zverejniť dielo, ktoré predtým nikdy nebolo zverexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xverejniť dielo mohla prakticky ktorákoľvek fyzická, ba dokonca aj právnická osoba (pozri § 4), preto tieto majetkové práva nie sú nerozlučne späté s osxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxie týchto práv pri prevode na inú osobu, napríklad pri exekúcii práva na náhradu odmeny, najmä ak k realizácii daného práva nikdy predtým neprišlo.
5x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nasledujúceho po roku, v ktorom k zverejneniu diela prišlo (pozri § 22 a komentár k nemu).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Ustanovenie xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxlu má osoba, ktorá dielo zverejní vydaním, a to v rozsahu, aký prináleží pôvodnému autorovi diela, s výnimkou práv viažucich sa k osobe autora (§ 17). Ide x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (365/1992 Zb.)
Voľné dielo
KOMENTÁR
1.
Na dedenie autorských práv sa aplikujú ustanovenix x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx V zmysle § 462 OZ dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Autorský zákon v cit. ustanovení, ktoré je lex specialis voči § 462 OZ, uprxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxietnu dedičstvo, v takom prípade dedičstvo autorských práv nepripadne štátu, ale je potrebné skúmať, či autor bol výlučných autorom diela alebo či má sxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sa rozdelí podiel zomrelého medzi ostatných spoluautorov (pozri § 18 ods. 6 a komentár k nemu). Ak je autor výlučným autorom svojho diela, t.j. nemá ani xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy diela, tieto verejne rozširovať, vyhotoviť preklady diela, zaradiť dielo do súborného diela a pod.) bez toho, aby bol potrebný súhlas autora, resp. ixxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx odmeny.
3.
Z uvedeného vyplýva, že dielo sa môže stať voľným dvoma spôsobmi. Po prvé, uplynutím výhradných majetkových autorských práv k dielu (poxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x nemu). Po druhé, pred uplynutím výhradných majetkových práv autora, ak autor nemá dedičov a ani spoluautorov, ktorým by mohol pripadnúť jeho podiel na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxať ustanovenia § 17 ods. 3, t.j. nesmie si prisvojiť autorstvo k dielu a nesmie s dielom nakladať spôsobom znižujúcim jeho hodnotu, zároveň je povinný uvxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxri § 17 ods. 3 a komentár k nemu), a to aj po uplynutí výhradných majetkových práv k autorskému dielu.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Pod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xoľným aj tým, že majetkové práva k nemu počas ich trvania neprešli na dedičov.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
Súvisiace medzinárxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (príloha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xb. (autorského zákona) v souvislosti s řízením o dědictví, sp. zn. Cpj 337/83 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA252):
1. Autorxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uměleckých (autorského zákona), pokud nebyla relativizována, se nezařazují do aktiv dědictví (dnes zákon č. 618/2003 Z.z.).
Autorská práva ve smyxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx aktiv dědictví, neoceňují se, a to ani tzv. evidenční hodnotou. V důsledku toho se nezpoplatňují notářským poplatkem z dědictví, a to ani kdyby v budoucxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxstavitele, ani při stanovení výše podílů jednotlivých dědiců a nemají rovněž vliv na odpovědnost dědiců za dluhy ve smyslu ustanovení § 470 o. z.
2. V roxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx965 Sb.
Vzhledem k ustanovení § 29 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb. může přechod autorských práv zůstavitele na dědicxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvení § 141 jednacího řádu pro státní notářství nebo ve formě osvědčení podle ustanovení § 100 odst. 1 not. ř. anebo přímo v rozhodnutí podle ustanovení § 4x xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxe by šlo o spoluautory, přirostl by podíl zůstavitelův ostatním spoluautorům (§ 29 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb.).
Nesprávně proto státní notářství prx xxxxx x xx xxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xůstavitele se tu tedy stalo volným.
3. Věci, ve kterých, na kterých nebo jimiž autor vyjádřil výsledek své tvůrčí činnosti, jsou věcmi ve smyslu ustanoxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxtráty), mají být zařazovány do aktiv dědictví a zda má být zjišťována jejich obecná cena či nikoli.
Postup v této otázce má dopad na výši obecné ceny zůstxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxctví.
Ve věci sp. zn. 1 D 510/79 státního notářství pro Prahu 1 byly obrazy zůstavitele v jeho ateliéru oceněny ustanoveným znalcem, byly zařazeny do soxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxátního notářství pro Prahu 3 byla sice výtvarná díla zůstavitele sepsána a oceněna, jejich seznam byl uveden i v soupise aktiv, ale bez určení ceny s tím, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xx xxxx xp. zn. D 431/81 státní notářství v Lounech nezařadilo do aktiv dědictví sochy, o nichž jeden z dědiců zůstavitele tvrdil, že jsou v ateliéru zůstavitelex x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxxho zákona). Může být tedy vyjádřena autorem tak, že jejím výsledkem je určitá věc (např. obraz nebo socha), anebo tak, že její výsledek je na určité věci zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tak i věc ve smyslu občanského zákoníku. Autor může výsledek své tvůrčí činnosti vyjádřit i jiným způsobem; může např. literární dílo přednést anebo hxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxučasně vlastníkem věci, vztahují se na něho ustanovení autorského zákona jako na autora díla a ustanovení občanského zákoníku jako na vlastníka věci, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcí ustanovením autorského zákona.
Mezi autorským právem a dílem je úzká spojitost, která však neodůvodňuje závěr, že nelze ocenit věc, na které, ve ktxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxu na to, k čemu tyto věci slouží, popřípadě k čemu byl zůstavitelem určeny. Nelze jinak posuzovat ani věci, ve kterých, na kterých nebo kterými zemřelý auxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxvo k tomuto dílu přechází na jeho dědice, pokud dílo existuje v době smrti zůstavitele.
Pokud vzniknou pochybnosti o tom, zda jde o dílo, o celek díla či o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkými svazy. V řízení o dědictví státní notářství v takových případech uváží postup podle ustanovení § 127 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 25 not. ř.
4. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxch splatnost.
Postup státních notářství není dále jednotný v tom, které pohledávky autora [§ 12 odst. 1 písm. c) a § 14 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.] se zxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxkých smluv, uzavřených sice za života zůstavitele, když pohledávky v den jeho smrti nebyly dosud splatné.
Naproti tomu ve věci sp. zn. 4 D 2746/82 státnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 1 písm. c) zákona č. 35/1965 Sb. má autor právo na odměnu za tvůrčí práci, která mu podle ustanovení § 13 téhož zákona přísluší (s výjimkami uvedenxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxádání. Jde o majetková práva, která se v řízení o dědictví posuzují, pokud vznikla za života autora, stejně jako jeho jiný majetek. Otázka splatnosti taxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx práv plnění nebo mu byla vyplacena autorská odměna, posuzují se tato plnění jako jeho jiný majetek, jestliže nebyla v době smrti autora spotřebována (nxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxla až po smrti autora, není odměna za tvůrčí práci předmětem dodatečného projednání dědictví podle ustanovení § 47 not. ř. Nejde o pohledávku nebo příjex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxého spoluvlastnictví manželů jen v tom případě, že byly za trvání manželství a tohoto spoluvlastnictví autorovi vyplaceny nebo byly pro autora ochranxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtorem na základě majetkových práv vzniklých podle ustanovení autorského zákona.
Autorská díla nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželůx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda dílo bylo již autorem určeno k zveřejnění či nikoli. Také autorská práva [§ 12 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 35/1965 Sb.], pokud nebyla relativixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxo zákona]. Patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů jen v tom případě, že byly za jeho života a za trvání manželství a bezpodílového spoluvlastxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x). Stejně je nutné posuzovat i jiná plnění vyplývající z autorskoprávních vztahů. V obou případech je rozhodné, zda došlo k přijetí plnění za trvání manxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxat v rámci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví, poněvadž jde jen o pohledávky autora a nikoli o společné pohledávky. Teprve výnos z těchto pohlxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtnictví manželů. Tyto zásady uplatňuje státní notářství v řízení o dědictví i za platnosti nového znění ustanovení § 34 not. ř.
Autorské právo (§ 12 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxrými autor vyjádřil výsledek své tvůrčí činnosti a které jsou proto současně dílem ve smyslu autorského zákona, jsou věcmi svého druhu, neboť na dílo (a xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb.]. Jen se svolením autora lze dílo uveřejnit, zejména je vydat nebo jinak ho užít (§ 14 odst. 1 téhož zákona). Bez souhlxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xemohou být autorská díla předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 30/1984 Sbírky soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
Pokud byly ze společných prostředků obou manželů nebo z oddělených prostředků druhého manžela (nikoli autora) vynaloženy náklady spojené s tím, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xěta druhá, o. z.
K některým otázkám řízení o dědictví, sp. zn. Cpj 30/75 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA252):
Nejasnosti vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xpoluvlastnictví manželů pouze ty částky, které byly za trvání manželství již vyplaceny. I za nové právní úpravy lze použít závěr obsažený v rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xedním ze základních práv autora je právo s dílem nakládat [§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb.]. Bez souhlasu autora je dílo vyloučeno z právního obxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xdměny a náhrady, které byly za trvání manželství skutečně vyplaceny, tvoří bezpodílové spoluvlastnictví manželů (viz č. 42/1972 Sbírky soudních rozxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxžuje tá fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, ak sa nepreukáže niečo iné. Toto ustanovenie možno použiť aj v xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxe zvyčajným spôsobom, bude tvrdiť, že je autorom diela, musí toto svoje tvrdenie pred súdom dokázať (pozri aj § 56 a komentár k nemu). Má tzv. povinnosť dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xude hlásiť aj iný subjekt (v praxi sa bežne stáva, že autori zasielajú v zapečatených obálkach svoje dielo na svoju vlastnú adresu; vydajú dielo na vlastxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.). Ochrany autorstva v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať iba autor diela, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxmáhať ochrany jeho autorstva, ale prostredníctvom § 17 ods. 3 (pozri aj komentár k nemu) o postmortálnej ochrane, nie podľa § 56 ods. 1 písm. a) autorskéxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxých diel. Autorské diela sú však nehmotné statky a nie vždy sú zachytené na hmotnom substráte, preto nemožno vždy a za každých okolností označiť dielo mexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxm alebo pseudonymom autora, resp. k dielam, ktoré nie sú z rôznych dôvodov takto označené. V takom prípade sa za autora považuje fyzická osoba, ktorej mexx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxchitektov alebo Slovenská komora stavebných inžinierov.
5.
Ak príde k rozporu údajov autorstva na rozmnoženine diela a napríklad v registri orgaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxívnej správy, resp. registri diel komôr architektov a stavebných inžinierov xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xstanovenie § 55 (pozri komentár k nemu).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 618/2003 Z.z.
Úprava autorstva k dielu je založená na predpoklade, že za autxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xielo vytvoril, teda ten, kto tvorivú myšlienku vyjadril v osobitnej forme. Autorské právo za autora zásadne uznáva jeho tvorcu, teda vychádza zo zásadx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pričom dôkazné bremeno je na tom, kto sa za autora vydáva alebo sa svojho autorstva dovoláva. Na uľahčenie dôkaznej povinnosti a dôkazného bremena § 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15 ods. 1 Bernského dohovoru, a to s cieľom uľahčiť dokazovanie pri uplatňovaní medzinárodnej ochrany podľa tohto dohovoru; rozsahom § 54 korešponduxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxteľov súvisiacich práv.
V kontexte právnej domnienky autorstva (§ 54) treba zdôrazniť, že aj keď jej účelom je uľahčenie dokazovania pri uplatnení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx by zakladali hmotnoprávne nároky. Táto domnienka sa premieta aj do procesného postavenia; ak bude konkrétnej osobe svedčiť domnienka autorstva, tak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Uvedená domnienka sa vzťahuje na uverejnené aj neuverejnené diela, pokiaľ došlo k ich zachyteniu na hmotnom substráte (objektívne vyjadrenie v hmoxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxukovo, pohybom a pod.). Uvedenie mena však nie je podmienkou ochrany. Z tohto hľadiska má uvedenie mena povahu čisto fakultatívnu; neuvedenie mena má zx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxla alebo či postačuje, aby bolo meno uvedené aspoň na jednom exemplári, možno v kontexte sledovaného účelu uviesť, že postačujúcim by malo byť uvedenie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx autora sa doktrinálne vykladá nie vo vzťahu k miestu xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxo podmienke, zakladá uvedenú právnu domnienku; ak označenie tejto podmienke vyhovuje, je bezpredmetné, na akom mieste sa nachádza.
Ustanovenie txxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx oprávnený s dielom nakladať. Keďže nie každé dielo, resp. každý jeho exemplár je označený menom autora/pseudonymom a takisto nie každé dielo je objektxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxistujúce registre diel (iných predmetov ochrany) organizácií kolektívnej správy alebo využiť iné verejné registre/zoznamy diel (iných predmetov oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdonym, pričom správca registra garantuje správnosť údajov v registri; keďže aj v tomto prípade ide o domnienku vyvrátiteľnú, nemožno vylúčiť preukázxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie architektonických diel [§ 24 ods. 2 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebnýxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xutorstva pri verejnom obstarávaní; investor/používateľ architektonického diela potrebuje hodnoverný údaj o autorstve, aby mohol na účely verejnéxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaní].
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx3/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii;
smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 20xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxálnych diel (č. 365/1992 Zb.)
Audiovizuálne dielo
KOMENTÁR
1.
Citované ustanovenie upravuje vyvrátiteľnú domnienku autorstva k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnými vyvrátiteľnými domnienkami autorstva uvedenými v ustanovení § 54 (pozri komentár aj k nemu), t.j. v prípade rozporu domnienky podľa § 54 a § 55 nxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxely zápisu vyhlásení o audiovizuálnych dielach a o právach k takým dielam. Tento zoznam vedie Medzinárodný register audiovizuálnych diel, ktorý je spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxenia, sa tieto vyhlásenia o audiovizuálnych dielach považujú za pravdivé, kým sa nepreukáže opak. To neplatí, ak je toto vyhlásenie:
-
v rozpore s auxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxlneho diela bola vyhlásená právnická osoba, keďže v zmysle § 6 ods. 1 môže byť autorom diela iba osoba fyzická;
-
v rozpore s iným vyhlásením zapísanxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.
Prihláška na zápis vyhlásenia o audiovizuálnom diele sa podáva na predpísanom tlačive v anglickom alebo francúzskom jazyku. V prihláške mxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxv a opis diela. Zápis je publikovaný v Úradnom vestníku, ktorý vydáva Medzinárodný register.
4.
V zmysle § 5 zákona č. 212/1997 Z.z. je výrobca slovxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxom určeným v prílohe 2 tohto zákona (Slovenskej národnej knižnici, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovenskému filmovému ústavu a Slovenskej knxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu audiovizuálneho diela, ak sa autori nedohodnú s týmto výrobcom inak; môžu napríklad vylúčiť výkon niektorých alebo aj všetkých výhradných majetkovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xložených do výroby originálu audiovizuálneho diela. Predpokladom výkonu výhradných majetkových autorských práv výrobcom audiovizuálneho diela jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základe vyvrátiteľnej právnej domnienky v cit. ustanovení, ak niet inej dohody). Táto licenčná zmluva musí byť odplatná; dikcia ustanovenia ako lex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xráv autora (v zmysle ods. 2), a to:
-
právo použiť toto dielo v znení pôvodnom;
-
právo použiť toto dielo v znení spracovanom (spracovanie je taxatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xdeliť sublicenciu tretej osobe;
-
právo na zverejnenie audiovizuálneho diela;
-
právo uviesť na verejnosti audiovizuálne dielo pod svojím mxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aplikáciu § 50 zostáva právo autora na uvedenie jeho mena na diele zachované.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 84/2007 Z.z.
Ustanovenie, ktoré v plaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xedzinárodnom zápise audiovizuálnych diel publikovaného v Zbierke zákonov pod č. 365/1992 Zb., sa dopĺňa o ďalšie súvisiace ustanovenia, ktorými našx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x odôvodnenia k rozhodnutiu Súdneho dvora vo veci C-61/05 z 13. júla 2006, ktoré sa dotýka transpozície smernica 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxu audiovizuálneho diela (prvý záznam/master), ktorý nadobudol od autorov práva na vyhotovenie tohto originálu (prvého záznamu), má právo na ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diela (prvý záznam/master) sa dispozitívne ustanovuje, že výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva (tzn. že medzi autorom x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrov na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela; výrobcovi originálu audiovizuálneho diela ako výrobcovi originálu zvukovo-obrazového záznaxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnku, výrobca originálu audiovizuálneho diela získaním súhlasu od autorov diela na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela, za predpokladu, že xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxsť bez ďalšieho použiť toto audiovizuálne dielo (či už sám alebo udeliť inému súhlas na použitie) v rámci jeho exploatácie. Výrobcovi originálu audiovxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxtorstvo k dielu, právo rozhodnúť o zverejnení, právo na nedotknuteľnosť diela; § 17 ods. 1 písm. d)]. V tomto kontexte sa primerane použije § 50 ods. 3, poxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxím diela, ako aj s tým, aby výrobca uvádzal dielo na verejnosti aj pod svojím menom/názvom; keďže pri použití § 50 ods. 3 sa postupuje len primerane, právx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxvnej domnienky (právo na zverejnenie diela a označenie diela menom). Ide tu však o dispozitívnu úpravu, ktorá umožňuje dohodou medzi výrobcom a autorox xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxahu (§ 57).
Z hľadiska praxe možno predpokladať, že ak je už splnená zákonná požiadavka písomného súhlasu na vyhotovenie originálu audiovizuálnehx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x 6 zákona č. 35/1965 Zb. v znení neskorších predpisov).
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxávne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel, týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysiexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxsiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;
smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (č. 133/1980 Zb.);
Všeobecný dohovor o autorskom práve (č. 134/1980 Zb.);
Dohodx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxvor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/1992 Zb.);
Dohovor o počítačovej kriminalite (č. 137/2008 Z.z.)
JUDIKATÚRA
Súdny dxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxch záznamov do vnútroštátneho práva si Portugalská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 ods. 1 smernice Rady 92/100/EHS z 1xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxj zaplatiť odmenu umelcom, ktorí postúpili svoje právo na nájom, Portugalská republika nedosiahla súlad s článkom 4 smernice 92/100, zmenenej a doplnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xroti Petrusovi van der Letovi:
Ustanovenia článkov 1 a 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s článkaxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxorskými právami v oblasti duševného vlastníctva a článkom 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany auxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx (právo na rozmnožovanie, právo na satelitné vysielanie a akékoľvek iné práva na verejné rozširovanie formou sprístupňovania), patria zo zákona priaxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxva priznáva zo zákona a výlučne výrobcovi daného diela.
Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom ponecháva možnosť ustanoviť domnienxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxjné rozširovanie formou sprístupňovania), na výrobcu filmového diela, pokiaľ táto domnienka nemá nevyvrátiteľný charakter, ktorý vylučuje možnosx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxa zo zákona, priamo a pôvodne nárok na primeranú kompenzáciu v zmysle článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 na základe takzvanej výnimky pre rozmnožxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnu, ktoré patria hlavnému režisérovi filmového diela, či už by bola táto domnienka vyjadrená nevyvrátiteľným spôsobom alebo by na ňu bolo možné uplatnxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, pričom dané ustanovenie vymenúva exemplifikatívne niektoré zložky osobnosxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnostného práva. V takom prípade prichádza do úvahy paralelné použitie právnej ochrany podľa autorského zákona aj podľa Občianskeho zákonníka.
3.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxdy určuje Občiansky zákonník (v § 442a, § 458a), na ktorý autorský zákon odkazuje.
4.
Občiansky súdny poriadok je právny predpis, ktorý upravuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx záujmom fyzických alebo právnických osôb. Možno skonštatovať, že takmer celý Občiansky súdny poriadok vlastne zabezpečuje právnu ochranu právam a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé a právnické osoby dobrovoľne. Osobitne si zaslúžia pozornosť dva procesné právne inštitúty upravené v druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxcesný inštitút predbežného opatrenia upraveného v § 74 a nasl. OSP a procesný inštitút zabezpečenia dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxého vlastníctva v zmysle § 7 tohto zákona nezapíše do registra ochranných známok také označenie, ktorého použitím by mohlo byť dotknuté autorské právx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxstnoprávnu ochranu autorského práva upravuje Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 283 TZ upravuje skutkovú pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze.
7.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Priestupku na úseku kultúry sa dopustí okrem iného aj ten, kto neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon.
8.
Samotný axxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxzať najmä z obsahu autorského práva. Totiž výkonom výhradných osobnostných a výhradných majetkových autorských práv inou osobou ako autorom alebo osxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxgitimované subjekty) domáhať na súde žalobou. Tieto autorskoprávne delikty možno rozdeliť z rôznych hľadísk, napríklad na delikty ohrozujúce a delixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxk 1 citovaného ustanovenia uvádza, čoho sa aktívne legitimované subjekty môžu na súde domáhať, ak niekto neoprávnene ohrozí alebo zasiahne do autorskxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
Určenie autorstva podľa ods. 1 písm. a) cit. ustanovenia sa môže domáhať iba fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je autorom diela (pozri aj § 54 a 55 a kxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx x xxlobu inú. Občiansky súdny poriadok neobsahuje taxatívny výpočet jednotlivých druhov žalôb. Žalobca je povinný v určovacej žalobe podľa § 80 písm. c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxe takýto právny záujem prezumuje samotný zákon, keď umožňuje podanie takejto žaloby. Ak by však iná osoba ako tá, ktorá tvrdí, že je autorom diela, podalx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xáujem má táto osoba na určení autorstva. Výnimku predstavujú iba osoby, ktoré sa domáhajú určenia autorstva po smrti autora v rámci tzv. post-mortálnex xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxorského zákona.
xxx
xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráva. Tento zdržovací (negatórny) nárok smeruje voči ohrozovaciemu deliktu, keďže autorské právo je ním zatiaľ iba ohrozené, nie porušené. Aby bol žaxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxrozovania. Autorský zákon neuvádza ani demonštratívny výpočet, čo možno považovať za ohrozenie autorských práv. Inšpiráciu možno nájsť v českom autxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxercie a inej reklamy. Táto žaloba má mať preventívny charakter na rozdiel od nasledujúcej žaloby [pod písm. c)], pretože k samotnému porušeniu práv (k dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxbec prišlo.
12.
Odsek 1 písm. c) cit. ustanovenia predstavuje zdržovací (negatórny) nárok v podobe zákazu porušovania autorských práv. Ide o tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxlobca žiada súd, aby porušiteľovi zakázal pokračovať v konaní, ktorým zasahuje neoprávnene do autorských práv, ako príklad možno uviesť zákaz šíriť pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxs. 2 a komentár k nemu). Aj v tomto prípade platí, že ne- oprávnený zásah do autorských práv musí v čase podania žaloby na súd trvať alebo hroziť aspoň opakxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxl by žalobca urobiť späťvzatie žaloby (aspoň v tej časti, v ktorej žiada o zdržanie sa konania, ktorým sa ohrozujú alebo porušujú autorské práva), inak bxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxy (pozri § 154 OSP). Avšak náhradu trov konania možno prisúdiť žalovanému za to, že žalobca bol nútený svoje právo uplatniť na súde (pozri § 146 ods. 2 OSP)x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xhrozovania alebo porušovania autorských práv sa možno domáhať nielen proti priamemu ohrozovateľovi alebo porušiteľovi autorského práva, ale aj vočx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxx 1 písm. d) cit. ustanovenia garantuje nárok aktívne legitimovaného subjektu na informácie. Autor, resp. iná oprávnená osoba sa môžu domáhať poskytnuxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxe týchto rozmnoženín, napodobenín a služieb a totožnosti osôb, ktoré sa na neoprávnenom zásahu priamo alebo nepriamo podieľali. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Získané informácie plnia preventívnu funkciu, t.j. mali by autorovi, resp. inej oprávnenej osobe xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autorského práva, ale aj od ďalších osôb (ods. 3 cit. ustanovenia), a to držiteľa rozmnoženiny alebo napodobeniny diela, užívateľa služby porušujúcex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xsobu zúčastnenú na výrobe, spracovaní, distribúcii rozmnoženiny, napodobeniny diela alebo služby porušujúcej autorské právo. Aj ods. 3 cit. ustanoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxľko podrobný, že jeho prípadné rozšírenie bude skôr výnimočné, nie však nemožné.
16.
Odsek 1 písm. e) cit. ustanovenia umožňuje domáhať sa odstránxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxla neoprávneným zásahom. Ide o nárok reštitučný, ktorým sa žalobca domáha uvedenia do pôvodného stavu, napríklad stiahnutie diel z výstavy, ak autor nxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx na preklad, vrátane zničenia neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela, jej stiahnutia z obehu, zničenia materiálov, nástrojov, pomôcok použitýxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xožno domáhať vtedy, ak neoprávnený zásah do autorských práv spôsobil nežiaduce následky, a to aj v prípade, že neoprávnený zásah v podobe ohrozenia alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je Občiansky zákonník. Právna teória rozumie pod pojmom ujma majetkovú ujmu (škodu, t.j. skutočnú škodu a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí § 442a ods. 2 OZ (náhrada škody) a § 458a OZ (vydanie bezdôvodného obohatenia). V prípade náhrady škody ide o subjektívnu zodpovednosť za škodu, t.j. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xj zavinenie, a to nedbanlivosť alebo úmysel. Právo na náhradu škody sa premlčuje v dvojročnej subjektívnej lehote (t.j. od kedy sa oprávnený subjekt doxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxo na náhradu škody premlčuje v desaťročnej premlčacej objektívnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Ak nemožnx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxma podľa § 442a OZ sa uhrádza formou ospravedlnenia alebo zverejnenia rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xa jeho vydanie premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, najneskôr sa toto prxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdôvodného obohatenia, § 458a OZ odkazuje na primerané použitie § 442a ods. 2 OZ, t. j mala by sa určiť vo výške odmeny, ktorá je za získanie takej licencie xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo obohatenia v novom ustanovení písm. g), a to vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie s obdobnými zmluvnými podmienkami v čaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xZ sa teda vo veciach porušenia autorských práv viac aplikovať nebude (pre práva priemysleného vlastníctva však § 458a OZ platí naďalej).
19.
Odxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxmenu podľa § 18 ods. 7 AZ, právo na náhradu odmeny podľa § 24 AZ, právo na odmenu za káblovú retransmisiu diela podľa § 18 ods. 2 písm. h) a pod. (bližšie pozrx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrý vytvára rezervný fond na tieto účely podľa tohto zákona (napr. AGICOA Europe Slovensko).
20.
Ak však dielo autora bolo použité neoprávnene, napxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej správy, resp. inej osoby tvoriacej rezervný fond podľa tohto zákona aj náhradu škody či vydania bezdôvodného obohatenia od neoprávneného užívatxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnej licencie alebo osobe, ktorej bol zverený výkon majetkových práv autora na základe zákona (pozri § 57 a komentár k nemu).
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xo o stiahnutie a zničenie neoprávnene vyhotovených rozmnoženín diela.
Novým spôsobom sa riešia aj otázky súvisiace s dovozom a vývozom tovaru, ktoxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxlné predpisy nezahŕňajú niektoré aspekty podstatné pre autorskoprávnu ochranu, a to najmä informačnú povinnosť colných orgánov vo vzťahu k autorom axxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxiach proti porušovaniu duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru (v súčasnosti zákon č. 200/2004 Z.z. - pozn. autora), dopĺňx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx9/ES, zmluve WIPO o autorskom práve, ako aj dohode TRIPS.
V niektorých krajinách je do autorskoprávnych úprav zahrnutá aj úprava procesných prostrxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xprava procesných prostriedkov na uplatnenie práv duševného vlastníctva, ktorá by presahovala kompetencie Ministerstva kultúry SR.
Ustanoveníx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxne vypočítavajú nároky proti porušeniu, ako aj ohrozeniu autorského práva. V písmene a) sa výslovne uvádza právo autora domáhať sa určenia svojho autoxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxistencie právneho vzťahu alebo práva v zmysle žaloby na určenie podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku so všetkými z toho plynúcimi dôsledkaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxedky ochrany, ako je nárok zdržovací, odstraňovací a satisfakčný. V písmene b) sú obsiahnuté rôzne formy zdržovacieho nároku, a to v závislosti od povaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxutie údajov o pôvode neoprávnene zhotovených rozmnoženín, o spôsobe ich použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa zúčastnili na tomto neoprávnenom zhotoxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xožné využiť najmä v prípadoch, keď dotknutej osobe chýba nielen dôkaz, ale aj dostatok informácií na určité tvrdenie. Nárok na odstránenie následkov pxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlatnenia tohto nároku je trvanie následkov, aj keď porušenie samo osebe už trvať nemusí. Náhrada nemajetkovej ujmy podľa písmena e) [v súčasnosti písmx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxstačujúce. Pri určení výšky sa prihliada na závažnosť vzniknutej ujmy, ako aj na okolnosti, za ktorých k zásahu do práva došlo. Strany sa na výške zadosťxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxške zadosťučinenia nedohodnú, určí ju súd (podľa uvedených kritérií). V odseku 2 tohto ustanovenia sa súdu umožňuje priznať autorovi na jeho návrh práxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx aj nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia podľa osobitných predpisov. Navrhovanou úpravou sa opúšťa koncepcia absolútneho nároku xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxávneného použitia diela prichádza do úvahy vydanie bezdôvodného obohatenia, ale aj náhrada škody (zisku); v trestnom konaní sa vydanie bezdôvodného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx spresňujú v kontexte komunitárneho práva; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa transpxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxčianskeho súdneho poriadku. Transponovanie nárokov precizuje doterajšiu úpravu, najmä v nadväznosti na inštitút práva na informácie. Náhradu ujmy xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxť práv duševného vlastníctva.
Súvisiace ustanovenia autorského zákona
Súvisiace vnútrošxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Súvisiace európske právne predpisy
smernica Rady č. 93/83/EHS o koordinácii uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti;
smernica Európskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxhrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
Súvisiace medzinárodné právne predpisy
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxha 1C oznámenia č. 152/2000Z.z.);
Zmluva WIPO o autorskom práve (č. 189/2006 Z.z.);
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (č. 365/19xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx001 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA252):
I. Za neoprávnené nakladanie s dielom v zmysle ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného záxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxa si autorstva k dielu, aj akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora v tých prípadoch, v ktorých súhlas je potrebný. Preto konanie, na základe ktorxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxrského práva podľa § 152 ods. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx považovať aj miesto, kde došlo k uzatvoreniu zmluvy o vydaní (vytlačení) diela, jeho vytlačeniu a následnému rozširovaniu diela v rozpore s predpismi xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx