563/2009 Z.z.

Zákon o správe daní (Daňový poriadok) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
Komentáre (5)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
(všeobecne)
1.
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky dňa 23. decembra 2009. Do termínu nadobudnutia účinnosti v rámci legisvakančnej doby, t.j. do 1. januára 2012 bol štyrikrát novelizovaný, doxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony- čl. I (schválený v Národnej rade Slovenskej republiky 14. septembra 2011);
-
zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx6/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znexx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky 13.septembra 2011);
-
zákonom č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov - čl. III (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxbnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - čl. VIII (schválený v Národnej rade Slovenskej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony - čl. VII (schválený v Národnej raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - čl. III (schválený v Národnej rade Slovenskej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Podľa tohto zákona dochádza k zlúčeniu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstvx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxd a colný úrad spolu s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky tvoria finančnú správu, na čele ktorej je prezident finančnej správy. Vzhľadom na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti daní, poplatkov a colníctva.
3.
Daňový poriadok je procesným predpisom, ktorý upravuje postupy pri výkone správy daní, prostredníctvom kxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx na strane jednej a postupy daňového subjektu na strane druhej, a to v ich vzájomnej súvislosti.
4.
Daňovým poriadkom sa ruší zákon SNR č. 511/1992 Zbx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx nového procesného zákona (napr. daňové exekučné konanie). Na základe skúseností z praxe a rozsudkov súdov boli však mnohé postupy zmenené (napr. daňoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účet daňového subjektu alebo nulitné rozhodnutie.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Národná rada Slovenskej republixx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
K § 1
1.
Medzi základné a všeobecné ustanovenia patria predmet a rozsah pôsobnosti tohto procesného zákona. Predmetom úpravy daňového poriadku jx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxsom, to znamená, že daňový poriadok sa použije len v prípade, ak iný hmotnoprávny daňový zákon neobsahuje úpravu správy daní, ktorá je odlišná od úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxväť je aj k dnešnému dňu účinných.
2.
Zároveň sa ustanovuje, že ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na osobitný odvod vybraných finančnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxové subjekty, ak ale banka má sídlo mimo tohto daňového úradu správcom odvodu je príslušný daňový úrad, v pôsobnosti ktorého má banka sídlo.
3.
Novelx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvuje v čl. III s účinnosťou od 1. septembra 2012, že ustanovenia daňového poriadku sa primerane použijú aj na osobitný odvod z podnikania v regulovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je daňový úrad a Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty príslušný na správu dane z pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to v § 3 cit. zákona. Ide o osobu, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti na základe vydaného povolenia, licencie alebo oprávnenia podľa osobitných prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxkých komunikácií
5.
farmácie
6.
poštových služieb
7.
dopravy na dráhe
8.
verejných vodovodov a verejných kanalizácií
9.
leteckej dopxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxe Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
5.
Výšku a spôsob platenia osobitného odvodu ustanoxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxx xxxxx
x x x
xx
x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxžívajú v zákone.
2.
Správa daní - správou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxplatkov.
3.
Daň je základným pojmom a okrem dane podľa hmotnoprávnych daňových zákonov na účely tohto zákona zahŕňa aj úrok z omeškania, úrok a pokutx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxavebné odpady ustanovený zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4.
Pod daňovým konaním sa roxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
5.
Daňový preplatok je suma, ktorú uhradil daňový subjekt alebo iná osoba, a táto platba prevyšuje splatnú daň.
6.
Daňová pohľadávka je pohľadávkx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
8.
Pod oznamovacou povinnosťou sa rozumie povinnosť daňového subjektu, prípadne aj inej osoby oznamovať skutočnosti alebo zmeny, ktoré vyplývaxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeného správcovi dane, zamestnanca správcu dane a registračnej povinnosti. Samotného daňového dlžníka definuje daňový poriadok v § 11 v ods. 6 písm. d)x
x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x x x
xx
x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxkrétny obsah, sú právne záväzné a podľa nich sa daňová správa riadi v daňovom konaní a aj pri iných činnostiach.
2.
Zásada zákonnosti v ods. 1
Ide o poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x x xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Zároveň xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxe rozumie subjektívne právo daňového subjektu, ktoré mu vyplýva z tohto procesného zákona alebo z hmotnoprávneho daňového predpisu. Pod pojmom právox xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnú ochranu.
3.
Zásada úzkej súčinnosti správcu dane s daňovými subjektmi v ods. 2
Správca dane má postupovať pri správe daní v úzkej súčinnosti s dxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxy, aby ho tieto čo najmenej zaťažovali. Ak tak ustanoví zákon, správca dane má povinnosť oboznamovať daňové subjekty a iné osoby o procesných právach a pxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxedmetom správy daní a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane. Daňové subjekty majú zákonnú povinnosť spolxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Táto zásada úzko súvisí so zásadou rýchlosti a hospodárnosti. To znamená, že správca dane by mal viesť akúkoľvek činnosť alebo daňové konanie hospodárxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xbytočných prieťahov, a zároveň aby konanie prebiehalo hospodárne s použitím najvhodnejších prostriedkov.
4.
Zásada voľného hodnotenia dôkazox x xxxx x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxliadať na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo. Správca dane dôkazy predložené daňovým subjektom hodnotí podľa svojho uváženia. Voľné hodnotenie dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
presnosť zistení.
Úplnosť a pravdivosť znamená povinnosť správcu dane zistiť všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či budú v prospech alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxný stav musí zodpovedať skutočnosti.
5.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Správa daní je teda neverejná, okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje (napr. úkony vykonávané v daňovom exekučnom konaní - súpis hnuteľných vecí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xákonné podmienky na vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky. Správca dane napr. rozhoduje o
-
povinnostiach daňových subjektov podľa hmotnopxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxm subjektom priznané určité práva;
-
zrušení rozhodnutí, ktorými boli daňovým subjektom priznané ich práva.
7.
Zásada neformálnosti v ods. 6
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxňových subjektov v ods. 7
V podstate ide o premietnutie ústavnej rovnosti všetkých daňových subjektov pred zákonom. T o znamená, že všetky daňové subjxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxtate ide o vzájomné prepojenie odseku 2 a odseku 8.
10.
Na základe zásady podľa odseku 9 má správca dane uplatňovať pri rozhodovaní taký postup, aby v sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy daní nemožno chápať izolovane. Naopak, existujú medzi nimi vzájomné prepojenia a súvislosti.
12.
V základných zásadách správy daní v § 3 ods. 4 je xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o správe xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxnovenia doplnila veta: "Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy". Je to predovšetkým z toho dôxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi zisťovaní a preverovaní skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane. Zverejňovaním takýchto záznamov by mohlo dôjsť aj k únikom informácií x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxra 2014 sa doplnil odsek 6 v prvej vete o slovo "zistenie" a o novú vetu v nadväznosti na iniciatívy Slovenskej republiky v boji proti daňovým únikom, najmx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxkania v nespolupracujúcich, resp. off shore jurisdikciách, ako aj na odporúčanie Európskej komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxona účinného do účinnosti tejto novely sa dopĺňa slovo "zistenie", čo znamená, že pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia druhej vety je umožniť správcovi dane neprihliadať pri správe daní napríklad na umelé transakcie a štruktúry vytvorené za účelom neželanej optimalxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxé zvýhodnenie možno rozumieť neoprávnené uplatňovanie si nárokov vyplývajúcich z daňovej legislatívy, napr. nezdaniteľná časť základu dane, uplatxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxneniu a pod.
§ 4
Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní
K § 4
1.
V tomto ustanovení sa určuje správca dane, ktorým pre jednotlivé druhy daxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx:
-
zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo obec (ďalej len "zamestnanxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxupni rozhoduje Finančné riaditeľstvo SR;
-
daňový subjekt - osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto procesného zákona alebo hmotnoprávneho xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxej podstaty, ručiteľ, poddlžník).
Ustanovenie definuje osoby zúčastnené na správe daní. Účastníkom správy daní môže byť len daňový subjekt alebo inx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xozhoduje vždy, ak vydá rozhodnutie finančné riaditeľstvo a je možné voči rozhodnutiu finančného riaditeľstva uplatniť opravný prostriedok.
4.
Zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxiadať od daňových subjektov a iných osôb, ktoré sú zúčastnené na správe daní, doklad totožnosti. Dôvodom doplnenia predmetného paragrafu je zabezpečxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti sú správou daní dotknuté.
§ 5
Používanie jazyka pri správe daní
K § 5
1.
Pri správe daní sa xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektu vyhotovené v inom ako v štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu dane predložené, spolu s úradne overeným prekladom.
2.
V zákonom ustanovenýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxe aj na Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo financií SR, ak postupujú podľa tohto zákona alebo hmotnoprávnych xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov a zákonom č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z.z.
§ 6
Vecná príslušnosť
K § 6
1x
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xecná príslušnosť je potrebné vo všeobecnosti rozumieť príslušnosť správcu dane na celú správu daní. Vecná príslušnosť bola a aj je upravená v hmotnoprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poriadok určuje, že vecne príslušným je daňový úrad.
3.
Ak vzniknú pochybnosti o určení vecnej príslušnosti medzi daňovým úradom a colným úradom, uxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxislúcha.
§ 7
Miestna príslušnosť
K § 7
1.
Miestna príslušnosť sa riadi hmotnoprávnymi daňovými predpismi, a ak nie je v týchto zákonoch upravxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx osobu jej sídlom a
-
pre fyzickú osobu jej trvalým pobytom.
2.
Pri určení miestnej príslušnosti sa vychádza z § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxo sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xapísanej v obchodnom registri ( § 7 a § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka), inak miestom, kde vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.
3.
Ak nie je možné uxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx sú vecne príslušné daňové úrady, alebo Colný úrad Bratislava, ak ide o daň, na správu ktorej sú príslušné colné úrady. Zároveň sa ustanovilo, že ak vznikxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnúť Finančné riaditeľstvo SR.
4.
Z uvedeného je zrejmé, že miestna príslušnosť je upravená základnými všeobecnými kritériami:
-
bydlisko;
x
xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxx xx xxxxé miestnu príslušnosť určiť, je určený daňový úrad a colný úrad priamo zo zákona, prípadne o nej rozhodne Finančné riaditeľstvo SR.
Z tohto dôvodu by nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxnie
K § 8
1.
Miestnu príslušnosť možno delegovať na základe návrhu daňového subjektu alebo na základe podnetu správcu dane. Daňové subjekty v praxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxcu dane môže dôjsť k delegovaniu miestnej príslušnosti, ak sa napr. daňový subjekt v mieste svojho trvalého bydliska nezdržuje a svoju podnikateľskú čxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxestnej príslušnosti posudzuje druhostupňový orgán, pričom prihliada predovšetkým na to, či návrh je opodstatnený. Rozhodnutie o delegovaní sa doruxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xane. Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku fyzická osoba, ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí byť zastúpená zákonným zástuxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutím správca dane.
2.
Ak má zástupca daňového subjektu trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu EÚ, nevyžaduje sa plnomocenstvo s úradxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxadať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.
3.
Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník sa môžu dať zastupovať zástupcxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxdzené). Pokiaľ rozsah plnomocenstva nie je jednoznačne vymedzený, v záujme právnej istoty sa považuje za všeobecné. Plnomocenstvo sa udelí písomne, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatniť len daňový poradca alebo advokát. Je to z toho dôvodu, že v praxi sa často daňové subjekty dali zastupovať zástupcom a ten inými osobami na záklaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxo zástupcom, ani s daňovým subjektom. Takáto situácia sa nepredpokladá v prípade daňového poradcu alebo advokáta.
4.
V odsekoch 4 a 5 sa ustanovuje, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe ustanovenie spresnené v tom smere, že sa ustanovilo, odkedy je účinné voči správcovi dane odvolanie, resp. výpoveď plnomocenstva, a to odo dňa ich dorxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxviť zástupcu aj tomu, koho pobyt nie je známy (napr. pobyt v zahraničí), alebo komu sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxný zástupca musí s takýmto plnomocenstvom súhlasiť.
6.
Na základe poznatkov z praxe sa tiež ustanovilo, že keď správca dane nevie určiť daňovému subxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxmu daňových poradcov. V tomto prípade sa súhlas navrhnutého zástupcu nevyžaduje.
7.
Obdobne je možné tento postup použiť aj pri právnickej osobe (oxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxmnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa.
8.
Podľa odseku 8 nie je vylúčexxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvého subjektu. Konanie daňového subjektu má prednosť pred konaním zástupcu v prípade, ak by napr. aj daňový subjekt, aj jeho zástupca vystupovali v konxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektov (napr. spoluvlastníci), títo sú povinní na účely správy daní zvoliť si spoločného zástupcu. Ak tak neurobia ani na výzvu správcu dane, určí rozhxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx má bydlisko alebo sídlo mimo územia členského štátu EÚ, si musí zvoliť zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území SR, inak sa písomnosti sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx zástupcu
K § 10
1.
Ustanovenie oprávňuje správcu dane a druhostupňový orgán, aby rozhodnutím vylúčil zástupcu nielen z daňového konania, ale aj zx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxkonodarca prihliada na zabezpečenie odbornosti v daňovom konaní na strane daňového subjektu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Rozhodnutie sa dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx je zástupcom daňový poradca, advokát, alebo ak ide o spoločného zástupcu (napr. pri dani z nehnuteľností), alebo ak ide o zástupcu na doručovanie písomxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke osoby.
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu odborníkov. To znamená, že od 1. januára 2015 neplatí ustanovenie o zastupovaní len jedného daňového subjektu u jedného správcu dane zástupcom, ak nexxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx zástupcu alebo ak išlo o zástupcu na doručovanie písomností. Vypustením odseku 3 v § 10 daňového poriadku došlo k zrovnoprávneniu všetkých odborne spxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx
x § 11
1.
V tomto ustanovení sa definuje daňové tajomstvo ako informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, teda nielen v daňovom konanxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu, o bankových úveroch a pod.).
2.
Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto s ním prišiel do styku, resp. každý, kto sa ho dozvedel. To znamenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxvedeli informáciu tvoriacu daňové tajomstvo. Správca dane je povinný poučiť daňové subjekty a iné osoby o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjomstva.
4.
Podľa odseku 7 sa za porušenie daňového tajomstva nepovažuje sprístupnenie daňového tajomstva na základe písomného súhlasu toho daňxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxíkov;
-
zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bola poskytnutá úľava;
-
zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol povolený xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x inom členskom štáte na daň z pridanej hodnoty alebo na spotrebnú daň;
- potvrdenie pre daňový subjekt o stave jeho osobného účtu.
5.
Toto obmedzenie xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsúdený.
6.
V odseku 8 sú uvedené osoby, ktoré môžu daňové tajomstvo sprístupniť alebo oznámiť. Týmito osobami sú riaditeľ daňového úradu, riaditeľ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xnamená, že orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady a colné úrxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenčnému centru finančnej správy a nahradiť ho Kriminálnym úradom finančnej správy, ktorému je na účely plnenia svojich úloh potrebné sprístupniť daňxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xaňových subjektov, čím sa zníži administratívna náročnosť správcov dane (správcovia dane mesačne odpovedajú na cca 9 500 žiadostí súdnych exekútoroxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxovým subjektom, len ich zapisuje do svojho registra na základe oznámenia banky alebo daňového subjektu. Ďalším dôvodom navrhovanej úpravy je aj skutoxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo súdnemu exekútorovi na účely získania úhrady daňového nedoplatku, a to pri výkone záložného práva iným záložným veriteľom, pričom správca dane je roxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxávaní podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxožným veriteľom, pričom správca dane je rovnako v postavení záložného veriteľa,
-
Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci plnenia jxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy je potrebné mať k dispozícii aj údaje od správcu dane napr. o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti na účely výkonu auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xôvodu zrušenia Nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a jeho nahradenia xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxťou od 1. augusta 2013 sa zákonom č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxy a ropných výrobkov a Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na účel výkonu štátnej správy a plnenia ich úloh podľa tohto zákona prístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxého tajomstva nepovažuje za porušenie daňového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxsťou od 1. januára 2014 sa odsek 6 dopĺňa novými písmenami ap), ar) a as) z dôvodu sprístupnenia daňového tajomstva orgánom v súvislosti s plnením ich úlox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxé za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie. Ide o Ministerstvo financií Slovenskej repuxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgány, ktorých pôsobnosť upravuje § 6 až § 11 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxgionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a prostriedky štátneho rozpočtu a prostriedky z Európskeho fondu pre rybné hospodxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxtvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zabezpečenie úkonov podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 575/2001 Z.z. o organixxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Táto kompetencia bola s účinnosťou ox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmacie (tak, ako tieto informácie využívali ekonomickí diplomati v čase, keď boli podriadení Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky), hlavxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxentácii slovenskej rozvojovej pomoci so zapojením podnikateľských subjektov, pri vytváraní podnikateľských konzorcií na projekty v medzinárodnox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxoluprácu, resp. zahraničných ciest ústavných činiteľov štátu spojených s vyhľadávaním nových obchodných príležitostí pre slovenské podnikateľskx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xaňové tajomstvo pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na účely vykonávania zisťovania vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov.
17.
S účinnosťou od 1. augusta 2014 sa zákonom č. 213/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/200x xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxeku 6 doplnením ďalšieho písmena at), čím dochádza k rozšíreniu uvedeného taxatívneho zoznamu subjektov o ďalšie dva subjekty, ktorým oznámenie alebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxo ústavného zákona má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povinnosť vykonávať činnosti, ku ktorým je potrebné zabezpečiť prístup k informáciám zo stranx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xoskytovanie stanovísk k legislatívnym návrhom vrátane kvantifikácie ich vplyvu na rozpočet verejnej správy. Prístup k údajom v rovnakom rozsahu sa uxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Radu pre rozpočtovú zodpovednosť vykonávanie odborných činností.
18.
V súvislosti s rozšírením ustanovenia o nové písmeno sa dopĺňa nová poznámkx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxnuára 2014 sa doplnil odsek 7 novými písmenami d) až f). Doplnením týchto ustanovení sa za porušenie daňového tajomstva nepovažuje zverejnenie údajov x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, zákonom č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej regxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxtvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, ďalej oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickex xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane. Zámerom doplnenia ustanovenia je, aby bola verejnosť informovaná o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxívnej účasti občanov pri zisťovaní takýchto porušovaní. Zároveň sa sprístupňuje číslo účtu daňového subjektu, ktoré správca dane pridelil daňovému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby umožní osobe zistiť, komu napr. omylom vykonala platbu dane.
20.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou ox xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, minister financií Slovenskej republiky, starosta obce alebo nimi poverení zamestnanci mohli oznámiť alebo sprístupniť daňové tajomstvo inému sprxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xlnenia úloh vymedzených v odseku 6 daňového xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxa ústne poverí zamestnanca na sprístupnenie informácií, ktoré sú daňovým tajomstvom.
21.
Zákonom č. 269/2015 Z. z. sa prelamuje daňové tajomstvo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxupňujú informácie, ktoré sú daňovým tajomstvom na účel plnenia úloh vyplývajúcich z čl. 95a nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorýx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore. Podľa tohto ustanovenia členské štáty sú povinné prijať opatrenia umoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjúcich spotrebnej dani (EMCS).
22.
Zároveň sa v odseku 6 dopĺňajú nové písmena au), av) a aw), ktorými sa prelamuje daňové tajomstvo, a teda osobami oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základe písomného súhlasu toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka. Ďalej sa za porušenie daňového tajomstva nepovažuje napr.:
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxnančná správa výsledky vykonaného preverovania spätne oznámila Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu štátnej správy, ktorý ich môže využiť na pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonov v znení neskorších predpisov.
av)
Protimonopolný úrad na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxx xx xx xx xx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xw)
Subjekty, ktoré na základe verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxformačných systémov finančnej správy. Subjekty sa pri poskytovaní služieb stretávajú x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sa označenie písmen au), au), av), aw) a ax) mení na au), av), aw), ax) a ay).
24.
Zároveň sa v písmene aw) dopĺňa oprávnenie pre Protimonopolný úrad oboxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
25.
Novými písmenami az) a ba) sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správcu pre modul úradnej komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a Najvyššiemu koxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x znení neskorších predpisov.
§ 12
Náklady správy daní
K § 12
1.
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so správou daní (nielen v daňovom konaní) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxm (svedok, zástupca ustanovený správcom dane, osoba, ktorá má listiny a iné veci potrebné v súvislosti so správou daní) tým, že sa na výzvu správcu dane zxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx súvisiacich so správou daní, a to o zástupcu ustanoveného správcom dane, ktorý má nárok na uplatnenie náhrady hotových výdavkov a ušlého zárobku.
3.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdku nečinnosti daňového subjektu alebo v dôsledku nesplnenia jeho zákonných povinností, môže správca dane daňový subjekt zaviazať k ich úhrade, a to dx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xákona alebo hmotnoprávnych daňových predpisov.
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdstata podania, komu sa podáva a spôsob jeho podania elektronickými prostriedkami.
2.
Podanie v daňových veciach môže byť urobené buď písomne, alexx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xds. 2 písm. d) daňového poriadku.
3.
Podanie musí spĺňať určité náležitosti, to znamená, musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, čo navrhujxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnia. Pre prerokovanie podania je dôležitý jeho obsah, nie názov. Podáva sa vecne príslušnému orgánu (napr. daňovému úradu, colnému úradu, obci).
4.
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy (nemusí to byť len daňový subjekt, ale aj jeho zamestnanec alebo splnomocnený zástupca). Ak daňový subjekt urobí od 1. januára 2013 podaxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxcií bude správca dane používať vždy zaručený elektronický podpis. Daňovému subjektu zostáva možnosť používať pri komunikácii zaručený elektronickx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bez zaručeného elektronického podpisu z dôvodu zjednodušenia komunikácie s daňovými úradmi, colnými úradmi a Finančným riaditeľstvom SR. To znamenxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR a uzavrie xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtronického podania a spôsob preukazovania doručenia. V takomto prípade daňový subjekt nie je povinný doručiť písomnosti aj v listinnej forme do piatixx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxých dní od odoslania doručené aj v listinnej forme. Rovnako je potrebné do piatich pracovných dní doručiť aj podania zaslané telefaxom. Ak by tak daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxkej osobnej schránky daňového subjektu.
5.
V praxi môžu nastať prípady, ak za firmu doručuje podania správcovi dane zamestnanec firmy, ktorému tátx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podania. Ak má firma zástupcu na doručovanie, ktorým je napr. daňový poradca, a teda správcovi dane doručuje podania tento daňový poradca, plnomocensxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxickým podpisom daňového poradcu.
6.
Príslušný orgán skúma, či podanie daňového subjektu má všetky zákonom predpísané náležitosti. Ak má podanie dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxhote určenej príslušným orgánom, považuje sa takéto podanie za podanie bez nedostatkov a podané v deň pôvodného podania. Ak daňový subjekt v lehote určxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxjekt. Príslušným orgánom je správca dane, ale aj Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo financií SR.
7.
Toto ustanovenie vrátane lehôt sa vzťahujx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxa na rozhodnutie tohto orgánu sa počíta od pôvodného podania. V týchto prípadoch sa lehota podľa § 58 ods. 2 daňového poriadku počíta od doručenia doplnxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxorucovat správcovi dane“ nahrádzajú slovami „dorucovat financnej správe“. Úpravou ustanovenia sa sprecizovalo ustanovenie o elektronickom doručxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxu sa podáva vecne príslušnému orgánu, a teda nielen správcovi dane, ale aj finančnému riaditeľstvu. To znamená, že ak daňový subjekt chce doručovať finxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxtrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektrxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxlo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzťahujú primerane. To xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxodou uzavretou so správcom dane, doručila podanie s nedostatkami (napr. odvolanie proti rozhodnutiu), vyzve príslušný orgán daňový subjekt, aby ich xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxom, považuje sa takéto podanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného podania. Ak osoba uvedenej výzve nevyhovie, bude sa takéto podanie považovať zx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prípadoch platí, že ak daňový subjekt povinne elektronicky komunikujúci takéto podania doručí v inej ako elektronickej forme tak, ako mu ustanovuje zxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtúrovanú formu.
10.
Dňa 23. júla 2014 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x v slovenskej legislatíve zavedený pojem „zaručený elektronický podpis“ sa mení na pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“. Zákonom č. 298/2016 Zxxx xx xxxxxx x x xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxovaný. Zároveň sa poznámka pod čiarou k odkazu 20 dopĺňa aj o citáciu zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické traxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxu.
§ 14
K § 14
1.
Ide o nové ustanovenie, ktoré ustanovuje nové povinnosti pre osoby, ktoré sú povinné doručovať podania elektronickými prostxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxidanej hodnoty;
-
daňový poradca a advokát, ktorí zastupujú daňový subjekt pri správe daní (nielen za daňový subjekt, ktorý je platiteľ dane z pridaxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxe z pridanej hodnoty.
2.
Pokiaľ ide o prílohy k podaniu, tieto nie je povinnosť doručovať elektronicky (napr. dôkazy, ktoré sú len v listinnej forme, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xch podania, teda na všetky dane, nielen na daň z pridanej hodnoty.
3.
Zákonom č. 269/2015 Z. z. sa ustanovenie doplnilo o nový odsek 3. Týmto doplneníx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xoradca alebo advokát alebo iný zástupca, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní), doručí podxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v súlade s dohodou uzavretou so správcom dane, naďalej sa budú takéto podania považovať za nedoručené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx
Povinnosť podať daňové priznanie patrí po registrácii medzi základné povinnosti daňového subjektu, ak mu táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych daxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe podniká). Rovnako správca dane vyzve daňový subjekt na podanie daňového priznania aj v prípade, keď nepodal daňové priznanie v lehote podľa hmotnoprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxí daňovému subjektu daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt podá daňové priznanie v čase určovania dane správcom dane podľa pomôcok, správca dane môže takxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xak v predpísanej forme. Hmotnoprávny daňový predpis môže ustanoviť, aké prílohy musia byť k daňovému priznaniu priložené. Vzory tlačív daňových prizxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkladnej povinnosti, t.j. nepodaním daňového priznania ani na výzvu správcu dane, je aj uloženie pokuty podľa § xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xnenie odseku 4. Do účinnosti tejto novely v daňovom poriadku je ustanovené, že daňové priznanie sa podáva na tlačive. Aby bolo zrejmé, že podať daňové prxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxušné zdaňovacie obdobie“. Nadväzne na § 16 ods. 6 daňového poriadku, podľa ktorého opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie sa podávx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxé zdaňovacie obdobie.
§ 16
Opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie
K § 16
1.
Ustanovenie jednoznačne upravuje práva a povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxčítať daň a vyplnené daňové priznanie (opravné a dodatočné) doručiť miestne príslušnému správcovi dane, ako aj daň zaplatiť na číslo účtu, ktoré sa dozxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chýbajúce údaje, podpis a pod.). Pokiaľ ide o vecnú správnosť daňového priznania, to je predmetom preskúmavania až daňovou kontrolou.
2.
Podaním dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xaňovú kontrolu a nevyrubí rozdiel dane. Ak sa daň po daňovej kontrole neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní, správca dane nezačne vyrubovacie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xds. 1 daňového poriadku).
3.
Ustanovenie definuje opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie. Opravné daňové priznanie je také, ktoré xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxekt podal viac opravných daňových priznaní, pre vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie.
4.
Dodatočné daňové prizxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxé priznanie má daňový subjekt vtedy, ak zistí, že daň má byť vyššia ako v podanom daňovom priznaní alebo ako daň správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, ak údaje v daňovom priznaní o uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodoch nie sú správne. Lehoxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná, ak hmotnoprávny daňový predpis neustanovuje inak. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt môže podať dodatočné daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho daň uvedená v podanom daňovom priznaní mala byť nižšia alebo nadmerný odpočex xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxca roka, v ktorom bol povinný podať daňové priznanie. Lehota je štvorročná z dôvodu, aby správca dane mohol v lehote pre zánik práva vyrubiť daň vykonať dxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé daňové priznanie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie daňovej straty v poslednom roku lehoty pre zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Lehota pre xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxte opätovne podať dodatočné daňové priznanie. Daňový subjekt môže podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak zistí, že jeho daň mala byť nižšia axx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxové priznanie trvá až do zániku práva vyrubiť daň ( § 69 daňového poriadku).
6.
Dodatočné daňové priznanie však nemožno podať, ak bola daň určená spráxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxok ustanovených v odsekoch 8 a 9.
7.
Novelou daňového poriadku, zákonom č. 440/2012 Z.z. sa zosúlaďujú lehoty na podávanie dodatočného daňového prxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xriznania, keď má daňový subjekt na základe podaného dodatočného daňového priznania povinnosť daň doplatiť. Predmetná úprava bola vykonaná v odsekocx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxačnosti a jednotného postupu správcov daní sa spresňuje odsek 7 tak, že daňový subjekt nie je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacix xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím správcu dane.
9.
V odseku 9 ide o sprecizovanie znenia ustanovenia v tom smere, že dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobixx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo a odo dňa doručenia oznámenia o rozšírenx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxom konaní. To znamená že dodatočné daňové priznanie nemožno podať už nie po spísaní zápisnice, doručení oznámenia ... ale odo dňa spísania zápisnice ..x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxa protokolu, ak po daňovej kontrole vyrubovacie konanie nezačne (ak sa výzva podľa § 46 ods. 8 daňového poriadku nezasiela = správca dane nezistí rozdixxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxádzajú slovami "do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistí, že", čím dochádza k predĺženiu lehoty. To znamená, daňový subjekt je povinnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx dane vyrubená, alebo nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný, alebo daňová strata je nižšia ako xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx x69/2015 Z. z. sa ustanovenie zmenilo v prospech daňových subjektov. Ide o možnosť, aby daňový subjekt mohol podať dodatočné daňové priznanie v lehote xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxé zdaňovacie obdobie, alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej xxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňové subjekty motivované, aby aj po začatí daňovej kontroly mali možnosť upraviť výšku svojej daňovej povinnosti podaním dodatočného daňového prixxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx po uplynutí 15 dní odo dňa uvedených skutočností až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní a ak vyrubovacie koxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xiektoré sadzby pokuty v § 155.
12.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v § 68a zavádza nový inštitút „skrátené vyrubovacie konanie“ ako nový spôsob vyrubenix xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xomôckami, že po dni vydania vyrubovacieho rozkazu podľa § 68a nie je možné podať dodatočné daňové priznanie.
§ 17
Výzva na odstránenie nedostatkox xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxtí, že daňové priznanie, prípadne prílohy daňového priznania vykazujú nedostatky, sú neúplné alebo nesprávne, obsahujú nepravdivé údaje, alebo vznxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxov určí daňovému subjektu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov alebo nedodxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx neúplné údaje doplní, nepravdivé údaje opraví, preukáže pravdivosť spochybnených údajov, prípadne vysvetlí vzniknuté nejasnosti. Ak daňový subjexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxže všetky skutočnosti pri daňovej kontrole, môže správca dane určiť daň podľa pomôcok. Túto činnosť - vytýkacie konanie - správca dane vykonával aj podxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xreplatku začne plynúť až po dni, kedy odstránil nedostatky v daňovom priznaní , ktorého sa vrátenie preplatku dotýka.
3.
V prípade nerešpektovania xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dane na odstránenie jeho nedostatkov alebo na jeho doplnenie má za následok, že na takéto podanie sa hľadí ako na nepodané, pričom správca dane túto skutxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xaňové priznanie považuje za podané a je ním vyrubená daň.
5.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa ustanovila nová úprava vytýkacieho konania. Určili sa rozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxbo sumy, ktorú mal podľa osobitných hmotnoprávnych daňových zákonov daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných hmotnopxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxzať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných hmotnoprávnych daňových zákonov.
6.
Pri nedostatkoch, ktoré majú vplyv na výšku dane, sumy axxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
v skrátenom vyrubovacom konaní podľa § 68a správca dane vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani, alebo
-
správca dane určí sumu alebo rozxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xsobitných hmotnoprávnych daňových zákonov.
7.
Ak pôjde o nedostatky, ktoré nemajú vplyv na daň, resp. na uplatnený nárok, správca dane odstráni nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxo ustanovilo v odseku 5, že ak pri daňovom priznaní, ktoré nie je podpísané alebo je podpísané neoprávnenou osobou, správca dane bude postupovať podľa § xx xxxx x xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
9.
Odsek 6 sa doplnil iba z dôvodu zavedenia nového inštitútu podľa § 68a. To znamená, že zostalo v platnosti znenie, podľa ktorého ak bola podľa odsekx x xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx odo dňa doručenia tejto výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov daňového priznania a doplnilo sa alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutix xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx
xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ktorých sa tento procesný daňový poriadok uplatňuje.
§ 18
Postúpenie
K § 18
1.
Ustanovenie upravuje postup, ak daňový subjekt podá svoje podxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xx xxňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené a ktorý nie je príslušný na prerokovanie veci alebo na rozhodnutie, je povinný podanie bezodkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxávcu dane, lehota sa považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené a ktorý je príslušný na prerokovanie veci a vydanie rozhodnxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu dane, to znamená do pôsobnosti daňového úradu, colného úradu a obce, takéto podanie sa vráti odosielateľovi.
4.
Ak bolo doručené podanie obci, na kxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxÍ
§ 19
Zápisnica a úradný záznam
K § 19
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxie.
2.
Obsahom zápisnice sú skutočnosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie a rozhodnutie v konkrétnej veci. Zákon ukladá základné náležitosti zápisxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxal, predmet pojednávania alebo úkonu, ich stručný priebeh, námietky a návrhy zúčastnených osôb, označenie dôkazov predložených na ústnom pojednávaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxhovať, ako prijaté opatrenia, prijaté závery, podpisy všetkých osôb, ktoré sa s jej obsahom oboznámili, a v prípade odopretia podpisu, dôvody odopretxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxebné vykonať opravy zápisnice, tieto sa vykonajú bez rozhodnutia. V tomto prípade aj opravu zápisnice alebo jej kópiu obdrží každá osoba, ktorá sa na poxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx účinnosť vykonanej zápisnice. Dôvody odopretia podpisu a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.
5.
Druhý inštitút, ktorý sa pri sprxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámenia a iné úkony, ktoré zamestnanec tohto orgánu vykonáva zvyčajne bez bezprostredného kontaktu s daňovým subjektom. Úradný záznam je povinný pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxadne odkaz na zdroj informácie, ktorá je v ňom zachytená.
§ 20
Predvolanie a predvedenie
K § 20
1.
Ak je pri správe daní nevyhnutná osobná účasť xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxenia sa (napr. uloženie pokuty). Predvolanie sa doručuje do vlastných rúk.
2.
Správca dane môže nariadiť predvedenie predvolanej osoby, ak sa táto xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx úrad.
4.
O predvedenie vojakov a príslušníkov ozbrojených zborov požiada správca dane príslušný služobný úrad, v ktorom je predvolaný služobne zaxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxpovedať pri správe daní, sa mnohokrát vyhýbajú tejto povinnosti, upravilo sa ustanovenie o predvolaní a predvedení v nadväznosti na skúsenosti z praxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvody možno pri správe daní považovať tie, ktoré svojím konaním nemohol zapríčiniť alebo ovplyvniť daňový subjekt (choroba, operácia). Za okolnosti hxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxná havária a nemožnosť dostaviť sa).
6.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 2 upravilo znenie poslednej vety. Zmena je v tom, že colníci môžu predviexx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxe operatívnejšej správy daní.
7.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 2 vypúšťajú slová „ani po opakovanom predvolaní“. Zmena sa vykonáva z dôvodu oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o jej predvedenie, to znamená, že nebude opakovane predvolávať osobu, ktorá sa na jeho výzvu bez ospravedlnenia nedostavila k správcovi dane.
8.
V oxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxne, ktorým je obec, o predvedenie požiada príslušný útvar Policajného zboru, správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, požiada o predvedenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxada správca dane služobný úrad, v ktorom je predvolaný služobne zaradený. Oprávnenie na predvedenie osoby colníkom na základe žiadosti správcu dane, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení zákona č. 298/2016 Z.z. Žiadosť správcu dane (ktorým je daňový úrad alebo colný úrad) o predvedenie musí obsahovať meno a priezvisko xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxá, a dôvod predvedenia.
§ 21
Dožiadanie
K § 21
1.
Podľa tohto ustanovenia môže príslušný správca dane (daňový úrad a colný úrad) požiadať o vykxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx požadovaný úkon mohol vykonať rýchlejšie alebo hospodárnejšie (napr. Daňový úrad X požiada o miestne zisťovanie Daňový úrad Y, nie je možné, aby Daňovx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhovieť, je povinný oznámiť bezodkladne príslušnému správcovi dane, z akých závažných dôvodov dožiadaný úkon nemôže vykonať. O prípadných sporoch xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xx
Predbežná otázka
K § 22
1.
Predbežnou otázkou je otázka, ktorá sa vyskytne pri správe dani a od jej posúdenia závisí rozhodnutie vo veci. Ak už bolo vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvca dane je v konaní týmto rozhodnutím viazaný. Ak takéto rozhodnutie vydané nebolo, správca dane môže konanie prerušiť a buď dať podnet príslušnému orxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx
xx xx xxxxxxxutie vo veci podstatne odlišuje od predbežného posúdenia správcu dane, resp. bola nesprávne posúdená predbežná otázka, je to dôvodom na uplatnenie mixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxne o tejto otázke urobiť úsudok (len ak o nej už právoplatne nerozhodol iný príslušný orgán), inak je viazaný rozhodnutím príslušného orgánu (napr. súdxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxoch sú kompetentné konať príslušné orgány.
4.
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxvému subjektu, ale aj jeho zástupcovi nazrieť do spisu, týkajúceho sa jeho daňových povinností, okrem listín obsahujúcich utajované skutočnosti a doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxoží ho do spisu. Správca dane na žiadosť daňového subjektu vyhotoví zo spisového materiálu, do ktorého daňový subjekt môže nazrieť, fotokópie, osvedčx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxedčí sa zhoda s elektronickým podaním. Vyhotovenie fotokópie a osvedčenie zhody podlieha správnemu poplatku podľa položiek Sadzobníka správnych poxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxra, osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku 1,5 eura, a to za každú aj začatú stranu).
4.
Verejný ochranca práv je v súvislosti s výkonom jeho pôsobnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xaňový subjekt alebo jeho zástupca mohol nazerať do písomností, na základe ktorých sa vykonáva dožiadanie, až po získaní výsledku tohto dožiadania, abx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxizovalo tak, aby z neho bolo zrejmé, že správca dane bude overovať kópie písomností len na požiadanie daňového subjektu alebo jeho zástupcu.
7.
Zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xožnosť vydania dokumentu vo forme listinnej podoby elektronického dokumentu zo spisového materiálu. Týmto ustanovením sa rozširujú práva daňového xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlebo listinnú podobu elektronického dokumentu a na požiadanie daňového subjektu alebo jeho zástupcu osvedčí ich zhodu s originálom. Úkon osvedčenia xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxha správnemu poplatku“.
§ 24
Dokazovanie
K § 24
1.
Dokazovanie má dôležitú úlohu, a to zistiť stav veci a rozhodnúť správne.
2.
Dôkaznú povxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxebehu daňovej kontroly alebo daňového konania (vyrubovacieho konania, odvolacieho konania), na preukázanie ktorých je správcom dane vyzvaný, a úplxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Správca musí mať na zreteli, že preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovémx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide napr. o podania daňových subjektov, protokoly o daňovej kontrole, svedecké výpovexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxeobecne záväzných právnych predpisov možnosť overiť si, či osoba, s ktorou komunikuje, existuje (napr. cez obchodný register, živnostenský registexxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxrole, a následne aj v daňovom konaní zo zákona neprihliada.
5.
Ak si daňový subjekt nesplnil svoju dôkaznú povinnosť pri určení dane, správca dane sa x xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
6.
Zákonom č. 435/2013 xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi" na znenie "Ako dôkaz možnx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xáväznými právnymi predpismi." V podstate sa touto zmenou precizuje, zovšeobecňuje a rozširuje obsah pojmu dôkaz.
§ 25
Svedok
K § 25
1.
Na účexx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx aby sa dostavila a vypovedala ako svedok. Ak sa nedostaví, správca dane postupuje podľa § 20 tohto zákona, to znamená, že môže požiadať aj o jej predvedenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxnetu správcu dane, z podnetu daňového subjektu, alebo aj z podnetu inej osoby. Výpoveď svedka je dôkazom. Svedok môže výpoveď urobiť písomne alebo ústnx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxi vypovedať pravdivo a nič nezamlčať, ako aj o právnych následkoch neúplnej alebo nepravdivej výpovede. Zákon vymedzuje, kto môže odoprieť výpoveď (nxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx vymedzení postupuje podľa § 116 a 117 Občianskeho zákonníka, podľa ktorých blízke osoby rozdeľujeme do 2 skupín:
-
príbuzný v priamom rade, súrodexxx x xxxxxx x
x
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xyť vypočúvaný. Ide o informácie alebo veci, ktoré sú utajovanými skutočnosťami a ktoré vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxvaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), alebo na ktoré sa vzťahuje zákonom uznaná alebo uložená povixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám a nesmie byť vypočúvaný o skutočnostiach, ktoré sú utajovanými skutočnosťami alexx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xástupcu byť prítomný pri vypočutí svedka a klásť mu otázky. Správca dane má povinnosť včas a písomným spôsobom vyrozumieť daňový subjekt alebo jeho zásxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x x xxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu dane požiadať znalca o vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného stanoviska, ako aj právo daňového subjektu byť prítomný pri vypočutí znalca x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xnaleckého posudku napr. pri daňovej kontrole dane z pridanej hodnoty pri dodávke strojov, ktoré nie sú riadne označené, vykazujú vysoké opotrebenie, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x xx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Spolupráca so správcom dane je veľmi dôležitá a pre jednotlivé orgány a osoby je vymedzená z hľadiska ich postavenia (napr. štátne kontrolné orgány sú pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx činnosti a následne vyrubenia dane.
2.
Banky alebo pobočky zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený.
3.
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť zo zákona a kto na výzvu správcu dane.
4.
Medzi osoby, ktorým sa nariaďuje povinnosť súčinnosti zo zákona, patria predovšetkým súdy, orgány štátnex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxtria napr. banky (na žiadosť správcu dane predložiť správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, oznámiť čísla účtov - táto povinnosť súvisí s daňovxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti, atď.
6.
Vzhľadom na to, že pre povolenie odkladu platenia dane a pre povolenie platenia dane v splátkach zákon ustanovuje podmienky, ukladá sa sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxtkach, ako aj o splnení podmienok určených v rozhodnutí o povolenom odklade platenia dane a o povolenom odklade platenia dane v splátkach.
7.
Podľa § xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právnickej osobe so 100- percentnou majetkovou účasťou štátu. V súčasnosti je to Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava. Táto právnická osoba je poxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xúhlasu daňovým úradom na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
8.
S prihliadnutím na nové procesy a povinnosti, najmä na účely vedenia registrax xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxá poskytovať zo svojho informačného systému Finančnému riaditeľstvu SR na účely správy daní.
9.
Predmetné ustanovenie neobsahuje už "povinnosť pxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, oznamovať uskutočnené platby miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxú osobu alebo právnickú osobu vrátane stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem fyzickej osobe, ktorá je daňovníxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x1. marca po uplynutí kalendárneho roka miestne príslušnému správcovi xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxa ods. 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 331/2011 Z.z.
10.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa v odseku 7 spresnil pojem osoby, čxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxať nielen osoby, ale aj štátne orgány a iné orgány. Ide napr. o Policajný zbor SR, ktorý žiada správcu dane o vykonanie daňovej kontroly, pričom správca dxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xtoré sú podstatné pre správu daní a ktoré nemožno získať iným spôsobom. Týmto sa odstránil problém, ktorý sa vyskytuje v praxi, predovšetkým v prípadocx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxi poštový priečinok. Ustanovenie sa pojmovo takto zosúlaďuje s § 31 ods. 5 upraveného novelou daňového poriadku zákonom č. 440/2012 Z.z.
12.
Zákonxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ších predpisov okrem bánk, zahraničných bank alebo pobočiek zahraničných bank xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbočka zahraničnej platobnej inštitúcie, zmenila sa banka a Exportno-importná banka Slovenskej republiky na poskytovateľov platobných služieb. Dexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách. Nadväzne na uvedené sa upravili príkladmo poznámky pod čiarou na § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení nixxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 623/2004 Z.z. (Eximbanka môže poskytnúť údaje o klientovi len na písomné požiadanie), zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužieb s výnimkou pojmu Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka.
13.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 8 ustanovenie dopĺňa o povinnoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxu, nakoľko ide o najčastejší spôsob platenia za tovar pri obchodovaní prostredníctvom internetu.
14.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 9 zosúlaxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnikom na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu. Podnik môže získavať a spracúvať údaje účastníkov a taktiež prevádzkovx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Preto sa ustanovilo, že správca dane je oprávnený získať na účely správy daní od podnikov poskytxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 10 doplnila povinnosť ďalším osobám obchodujúcim prostredníctvom internetu oznámiť na výzvu správcu dane požadoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxostingu, registrátori a držitelia domén budú na výzvu správcu dane povinní oznámiť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxh webových sídiel.
ŠTVRTÁ HLAVA
LEHOTY
§ 27
Počítanie lehôt
K § 27
1.
Ustanovenie má veľký význam pre daňové subjekty. Ide o všeobecné praxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxjekt buď z úradnej moci, alebo vyhovuje žiadosti daňového subjektu.
2.
Daňový poriadok ustanovuje postup, ak pre niektorý úkon nie je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx). V takýchto prípadoch určí lehotu správca dane. Z hľadiska objektívneho postupu má správca dane povinnosť určiť na plnenie lehotu primeranú požadovxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxch môže byť táto lehota skrátená, čo sa v praxi vyskytuje zriedkavo. Zároveň je správca dane povinný poučiť subjekt o následkoch nedodržania požadovanxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx x x xxxx
xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdľa Občianskeho zákonníka. Keď pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak nie je taký deň v mxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxanie urobené v posledný deň na pošte alebo prijaté elektronickými prostriedkami. Rovnako je lehota zachovaná pre daňový subjekt nadväzne na § 13 ods. 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxickom doručovaní na adresu elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo SR. To znamená, že lehota je zachovaná, ak je v posledný xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxučeným elektronickým podpisom alebo nepodpísané zaručeným elektronickým podpisom, ale na základe písomnej dohody o elektronickom doručovaní.
6x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxných dní od jeho odoslania, inak sa nepovažuje za doručené. Ak by však nastali pri preukazovaní pochybnosti, považuje sa lehota za zachovanú, kým sa nepxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.
8.
Lehoty bez rozdielu, čx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxektu pred uplynutím lehoty. Správca dane nemôže predĺžiť lehotu o dlhší čas, než o aký žiada daňový subjekt. Napr. daňový subjekt požiada o predĺženie lxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nesmie v rozhodnutí o predĺžení lehoty uviesť lehotu dlhšiu, ako požaduje daňový subjekt. Súčasne platí, že ďalšie predĺženie už predĺženej lehoty nxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xaňový predpis ustanovuje, že lehotu možno predĺžiť, správca dane ju nemôže predĺžiť o dlhšiu dobu, než je ustanovená v tomto hmotnoprávnom daňovom prexxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nie sú prípustné žiadne opravné prostriedky, to znamená ani riadne, ani mimoriadne. Opravné prostriedky sú prípustné, len ak tak ustanovuje hmotnoprxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxhota za predĺženú - ide o predĺženie lehoty zo zákona a bez rozhodnutia správcu dane .
3.
Na objektívne rozhodnutie správcu dane je potrebné žiadosť o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxoty
K § 29
1.
Ustanovenie umožňuje správcovi dane, aby na žiadosť daňového subjektu z dôležitých dôvodov odpustil už zmeškanú lehotu, ak uplynula xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh podmienok. Žiadosť musí byť podaná do 30 dní odo dňa, kedy odpadli dôvody zmeškania pôvodnej lehoty a v tejto lehote musí byť urobený aj zmeškaný úkon.
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na správcovi dane, teda má fakultatívny charakter tak, ako pri § 28. Rovnako ako pri § 28 nie sú proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxeku 1 upravila prvá veta. Znenie sa zmenilo tak, že sa zmenila možnosť správcu dane z dôležitých dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty na povinnosť správcu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxstenie zmeškania lehoty, ako aj vykonanie zmeškaného úkonu zostali zachované.
6.
Zároveň sa doplnil nový odsek 4, v ktorom sa ustanovilo, že povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxobecné ustanovenia
K § 30
1.
Všetky druhy a spôsoby doručovania zabezpečujú doručenie úradných písomností od správcu dane daňovému subjektu bez xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrostriedkami, a ak je to účelné a možné, svojimi zamestnancami. Ak takto nemožno doručiť písomnosti, doručujú sa prostredníctvom poskytovateľa poštxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov v znení neskorších predpisov - po nahliadnutí riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže)x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxi. Niekedy je v správe daní potrebné, aby konal priamo daňový subjekt. Vtedy sa doručuje písomnosť daňovému subjektu a aj jeho zástupcovi (napr. úhrada xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxátom, pričom adresát musí byť o tomto následku poučený a odmietnutie je potrebné vyznačiť.
5.
Ak je daňový subjekt z iného členského štátu a písomnosxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správcovi dane miesto doručenia, písomnosti sa budú doručovať, ak ide o fyzickú osobu, na adresu jej trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, na adrexx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxo územia členského štátu EÚ, musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území SR, inak sa písomnosti správcu dane budú ukladať u sxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x 9 daňového poriadku. To znamená, že ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom pre celú správu daní, doručujú sa písomnosti len tomuto zástupcovi. Ak má vxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxenskej republiky; inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania. Uvedené platí aj pre daňový subjekt, ktorý má rexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxebo sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 31
Doručovanie do vlastných rúk
K § 31
1.
Na doručenie písomnosti existuje viacero možností. Môžx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmnosť doručiť.
2.
V tomto ustanovení sa ustanovuje doručovanie do vlastných rúk. Do vlastných rúk sa doručujú písomností, o ktorých tak ustanovuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsoby podnikateľa alebo právnickú osobu, ako aj ich zástupcom) mohlo byť spojené s právnou ujmou, alebo ak tak určí správca dane.
3.
Zákon upravuje prxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxým spôsobom upovedomí, že písomnosť príde opätovne doručiť v určitý deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Na pošte sa označuje možnosť prevzatia zásielky - 18 dní. Z hľadiska správy daní je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) začína plynúť pre daňový subjekt lehota, ktorá vyplýva z obsahu písomnosti. Rovnako sa postupuje aj v prípade právnickej osoby, avšak tu písomnosti uxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
4.
Pripomíname, že ak písomnosť určenú do vlastných rúk nemožno doručiť na adresu, ktorú nahlásil daňový subjekt (napr. neexistujúca adresa), teda ixx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xdresát, ktorému mala byť písomnosť doručená, o tom nedozvie .
5.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa ustanovenie doplnilo o nový odsek, a to o možnosť doručoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxučovanie do vlastných rúk, ak adresát preberá zásielky na pošte na základe dohody. V obidvoch prípadoch sa za deň uloženia zásielky považuje dátum prícxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxanie elektronickými prostriedkami
K § 32
1.
Elektronické doručovanie je prioritná forma doručovania písomností správcu dane daňovému subjektx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky, bude vytvorená dátová schránka, do ktorej budú písomnosti doručované. Do dátovej schránky sa daňový subjekt dostane len po zadaní jedinečných príxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxučované, budú musieť byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx2002 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxckými prostriedkami platiteľovi dane z pridanej hodnoty, daňovému poradcovi a advokátovi, ktorí zastupujú daňový subjekt pri správe daní, a zástupcxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxjektu, ktorý o to požiada. Napr. podnikateľovi fyzickej osobe, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, správca dane nie je povinný zo zákona doxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bude písomnosť adresovaná, bude zabezpečené prostredníctvom autorizovaného prístupu daňového subjektu dx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplynutím lehoty, ktorá je 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu. Elektronický dokument sa považuje za dorxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxh rúk a vzťahuje sa aj na Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo financií SR.
6.
Podrobné podmienky používania dátovej schránky budú súčasťou podmxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxľa § 32 sa bude postupovať od 1. januára 2013. To znamená, že v roku 2012 na elektronický dokument, ktorý doručí daňový subjekt alebo zástupca podľa § 14 dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xx Ide o prepojenie na § 14, v ktorom povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe sa nevzťahuje len na daňový subjekt, ale xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xude postupovať pri doručovaní svojich písomnosti podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xx
xxx x xxxx xxxxxxxenie. Daňový subjekt po zadaní prístupových údajov na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR bude mať sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxá schránka a katalóg služieb.
2.
Tieto služby, ako je vyššie uvedené, budú daňovému subjektu sprístupnené prostredníctvom internetu, a to vytvorexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxí.
3.
Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo SR, je spoločná pre finančnú správu, t.j. pre všetky daňové úrady a pre všetxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxobná schránka daňového subjektu je určená na elektronickú komunikáciu s finančnou správou (daňovými úradmi, colnými úradmi a Finančným riaditeľstvxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxancií SR a Finančné riaditeľstvo SR na svojich webových sídlach.
5.
Zmeny týkajúce sa elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x. januára 2013.
7.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 3, ktorý definuje elektronickú osobnú schránku ako elektronickú schránku, ktorá je určená nx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmentxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxancií z rovnakého dôvodu ako v odseku 3. Súčasne sa ustanovilo, aby finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňovalo nielen podrobnosti, alx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x.
V ustanovení je upravené doručovanie na územie členských štátov mimo územia Slovenskej republiky. Ak je správcovi dane známa adresa alebo sídlo daňxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návratky.
2.
Písomnosti určené daňovému subjektu na územie európskeho spoločenstva je možné doručovať aj prostredníctvom medzinárodného dožiaxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxy Európskej únie (napr. nariadenie (ES) č. 1798/2003 v platnom znení).
3.
Rovnako sa doručujú písomnosti aj adresátovi (okrem daňového subjektu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxdlom na území SR, inak sa písomnosti správcu dane budú ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania), ktorý má sídlo alebo bydlisko mimo úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému mala byť písomnosť doručená, o tom nedozvie.
4.
Písomnosti možno adresátovi doručovať aj elektronicky.
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx adresát zástupcu s plnomocenstvom xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky; inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručxxxx x xxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxbo trvalý pobyt mimo územia členského štátu a jeho sídlo alebo trvalý pobyt je známe, prípadne ak si určí zástupcu. Nadväzne na uvedené bolo potrebné vylxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxhradila neaktuálna poznámka pod čiarou novozavedenou poznámkou v § 23 ods. 1.
§ 35
Doručovanie verejnou vyhláškou
K § 35
1.
Ďalším zo spôsobox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxbo nie je registrovaná u správcu dane, a tiež právnickej osobe, ktorá nemá povinnosť registrácie a správcovi dane nie je pobyt alebo sídlo adresáta známxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxečí obec na žiadosť správcu dane v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta, po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Obec potvrdí čas vyvesenia, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xoručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.
DRUHÁ ČASŤ
ČINNOSTI SPRÁVCU DANE
PRVÁ HLAVA
PRÍPRAVA DAŇOVÉHO KONANxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxžďuje informácie o daňových subjektoch, vyhľadáva neprihlásené alebo neregistrované daňové subjekty, overuje úplnosť a správnosť evidencie alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx dane môže urobiť aj potrebné opatrenia, ak zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť (napr. nepreberá poštu, neplní oznamovaciu povinnosť, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxe o opatrenia, na základe ktorých urýchlene vyrubí daň alebo vymôže daňový nedoplatok.
3.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 1 rozšírilo ustavenix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pričom správca dane môže vyhľadávaciu činnosť vykonávať aj bez priamej súčinnosti daňového subjektu. Doplnením sa ustanovenie rozšírilo aj o možnosx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
MIESTNE ZISŤOVANIE, ZABEZPEČENIE VECI A PREPADNUTIE VECI
§ 37
Postup správcu dane pri miestnom zisťovaní
K § 37
1.
Miestne zisťovanie je činxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxstne zisťovanie v obvode svojej územnej pôsobnosti, ale aj mimo tohto obvodu. Ide o prípady, ak napr. správca dane vykonáva daňovú kontrolu u daňového sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxže vykonať miestne zisťovanie aj v tejto prevádzkarni alebo organizačnej zložke. Táto zmena sleduje zrýchlenie procesu vykonania daňovej kontroly.
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxistračných pokladníc.
3.
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxy daní. Pri výkone miestneho zisťovania ukladá zamestnancovi správcu dane povinnosť preukázať sa služobným preukazom, okrem zamestnanca správcu daxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx miestneho zisťovania. Rovnako im ukladá povinnosť o výsledkoch miestneho zisťovania spísať zápisnicu z miestneho zisťovania alebo úradný záznam, a xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xubjekt alebo iná osoba, alebo ich zamestnanci, spisuje správca dane zápisnicu, ktorú odovzdá daňovému subjektu alebo inej osobe, alebo zamestnancovxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxapr. vrátnik), spisuje správca dane úradný záznam.
5.
Ak sa však zabezpečí vec podľa § 41 a 42 , je správca dane povinný vždy odovzdať zápisnicu osobxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxou od 1. januára 2014 sa spresňuje v odseku 4 znenie poslednej vety v tom zmysle, že ak správca dane pri miestnom zisťovaní zabezpečí vec, vydá rovnopis alxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxa dane odovzdá rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice osobe, ktorej vec zabezpečil. Týmto došlo k zosúladeniu znenia s prvou vetou, podľa ktorej rovxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi daňového subjektu, alebo zamestnancovi inej osoby, za účasti ktorého sa vykonávalo miestne zisťovanie.
§ 38
Práva správcu dane pri miestnom zixxxxxxx
x x xx
xx
x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xrístup na pozemky, do prevádzkových priestorov, do bytu slúžiaceho aj na podnikanie, k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxľa tohto zákona.
3.
Zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad (nevzťahuje sa na správcu dane, ktorým je obec), môže vykonávať xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xtave prevziať späť a vrátiť zaplatenú cenu.
4.
Zamestnanec správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec) má právo si vyžiadať alebo vyhotoviť na náklxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xe správca dane má právo vyhotovovať z priebehu miestneho zisťovania fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam Správca dane má právo na informácie o pouxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxho subjektu alebo ním poverenej osoby.
6.
Zamestnanec správcu dane má právo zapožičať si doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo odobrxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxevzatie dokladov a iných vecí pri ich prevzatí a je povinný ich vrátiť do 30 dní od predloženia posledného dokladu alebo inej veci. Ustanovenie zároveň uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxtrebných daniach minerálny olej).
7.
Ak je potrebné vykonať napr. vonkajšiu expertízu alebo poskytnúť doklady a veci na účely trestného konania, txxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dane písomne upovedomiť osobu, u ktorej sa vykonáva miestne zisťovanie.
8.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 2 doplnilo, aby pri výkone miestnehx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtá (poskytnutá), napr. vrátenie žetónu na kolotoč, lístka na lanovku, vstup do fitnes a pod. Touto úpravou došlo k zosúladeniu daňového poriadku s § 8 odxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xpráve daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení v znení neskorších predpisov. V § 8 ods. 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej poklaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
Zároveň sa v odseku 3 aktualizujú poznámky pod čiarou k odkazu 33 nadväzne na prijatie nových zákonov.
10.
V odseku 5 sa doplnilo, aby doklady a iné vecx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxá kontrola alebo určovanie dane podľa pomôcok, alebo skrátené vyrubovacie konanie podľa § 68a a ak sú zapožičané doklady alebo iné veci potrebné pri ich xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x.
Toto ustanovenie vymedzuje daňovému subjektu alebo inej osobe povinnosti, ktoré sú povinné splniť pri výkone miestneho zisťovania správcom dane. xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo umožniť odobrať vzorku mimo sídla alebo miesta podnikania, alebo prevádzkových priestorov.
3.
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo sídla alebo miesta podnikania, alebo prevádzkových priestorov, je povinný na výzvu správcu dane predložiť oprávnenie na podnikanie, a osoba, ktorá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxžnosti). Cudzinec preukazuje svoju totožnosť povolením na trvalý pobyt alebo iným dokladom totožnosti (platný cestovný doklad).
§ 40
Zabezpečxxxx xxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdanie finančných povinností súvisiacich s dovozom alebo nákupom vecí.
2.
Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, môže zabezpečiť tovxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxým o mestá pri štátnych hraniciach, kde zahraniční podnikatelia predávajú tovar v Slovenskej republike bez elektronických registračných pokladnícx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu daní. Zamestnanec správcu dane môže bezodplatne odobrať na účely bližšej obhliadky alebo expertízy vzorky zabezpečenej veci, ktoré sa vrátiax xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxza na dopravnom prostriedku. Ak daňový subjekt nevie napr. preukázať spôsob nadobudnutia vecí, ich množstva, ceny, kvality, správca dane môže zabezpxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daňovému subjektu opatrovať zabezpečené veci, prípadne dopravný prostriedok. V prípade, že ich nemožno riadne zabezpečiť, správca dane ich nechá prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxámy. V tomto prípade správca dane vydá rozhodnutie o zabezpečení takejto veci, ktoré zverejní na úradnej tabuli správcu dane po dobu 60 dní. Ak sa v tejto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxetkom štátu.
§ 41
Postup pri zabezpečení veci
K § 41
1.
Zabezpečovaná vec sa za spolupráce s orgánmi Policajného zboru uzavrie, uzamkne a zabexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxzdať správcovi dane do úschovy všetky kľúče od zabezpečeného majetku a doklady od dopravného prostriedku po dobu, po ktorú zabezpečenie trvá.
2.
Spxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxm, podľa toho, či je prítomná osoba, ktorej veci sa zabezpečujú.
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok (rozhodnutie je vykonateľné). Veci uvedené v rozhodnutí správcu dane je potrebné riadne opatriť, zabezxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxať len so súhlasom správcu dane a v jeho prítomnosti. V prípade, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu veci, zabezpečí správca dane xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxjekt v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení veci (rozhodnutie, voči ktorému nie je prípustný riadny opravný prostriedok) odstxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prípadoch správca dane vec vráti, najprv však vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení veci. Takéto rozhodnutie je právoplatné dňom jeho xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x a 5 upravili na základe požiadavky z praxe. Spresnil sa správca dane, pretože je efektívnejšie, aby ten správca dane, ktorý tovar zabezpečil, vydal o txx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení veci neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k jej zabezpečeniu, prepadá táto vec v prospech štátu a správcx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x prepadnutí veci len tej veci, pri ktorej neboli odstránené pochybnosti. Vec, pri ktorej boli odstránené pochybnosti, sa vráti, o čom sa spíše zápisnicxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x00 eur, správca dane predá vec (okrem dopravného prostriedku) v komisionálnom predaji. Pokiaľ ide o ocenenie prepadnutej veci, vykoná sa cenou bežne pxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základe zmeny, ktorá vyplynula z § 41 ods. 2 a 5.
§ 43
Rozdelenie výťažku
K § 43
1.
V tomto ustanovení daňový poriadok určil použitie výťažku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých prostriedkov zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí. Zvyšok odvedie správca dane do štátneho rozpočtu.
2.
Rovnako správca danx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxkom z predaja z prepadnutej veci.
3.
Pri niektorých veciach, ktoré nie je možné predať ani inak speňažiť (napr. zhabané neokolkované cigarety), určx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxm spíše zápisnicu, ktorej kópiu pošle do 15 dní druhostupňovému orgánu.
4.
Náklady spojené s uschovaním a zničením prepadnutej veci, ktorej výšku uxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxa ako 5 eur.
TRETÍ DIEL
POSTUP PRI DAŇOVEJ KONTROLE
§ 44
Daňová kontrola
K § 44
1.
Účelom daňovej kontroly je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účelom daňovej kontroly je overiť pravdivosť a úplnosť podaného daňového priznania podľa účtovnej evidencie a prvotných dokladov daňovníka, aby daň xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xruhy daní. Daňovú kontrolu však už nemožno vykonať, ak bola daň určená podľa pomôcok.
3.
Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo kdekoxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Novinkou je, že daňovú kontrolu možno vykonávať aj opätovne (viackrát).
4.
Daňovú kontrolu môže vykonať ktorýkoľvek správca dane (a tým aj zamestxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx používa aj na podnikanie. Inak na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje (u správcu dane, v sídle daňového subjektu).
6.
Uvedené ustanovenie umožňuxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním;
-
ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy (napr. preplatku) podľa hmotnoprávnych daňových prxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxiteľstva SR;
-
na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.
7.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňová kontrola na základe žiadosti orgánov čixxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ak sa zistí daň alebo rozdiel dane, aj s vyrubením dane alebo rozdielu dane. Z uvedeného je zrejmé, že ak požiada orgán činný v trestnom konaní o preverenxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí nebola opakovanou daňovou xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxovenie práva a povinnosti daňových subjektov pri daňovej kontrole.
2.
Daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane právo:
-
na predlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxrávcu dane, ktorým je obec;
-
byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami;
-
predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, resp. sú dostupné správcovi dane (napr. listina alebo doklad, ktorú má iný daňový subjekt);
-
nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy pri ústnom pojednávaní;
-
vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxý subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:
-
umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu;
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xreukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady, vo forme požadovanej správcom dane, ak ich v tejto požadovanej forme vedie (správca dane nemôže hosxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxch vedenie bolo správcom dane uložené, a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia;
-
predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xokovanie s jeho zamestnancom;
-
zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného daňovéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxvanie podnikateľskej činnosti a k výstupným dátam z týchto softvérov z dôvodu rýchlejšieho a efektívnejšieho výkonu daňovej kontroly, to znamená, daxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxobu, ktorá nepodniká (napr. prenajíma byt) a dosahuje príjmy, sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia o povinnostiach podľa písm. b), d) a f) a čiastoxxx xxxxxxx xxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxže začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o daňovej kontrole alebo dňom, ktorý daňový subjekt dohodne so správcom dane (do 8 dní od doručenia oznáxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvej kontrole musí obsahovať náležitosti, a to deň začatia daňovej kontroly, miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx začatá dňom uvedeným v oznámení.
2.
Ak sa vykonáva kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, daňová kontrola zxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxovej xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potrebných na vykonanie daňovej kontroly s poučením o následkoch ich nepredloženia (napr. zanikne mu nárok na vrátenie nadmerného odpočtu).
3.
Daxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxestnom konaní alebo hrozí, že účtovné alebo iné doklady budú pozmenené, znehodnotené alebo zničené.
4.
V tomto ustanovení sa upravuje pre osobitné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxia, alebo ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo hrozí, že účtovné alebo iné doklady budú pozmenené, znehodnoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xvedený deň začatia daňovej kontroly, miesto vykonávania daňovej kontroly, dôvod začatia daňovej kontroly, predmet daňovej kontroly a kontrolované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx iné účtovné obdobie, alebo o inú daň, ak to účel kontroly vyžaduje. Túto skutočnosť je správca dane povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlnosti dokladov predložených kontrolovaným daňovým subjektom alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených. Túto skutočnosť oznámi správca dane kontxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pravdivosť údajov riadne preukázal.
7.
Prevzatie predložených dokladov a iných vecí je zamestnanec správcu dane povinný písomne potvrdiť. Správxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkon daňovej kontroly, pretože všetky potrebné doklady k daňovej kontrole má správca dane. 30-dňovú lehotu môže predĺžiť druhostupňový orgán a to aj opxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxámi správca dane kontrolovanému daňovému subjektu. O koľko je možné predĺžiť lehotu zákon neuvádza , bude vždy závisieť od konkrétnych okolností prípxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxprevezme. V tomto prípade správca dane zašle daňovému subjektu výzvu na prevzatie dokladov. Ak si daňový subjekt neprevezme doklady do 30 dní od doručexxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je správca dane oprávnený zapožičané doklady zničiť.
9.
Z daňovej kontroly zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxľa hmotnoprávnych daňových predpisov (napr. zákon o dani z príjmov) alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (napr. zxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xa k zisteniam uvedeným v protokole. Vo výzve správca dane určí lehotu, nie kratšiu ako 15 pracovných dní od jej doručenia, v ktorej sa má kontrolovaný daňxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxm. d) a e), t.j. ktoré preukázateľne nemohol predložiť v priebehu daňovej kontroly.
10.
Ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. Jednoznačne sa ustanovilo, že daňový subjekt sa vo vyjadrení môže zamerať len na dôkazy iné ako tie, ktoré mal povinnosť poskytnúť v priebehu daňovej kxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxde, ak správca dane prešiel zo zákonných dôvodov do procesu určovania dane podľa pomôcok. Za týchto okolností správca dane nevyhotovuje protokol z konxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxpostupuje v súčinnosti so správcom dane a zanikne mu nárok na nadmerný odpočet v súlade s § 79 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, sprxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxol zo zákona.
13.
Poznámka: Nie je možné uvádzať, že správca dane daňovou kontrolou zistí alebo nezistí rozdiel dane, pretože môže ísť aj o daňovú konxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x zákone v týchto prípadoch používa slovo „suma“.
14.
Zásadná zmena od účinnosti daňového poriadku nastala v tom, že daňová kontrola je ukončená dňom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxena je aj v tom, že kontrola uplatnenia daňového bonusu a kontrola oprávnenosti vrátenia dane sa bude vykonávať ako riadna daňová kontrola.
15.
Daňoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xodľa pomôcok, alebo dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Na vykonanie daňovej kontroly sa ustanovuje jednoročná lehota (zákonná, ktorx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxčnú daňovú správu o predloženie informácie v súvislosti s výkonom daňovej kontroly zahraničných závislých osôb).
16.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxne. Ide o zefektívnenie výkonu daňovej kontroly v záujme daňového subjektu. Doplnenie druhej vety zároveň umožňuje správcovi dane ponechať si dokladx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxaní dane podľa pomôcok. Správca dane bude oprávnený ponechať si takto zapožičané doklady najneskôr do 30 dní po ukončení určovania dane podľa pomôcok. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxn daňovej kontroly v prípade, ak sa vykonáva daňová kontrola voči zahraničným závislým osobám, ktoré vyčísľujú základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona o daxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxm členského/zmluvného štátu za účelom overenia správnosti a pravdivosti údajov v príslušnom členskom/zmluvnom štáte, nie je možné využiť ustanovenxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxa terminologickej jednotnosti a presnosti zákona. Daňový poriadok používa termín „oznámenie o daňovej kontrole“ a nie „oznámenie o výkone daňovej koxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe zrejmé, že ide o 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
§ 47
Protokol
x x xx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxolu, ako aj na strane daňového subjektu, ktorého daňové priznanie a doklady sú podrobené daňovej kontrole.
2.
Daňový subjekt má povinnosť dokázať, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení príslušných hmotnoprávnych daňových predpisov a zákona o účtovníctve na základe nesprávneho postupu daňového subjektu, uviesť, ako mal postupxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xj vyjadrenie kontrolovaného daňového subjektu. V ňom sa daňový subjekt vyjadruje v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxitosti protokolu z daňovej kontroly. Došlo k rozšíreniu niektorých náležitostí ( tučným písmom sú nové skutočnosti - pozn. autora ) oproti protokolu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daňového subjektu alebo obchodné meno a sídlo kontrolovaného daňového subjektu, identifikačné číslo orgxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxstrácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo nemá povinnosť evidencie podľa osobitného predpisu;
-
predmet daňovej kontroly a konxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
-
miesto vykonania daňovej kontroly a dátum začatia daňovej kontroly;
-
súpis kontrolovaných dokladov;
-
preukázané kontrolné zistenia a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
4.
Protokol správca dane prerokuje s daňovým subjektom, o čom spíše zápisnicu. Ide však už o vyrubovacie konanie, pretože daňová kontrola končí dňom dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xprávcom dane o výške dane, ak daňový subjekt nesplní svoju dôkaznú povinnosť pri určení výšky dane.
§ 47a
Čiastkový protokol
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxanovením o čiastkovom protokole ustanovilo, aby počas daňovej kontroly mohol byť vyhotovený čiastkový protokol, na základe ktorého by bolo možné napxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxy zadržiavané finančné prostriedky neovplyvňovali podnika-nie daňového subjektu, u ktorého sa predpokladá, že sa daňovou kontrolou nezistí rozdiex x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxrok podľa týchto osobitných hmotnoprávnych daňových zákonov. Podmienkou však je, že kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platitexxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní. Na to, čo musí protokol obsahovať, sa primerane vzťahuje § 47 daňového poriadku, pričom doručením čiastkového protokolu nie je ukončená daňová xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xe z dôvodu, aby finančná správa získala potrebný čas pre prispôsobenie informačného systému navrhovaným zmenám.
ŠTVRTÝ DIEL
POSTUP PRI URČENÍ DAxx xxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx začatia určovania dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
2.
Správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok v prípadoch, ak daňový subjxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového priznania a správca dane nezačal daňovú kontrolu;
-
nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnia dane podľa pomôcok nie je možné použiť, ak sa vykonáva kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti podľa § 46 ods. 2 x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4.
Ak nastane niektorá z uvedených skutočností, správca dane oznámi daňovému subjektu určovanie dane podľa pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xomôcky, ktoré môže správca dane použiť pri určení dane. Napr. môže ísť o rôzne listiny, znalecké posudky a výpovede svedkov v iných daňových veciach, daxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v bankách, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane a pod. Z dôvodu precizovania ustanovenia sa bližšie špecifikuje, čx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xriebehu určenia dane predloží účtovné doklady a iné doklady správcovi dane, tento ich môže využiť ako pomôcky ( nie je povinný ).
7.
Správca dane je poxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxľnej časti základu dane na daňovníka alebo možnosť uplatnenia daňového bonusu, ak daňovník preukázal nárok na jeho uplatnenie);
-
predmetom činnoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxrávca dane z pomôcok, ktoré má k dispozícii, môže ako výhodu na dani z príjmov uplatniť primeranú výšku výdavkov);
-
daňovník má zamestnancov (daňovxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xdseku 2 postup pri určovaní dane podľa pomôcok v tom smere, aby správca dane, ktorý daňovému subjektu doručil oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
9.
V odseku 4 sa ustanovuje, že ak daňový subjekt v priebehu určenia dane správcom dane podľa pomôcok predloží účtovné doklady a iné doklady, správca dxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x6 ods. 6 a 7 daňového poriadku, ktorý sa týka prevzatia a vrátenia zapožičaných dokladov.
10.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 1 vypustilo písmxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx priznaní a správca dane nezačal daňovú kontrolu, pretože v uvedenom prípade správca dane určí daň alebo oprávnený nárok novozavedeným flexibilnejšíx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxz. sa slovo „banka“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvenie o protokole z daňovej kontroly .
2.
Protokol by mal obsahovať ( tučným písmom sú nové skutočnosti - pozn. autora )
-
názov a sídlo správcu danex
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxového subjektu, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo kontrolovaného daňového subjektu pridelené pri registrácii, alebo rodné číxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisu;
-
predmet určenia dane podľa pomôcok a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie;
-
meno a priezvisko zamestnaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxk, na základe ktorých správca dane určil daň;
-
okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňový subjekt;
-
dátum vypracovania protokolu;
-
vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxčené dňom doručenia protokolu daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi.
4.
Správca dane doručí daňovému subjektu protokol o určení dane podľa pomôxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxia dane a k okolnostiam , z ktorých vyplývajú výhody pre daňový subjekt, a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane na vyjadrxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xd správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxbí daň alebo rozdiel dane.
2.
Predbežné opatrenie nemožno uložiť po skončení daňovej kontroly alebo po určení dane podľa pomôcok, t.j. po dni prerokxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzdaní rovnopisu zápisnice alebo kópie zápisnice zamestnancom správcu dane daňovému subjektu alebo zamestnancovi daňového subjektu, za účasti ktorxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxedpísané náležitosti ( § 63 daňového poriadku). Na jeho vydanie je príslušný správca dane, ktorý vykonáva daňovú kontrolu alebo miestne zisťovanie. Vxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxej miere, aby odôvodňovali použitie predbežného opatrenia, teda ak je odôvodnená obava, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v dobe jej splatnosxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xak, aby predbežné opatrenie bolo vykonateľné.
4.
Inštitútom predbežného opatrenia správca dane obmedzuje dispozičné právo daňového subjektu s jxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxravuje postup správcu dane pri uložení predbežného opatrenia, podľa ktorého správca dane rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxh rúk (správca dane musí počítať aj s lehotou na vyzdvihnutie uloženej doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte). Kataster nehnuteľností vykoná xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxpísaní Vysvetlivky do katastra nehnuteľností, ktoré sú v rozpore s uloženým predbežným opatrením, sú neplatné. To znamená, podľa § 31a katastrálneho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xredbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou, nevykonajú sa zmeny práv k nehnuteľnostiam na liste vlastníctva, ktoré požxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xx neplatné až po tomto oznámení.
6.
Podľa § 63 daňového poriadku rozhodnutie je pre adresáta platné, len ak je riadnym spôsobom doručené. To znamená, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x veci a práva, ktoré sú evidované vo verejne prístupných registroch podľa osobitných predpisov, správca dane má oznámiť vznik a zánik predbežného opatxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé predpisy, ktoré upravujú verejne prístupné registre, pojem oznámenie o predbežnom opatrení a jeho zápis do príslušného registra nepoznajú.
8.
Ďxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxožných práv u listinných cenných papierov, register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov, register zmluvných záložných práv k patentu).x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxmi papiermi môže vykonať centrálny depozitár len na základe "príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi".
9.
S prihliaxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxd Občianskeho zákonníka), možno predpokladať, že správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec) bude ukladať predbežné opatrenie predovšetkým k nehnuxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx uloží daňovému subjektu zložiť peňažnú sumu na účet správcu dane. Správca dane o právoplatnosti rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia daňovémx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčené daňovému subjektu je právoplatné).
10.
Účelom navrhovanej zmeny je odstrániť problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi.
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrému nemožno podať odvolanie, je právoplatné. Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať odvolanie, alebo ak odvolanie nemá odkladný účxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvolanie a po ukončení odvolacieho konania a doručení rozhodnutia odvolacieho orgánu je rozhodnutie právoplatné.
12.
Správa katastra zruší poznáxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxnuteľnostiam (katastrálny zákon)), teda správca dane, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jej zápisu. Ak pominul dôvod len čiastočne, správca dane prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Účinnosť predbežného opatrenia je časovo obmedzená.
14.
Predbežné opatrenie stráca účinnosť
-
dňom úplného zaplatenia dane alebo daňového nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxý odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie podľa osobitných hmotnoprávnych predpisov, sa môže použxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxe písomne upovedomiť daňový subjekt. Táto skutočnosť môže nastať aj vtedy, ak napr. daňový subjekt uplatní riadne alebo mimoriadne opravné prostriedxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxutia o predbežnom opatrení, a to celkom alebo sčasti. Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správcx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nedoplatku, na ktorú bola zložená.
16.
Zákonom č. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxvca dane disponuje určitými indíciami o nepriznanej dani, resp. o nesprávne priznanej dani alebo nesprávne uplatnenom nároku. Podľa odseku 1 bude môcx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovým subjektom alebo daň bude nevymožiteľná alebo že v tejto dobe bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. Správca dane v rozsahu nevyhnutnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxnakladal s vecami alebo právami určenými v rozhodnutí.
17.
Podľa nového znenia odseku 2, ak by hrozilo, že peňažná suma, ktorú mal daňový subjekt zloxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxaní rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia správca dane vhodným spôsobom (napr. poštou, elektronickými prostriedkami, zamestnancom správcu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxa peňažnej sumy a následnej nedobytnosti v budúcnosti vyrubenej daňovej povinnosti. Pôjde najmä o situácie, kedy z činnosti správcu dane alebo prostrxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xakročenie štátneho orgánu zamerané na eliminovanie možnosti vzniku nepriaznivých následkov. V uvedených prípadoch bude vydané rozhodnutie o predbxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxde rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti a motorového vozidla doručené. Rozhodnutie o uložení predbežného opatrxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xen „kataster nehnuteľností“). Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia, ktoré sa týka motorového vozidla, správca dane doručí daňovému subjektx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrenia právoplatnosť. Podľa nového odseku 4 právne úkony vykonané v rozpore s uloženým predbežným opatrením sú neplatné (napr. darovanie nehnuteľnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxrenie stráca účinnosť, a to:
-
dňom zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku, vrátane vykonania kompenzácie podľa § 55 ods. 7,
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nedoplatok,
-
dňom vyrubenia dane, ak dôjde k vyrubeniu dane, ktorá nebola v dobe vydania predbežného opatrenia na zloženie peňažnej sumy vyrubenáx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxom konaní sa stalo exekučným titulom namiesto predbežného opatrenia podľa § 89 ods. 4.
20.
Zložená peňažná suma podľa tretej a štvrtej odrážky sa prexxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uložení predbežného opatrenia doručoval (napr. kataster nehnuteľností, Policajný zbor).
21.
V odseku 9 sa ustanovilo, aby peňažná suma zložená nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxnosť
K § 51
1.
Záznamová povinnosť je klasickým príkladom povinnosti nepeňažného charakteru, vyplývajúca pre daňové subjekty z daňového poriadxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xprávne určenie dane. Napr. záznamovou povinnosťou môže správca dane uložiť daňovému subjektu, ktorý často používa taxíky a daňovému úradu je to podozxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxnnosť sa ukladá rozhodnutím, proti ktorému sa nemožno odvolať. Vo výrokovej časti rozhodnutia musí byť určenie zaznamenávaných údajov, ich členenie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, správca dane z vlastného podnetu alebo na návrh daňového subjektu záznamovú povinnosť zruší alebo zmení.
4.
Správca dane sa aj v priebexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxotovil evidenciu záznamovej povinnosti, a prípadne ju aj dodatočne upravoval tak, aby splnil podmienky z výroku rozhodnutia.
5.
Zároveň ustanovexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxžná evidencia, a rozhodnutím ukladal povinnosť odstránenia chýb.
6.
Záznamy, evidencie a k nim sa vzťahujúce doklady je daňový subjekt povinný uchxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spotrebnej dane, či uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu alebo daňový bonus ( § 69 daňového poriadku).
7.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa v odseku x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnamy potrebné na správne určenie dane v ním určenej lehote. Odsek 2 sa doplnil nadväzne na odsek 1 a zároveň sa doplnil o ďalšie skutočnosti, ktoré musix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxamov
K § 52
1.
Zverejňovanie zoznamov je povinnosťou uloženou daňovým poriadkom, a z toho dôvodu nemožno hovoriť o daňovom tajomstve. Práve naopaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxia na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR povinnosť vypracúvať zoznamy:
-
daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxáhanie;
-
daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani a povolená úľava alebo odpustenie saxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxdú zoznamy zverejňovať, povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach, presahujúce u fyzickej osoby 33 000 eur a u právnickej xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxnto môže na internetovej stránke príslušnej obce alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií obcou zverejniť rovnaké zoznamy s tým, že hranica xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
x xaňových subjektov, u ktorých suma povoleného odkladu platenia dane alebo suma povoleného platenia dane v splátkach presahuje u fyzickej osoby 160 eur x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxamy zverejňujú Finančné riaditeľstvo SR a obec, každý na svojom webovom sídle internetovej stránke, v prvom polroku bežného roka (do účinnosti daňovéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxbyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu;
-
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo;
-
suma
-
daňových nedoxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxustenie daňového nedoplatku na dani a povolená úľava alebo odpustenie sankcie.
5.
Po novom sa ustanovilo, že Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje ax xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xriezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xdhalenie anonymity najväčších daňových dlžníkov, pričom informácie by sa mali pozitívne využívať v rámci obchodno-záväzkových vzťahov medzi podnixxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx11.
9.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa § 52 daňového poriadku doplnil o nový odsek. Toto doplnenie nadväzuje na novelu zákona o dani z pridanej hodnoty čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxditeľstvo SR bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznamy daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti a nastali dôvody na zrušenie icx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeň sa ustanovuje, čo má byť v zozname uvedené, aby identifikácia platiteľa dane z pridanej hodnoty bola jednoznačná. Ide o IČO platiteľa DPH, dátum zverxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkania alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo.
10.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 sa do tohto ustanovexxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlatiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zo znenia nebolo zrejmé, za akých podmienok a v akom časovom interxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sídle tých platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí boli v zozname zverejnení z dôvodu, že si neplnili zákonné povinnosti, za podmienky, že u nich pomixxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sú v tomto ustanovení vymedzené. Ide o neporušenie povinnosti pri daňovej kontrole, neporušenie povinnosti podať daňové priznanie alebo kontrolný vxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.
11.
V odseku 8 sa ustanovuje, aby finančné riaditeľstvo pre potreby správy daní zverejňovalo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxdy boli platitelia dane z pridanej hodnoty v zozname zverejnení a kedy boli z tohto zoznamu vymazaní.
12.
Zákonom č. 218/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, uvedie aj identifikačné číslo organizácie, ak bolo platiteľovi dane x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch v zozname. Zároveň sa v odseku 7 číslo 12 nahrádza slovom šiestich, čím sa skracuje obdobie, v ktorom je platiteľ dane z pridanej hodnoty v zozname zverxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xtorého Ministerstvo financií na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok upravených v § 23 až § 23d zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovnxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxšky dane zostupne. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane. Uvedené doplnxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx, ktorú sú povinní zaplatiť.
13.
V odseku 10 sa v odkaze 37ac mení v § 30c odsek 6 na odsek 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z.z. Ide o spxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrejní v zozname daňových subjektov daňové subjekty, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa zákona o dani z príjmov.
14.
V novom oxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxdanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, doplnil § 52 daňového poriadku o nový zoznam týchto platiteľov s účinnosťou ox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačnx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovanie osobitnej úpravy skončilo.
15.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 1 písmeno a) za účelom lepšej informovanosti daňových subjektov novo ustxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx eur, a zverejňovať ho vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Finančné riaditeľstvo xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtkov presiahla u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie. Tieto zoznamy nemali pre daňové subjekty vexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxh prípadoch boli neaktuálne.
16.
V odseku 4 nadväzne na novelizovaný odsek l písmeno a) sa ustanovilo, že finančné riaditeľstvo na svojom webovom síxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
I-------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I                I Účinnosť do 30. apríla 2016 I Účinnoxx xx xx xxxx xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxovania  I      ročne      I      mesačne      I
I-------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I                I u fyzickej osoxx xxxx xxx x   x xxxxxxxx xxxxx xx   x
x                x     xx xxx xxx     x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x
x                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxx xxx      x
x                x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x               x
x                I     170 000 eur     I               I
I-------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I Lehota na zverejnenie zozxxxx x  xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx  x  xx xxxxx xxxxxxxxxxxx  x
x                x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx  x
x                x               x  xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx  x
x                x               x xxxrý sa zoznam vyhotovuje I
I-------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I Miesto zverejnxxxx xxxxxxx  x   xxxxxxxxxxx xxxxxxx   x   xxxxxxxxxxx xxxxxxx   x
x                x   xxxxxxxxx xxxxxx    x   xxxxxxxxx xxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-----------------------------I
17.
Táto zmena nenastane na prelome rokov 2015 a 2016, ale neskôr, od mája 2016. Prvý zoznam xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxzmenil a Finančné riaditeľstvo ich zverejní v prvom polroku bežného roka. Súčasne sa ponecháva zverejňovanie zoznamov daňových dlžníkov obcou tak, axx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xrávnickej osoby informácie o inom daňovom subjekte. Ide o informáciu, či iný daňový subjekt je registrovaný (napr. na daň z príjmov) a aké mu bolo pridelxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnania sa prihliada len na písomné oznámenie tejto skutočnosti.
2.
Rovnaké povinnosti má aj Finančné riaditeľstvo SR, ktoré na žiadosť daňového subxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxné číslo uvedené v žiadosti bolo inej osobe pridelené pri registrácii na daň z pridanej hodnoty alebo príslušnú spotrebnú daň. Túto povinnosť malo len dxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxe údajov finančnou správou (daňovými úradmi, colnými úradmi a Finančným riaditeľstvom SR) má pre daňové subjekty veľký význam. Je to právo daňového suxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxým subjektom, ktorý nie je registrovaný, a tým aj postihom zo strany správcu dane (napr. vylúčenie dokladu pri daňovej kontrole) a neuznaniu napr. výdaxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxky, ktoré správca dane postúpil podľa § 86 právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určenej Ministerstvom financií SR za účelom vxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx príslušný správca dane.
5.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa ustanovenie § 53 ods. 1 doplnilo tak, aby daňové subjekty, nadväzne na prijatú novelu zákonx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdená zmena v zákone chýbala, pretože podľa platného daňového poriadku správca dane na žiadosť oznamoval len odkedy určitý daňový subjekt bol registroxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxäzného stanoviska", ktoré bude ako jediné oprávnené vydávať k uplatneniu daňových zákonov finančné riaditeľstvo.
2.
Tento nový inštitút by mali vxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvisko musí obsahovať skutočnosti, ktoré nastanú, alebo sú očakávané. To znamená, že ak bude daňový subjekt pripravovať obchodnú transakciu a nebude mx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxej správy pri jej následnom posudzovaní, napr. v rámci daňovej kontroly, bude môcť požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie záväzného stanoviska na pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti vykonávací predpis Ministerstva financií Slovenskej republiky.
3.
V ustanovení sa upravuje, čo musí žiadosť o záväzné stanovisko na finančné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplatnenie postupu, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, finančné riaditeľxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxhu a v určenej lehote, považuje sa žiadosť za nepodanú, o čom finančné riaditeľstvo upovedomí oznámením daňový subjekt. Finančné riaditeľstvo záväznx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ktoré bolo podané daňové priznanie. O nevydaní záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo informuje daňový subjekt.
4.
V ustanovení sa okrem proxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovým subjektom, alebo od jej doplnenia na základe výzvy finančného riaditeľstva. Taktiež sa rieši predĺženie 60-dňovej lehoty ustanovenej pre finanxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxrnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia daňovým subjektom na základe výzvy. Ak daňový subjekt oznámi finančnému riaditeľstxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdanie záväzného stanoviska, xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxnovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti; pričom vecný rozsah sa bude týkať len daňových aspektov budúcxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlade s vydaným záväzným stanoviskom, a ak sa nezmenili skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané.
7.
Ustanovuje sa tiež, kedy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xaňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku, alebo ak sa preukáže, že rozhodujúce skutočxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
§ 53b
K § 53b
1.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2014 sa ustanovilo, že daňový subjekt voči záväznému stanxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xoručenia záväzného stanoviska, a je to v tých prípadoch, ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zašle daňovému subjektu oznámenie. Zákon taxatívne rieši, kedy záväzné stanovisko stráca účinky. Záväzné stanovisko stráca účinky dňom nadobudnutxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxané, je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ich obchádza, alebo zastiera iný právny úkon, alebo ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
§ 53c
x x xxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xaximálnou sumou a je závislá od toho, či daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu, alebo k uplatneniu dvoch a vixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doruxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxľstvo záväzné stanovisko nevydá a túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.
2.
Finančné riaditeľstvo v prípadoch, keď záväzné stanovisko nevydá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie, daňový subjekt nesúhlasil s vydaním záväzného stanoviska v predĺženej lehxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xýške 1 % zo sumy zaplatenej úhrady v prípade, ak sa žiadosť daňového subjektu bude považovať za späťvzatú, t. j. daňový subjekt s navrhovanou predĺženou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xa počíta odo dňa podania úplnej žiadosti až do dňa doručenia oznámenia o vrátení úhrady. Túto skutočnosť je finančné riaditeľstvo povinné oznámiť daňoxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxkt vo svojej žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, najmenej o 10 %. Daňový subjekt je povinný zaplatiť rozdiel na úhrade do 30 dní od tohto zistenia, axxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xa obdobie odo dňa podania úplnej žiadosti o záväzné stanovisko do dňa zaplatenia rozdielu na úhrade je daňový subjekt povinný zaplatiť aj ročný úrok zo sxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane na ďalšie rovnaké opakujúce sa obchodné prípady. Daňový subjekt je v takomto prípade xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxok vo výške 1 % zo sumy rozdielu úhrady za každý deň omeškania (odo dňa podania úplnej žiadosti o záväzné stanovisko do dňa zaplatenia rozdielu na úhrade z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt povinný doplatiť rozdiel úhrady kedykoľvek (bez obmedzenia napr. lehotou pre zánik práva vyrubiť daň), kedy dôjde k zvýšeniu sumy obchodného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xrípade platí postup uplatnenia právnej úpravy doplatenia rozdielu sumy úhrady a zaplatenia ročného úroku zo sumy rozdielu úhrady vo výške 1% za každý dxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxho stanoviska zo sumy predpokladaného obchodného prípadu a skutočnou výškou obchodného prípadu.
4.
Taktiež sa rieši prípad, ak daňový subjekt, ktxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xrípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti. V týchto prípadoch daňovému subjektu vyplýva povinnosť zo zákona zaplatiť úhradu (na výpxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxadu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy úhrady. Úrok xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x § 54
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm č. 246/2012 Z.z. so zámerom vytvorenia legislatívnych podmienok pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trvalx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnej politiky štátu s cieľom účinne reagovať na významné a opakujúce sa porušovania vymedzených spoločenských vzťahov v oblasti daňovej, prijaté jednx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodných podielov daňovými subjektmi, ktorí majú daňový nedoplatok. Možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným takému daňovému subjektx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xri výkone správy daní je správca dane stále častejšie vystavovaný pokusom zo strany daňových subjektov vyhýbať sa plneniu svojich daňových povinnostxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxia žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa § 105b, § 115 a § 117Obchodného zákonníka, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľaxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxého úradu a colného úradu) v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu a rozdelenia väčšinového obchodného podielu. Súhlas bude nevyhnutné dolxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx dane vyšší ako 170 eur. Súhlas správcu dane sa vyžaduje len vo vzťahu k prevodom, rozdeleniam väčšinového obchodného podielu. Zákon ustanovuje, že za dxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určenej ministerstvom. Na prevod alebo rozdelenie obchodného podielu, ktorý nespĺňa znaky väčšinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xni vtedy, keď dochádza k prevodu alebo rozdeleniu podielu v rámci procesu zrušenia spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie splynutie, rozdelenie, rozdxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
b)
písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xedoplatok považuje aj daňový nedoplatok, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol a bol postúpený podľa § 86 daňového poriadku právnickej osobe so 1xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x1 daňového poriadku na vydanie písomného súhlasu prelomiť daňové tajomstvo.
4.
Novela daňového poriadku zavádza opatrenia, ktoré efektívne potxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov.
5.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa precizujú odseky 1 a 2 tak, aby súhlas so zápisom zmien v Obchxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxť lehotu na vydanie súhlasu, nakoľko pri vydávaní súhlasu je potrebné overenie existencie nedoplatkov u príslušných správcov dane (DÚ a CÚ), čo si vyžaxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxím slov "podľa osobitného predpisu37a)" sa odkaz 37a zmenil na 37b s umiestnením nad slovo "súhlas" s tým, že citácia v poznámke pod čiarou "§ 105b, § xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxŤ
PLATENIE DANE
§ 55
Spôsob platenia dane a použitie platieb
K § 55
1.
Daňové subjekty sú povinné platiť daň príslušnému správcovi dane v euráxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na účet správcu dane. Pri spotrebných daniach je možné využiť aj účet určený na zloženie zábezpeky na daň (účet vedený v Štátnej pokladnici). Platbu v hoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dane pri výkone exekúcie podľa tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené alebo ak ide o sankcie vyberané podľa zákonov o spxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxtbe vydať daňovému subjektu príjmový pokladničný doklad.
3.
Ďalším spôsobom použitia platby daňového subjektu je vykonanie kompenzácie podľa odxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x iného správcu dane. Bola vypustená možnosť platby v hotovosti zamestnancovi správcu dane v blokovom konaní, ktorá je upravená v novele zákona č. 289/2xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxtkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
4.
Od účinnosti daňového poriadxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxch daňového subjektu znáša poplatky správca dane, avšak s realizáciou platby len na území Slovenskej republiky. Toto ustanovenie do účinnosti daňovéxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5.
Daňovému subjektu sa uložila povinnosť označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu - vyhlášky MF SR o spôsobe oznxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxrým je daňový úrad a colný úrad, to znamená, že neplatí, ak je správcom dane obec. Platbu dane bude daňový subjekt uhrádzať na číslo účtu správcu dane, oznxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt) a identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180. Pri platbe dane sa vždy uvádza variabilný symbol, ktxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxtrolovať čísla účtov aj prostredníctvom webovej stránky Finančného riaditeľstva SR. Pri zadávaní platby dane musí byť pri každej platbe uvedená prísxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxradu príslušnej dane, a ak platba nie je takto označená, použije ju na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtby musia byť takto výslovne označené.
6.
Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňového subjektu podľa uvedeného postupu, môže ju správca dane použiť na kompenzáciu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplaxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxjektu. Ak naďalej nemožno použiť neoznačenú platbu daňového subjektu, správca dane s ňou naloží ako s preplatkom podľa § 79.
7.
Ak si daňový subjekt pxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxa vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu), vyššie uvedený postup použitia neoznačenej platby (okrem vzniku prexxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti daňovému subjektu.
8.
Správca dane prijme na daň každú platbu, aj keď nebola vykonaná daňovým subjektom. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx daňový subjekt a jeho podlžnosť nebude vymáhať.
9.
Dňom úhrady je:
-
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, kedy bola platba odpísaná x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxlatba sa použije na kompenzáciu - započítanie jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtku podľa § 79 deň vzniku daňového preplatku;
-
pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie a postupujx xx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxvca dane vedel o dni platby daňového subjektu (napr. aj z dôvodu uloženia sankcií), banka je povinná oznámiť správcovi dane deň, kedy došlo k odpísaniu pxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnutého majetku v dedičskom konaní. Povinnosť zaplatiť daň za právnickú osobu, ktorá zanikla s právnym nástupcom, prechádza na tohto nástupcu.
11.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xčelom nie sú pre správu daní právne účinné. Úhradu daňového nedoplatku môže za daňového dlžníka vykonať iný daňový subjekt. Dokonca daňový poriadok v txxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnu neúčinnosť dohôd uzatvorených za účelom prenosu daňovej povinnosti. V správe daní je vždy vzťah medzi daňovým subjektom a správcom dane.
12.
Zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxením a úpravou oboch ustanovení sa spresňuje, čo sa považuje za deň platby. Podľa uvedených ustanovení bude môcť správca dane preúčtovať preplatok na dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxsti daňovej pohľadávky.
13.
Zákonom č. 435/2013 xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxorá bola uhradená na účet iného daňového subjektu. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu, ktorý platbu uhradil na účet iného daňového subxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxke, v akej ju eviduje ako daňový preplatok. V zákone sa jednoznačne uvádza preplatok, aby nebolo možné požiadať o preúčtovanie takej platby, ktorá už boxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx deň platby v uvedenom prípade považoval deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal, z dôvodu, aby nedošlo k sankcionovaniu daňového sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxnom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 sa v odseku 12 písm. e) dopĺňa v texte odkaz na ďalšie ustanovenie, a to na § 79 ods. 8. Ide o znenie, v ktorxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxého odpočtu dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou. Týmto dochádza k sprecizovaniu ustanovenia o preúčtovaní preplatku.
15.
Zákonom č. 218/2xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxávne označená platba použitá. Vychádzajúc z vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane. Daňový subjekt uhrádza platbu dane na čxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dane, základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt) a identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180. Pri platbe dane sa vždy uváxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na uvedené nesprávne označená platba (napr. nesprávny variabilný symbol) sa použije predovšetkým na príslušný druh dane v tomto poradí:
a)
na úhraxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu na dani, na ktorú bola platba urcená, s najstarším dátumom splatnosti v case prijatia platby,
c)
na úhradu splatného preddavku na dan, na ktorú bola xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladov a hotových výdavkov, danovej pohladávky na inej dani, danového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na dan na inej dani, nedoplatku nx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxa ktorého sa ustanovuje podrobnejšie poradie v prípade rovnakého dátumu splatnosti pohladávok, nedoplatkov a iných platieb a taktiež ked nemožno plaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkov na dan, exekucných nákladov, hotových výdavkov a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhrxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtku, splatného preddavku na dan, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je danový úrad alebo colný úrad.
18.
Naxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2008 Z.z., a § 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niekxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 9 a 10 sa ustanovil spôsob použitia sumy dane z pridanej hodnoty, o ktorej vrátenie požiadala zahraničná osoba, vo výške priznanej Daňovým úradom Bratixxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxu pohľadávky členského štátu, ktorý požiadal Slovenskú republiku o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní. Nadväzne na uvedené zákonom č. 269/2015 Z.z. sa x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdpočtu, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9 prvý deň lehoty na ich vrátenie alebo ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počax xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxých tvaroch v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare. V odseku 2 písm. a) xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxi „u zahraničného poskytovateľa“. Zákonom xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxieb“. Ide o gramatickú úpravu a vypustenie slov, ktoré skresľovali text, pretože daňový subjekt má účet vedený u poskytovateľa platobných služieb a bexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxavu znenia ustanovenia nadväzne na právnu úpravu zavedenú zákonom č. 269/2015 Z.z.
§ 56
Osobný účet daňového subjektu
K § 56
1.
Ide o nové ustaxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxového subjektu. Ak daňový subjekt zistí na svojom osobnom účte nezrovnalosti, môže podať voči Finančnému riaditeľstvu SR námietku. Potvrdenie o stavx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xrávne úkony, len ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2.
Podľa znenia zákona o správe daní platného do účinnosti daňového poriadku sa z údajov evixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
§ 57
Odklad platenia dane a povolenie splátok
K § 57
1.
Nie vždy je daňový subjekt schopný platiť dane v zákonom ustanovených termínoch a naraz. Dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxzhodovanie je písomná žiadosť daňového subjektu podaná u príslušného správcu dane. Musí obsahovať sumu dane, na ktorú požaduje odklad platenia, a obdxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
2.
Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená záložným právom podľa § 81 tohtx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xe to upravené v zákone SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov účinnxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy štátu. Povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.
4.
Odkxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxrubenej dani . Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu povoliť pri odklade platenia dane alebo zaplatení dane v splátkach z 12 mesiacov na 24 mesiacov. To znamená, že ak napr. daň je splatná 31. marca xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx 2014 a nie do 30. júna 2014.
5.
Daňový subjekt je povinný za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatiť úrok. Pri vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzbx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá roxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxmy vyrubí správca dane rozhodnutím. Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Došlo k predĺženiu lehoty z 8 dní platxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt zaplatil odloženú sumu dane alebo daň v splátkach.
7.
Vzhľadom na to, že v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky používa ročná úroková sadzba 10%.
8.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 
 
 xxxxx xxxx x xxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlatenia dane 
       alebo povoleného platenia dane v splátkach
------------------------------------------------------------------------
              365 dní/3xx xxx
 
xxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxoplatku);
-
ZÚS - základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane;
-
365 dní/ 366 dní - závxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxk z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, keď bol povolený odklad platenia dane alebx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je na základe fakultatíxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie.
11.
Rovnako sa vydáva rozhodnutie aj v prípadoch, ak xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxo povoliť, len ak je to v súlade so zákonom č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Na minimálnu pomoc podľa tohto zákona sa vzťahxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xen ak uplynul najmenej jeden rok odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmienky určené v rozhodnutí, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť, iba ak uplynulo najmenej päť rokox xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxo deň, keď mala byť daň zaplatená.
15.
Pri dodržaní podmienok počas povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného zaplatenia dane v splátkach sx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí splátku dane vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatný celý daňový nedoplatok dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane axxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
16.
Správca dane rovnakým postupom a spôsobom ako pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach rozhoduje aj o povolení odkladu platenia daxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxl odsek 10. Ide o ustanovenie o odklade platenia dane a o platení dane v splátkach, ktoré sa upravilo tak, aby daňovému subjektu, ktorý nezaplatí splátky xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xostávajúcej časti neuhradenej dane, a to odo dňa pôvodnej splatnosti dane. Nadväzne je vykonaná aj zmena v terminológii pojmov, t. j., že nezaplatením xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxledujúcim po dni splatnosti dane alebo splátky dane.
18.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 1 upravilo ustanovenie tak, aby pri menších sumách danx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxzalo k neprimeranosti ich zabezpečenia záložným právom. V prípade žiadosti o odklad alebo splátky dane nebude nutné zabezpečiť záložným právom dlžnú xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxorého bolo možné povoliť odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach až po uplynutí jedného roka odo dňa posledného povoleného odkladu alebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxOBECNÉ USTANOVENIA
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxčať na návrh daňového subjektu, a to dňom doručenia podania daňového subjektu orgánu príslušnému konať vo veci (napr. žiadosť o odklad platenia dane) axxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxdnetu orgánu príslušného konať vo veci, a to dňom, keď tento orgán vykonal voči daňovému subjektu prvý úkon (napr. obnova konania, preskúmanie rozhodnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx rozhodujúci obsah podania, aj keby bolo nesprávne označené. Napr. z podania daňového subjektu vyplýva, že daňový subjekt žiada o úľavu z pokuty, ale ozxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxjekty, a to vzhľadom na to, že len účastníkom konania môže správca dane uložiť splnenie určitej povinnosti alebo priznať právo. Na daňové konanie môžu bxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poddlžníci. Účastníkom daňového konania nie je správca dane, ktorý daňové konanie uskutočňuje, a to ani v prípade, ak je jeho rozhodnutie preskúmavanx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxla z daňového dlžníka povinnosť alebo na koho prešli podľa osobitného predpisu za daňového dlžníka záväzky (napr. právny nástupca daňového subjektu)x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Na požiadanie správcu dane je povinný preukázať svoju totožnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxlušného orgánu je z daňového konania vylúčený, ak možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti. Predmetné ustanovenie jednoznačne upravuje, že sa vzťahuxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxem zamestnanec príslušného orgánu. Zaujatosťou vo všeobecnosti možno rozumieť určitý pomer zamestnanca príslušného orgánu k daňovému subjektu alexx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxnámiť skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť zamestnanca príslušného orgánu má okrem daňového subjektu aj zamestnanec tohto orgánu, ktorý sa na konaní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu sa oznamujú jeho priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, ktorý o vylúčení zamestnanca rozhodne, a to dokonca aj z vlastného podnetu. O zaujatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxno podať voči prezidentovi finančnej správy.
5.
Pokiaľ vznikli u zamestnanca pochybnosti o jeho zaujatosti, je tento zamestnanec oprávnený vykonxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlúčení zamestnanca sa rozhoduje rozhodnutím, proti ktorému nemožno podať riadny ani mimoriadny opravný prostriedok.
7.
Pri vylúčení zamestnancx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 2014 sa spresnil odsek 6 v tom zmysle, že o námietke zaujatosti rozhodne jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môže rozhoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnúť o vylúčení zamestnanca, nie o námietke zaujatosti.
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x tých istých dôvodov. Preto sa ustanovilo, aby námietka bola podaná najneskôr do pätnástich dní, odkedy sa o dôvodoch zaujatosti daňový subjekt dozvedxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xonania dozvedel o dôvode vylúčenia, ako aj dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na námietku zaujatxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxosť oznámi tomu, kto námietku podal. To znamená, že sa neuplatní postup podľa § 13 daňového poriadku. V odseku 6 sa jednoznačne ustanovilo, aby námietku xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xstanovilo, že sa nebude prihliadať na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu, o ktorej už bolo rozhodnuté, pretože podanie opakovaxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x.
V tomto ustanovení sú uvedené konkrétne prípady, kedy sa môže daňové konanie prerušiť.
2.
Do účinnosti daňového poriadku nebol jednoznačný výpoxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxčalo konanie o predbežnej otázke, možnosť prerušiť konanie, ak začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej pre vydanie rozhodnutia alebo ak je potxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon v týchto prípadoch lehotu neurčuje. Správca dane v prípadoch, ktoré môže prerušiť (o tom, či preruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xonanie prerušiť, ak to účastníci konania zhodne navrhnú, avšak v tomto prípade tak správca dane môže urobiť najviac na dobu 30 dní. Túto lehotu však môže xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xodnetu alebo na podnet účastníka daňového konania pokračuje v daňovom konaní, o čom upovedomí účastníka konania.
4.
Konanie sa prerušuje dňom uvedxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx v súlade s príslušnými ustanoveniami daňového poriadku.
5.
Význam inštitútu prerušenia konania spočíva predovšetkým v tom, že v čase prerušenia kxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a preto je potrebné v daňovom konaní na to prihliadať.
6.
Ustanovenia o prerušení daňového konania sa vzťahujú rovnako aj na daňové konanie vedené Fxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z.z. na zákon č. 442/2012 Z.z. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxnilo sa ustanovenie odseku 3 tak, aby jednoznačne vyplývalo aký deň nemôže byť dňom kedy je konanie prerušené. Deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí o prerxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxriedkami a v prípade doručovania rozhodnutia zamestnancami správcu dane tento deň nemôže byť skorší, ako je toto rozhodnutie doručené.
§ 62
Zastxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ak nastane niektorá z týchto taxatívne vymenovaných skutočností:
a)
navrhovateľ vzal späť svoj návrh skôr, ako bolo o ňom rozhodnuté;
b)
právnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x)
v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxť jej zmeškanie;
f)
vo veci bolo už právoplatne rozhodnuté;
g)
príslušný orgán zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd;
h)
odpadox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xaňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu a v prípade, ak príslušný orgán zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd.
3.
Rozhodnutie o zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxhodnutiu podľa písm. a) až c) a g) nemožno podať odvolanie, ale ak je to v súlade s daňovým poriadkom alebo hmotnoprávnym daňovým predpisom možno uplatnix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx4 sa v odseku 1 písm. g) ustanovenie o zastavení daňového konania sprecizovalo tak, aby bolo v súlade s terminológiou Občianskeho súdneho poriadku.
x xx
xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnáva práva. Rozhodnutie musí byť účastníkovi konania doručené niektorým zo spôsobov uvedených v daňovom poriadku ( § 30 až 35). Rozhodnutie vydané v daxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxutie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti vymedzené v daňovom poriadku, ak niektoré ustanovenie daňového poriadku alebo hmotnoprávny daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, identifikačné číslo organxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby, ako aj podľa osoby, ktorá má povinnosť registrácie alebo evidencie, a podľa osoby, ktorá túto povinnosť nemá. Ako iný identifikátor je správca dxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx registrácie alebo nemá povinnosť evidencie a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, uvádza správca dane v rozhodnutí dátum narodenia alebo iný údaj identixxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxužije sa iný údaj identifikujúci túto právnickú osobu - vygenerované číslo z registra správcu dane;
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxčiatky, ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xaručeným elektronickým podpisom.
3.
Medzi obsahové náležitosti patria:
-
výrok, ktorý musí byť formulovaný jasne, stručne s jednoznačným uvexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rozhodovalo, lehotu plnenia, ak sa ukladá povinnosť plniť, rozhodnutie o náhrade nákladov správy daní podľa § 12 a ak ide o peňažné plnenie, aj sumu a číxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe odôvodnenie, ak sa v ňom vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu); v odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, vysporiadanie sx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxhodnutie musí obsahovať odôvodnenie napr. vtedy, keď správca dane ukladá finančné plnenie, vyrubuje daň odchýlne od daňového priznania alebo vydanéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxx o mieste, dobe a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie odkladného účinku; poučenie má pre daňový subjekt veľký význam. Musí ho obxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe alebo v rozhodnutí chýba, alebo bola skrátená lehota na podanie opravného prostriedku, alebo lehota nebola uvedená vôbec, nie je účastník konania ukxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxcov po doručení rozhodnutia. Účastník konania je v poučení oboznámený aj s odkladnosťou účinku v prípade podania opravného prostriedku, čo má dôsledkx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxok, účastník konania má povinnosť zaplatiť daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia).
4.
Daňový poriadok nerozlišuje formy rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa dlhšia ako v tomto zákone, platí lehota uvedená v rozhodnutí. Rozhodnutie o opravných prostriedkoch, ktorým sa navrhovateľovi vyhovuje v plnom rozsxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe, proti ktorému nie je možné podať odvolanie. Právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu môže preskúmať na základe žaloby súd v prípade, ak rozhodovxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xčinok a zároveň uplynula lehota plnenia. V podstate všetky rozhodnutia na platenie daní majú odkladný účinok platenia v prípade podania odvolania. To xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxlaní je rozhodnutie právoplatné a po uplynutí lehoty na úhradu vykonateľné.
7.
Ak došlo pri písaní, počítaní k chybám, prípadne chýbajú formálne náxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xozhodnutie vydal. Tento orgán však nevydáva rozhodnutie, ale upovedomí o tom účastníka konania oznámením.
8.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnovenia, pretože správca dane má účet vedený u poskytovateľa platobných služieb a je postačujúce, keď v ustanovení, čo má rozhodnutie obsahovať, sa uvxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxodnutia. Týmto dňom bude deň, keď bol vykonaný úkon smerujúci k doručeniu rozhodnutia, t. j. rozhodnutie odoslané na poštovú prepravu alebo odoslané exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 64
1.
Nulitné rozhodnutie je novým inštitútom zavedeným do procesu správy daní. Nulitné rozhodnutie nezaväzuje k plneniu povinností ani neprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx vecne nepríslušný; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné sa považuje aj rozhodnutie, ktoré vydal správca dane na to miestne nepríslušný;
-
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxtného alebo iného podnetu a kedykoľvek. Ak ide o rozhodnutie Ministerstva financií SR, posudzuje takéto rozhodnutie minister financií SR na základe nxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xto podnet podal, oznámenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.
5.
Ak je posudzované rozhodnutie nulitné, vydá druhostupňový orgán alebo mixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje ďalšie rozhodnutie, rozhodne opäť druhostupňový orgán alebo minister financií aj o nulite tohto nadväzujúceho rozhodnutia. Rozhodnutie o nulitx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriedky.
8.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 sa v odseku 2 písm. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx správca dane, ale aj finančné riaditeľstvo a ministerstvo financií. Preto bol pojem "správca dane" nahradený všeobecnejším pojmom "orgán".
§ 65
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxdá povinnosť rozhodnúť, ak to povaha vecí pripúšťa je možné tak urobiť na základe dokladov predložených daňovým subjektom, bezodkladne, najneskôr do x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxin (mimoriadna zložitosť alebo osobitná povaha prípadu, iné závažné okolnosti) rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane pred jej uplynutím na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxvo financií SR, minister financií SR. Nie je ustanovené o koľko.
2.
Ak orgán príslušný na rozhodnutie nemôže vo veci rozhodnúť v lehote do 60 dní, je poxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxelen na správcu dane, ale aj na orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní, t.j. aj na druhostupňový orgán a Ministerstvo financií SR.
3.
Lehoty xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx že lehoty sa nevzťahujú na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
4.
V tomto ustanovení je zároveň zadefinované, kedy sa považuje lehoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xdovzdá rozhodnutie na poštovú prepravu prostredníctvom pošty alebo odošle rozhodnutie elektronickými prostriedkami.
§ 66
Opatrenia proti nexxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a preto zákon jeho nečinnosť rieši s cieľom predísť týmto dôsledkom.
2.
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxaní nečinný, nerozhodne v zákonných lehotách, nápravu nemožno dosiahnuť inak a povaha veci to nevylučuje.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ DAŇOVÉ KONANIA
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych daňových predpisov. Postup pri registrácií je všeobecný, t.j. platí pre všetky dane, ak osobitný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxtráciu sa predkladá na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, a ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxné číslo; identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené; miesto podnikania, ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizačné zložky na území Slovenskej republiky; hlavný predmet činnosti; dane, ku ktorým žiada registráciu; čísla účtov vedených v bankách, na ktorých bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx x xxxxxx subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt mimo územia členského štátu; ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z hmotnoprávnych xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky; hlavný predmet činnosti; dane, ku ktorým žiada registráciu; čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxnca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11 - ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má sídlo mimo územia členskéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxľa hmotnoprávnych daňových predpisov.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť. Ak daňovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
Ak daňový subjekt výzve nevyhovie, správca dane registráciu rozhodnutím zamietne. Proti rozhodnutiu, ktorým žiadosť o registráciu zamietne, nemoxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xevyhovie výzve správcu dane na doplnenie žiadosti, avšak je povinný sa registrovať podľa osobitného hmotnoprávneho daňového predpisu, správca dane xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z úradnej moci správca dane doručí daňovému subjektu osvedčenie o registrácii.
6.
Namiesto rozhodnutia vydáva správca dane o registrácii osvedčexxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxov (do účinnosti daňového poriadku bola lehota na registráciu 7 dní).
7.
Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikaxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxnný uvádzať na dokladoch a v styku so správcom dane. Osvedčenie, ktoré správca dane vydá daňovému subjektu namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutixx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
8.
Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, je daňový subjekt povinný do 30 dní odo dňa, kedy nastali, ich oznámiť správcovi dane (do úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxie správcovi dane, a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie (do účinnosti daňového poriadku v tej istej lehote, ale od ukončenix xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxený vykonať zmeny v registri z úradnej moci. Daňový subjekt môže oznámiť zmeny údajov uvádzaných pri registrácii aj cez jednotné kontaktné miesto.
9x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxu 2 písm. a) piaty bod sa uvádza miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu, to znamená, že pri registrácii sa už neuvádza, kam sa majú doručovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi, ak sa miesto vykonávania podnikateľskej činnosti líši od miesta podnikania"),
-
v odseku 2 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod, t. j. daňový subjekt fyzxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xx xx x xx xxx
x
x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx t. j. daňový subjekt právnická osoba neuvádza hlavný predmet činnosti, následne boli prečíslované doterajšie body z 6 až 10 na 5 až 9,
-
v odseku 2 písmx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnené za ňu konať, ak takéto údaje nie sú uvedené v obchodnom registri, t. j. neuvádza osobitne štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu", podľa ktorých sa uvádzal hlavný predmet činnosti; vypustením uvedených bodov, a tým aj výnimiek vzťxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx 10 zmenila povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa „doručenia“ na 15 dní po „nadobudnutí právoplatnosti“ tohto rozhodnutia. Zmena xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xelom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare. V odseku 2 písm. a) ôsmom bode a píxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu úpravu textu. Zároveň týmto zákonom v odseku 7 sa vykonala úprava v tom smere, že colný úrad nebude spisovať úradný záznam pri registrácii, pretože vydx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmenený, daňový úrad vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii a vyhotoví o tom úradný záznam. Rozhodujúcim u oboch správcov je však vydanie osvexxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poriadku nebolo takto ustanovené. Vyrubovacie konanie začína nasledujúci deň po dni doručenia protokolu z daňovej kontroly spolu s výzvou ( § 46 ods. 8x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xane alebo rozdiel pri uplatnení nárokov podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (nadmerný odpočet, daňový bonus, zamestnanecká prémia), vyrubovaxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxh v trestnom konaní vykoná opätovná daňová kontrola a správca dane zistí rozdiel dane , práve preto, že z riadnej daňovej kontroly sa rozdiel nezistil, sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxovej kontrole potvrdil.
3.
Ak správca dane zistí rozdiel, vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu. Ide o prípady , xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx sa daňový subjekt nevyjadrí k protokolu v lehote určenej správcom dane vo výzve. V tomto prípade správca dane o tejto skutočnosti spíše úradný záznam.
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dôkazy v lehote stanovenej správcom dane, daňový subjekt dohodne so správcom dane deň ich prerokovania. V prípade, že sa daňový subjekt so správcom danx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm musí vykonať dokazovanie alebo miestne zisťovanie, o priebehu ktorých spíše zápisnicu, a to aj opakovane (viackrát). Ak sa daňový subjekt alebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xozhodnutie do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice s kontrolovaným daňovým subjektom alebo odo dňa spísania úradného záznamu.
5.
Daň je vyruxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xvedeného je zrejmé, že za vyrubenie dane podľa tohto zákona, pri ktorej sa podáva daňové priznanie, sa považuje podanie daňového priznania vrátane dodxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxdnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani. To znamená, proti podanému daňovému priznaniu alebo dodatočxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti zaplatenej dani.
8.
Správca dane po vykonaní daňovej kontroly určí v rozhodnutí rozdiel v sumex xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (napr. vrátenie spotrebnej dane, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu). Tento systém vyrubenia platí aj pri vyrubení po opätovnej daňovej kontrole, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxi rozhodnutiu správcu dane. Vzhľadom na odsek 4 nie je možné po opätovnej daňovej kontrole vyrubiť rozdiel dane oproti podanému daňovému priznaniu.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo Finančné riaditeľstvo SR, oprávnený vykonať vyrubovacie konanie a vydať rozhodnutie je miestne príslušný správca dane.
10.
V § 68 ods. 3 daňový poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxňovej kontrole navrhovať a predkladať ešte ďalšie dôkazy;
-
správca dane na základe písomného vyjadrenia daňového subjektu a ním predložených dôkxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx x xxxxxxkoch takéhoto ďalšieho dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu (a to aj opakovane) a v týchto prípadoch daňový poriadok ustanovuxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxový subjekt alebo jeho zástupca nezúčastnili na prerokovaní pripomienok alebo nimi predložených dôkazov) odo dňa spísania úradného záznamu.
12.
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxj kontroly možnosť predkladania ďalších dôkazov daňovým subjektom, mohlo kvôli dôkazom dôjsť k zrušeniu rozhodnutia a vráteniu veci na ďalšie konanixx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvej kontrole vykoná a rozhodnutie vydá ten správca dane, ktorý začal daňovú kontrolu a pri určovaní dane podľa pomôcok je to správca dane, ktorý zaslal dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxý subjekt zmení v priebehu určovania dane sídlo alebo trvalý pobyt.
14.
Zároveň sa týmto zákonom upravil aj odsek 2 tak, že sa vypustilo slovo "písomxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx4 sa odsek 6 upravuje tak, aby bol v súlade s pojmami zákona o správe daní. Slová "po vykonaní daňovej kontroly v rozhodnutí" majú pojmovo znamenať "v rozhxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxvacie konanie.
§ 68a
Skrátené vyrubovacie konanie
K § 68a
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa daňový poriadok doplnil o nový § 68a. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe dane v prípade neodstránenia nedostatkov v podanom daňovom priznaní, pri ktorom správca dane využije dôkazy, ktoré získal v daňovom konaní alebo pri xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatneného nároku a správca dane nezačal daňovú kontrolu. Daňový subjekt bude mať možnosť podať proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxný podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odpor sa podáva správcovi dane, ktorý vyrubovací rozkaz vydal a musí byť vecxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxhujúcich sa na dôvody podaného odporu. Proti vyrubovaciemu rozkazu nemožno podať opravné prostriedky okrem preskúmavania rozhodnutia súdom. Ak sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, považuje sa to za jeho súhlas s vyrubením dane, preto ani odvolanie, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a obnova konania nebudú prípusxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xneskorene alebo neoprávnenou osobou, alebo bez riadneho odôvodnenia; o tomto následku musí byť daňový subjekt poučený vo vyrubovacom rozkaze. Vyrubxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bol podaný neoprávnenou osobou. Vyrubovací rozkaz nadobudne právoplatnosť aj dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu z dxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxovať poučenie o mieste, lehote a forme podania odporu s upozornením, že podaný odpor musí byť vecne odôvodnený. Ak chýba vo vyrubovacom rozkaze poučenix x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx vyrubovacom rozkaze určená na podanie odporu lehota dlhšia, platí lehota uvedená vo vyrubovacom rozkaze. Po vyrubení dane vyrubovacím rozkazom, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani alebo o uplatnenom nároku alebo rozdielu v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných hmotnoprávnyxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo ministerstva financií.
§ 69
Zánik práva vyrubiť daň
K § 69
1.
Obdobie zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane je zákonom určené. V usxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxvnych daňových predpisov (napr. vrátenie nadmerného odpočtu, spotrebnej dane, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie) a v prípade daňového subjekxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxzdiel dane, a to 5 rokov u daňového subjektu, ktorý má platiť daň, a 7 rokov u daňového subjektu, ktorý si uplatňuje odpočet daňovej straty.
xx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxsti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa hmotnoprávnych daňových predpisov. Zároveň sa usxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynie nová 5-ročná lehota, v prípade odpočtu daňovej straty 7-ročná.
4.
Maximálna lehota (pre všetky daňové subjekty, teda aj tie, ktoré vykážu dxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xovinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa hmotnoprávnych daxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxerujúci na vyrubenie dane, rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa hmotnoprávnych daňových predpisov, ktorým je doručený protokol z daňoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxon považuje spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly alebo doručenie oznámenia o daňovej kontrole.
6.
Taktiež daňový poriadok upravuje lehotx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsť podať daňové priznanie alebo v ktorom bola povinnosť zaplatiť daň bez podania daňového priznania, alebo v ktorom vznikol nárok na uplatnenie sumy poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrého zdaniteľné príjmy sú dosiahnuté na území druhého zmluvného štátu, a aj na daňový subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorého zdanxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx2 Z.z. sa vypustila druhá veta z § 69 ods. 5 z dôvodu, že je postačujúca úprava prekluzívnej lehoty pri uplatnení medzinárodných zmlúv v prvej vete ustaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxom v Slovenskej republike, ktorého zdaniteľné príjmy sú dosiahnuté na území druhého zmluvného štátu, a tiež aj na daňový subjekt so sídlom mimo územia Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xepubliky.
§ 70
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxípade daňového nedoplatku. Ide o dlžnú sumu dane, avšak nejde o nedoplatok na pokute, úroku z omeškania a úroku.
2.
Toto ustanovenie oprávňuje správxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxj hodnoty a spotrebných daniach. Zo znenia ustanovenia je zrejmé, že správca dane môže, ale nemusí odpustiť alebo povoliť úľavu na nedoplatku na dani.
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového dlžníka alebo výživa osôb na neho odkázaných. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.
4.
Podľa § 84 ods. 1 písm. d) daňxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxebo v sume uvedenej v tomto rozhodnutí . Zároveň správca dane nevyrubí daňovému dlžníkovi do dňa doručenia tohto rozhodnutia úrok z omeškania podľa § 15x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxané na podmienky, najmä na povinnosť zaplatiť časť daňového nedoplatku v určenej lehote. Povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok možno xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxbné odsúhlasenie Európskou komisiou.
6.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa jednoznačne procesne upravil postup v § 70 ods. 3. To znamená, že o povolení úľaxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu o povolenie úľavy na dani alebo o odpustenie daňového nedoplatku správca dane zašle písomné oznámenie, nie rozhodnutie. Vyššie uvedená úprava ustxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx je právny nárok.
TRETÍ DIEL
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
x xx
xxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxenie daňového nedoplatku). O námietke rozhoduje orgán, voči ktorému námietka smeruje. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o náxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrostriedky.
2.
V prípade uplatnenia námietky voči Finančnému riaditeľstvu SR alebo Ministerstvu financií SR, sú príslušným orgánom na rozhodovaxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxostriedky a v praxi sa využíva najčastejšie. Základným predpokladom odvolania je, že ho možno podať len proti neprávoplatnému rozhodnutiu , a to v lehoxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxolať. Nie je možné odvolať sa len v tých prípadoch, kde to zákon ustanovuje (do účinnosti daňového poriadku platilo: "Proti určeniu dane správcom dane a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxdľa § 41, ktorá predchádza určeniu dane, sa nemožno odvolať.").
3.
Ak daňový subjekt podá odvolanie , zo zákona vyplýva, že odvolanie má odkladný účixxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxta na odvolanie je 15 dní. V tejto lehote môže daňový subjekt svoje podanie doplňovať a meniť (do 31. decembra 2011 lehota na podanie odvolania bola 15 dní x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xdvolanie v prípade, ak sa daňový subjekt nevzdal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutie je odvolaním napadnuté (v zákone je označený ako prvostupňový orgán). To znamená, ak daňovú kontrolu vykonal miestne nepríslušný správca danex xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxanovené náležitosti, ktorými sú najmä označenie prvostupňového orgánu a daňového subjektu (kto odvolanie podáva); číslo rozhodnutia, proti ktorémx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi, a ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy, navrhované zxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxsané náležitosti, správca dane je povinný daňový subjekt vyzvať na jeho doplnenie, pričom postupuje podľa § 13 ods. 8 a 9 a zabezpečí tak opravu alebo dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxový orgán túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu. Lehota na odstránenie nedostatkov nesmie byť kratšia ako 15 dní.
8.
Ustanovenie upravuje aj spxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byť podané písomne alebo ústne do zápisnice. Za deň späťvzatia odvolania sa považuje deň spísania zápisnice o späťvzatí odvolania alebo deň, kedy bolo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxe od podania odvolania do jeho späťvzatia vykonané prvostupňovým orgánom v konaní úkony, späťvzatím odvolania sa nezrušujú a možno ich využiť v ďalšom xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodnutia, nemusí plniť - platiť daň alebo rozdiel dane. Ak daňový subjekt podá odvolanie, doručením rozhodnutia od odvolacieho orgánu je toto rozhodnuxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx márnom uplynutí lehoty. Po uplynutí týchto lehôt je daňový subjekt povinný daň alebo rozdiel dane zaplatiť. Rozhodnutie je vykonateľné po uplynutí lexxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxovým nedoplatkom.
10.
Odvolanie je neprípustné, ak je podané po určenej lehote v rozhodnutí alebo nie je podané oprávnenou osobou, alebo smeruje lex xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo vykázať, alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa hmotnoprávnych daňových predpisov, možno napadnúť len tento rozdiel.
12.
Ak uplynie lehota na vxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodnutie zruší.
13.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 2 z ustanovenia o odvolaní vypustil spôsob podania odvolania. Zmena je z dôvodu duplicity, pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx
x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx podanie osoby podľa § 14 ods. 1, ktoré nebolo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzťahujú pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxíril o nový odsek 10.
§ 73
Postup prvostupňového orgánu
K § 73
1.
V odvolacom konaní môže prvostupňový orgán o odvolaní rozhodnúť aj sám v rámci xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxmôže rozhodnúť o odvolaní v prípade, ak by chcel vyhovieť odvolaniu iba čiastočne, čo je základný rozdiel oproti úprave podľa zákona o správe daní platnxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xňa začatia odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného daňového konania, s úplným spisovým materiálom a s predkladacou správou na rozhodnutie xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
4.
Predkladacia xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odvolania a návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
5.
V prípade, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je neprípustné (napr. § 72 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxčného odkladu daňovému subjektu (listom, nie rozhodnutím).
6.
Ak vyplýva z povahy veci, že odvolanie môže podať niekoľko daňových subjektov, a ak sx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ním určenej lehote vyjadrili. Lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Na vyjadrenie doručené po určenej lehote sa v ďalšom konaní neprihliada. Zmena daňoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx. 4. Ide v podstate o legislatívno-technickú úpravu textu. S prihliadnutím na to, že § 72 ods. 8 daňového poriadku jednoznačne určuje, kedy je odvolanix xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odvolanie zamietne, ak je neprípustné, dôvody sú uvedené v § 72 ods. 8 daňového poriadku alebo ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxutie vydal správca dane (daňový úrad, obec, colný úrad), odvolacím orgánom je Finančné riaditeľstvo SR. Ak rozhodnutie vydalo Finančné riaditeľstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhoduje na základe odporúčaní ním určenej osobitnej komisie.
2.
Odvolací orgán preskúma rozhodnutie v rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavke vypxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxch odvolávajúceho sa, pričom nie je viazaný len jeho návrhmi. V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán doplňovať výsledky daňového konania, odxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzovanie a zároveň sa ustanovila povinnosť pre odvolací orgán, aby umožnil daňovému subjektu oboznámiť sa s dokazovaním, ak ho pri odvolaní vykonáva odxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí. Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vráti vec na ďalxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxolaním napadnuté rozhodnutie o určení dane podľa pomôcok, odvolací orgán skúma len dodržanie zákonných podmienok pre použitie tohto spôsobu určenia xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxn vyhovie odvolávajúcemu sa v plnom rozsahu, rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie.
7.
Rozhodnutie vydané odvolacím orgánom je právoplatné, a pretx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xtorý je odvolacím orgánom voči rozhodnutiu Ministerstva financií SR, nie sú prípustné opravné prostriedky (riadne ani mimoriadne).
9.
Ak odvolacx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxčnosť odvolací orgán bezodkladne písomne oznámi účastníkovi konania (listom, nie rozhodnutím).
10.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa spresnilo znenix x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xdvolanie neprípustné, bolo potrebné upraviť aj § 74 ods. 8, v ktorom sú uvedené dôvody zamietnutia odvolania odvolacím orgánom. To znamená, že tento orxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podať odvolanie.
x xx
xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdok, ktorý dáva účastníkovi konania možnosť po splnení zákonných podmienok opätovne prerokovať jeho vec.
2.
Napadnúť možno len právoplatné rozhoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxs. 3 pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Z obnovy konania je vylúčené právoplatné rozhodnutie o námietke upravené v § 71 (do účinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xonania alebo z úradnej moci.
4.
Dôvody pre obnovu konania sú:
- vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrox xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxtie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé (na základe nich bol nesprávne zistený skutkový stav veci), alebo rozhodnutie sa doxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxšný orgán rozhodol inak (správca dane závery posúdenia predbežnej otázky posúdil pri rozhodovaní inak).
5.
Obnova daňového exekučného konania nix xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxe návrhu na obnovu konania, a to 6 mesiacov (subjektívna lehota) odo dňa, kedy sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania, naxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
Ďalšou podmienkou je uvedenie dôkazov preukazujúcich odôvodnenosť návrhu na obnovu konania.
8.
Návrh na obnovu konania xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxi. Návrh možno podať na obnovu tých konaní, kde v prvom stupni vo veci rozhodol správca dane. Vychádzajúc z uvedeného, voči rozhodnutiu odvolacieho orgxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxne podľa procesného zákona, možno podať len podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ale nie návrh na obnovu konania.
9.
Návrh nx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxutiu o nepovolení obnovy konania nie je možná. Opačný výklad by bol v rozpore s účelom mimoriadnych opravných prostriedkov, ako aj samotným účelom daňoxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k neriešiteľným a najmä nikdy nekončiacim konaniam.
§ 76
Postup pri obnove konania
K § 76
1.
Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxca dane skúma, či sú splnené podmienky na obnovu konania podľa § 75 ods. 1. Ak podmienky nie sú splnené, návrh na obnovu konania zamietne.
3.
Ak v posledxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxva financií SR, návrh na obnovu konania povoľuje, nariaďuje alebo zamieta minister financií SR. Aj v týchto prípadoch tieto orgány skúmajú, či sú splnexx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxedne doplní potrebné rozhodnutia a podklady, ktoré postúpi orgánu, ktorý je príslušný povoliť, nariadiť alebo zamietnuť návrh na obnovu konania.
5x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrného odpočtu alebo vrátenie spotrebnej dane. Ide o 5-ročnú lehotu, v prípade odpočtu daňovej straty o 7-ročnú, a ak bol vykonaný úkon smerujúci na vyruxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxvnu aj objektívnu lehotu, a tým môže správca dane v lehote od 3 rokov (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia) až do 5 rokov (zánik práva vyrubiť daň)x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnať a rozhodnúť.
6.
Ak dôjde k zmene miestnej príslušnosti, rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxtnej príslušnosti o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania tento orgán. Ak bola povolená alebo nariadená obnova kxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx alebo nariadení obnovy konania sa uvedie, v akom rozsahu sa konanie obnovuje a z akých dôvodov.
8.
Odvolanie možno podať, len ak bol rozhodnutím zamixxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opravný prostriedok.
9.
Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Ak došlo k zmene miestnej príslušnosti, novx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx správca dane pri konaní viazaný jeho právnym názorom.
10.
Rozhodnutím z obnoveného konania - novým rozhodnutím - sa ruší napadnuté (pôvodné) rozhoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je daňový subjekt úspešný, t.j. obnova konania sa povolí, správny poplatok sa mu vráti.
§ 77
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podľa tohto inštitútu možno preskúmavať len právoplatné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xozhodnutie Finančného riaditeľstva SR preskúmava Ministerstvo financií SR, rozhodnutie Ministerstva financií SR preskúmava minister financií SR xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xinisterstvo financií SR už preskúmalo právoplatné rozhodnutie druhostupňového orgánu, tento druhostupňový orgán nie je oprávnený opätovne podať pxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxostupňový orgán, ktorému Ministerstvo financií SR právoplatné rozhodnutie už preskúmalo.
3.
Predmetom preskúmavania rozhodnutí je ich zákonnoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného rozhodnutia.
4.
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. Lehota na podanix xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xpravného prostriedku. Po tejto lehote rozhodnutie nemožno preskúmať.
5.
Ak je rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutia prichádza do úvahy, ak bol správne zistený skutkový stav, ale rozhodnutie je nezákonné pre nesprávne uvedený právny predpis; k zrušeniu rozhoxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnutí lehoty na zánik práva vyrubiť daň ( § 69). Ostatné rozhodnutia (napr. niektoré sankcie), t.j. okrem rozhodnutia na vyrubenie dane alebo rozdielu dxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx vec na ďalšie konanie po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
7.
Rozhodnutie je po preskúmaní príslušným orgánom síxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxnosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia, písomné oznámenie. V tomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.
9.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníka konania, alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.
10.
Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx postupu podľa § 48. Ide o prípady, ktoré vymedzuje daňový poriadok, keď daňový subjekt:
-
nepodal daňové priznanie ani na výzvu správcu dane;
-
nexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxil pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nebolo možné daň správne zistiť;
-
neumoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxi uplatnené.
11.
Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že tieto zákonné podmienky a postup podľa § 48 boli dodržané, zašle o tejto skxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxhodnutie, nemožno podať odvolanie ani podnet na jeho preskúmanie (z dôvodu, aby sa zároveň neviedli dve konania). Takéto rozhodnutie je doručením daňxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxá nové rozhodnutie.
13.
Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, nemožno podať odvolanie. Takéto roxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xúd právoplatne rozhodol o žalobe, ktorou bolo napadnuté rozhodnutie, nemožno toto rozhodnutie podľa tohto zákona preskúmať v takom rozsahu, v akom roxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk sa vráti.
16.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa iba terminologicky spresnilo znenie § 77 ods. 7. V danom prípade jednoduchšie sa orientuje v ustanovení, xxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxo poriadku, ale aj podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
17.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 sa v odxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnenie nároku podľa osobitných predpisov (napr. vrátenie nadmerného odpočtu, spotrebnej dane, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie).
§ 78
Rxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxa, ktorými príslušný orgán môže rozhodnúť (nie je povinný) o
-
odklade platenia dane alebo daňového nedoplatku;
-
platení dane alebo daňového nexxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxi nie sú vylúčené povolené úľavy na dani.
3.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa legislatívno-technicky upravil § 78 písm. c) a d). To znamená, že sa zjednotxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
K § 79
1.
Daňový preplatok je suma realizovanej platby, ktorá prevyšuje splatnú daň, teda je dôsledkom skutočnosti, že daňový subjekt si plní svoje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxplatok podľa ustanovenia o použití platieb ( § 55 ods. 6 a 7 daňového poriadku), to znamená na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, následne xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxe prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyššie uvedeného, použije sa na kompenzáciu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u inxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxk dodržaniu vyššie uvedeného postupu môže mať daňový subjekt aj naďalej preplatok. Správca dane ho vráti daňovému subjektu, avšak na jeho žiadosť, a to x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (zákon o dani z príjmov, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia dane z príjmov a nepodlieha správnemu poplatku. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane nevydáva rozhoxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxú daň) vráti po ustanovenej lehote. O priznaní úroku správca dane rozhodne do 15 dní od vrátenia daňového preplatku. Pri výpočte úroku sa použije trojnáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky nízka (1,00%). Úrok sa počíta za každý deň omeškania s platbou preplatku. Podľa tohto ustanovenxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti správcu dane zaplatiť úrok pri oneskorenom vrátení. Správca dane úrok zaplatí do 15 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní úroku. Ustanovxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxípadných daňových nedoplatkov tohto daňového subjektu (rovnako ako pri preplatku na dani).
5.
Algoritmus výpočtu úroku je nasledovný:
         suma pxxxxxxxx x xxx x x x xxxxx xxx
xxxx x  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxxx xxx
 
xxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrópskej centrálnej banky platná v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma daňového preplatku vrátená;
-
365 dní/366 dní - závisí od počtu dní v kalxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxo odpočtu a spotrebnej dane, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, sa za deň vrátenia bude považovať deň, kedy boli tieto sumy odpísané z účtu správcu dxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxísaniu platby z účtu správcu dane.
7.
Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane o priznaní úroku nemá odkladný účinok, to znamená, že správca dane zaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxň alebo rozdiel dane (viď vysvetlivky k § 69).
8.
V odseku 8 sa upravuje postup pri vracaní nadmerného odpočtu skupine ( § 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z.zx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxprv použije na tieto nedoplatky. Tento postup bol upravený v zákone SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančnýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxk na daň a zároveň z dôvodu efektivity sa stanovuje spodná hranica sumy preplatku, ktorú správca dane daňovému subjektu vráti. Ide o preplatok, ktorého xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xneskorené vrátenie daňového preplatku, ktorú správca dane daňovému subjektu zaplatí. Ide o úrok, ktorého výška presiahne sumu 3 eura.
11.
V § 79 odsx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.
12.
Z dôvodu aby nedochádzalo k rozdielnym výkladom jednoznačne sa v § 79 ods. 9 ustanovilo, že nie je možné poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx verejného práva, sa pri správe daní vylučuje možnosť postupovať daňový preplatok, nárok na vrátenie dane, nárok na nadmerný odpočet, nárok na daňový bxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 2014 v odseku 2 a 3 sa z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia ustanovila jednotná základná výška, v tomto prípade daňového preplatku a úroxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xdseky 9 a 10 dopĺňa znenie o použitie preplatku aj po uplatnení postupu podľa odseku 9 alebo odseku 10. Nakoľko v § 55 ods. 6 je ustanovené, že nesprávne ozxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovanie preplatku na daňovú pohľadávku na žiadosť daňového subjektu. Ide o odstránenie duplicity a stanovenie jednoznač-ného postupu.
15.
V odsekx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania. To znamená, že aj na tixxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxba, ktorá príleži-tostne dodala nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, rovnako ako s nadmerným odpočtom alebo spotrebnou daňou, pri ktoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoba, vo výške priznanej Daňovým úradom Bratislava, ako aj v prípade daňového preplatku, alebo nadmerného odpočtu, alebo dane z pridanej hodnoty alebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x7.
V odseku 11 z dôvodu jednoznačnosti sa ustanovilo, že použitie daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x ustanovilo, aby daňový preplatok, ktorý nemožno vrátiť daňovému subjektu po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, a teda správca dane ho evidujx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx2015 Z.z., ktorým sa slovo „banka“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xubjektu zaslať výzvu, ak daňový subjekt v lehote podľa tohto zákona alebo hmotnoprávnych daňových predpisov alebo v lehote určenej v rozhodnutí správxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Správca dane je povinný ho upovedomiť vo výzve o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm konaní na začatie trestného stíhania ( § 277 Trestného zákona - neodvedenie xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinok, to znamená, že daňový subjekt uhradí daňový nedoplatok (alebo neuhradí, ak správca dane vyhovel námietke) až po ukončení námietkovéxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe povinný uhradiť daň alebo daňový nedoplatok až po doručení rozhodnutia o námietke (vyhovení alebo nevyhovení), a to do 15 dní.
3.
Výzvu správca danx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxých nákladov a hotových výdavkov.
§ 81
Záložné právo
K § 81
1.
Daňový nedoplatok môže správca dane zabezpečiť prostredníctvom záložného práxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxúca sa predmetu záložného práva a jeho rozšírenia na veci, ktoré nadobudne daňový dlžník v budúcnosti, je potrebná pre efektívnejšie využitie inštitúxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxíka nadobudnutého takýmto spôsobom). V podstate rovnaká úprava je aj v § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka.
2.
Záložné právo nemožno zriadiť k ortopxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xaňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohu daňového dlžníka sa doručí daňovému dlžníkovi, rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatkx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx môže daňový dlžník podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia a v prípade pohľadávky v rovnakej lehote môže podať odvolanie aj poddlžník. Podxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolanie nemá odkladný účinok. Doručením rozhodnutia daňovému dlžníkovi je rozhodnutie vykonateľné, to znamená, že daňový subjekt nemôže so záloxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxtárskom centrálnom registri záložných práv (záložné právo na veci, môže byť aj na podnik alebo jeho časť). Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobitným zákonom vzniká jeho registráciou v osobitnom registri (napr. register plavidiel, register lietadiel, register patentov). Záložné právo, kxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxistri záložných práv. Správca dane oznámi katastru nehnuteľností alebo príslušnému registru, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť (po ukončexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxého nedoplatku zriadením záložného práva musí obsahovať okrem všetkých základných náležitostí, ktoré sú ustanovené v § 63 ods. 3 tohto zákona aj rodnx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, označenie daňového nedoplatku (daňový nedoplatok napr. na dani z pridanej hodnoty), predmet záložného práva (napr. nehnuteľnosť s jej presným oznaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxložné právo k cenným papierom, správca dane dá príkaz právnickej osobe oprávnenej viesť evidenciu (centrálny depozitár) podľa zákona č. 566/2001 Z.zx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx má právo vyzvať daňového dlžníka na predloženie súpisu jeho majetku. Daňový dlžník je povinný tejto výzve vyhovieť a správca dane má právo skontrolovax xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeranej výške daňového nedoplatku. Ak daňový dlžník v čase vydania rozhodnutia nevlastní predmet záložného práva, ktorého hodnota je primeraná sume dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxného práva nemôže daňový dlžník s jeho predmetom vykonávať žiadne právne úkony bez súhlasu správcu dane. Výnimkou je výkon záložného práva prednostnýx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxý veriteľ povinný vopred oznámiť správcovi dane.
9.
Uspokojenie záložného práva, ak na jeho predmete vzniklo viac záložných práv, sa realizuje xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní. V tomto prípade sa postupuje podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xlžník neuhradí náklady na zabezpečenie daňového nedoplatku, správca dane je oprávnený ich vymáhať v daňovom exekučnom konaní.
11.
Postup uvedený x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxuje, že sa Občiansky zákonník a osobitné predpisy o záložnom práve použijú, ak tento zákon neustanovuje inak (na to, čo neupravuje daňový poriadok v toxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx slovo „istej“. Je to z dôvodu, aby sa odstránili rôzne interpretačné rozpory. Vypustením slova „istej“ sa jednoznačne ustanovila možnosť zriadiť zálxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva môže správca dane rozhodnutím zmeniť alebo zrušiť, a to aj čiastočne, ak daňová pohľadávka alebo daňový nedoplatok je uhradený daňovým subjektox xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlatok môže zaplatiť celkom alebo čiastočne taktiež poddlžník.
2.
K zániku daňovej pohľadávky môže dôjsť aj inak ako jej zaplatením, napr. z dôvodu zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Najvyššieho súdu SR v rámci správneho súdnictva.
3.
Proti rozhodnutiu o zmene alebo zrušení záložného práva sa možno odvolať. Právoplatné rozhodnxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxebo zrušenie“. Takýto dôvod v zákone chýbal z hľadiska praxe. Môžu nastať prípady, keď správca dane zriadi záložné právo k nehnuteľnosti na dlžníka, ktxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
1.
Ustanovenie umožňuje správcovi dane selektovať daňové nedoplatky, u ktorých je značne znížená pravdepodobnosť ich vymoženia z týchto dôvodov:
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku;
-
majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku je spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku, alebo
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo neefektívne vymáha od daňového dlžníka alebo aj od iných osôb, možno podľa tohto ustanovenia považovať za dočasne nevymožiteľné. Dočasne nevymoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xprávca dane eviduje v pomocnej evidencii.
§ 84
Zánik daňového nedoplatku
K § 84
1.
Ide o nové ustanovenie oproti právnej úprave zákona o správx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého správcom dane, ako aj deň, kedy k tomuto zániku dochádza.
2.
V odseku l písmene a) a b) sa upravuje zánik daňového nedoplatku po úmrtí daňového dlžnxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxoty a súd ho vydal osobe, ktorá sa postarala o jeho pohreb. V týchto prípadoch zaniká daňový nedoplatok dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxtupcu.
4.
Podľa písmena d) v prípade, že správca dane povolí na základe žiadosti daňového subjektu úľavu alebo odpustí daňový nedoplatok alebo jeho xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoplatku alebo jeho časti.
5.
V písmene e) je upravený zánik daňového nedoplatku vo väzbe na zánik práva na jeho vymáhanie ( § 85).
6.
Písmeno f) upraxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxvcom dane, ani pohľadávok proti podstate a ktoré zostali po zrušení konkurzu a neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia. Zánik daňového nedoplaxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdoplatku v rozsahu pohľadávok, ktoré daňový subjekt nemusí podľa schváleného reštrukturalizačného plánu plniť, nemožno ich v rámci reštrukturalizxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxhľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného plánu. Ide o dopad z praxe, nakoľko k zániku niektorých daňových pohľadávok xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa plán stáva neúčinným. Následky neúčinnosti xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xkom bola zistená (čiže aj tú časť, o ktorú malo byť plnenie na zistenú pohľadávku krátené). V praxi by mohli nastať problémy z dôvodu, že časť pohľadávky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxe až po povolení reštrukturalizácie - takže moment zániku by nastal spätne, keďže časť pohľadávky, ktorú nemusí plniť, je zrejmá až z potvrdeného plánuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch daňový nedoplatok zaniká zo zákona, to znamená nadväzne na skutočnosti, ktoré nastali podľa písmen a) až g) (nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxdnom vestníku, dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 20 rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol).
9.
Daňový nedoplatox xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xaňového subjektu dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, vrátane nákladov spojených s jeho správou a vymáhaním nepresiahne 20 eur. V tomto prípade xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx dane o zániku takýchto daňových nedoplatkov vydá rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje a právoplatnosť nadobúda dňom jeho vydania. Proti tomuto rozhodnuxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxného plnenia, ktoré nie je daňou vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov uložených rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona okrem ustanovxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xasti.
11.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa v odseku 1 písm. b) dopĺňa nový dôvod zániku daňového nedoplatku, ktorým je zastavenie dedičského konania z dôxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
12.
Zároveň v odseku 1 písm. d) sa doplnil deň zániku daňového nedoplatku v prípadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády podľa § 160 odsx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xubjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení majú zaplatenú aspoň daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúcxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxzaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty).
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxnutím správcu dane vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov, je správca dane po termíne splatnosti povinný vymáhať. Správca dane má právo vymáxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ale správca dane doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku ( § 80), a to aj opakovane, začne plynúť nová premlčacia lehota po skoxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nedoplatok zaniká po 20 rokoch od konca roka, v ktorom vznikol daňový nedoplatok.
2.
Ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, správca dane je pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xdkladá do vyriešenia námietky). Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie. Po doručení rozhodnutia o námietke je rozhodnutix xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xane vydal rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku (6-ročná podľa odseku 1) počas daňovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xlatná. To znamená, že ak správca dane vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania napr. v 18. roku od konca roka, kedy vznikol daňový nedoplatxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxné môže byť len právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a teda neexistuje premlčané právo na vybratie daňového nedoplatku, ako to bolo v zákone o správe xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxho nedoplatku.
5.
V zákone SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa zaslaním výzvy predĺžila lehota na vybratie daňového nedoplatku, texx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtku bolo premlčané po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom nadobudla daňová exekučná výzva právoplatnosť. Akonáhle začala plynúť lehota xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx daňového nedoplatku, ktorého lehota sa predlžuje zaslaním výzvy správcu dane daňovému dlžníkovi, čiže daňový nedoplatok zaniká po 20 rokoch od konca xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxynie, t.j. nie je potrebné zasielať výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku, a ďalej to, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx
xočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, u ktorého uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol, postúpi daňový úrad alebo colný úrad na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xovnako právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá bola na tento účel určená Ministerstvom financií SR, môže daňový úrad alebx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon taktiež umožňujex xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxobe zriadenej zákonom. Postúpenie daňového nedoplatku sa realizuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Finančným riaditeľstvom SR a príslxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxou účasťou štátu, daňový úrad alebo colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi, že došlo k postúpeniu daňového nedoplatku. Správca dane má povinnosť bezxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxň postúpenia daňového nedoplatku . V prípade, že bol daňový nedoplatok zabezpečený záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, je správca dane poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe aj pri dočasne nevymožiteľnom daňovom nedoplatku s tým, že postúpenie sa oznamuje len daňovému dlžníkovi (nie súdu).
3.
Právo nakladať s postúpenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xonca roka, v ktorom vznikol, prechádza na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxad je povinný odovzdať právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určenej ministerstvom všetky doklady a poskytnúť všetky potrebnx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxa za postúpenie daňového nedoplatku je príjmom štátneho rozpočtu.
6.
Na postúpenie daňového nedoplatku podľa tohto zákona sa Občiansky zákonník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xedoplatok tak, ako je zadefinovaný daňovým poriadkom.
§ 87
Započítanie daňového nedoplatku
K § 87
1.
Toto ustanovenie upravuje postup a praxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxby, tovar a pod. voči štátnej rozpočtovej organizácii. Započítanie daňového nedoplatku s pohľadávkou daňového dlžníka spôsobí ich zánik, a to vo výškxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxi štátnemu rozpočtu.
2.
Pri započítaní daňového nedoplatku musia byť splnené tieto podmienky:
-
započítať možno len nepremlčané pohľadávky;
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxto suma 331,94 eura).
3.
Započítanie sa realizuje na základe žiadosti daňového dlžníka podanej vecne príslušnému správcovi dane. Započítanie sa nxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo pridelené pri registrácii, ak ide o fyzickú osobu;
-
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxku, a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku;
-
identifikáciu daňového nedoplatku s uvedením daňového úradu alebo colného úradu príslušnéhx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxizácie a daňového nedoplatku);
-
dátum a podpis daňového dlžníka.
4.
Ak žiadosť daňového dlžníka neobsahuje všetky údaje, daňový úrad alebo colxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žiadosť na započítanie daňového nedoplatku. Odkazuje sa na § 13 ods. 8 a 9, ktoré všeobecne riešia prípady, ak má podanie nedostatky. To znamená, ak daňxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxné bez nedostatkov v deň pôvodného podania. Ak daňový subjekt výzve príslušného orgánu nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto poxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x potvrdením výšky daňového nedoplatku a s jeho identifikáciou Finančnému riaditeľstvu SR, ktoré overí správnosť údajov obsiahnutých v žiadosti a požxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxvnosť údajov. Na základe potvrdenia štátnej rozpočtovej organizácie vydá Finančné riaditeľstvo SR potvrdenie o započítaní daňového nedoplatku, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxpade, že nedôjde k započítaniu daňového nedoplatku, oznámi Finančné riaditeľstvo SR túto skutočnosť účastníkom započítania - daňovému dlžníkovi a šxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžať sa úkonov smerujúcich k zmene potvrdených údajov.
6.
Daňový nedoplatok zaniká dňom doručenia potvrdenia Finančného riaditeľstva SR o započítxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxučenia úplnej žiadosti do dňa doručenia potvrdenia o započítaní daňovému úradu alebo colnému úradu nemožno použiť postup podľa § 79 o daňovom preplatxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxňový úrad alebo colný úrad vykonať najskôr ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia oznámenia o nezapočítaní daňového nedoplatku a pohľadávky.
9.
Ustxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxvali daňová pohľadávka = daňový nedoplatok) .
10.
Predmetné ustanovenie neobsahuje sankčný úrok na nezapočítaný daňový nedoplatok. Úrok z omeškaxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úrok z omeškania len za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie daňového nedxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxná, že započítaním zanikol daňový nedoplatok nie v plnej výške, ale len v určitej sume, t.j. v sume, ktorá sa kryje s pohľadávkou rozpočtovej organizácixx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xx x xx xxxx x xx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxbné vykonať aj úpravu vnútorných odkazov v ustanoveniach, ktoré sa tejto zmeny dotýkajú, a teda aj § 87.
ŠTVRTÁ HLAVA
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE
PRVx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xaňový nedoplatok, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady, hotové výdavky. Začína vždy z úradnej moci. Splnomocňuje správcu dane - daxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx komisia rozhodne, že štátna pomoc je neoprávnená. V takom prípade je členský štát povinný ju vymôcť, a to podľa novely § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxoná súdny exekútor. Preto sa do odseku 2 doplnilo, že daňové nedoplatky môže vymáhať len správca dane, to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxm výkonu daňovej exekúcie podľa ustanovení tohto zákona postupovať aj tak, že požiada o výkon exekúcie súdneho exekútora.
4.
Ustanovenie špecifikxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňové exekučné konanie je súčasťou správy daní, správca dane je povinný tak, ako pri výkone správy daní, zisťovať, či je miestne a vecne príslušný na daxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxia daňového nedoplatku alebo jeho zaplatenie v splátkach, povolené úľavy, oprávnenosť výkonu daňovej exekúcie, overenie existencie exekučného titxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxávca dane vyzvať daňového dlžníka k nepeňažnému plneniu, t.j. k predloženiu dokladov potvrdzujúcich vlastníctvo k veci, výšku úhrad v prospech správxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx začne alebo prebieha iná exekúcia, vykonajú sa súbežne len vtedy, ak ich predmetom nie je ten istý majetok. Ak majetok nepostačuje na úhradu daňového nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo ručiteľa začalo skôr daňové exekučné konanie ako iné exekučné konanie (napr. súdnym exekútorom), vykoná sa prednostne daňová exekúcia. Správcx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtorá je v tomto ustanovení oproti zákonu platnému do 31. decembra 2011, vychádza zo skúseností z praxe, keď je správca dane prednostným záložným veritexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov sa so súhlasom správcu dane začala skôr ako daňové exekučné konanie, pričom v tomtx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxjiť prednostného záložného veriteľa) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxenia od iného záložného veriteľa uspokojený zo zálohu, a to ani čiastočne, a predmet zálohu je vo vlastníctve daňového dlžníka, správca dane, ktorý je pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtníctva hnuteľnej veci na vydražiteľa alebo prechodom vlastníctva hnuteľnej veci na nadobúdateľa pri predaji na základe ponuky a pri priamom predaji xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxvé exekučné konanie sa vedie proti daňovému dlžníkovi. Proti inému ako daňovému dlžníkovi možno viesť daňové exekučné konanie a vykonať daňovú exekúcxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxová povinnosť vznikla pred smrťou fyzickej osoby, právny nástupca zaniknutých právnických osôb);
-
na neho prešli záväzky podľa § 15 zákona č. 92/1xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxku prechádzajú na jeho nadobúdateľa práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom vrátane neznámych. Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodná spoločnosť, poddlžník pri porušení povinnosti uloženej v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania správcom dane).
8.
Predmetom daňxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxoba - manžel daňového dlžníka. V tomto prípade je účastníkom daňového exekučného konania aj manžel daňového dlžníka. Manžel môže preukázať, že majetox xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxv nie sú) veci získané dedičstvom, darom, veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov, veci, ktoré boli vydané v rámci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxzenia prevodu veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to do dňa právoplatnosti rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Napr. roxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxov bol podaný 3. januára 2012; v tomto prípade sa na návrh neprihliada, pretože bol podaný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o začatí daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx daňovej exekúcie môže byť len vec, ktorej vlastníkom je daňový dlžník, resp. osoba, proti ktorej možno vykonať daňovú exekúciu. Dôvodom na vylúčenie vxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxnosť, ak na predmete daňovej exekúcie viazne niektoré z vecných práv (napr. záložné právo, zádržné právo a pod.). Inou osobou môže byť aj manžel daňovéhx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxá, môže daňový dlžník alebo iná osoba uplatniť u správcu dane. Ak tieto osoby uplatnia návrh na vylúčenie veci z výkonu daňovej exekúcie na súde, správca xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovi a inej osobe a je právoplatné dňom jeho doručenia. Daňovej exekúcii nepodlieha napr. majetok obstaraný z dotácie zo štátneho rozpočtu, zbrane, sumx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nedoplatok vedený u správcu dane. Ak pri výkone daňovej exekúcie vznikne zvyšok výťažku, správca dane ho použije na úhradu daňového nedoplatku vzniknxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxe. Záložné práva veriteľov zanikajú dňom, keď sa aspoň pomerne uspokojila pohľadávka, na ktorú bolo zriadené záložné právo. Záložné práva veriteľov, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxujúcich jej predmet. Rozdielny je len termín ich zániku.
11.
Ďalej sa upravujú pravidlá, ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom. Ax xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv. Ak na predmete daňovej exekúcie vzniklo viac záložných práv a správca dane je jedným zo záložných veriteľov, správca dane je povinný písomne oznámiť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
12.
Výslovne sa ustanovuje, že navrátenie do predošlého stavu je v daňovom exekučnom konaní vylúčené.
§ 89
Exekučný titul
K § 89
1.
Aby sa usxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo do 31. decembra 2011 platobný výmer alebo dodatočný platobný výmer na daň, prípadne na sankcie, úrok a pod.), a vykonateľný výkaz daňových nedoplaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov sa do exekučných titulov doplnil jednotný exekučný titul, pretože suma z neho vyplývajúca sa bude vymáhať podľa daňového poriadku. Ide o rozhxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxkúmať, resp. potvrdiť súdom.
2.
Rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, je doručením právoplatné a nemožno proti nemu podať riadny opraxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxatnosť napadnutého rozhodnutia nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý o odvolaní rozhodol. Týmto orgánom môže byť daňxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx.
3.
Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať riadne opravné prostriedky alebo ak ich podanie nemá odkladný účinok a ak zároveň uplynxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xrostriedok. V takomto prípade vykonateľnosť nastáva skôr ako právoplatnosť. Ak podanie odvolania má odkladný účinok, rozhodnutie sa stáva právoplaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx daňového subjektu rozhodnutie právoplatné aj vykonateľné.
4.
Výkaz daňových nedoplatkov zostavuje správca dane z údajov evidencie daní. Tento vxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxvý dlžník by mal poznať svoje záväzky voči správcovi dane na základe doručených právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.
5.
Výkaz daňových nedopxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaňových priznaní, alebo oznámení (napr. podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), výšku daňových nedoplatkov vzniknutých nezapxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xôvodnú splatnosť daní, deň, ku ktorému je výkaz daňových nedoplatkov zostavovaný.
6.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 1 písm. a) vypúšťa z exekuxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxzhodnutia o vyrubení dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani, alebo o uplatnenom nároku, alebo rozdielu v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxm titulom a sú najprv právoplatné a následne vykonateľné. Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa exekučným titulom stáva vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxé“ je zrejmý z vyššie uvedeného. Zároveň sa doplnili odseky 4 a 5. V odseku 4 sa ustanovilo, aby v exekučnom konaní začatom na základe exekučného titulu, kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxné rozhodnutie o vyrubení dane nahradilo pôvodný exekučný titul - predbežné opatrenie. Správca dane o tom vydá oznámenie, v ktorom súčasne uvedie výškx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxčného titulu možno vykonávať všetky druhy exekúcie. Obdobný postup je upravený aj v ČR v Daňovom řáde (zákon č. 280/2009 Sb.). V odseku 5 sa ustanovilo, axx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx správcu dane) bolo možné vykonať exekúciu len prikázaním pohľadávky z účtu.
§ 90
Začatie daňového exekučného konania
K § 90
1.
V tomto ustanoxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky (ani riadne ani mimoriadne).
2.
Zároveň sa výslovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydal;
-
číslo a dátum vydania tohto rozhodnutia;
-
identifikáciu daňového dlžníka, t.j. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxslo, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie podľa tohto zákona alebo hmotnoprávneho daňového predpisu alebo ak je to nevyhnutné podľa osobitnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
výšku vymáhaného daňového nedoplatku;
-
označenie osôb, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka (napr. bankax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxovej exekúcii, osobám užívajúcim, evidujúcim, nakladajúcim alebo spravujúcim tento majetok, a to ani v prospech daňového dlžníka alebo na jeho príkaxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxm doručenia oznámenia podľa § 91 ods. 7 vzťahuje aj na osoby, ktoré užívajú, evidujú, spravujú alebo sú oprávnené nakladať s majetkom daňového dlžníkax xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxa daňovej exekúcie (napr. predajom nehnuteľností, predajom cenných papierov);
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxstu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elekxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx veciach miestnych daní a miestnych poplatkov používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce).
3.
Toto rozhodnutie sa nedoručuje daňoxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxektorý iný príjem, a preto rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania neobsahuje označenie osôb, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. napr. banke, poddlžníkovi, notárovi, dopravnému inšpektorátu, katastru nehnuteľností, Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR a.s., spoločxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Týmto osobám sa zakazuje akokoľvek nakladať s majetkom daňového dlžníka do výšky vymáhaného daňového nedoplatku. Ak neexistujú osoby, ktoré užívajxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx. Ide o postup, ktorý je aj v súčasnosti efektívny a nedochádza k sporom v termíne začatia daňového exekučného konania.
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxkúcie sa postupne možno uspokojiť aj z ďalšieho dlžníkovho majetku. Cieľom úpravy je zabezpečenie úspešnosti daňového exekučného konania a tiež zabexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
1.
Ďalším úkonom správcu dane v daňovom exekučnom konaní a povinnosťou správcu dane je zaslať daňovému dlžníkovi daňovú exekučnú výzvu bezodkladne px xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxka. Ak takéto osoby neexistujú, správca dane vydá daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po vydaní rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, ktorx xxxxxx xx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxého nedoplatku, ktorý správca dane eviduje, a zároveň ho vyzýva na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej správcom dane, a tým mu dáva možnosť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxujme jednotného postupu zákon jednoznačne upravuje základné náležitosti daňovej exekučnej výzvy, ktorá musí obsahovať:
-
názov a sídlo správcu dxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového dlžníka pridelené pri registrácxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxné, podľa osobitných predpisov (katastrálny zákon, zákon o cenných papieroch);
-
oznámenie o začatí daňového exekučného konania;
-
výšku daňoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxvu na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebude zaplatený v lehote určenej správcom dane, správca dane vykoná daňovú exekúciu vydaním daňového exekučného príkazu na majetok daňového dlžníkx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx
x
xxnačenie majetku, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie (hnuteľné veci, atď.);
-
zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxučenie o možnosti podať opravný prostriedok;
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxtnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatkov používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce).
4.
Zákon osobitne rieši doručovanie daňovej exekučnej výzvy daňovému dlžxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxonickým podpisom podľa § 32). Doručením do vlastných rúk sa rozumie aj doručenie zástupcovi splnomocnenému na preberanie písomností daňového dlžníkxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx sídlo alebo pobyt daňového dlžníka nie je známy, alebo sa v mieste doručovania nezdržuje. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že obec vyvesí po xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxčenia. Oznámenie o uložení písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená. Obec potvrdí dobu vyvesenia.
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxk poučený tým, kto ju doručuje.
6.
Daňová exekučná výzva je rozhodnutie, ktorým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xýzve, a to do 15 dní odo dňa jej doručenia. V rámci odvolacieho konania však musí uplatniť len zásadné pripomienky a dôvody, ktoré môžu celkom alebo sčastx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxebo existujú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná. Odvolanie musí byť odôvodnené.
7.
Daňová exekučná výzva je prakticky posledným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Daňový dlžník má však len dve možnosti, ako môže túto situáciu zvrátiť vo svoj prospech, a to buď zaplatí daňový nedoplatok, alebo v rámci odvolacieho kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlatku a v priebehu exekučného konania sa správca dane dozvie o ďalšom majetku daňového dlžníka, oznámi osobe, ktorá takýto majetok daňového dlžníka užxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxmením správca dane zašle aj rovnopis pôvodného rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Ak chce správca dane uplatniť daňovú exekúciu na takxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxžník postupujú tak isto, ako u prvej daňovej exekučnej výzvy. Zároveň sa ustanovuje, že ak je na majetok daňového dlžníka zriadené záložné právo iným záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxonať daňovú exekúciu na tento predmet len so súhlasom záložných veriteľov. Ak na predmete daňovej exekúcie vzniklo viac záložných práv a správca dane jx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane.
§ 92
Daňový exekučný príkaz
K § 92
1.
Ak daňový dlžník nezaplatí daňovx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxkaz. Daňová exekučná výzva je právoplatná po márnom uplynutí lehoty na odvolanie, alebo ak sa daňový dlžník odvolal, doručením rozhodnutia odvolaciexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xusí daňový exekučný príkaz obsahovať, a to:
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxesu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového dxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisu alebo, ak je to nevyhnutné, podľa osobitných predpisov (katastrálny zákon, zákon o cenných papieroch);
-
výšku vymáhaného daňového nedopxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxov výkonu daňovej exekúcie;
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, prxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce).
3.
Zároveň sa ustanovuje jeho doručovanie. Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxého poriadku (napr. uchovávateľovi podľa zmluvy o úschove, spoluvlastníkovi) a iným osobám ustanoveným pri jednotlivých spôsoboch daňovej exekúcix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxsti s ručením obmedzeným, osobám evidujúcim, nakladajúcim alebo spravujúcim podnik). Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk aj záložnýx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxetky tieto osoby sú povinné oznámiť do 15 dní od doručenia daňového exekučného príkazu výšku pohľadávky, na ktorej zabezpečenie bolo zriadené záložné xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xecí prítomný, oznámi tieto osoby do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy. Zároveň je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesplní, zodpovedá za spôsobenú škodu.
4.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx daňového exekučného príkazu
K § 93
1.
V prípade, že správca dane vo vydanom daňovom exekučnom príkaze urobí chybu je povinný ju opraviť. Nakoľko idx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxekúcia
K § 94
1.
Podľa tohto zákona je definovaná daňová exekúcia ako nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie daňového nedoplatku úplne alebo lex xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxn. V konkrétnom prípade môže použiť buď len jeden zo spôsobov, alebo aj niekoľko spôsobov naraz, avšak daňový nedoplatok môže vymáhať len do jeho výšky.
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxkúcie
K § 95
1.
Odloženie daňovej exekúcie je stav, keď správca dane s prihliadnutím na pomery daňového dlžníka alebo na iné okolnosti nepokračuje x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie daňového nedoplatku v splátkach. Správca dane urobí tak v každom prípade, a to bez návrhu, z úradnej povinnosti;
-
odklad súvisí so zákonom č. 466xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxňový subjekt podá opravný prostriedok proti exekučnému titulu zahraničnej daňovej správe, ktorá do vyriešenia opravného prostriedku požiada (nášhxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxej osoby, ak sa tento ocitol bez svojho zavinenia v takom stave, že by vykonávaná daňová exekúcia mohla mať pre daňového dlžníka alebo pre jeho príslušníxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxstného podnetu, ak preveruje skutočnosti rozhodujúce pre zastavenie daňovej exekúcie.
3.
V uvedených prípadoch, t.j. ak správca dane odloží daňoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxch rúk daňovému dlžníkovi. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravné prostriedky (ani riadne, ani mimoriadne) .
§ 96
Zastavenie daňovéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxekučného konania neprípustný, správca dane daňové exekučné konanie rozhodnutím zastaví.
2.
Správca dane zastavuje daňové exekučné konanie v príxxxxxxx xxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdnutie zruší);
-
sa exekučný titul nestal vykonateľným (rozhodnutie je len právoplatné);
-
bolo preukázané, že k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeniaze v hotovosti do 165 eur);
-
bola vznesená námietka premlčania vymáhaného daňového nedoplatku (uplynulo 6 rokov po skončení kalendárneho rokxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxapr. za daňového dlžníka zaplatila iná osoba);
-
je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v daňovom exekučnom konaní pokračovať (napr. neexistuje žiadna xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx len sčasti alebo ak sa daňová exekúcia vykonala v širšom rozsahu, ako stačí na vyrovnanie daňového nedoplatku, správca dane zastaví daňové exekučné koxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 97
Doručovanie rozhodnutia
K § 97
Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie a rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdku a podľa jednotlivých spôsobov daňovej exekúcie a záložným veriteľom, ktorí majú na majetok daňového dlžníka zriadené záložné právo, v poradí rozhxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x 98
1.
Zákon v tomto ustanovení jednoznačne vymedzuje spôsoby, ktorými možno daňovú exekúciu vykonať. Daňovú exekúciu možno vykonať ôsmymi spôsobxxx x xxx
x
xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxajom cenných papierov;
-
predajom nehnuteľnosti;
-
predajom podniku alebo jeho časti;
-
postihnutím majetkových práv spojených s obchodnýx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch spôsobov, ktorý si určí, alebo ju môže vykonať aj niekoľkými spôsobmi súčasne.
PRVÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZRÁŽKAMI ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxu alebo z iných príjmov. Postup pri výkone týchto daňových exekúcií je podrobne rozvedený v jednotlivých ustanoveniach.
2.
Základným predpokladox xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm. Zamestnávateľom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, alebo organizácia, Sociálna poisťovňa, družstvo a pod. Pokiaľ ide o mzdu, táto zahŕňa xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. Zrážky sa však vykonávajú vždy z čistej mzdy daňového dlžníka. Hrubá mzda je pre tento účel nevyužiteľná, pretože obsahuje daň z príjmov, odvody do socxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxý dlžník nárok na mzdu, plat a iný príjem, postupuje sa tak, ako keby išlo o niekoľko miezd.
4.
Daňovej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov);
-
suma povinného zoxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov);
-
dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxné príspevky na kompenzáciu (podľa § 19 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov);
-
príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru ( § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
x x xxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xoriadku sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nedoručuje osobe, u ktorej má daňový dlžník nárok na mzdu alebo plat, alebo niektorý z príxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxy správca dane zašle platiteľovi mzdy oznámenie, že začalo daňové exekučné konanie voči daňovému dlžníkovi, s uvedením dňa, kedy toto konanie začalo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xonania (aj napriek tomu, že sa toto rozhodnutie nedoručuje).
3.
Po začatí daňového exekučného konania správca dane vydá daňovú exekučnú výzvu, ktoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správcom dane v daňovej exekučnej výzve a daňová exekučná výzva sa stane právoplatnou, správca dane pokračuje v daňovom exekučnom konaní vydaním daňoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
-
ustanovenie, že daňový exekučný príkaz zostáva v platnosti do úplného vyrovnania vymáhaného daňového nedoplatku a vzťahuje sa aj na budúcich platixxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxovi mzdy povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy daňového dlžníka a poukazovať zrazené sumy na účet správcu dane. Mzdou sa rozumejú peňažné plnenia alebo plxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xotrieb daňového dlžníka a jeho rodiny. Preto mzda daňového dlžníka podlieha daňovej exekúcii len v obmedzenej miere. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čisxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxatiteľ mzdy je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu len vtedy, ak s tým súhlasí daňový dlžník.
7.
Ak si platiteľ mzdy nesplní povinnosxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxné sumy. V prípade nesplnenia povinnosti, t.j. vykoná zrážky v menšom rozsahu alebo ich nevykoná riadne a včas ako sú určené, stáva sa poddlžníkom vo vzťxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxje aj voči Sociálnej poisťovni pri nároku na nemocenské, materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
§ 101
K § 101
1.
Ak platiteľ mzdy nemôxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnávať zrážky, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
2.
Ak je daňový dlžník dočasxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xo informovať, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude daňovému dlžníkovi vyplácať nemocenské. Správca dane oznámi pobočke Sociálnej poisťovne, že dxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správca dane zašle pobočke Sociálnej poisťovne spolu s oznámením aj rovnopis pôvodného daňového exekučného príkazu. Skončenie dočasnej pracovnej xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx platiteľ mzdy.
3.
Platiteľ mzdy má taktiež povinnosť oznámiť správcovi dane, že daňový dlžník nastúpil na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxzodkladne zašle pobočke Sociálnej poisťovne rovnopis pôvodného daňového exekučného príkazu.
4.
Ak daňový dlžník skončí pracovný pomer u platitexx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxľ je daňový dlžník zamestnaný u toho istého platiteľa, platiteľ mzdy vykonáva zrážky zo mzdy až do vyrovnania vymáhaného daňového nedoplatku.
§ 10x
x x xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vykonať daňovému dlžníkovi aj z časti mzdy. Odvod zrážok správcovi dane vykoná platiteľ mzdy po uplynutí príslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatená, neprihliada sa na vykonanú výplatu a zrážky sa vykonajú tak, ako keby daňový dlžník mal za celý kalendárny mesiac právo len na mzdu, ktorá mu ešte xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá z poskytnutého preddavku na jednotlivé mesiace a z takto vypočítaného mesačného preddavku mu vykoná zrážky. Mzda daňového dlžníka, ktorú platiteľ mxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxávcovi dane vyplatí rozdiel medzi sumami, ktoré sa mali daňovému dlžníkovi zraziť v jednotlivých mesiacoch, a sumami, ktoré správcovi dane z preddavkxx xx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x 103
Zmena platiteľa mzdy
K § 103
1.
Z hľadiska plynulého priebehu vykonávania zrážok zo mzdy je dôležité, že daňový exekučný príkaz zostáva v platxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx že v daňovom exekučnom príkaze je podľa § 100 označený pôvodný platiteľ mzdy.
2.
Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vykonávať zrážky dňom, keď mu správca dane doručil pôvodný daňový exekučný príkaz (správca dane si musí zabezpečiť viac originálov daňového exekučnéxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxplatí platiteľ mzdy. Taktiež sa za zmenu platiteľa mzdy nepovažuje, ak daňovému dlžníkovi vznikol nárok na nemocenskú dávku, ktorú mu vypláca pobočka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xovému platiteľovi mzdy písomné vyhlásenie o tom, či je proti nemu vedené daňové exekučné konanie formou zrážok zo mzdy. Takéto vyhlásenie je povinný vyxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxcovi - daňovému dlžníkovi - je vedené daňové exekučné konanie, je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne správcovi dane, ktorý daňový exekučný pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxý pokračovať v zrážkach zo mzdy daňového dlžníka. Správca dane ho poučí o povinnostiach pri vykonávaní daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy, oboznámi ho s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxý skončil pracovný pomer u doterajšieho platiteľa mzdy, je povinný správcovi dane, ktorý vydal daňový exekučný príkaz, do 8 dní oznámiť skončenie pracxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxť, správca dane mu môže uložiť pokutu podľa § 155.
§ 105
Niekoľko platiteľov mzdy
K § 105
1.
Ak je správcovi dane pred vydaním daňového exekučnéxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xle vydá jeden daňový exekučný príkaz, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých platiteľov mzdy. V tomto prípade sa teda daňový exekučný príkaz na zrážky zo mzxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxem daňového dlžníka nedosahuje ani uvedenú časť základnej sumy, platiteľ mzdy je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Správca dane potom uxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxxú situáciu, keď daňový dlžník nedostáva mzdu, ale príjmy, ktoré mu ju nahrádzajú. Ide o pracovnú odmenu členov družstiev a príjmy, ktoré daňovému dlžníxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho poistenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia. Do týchto iných príjmov sa nezapočítavajú prídavky na deti, príplatok k prídavkom na deti a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xociálne služby, nepodlieha daňovej exekúcii suma potrebná na úhradu za sociálne služby alebo jej časť, ktorú je daňový dlžník povinný platiť, a suma poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi (vysvetlivky k § 99 písm. c)), peňažné príspevky na kompenzáciu (vysvxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx k § 99 písm. f)) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru (vysvetlivky k § 99 písm. g)).
4.
Zákon rieši aj xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxadá z poskytovaného preddavku na jednotlivé kalendárne mesiace, a z tejto vypočítanej mesačnej odmeny vykonáva daňovému dlžníkovi zrážky.
5.
Ak sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx5. Ak zrážky nie sú vykonané, správca dane môže podľa tohto zákona vymáhať sumy, ktoré mali byť zrazené a poukázané, najviac do výšky vymáhaného daňovéhx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xx xpôsobov daňovej exekúcie, ak podkladom pre jej uskutočnenie je exekučný titul ukladajúci zaplatenie peňažnej sumy, je daňová exekúcia:
-
prikázaxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxanka“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare. V píxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§ 108
Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke
K § 108
1.
Touto daňovou exekúciou môžu byť postihnuté peňažné prostriexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xaňového dlžníka a ich poukázaním na účet správcu dane. Tento spôsob daňovej exekúcie sa uplatňuje aj vtedy, ak daňový dlžník má peňažné prostriedky na vxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxjiteľom je manžel daňového dlžníka za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ale manžel daňového dlžníka preukáže, že tieto peňažné pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tohto spôsobu daňovej exekúcie:
-
daňový dlžník musí byť majiteľom účtu (bežného, vkladového a pod.);
-
musí existovať exekučný titul, t.j. práxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxné vykonať len do výšky daňového nedoplatku, pričom správca dane pri tomto spôsobe exekúcie neúčtuje exekučné náklady a hotové výdavky;
-
ak suma nexxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxňového nedoplatku.
4.
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxm príkaze. V prípade termínovaného vkladového účtu dňom jeho splatnosti.
5.
Daňové exekučné konanie sa začína tým, že správca dane doručí rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ručiteľovi, ale správca dane ho doručí banke do vlastných rúk. Správca dane v tomto rozhodnutí prikáže banke, aby po doručení rozhodnutia zablokovala xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupne. Na základe príkazu daňového dlžníka a so súhlasom správcu dane banka zo zablokovaných peňažných prostriedkov poukáže na účet správcu dane pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xmožní daňovému dlžníkovi alebo iným osobám disponovať s peňažnými prostriedkami na účte, a tým zmarí výkon daňovej exekúcie, stáva sa dlžníkom správcx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxu porušenia povinnosti uvedenej v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania.
6.
Ak správca dane zistí, že majetok označený v daňovej exekučnxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxe daňového dlžníka, oznámi banke, že dňom doručenia tohto oznámenia sa na ďalší alebo nový účet vzťahuje zákaz nakladania a spolu s oznámením zašle aj roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxve správca dane aj daňový dlžník postupujú tak isto, ako u prvej daňovej exekučnej výzvy.
7.
Po doručení daňového exekučného príkazu je banka povinnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo nedoplatku, banka je povinná poukazovať peňažné prostriedky aj postupne až do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.
8.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm tvare. Nadpis pod čiarou sa preto mení na „Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb“. Rovnako v odsexxxx xx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xextu. Okrem terminologicko-legislatívnej úpravy došlo k úprave ustanovenia v odseku 5 aj v tom smere, že sa vypustil súhlas správcu dane na poukázanie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxrávcu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx daňového exekučného konania, peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti. Od zmeny ustanovenia sa očakáva, že sa zexxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxne na úhradu nedoplatku zo zablokovaných peňažných prostriedkov). V odseku 7 a 8 ide o terminologicko-legislatívnu a gramatickú úpravu znenia ustanoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx016 Z.z. sa ustanovilo, aby sa medzi finančnou správou a bankami z dôvodu zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtvo SR s bankami. Toto doručenie sa považuje za doručenie do vlastných rúk, pričom tento spôsob doručenia sa uplatní prednostne. Iný spôsob doručenia sx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke nepodliehajú:
-
peňažné prostriedky určené na výplatu miezd zamestnancom daňového dlxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxvka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu, štátne sociálne dávky, príspevky nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx;
-
peňažné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo peňažné prostriedky, ktoré majú účelové určenie, a peňažné prostriedky z rozpočtu Exxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov);
-
finančné prostriedky zaplatené prijímateľom sociálnej služby ako úhrada za sociálnu službu, finančný príspevok pri odkázanosti fyzixxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxciálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov);
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
jednorazovo peňažné prostriedky na účte fyzickej osoby do výšky 165 eur; ak má fyzická osoba viac účtov, a to aj vo viacerých bankách, daňovej exekúcxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxrazí suma 165 eur. O tom, ktoré peňažné prostriedky na jeho účte vedenom v banke nepodliehajú daňovej exekúcii, je daňový dlžník povinný predložiť bankx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare. V § 109 sa slová „v poskytovateľoch“ nahxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxtovateľovi“ sa nahrádzajú slovami „u ktorého poskytovateľa“. Zákonom č. 298/2016 Z.z. ide o terminologicko-legislatívnu úpravu textu.
§ 110
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxažných pohľadávok. Ide o peňažný záväzok iných osôb voči daňovému dlžníkovi. Daňový dlžník je povinný na výzvu správcu dane predložiť správcovi dane pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxnie správca dane začína vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, v ktorom zakáže poddlžníkovi (dlžník daňového dlžníka) uhradiť záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxru alebo o odpustení zaplatenia. Takéto zmluvy sú z tohto zákona neplatné. Následne správca dane v daňovej exekučnej výzve zakáže daňovému dlžníkovi vxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xa vyššiu sumu, ako je záväzok tretej osoby s príslušenstvom, a to najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku. Po doručení daňového exekučného príxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxikať postupne čiastkové pohľadávky z toho istého právneho dôvodu.
4.
Ustanovenie určuje, že inou peňažnou pohľadávkou je aj autorská odmena (naprx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxor je daňovým dlžníkom, môže správca dane žiadať plnenie do výšky troch pätín. Ak autorskú odmenu vypláca právnická osoba vykonávajúca kolektívnu sprxxx xxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov), považuje sa za poddlžníka. Daňový exekučný príkaz sa vzťahuje aj na sumy, ktoré už boli v prospech autora zložené u právnickej osoby vykonávajúcex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxných autorskému právu a o pohľadávky fyzických osôb z ich podnikateľskej činnosti.
5.
Aj v prípade daňovej exekúcie prikázaním iných peňažných pohxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxzáciu, štátne sociálne dávky, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately fxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo konania, exekučného príkazu na inú peňažnú pohľadávku alebo exekučného príkazu na autorskú odmenu, stáva sa dlžníkom správcu dane a správca dane je oxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxekúcia postihnutím iných majetkových práv
K § 111
1.
Správca dane je oprávnený postihnúť daňovou exekúciou aj iné majetkové práva, a to v prípadex xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmienkou postihnutia iného majetkového práva je, aby išlo o právo prevoditeľné a o právo, ktoré patrí len daňovému dlžníkovi (napr. nárok člena stavxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zo súdnej alebo notárskej úschovy).
2.
Aj pri tomto spôsobe daňovej exekúcie správca dane vydá rozhodnutie o začatí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdu alebo notárovi) správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi, ktorému zakáže nakladať so svojím právom - nárokom na vydanie veci ulxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnia voči daňovej exekučnej výzve, alebo keď sa správcovi dane doručí rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo. Daňovým exekučnýx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxj v úschove na súde (u notára).
4.
V daňovom exekučnom príkaze správca dane zakáže súdu (notárovi), aby po jeho doručení hnuteľné veci (peňažnú sumu) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxoplatný dňom jeho vydania a nie sú proti nemu prípustné (žiadne) opravné prostriedky.
TRETÍ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM HNUTEĽNÝCH VECÍ
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxí a ich príslušenstva. Príslušenstvom sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali (napr. pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxladať) alebo
-
v spoluvlastníctve (vec patrí 2 alebo viacerým osobám, spoluvlastníctvo je podielové - určuje mieru účasti spoluvlastníka na právaxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíka (dlžník daňového dlžníka), ručiteľa (osoba berie na seba povinnosť, že pohľadávku splní, ak ju nesplní dlžník) alebo inej osoby (manžel daňového dxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxníkovi ani jeho ručiteľovi. Doručuje sa však osobám užívajúcim, evidujúcim, nakladajúcim alebo spravujúcim majetok daňového dlžníka, teda osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovi (viď vysvetlivky k § 91) bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, najneskôr pri súpise hnuteľných vecí ( § 114).
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu, ktorým sa odvolanie zamietlo, vydá správca dane daňový exekučný príkaz.
§ 113
K § 113
1.
Podľa tohto ustanovenia v daňovej exekučnej výzve sxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxk. Z dôvodu, aby nedochádzalo k predlžovaniu daňového exekučného konania sa jednoznačne ustanovilo, že ak nie je daňový dlžník pri uskutočňovaní súpixx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxej výzve upozorní daňového dlžníka, že iná osoba môže v lehote na podanie odvolania predložiť doklady o vlastníctve k hnuteľnej veci. Ak sa preukáže vlaxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx že v prípade neupovedomenia inej osoby zodpovedá za spôsobenú škodu.
3.
Osobitne sa rieši predmet daňovej exekúcie, ktorým je motorové vozidlo, akx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xa určené miesto pristavil motorové vozidlo, predložil doklady o technickej spôsobilosti motorového vozidla a preukázal svoje vlastníctvo k nemu. Ak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxz, úschovu, ocenenie a zistenie stavu technickej spôsobilosti motorového vozidla. Zákon z dôvodu jednoznačnosti ustanovuje, čo sa rozumie pod pojmox xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. žeriav), rýpadlo a iné stavebné alebo poľnohospodárske stroje.
4.
Na vykonanie daňovej xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxľné veci, ktoré sú charakterom výtvarné a literárne diela, ako aj osobné pamiatky a korešpondencia významných spisovateľov, kultúrnych činiteľov a pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxostlivosť o uvedené predmety (napr. pamiatkový úrad). Ak táto osoba do 30 dní od doručenia ponuky neodpovie a nezloží cenu zistenú znalcom na účet správxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xx
xxxx xstanovenie upravuje postup správcu dane pri výkone súpisu hnuteľných vecí, ktorý sa vykonáva pri doručení daňovej exekučnej výzvy do vlastných rúk. Sxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veci, bez ktorých sa daňový dlžník môže najľahšie zaobísť a ktoré možno ľahko preniesť a uschovať. Veci, ktoré sa rýchlo kazia, ktorých ich prevoz, úschxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxh vecí.
3.
Zákon v tomto ustanovení vymedzuje náležitosti súpisu hnuteľných vecí, ktorý musí obsahovať:
-
názov a sídlo správcu dane;
-
meno, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvého dlžníka pridelené pri registrácii a číslo daňovej exekučnej výzvy;
-
miesto a dátum vykonania súpisu hnuteľných vecí;
-
jednotlivo spísanx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xecí u daňového dlžníka, môže sa vyhotoviť ich fotodokumentácia;
-
hodnotu spísaných hnuteľných vecí;
-
osobné, majetkové a rodinné pomery daňoxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxh priestorov a iných objektov za účasti nestrannej osoby (napr. sused, starosta obce), a to aj bez prítomnosti daňového dlžníka. Daňový dlžník je povinxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxstorov, kde má daňový dlžník svoj majetok. Na tieto úkony má správca dane oprávnenie z úradnej moci prizvať príslušný útvar Policajného zboru.
5.
Spxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxé veci u nej (napr. šperky). Osobnú prehliadku vykoná osoba rovnakého pohlavia alebo lekár.
6.
Ocenenie obvyklou cenou vykonáva v jednoduchých príxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x x15
Uschovanie spísaných hnuteľných vecí
K § 115
Správca dane má zo zákona možnosť zabezpečiť hnuteľné veci uvedené v súpise v prípade, že by mohlo dxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbo uzavrie zmluvu o úschove vecí. Predmetnú zmluvu môže podpísať správca dane. Finančné náklady súvisiace s úschovou zabezpečovanou zmluvne hradí daxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo vykonať na hnuteľné veci,
-
ktoré sú obstarané z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie ( § 8 ods. 10 zákona č. 52xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx003 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx poskytli príspevky na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia - pomôcky, kúpa zdvíhacieho zariadenia a pod.; hnuteľné veci, ktoré užxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xeriny, posteľná bielizeň, rádioprijímač, televízor a pomôcky, ktoré potrebuje prijímateľ sociálnej služby vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
§ 117
Veci vylúčené z daňovej exekúcie
K § 117
1.
Veci, ktoxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xaňovej exekúcie vylúčené. Taktiež sú vylúčené hnuteľné veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
2.
V zákone sú taxatívne vymenovxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xdravotnícke potreby, zdravotnícke pomôcky a iné veci, ktoré daňový dlžník alebo člen domácnosti potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxmpenzáciu, štátne sociálne dávky, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdáriaceho na pôde, ak by výkonom daňovej exekúcie bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxovanie tejto výmery, môže zistiť, že 2, to znamená 3 môže exekvovať);
-
chovné zvieratá, a to dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemennx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxci správca dane predá na dražbe. Tie veci, ktoré nie sú spísane, správca dane nemôže na dražbe predať.
§ 119
Určenie ceny hnuteľných vecí
K § 119
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxuteľných vecí v jednoduchých prípadoch na základe vlastného ocenenia, inak po vydaní daňového exekučného príkazu na základe zistenej ceny znalcom.
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky a ich súbory, veci numizmatickej hodnoty a mince, cena sa zisťuje znaleckým posudkom. Rozhodnutie o určení ceny správca dane nevydáva.
3.
Vyvoláxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxj znalcom. Rozhodnutie o určení vyvolávacej ceny správca dane nevydáva.
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xusí mať určenú cenu hnuteľných vecí.
2.
Nevyhnutné náležitosti dražobnej vyhlášky sú:
-
názov a sídlo správcu dane;
-
dátum vydania a evidenčxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xodaním (viď vysvetlivky k § 119);
-
spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania (napr. na účet správcu dane v ním určenej lehote);
-
spôsob odoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx osoby, ktoré majú k draženej hnuteľnej veci predkupné právo, ho môžu uplatniť len ako dražitelia na dražbe; udelením príklepu predkupné právo zaniká;
x
xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu oxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx vyhláška doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisomx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe dražobnej vyhlášky v masovokomunikačných prostriedkoch je možné.
2.
Dražobná vyhláška sa doručuje do vlastných rúk účastníkom daňového exekučxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa jednotlivých spôsobov daňovej exekúcie (uschovávateľ podľa zmluvy o úschove), záložným veriteľom, obvodnému úradu, v ktorom má daňový dlžník trvaxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe rieši aj účastníkov dražby, zastupovanie účastníkov na dražbe a osoby, ktoré sa nemôžu dražby zúčastniť.
2.
Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxosť tejto osoby vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou, pred dosixxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxcenstvo a preukázať svoju totožnosť.
Ak je dražiteľom hnuteľnej veci právnická osoba, môže dražiť jej štatutárny zástupca, ktorý je povinný predložxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsť. Ak právnickú osobu zastupuje iný zástupca, tento je povinný okrem uvedeného predložiť úradne overené plnomocenstvo. Kto je štatutárnym orgánom pxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxu dane, ktorý dražbu realizuje;
-
daňový dlžník.
§ 123
Priebeh dražby hnuteľných vecí
K § 123
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
-
dátum a miesto konania dražby;
-
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxotnoprávneho daňového predpisu;
-
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri registrácii, meno x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxomocenstva a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie;
-
poznámku o uplatnení predkupného práva, ak sa preukázalo právoplatnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvca dane v individuálnom prípade aj rozšíriť, ak považuje za potrebné uviesť aj iné než zákonom určené náležitosti, nakoľko podľa zákona zoznam dražitxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxtín z ceny určenej na základe vlastného ocenenia alebo z ceny zistenej znalcom). Ak sa neurobilo najnižšie podanie, v dražbe sa nepokračuje. Správca daxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx neskorších predpisov). Správca dane udelí príklep dražiteľovi hnuteľnej veci, ktorý urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnakx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxm, správca dane udelí príklep jemu. Ak je takýchto dražiteľov, viac rozhodne žrebom. Ak majú prítomní pred udelením príklepu námietky, zapíšu sa do zápxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxania. Vydražiteľ musí zaplatiť najvyššie podanie ihneď, ak tak neurobí, pokračuje sa v dražbe hnuteľnej veci bez jeho účasti.
4.
Pre nadobudnutie vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvyššieho podania prechádza xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxx xxxxxx xxurobilo ani najnižšie podanie na draženú hnuteľnú vec, správca dane spíše úradný záznam, vykoná opätovnú dražbu a po neúspešnej opätovnej dražbe predx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeľnej veci, cenu vydraženej hnuteľnej veci a udelenie príklepu vydražiteľovi, a ak na dražbe boli vznesené námietky, je povinný tieto nielen zaznamenxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxe vymáhaný daňový nedoplatok a exekučné náklady, správca dane uplatní postup na použitie výťažku alebo výťažok vráti daňovému dlžníkovi. Postup na poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xk je väčší ako 2 eurá, je povinný zaplatiť úrok podľa § 79.
§ 124
Opätovná dražba
K § 124
1.
Ak sa neurobilo ani najnižšie podanie na dražbe hnuteľxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmenej vo výške 70% z ceny určenej pre prvé kolo dražby.
2.
Ani pri opätovnej dražbe správca dane rozhodnutie o určení vyvolávacej ceny nevydáva.
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi na základe ponuky, ktorý nasleduje po zverejnení oznamu o predaji na základe ponuky na úradnej tabuli správcu dane, prípadne môže tento predaj zverejxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxl, ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), iným osobám (napr. spoluvlastník), ďalším osobám podľa jednotlivých spôsobov daňovej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, kde sa bude predaj konať.
3.
Oznam musí obsahovať najmä:
-
názov a sídlo správcu dane;
-
termín na podanie písomných ponúk správcovi dane s upoxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxenie predmetu a jeho cenu);
-
termín obhliadky (presný dátum s určením hodiny);
-
upozornenie, že hnuteľná vec bude predaná na základe ponuky záuxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xermín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk (dátum, hodina a miesto);
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňovx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky (môže byť s erbom obce); ak sa oznam o predaji xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlektronickým podpisom.
4.
Je na úvahe správcu dane, či do oznamu uvedie aj iné skutočnosti týkajúce sa hnuteľnej veci predávanej na základe ponuky.
xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxy určenej na základe vlastného ocenenia alebo z ceny zistenej znalcom, t.j. z ceny určenej pre prvé kolo dražby. Rozhodnutie o určení ceny správca dane nxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ak najvyššiu ponúknutú cenu nezaplatí ihneď, je z poradia vylúčený. Na jeho miesto nastúpi záujemca v poradí s ďalšou najvyššou ponukou. V prípade rovnxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu hnuteľnej veci a identifikačné údaje o nadobúdateľovi hnuteľnej veci.
8.
Predaj na základe ponuky má tie isté účinky ako predaj na dražbe.
9.
Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z predaja na dražbe.
10.
Ak bol predaj na základe ponuky neúspešný, správca dane zastaví daňovú exekúciu podľa § 96 a vyzve daňového dlžníka, aby si hxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxamu za ponúknutú cenu (bežný oznam o predaji veci) alebo zabezpečí jej likvidáciu (napr. auto, ak sa žiadna osoba neprihlási na oznam). Takto získaný výxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxja hnuteľných vecí na dražbe. Ak by výťažok z likvidácie bol nižší ako hotové výdavky, správca dane tieto výdavky prenesie na daňového dlžníka.
§ 12x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxeľné veci, ktorých cena určená na základe vlastného ocenenia alebo zistená znalcom neprevyšuje 165 eur za jeden kus, veci rýchlo podliehajúce skaze a žxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx
Po zaplatení ceny správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o priamom predaji hnuteľných vecí.
ŠTVRTÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ODOBRATÍM PEŇAZx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxcí, pri ktorých nedochádza k predaju. Ide o peňažné prostriedky nad 165 eur.
2.
Postup (vydanie rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, vxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx na peňažné prostriedky a iné veci, ktorými sa rozumejú napr. drahé kovy, sa vykonáva podľa § 114, uschovanie veci podľa § 115 a uplatňuje sa nižšie uvedexx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxíka a peňažné prostriedky na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania pre výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol daňovému dlžníkovi dorxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxhé kovy alebo devízové hodnoty, nakladá s nimi podľa osobitných predpisov. Ak ide o devízové hodnoty (napr. peňažné prostriedky v cudzej mene), správcx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxané s kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom alebo s inými nekovovými materiálmi, sa postupuje ako pri daňovej exekúcii na hnuteľné veci. Prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby na to oprávnenej (zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z.z.).
6.
Získané pexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xpíše aj vkladné knižky x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxdloží spolu s vkladnou knižkou peňažnému ústavu a vyberie peňažné prostriedky, a to až do výšky daňového nedoplatku. Banka má povinnosť vyplatiť vymáhxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxňový dlžník právo, odovzdal. V tomto prípade sa postupuje primerane podľa ustanovení o daňovej exekúcií prikázaním pohľadávky, pričom úkony potrebnx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na dražbe.
4.
Zákonom č. 269/2015 Z.z. sa slovo „banka“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahradilo slovami „poskytoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx nahrádza slovom „poskytovateľ“. Zákonom č. 298/2016 Z.z. ide o terminologicko-legislatívnu úpravu textu.
PIATY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxňového exekučného konania uloží právnickej osobe oprávnenej viesť evidenciu (centrálnemu depozitárovi) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných paxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxať pozastavenie práva nakladať s cenným papierom daňového dlžníka.
2.
Pri doručení daňovej exekučnej výzvy správca dane spíše tieto cenné papiere xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxčom predaj všetkých cenných papierov sa zabezpečuje prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
4.
Pri uspokojovaní daňového nedoplatku z cexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xajetku označená v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného daňového nedoplatku a v priebehu daňového exekučného konania sa správca dxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xenných papieroch, že dňom doručenia oznámenia sa na cenný papier vzťahuje zákaz nakladania. S oznámením zašle aj rovnopis pôvodného rozhodnutia o začxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxanými cennými papiermi.
6.
Ak ide o cenný papier, na základe ktorého sa má plniť (zmenky, šeky), správca dane vyzve toho, kto má plniť, aby plnenie bolx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xovinnosti môže správca dane tomu, kto má na základe cenného papiera plniť, uložiť pokutu podľa tohto zákona.
8.
Získané peňažné prostriedky sa použxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 130
K § 130
1.
Toto ustanovenie upravuje výkon daňovej exekúcie predajom nehnuteľnosti. Podľa Občianskeho zákonníka nehnuteľnosťami sú vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xehnuteľnosťami len vtedy, ak sú spojené so zemou pevným základom.
2.
Daňový poriadok osobitne definuje nehnuteľnosť. Nehnuteľnosťou sa rozumie nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxsti pokiaľ ide o vznik, zánik a zmenu vlastníckeho práva k nim. Nehnuteľnosťou sú aj jej súčasti (ovocné stromy na pozemku). Súčasťou stavby sú nadstavbxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy, práčovne, kočikárne, sušiarne atď.). Príslušenstvom sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlastníctve daňového dlžníka. Tento spôsob sa použije primerane aj vtedy, keď je postihnutý nehnuteľný majetok vo vlastníctve poddlžníka alebo ručitxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pretože ide o účelové finančné prostriedky, ktorých poskytnutie je viazané na podmienky. Správca dane je oprávnený nariadiť daňovú exekúciu aj voči mxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Vlastníctvo daňového dlžníka k týmto nehnuteľnostiam musx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtia o začatí daňového exekučného konania. Ak je daňovou exekúciou postihnutá nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľností, správca dane k rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxých nehnuteľností. Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručuje katastru nehnuteľností, nedoručuje sa daňovému dlžníkovi ani jeho xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxu, ktorá má k nehnuteľnosti predkupné právo alebo iné vecné právo. Ak nesplní túto povinnosť, zodpovedá za spôsobenú škodu.
6.
Po nadobudnutí právoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo, ak sú známe zo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi zabezpečí zistenie ceny znalcom formou písomnej objednávky, v ktorej uvedie účel znaleckého posudku, skutočnosti, na ktoré sa má prihliadať, a s čím xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxe správca dane zašle daňovému dlžníkovi, spoluvlastníkom, ako aj osobám, pre ktoré viaznu na nehnuteľnosti iné závady. Na účely ocenenia je daňový dlžxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxou pamiatkou, správca dane ju na základe daňového exekučného príkazu ponúkne najskôr právnickým osobám štátu, ktorých poslaním je starostlivosť o kuxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxlcom, správca dane môže nehnuteľnosť predať formou dražby.
9.
Spoluvlastník alebo viac spoluvlastníkov nehnuteľnosti môžu zabrániť predaju nehxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxbo v hotovosti, a to najneskôr hodinu pred začiatkom dražby. Daňový poriadok zvýhodnil spoluvlastníka a jeho záujem o nehnuteľnosť zaradil pred výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxi znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti, ktorá sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxevziať bez započítania na najvyššie podanie. Ak je vydražiteľom osoba, kvôli ktorej na nehnuteľnosti viaznu závady, neuplatňuje sa zníženie ceny nehxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pri závadách neobmedzeného trvania sa vezme za základ výpočtu obdobie 20 rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie, najdlhšie všax xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxx x x xxxxxx xxjto sumy poukazovali plnenia a dávky alebo ich peňažná hodnota.
3.
Správca dane upovedomí o zistení ceny znaleckým posudkom daňového dlžníka a iné oxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxteľnosti správca dane určí zhodne s cenou podľa znaleckého posudku, pričom vydá rozhodnutie o vyvolávacej cene, voči ktorému možno podať odvolanie do x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vody zo studne atď.) a nájomné práva.
§ 132
Dražobná xxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xražobnej vyhlášky. Dražobná vyhláška musí obsahovať:
-
názov a sídlo správcu dane;
-
dátum vydania a číslo dražobnej vyhlášky;
-
čas a miesto xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxá je najnižším podaním (určuje správca dane podľa daňového poriadku);
-
výšku zábezpeky, spôsob a termín jej zaplatenia (nemala by byť nižšia ako 50x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xražobná zábezpeka z účtu správcu dane vráti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, najneskôr však do 5 pracovných dní od konania dražby);
-
spôsob zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxieho podania);
-
závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (napr. spoločná studňa - vstup na pozemok susedom);
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxpu);
-
upozornenie na uplatnenie predkupného práva;
-
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti;
-
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa dražobnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm.
x xxx
x x xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxávcu dane, v ktorého obvode má daňový dlžník trvalé bydlisko alebo sídlo, obvodného úradu a obce, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Taktiež sprxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrejnenie v Obchodnom vestníku a môže ju zverejniť aj v masovokomunikačných prostriedkoch.
2.
Zákon ukladá povinnosť pre správcu dane doručiť dražxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx vlastných rúk sa doručí daňovému dlžníkovi, manželovi, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastníkom a osobám, ktxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxuteľnosť nachádza.
§ 134
Účastníci dražby
K § 134
1.
Zákon v tomto ustanovení rozlišuje dva okruhy osôb, ktoré sa zúčastňujú na dražbe, a to účxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxne úkony, a to osobne alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať. Zástupca je povinný predložiť úradne overené plnomocenstvo a preukázať svoju totožnosxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu a preukázať svoju totožnosť. Právnickú osobu môže zastupovať aj iný zástupca, ktoxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxnci správcu dane, ktorí vykonávajú úkony na dražbe, ako aj osoby, ktoré nedražia a osoby, ktoré v prvej alebo opakovanej dražbe nehnuteľnosť vydražilix xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
§ 135
Individuálna xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu dražiteľa nehnuteľnosti. Jej obsah taxatívne vymedzuje toto ustanovenie zákona.
2.
Individuálna prezenčná listina dražiteľa nehnuteľnosti oxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu cenu podľa daňové poriadku);
-
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby, ixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu;
-
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri registrácii, meno a priezvisko, rodné čxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxho výpisu z obchodného registra;
-
výšku dražobnej zábezpeky a doklad o jej zaplatení (zloženú na účet správcu dane alebo v hotovosti a ústrižok o zapxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxda, preukázanie spoluvlastníckeho podielu);
-
podpis dražiteľa nehnuteľnosti.
3.
Správca dane pred začatím dražby preverí, prípadne má opráxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky dražiteľ nehnuteľnosti obdrží dražobné číslo.
§ 136
Určenie dražobnej zábezpeky
K § 136
1.
V dražobnej vyhláške zverejňuje správca dane xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dražiteľ nehnuteľnosti, zložiť.
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxsti v termíne určenom v dražobnej vyhláške.
3.
Na dražbe sa môže zúčastniť len dražiteľ nehnuteľností, ktorý najneskôr hodinu pred určeným začiatkxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxj nehnuteľnosti, neúspešnému dražiteľovi nehnuteľnosti sa dražobná zábezpeka z účtu správcu dane vráti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, najnxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xu použije na úhradu rozdielu medzi najvyšším podaním, ktoré mal vydražiteľ uhradiť, a najvyšším podaním uhradeným v opakovanej dražbe, náklady opakoxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby daňový dlžník alebo iná osoba predloží doklad o zaplatení daňového nedoplatku, alebo ak spoluvlastník nehnxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxkučné náklady, ak neboli uhradené spolu s daňovým nedoplatkom.
3.
Ak spoluvlastník nehnuteľnosti poukázal najneskôr hodinu pred určeným začiatkxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, ktorý sa mal dražiť. Proti tomuto rozhodnutiu môžu ostatní spoluvlastníci podať námietku v lehote 8 dní odx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutie na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností záznamom.
§ 138
Priebeh dražby nehnuteľnosti
K § 138
1.
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, ich vyvolávacími cenami a poradím, v akom budú dražené. Oznámi, ktoré nehnuteľnosti nebudú dražené z dôvodu nezloženia dražobnej zábezpeky, či ide o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xísla a oznámením sumy podania. Dražitelia môžu zvyšovať podanie najmenej o 30 eur.
4.
Dražba pokračuje dovtedy, pokiaľ dražitelia zvyšujú podaniax xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udelený najvyššiemu podaniu nie je viazaný alebo obmedzený ustanoveniami zákona o cenách.
5.
Pred ukončením dražby a udelením príklepu sa správca xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxorým sa doručuje dražobná vyhláška do vlastných rúk, ak sú prítomní na dražbe (napr. daňový dlžník, manžel, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxe. Svoje rozhodnutie oznámi prítomným.
6.
Priebeh dražby je zachytený v zápisnici o dražbe vypracovanej správcom dane, ktorá musí obsahovať všetkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, udelenie príklepu vydražiteľovi, podané námietky a ich riešenie.
7.
Správca dane pokračuje v dražbe až do vydraženia všetkých dražených nehnutexxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam.
§ 139
K § 139
1.
Príklep udelí správca dane, resp. poverený zamestnanec správcu dane tomu, kto urobil najvyššie podanie a splnil aj ostxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxdného podania.
2.
Ak niekoľko dražiteľov nehnuteľnosti urobí rovnaké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxx xxažiteľmi nehnuteľnosti dražiteľ uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne spráxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx xydá rozhodnutie o udelení príklepu, v ktorom určí termín na zaplatenie najvyššieho podania. Rozhodnutie o udelení príklepu sa doručuje do vlastných rxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxietku proti príklepu, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo, ak sú známe zo spisov, katastru nehnuteľnxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xoručenia a osoby, ktoré sa nemohli zavinením správcu dane zúčastniť na dražbe, pretože im nebola doručená dražobná vyhláška do vlastných rúk, a to tiež xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o námietke alebo márne uplynie lehota na podanie námietky.
3.
Správca dane môže námietke vyhovieť, len ak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xozhodnutie o námietke osobám, ktorým sa doručuje rozhodnutie o udelení príklepu, a osobám, ktorých právo bolo námietkou dotknuté a zavinením správcu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy náležitosti podľa § 63 tohto zákona. Ak sa v konaní o námietke zruší rozhodnutie o udelení príklepu, určí správca dane novú dražbu len na nehnuteľnosť, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ zaplatením najvyššieho podania v určenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení prxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxti do katastra nehnuteľností záznamom.
2.
Zákon výslovne rieši aj postup, ak nenastanú právne účinky rozhodnutia o udelení príklepu (rozhodnutie xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti.
§ 143
Opakovaná dražba, opätovná dražba a prechod vxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxov, tieto ustanovenia oprávňujú správcu dane nariadiť výkon opakovanej dražby a následne opätovnej dražby.
2.
Správca dane nariadi opakovanú draxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxanoveniami o prvej dražbe s výnimkou ustanovenia vyvolávacej ceny. Pri opakovanej dražbe sa vyvolávacia cena určí vo výške 90% z ceny zistenej znaleckxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxiacov od jej konania alebo od termínu stanoveného pre konanie opakovanej dražby nariadiť opätovnú dražbu. Správca dane môže pred nariadením opätovnex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxbe. Rozhodnutia o určení vyvolávacej ceny pri opakovanej dražbe a pri opätovnej dražbe správca dane nevydáva.
4.
Správca dane pri prechode vlastníxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xokračovať v prechode vlastníckeho práva v lehote najneskôr do 2 mesiacov od konania opätovnej dražby alebo od termínu stanoveného pre konanie xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie o určení ceny správca dane nevydáva.
5.
Spoločné pre všetky spôsoby predaja nehnuteľnosti je, že opakovaná dražba, opätovná dražba a prechod vlaxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxžby.
§ 144
Účastníci opakovanej dražby, opätovnej dražby a prechodu vlastníckeho práva na základe ponuky
K § 144
1.
Účastníkmi opakovanej dxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi opätovnej dražby sú dražitelia, ktorí sa zúčastnili prvej a opakovanej dražby s výnimkou vydražiteľov, ktorým bolo udelené rozhodnutie o príklepe a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxíklep na prvej, opakovanej alebo opätovnej dražbe a nezaplatil najvyššie podanie.
2.
Vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie, je povinný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxovanej alebo opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že najvyššie podanie nezaplatil. Takto získané peňažné prostriedky použije správca dane akx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanie. Ak dražobná zábezpeka nebude postačovať na úhradu nákladov, správca dane je oprávnený od neho vymáhať zvyšok ako daňový nedoplatok.
4.
Správxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxklade ponuky, to znamená, že vydá oznámenie, v ktorom uvedie údaje o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Oznam zverejní najmenej 15 dní pred txxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxručí do vlastných rúk účastníkom daňového exekučného konania (daňovému dlžníkovi, manželovi pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), ďalšíx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxm, ktorí majú na majetok daňového dlžníka zriadené záložné právo, a to v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane, obvodnéxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxujemca s najvyššou ponukou do ôsmich kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky. Protx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ponúk, a to do ôsmich kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do vlastných rúk. Podanie námietky má odkladný účinok.
6.
Po doručení rozxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia zašle správca dane právoplatné rozhodnutie na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností záznxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia správcu dane.
8.
Ak sa zruší rozhodnutie o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky alebo ak účastník s najvyššou ponukou v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x x xxx
x tomto ustanovení je určené, že vydražiteľ alebo záujemca s najvyššou ponukou musí prevziať všetky vecné bremená vrátane zmluvných a záväzky z nájomnýxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
K § 146
1.
Ustanovuje sa možnosť vypracovania nového znaleckého posudku, ak po prvej alebo opakovanej, alebo opätovnej dražbe dôjde k zníženiu všxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (vandalizmus alebo živelná pohroma) a pod. Z hľadiska úspešnosti vymáhania daňových nedoplatkov je vypracovanie nového znaleckého posudku nevyhnuxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI
§ 147
K § 147
1.
Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu predajom podnikx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxsporiadať sa so skutočnosťou, že podnik má aj zamestnancov.
2.
Predmetom daňovej exekúcie je podnik, ktorý je podľa § 5 Obchodného zákonníka definxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxeľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. V tomto zmysle patria k podniku aj veci či práva, ktoré xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxe metodiku postupu predaja podniku alebo časti podniku a ocenenia.
3.
Správca dane začína daňové exekučné konanie vydaním rozhodnutia o začatí daňxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxebné uviesť majetok, ktorý bude v rámci predaja podniku alebo jeho časti postihnutý daňovou exekúciou, ako aj osoby, na ktoré sa vzťahuje zákaz nakladaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxzvu. Správca dane v daňovej exekučnej výzve vyzve daňového dlžníka, aby v lehote do ôsmich kalendárnych dní oznámil údaje osôb, ktoré majú k podniku alexx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxodu.
5.
Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daňovej exekučnej výzvy vydá daňový exekučný príkaz na predaj podniku alebo jeho časti. Daňový xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxíctve manželov), iným osobám podľa tohto zákona (napr. spoluvlastníkovi) a osobám podľa spôsobu výkonu exekúcie, ako napr. banke, katastru nehnuteľxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnik, ďalej osobám, ktoré majú k podniku alebo jeho časti predkupné alebo xxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxlávaciu cenu na dražbe vo výške ceny zistenej znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu majetku, ktorá sa zistí podľa vyhxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x.
Správca dane vydá rozhodnutie o určení ceny, voči ktorému je možno podať odvolanie do ôsmich kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxh dní odo dňa jeho doručenia. Správca dane postupuje pri daňovej exekúcii predajom podniku alebo jeho časti primerane podľa ustanovení § 132 až 144 týkxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxny vydá správca dane dražobnú vyhlášku, zverejní ju podľa § 133, dražiteľ pred dražbou vyplní individuálnu prezenčnú listinu, na dražbe správca dane uxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxovnej dražbe vo výške najmenej 75% z ceny prvej dražby. Správca dane môže predať podnik rozhodnutím o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky za cxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvenom termíne alebo nenastanú právne účinky rozhodnutia o udelení príklepu. Udelením príklepu alebo vydaním rozhodnutia o prechode vlastníckeho prxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxhodnutie o udelení príklepu alebo ak vydražiteľ v určenej lehote nezaplatil najvyššie podanie, je vydražiteľ povinný podnik alebo jeho časť vrátiť, vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s najvyššou ponukou.
10.
Po zaplatení najvyššieho podania alebo najvyššej ponuky v určenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxku podniku alebo jeho časti na vydražiteľa alebo na záujemcu s najvyššou ponukou. Právoplatné rozhodnutie o udelení príklepu alebo právoplatné rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxnik nehnuteľnosti).
11.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedávaného podniku alebo jeho časti. Ak je pre nadobudnutie alebo zachovanie týchto práv rozhodujúce uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnostxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho časti pred jeho predajom na dražbe. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na vydražiteľa podniku alebo jeho časxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdniku alebo jeho časti sa vzťahuje aj na majetok v správe štátneho podniku podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xráv pred správcom dane, správca dane najprv vráti dražobné zábezpeky neúspešných dražiteľov a uspokojí záložných veriteľov.
ÔSMY ODDIEL
DAŇOVÁ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xieši ďalší spôsob daňovej exekúcie, a to daňovú exekúciu postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnxxxx xxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvého dlžníka, avšak iba v prípade, že niektorý z podielov reálne vznikne.
2.
Vyrovnací podiel je podľa § 61 ods. 2 a § 150 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxodného zákonníka, ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxčí zisk alebo jeho časť na rozdelenie. Všetky podiely je možné zistiť z účtovnej závierky. Výpočet výšky podielov ustanovuje Obchodný zákonník.
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx daňovému dlžníkovi vyrovnávané nadobudnutím vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, nehnuteľnostiam, právam a iným majetkovým hodnotám, správca dxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti, nie je možné vykonať daňovú exekúciu postihnutím majetkových práx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxdza k predaju, alebo daňovú exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke.
4.
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručí oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxho nárok na vyrovnací podiel alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti. Po doručení daňového exekučného príkazu a po splnení podmienok na vyplatenix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx správcu dane.
5.
Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi. Jej doručením stráca daňový dlžník nárok na vyplatenie alebo vyrovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnú v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, v oznámení o ďalšom majetku daňového dlžníka, o ktorom sa správca dane dozvie v priebehu daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do výšky príslušného podielu spoločníka, najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.
7.
Spôsob daňovej exekúcie voči obchodnej spoločnostx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní vyčísli správca dane skutočné exekučné náklady, ktoré je povinný uhradiť daňový dlžník. Ide o náklady za výkon zhabania, ktoré sú 2% z vymáhaného daňxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy, pretože pri týchto spôsoboch nedochádza k výkonu zhabania ani k výkonu predaja. Ide o daňovú exekúciu:
-
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov;
-
prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxtím majetkového práva spojeného s obchodným podielom spoločníka obchodnej spoločnosti.
3.
Pri ostatných spôsoboch je správca dane povinný uhradxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxisnice o dražbe.
4.
Správca dane taktiež vyčísľuje hotové výdavky (nájomné, znalečné, poistné a pod.).
5.
Exekučné náklady a hotové výdavky je dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxdárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Podanie nemá odkladný účinok. Ak ich daňový dlžník neuhradí, správca dane ich vymáha ako daňový nedoplatokx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovej exekúcie, inak náklady vzniknuté v súvislosti s daňovou exekúciou znáša daňový dlžník. Rovnako náklady, ktoré vznikli daňovému dlžníkovi v súvixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Týmto sa umožní správcovi dane vymáhať náklady spojené s výkonom daňovej exekúcie aj po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka prostredníctvom prihlxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady a hotové výdavky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
-
by ich vymáhanie bolo spojené s neprimeranými nákladmi;
-
daňový dlžník, ktorý je fyzickou osobou zomrel.
3.
Správca dane nevymáha exekučxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xrávnickou osobou zanikne výmazom z príslušného registra bez právneho nástupcu;
-
sa nárok na ich úhradu premlčal a daňový dlžník vzniesol námietku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxeto sa nevyrubujú.
4.
V ostatných prípadoch zákon určuje lehotu, do kedy správca dane je oprávnený vyrubiť exekučné náklady a hotové výdavky. Je to dx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xčet
K § 151
1.
Správca dane v daňovom exekučnom príkaze uvedie číslo osobitného daňového exekučného účtu, na ktorý sa majú poukázať peňažné prostrxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxujúceho roka.
2.
Na daňový exekučný účet sa poukazujú platby, ktoré sú rozdelené do skupín bez ohľadu na to, aký spôsob daňovej exekúcie správca dane xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávania daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxja na dražbe, z predaja na základe ponuky alebo z prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k majetku podniku alebo jeho časti na základe ponukyx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxovej exekúcii predajom nehnuteľností;
-
z dražobnej zábezpeky vydražiteľa;
-
z dražobných zábezpek dražiteľov;
-
z úhrad exekučných náklaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxv získaných od dražiteľov vráti neúspešným dražiteľom dražobné zábezpeky. Získaný výťažok poukázaný na daňový exekučný účet ( § 151 písm. a) až f) a zíxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa uloženého rozhodnutím nasledujúci deň po dni, keď peňažné prostriedky boli pripísané na účet správcu dane alebo po dni, keď správca dane prijal prostxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužije správca dane získaný výťažok až po uspokojení záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxjiť len tých záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane. Týmto bolo zabezpečené správcovi dxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeriteľov, ale aj na úhradu exekučných nákladov, hotových výdavkov a na pokrytie vymáhaného daňového nedoplatku alebo peňažného plnenia uloženého roxxxxxxxxxx
xx
xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisnice vydá daňovému dlžníkovi, len ak sa zúčastnil ústneho pojednávania o rozdelení výťažku. Ak sa nezúčastní ústneho pojednávania, spísanie zápisxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxerých druhov daní jedným daňovým exekučným príkazom. V tomto prípade sa použije výťažok na pokrytie vymáhaných daňových nedoplatkov uvedených v daňoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na viacerých daniach v jeden deň a vymožená suma tak nepostačuje na ich pokrytie. Preto sa uspokoja pomerne.
5.
Ak po vykonaní uvedených úhrad vzniknx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtok dane alebo odkladu platenia dane, úhradu daňového nedoplatku u iného správcu dane. Ak aj potom ešte zostane zvyšok výťažku, správca dane ho použije xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xk aj po tomto použití vykáže správca dane zvyšok výťažku, poukáže ho do notárskej úschovy pre určených príjemcov (záložných veriteľov, ktorí sú v poradx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcu notárovi. Správca dane ako zložiteľ podľa § 70a zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) prikáže notárovi, akx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsahuje predovšetkým miesto a čas prevzatia peňazí do úschovy (dátum pripísania výťažku na jeho depozitný účet v peňažnom ústave), identifikačné údajx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) a údaj, že peniaze boli od zložiteľa prevzaté a prijaté do úschovy. Druhé vyhotovenie tejto zápisnice vydá notár správcovi dane.
6.
Ak sa vykáže eštx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxj lehote od jeho vzniku, je povinný zaplatiť úrok podľa § 79 ods. 3 daňového poriadku (úrok z daňového preplatku). Pri výpočte úroku sa použije trojnásoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa priznáva za každý deň omeškania. Správca dane tento úrok zaplatí do 15 dní od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxenia ustanovila jednotná základná výška, v tomto prípade zvyšku výťažku, ktorá je 5 eur (bola 2 eurá).
8.
Zákonom č. 298/2016 Z.z. sa v odseku 2 vypusxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xspokojenia, a to aj v prípade, že pred správcom dane sú iní záložní veritelia, čím sa odstráni disproporcia medzi uspokojením správcu dane a súdneho exexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hotové výdavky, potom uspokojí záložných veriteľov a následne pokryje daňové nedoplatky alebo iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím.
9.
Poznáxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx exekútorom vykonávajúcim exekúciu (§ 157 Exekučného poriadku).
PIATY DIEL
§ 153
Ochrana zamestnanca správcu dane
K § 153
Zamestnanec spxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xezaplatil. Z toho dôvodu Policajný zbor poskytuje správcovi dane na jeho žiadosť ochranu.
PIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ xxx
xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxve došlo k sprehľadneniu ustanovení o zodpovednosti za porušenie povinností odčlenením skutkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba - nepodnikateľ zbaví zodpovednosti za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo hmotnoprávnych daňových predpisov.
2.
Zodpxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním (napr. úmrtie blízkej osoby), nemohla splniť povinnostix xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxhote určenej správcom dane vo výzve správcu dane sa týkajú nedodržania lehoty na plnenie uvedených povinností ustanovených daňovým poriadkom, osobixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxovenej lehote, dopustí sa ho osoba, ktorá neuposlúchne výzvu správcu dane podať daňové priznanie, pričom jej táto povinnosť nevyplýva z hmotnoprávnexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x neurobila tak ani na výzvu správcu dane.
4.
Správneho deliktu sa dopustí aj ten, kto
-
nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote (podľx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxj lehote (podľa daňového poriadku alebo hmotnoprávnych daňových predpisov, napr. oznámenie zmien pri registrácii);
-
nesplní povinnosť uloženú xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť;
-
zaplatí podľa hmotnoprávnych daňových predpisov bez podania daňového priznania dxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxma nároku, ktorú si mal právo uplatniť podľa týchto predpisov (napr. daňový bonus);
-
zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 daňového poriadku uxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxaní predstavuje zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, alebo zníženie uplatneného vrátenia dane (spotrebné dane) alebo zníženie uplatnexxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisov, pričom nejde o niektorý vyššie uvedený správny delikt (napr. vyhotovenie súpisu majetku daňovým dlžníkom na účely zabezpečenia daňového nedxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvisia s porušením povinností určených správcom dane v rozhodnutí alebo s porušením povinností peňažného alebo nepeňažného charakteru.
5.
Zákonox xx xxxxxxxx xxxx xx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je táto povinná túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa fyzická osoba zbavila tejto zodpovednosti.
Sankcie
x xxx
xxxxxx
x x xxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxca a najvyššia hranica pokuty je pre každú skutkovú podstatu iná. Pokutu ukladá len správca dane. Osobitne sa ustanovuje výška pokút pre správcu dane, kxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xtanoveného limitu, najviac však do výšky daňovej povinnosti, ak je táto daňová povinnosť (resp. odvodová povinnosť) v ustanovenom limite. Ak je daňovx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxpade, ak v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní daňový subjekt uvedie nadmerný odpočet, avšak správca dane po kontrole zistí, že daňovx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxkutu za nepodanie daňového priznania v lehote určenej vo výzve, neuloží daňovému subjektu pokutu za nepodanie daňového priznania v určenej lehote podxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu (napr. počet dní omeškania).
6.
Zároveň je stanovená minimálna výška pokuty, t.j. 10% zo súm xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dňa 14. decembra 2011 sa znížila z 1,25% na 1,00%). Bez ustanovenia minimálnej hranice by ukladanie pokút bolo neefektívne a malo by minimálny vplyv na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxiahne 10%, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10% zo sumy podľa § 155 ods. 1 písm. f) a ak 1,5-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby bolo zrejmé, z akej sumy sa pokuta počíta, t.j. pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 5% z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom prixxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Európskej centrálnej banky platná v deň doručenia rozhodnutia podľa § 68 a pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 písm. g) sa uplatňuje základná úroková saxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxch prípadoch správca dane neuloží pokutu po podaní dodatočného daňového priznania s prihliadnutím na skutočnosť, či uplatneným nárokom došlo ku krátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xeho započítaním s vlastnou daňovou povinnosťou. Rovnaký postup je aj v prípade, ak do podania dodatočného daňového priznania daňový subjekt neuplatnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjekt podá dodatočné daňové priznanie pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx priznaní. Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť po jeho vrátxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v daňovom priznaní. Rovnako správca dane postupuje aj pri uložení pokuty, ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním vrátenie dxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxtočnom daňovom priznaní a vrátenej dane uvedenej v daňovom priznaní.
11.
V odseku 10 sa z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti a nákladov v sxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxa ako 10 eur; pri uložení pokuty správcom dane, ktorým je obec, sa ustanovuje, aby sa pokuta neuložila, ak nepresiahne 3 eurá.
12.
V odseku 11 sa ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx
x
sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d), i) a j) (napr. daňový subjekt podal dodatočné daňové priznanie k dani z pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvcu dane, ak sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. e) až h) (napr. správca dane vykonal za zdaňovacie obdobie 2010 daňovú xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxjmé, že začiatok tejto päťročnej lehoty je určený pre jednotlivé skupiny správnych deliktov rôzne v závislosti od ich charakteru.
13.
V odseku 12 sa xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutie o vyrubení rozdielu dane alebo sumy nároku podľa hmotnoprávnych daňových predpisov, ktorým došlo k zrušeniu sumy rozdielu dane alebo nároku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx preskúmania právoplatného rozhodnutia došlo k zníženiu rozdielu dane, nadväzne na nové právoplatné rozhodnutie je potrebné znížiť alebo zrušiť pokxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxho priznania, a to ani na výzvu správcu dane, daňový subjekt má naďalej povinnosť toto daňové priznanie podať.
15.
Pokutu za nesplnenie povinnosti nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvinnosť pre správcu dane uložiť pokutu, nie možnosť jej uloženia. Výnimkou sú prípady, ktoré sú v tomto ustanovení osobitne riešené. Pokiaľ ide o výpočxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
                        xxxxxx x x x xxx xxx x xxxa
Pričom:
- ZÚS ECB - základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň doručenia rozhodnutia podľa § 68 a pri ukladaní pokuty podľa odsxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxznania.
18.
S účinnosťou od 1. septembra 2012 sa zákonom č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxažnej povahy a rozširujú sa oprávnenia uložiť pokutu aj opakovane pri nesplnení oznamovacej povinnosti.
19.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa iba termixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxanom (vydaného) vo vyrubovacom konaní", ako "podľa § 68". Ďalším dôvodom je, že vyrubovacie konanie sa vykonáva aj naďalej nielen podľa § 68 daňového pxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxm. f) sa uplatňuje základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň doručenia rozhodnutia vydanom vo vyrubovacom konaní.
20.
Pri uxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xriznania. Do účinnosti tejto novely daňového poriadku bola možnosť uplatniť základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky platnej v deň podanix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxhľadnenia a zjednodušenia ustanovila jednotná základná výška, v tomto prípade pokuta, ktorú ukladá daňový úrad a colný úrad a ktorá je 5 eur (bola 10 eurxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx centrálnej banky ročne zo sumy
1.
ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxdie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť, alebo zaplatí podľa osobitnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxok podľa osobitných daňových predpisov, za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. g) (uplatní si nárok podľa osobitných daňových predpisov vo výške, kxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxľa § 154 ods. 1 písm. h) (zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok),
4.
súčtu vlastnej daňovej povinnosti (DPH) zistenex xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sumy uvedenej v bodoch 1 až 4, ktoré zostali nezmenené.
písmeno g) mení vo výške záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) (uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní prxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxého predpisu (daň z príjmov),
namiesto vo výške rovnajúcej sa súčinu 1,5-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a rozdielu mexxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xýške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxsaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie oxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxmu, správnemu a riadnemu plneniu daňových povinností. Predpokladá sa, že daňové subjekty budú motivované k podávaniu dodatočných daňových priznaní xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň a to v lehote do 15 dní od uvedxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky) ako by ju uložil vo vyrubovacom konaní (vo výške trojnásobku základnej úrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorým bola zvýšená daň, resp. znížený nárok na nadmerný odpočet a pod. Ako rozhodný deň pre použitie základnej úrokovej sadzby ECB sa v prípade rozdielx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxbovacom konaní a pri ukladaní pokuty v prípade podania dodatočného daňového priznania, ktorým daňový subjekt zvýšil svoju daň, resp. znížil uplatnenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxuje výpočet pokuty. Pokuta podľa odseku 1 písm. f) až h) sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznanix xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xaňového priznania po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej konxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x x x xxxxbenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy. Z uvedeného je zrejmé, že na základe podaného DDP, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku danex xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xpísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročne pri podaní DDP po doručení uvedených oznámení.
25.
Na základe doplnenia nového odseku 2 sa prečíslovxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj banky v prípadoch podľa odseku 1 písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy podľa odseku 1 písm. f),
-
dvojnásobok základnej úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. h),
-
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. g).
27.
Poznámka: Ročná úroková sadzba ECB je od 10. septembra 2014 vo výške 0,05 %.
28.
V novooznačexxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxkoľko novozavedená sadzba sa predmetných ustanovení dotýka.
§ 155a
Úhrnná pokuta
K § 155a
1.
Zákonom č. xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxstrov R (91) pre členské štáty o správnych sankciách, schválené Výborom ministrov 13. februára 1991, podľa ktorého sa požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe v prípade súbehu viacerých správnych deliktov tej istej osoby potrebné uložiť správnu sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na delikt najprísnxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxť o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia napr. od 30 eur do 16 000 eur. Príslušný na uloženie úxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxvne delikty ukladá, t. j. daňový úrad, colný úrad alebo obec. Ak je to účelné a možné, správca dane uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxá pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxoba dopustila viacerých správnych deliktov v rámci jedného zákona, napr. zákona o účtovníctve, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a pod., teda napr. nxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
Príklad
Daňový subjekt si nesplní registračnú povinnosť a nepodá v zákonnej lehote daňové priznanie k DPH. Podľa ustanovenia správca dane uloží úhxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú horné hranice sadzieb rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt z tých, ktorých sa dopustil. V uvedenom prípade by správnym deliktom s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty bolo nesplnenie registračnej poxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xxxx xxxávca dane by úhrnnú pokutu uložil podľa § 155 ods. 1 písm. c) daňového poriadku, pričom výška úhrnnej pokuty by nemohla byť nižšia ako 60 eur.
§ 156
Úrxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xlatil podľa zákona o správe daní do konca roku 2011 (dlžná suma x 4 x ZÚS ECB/365 alebo 366 dní x počet dní omeškania s platbou).
2.
Ustanovuje sa, aby sprxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxanú daň alebo zrazenú daň, zrazenú sumu na zabezpečenie dane v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške podľa hmotnoprávneho daňového predpisu alxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxladnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xaplatená. Ak však štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, minimálna ročná úroková sadzba je 15%. V súčasnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxje 15% . Bez ustanovenia minimálnej hranice by vyrubenie úroku z omeškania nebolo efektívne a malo by minimálny vplyv na včasné platenie daní.
4.
Úrox x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxový nedoplatok zaplatil, alebo do dňa použitia preplatku alebo vykonania kompenzácie, t.j. keď správca dane preúčtoval preplatok daňového subjektu xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxenia sa umožňuje správcovi dane vyrubiť úrok z omeškania aj priebežne, aj keď nedošlo ešte k úplnému zaplateniu daňového nedoplatku (napr. miestne danx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxvý nedoplatok ani sčasti nezaplatil.
5.
Ďalej sa upravuje postup vyrubenia úroku z omeškania v prípade, ak došlo k zániku daňového nedoplatku alebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxdzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie daňového nedoplatku správcovi dane.
6.
Zároveň sa rieši aj postup vyrubenia úroku z omeškania z nezxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxového priznania (napr. pri dani z motorových vozidiel sa bude úrok z omeškania počítať najdlhšie do 31. januára roka nasledujúceho po skončení predcháxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxi, ktorý sa vysporiada ročným zúčtovaním alebo podaním daňového priznania podľa hmotnoprávneho daňového predpisu ( § 38 alebo § 32 zákona o dani z príjxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
-
daňový úrad a colný úrad úrok z omeškania nevyrubí, ak vypočítaná suma úroku z omeškania nepresiahne 10 eur;
-
ak je správcom dane obec, úrok z omxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxpresiahne v úhrne 3 eurá.
9.
Úrok z omeškania sa nevyrubí ani daňovému subjektu, ak je v reštrukturalizačnom konaní, a to ani z nezaplateného vyrubenxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xubjektu, alebo z úradnej moci zníži daň alebo rozdiel dane, zníži sa z úradnej moci aj úrok z omeškania vyrubený za nezaplatenie dane alebo rozdielu dane x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xové právoplatné rozhodnutie je potrebné znížiť úrok z omeškania vyrubený právoplatným rozhodnutím).
11.
Lehota, v ktorej zanikne právo vyrubiť úxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na zabezpečenie dane;
-
odviesť vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň.
12.
Ďalej sa ustanovuje vyrubenie úroku z omeškania v prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov. Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy pohľadávky členského xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxvky nezaplatila pohľadávku členského štátu. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom doručenia žiadosti o vymáhanix xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohľadávky podľa právnych predpisov platných v členskom štáte.
13.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa v § 156 ods. 2 dopĺňa lehota, dokedy sa sankčný úrok xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné, aby správca konkurznej podstaty prevádzkoval podnik počas konkurzu, v súvislostx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xx x xxorého sa vypustilo ustanovenie o nemožnosti vyrubiť sankčný úrok daňovému subjektu, ktorý je v reštrukturalizačnom konaní. Touto zmenou došlo k zosúxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xaňové konanie vyhlásením konkurzu a rovnako povolením reštrukturalizácie sa neprerušuje.
15.
Taktiež v odseku 6 písm. c) sa zosúladilo znenie odxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. s účinnosťou od 1. januára 2014 v odseku 6 písm. b) sa z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia ustanovila jednotná základná výška, v tomto prípade úrok x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxje, že ak sa vyrubená daň alebo rozdiel dane zmení (zníži, zvýši) alebo zruší novým právoplatným rozhodnutím, z úradnej moci sa zmení alebo sa zruší rozhxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxva zo sankcie alebo odpustenie sankcie
K x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe úľavy sa odvíja od výšky sumy toho-ktorého prípadu, z ktorého môže byť úľava povolená. Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňový úrxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x prípade, ak daňový dlžník preukáže, že vymáhaním nedoplatku by bola ohrozená jeho výživa alebo výživa osôb na jeho výživu odkázaných, nedoplatok na saxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
-
vymáhanie nedoplatku by viedlo k ukončeniu jeho činnosti (tak právnickej osoby, ako aj fyzickej osoby);
-
výnos z likvidácie by bol nižší ako vyruxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxácie právneho predpisu.
4.
Podmienkou pre takéto odpustenie sankcie alebo pre úľavu nedoplatku na sankcii je zaplatenie dane, ku ktorej sankcia prxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx sankcie z vyššie uvedených dôvodov.
6.
Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa vždy predkladá správcovi dane. Ak správca xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xľavu zo sankcie možno len v súlade so zákonom č. 231/1990 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustexx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového subjektu o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa zašle daňovému subjektu písomné oznámenie. Rozhodnutia o povolení úľavy xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxáže, že by jej zaplatením bola xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, daňový subjekt nebude podávať žalobu na súd.
8.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa v § 157 ods. 6 dopĺňa, kedy sa rozhodnutie nevydáva. Je to v prípadoch o nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x zosúladenie postupu s § 70 pri nepovolení úľavy zo sankcie a neodpustení sankcie.
ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZxxxx
x xxx
x x xxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxe o dlžnú sumu dane po lehote splatnosti dane.
2.
Taktiež je definovaný záväzok, ktorým sa označuje suma dane, na vrátenie ktorej má daňový subjekt náxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xo daňovej kontrole atď.).
3.
Za pohľadávku vzniknutú po vyhlásení konkurzu alebo po začatí reštrukturalizačného konania sa považuje daňový nedopxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxkturalizačného konania.
4.
Obdobne sa definuje, čo sa považuje za záväzok vzniknutý po vyhlásení konkurzu alebo po začatí reštrukturalizačného kxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xeň vyhlásenia konkurzu alebo v deň začatia reštrukturalizačného konania, alebo po vyhlásení konkurzu, alebo po začatí reštrukturalizačného konanixx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxuralizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.
Výslovne sa ustanovuje, kto vystupuje počas konkurzu alebo rešxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx môže konať za správcu dane v konkurze alebo reštrukturalizácii za podmienok uvedených v zmluve, ktorú uzatvorí s Finančným riaditeľstvom SR. Za takútx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxx
x x xxx
xx
x xxxxxxxosti na zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje toto ustanovenie postavenie správcu konkurznej podstaty tým spôsobom, že správca konkurznej xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxujú všetky ustanovenia tohto zákona a hmotnoprávnych daňových predpisov.
2.
Všetky daňové doklady, daňové priznania a iné písomnosti, ktoré vystxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým subjektom.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 160
K § 160
1.
V tomto ustanovení sú splnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatňovania tohto zákona alebo hmotnoprávnych daňových predpisov. Opatrenie uverejňuje Ministerstvo financií SR vo svojom publikačnom orgáne, txxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.
2.
Ďalej tento zákon dáva možnosť Ministerstvu financií SR vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona a hmxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxgáne, t.j. "Finančnom spravodajcovi" a pre orgány vykonávajúce správu daní je záväzné. Daňový subjekt sa môže domáhať svojich práv na súde.
3.
Vládx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxého v predmetnom nariadení majú zaplatenú aspoň daň, zaniká daňový nedoplatok podľa § 84, podľa ktorého zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxapr. po daňovej kontrole je vyrubený rozdiel dane, daňový subjekt ho zaplatí oneskorene, správca dane mu vyrubí úrok z omeškania, ktorý za podmienok urxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxh prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom mimo územia Slovenskej republiky;
-
vo vzťahu k cudzine vykonať opxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinančné riaditeľstvo SR podľa zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti spxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xkony vykonávané v rámci daňovej kontrol.
6.
Zákonom č. 435/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 sa v odseku 5 ustanovenie doplnilo tak, aby sa aj xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx v texte. Je to z dôvodu, že k zániku daňového nedoplatku dochádza v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom podľa § 160 ods. 3.
8.
Ide o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvý predpis neustanovuje inak. Daň, preddavok na daň, úrok z omeškania, pokuta a úrok sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov nadol.
§ 162
K § 162
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
§ 164
K § 164
1.
Ustanovením sa ustanovuje, ktoré osobné údaje sú oprávnené spracúvať správca dane, Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x28/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov možno sprístupniť len obci ako správcovi dane, daňovým orgánom, colným orgánom a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxtoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov) aj inej osobe (súdnemu exekútorovi, notárovi, poisťovni), súdu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adresu jej trvalého pobytu a rodné číslo, ak jej nebolo pri registrácii pridelené identifikačné číslo.
§ 165
Prechodné ustanovenia
K § 165
1.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.
Podľa doterajších predpisov sa dokončia:
-
daňové konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona (napr. odvolacie kxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxala do 31. decembra 2011 a ak je to pre daňový subjekt priaznivejšie);
-
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxnie po daňovej kontrole začatej a neukončenej pred účinnosťou tohto zákona.
4.
Pokiaľ ide o daňové exekučné konanie začaté podľa doterajších predpxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxjú sa naň už aj nové premlčacie lehoty).
5.
Nevymožiteľný daňový nedoplatok, ktorý je vymedzený v § 61 ods. 6 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvymožiteľný daňový nedoplatok.
6.
Taktiež sankčný úrok podľa doterajších predpisov sa podľa tohto zákona považuje za úrok z omeškania.
§ 165a
x x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x x x x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmentácia informačného systému, ktorý bude plne konformný s legislatívnym právnym rámcom, a zároveň sa vytvorí dostatočný časový priestor na prípravx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxť správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, t.j. na základe dohody), podľx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňovým poradcom, advokátom a iným zástupcom za daňový subjekt- platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorého xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012 alebo ak daňový poradca, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami uplynutím 15 dní odo dňa, kedy sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty, axxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xápisnice u správcu dane).
4.
Posunom účinnosti týchto ustanovení sa zabezpečí dostatočný časový priestor na prípravu elektronickej komunikácie xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxn č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákoxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, a to doplnením nového znenia § 165a, ktorým sa posunula povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami finančnej správe vypxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx x. január 2013.
6.
Dôvodom novely tohto ustanovenia bolo neúspešné zavedenie nového informačného systému vo finančnej správe k termínu 1. apríla 2xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xresne určená skupina osôb, a to:
a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty;
b)
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zasxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxkt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní,
ktoré sú povinné doručovať podania elektronickými prostriedkamx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisom osoby, ktorá ho podáva, alebo musí byť podané v súlade s písomnou dohodou o elektronickom doručovaní.
7.
Odloženie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvnym právnym rámcom, a zároveň sa vytvorí dostatočný časový priestor na prípravu elektronickej komunikácie medzi správcom dane a daňovými subjektmix xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xx od správcu dane k daňovému subjektu, a tým nadobudnú účinnosť aj ustanovenia § 32 - Doručovanie elektronickými prostriedkami, § 33 ods. 1 a 3 - Elektrxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxančné riaditeľstvo Slovenskej republiky daňovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného účtu.
§ 165b
Prechodnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
x x xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxj. po účinnosti tohto zákona tak, aby sa daňové konanie, ktoré začalo podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov dokončilo podľa daňxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx dane na vecne zhodné konania používal dva procesné predpisy. Zároveň sa z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru pre komplexnú prípravx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxe o § 14 povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe, podľa ktorého sa má postupovať od 1. januára 201xx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxická osobná schránka) a § 56 (osobný účet daňového subjektu), podľa ktorých sa bude postupovať až od 1. januára 2015.
2.
Zákonom č. 218/2014 Z.z. sa x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnickými prostriedkami od finančnej správy a ministerstva financií daňovému subjektu, § 33 ods. 1 a 3 o elektronickej osobnej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní o elektronickej komunikácii finančnej správy je vytvorenie dostatočného časového priestoru na nastavenie informačného systému finančnej správxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x x x x x xx xx xxxxxx x xxdnotlivým druhom daní najskôr od 1. januára 2016 v súlade s oznámením zverejneným na webovom sídle finančného riaditeľstva. Podľa daňového poriadku zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxov lehoty, v ktorých je povinný splniť uloženú povinnosť alebo uplatniť svoje právo. Dôvodom posunutia termínu je, aby finančná správa bola funkčná a oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxňovým subjektom bol informačný systém finančnej správy otestovaný z hľadiska jeho funkčnosti, správnosti a spoľahlivosti doručovania.
§ 165c
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xa ustanovili prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014.
2.
Ide o :
-
ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014, ktoxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xred 1. januárom 2014,
-
ustanovenie § 55 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2014, týkajúce sa preúčtovania preplatku v prípade, ak platbu za daňový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxa základnej výšky pokuty a § 156 ods. 6 písm. b), týkajúce sa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxženie sankcie nastala po 31. decembri 2013.
§ 165d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
K § 165d
1.
Záxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx ods. 7 v znení úcinnom od 1. januára 2015 sa vztahuje aj na platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí už sú zverejnení v zozname, t. j. pred 1. januárom 201xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxiacov namiesto 12), budú zo zoznamu finančným riaditeľstvom vymazaní do 31. januára 2015.
§ 165e
Prechodné ustanovenia k úpraxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx x x xx možno použiť sumu daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane na úhradu pohľadávky, o vymáhanie ktorej požiadax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkút. V nadväznosti na úpravu pokút pri ich ukladaní sa ustanovuje postupovať podľa § 155 v znení účinnom do 31. decembra 2015, ak k podaniu dodatočného dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xontrole, doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo k doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú dax xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxlo, aby sa na zaslané výzvy na odstránenie nedostatkov daňového priznania od 1. januára 2017 uplatnil zákon účinný od 1. januára 2017. Z uvedeného je zrexxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
x x xxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
2.
Zákonom č. 440/2012 Z.z. sa v § 166 vykonala legisxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxdkom sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a všetky jeho xxxxxx x xxxxxxxx