514/2003 Z.z.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 215/2007 Z.z., č. 477/2008 Z.z., č. 517/2008 Z.z., č. 508/2010 Z.z. a č. 412/2012 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákonex
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxjnej moci v osobitnom právnom predpise, t.j. mimo Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na rozsah právnej úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkoxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spôsobených pri výkone verejnej moci, za ktoré zodpovedá štát, či charakter právnej úpravy orgánu, ktorý má konať v mene nositeľa zodpovednosti za škoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxom právnom predpise vyplýva aj zo skutočnosti, že v tomto prípade škoda vzniká z verejnoprávneho vzťahu.2) De lege ferenda aj Legislatívny zámer Občixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxatnom zákone - naproti tomu, legislatívny zámer Občianskeho zákonníka z roku 2002 počítal so začlenením právnej úpravy zodpovednosti za škodu spôsoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsto upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci osobitný právny predpis, a to zákon č. 82/1998 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon č. 82/1998 Zb."). Naproti tomu, nový maďarský Občiansky zákonník upravuxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx1998 Zb. Vzhľadom na túto skutočnosť je aj vo veciach uplatňovania práva na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. stále použiteľná značná časť jxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxvenská republika je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky materiálnym právnym štátom, ktorý kladie dôraz na hodnotu spravodlivosti. Z hľadiska kompaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxteratúre.
Zákon č. 514/2003 Z.z. sa týka v konečnom dôsledku všetkých právnych predpisov, ktoré upravujú výkon verejnej moci orgánmi verejnej moxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu upravujúceho výkon verejnej moci, zákona č. 514/2003 Z.z. a Občianskeho zákonníka, ako aj Ústavy Slovenskej republiky. To je jedna zo skutočnostíx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe:
a)
zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, ktorá sa potom ďalej delí na zodpovednosť za škodu spôsoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len "územná samospráva") za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy, ktorá sa txxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx spôsobenú nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy,
c)
predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej xxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxa - čl. I tohto zákona je rozdelený na 5 častí: 1. časť obsahuje základné ustanovenia, 2. časť obsahuje právnu úpravu zodpovednosti štátu za škodu spôsobxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxuje spoločné ustanovenia a 5. časť obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxné celky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Za podmienok ustanovených zákonom č. 514/2003 Z.z. štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú notárom pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v zákone č. 514/2003 Z.z. nie je komplexná. Ak totiž zákon č. 514/2003 Z.z. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa teda subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. V dôsledku osobitnej prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxnym úradným postupom pri výkone verejnej moci je vylúčená zodpovednosť týchto celkov za takto spôsobenú škodu podľa § 415 OZ v spojitosti s § 420 OZ. V apxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxanie prevenčnej povinnosti zo strany orgánu štátu ustanovenej v § 415 OZ. Súdna prax (tak slovenská, ako aj česká) však dospela k záveru, že zodpovednosx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxevenčnej povinnosti nie je predpokladom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 58/1969 Zb., resp. zákona č. 514/2003 Z.z.; porušenie § 415 OZ zakladá všxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti pri výkone verejnej moci je nežiadúcim a spoločensky neprijateľným javom. Orgány verejnej moci v právnom štáte musia mať také právne postavenie, ktxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xaručuje článkom 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a priznávajú sa im dve príbuzné, navzájom nezávislé práva: právo na náhradu škody spôsobenej nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov,
Listina základných práv a slobôd,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 162/199x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx6/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
Vymedzenie základných pojmov
KOMENTÁR
V zákone č. 514/2003 Z.z. sú definované dva základné pojmy inštitútu zodpovednosti za škodu spôsobenx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xznesení Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky z 9. júna 1992, sp. zn. I. ÚS 191/92, a táto definícia je všeobecne akceptovaná. V súvxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxal, že "verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávax xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxoduje o právach a povinnostiach xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx právnická osoba, vykonávajúca svoju činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu a je zriadená k trvalému a opakujúcemu sa výkonu činnosti."5)
Zákon čx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxd pojmy "škoda", "nemajetková ujma" alebo "príčinná súvislosť" - vo vzťahu k týmto pojmom sú teda smerodajné stanoviská prezentované v odbornej literxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úradný postup", zákonodarca podáva iba demonštratívny výpočet toho, čo sa považuje na účely tohto zákona za nesprávny úradný postup orgánu štátu, a to x x x x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pokryť čo najširší okruh pochybení pri výkone verejnej moci.
Zákonodarca v zákone č. 514/2003 Z.z. používa pojem "orgán verejnej moci" namiesto pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxstné, keďže nie je žiadny dôvod v tejto definícii uvádzať na jednej strane "štátny orgán" (bod 1) a
de facto
"ostatné orgány verejnej moci" (orgán územnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx) na druhej strane (bod 2).
Štátnymi orgánmi sa v odbornej literatúre rozumie "podmnožina orgánov verejnej moci"6) s tým, že "orgány verejnej moci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sa taktiež uvádza, že štátne orgány "sú základným článkom štátneho mechanizmu a zabezpečujú realizáciu základných úloh štátu".8) Štátne orgány sa dxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxo delenia bez praktického významu; pokiaľ iný právny predpis neustanovuje niečo iné, zodpovednosť štátu sa vzťahuje na škodu spôsobenú akýmkoľvek štxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxvenskej republiky majú z hľadiska zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci osobitné postavenie - v § 6 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z.z. sx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxi podľa čl. 86 písm. a) a d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú, pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodáxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxublike členstvo v medzinárodných organizáciách, s medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, s medzinárodnými zmluvami, na ktorýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a zároveň rozhodovať o tom, či ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR) a v § 9 zákona č. 514/2003 Z.z. sa výslovne ustanovuje, že za nesprávxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxavy SR, a postup alebo výsledok postupu vlády Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 119 písm. b) Ústavy SR (ktorý ustanovuje, že vláxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ústrednými orgánmi štátnej správy sú v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xurópskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Správa štátnych xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxpríklad okresné úrady.
Medzi štátne orgány patria aj súdy a to vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky. Medzi štátne orgány ďalej patria napríxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xráce a ďalšie. Nemožno, samozrejme, opomenúť ani orgány prokuratúry.
V rámci orgánov územnej samosprávy je potrebné rozlišovať orgány obce a orgáxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, pričom obecné zastupiteľstvo môže zriadiť x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. V zmysle § 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o saxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxja.
Verejnoprávnymi inštitúciami sú napríklad Sociálna poisťovňa či verejné vysoké školy.
V súvislosti s vymedzením orgánu verejnej moci na úxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx škodu, ktorú spôsobil notár pri výkone verejnej moci, a za škodu, ktorú spôsobil súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, Národná banka Slovenska, Národná rada Slovenskej republiky, Súdna rada Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Na poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxkonného rozhodnutia alebo po nesprávnom úradnom postupe tohto orgánu.
Z dôvodovej správy
Podľa uznesenia Ústavného súdu Českej a Slovenskej fedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxktov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov.
Štát nie je jediným subjektom, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxiám. Preto bolo v zákone nevyhnutné zadefinovať, čo sa v danom prípade považuje za orgán štátu, územnú samosprávu či orgán územnej samosprávy.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sa považuje za "nesprávny úradný postup orgánu štátu")
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
DRUHÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI
Rozsah zodpovednosti
KOMENTÁR
Zákon č. 514/2003 Z.z. uxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtát s výnimkou prípadov upravených v tretej časti čl. I tohto zákona, keď za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, presnejšie pri výkone samosprávyx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxj moci, a to zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci (vrátane zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci. Zároveň zákon č. 514/2003 Z.z. ustanovuje, že zodpovednosť štátu za šxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci nastáva bez ohľadu na zavinenie.
V praxi sa možno neraz stretnúť s prípadmi, keď žalobcovxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxený nárok na náhradu škody - spravidla ide o situáciu, keď žalobcovia kvalifikujú uplatnený nárok ako nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úraxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxudzovať podľa ustanovení príslušného právneho predpisu (t.j. zákona č. 58/1969 Zb. alebo zákona č. 514/2003 Z.z.) o zodpovednosti za škodu spôsobenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxácia uplatneného nároku sa vyskytuje spravidla v tých prípadoch, keď žalobca, resp. jeho právny zástupca je toho názoru, že určité rozhodnutie orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu, resp. orgánu verejnej moci. Žalobcovi, resp. jeho právnemu zástupcovi potom "nezostáva" iné, ako pokúsiť sx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxán verejnej moci dopustil nesprávneho úradného postupu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že právna kvalifikácia uplatneného nároku nie je vxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe opísať skutkový stav; pokiaľ však žalobca uvedie aj právnu kvalifikáciu opísaného skutkového stavu, súd ňou nie je viazaný. Pre súd je záväzné skutkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxnej kvalifikácie veci zo strany žalobcu - z § 79 či iných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ani z ustanovení Civilného sporového poriadku nevyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xe súd sám povinný na základe opisu rozhodujúcich skutočností posúdiť, či si žalobca uplatňuje nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx že jeho rozhodnutie bude nezákonné; samozrejme, nedá sa vylúčiť, že súd aj pri nesprávnom právnom posúdení veci dospeje k vecne správnemu rozhodnutiux
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm sú:
-
nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávny úradný postup,
-
existencia škody,
-
príčinná súvislosť medzi nezxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxej samosprávy pri výkone samosprávy.
Vzťah príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úraxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxo dôvodu sú smerodajné stanoviská prezentované v odbornej literatúre a v súdnej praxi. V rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky vo veciach uplxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxím a vznikom škody". Nová právna úprava xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania práva na náhradu škody voči štátu z titulu nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci axxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx spočívať protiprávne konanie orgánu verejnej moci a v čom mala spočívať škoda) nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávny úradnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xlebo ušlý zisk); nestačí, ak je iba sprostredkovanou príčinou škody. Nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, resp. orgánu verejnej moci alebo jeho nesprxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxde, ktorá bola priamo a nesprostredkovane spôsobená práve (iba) týmto rozhodnutím alebo postupom. Zodpovednosť totiž nemožno robiť závislou na neobxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) predchádza následku a vyvoláva ho. To, že vzťah medzi príčinou a jej následkom musí byť (bezpečne preukázaný a) bezprostredný, už konštatoval dokoncx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x skutkovú otázku. Zhodne s vyššie uvedeným vyložil pojem "príčinná súvislosť" Najvyšší súd SR aj v rozsudku z 28. októbra2010, sp. zn. 3 Cdo 130/2010, ktxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxu "príčinná súvislosť" v rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania nároku na náhradu škody. Najvyšší súd SR taktiež konšxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstená), pričom dôkazné bremeno zaťažuje poškodeného.11)
Vychádzajúc z rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky, možno ďalej konštatovaťx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xle samotná táto skutočnosť ešte neznamená bez ďalšieho aj danosť príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alebo právnickej osoby po vydaní nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci alebo po jeho nesprávnom úradnom postupe.
V aplikačnej praxi sa vysxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxá vtedy, "ak by k tomuto následku došlo aj bez vydania rozhodnutia orgánu verejnej moci".13) Tento záver zodpovedá (v rozhodnutiach súdov Slovenskej xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxinou škody.
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxrátane existencie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a škodou), a nie žalovaný musí preukazovať, že za škodu nezodpovedá. To znamená, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxvislosť medzi nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom a škodou (eventuálne nemajetkovou ujmou) musí prexxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxý výklad. V niekoľkých rozhodnutiach totiž Najvyšší súd SR konštatoval, že protiprávny úkon "nemusí byť jedinou príčinou vzniku škody (kumulatívna kxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jednom okamihu spolupôsobilo na vzniku toho istého škodlivého následku (konkurenčná kauzalita) alebo či jedna skutočnosť vylučuje druhú, prípadne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxzsudkov vyslovil, že "samotný nesprávny úradný postup spravidla nezakladá majetkovú ujmu, ale keď tento je podkladom pre ďalšie konanie, ktoré by sa nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxavných príčin vzniku škody, aj keď škoda nevznikla v bezprostrednej príčinnej súvislosti s týmto postupom, ale až v súvislosti s následným protiprávnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxne verejnej moci a škodou je potrebné posúdiť s prihliadnutím na skutkové a právne okolnosti individuálnej právnej veci, no pri tomto "posudzovaní" by xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxým postupom a škodou. Je žiaduce, aby sa súdna prax (pri absencii návodu v relevantných právnych predpisoch) ustálila na jednotnom výklade pojmu "príčxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xepodarí odstrániť náuke ani judikatúre",16) sa nezdá byť bezdôvodnou.
Podmienky vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxpovednosť. To znamená, že ak osoba, ktorá sa cíti byť poškodená orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci, neunesie dôkazné bremeno týkajúce sa prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxody bez ďalšieho zamietnuť.
Súd, samozrejme, v konaní o žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi; za určitých okolností súd dokonca ani xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxi alebo jeho nesprávnym úradným postupom a to napríklad ak dospeje k záveru, že aj keby boli preukázané podmienky vzniku tejto zodpovednosti, právo na nxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxo jeho nesprávnym úradným postupom boli predmetom pomerne rozsiahlej odbornej diskusie už v 60-tých rokoch minulého storočia v rámci prípravy zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxravy zákona č. 58/1969 Zb. presadila konštrukcia, podľa ktorej subjektom zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx dôvodovej správy k tomuto právnemu predpisu je zjavné, že za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postuxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, konštatovala, že "pre poškodeného účastníka je to ... výhodnejšie v xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxve k návrhu na vydanie zákona o ručení za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci z roku 1930 sa vysvetľuje, že ustanovenie štátu ako subjektu zodpovednéhx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv za tieto škody; podľa dôvodovej správy k návrhu tohto zákona "legitímny záujem štátneho občana, ktorému výkonom štátnej moci bola spôsobená škoda, vxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx
x
xxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxx xreukazovania viny", a ďalej sa v tejto dôvodovej správe uvádza, že právom "vraví Kipp: ‚Keby sa mal úradník učiniť zodpovedným za každé ľahké previnenixx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx969 Zb. a prevzalo do zákona č. 514/2003 Z.z., K. Plank sa prihováral za riešenie, podľa ktorého by za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím zodpovedxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom pasívne vecne legitimovaným subjektom je štát. Ak by teda žaloba o náhradu škody spôxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxtovaného právneho názoru Najvyššieho súdu SR pasívne vecne legitimovaný, v dôsledku čoho by musel súd žalobu proti subjektu odlišnému od štátu zamietxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom (s výnimkou prípadov, kedy bola škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu územnej samosprávx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxe vecne legitimovaný.
V praxi sa ešte stále vyskytujú prípady, keď žalobca (a to aj v zastúpení advokátom) v žalobe o náhradu škody spôsobenej nezákoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxgán, ktorý mal vydať nezákonné rozhodnutie alebo sa mal dopustiť nesprávneho úradného postupu. Na takúto procesnú situáciu reagujú súdy rôzne, keď v nxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xznačení žalovaného, kým v iných prípadoch zamietnu žalobu bez toho, aby žalobcu upozornili, že žalovaný nie je v spore pasívne vecne legitimovaný - prexxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxnia, ktorými žalobcovia, resp. ich právni zástupcovia aj bez toho, aby ich súd vyzýval, "opravujú" žalobu tak, že správnym označením žalovaného je Sloxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pričom v žalobe ako žalovaný bol pôvodne označený orgán štátu, napríklad "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky"; súdy v jednom prípade takúto opxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxého. Takýto nejednotný postup súdov je v materiálnom právnom štáte, ktorým Slovenská republika je, resp. má byť neakceptovateľný, a to obzvlášť neakcxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxvna úprava civilného procesu.
Je nesporné, že štát, ako aj ústredný orgán štátnej správy sú v občianskoprávnych vzťahoch samostatné subjekty právx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx označí za účastníka občianskeho súdneho konania, resp. stranu civilného sporového konania o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx konania. Samotná skutočnosť, že ústredný orgán štátnej správy ako žalovaný nie je v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu vxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxovať štát, poučil by ho o hmotnom práve.
Otázka, či je súd oprávnený, resp. povinný poučiť žalobcu, že ústredný orgán štátnej správy alebo iný orgán vxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úradným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x orgánu verejnej moci na štát. Obe otázky veľmi úzko súvisia a v podstate ich ani nemožno oddeľovať, keď napríklad súdy v tých prípadoch, keď poučia žalobxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxenia žalovaného (prípadná samotná výzva na opravu označenia žalovaného zo štátneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci na štát je zjavne zároveň aj pouxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnemu poriadku (podľa nášho názoru použiteľnej aj vo vzťahu k Civilnému sporovému poriadku) bolo ustálené, že "poučovacia povinnosť súdu je obmedzená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm zo žiadnych ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Z hľadiska komparatívnej metódy výkladu práva možno poznamenať, že tak Najvyšší súd ČR19), ako aj Ústavný súd ČR20) zhodne uviedli, že otázka vecnej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxej moci na štát (či už na základe výzvy súdu, alebo bez tejto výzvy, keď si žalobca po podaní žaloby uvedomí, že ním v žalobe ako žalovaný označený štátny orxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžno za účastníka konania považovať toho, kto nebol žalobcom v žalobe označený ako žalovaný, a to ani v prípade, že sa ho vec inak týka, pričom nesprávne urxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxčianske súdne konanie, resp. civilné sporové konanie o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxv, resp. strany takéhoto konania možno považovať len subjekty, ktoré žalobca označil ako žalovaných v žalobe. Ak žalobca v žalobe neoznačí za účastníkx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xo takéto konanie týka. To by potom znamenalo, že nie je možné opraviť označenie žalovaného zo štátneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci na štát, pretoxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy" by žalobca neodstránil nedostatok v označení žalovaného, ale by označil za žalovaného iný subjekt, ako je v žalobe uvedený žalovaný.
V rozhodovaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxho orgánu na štát; to isté platí aj vo vzťahu k rozhodovacej xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xR konštatoval, že postupom podľa § 43 a § 79 OSP nie je možné "opraviť" označenie žalovaného zo štátneho orgánu na štát zastúpený príslušným orgánom, pxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxzhodnutí ten istý súd uviedol, že ak je v žalobe uvedený ako žalobca alebo žalovaný štátny orgán, aj keď z obsahu žaloby je zrejmé, že má ísť o štát, v mene ktxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoba alebo koná v mene štátu; v takomto prípade ide o upresnenie žalobného petitu;23) v súčasnosti sa v českej súdnej praxi zdá prevládať práve na druhxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxe je v spore pasívne legitimovaný.24)
Vzhľadom na vyššie uvedené je zjavné, že z procesnoprávneho hľadiska ide o problematiku mimoriadne zložitú a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xko sme na to už poukázali, pričom ku konsekvenciám materiálneho poňatia právneho štátu patria predovšetkým hodnotovo orientovaný výklad jednoduchéxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu vychádzajú súdy v tých prípadoch, keď pripúšťajú "spresnenie, doplnenie alebo opravu" označenia žalovaného zo štátneho orgánu na štát vo veciach žaxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxbenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, smerujúcej proti orgánu štátu, ktorý koná v mene štátu, kvôli tomux xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxkované zdôvodnenie zjavnej nespravodlivosti.
Iste možno súhlasiť s právnym názorom, že prepiaty formalizmus môže viesť k zjavnej nespravodlivoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxipustiť predmetné "spresnenie, doplnenie alebo opravu" označenia žalovaného, ak síce žalobca za žalovaného označí orgán, ktorý koná v mene štátu, alx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, a ak žalobca zároveň v žalobe aj uvedie príslušné ustanovenia zákona č. 58/1969 Zb., resp. zákona č. 514/20xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x takom prípade považuje za nesprávnu, resp. nezrozumiteľnú pre rozpor medzi opisom rozhodujúcich skutočností (z ktorého vyplýva, že žalobca sa domáhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxgitimovaný), pričom práve táto nesprávnosť, resp. nezrozumiteľnosť žaloby má odôvodňovať postup podľa § 43 ods. 1 OSP, resp. "spresnenie, doplnenie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxť nositeľa hmotnoprávnej povinnosti, ale z opisu rozhodujúcich skutočností bude zrejmé, akého nároku sa domáhajú, a uvedú ustanovenia príslušného pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo (a to so zachovaním účinkov uplatnenia práva na príslušnom orgáne už podaním žaloby proti pôvodne žalovanému subjektu) - aj v takom prípade by totiž boxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxpisy totiž, pokiaľ ide o zodpovednostné vzťahy, vždy obsahujú špecifikáciu nositeľa hmotnoprávnej povinnosti, a to buď priamo jeho pomenovaním (ako xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxtom pozícia žalobcu pomerne jednoduchá, alebo generálne, t.j. vo všeobecnosti], resp. by bolo možné považovať žalobu za nesprávnu či nezrozumiteľnúx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx x
xxxxxxx
xxxxx" a že je to výlučne žalobca, kto rozhoduje o tom, proti komu bude žaloba smerovať, no je potrebné zdôrazniť, že fyzická osoba alebo právnická osoba sa môžx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxilného sporového poriadku. Prípadné nepripustenie "spresnenia, doplnenia alebo opravy" označenia žalovaného tak, že žalovaným nie je štátny orgánx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xplatnil alebo mohol uplatniť právo voči subjektu, ktorý chce žalovať. Ak by bolo potrebné dôsledne rozlišovať medzi štátom a štátnym orgánom a ak by nebxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxovej" žaloby alebo podaním návrhu na pristúpenie štátu do konania ako ďalšieho účastníka konania - žalobcovi by však mohlo hroziť premlčanie práva na nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xy sa neprerušilo plynutie premlčacej doby práva na náhradu škody proti štátu.
Čo sa týka stanoviska, že "spresnenie, doplnenie alebo oprava" označxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - vychádzajúc z § 20 zákona č. 58/1969 Zb., resp. § 25 ods. 1 zákona č. 5xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a teda mu patria uvedené práva v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Poskytnutím poučenia o hmotnom práve (t.j. poskytnutím poučenia o pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxním dal žalobcovi ako účastníkovi konania návod, ako má postupovať, aby bol v konaní úspešný - štát (ako právnická osoba) by sa potom mohol domáhať ochraxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxdu v rozpore s požiadavkou nestrannosti súdu.
Na druhej strane zamietnutie žaloby o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxona č. 514/2003 Z.z. konať v mene štátu, ako žalovaného v tých prípadoch, keď žalobca nie je zastúpený advokátom, by skutočne mohlo byť vnímané ako "sofxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kvalifikovaná.
Ako sa vyjadril Ústavný súd ČR, je potrebné, aby súdy vždy citlivo zvažovali rozsah svojej poučovacej povinnosti tak, aby nebola doxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutie sporu.27) Touto zásadou by sa mali riadiť aj súdy Slovenskej republiky v konaniach o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pri hľadaní jednotnej odpovede na tieto nastolené otázky zvážiť, či uprednostní princíp materiálnej spravodlivosti alebo právo fyzických a právnicxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom síce označí za žalovaného štát, no uvedie iný orgán, ktoxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xa obsah a povahu daného sporu má v mene žalovaného konať, nie je otázkou pasívnej vecnej legitimácie žalovaného."28)
K odseku 2
Právna úprava zodpoxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxívna zodpovednosť štátu, ktorej sa nemožno zbaviť, a to napriek tomu, že "správna aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov" zo strany orgánox xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxsť liberácie aj exkulpácie.
V našich končinách je široké koncipovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zodpovednxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tradíciou. Za spomenutie nepochybne stojí prednáška Miksu Székelyho na zasadnutí Uhorskej jednoty právnikov 9. januára 1889, venovaná návrhu uhorsxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxdník aj majetkovo zodpovedajú za všetku tú škodu, ktorú spôsobia pri výkone ich funkcie úmyselne, z nedbanlivosti alebo zrejmým omylom, ak škodu nebolx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xal ustanoviť zvlášť širokú zodpovednosť sudcov a súdnych úradníkov, a to dokonca aj za škodu spôsobenú z nedbanlivosti alebo zrejmým omylom. Podľa Štexxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xola spôsobená tým, že orgán štátu, ktorý toto rozhodnutie vydal, vychádzal z krivej svedeckej výpovede, pretože "ide o objektívnu zodpovednosť."29) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) podľa Karela Knapa by zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu mohla byť daná aj vo vzťahu k takému rozhodnutiu, kde orgáx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxúca" interpretácia príslušných právnych predpisov v "staršej judikatúre" bola nesprávna - k takémuto záveru možno dôjsť na základe argumentácie Karxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxadnych opravných prostriedkov, keď ospravedlňuje nepodanie opravného prostriedku tým, že v dobe, kedy mal byť opravný prostriedok podaný, nemal nádxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxu spôsobenú pri výkone verejnej moci je potrebné si uvedomiť, že, ako to konštatoval Ústavný súd SR, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxnia právnej istoty podlieha (čl. 46 ods. 4 v spojení s čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) zákonným obmedzeniam upravujúcim predpoklady na jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.31) Totožný záver v konečnom dôsledku vyplýva aj z čl. 36 ods. 4 Listiny zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxnej žalobe o náhradu škody spôsobenej orgánom štátu pri výkone verejnej moci nie je možné vyhovieť. Občas sa však ustanovenie čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky (resp. čl. 36 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd),32) aj keď uvedené uznesenie Ústavného súdu SR nie je odbornej verejnosti neznáme.33)
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xradným postupom nemožno, samozrejme, v žiadnom prípade interpretovať ako zbavenie sa zodpovednosti.
Žalobcovia v súdnom konaní o náhradu škody sxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxi alebo jeho nesprávnym úradným postupom a vznikom škody ako snahu štátu zbaviť sa zodpovednosti - táto námietka rozhodne nie je nedôvodná; ak totiž absxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxovednosť štátu, a teda ani nepôjde o prípad zbavenia sa zodpovednosti. Tu si musíme uvedomiť, že štát nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá určitej fyzxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxrávneho úradného postupu.
Z dôvodovej správy
V rámci uvedeného ustanovenia sa zakotvuje absolútna objektívna zodpovednosť štátu za škodu spôsoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xzťahu k poškodenému napravili všetky dôsledky porušenia zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 15 a 16 (predbežné prerokovaxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx § 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxlez Ústavného súdu ČR z 8. decembra 2015, sp. zn. II ÚS 1955/15:
Ústavný súd sa už v minulosti niekoľkokrát vyjadril k otázke výkonu verejnej moci v súvisxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxčšiu spätosť s ústavným právom, a to primárne z toho dôvodu, že jedným zo základných princípov právneho štátu, ku ktorému Českú republiku zaväzuje čl. 1 xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxv štátu či jeho postupov, a rovnako s dôverou v ich súlad s právom, musí byť súčasne zabezpečené právo na náhradu škody, pokiaľ sa preukáže, že prezumpcia xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx
xxxx versa
, nemôže byť daná dôvera tam, kde nezákonnosť či nesprávnosť aktov verejnej moci nie je sankcionovaná v podobe zodpovednosti za škodu.
Ak má byť šxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx verejnej moci priamo zasahujú do základných práv jednotlivca. Nemožno totiž prehliadnuť, že štát nemá slobodnú vôľu, ale je povinný striktne dodržovxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci poskytnúť tomuto jednotlivcovi ochranu (vrátane eventuálneho priznania náhrady spôsobenej škody), a nie klásť na neho neprimerane striktné poxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdpovedá za seba, ale za subjekt, ktorý škodu či nemajetkovú ujmu zapríčinil. Tým je orgán štátu alebo orgán spoločenskej organizácie, na ktorú sa prenixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xným subjektom než štátu, nemôžu byť tieto iné subjekty nositeľmi právnych povinností vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu vzniknutú z nezákonnéhx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom je vždy Slovenská republika, v ktorej mene priamo zo zákona vystupuxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxán štátu pritom nekoná vo vlastnom mene, ale v mene štátu. Pasívnu vecnú legitimáciu má štát. Z citovaných ustanovení zákona tiež vyplýva, že za škodu nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxť účastníkom konania. Príslušný ústredný orgán iba vystupuje a koná v mene za škodu zodpovedného štátu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. septembxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxaných (za účastníka konania nemožno považovať toho, kto nebol žalobcom v žalobe označený ako žalovaný). Žalobca v žalobe označil za žalovaného 2/ ústrxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxtnou právnou subjektivitou. Pokiaľ žalobca v priebehu konania za žalovaného 2/ označil Slovenskú republiku - Úrad geodézie, kartografie a katastra Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxého (odlišného a nového) subjektu, ktorý v konaní dosiaľ nevystupoval.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2009, sp. zn. 4 Cdo 193/2009:
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxa hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré zároveň označil za žalovaného. Z odôvodnenia žaloby vyplýva, že svoj nárok vyvodzoval zo zákona č. 514/20xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, a citoval aj ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona, v zmysle ktorého koná v mene štáxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnením žaloby, ktorou bol uplatnený nárok zo zodpovednosti štátu, t.j. proti štátu, a označením žalovaného, ktorý v takýchto prípadoch je len orgánom kxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xstanovenia § 43 ods. 1 OSP bolo povinnosťou súdu prvého stupňa uznesením vyzvať žalobcu na odstránenie tejto vady žaloby. Prvostupňový súd však takto xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxo konanie pred oboma súdmi postihnuté vadou vyplývajúcou z § xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxrušením práva na poskytnutie spravodlivej ochrany práv zaručeného ... ustanovením § 1 OSP, ako aj čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Euróxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxe legitimovaným subjektom, voči ktorému je uplatňovaný nárok na náhradu škody spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, môže byť v zmyxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xx pôvodca neoprávneného zásahu do osobnostných práv. Pokiaľ by však k zásahu do osobnostných práv malo dôjsť časťou odôvodnenia rozhodnutia súdu, zastxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxejnej moci je totiž výsledkom výkonu súdnej moci - súdnictva, t.j. výkonu verejnej moci. Na tomto rozhodnutí sa podieľajú sudcovia ako predstavitelia xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Ak pasívne legitimovaným subjektom v konaní o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánmi verejnej moci je v zmysle zákona č. 514/2003 Zxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoci pri výkone tejto moci. Takisto analogicky pri uplatňovaní takéhoto nároku koná za štát Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Roxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxy orgán a orgán štátnej organizácie, a štát zodpovedá rovnako za škodu spôsobenú spoločenskou organizáciou pri plnení úloh štátneho orgánu, ktoré na txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xlebo subjektu, na ktorý bol výkon štátnej moci prenesený. O výkon štátnej moci nejde a štát podľa zákona č. 58/1969 Zb. nezodpovedá za činnosť takého suxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxoprávnych vzťahov. Za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti vyplývajúcej z týchto vzťahov preto subjekty zodpovedajú podľa všeobecných občxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xtanovených pravidiel (obdobne porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 28. januára 2004, sp. zn. 25 Cdo 2222/2002).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 2xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxvidla rozhodnutiu) bolo docielené v súladu so zákonom (či išlo o rozhodnutie "správne") alebo v rozpore s ním (či išlo o rozhodnutie, ktoré bolo následnx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xodpovednosť za ujmy vzniknuté tomu, komu predbežným opatrením vznikli, navrhovateľovi predbežného opatrenia, a to bez zreteľa na to, či predbežné opxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, obsiahnutú v zákone č. 82/1998 Zb.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 10. augusta 2011, sp. zn. 28 Cdo xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxiesť, že prípadná zodpovednosť štátu nemá povahu všetko zahŕňajúceho inštitútu, ktorý by ako jediný reparoval všetky potenciálne škody vzniknuté poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o zmene zákona č. 358/1992 Zb. o notároch a ich činnosti (notársky poriadok), je špeciálny predpis. Tento zákon okrem iných v ustanovení § 8 ods. 3 in finx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, s ktorých uplatnením by bolo spojené začatie súdneho, správneho alebo iného právneho konania.
Orgán konajúci v mene štátu
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxom (iným škodcom, a to orgánom verejnej moci, ktorý má spravidla vlastnú právnu subjektivitu), a vzhľadom na skutočnosť, že štát vystupujúci v občiansxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo prerokovania nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom a takisto v príxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx štátu v týchto veciach koná ústredný orgán štátnej správy a v niektorých, zákonom č. 514/2003 Z.z. špecifikovaných prípadoch iný orgán, napríklad Naxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci koná ministerstvo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej správy, a to aj keď ide o škodu, ktorá vznikla pri výkone štátnej správy, ktorá bola prenesená na úzexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo nesprávnym úradným postupom je pre určenie orgánu konajúceho v mene štátu rozhodujúce, ktorý odbor okresného úradu sa pri výkone verejnej moci dopuxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný príslušným odborom okresného úradu, ktorý vydal nezákonné rozhodnutie alebo sa dopustil nesprávnexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o organizácii miestnej štátnej správy z tejto skutočnosti v zmysle vyššie uvedeného nie je možné automaticky odvodiť, že Ministerstvo vnútra Slovenxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xomu, že zákon č. 514/2003 Z.z. stanovuje pomerne jasné kritériá na určenie orgánu, ktorý má konať v mene štátu vo veciach uplatňovania práva na náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxitej veci konali alebo rozhodovali viaceré orgány verejnej moci (alebo viaceré odbory okresného úradu). Táto skutočnosť však v žiadnom prípade nemôžx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxrca ustanovil, že ak bol nárok na náhradu škody uplatnený na orgáne, ktorý nie je príslušný vo veci konať, je tento orgán povinný bezodkladne postúpiť žixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x súvislosti s určením orgánu štátu, ktorý má konať v mene štátu vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom orgánu štátu, kx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xtorý upravoval, s ktorým orgánom je potrebné predbežne prerokovať nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, vieme určiť len ústrednx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxa odvetvia štátnej správy, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie. Súdna prax si § 25 ods. 2 v spojitosti s § 9 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. vyložila txxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí odvetvie štátnej správy, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu.
Pokiaľ xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxm úradným postupom, označí v žalobe ako žalovaného štát (t.j. Slovenskú republiku), ale uvedie nesprávny orgán, ktorý má v mene štátu konať, je vecou súxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxť, v žalobe - pri správnom označený štátu ako žalovaného - nemôže byť a nie je na ujmu žalobcovi. Nesprávne označenie orgánu, ktorý má konať v mene štátu, txxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xds. 1 zákona č. 514/2003 Z.z., potom v mene štátu vo veci uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci koná Ministerstvo spraxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxde potrebné aplikovať § 4 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z.
K odseku 3
Pokiaľ fyzická osoba alebo právnická osoba uplatní nárok na náhradu škody na orgánxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej pri výkone verejnej moci príslušnému orgánu a upovedomiť o tom žiadateľa. Účinky uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxebné v rámci zákona určiť orgány, ktoré budú oprávnené za štát v zodpovednostných vzťahoch vystupovať. Pri ich určovaní bolo nevyhnutné prihliadnuť nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxnčného zákona, v rámci ktorého sú dané základné princípy deľby kompetencií v rámci ústredných orgánov štátnej správy.
Súvisiace ustanovenia zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxhnutá v zákone č. 58/1969 Zb. bola založená na princípe jediného výlučného nositeľa zodpovednosti za škodu, ktorým bol štát, ktorý zodpovedá za škodu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxrých pri výkone verejnej moci mohla štátu zodpovednosť za škodu vzniknúť. Ustanovenie § 25 ods. 2 cit. zákona preto zakotvuje, že ústredný orgán uvedexx x x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xeaguje však len na existenciu tých noriem, ktoré upravujú kompetencie príslušných orgánov v oblasti verejnej správy, takže z tohto podhľadu je vylúčexxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy cez ustanovenie § 438 ods. 2 OZ, ktoré ani rozšíreným (extenzívnym) výkladom nemožno na daný prípad aplikovať. Právo štátu na regres aj voči viacerým oxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxla 2008, sp. zn. 4 Cdo 62/2008:
Je pravdou, že otázka, ktorý orgán štátu vzhľadom na obsah a povahu daného sporu má v mene žalovaného konať, nie je otázkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xrajského súdu v Nitre z 3. apríla 2008, sp. zn. 9 Co 241/2007:
Účastníkom občianskoprávnych vzťahov môže byť, okrem ďalších subjektov uvedených v zákoxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxc týka, alebo poverený pracovník iného štátneho orgánu. Pretože za štát ako právnickú osobu pred súdom konajú pracovníci tých štátnych orgánov, ktorýxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxtredný orgán uvedený v § 9 ods.1 tohto zákona (§ 25 ods. 2) a pri uplatňovaní náhrady škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. orgán konajúci v mene štátu uvedxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxak pasívne správne označeného účastníka konania - S. R., potom treba túto vadu odstraňovať postupom podľa § 43 ods. 1, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtené nedostatky v zastúpení žalovaného majú povahu nedostatkov procesných podmienok konania (R 48/1967).
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo 1xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxdi tou skutočnosťou, kto škodu spôsobil, resp. postupom ktorého orgánu bola škoda spôsobená. Odvolací súd je toho názoru, že navrhovateľ v takomto konxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxm urobil záver o tom, ktorý orgán v mene štátu koná, a tomuto adresoval svoje úkony.
Uznesenie Krajského súdu v Trnave z 20. decembra 2012, sp. zn. 11 Co xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxba vyjadriť napríklad uvedením označenia štátu v prvom páde a štátneho orgánu majúceho konať za štát iným spôsobom. Príkladom takéhoto aj procesnému pxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti SR, ..." alebo "Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti SR ...".
Nezákonné rozhodnutie
KOMENTÁR
Nezákoxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnú pri výkone verejnej moci sa uvádza, že "nezákonným rozhodnutím možno rozumieť rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s právnym poriadxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá a bolo z dôvodu nezákonnosti zrušené alebo zmenené príslušným orgánom."34) Takisto sa nezákonné rozhodnutie vymedzuje v dôvodovej správe k zákonu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxm, ktorým príslušný orgán zrušil alebo zmenil pre nezákonnosť rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorým bola škoda spôsobená - uvedené platí aj vo vzťaxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutia, ktorým bolo príslušné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorým mala byť spôsobená škoda, zrušené alebo zmenené, pričom by dospel k závexxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej moci zrušené alebo zmenené, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxávneho súdnictva z dôvodu nepredloženia spisového materiálu správnemu súdu.
Pri posúdení otázky, či určitý akt orgánu verejnej moci môžeme považxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxi povinný, v nadväznosti na určité podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vydať rozhodnutie, tak aj písomne vyhotovený list, resp. prípis orgxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xko rozhodnutie alebo neobsahuje náležitosti rozhodnutia, sa považuje za rozhodnutie orgánu verejnej moci, ak z obsahu takého listu vyplýva spôsob vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxde vôbec označený ako rozhodnutie.36)
Rozhodnutím orgánu verejnej moci sa rozumie rozhodnutie vydané v občianskom súdnom konaní, resp. civilnom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnej pri výkone verejnej moci môže založiť tak rozhodnutie orgánu verejnej moci vo veci samej, ako aj rozhodnutie procesnej povahy (napr. rozhodnutie o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxy súdny poriadok obsahuje definíciu "rozhodnutia orgánu verejnej správy" - z tejto definície je možné vychádzať vo veciach uplatňovania práva na náhxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj správy rozumie správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne označený ako rozhodnutie alebo je za rozhodnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xrávnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka.
K odsekom 1 a 2
Podľa čl. 46 ods. 3 Ústavy SR má každý právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tieto ustanovenia vykonávajú. Podobne Listina základných práv a slobôd ustanovuje v čl. 36 ods. 3, že každý má právo na náhradu škody, ktorú mu spôsobixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci má účastník konania, ktorému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxia konané malo byť. Účastníkov konania vymedzujú osobitné právne predpisy, napríklad Občiansky súdny poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx. V niektorých prípadoch (napr. konanie o návrhu na vklad) bude okruh účastníkov konania vyplývať z procesných predpisov v spojitosti s hmotnoprávnymx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaniknúť právo k nehnuteľnosti, pričom to, kto je účastníkom predmetného právneho úkonu, vyplýva z právnych predpisov hmotného práva). Vzhľadom na txxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa ustanovenia osobitných právnych predpisov upravujúcich účastníctvo v určitom konaní.
K odseku 3
Pokiaľ by bolo nezákonné rozhodnutie vydané v xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxno aplikovať len vtedy, ak sa na konanie, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie, nevzťahujú ani predpisy o občianskom súdnom konaní (Občiansky súxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm súdnom konaní (Správny súdny poriadok) alebo predpis o trestnom konaní (Trestný poriadok). Pojem "predpisy o správnom konaní" je zrejme potrebné vyxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xamozrejme, mohli nastať aj prípady, keď nezákonným rozhodnutím orgánu štátu bude škoda spôsobená subjektu, ktorý nebol účastníkom konania, v ktorom xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnom konaní, resp. o civilnom sporovom konaní, civilnom mimosporovom konaní, správnom súdnom konaní alebo predpis o trestnom konaní) - v tomto prípade xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa § 9 zákona č. 514/2003 Z.z., čiže podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom - okruh osôb, ktoré majú právo na náhxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrávnym úradným postupom orgánu verejnej moci má ten, komu bola takým postupom spôsobená škoda. Zákon č. 514/2003 Z.z. vymedzuje jednoznačne, kto má pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xtanovených procesných postupov, vymedzuje sa okruh poškodených predovšetkým na okruh účastníkov konania, ktorým vznikla škoda. Zároveň návrh zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxia na podanie žaloby aj tým, ktorí boli kvôli procesnej chybe vylúčení z prejednania veci. Kto sa považuje za účastníka konania v konkrétnej veci, sa budx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxredbežné prerokovanie nároku na náhradu škody), § 17 a 18 (spôsob a rozsah náhrady škody), § 19 (premlčanie práva na náhradu škody spôsobenej nezákoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xp. zn. 2 M Cdo 17/2011:
Pojem "rozhodnutie" zákon nedefinuje. V správnom konaní však ide o správny akt bez xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xe spôsobilá nadobudnúť právoplatnosť, teda na výrok rozhodnutia. Základnou podmienkou návrhu na náhradu škody je okolnosť, že rozhodnutie, ktorým bxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedefinuje, nepochybne tu však išlo o rozpor nielen so zákonmi, ale aj s inými súčasťami právneho poriadku. Aj napriek tomu, že predpokladom vzniku práxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxosť poškodeného subjektu domáhať sa náhrady škody neviaže na požiadavku zrušenia alebo zmeny právoplatného rozhodnutia, ale k vzniku škody môže dôjsx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxtie zrušené alebo zmenené. Týmito výnimkami sú: 1. existencia tzv. ničotného rozhodnutia, 2. existencia vykonateľného rozhodnutia (bez ohľadu na jexx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxm nezákonnosti nie je v zákone č. 514/2003 Z.z. definovaný. Zákonnosť či nezákonnosť rozhodnutia je vo všeobecnosti otázkou súladu rozhodnutia s objxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxkonným rozhodnutím sa rozumie akékoľvek rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo záväzkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxje, či nezákonnosť rozhodnutia musí byť výslovne konštatovaná v zrušujúcom rozhodnutí (vo výroku alebo jeho odôvodnení), ale podľa názoru dovolaciexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx jedine z dôvodu jeho rozporu s platnými právnymi predpismi, teda z dôvodu jeho nezákonnosti. Potom tak rozhodnutie, ktoré bolo zrušené z dôvodu nespráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxnia ostatných zákonných podmienok môže zakladať zodpovednosť štátu za škodu, ktorá prípadne z takéhoto rozhodnutia účastníkovi vznikla.
Uznesexxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxodovej správy (k § 1 ods. 1 zákona) k vymedzeniu tohto pojmu sa zaujíma zámerne záporné stanovisko, lebo definícia by mohla viesť k nesprávnemu alebo zuxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxzákonnosti, za ktorú sa zodpovedá, a nezákonnosti, za ktorú sa nezodpovedá. V dôsledku toho zistenie nezákonnosti je vecou konkrétneho posúdenia okoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxosť, že tento pojem zákon osobitne neobmedzuje. Zákonnosť či nezákonnosť rozhodnutia vo všeobecnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx alebo nedostatočne zisteného skutkového stavu, ako aj z dôvodu vady konania, je nezákonné a za splnenia ostatných zákonných podmienok môže zakladať zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxe definovaný, je však možné konštatovať, že pod nezákonným rozhodnutím sa dá rozumieť akékoľvek rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xepublika viazaná a bolo z dôvodu nezákonnosti zrušené alebo zmenené príslušným orgánom. Pokiaľ súdy došli k opačnému záveru, ich záver nie je správny.
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právom.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 18. októbra 2006, sp. zn. 25 Cdo 2632/2005:
Vymedzenie osoby oprávnenej požadovať od štátu náhradu škody spxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxákonným rozhodnutím majú tí, ktorí sú účastníkmi konania a boli poškodení nezákonným rozhodnutím vydaným v tomto konaní. Osobu oprávnenú na uplatnenxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x v ktorom - ako uviedol ústavný súd v náleze pod sp. zn. I. ÚS 125/99 Zb. (č. 53/2003) - sa prejavil trend demokratickej legislatívy. Podľa teraz účinného zxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxx x xxtuácii, že znenie § 2 zákona č. 58/1969 Zb. aj znenie § 7 ods. 1 zákona č. 82/1998 Zb. je zhodné, nie je významná okolnosť, či zákon, ktorý nárok na náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxstupovať podľa "zákona silnejšieho", ako tvrdia dovolatelia. Ostatne okrem nárokov upravených v zákone č. 58/1969 Zb. nemôže súd konštituovať žiadxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzákonným rozhodnutím, takže v prípade nedostatku aktívnej legitimácie žalobcu nemôže súd odškodnenie priznať, a to ani podľa Listiny základných prxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtanovuje (na rozdiel od výslovnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 7 ods. 2 zákona č. 82/1998 Zb., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxj správy k zákonu xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxáva takisto osobám, s ktorými v konaní malo byť konané ako s účastníkom, ale nestalo sa tak. Podmienka nezákonnosti rozhodnutia je však splnená iba vtedxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxs. 2 OSP). To platí aj v prípade, keď tvrdená nezákonnosť rozhodnutia spočíva v tom, že sa týka nesprávneho okruhu účastníkov, resp. že s poškodeným ako s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxkonným rozhodnutím orgánu verejnej moci môže byť daná len vo vzťahu k takej škode, ktorá bola spôsobená právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxo § 6, návrh zákona stanovil vo všeobecnosti tri základné podmienky, pri splnení ktorých možno uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej protiprávnyxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Autentický výklad zákona č. 514/2003 Z.z. je teda pokiaľ ide o požiadavku právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátu ako jednu z podmienok vzniku zxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxhnutej v zákone č. 58/1969 Zb. uvádza, že základom zodpovednosti je len tá časť rozhodnutia, ktorá nadobúda právoplatnosť, a teda stáva sa konkrétne zxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom podľa zákona 58/1969 Zb. sú v podstate zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupom podľa zákona č. 514/2003 Z.z., preto vyššie uvedený právny xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna (t.j. po 1. júli 2004).
Aj v zmysle súdnej praxe zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu môže byť daná len vo vzťahu k txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutím orgánu štátu môže teda založiť len také rozhodnutie orgánu štátu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, pričom základom zodpovednosti za škodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xkody z titulu nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci napríklad v prípade rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru, o zamietnutí návxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu môže založiť len právoplatné rozhodnutie, upravuje § 6 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z.z. - ide o prípady, keď boxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvedená v § 6 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z.z. - ide o prípady, keď škoda bola spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu štátu, ktorým orgán verejnej moci prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ako nadobudne právoplatnosť - v tomto prípade je však potrebné zodpovednosť štátu za škodu, ktorá by vznikla v príčinnej súvislosti s vydaním takéhoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm postupom a nie podľa ustanovení toho istého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. Akékoľvek úvahy o vylúčení zodpovednxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxá dôvodovej správy k návrhu na vydanie zákona o ručení za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci z roku 1930: "takisto zostáva nárok na náhradu škody zachxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xkody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci nie je oprávnený skúmať ako predbežnú otázku zákonnosť rozhodnutia, ktorým mala byť spôxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxných príslušným orgánom".38) Pokiaľ rozhodnutie, ktorým mala byť spôsobená škoda, nie je príslušným orgánom zrušené, platí prezumpcia jeho správnxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxvnosti správneho aktu, podľa ktorej aj vadný správny akt, ktorý nie je ničotný, je platný a pokladá sa za bezvadný, pokiaľ nie je úradným postupom zrušenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxie, že rozhodnutie bolo nezákonné, a odstránenie (zrušenie) nezákonného rozhodnutia, lebo inak by sa súčasnou existenciou nezákonného rozhodnutia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxžil slová "nekonsolidovaný právny stav" v súvislosti s hypotetickou existenciou rozhodnutia o vyhovení žalobe o náhradu škody spôsobenej nezákonnýx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx Švestka písali, v konečnom dôsledku v zhode s myšlienkou Najvyššieho súdu SR, o nevhodnosti súčasnej existencie dvoch rozhodnutí s rozdielnym posúdexxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxextu, do ktorého boli zasadené tieto slová) právoplatne rozhodnutú vec bolo neskôr opäť možné urobiť predmetom sporu.42)
Z opačného uhla pohľadu sxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxé alebo zrušené rozhodnutie orgánu štátu, ktorým mala byť škoda spôsobená; súd si však v tomto konaní musí uvedomiť, že zrušenie rozhodnutia orgánu štáxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx uplatňuje právo na náhradu škody. Na ilustráciu možno uviesť nasledovný príklad: správa katastra zamietla, resp. okresný úrad, katastrálny odbor, zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad uviedla len tento jediný dôvod zamietnutia. Na základe odvolania súd zistil, že správa katastra xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxte troch rokov od uzavretia zmluvy, preto súdu nezostalo iné, ako zrušiť rozhodnutie správy katastra, resp. okresného úradu o zamietnutí návrhu na vklxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xklad neobstál. V novom konaní môže správa katastra, resp. okresný úrad, katastrálny odbor, zistiť iné dôvody na zamietnutie návrhu na vklad, ktoré bolx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxviedla, napríklad zmluva mohla byť v rozpore s dobrými mravmi alebo obchádzať zákon, či byť v rozpore so zákonom, prípadne správa katastra mohla zistiťx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx uzavretia zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Pokiaľ ide o požiadavku vyčerpania riadnych opravných prostriedkov podľa osobitných predpisov proti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxujú konanie, v ktorom bolo vydané predmetné rozhodnutie. Riadnym opravným prostriedkom sa rozumie spravidla opravný prostriedok proti neprávoplatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxje, je vždy potrebné posúdiť s prihliadnutím na okolnosti konkrétnej právnej veci. O prípad hodný osobitného zreteľa pôjde vždy, keď osobitné právne pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnie riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu okresného odboru, katastrálneho odboru, ktorým bol povolený vklad.
Zákonodarca výslovne xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky.
Z dôvodovej správy
Nezákonným rozhodnutím je rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s právnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxka viazaná a bolo z dôvodu nezákonnosti zrušené alebo zmenené príslušným orgánom. Toto rozhodnutie môže byť vydané najmä v občianskom súdnom konaní, v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx tak rozmanitá, že jeho zovšeobecnené vyjadrenie v definícii, ako aj zovšeobecňujúci popis naráža na neprekonateľné prekážky. Otázka, či bolo vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x (rozsah zodpovednosti štátu), § 15 a 16 (predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody), § 17 a 18 (spôsob a rozsah náhrady škody), § 19 (premlčaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxvne predpisy
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxej republiky v znení neskorších predpisov,
xxxxxxxÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 3. júla 2012, sp. zn. IV. ÚS 159/2012:
Zmyslom a účelom zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxeho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, a to spôsobom, ktorý umožňuje odškodniť všetky prípady, v ktorých bola poškodxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxným rozhodnutím základné podmienky vzniku nároku na náhradu škody ustanovuje § 6 ods. 1 zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxlušným orgánom. Tieto podmienky sú splnené iba vtedy, ak je vydané rozhodnutie následne zrušené na to príslušným orgánom práve z dôvodu nezákonnosti. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxkazuje na to, že neexistuje ustálená, v právnej teórii či praxi bežne používaná definícia pojmu nezákonné rozhodnutie pre účely zodpovednosti štátu zx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xa nezákonné súdne rozhodnutie. Podľa dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (osobitná xxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdkom Slovenskej republiky... Toto rozhodnutie môže byť vydané najmä v občianskom súdnom konaní, v správnom konaní alebo v trestnom konaní. Nový zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnícii, ako aj zovšeobecňujúci popis naráža na neprekonateľné prekážky. Otázka, či bolo vydané nezákonné rozhodnutie, sa bude vždy posudzovať so zretxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xiršie.
Pojem nezákonné rozhodnutie v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci zahŕňa nielen rozhodnutia súdov, ale xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxodom mimoriadneho opravného prostriedku v rámci občianskeho súdneho konania, na rozdiel od nezákonnosti právoplatného rozhodnutia správneho orgáxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxdzi výkladom nezákonnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxiansky súdny poriadok (ďalej len "OSP")] výslovne nevymedzujú ani povinnosť, a ani oprávnenie súdu rozhodujúceho na základe mimoriadneho opravnéhx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. uviesť výsledok tohto posúdenia v odôvodnení svojho rozhodnutia.
Podľa názoru ústavného súdu sú podstata a zmysel základného práva v zmysle čl. 46 oxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxhodnutie súdu vydané na základe mimoriadneho opravného prostriedku výslovne konštatovalo nezákonnosť zrušeného právoplatného rozhodnutia (či už xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx má v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci takéto posúdenie uskutočniť na základe zohľadnenia okolností konkrétnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutia, hoci dôvod zrušenia musí z tohto zrušujúceho rozhodnutia nepochybne vyplývať (v tomto zmysle pozri aj rozhodnutie vo veci sp. zn. II. ÚS 25xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx rozhodnutia, ktorým je pôvodné rozhodnutie zrušené alebo zmenené, konštatovaná, v opačnom prípade by použitie riadnych alebo mimoriadnych opravnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxn o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, pozn.).". Takúto interpretáciu kvalifikuje ako príliš reštriktívnu, resp. formalistxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxslosti dodáva, že zodpovednosť za nezákonné rozhodnutie sa ex lege vzťahuje iba na zrušené právoplatné rozhodnutia a nemá vplyv na použitie riadnych oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xž po splnení všetkých jeho predpokladov, teda až po tom, ako sa ukázali byť neúčinné iné prostriedky ochrany, resp. kompenzácie majetkovej ujmy na záklxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mimoriadnych výnimočných okolností prípadu, v dôsledku ktorých nemusí zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu nevyhnutne vyplývať z nezákonnej pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, ktorá doteraz nebola riešená, resp. sa na jej riešenie rôznia kvalifikované názory, pričom žiadny z týchto názorov nemôže byť posúdený ako rozporný s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxívny charakter zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu, iba sa vymedzuje rozsah pojmu nezákonné rozhodnutie, ktxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxroku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia nielen zastavenie trestného stíhania, ak k nemu došlo pxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnie obvinenia pre nezákonnosť (§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. tak, ako bolo judikované všeobecnými súdmi, napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. xxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxd o spáchaní trestného činu obvineným.
Zmyslom a účelom zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je totiž sxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, a to spôsobom, ktorý umožňuje odškodniť všetky prípady, v ktorých bola poškodenému sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xp. zn. 1 Cdo 71/2008:
Z ustanovenia § 3 zákona č. 58/1969 Zb. vyplýva, že nárok na náhradu škody (aj v prípade škody spôsobenej nesprávnym úradným postuxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xámietky, odpor alebo sťažnosť), pričom je zrejmé, že zákonodarca mal na mysli vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov a nie všetkých zákonom predxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxdpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, kde v § 6 ods. 2 je
expressis verbis
použitý termín "riadny opravxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxného, navrhovateľka pre uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom nepochybne splnila zákonom stanovenú podmienku vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxukazovať, či v danej veci ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. júna 2010, sp. zn. 1 Cdo 43/2009:
Predpokladom vxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxkona o zodpovednosti za škodu), ak nejde o prípady hodné osobitného zreteľa. Aj keď xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeľa domáhať náhrady škody, ale len za podmienky, že rozhodnutie bolo pre nezákonnosť zrušené (§ 4 zákona o zodpovednosti za škodu). V opačnom prípade, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtenciou protichodných rozhodnutí.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2010, sp. zn. 5 Cdo 171/2009:
Zákonodarca v ustanovení druhej vety § 6 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho prostriedku proti nezákonnému rozhodnutiu v prípadoch hodných osobitného zreteľa. To, čo treba chápať pod pojmom "prípady hodné osobitného zretexxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxsti však možno ustáliť, že by malo ísť o prípady, keď nepodanie riadneho opravného prostriedku bolo spôsobené skutkovým alebo právnym stavom, ktorý vyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, obmedzenie alebo strata procesnej spôsobilosti a pod.) alebo na strane orgánu, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal (nesprávne poučenie o možnosti pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xj diskriminačné správanie sa orgánu, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal, voči účastníkovi, pri ktorom sa s touto osobou zaobchádza menej priaznivo, axx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeľa týkajúce sa skutkového stavu veci, ktorými popiera diskriminačné správanie sa voči žalobcom v 1. a 2. rade, sú skutkového charakteru, nepodliehajx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxkladných zásad správneho konania je zásada zákonnosti. Povinnosťou príslušných orgánov je teda dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a to axx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtátu podľa čl. 1 ústavy nezodpovedá taký stav, ktorý by tomuto orgánu umožňoval konať podľa vlastnej úvahy a z vlastného rozhodnutia aj nad rámec zákonxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požiadavkou formálneho zrušenia (zmeny) tvrdeného nezákonného rozhodnutia najvyšší súd zjavne prehliada aj závery, ku ktorým sám dospel už v rozhodxxxx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx, že dané rozhodnutie - formálne - zrušené nebolo. V tomto judikáte ostatne najvyšší súd zdôraznil, že právna úprava zodpovednosti štátu obsiahnutá v zxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx je podmienené úspešnosťou podaného opravného prostriedku proti rozhodnutiu, ktoré sa neskôr stalo nezákonným. Pri splnení ostatných zákonných prexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxie Ústavného súdu SR z 15. novembra 2006, sp. zn. III. ÚS 363/06:
Pokiaľ okresný súd a krajský súd vo svojich rozhodnutiach ... uviedli, že nemajú oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxušené ani spochybnené z hľadiska jeho ústavnosti, a zamerali sa výslovne len na posúdenie procesného postupu konkurzného súdu spočívajúceho v zvolanx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxhľadom na existujúcu právnu úpravu a spôsob, ktorý si sťažovateľ zvolil v súvislosti s domáhaním sa ochrany svojich práv, považovať za zjavne neodôvodxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa príslušným orgánom je pre súd, rozhodujúci o náhrade škody, záväzné (§ 4 ods. 1 zákona) a tento súd musí vychádzať zo zistenia nezákonnosti príslušnýx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxákonnosti v žiadnom smere preskúmavať (§ 135 ods. 2 OSP).
Rozhodnutie o zatknutí, zadržanie alebo iné pozbavenie osobnej slobody
KOMExxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxím osobnej slobody - osobitne sa vymedzuje, kto má nárok na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o zatknutí, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej sxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xošlo k nesprávnemu úradnému postupu. Pokiaľ v § 7 zákona č. 514/2003 Z.z. nie je ustanovené inak, platí pre zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutíx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xx xxxxx x x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnej slobody došlo k nesprávnemu úradnému postupu) tohto zákona.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvený slobody v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok na odškodnenie.
V zmysle § 7 zákona č. 514/2003 Z.z. má právo na náhradu škody ten, kto bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xäzbu podľa platného zákona o zodpovednosti za škodu sa vo viacerých smeroch nekryje s právom na odškodnenie podľa čl. 5 ods. 5 Dohovoru. Platný zákon o zxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxo možné predpokladať, že sa Slovenská republika stane zmluvnou stranou Európskeho dohovoru.
V predloženom návrhu sa v plnej miere odrazili ustanoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtím o ochrannom opatrení a samostatne rieši otázky protiprávneho zatknutia, zadržania alebo iného pozbavenia osobnej slobody.
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxsah náhrady škody), § 19 (premlčanie práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu), § 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého práva bolo potrebné osobitne upraviť zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení a rozhodnutím o väzbe - osobitne sx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxy spôsobenej takýmto rozhodnutím nevznikne. Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe v zxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xnak, pre zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe platí právna úprava obsiahnutá v § 3 a § 6 xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutie o treste", "nezákonné rozhodnutie o ochrannom opatrení", "nezákonné rozhodnutie o väzbe", ale hovorí "iba" o "rozhodnutí o treste", "rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xnezákonné" rozhodnutie o treste alebo "nezákonné" rozhodnutie o ochrannom opatrení, pričom v prípade rozhodnutia o väzbe platí, že zodpovednosť za šxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxx2003 Z.z. vyplýva, že za škodu spôsobenú (nezákonným) rozhodnutím o treste, (nezákonným) rozhodnutím o ochrannom opatrení alebo (nezákonným) rozhxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základných slobôd, podľa ktorého každý, kto bol zatknutý alebo pozbavený slobody v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok na odškodnenixx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxmatického hľadiska by bolo vhodnejšie, keby zákonodarca zvolil nasledovnú postupnosť právnej úpravy:
-
zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
Osobitná právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím o treste a za škodu spôsobenú rozhodnutím o ochrannom opatrení vychádza z roxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa Trestného zákona za spáchaný trestný čin. V zmysle § 31 ods. 3 TZ ocxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxny spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými. Trestný zákon ustanovuje druhy trestov v § 32 a druhy ochranných opatrení v § 33. Vo všexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxz právneho významu, aký druh trestu alebo ochranného opatrenia bol uložený. Druh uloženého trestu je však potrebné zohľadniť v prípade uplatňovania pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxjetkovú ujmu ako napríklad trest prepadnutia veci.
V súvislosti s trestným konaním je potrebné dodať, že štát v podstate zodpovedá aj za škodu spôsoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 514/2003 Z.z. Najvyšší súd Českej republiky konštatoval, že nakoľko zákon č. 82/1998 Z.z. "tento nárok výslovne neupravuje, vychádza sa z analogxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sa trestné stíhanie začína. Neposudzuje sa teda správnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní pri začatí trestného stíhania (nejde o nesprávny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x x x xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o treste a za akých podmienok. Systematika právnej úpravy je pomerne nešťastná - obsah odseku 2 mohol byť uvedený x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxvod vylučujúci právo na náhradu škody uvedený v odseku 6, a zároveň ak
a)
v ďalšom konaní bolo rozhodnutie zrušené ako nezákonné,
b)
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoli súdu predtým známe, alebo bola vec postúpená inému orgánu; to neplatí, ak sa preukáže, že k včasnému odhaleniu neznámej skutočnosti nedošlo úplne axxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xáklade zrušeného rozsudku.
Zákonodarca výslovne ustanovil, že na účely zákona č. 514/2003 Z.z. sa trest odňatia slobody s podmienečným odklaxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx x x xxxx x x x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xa ustanovujú niektoré kritériá na určenie výšky náhrady škody.
K odseku 4
Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o ochrannom opatrení má texx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxnné zrušené, a zároveň ak nie je daný dôvod vylučujúci právo na náhradu škody uvedený v odseku 6.
K odseku 5
Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx
xx
xxxx xxxxx xxxx xxxxoplatne zastavené trestné stíhanie,
b)
bol právoplatne oslobodený spod obžaloby alebo
c)
vec bola postúpená inému orgánu.
K odseku 6
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxvznikne, ani keby boli inak splnené podmienky vzniku práva na náhradu škody spôsobenej takýmto rozhodnutím. Skutočnosti vylučujúce vznik práva na náxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxnosti, ktoré nepopierajú zákonnosť výkonu trestu, ochranného opatrenia alebo väzby. Existenciu skutočnosti vylučujúcej vznik práva na náhradu škoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa č. 514/2003 Z.z.
§ x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxanie práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu), § 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka)
Súvisiace prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxákonným rozhodnutím orgánu štátu,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestnx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu SR z 31. júla 1996, sp. zn. 2 Cdo 2/96:
Dovolací súd poznamenáva, že žalobkyni nevzniklo právo na náhradu škody ani na základe uznesenia o zastavexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxkon trestu právo na náhradu škody nemá ten, proti komu sa neskôr trestné stíhanie zastavilo iba preto, že mu bola udelená milosť alebo že po právoplatnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxú povahu má zastavenie trestného stíhania z dôvodu, že zanikla trestnosť činu. Vylúčenie zodpovednosti štátu je v týchto prípadoch motivované tým, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxení obvinenia neobsahuje konečný záver o spáchaní trestného činu a vine obvineného. Toto rozhodnutie je vydané na základe dôvodného podozrenia, že obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxe k oslobodeniu spod obžaloby, nemusí to vždy znamenať, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo vydané nesprávne (v rozpore s ustanoveniami Trestného pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxľa § x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxä tým, že pokusom o útek alebo iným svojím konaním dal príčinu pre obavy, ktoré boli dôvodom väzby alebo jej predĺženia; ani ten, kto bol spod obžaloby oslxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, alebo že trestný čin bol amnestovaný.
Podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona o náhrade škody spôsobenej rozhodnutím o treste nemá právo na náhradu xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbo že mu po právoplatnosti pôvodného rozsudku bola udelená amnestia vzťahujúca sa na čin, za ktorý bol pôvodný trest uložený.
So zreteľom aj na systemaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx x x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xedy právo na náhradu škody neprichádza do úvahy] a na analogické použitie uvedených ustanovení na riešenú právnu vec (ako výnimiek - negatívne vymedzexxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxený spod obžaloby, právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia; takéto právo by nemal iba vtedy, ak by si vznesenie obvinenia zavixxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxstovaný.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 3. októbra 2012, sp. zn. I. ÚS 444/2012:
Len na doplnenie ústavný súd uvádza, že predpoklady vzniku nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z.") vymedzené tak pozitívne (§ 8 ods. 5), ako aj negatívne (§ 8 ods. 6). Nevyhnuxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, t.j. že voči osobe, ktorá bola vzatá do väzby, bolo trestné stíhanie zastavené, bola spod obžaloby oslobodená alebo vec bola postúpená inému orgánu. Ixx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodmienkou súčasné nenaplnenie žiadneho z negatívnych predpokladov, za ktorých nárok na náhradu škody nevznikne podľa § 8 ods. 6 (
in concreto
zavinexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxie väzby, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxému už uložený, alebo (iii) oslobodenie spod obžaloby, pretože osoba nie je trestne zodpovedná], nárok na náhradu škody nevznikne ani v prípade danostx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Čo je potrebné považovať za zavinenie väzby samotnou osobou, ktorá žiada o náhradu škody, zákon č. 514/2003 Z.z. bližšie neustanovuje, preto je intexxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxo rozhodovaní vychádzajú vždy z konkrétnych okolností každého prípadu, zistených z riadne vykonaného dokazovania, vychádzajúc z ktorého im prislúcxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxjvôle a svoje skutkové a právne závery riadne odôvodniť.
Zo správy Najvyššieho súdu ČSSR o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. z 30. novembra 1977, sp. zxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxi predbežného prerokovania nároku. Je ale v každom prípade nesprávne a v rozpore so zásadou materiálnej pravdy, ak súdy dostatočne nezisťujú, či skutoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxodnutie o uvalení väzby opreté, a okrem výsluchu žalobcu a obsahu trestných spisov nevykonávajú žiadne iné dôkazy.
K vylúčeniu nároku na odškodnenie xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxania v zmysle ustanovenia § 72 TP, ale treba, aby si obvinený sám väzbu zavinil. Aj keď pritom zákon len príkladom uvádza, ktoré konanie obvineného treba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxby. To znamená, že podľa úpravy vzatia do väzby a jej trvania zakotvenej v Trestnom poriadku bude tu zákonný dôvod väzby, keď v zmysle ustanovenia § 67 TP xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a pod. Pre vylúčenie nároku na odškodnenie za väzbu malo by však byť preukázané aj určité konanie obvineného, napríklad pôsobenie na znalca, zastrašovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxo hovoriť o tom, že obvinený mal vinu na uvalení väzby. Nemožno preto jednoznačne vidieť zavinenie na uvalení väzby len v tom, že okresný prokurátor zdôvxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx nebezpečenstvo, že by mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu a trestu a že je tu dôvodná obava, že by mohol aj naďalej pokračovať v páxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxvodné obavy, že by mohol mariť vyšetrovanie pôsobením na svedkov alebo spoluobvinených.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. septembra 2001, sp. zn. xx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxda od nového rozhodnutia vydaného po zrušení pôvodného odsudzujúceho rozhodnutia. Zrušenie pôvodného rozsudku pre nezákonnosť je podľa § 4 cit. zákoxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xrušením nezákonného rozhodnutia nárok na náhradu škody nevzniká. Podľa doterajšej judikatúry k zákonu č. 58/1969 Zb. pri nárokoch na náhradu škody sxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní spod obžaloby nedochádza k formálnemu zrušeniu takéhoto uznesenia, aj v tomto prípade však platí, že právo na náhradu škody má ten, proti komu bolo trxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxť, je len podmienkou pre uplatnenie nároku podľa § 4 zákona, no v prípadoch, v ktorých je nutné po zrušení vydať rozhodnutie nové, je potrebné počkať na prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutím o treste sú stanovené v ustanovení § 6 zákona č. 58/1969 Zb., podľa ktorého iba oslobodenie spod obžaloby, zastavenie trestného stíhania z určitxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx veci nie je teda rozhodnutím, ktoré by zakladalo nárok na odškodnenie podľa § 6 zákona č. 58/1969 Zb.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 12. júna 2003, sp. xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxinený svojím zavineným úkonom prispel k tomu, že trestné konanie proti nemu bolo či muselo byť začaté, teda že jeho konanie bolo dôvodom k začatiu trestnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx mal podľa orgánov činných v trestnom konaní naplniť skutkovú podstatu trestného činu, pre ktorý bol stíhaný, ale v inom jeho chovaní pred začatím trestxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxcesného charakteru zapríčinil, že trestné stíhanie muselo byť začaté (alebo v ňom naďalej pokračované). Nejde teda o to, či sa obvinený dopustil, hoci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstup orgánov činných v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania alebo v jeho priebehu tak, že bez tohto konania by k začatiu (pokračovaniu) tresxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxnil obvinenie, nie je naplnená už tým, že sa dopustil skutku, pre ktorý bolo trestné stíhanie proti nemu začaté.
Nález Ústavného súdu ČR z 26. septembxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrátom vyškoleným v znalosti práva, metód vedenia vyšetrovania. Má k dispozícii zázemie odborných pracovísk, ktoré môžu podľa potreby konkrétneho vyxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe stíhaná osoba má ústavne zaručené právo na právnu pomoc (čl. 37 ods. 2 Listiny). Preto je tiež spravodlivé, aby za situácie, keď je možné preukázateľne xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxzácii ústavného práva obhajovať sa prostredníctvom obhajcu (čl. 40 ods. 3 Listiny) boli trestne stíhanej osobe priznané ako náhrada materiálnej ujmy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xuplikuje právnu úpravu obsiahnutú v § 3 ods. 1 tohto právneho predpisu. Zároveň je potrebné konštatovať, že toto ustanovenie je nepresné, keďže (na roxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxobenú pri výkone verejnej moci orgánom verejnej moci iba za podmienok ustanovených zákonom č. 514/2003 Z.z. Pri ďalšej novelizácii zákona č. 514/200x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu verejnej moci pri výkone verejnej moci) z toho istého dôvodu, kvôli ktorému nevymedzil "nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci", nepristúpil xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. len príkladmo uviedol pochybenia orgánu verejnej moci, ktoré spadajú pod "nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci". Ako príklady nesprávxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní. Nesprávnym úradným postupom môže byť vykonanie zápisu do kataxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstí formou záznamu alebo poznámky, hoci podmienky na vykonanie takéhoto zápisu boli splnené. V najvšeobecnejšej rovine by bolo možné konštatovať, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánu pri výkone verejnej moci, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi - podstatné je, aby k takémuto konaniu alebo opomenutiu kxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxy Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) Ústavy SR a postup alebo výsledok postupu vlády Slovenskej republiky pri výkxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxžďuje podklady (dôkazy) pre rozhodnutie, hodnotí zistené skutočnosti, právne ich posudzuje, ide o činnosti priamo smerujúce k vydaniu rozhodnutia; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx verejnej moci môžu byť zvažované jedine podľa ustanovení príslušného zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxán, resp. orgán verejnej moci pred svojím rozhodnutím nesprávne vyhodnotil podmienky pre jeho vydanie a že v dôsledku toho je rozhodnutie nesprávne a nxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že účastník konania, v ktorom bolo vydanené príslušné rozhodnutie, môže namietať pochybenie orgánu štátu pri zisťovaní podkladov pre vydanie rozhoxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpustný); orgán príslušný rozhodnúť o opravnom prostriedku následne posúdi, či došlo k namietanému pochybeniu.
Samozrejme, aj v tých prípadoch, kxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xruší skôr, ako nadobudne právoplatnosť, sa možno domáhať práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Vec sa však musí posúdiť podľa ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxdejou na úspech mohol práva na náhradu škody domáhať, ak rozhodnutie, "ktoré nemalo byť vydané, prípadne malo byť vydané neskôr, v inej podobe či za inýcx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxnej správy je v konaní o náhradu škody neraz pomerne zložité, a to najmä v tých prípadoch, kde bude absentovať judikatúra v rámci správneho súdnictva a odxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvny súdny poriadok však zavádza v § 252 ods. 2 oprávnenie fyzických osôb a právnických osôb xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx ods. 1 SSP, a rozhodnutie správneho súdu je dôležité na náhradu škody.
Zákonodarca osobitne upravil posudzovanie nesprávneho úradného postupu súxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v zbytočných prieťahoch v konaní a postupu vyšetrovateľa Policajného zboru, povereného príslušníka Policajného zboru, vyšetrovateľa finančnej spxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní.
Nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci je potrebné v žiadxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx venovať vymedzeniu nesprávneho úradného postupu orgánu verejnej moci s prihliadnutím na premlčanie práva na náhradu škody - podaním žiadosti o predbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxla spôsobená žiadateľom vymedzeným (namietaným) nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci.
K odseku 4
Právo na náhradu škody spôsobenej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupom orgánu verejnej moci teda nemajú len účastníci konania, v ktorom sa orgán verejnej moci dopustil nesprávneho úradného postupu, ale aj iné osoby, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxvnym úradným postupom orgánu verejnej moci aj nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a zbytočné prieťahy v konaní. V praxi môže nastať xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky) - zastávame názor, že v takomto prípade sa už nemožno domáhať náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej nečinnosxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx úradným postupom je porušovanie povinností pri uskutočňovaní úkonov v konaní, najmä jeho nesprávne vykonanie alebo vykonanie bez splnenia zákonnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup je možné považovať aj iné nekonanie príslušného orgánu, teda nevykonávanie úradného postxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxob a rozsah náhrady škody), § 19 (premlčanie práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu), § 25 (subsidiárna pôsobnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x0/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgáxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2011, sp. zn. 6 Cdo 115/2010:
Pokiaľ orgán štátu zisťuje podmienky a predpoklady pre vydanie rozhoxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu k vydaniu rozhodnutia; prípadné nesprávnosti či vady pri zisťovaní podkladov a pri ich posudzovaní sa potom prejaví práve v obsahu rozhodnutia a z hľaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxe je možné považovať pochybenie a nedostatky spočívajúce v tom, že štátny orgán pred svojím rozhodnutím nesprávne vyhodnotil podmienky jeho vydania a xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xajvyššieho súdu SR z 3. októbra 2011, sp. zn. 6 Cdo 250/2010:
Činnosť správcu dane pri vyhľadávaní, zabezpečovaní, vykonávaní a pri hodnotení dôkazov x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxných platobných výmerov. Prípadný nedostatok pri zisťovaní podkladov a pri ich posudzovaní sa teda potom prejavil práve v obsahu týchto rozhodnutí a z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx § 18-19 tohto zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom.
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 4. apríla 2012, sp. zn. IV. ÚS 1xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxníckeho práva do katastra nehnuteľností vyústilo do nesprávnosti samotného rozhodnutia katastrálneho úradu, a teda nezakladá dôvod na postup podľa x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvôle najvyššieho súdu.
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. augusta 2009, sp. zn. 13 Co 147/2009:
Ak výsledkom nesprávneho úradného poxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xevznikli dva rôzne tituly na náhradu škody. Škoda spôsobená nesprávnym úradným postupom (§ 18 zákona č. 58/1969 Zb.) musí byť vyvolaná inou ako rozhodoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxupujú osoby, ktoré plnia úlohy štátneho orgánu, a pokiaľ tento postup slúži výkonu štátnej moci. Podmienkou aplikácie § 18 cit. zákona teda je, že štát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxo 126/2009:
Pretože úradný postup nie je spravidla možné v právnom predpise upraviť do najmenších podrobností, treba správnosť úradného postupu posxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxi činnosti, pri ktorej štátny orgán nerozhoduje, ale tiež v rámci jeho rozhodovacej činnosti. Nesprávnym úradným postupom môže byť aj nevydanie alebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xá aj nečinnosť štátneho orgánu alebo jeho činnosť, ktorá nie je vykonaná v stanovenej lehote alebo v lehote, ktorá zodpovedá právu na prejednanie veci "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxstatočne zabezpečili majetok osoby, ktorá bola vzatá do väzby, alebo neumožnili, aby sa o majetok tejto osoby postarali iné osoby a na takomto majetku vxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxho orgánu pri jeho činnosti. Ide spravidla o postup, ktorý s rozhodovacou činnosťou nesúvisí. Aj keď podľa uvedených ustanovení nie je vylúčená zodpovxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxony tzv. úradného postupu samy osebe k vydaniu rozhodnutia nevedú, a ak je rozhodnutie vydané, bezprostredne sa v jeho obsahu neodrazí. Z tohto hľadiskx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxť štátneho orgánu či iné vady v spôsobe vedenia konania. Štát podľa uvedených ustanovení zodpovedá za predpokladu, že poškodenému vznikla škoda, ktorx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxk Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. novembra 2013, sp. zn. 17 Co 76/2012: 46)
Aktuálna právna úprava zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxým postupom (zákon č. 58/1969 Zb.), nemá explicitnú legálnu definíciu pojmu "úradný postup", resp. "nesprávny úradný postup", pretože môže mať rozmaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xx4/2003 Z.z., sa bude vždy posudzovať so zreteľom na všetky relevantné okolnosti konkrétneho prípadu. Ustálil sa názor, že pod pojmom "postup" treba chxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx dospela k názoru, že prívlastkom "úradný" mienil zákon zreteľne odlíšiť konanie osôb pri plnení úloh orgánu verejnej moci od ich iného konania. Vyžadxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxtulu nesprávneho úradného postupu musí ísť o postup orgánov verejnej moci, ktorý je v medziach úloh verejnej moci príslušného orgánu, pretože v opačnox xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa. Určitým rámcom pri vymedzení obsahu pojmu "nesprávny úradný postup" môže byť aj dôvodová správa k § 1 zákona č. 514/2003 Z.z., ktorá uvádza: "Nesprávxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxných podmienok. Nesprávnym úradným postupom je aj opomenutie urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote. Aj nevydanie rozhodnuxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xostupu." Odvolací súd uviedol, že v aktuálnej právnej úprave došlo k pozitívnemu posunu v tom, že v ustanovení § 9 (resp. § 14) zákona č. 514/2003 Z.z. jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb). Za nesprávny úradný postup možno vx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxore so zákonom, resp. s jeho konkrétnym ustanovením. Ide teda o stav, keď príslušný orgán verejnej moci pri svojej činnosti porušuje svoje povinnosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxi síce koná v súlade so zákonom, ale v rámci možností, ktoré sú mu dané, postupuje v rozpore s účelom zákona, úmyslom zákonodarcu či v rozpore s hmotnoprávxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore so zásadami výkonu verejnej moci a základnými právnymi princípmi.
Rozsudok Najxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxu nesprávnym úradným postupom, možno pritom považovať len taký postup súdu v konaní, keď doba jeho priebehu nezodpovedá zložitosti, skutkovej a právnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, či prieťahy majú pôvod v činnosti (nečinnosti) jurisdikčnej či správnej zložky, teda či boli spôsobené nezodpovedným (liknavým) prístupom súdneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxpovedať za prieťahy, ktoré sú spôsobené nedostatkom súčinnosti či dokonca zámerným pôsobením zo strany účastníkov, alebo sú vyvolané inými okolnosťxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx9/2008:
Za nesprávny právny postup možno v prvom rade považovať činnosť príslušných orgánov, ktorá je v rozpore so zákonom, a teda jeho konkrétnym ustxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xíce jedná v súlade so zákonom, ale v rámci možností danej mu v rámci správneho uváženia postupuje v rozpore s účelom zákona, úmyslom zákonodarcu či len v rxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx postup označiť každý postup štátneho orgánu alebo správneho orgánu, ktorý pri výkone verejnej moci postupuje v rozpore so všeobecne záväznými právnyxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch úradov. Ak orgán, ktorý je zo zákona povinný vo veci rozhodovať, nedodrží lehoty stanovené zákonom na rozhodnutie, lehoty na doručenie písomného vyxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxladov, ide o nesprávny úradný postup.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. septembra 2012, sp. zn. 3 M Cdo 18/2011:
Najvyšší súd sa stotožňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxvne vyjadrenie "správneho úradného postupu" a zistenie, že prokurátor tento postup nezachoval.
Nález Ústavného súdu ČR z 29. septembra 1999, sp. zxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxsprávnym úradným postupom len ako súčasť autoritatívneho výroku orgánu verejnej moci, nie však ako ním vyslovený názor v podobe ním vydanej listiny. Jx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxdy, ktorých predloženie je podmienkou vydania rozhodnutia. Jeho výsledok, pokiaľ slúži ako podklad pre konečné rozhodnutie, potom môže byť napadnutx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx 1 Cdo 43/2009:
Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd SR poukazuje na § 18 ods. 1 v spojení s § 1 ods. 1 zákona o zodpovednosti za škodu,47) podľa ktorých ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxrétnym účastníkom a chýba tak príčinná súvislosť medzi normotvornou činnosťou a škodou, keďže vzťah príčiny a následku musí byť priamy, bezprostrednx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsobená škoda podľa tohto zákona.
Pokiaľ odvolací súd mal za to, že k nesprávnemu úradnému postupu došlo aj tým, že príslušný orgán sa pri rozhodovaní o úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxého, Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v preskúmavanom prípade nejde o postup, ale o samotné rozhodnutie, ktoré zrušené nebolo. Taxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxti za škodu).
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 9. decembra 2005, sp. zn. 11 C 23/2005:
Podľa názoru súdu nestačí len všeobecne poukázať na to, žx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s ustanoveniami konkrétneho zákona.
TRETIA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE SAMOSPRÁVY
Rozsxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxnov územnej samosprávy. Vzhľadom na túto skutočnosť zákon č. 514/2003 Z.z. ustanovuje zodpovednosť obcí a vyšších územných celkov ("územnej samospxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxamená, že tejto zodpovednosti sa obec ani vyšší územný celok nemôže zbaviť a pri posudzovaní uplatňovaného práva na náhradu škody je bez právneho význaxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxná na rovnakých princípoch ako zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Pojem "výkon samosprávy" nie je v zákone č. 514/2003 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, a to takou formou, ktorej poslaním je realizácia vlastnej samosprávnej právomoci."48) Je otázne, či zákonodarca "iba" nedôsledne uviedol v znení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx územná samospráva, záujmová samospráva a ostatná samospráva;49) v odbornej literatúre sa možno stretnúť aj s pojmom "obecná samospráva", ktorá sa vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe realizácia týchto úloh sa rieši pod dohľadom štátu"50) Územná samospráva však zrejme zodpovedá za škodu spôsobenú jej orgánmi "len" pri výkone územxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxe, že ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xyšších územných celkov, § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ustanovuje, že vyšší územný celok ako samosprávny kraj pri výkoxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxh celkov za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu územnej samosprávy alebo jeho nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy sú:
-
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxencia škody,
-
príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím orgánu územnej samosprávy vydaným pri výkone samosprávy alebo jeho nesprávnym úxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho nesprávnym úradným postupom a škodou, platí primerane výklad, ktorý sme uviedli v komentári k § 3 zákona č. 514/2003 Z.z.
Ustanovenia § 10 až 14 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
Z dôvodovej správy
Pri výkone samosprávy obce alebo vyššieho územného celku v originálnej pôsobnosti a pri výkone iných funkcií samosprávy bude samxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 11 (nezákonné rozhodnutie orgánov územnej samosprávy), § 12, § 13, § 14 (nesprávny úradný postxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samospráxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xamosprávnej a prenesenej pôsobnosti obce vychádza zákon o obecnom zriadení z princípu subsidiarity, ktorý predstavuje uprednostnenie samosprávnxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxej pôsobnosti obce.
Nález Ústavného súdu SR z 18. októbra 2001, sp. zn. I. ÚS 56/2000:
Výpočet samosprávnych funkcií obce uvedený v § 4 ods. 3 zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxsti, ktoré sa svojou povahou dotýkajú územných samosprávnych celkov (miestnych záujmov obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť samostatne aj zodpovxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obcex
xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxí o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväznxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxdnutia podľa § 5 OZ ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmavacom konaní postupom poxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xracovnoprávnu subjektivitu obce, výkon zamestnávateľských práv a plnenie zamestnávateľských povinností nie je možné považovať za výkon územnej saxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základného práva občanov podľa čl. 30 ods. 1 ústavy však zodpovedá nielen taký jeho postup, v rámci ktorého zabezpečil odborné stanovisko (nevyhnutnx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxanovisko následne zhodnotil pre potreby ďalšieho konania a aj rozhodovania o základnom práve občanov, prípadne taký, ktorým náležite zdôvodnil svojx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxáve xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xtorej má v súlade s § 11a ods. 2 zákona o obecnom zriadení rozhodnúť.
Nezákonné rozhodnutie
KOMENTÁR
Zákonodarca ustanovil, že vo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx územnej samosprávy koná starosta obce, ak mala byť škoda spôsobená orgánom obce, alebo predseda samosprávneho kraja, ak mala byť škoda spôsobená orgáxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xamosprávneho kraja a v prípadnom súdnom spore o náhradu škody má v mene obce konať starosta obce a v mene vyššieho územného celku predseda samosprávneho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxí smerovať voči obci, ak bola škoda spôsobená orgánom obce, alebo voči vyššiemu územnému celku (samosprávnemu kraju), ak bola škoda spôsobená orgánom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxosprávy starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja, súd by musel jeho žalobu zamietnuť.
Z dôvodovej správy
Obdobne ako pri zodpovednosti šxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xtorého sa určili osoby, ktoré sú oprávnené konať za územnú samosprávu pri nárokoch o náhrade škody.
Orgánmi, oprávnenými konať v mene samosprávnehx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu samosprávneho kraja pri výkone samosprávnych funkcií, a starosta obce (primátor mesta), ak bola škoda x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx upravil aj okruh poškodených, ktorí majú právo sa domáhať náhrady škody, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postuxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších prxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxemnej samosprávy za škodu spôsobenú pri výkone samosprávy platí, že právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, ktoré bolo vydané orgáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní, pričom právo na náhradu škody má aj ten, s kým nebolo konané ako s účastníkom konania, aj keď s ním ako s účastnxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní, má právo na náhradu škody ten, komu škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
KOMENTÁR
V zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. sa na uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutíx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xamosprávy pri výkone samosprávy je pravdepodobne omyl, keďže otázku, kto má právo na náhradu škody spôsobenej orgánom územnej samosprávy pri výkone sxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia orgánu štátu"), § 10 (zodpovednosť územnej samosprávy za škodu),
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Nesprávny úradný postup
KOMENTÁR
Prvá veta § 1x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe toto ustanovenie je nepresné, keďže (na rozdiel od § 10 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.) zákonodarca tu opomenul slová "za podmienok ustanovených týmto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnom č. 514/2003 Z.z. Pri ďalšej novelizácii zákona č. 514/2003 Z.z. by bolo vhodné vypustiť prvú vetu § 14 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.
Za podmienox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkone samosprávy. Nesprávny úradný postup orgánu územnej samosprávy nie je zákonom definovaný - v predmetnom ustanovení sa iba uvádza niekoľko príklxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. Závery súdnej praxe ohľadom ponímania nesprávneho úradného postupu orgánov verejnej moci vo všeobecnosti platia aj pre nesprávny úradný postux xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xen, komu bola takýmto postupom spôsobená škoda. Právo na náhradu takto spôsobenej škody teda má aj ten, kto nebol účastníkom konania, v ktorom došlo k nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa škodu)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovexxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Predbežné prerokovanie nároku
KOMENTÁR
K odseku 1
Nárok na náhradu šxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe) alebo jeho nesprávnym úradným postupom je potrebné vopred predbežne prerokovať s orgáxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx požiadať orgán, ktorý koná v mene nositeľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. pri výkone samosprávy, o náhradu škody. Účxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. sa do určitej miery odlišuje od právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 58/1969 Zb. Z § x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť s ústredným orgánom, ktorý je príslušný konať v mene štátu. Povinnosť prerokovať nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgáxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxdy spôsobenej nesprávnym úradným postupom, u ktorých predbežné prerokovanie nie je predpokladom uplatnenia nároku na súde..."51) - teda aj Najvyššx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdbežne prerokovať s ústredným orgánom. Vzhľadom na túto skutočnosť možno konštatovať, že plynutie subjektívnej premlčacej lehoty ani objektívnej pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody v prípadoch, ktoré sa spravujú právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 58/1969, neprerušuje.
Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pri výkone verejnej moci a poškodeným je vzťahom občianskoprávnym. Ak orgán príslušný konať v mene nositeľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxäznosti na dohodu o urovnaní. Ak by príslušný orgán, ktorý má konať v mene štátu, na žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody nereagovalx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu.
Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody musí mať písomnú formu. Náležitosti žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhraxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxšnom orgáne, tento orgán je povinný ju bezodkladne postúpiť príslušnému orgánu a upovedomiť o tom poškodeného, pričom účinky podania žiadosti (preruxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xnahe zabrániť zbytočným súdnym sporom sa aj naďalej tak, ako v platnej právnej úprave, ponecháva v zákone inštitút predbežného prerokovania nároku. Zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx alebo ochrannom opatrení, ako aj nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.
Orgán príslušný na predbežné prejednanie nárokx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a postup pri predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody), § 17 a 18 (spôsob a rozsah náhraxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxvisiace právne predpisy
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii čixxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinnosti zákona č. 58/1969 Zb., prejednanej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČSSR z 15. januára 1980, sp. zn. Cpjf 145/78:
Pokiaľ k predbxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx č. 58/1969 Zb. procesnou podmienkou a jej nedostatok bráni tomu, aby súd konal vo veci (§ 103 OSP) ... V žiadnom prípade však nemožno návrh na začatie konxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxnia § 10 zákona č. 58/1969 Zb. treba v spojení s ustanovením § 9 tohto zákona vyvodiť, že ústredný orgán príslušný podľa § 9 citovaného zákona neprejedxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xehote nárok buď uspokojí, alebo neuspokojí.
Najvyšší súd SSR vychádza z toho, že predbežné prerokovanie nároku je obligatórne v prípadoch zodpovednxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxá ustanoveniami § 9 až 11 zákona č. 58/1969 Zb., ktoré bránia súdu o žalobe konať, pokiaľ sa nárok predbežne neprerokuje medzi poškodeným a príslušným úsxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxsle ustanovení § 103 a § xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xúdov treba vidieť v cieli, ktorý zákon sledoval ustanovením o predbežnom prerokovaní nároku... Ak preto poškodený uplatnil nárok na súde bez predchádxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxstatku tejto podmienky so stanovením primeranej lehoty (§ 43 ods. 1 OSP). Iba v tom prípade, ak by napriek tomu nebol odstránený nedostatok uvedenej podxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí konania (§ 104 ods. 2 OSP). V prípade podania návrhu na predbežné prerokovanie mal by súd vyčkať až do skončenia prerokovania pred príslušným ústrednýx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxokladá pri prerušení konania podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) OSP.
Rozsudok Krajského súdu v Nitre zo 16. júna 2009, sp. zn. 6 Co 132/2009
: Nároxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xrerokovanie s ústredným orgánom (§ 9 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.). Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím treba vždy vopred prerokoxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxnanie nároku na náhradu škody nesprávnym úradným postupom u ústredného orgánu je jednaním medzi poškodeným účastníkom na strane jednej a štátom zastuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx ktoré by spôsob tohto prejednania upravovalo alebo odkazovalo v tomto smere na iný predpis. V § 9 ods. 2 je iba zmienka o podaní žiadosti o predbežné prejxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxormálneho rázu, ktoré v kladnom prípade končí spravidla dohodou, podľa ktorej dochádza buď k úplnému, alebo aspoň čiastočnému uspokojeniu nároku. Ak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxisto má poškodený možnosť, pokiaľ nie je uzrozumený s výškou priznanej náhrady alebo s uspokojením iba niektorých uplatnených nárokov ústredným orgáxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxežnom prejednaní neuplatnil. Predbežné prejednanie nároku sa teda týka iba nároku na náhradu škody v súvislosti s nezákonným rozhodnutím, a toto predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxým postupom, zákon nevyžaduje predbežné prejednanie a poškodený má možnosť domáhať sa odškodnenia priamo žalobou podanou na súde.
Rozsudok xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnú v § 9 ods. 1 zákona č. 58/69 Zb., t. j neprerokoval tento nárok s ústredným orgánom, teda v danom prípade Ministerstvom financií SR, no podal žalobu priaxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxíkom je vlastne prerokovaním nároku na náhradu škody v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. Inštitút vyplývajúci z ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 58/1xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx zákona je možné sa obrátiť na súd tak, ako to vyplýva z § 10 zákona č. 58/69 Zb.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. januára 2011, sp. zn. 25 Cdo 3375/2008x
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx súd predbežne prerokovaný na príslušnom ministerstve, mal súd po márnom opatrení k odstráneniu tohto nedostatku postupovať podľa § 104 ods. 2 OSP a koxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxsprávne.
KOMENTÁR
Zákonodarca výslovne upravil náležitosti žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenex xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxku na náhradu škody. Táto právna úprava sa vzťahuje tak na prípady, keď za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci zodpovedá štát, ako aj na prípady, keď xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxo podať v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe (§ 15 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. ustanovuje povinnú písomnú podobu takejto žiadosti) a musx xxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxáha,
-
údaj o tom, akým spôsobom škoda vznikla
x
xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody neobsahuje uvedené náležitosti, orgán, ktorý koná v mene nositeľa zodpovednosti, je povinný xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xedostatky žiadosti, príslušný orgán na žiadosť nebude prihliadať. Poškodenému však nič nebráni v tom, aby následne podal novú žiadosť o predbežné prexxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu príslušnému konať v mene nositeľa zodpovednosti povinnosť odpovedať na žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Ak totiž tento oxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxkojí jeho nárok na náhradu škody, poškodený sa môže domáhať svojho nároku na súde.
V prípade opakovanej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxj odpovede orgánu konajúceho v mene nositeľa zodpovednosti na žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody žiadateľovi premlčacia lehotx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnu konajúcemu v mene nositeľa zodpovednosti ešte neuplynula.
Ak orgán, ktorý je príslušný konať v mene nositeľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxšný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadu len v rozsahu nároku, ktorý bol predbežne prerokovaný, a z titulu, ktorý bol predbežne prerokovaný - vychádza sa tu z opisu rozhodujúcich skutočnosxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xvoj uplatnený nárok v tejto žiadosti.
V nadväznosti na rozhodovanie súdu o úrokoch z omeškania zákon č. 514/2013 Z.z. ustanovuje, že lehota omeškaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prerokovanie nároku, ak súd neurčí začiatok jej plynutia neskôr. Deň, kedy orgán príslušný podľa § 4 alebo § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxonodarca ustanovil povinnosť poskytnúť súčinnosť potrebnú na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, a xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnej úpravy je absencia prostriedku, ktorým by mohol orgán príslušný konať v mene nositeľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxdy spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej moci alebo pri výkone samosprávy), § 17 a 18 (spôsob a roxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka)
JUDIKATÚRA
Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. októbra 2012, sp. zn. II. ÚS 403/2012:
V zmysle § 10 zákona č. 58/1969 Zb. by sa štát ako osoba, kxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxným rozhodnutím nesplnil včas, t.j. do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.
Uznesenie Najxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo do 6 mesiacov odo dňa podania žiadosti, môže sa poškodený domáhať priznania nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.
Z uvedeného vyplýva, že štxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxto lehoty sa štát ako dlžník zo zodpovednostného právneho vzťahu (§ 489 OZ) dostáva do omeškania, a tak najskôr odo dňa nasledujúceho po uplynutí 6-mesaxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu vznikne žalovanému štátu povinnosť zaplatiť žalobcovi škodu", je v rozpore s citovanými zákonnými ustanoveniami a porušuje aj princíp rovnoxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xkolností aj nemajetková ujma; pojmy "škoda" a "ušlý zisk" však tento právny predpis bližšie nevymedzuje. Odpoveď na otázku, čo sa rozumie "škodou" a "uxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zmenšenie majetku, resp. úbytok majetku poškodeného, ktorý už nastal, s tým, že predstavuje majetkové hodnoty potrebné na uvedenie veci do predošléhx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxr, podľa ktorého "škoda na majetku poškodeného vznikne až zaplatením pohľadávky, a nie jej vznikom, prípadne okamihom jej splatnosti".52)
Veľmi zxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xyť škodou v zmysle zákona č. 58/1969."53) K tomuto stanovisku dospel Najvyšší súd SR v nadväznosti na sumu zaplatenej dane. Je otázne, či toto stanovisxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo poplatku totiž ide o splnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu, ktorý spadá do oblasti verejného práva.
Ušlý zisk sa obvykle vymedzuje ako ujma xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to pri skutočnej škode), ale stratou očakávaného prínosu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo konania škodcu alebo škodnej udalosti) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxla reálne dosiahnuť, ak by nedošlo k vydaniu nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci alebo k jeho nesprávnemu úradnému postupu. Na preukázanie exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotknutej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.
Ak fyzickej osobe alebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnu jej práva, táto osoba by mohla mať právo na náhradu "len" účelne vynaložených nákladov.
Existenciu škody musí preukázať ten, kto tvrdí, že bol pošxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxone verejnej moci orgánom verejnej moci Ústavný súd ČR konštatoval, že "pokiaľ teda všeobecný súd v konaní o náhrade škody podľa zákona o zodpovednosti xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxprávnym úradným postupom iluzórnym, čím dôjde k porušeniu čl. 36 ods. 3 Listiny. V situácii, keď žalobca nie je schopný presne určiť a preukázať výšku škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé súdy rozhodnúť, že mu preto škoda nebude vôbec nahradená alebo že medzi protiprávnym konaním a vzniknutou škodou nie je príčinná súvislosť. Všeobecnx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxy spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánom verejnej moci a práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vzťaxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsto ťažkosti (najmä súdom nižšieho stupňa)56) práve vzťah práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánom verejnej moci (a to vydaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxj sa opakovane vyjadrili tak Ústavný súd SR, ako aj Najvyšší súd SR, v dôsledku čoho by súdna prax, resp. aplikačná prax mala mať k dispozícii spoľahlivý zxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxj praxi najvyššieho súdu nachádzame protikladné stanoviská.
Vo všeobecnej rovine sa v judikatúre obvykle konštatuje, že "nárok na vydanie neopráxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxadu škody;"57) inak povedané, právo na náhradu škody má prednosť pred právom na vydanie bezdôvodného obohatenia. Tento právny názor však nie je možné xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xlebo jeho nesprávnym úradným postupom. V týchto prípadoch bude totiž nositeľ zodpovednosti za škodu (t.j. štát, resp. obec alebo vyšší územný celok) sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Inak povedané, v týchto prípadoch nejde o totožnosť nositeľa zodpovednosti za škodu a oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenia má "prednosť" xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavný súd SR sa tak pridržiava staršieho judikátu, v ktorom Najvyšší súd SSR konštatoval, že "nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxávneného majetkového prospechu voči tomu, kto tento prospech získal a je povinný mu ho vydať. Preto žiadateľ má preukázať, že prv, než uplatnil proti Čexxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xávery predmetného judikátu považuje za použiteľné a relevantné aj Najvyšší súd ČR,60) a takisto aj napríklad Krajský súd v Nitre,61) Krajský súd v Prxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx vyššie uvedený právny názor týkajúci sa prednosti práva na vydanie bezdôvodného obohatenia pred právom na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxi výkone verejnej moci orgánom verejnej moci si možno uplatniť len vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vzniklo aj právo na vydanie bezxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxskal, a je povinný jej ho vydať, pričom dotknutá fyzická osoba alebo právnická osoba musí preukázať, že sa bez vlastného zavinenia nemohla domôcť vydanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxto súvislosti si musíme uvedomiť, že súčasťou majetku určitej fyzickej alebo právnickej osoby je totiž aj jej pohľadávka voči tretej osobe, v tomto príxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkone verejnej moci, ktorá by prevyšovala sumu bezdôvodného obohatenia tretej osoby, aj bez ohľadu na to, či sa poškodený domohol alebo domáhal vydanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm vzniklo právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia, táto osoba musí orgánu konajúcemu v mene štátu v rámci predbežného prerokovania nároku nx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxx zanechania dedičstva zomrela, resp. bez právneho nástupcu zanikla právnická osoba, ktorá sa na jej úkor bezdôvodne obohatila,
b)
súd v osobitnom xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
c)
sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, vzhľadom na ktoré, s prihliadnutím na požiadavku materiálnej spravodlivosti, nie je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxádza právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom pri výkone xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Nemajetková ujma sa uhrádza v peniazoch, ak ju nie je možné uspokojiť inxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xjmy, ktorú možno priznať. V dôvodovej správe k príslušnej novele zákona č. 514/2003 Z.z. sa v nadväznosti na právnu úpravu maximálnej výšky nemajetkoxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxpadoch obetí násilných trestných činov môže dôjsť aj k závažnému zásahu do zdravia či dokonca života, je možné považovať za primerané, aby odškodnenie xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxal rozpor s poukazovaním na ľudský život ako najvyššiu hodnotu, od ktorej sa odvodzujú ostatné hodnoty."
Pre vznik práva na náhradu nemajetkovej ujxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvyhnutné, aby boli súčasne naplnené tri základné predpoklady, ktorými sú nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávny úradný posxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxným postupom a vznikom nemajetkovej ujmy; v prípade nemajetkovej ujmy musí byť, navyše, zrejmé, že samotné konštatovanie porušenia práva je nedostačxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxu", existencia (imateriálnej) ujmy a príčinná súvislosť medzi ňou a nesprávnym úradným postupom musí byť tvrdená a preukázaná.65)
Zákon č. 58/196x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxsprávnym úradným postupom poškodenému právo na náhradu nemajetkovej ujmy. V tejto súvislosti možno poukázať na uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. decxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdy nemajetkovej škody v dôsledku nesprávneho úradného postupu, pričom príslušný senát Ústavného súdu SR túto interpretáciu akceptoval. Je teda zrejxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xostupom, ak bolo nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci vydané alebo ak k nesprávnemu úradnému postupu orgánu verejnej moci došlo po nadobudnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxadným postupom, pričom nestačí len tvrdenie, že nemajetková ujma vznikla; nemajetková ujma a príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím orgánx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chápanie práva na náhradu škody ako práva na náhradu skutočnej majetkovej škody aj na chápanie náhrady škody ako "spravodlivého zadosťučinenia". Tým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xkody by mala predstavovať "spravodlivé zadosťučinenie" a zahŕňať napríklad peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy (morálnu ujmu), ako aj iné formy zadosxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxú poškodením občianskej cti, spôsobenú poškodením dobrej povesti, v dôsledku morálneho utrpenia v prípade zadržania, väzby, výkonu trestu odňatia sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxh zákona na rozdiel od platnej právnej úpravy obsahuje podrobnú úpravu týkajúcu sa odškodňovania trov konania, ktoré boli vynaložené v rámci konania, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxvinnosť predbežne prerokovať nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej moci axxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonníka)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Nález Ústavnxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxlatívne ustálenej judikatúry všeobecných súdov vyplýva, že nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu môže byť v občiansxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxto prospech získal, a je povinný ho vydať. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len "zákon č. 58/1969 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Aktívnu legitimáciu na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. má ten, komu vzniklo právo na náhradu škody, teda ten, u kxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtencia pohľadávky na vydanie bezdôvodného obohatenia vylučuje vznik škody ako majetkovej ujmy, a tým aj konkurenciu právnej úpravy zodpovednosti za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxreukázal bezúspešné domáhanie sa vydania tohto obohatenia (ak táto bezúspešnosť nebola ním zavinená), nie je daný základný predpoklad zodpovednostx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxla v majetkovej sfére poškodeného (spočíva v zmenšení jeho majetkového stavu oproti stavu pred škodovou udalosťou) a je objektívne vyjadriteľná v penxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxdpovedného za nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci. Táto škoda však nevzniká už v okamihu splatnosti pohľadávky, resp. omeškania dlžníka, alx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xn. 8 Co 11/2008:
Čo sa týka sumy vyplatenej navrhovateľom predávajúcim z titulu kúpnej ceny, mal odvolací súd za to, že v dôsledku straty vlastníctva naxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxávo - pohľadávka je prednostná pred prípadným uplatnením práva voči štátu za nesprávny úradný postup, alebo rozhodnutie, keď inak škoda navrhovateľoxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxu bezdôvodného obohatenia nedomohol. Z tohto pohľadu bol podaný návrh navrhovateľa predčasný, keď navrhovateľ neexistenciu, resp. nevymožiteľnosx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx:
Odvolacím súdom riešenou právnou otázkou sa najvyšší súd vo svojej rozhodovacej praxi opakovane zaoberal. Vždy dospel k záveru, že nárok na náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxosiahol uspokojenie svojej pohľadávky (z titulu bezdôvodného obohatenia) voči tomu, kto tento prospech získal a je povinný mu ho vydať ... Ak totiž nasxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx ujma odškodniteľná podľa zákona č. 82/1998 xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxči jeho dlžníkovi, ktoré môže úspešne uplatniť, resp. uspokojiť, nevzniká mu dosiaľ nárok na náhradu škody spôsobenej výkonom verejnej moci voči štátxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujma (škoda), spočívajúca v strate majetku ... Sama okolnosť, že osoba, ktorá sa bezdôvodne obohatila, neplní voči tomu, na koho úkor bezdôvodné obohaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxona č. 82/1998 Zb. (uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 18. augusta 2005, sp. zn. 25 Cdo 1158/2004)."
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23. februára 2011, sxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xlžníkovi, môže byť nárok proti štátu z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci uplatnený len vtedy, ak nemôže poškodený úspešne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkonom verejnej moci aj z občianskoprávneho poňatia škody. Škodou zákon rozumie ujmu, ktorá nastala (prejavuje sa) v majetkovej sfére poškodeného (spxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjetkového plnenia, predovšetkým peniazmi. Poškodený je povinný vznik škody na svojej strane preukázať a v konaní o nároku na náhradu škody tak na ňom spxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxroku rozhoduje (aj tu totiž platí ustanovenie § 154 OSP, ktoré ustanovuje, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia). To sa uplatní hlaxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxa v dôsledku výkonu verejnej moci taká situácia, že medzi účastníkmi právneho vzťahu existujú určité právne povinnosti, ktoré nie sú plnené, potom ujmx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxami, ak svedčí poškodenému ako veriteľovi právo voči jeho dlžníkovi, ktoré môže úspešne uplatniť, resp. uspokojiť, nevzniká mu dosiaľ nárok na náhradx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxkonodarca v ustanovení § 63 ods. 5 a 6 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov upravil problematiku vrátenia daňových preplatkov a úroku, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x daňovom konaní.
Treba poukázať aj na skutočnosť, že o vrátení preplatku a úroku v zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov rozhoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxeňať, pri ktorých uplatnenie jedného nároku (nárok na vrátenie daňového preplatku a úrok) nevylučuje v prípade splnenia zákonných podmienok uplatnexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x Cz 110/84:
O plnenie bez právneho dôvodu však ide nie iba vtedy, keď tu právny dôvod plnenia nebol od samého začiatku, ale aj vtedy, keď dodatočne odpadoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxka toho, kto také plnenie poskytol. Existencia tejto pohľadávky proti inému účastníkovi svedčí pre to, že v súvislosti s nezákonným rozhodnutím majetxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho majetkového prospechu podľa § 451 OZ ... - , škoda mu ešte nevznikla. Vydaním neoprávneného majetkového prospechu je jeho pohľadávka uspokojená a uxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm súdnom konaní môže byť úspešne uplatnený voči štátu až vtedy, ak žiadateľ nemohol dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky z dôvodu neoprávneného maxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxkému štátu nárok na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb., sa bezúspešne domáhal vydania neoprávneného majetkového prospechu.
Uznesenie Najvxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a existencia nesprávneho úradného postupu a existencia príčinnej súvislosti medzi nimi. Škoda ako predpoklad vzniku tejto zodpovednosti je daná, ak xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx jej danosti je bezvýznamné, že poškodený alebo niekto iný poškodenú vec opravil, zničenú vec nahradil a pod. Čo sa týka druhov škôd, ktoré vznikajú vo sfxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvať, o aký druh škody ide a čo bolo jej príčinou. Príkladne možno uviesť, že škoda zapríčinená zásahom do majetku môže spočívať v ujme na veciach alebo na pxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx tiež v dôsledku scudzenia, neoprávneného zadržiavania), ochrany a nesplnením im zodpovedajúcich povinností.
V takomto konaní sa prioritne venuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvislosti, rozsahu (výšky) škody a, napokon, vedie aj k úvahe o spôsobe jej reparácie. Samotné bezprávne odňatie veci alebo jej zadržanie bez ďalšieho dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx o zodpovednosti za iného (pozri Luby, Š. Zodpovednosť štátu za škodu. Bratislava: Obzor, 1971, str. 31 - 34) si treba uvedomiť, že náhrada škody nepatrí xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotného či dôchodkového poistenia, prípadne iného poistenia, alebo prijal plnenie z dobrovoľného vydania bezdôvodného obohatenia a pod.). Súvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxou na obsah zodpovednostného vzťahu medzi štátom a poškodeným z pohľadu otázok spoločnej zodpovednosti za škodu (§ 441 OZ), spôsobu a rozsahu náhrady šxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xylúčiť, že z hľadiska posudzovania tejto zodpovednosti môže nadobúdať na právnom význame aj iné konanie poškodeného; v zásade platí, že v rozsahu, v ktxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx xkody zákon č. 58/1969 Zb. bližšie nedefinuje a ani neupravuje rozsah jej náhrady. Preto treba aj v tomto smere aplikovať príslušné ustanovenia všeobexxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxch a c) je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného.
Podľa § 442 ods. 1 OZ sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu poškodeného oproti stavu pred škodnou udalosťou a ktorá predstavuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť pre uvedenie veci do predošlého stavu xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ktorý bolo možné očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu, no nenastalo v dôsledku škodnej udalosti.
Rozsudok Krajského súdu v Bratisxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx č. 514/2003 Z.z.). Podľa ustálenej súdnej praxe sa skutočnou škodou rozumie ujma spočívajúca v zmenšení majetkového stavu poškodeného a reprezentujxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxjde v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci by sa to dalo očakávať s ohľadom na pravidelný beh vecí (R 55/1971).
Rozsudok xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdnym rozhodnutím, nezávisí len od samotnej sumy, ale od celého súboru okolností vplývajúcich na možnosť uspokojiť vymáhanú pohľadávku, v neposlednox xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxeľ môže pri výkone rozhodnutia bez problémov uplatňovať voči "bonitnému" dlžníkovi, a inú hodnotu, ak dlžník v čase realizácie výkonu majetok buď nemáx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy veriteľa (oprávneného), ktoré nastalo v časovej a vecnej súvislosti so zmarením možnosti uspokojenia jeho pohľadávky v konaní o výkon rozhodnutia pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxko finančné výdavky (zaplatenie súdneho poplatku, odmeny advokátovi a pod.), znižujúce majetkový stav oprávneného, zakladajú vznik jeho majetkovex xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxjetkového prínosu, ktorý predstavujú úroky z vkladu v banke zo sumy, ktorú by získal pri výkone rozhodnutia v prípade, že by nedošlo k nesprávnemu úradnxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxeľom na konkrétne okolnosti toho-ktorého prípadu a reálne možnosti výsledku konania o výkon rozhodnutia [napr. s prihliadnutím na výšku uplatnenej pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx - § 337 OSP a zužovať alebo úplne vylučovať možnosti oprávneného veriteľa pri uspokojovaní jeho pohľadávky)]. Výšku majetkovej ujmy, ktorá prípadne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxodnutia nariadený. Majetkovú ujmu spravidla nezakladá samotný nesprávny úradný postup, lebo škoda a zodpovednosť štátu za ňu je daná až vtedy, ak sa prxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxojiť inak.
Nález Ústavného súdu ČR z 11. decembra 2003, sp. zn. III.ÚS 124/03:
Súčasná právna úprava v Občianskom zákonníku vychádza zo zásady plnex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodárstva, demokracie a posilňovania úlohy právneho štátu k hlavným zásadám občianskeho práva" (pozri KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníka), zrejme nebude spor vo veci toho, že zmyslom a účelom čl. 36 ods. 3 Listiny je odčinenie ujmy v takom rozsahu, aby negatívne následky nezákonného rxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxnej miere minimalizované. Ostatne iné poňatie náhrady škody by mohlo byť v rozpore s medzinárodnými záväzkami Českej republiky, pretože na xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxe ľudská práva (ďalej len "Európsky súd") porušenie príslušných ustanovení Dohovoru, môže priznať poškodenému, pokiaľ nie je náprava podľa vnútroštxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx resp. peňažnú a nepeňažnú škodu (non-pecuniary a pecuniary damage), a v rámci druhého prípadu zohľadňuje aj ušlý zisk (loss of profit). V tejto súvisloxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxažovateľovi ako vlastníkovi bytu, ktorý ho nemohol - v dôsledku porušenia čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru a čl. 6 ods. 1 Dohovoru štátom - použíxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxa čl. 36 ods. 3 Listiny obmedziť, a to s ohľadom na čl. 36 ods. 4 Listiny, ktorý zakotvuje, že podmienky a podrobnosti aj práva na náhradu škody nezákonným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xákladných práv a slobôd možno za podmienok ustanovených Listinou upraviť iba zákonom, pričom sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Obdobne tomu je aj v pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe, poskytnúť spravodlivé či primerané odškodnenie, a napriek tomu, že každý štát v danom ohľade má určitý priestor na uváženie, podstatný obsah práva nx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxenrechts-konvention, EMRK-Kommentar. 2. vyd. E. P. Engel Verlag, Kehl, 1996, str. 810 a nasl., vrátane odkazov na judikatúru Európskeho súdu; obdobnx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx012:
Poškodený je povinný vznik škody na svojej strane preukázať a v konaní o nároku na náhradu škody leží tak práve na navrhovateľovi dôkazné bremeno o xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xozhodovanie súdu o nároku na náhradu škody, resp. aj ušlého zisku totiž platí ustanovenie § 154 OSP, ktoré stanovuje, že pre rozsudok je rozhodujúci stax x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxo menšou pravdepodobnosťou v najbližšej budúcnosti nastane. Ak neexistuje škoda, resp. ušlý zisk v čase rozhodovania súdu o uplatnenom nároku na jeho xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvednosti za škodu (pozri aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 25 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxencie škody a pre vyčíslenie jej výšky, je tvorený predovšetkým súhrnom hmotných predmetov (vecí) s určitou hodnotou vyjadrenou v peniazoch a iných hoxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxého stavu premietajú negatívne. K zmenšeniu majetkového stavu dochádza tým, že sa zmenší hodnota jeho aktív (prípadne sa zväčší hodnota pasív) takým sxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xčely náhrady škody je možné len prevodom na peniaze, ktoré plnia úlohu všeobecného ekvivalentu. Túto svoju funkciu peniaze nestrácajú ani vplyvom infxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxelny objem spotrebných predmetov či iných vecí.
Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 26. mája 2011, sp. zn. 13 Co 13/2010:
Škoda v uplatnenej výške žaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx teda k faktickému zmenšeniu majetku žalobcu ani k vynaloženiu iných nákladov, takže žiadna škoda v jeho majetkovej sfére dosiaľ nenastala. Prípadnej xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V tomto štádiu konania je nárok žalobcu predčasný. Preto správne rozhodol súd prvého stupňa, ak z dôvodu neexistencie zákonných predpokladov vzniku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxkonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom zákon č. 514/2003 Z.z. výslovne upravuje, čo zahŕňa náhrada škody vo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxbo jeho nesprávnym úradným postupom. V zmysle platnej právnej úpravy náhrada škody zahŕňa aj náhradu
-
účelne vynaložených trov konania, ktoré pošxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané zadržanie a v konaní, v ktorom bolo rozhodnutie zrušené alebo bolo trestné stíhanie zastavené, axxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxu úradnému postupu, ak tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx tarifná odmena advokáta. Súčasťou trov konania nie sú náklady na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody pred príslušným orgánom.
Účelnosx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxuje individuálne s prihliadnutím na okolnosti konkrétnej právnej veci. O účelne vynaložených trovách konania by nebolo možné hovoriť napríklad vo vzxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlnosť vynaložených trov konania musí preukázať ten, kto tvrdí, že bol dotknutý nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úraxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy obsahuje podrobnú úpravu týkajúcu sa odškodňovania trov konania, ktoré boli vynaložené v rámci konania, pri ktorom došlo k vydaniu protiprávneho rxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxého znenia budú trovy konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané protiprávne rozhodnutie alebo rozhodnutie o zadržaní, väzbe, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx postúpená inému orgánu súčasťou náhrady škody.
Náhrada trov konania, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu, sa bude uhrádzať len v prípadex xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxledok vadnosť celého konania.
Zákon vylučuje z náhrady škody náklady, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s predbežným prerokovaním nároku na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx03 Z.z.
§ 17 (spôsob a rozsah náhrady škody)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisox
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxý, má pri splnení ďalších zákonných predpokladov podľa ustanovení § 1 až § 4 zákona č. 58/1969 Zb. zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxe zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin zodpovedný, alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný.
Ak v súvislosxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce k odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného (žalobcu), štát zodpovedá za takto vzniknutú škodu podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona čx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxúmať, či trovy nutnej obhajoby sú v príčinnej súvislosti s nezákonným rozhodnutím.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. marca 1999, sp. zn. 2 Cdo 7/99:
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb. je vo vzťahu k Občianskemu zákonníku zákonom špeciálnym, preto pokiaľ tento špeciálny zákon neobsahuje sám vlastnú úpravu, právne vzťahy sa riadix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xkody (§ 9 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.) prichádza do úvahy použitie ustanovenia § 121 ods. 3 OZ. Poškodenému vzniká pohľadávka zrušením nezákonného rozhxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x 10. mája 2006, sp. zn. 25 Co 33/2006:
Skutočnou škodou môže byť aj ujma spočívajúca v poskytnutí finančných prostriedkov na úkony štátneho orgánu alebx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxe nečinnosť súdu nedosiahol vydanie požadovaného súdneho rozhodnutia, je nepriaznivým dôsledkom nesprávneho úradného postupu. Sama osebe však škoxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxstníka.
Lehoty
KOMENTÁR
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, keďže tento právny predpis upravuje iba premlčaciu lehotu práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci a osobitný prípad prerušenie jex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnoveniami Občianskeho zákonníka.
Platná právna úprava rozlišuje objektívnu a subjektívnu lehotu premlčania práva na náhradu škody spôsobenej pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xpôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci, alebo jeho nesprávnym úradným postupom) je trojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlynie táto trojročná premlčacia lehota odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxé právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorým bola škoda spôsobená, uplatnila fikcia doručenia, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa, kxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xačiatok plynutia subjektívnej premlčacej lehoty práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci sa odvíja aj od toho, kedy sa poškodený dozxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxynutia subjektívnej premlčacej lehoty práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci nie je relevantný okamih, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxodnutia, v ktorých si súdy túto skutočnosť dostatočne neuvedomili;68) taktiež v odbornej literatúre sa objavuje nesprávna interpretácia príslušnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci je tak v zákone č. 514/2003 Z.z. (ako aj v zákone č. 58/1969 Zb.) stanovená odlišne (to treba zdôrazniť) ox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxjektívnej premlčacej lehoty práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci je podstatne komplikovanejšia. V prípade zodpovednosti za škxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xkoda. Táto premlčacia lehota sa neuplatní, ak ide o škodu na zdraví alebo škodu spôsobenú rozhodnutím podľa § 7 a 8. Otázne je, či sa aj právo na náhradu škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxistujú v podstate dva právne názory - podľa prvého právneho názoru, vo vzťahu k premlčaniu práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postuxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu ustanovenú zákonom č. 58/1969 Zb.70), a podľa druhého právneho názoru sa právo na náhradu škody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xehote.71) V odbornej literatúre sa s interpretáciou, podľa ktorej sa premlčanie práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgáxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxj praxi spôsobovala právna úprava premlčania tzv. syndikátneho nároku, ako o tom svedčia slová Vladimíra Kubeša, podľa ktorých "právna prax si nevie dxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxanskeho zákonníka z roku 2009 počíta s odstránením "ťažkopádneho a dosť nepochopiteľného rozlišovania medzi subjektívnymi a objektívnymi lehotamx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxdy spôsobenej pri výkone verejnej moci - ak by sa uvedený zámer do tejto právnej úpravy premietol (teda, ak by bol zákonodarca v napĺňaní vyššie ohlásenéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Premlčacia lehota počas predbežného prerokovania nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci neplynie, a to odo dňa podania žiadoxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxiacov odo dňa podania žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. V zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z.z. sa plynutie premlčacej lehxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxy orgánu podľa § 4 ods. 1 alebo 2 alebo podľa § 11 zákona č. 514/2003 Z.z. Aby nastalo prerušenie plynutia premlčacej lehoty práva na náhradu škody spôsoxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxebo jeho nesprávnym úradným postupom škoda vznikla, a aká je výška škody, ktorej náhrady xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxx xx xxxxxxil, resp. odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia zrušujúceho pôvodné - nezákonné rozhodnutie poškodenému alebo osobám, ktoré môžu uplatniť nárox xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx plynúť odo dňa doručenia nezákonného rozhodnutia poškodenému alebo osobám, ktoré môžu uplatniť nárok na náhradu škody v prospech poškodeného alebo px xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiaxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx1969 Zb. (ďalej len "zákon") rozlišuje dve formy zodpovednosti štátu za škodu [vydanie rozhodnutia (nezákonné rozhodnutie, rozhodnutie o väzbe alexx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x x x x x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xočiatok a dĺžku lehôt. Ustanovenie § 22 ods. 1, 2 zákona dopadajú na premlčanie všetkých práv podľa tohto zákona s výnimkou práva na náhradu škody spôsoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxemlčacej doby pre všetky druhy nárokov prerokovateľných obligatórne podľa § 9 zákona. V ustanovení § 22 ods. 1, 2 zákona ide o kombináciu doby subjektíxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 2, ktoré počiatok plynutia objektívnej premlčacej doby viaže iba na okamih doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo nezákonné rozhodnutie zxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxel, teda keď zistí skutkové okolnosti, z ktorých možno odvodiť vznik škody a orientačne (približne) aj jej rozsah (tak, aby bolo možné tiež určiť priblixxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxadu škody je zrušenie rozhodnutia pre nezákonnosť, pre začiatok plynutia trojročnej subjektívnej premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 vetx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxy spôsobenej nezákonným rozhodnutím je potrebné vopred prerokovať s ústredným orgánom. V takom prípade premlčacia doba odo dňa podania žiadosti do skxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxp, potom pre začiatok plynutia trojročnej subjektívnej premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 vety prvej zákona č. 58/1969 Zb. je rozhodujúcx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxej doby nemá právny význam zrušenie rozhodnutia, ktorému prípadne aj predchádzal nesprávny úradný postup, ani deň jeho doručenia (oznámenia) poškodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxedku nesprávneho úradného postupu) sa totiž nespája s vedomosťou poškodeného o tom, kto za škodu zodpovedá, ale ani s jeho vedomosťou o tom, či a prípadnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxodu zodpovedá - v zmysle zákona č. 58/1969 Zb. za škodu je zodpovedný vždy štát (§ 18 a § 25 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.). Jediným predpokladom začiatku pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxžno zistiť vznik škody (v predpokladanej výške) zakladajúcej jej uplatnenie v zmysle zákona č. 58/1969 Zb., preto nie je určujúce, či napríklad (ne)spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnia (jeho právne závery) boli poškodenému známe; v uvedenom okamihu teda nemusí byť daná (napr. z rozhodnutia súdu vyplývajúca) nespochybniteľná istxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxvednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom platí trojročná premlčacia doba podľa § 22 ods. 1 zákona čx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstupu neplatí 10-ročná objektívna premlčacia doba uvedená v § 106 ods. 2 OZ. Princíp premlčania x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxený dozvedel o vzniku škody určitého druhu a rozsahu do tej miery, aby mohol svoj nárok uplatniť (vyčísliť) v návrhu na súde. V tejto súvislosti nepostačxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbjektívnej vedomosti je ten, kedy sa poškodený dozvie o tom, kto za vzniknutú škodu zodpovedá. Premlčacia lehota v danom prípade teda začala plynúť až sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx/08:
Ustanovenie § 23 zákona č. 58/1969 Zb. upravuje iba premlčanie práva na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe (§ 5 zákona č. 58/1969 Zb.) a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxody z titulu nezákonného rozhodnutia o väzbe alebo treste, ale z titulu nezákonného uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xodľa tohto zákona sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode. Ak je podmienkou na uplatnenie práva na náhradu škody zrušenie rozhodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx96:
Pre premlčanie práva na náhradu škody za väzbu alebo trest, upraveného v druhej hlave prvej časti zákona č. 58/1969 Zb., je stanovená iba jedna objexxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjúce na miernejší trest, alebo rozhodnutie, ktorým bolo trestné konanie zastavené. Za rozhodnutie odsudzujúce na miernejší trest treba pritom považxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxdpovednostnej skutkovej podstate, zakladajúcej zodpovednosť za škodu spôsobenú väzbou či trestom, obdobnú funkciu ako zrušenie nezákonného rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx x30/2011:
Podľa § 20 zákona č. 58/1969 Zb. pokiaľ nie je ustanovené inak, spravujú sa právne vzťahy v tomto zákone Občianskym zákonníkom. Z uvedeného vxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxné predpoklady na použitie všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka. Preto bolo podľa názoru ústavného súdu v danej veci potrebné posudzovať trxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xej dĺžku nestanovuje, uvedenú medzeru je však možné vyplniť analógiou. V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 28. jxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnej trestným stíhaním, ktoré neskončilo odsudzujúcim trestným rozhodnutím, obdobným spôsobom, t.j. analogicky aplikovaním lex specialis, t.j. usxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx x. 58/1969 Zb. ide o kombináciu premlčacej doby subjektívnej a doby objektívnej, ktorá však platí len pre prípady zodpovednosti za škodu spôsobenú rozxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx premlčacej doby viaže iba na okamih doručenia (oznámenia) rozhodnutia. Pri nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa tak uplxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xzniku škody dozvedel, teda keď zistí také skutkové okolnosti, z ktorých možno odvodiť vznik škody a orientačne (približne) aj jej rozsah.
Rozsudok xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxený dozvedel o škode. Toto ustanovenie neuvádza ako predpoklad začiatku plynutia premlčacej lehoty okrem vedomosti poškodeného o škode aj vedomosť pxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákona č. 58/1969 Zb. je vždy štát (§ 18 a § 25 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.). Pre zistenie počiatku plynutia subjektívnej premlčacej lehoty v zmysle citoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xystupuje v mene štátu v právnych vzťahoch upravených v tomto zákone, rieši § 25 ods. 2 a § 9 ods. 1 citovaného zákona.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 11x xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrého sa toto právo premlčí najneskôr za desať rokov odo dňa, kedy bolo poškodenému doručené (oznámené) nezákonné rozhodnutie, ktorým bola spôsobená šxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia dozvedel, prípadne či bol v situácii, ktorá mu uplatnenie práva znemožňovala; rozhodujúca z tohto hľadiska je iba skutočnosť, kedy - nezávisle na úrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxo tzv. objektívnej lehote zákon č. 58/1969 Zb. ustanovuje k uplatneniu nárokov zo zodpovednostných práv za škodu spôsobenú rozhodnutiami štátnych oxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxjto škody je - ako vyplýva z ustanovenia § 22 ods. 1 - tri roky a začína plynúť odo dňa, kedy sa poškodený dozvie o škode (veta prvá), a ak je podmienkou pre upxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Obidve premlčacie doby (objektívna a subjektívna) začínajú plynúť a končia nezávisle od seba. Všeobecne však platí, že nárok na náhradu škody treba upxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxčuje, aj keď poškodenému ešte plynie aj druhá premlčacia lehota.
Nález Ústavného súdu ČR z 28. augusta 2007, sp. zn. IV. ÚS 642/05:
Pokiaľ ide špecifxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxupovať tak, že v sebe obsahuje napätie medzi ochranou vlastníctva oprávneného (jednotlivca - veriteľa) na strane jednej a ochranou právnej istoty povxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnaním štátu tým, že štát reparuje majetkové hodnoty, ktoré sám jednotlivec musel v súvislosti s nezákonným postupom štátu vynaložiť, na druhej strane xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxivej rovnováhy medzi ochranou vlastníctva a ochranou právnej istoty podľa ústavného súdu v danom prípade spočíva v stanovení okamihu objektivizácie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxy predstavovala "iba" sporný nárok uplatnený niekdajším sťažovateľovým obhajcom, resp. dokonca už okamihom doručenia oslobodzujúceho rozsudku, kxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxacej doby odvíjalo od ochoty sťažovateľa náklady obhajoby obhajcovi skutočne uhradiť, t.j. aby sa počiatok premlčacej doby odvíjal od okamihu zaplatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxložené náklady obhajoby, t.j. o skutočnú škodu neskôr uplatniteľnú voči štátu, v druhom prípade by bolo plynutie premlčacej doby závislé iba od vôle sťxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxní.
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxných zákonom č. 514/2003 Z.z. právo na regresnú náhradu voči orgánom a osobám, ktoré škodu spôsobili. Uvedené právo štátu, resp. obce alebo vyššieho úxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxy škody pripísaná na účet osoby poškodenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Zákon č. 514/2003 Z.zx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxárne opatrenie voči osobe, ktorá sa dopustila trestného činu alebo disciplinárneho previnenia nesprávnym úradným postupom alebo v príčinnej súvislxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutie.
Ani právna úprava premlčania práva na regresnú náhradu nie je v zákone č. 514/2003 Z.z. komplexná a aj v tomto prípade platí, že s výnimxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 21 (regresná náhrada), § 25 (subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka)
Súvisiace právne predpisy
zxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xx xxxx xxxxxxxx x prípade úhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, štát, resp. obec alebo vyšší územný celok má za podmienok ustanovených zákonom č. 514/2003 Zxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xesprávnym úradným postupom spôsobili, priamo nezodpovedajú; nositeľ zodpovednosti má voči týmto orgánom a osobám právo na regresnú xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxná.
K odseku 2
Právna úprava konania v mene štátu, resp. v mene obce alebo vyššieho územného celku platí aj vo veciach regresnej náhrady. To znamená, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxušný orgán podľa § 11 zákona č. 514/2003 Z.z. Pochybnosti o vhodnosti tejto právnej úpravy môže vyvolávať tá skutočnosť, že škoda môže byť v určitých prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxánom (napr. rozhodnutím o rozklade podľa správneho poriadku v správnom konaní).
K odseku 3
Ak bola škoda spôsobená viacerými osobami alebo orgánxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xiacerými osobami alebo orgánmi, bude potrebné v prípadoch, v ktorých k úhrade škody dôjde na základe rozhodnutia súdu o povinnosti nahradiť škodu, vycxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxdnosti sám posúdiť, či bola škoda spôsobená konaním viacerých orgánov alebo osôb.
Ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z.z. nasvedčuje tomu, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxu je dnes už nepoužiteľné stanovisko, podľa ktorého "(z)a škodu spôsobenú štátom zodpovedá štát, v ktorého mene alebo v ktorého zastúpení koná vždy jedxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)
Z dôvodovej správy
Navrhovaný zákon zakotvuje plnú a osobnú zodpovednosť subjektov, ktoré svojím nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úraxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxtov, za rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup ktorých uhradil škodu.
Právne vzťahy zamestnancov týkajúce zodpovednosti sa budú spravovať prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxej náhrady je upravené pomerne podrobne. V zmysle platnej právnej úpravy je štát povinný vymáhať regresnú náhradu v plnej výške, ak nahradil škodu spôsxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutie alebo sa podieľal na nesprávnom úradnom postupe,
b)
od právnickej osoby, ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnox xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone verejnej moci, ktorá jej bola zverená zákonom alebox
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxmosprávy.
Štát nevymáha regresnú náhradu, ak
a)
škoda nebola spôsobená svojvoľným rozhodnutím, ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadkux xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx potrebné zvážiť novelizáciu zákona č. 514/2003 Z.z. tak, že regresná náhrada by sa nemala vymáhať ani v prípade, keď škoda nebola spôsobená svojvoľnýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
Subjekty, voči ktorým si štát uplatnil regresnú náhradu podľa komentovaného zákona, sú po jej uhradení povinné uplatniť voči zodpovedným zamestnanxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 514/2003 Z.z.
§ 20 (premlčanie práva na regresnú náhradxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxradu škody, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy na územnú saxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že ten, kto ho vydal, sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu, ktorý v konaní zrušil rozhodnutie územnej samosprávy.
Súvisiace uxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxky zákonník v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
V prípade, že obec alebo vyšší územný celok uhradí náhradu škody spôsobenej nezákxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe.
Právna úprava premlčania práva na regresnú náhradu podľa § 20 zákona č. 514/2003 Z.z. sx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm rozhodnutím alebo nesprávnym xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Právna úprava zodpovednosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xzťahy vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon č. 514/2003 Zxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxm na subsidiárnu pôsobnosť Občianskeho zákonníka na právne vzťahy vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci môže dôjxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxáva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v rozpore s dobrými mravmi.
Strata na zárobku spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtím o väzbe) alebo jeho nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej moci sa uhrádza, aj keď nebola spôsobená škoda na zdraví. Ustanovenie § 447 ods. x xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxých predpisov.
Spory vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone verejnej moci prejednávajú a rozhodujú súdxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xáhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci bude všeobecným súdom štátu súd, v ktorého obvode mal sídlo orgán verejnej moci, ktorý vydal nezákonnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom nie je
de lege lata
oslobodené od súdnych poplatkov - konanie v týchto veciach boxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxky zákonník v znení neskorších predpisov
Ústredná evidencia
KOMENTÁR
Zákonom č. 514/2003 Z.z. sa zavádza ústredná evidencia žiaxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnej moci, v prípade ktorých za škodu zodpovedá štát. Ide o právnu úpravu administratívneho charakteru a vzťah medzi orgánmi, ktoré konajú v mene štátu axx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxe žiadateľov o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (resp. osôb poškodených pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím orgánu verexxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xonajúceho v mene štátu nemá žiadne dôsledky vo vzťahu k žiadateľovi o náhradu škody, resp. poškodenému.
Uvedenú ústrednú evidenciu žiadostí podľa x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajov z tejto evidencie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciá (zákon o slobode informácií).
Do predmetnej evidencie xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxsob, akým škoda vznikla, resp. akým mala škoda vzniknúť podľa fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha náhrady škody,
c)
spôsob a rozxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxtňovania práva na náhradu škody povinný oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní, od kedy sa dozvedel, že poškodený uplatnil svojx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx povinný tento orgán oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní od uspokojenia nároku na náhradu škody. Keďže právne vzťahy vrátane xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. nie je ustanovené inak, počítanie uvedenej lehoty 30 dní sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Príslušný orgán konajúci v mene štátx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx aby sa vyjadril k žalobe. Samozrejme, v praxi sa môže tento príslušný orgán o danej skutočnosti dozvedieť aj iným spôsobom (napr. fyzická osoba alebo prxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxil k žalobe), a vtedy mu bude lehota 30 dní na oznámenie skutočností podľa § 26 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 514/2003 Z.z. Ministerstvu financií Slovensxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x14/2003 Z.z. výslovne ustanovil, že sa do evidencie žiadostí podľa § 15 zákona č. 514/2003 Z.z. a uhradených náhrad škôd podľa tohto zákona zapisuje ax xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxerstvu financií Slovenskej republiky v zákonom stanovenej lehote skutočnosti podľa § 26 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., Ministerstvo financií Slovenxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeru zavinenia a na následky protiprávneho konania. Výnos z tejto pokuty je príjmom štátneho rozpočtu. V minulosti zákon č. 514/2003 Z.z. ustanovoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxom na to, že sa rozširuje rozsah zodpovednosti štátu za konanie orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci, je nevyhnutné, aby Ministerstvo financxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxľný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
§ 15 (povinnosť predbežne prerokovať nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xx4/2003 Z.z. sa vzťahuje "len" na prípady zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutiami orgánov verejnej moci, ktoré boli vydané odo dňa nadobudnutxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohto zákona, t.j. od 1. júla 2004. Ak bola škoda spôsobená rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktoré bolo vydané pred 1. júlom 2004, alebo nesprávnym úradxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxie rozhodnej právnej úpravy, podľa ktorej sa má posudzovať uplatnený nárok na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, je spravidla relatívxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxho vydania. Podstatne komplikovanejšia je situácia v prípade, keď škoda mala byť spôsobená nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci. Mohla txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxona č. 514/2003 Z.z. - napríklad správny orgán bol povinný vydať rozhodnutie v správnom konaní pred 1. júlom 2004, no predmetné rozhodnutie vydal až po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxrvávanie nesprávneho úradného postupu aj v čase po nadobudnutí účinnosti zákona č. 514/2003 Z.z. - ak bude odpoveď kladná, potom sa zodpovednosť za škxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxtanovenie)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxnie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júla 2010, sp. zn. 1 Cdo 107/2009:
Pokiaľ teda žalobcovi bola spôsobená škoda v dôsledku prieťahov v súxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žalobcom uplatnenom nároku na náhradu škody rozhodnúť podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. janxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xred 1. januárom 2009 vyjadrenej v slovenských korunách, ktorá sa stala splatnou alebo mala byť zaplatená po 1. januári 2009.
Prechodné usxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom vo vzťahu k novele zákona č. 514/2003 Z.z. vykonanej zákonom č. 517/2008 Z.z., ktorým sa mxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxe Najvyššieho súdu SR z 12. decembra 2012, sp. zn. 7 Cdo 145/2011:
Po porovnaní znenia ustanovenia § 17 účinného do 31. decembra 2008 a od 1. januára 2009 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), ďalej zavedením mechanizmu určovania minimálnej výšky nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch v prípadoch ujmy spôsobenej rozhodnutiami uvedexxxx x x x x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xákona), a, napokon, aj o určenie povinnosti poškodeného uviesť požadovanú výšku úhrady podľa odsekov 1 a 2 (§ 17 ods. 5 citovaného zákona). Potom v súvixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x. 514/2003 Z.z.) treba uviesť, že pokiaľ by naozaj odvolací súd bol posudzoval uplatnený nárok podľa citovaného zákonného ustanovenia, nešlo by o nespxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prax postupovala už dávno pred účinnosťou tejto novely zákona; teda skutočnosť, že tieto kritériá sa novelou uskutočnenou zákonom č. 517/2008 Z.z. dxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xeď ustanovenie § 17 citovaného zákona ešte výslovne nebolo obohatené o tieto kritériá.
Zrušovacie ustanovenie
KOMENTÁR
Zákon č. xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm úradným postupom orgánu štátu, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 514/2003 Z.z. V § 27 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. sa totiž ustxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnym úradným postupom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa spravuje doterajšími predpismi. Možnosť uplatnenia práva na náhradu škody spôsobxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxáva na náhradu škody voči štátu podľa zákona č. 58/1969 Zb. V súdnej praxi totiž nie je jednoznačne vyriešená otázka premlčania práva na náhradu škody sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxo právneho názoru, vo vzťahu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxebné analogicky uplatniť objektívnu premlčaciu lehotu práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu ustanovenú zákonom č. xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxti zákona č. 514/2003 Z.z. premlčuje len v subjektívnej premlčacej lehote. Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že právo na náhradu škody spôsobenej nesxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je možné aj v súčasnosti uplatňovať právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu, ku ktorému došlo pred nadobudnutím účxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxle zákona č. 58/1969 Zb. Ustanovenia zákona č. 58/1969 Zb. je, samozrejme, potrebné v ešte neukončených konaniach vykladať v súlade s Ústavou Slovenxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxvne predpisy
zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom
Čl.xx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxuje zákonom č. 514/2003 Z.z. Z uvedeného vyplýva, že notár sám nezodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - za škodu, ktorú notár spôsobí pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxil činnosťou, ktorá nespadá pod výkon verejnej moci.
Čl.III
KOMENTÁR
Novela Exekučného poriadku súvisí so skutočnosťou, že zodpovednosť xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx, ktorú exekútor spôsobí pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia súdu podľa osobitného predpisu, zodpovedá štát. Zákon č. 514/2003 Z.zx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 13. februára 2013, sp. zn. II. ÚS 165/2012:
Ústavný súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti postavením súdneho exxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, že vykonáva úlohy (orgánu) verejnej (štátnej) moci, a z tohto dôvodu sa naňho vzťahujú iné kritériá než na právne postavenie subjektov, ktoré nevykonxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti a obmedzenia zákon ustanovuje v úzkej spojitosti s týmto jeho osobitným postavením. Právne postavenie exekútora je ustanovené tak, že v rámci dexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xchranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v rozsahu ustanovenom zákonom (čl. 46 ods. 4, čl. 51 ods. 1 ústavy). Toto postavenie exekútora potvrdzuje aj § 3 ods. 1 x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x týchto ustanovení vyplýva, že exekútor zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom exekučnej činnosti ako štátny orgán. Súčasne to potvrdzuje, že štát prebxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxa súdneho exekútora, výkon exekučnej činnosti predstavuje zverený výkon štátnej moci, čo upravuje aj samotná právna úprava (§ 5 ods. 2 Exekučného porixxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xrávny režim náhrady škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
Rozsudok Krajského súdu v Nitre z 19. októbra 2010, sp. zn. 6 Co 161/2010:
Zodpovednosť exekxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxekučnej činnosti na základe poverenia súdu podľa Exekučného poriadku. Ak však exekútor spôsobí škodu inak než pri takejto exekučnej činnosti, ktorá mx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxsobená v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorú súdny exekútor vykonával na základe poverenia súdu podľa Exekučného poriadku, preto nemožno tento pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxhovanou právnou úpravou, podľa ktorej sa bude môcť poškodený domáhať na ústavnom súde uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti, ak ide o škodx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovalo iba náhradu nemajetkovej ujmy. Navrhovaný zákon predpokladá, že škoda pozostáva z troch častí: skutočnej škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx0.
BARDELČÍK, T. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom (druhá časť). In Bulletin slovenskex xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxuse o připravované zákonné úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. In Právník. 1965, č. 8.
DRGONEC, J. Právo na náhradu škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2007.
DRGONEC, J. Základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx4, č. 4.
DRGONEC, J. Ústavné záruky osobnej slobody obmedzovanej väzbou (2). In Zo súdnej praxe. 2014, č. 5.
DRGONEC, J. Metamorfózy náhrady škodx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011.
FICOVÁ S. a kol. Občianske právo procesné: základné konanie. Bratislava: Univerzita Komexxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xpôsobenú pri výkone verejnej moci. In Bulletin slovenskej advokácie. 2007, č. 12.
Indoklás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhezx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xodpovednosti štátu. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2013.
JAKUBÁČ, R. Pasívna vecná legitimácia v sporoch o náhradu škody spôsobenej nezáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom a súdna prax. In Justičná revue. 2014, č. 3.
KMEŤ, M., GALANDA, M. Zodpxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xpůsobenou nezákonným rozhodnutím. In Socialistická zákonnost. 1965, č. 6.
KORDÍK, M. Náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím o väzbe - záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x reformě práva občanského. In Sborník věd právních a státních. XVII, 1917.
KUBEŠ, V. Promlčení syndikátního nároku se zvláštním zřetelem k právu plxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x x x.
Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka schválený uznesením vlády zo dňa 14.1.2009.
Legislatívny zámer zákona o zodpovednosti za škodu spxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxon, spol. s r. o., 1998.
LUBY, Š. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím de lege ferenda. In Právny obzor. 1966, č. 7.
LUBY, Š. Zodxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xady Slovenskej republiky - Vládny návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
PLANK, K. Zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013.
PRUŠÁK, J. Vztah příčinný. In Sborník věd právních a státních. IV, 1903 - 1904.
SUCHOŽA, J. a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
SZÉKELY, M. A bírák és bírósági hivatalnokok felelősségéről szóló törvényjavaslat. Budapest: Franklin-társulat könyvnyomdája, 1889.
SLÁDxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxuwer s. r. o., 2014.
TILSCH, E. O příčinném spojení v právu soukromém. In Sborník věd právních a státních. IV, 1903 - 1904.
TICHÝ, L. a kol. Prokazovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxŠKA, P. Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím katastrálneho úradu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. In Justičná revue. 2002, 54, č. 1.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xlovenskej republiky, 2008.
VALKO, E., MIHÓKOVÁ, Z. Je štát skutočne zodpovedný za akékoľvek trovy súdneho konania? In Justičná revue. 2002, 54, č. xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
WÁCLAVOVÁ, L. Obecná polícia a zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. In Justičná revue. 2009, 61, č. 5.
WILFLING, P. a BABIAKOxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x006.
xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi, ktoré upravujú výkon verejnej moci a výkon územnej samosprávy.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o zmene zákona Českej národnej rady č. 358/1992 Zb. o notároch a ich činnosti (notársky poriadok).
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x x xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxK, T, POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 746 a nasl.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx x9/2013, uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. augusta 2012, sp. zn. IV. ÚS 416/2012; obdobne Najvyšší súd ČR v uznesení z 11. marca 2008, sp. zn. 25 Cdo 2864/2xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxúce z konania orgánov štátu pri výkone verejnej moci treba posudzovať podľa právneho predpisu upravujúceho zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x 12. februára 2013, sp. zn. III. ÚS 307/2012, no nie z dôvodu ústavne nesúladného výkladu pojmu "príčinná súvislosť".
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxupňa, ktorým ten v časti vyhovel žalobe o náhradu škody spôsobenej orgánu štátu pri výkone verejnej moci.
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxlovaný nie je v spore pasívne legitimovaný.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxavních soudů. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2000.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxsenie Najvyššieho súdu ČR z 22. marca 2001, sp. zn. 21 Cdo 1545/2000.
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxx, že "ústavným základom uvedenej zodpovednosti je článok 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky", a to bez odkazu na čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej repuxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Šafárika v Košiciach, 2010, s. 210, kde sa taktiež uvádza odkaz na spomínané uznesenie Ústavného súdu SR.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxava: Občan a demokracia, 2006, s. 59.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx. judikát Rs 37/2003, alebo WILFLING, P. a BABIAKOVÁ, K. Právo na informácie - Výklad k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, Problémy z praxe, Rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlt/files/allomanyok/szellemimuhely/dr_eles_anita.pdf.
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxjil aj Najvyšší súd SR, a to v rozsudku z 31. mája 2011, sp. zn. 6Cdo 115/2010, resp. už jeho rozsudok zo dňa 30. júla 2009, sp. zn. 3 Cdo 55/2008, nasvedčuje pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x3 Co 13/2010.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtin zo 6. marca 2013, sp. zn. 8 C 306/2012.
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpech získaný z nestatočných zdrojov, prerokovanej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR, Cpj 48/85, a schválenej plénom Najvyššieho súdu xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 17/2013.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxuára 2011, sp. zn. 25 Cdo 2091/2008.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxámka autora) neuvádza ako predpoklad začiatku plynutia premlčacej lehoty, okrem vedomosti poškodeného o škode i vedomosť poškodeného o tom, kto za škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx je vždy štát."
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtin slovenskej advokácie. 2011, č. 5, s. 12.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 64, č. 2, s. 201 a nasl.
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxím alebo nesprávnym úradným postupom. In Justičná revue. 2012, 64, č. 2, s. 189.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR