124/2006 Z.z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxený zákonmi: č. 309/2007 Z.z., č. 140/2008 Z.z., č. 132/2010 Z.z., č. 136/2010 Z.z., č. 470/2011 Z.z., č. 154/2013 Z.z., č. 308/2013 Z.z., č. 58/2014 Z.zxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s.r.o., 2006.
Barancová H.: Zákonník práce. Komentár (3. vydanie). Cx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
Paceková T. a kolektív: Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení. Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s.r.o., 2011.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989).
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (autorizácia v komore).
Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x.z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov.
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a prx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxním.
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxe vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.
Narixxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxz., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxých požiadavkách na ochranu zamestnancov xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení ďalších smerníc a nariadení EÚ.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MPSVR SR č. 45/2010 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia prx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) a jeho vykonávacie predpisy (výnos MH SR č. 3/2010).
Zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mexx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Čl.I.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Predmet zákona
KOMENTÁR
V zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxdmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Zamestnávatelia musia vytvoriť podmienky na splnenix xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxncie u zamestnávateľov pri vytváraní pracovných podmienok podporujúcich ochranu života a zdravia zamestnancov. Významným argumentom je aj podpora xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
Prostredníctvom tohto zákona sa realizuje právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky vrátane práva na ochranu bezpečxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xedzinárodné dokumenty, napr. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Európska sociálna charta, Dohovor MOP č. 155 z rokx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xegislatívy.
Každý člensky štát podľa čl. 4 Dohovoru MOP č. 155 má povinnosť realizovať vnútroštátnu politiku na zaistenie BOZP a pracovného prostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx alebo počas nej tak, že príčiny nebezpečenstiev súvisiacich s pracovným prostredím sa znížia na prakticky najnižšiu možnú mieru.
V Zákonníku prácx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrany xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvnych predpisov a opatrení (organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení), ktoré sú zamerané na zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx BOZP je základným cieľom ochrany práce.
V Zákonníku práce sa vymedzuje aj pojem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež sa predpokladá spxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a aj zákon č. 124/2006 Z.z., okrem oprávnení, ukladá množstvo povinností.
Zákon č. 124/2006 Z.z. upravuje všeobecné (základne) zásady prevencix x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvného úrazu, choroby z povolania alebo iného poškodenia vyplývajúceho z práce.
Základnými podmienkami na zaistenie BOZP sa rozumejú minimálne poxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxncov pre BOZP a iné osoby, musia urobiť všetko pre to, aby sa naplnila základná zásada Zákonníka práce. Podľa čl. 3 Zákonníka práce majú zamestnanci práxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi". Podľa § 146 ods. 2 Zákonníka práce je to stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činitexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxčuje možnosť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Predmet zákona sa vykonáva usporiadaným súborom opatrenxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov. Základným záujmom právnej úpravy BOZP je ochrana života a zdravia zamestnanca. Objektom jej záujmu naopak nie je ochrana majetku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxti ochrany spotrebiteľa.
Účelom ochrany práce v pracovnom procese je zabezpečiť optimálne pracovne podmienky pre BOZP. Na dlhodobú kvalitu pracoxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procese a tvoriť pre zamestnávateľa ekonomické a hospodárske hodnoty.
Každý zamestnávateľ, akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzenýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxna.
Zákon č. 124/2006 Z.z. a ostatné právne predpisy, ktorými sú Zákonník práce a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti, konkrétne požiadavky na zaistenie BOZP sú predmetom vykonávacích predpisov k citovanému zákonu.
Poznámka: Pojem "prevencia" znamená vopxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
zákon č. 355/2007 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxná len stav bez choroby alebo postihnutia; zahŕňa aj telesné a duševné prvky ovplyvňujúce zdravie, ktoré priamo súvisia s bezpečnosťou a ochranou zdraxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) - Článok 1 - 1. Predmetom tejto smernice je zaviesť opatrexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvencie rizík vyplývajúcich x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vnútroštátnym právom a/alebo praxou a školenia pracovníkov a ich zástupcov, ako aj zo všeobecných predpisov na realizáciu uvedených princípov.
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxateľov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry, ktorí sú definovaní v § 3 písm. a) a v § 3 písm. b) tohto zákona.
Zákon č. 124/2006 Z.z. uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxovných vzťahov v záujme vylúčenia alebo zníženia pravdepodobnosti vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a icx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxnky na zaistenie BOZP, v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom na povahu vykonávanej činnosti, sa vzťahujú aj na iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nevyxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxvaním práce a s osobným výkonom tejto práce. Zákonom sú ošetrené všetky zúčastnené strany vykonávajúce práce. Majú rovnaké postavenie, ktoré zabezpexxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon. Do pôsobnosti tohto zákona sú zahrnuté aj zamestnávatelia všetkých sektorov výrobnej a nevýrobnej sféry, a to verejných aj súkromných. V pôsobxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotníctva, poľnohospodárstva, sociálnych služieb, vedy, výskumu, štátnej a verejnej správy, advokácie a pod. Zamestnávateľom je široké spekxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti s ručením obmedzeným, družstva, občianske združenia, odborove organizácie, politické strany, politické hnutia atď.
Zamestnávateľmi sú osobxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxi sú - pracovný pomer a právne vzťahy založene dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Sú nimi všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsokých škôl.
Zákon č. 124/2006 Z.z. sa vzťahuje aj na služobne pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré sa spravujú osobitnými predpismi. Ide o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxmestnancov je upravený podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník a práce v znení neskorších predpisov, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxz. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
c)
štátnych zamestnancov podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xáchrannom zbore,
e)
vojakov podľa zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a o zmene a doplnení niektoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xby bola účastníkom pracovnoprávnych vzťahov.
Ustanovená pôsobnosť zákona sa vzťahuje na všetky priestory a pracoviská, pracovné prostriedky, sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aj keď sa nachádzajú mimo jeho vlastných priestorov, napríklad aj pri výstavbe rodinného domu v súkromných priestoroch stavebníka.
Pôsobnosť záxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxy pri praktickom výcviku žiakov a študentov.
Zo znenia ustanovenia vyplýva, že potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri pxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx všetkých nimi zabezpečovaných činnostiach, na všetkých riadiacich stupňoch a súčasne zasadne vždy vopred tak, aby sa zaručil požadovaný stupeň ochrxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxhranu života a zdravia i iných osôb a pracovne vzťahy zamestnávateľov a zamestnancov.
Povinnosti uvedené v tomto zákone v nevyhnutnom rozsahu vzťaxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxávcov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebyxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxúdených vo výkone trestu odňatia slobody, ktorí sú zaradení do pracovného procesu.
Zmena § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. upravila pôsobnxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxi obvinenému a odsúdenému plní podľa § 32 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a § 42 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z.z. o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxtnávateľ povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň BOZP.
V uvedenom prípade sa na zaradenie do práce primerane použijú, okrem iných, aj § 147 a 148 xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxhu vrátané zaistenia bezpečnosti technických zariadení, ktoré sa používajú pri tejto pracovnej činnosti aj v tom prípade, ak nejde o zamestnancov, či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pri vykonávaní týchto činnosti môže mať a často aj má negatívny vplyv na ich zdravie a následný dopad na verejne prostriedky ak dôjde k poškodeniu zdravix xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxstatne zárobkovo činné osoby), ktoré nezamestnávajú ďalšie osoby (pracujú samostatne, napríklad obchodník, kaderník, krajčír, maliar bytov, obuvxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx ktorí vypomáhajú pri práci. Podľa tohto zákona je príbuzný v pozícii zamestnanca.
V odseku 2 sa vymedzuje okruh najbližších spolupracujúcich príbxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sú rodičia a deti podnikateľa.
V zmysle tohto zákona sa výraz "deti" používa vo význame členov rodiny podnikateľa, bez bližšieho vymedzenia veku. Uxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxie BOZP v nevyhnutnom rozsahu pri vykonávaní dobrovoľníckych, všeobecne prospešných aktivít, ako je organizovaná činnosť, ak jej súčasťou je práca rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt sú:
-
organizátor aktivity, ktorý realizuje úlohy zamestnávateľa v oblasti BOZP podľa tohto zákona a
-
fyzická osoba vykonávajúca prácu úplnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch služieb organizovaných obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvatexxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxú na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch. Vzťahuje sa aj na fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho pxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx práce, a ktoré podliehajú priamemu alebo nepriamemu dozoru zamestnávateľa.
K xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xrofesionálnych vojakov, zákonom č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe policajtov, zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov.
Ide o činnosti, pxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zásahu, vojaka pri nácviku reálnych bojových aktivít, pri zabezpečovaní strážnej služby. Činnosti musia byť určené v osobitných zákonoch, ktoré uprxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a to hlavne pri nácviku zvládania týchto činnosti.
K odseku 4 a 5
V odsekoch sa negatívne vymedzuje pôsobnosť zákona č. 124/2006 Z.z. vo vzťahu k činxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxnnosti vykonávané príslušníkmi Policajného zboru a príslušníkmi Slovenskej informačnej služby, pričom pri výkone týchto činností musia mať vždy zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxeň BOZP.
Zákonom č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na ktoré sa nevzťahuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to na vojenské operácií a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zriadení v znení neskorších predpisov;
Aktivačná činnosť - § 52 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov
§ 12 zákona č. 321/2002 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx x
x x xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxb zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z.z.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1xxxx x xxxxxx x xxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxatívu, služby, vzdelávanie, kultúru, voľný čas atď.). - Článok 2 ods. 2 - 2. Táto smernica sa neuplatňuje tam, kde sú s ňou nevyhnutne v rozpore charakterxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnosti služieb v oblasti civilnej ochrany. - V takom prípade musí byť v zmysle cieľov tejto smernice zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov, xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxeho služobníctva.
Vymedzenie niektorých pojmov
KOMENTÁR
Na základe poznatkov z aplikačnej praxi sa na účely zákona č. 124/2006 Z.z. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 30. júna 2006. Výnimkou sú iba pojmy zamestnanec, nebezpečná udalosť a bxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxzdiel od Zákonníka práce ide o fyzickú osobu, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Záxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx počas praktického vyučovania majú práva a povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z.z.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxku 1981. Účelom jej doplnenia je, aby zamestnanci bezodkladne oznamovali zamestnávateľovi jej vznik a zamestnávateľ prijal a vykonal opatrenia potrxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
K písm. a)
Zamestnávateľom je ako akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxredných škôl (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a študentov vysokých škôl podľa záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonníka práce. Pracovnoprávne vzťahy pri výkone verejnej služby (práce vo verejnom záujme) sa upravujú v § 3 ods. 1 Zákonníka práce.
Pracovnoprávnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxuje inak.
Právne vzťahy pri výkone štátnej služby upravuje zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a ďalšie osobitne predpisy.
K písm. b)
Podľa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.
Pojem "zamestnanec" korešponduje s pojmom "zamestnxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxvi a zodpovedá za podnik a/alebo prevádzku.
BOZP je systémom celoživotného vzdelávania. Výchova človeka ku kultúre ochrany zdravia a jeho bezpečnxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi a ochrany zdravia žiakov.
Výchova a vzdelávanie žiakov sú upravené zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a konzervatóriách. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xsôb, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá okrem iného obsahuje, aj pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.
Podľa § 70 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xráci (zákon č. 124/2006 Z.z.).
K písm. c)
Ustanovením sa vymedzuje osobitná skupina zamestnancov pre ktorú sa upravujú osobitné požiadavky na zaixxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxvísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickýx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pri zamestnávaní týchto žien a v nariadení vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xaručenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov na zaistenie ich ochrany v pracovnom procese.
Na účely tohto zákona sa prevenciou rozumie činnosť na pxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch na odstránenie alebo zníženie rizika a činiteľov podmieňujúcich alebo spôsobujúcich zdravotne ujmy a určenie postupu uplatňovaného po vzniku mimxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxo metódy.
Nie vždy možno odstrániť nežiaduce vplyvy pôsobiace negatívne na dodržiavanie BOZP na pracovisku, dosiahneme ich
pri dodržiavaní prxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a tiež opatreniami vykonávanými počas užívania v prevádzke,
odstránením alebo obmedzením pri zdroji, zabránením prístupu zamestnancov alebo znxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého prostriedku, pracovnej činnosti, čo môže zapríčiniť vznik škody potenciálny zdroj úrazu, teda to, čo môže spôsobiť úraz a iné poškodenie zdravia zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo nežiaducu udalosť.
K písm. f)
Ohrozením je aktívna vlastnosť objektu (nebezpečné alebo škodlivé pracovné podmienky na pracovisku v prítomnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xko môže dôjsť k úrazu, alebo ku škode. Nebezpečenstvo je zdrojom ohrozenia a riziko mierou tohto ohrozenia. Nemožno hovoriť o ohrození tam, kde neexistxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxdepodobnosti, že vznikne negatívny jav (vznik poškodenia zdravia) a zároveň aj dôsledky tohto javu. Je to miera (stupeň) ohrozenia., t.j. aké veľké je xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xôsledku.
K písm. h) až j)
Ide o nebezpečenstvo alebo ohrozenie, ktoré existuje (zostava) aj po vykonaní ochranných opatrení, a ktoré pri aktuálnomx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xdravie zamestnanca, ale nedošlo k jeho poškodeniu. Definícia bola upravená na základe Protokolu z roku 2002, ktorý vymedziť požiadavky a postupy na rexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxteľnou súčasťou BOZP.
Bezpečnosť technických zariadení je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxvídaných vonkajších rušivých vplyvov nedôjde k takej poruche zariadenia, ktorá by mohla ohroziť osoby, alebo hospodárske hodnoty.
Súvisiace ustxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xráce v znení neskorších predpisov, § 214 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxk 3 písm. b) - b) zamestnávateľ: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zamestnávateľský vzťah k pracovníkom a zodpovedá za podnik a/alebo zxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxchádzanie rizikám z práce xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x x xxchádza z Dohovoru MOP a je v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxadeniami vlády SR, ktoré upravujú bezpečnostné a zdravotné požiadavky na určené výrobky.
Predvýrobné etapy majú rozhodujúci význam pre bezpečnoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov pracovným prostriedkom je stroj, zariadenie, prístroj alebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba alebo čistenie.
Bezpečný stav pracovných prostriedkov, stavieb, objektov, priestorov mx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x záväznosti pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a taktiež v kvalite a produktivite práce a poskytovaných služieb.
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch postupov a posudzovaní zhody výrobkov sa dodržiavali právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP.
Zákon č. 124/2006 Z.z. upravil záklxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požiadaviek umožní zamestnávateľom, aby lepšie a jednoduchšie vykonávali potrebne ochranne opatrenia na zabezpečenie života a zdravia zamestnancxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xegislatíva prijať opatrenia, aby sa subjekty, ktoré navrhujú, vyrábajú, dovážajú, uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú z akéhokoľvek dôvxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ak ich správne používajú,
-
podávali informácie o riadnom umiestnení a používaní strojov a zariadení, ako aj o riadnom používaní látok, o ohrozenixxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a poučenie, ako sa chrániť proti známym ohrozeniam,
-
uskutočňovali výskum a zisťovanie alebo sa inak informovali o vývoji vedeckých a technickýcx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a pri uvádzaní výrobkov na trh upravenými v zákone č. 264/1999 Z.z. a v príslušných aproximačných nariadeniach vlády SR upravujúcich minimálne bezpexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxch požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov,
-
nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xstanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,
-
nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov,
-
nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na výrobky vytvára podmienky pre voľný pohyb tovaru v priestore Európskej únie.
Podľa ustanovenia tohtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxpokladane podmienky v navrhovaných riešeniach a v rámci nich všetky nebezpečenstva, ohrozenia, v ktorých sa vyskytnú alebo sa môžu vyskytnúť ich užívxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxvy, oceľové konštrukcie, stroje, zariadenia, materiály a pod., ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ohroziť nielen BOZP, ale aj iných osôb počas ich inštalxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Projektovanie stavieb (vrátane technicxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkumentácie ako aj za realizovateľnosť projektu (§ 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Projektantx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach,
-
posúdxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a iných musia obsahovať informácie pre prevádzkovateľa, ktoré mu pomôžu pri spracovaní vlastných pravidiel, miestneho prevádzkového poriadku a podx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení sa musia zohľadňovať obmedzenia, ktoré sa pravdepodobne budú vzťahovať na obsluhu z dôvodu používania takýchto OOP. Napríklad na strojovom zariaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xdborná spôsobilosť na projektovanie sa preukazuje dokladom podľa zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovať svoju odbornú spôsobilosť na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických, a to dokladom o odbornej spôsxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xertifikáciu osôb podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2004.
Výrobcovia x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Výrobky musia spĺňať požiadavky uvedené v zákone č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Poslaním tohto úradu je poskytovanie informácií právnickým osobám a fyzickým osobám o technických požiadavkách nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxať úvodný projekt a vykonávací projekt, teda realizačnú časť projektovej dokumentácie.
Vykonávací projekt musí byť vypracovaný do takých podrobnoxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxkej správy a výkresovej časti.
Technická správa úvodného projektu (projektu súborného riešenia) má obsahovať najmä:
- voľbu napäťových a prúdovýcx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektrickej energie,
- spôsob kompenzácie účinníka,
- koncepcia riešenia sieti oznamovacích zariadení.
Výkresová časť úvodného projektu má obsxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxenie oznamovacích zariadení na existujúce rozvody s vyznačením ústrední.
Vykonávací projekt elektroinštalácie
Vykonávací projekt elektroinštxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxú a dopĺňajú údaje uvedené v projekte súhrnného riešenia (v úvodnom projekte).
Technická správa obsahuje:
- vonkajšie svetelné a silové rozvody,
- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xrojekt - technická správa (vonkajšie svetelné a silové rozvody) obsahuje:
- začiatok a koniec rozvodu elektrickej energie,
- voľbu prúdových sústax x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xred skratmi,
- systémy ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
- úbytky napätia na trasách rozvodov,
- straty výkonu,
- opis technického riešeniax
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa obsluhu a prevádzku zariadení elektrickej inštalácie a pod.
Vykonávací projekt - technická správa (vnútorné svetelné a silové rozvody) obsahuje:
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnie a blokovanie jednotlivých častí,
- požiadavky na osvetlenie,
- zdroje napájania,
- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie pre jednotxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a slaboprúdové rozvody) obsahuje:
- zdôvodnenie navrhovaného riešenia,
- typy káblov,
- situačnú schému vonkajších rozvodov,
- súbehy a kríženix xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx riešenia,
- napojenie na verejné zariadenia,
- umiestnenie uzlových zariadení a pod.
Vykonávací projekt vo výkresovej časti obsahuje:
a) výkresxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxresovej časti vonkajších a vnútorných silových rozvodov obsahuje:
- jednopólovú schému hlavného rozvodu,
- údaje o zdrojoch a prenose elektrickej xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhodov, podchodov a vstupov do objektu),
- schémy vnútorných rozvodov vrátane rozvádzačov a rozvodníc,
- trasy vodičov,
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xchémy rozvodov s označením pripojovacích a uzlových bodov,
- označenie typov rozvodov (audio, video, telefón a pod.),
- druhy a typy káblov,
- rozmixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxedením ich typov,
- zoznam prístrojov (typy a počty),
- zoznam inštalačného materiálu (typy, počty a pod.),
- typy a dĺžky káblov a vodičov a pod.
Vykxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xa podľa projektu skutočného vyhotovenia,
- prevádzková dokumentácia obsahuje najmä návody na používanie a údržbu zariadení elektrickej inštalácixx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxalácie môžu nastať situácie, ktoré bránia realizovať elektroinštaláciu podľa pôvodného vykonávacieho projektu, napríklad:
- dodatočné požiadavxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvojice prístrojov (istič + prúdový chránič),
- zmena trás káblových vedení a pod.
Projekt skutočného vyhotovenia
Po dokončení realizácie elektroxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xkutočného vyhotovenia elektroinštalácie sa archivuje a slúži pre vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízii) elektroinštalácii.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdovné podklady:
- dokumentácia elektrickej inštalácie odpovedajúca skutočnému stavu,
- protokoly o určení vonkajších vplyvov v priestoroch, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 271/2004 Z.z. o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxcimi s expozíciou hluku;
nariadenie vlády SR č. 436/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovanix xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxre)
Súvisiace európske právne predpisy
Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí č. 155 z roku 1981 - Článok 12 - Vnúxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxokoľvek dôvodu stroje, zariadenia alebo latky na pracovne účely.
Všeobecné zásady prevencie
KOMENTÁR
Zákon č. 124/2006 Z.z. v predxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnancov. Preto je zamestnávateľ povinný uplatňovať zásady prevencie pri plnení všetkých povinností, ktoré mu vplývajú z ďalších ustanovení tohto zákxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xvyšovania informovanosti a vzdelanosti zamestnancov, vyžadovania a sústavnej kontroly zavedenej organizácie práce v špecifických podmienkach jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxbezpečenstiev ohrozujúcich život a zdravie zamestnancov možno naplniť princípy prevencie.
Zamestnávateľ nesmie robiť kompromisy, ak ide o bezpxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xusia pamätať, aj na to, že:
-
prvoradá je bezpečnosť x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ochrániť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
-
okamžité hlásenie nebezpečných alebo nechránených pracovných podmienok zodpovednému zamestnaxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxžiadaviek ochrany bezpečnosti a zdravia,
-
treba zabezpečovať efektívne systémy konzultácii so zamestnancami ohľadne podmienok zamestnávanixx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxečnosť a za bezpečnosť ostatných osôb,
-
zamestnanec je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a ostatných bexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenia širokého rozsahu v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci.
Zásady prevencie sa upravili v súlade s čl. 6 ods. 2 smernice 8xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákone, napríklad v § 6 až 11, 13, 18 až 26 tak, aby spolu vytvárali komplexnú právnu úpravu BOZP.
Realizácia prevencie v praxe je rôzna na rôznych praxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnie BOZP.
Zásadný význam v prevencii nežiaducich udalosti je, aby zamestnávateľ určil bezpečný spôsob prace a informoval o takomto spôsobe svojicx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupov v § 6 ods. 1 písm. i), vydávanie pokynov na zaistenie BOZP v § 6 ods. 1 písm. l), oboznamovanie v § 7 ods. 1 až 5, poskytovanie špecifických informácxx x x x xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxržiavaní princípov bezpečnosti v predvýrobe, používaní bezpečných technologických, technických a pracovných postupov, bezpečných pracovných prxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zabránením prístupu zamestnancov alebo znížením počtu exponovaných zamestnancov),
-
rizikám
(dosiahneme ju pomocou ďalších doplňujúcich opxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxvencie sa musí prejaviť v celkovej koncepcii politiky BOZP organizácie [§ 6 ods. 1 písm. k) tohto zákona].
Prioritnými opatreniami v záujme zlepšenxx xxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxiť nebezpečenstvá úplné, tak technickými a organizačnými opatreniami zmenšiť ohrozenie len na nevyhnutný a obmedzený počet osôb (napr. uzatvorením xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pred individuálnymi ochrannými opatreniami (napr. poučenie, zabezpečenie proti hluku do uši a pod).
Pri ochrane zamestnancov netreba zabúdax xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xoužiť vhodnú výrobnú technológiu, konštrukciu výrobnej haly, jej umiestnenie),
-
umiestňovať zamestnancov ďalej od zdrojov škodlivín (výrobnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxčne a vhodne vetrať pracovné priestory:
-
vymieňať znečistený vzduch za čistý - v zime zohriaty, v lete chladený,
-
voliť vhodné miesto odberu vzxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxečnými látkami a chodu vetrania - t.j. aby zariadenie nebolo možné uviesť do chodu, pokiaľ nie je účinné vetranie.
Riziká možno eliminovať poxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxami, zariadeniami, spolupracovníkmi a pod.),
-
charakterizovanie podmienok činnosti, používania zariadenia, pracovného postupu a pod. vrátaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxladať vrátane napr. havarijných stavov),
-
ich analyzovanie a následne vyhodnotenie so zreteľom na možné vykonanie preventívnych ochranných opxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe, kvantitatívne) a jeho hodnotenie.
Od 1. júla 2013 ustanovenie § 5 zákona č. 124/2006 Z.z. sa doplnilo novým odsekom 3, podľa ktorého je zamestxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxteľné a zamestnancovi prístupné. Ustanovením sa zabezpečuje, aby opatrenia zamestnávateľ vykonával tak, aby boli zamestnancovi vždy prístupné a poxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxe vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxmi faktormi;
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zarxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxvádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) - Článok 6 ods. 1 - 1. V rozsahu svojej zodpoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxh z práce a zabezpečovania informácií a školenia, ako aj zabezpečovania potrebnej organizácie a prostriedkov. - Zamestnávateľ reaguje na potrebu prixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxzuje opatrenia uvedené v prvom pododseku v odseku 1 na základe nasledujúcich všeobecných princípov prevencie: (a) vylúčenie rizík; (b) vyhodnocovanxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxacovných prostriedkov a výbere pracovných a výrobných metód, najmä z hľadiska zmiernenia jednotvárnej práce a vopred určenej úkolovej práce a z hľadixxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xebezpečnými; (h) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami; (i) poskytovanie primeraných ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxaných pracovných prostriedkov, chemických látok alebo prípravkov a vybavenia pracovísk. Nadväzne na toto vyhodnocovanie, a ak je to potrebné, prevexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia, byť integrované do všetkých činnosti podniku a/alebo závodu a na všetkých hierarchických úrovniach.
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh vykonávať zamestnávateľ.
Základná povinnosť zamestnávateľa (aj v prípade, že zamestnáva len jedného zamestnanca) je ustanovená v § 147 ods. 1 Záxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na rxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxim sa skutočnostiam.
Zamestnávateľovi vyplývajú (nad rámec § 147 ods. 2 Zákonníka práce) právne povinnosti vo sfére ochrany práce z viacerých právxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
-
nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z.z. o minimálnych požixxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx x. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením,
-
nariadenie xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov,
-
vyhláška MPSVR SR č. 45/2010 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poľnohospodárskej práci,
-
vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopraxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia,
-
pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamexxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdy spojené s ich zaisťovaním a nesmie ich presunúť na zamestnanca.
Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP sú povinní zabezpečovať vexxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu ich pracovných povinností. Každý zamestnávateľ musí mať aj preventívne a ochranné služby (bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxvateľa, ide najmä o technické, organizačné, personálne a výchovne opatrenia.
Predpokladom zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov je prxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xapríklad vybavenie pracoviska, fyziologické potreby človeka alebo pracovnú kapacitu potrebnú na splnenie úloh. Z tohto dôvodu zamestnávateľ sleduxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxá pri všetkých činnostiach vykonávaných jeho zamestnancami. Na základe posúdenia rizika, ktoré spravidla zabezpečuje prostredníctvom odborníkovx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezpečenstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnancov. V tejto súvislosti zamestnávateľ musí odstraňovať zistené nebezpečenstvá a ohrozenia.
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dáva im konkrétne pokyny na zaistenie BOZP a podľa potreby vypracuje alebo aktualizuje vlastný zoznam prác a pracovísk pre špecifické skupiny zamestxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxvateľ prezentuje svoju politiku BOZP, pričom jej obsahom sú predovšetkým xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v určenom období.
Okrem týchto povinností má zamestnávateľ aj ďalšie povinnosti, ktoré priamo alebo sprostredkovane zlepšujú ochranu života a zdxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxmestnancov na odlúčených pracoviskách a tých, ktorí pracujú na pracovisku sami), ale zamestnávateľ je povinný starať sa o BOZP všetkých osôb, ktorí sa xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnnosť vykonávať všetky potrebne preventívne a ochranne opatrenia na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti tykajúce sa práce. Ide o širokú proxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxmä technických, organizačných, personálnych a výchovných (vzdelávacích).
Technické opatrenia:
Opatrenia sa tykajú v udržiavaní objektov, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxZP, pokynov a návodov výrobcu na používanie), ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Bezpečný stav sa dosiahne vykonávaním pravidelnou údržbou, praxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xedostatkov po vykonaných kontrolách.
Organizačne opatrenia
Oprávnenia spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu organizácie prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alebo obmedziť pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia. Tieto opatrenia sa realizujú napr. optimálnym rozvxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxacovaním doby pobytu v zdraviu škodlivom prostredí, vytvorením systému účinnej kontroly.
Personálne opatrenia
Opatrenia spočívajú napr. zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných pracovných činnosti a pod.
Výchovno-vzdelávacie opatrenia
Opatrenia spočívajú v systematickom ovplyvňovaní vedomia zamestnancov s cixxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatrenie vedie k celkovému systému riadenia a stimulácie k bezpečnej práci, k nastaveniu systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvil zásadnú povinnosť skvalitňovať pracovné podmienky a zharmonizovať ich s fyzickými a psychickými schopnosťami zamestnanca. V pracovnom procese xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjúcich z jednotvárnej práce. Pri práci sa musia zohľadňovať nielen skutočne, aktuálne pracovné podmienky, ale aj tie, ktoré sa môžu predvídať, napr. pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvať zamestnancom mzdu a vytvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.
Posudzovanie rizík je dynamický procxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xajmenšiu možnú mieru.
Cieľom vykonávania posudzovania rizík je umožniť zamestnávateľovi prijať potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxzpečenie organizácie a prostriedkov na zavedenie potrebných opatrení.
Posudzovanie rizika zabezpečuje zamestnávateľ spravidla prostredníctxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxne prostredníctvom špecialistov (napr. bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, lekári špecializovaní na pracovne lekárstvox xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxávateľom pomohlo:
1.
určiť nebezpečenstvá, ktoré vznikajú pri práci a posúdiť riziká spojené s týmito nebezpečenstvami; určiť, aké opatrenia majx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxdnotiť riziká, aby si vedeli na základe najlepších informácií vybrať pracovné zariadenia, chemické látky alebo používané prípravky, vybavenie pracxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestnancom a ich zástupcom, že boli posúdené všetky faktory týkajúce sa práce a že sa uskutočnilo informované právoplatné posúdenie rizík a opatrení, pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xa potrebné, a ktoré sa realizujú na základe hodnotenia rizík, zabezpečili zvýšenie úrovne ochrany zamestnancov.
Treba sa zamerať najmä na uspoxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxr, stupeň a dobu vystavenia fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom a látkam a ich vplyvu, charakter pracovného procesu, pracovného postupu a orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx d) a e)
Podľa tohto odseku pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovnýcx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxravie.
Požiadavky na pracovisko upravuje nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovixxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxas výkonu práce.
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry okrem:
-
dopravných prostriedxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxk, na ktorých sa vykonáva banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov,
-
rybárskych plavidiel,
-
polí, lesov a iných plôch, ktorx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoré xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na BOZP uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohto nariadenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracoviskx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxacovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia,
-
sa každá zistená porucha, ktorá má vplyv na bezpxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxli tak, aby zodpovedali primeranej úrovni hygieny (minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvexxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxčenie nebezpečenstiev, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia, s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť.
Zamestnávateľ musí naxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovísk nemali žiadne nebezpečné hrbole, tehotným ženám a dojčiacim matkám musí byť poskytnutá možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Toto nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. ustanovuje minimálne xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovným prostriedkom rozumie stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci a používaním pracovného prostriedku sa myslí každá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxedok vrátane čistenia.
Zamestnávateľ je v zmysle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. Zamestnávateľ je tiež povinný prihliadať pri výbexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania pracovného prostriedku. Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxmedzil. Zamestnávateľ je pri uplatňovaní minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri používaní pracovného prostriedku povinný vytvxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, po celý čas vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvky pracovného prostriedku, povinnosť zabezpečiť pracovný prostriedok tak, aby sa dal uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou a vybaviť ho takým ovxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxtriedok používal v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 nariadenia (napríklad povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanec nevstupoval pod zavexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe ustanovených týmto zákonom zamestnávateľ podľa nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou cxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám. Požiadavky sa vzťahuje na všetky činxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vylúčiť riziko alebo ho znížiť na najnižšiu možnú mieru.
V oblasti zabezpečovania faktorov podľa písm. e) tohto zákona vykonávať nasledujúce opatxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xolotovaru do organizácie až po výstup hotového výrobku vrátane odpadu (pevného, plynného),
-
monitorovať a merať a zabezpečiť signalizovanie prxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxiť technické zariadenia, stroje, pracovné a technologické postupy a latky inými, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xieste, na ktorom vznikajú a z ktorého by sa mohli uvoľňovať; odvádzať ich, čistiť, izolovať, osobitne ukladať,
-
upravovať pracovné postupy a vykoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nespôsobujú nadmerne fyzické a psychické zaťaženie,
-
používať kolektívne ochranné prostriedky a opatrenia,
-
imitovať počet zamestnancox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtriedky, pracovné pomôcky, pokyny, oboznámenie, poučenie,
-
označovať nebezpečne a škodlivé priestory, pracoviska a zariadenia viditeľne a zrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xkladovanie, prepravu a údržbu, napr. zabezpečiť hermetickosť skladovacích priestorov a zariadení, objektov, využívať mechanizáciu, vykonávať prxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, nefajčiť v priestoroch so škodlivinami, oddelene ukladať pracovný a občiansky odev,
-
zabezpečiť odborne monitorovanie a hodnotenie pracovísx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxancov o bezpečných pracovných postupoch, o možných a skutočných nebezpečenstvách, o vplyve práce na ich zdravie, o nebezpečných zariadeniach, o spráxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxkované možné poškodenie zdravia, na plnenie iných pracovných úloh,
-
vykonať opatrenia pre núdzové stavy
-
viesť a aktualizovať príslušnú doxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxol,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxsť súvisiaca s chemickými faktormi je akákoľvek činnosť, pri ktorej sa používajú alebo sa majú používať chemické faktory alebo pri ktorej vznikajú chexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxracovanie prevádzkového poriadku je následným krokom, ktorý vychádza z výsledkov posúdenia rizika a z povahy vykonávanej činnosti. Má za cieľ stanovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxbezpečia dostatočnú ochranu zdravia pri práci. Za dostatočnú ochranu zdravia možno považovať také opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia riziko pri pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxiadok má obsahovať:
- posudok o riziku vypracovaný podľa § 4 tohto nariadenia vlády pre profesie a činnosti, na základe ktorého sa kvalitatívne a kvanxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxtnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory - lokalizácia zdrojov, zariadení alebo činností, z ktorých sa xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx a technologické postupy:
- popis vykonávanej činnosti podľa schváleného pracovného postupu vhodné pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné čxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxkými faktormi (uviesť oprávnenú osobu, ktorá zabezpečuje zneškodňovanie)
Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vráxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx vlády):
a) technologické, technické, organizačné a individuálne opatrenia - napr. hermetizácia procesu, odsávanie, opatrenia na zamedzenie vznixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných prostriedkov, usporiadanie pracoviska a organizácia práce, obmedzenie dĺžky a intenzity expozície zamestnancov, zníženie počtu zamestnancox x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxčenie (nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,)
c) splnenie zákonných požxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, vrátane schvaľovacej povinnosti (napr. pre používanie veľmi toxických látok a zmesí, výnimky zo zákazu používania niektorých chemických faktorovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxckých látok a zmesí s inými faktormi s ohľadom na ich vzájomné pôsobenie alebo zámenu, ochranu zdravia pri práci a životného prostredia, spôsob evidencxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
f) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (podľa § 12 a v súlade s § 30 zákona č. 355/2007 Z.xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
- navrhnuté opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, ktoré treba vykonať v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti, vrátane odboxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxhuje informácie o poskytovaní prvej pomoci pri zasiahnutí oka, pokožky, pri nadýchaní a požití,
- kontaktné telefonické spojenie na vnútorné i vonkaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx@healthnet.sk)
Spôsob a frekvencia školení zamestnancov (§ 10 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z):
- informovanie a oboznamovanie zamestnancov o nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxanných opatreniach v zmysle platných legislatívnych úprav,
- spôsob informovania a jeho formy - individuálne, organizovane, formou inštruktáží, kxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxformovaní a oboznámení s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z legislatívy upravujúcej ochranu a bezpečnosť pri práci, vrátane prevádzkového porixxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxých priestorov do prevádzky a pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť mieru rizika [§ 13 ods. 4 písm. a), b) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxovených požiadaviek a hodnôt, napr. podľa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemicxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
- organizáciou práce a vymedzením doby, po ktorú zamestnanec smie byť vystavený pôsobeniu škodlivých činiteľov alebo nadmernej záťaže, určením poxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, ochrannými odevmi alebo inými OOPP,
- osobitnými podmienkami na zotavenie v pracovnom čase a po ňom, napr. vhodnou stravou, pitným režimom cvičeníxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti alebo prevádzky zamestnávateľ nie je vždy je schopný v maximálnej miere - na 100% vylúčiť určite nebezpečenstva, ohrozenia a z nich vyplývajúxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvami a ohrozeniami a v rámci posúdenia rizika. Je povinný plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie.
Akým spôsobom má vykxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika v písomnej podobe upravuje § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z.
K odseku 1 písm. g)
Zákonom sa upravuje povinnosť, aby zamestnávateľ zlepšxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé látky bezpečnými alebo menej nebezpečnými a škodlivými, znižoval expozíciu zamestnancov na najnižšiu možnú mieru pomocou prestávok zaradených v pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxckému a senzorickému zaťaženiu, ktoré z hľadiska zaťaženia zamestnanca nadobúdajú na význame.
K odseku 1 písm. h) až j)
Ustanovením sa ukladá povixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov.
Je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxenie BOZP zamestnávateľ musí spĺňať požiadavky ustanovené aj ostatnými právnymi predpismi, ktorých v tejto oblasti je dosť. Zamestnávateľ musí naprx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.
Podľa tohto nariadenia vlády bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo sixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.
Nariadenie vlády určuje povinnosť zamestnávatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxžiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce a vydať pokyny, ktoré vysvetľuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie, značky a špecifické označenie, uvedené v prílohách nariadenix xxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxecné minimálne požiadavky na označenie nádob a potrubí.
Príloha č. 3 Minimálne požiadavky na označenie nádob a potrubí.
Príloha č. 4 Minimálnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh miest a komunikácii
Príloha č. 6 Minimálne požiadavky na svetelné označenie
Príloha č. 7 Minimálne požiadavky na akustické signály
Prílxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcií zo zákona o BOZP nie je dotknutá.
Zamestnávateľ musí dbať aj o zdravotné požiadavky na osvetlenie, aby zamestnanci mohli vykonávať zrakové úloxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxdi typom a trvaním činnosti.
Požiadavky na osvetlenie sú splnené, ak namerané hodnoty zmenšené o neistotu merania o vplyv znečistenia osvetľovacíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxoh č. 1 a 2 vyhlášky č. 541/2007 Z.z. Postup určenia posudzovaných hodnôt fotometrických veličín sa uvedie v protokole o meraní osvetlenia.
Záklaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxočné činnosti, miesta zrakových úloh sa umiestňujú do zón s vyššími hodnotami činiteľa dennej osvetlenosti (napr. bližšie k osvetľovacím otvorom) alxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxsvetľovanie za združené osvetlenie.
Zamestnávateľ musí vykonávať čistenie osvetľovacích otvorov a plôch odrážajúcich svetlo na pracovisku. Poxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxvisko. Čistenie (lehoty) osvetľovacích telies sa vykonáva podľa druhu prevádzky nasledovne:
-
veľmi malý vznik prachu (napr. administratívne prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxrne, kožiarske závody) - najmenej dvakrát ročne,
-
veľký vznik prachu (napr. kováčne, zlievarne, mlyny, stolárske dielne) - najmenej štyrikrát rxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxonu práce, pri ktorom nedôjde k ujme na zdraví. Povinnosť určiť bezpečné pracovné postupy v niektorých prípadoch vyplýva priamo z príslušných právnycx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na uskutočňovanie stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon prácex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxchnologický postup musí obsahovať:
a)
nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných činností,
b)
bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, najmä lešení, podperných konštrukcií, plošín,
e)
spôsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osôb a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxsku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto pracoviska:
1.
v čase, keď sa na ňom nepracuje,
2.
pri stavebných prácach v mimoriadnych pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pri záplavách, zosuve pôdy,
4.
pri postupnom odovzdávaní stavby alebo jej objektov do prevádzky a do užívania.
Technologický postup sa xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami.
Opatxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxe.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdrxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxslosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
b)
výkon práce zamestnancov tak, aby neboli prekračované dlhodobo a krátkodobo únosné tepexxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxch pracoviskách za mimoriadne teplých dní,
c)
dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza dx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxane zdravia pri práci pred nadmernou fyzickou záťažou:
a)
vylúčiť alebo znížiť nepriaznivé účinky nadmernej fyzickej záťaže na zdravie zamestnanxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
c)
dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,
d)
;dodržiavať limitné hodnoty vynakladaných svxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxa pri práci pred nadmernou psychickou a senzorickou záťažou povinný:
a)
zabezpečiť identifikáciu nadmernej psychickej a senzorickej záťaže zamexxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxtné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami.
K odseku 1 písm. k)
Koncepcia politiky BOZP je základným programovým dokumentom každej xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxkrétne ciele a priority a jasne ich definuje,
-
udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja bezpečnosti práce v podniku, ciele ktoré sa majú xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
podporuje rozvoj ľudských zdrojov a vytvára motiváciu pre zamestnancov,
-
vychádza zo skutočných rizík poškodenia zdravia a iných strát pri pxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
kladie prioritný dôraz na bezpečnosť pracovného systému,
-
je zameraná na zlepšenie štruktúry a kultúry celého podniku,
-
je predkladaná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riadenia podniku a nie je nariaďovaná zhora,
-
sú konkrétne definované zodpovednosti v oblasti riadenia BOZP na všetkých úrovniach riadenia, posxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstém spätnej väzby,
-
podporuje ďalšie systémy v integrovanom systéme riadenia.
Podľa aplikačných skúsenosti a odporúčaní expertov sa koxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxia pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať, čo platí predovšetkým pre program realizácie politiky BOZP. Zákon neustanovuje periodicixx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnenia, a všetky opatrenia (cely dokument) vo vzájomných vzťahoch xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zamestnancov.
Koncepcia politiky sa nemusí vypracovávať u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xx xx4/2006 Z.z. sa upravuje povinnosť zamestnávateľa vydávať vnútorné predpisy, pravidla o BOZP a pokyny na zaistenie BOZP.
Podľa Zákonníka práce pxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxnu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a prxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxkajúce sa ochrany života a zdravia. Predpismi na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxZP, ktoré sú konkrétnymi pokynmi vrátane príkazov a zákazov danými zamestnancovi jeho vedúcimi. Tieto pokyny majú individuálny charakter, preto sú zxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxávatelia môžu vydávať rôzne iné interne normy BOZP, ktorých formálne a iné náležitosti môžu, ale nemusia byť bližšie špecifikovane. Môže isť o rôzne bexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe prevádzku nízkotlakových kotolni.
Zamestnávateľ vypracúva aj napr. havarijný plán. Tento ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxedkov nebezpečných látok na život a zdravie osôb, ale aj pre životné prostredie a majetok.
Havarijný plán musí zabezpečovať:
a)
včasnú a adekvátxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xituáciu,
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred následkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxvy životného prostredia poškodeného vplyvom závažnej priemyselnej havárie.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie s havarijným pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxh týka.
Príklad
Predpis na zaistenie BOZP môže obsahovať:
Základné povinnosti BOZP:
- povinnosti organizácie,
- povinnosti vedúcich zamestnanxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxnie porúch technických zariadení a havárií.
Odborná spôsobilosť zamestnancov a technické zariadenia:
- odborná spôsobilosť zamestnancov,
- tecxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxovanie,
- zásady bezpečnej práce v autodoprave (dopravno-prevádzkový poriadok)
- bezpečná práca s náradím,
- poriadok na pracovisku,
Bezpečná pxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx pri práci na vŕtačkách,
- bezpečnosť pri práci na brúskach,
- bezpečnosť pri práci na frézach,
- bezpečnosť práce na sústruhoch,
- bezpečnosť pri prxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx x xeobvyklých polohách,
- požiadavky na zvárača, kvalifikácia, pracovné prostriedky a pomôcky,
- bezpečnosť práce pri zváraní elektrickým oblúkom,
x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxce a pracoviská,
- práce a pracoviská zakázané všetkým ženám,
- práce a pracoviská zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôroxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxx
- zoznam pracovných činností a druh OOPP pre ne prideľovaných,
-hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovných procesov,
- zásady poskytxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxehliadky pred nástupom do zamestnania,
- periodické lekárske prehliadky,
- prechodné a záverečné ustanovenia.
Predpis môže byť doplnený napríklxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xstatných predpisov na zaistenie BOZP aj rôzne príkazy, napr. pre prácu na elektrických zariadeniach - B- príkaz, písomný príkaz na výkon zváračských pxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxády SR č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a doxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien.
Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným žexxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxm pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, je uvedený v prílohe č. 2.
Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmestnancov.
Predpis ustanovuje povinnosť zamestnávateľa pri všetkých prácach a na pracoviskách spojených so špecifickým rizikom z vystavenia mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxká pre jeho bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca rozhodnúť o pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxmie prideľovať mladistvému zamestnancovi prácu, ak by objektívne presahovala jeho fyzické a psychické schopnosti, bol by vystavený škodlivému pôsoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxať alebo sa mu vyhnúť (výnimkou je odborná príprava pri dodržaní stanovených podmienok).
Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxtných predpisoch.
Takým predpisom je napríklad vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,
Požiadavky na archiváciu dokumentov upravuje zákon č. 395/2002 Zxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačne predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe a na jeho základe prijímať potrebné opatrenia na úpravu týchto podmienok.
Ďalším nemenej dôležitým predpokladom sú odborné predpoklady, kvalifxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlad preukazom, osvedčením. Ide o žeriavnikov, vodičov, zváračov, obsluhy stavebných strojov, elektrotechnikov a pod. U týchto profesii zamestnávaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochraxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxia (prenášanie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, držanie, podopieranie, zdvíhanie, ukladanie, tlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrno-pohybovej sústavy, najmä chrbtice.
Podľa tohto nariadenia zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných mechanických prostriedkov, abx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia spojené s prácou s bremenami, uvedené v prílohe č. 1 a rizikové faktory uvxxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxné podmienky práce so zohľadnením faktorov v prílohe č. 1,
-
vylúči alebo zníži riziko poškodenia zdravia vykonávaním opatrení a zoberie do úvahy nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x
xxxxxxxxí posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov podľa osobitného predpisu.
Upraví aj prácu s bremenami u žien a mladistvých nasledovne:
xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x ods. 1 písm. q)
Na základe novely zákona č. 355/2007 Z.z. zákonom č. 204/2014 xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci v prípadoch uvedených v § 30e ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.
V súlade s uvedenými zmenami sa zxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnej spôsobilosti na prácu vyplýva z § 30 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 204/2014.
Podľa § 30e ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. povinnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xds. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z.z.
Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú:
-
pred uzatxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa iné fyzické osoby,
-
v súvislosti s výkonom práce,
-
pred každou zmenou pracovného zaradenia,
-
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xôvodov,
-
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.
Zabezpečenie vstupnej lekxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xúčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej práce. Sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtormi práce a pracovného prostredia sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie, ionizujúce žiarenie), chemické faktory (chxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu), ktoré môžu spôsobiť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľ venoval zvýšenú pozornosť. Je dôležité, aby zamestnávateľ vykonal opatrenia tam, kde zamestnanec pracuje sám alebo na odlúčenom pracovisku.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxzorom na hladine a dorozumievajú sa pomocou dohodnutých signálov. Taktiež ustanovuje, že zamestnanec nesmie pracovať osamotene, ak nie je v dohľade ďxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxá možnosť inej kontroly alebo spojenia, v miestach s nebezpečenstvom výbuchu, zasypania, otrávenia, utopenia, pádu z výšky a v ďalších prípadoch, ktoxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinám zamestnancov, ktorými sú najmä tehotne ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství zamestnanci a iní, a to osobitnx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena trvá viac ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Prestávka sa nezarátava do pracovxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré sa nezarátavajú do pracovného času, takže pracovná zmena spolu s prestávkou trvá 14 hodín. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxení § 91. Zamestnávateľ musí oboznámiť zamestnancov s určením začiatku a konca prestávky v práci vrátane jej dĺžky najmenej týždeň vopred, písomne a na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxateľ neurčil zamestnancom povinnosť zdržiavať sa počas prestávky na odpočinok a jedenie na určitom mieste, je na rozhodnutí zamestnanca, či využije sxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, je zamestnávateľ povinný vydať zákaz fajčenia na pracoxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx04 Z.z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje prestávky vodičov.
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxPP") sú určené na to, aby sa ich používaním zamestnanci pri plnení pracovných povinností chránili pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, bexxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxriedkami kolektívnej ochrany, ani metódami a formami organizácie práce. OOPP sú prostriedky určené na to, aby chránili zamestnancov pred rizikom pošxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu skúšobňou (doklad o zhode výrobku) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z.
Osobné ochranné pracovné prostriedky musia:
-
zabezpečovať účinnú ochxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxým pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
-
vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne viac druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov, musia sa xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrannými pracovnými prostriedkami určenými v tejto smernici tak, aby ich chránili pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z práce, oboznámia zamestxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxo osobných ochranných pracovných prostriedkov, o ich čistení a skladovaní. OOPP sa používajú určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania nebxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh prostriedkov, ktorý je vypracovaný na základe vykonanej analýzy rizík vyplývajúcich x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xj umývacie, čistiace, ochranné dezinfekčné a repelentné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny a údržby pridelených OOPP. Poskytovxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxvinnosti upravujúce oblasť OOPP sú uvedené v nariadení vlády 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ľubovoľný názov, napríklad smernica alebo pokyn a pod.
V predpise zamestnávateľ uvedie:
-
predmet úpravy - predchádzať vyčerpanosti organizmx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoriadne teplý deň a pod.,
-
povinnosti:
-
postupy a zásady uvedené v predpise sú záväzné pre všetkých zamestnancov organizácie, ktorí sa akýmkoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa s predpisom a dodržiavať jeho ustanovenia, ktorí sú záväzné pre zamestnanca,
-
napr. autorizovaný bezpečnostný technik oboznamuje s predpisom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xieste, aby bol zamestnancom verejne prístupný.
Základné povinnosti zamestnávateľa:
-
zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pitný režim; pri zxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxný pitný režim,
-
napr. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxizme,
-
pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, kde je z technologických dôvodov teplota 4 °C a nižšia,
-
pri dlhodobej práci na vonkajšxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo pitného režimu:
-
zoznam zamestnancov s nárokom na zabezpečenie pitného režimu, konkrétnych podmienok jeho zabezpečenia aj s príslušnými podklxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxch zmenách technologických postupov a pod.
Požiadavky na poskytované nápoje, podmienky poskytovania:
-
poskytovanie nápojov výlučne v naxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxladných pracoviskách.
Charakteristika poskytovaných nápojov pri zvýšenej záťaži - teplom, chladom.
Ochranné nápoje, ktorými sú:
-
náxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej záťaže (nápoje nahradzujúce),
-
nápoje, ktoré slúžia k predchádzaniu neprimeraným reakciám organizmu na tepelné zaťaženie, hlavne nadmernéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxového piva.
K odseku 4
Zákonom sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa, v ktorého priestoroch budú vykonávať prácu zamestnanci iného zamestnxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxtnanci iného zamestnávateľa dostali príslušné informácie,
2)
upozorniť iného zamestnávateľa, ak nie sú splnene ustanovené predpoklady a
3)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxskytne im potrebné informácie a pokyny alebo
b)
reštriktívne, napríklad zruší zmluvu s dodávateľom a vyberie si takého, ktorý nemá podlžnosti v obxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pracoviskách, stanoveného osobitnými predpismi a určiť zákaz fajčenia na pracoviskách, kde pracujú aj nefajčiari.
Uvedenú povinnosť treba chápxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxä z hľadiska možného vzniku požiaru, výbuchu a pod. Požiadavky v tomto smere ustanovujú predovšetkým protipožiarne predpisy, ktoré treba jednoznačnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzpečnosti musí zamestnávateľ rešpektovať aj právo zamestnancov - nefajčiarov. Povinný je preto prijať potrebné technické alebo organizačné opatrexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxrenia nebolo možne z prevádzkových alebo iných dovozov uskutočniť, zamestnávateľ má povinnosť situáciu riešiť zákazom fajčenia.
K odseku 6
Zákoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xamestnanca k nemu dočasne prideleného.
Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxeľský zamestnávateľ").
Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, práca v noci aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
K odseku 7
Ustanovením sa upravuje povinnosť pre zamestnávateľa starať sa o bezpečnosť a ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vzhľadom na skutočnosť, že na pracoviska zamestnávateľov alebo do ich prevádzkových priestorov sa často dostavajú z rôznych dôvodov aj iné osoby ako vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu byť miesta, činnosti alebo zariadenia, ktoré sú zdrojom ohrozenia vo vzťahu k cudzím osobám o to viac, že o týchto nebezpečenstvách spravidla nevedia xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxa legálnym, obvyklým spôsobom, napríklad prechodom cez vrátnicu, ohlásením sa poverenému zamestnancovi. Zamestnávateľ nemôže niesť zodpovednosť x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxim, ktorý vstup a pohyb cudzích osôb čo najviac obmedzí. Pokiaľ to nie je možne z prevádzkových alebo iných dôvodov, musí zamestnávateľ prijať potrebné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxávatelia tieto otázky jednoznačne upravili v rámci zmluvných vzťahov.
Podmienkou toho, aby sa zamestnávateľ mohol postarať o bezpečnosť iných osxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxne povinnosti, ktoré sa inak vzťahujú na zamestnancov organizácie.
K odseku 8
Zákon ustanovil, že úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxu a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinnosti.
V zmysle § 9 Zákonníka práce vedúcimi zamestnancami zamestnávateľa sa rozumejú jej orgánx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovne úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny.
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx BOZP, ktoré im oznámili vedúci zamestnanci podľa § 12 ods. 5, rozhodli ihneď o opatreniach v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv v oblasti BOZP.
K odseku 10
Objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania je uvedená v § xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa podriadených zamestnancov, napriek úlohám, ktoré vedúcim zamestnancom, zamestnancom, odborným zamestnancom a iným ustanovujú osobitne predpisxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxať na zaistenie BOZP, či už ide o technické, organizačne, výchovné a iné opatrenia, musí hradiť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov. Napríklad o nákxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxčovaním overovania odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov - účasť na školeniach BOZP alebo predpísaných lekárskych prehliadkach nemôže ixx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákonník práce v znení neskorších predpisov; - Článok 1 - Fyzické osoby majú pxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxnie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Tehotným ženám, matkám do konca deviatxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xmožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností; zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; zákon č. 67/2011 Z.z. o uvádzaní chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) a jeho vykonávacie predpisy (výnos MH SR č. 3/2010); narixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxCH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení ďalších smerníc a nariadení EÚ; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernixx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxx x Časť II - Povinnosti zamestnávateľov - Článok 5 ods. 1 Všeobecné ustanovenia - 1. Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxncíp zodpovednosti zamestnávateľa; - Článok 6 ods. 1 Všeobecné povinnosti zamestnávateľov - 1. V rozsahu svojej zodpovednosti vykoná zamestnávateľ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmácií a školenia, ako aj zabezpečovania potrebnej organizácie a prostriedkov. Zamestnávateľ reaguje na potrebu prispôsobiť tieto opatrenia tak, abx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkom
Článok 21 Dohovoru MOP č. 155 z roku 1981 - Všetky náklady tykajúce sa opatrení, ktoré musí zamestnávateľ vykonať na zaistenie BOZP, či už ide o techxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtrojov a technických zabezpečovacích zariadení), ďalej náklady spojené s poskytovaním OOPP, so zabezpečovaním overovania odbornej a zdravotnej spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe s rekondičnými pobytmi zamestnancov a pod.
K ods. 1 písm. q) - článok 14 ods. 2 smernice Rady 89/391; dohovor MOP č. 161 z roku 1985; odporúčanie MOP č. 17x x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x x xxxx x x x x xxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžiadavkám.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sžo 130/2008
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
KOMENTÁR
Oboznamovanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnému konaniu, ktoré by mohlo ohroziť jeho život alebo zdravie. Správanie sa zamestnanca v pracovnom procese spôsobom, ktorý predpokladajú právne a osxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxtnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s širokou škálou problematiky v oblasti BOZP. Oboxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa pri práci.
Podľa § 146 ods. 1 Zákonníka práce účelom ochrany zdravia pri práci je pomocou vhodného súboru opatrení podľa podmienok konkrétneho prxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxovi zaisti BOZP, zachová zdravie, zachová pracovná schopnosť, čo zamestnancovi zabezpečí dlhodobú kvalitu života, predĺži dĺžku života a umožní reaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xboznamovania a informovania zamestnancov. Je dôležité, aby zamestnanec poznal predpisy a zásady platne v oblasti BOZP, mal dostatočne vedomosti, znxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxť a informovať je v súlade s právom zamestnanca na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatrexxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvkách na zaistenie BOZP, o ich právach a povinnostiach, bližšie ich zoznamuje predovšetkým so zásadami bezpečného pracovného postupu a s inými požiadxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh sa nebezpečenstiev a ohrození.
Povinnosť oboznamovať a informovať zamestnanca je upravená aj nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľne vykoná opatrenia, aby zamestnanec bol oboznámený a informovaný o používaní pracovného prostriedku v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 124/2xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xituácie.
K odseku 1 písm. a) až c)
V odseku 1 sa ustanovujú základné požiadavky na spôsob a obsah oboznamovania. Z hľadiska spôsobu plnenia tejto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxspôsobená charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xamestnancovi v určitých časových intervaloch, zamestnávateľ má zákonnú povinnosť upraviť pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykoxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxvanie zamestnancov v právnych predpisoch na zaistenie BOZP alebo v interných predpisoch dlhšia ako raz za dva roky, je neplatná.
Zrozumiteľnosť obxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu dosiahnutého vzdelania. Zamestnanec musí porozumieť informáciám po stránke obsahovej aj jazykovej. Z tohto dôvodu sa vedomosti zamestnancov overxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxeľ povinný z oboznamovania zamestnancov vyhotoviť písomný doklad, z ktorého musí byť zrejmé, kto vykonal oboznamovanie (meno, priezvisko a podpis), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbo choroby z povolania.
Na účely tohto zákona zamestnancom je každý zamestnanec, či vykonáva prácu vo výrobe, na poli, v bani, v škole, obchode, admixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxť v súlade s týmto ustanovením oboznamovaní z problematiky BOZP.
Zamestnávateľ musí venovať veľkú pozornosť oboznamovaniu vedúcich zamestnancox xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce oboznamovanie zamestnanca sa začína už vstupným školením BOZP. Zamestnávateľ je povinný už pri nástupe do zamestnania) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxý zamestnanec oboznámený so skutočnosťami z oblasti BOZP platnými pre všetky pracoviska a všetkých zamestnancov v organizácii,
-
oboznámenie na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnancov s predpismi BOZP, ale sústavné aj vyžadovať a kontrolovať ich plnenie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
Základným predpokladom úspešnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx bezpečného správania sa na pracovisku, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a bezpečný pracovný postup môžu zamestnanci dodržiaxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xds. 1 a 2 Zákonníka práce právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP sú všeobecne záväzné právne predpisy (napríklad zákony, nariadxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx z predpisov, z návodov výrobcov, z vypracovaných technologických postupov, zo všeobecných poznatkov a skúsenosti na úseku BOZP, z vlastných rozborox xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm z vlastného posudzovania rizík.
V rámci oboznamovania je nevyhnutné poskytnúť zamestnancom aj poznatky podľa osobitných predpisov, napríklad x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxobecne obsahujú osobitne predpisy, napríklad vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochranx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxnovenia uvedenej vyhlášky upravujú zákazy a niektoré činnosti, ktoré nesmú vykonávať osoby pracujúce na stavbe, ako napríklad:
-
zákaz vstupu na sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcí prístroj, reťazová píla a iné nebezpečné náradie,
-
po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg,
-
na rebríkoch sa nesmxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x
xx skládke sypkých materiálov so spodným odoberaním sa osoby nesmú zdržiavať v nebezpečnej blízkosti odberného miesta,
-
sklad horľavých materiálxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xd hrany výkopu.
-
pri súbežnom strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdržiavať v nebezpečnom dosahu stroja,
-
pri nepriazxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx
x
xxx xxxxne pretlačovanej rúry sa nesmú v rúre a vo vstupnej jame vykonávať iné práce,
-
pri rozmrazovaní chemickými látkami sa nesmú použiť látky, ktorých pxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xalších zložiek životného prostredia týmito látkami v neprípustných a zdraviu škodlivých koncentráciách, zaťaženie konštrukcií posuvného debnenix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovou dokumentáciou, sa nesmie vystaviť nárazom, otrasom, zaťaženiu a iným škodlivým účinkom.
K odseku 2
Zamestnávateľ je povinný oboznamovax xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xonca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojene so špecifickým rizikom pre tehotne ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre doxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnoxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizixxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxestnávaní týchto žien.
K odseku 3
Zamestnávateľ, okrem oboznamovania zamestnanca pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaraxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxncov aj napr. pri nástupe zamestnanca do práce po dlhodobej pracovnej neschopnosti, pri opakovanom porušovaní predpisov a zásad na zaistenie BOZP alexx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxlývajú pre zamestnávateľa v zásade tri možnosti, ako splniť povinnosť oboznamovať zamestnancov:
-
osobne,
-
prostredníctvom vlastných zamexxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx môže vykonávať oboznamovanie aj sám - osobne. Vstupné, opakované a iné oboznamovanie môže vykonávať svojimi vedúcimi zamestnancami alebo svojimi odxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxikom, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxe zabezpečované vlastnými zamestnancami neodporuje zákonu č. 124/2006 Z.z., keďže v zmysle § 6 ods. 8 tohto zákona úlohy zamestnávateľa v oblasti staxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Vyplýva to aj zo základných povinností vedúcich zamestnancov ustanovenýxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx musí zamestnávateľ zabezpečovať osobami, ktoré poznajú problematiku BOZP (predpisy, zásady bezpečnej práce, bezpečné pracovné postupy, existujúxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxé zariadenia, ak ich určí zamestnávateľ.
Na oboznamovanie, ktoré zamestnávateľ vykonáva vlastnými zamestnancami, nemusí aplikovať ustanovenix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len "vyhláška č. 356/2007 Z.z.").
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnia v oblasti ochrany práce (ďalej len "osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie") v zmysle § 27 a prílohy č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z.z. v rozsahu skupinx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxateľa oboznamovanie jeho zamestnancov a vedúcich zamestnancov, je povinná podľa § 27 ods. 13 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. vypracovať projekt výchxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrojektu musí byť v súlade s § 7 ods. 1 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. prispôsobená charakteru práce vzdelávanej skupiny zamestnancov alebo vedúcich zamesxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xPSVR SR č. 356/2007 Z.z.
K odseku 5 a 6
Zamestnávateľ musí obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia prispôsobiť charaktexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnanec musí byť oboznamovaný so všeobecnými poznatkami, ktoré sa tykajú celkovej BOZP a tiež špxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxia poznatkov o BOZP zamestnancovi v určitých časových intervaloch. Z toho dôvodu pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobená charxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xostupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom upraviť pravidelnosť opakovaného obxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxým sa ukladá kratší čas je napr. vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri staxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xxhlášky oboznamovanie osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov. Ide o nasledovné stavebné prxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
vykonávané z rebríka vo výške nad 5 m,
-
vykonávané pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.
Obsahom oboznamovania s prácami vo výšxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxx x x xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxti pádu a praktická príprava zamestnanca na jeho správne používanie. Pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m obsahom oboznamovania je aj spôsob zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri stavebných prácach,
Z hľadiska zaistenia BOZP na pracovisku je dôležitá povxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnej zmeny. Informuje o tom zodpovedná osoba a záznam o informované sa uvedie v stavebnom xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe na zverenom úseku s právomocou samostatne rozhodovať, najmä stavbyvedúci, majster a vedúci pracovnej skupiny.
Zamestnávateľ poskytuje potrebxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxojej práci. Účelom informovania je teda dať k dispozícii také informácie, ktoré pre daného zamestnanca majú zmysel a vypovedaciu hodnotu.
V odseku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxateľa.
K odseku 7
Odsek 7 je novým odsekom v zákone č. 124/2006 Z.z. Toto ustanovenie sa upravilo zákonom č. 154/2013 Z.z. z 23. mája 2013, ktorým sa xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013.
Podľa tohto ustanovenia oboznamovanie podľa § 7 zákona nemá vplyv nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa a pod. To znamená, že zamestnávateľ v rámci oboznamovania týchto osôb (s odbornou spôsobilosťou) postupuje ako u každého zamestnanca, čiže oboznamuxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podľa § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. je zamestnanec povinný obsluhovať pracovné prostriedky a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť všeobecne upravuje § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa prílohy č. 2 zákona. § 16 zákona upravuje platnosť oprávnenie na vykonávanie činnosti (preukaz, osvedčenie, doklad) na neurčitý čas s podmienxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odbornej spôsobilosti a preškoľovať tuto osobu inak ako to ustanovuje zákon. Ak zamestnávateľ pre tuto kategóriu zamestnancov vykonáva opakované škxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxm sa ukladá povinnosť týkajúca sa informovania zamestnancov a zástupcov zamestnancov (§ 11a Zákonníka práce) vrátane zástupcov zamestnancov pre bezxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP na konkrétnych pracoviskách. Zároveň informuje aj o opatrexxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov, zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zamxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach
K odseku 9
Týmto odsekom sa ukladá zamestnávateľovi, aby všexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxžbu a pracovnú zdravotnú službu, ako aj tým, ktorí úlohy týchto služieb vykonávajú na základe zmluvy - externým odborníkom alebo externým službám.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxe o chorobách zamestnancov, o ich práceneschopnosti a pod., aby odborní zamestnanci vykonávajúci pracovnú zdravotnú službu mohli hľadať odbornú súvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
KOMENTÁR
K odseku 1
Pod bezprostredným a vážnym ohrozením života alebo zdravia sa rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxie zdravia alebo aj života jeho zamestnancov (požiar, povodeň, únik plynu alebo inej nebezpečnej látky).
V takýchto situáciách je dôležitá pripraxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtiev a veľkosť rizika. Znamená to, že ešte pred vznikom krízovej situácie zamestnávateľ zabezpečí všetky prostriedky (materiálne, personálne, finaxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xi vyžaduje vzájomnú spoluprácu všetkých subjektov, ktorých sa týka. V tejto súvislosti musí zamestnávateľ pripraviť svojich zamestnancov tak, aby sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xen vzdelaný, informovaný a pripravený zamestnanec môže byť prínosom pre svojho zamestnávateľa v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxplývajúcich.
Ustanovením sa zamestnávateľovi výslovne určila povinnosť bezodkladne x xxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xdchod ohrozených zamestnancov a iných osôb z ohrozených priestorov do bezpečia.
Zákonom sa vymedzilo, že zamestnávateľ nesmie od zamestnancox xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxravia.
Organizácia prvej pomoci je v kompetencii zamestnávateľa. V prípade tiesňovej situácie, požiaru, záchranných prac, núdzovej evakuácie a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxéme na linke tiesňového volania 112. Zložky integrovaného záchranného systému sú určene na poskytovanie odbornej, zdravotnej, technickej a ďalšej pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtie pomoci.
Povinnosti zamestnávateľa upravené v tomto paragrafe úzko súvisia s povinnosťou zamestnanca ustanovenou v § 178 ods. 2 Zákonníka prácxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx škodu zodpovedá zamestnávateľ. Zamestnanec nemá zakročiť, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by ohrozil seba, ostatných zamestnancov alexx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávnený odmietnuť vykonať prácu, prerušiť prácu alebo opustiť pracovisko, ak to vyžadujú okolnosti. Okolnosť môže mať nielen objektívny charakter, axx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi.
Na základe tohto článku dohovoru nesmie zamestnávateľ posudzovať konanie zamestnanca vymedzene týmto ustanovením ani ak o porušenie pracovnex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávne predpisy
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxov nachádzajúcich sa v situácii, keď je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie.
Kontrolná činnosť
KOMENTÁR
Ustanovením xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných povinnosti od zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch zamestnávateľa.
Ide o povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať doxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxi práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Z časového hľadiska sa vyžaduje, aby kontroly boli vykonávané sústavnxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxvanie:
-
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP (podľa § 39 Zákonníka práce),
-
zásad bezpečnej a zdravie nepoškodzujúcej xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnosti, čo predovšetkým má zamestnávateľ kontrolovať. Ide o:
stav BOZP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení (úradné skúšky, odborné pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpinu zariadení, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobeným schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxv inšpekcie práce vyplýva, že pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky vyhradených technických zariadení je nevyhnutné predpisovať nielen technické, alx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýznamné postavenie v starostlivosti o BOZP a o bezpečnosť technických zariadení majú prevádzkovatelia týchto zariadení, osoby na obsluhu a opravu a rxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxáške MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. vyhradenými technickými zariadeniami (skupina A a B) sú:
Technické zariadenia tlakové skupiny A:
a)
vykurované xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xri tlaku 11) 0,05 MPa
1.
parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
2.
parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej xxxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
4.
parný kotol s menovitým množstvom vyrábaxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším akx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxezpečnostný súčin") je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxtný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrovky alebo výplne sa neodpočítava; Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna,
d)
tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovolenxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, ktorá obsahuje
1.
nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxmetre,
2.
nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxbo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), napríklax xxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,
2.
s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
f)
bezpečnostné príslušenstvo, ktoré:
1.
chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,
2.
zabxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxných hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
3.
zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xotla, napríklad na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vodxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
b)
pohyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx
-
osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
-
nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
-
nákladný výťah so zakázanou prepravou oxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxči a jeho presuvňa,
f)
pohyblivé schody a chodníky,
g)
lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,
h)
výsuvný rebrík s motorovým pohonom,
i)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxí na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x motorovým pohonom v:
-
hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlisko,
k)
zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
-
vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b)
zdvíhacie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny Bx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
d)
špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
-
zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x výškou zdvihu nad 2,7 m,
g)
regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Technické zariadenia elektrické skupiny A:
a)
technické zariadenie na výrobu elxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
c)
elektrická sieť striedavého xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosféricxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxmosférickej a statickej elektriny,
f)
elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred úxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxatickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariaxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxckej elektriny.
Technické zariadenia elektrické skupiny B
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätímx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,
b)
skladovanie plynu s najvyšším pracovným txxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxynov s výkonom nad 10 Nm3/h,
d)
zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakoxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
h)
spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 mW xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx
Technické zariadenia plynové skupiny B:
a)
výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
b)
skladovanie plynu s najvyšším pracovnýx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xlynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
d)
zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxcovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 mPa vrátane,
f)
znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 mPa vrátane s výkonox xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 mW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvanx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxx
Uvedená vyhláška upravuje aj lehoty vykonávania kontrol na technických zariadeniach tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových, a to úradnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxkovanou úradnou skúškou,
b)
skúškami u výrobcu technického zariadenia,
c)
odbornou prehliadkou a odbornou skúškou,
d)
revíziou elektrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
e)
kontrolou elektricxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu podľa § 20 až 24,
f)
inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Podľa § 9 ods. 2 citovanej vyhlášky kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10 k vyhláške, bezpečnosxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
-
po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena isxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v ustanovených lehotách.
VZOR - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia
 
I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx     x
x      xxxxx xxxxna č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.      I
I-------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxx
x 
 
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x Adresa:                                         I
I------------------------------------------------------------------------------------------I
I IČO: 00000000                                      I
I Prevádzka/ strxxxxxxxxxxxxxx                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxneho technika                           I
I Číslo osvedčenia revízneho technika: 000/0/2007 PZ A Ad,f,g1,g2,h.Bd,f,g1,g2g3,h1,h2   I
I Názov oprávnenej firmy:                                 I
I Adresa:                                         I
I Čísxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            x
x xxxx                                           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I
I 
Druh skúšky: Prevádzková revízia                             I
I------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xlakom 5 kPa a vykurovanie sociálnych miestnosti.       I
I------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x                                  x
x                                             x
x xxxxxxxx xxxx xxxx                                    x
x                                             x
x xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I
I Celkové hodnotenie zariadenia:                              I
I Zariadenie je zrealizované podľa PD a na základe odbornej prexxxxxxx xx xxxxxxxxx    x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Následná prehliadka: Odborná prehliadka Bg mesiac/3r Bh mesiac /1r            I
I Správa vyhotovená v 3 výtlačkoch Odborná skúška Bg mesiac/6x xx xxxxxxxxx        x
x                                             x
x                                             x 
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx                            x
x                                             x 
x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx                 x
x                                             x
x                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x          
x                                xxxxzny technik PZ    I
I                                             I
I Rozdeľovník: 2x užívateľ                                 I
I       1x revízny technik PZ 
                           I
I--------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x              xxxxxxxxx xxxáva č. ..... vzor 2                I
I------------------------------------------------------------------------------------------I
I 
Obsah správy:                                      I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxborná prehliadka PZ a plynových      I
I spotrebičov                                       I
I--------------------------------------------------------------------------------------xxxxx
x 
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx      x
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx               x
x xapojenie zariadenia: Na existujúce OPZ                         I
I Hlavný uzáver plynu/HUP/ odberného zariadenia GU/DN 0                  I
I Regulátor tlaku plynu: RTP výr. č. 00000000                       I
I NTL vxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x                  x
x xxxxxmer G-DN0 0 výr. č. 0000000                             I
I Regulátor tlaku plynu FAG 2 DN 32 Stav plynomeru: 000000,0 m3              I
I Armatúry: GK DN 50 pred a za plynomerom ks                        I
I GK DN32 pred a za RTx xxx xx xx                             x
x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx                             x
x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx                            x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx                                x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx000 výr. č. ...................         I
I------------------------------------------------------------------------------------------I
I B. Údajx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxnia a kontrola pomocou detektora plynu typu:               I
I a) penovým roztokom                                   I
I b) kontrola náteru plynového potrubia                          I
I c) kontrola prevádzkovej dokumentácie                          x
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
x xx xistené nedostatky, návrh opatrení a lehôt na odstránenie: Vykonávať pravidelné    I
I servisné kontroly podľa prevádzkového poriadku 1x ročne.                 x
x                                             x
x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx  x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx                                    x
x                                             x
x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxadkach a skúškach vykonaných na zariadení:          I
I                                             I
I Na odbernom plynovom zariadení bola vykonaná východisková revízia. XY 000/0/2007 PZ A  I
I Af,g1,g2,h.xxxxxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxj kotolne, umiestnenie a prístupnosť podľa normy:       I
I B/ Kontrola vetrania kotolne, prevedenie podlahy, stien stropu podľa STN:        I
I C/ Kontrola prístupx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx             x
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                            x
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx                x
x xx Kontrola náteru plynového potrubia:                          I
I H/ Kontrola dokumentácie plynofikácie:                          I
I 
Vyjadrenie o schopnosti ďalšej prevádzky:                        I
I "zariadenie je schopxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x0.00.000                     I
I Vyjadrenie OPO                                      I
I Odborné vyjadrenie: SPP                                 I
I Rozhodnutie povolenie stavby:                              I
I Oprávnenie montážnej firmy:                               I
I Osvedčenie o skúške zváračax                               x
x x x xxxx xxxxxxx                                     x
x xxxxxxxxx                                        x
x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x
x x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxb v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na    I
I zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
                    I
I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx       x
x                                             x
x             xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------        I
I                                             I
I             --------------------------------------------------        I
I                                             I
I             -----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx        x
x                                             x
x                                             x
x  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x     xxxxxxxxxxxxxx xx                   xxxxxxx xxxxxxx xx    x
xxxxxxx------------------------------------------------------------------------------------I
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxbornej skúške vyhradeného zariadenia elektrického nie je predpísaná žiadna šablóna úpravy, iba určité obsahové náležitosti, preto je aj tento vzor ixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxckej dokumentácii)
-
názov elektrického zariadenia:
-
typ elektrického zariadenia:
-
výrobné číslo, rok výroby:
-
identifikačné údxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
menovitý príkon elektrického zariadenia:
-
druh hlavného istenia v elektrickom zariadení (typ, prúdová hodnota, popis charakteristiky istixxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxadenie):
ELEKTRICKÉ OCHRANY A UMIESTNENIE KONTROLOVANÉHO ZARIADENIA
-
spôsob (druh) ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím (živých x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch viac elektrických zariadení rovnakého typu s ťažko prístupnými identifikačnými štítkami, a pod. Rovnako je potrebné presné vymedzenie kontrolovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxM TECHNIKOVI
-
dátum začatia prehliadky:
-
dátum ukončenia prehliadky:
x
xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxchnika špecialistu), ktorý vykonal predmetnú OaOS):
-
číslo osvedčenia revízneho technika:
-
číslo oprávnenia revízneho technika:
-
čxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx prehliadky a odbornej skúšky, schopné alebo neschopné bezpečnej prevádzky) 
 
                                             
                                -------------------------------------
                                    podpis revízneho technika
 
 
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza:   I
I (táto položka je veľmi citlivá na konkrétne podmienky, podľa nich sa určovanie vykonáva I
I s použitím rôxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I 
Farebné označenie elektrických vedení vo vyhotovení holými a izolovanými vodičmi:    I
I Vodiče PE:                                        I
I N:                                            I
I L (L2, L3, L+x xxxx                                   x
x xxxx                                           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxho funkčné časti:                       I
I (Základné členenie kontrolovaného zariadenia na funkčné časti. Revízia môže byť     I
I vykonávaná na jednotlivých týchto častiach pxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx                              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I
I Technický popis kontrolovaného elektrického zariadenia:                 I
I (technická charakteristika konštrukcie a prevádzxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x
x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 
x xxxxx xxxxxxxxxxxh)
Zhodnotenie skutkového stavu a jeho POROVNANIE so sprievodnou     I
I technickou dokumentáciou:                                I
I (Úkony spojené s vizuálnou prehliadkou zariadení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx  x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx     x
x xxxxxdáciou u dodávateľa alebo investora stavby alebo zariadení.) 
            I
I-------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Meranie izolačného odporu:                                I
I - medzi fázovými vodičmi a kostrou (krytom): Momega                   I
I - medzi fázovými vodičmi navzájom: Momega                        I
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx                   x
x x xxxxxxx x x xx xxxxxx                                 x
x x x xxx xxxxxx                                      x
x x x xxx xxxxxx                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------I
I 
Meranie impedancie vypínacej slučky                           I
I - kábel:                                         I
I - druh a menovitá hodnota istiacexx xxxxxx                        x
x x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x                     x
x x xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x                     x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxmä vo zvlášť nebezpečných priestoroch z    I
I hľadiska prevádzky elektrických inštalácii)                       I
I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx                  x
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xodivými časťami zariadení triedy I: Momega   I 
I-----------------------------------------------------------------------------------------xx
x 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx                                 x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x 
x xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx                               I
I - medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) - základná izolácia: kV/1min        I
I - medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) - zosilnená dvojitá izolácxxx xxxxxxx    x
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
 
I-------------------------------------------------------------------------------------xxxxxx
 
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx        x
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xapojenia, certifikáty,    I
I protokoly a výsledky z iných meraní, vyhlásenie zhody)                  I
I--------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I  Merací prístroj  I  Typ prístroja  I  Výrobca  I  Platnosť kalibrácie  I
I---------------------I-------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x          x       x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x          x       x             x
x---------------------I-------------------I-------------I-------------------------I
I           I          I       I             I
I---------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x          x       x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x          x       x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------I-------------------------I
I           I          I       I             I
I---------------------I-------------------I-------------I------------------xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiť kópie kalibračných listov, ich zoznam uviesť v prílohe tejto správy o OPaOS).
Vyhodnotenie vykonaných prehliadok a skúšok
A) Zoznam zistenýxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvlášť nebezpečnú situáciu
ZÁVER
(zhrnutie čiastkových výsledkov do stručného záverečného hodnotenia kontrolovaného zariadenia alebo objexxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxnosť a kvalitu vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického - napr. kalibračné protokoly použixxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxytových priestorov (ustanovenia § 13, § 14 a § 16 tohto zákona).
Podrobnosti ustanovené vyhláškou č. 508/2009 Z.z. sa v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na povahu činnosti aj na ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh, na organizátora dobrxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhuje aj na fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore. V rozsahu ustanovenom príslušnými ustaxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, na spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 13 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z., na zdravotnícke zariadenia podľa § 17 zákona xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrčené výrobky sú riešene nariadeniami vlády Slovenskej republiky alebo smernicami EÚ pre určené výrobky. Po uvedení určených výrobkov na trh alebo do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxchnickými zariadeniami, aj vyhradenými technickými zariadeniami.
V oblasti kontroly stavu technických zariadení vyhláška nadväzuje aj na ustaxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedkov. V zmysle tohto nariadenia vlády SR sa definujú prvé povinnosti pre zamestnávateľa na zabezpečenie vykonania kontroly pracovného prostriedku xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu a jeho správne fungovanie. Pracovným prostriedkom podľa tohto nariadenia vlády SR je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa prx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xreprava, oprava, prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia.
Podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštalácix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, revízny technik.
Vykonávanie kontrol pracovného prostriedku závisí aj od podmienok v ktorých sa používa. Podľa ustanovenia uvedeného narxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný zabezpečiť vykonanie:
-
praxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.
Citované nariadexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxzpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú.
Zároveň sa zamestnávateľovi ukladá povinnosť uchovávať záznamx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovného prostredia (faktormi pracovného prostredia fyzikálne, chemické a biologické činitele, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy ovplyvňujú alexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx5/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi (č. 45/2002 Z.z.).
Chemické faktory sú oblasťou, ktorá môže nepriaznivo vplývať na zxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxko ich vplyvu na zamestnancov,
-
vyžiadať si dodatočné informácie potrebné na posúdenie rizika od dodávateľa,
-
vypracovať posudok o riziku.
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatrenia pri práci s chemickými faktormi, opatrenia pri skladovaní jedovatých látok a prípravkov a odbornej spôsobilosti.
Zamestnávateľ sa musí zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktormi (účinnosť od 1. júna 2006 a ruší nariadenie vlády č. 46/2002 Z.z.).
Zamestnávateľ je povinný zisťovať druh, mieru a trvanie vystavenia zamxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x preventívnych technických a organizačných opatreniach, technických smerných hodnotách a expozičných hodnotách, informovaní orgánu na ochranu zdxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxm zamestnávateľ musí riešiť ochranu zdravia pri práci s azbestom pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko pôsobenia prachu z azbesxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxhol posúdiť riziko pre zdravie zamestnancov.
Bližšie podrobnosti o medzných technických smerných hodnotách vystavenia zamestnancov prachu z azxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtreniach na obmedzenie pôsobenia prachu z azbestu, o požiadavkách na meranie azbestu., náležitostiach plánu práce a o informovanosti zamestnancov a xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxx xxxyvom návykových látok (zák. č. 139/1998 Z.z. o omamných latkách, psychotropných latkách a prípravkoch v znení neskorších predpisov),
b)
dodržixxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov).
Podľa uvedeného zákona fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba sú povinné:
a)
vytvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nexxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
b)
zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona.
Kontrolu dodržiavania tohto zákona na pracoviskách sú oprávnené vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxúčenom pracovisku,
b)
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
iných ochranných opatrení.
Ak tieto skutočnosti neupravuje osobitný predpis, tak obsah, rozsah, intervaly, spôsob vykonania, prípadne aj zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxismi na zaistenie BOZP, a ktorý musí zohľadňovať prevádzkové podmienky v jeho organizácii.
Kontrolnú činnosť vykonávajú predovšetkým vedúci zamxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcie, pričom tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povixxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlovať prácu zamestnancov.
Zákonník práce v § 149 zveruje kontrolnú právomoc nad BOZP aj odborovému orgánu u zamestnávateľa, u ktorého je založená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnej činnosti majú aj bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, zástupca zamestnancov pre BOZP, orgány inšpekcie práce, verejného zxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pôsobnosti, bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, špecializovaní odborníci (napr. revízny technik) a zamestnanci.
Povxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxtnancoch osobitné miesto v kontrole zamestnávateľa majú autorizovaní bezpečnosti technici a bezpečnosti technici, ktorí vykonávajú nasledovné čixxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xontrolovať u zamestnávateľa stav BOZP majú aj zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť [§ 18 ods. 3 písm. a) tohto zákona], odborové orgány, ak u zamestxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 125/2006 Z.z.), verejného zdravotníctva (zák. č. 355/2007 Z.z.) prípadne ďalšie dozorné orgány (zák. č. 51/1988 Zb., zák. č. 73/1998 Zb.).
Na rixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa v spojitosti so zodpovednosťou za pracovný úraz (§ 196 Zákonníka práce).
Zasadne výsledky a závery kontrolnej činnosti majú byť tiež, ako späxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxĺbenie oboznamovania v oblasti BOZP, na zlepšenie riadiaceho systému ochrany práce a pod.
K odseku 2
Zákon jednoznačne vymedzil účel kontrolnej čxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx x xanskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe najmä v problematike vyhradených technických zariadení, odbornej spôsobilosti a výchovy a vxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
Podľa § 89 zákona č. 58/2014 Z.z. sa zrušili nasledovné právne predpisy, ktoré sa uplatňovali v oblasti banskej činxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 83/1982 Zb.,
-
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 84/1982 Zb. a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 485/199x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banskéhx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského baxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x34/1991 Zb., vyhlášky MH SR č. 77/1996 Z.z., vyhlášky MH SR č. 78/1996 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z.,
-
vyhláška MH SR č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xx xx xxx1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov v znení zákona č. 58/1998 Z.z.,
-
vyhláška MH SR č. 77/1996 Z.zx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie v znení zákona č. 58/1998 Z.z.,
-
§ x xx x xxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxzáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom (oznámenie č. 63/1994 Z.z.),
-
výnos Slovenského banského úraxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx x681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu (oznámenie č. 399/1990 Zb.)x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxavia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
nariadenie vlády č. 253/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom;
nariadenie vlxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a mutagénnymi faktormi
Judikatúra
Pokuta podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. za porušenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Práce na elektrických zariadeniach.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžo 207/2010
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zakotvená kooperácia zamestnancov a zamestnávateľa, na základe ktorej sa zamestnanci zúčastňujú plánovite a aktívne procesu zaisťovania BOZP. Účxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xresadzovať skutočne vykonávanie prevencie v tejto oblasti. Právo prerokúvať so zamestnávateľom podstatné otázky v oblasti BOZP im vyplýva z § 12 ods. x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx má tak právo vopred sa vyjadriť k zásadným otázkam v oblasti BOZP, o ktorých následne zamestnávateľ rozhoduje.
Zákon taxatívne vymedzuje skutočnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxúť primeraný čas (dostatočne dlhú dobu, ktorá však neohrozí chod organizácie) na vyjadrenie sa k nim.
Zamestnávateľ má možnosť výberu, či bude spolxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxancov zriadi ako svoj poradný orgán komisiu BOZP, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre BOZP a zástupcovia zamestnávateľa.
Spoluprácou zamexxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxestnoprávna).
Zákonom sa upravuje možnosť, aby uvedené subjekty mohli vopred vyjadriť; dať zreteľne najavo svoj názor ku všetkým preventívnym a oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, k výberu pracovných prostriedkov a technológii, k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, k celkoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa k základnému podnikovému dokumentu v tejto oblasti; ku koncepcii politiky BOZP a k programu jej realizácie.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Súxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxíkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) - Článok 6 ods. 3 písm. c) - c) zabezpečovať, aby plánovanie a zavádzanie nových technológií bolo predmetom konzxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa bezpečnosť a zdravie pracovníkov; - Článok 10 ods. 3 - 3. Zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia, aby pracovníci s osobitnými funkciami v oblasti bxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxi pre vykonávanie ich funkcií a v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou prístup k: - (a) vyhodnocovaniu rizík a ochranných opatrení uvedených v čxxxxx x xxx xxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxatrení, od inšpekčných radov a orgánov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia. - Článok 11 ods. 2 - 2. Pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkox x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxaxou alebo včas a vopred prekonzultujú so zamestnávateľom: - (a) akékoľvek opatrenie, ktoré môže podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdraviax x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxxx xomoci od kvalifikovaných služieb alebo osôb zvonku podniku a/alebo závodu podľa článku 7 (3), tam kde je to vhodné; - (e) plánovanie a organizáciu školexxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, t.j. rizikové práce zaradené orgánom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a súčasxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxj kategórie, môže zamestnávateľ zabezpečiť rekondičný pobyt za zákonom ustanovených podmienok. Rekondičným pobytom je aj rehabilitácia.
Podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Rizikovou prácou je práca zaradená do trexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xtorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na znížexxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
b)
práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného lxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia,
d)
práce vykonávané v kontrolovanxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxčnými opatreniami znížiť expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
b)
práce, ktoré podľa miery expozície jednxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xiziko poškodenia zdravia,
c)
práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxníctva rozhoduje o zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.
K xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xo nadobudnutia účinnosti zákona č. 154/2013 Z.z. do faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 3 bol zaradený aj hluk.
Podľa zákona č. 355/xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxračoval najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby. Hluk zo zariadení nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxk, aby sa zistilo, či úroveň hluku neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty.
Pracoviská, kde úroveň hluku prekročí najvyššiu prípustnú hodnotu mxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxí s cieľom obmedziť vystaveniu zamestnancov tomuto ohrozeniu,
-
informovať zamestnancov o prijatých opatreniach ktoré boli na zlepšenie prijatxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxbráciami,
-
viesť záznamy o výsledkoch merania hluku a vibrácií u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.
Nariadenie vlády SR č. 115/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe požiadavky na ochranu zdravia pred rizikom z vystavenia hluku a na predchádzanie tomuto riziku. V prílohe uvedeného nariadenia sú uvedené najvyššie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xednotlivých druhov činností podľa nárokov na duševné sústredenie. Nariadenie vlády platí od 1. júna 2006 a zároveň ruší nariadenie vlády č. 40/2002 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, po dohode so zástupcami zamestnancov, vrátane xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vypracuje obsah rekondičného pobytu. Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca pred jeho nástupom na rxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxz. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu. Absolvovaním individuálneho programu rekondičného pobytu sa má zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxivom pracovnom prostredí.
Podľa uvedenej vyhlášky rekondičný pobyt zabezpečuje individuálny režim na podporu zdravia zamestnanca a jeho účelom xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
c)
zvyšovanie celkovej odolnosti,
d)
zvyšovanie zdravotného uvedomenia,
e)
osvojenie si správnych postojov k ochrane zdravia pri prácix
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxbilitačné cvičenia, odborné inštruktáže, vodoliečebné a teploliečebné procedúry, plávanie, vhodný druh športu a pobyt v prírode. Rámcové programy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xx
Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie; ubytovanxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbytov menia nasledovne:
Návrat k právnej úprave tejto oblasti pred účinnosťou zákona č. 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.zx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxlosti zmena doby výkonu vybraného povolania, počtu odpracovaných rokov, počtu odpracovaných pracovných zmien zamestnanca a dĺžky rekondičného pobxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kategórie počas najmenej šiestich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej piatich rokoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xahrádza slovom "štyroch".
V pôvodnom texte 11 ods. 12 "Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za štyri roky, ak odpraxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxval najmenej 500 pracovných zmien." sa slovo "štyri" nahrádza slovom "tri", slová "najmenej 800" sa nahrádzajú slovami "najmenej 600" a slová "najmenxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty posxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnávateľ znáša aj zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ním (stravovanie a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciox xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu a rámcových programoch rekondičného pobytu
Zákonom sa upravuje preventívne opatrenie, ktorého účelom je predchádzať chorobám z povolania, t.j. pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkondičných pobytov zamestnancov vymedzujúcu podmienky na absolvovanie xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxvolania je charakteristické dlhodobejšie pôsobenie rizikovej práce na zdravie zamestnanca, ale v určitých prípadoch môže vzniknúť aj následkom jedxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxo dôvodu. V takom prípade zamestnávateľ musí predložiť dôkaz, že choroba z povolania vznikla výlučne z iných príčin nesúvisiacich s prácou (R 17/1975)x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx nadväzuje na § 146 a 148 Zákonníka práce, ktoré ustanovili všeobecne základne práva a povinnosti zamestnanca v oblasti ochrany práce. Podľa Zákonníkx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxnych), ktoré vyplývajú z práce, nim vykonávanej, vrátane ich účinkov na zdravie,
b)
opatreniach pred týmito nebezpečenstvami a ich účinkami na zdxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxsti pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti BOZP - má spolupracovať so zamestnávateľom, zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a s odborovou orxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxlosť je neoddeliteľnou súčasťou jeho kvalifikačných predpokladov Pri práci je povinný dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvania sa v práci zamestnanca, napríklad §§ 81, 82, 161, 174, 178, xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xk je na týchto rokovaniach potrebná účasť odborníkov príslušných pre danú problematiku, náklady s tým spojene v súlade s § 6 ods. 11 tohto zákona uhrádzx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxúsenosti, informácií a pod., dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Taxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxlade s § 81 písm. c) Zákonníka práce dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (podrobne vymexxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvota a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravne predpisy, predpisy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu, ak upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia. Predpismi na zaistenie BOZP sú podľa § 39 ods. 2 aj pravidla o BOZP vydané zamestnávateľom.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xariadenia vlády, vyhlášky a pod. bez ohľadu na to, či s nimi bol riadne oboznámený.
Povinnosť dodržiavať ostatné predpisy, pokyny na zaistenie BOZPx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xplatňovať v práci.
K odseku 2 písm. b)
Spolupráca zamestnávateľa, zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP ustanovená v tomto zákone má svoxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxnnosti na nich vykonávali len zamestnanci, ktorí majú odbornú spôsobilosť preukázanú osvedčením, preukazom alebo iným dokladom vydaným osobou opráxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxxm. e) a f) smernice Rady 89/391.
K odseku 2 písm. c)
Odsekom sa ustanovila základná podmienka na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon práce, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx bol riadne a preukázateľne oboznámený. V súlade s návodom na používanie musí obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látkx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilosti.
K odseku 2 písm. d)
Odsek upravuje vykonávanie činností a obsluhu pracovného prostriedku s vyšším rizikom podľa právnych predpisov a osxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxbo písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie tejto činnosti.
Táto požiadavka, aby oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxť, že nekvalifikovaná obsluha technických zariadení (napr. žeriavov, kotlov) a neodborne vykonávanie niektorých činnosti (napr. oprava výťahov, vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xieľom je zlepšenie BOZP v prevádzke.
Od 1. júla 2013 zákonom č. 154/2013 Z.z. v § 16 tohto zákona sa upravil inštitút dokladu - podľa § 16 ods. 1 písm. bx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
1.
strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladaxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa, kompresora,
-
osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to:
1.
samochodných rezačiek,
2.
obilných kombxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
3.
kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
4.
stabxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxe stromov a drevných sortimentov.
Podľa § 16 písm. c) ide o doklady o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx x) až g)
Upravujú sa základné spôsoby používania bezpečnostných a ochranných zariadení, používanie určeným spôsobom pridelené osobné ochranné praxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie.
Z aplikačnej praxe je známe, že tieto požiadavky nie sú často rešpektovane, čim dochádza k priamemu a vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx zo strany ich zamestnávateľa.
K odseku 2 písm. h) a j)
Ustanovené povinnosti sú v súlade s povinnosťami zamestnávateľa s ustanoveniami uvedenými v x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x x x xxxx x xxxxx xx tohto zákona. (zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxchnikmi alebo autorizovanými bezpečnostnými technikmi, zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnými inšpektorátmi práce alebo príslušnxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca a ak zamestnanec zisti, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamesxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx nemôže byť zamestnávateľom sankcionovaný podľa § 146 ods. 5 Zákonníka práce.
K odseku 2 písm. k) až m)
Zákon netoleruje konzumovanie iných návykovxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxnaní a neoznámil by to orgánom činným v trestnom konaní, vystavuje sa napr. vedúci zamestnanec riziku trestného stíhania za neoznámenie tejto skutočnxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxed vstupom na pracovisko. Aj napriek skutočnosti, že v zmysle interných predpisov považujú zamestnávatelia konzumovanie alkoholu na pracovisku alexx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxím si pracovných povinností predpokladá a toleruje sa.
Zákaz konzumovať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v praxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvných úloh alebo je s plnením týchto úloh zvyčajne spojené. Zamestnanec musí podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xerešpektovali podmienok zdravotného pobytu a programu môžu pre zamestnanca vyplynúť pracovnoprávne sankcie.
K odseku 3
Odchýlka zo zákazu tykaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi reprezentujúcich zamestnávateľa. Sú nimi ti, ktorí alkoholické nápoje primerane požívajú v rámci výkonu svojho povolania, napr. pri zisťovaní kvaxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxlogicky proces výroby alkoholických nápojov, degustátori. Sú nimi aj predstavitelia organizácii pri spoločenských podujatiach, na ktorých je výnixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxv sa primerane vzťahujú na aj na iné osoby.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxti viesť popri rôznych sankciách (náhrada škody, pokuta, trestná zodpovednosť) až k rozviazaniu pracovného pomeru.
K odseku 5
Ustanovením sa uprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšného riadiaceho manažmentu. Nástrojom je poskytnutie informácie o nich, čim sa problém dostane na riešenie k vedúcemu zamestnancovi; v prípade potrxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
§ 39 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov § 81 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších pxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxbitné nebezpečenstvo, mali prístup len pracovníci, ktorí boli primerane poučení. - Článok 11 ods. 6 - Zástupcovia pracovníkov musia mať možnosť predkxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxosť a ochranu zdravia ako aj o bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb dotknutých jeho konaním alebo povereniami v práci v súlade so školením a inštrukcixxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktoré sú v rozpore s týmito predpismi na príkaz zamestnávateľa. Zavinenie v tomto prípade vylúčené tým, že zamestnávateľ k takej to práce dal príkaz. Aj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxovi.
R 11/1976:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxvil rámcový rozsah podmienok BOZP pre pracovné priestory, technické zariadenia, pracovné prostriedky a pracovné postupy. V nadväznosti na § 4 tohto zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xostupy, ktoré sa používajú pri práci.
Nevyhnutnou súčasťou technickej dokumentácie sú požiadavky na zaistenie BOZP, pričom pri stavbách musí byť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí zodpovedať skutočnému stavu.
Stavby, ich súčasti a pracovné priestory možno užívať, pracovné prostriedky prevádzkovať a pracovné postupy použxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxnaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených:
-
osobitnými predpismix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x92/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xodmienky vykonávania kontrol a prehliadok.
Návod na bezpečné používanie musí zohľadňovať požiadavky právnych predpisov a ostatných predpisov nx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxhnické normy.
Vypracovanie a obsah technickej dokumentácie korešponduje s podmienkami ustanovenými v § 4 zákona č. 124/2006 Z.z., ktorých nositexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu musí byť technická dokumentácia. Obsahová naplň dokumentácie z hľadiska BOZP je v krajnom prípade predmetom požiadavky a posúdenia zo strany odberaxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého objektu, konštrukcie, pracovného prostriedku a pod. V dokumentácii musí byť zachytená zmena parametrov, zmeny ochranného zabezpečenia, používxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxežitá, okrem iného, aj z hľadiska zaisťovania BOZP pri opravách, úpravách, rekonštrukcii týchto prvkov pracovného procesu.
Zákon upravil podmiexxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxx xxxxx x predpismi na zaistenie BOZP, podmienkami určenými ich návrhárom alebo výrobcom,
2)
vykonanie kontrol, skúšok a údržby predpísaných právnymi prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xdseku 4
Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami na pracoviskách, komunikáciách a pod. upravujx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxách na pracovisko, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci obsahujú príslušné slovenské technické normy. Požiadavky na zaistenie BOZP na stavenisku, pri stavebných x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdavkách na stavenisko, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebnýcx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k ochrane zdravia pri práci je aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtriedkov a používaní pracovných postupov je aj nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Upravuje sa v ňom dozor pri práci, určenie zamesxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxie osôb vykonávajúcich stavebné práce na zverenom úseku s právomocou samostatne rozhodovať, najmä stavbyvedúci, majster a vedúci pracovnej skupinyx
xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsť stavby alebo jej okolie v dôsledku zhoršených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu konštrukcie, stroja, nástroja alebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé na pracovisku musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 1 a 2 tohto nariadenia a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovení v prílohách xx x xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xákona o BOZP nie je dotknutá.
Zamestnávateľ zabezpečí, aby označenie používané pred účinnosťou tohto nariadenia spĺňalo minimálne požiadavky uxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxximkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve (úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtových priestorov) sa vzťahujú aj ustanovenia § 14 a § 16 tohto zákona. Plnenie povinnosti v oblasti BOZP v bytovom dome sa upravili v záujme zaistenia bxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxahov a pod.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, povaly, vodorovné nosné a izolačné konšxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx spoločné užívanie, najmä kotolne, výťahy, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, komíny, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to ax x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xyty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x x xxxx x xákona č. 182/1993 Z. z rozumie miestnosť alebo súbor miestnosti, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločnx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx správu domu, ktorá je zapísaná v registri združení vedenom príslušným obvodným úradom.
Správca je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s ktorox xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxekty.
Ustanovenie sa nevzťahuje na bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskoršíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnej právnickej osoby a orientuje ich prevažne na vybrane úkony, ktoré tvoria overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, na kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkových, zdvíhacích, elektrických a plynových. Uvedené činností sa nedelia na jednotlivé činností, napr. len na technické zariadenia tlakové.
Opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia náxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxáške MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
V súčasnosti na Slovenskú vykonáva tieto činnosti päť oprávnených právnických osôb:
-
OPO-000001-06, Technická xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx E. I. C. Engineering inspection company s.r.o., Strojnícka 7826/9, 080 06 Prešov
-
OPO-0001/10, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (000573xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xdseku 2
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxom práce. Kompetenciu na vydávanie oprávnenia upravuje § 6 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxť uvedenú činnosť, ale len na základe splnenia požiadaviek uvedených v § 14 tohto zákona.
Činnosť oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na techxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
§ 49 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-
§ 39 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xámornej plavbe, § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z.z., zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí doklad o overení odborných vedomostí podľa odseku 1 písm. c) inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí.
K odseku 3
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxkonávať len právnická osoba, ktorá má vytvorene predpoklady a podmienky na ich vykonávanie a počas činnosti udržiava podmienky z hľadiska technickéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxk podľa zákona (názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa).
Právnická osoba musí preukázať aj to, že splna požiadavky podľa zákona. Okrem iného xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxienok na vydanie oprávnenia preveruje NIP pred vydaním oprávnenia. Inšpektorát práce preveruje plnenie podmienok počas platnosti oprávnenia podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oprávnená právnická osoba vykonáva ako tretia strana u objednávateľa napr. zamestnávateľa.
K odseku 4 až 6
Zákon upravil rozsah údajov uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxva na neurčitý čas. Vydanie oprávnenia na neurčitý čas platí od 1. júna 2010 podľa § 39c zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenie na overovanie plnenia požiadxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa nevzťahujú všeobecne predpisy o správnom konaní, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny porixxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xákon uložil oprávnenej právnickej osobe, aby po cely čas jej odbornej činnosti rešpektovala podmienky, ktoré platia na vydanie oprávnenia. V prípade xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x až 10 sa doplnili do pôvodného zákona č. 124/2006 Z.z. zákonom č. 154/2013 Z.z. od 1. júla 2013.
Nové znenie zákona upravuje ďalšie povinnosti pre oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaných oprávnení podľa § 15 tohto zákona na svojom webovom sídle.
Podľa § 15 ods. 1 tohto zákona oprávnenie sa vydáva na odborné prehliadky a odborné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom.
Zákonom sa upravujú aj požiadavky, za ktorých zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi technických zariadení.
K odseku 11
Zákon ustanovil povinnosť Národnému inšpektorátu práce zverejňovať a aktualizovať zoznam oprávnených práxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxrnetovej stránke NIP www.safework.gov.sk.
K odseku 12
Dôvod na úpravu tohto ustanovenia je odôvodnený z hľadiska bezpečnosti stavu technických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
x xx xx xx xxx xxx xxx xx
xxxisiace vnútroštátne právne predpisy
článok XXXII zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxky a odborné skúšky, opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidlx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových) a odborné prehliadky a odborné skúšky sa vykonávajú na vyhradených technických zariadeniach (tlakxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xprávnenia na výkon činnosti, uvedených v odseku 1, ktoré vydáva oprávnená právnická osoba, ktorej žiadateľ doručí písomnú žiadosť. V žiadosti o oprávxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
x
xx xxxxvorenú pracovnú zmluvu s najmenej jednou odborne spôsobilou osobou, ktorá bude danú činnosť vykonávať, tzn. nepostačuje mať s takým odborným zamestnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvania činnosti z hľadiska uvádzaných oblasti.
Ak budú tieto predpoklady preukázané a búdu splnene aj ďalšie požiadavky, vyplývajúce pre danú čxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xprávnená právnická osoba oprávnenie nevydá.
K odseku 5 a 6
Upravuje sa lehota, na ktorú sa oprávnenie oprávnenou právnickou osobou vydáva. Neurčixx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxinnosti uvedeného zákona sa oprávnenie vydávalo na päť rokov.
Ustanovenia obsahujú aj náležitosti oprávnenia a vymedzuje povinnosti držiteľa opxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxenie BOZP.
K odseku 7 a 8
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z.z. závažným porušením právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov] je, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti:
-
nezabezpečx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdravia pri práci alebo fungovanie týchto ochranných zariadení - (vzťahujú sa aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávatexxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvykoná nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia zamestnancov alebo umožní prístup zamestnancom, ktorí nie sx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxavia pri práci,
-
neposkytne zamestnancom, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
-
nedodrží zákaz orgánu inšpekcie práce (vzťahujú sa aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom), alebo
-
opakovane nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxikateľom a nie je zamestnávateľom).
Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za porušenie povinxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. od 1 000 € do 200 000 €.
Problematiku zániku živnostenského oprávnxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxnom č. 154/2013 Z.z.) povinnosť zamestnávateľovi oznámiť a dokladmi preukázať oprávnenej právnickej osobe zmenu dôležitých údajov na základe ktorýxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxíslušným inšpektorátom práce.
K odseku 11
Osobami vykonávajúcimi činností bez oprávnenia, len na základe dokladu o odbornej spôsobilosti uvedexx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx výťahov.
Podmienkou na udelenie živnosti je upravená v prílohe č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, skupina 202 (viazané živxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxienky, po ktorých splnení môže fyzická osoba obsluhovať niektoré pracovné prostriedky alebo vykonávať niektoré činnosti. Ide o obsluhu a činnosti, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxm na činnosť alebo preukazom na činnosť spojene s vykonávaním činnosti s vyšším rizikom.
K odseku 1
Ustanovenie vymedzuje činnosti fyzickej osoby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxavia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu, osvedčenia, dokladu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie alebo dokladu vydaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvedčenie alebo iný doklad.
Preukaz na obsluhu, osvedčenie na činnosť alebo doklad na činnosť na základe písomnej žiadosti vydáva, po absolvovaní oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxhto zákona) po overení vedomosti oprávnenou právnickou osobou alebo
-
fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie (§ 2x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxjú podmienky na vydanie preukazu, osvedčenia alebo iného dokladu. Od 1. januára 2014 treba okrem uvedených podmienok splniť ďalšiu podmienku, a to "zdxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti s predpísanými údajmi a priložením predpísaných dokladov.
K odseku 4
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxa č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z. posudzovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxka z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
a)
zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
b)
fyzxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxo inej fyzickej osoby, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis (napr. zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxvke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov lekárskym posuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovateľom určený lekár.
Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxurčitý čas je dodržania požiadaviek podľa § 16 ods. 11.
K odseku 6 až 8
Ak preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sú vyhotovené tak, žx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xzdelávanie uvedie tento xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxdčení alebo v doklade, je podmienkou ďalšej platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu po uvedených piatich rokoch.
K odseku 9 až 12
Ustanoveníx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxmi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kedy môže opätovné požiadať o vydanie odobratého preukazu alebo osvedčxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o inšpekcii práce vzťahuje režim správneho konania s jeho nástrojmi platnými pri vydávaní a korekcii vydaného rozhodnutia.
Požiadať o nový preuxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxje na doklad podľa odseku 1 písm. b) tohto zákona]. Tato doba by mala byť postačujúcou na doplnenie rozsahu a obsahu vedomosti z príslušnej oblasti činnoxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xstanovení upravujúcich prevádzku vyhradených technických zariadení podliehajúcich výkonu hlavného dozoru. Ide o zavŕšenie niekoľkoročnej snahy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxoru tým, že aj pre oblasť pôsobnosti orgánov hlavného dozoru sa stanovuje, že aj na tieto zariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o vyhradených technxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm na jeho základe (napr. v súčasnosti platný výnos MH SR č. 110/1138/1994 z 2. marca 1994 o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznyxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aj oprávnená právnická osoba s oprávnením vydaným Hlavným banským úradom na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení, činnosť ktoxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xlavného dozoru musela mať oprávnenie na celý rozsah vyhradených technických zariadení.
Zosúladila xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemá dostatočný rozsah pre revíziu. Upravili sa pojmy - odborná prehliadka a odborná skúška, pričom z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že revízixx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxám oznámiť obvodnému banskému úradu konanie úradnej skúšky, aby sa tak zaistila možnosť vykonania kontroly oprávnenej právnickej osobe.
Ustanovxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávať pre inú organizáciu, t.j. dodávateľsky.
Zákonom sa ukladá povinnosť organizáciám predložiť na obvodný banský úrad doklad o úradnej skúxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkej osoby, ako aj činnosť revíznych technikov a na základe zistení si mohol plánovať vykonávanie prehliadok v dozorovaných organizáciách.
Definuxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxborne spôsobilými osobami s osvedčením alebo preukazom, s ktorými má pracovnoprávny vzťah, alebo iný právny vzťah. Určené činnosti, napr. opravu, odxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxrnej spôsobilosti na obsluhu a na určené činnosti na vyhradených technických zariadeniach sa upravuje podľa všeobecného predpisu, t.j. vyhlášky MPSxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxvil aj živnostenský zákon nasledovne:
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202- Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodársxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx. č. I  Živnosť    I Preukaz spôsobilosti I   Poznámka      I  Zoznam I
I---------I------------------I-----------------------I-------------------------Ixxxxxxxxxxxx
x  xx  x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx   x      x
x     x xxxxxxxxxx    x xxxxx xxxxxxxxxx xx  x xx xxxxxxx xxx     x      x
x     x x xxxxxxx xxxxky I vykonávanie činnosti I o banskej činnosti,   I      I
I     I vyhradených   I alebo preukaz na   I výbušninách a o štátnej I      I
I     I technických   I vykonávanie činnosti I bxxxxxx xxxxxx x xxxxx x      x
x     x xxxxxxxxx    x            x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x      x
x     x         x            x             x      x
x     x         x            x xx xxx x xxxxxxx    x      x
x     x         x            x xxxxxxxxxx xxxxxx    x      x
x     x         x            x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-----------I
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxa z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária
KOMENTÁR
Keďže zákonom č. 470/2011 Z.z. (novela zákona č. 124/2006 Z.z.) boli s úxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxrovnania tieto pracovné úrazy pripočítané k registrovaným pracovným úrazom.
Podľa údajov NIP najproblematickejšou oblasťou z hľadiska vzniku pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxcovné úrazy prinášajú zamestnávateľom nemalé hospodárske straty a zamestnancom často aj veľkú ujmu na ich kvalite ďalšieho života, resp. aj celej rodxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxe zamestnancov, ale aj z hľadiska trvalo udržateľnej úspešnej ekonomiky podniku.
Pre vznik pracovného úrazu existujú určité príčiny. Tieto môžu vxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxmne ovplyvňujú jeho schopnosti v pracovnom procese - faktory prostredia. Sú to administratívne, fyzikálne a subjektívne faktory. Administratívne fxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcie práce, možnosti kariérneho rastu a pod. Fyzikálne faktory priamo pôsobia na výkon človeka - napr. teplota prostredia, hlučnosť, osvetlenie, znečxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxnanca kladú, tým je človek vystavený väčšiemu tlaku a môže skôr spôsobiť zlyhanie systému.
Z uvedených dôvodov pre výkon určitej činnosti u zamestnxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xamestnanca a vytvorenie vhodných podmienok, ktoré by ich motivovali k bezporuchovému výkonu pracovnej činnosti. Ak sa to nepodarí, dochádza k zlyhanxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prípravy zamestnancov,
-
nedodržaním pracovných postupov,
-
chvíľkovou nepozornosťou zamestnancov,
-
nedostatočnou motiváciou,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxteľa alebo jeho zlyhania, ako aj frekvenciu ich výskytu a na základe toho prijať opatrenie na zaistenie BOZP.
Medzi najčastejšie príčiny pracovnýcx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon,
-
ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné nebezpečné koxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, príp. komunikácie,
-
ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkácie,
-
odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení,
-
nepoužívanie (nesprávne používaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxušia,
-
nezistené príčiny.
Hlavným predpokladom úspešnej prevencie v oblasti pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdrxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxbili. Pomocou nich môže zamestnávateľ v rámci svojho podniku vykonávať potrebne rozbory stavu BOZP a pracovného prostredia, navrhovať a prijímať konxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxácu. Toto môžu vykonávať aj inštitúcie na štátnej a nadnárodnej úrovne.
Požiadavka na vedenie zoznamov pracovných úrazov, ktoré majú za následok pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx x d) smernice 89/391 aj v čl. 11 písm. c) a d) Dohovoru MOP č. 155 z roku 1981.
Zákon č. 124/2006 Z.z. je v súlade s Protokolom (rok 2002) k Dohovoru MOP o bxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxvaní a oznamovaní pracovných úrazov, chorôb z povolania, a ak je to vhodne aj nebezpečných udalosti, úrazov pri dochádzke do práce a prípadov s podozrenxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstnancom a ich zástupcom, za udržiavanie príslušných záznamov a ich využitie pri vykonávaní preventívnych opatrení, lehotu uchovávania záznamov akx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnému úradu.
Zákon sa vzťahuje aj na praktické vyučovanie žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, pričom sa vychádza zo skutočnosti, že praktixxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xracovný úraz. Nahlasovanie a vyšetrovanie školských úrazov by malo byť predmetom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx úraz je každý pracovný úraz, ktorý spôsobí smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastane smrť podľa lekárskeho posudku následkom tohto pracovného úrxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxacovnej spôsobilosti,
-
ochromenie údu,
-
strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
-
poškodenie dôležitého xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxrobe z povolania sa zamestnávateľ dozvie od príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pracovného lekára, iného lekára alebo zariadenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxistrácie a evidencie chorôb z povolania a ohrozenia chorobou z povolania bližšie upravuje vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxného úrazu ani pojem služobného úrazu. Na účely tohto zákona sa pri pracovnom úraze a služobnom úraze odkazuje na ich vymedzenie v Zákonníku práce a v osxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxacovných úloh alebo v priamej súvislosti s nim nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Podľa ods. 1 Zákonnxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxnníka práce pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.
Pojem služobný úraz je upravený pre jednotlivé katexxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
-
§ 164 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením praxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxnníka práce chorobou z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Obdobne je choroba z povolania vymedzená vo vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zoznam chorôb z povolania uvedený v jeho prílohe č. 1 (zoznam obsahuje celkom 47 chorôb z povolxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xozname, ale je uznané za chorobu z povolania).
Problematiku závažných priemyselných havárií upravuje zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xko je poškodený, ak bol priamym účastníkom alebo svedkom danej udalosti a
-
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xredpisom organizácie upravil systém ohlasovania udalosti podľa odseku 1. Ide o určenie komu a ako zamestnanec či iná osoba udalosť ohlási.
Komplexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbný (napr. zákon č. 400/2009 Z.z., zákon č. 73/1998 Z.z.) alebo iný úraz,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxžným pracovným úrazom sa rozumie pracovný úraz, ktorého následkom je smrť alebo ťažká ujma na zdraví zamestnanca vymedzená v § 3 písm. l) tohto zákona v xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxosti v minimálnej dĺžke 42 dní, keďže nevypovedal o reálnej závažnosti pracovného úrazu.
K odseku 3
Ustanovením sa upravuje povinnosť zamestnávaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxe základom pri vyšetrovaní príčin vzniku danej udalosti a ďalších súvisiacich okolnosti. Ak zamestnávateľ vykoná ochranné opatrenia na ochranu živoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxetických médií, sprístupnenie komunikácie k poškodenému zamestnancovi a jeho vyslobodenie alebo prevencii so zreteľom na iné osoby, napr. na zabránxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxej stavebnej konštrukcie alebo inej konštrukcie - môže zmeniť miesto vzniku udalosti.
Miesto vzniku udalosti sa môže zmeniť pri zabránení veľkej hxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. miesta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxntácia ma význam pre príslušné štátne organy a pripadne ako dôkazový materiál v prípade sudu. Vyhotovenie danej dokumentácie ma byt v korektnom a vieroxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvajúca viac ako tri kalendárne dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu.
Ustanovením sa ukladá povinnosť zamestnxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxola spôsobená pracovná neschopnosť. Evidujú sa úrazy u ktorých pracovná neschopnosť nepresiahla tri kalendárne dni, a to z dôvodov keď aj zdanlivo malx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxť alebo mu spôsobí otravu krvi a zamestnávateľ bude musieť dodatočne spísať záznam o pracovnom úrazu. Povinnosť vyšetriť príčiny a okolnosti vzniku úrxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx zamestnávateľa k prekontrolovaniu rizikovosti a prijatí efektívnejších preventívnych opatrení.
K odseku 4 písm. a)
Ustanovením sa vyžaduje, axx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxc zdravotne schopný, keďže on môže poskytnúť informácie o udalosti a o súvisiacich okolnostiach a je aj tou priamou stranou udalosti, ktorá je poškodenxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxnikol, ktorý by okrem iného mal predstavovať záruku nestranného a korektného vyšetrovania udalosti,
-
autorizovaného bezpečnostného technikax xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxia a prijatia potrebných primeraných nápravných opatrení proti opakovaniu sa podobných udalosti.
Podľa § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z.z. sx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoréx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pracovných úloh alebo služobných úloh a pre odvracanie škody hroziacej zamestnávateľovi,
-
fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 č. 461/2003 Z.z. utxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxľa ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. je vysvetlené v ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z.; v priamej súvislosti so splnením pracovných úloh alebo služobných úlxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxdá povinnosť zamestnávateľovi spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze. Tento záznam je vyjadrením formálnej stránky registrovania pracovnéxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx06 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. Vyhláška je v súlade s Metodikou európskej štatistiky pracovných úrazov Exxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Vysvetlivky k záznamu o registrovanom pracovnom úraze a vysvetlivky k vypĺňaniu údajov mxxxxxx xx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx obsahuje nevyhnutné identifikátory zamestnávateľa a poškodeného zamestnanca, opis priebehu deja udalosti, identifikovanie porušených predpisoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxa, vyjadrenia poškodeného zamestnanca, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a príslušného vedúceho zamestnanca a štatistické údaje slúžiace pre Exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxestnávateľa a organy inšpekcie práce a príslušné dozorné orgány vyplýva rad povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov oznámxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxť potrebné opatrenia, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x iného zamestnávateľa - (na jeho pracovisku).
Zamestnanec, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je povinxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xohto zákona, napríklad štatutárny orgán zamestnávateľa, v priestoroch ktorého udalosť vznikla.
Povinnosťou zamestnávateľa, ak v jeho priestorxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxlivo zistiť príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu, pričom rešpektuje ustanovene podmienky, aby sa na zisťovaní zúčastňoval poškodený zamestnxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxpečnostný technik,
-
spísať podklad obsahujúci príslušné údaje - ide o tie údaje, ktoré doň na základe vyšetrovania udalosti zisti tento zamestnáxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxškodený zamestnanec v pracovnom pomere alebo služobnom vzťahu,
-
navrhnúť a vykonať v priestoroch vo svojej pôsobnosti opatrenia na zamedzenie vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xracovnom pomere, povinný:
-
prijať a vykonať vo svojej pôsobnosti opatrenia potrebné na predchádzanie podobným pracovným úrazom, ktoré možno vykxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý spísal podľa výsledkov šetrenia zamestnávateľ, u ktorého sa úraz stal,
-
informovať svojho príslušného zástupcu zamestnancov, svoj príslušnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxu podľa odseku 8,
-
uchovávať záznam o registrovanom úraze v lehote podľa odseku 12.
K odseku 7 až 9
Zamestnávateľovi je uložená povinnosť vixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxie chorobou z povolania), ktorá môže byť využitá na vykonávanie analýz a rozborov a v prípade pracovného úrazu aj na vykonanie príslušných opatrení, ak xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtrovaný pracovný úraz. Je však nevyhnutne, aby zamestnávateľ primerane, v zmysle prijatia a vykonania nápravných opatrení, reagoval aj na ďalšie mimxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxánenie ich opakovania sa aj v prípade nebezpečnej udalosti, pracovného úrazu, iného úrazu ako pracovného, chorôb z povolania a ohrozenia chorobou z poxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x9 tohto zákona).
K odseku 10
Od 1. júla 2013 mení sa pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti lehota písomného oznamovania závažného pracovnéxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxť na základe:
1.
povolenia (podľa § 11 tohto zákona) alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxníckej praxe (podľa § 10 tohto zákona), alebo
-
fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na záklxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanix xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alebo vážneho ochorenia podľa § 3 písm. l).
K odseku 11 a 12
Zákonom sa uložila povinnosť širokému okruhu subjektov, ktoré majú možnosť dozvedieť sa x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxa a pod.), tak urobili oni. Oznámenie má obsahovať dostatočne údaje o príslušnom poškodenom zamestnancovi a zamestnávateľovi, u ktorého k udalosti doxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolaxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí č. 155 z roku 1981 - Článok 11 písm. c) a d) x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxstnenými ústavmi alebo osobami a vypracúvať každoročne štatistiky o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, d) vykonávať vyšetrovanie v prípadoxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxné dni; - Článok 9 ods. 1 písm. d) - d) v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou vyhotovuje pre príslušné orgány správy o pracovných úrazoch, ktoré uxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu vo veci udelenia pokuty za porušenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. ktoré bolo zistené u žalobcu pri vyšetrovaní príčin vzniku závažného pxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxje spoluprácu, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v oblasti BOZP medzi viacerými zamestnávateľmi alebo fyzickými osobami, ktoré sú podnxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamestnávateľov alebo podnikajúcich fyzických osôb, ak plnia pracovné úlohy na jednom spoločnom pracovisku alebo vzájomné tak blízko, že výkon prác xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx prác na jednom pracovisku, kde vykonávajú činnosť viaceré osoby, je potrebne zabezpečiť súčinnosť a náležitú spoluprácu týchto osôb napr. dodávateľxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxi, zlá nadväznosť pracovných úkonov a úloh, nevykonanie preventívnych a ochranných opatrení, môže viesť k vzniku aj smrteľných úrazov.
x xxxxxx xx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxnávateľov je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
Dohody xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxah za vykonanie potrebných pracovných podmienok a za prípravu a vykonanie preventívnych a ochranných opatrení. Uzavreté dohody majú obsahovať otázkx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxa zdrojov ohrozenia, otázky vstupu a pohybu zamestnancov a cudzích osôb na spoločných pracoviskách, udržiavania poriadku a pod.
Za nesplnenie tejxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadisxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnosxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxsť stavbyvedúceho.
Koordinácia zahŕňa uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek BOZP, uplatňovanie príslušných požiadaviek takx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxvenisku, opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Ustanovxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxh oblasti BOZP.
Povinnosť informovania zamestnancov o otázkach BOZP a predovšetkým o opatreniach prijatých na poskytnutie prvej pomoci, záchranxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxie prípadným mimoriadnym udalostiam a eliminovanie ich následkov.
K odseku x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnosť sa ukladá, ak ide o pracovisko v pôsobnosti fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorom sa búdu dodávateľským spôsobom vykonávať práce citované v uxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vzťahuje tak na objednávateľa prác, ako aj na dodávateľa prác, implicitne z nej vyplýva aj povinnosť pracovisko zhodnotiť z hľadiska akceptovania prexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnej osoby, aby dodržiavali podmienky na zaistenie BOZP ustanovene aj osobitným právnym predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxečnosti a zdravia pri práci na časovo a lokalitne meniacich sa staveniskách.
Toto nariadenie upravuje požiadavky, ktoré sa týkajú zaistenia BOZP v xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe vykonať na stavbe počas jej užívania, napríklad na prípravu podkladov, na koordináciu činnosti na stavenisku, na vybavenie staveniska.
Na účely xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie stavexxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxane jej technického a technologického vybavenia už v projektovej dokumentácii stavby, musí byť tento zákon aj v súlade so stavebným zákonom.
Projexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxä tie skutočnosti, ktože sú v rozpore s požiadavkami na zaistenie BOZP. Odborne stanovisko odovzdá stavebníkovi, ktorý by mal zistene nedostatky odstxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx/2006 Z.z. o inšpekcii práce uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci povoľovacieho a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xákonom upravená organizácia starostlivosti o BOZP pri návrhu stavby, počas jej výstavby (inšpekčne aktivity inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxsiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxti na výkon niektorých pracovných činností;
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavexxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xam, kde niekoľko podnikov pôsobí na tom istom pracovisku, zamestnávatelia spolupracujú pri realizovaní ustanovení o bezpečnosti, ochrane zdravia a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xavzájom a informujú aj svojich príslušných pracovníkov a/alebo zástupcov pracovníkov o týchto rizikách. - Článok 10 ods. 2 - 2. Zamestnávateľ vykoná pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdŕžali v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou primerané informácie, týkajúce sa bodov uvedených v odseku 1 (a) a (b), ktoré majú byť poskytovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xracovisku, výberu pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, prerokovávať so zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xa BOZP zodpovedá zamestnávateľ, je ťažké dosiahnuť zodpovedajúci pokrok bez aktívnej účasti zamestnancov. Na zabezpečenie efektívnej spolupráce bxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xrístup pri riešení otázok v tejto oblasti vo vnútri organizácie ako aj navonok, pri spolupráci s inými zamestnávateľmi, pri spoločných prácach a prácaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxx xx xxxlupráca zamestnávateľov a zamestnancov, resp. ich zástupcov, základným prvkom organizačných a iných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xdravia musia pracovnici a/alebo ich zástupcovia v podniku prispievať prostredníctvom vyváženej účasti k tomu, aby sa prijímali potrebne preventívnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxupcov zamestnancov pre BOZP (v § 7 ods. 5 tohto zákona bola zavedená legislatívna skratka "zástupca zamestnancov pre bezpečnosť"). Inštitút zástupcx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnci, ktorí sú do tejto funkcie ustanovení, plnia zákonom vymenované špecifické oprávnenia popri plnení svojich pracovných povinností vyplývajúcicx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxí BOZP. Tato ujma však rovnako nesmie vzniknúť ani odborným zamestnancom povereným plnením úloh pri zaisťovaní BOZP napríklad bezpečnostným technikxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podľa § 11a Zákonníka práce aj zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ich ochranu upravuje aj § 240 Zákonníka práce. Upravujú sa otázky súvisiace s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxeku 1
xxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxx
x
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnovať, navrhnúť, zvoliť) proti jeho volí,
-
inštitút zástupcu zamestnancov nie je limitovaný minimálnym počtom zamestnancov, od ktorého sa tentx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxpečnosť.
Každý zamestnanec ma podľa § 12 ods. 1 tohto zákona všeobecne právo (ale nie povinnosť využiť toto oprávnenie) so zamestnávateľom prexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdníctvom tohto zástupcu, ktorý ma na hodnotenie a riešenie problematiky aj určite odborne poznatky. Zákon neupravuje možnosť odvolania zástupcu zamxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxlo byť písomné, keďže aj súhlas s návrhom alebo zvolením bol vyjadrený písomnou formou.
K odseku 2
Ustanovením sa upravila horná hranica počtu zamexxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svojich predstaviteľov si zvolia na zastupovanie vo veciach BOZP.
V prílohe č. 1 k zákonu je uvedený zoznam činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých mxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xodľa tohto zákona sa na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností. Uvedené činnosti upravuje vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomických činností, do ktorého je zaradený zamestnávateľ. Ak je činnosť zamestnávateľa sa nachádza v prílohe č. 1 tohto zákona, tak na jedného zástxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxedajúce dosiahnutým výsledkom v starostlivosti o BOZP vyjadrené ukazovateľmi pracovnej úrazovosti. Pri určovaní počtu zamestnancov pripadajúcicx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ktorí sú do tejto funkcie ustanovení, plnia zákonom vymedzene špecifické oprávnenia popri plnení svojich normálnych pracovných povinnosti vyplývxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxzáciu príslušných úloh, ktoré ma vykonávať v rámci svojho postavenia.
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxa byť v súlade s jeho účelom, ma byť vymedzená okruhom ako aj obsahom pracovných činnosti zamestnancov, ktorých zastupuje a z toho vyplývajúcich pracovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxných postupoch atď.
Zamestnávateľ je povinný umožniť zástupcovi zamestnancov vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom a nerobiť mu prekážky.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxňovali na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok, a to § 229 ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
K odseku 3 písm. a)
Odsekom sa ustanovuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, Zákonníka práce a iných predpisov súvisiacej s problematikou ochrany života a zdravia zamestnancov a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xríslušnému inšpektorátu prace alebo príslušnému organu dozoru - zákon neupravuje lehoty vykonávania kontrol, formu ich zápisu. Je to na každom zamesxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xre bezpečnosť pravo vyžadovať od zamestnávateľa všetky informácie ovplyvňujúce problematiku BOZP. Ide o pracovné prostriedky, pracovné postupy, txxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxborovou organizáciou, zamestnaneckou radou na odborne posúdenie týchto otázok prizvať po súhlase zamestnávateľa aj expertov, ktorí nie sú zamestnaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obchodného tajomstva podľa § 17 OBZ.
K odseku 3 písm. c) a d)
Ustanovením sa opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxené len čiastočne, môže zástupca zamestnancov pre bezpečnosť sa obrátiť na miestny príslušný inšpektorát práce podľa zákona č. 125/2006 Z.z. alebo nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxve v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z.z. alebo zákona č. 200/1998 Z.z.
K odseku 3 písm. e) a f)
Ustanovenie upravuje oprávnenie zástxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxávateľa a vo veľkej miere - pozitívne vplýva na zaistenie BOZP na pracoviskách zamestnávateľa.
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť sa zúčastňujxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxších udalosti podľa § 17, ktoré vznikli u zamestnávateľa a prijímaní nápravných opatrení,
-
na meraní a hodnotení faktorov pracovného prostrediax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxa č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od zamestnávatxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxedkladať pripomienky a návrhy týmto organom pri výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa, čim môžu naplniť svoje poslanie aj prostrednícxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xožadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol a plnení uložených opatrení.
Oprávnenie predkladať svoje pripomienky inšpekčnémx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovenia inšpektor práce je povinný informovať o výsledku inšpekcie práce vykonanej u kontrolovaného zamestnávateľa, v prípade zistenia nedostatkov xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx x
xxxxx xxxxvil postup zamestnávateľa, ak v organizácii nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť. V takom prípade činnosti, ktoré je oprávnený robxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxrny organ zamestnávateľa ma vyhodnotiť pozitíva a negatíva takého riešenia a pozitívne motivoval zamestnancov, aby boli ochotní formou zástupcov zaxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxosti so záujmami firmy, z ktorej okrem iného, vyplýva snaha presadiť svoju firmu v konkurenčnom prostredí, skvalitniť svoju prácu v prospech firmy.
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsah tento zákon naznačuje. Týka sa to najmä o ich vyškolenie, či už priamo u zamestnávateľa, alebo u oprávnených osôb na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 txxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxce, ktorú nim zastupovaní zamestnanci vykonávajú.
Ustanovením sa ukladá zamestnávateľom povinnosť vytvoriť zástupcom zamestnancov pre bezpečxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxostriedkov (prístup k telefónu, k internetu), k odbornej literatúre a predpisom, o umožnenie diskutovať so zamestnancami, ktorých zastupuje, o zabexxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť na plnenie úloh podľa § 10 ods. 3 tohto zákona pracovné voľno v primeranom rozsxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xkladá povinnosť sprístupniť zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť na svojich pracoviskách s uvedením pracoviska, na ktorom zástupca zamestxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xontaktovať vo veciach BOZP. Toto sprístupnenie má zodpovedať zvyklostiam v organizácii; najlepším spôsobom je písomná forma.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch činností;
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon SNR č. 51/xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxru zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) - Článok 11 ods. 1 Konzultácie a účasť pracovníkov - 1. Zamestnávatexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxravia pri práci. - Toto predpokladá: - konzultácie s pracujúcimi, - právo pracovníkov a/alebo ich zástupcov podávať návrhy, - vyváženú účasť v súlade s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvníkov majú právo žiadať zamestnávateľa o vykonanie primeraných opatrení a predkladať mu návrhy na zmiernenie ohrozenia pracovníkov a/alebo odstráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ochranu zdravia pracovníkov primerané pracovné voľno bez straty na mzde a poskytnúť im potrebné prostriedky na uplatnenie ich práv a funkcií vyplývajxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx na úrad zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ak považujú vykonané opatrenia a prostriedky poskytnuté zamestnávateľom za neprimeranx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xávštev príslušného úradu. - Čl. 12 ods. 3 - 3. Zástupcovia pracovníkov s osobitnými úlohami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov majú prxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxávateľa. Komisia, ktorú tvoria zástupcovia xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvanie a udržiavanie uspokojivého štandardu BOZP.
Komisia je tak mechanizmom na zlepšenie a uľahčenie konzultácii a uplatňovanie rozvoja v oblastx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komisiu - svoj poradný orgán. Komisia, ktorú je povinný vytvoriť zamestnávateľ, ak zamestnáva viac ako sto zamestnancov, nemá rozhodovaciu právomocx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxasti prevencie a ochrany bezpečnosti a zdravia, napr. zamestnanci bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik, revízny technik a pod.), pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxtorých prípadoch môže to byť aj odborník inej organizácie.
Zamestnávateľ určuje zloženie a počty členov komisie, postavenia a fungovania komisie x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxdpovedal konkrétnym potrebám a podmienkam organizácie vo väzbe na charakter prevádzky, druh práce, strojne vybavenie, riziká.
Zákon upravuje aj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxmi komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre BOZP.
Príklad Štatútu komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
                     Čxx xx
        xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
 
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxené 
a uplatňované záujmy zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má 
komisia nepárny počet členov a skladá sa napr. zo 4 zástupcov xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 
xtorých pracovná činnosť sa zaoberá plnením úloh na úseku starostlivosti zamestnancov o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 
Zástupcovia zamestnaxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxpečnosť je možné 
len s písomným súhlasom zamestnanca.
 
                    Čl. II.
                  Pôsobnosť komisie
 
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je poradným orgánom zaxxxxxxxxxxxx x xxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xx xxxxxxcov zamestnancov menuje na základe odporúčania a podnetov zamestnancov, 
ktorí sú xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
                    xxx xxxx
                  xxxxxxx xxxxxxx
 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti riadenia, 
kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo je zamerané na:
a) zabezpečenie a vykonanie jednotlivých revízxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
  x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxipomienky alebo podnety zástupcov zamestnancov ohľadné pracovného prostredia, technického 
  stavu budov a zariadení,
d) rozpočet finančných prostrxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
  x xxxxx
 
xxxxxx x xxxxxxxx xomisie je pravidelné hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti, chorôb 
z povolania, havárií technických zariadení a ostatných otázok bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxxx 
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxhranou zdravia pri práci (vstupné školenia zamestnancov, 
periodické školenia, organizácia prvej pomoci pri úrazoch, zákazu fajčenia a požitia alkoxxxx xx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 
x xxxxxx
 
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xôže vyžiadať od zamestnávateľa potrebné doklady 
a nevyhnutné informácie, ako aj prizvať ďalších zodpovedných zamestnancov alebo vedúcich 
zamestnaxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
 
                      xxx xxx
                  xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnia a v prípade potreby upozorňuje 
  zodpovedných zamestnancov na ich neplnenie.
 
2. Informuje riaditeľa o rozhodujúcich problémoch a otázkach v činnosxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxeobecne záväzný právny 
  predpis.
 
4. Zvoláva zasadnutie komisie.
 
                      Čl. V.
                  Činnosť tajomníka komisie
 
Na návrh predsedu komisie BOZP komisia zvolí tajomníxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxrebnú agendu.
3. Zodpovedá za včasné vyhotovenie a podpísanie zápisnice z rokovania komisie.
 
                      Čl. VI.
                   Záverečné ustanovenie
 
Komisia bezpečnosti a ochxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx
 
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 20..... 
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989)
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. V súlade s uvedenou úpravou sa v § 21 zákona č. 124/2006 Z.z. spresňujú ustanovenia súvisiace so zriadením a činnosťou bezpečnostnotechnickej služxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxosti dôjde. Povinnosťou zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia je:
-
vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť proxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxp pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
-
na účel prvej pomoci vybaviť pracoviská xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxie prvej pomoci.
Zákonom sa upravujú preventívne a ochranné služby na organizovanie a vykonávanie odborných úloh pri zaisťovaní BOZP je zamestxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxo a odborne služby súvisiace s organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní BOZP.
Zákon podrobne upravil problematiku ich zriadeniax xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x x x
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxkytované zamestnávateľovi.
Zároveň sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa vykonávať preventívne a ochranne služby tak, že zamestnávateľovi uxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtnancov), aby títo vykonávali preventívne a ochranne služby.
Počet odborných zamestnancov súvisí s viacerými činiteľmi, ktoré sú podmienene chaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xj realizovať najmä od veľkosť podniku, charakteru zabezpečovaných činnosti, zložitosti a rozsahu technologických zariadení a pracovných procesovx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxánku počet pracovníkov určených na vykonávanie ochranných a preventívnych úloh v podniku - musí byť dostatočný na zabezpečenie organizácie ochrannýxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x celom podniku a/alebo závode.
Zákonom sa upravil inštitút bezpečnostnotechnickej služby.
K odseku 4 a 5
Povinnosť zmluvne dohodnúť vykonávaxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxbo s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby musí zamestnávateľ splniť vtedy, ak so zreteľom na podmienky citxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxužby možno takto zabezpečiť úplne, ak zamestnávateľ nemá žiadneho vlastného odborného zamestnanca, alebo čiastočne, ak tak len doplňuje nedostatočxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhľadom na obmedzený rozsah problémov v danom odbore.
K odseku 6 a 7
Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť príslušným dokladom, naprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xsobou, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osobou pri výkone preventívnej a ochrannej služby sa môže uskutočňovať napr. pri:
-
zabezpečovaní pxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. u zamestnancov v lesnom hospodárstve očkovanie proti kliešťovej encefalitíde,
-
určovaní profesie pre účely rekondičných pobytov a ich náplň,
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
-
výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov v problematike vplyvu práce, pracovných podmxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxé sa používajú pri práci a môžu ohroziť zdravie atď.),
-
vykonávaní spoločnej previerky na pracovisku aspoň jedenkrát ročne.
V súlade so smexxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxi BOZP a zodpovednosť zamestnávateľa za BOZP nie sú dotknute zabezpečovaním úloh v tejto oblasti bezpečnostnotechnickou službou, a to ani v prípade, ax xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxické služby, či už sú vykonávané odbornými zamestnancami, vnútornými službami zamestnávateľa alebo externými službami, či externými odbornými zamxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxe aj s príslušnými odbornými útvarmi zamestnávateľa. Aj zamestnávateľ a zamestnanci majú informovať autorizovaného bezpečnostného technika, bezpxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxúcich sa práce, pracovného prostredia a BOZP, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov.
K odseku 8 a 9
Ustanovením sa upravil predpoklad vykonxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxvnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby sa nevyžaduje, ak výkon tejto činnosti je určený pre vlastného zamestnávateľa.
Prevádzkovanie bexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov je viazanou živnosťou.
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov).
Osobitná podmienka
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xivnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak.
Viazané živnosti sú živnosti uvedenx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxtechnickej služby sú uvedené v SKUPINE 214 - Ostatné, bod 62. prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb., ktorými sú:
-
oprávnenie na činnosť alebo
-
osvxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxemca o podnikanie na prevádzkovanie viazanej živnosti musí získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Uvedené oprávnenie vydáva miestne príslušxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xodľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xprávny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.
V prípade podniku zahraničnej osoby všexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxj zložky podniku.
Požiadavky na ohlásenie viazanej živnosti nájdete na webovej stránke: http://www.minv.sk
K odseku 10 až 15
Ustanovujú sa poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxným obsahom,
-
zaplatenie správneho poplatku,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx vydávajú na neurčitý čas, pričom ich evidenciu vedie Národný inšpektorát práce.
Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby zanxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí (živnostenský zákon).
Podľa § 57 ods. 1 citovaného zákona živnostenské oprávnenie zaniká:
-
smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokrxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxávnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
-
uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
-
rozhodnutím živnoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
-
dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal koxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
Zákon č. 455/1991 Zb. upravuje aj inštitút pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
Pozastavenie xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxkona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 204/2014 Z.z.
Podľa uvedeného paragrafu žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu sa podávx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
alebo
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ax xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxálny tím zdravotníckych pracovníkov podľa § 30a ods. 6, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
2.
povolenie nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých odborných činností.
Podľa ods. 3, ak žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podáva fyzická osoba alebo založená právxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c)
vyhlásenie, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xx výkon lekárskych preventívnych prehliadok xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxadosti podľa odsekov 2 a 3 je aj:
a)
vyhlásenie o tom, že žiadateľ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu bude pri vykonávaní odborných činností vo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 4, a fyzickej osobe alebo zalxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xracovnú zdravotnú službu,
b)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj miesto podnxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbu, obchodné meno, právnu formu a sídlo.
Podľa ods. 6 fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a úradu verejného zdravotníctva písomne predloží do 30 dní od získania živnostenského oprávnenia doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. d) prvéhx xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu odoberie, ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len "držiteľ oprávnenia na pracovnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlužbu ďalej odoberie, ak fyzická osoba alebo držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu požiada o odobratie oprávnenia na pracovnú zdravotnú slxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podľa odsekov 8 a 9,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa oprávnenej na výxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xeprevoditeľné.
Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na pracovnú zdravotnú xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu; to sa nevzťahuje na oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu odobraté:
a)
za nepxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoba uvedená v § 30a ods. 4 písm. b) až d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby, musí písomne úradu verejného zdravotníctva ohxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby [§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)]. K ohláseniu predloží kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx
xxxx xxxxxxxxx zdravotníctva v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, vykoná výmaz z dôvodu opakovaného neplxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xtoré xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnnosti pracovnej zdravotnej služby,
b)
po výmaze právnickej osoby z obchodného registra,
c)
po zániku živnostenského oprávnenia,
d)
po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxbo odseku 15 písm. d), môže opätovne ohlásiť začatie svojej činnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa výmazu z evidencie.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x. 204/2014 Z.z.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxerné služby alebo osoby, nezbavuje ho to zodpovednosti v tejto oblasti. - Článok 7 ods. 1 - Ochranné a preventívne služby - 1. S rešpektovaním povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxikami z práce v podniku a/alebo v závode. - Článok 7 ods. 2 - 2. Určení pracovníci nemôžu byť žiadnym spôsobom znevýhodnení z dôvodu ich činností, ktoré súxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaného personálu v podniku a/alebo v závode, zamestnávateľ si najíma kvalifikované externé služby alebo osoby. - Článok 7 ods. 5 - 5. Vo všetkxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx mať potrebné schopnosti a potrebné osobné a profesionálne prostriedky, - počet určených pracovníkov a externých služieb alebo osôb, s ktorými sa konzxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xhľadom na nebezpečenstvá, ktorým sú pracovníci vystavení a na ich rozloženie v celom podniku a/alebo závode. - Článok 7 ods. 6 - 6. Za ochranu a prevenciu xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxivé služby vo vnútri alebo mimo podniku a/alebo závodu. Pracovník (pracovníci) a/alebo agentúra (agentúry) musia v prípade potreby spolupracovať. - xxxxxx x xxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxdpokladu, že je kvalifikovaný, môže osobne prevziať zodpovednosť za opatrenia uvedené v odsek 1.
Judikatúra
http://csdle.lex.unict.it/doxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu kráľovstvu.
Žaloba o nesplnenie povinnosti.
Zlyhanie jedného členského štátu na splnenie povinnosti - Smernica 89/391/EHS - Opatrenia na podpoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxechnická služba
KOMENTÁR
Podľa § 147 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ okrem iného povinný zabezpečiť vhodný systém na riadenie BOxxx x x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxné plnenie preventívnych a ochranných opatrení v oblasti BOZP (minimálne počty odborných pracovníkov určuje príloha č. 1a).
Podľa § 147 Zákonníka xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a manažérov, nevyhnutne patria aj odborníci v oblasti BOZP s zameraním aj na bezpečnosť technických xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxdne a výrazné prispieva k bezporuchovej prevádzke, k minimalizovaniu vzniku pracovných úrazov a strát spôsobených pracovnými úrazmi. Teda v konečnox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
V rámci zaisťovania BOZP bezpečnostnotechnická služba zabezpečuje u zamestnávateľa realizáciu príslušných preventívnych. ochranných a odboxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnancami (aj podľa § 7 ods. 4 Zákonníka práce - prevažujúci predmet činnosti najmä zamestnancami v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahux xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxostnotechnickej služby podľa tohto zákona nie je v rozpore s požiadavkami kladenými na preventívne a ochranne služby podľa čl. 7 smernice 89/391.
K oxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poradenské služby najmä pri zisťovaní nedostatkov, ich odstraňovaní a realizácií opatrení, ktoré majú predovšetkým preventívny charakter a sú zamexxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmerane plní aj úlohy ustanovené pre pracovnú zdravotnú službu. Výnimkou sú úlohy, ktoré plní výlučne pracovná zdravotná služba (napr. vzdelávanie zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
K odseku 2 až 4
Ustanovením sa ukladá povinnosť zamestnávateľovi pri určovaní jedného alebo viacerých bezpečnostných technikov alebo autorizovxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcesov, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.
Zamestnávateľ určuje minimálny počet bezpečnostných technxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx13 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamexxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností nie je uvedený v prílohe č. 1.
Uvedený počet bezpečnostných technikov a autorizovaných technických podľa zákona umožňuje plnohodnotne vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxch bezpečnostných technikov zodpovedajúcej plnému pracovnému úväzku možno zmluvne dohodnúť výkon úloh bezpečnostnotechnickej služby s vonkajšímx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxení zákona č. 58/2014 Z.z.) sa upravuje postavenie banského bezpečnostného technika.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Hlavný banský úrxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
Banský bezpečnostný technik vykonáva činnosť podľa nasledovných kódov štatistickej klasifikácie ekonxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I  05  I  I 
ťažba uhlia a lignitu                 I
I---------I----I-------------------------------------------------------I
I  
06
  I  I 
ťažba ropy a zemného plynu              I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  
xx
  x  x 
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I  08
  I  I 
Iná ťažba a dobývanie                 I
I---------I----I-----------------------------------------------xxxxxxxxx
x  xx
 
 x  x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx x
xpôsob zabezpečovania výkonu preventívnych a ochranných úloh osobne zamestnávateľom je v súlade s čl. 7 ods. 7 smernice 89/391.
Nevhodná kumulácia xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxon preto ustanovil možné kumulovanie funkcie bezpečnostného technika s obdobnými pracovnými pozíciami, napríklad z oblasti ochrany pred požiarmi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsobne na svojich pracoviskách (zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxvnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
Podmienky na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov sú uvedené vo vyhláške čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostných technikov
Rozsah výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov, obsahuje najmä:
Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x)
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c)
zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov v znení neskorších predpisov,
d)
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
2.
bezpečnosť a ochranx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxsolvovaní špecifickej odbornej prípravy".
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx externé služby alebo osoby, nezbavuje ho to zodpovednosti v tejto oblasti. - Článok 7 ods. 7 - 7. Vzhľadom na charakter činností a veľkosť podnikov môžu čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxrenia uvedené v odsek 1.
Bezpečnostný technik
KOMENTÁR
Predpokladom na získanie osvedčenia je preukázanie odborných vedomostí, zxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Podmienkou platnosti osvedčenia je absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie bezpečnostného technika je neplatné, ak neobsahuje potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Ďalšom podmienkou platnosti je prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxon ustanovil základné podmienky odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika. Podrobnosti v tejto oblasti, ako sú minimálny obsah a rozsah vzdeláxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxzsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, v vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchoxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdľa uvedenej vyhlášky. Národný inšpektorát práce schvaľuje tieto projekty v súlade s § 27 tohto zákona a § 6 ods. 1 písm. d) druhy bod zákona č. 125/2006 Zxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xnšpektorátom práce.
Záujem o štúdium študijných programov zameraných na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má svoje spoločenské opodxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Konštantína Filozofa v Nitre. Na týchto univerzitách sú absolventi študijných programov zameraných na BOZP pripravovaní stať sa vysokokvalifikovaxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxe je zriedkavosťou nájsť predmety z BOZP aj v iných študijných programoch s technickým, prírodovedným alebo učiteľským zameraním. Zaraďovanie problxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xre oblasť BOZP, je vyjadrením významu a dôležitosti problematiky BOZP, ktorú univerzity prikladajú poznaniu základov BOZP ich absolventmi, vo vzťahx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxého členské štáty definujú potrebné schopnosti a spôsobilostí, ktoré musia mať určení pracovnici.
K odseku 2
Týmto predpisom je vyhláška MPSVR SR xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.
K odseku 3 až 5
Podmienky na výchovu a vzdelávanix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxy a vzdelávania bezpečnostných technikov, obsahuje najmä:
Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. a všeobecné predpisx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizáxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia rizík a hodnotenia rizík,
c)
bezpečnosti technických zariadení a vybraných oblastí bezpečnosti určených výrobkov,
d)
havarijného plánu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
g)
úrazového poistenia a odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania.
2.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci a v strojárskom priemysle.
x xxxxxx x xx x
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxti činnosti, ak je záujem dotyčnej fyzickej osoby aj naďalej vykonávať činnosti bezpečnostného technika. Náklady na vykonanie novej skúšky, vo výške xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxuje (posudzuje):
-
riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov z hľadiska fyzikálnych, chemických, biologických a psychických nebezpečenstiev, u zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxčiny pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií), porúch technických zariadení a chorôb z povolania.
Zabezpečuje (koordinuje) s príslxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxnych lekárskych prehliadok,
-
vypracovanie zoznamu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), vrátane špecifikácix xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxk technických zariadení a odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení a ich vykonávanie,
-
vypracovanie záznamox x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxzborov úrazov, prevádzkových nehôd (havárií), porúch technických zariadení, priemyselných otráv, chorôb z povolania a ohrozeniach chorobou z povoxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxZP na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo miestnych pravidlách a pokynoch na zaixxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
-
vypracovanie harmonogramu odstraňovania zistených nedostatkov pri preberaní a uvádzaní do prevádzky nových technológií, priestorov, strojov x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxv BOZP vedúcich a ostatných zamestnancov,
-
vypracovávaní návrhu na zaradenie pracovnej činnosti do rizikových prác,
-
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzaných prác a pracovísk tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, prác spojených so špecifickým rizikom pre tehotxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxrojov a zariadení, pracovného prostredia a pracovných priestorov z hľadiska bezpečnosti práce, technických zariadení a ustanovených pracovných poxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtrení investičného charakteru do plánu údržby a opráv a do kolektívnych zmlúv.
Kontroluje:
-
dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri poxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxroje, materiály, pracovné pomôcky), pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizáciu práce, aby neohrozovali BOZP,
-
dodržiavanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxkých predpisov, príkazov a pokynov a oboznamovanie zamestnancov s nimi,
-
stav budov, pracovného prostredia, strojov a zariadení, dopravných cixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, zváranie, niektoré druhy montážnych prác),
-
vykonávanie vstupných a periodických lekárskych prehliadok,
-
používanie ochranných zariaxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancoxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxického zariadenia a zacvičené,
-
poverenie xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxrne spôsobilé osoby,
-
či zamestnávateľ zabezpečuje, aby zaškoľovaní zamestnanci vykonávali na technických zariadeniach len takú činnosť, ktoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xohodu medzi zamestnávateľmi, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, určenie rozsahu zodpovednosti na vytvorenie podmienok BOZP xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxmestnávateľa, ako aj pre ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.
Predkladá zamestnávateľovi:
-
pravidelné informácie o stave a výxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviskách,
-
návrhy na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci,
-
návrhy a podklady na vyprxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxami zamestnancov pre bezpečnosť a s pracovnou zdravotnou službou,
-
s inšpekciou práce (príslušným inšpektorátom práce, s orgánmi na ochranu zdrxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prípadoch, keď evidencia nie je vedená odbornými zamestnancami,
-
evidenciu pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxriadení,
-
ďalšie doklady a dokumentáciu.
Ohlasuje príslušným orgánom:
-
vznik registrovaných pracovných úrazov, bezprostrednej hrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podroxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti;
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov
Súvisiace európske xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxv. ES L 183, 29.6.1989) - Článok 7 ods. 8 - 8. Členské štáty definujú potrebné schopnosti a spôsobilosti uvedené v odseku 5. - Môžu určiť dostatočný počet uxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxah úloh bezpečnostného technika (pozn. rozsah úloh je uvedený v § 23). Rozdiel je v tom, že autorizovaný bezpečnostný technik samostatne vykonáva úlohx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch činností je uvedený v prílohe xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Autorizovaným bezpečnostným technikom môže byť:
1)
bezpečnostný texxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skúšobnou komisiou ustanovenou Národným inšpektorátom práce,
2)
osoba vykonávajúca odborne činnosti v štátnej správe na úseku BOZP najmenex xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxika.
Autorizovaný bezpečnostný technik sa preukazuje osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika.
Zákon ukladá splnenie podmiexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxdom je originál, notárom overená kopia alebo kopia uvedeného dokladu.
Zákon ustanovuje zloženie skúšobnej komisie (najmenej jeden autorizovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx konania skúšky, ako aj aké znalosti a schopnosti musí preukázať žiadateľ na úspešné vykonanie skúšky a získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnosxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxke (www.ip.gov.sk alebo www.safework.gov.sk), kde okrem iného uverejňuje aj podmienky vydania osvedčení.
Príklad z praxe
Otázka
Aký poplatok muxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxkona 124/2006 Z.z. je Národný inšpektorát práce povinný bezplatne vydať autorizovanému bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie autorizovanéhx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie autorizovaného bezpečnostného technika.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Judikatúra
Rozsudok Najvyššieho sudu SR vo veci žiadosti o vydanie oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
"Aj keď formu dokladov predkladaných v žiadosti o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného tecxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčitú skutočnosť. Všeobecné sa hodnovernosť dosiahnutého vzdelania, osvedčenia a potvrdenia určitej skutočnosti preukazuje originálom dokladu, oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xokladov. Bez splnenia zákonných požiadaviek a predloženia zákonom požadovaných dokladov nemôže teda orgán rozhodujúci o vydaní osvedčenia autorizxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxujú všetky požadované údaje."
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžo 144/2010
Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xodmienok, ktoré sú ustanovené pre špecialistov poskytujúcich zamestnávateľovi odborné poradenské služby.
Ak inšpektor práce pri výkone inšpekxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxs. 2 písm. j) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z. návrh na začatie správneho konania o odobratí osvedčenia.
Kompetentným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxvinný bez zbytočného odkladu informovať o odobratí osvedčenia právnickú osobu, ktorá vydala predmetné osvedčenie. Osvedčenie autorizovaného bezpxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx má príslušný orgán inšpekcie práce povinnosť (nie oprávnenie) odobrať osvedčenie bezpečnostnému technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo autorizovaného bezpečnostného technika) vykonáva sám zamestnávateľ alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx predpisy na ochranu života a zdravia pri práci sú predpisy hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopraxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxaviu škodlivými látkami, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
Zákon týmto ustanovením motivuje korektný výkon odborných činnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej prácx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov
(Zrušený zákonom č. 204/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. augusta 2014)2)
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (89/391/EHS), Dohovoru MOP č. 161 z roku 1985 o zdravotníckych službách pri práci a Odporúčania MOP č. 1xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxtíve SR obsiahnutá aj v aproximačných nariadeniach vlády SR, ktorými sa transponovali do slovenského právneho poriadku smernice Rady, ktoré obsahujx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxdy SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hlukx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk)),
-
Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxernica Rady 2002/44/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxnej manipulácii s bremenami (Smernica Rady 90/269/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenamxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxých požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z.xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia)),
-
Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (Smernica Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikamx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z. (Smernica EP a Rady 2004/37/ES o ochrane pracxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci (Smernica Rady 83/477/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi práci (Smernica EP a Rady 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci).
Rámcovo xxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxtného dohovoru.
Zamestnávateľ je v záujme zaistenia BOZP povinný podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z.z. zabezpečiť vykonávanie zdravotnxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to požiada zamestnanec.
Zxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxednocovania legislatívy (zákon č. 124/2006 Z.z. a zákon č. 355/2007 Z.z.). Činnosti vykonávané v rámci pracovnej zdravotnej služby tvoria xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxťami úradov verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru pri ochrane zdravia zamestnancov. Preto v záujme zjednocovania a sprehľxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov je upravená diferencovane podľa miery zdravotného rizika vyplývajúxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2 § 30a zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxčný počet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to lekára so špecialxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxného technika, alebo
2.
minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 6 § 30a pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx,
c)
zabezpečiť vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností (§ 30d).
Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx 4 môže zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s:
a)
fyzickou osobou - podnikateľom alebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxáce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie,
b)
fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxcovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxe zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,
c)
fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, alebo právnickou osoboxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxorý je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu 34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxáva iné fyzické osoby a je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom 34e) alebo fyzickou osobou-podnikateľom alebo právxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx 5 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby tvxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxa, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxx07 Z.z.; vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len v jednom tíme pracovnej zdravotnej služby.
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxsťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
-
hodnotí faktory pracovného prostredia a sxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxísk a pracovných miest,
-
technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
-
ochrane a kladnom ovplyvňovaní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxje sa:
-
na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxa, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
-
na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie a
-
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtných služieb v SR. Funkčnosť celého systému pracovnej zdravotnej služby možno zabezpečiť len aktívnou kooperáciou odborníkov pracovnej zdravotnex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxľovi v podobe práceschopnosti, spokojnosti a produktivite jeho zamestnancov.
Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej službyx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxu od 1. augusta 2014.
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xko nástroj s mnohostranným vplyvom na rozvoj osobnosti a spolupôsobenie pri formovaní jej všetkých stránok vrátane postoja k bezpečnosti a ochrane zdxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxredia aj správanie sa pracujúcich na pracovisku, je neoddeliteľnou súčasťou kvalifikácie všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pracovnú pozíciu uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvky na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce dodávateľským spôsobom na účely zabezpečenia kvalitného a odborného poskytovania txxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxm banským úradom), ako sú odborná spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia alebo odborného zástupcu a školiteľa, náležitostí žiadosti a vzorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxrmovanie pozitívneho vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je v súlade s čl. 14 Dohovoru MOP o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom pxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxleným súborom vedomostí, schopností, zručností a postojov vedúcich ku správaniu zameranému na vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sú obmedzxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxštitucionálneho hľadiska sa proces vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci začína už v predškolských zariadeniach, pokračuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe človeka vo všetkých obdobiach jeho života, predovšetkým pracovného. Preto výchova a vzdelávanie na úseku bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci naxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxovení je zvýraznená potreba prehlbovania poznatkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a metódy prevencie rizík v prípade rekvalifikácie, ktorxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžňujúcou pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti. Iná vhodná činnosť je činnosť zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxkytovaných v rámci prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa aj oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xredpokladom toho, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne a v pracovnom procese sa správal v súlade s pracovnou zmluvou alebo niektorou z dohôd o prácxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx prácu vykonávanú týmto zamestnancom.
Zamestnávateľ realizuje výchovu a vzdelávanie zamestnancov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx špecifickými školeniami, kurzami, praktickým zácvikom a podobne.
Ak na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa vykonávajú práce zamestnanxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxvu a vzdelávanie, t.j. zabezpečiť, aby dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxať, ale zároveň aj organizovať fyzická osoba alebo právnická osoba. Organizovaním sa rozumie proces usporadúvania, ktorého cieľom je zaistiť realizxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxností (špecializácia).
Na účely zabezpečenia vysokej odbornej úrovne výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce ustanovuje tento zákon podmixxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm vydaným príslušným orgánom. Kompetentným orgánom na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je NIP alebo orgán dozoru v zmysle zákona č. 51/1988 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxu a vzdelávanie rozdelené na skupiny 01 až 10 sú predmetom prílohy č. 2 k tomuto zákonu. V rámci uvedených skupín je výchova a vzdelávanie rozdelená na jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sú ustanovené dve výnimky, týka sa to strednej a vysokej školy.
V roku 2010 MŠ SR po dohode s MPSVR SR v súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona č. 596/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrickýcx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.).
Podľa usmernenia stredná odborná škola so študixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx0 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 2 k tomuto zákonu) - ide o oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 tohto zákona, ktoré vykonáva zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zaxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx oboznamovania bol prispôsobený charakteru práce vykonávanej zamestnancami.
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany prácx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x) prílohy č. 1a tohto zákona (v zmysle § 16 ods. 8 tohto zákona),
-
bezpečnostných technikov podľa § 23 ods. 6 tohto zákona,
-
autorizovaných bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti, môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba.
Požiadavky ustanxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, alebo ide o školiteľa určeného právnickou osobou. Odborná spôsobilosť školiteľa sa posudzuje vo vzťahu k jednotlivým témam uvedeným v učebnom pláne xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxená ako téma vo vzorovom projekte. Odborná prax školiteľa sa nespája s jeho lektorskou praxou.
Zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxajú niektoré zákony, doplnil do tohto ustanovenia inštruktora (tento pojem bol doteraz používaný napr. v STN). Inštruktorom je fyzická osoba, ktorá sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxmenej tri roky a lektorskú spôsobilosť.
Ak je žiadateľom o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie právnická osoba, musí mať na vykonávanie alexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsobilosti a najmenej jedného školiteľa, ktorý spĺňa taxatívne vymedzené podmienky v § 27 ods. 4 písm. a) druhý bod tohto zákona.
K odseku 5
Odborná sxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie alebo iným dokladom overení odborných vedomostí vydxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmpetencií alebo lektorskou činnosťou. Lektorská spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí zákona č. 315/2012 Z.z., alebo iným dokladom, ktorý tento zákon presne nešpecifikuje.
K odseku 6
Ak fyzická osoba ako žiadateľ o vydanie oprávnenxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxa, tzv. odborný zástupca. V prípade právnickej osoby je ustanovená povinnosť mať vždy odborného zástupcu, ktorý je osobou zodpovednou za odborné vykoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpĺňa taxatívne vymedzené požiadavky. Podrobnosti sú konkretizované v prílohách č. 2 až 11 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z.z.
K odseku 7 a 8
Zákonodaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na to aby NIP alebo obvodný banský úrad vydal fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenie v rozsahu príslušnej činnosti. Žiadosť musí mať písomnú xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu a vzdelávanie. Toto ustanovenie bolo viackrát doplnené o nové doklady, resp. niektoré doklady boli spresnené v súlade s požiadavkami aplikačxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná vykonávať výchovné a vzdelávacie aktivity v súlade s vypracovaným vzorovým projektom.
Zákon čx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxké, prístrojové a iné vybavenie je dostačujúce na výkon určitej vzdelávacej aktivity.
Novelou tohto zákona realizovanou zákonom č. 154/2013 Z.z. xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxiteľa v činnosti, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie. Podmienkou je vydanie dokladu zamestnávateľom alebo odberateľom služieb.
K odseku 10
Zákonxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxelávaciu a výchovnú činnosť. V tejto súvislosti sa ustanovuje povinnosť aktualizovať údaje uvedené vo vzorovom projekte výchovy a vzdelávania, keďžx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx inšpektorátu práce zmenu ďalších podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané. Tieto zmeny preukazuje predložením príslušxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxhého bodu zákona č. 125/2006 Z.z. kompetencii NIP (okrem NIP vydáva oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce aj obvodný banský úradxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxávny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, ako aj všetky doložené skutočnosti v podobe prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxacovné zmluvy odborných zástupcov), NIP vyzve v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku žiadateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví NIP ako správny orgán konanie o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xákon explicitne ustanovuje lehotu na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie NIP do 60 dní od podania žiadosti.
K odseku 12
Tento zákon vymedzuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxlávanie s obmedzenou dobou platnosti na päť rokov. Novela tohto zákona vykonaná zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxdené skutočnosti bolo do tohto zákona doplnené xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.
K odseku 13
Ustanovujú sa základné povinnosti pre osobu oprávnenú na vxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxch aktivít v oblasti ochrany práce.
Jednou z elementárnych povinností, na ktoré treba upozorniť, je povinnosť nielen vypracovať vzorový projekt vxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti (doplnené poslednou novelou tohto zákona). Zároveň musí osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie spĺňať po celú dobu svojej činnosti podmienky usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxa vydalo v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) tohto zákona MPSVR SR vyhlášku č. 356/2007 Z.z., ktorej účelom je vymedziť podrobxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa upravuje aj podrobnosti o vedení dokumentácie z výchovnej a vzdelávacej aktivity a súčasne prehľadnou formou upravuje a zjednocuje požiadavky na ovxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe jednotlivé činnosti ustanovuje odborného zástupcu.
Poslednou novelou tohto zákona vykonanou zákonom č. 154/2013 Z.z. sa spresnila povinnosť xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaxatívne vymedzených údajov, ktoré musia byť obsahom príslušnej evidencie.
K odseku 14
Zákonodarca definuje podmienky, po splnení ktorých má NIx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxenia § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona č. 125/2006 Z.z. Dodržiavanie rozsahu a podmienok oprávnení na výchovu a vzdelávanie (okrem toho aj osvedčexx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor práce v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnený podať návrh na zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxhovu a vzdelávanie v rozsahu tej istej činnosti počas jedného roka.
K odseku 16 až 18
V súlade s poznatkami z aplikačnej praxe sa ustanovujú dôvody záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxku platnosti ďalších oprávnení upravených týmto zákonom (oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxla ohlasovaciu povinnosť pre držiteľa oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Ohlasovacia povinnosť spočíva v tom, že držiteľ oprávnenia na výchovu a vzxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xsobných údajov, ak je držiteľom oprávnenia fyzická osoba,
-
názvu, sídla alebo právnej formy, ak je držiteľom oprávnenia právnická osoba.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xráce. Zoznam vydaných a odobratých oprávnení zverejňuje na svojej webovej stránke s nasledujúcou štruktúrou údajov:
-
meno/firma (IČO),
-
adxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce používať úradnú pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky pri vydávaní preukazov, osvedčení alexx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 63/1993 Z.z. štátny znak používajú štátom určené osoby podľa osobitných predpisov.
Predmetný zákon v tomto ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
V uvedených zákonoch je explicitne ustanovená kompxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky.
Tento zákon a ani vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. neustanovujú, že osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 tohto zákona je vo svojej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xísm. j) tohto zákona uvádza odtlačok pečiatky školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Tento zákon však expxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxlávanie v oblasti ochrany práce nie je oprávnená používať pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 63/1993 Z.z., keďže nie je x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxad uložiť právnickej osobe za porušenie § 3 ods. 4 až 6 zákona č. 63/1993 Z.z. pokutu až do výšky 6 638 €.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov;
zákon č. 154/2013 xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
K odseku 1
NIP zriaďuje akreditačnú komisiu podľa § 5 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. Akreditačná komisia je odborným poradným orgánom NIP a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxísk. Zloženie akreditačnej komisie, ako aj spôsob jej rokovania a činnosti, je predmetom štatútu akreditačnej komisie, ktorý vydal NIP po schválení Mxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxie (formou uznesenia), prijaté na základe hlasovania, má pre NIP odporúčací charakter, t.j. je podkladom pre jeho rozhodnutie o vydaní alebo nevydaní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xreukazu preveruje akreditačná komisia len v prípade, že oprávnená xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxická osoba alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany zdravia pri práci sú povinné postupovať (vydať alebo nevydať príslušný dokxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx06 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 8xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxá činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov
KOMENTÁR
Kontrolnú právomoc nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci u zamestnávateľských sxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxinuje právny rámec rozsahu kontroly vykonávanej odborovým orgánom, vrátane jej jednotlivých fáz a podmienok výkonu. Kontrolnú činnosť realizovanú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. Podstatný rozdiel však spočíva v tom, že odborový orgán nemá také silné postavenie a efektívne kompetencie, ktorými disponujú orgány inšpekcie xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxravia pri práci. Náklady, ktoré vzniknú vykonaním kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odborovým orgánom, sú uhrádzané zo štátxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv, ktorí sú oprávnení v zmysle § 239 Zákonníka práce kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vypxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdstavuje prvotný, ale významný článok v komplexnom systéme xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Splnomocňovacie ustanovenia
KOMENTÁR
Zákonodarca upravuje splnomocňovacie ustxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov orgány štátnej správy taxatívne vymedzené v tomto ustanovení oprávnené vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. Všeobecne záväzxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti a ochrany zdravia pri práci.
K odseku 1
V záujme zaistenia bezpečného stavu technických zariadení, odbornej spôsobilosti na výkon niektorxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdravia pri práci. Dôvodom na ich vydanie je minimalizovanie rizík v pracovnej činnosti zamestnancov, ktoré spôsobujú vznik pracovných úrazxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhlášok, ktoré upravujú požiadavky na posilnenie praktického vykonávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rôznych oblastiach, ako napríklaxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxdárske práce,
x
xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zariadení.
K odseku 2
Pod podmienkou dohody s ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátnej štatistiky v Slovenskej republike, t.j. so Štxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxacovnom úraze obsahujúci klasifikačné prvky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. MPSVR SR pretx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo úrazu vyhlášku MPSVR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze s účinnosťou od 1. septembra 2006.
K odsxxx x
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxP č. 171 z roku 1985 o zdravotníckych službách pri práci podrobne upravuje rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby, zloženie tímu odborníkov x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xegistrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, ako aj o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.
Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxorôb povolania v zákone č. 355/2007 Z. z sa zrušujú vykonávacie predpisy zákona č. 124/2006 Z.z., ktoré upravujú náplň činnosti pracovnej zdravotnej sxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x04/2006 Z.z.).
MZ SR vydalo s účinnosťou od 1. augusta 2014 nasledovné vyhlášky:
-
Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx MZ SR č. 209/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxce ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 575/2001 Z.z. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx p; vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci;
vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 Z.z., ktxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení;
vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxných činností;
vyhláška MPSVR SR č. 182/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadavxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxška MZ SR č. 148/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu;
vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxť;
vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z.z., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxi komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxENTÁR
K odseku 1
Technická inšpekcia bola pôvodne ako príspevková organizácia zriadená na posudzovanie bezpečnosti technických zariadení podľa x xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplynula z § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx inšpekcia neuplatňovala požiadavky na dotácie zo štátneho rozpočtu, bola jej transformácia na iný druh právnickej osoby nevyhnutná.
K odseku 2
Txxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxSVR SR, zastúpené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznik Technickej inšpekcie, a.s. je spojený so zápisom do Obchodného registra 14. júla xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxa byť akciová spoločnosť založená na základe osobitného zákona. Z toho dôvodu zákonodarca v tomto zákone upravil podmienky transformácie Technickej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxužije zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/200x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 31.12.2005 Technickou inšpekciou, štátnou príspevkovou organizáciou, zníženým o finančný majetok, ktorý predstavoval nepeňažný vklad zakladaxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxl § 5 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa považuje za podnik, t.j. súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patrxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx slúžiť.
Proces založenia Technickej inšpekcie, akciovej spoločnosti, podliehal tiež režimu § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ak sa xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxní neskorších predpisov;
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxorého náležitosti ustanovuje § 17 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxx x do majetku Technickej inšpekcie, a.s., ktorý tvorí jej základné imanie vo forme jednej akcie vedenej ako zaknihovaný cenný papier, ktorá nie je prijatx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe právne predpisy
zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x znení neskorších predpisov;
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxačnou praxou pri zakladaní obchodných spoločností s majetkovou účasťou a tiež so zákonom č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho vkladu.
K odseku 2
Zákonodarca upravuje prechod (nadobudnutie vlastníckeho práva xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxne vecné právo, ktoré umožňuje vlastníkovi vec držať, užívať a disponovať s ňou podľa vlastného uváženia v medziach zákona) k nepeňažnému vkladu.
Dxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré sa nepoužili pri transformácií Technickej inšpekcie. Ide o tieto konkrétne ustanovenia obchodného zákonníka:
-
§ 59 ods. 2 - povinnosť zapxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxekcie, a.s. prostredníctvom transformácie došlo k plynulému prechodu činností vykonávaných Technickou inšpekciou, štátnou príspevkovou organizxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xájomných zmlúv, zmlúv o dielo a z dodávateľsko-odberateľských zmlúv) a pracovnoprávnych vzťahov podľa § 27 Zákonníka práce.
Súvisiace ustanovenxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa pri práci v znení neskorších predpisov;
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnických zariadení vrátane posudzovania ich zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxentáru k predmetnému ustanoveniu.
K odseku 2
Technická inšpekcia, a.s. vykonáva okrem overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxovanej osoby, činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu a akreditovaných certifikačných orgánov) a overovanie odbornej spôsobilosti podnikajúcxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxislou a expertnou organizáciou v oblasti bezpečnosti technických zariadení s vedúcim postavením na slovenskom trhu, ktorá vykonáva činnosť nielen v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxOC International), ktorej poslaním je podpora bezpečnosti v Európe cestou nezávislej inšpekcie a certifikácie podporujúc rozvoj kvality a riadenia xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxzpečnosti majetku pri používaní pracovných prostriedkov. Jej činnosť podporuje prevenciu možných škôd spôsobených zlyhaním technických zariadenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xechnických zariadení v procese ich návrhu a výroby pred uvedením do prevádzky.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadom majetku vo vlastníctve štátu, ktorý spravovala Technická inšpekcia, štátna príspevková organizácia. Nepoužilo sa ustanovenie § 58 ods. 1 obchoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odseku 2
V súlade s § 67 obchodného zákonníka bol vytvorený rezervný fond, ktorý možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára iba na krytie strát spoloxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx Technickej inšpekcie, a.s. bolo rozvrhnuté na akcie s určitou menovitou hodnotou, pričom budú vedené ako zaknihované cenné papiere v Centrálnom depoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xch podoby alebo formy.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 513/xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxchodného registra Okresného súdu Bratislava I, pod oddielom: Sa, vložka: 3919/B, ako nástupnická spoločnosť Technická inšpekcia, a.s., zanikol pôvxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxe vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[Plnenie, mlčanlivosť, evidencia]
KOMENTÁR
Zákonodarca upravuje niektoré prechodné ustanovenia s cieľom zabezpečiť kontinuitu a postupné zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxneho štandardu, t.j. základných povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dáxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajúcich z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov konali:
-
spôsobom alebo postupom upraveným v Slovenských technických normxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xormy dobrovoľné, alebo
-
iným primeraným spôsobom - výber účinných a primeraných opatrení vzhľadom na osobitné podmienky u konkrétnych zamestnáxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxov), ktoré plnia oprávnenia a úlohy u zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný techxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xredmetom obchodného tajomstva alebo s ním súvisia.
Obchodným tajomstvom sú v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskoršxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
V prípade porušenia xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbohatenia a na primerané zadosťučinenie.
K odseku 3
Predmetné ustanovenie bolo doplnené novelou tohto zákona vykonanou zákonom č. 154/2013 Z.z. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxbo postupom upraveným Slovenskou technickou normou za podmienky, že tieto požiadavky neustanovuje (na rozdiel od prvého odseku) tento zákon alebo inx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxce odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodávateľským spôsobom ustanovil zákon č. 154/2013 Z.z. evidenčnú povinnosť. Evxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxy a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení a na ich opravy (§ 15 tohto zákonxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x1 a § 22 tohto zákona),
-
osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (§ 27 tohto zákona).
Požiadavka evidencie vyplynuxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxteľov a uľahčiť výkon kontroly orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
K odseku 5
Ustanovenie bolo prijaté z dôvodu, že zákonodarca umožxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xodmienky podľa § 14 ods. 3 písm. e) tohto zákona (osvedčenia o akreditácii):
-
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava,
x
xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx,
-
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany,
-
Strojársky skúšobný ústav - organizačná zložka na Sloxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xchrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxálnou právnou úpravou nachádzajúcou sa v zákone č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršícx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnejší zákon) vo vzťahu k § 14, § 15, § 21 a § 27 v nasledovných oblastiach:
-
postup podávania žiadostí o vydanie oprávnenia,
-
rozhodovanie o vydxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x24/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prechodné ustanovenia
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnáva v zmysle § 14 tohto zákona,
-
prechodné obdobie na získanie oprávnení, osvedčení a preukazov na výkon činností upravených týmto zákonom z dôvoxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xezpečnosti technických zariadení podľa § 14 tohto zákona sa v predmetnom ustanovení zakotvuje primerane dlhé časové obdobie na prípravu oprávnenýcx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xstanovuje Technickú inšpekciu, a.s. ako jedinú oprávnenú právnickú osobu na overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení do konca rokx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxckých zariadení, do konca roka 2006, ustanovuje tento zákon právnu domnienku, že Technická inšpekcia, a.s. spĺňa požiadavky vymedzené v § 14 ods. 3 tohxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj osoby Technickou inšpekciou, štátnou príspevkovou organizáciou, podľa predchádzajúcej právnej úpravy (§ 7a zákona NR SR č. 330/1996 Z.z.).
K odsxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxna 2006 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou (v zmysle § 23K o6 tohto zákonxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxckej prípravy odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je podmienkou platnosti osvedčenia bezpečnostného technika, keďže bez pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxsti osvedčenia, môže fyzická osoba vykonávať funkciu bezpečnostného technika len na základe nového osvedčenia bezpečnostného technika získaného px xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx) môže plniť úlohy autorizovaného bezpečnostného technika (nový právny inštitút zavedený týmto zákonom) bez absolvovania skúšky podľa § 24 tohto zákxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxávateľa s kódom štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedeným v prílohe č. 1 k tomuto zákonu,
-
absolvovanie aktualizačnej odbornex xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx8 ustanovuje tento zákon povinnosť pre fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu alebo osvedčenia vydaného pred účinnosťou tohto zákona, absolvovax x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
K odseku 6
V predmetnom ustanovení je determinovaná strata platnosti oprávnení na činnosť, ktorými sú odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxa právnych predpisov do 30. júna 2006.
K odseku 7
Zákonodarca explicitne ustanovuje termíny straty platnosti oprávnení na výchovu a vzdelávanie v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxu práce a zák. NR SR č. 330/1996 Z.z.).
K odseku 8
Ustanovuje sa, že najneskôr 31. augusta 2006 strácajú platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxenstvo v oblasti ochrany práce, ak boli vydané podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2006. Dôvodom je, že poradenstvo vykonávajú osoby oprávnexx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z.z. bola doručená na MPSVR SR 10. júna 2006, t.j. pred účinnosťou tohto zákona. Predxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xblasti ochrany práce platnosť podľa prechodných ustanovení v § 39 zákona č. 124/2006 Z.z.?
Odpoveď
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx predpisy. Znamená to, že na konanie začaté do 30. júna 2006 podľa vtedy platného a účinného zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce bola doručená na MPSVR SR ešte do 30. júna 2006, vybavovalo ju MPSVR SR. Preto žiadosť nevybavoval NIP, ktorý poxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxvnenie bolo vydané MPSVR SR a nie NIP, nemôže sa nachádzať ani v zozname zverejňovanom NIP.
MPSVR SR vybavilo žiadosť a vydalo oprávnene na výchovu a vzdxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxx/2006 Z.z.
Zákon č. 124/2006 Z.z. upravuje v prechodnom ustanovení § 39 ods. 7 stratu platnosti oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona však neupravujú situáciu, keď MPSVR SR vydalo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie po lehote, ktorú ustanovuje § 39 ods. 7 písm. f) zákona č. 124/2xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xa výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vydané MPSVR SR po dátume účinnosti zákona č. 125/2006 Z.z. je platné bez obmedzenia doby platnosti, t.xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z.
Výsledkom preskúmania predmetnej veci je, že predložexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xožiadavkou NIP na ich doloženie k žiadosti v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. a žiadateľ nemôže polemizovať s NIP o tom, či a aké doklady má alebo nxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxÁR
Bezpečnostný technik, ktorý získal oprávnenie bezpečnostného technika do 30. júna 2006, najmenej päť rokov sústavne vykonával činnosť bezpečnxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxoval aktualizačnú odbornú prípravu do 31. decembra 2007, mohol požiadať písomne NIP o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika naxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxÁR
Na základe zmeny v zákone č. 204/2014 Z.z. ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepoužije.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonov v znení neskorších predpisov x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xomto ustanovení, mali do účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xa vnútornom trhu, ktorý predpokladá vydávanie oprávnení na vykonávanie činnosti, ktorá je službou, na neurčitý čas, ustanovila sa uvedeným zákonom dxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xydané na základe právnych predpisov platných do 31. mája 2010 majú neobmedzenú dobu platnosti.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov v znení neskorších predpisov
Ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxchodné ustanovenie doplnil zákon č. 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; následkom nepožiadania o novú skúšku do 30. júna 2012 je zastavenie konania o vydanie osxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy a osvedčenia fyzickým osobám. Doteraz ich vydávali oprávnené právnické osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadenx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xať oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 tohto zákona, minixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxných požiadaviek, ktorú musí žiadateľ splniť, aby mu NIP vydal predmetné oprávnenie. Podrobnosti o vybavení na činnosť oprávnenej právnickej osoby uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxečnosti technických zariadení.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxní neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
vyhláška MPSVR SR č. 182/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxravám účinným od 1. januára 2014
KOMENTÁR
Pod hrozbou straty platnosti ustanovuje zákonodarca povinnosť držiteľom dokladov (preukaz, osvedčenxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxuárom 2014, podstúpiť lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci v termíne do 31. decembra 2014. Predmetná povinnosť sa nevzťahuje na držiteľox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zákona č. 124/2006 Z. z.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xiektoré zákony
[Aproximácia s právom EÚ]
KOMENTÁR
Zosúladenie toho zákona s právom Európskej únie sa realizovalo transpozíciou Smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy č. 3 k tomuto zákonu.
Predmetná smernica, ako právne záväzný akt Európskej únie, ustanovila ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx bol určený tento zákon.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxcovníkov pri práci (Ú.v. ES L 183, 29.6.1989)
Zrušovacie ustanovenie
KOMENTÁR
Schválenie a prijatie tohto zákona s účinnosťou od 1. xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxia pri práci v SR (účinná do 30. júna 2006) obsiahnutá v zákone č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxstrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti pxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazov, chorôb z povolania alebo iných nežiaducich udalostí v § 17 tohto zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že NIP po účinnosti tohto zákona už nevykonxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. Dozor nad dodržiavaním právnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce Nitra na celom území SR, pričom dozor nad jadrovou bezpečnosťou vykonáva Úrad jadrového dozoru SR.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zaxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práce č. 66/1989 Zb. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxOM, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie -zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia
KOMENTÁR
Obsaxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia. Predmetný zoznam pozostáva z kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činnosxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xe predmetom prílohy k vyhláške Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Slúži na štxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmestnávateľov smerujúcich k skvalitneniu pracovných podmienok a pracovného prostredia, a tým aj k predchádzaniu vzniku pracovných úrazov, chorôb z xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k tomuto zákonu, aplikujú opatrenia upravené napríklad v § 19 ods. 2, § 22 ods. 3 a 6 tohto zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
PRÍL.2
ČINNOSTI, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazux xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxzené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe odbornej spôsobilosti preukázanej príslušným dokladom, t.j. platným preukazom, osxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx b) tohto zákona.
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie spôsobilosť obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxukazujúcich odbornú spôsobilosť sú ustanovené v § 16 ods. 1 tohto zákona.
Od 1. augusta 2014 zákonom č. 204/2014 Z.z. (novela zákona č. 124/2006 Z.zxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 mPa.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
PRÍL.3
MINIMÁLNY POČET bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xb k tomuto zákonu minimálny počet bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov pracujúcich u zamexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, sú:
-
rozdelenie zamestnávateľov podľa uvedenia alebo neuvedenia ich kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností v prílohe č. 1 k tomxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmestnávateľa je zaistiť kvalitné a kvalifikované poradenské služby poskytované bezpečnostnotechnickou službou zamestnávateľovi pri plnení jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xýchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce je ustanovenie § 27 tohto zákona. Druhy oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ktoré vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxdelávanie je v rámci nich rozdelená na jednotlivé činnosti, ktoré sú konkretizované vo vzťahu k určenému pracovnému prostriedku vyhláškou č. 356/200x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxivé činnosti podľa prílohy č. 2 k tomuto zákonu a podrobnosti o vedení dokumentácie z výchovnej a vzdelávacej aktivity. Predmetná vyhláška prehľadnox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxnená vykonávať a organizovať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Súčasne sa pre jednotlivé činnosti ustanovuje odborný zástupca.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xýchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie. V uvedenom zozname sa nachádza iba Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrenx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxo zákona. Všetky ustanovenia tohto zákona, ako základného právneho rámca bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike, vychádzajú x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxčom zlepšenie bezpečnosti, hygieny a zdravia pracovníkov by nemalo podliehať len ekonomickým úvahám.
Súvisiace európske právne predpisy
Smerxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty