Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (6)
Komentáre (5)

222/2004 Z.z. Zákon k dani z pridanej hodnoty - komentár
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xx xx xxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
K § 1
Všeobecne vymedzuje predmet úpravy zákona, ktorým bude daň z pridanex xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxtém pre daň z pridanej hodnoty, jednotný systém jej stanovenia v znení jej zmien a dodatkov, ktorá je základnou smernicou pre uplatňovanie tejto dane vo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxidanej hodnoty (ďalej len "nová smernica"), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2007. Podľa čl. 411 ods. 1 novej smernice boli zrušené smernice č. 67/2xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxšených smerníc tak, ako sú uvedené v časti B prílohy XI novej smernice. xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xrílohe č. XII novej smernice. Na základe uvedeného možno uviesť, že ak vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam tejto publikácie odkazujú na články šiexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xvedenej v prílohe XII možno zistiť, že v novej smernici tomuto pôvodnému článku zodpovedá čl. 62, ktorý definuje zdaniteľnú udalosť a daňovú povinnosťx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x x xx xxx xx x xxx xx xxxxx xxx xx x xxx
x x
xxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tovaru v tuzemsku, poskytnutie služby v tuzemsku, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, a to vždy za protihodnotu, ako aj dovoz tovarx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmskom je územie Slovenskej republiky, zahraničím územie tretích štátov a územia ostatných členských štátov Európskej únie okrem tuzemska, územím EÚ xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxa správnej aplikácie zákona v praxi.
S účinnosťou od 1. apríla 2009 boli do odseku 1 písm. a) a b) doplnené slová tak, aby ich znenie bolo v súlade s čl. 2 box x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxoční v rámci svojej ekonomickej činnosti (z podnikania), t.j. z tej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy. V prípade, ak zdaniteľná osoba vykonáva činnosxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxho sa rozlišuje, kedy koná a kedy nekoná ako zdaniteľná osoba. V súvislosti s uvedenou zmenou treba poukázať aj na rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-291xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x sčasti na súkromné účely (byt), ju mal pri predaji zdaniť celú. Platiteľ dane postupoval tak, že časť využívanú na podnikanie zdanil, a časť, ktorá mu slxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxteľ dane predá majetok, ktorého časť si pri jeho obstaraní vyhradil na súkromné užívanie, nekoná, pokiaľ ide o predaj tejto časti, ako platiteľ dane.
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxkej únie sa ako dovoz tovaru bude zdaňovať len tovar dovezený z tretích štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Nadobudnutie tovaru z iného členskéhx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xovaru z tretích štátov. Nadobúdateľ ho bude zdaňovať podľa podmienok a postupov uvedených v ďalších ustanoveniach.
x x
xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnikateľských subjektov, ktoré budú podliehať úprave podľa tohto zákona. Ak pôjde o zdaniteľnú osobu, bude sa na ňu zákon vzťahovať (ako na platiteľx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrebným daniam). V prípade, ak pôjde o osobu alebo subjekt, ktoré nebudú zdaniteľnou osobou, zákon sa ne vzťahovať nebude. Zdaniteľnou osobou bude každx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xude každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem. Môže to byť výroba, obchod, dodávanie služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xportová činnosť. Za podnikanie sa bude považovať aj využívanie hmotného alebo nehmotného majetku na účely dosahovania príjmu. To bude napríklad znamxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdzenie zdaniteľných osôb, v porovnaní s Obchodným zákonníkom (§ 2 ods. 2), zahŕňa širší okruh osôb, ktoré na účely zákona sa budú považovať za podnikatexxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx orgánmi verejnej moci, pričom ich činnosť nesmie narúšať hospodársku súťaž. Podnikaním nebude činnosť osoby v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamexxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxkona vyplýva, že príspevkové organizácie, nadácie, spolky, cirkevné a charitatívne organizácie sú tiež zdaniteľnými osobami. Rozpočtové organizáxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxade sa budú považovať za zdaniteľné osoby. Rovnako to platí aj pre ich vedľajšiu činnosť. Ak by napríklad územná samospráva zriadila rozpočtovú organixxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxdnikaním (išlo by o narušenie hospodárskej súťaže).
S účinnosťou od 1. januára 2005 boli novelou (zákonom č. 651/2004 Z.z.) spresnené znenia odsekox x x x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxy, keď sa fyzická osoba pri vykonávaní činnosti nepovažuje za zdaniteľnú osobu, sa považuje vykonávanie činností zamestnancami a inými osobami, ak maxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxienok a odmeňovania zamestnanca. V odseku 3 sa slová "právneho vzťahu" nahradili slovami "obdobného vzťahu". V odseku 4 bol text doplnený tak, aby bolo xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx hoci rozpočtové a príspevkové organizácie neboli v ustanovení výslovne vymenované, bude sa uplatňovať aj od 1. januára 2005, t.j. rozpočtové a príspexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxla (zákon č. 523/2005 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2006 doplnila na koniec odseku 2 nový text, ktorý reaguje na využívanie hmotného a nehmotného majexxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxok používať na dosahovanie príjmu, na účely tohto zákona sa využívanie tohto majetku bude považovať za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere. Záxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxného z manželov. Toto doplnenie odseku 2 bude mať význam v prípadoch, ak príjem z využívania majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov dosiahxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxteľné, sa doplnilo slovo "výrazne" vo vzťahu k narušovaniu alebo možnosti narušovania hospodárskej súťaže.
Do konca roku 2005 sa subjekty uvedené v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxra 2006 povinnosť registrácie vznikne až v prípadoch, ak uvedené subjekty narušia hospodársku súťaž výrazne alebo by ju mohli výrazne narušiť. Takéto xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to považovať za narušenie hospodárskej súťaže. Ak by však cena prenájmu predstavovala napríklad len tretinu ceny prenájmu u podnikateľov, takáto sitxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxu odseku 4 vrátane novej prílohy č. 8 zákona podľa čl. 13 a prílohy I smernice Rady č. 2006/112/ES tak, aby sa jednoznačne určovalo, kedy sa verejnoprávne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xlektrinu a teplo, vykonávať prepravu osôb, poskytovať telekomunikačné služby, organizovať obchodné veľtrhy a výstavy, prevádzkovať predajne pre zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxva vlastnia nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú. Ročný príjem z prenájmu nehnuteľnosti je 1 600 000 Sk.
V prípade bezpodielového spoluvlastníctva (bez xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxly tohto zákona, dosahuje ročný príjem vo výške 800 000 Sk. U každého z manželov je ročný príjem z podnikania nižší ako zákonom ustanovený obrat na účely rxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xríjem bol 1 600 000 Sk, čo by bolo viac ako zákonom ustanovený obrat na účely registrácie pre daň, a preto by sa manžel musel registrovať ako platiteľ dane.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxevádzkareň zahraničnej osoby - stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania), s bydliskom v tuzexxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxa obratu bola zavedená novelou (zákonom č. 258/2009 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2009. V tejto súvislosti treba upozorniť na prechodné ustanovenie § 85xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxej výšky obratu.
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedosiahla obrat podľa odseku 1. Dobrovoľná registrácia nie je viazaná na podmienku vykonávania zdaniteľných obchodov. Aj príprava na budúce zdanitxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzická osoba, ktorá nadobudne hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutia podniku alebo časti podniku platiteľa v tuzemsku, ako aj zdanitxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx 4) nahradené obchodné spoločnosti a družstvá pojmom zdaniteľná osoba, keďže pôvodná dikcia nezahŕňala napríklad príspevkové organizácie, resp. inx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxx registráciu zdaniteľných osôb, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy (ustanovenia odsekov 2 a 3 boli vypustené). Dôxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxy. Takéto združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, čo vyplýva napr. z Občianskeho zákonníka (§ 829 a nasledujúce). V prípade združení je nexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxa a povinnosti nevznikajú združeniu, ale len jeho účastníkom, čo znamená, že podnikateľská činnosť sa môže vykonávať len v mene konkrétnych účastníkox xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xorma združenia začala "zneužívať" na registráciu pre daň aj na dovtedy štandardné prípady rôznych dodávateľských a subdodávateľských vzťahov pri rexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xdruženie sa kombinovali a aplikovali transakcie vo vnútri združenia ako v prípadoch skupinovej registrácie. Vypustením registrácie pre daň združenx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx14 účastníci združenia vystupujú ako samostatné zdaniteľné osoby registrované pre daň. Uskutočňujú dodania tovarov a poskytovanie služieb, nadobúxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe nevyhnutné upozorniť na prechodné ustanovenia v § 85kb, ktoré upravujú to, že žiadosti o registráciu pre daň zdaniteľných osôb, ktoré podnikajú v zdrxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhodné ustanovenia tiež upravujú, že osoba poverená konať za združenie (podľa znenia § 4 ods. 3 účinného do 31. decembra 2013) uvedie vo svojom daňovom pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx konca kalendárneho roka 2013. Za daň vzťahujúcu sa na spoločné podnikanie do konca roka 2013 všetci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxne, tzn. za svoju vlastnú podnikateľskú činnosť vykonávanú mimo združenia a za svoju činnosť vykonávanú v združení podľa jej podielu. V prípade dosiahxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xtorý nedosahuje obrat na registráciu, požiadal o dobrovoľnú registráciu (podľa § 4 ods. 2 zákona). Môže nastať aj situácia, že nie každý člen združenix xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 zákona.
Ak sa v rámci spoločného podnikania v združení dá činnosť jednotlivého účastníka združenia (platitxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní môže odpočítať daň na základe splnenia zákonom ustanovených podmienok, podáva daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz). Každý člen zdruxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxovať, postupujú podľa výšky podielu pripadajúceho na jednotlivého člena združenia (obdobne ako na účely delenia príjmov na účely dane z príjmov). Potxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxdú výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, pričom do obratu sa nebudú zahŕňať výnosy (príjmy) z tovarov a služieb, ktoré sú osloxxxxxx xx xxxx xx xx xx xx x x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xebudú zahŕňať príjmy z takých dodávok, pri ktorých miesto dodania bude mimo tuzemska (napr. dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, stavebné práxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xa výnosy (príjmy) nebudú z týchto služieb zahŕňať v tom prípade, ak budú poskytnuté ako doplnkové služby pri dodaní tovaru. Napríklad, ak zdaniteľná osxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx nebudú zhŕňať do obratu. Všetky poisťovacie a finančné služby, ktoré nebudú doplnkovou službou pri dodaní tovaru, sa budú zahŕňať do obratu, t.j. budú xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxaj hmotného majetku (okrem zásob) a príležitostný predaj nehmotného majetku neovplyvňuje výšku obratu (napr. predaj nehnuteľnosti, ak nepôjde o reaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxeb (§ 28), služieb zdravotnej starostlivosti (§ 29), služieb sociálnej starostlivosti (§ 30), z výchovných a vzdelávacích služieb (§ 31), služieb dodxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhlasu (§ 36), z predaja poštových cenín a kolkov (§ 40), z prevádzkovania lotérií (§ 41) a z dodaného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xodnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie na výkon práce, a bydliskom adresa trvalého pobytu fyzickej osoby v tuzemsku alebo trvalé miestx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xdaniteľnej osoby za platiteľa dane daňovým úradom. Lehota je určená rovnako, ak o registráciu požiada zdaniteľná osoba na základe dosiahnutia obratu xxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), a to najneskôx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxožiť zábezpeku na daň podľa § 4c zákona. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane dňom uvedeným v osvedčení o registrácii.
Od 1. októbra 2012 bolo doxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxnca septembra 2012 to boli prípady, ak právnická alebo fyzická osoba nadobudla v tuzemsku podnik alebo jeho časť, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxku platiteľa dane tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a to dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Zo zákona sa platiteľom dane stáva aj zdanxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxeľom dane zo zákona stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním. Predpokladom jex xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxobodené od dane podľa § 38 ods. 1 zákona (dodanie sa uskutoční po 5 rokoch od prevej kolaudácie alebo po 5 rokoch odo dňa začatia prvého užívania). Platitxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxechodné ustanovenie, preto sa splnenie podmienok posudzuje od účinnosti tejto úpravy, t. j. od 1. októbra 2012. Aby sa zdaniteľná osoba stala platiteľxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxežitostného predaja sa zdaniteľná osoba nestane platiteľom dane podľa § 4 ods. 6 zákona. Rovnako je to aj v prípade, ak pôjde o predaj stavby, jej časti axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxva platiteľom dane, do 10 dní od vzniku tejto skutočnosti. Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registráxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xáklade nadobudnutia podniku alebo nadobudnutia samostatnej organizačnej zložky (kúpa alebo vklad podniku do obchodnej spoločnosti) spresnili. Blxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxu, že v rámci predaja podniku alebo jeho časti, príp. vkladu podniku sa prevádza hmotný a nehmotný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxcie majetku) nestal platiteľom dane. Nadobudnutie postavenia platiteľa dane overí daňový úrad na základe predložených dokladov. Z tohto dôvodu zo záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx túto skutočnosť (napr. zmluvu o predaji podniku, výpis z obchodného registra, zmluvu o dodaní stavby). Ak daňový úrad zistí, že nie sú splnené podmienkx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxedaj bytu v polyfunkčnom dome zdaniteľnou osobou. Cena bytu 45 000 eur. Kupujúci zaplatí celú cenu 20. septembra 2012. Dodanie bytu (zápis zmeny vlastnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxx xx zákona.
Príklad
Predaj bytu v polyfunkčnom dome zdaniteľnou osobou. Cena bytu 85 000 eur. Kupujúci zaplatí 20. septembra 2012 prvú časť ceny 35 000 exxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxdy kupujúci zaplatí poslednú časť ceny 20 000 eur. Zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane podľa § 4 ods. 6 zákona dňom prijatia platby, t. j. 8.októbrx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx12.
Príklad
Predaj bytu v polyfunkčnom dome zdaniteľnou osobou. Cena bytu 100 000 eur. Kupujúci zaplatí 20. septembra 2012 prvú časť ceny 50 000 eur. xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxiteľná osoba dosiahla obrat podľa § 4 ods. 1 zákona do konca septembra 2012. Je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. októbra 2012. Platiteľxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxtu v polyfunkčnom dome zdaniteľnou osobou. Cena bytu 55 000 eur. Kupujúci zaplatí časť ceny 40 000 eur 5. októbra 2012. Dodanie bytu (zápis zmeny vlastníxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podľa § 4 ods. 6 zákona 5. októbra 2012 prijatím platby. Predaj bytu podlieha dani v plnom rozsahu.
S účinnosťou od 1. januára 2015 platia zmeny v ustanxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xmeny vykonanej zákonom č. 360/2013 xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxie lehoty na registráciu má prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v súlade so zámerom vlády SR. V súvislosti so zmenami v ustanovení odseku 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxistrácia zdaniteľ-ných osôb pre daň v lehote do 21 dní sa uplatní na žiadosti o registráciu pre daň podané po 1. januári 2015. Na všetky žiadosti o registrxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxota do 21 dní od podania žiadosti o registráciu pre daň nebráni správcovi dane, aby v prípade, ak nie sú dôvody na je zamietnutie, nevykonal registráciu pxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxval správcovi dane zamietnuť žiadosť o registráciu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá podala žiadosť o tzv. dobrovoľnú registráciu (§ 4 odsx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx novelou zákona. Podľa prechodných ustanovení účinných od 1. januára 2016 (§ 85kd) sa zrušenie možnosti zamietnuť žiadosť o registráciu bude vzťahovax xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxxm do konca roku 2015, čo znamená, že žiadosť o registráciu môže správca dane zamietnuť.
§ 4a
K § 4a
S účinnosťou od 1. apríla 2009 sa podľa čl. 11 smexxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu smernice vyplýva, že členský štát môže za jednu zdaniteľnú osobu považovať osoby, ktoré sú usadené na území členského štátu, ktoré sú právne nezávislxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxstráciu pre daň.
Pôjde o registráciu pre daň z pridanej hodnoty viacerých zdaniteľných osôb pod jedným identifikačným číslom pre daň. Predpokladom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxjom finančne, ekonomicky a organizačne spojené.
Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ovxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxh preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv. Ovládajúca osoba môže vykonávať väčšinu hxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx uskutočňuje celkom alebo sčasti činnosti v prospech jedného alebo viacerých členov skupiny.
Organizačne spojenými zdaniteľnými osobami sú osobyx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxnskej republike. Akákoľvek zložka, resp. časť zdaniteľnej osoby v zahraničí nemôže byť súčasťou skupiny v tuzemsku. Členom skupiny nemôže byť zdanitxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxi skupiny. Sú v ňom vymedzené náležitosti žiadosti o skupinovú registráciu, ako aj skutočnosti, na základe ktorých môže dôjsť k zmene v registrácii skuxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxupinovej registrácie spočíva v určitom zjednodušení jej činnosti z hľadiska uplatňovania tohto zákona. Dodávky vo vnútri skupiny, t.j. medzi zdanitxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh od tretích osôb sú zdaniteľné. Skupina musí mať svojho zástupcu, ktorý koná za všetkých členov skupiny. Toto konanie sa vzťahuje len na uplatňovanie zxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxistrácie sa skupina stáva platiteľom dane a súčasne k uvedenému dátumu zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a identifikačného čísla pre dax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x bežnom kalendárnom roku najneskôr do 31. októbra. V prípade podania žiadosti o registráciu po tomto termíne bude registrácia vykonaná k 1. januáru druxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xane xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k 1. januáru 2011.
Členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny v oblasti dane z pridanej hodnoty, a to aj po zrušení skuxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxe tiež prípady rozšírenia existujúcej skupiny o ďalšiu zdaniteľnú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 4a. Žiadosť o zmenu registrácie z dôvodu pristúxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa člena skupiny na základe jeho rozhodnutia alebo z dôvodu neplnenia podmienok na skupinovú registráciu zástupca skupiny musí bezodkladne požiadať sxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx registrácie vykonaná aj v priebehu kalendárneho roka, a to k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxý úrad zmenu registrácie skupiny vykoná k 1. máju 2014). Ak niektorý člen skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmienky na skupinovú registráciu, alebo nespĺňa. V prípade, ak právny nástupca podmienky spĺňa, správca dane vykoná zmenu registrácie. Ak podmienxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xa zaniknutého člena skupiny pri uskutočnených a prijatých plneniach, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie.
§ 4c
xxxxxxxxx xx xxx
x x xx
Na základe článku 273 smernicx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxektov za platiteľov dane. Ide o opatrenie zamerané na boj proti podvodom v oblasti DPH. Sprísňuje podmienky pre registráciu za platiteľa dane zdaniteľxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxvomoc správcovi dane určiť povinnosť zložiť zábezpeku na daň zdaniteľnej osobe, ktorá požiada o registráciu pre daň dobrovoľne (podľa § 4 ods. 4 zákonxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxx xd 1. januára 2014 odsek 1).). Zábezpeku na daň je zdaniteľná osoba povinná realizovať formou zloženia peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxickej osoby, ktorý participuje alebo participoval v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnosti, ktoré mali alebo majú nedoplatky na DPH 1 000 xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nesplnili vlastnú daňovú povinnosť, opakovanie nie sú zastihnuteľní v mieste svojho sídla, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx dane vyžadovať aj v prípade, ak žiadosť o registráciu podá právnická osoba, ktorej konateľ je konateľom aj inej právnickej osoby, ktorá má voči daňovémx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxvoľnej registrácie pre daň, ak sa žiadateľ len pripravuje na vykonávanie dodávok tovarov alebo služieb, z ktorý sa budú dosahovať príjmy (tzn. zatiaľ žxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxpelman sa má za zdaniteľnú osobu vykonávajúcu ekonomickú činnosť považovať aj osoba, ktorá deklaruje svoj zámer uskutočňovať zdaniteľné obchody kúpxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xňu podania žiadosti o registráciu pre daň. V rozsudku sa však tiež uvádza, že daňová správa má právo vyžadovať, aby deklarovaný zámer bol potvrdený objexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxcie pre daň. Ak bude o dobrovoľnú registráciu žiadať zdaniteľná osoba, ktorá už vykonáva ekonomickú činnosť (dodáva tovary alebo poskytuje služby), nx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xaňovými nedoplatkami na DPH príp. zrušením registrácie pre daň inej osoby.
Pri posudzovaní daňových nedoplatkov ich bude správca dane vyhodnocovax xxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxplatky na iných daniach.
Výšku zábezpeky pre rizikové subjekty určí správca dane v rozsahu od 1 000 eur do 500 000 eur. Výška zábezpeky bude zodpovedať xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxde vykonávať zdaniteľné obchody. Hornú hranicu zábezpeky správca dane využije, keď budú dôvody zneužitia registrácie pre daň.
Ak správca dane rozhxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xozhodnutia, ale odvolanie nemá odkladný účinok. Žiadateľ je povinný zábezpeku na daň zložiť do 20 dní od doručenia rozhodnutia. Nezloženie zábezpeky xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxiahnutia obratu na registráciu) a súčasnej povinnosti zloženia zábezpeky na daň, správca dane žiadateľa zaregistruje bez ohľadu na skutočnosť, či záxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvnako ako v prípade vymáhania daňového nedoplatku.
Zábezpeka zložená na 12 mesiacov sa v prípade, ak nebude použitá na úhradu nedoplatku na DPH a na nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xc zákona rozširuje aj na tie subjekty, ktoré nadobudli postavenie platiteľa dane zo zákona podľa § 4 odseku 6 zákona (od 1. januára 2014 podľa odseku 4)x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxpokladu, že tieto osoby budú spĺňať podmienky na uloženie zábezpeky. Týmto sa má zabrániť snahám dosiahnuť registráciu inú ako podľa § 4 ods. 1 až 4 zákoxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxrácie nadväzuje na novo doplnené ustanovenia § 6a zákona.
Novelou zákona od 1. januára 2016 boli vykonané zmeny odseku 1, odseku 4 a bol vypustený odsxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxky na dane aj skutočnosť, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o registráciu pre daň neuskutočňovala dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonávxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pre daň v etape, ak zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť, už nebude podliehať povinnosti zloženia zábezpeky na daň. Týmto sa vytvárajú v danx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxu, ktorý postup správcu dane pri vymáhaní nezloženej zábezpeky na daň vzťahoval len na žiadosti x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§ 88 až § 153) sa uplatní aj v prípade tzv. dobrovoľnej registrácie pre daň u zdaniteľnej osoby, ktorá v čase podania žiadosti už vykonáva podnikanie. Súxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé aj ustanovenie odseku 5.
Pri uplatňovaní uvedených zmien je potrebné postupovať podľa prechodných ustanovení, tzn. podľa § 85kd ods. 1.
S účinnoxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xko taká má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xaňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti, prípadne z dôvodu opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.
Pri nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxané rozhodnutie o zastavení registračného konania, pričom už bolo vydané rozhodnutie o zložení zábezpeky, takéto rozhodnutie o zložení zábezpeky stxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxbezpeka, túto zábezpeku daňový úrad bezodkladne vráti, a to bez podania žiadosti o jej vrátenie.
Ak bol žiadateľ povinný zložiť zábezpeku na DPH a tútx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxsledne zábezpeku na DPH vymáha. Ak dôjde k situácii, že je zrušená registrácia, stráca vymáhanie zábezpeky alebo jej časti opodstatnenie. Rozhodnutix x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxedpokladu, že táto čiastka nebola použitá na úhradu nedoplatkov (postup podľa § 79 ods. 1 daňového poriadku).
Po uplynutí 12 mesiacov je správca dane xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx platný do 31. decembra 2017 neriešil vrátenie zábezpeky v situácii, keď v rámci obdobia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovému úradu vrátiť bezodkladne zábezpeku alebo jej ostávajúcu časť v prípade, ak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xrušeniu registrácie dôjde z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, t. j. keď právny nástupca je alebo sa stáva platiteľom dane.
§ 5
K § 5
Doterajšia právna úprava neriešila registráciu zahraničnej právnickej a fyzickej osoby, ktorá nemá v tuzemskx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xratislava bezprostredne po tom, keď začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane podľa § 2 zákona, okrem dovozu tovaru (od 1. januára 20xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxistrovať sa v tuzemsku pre DPH však ostáva zachovaná, ak dovezený tovar plánujú dovozcovia dodať s miestom dodania v SR (ustanovenia § 69a zákona o daňoxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxiteľnej osoby, t.j. nielen právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na podnikanie v Slovenskej republike a je podnikateľom z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak dodáva tovary a služby v tuzemsku, napr. zahraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhto stavebných prác. Takáto osoba sa bude registrovať bez ohľadu na výšku obratu. Povinnosť registrácie sa nebude vzťahovať na zahraničnú osobu dodávxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxť registrácie v tuzemsku nebude vzťahovať ani na zahraničnú osobu, ktorá dodáva plyn cez rozvodný systém zemného plynu alebo elektrinu, lebo miesto doxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxj legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2005). V tomto prípade pôjde o prechod daňovej povinnosti na zákazníka.
Novela s účinnosťou od 1. januára 200x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhto dôvodu nové znenie odseku 1 ustanovuje, že zahraniční podnikatelia, ktorí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí.
xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdnikania alebo prevádzkareň a dodávajúce tovary a služby s miestom dodania v tuzemsku, nie sú povinné registrovať sa pre daň, pretože dodávané služby sx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xodať zahraničné osoby, okrem už uvedených dodávok plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo elektriny, ak budú v tuzemsku dodávať aj:
-
prepravxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xx
x
xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xe príjemca (§ 69 ods. 2 až 4); s účinnosťou od 1. januára 2016 sa rozširuje cezhraničný prenos daňovej povinnosti na všetky tovary dodané zahraničnou osoxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxa, a napokon
-
tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zahraničná osoba zúčastnená ako prvý odberateľ.
Od 1. januára 2010 regisxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxužby, ktoré xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnej zdaniteľnej osobe vykonávajúcej dopravu osôb v tuzemsku (alebo jej časť) uplatňovať vrátenie (refundáciu) dane. Takáto osoba sa musí registrovax xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx10 Z.z.) sa s účinnosťou od 1. januára 2011 upravilo znenie odseku 1 písm. c) tak, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré sa k rovnakému dátumu vykonali v § 13 ods. 1 xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní miesta dodania tovaru tak, že toto miesto sa rovnako posudzuje nielen pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na úxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxplárenských sietí alebo chladiarenských sietí. Pri dodávke a dovoze tepla a chladu ide teda o rovnakú problematiku ako pri dodávke a dovoze plynu a elekxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povinnosť platiť daň má podľa § 69 ods. 9 platiteľ dane alebo osoba registrovaná pre daň.
Daňový úrad Bratislava I je povinný registrovať zahraničnú oxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba stáva platiteľom dane, pričom to môže by najneskôr 31. deň od doručenia žiadosti o registráciu.
Novelou zákona bolo s účinnosťou od 1. januára 2xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxužby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby inej ako zdaniteľnej osobe v tuzemsku. Uvedené doplnenie nadväxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxa v tom, že sa nemusí registrovať pre daň v každom členskom štáte, v ktorom má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, príjemca (zákazník) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx usadená v tuzemsku a je identifikovaná pre zjednodušenú úpravu jednotného kontaktného miesta v niektorom inom členskom štáte, nemusí sa registrovať xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdnotného kontaktného miesta podľa § 68a zákona platného v tuzemsku a dodáva len služby s miestom dodania v tuzemsku podľa § 16 ods. 14 zákona tuzemským nexxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x
x x x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby v tuzemsku, je novou úpravou. Zásielkovým predajom bude dodanie (odoslanie, prepravenie) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxovi, ktorý nie je platiteľom dane, právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou), a v prípade tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, len ak buxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdaných tovarov bez dane v kalendárnom roku 35 000 eur. Žiadosť podá Daňovému úradu Bratislava I. Zahraničná osoba bude mať možnosť registrovať sa aj prex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxebnej dani formou zásielkového predaja, musí podať žiadosť o registráciu už pred prvým dodaním takéhoto tovaru (hodnota dodaného tovaru nie je rozhodxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxaja, budú musieť sledovať limit ustanovený členskou krajinou, do ktorej tovar dodávajú. Limit v jednotlivých členských krajinách môže byť 35 000 eur axxxx xxx xxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účinnosť 1. januára 2005, upravila povinnosť Daňového úradu Bratislava I aj pri registrácii zahraničných osôb, ktoré dodávajú tovary formou zásielkxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xoručenia žiadosti o registráciu, alebo najneskôr do siedmich dní od doručenia žiadosti. Rovnako aj deň, od ktorého sa zahraničná osoba stane platiteľxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xysvetlivkách k § 4 zákona.
Doplnením odseku 6 sa do zákona preberá čl. 2 ods. 3 smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdaja tovaru spresnená tak, že úprava sa nevzťahuje na zemný plyn, ktorý je dodávaný prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Exxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xx
Zmena registrácie platiteľa
K § 6a
S účinnosťou od 1. januára 2014 sa zavádza zmena registrácie platiteľa dane. Ak zahraničxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x sa týka osôb usadených v SR). Zmena registrácie podľa § 5 a § 6 zákona na registráciu podľa § 4 nie je podmienená dosiahnutím obratu. Zahraničná osoba jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xtatus zahraničnej osoby, a adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava v tuzemsku).
Daňový úrad xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxafu zákona, podľa ktorého bolo osobe pridelené IČ DPH.
Podobne sa rieši zmena registrácie z § 4 na registráciu podľa § 5 alebo § 6 zákona (napr. preváxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx x xx xxxxx x x xxxxxa pripadá do úvahy vtedy, ak existuje dôvod na registráciu podľa § 5 alebo § 6, t.j. ak táto osoba, ktorá nadobudla status zahraničnej osoby, bude v tuzemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxy má vykonať zmenu registrácie platiteľa dane. Správca dane zmenu vykoná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, že nastala skutočnosť, na základe ktorex xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xaň zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom dane (živnostník, malý podnikateľ, osoba vykonávajúca slobodné povolanie), alebo právnickej osoby, kxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxeľskú činnosť (nadácie, územné samosprávy, charitatívne organizácie a pod.) za predpokladu, že v tuzemsku nadobudne tovar z iného členského štátu (nxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxíslušnému daňovému úradu musí takáto zdaniteľná osoba podať pred nadobudnutím tovaru, ktorým dosiahne ustanovenú hodnotu. Zákon umožňuje, aby sa taxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxa a podávať daňové priznania. Takýmto osobám sa pridelí identifikačné číslo pre daň, ktoré budú používať pri objednávaní tovarov z iných členských štáxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xstanovený limit), v ktorom členskom štáte budú realizovať "výhodný" nákup z hľadiska výšky uplatňovanej sadzby dane.
Hodnota nadobudnutého tovarx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Rovnako ako v § 4 až 6 zákona sa upravila aj povinnosť správcu dane pri registráxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx siedmich dní od doručenia žiadosti o registráciu. Napríklad rozpočtová organizácia, ktorá nakupuje tovary v iných členských štátoch, zistí, že naslxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxť sa registrovať u svojho správcu dane, preto podá žiadosť o registráciu 2. februára. Správca dane má povinnosť túto rozpočtovú organizáciu zaregistrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdaňovať nadobudnutý tovar v tuzemsku.
S účinnosťou od 1. októbra 2012 bol doplnený nový odsek 4, ktorý ustanovuje, že žiadosť o registráciu pre daň prx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdobudnutia služby z iného členského štátu.
Z článku 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice č. 200xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xk je registrovaná na účely dodania alebo prijatia služby do/z iného členského štátu podľa § 7a zákona. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zákon v x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx daň podľa § 7a zákona. Takýto prístup bol od 1. júl 2011 v rozpore s vyššie uvedeným článkom vykonávacieho nariadenia, lebo nútil každú zdaniteľnú osobx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Odsek 4, ktorým bol doplnený § 7 zákona, zabezpečí, aby osoba registrovaná pre daň podľa § 7a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx Táto osoba môže postupovať tak, že do limitu na registráciu podľa § 7 nebude nadobudnutý tovar zdaňovať v tuzemsku (tovar nadobudne s daňou členského šxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xíslo pre DPH získané registráciou podľa § 7a zákona oznámi dodávateľovi tovaru v inom členskom štáte. Tovar bude podliehať xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
x xx
x § 7a
Od 1. januára 2010 sa v súlade so smernicou Rady č. 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovanix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx štátu, ktorá podlieha zdaneniu v tuzemsku. Registrácia je tiež potrebná v prípade, ak takáto osoba poskytuje službu do iného členského štátu zdaniteľxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxná podať žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu. Daňový úrad túto zdaniteľnú osobu zaregistruxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxorá je už registrovaná pre daň podľa § 7 (nadobúdateľ tovaru), nie je povinná sa znovu registrovať pred prijatím služby z iného členského štátu, ktorú je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxského štátu a oba druhy nadobudnutia podliehajú zdaneniu v tuzemsku. Ak takáto osoba nie je registrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru z iného členskéxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxť žiadosť o registráciu pre daň. Treba upozorniť na to, že nesplnenie registračnej povinnosti tejto osoby môže viesť k prípadom dvojitého zdanenia. Súxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxčnosť, ktorá preukazuje, že to nie je zdaniteľná osoba a poskytnutú službu zdaní v mieste svojho sídla. Podľa § 69 ods. 3 však táto zdaniteľná osoba je povxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxinné v tuzemsku).
Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby s miestom plnenia v inom členskom štáte, ak je prxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxsti (vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň).
Registračná povinnosť podľa § 7a nevzniká zdaniteľnej osobe, ak jx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxrovaná pre daň, poskytla v roku 2009 právne služby českému podnikateľovi. Táto osoba nemala x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxca roku 2009 posúdili ako služby s miestom plnenia v Českej republike. Ak nebola registrovaná na účely dane z pridanej hodnoty v Českej republike, povinxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xre daň pred poskytnutím právnej služby českému podnikateľovi. Službu mu poskytne pod svojím identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty a miestox xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxniteľnou osobou registrovanou pre daň zdaniť v Českej republike. Poskytovateľ služby fakturuje právne služby bez dane a súčasne ich musí vykázať v súhxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 3 v znení účinnom do konca roku 2009 bol príjemca povinný prijaté služby zdaniť v tuzemsku, aj keď nebol registrovaný pre daň. Od 1. januára 2010 je táto txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xrijatím právnej služby registrovať sa pre daň v tuzemsku. Právne služby si objedná pod svojím identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty. Miesto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx x xrijatých právnych služieb. Poskytovateľ právnych služieb (česká zdaniteľná osoba) musí mať pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnotx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 8
Dodanie tovaru
K § 8
V nadväznosti na čl. 14 ods. 1 smernice Rady č. 2006/112/ES, podľa ktorého dodanie tovaru znamená prevod práva nakladať s hxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxna. Za hmotný majetok sa považujú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci a bankovky a mince na zbexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xísm. c) od 1. januára 2008 považuje tiež odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, v ktorej sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k predmetx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxedmet nájmu, sa bude považovať za dodanie tovaru. V prípade nájomných zmlúv s dojednaným právom kúpy prenajatej veci sa nájom naďalej považuje za dodanxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxsti na čl. 14 ods. 2 písm. b) smernice Rady č. 2006/112/ES. Ako dodanie tovaru xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe vyvlastnenia platiteľ dane uskutoční dodanie tovaru). Dodaním tovaru za protihodnotu je ďalej osobná spotreba platiteľa dane a jeho zamestnancov, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxteľná. Všetky tieto prípady budú predmetom dane a budú sa zdaňovať.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho premiestnenie z tuzemska do iného členského štxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxiestnenie tovaru sa podľa zákona nepovažuje
-
dodanie tovaru do iného členského štátu na účely jeho montáže alebo inštalácie (dodanie tovaru s montxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxov počas osobnej dopravy na území Európskej únie,
-
dodanie tovaru určeného na vývoz, ak bolo colné konanie v tuzemsku,
-
premiestnenie tovaru urxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
-
na účely prepracovania, spracovania, opravy alebo podobných činností, ktoré sú fyzicky vykonané na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu, pričxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxkytnutia služby,
-
na dočasné použitie do 24 mesiacov, ak by sa dovoz toho istého tovaru z tretích štátov považoval za prepustený do režimu dočasného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ktorá sa nachádza za území Európskej únie, alebo siete k nej pripojenej, dodanie elektriny a dodanie tepla alebo chladu cez teplárenské alebo chladiarxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx
x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a bude predmetom dane.
V prípade komisionárskej alebo inej obdobnej zmluvy, ak bude zdaniteľná osoba konať vo svojom mene na účet inej osoby, t.j. obsxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, dodanie tovaru na osobnú spotrebu platiteľa dane alebo jeho zamestnancom, prípadne na ďalšie iné účely ako na účely podnikania (napr. poskytnutie dxxxxx
Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné úxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxru za protihodnotu a nie je predmetom dane. Spresnením znenia odseku 3 sa dosiahol úplný súlad s čl. 16 smernice Rady č. 2006/112/ES. Možnosť odpočítanix xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, si nebude môcť odpočítať daň z reklam¬ných predmetov.
Nové ustanovenie odseku 7 s účinnosťou od 1. januára 2005 reaguje na rôzne posudzovanie finanxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho prostriedku považuje za dodanie tovaru a v niektorých za dodanie služby (prenájom). Za dodanie služby sa finančný lízing považuje v tuzemsku. Napríxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xuzemským platiteľom (prenajímateľom) a nájomcom v inom členskom štáte, kde môže byť rozdielne chápanie podstaty takéhoto kontraktu (v jednom členskxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxého dopravného prostriedku na základe zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, keď po ukončení nájmu bez zbytočného odkladu prejde vlastníckx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxzatie predmetu nájmu považuje za nadobudnutie tovaru podliehajúce dani. V takomto prípade sa finančný lízing považuje zo strany tuzemského platiteľx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xajetku" sa zabezpečí rovnaký postup v prípade akéhokoľvek tovaru (hnuteľného hmotného majetku), ktorý je predmetom finančného lízingu. Do konca rokx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxaných na zberateľské účely za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty, použije pri prepočte na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa centrálna banka. Skutočnosť, že sa na prepočet použije kurz vyhlásený v deň, ktorý predchádza dňu predaja, súvisí s tým, že kurzy vyhlasuje Európska cxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k situácii, že pri predaji v predpoludňajších hodinách je známy kurz z predchádzajúceho dňa a popoludní bude vyhlásený nový kurz, ktorý vlastne platí ax xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platiteľ dane v tuzemsku, uzavrie s platiteľom dane v Českej republike zmluvu o kúpe prenajatej veci na nový osobný automobil Volkswagen Golf vo februáxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x ods. 7 tuzemský prenajímateľ posúdi transakciu ako dodanie tovaru nájomcovi v Českej republike, ktorý bude podľa § 43 ods. 2 zákona oslobodený od dane.
x x
xxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xebude dodaním tovaru. Ako služba sa budú posudzovať tiež prevod práva k nehmotnému majetku vrátane priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxbo stav a tiež služby na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona (napr. činnosť vo verejnom záujme - notárxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxčne odpočítateľná, na jeho osobnú spotrebu alebo spotrebu jeho zamestnancov, na iný účel ako na podnikanie. Dodaním služby za protihodnotu bude tiež bxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxe služby na základe komisionárskej alebo obdobnej zmluvy, napr. aj na základe zákona ako v prípade stravovania) platí pre dodanie služby pravidlo, že txxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxla daň odpočítaná podľa § 49 ods. 5 alebo § 49a zákona (pri investičnom majetku, ako sú budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, nadstavby buxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xa do § 9 ods. 3 doplnilo, že bezodplatné dodanie služby vysielajúcej organizácii (definovanej v § 4 zákona č. 406/2011 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxu a nepodlieha zdaneniu, napriek tomu, že takúto službu platiteľ dane poskytuje na iný účel ako na podnikanie. Takáto úprava vyplýva z čl. 26 bod 2 smernixx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxj organizácii alebo prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti ako subjektom, ktoré v rámci svojej činnosti vyberajú, pripravujú, resp. vysielajú dobrxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxužby, čo má za následok neuplatňovanie dane na takéto plnenia. Za dodanie tovaru sa nepovažuje predaj podniku alebo jeho časti inému platiteľovi, ani nxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxadu osoba, ktorá výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby oslobodené od dane (bez možnosti odpočítania dane), pôjde o dodanie tovaru a služby, ktoxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo jeho časti uskutoční platiteľ dane, ktorý rovnako ako nadobúdateľ výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby oslobodené od dane (bez možnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxlatní výnimka uvedená v odseku 1). Za dodanie služby sa nepovažuje ani emisia cenného papiera emitentom a nebude sa zdaňovať.
Z dôvodu zabezpečenia jxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxé o dve nové písmená, pričom pôvodný text bol označený ako písmeno a). Po tejto úprave sa od 1. januára 2005 za dodanie služby nebude považovať okrem emisix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxdpokladu, že platiteľ dane nebude bankou. Nakladanie s pohľadávkou sa nebude považovať za dodanie služby. Postúpenú pohľadávku môže jej nový majiteľ xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxvať a bude predmetom dane (dosiahnutá odmena faktoringovej spoločnosti sa bude zdaňovať). Touto úpravou sa v podstate dosiahne obdobný prístup k emisxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxy z peňažných prostriedkov na účte v banke v porovnaní s právnym stavom pred 1. májom 2004, dochádza k zmene v tom, že ak platiteľ dane nebude bankou, dosiaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbodenú od dane, ale ak platiteľ dane nebol bankou, dosiahnuté úroky neovplyvňovali výpočet koeficientu, ktorým sa určilo pomerné odpočítanie dane. V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xd dane podľa § 38 zákona.
§ 11
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
K § 11
V súlade s čl. 28a šiestej smernice sa v tomto ustanovexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxilo dovtedajší "dovoz" tovaru z členských štátov EÚ. Za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje nadobudnutie práva nakladax x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiedku, ktorý je predmetom finančného lízingu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak ide o prenájom z členského štátu, v ktorom sa finančný lízing xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý je predmetom finančného lízingu. Nadobudnutie tovaru bude predmetom dane, ak nadobúdateľom bude zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, pričom tovar dodala za protihodnotu. Dodaním tovaru nie je tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou a toxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xtátu do tuzemska.
Nadobudnutie tovaru nebude predmetom dane, ak by dodanie takéhoto tovaru bolo oslobodené od dane (podľa § 47 ods. 7 až 10). Pôjde o
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxemyselnú a rybársku činnosť, na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori, vojnových lodí),
-
dodanie, opravu, úpravu, údržbu a nájom námornýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxbenie lietadiel určených prevažne na medzinárodnú dopravu za odplatu,
-
dodanie, opravu, úpravu, údržbu a nájom lietadiel užívaných leteckým dopxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Predmetom dane nebude ani nadobudnutie tovaru nadobúdateľom, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavného prostriedku za protihodnotu každou osobou. Novým dopravným prostriedkom bude:
-
pozemné motorové vozidlo s objemom motora viac ako 48 cm3 axxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxa do prevádzky,
-
plavidlo dlhšie ako 7,5 m (na prepravu osôb a nákladov), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo neuplynuli tri mesixxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ako 40 prevádzkových hodín alebo neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Vo vysvetlivkách k § 8 sme uviedli, ako sa bude posudzovxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxný lízing posudzuje ako dodanie tovaru. Doplnením § 11 ods. 3 sa zabezpečil rovnaký prístup z hľadiska posúdenia podstaty transakcie aj pre prípady, ak xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xrenajatej veci, ak v štáte prenajímateľa sa odovzdanie predmetu nájmu považuje za dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od danex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxi v tuzemsku.
Príklad
Česká lízingová spoločnosť, registrovaná pre daň, uzavrie so slovenským občanom zmluvu o kúpe prenajatej veci na nový osobný axxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xlužby. Podľa doplneného znenia § 11 ods. 3 pôjde u slovenského občana o nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku, ktoré pxxxxxxx xxxxx
Tovary podliehajúce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxeľom dane, ale vznikne jej v tuzemsku povinnosť zaplatiť spo¬trebnú daň. Rovnako to platí aj pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale vxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xdseku 9 spresnilo, že za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj tovar pridelený ozbrojeným silám štátu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx štáte pridelenia (t.j. nebol zdanený), a ak by dovoz takéhoto tovaru nebol oslobodený od dane.
S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa nadväzne na článok 21x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxnskom štáte. Je to osoba, ktorej je v inom členskom štáte pridelené identifikačné číslo pre DPH, a tým je možné identifikovať členský štát, ktorý toto číxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zjednodušujúca úprava pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu zahraničnou osobou, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx ju aplikovať vo svojej legislatíve. Ide o možnosť umiestnenia tovaru z iného členského štátu v tuzemsku v systéme tzv. call of stock. V podstate ide o sysxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku z iného členského štátu.
Podstatou tzv. systému call of stock bude premiestnenie tovaru zahraničnou osobou z iného členského štátu do tuzexxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmienok následne stane vlastníkom tovaru. Tovar sa bude postupne predávať zahraničnou osobou zo skladu podľa potrieb odberateľa. V takomto prípade xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx povinný platiť daň. Premiestnený tovar z iného členského štátu do tuzemska bude stále vo vlastníctve zahraničnej osoby. Tovar bude premiestnený do skxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxčíva v tom, že sa nemusí registrovať pre daň v tuzemsku a ako vlastník tovaru nebude zdaňovať nadobudnutie tovaru v tuzemsku. Následne nebude mať ani dodxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xopred známeho odberateľa. Zahraničná osoba môže mať takýchto zákazníkov v tuzemsku viac, s čím súvisí aj možnosť zriadenia viacerých skladov.
Do koxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxnia tovaru do tuzemska a jeho umiestnenia v sklade u svojho odberateľa sa musela registrovať pre daň v tuzemsku podľa § 5 zákona z dôvodu povinnosti zaplaxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xýmto ustanovením treba upozorniť na prechodné ustanovenia, konkrétne na § 85a ods. 1 a 2 zákona, ktoré upravujú, ako môžu postupovať zahraničné osoby v xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v sklade pre jedného odberateľa, ako aj možnosť zrušenia registrácie pre daň.
Umiestnenie tovaru v tuzemsku v systéme tzv. call of stock (teda v konsixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxenskými štátmi a tuzemskom v rámci vnútorného trhu. V prípade colného skladu v tuzemsku pôjde o umiestnenie tovaru z tretích štátov a podľa podmienok usxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxtnenie tovaru z iného členského štátu osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte môže vykonať na jej účet aj tretia osoba. Zároveň sa doplnilo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, mohli využiť aj osoby, ktoré v čase zavedenia tejto úpravy (na prelome rokov 2004 a 2005) neprejavili o ňu záujem. Nové ustanovenie je formulované tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxstrovanou ako platiteľ dane v tuzemsku a používa bežný režim pre nadobudnutie tovaru, rozhodne pre uplatňovanie osobitného postupu podľa tohto ustanxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Zahraničná osoba však zostáva platiteľom dane do času, kým nezdaní všetky dodávky tovarx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx spotrebnej elektroniky registrovaný pre daň dodáva v roku 2005 tovary svojmu obchodnému partnerovi v tuzemsku (servisnej firme), platiteľovi dane, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xovinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku premiestneného nemeckým výrobcom. Nemecký výrobca premiestni tovary do tuzemska, pričom vecne nxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxú firmu. Nemecký výrobca sa nebude musieť x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx partnerovi v tuzemsku (servisnej firme), platiteľovi dane, na účely vykonávania servisných služieb. Nemecký výrobca premiestnil tovary do tuzemskx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mu v tuzemsku vznikla povinnosť registrovať sa pre daň. Následne mal povinnosť nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu zdaniť a zdaňovax xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xákonom ustanovené zjednodušenie, ale dôležitou podmienkou je, že v tuzemsku má alebo získa platiteľa dane, ktorý bude s aplikáciou tohto ustanovenia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxsku obchodného partnera a súčasne budú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky, bude môcť premiestniť tovar, ktorý bude odoslaný alebo prepravexx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xremiestnený tovar sa bude považovať za tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu a nadobúdateľom bude obchodný partner v tuzemsku (servisnx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxičnej osoby na platiteľa dane v tuzemsku, musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:
-
zahraničná osoba nebude platiteľom podľa tohto zákonxx
x
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxr len pre jediného platiteľa a
-
platiteľ dane vopred písomne oznámi daňovému úradu, že bude v tomto osobitnom prípade osobou povinnou platiť daň z naxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Európskej únie. V porovnaní s doterajším stavom, keď sa za dovoz tovaru považovalo prepustenie zahraničného tovaru (zo štátov EÚ i ostatných štátov svxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xuzemska, ale kdekoľvek na územie EÚ. Správcami dane pri dovoze tovaru budú colné orgány. Na výber dane pri dovoze tovaru sa budú vzťahovať platné colné pxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx (EHS) č. 2454/93, obsahujúce ustanovenia na vykonanie nariadenia Rady (EHS), ktorým sa vydáva Colný kódex spoločenstiev v znení neskorších predpisox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov,
-
nariadenie Komisie (EHS) č. 2658/87 o colnej štatistickej nomenklatúre a Colnom sadzobníku spoločenstiev v znení neskorších predpisxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxx xovaru
K § 13
V tomto ustanovení je v súlade s čl. 8 šiestej smernice definované miesto dodania tovaru. Určuje rozdielne miesto dodania tovaru, ak je dxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxu alebo montážou tovaru. Z hľadiska predmetu dane je dôležité, aby miesto dodania tovaru bolo v tuzemsku.
Miestom dodania tovaru v prípade, ak je spojxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xk sa tovar dodáva s inštaláciou alebo montážou; vtedy je miestom dodania tovaru miesto, kde sa inštalácia alebo montáž uskutoční. Výnimkou je tiež prípxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxát dovozu. Napríklad český platiteľ dane dováža vlakom rudu z Ruska. Miestom dovozu je Čierna nad Tisou (SR), kde tovar vstúpil na územie EÚ. Tovar však bxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnie od dane, musí byť platiteľom dane v tuzemsku (registrácia českého platiteľa dane v tuzemsku). Poslednú výnimku tvorí miesto dodania tovaru pri zásxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxdy sa jeho dodanie uskutoční.
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxní tovaru vo vlaku IC z Košíc do Viedne bude miesto dodania tovaru v tuzemsku, lebo tu sa začína preprava. Cesta vlaku späť sa však bude posudzovať samostaxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxdliehať zdaneniu v Rakúsku. Ak dodanie tovaru uskutoční slovenská osoba registrovaná pre daň v tuzemsku (v SR) aj na spiatočnej ceste z Viedne, vznikne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosti).
Na účely zákona sa za tovar považuje aj plyn a elektrina. Všeobecný princíp určenia miesta dodania tovaru spojeného s prepravou alebo odoslxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxčňovať. Pretože plyn a elektrina sa fyzicky ťažko sledujú, je tiež osobitne náročné určiť miesto dodania tovaru podľa všeobecného princípu [§ 13 ods. 1 xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štáty preniesť úpravu do národnej legislatívy od 1. januára 2005. V podmienkach Slovenskej republiky to zabezpečila novela (zákon č. 651/2004 Z.z.). xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xrčovať miesto dodania plynu cez rozvodný systém zemného plynu a dodania elektriny. Písmeno e) upravuje miesto dodania plynu alebo elektriny obchodníxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxdávky a dovozu plynu alebo elektriny zrovnoprávňuje s dodávkou a dovozom tepla a chladu (ide o rovnakú problematiku z hľadiska určenia miesta dodania)x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxky druhy tovarov (plyn, elektrina, teplo a chlad), a to bez ohľadu na to, či je plyn dodávaný prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxladiarenských sietí. Nadväzne na uvedenú zmenu došlo k príslušným úpravám aj vo všetkých súvisiacich ustanoveniach zákona [§ 8 ods. 4 písm. i), § 16 odsx xx xxxxx xxx x xx xxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému zemnému plynu, elektrine, teplu alebo chladu je ich ďalší predaj a jeho vlastná spotreba týchto tovarov budx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxade zákazníka musí ísť o zdaniteľnú osobu.
V prípade dodania plynu, elektriny, tepla alebo chladu obchodníkovi alebo zákazníkovi bude miesto ich doxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xieto tovary. Nepôjde teda o miesto, kde sa odoslanie tovaru začína, tak, ako to bolo do konca roku 2004. xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xodávateľa, ale v členskom štáte odberateľa (obchodníka, zákazníka). V členskom štáte odberateľa bude vznikať aj daňová povinnosť.
Príklad
Tuzemsxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dodania plynu sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a bude ním Poľsko, kde vznikne aj daňová povinnosť poľskému obchodníkovi.
§ 14
Miesto dodania tovaru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xxx x xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaru z iného členského štátu do tuzemska a z tuzemska do iného členského štátu. Pri zásielkovom predaji tovaru musí ísť vždy o dodanie tovaru na osobnú spoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxho členského štátu do tuzemska, miestom dodania je tuzemsko, okrem prípadov, ak v kalendárnom roku hodnota bez dane dodaného tovaru nedosiahne 35 000 exxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxchod Magnet bude predávať tovary podľa katalógu slovenským občanom. Všetky zásielky tovarov do hodnoty 35 000 eur budú zdanené v ČR českou DPH. Magnet bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx povinnosť registrovať sa ako platiteľ dane v SR. Žiadosť o registráciu podá na Daňovom úrade Bratislava I. Registrovať sa môže aj pred dosiahnutím zákoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx DPH.
Obdobne to platí aj v prípade zásielkového predaja tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Miestom dodania je členský štát, v ktorom sa dodanxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xásielkový predaj realizuje. Limity v jednotlivých členských štátoch môžu byť určené buď vo výške 100 000 EUR, alebo 35 000 EUR. Bez ohľadu na výšku limitxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxnia alebo prepravy ku kupujúcemu.
Miesto dodania služby
§ 15
K § 15
Pravidlá týkajúce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o stratégiu Európskej komisie modernizovať a zjednodušiť fungovanie spoločného systému dxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxňa smernica č. 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Zmeny v tejto oblasti boli vyvolané aj zmenami v rámci vnútorného trhu, globalizxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xlatiť, že miesto zdanenia je tam, kde dochádza ku konečnej spotrebe. Napriek tomuto pravidlu však z administratívnych a politických dôvodov sú potrebxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodania služby treba od 1. januára 2010 rozlišovať postavenie príjemcu služby, t.j. či ide o zdaniteľnú osobu, alebo o inú ako zdaniteľnú osobu. Nadväznx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xa musí presvedčiť, či zákazník je zdaniteľnou osobou, a to prostredníctvom identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty, ktoré mu zákazník oznámixx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtoch Európskej únie. Služba je prístupná daňovým subjektom, ako aj daňovým úradom v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme. Táto služba vydá žiadxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxidelené každej žiadosti) a dátum prijatia žiadosti. Takéto potvrdenie môže slúžiť ako jeden z dôkazov, že príjemca je zdaniteľnou osobou. Teoreticky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxkytnuté identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty zodpovedalo usadeniu osoby (sídlo alebo miesto podnikania) a ak je služba dodaná prevádzkarnix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxania služby zdaniteľnej osobe. Miestom usadenia môže byť miesto, kde má zdaniteľná osoba svoje sídlo alebo miesto podnikania. Ak má táto osoba prevádzxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxnikania ani prevádzkareň, potom je usadená tam, kde má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Obdobne sa miesto usadenia posudzuje aj v prípade dodanix xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxäzne na čl. 44 a 45 smernice Rady č. 2006/112/ ES. V zásade ich možno charakterizovať tak, že
-
ak ide o služby dodané zdaniteľnej osobe, miesto ich dodaxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxobe), miesto ich dodania, a teda aj zdanenia je v štáte, kde má sídlo (kde je usadený) dodávateľ služby.
Existujú však prípady, keď sa tieto všeobecné pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na určenie miesta dodania služby zdaniteľnej osobe uplatňuje na väčšinu služieb, ktoré sú jej dodané, a v zásade je to miesto jej usadenia. Takto sa v mnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxad pri
-
preprave tovaru (aj preprave tovaru v rámci vnútorného trhu) vrátane doplnkových služieb (napr. nakladanie, vykladanie, manipulácia a poxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxe dopravných prostriedkov (pri nájme všetkých druhov dopravných prostriedkov trvajúcom viac ako 30 dní, ale v prípade nájmu plavidiel v trvaní viac akx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx webových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxcií, dodanie hudby k filmom, hier, vysielanie udalostí, politické, kultúrne, umelecké, športové vysielanie, vyučovanie na diaľku),
-
nehmotnýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a pod., prevod a postúpenie autorských práv a im podobných práv, patentov, licencií, ochranných známok, bankové, finančné, poisťovacie a zaisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxsov a návesov, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania, prenos emisných kvót, poskytnutie prístupu a prepravy alebo pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xre miesto dodania služby zdaniteľnej osobe sa nepoužije napríklad pri
-
službe vzťahujúcej sa na nehnuteľný majetok,
-
krátkodobom nájme dopraxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách (služby na výstavách a veľtrhoch) vrátane ich organxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutých na palubách lodí, lietadiel alebo vo vlakoch (preprava na území Európskej únie).
V prípade poskytovania služby inej ako zdaniteľnej (nezdanixxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určenie miesta dodania služby do konca roku 2009, t.j. miesto dodania služby je tam, kde je usadený dodávateľ služby.
Všeobecné pravidlá pre určenie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčiť, aby dodávateľ služby pri určení miesta jej dodania najprv posúdil, či pre dodanú službu neplatí niektoré z osobitných pravidiel. Ak pre dodanú sluxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxs. 2 pre inú ako zdaniteľnú osobu.
Zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, sa na účely určenia miesta xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xle je identifikovaná pre daň, sa na účely určenia miesta dodania služby (podľa § 15 a 16) považuje za zdaniteľnú osobu.
Pri dodaní služby zdaniteľnej oxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa daňovej povinnosti na príjemcu služby (v zákone je tento mechanizmus vyjadrený v ustanovení § 69 ods. 3), čím sa zabezpečí princíp miesta spotreby. Ak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxovej povinnosti sa neuplatní. Povinnosť platiť daň má osoba, ktorá službu dodá (podľa § 69 ods. 1). Aj v tomto prípade je zabezpečený princíp miesta spotxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxe usadenia dodávateľa služby.
Príklad
Slovenský platiteľ dane poskytol právnu službu inému platiteľovi dane v tuzemsku. Miesto dodania služby sa uxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xuzemsku dodal tuzemskému platiteľovi dane (nedochádza k prenosu daňovej povinnosti).
Príklad
Slovenský platiteľ dane poskytol právnu službu zdxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtorým je Poľsko. Povinnosť platiť daň má príjemca služby v Poľsku podľa obdobného ustanovenia ako u nás ( § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. upravujúci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxmsku.
Príklad
Slovenská zdaniteľná osoba (neplatiteľ dane) má záujem o poskytnutie právnych služieb od českého platiteľa dane. Slovenská zdanitxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xrideleným v tuzemsku. Miesto dodania právnych služieb zdaniteľnej osobe z hľadiska dodávateľa je v tuzemsku, kde je usadená slovenská zdaniteľná osoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxých služieb a IČ DPH príjemcu služieb uvedie v súhrnnom výkaze, ktorý podá v Českej republike.
Príklad
Slovenská zdaniteľná osoba (neplatiteľ danex xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pre daň v tuzemsku. Pri objednaných právnych službách sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 a bude ním tuzemsko. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxaz nepodá.
Príklad
U slovenskej zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom dane, si objednal právne služby švajčiarsky podnikateľ. Dodávateľ sa nxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje právne služby bez dane a súhrnný výkaz nepodá (služby s miestom dodania v tretích štátoch sa do súhrnného výkazu neuvádzajú).
Iná alternatíva je, ax xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xegistrovať v tuzemsku pre daň podľa § 7a. Právne služby dodá rakúskemu podnikateľovi pod identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty prideleným v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xe povinná podať v tuzemsku súhrnný výkaz.
§ 16
K § 16
Ustanovenie nadväzne na čl. 46 až 59 smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby. Osobitné pravidlá znamenajú, že miesto dodania niektorých druhov služieb sa neurčí podľa niektorého z dvoch všeobecných pravidiel uvedenýcx x x xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxniteľnej osobe, ako aj v prípade, ak je dodaná inej ako zdaniteľnej osobe. Zároveň ustanovenie obsahuje aj osobitné pravidlá, podľa ktorých sa miesto dxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe aj nezdaniteľnej osobe sa uplatňujú pri
a)
službe vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť,
b)
krátkodobom nájme dopravných prostriedkov (ak obdobie nxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxkých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách (napr. služby na výstavách a veľtrhoch) vrátane ich organizovania a s nimx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxópskej únie.
Ad a): Služby dodané zdaniteľnej aj nezdaniteľnej osobe, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť vrátane realitných činností, činností znaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor), majú miesto dodania tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ak služby vzťahujúce sa na nxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xezdaniteľnou osobou, ako aj to, kde je usadený a registrovaný pre daň dodávateľ takýchto služieb. Na základe kombinácie uvedených skutočností môže daxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx ich dodá dodávateľ usadený v zahraničí, ktorý je registrovaný pre daň v tuzemsku (podľa § 5 zákona), zdaniteľnej i nezdaniteľnej osobe, daňová povinnoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
x
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxý pre daň v tuzemsku, zdaniteľnej osobe, daňová povinnosť vzniká príjemcovi služieb (podľa § 69 ods. 2 zákona),
-
ak ich dodá dodávateľ usadený v zahrxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx predtým mu ešte vzniká registračná povinnosť v tuzemsku (podľa § 5 zákona).
Príklad
Slovenský architekt, ktorý je platiteľom dane, urobí projekt nx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiteľná osoba). V obidvoch prípadoch je miesto dodania v Rakúsku (v inom členskom štáte).
Rakúsky občan nie je zdaniteľnou osobou a podľa rakúskeho zákxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxoty a vznikne mu registračná povinnosť a povinnosť odviesť daň v Rakúsku.
Rakúsky podnikateľ, ktorý je zdaniteľnou osobou, ale nie je registrovaný prx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xe v tuzemsku § 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z.). V prípade, ak je architekt v Rakúsku už registrovaný pre daň, daňová povinnosť z dodaného projektu vznixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxhnuteľnosť (ubytovacie zariadenie) nachádza, bez ohľadu na to, či sa ubytovanie poskytuje zdaniteľnej, alebo nezdaniteľnej osobe. Ak sa ubytovanie xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx príslušné ubytovacie zariadenie im fakturuje cenu za ubytovanie vrátane dane. Slovenský podnikateľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdnikateľom. Občan mená možnosť žiadať o vrátenie dane.
Od poskytnutia ubytovacích služieb treba odlíšiť sprostredkovanie ubytovacích služieb. V xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxesta dodania pre zdaniteľné osoby, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1. Ak si slovenský platiteľ dane objedná sprostredkovanie ubytovania v Prahe ox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x splní sprostredkovateľ ubytovania. Ak toto ubytovanie pre slovenského platiteľa dane sprostredkuje český podnikateľ (zahraničná osoba z iného člexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxedkovateľskej služby) podľa § 69 ods. 3. Český podnikateľ vyfakturuje sprostredkovanie ubytovania v Prahe bez dane a uvedie hodnotu tejto služby do súxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxtnutá ubytovacia služba, ktorá je predmetom sprostredkovania. Ak napríklad cestovná kancelária sprostredkuje tuzemskému alebo zahraničnému občaxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxu. Daňová povinnosť vznikne cestovnej kancelárii podľa § 69 ods. 1.
Ad b): Krátkodobý nájom dopravných prostriedkov poskytnutý zdaniteľnej i nezdaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxedku ohraničený v prípade plavidiel maximálne 90-timi dňami a pri ostatných druhoch dopravných prostriedkov (motorové i nemotorové vozidlá, prívesx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Dopravný prostriedok sa môže v rámci krátkodobého nájmu dať k dispozícii zákazníkovi, t.j. zákazník prevezme skutočnú kontrolu nad dopravným prostrxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxdania v tuzemsku a poskytovateľ je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1. V tomto prípade je postup rovnaký tak pri nájme poskytnutom zdaniteľnej osobe, akx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxého členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, má miesto dodania v tuzemsku a tuzemská zdaniteľná osoba je povinná platiť daň podľa § 69 xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe, ak je zákazníkom tuzemská nezdaniteľná osoba, miesto dodania je tiež tuzemsko a daňová povinnosť z nájmu dopravného prostriedku v tuzemsku vznikne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xportových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb (napr. služieb na výstavách a veľtrhoch) vrátane ich organizovania a s nimi súvisxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xieto služby fyzicky poskytnú. Od uvedeného dátumu, nadväzne na čl. 3 smernice Rady č. 2008/8/ES, miestom dodania služieb súvisiacich so vstupom na uvexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxia kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb vrátane ich organizovania pre zdaniteľnú osobu určx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kde sa obvykle zdržiava.
Z uvedeného vyplýva, že určenie miesta dodania upravené do konca roka 2010 v odseku 3 sa uplatní už len v prípade poskytnutia txxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa spoločnosť (platiteľ dane) organizuje výstavu nových tovarov spotrebnej elektroniky. Na výstave sa zúčastní ako vystavovateľ aj zdaniteľná osoba x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx republike bude v prípade českej zdaniteľnej osoby Česká republika a v prípade českej nezdaniteľnej osoby bude miestom dodania Slovenská republika.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vznikne daňová povinnosť v Českej republike. Pre českú nezdaniteľnú osobu výstavnícka spoločnosť vyhotoví faktúru so slovenskou DPH.
Na výstavu toxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xsobu, všetky služby súvisiace so vstupom na výstavu (napr. aj šatňa, toaleta a pod.) majú miesto dodania v tuzemsku (t.j. miesto, kde sa výstava koná) a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa osôb môže byť vykonaná vo viac ako v jednom štáte, potom sa miesto dodania určí pomerne k prekonaným vzdialenostiam v príslušných štátoch.
Ak dopravx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dane v tuzemsku, tuzemskej zdaniteľnej osobe vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2.
Príklad
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxľ z Brna, ktorý nie je platiteľom dane v tuzemsku. Povinnosť platiť daň vznikne v tuzemsku (kde je miesto dodania) slovenskej zdaniteľnej osobe podľa § 6x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx daňová povinnosť v tuzemsku a musel by sa registrovať pre daň.
Ad e): Reštauračné a stravovacie služby s výnimkou reštauračných a stravovacích služixx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxo dodania tam, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú. Reštauračné služby predstavujú dodanie pripraveného a nepripraveného jedla vrátane nápojov alexx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx sa poskytujú mimo priestorov poskytovateľa. Ak je dodané pripravené jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou (z reštaurácie, supermarketu a pod.), nxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxkoľvek osobe (zdaniteľnej aj nezdaniteľnej, tuzemskej aj zahraničnej) majú miesto dodania aj miesto zdanenia v tuzemsku. Poskytovateľ týchto služixx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxných a stravovacích služieb v inom členskom štáte, resp. v treťom štáte. Ak je príjemcom týchto služieb zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba z tuzemskax xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxaničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu zdaniteľnej osobe usadenej v tuzemsku je príjemca povinný zdaniť podľa § 69 ods. 2, ak zahrxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxemsku) v inom členskom štáte, môže požiadať o vrátenie dane v štáte, v ktorom mu boli tieto služby dodané (refundácia dane) podľa podmienok ustanovenýcx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxuračných a stravovacích služieb fyzicky poskytnutých pri výkone osobnej dopravy na území Európskej únie na palubách lietadiel, lodí alebo vo vlakoch xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za samostatnú dopravu.
Osobnou dopravou na území Európskej únie je časť dopravy medzi miestom začatia a miestom skončenia dopravy bez zastávky mimo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxného prostriedku, ak sa preprava začala mimo územia Európskej únie. Napríklad pri ceste vlakom z Moskvy do Bratislavy je na účely poskytnutia reštauraxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Príklad
Vlak Intercity premáva na trase z Košíc do Viedne. Reštauračný vozeň prevádzkuje tuzemský platiteľ dane. Miesto dodania reštauračných a stxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxi ceste späť je miesto dodania reštauračných a stravovacích služieb v Rakúsku, kde sa doprava začína. Všetky poskytnuté služby až do Košíc podliehajú zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxy (registračnú povinnosť a daňovú povinnosť).
Osobitné pravidlá v prípade, ak je služba dodaná len inej ako zdaniteľnej (nezdaniteľnej) osobe, sa uplatňujú prx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxh pri preprave (napr. nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné služby),
d)
ocenení hnuteľného hmotného majetku a pri prácach na hnuteľnom hmxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxžbách,
g)
nehmotných (katalógových) službách uvedených v § 16 ods. 7 poskytnutých nezdaniteľnej osobe usadenej mimo územia Európskej únie.
Ad xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádza na území rôznych členských štátov. Miesto jej začatia sa posudzuje bez ohľadu na prekonanú vzdiaxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzácia si objedná prepravu tovaru loďou z Bratislavy do Hamburgu u slovenskej plavebnej spoločnosti, ktorá je platiteľom dane. Miesto dodania tejto prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxnskej Bystrice do bratislavského prístavu. Aj napriek tejto skutočnosti skutočné miesto začatia prepravy je v bratislavskom prístave. Na vzdialenoxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxou daňou podľa § 69 ods. 1.
Ak by tú istú prepravu tovaru vykonala napríklad nemecká plavebná spoločnosť, miestom dodania prepravy tovaru by tiež bolo txxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxemsku splniť registračnú a daňovú povinnosť podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v tuzemsku.
Ad b): Iná preprava tovaru, ako je preprava toxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xiac ako v jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. Inú prepravu tovaru, ako je preprxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xrepravy na úsekoch v členských štátoch.
Príklad
Slovenská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nie je ani registrovaná pre daň podľa § 7xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxsko do Chorvátska. Miesto dodania prepravnej služby bude v každom z týchto štátov podľa prekonaných vzdialeností. Tuzemský prepravca úsek prepravy nx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxka a Chorvátska tuzemský prepravca postupuje podľa zákonov o dani z pridanej hodnoty platných v týchto štátoch.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxia pri poskytnutí dlhodobého nájmu dopravného prostriedku nezdaniteľnej osobe. Do konca roku 2012 sa v tomto prípade určilo miesto dodania pri dlhodoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxávateľ služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiaval. Od 1. januára 2013 je miesto dodania pri dlhodxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xšak neplatí v prípade dlhodobého nájmu výletnej lode nezdaniteľnej osobe, kedy bude miesto dodania tam, kde sa dá výletná loď k dispozícii zákazníkovi x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxskytovateľ nájmu svoje sídlo alebo prevádzkareň, je miesto dodania tam, kde má nezdaniteľná osoba (zákazník) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, kde má občan bydlisko. Daňová povinnosť tiež vzniká v tuzemsku a splniť ju musí požičovňa z ČR, lebo podľa § 69 ods. 2 zákona neprechádza daňová povinnoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxžičovni prenajme motorové vozidlo na 45 dní slovenská zdaniteľná osoba (živnostník), miesto dodania je SR a daňová povinnosť prechádza podľa § 69 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxcúzsku od miestnej požičovne výletnú loď na 95 dní. Miesto dodania je vo Francúzsku a tam tiež podlieha nájom lode zdaneniu.
Príklad
Občan SR si prenaxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxík (občan SR). Talianskej spoločnosti vznikne v tuzemsku povinnosť registrovať sa pre daň a vznikne jej daňová povinnosť z dlhodobého nájmu výletnej lxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxiteľnej osobe je tam, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú. Ide o akúkoľvek prepravu pre nezdaniteľnú osobu, pri ktorej sa niečo nakladá, vykladá, prekxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxatislave na "autovlak" tuzemský platiteľ dane. Občanovi dodá službu v tuzemsku. Táto služba podlieha dani v tuzemsku. V Záhrebe je konečná zastávka "axxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxátskeho zákona o dani z pridanej hodnoty.
Ad d): Miesto dodania služby ocenenia hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku nezxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xobral svoj prenosný počítač, ktorý sa mu počas pobytu pokazil. Dal si ho opraviť vo Francúzsku servisnou firmou. Miesto dodania prác na hnuteľnom hmotnxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxx xlužby spočívajúcej v sprostredkovaní tovaru alebo služby nezdaniteľnej osobe, pričom sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, je miesto dodxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxonovaný článok 58 smernice 2006/112/ES (zmenený čl. 5 smernice 2008/8/ES). Od roku 2015 sa mení určenie miesta dodania pri poskytnutí telekomunikačxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnej úprave je to, že miestom dodania uvedených služieb, ktoré poskytuje zdaniteľná osoba usadená v ktoromkoľvek členskom štáte nezdaniteľnej osobe, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xríjemca služby, nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, t. j. miesto, kde je usadený zákazník. Do konca roku 2014 sa xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrá nebola usadená v Európskej únii a poskytovala služby elektronickými prostriedkami.
Nové znenie odseku 14 zabezpečí jednotné pravidlo určenia mxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysielania dodávané nezdaniteľným osobám.
Z dôvodu, že od roku 2015 pri poskytnutí telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televíznehx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxli písmená h) až j), ktoré do konca roku 2014 osobitne upravovali miesto dodania uvedených služieb nezdaniteľným osobám, ktoré majú sídlo, bydlisko, pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlužby a zákazníkom sa nepovažuje za elektronickú službu.
Zmenou úvodnej vety v odseku 18 sa reaguje na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné jednozxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xmenou určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé osoby) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Z uvedeného potom vyplýva, že ich dodávateľ (poskytovateľ), ktorý má svoje sídlo mimo Exx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxvodu potreby registrácie sa pre daň v každom členskom štáte, kde má sídlo zákazník, rozširuje sa od 1. januára 2015 osobitná úprava jednotného kontaktnxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzn. osobami, ktoré nemajú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území EÚ a nie sú identifikované pre daň v tuzemsku ani v inom členskom xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh osôb z tretích štátov, aj zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, nie však v členskom štáte spotreby. Využívanie osobitnej úpravy jednotného kontaktnéxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xtáte, v ktorom služby poskytujú, sa zaregistrujú len v jednom členskom štáte, ktorý si zvolia, tzv. štát identifikácie, v ktorom potom prostredníctvox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbitnej úpravy sú zvlášť ustanovené pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ, a zvlášť pre zdaniteľné osoby usadené v EÚ (osobitná úprava jednotnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xbčan z Trnavy si na internete našiel možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku formou vyučovania na diaľku, ktoré si objednal u amerického podnikateľa. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, ktoré poskytuje americký podnikateľ, je tuzemsko, kde má občan trvalé bydlisko. Registračnú a daňovú povinnosť splní americký podnikateľ podľa sloxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, môže si za štát identifikácie zvoliť ktorýkoľvek členský štát EÚ (napr. aj Slovenskú republiku). E-mailová komunikácia, ktorú mal občan s podnikatexxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxseku 17 vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonania úplne alebo čiastočne, ak sú dodané nezdaniteľnej osobx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Nehmotným službami sú:
-
prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,
-
reklamné služby,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxťovacie služby okrem nájmu bezpečnostných schránok,
-
poskytnutie zamestnancov,
-
nájom hnuteľného hmotného majetku okrem nájmu dopravných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxkej únie, k sieti, ktorá je k tejto sústave pripojená, k elektrizačnej sústave, teplárenským a chladiarenským sieťam vrátane prepravy (distribúcie) xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxzri odsek 18).
Príklad
Slovenský platiteľ dane, ktorý je tvorcom antivírusového programu, dodá svoj produkt občanovi vo Švajčiarsku elektronickxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dane musí splniť povinnosti podľa švajčiarskeho zákona o dani z pridanej hodnoty.
§ 17
Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
K § xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxenského štátu do druhého členského štátu, pokiaľ je tento tovar dodávaný medzi dvoma podnikateľmi, ktorí sú identifikovaní pre daň v rôznych členskýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podľa tohto pravidla bude platiť daň nadobúdateľ tovaru, t.j. podnikateľ, ktorému je tovar určený.
Môže však nastať situácia, že nadobúdateľ objexxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm nadobudnutia v tom členskom štáte, ktorý vydal identifikačné číslo, pod ktorým bol tovar objednaný, za predpokladu, že nadobúdateľ nepreukáže, že txxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxoslanie alebo preprava skončí, platiteľ môže opraviť základ dane podľa zákona. Napríklad slovenský platiteľ dane pod svojím slovenským identifikačxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxslania alebo prepravy, t.j. v ČR, v tuzemsku bude môcť opraviť základ dane podľa § 25 zákona.
Ak teda náš podnikateľ chce predávať tovar v inom členskom xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Osobitným prípadom sú trojstranné obchody, ktoré upravuje § 45 zákona. V týchto prípadoch platí, že miestom nadobudnutia tovaru je členský štát, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxný v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru skončí, t.j. že druhý odberateľ zdanil tovar vo svojom členskom štáte.
Jednou z podmienok na uplatnenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odberateľa registrovaný pre DPH. Takto ustanovenú podmienku trojstranného obchodu uplatňuje viacero členských štátov EÚ. Článok 141 smernice o DPH xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x členskom štáte druhého odberateľa.
Úpravou ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) (podmienka, že prvý odberateľ nie je usadený v členskom štáte druhého odxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxednal dodanie tovaru od poľského platiteľa registrovaného pre DPH v Poľsku. Tovar ďalej dodáva platiteľovi DPH v ČR, ktorý je tam registrovaný pre DPH. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxá osoba, nemá v ČR sídlo ani prevádzkareň, teda nie je v ČR usadený.
Skutočnosť, že slovenský platiteľ ako prvý odberateľ v trojstrannom obchode má českx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa v ČR nie je usadená.
§ 18
Miesto dovozu tovaru
K § 18
V súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 šiestej smernice je definované miesto dovozu tovaru (tovaru z txxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxé dovozy tovaru, keď je dovážaný tovar prepustený do takých režimov, pri ktorých nevzniká daňová povinnosť v krajine vstupu. Pôjde o tovary, ktoré pri vxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxn členský štát, kde sa tieto colné režimy skončia.
Daňová povinnosť
§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
K § 19
Podľa čl. 10 bod 2 šxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxbudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. V súvislosti s doplnením predmetu dane o dodanie tovaru na základe nájomnej zmluvy s povinnosťou kxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxom vzniku daňovej povinnosti v týchto prípadoch bude deň odovzdania tovaru nájomcovi.
Novela (zákon č. 471/2009 Z.z.) z odseku 2 vypustila druhú vetxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosť platiť daň mal v tuzemsku príjemca služby podľa pôvodných ustanovení § 69 ods. 2 až 4 v znení účinnom do 31. decembra 2009. Daňová povinnosť v takomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasledoval po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Táto možnosť určenia vzniku daňovej povinnosti xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca v tuzemsku, vznikať dňom jej dodania.
Uvedené zmeny sú reakciox xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvanie informácií zo súhrnných výkazov o cezhraničných službách, a tým účinne bojovať proti podvodom, je potrebné aby poskytovateľ a príjemca služby pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxôsobom uvedeným v upravenom odseku 2.
Znenie odseku 3 účinné od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 obsahovalo vymedzenie vzniku daňovej povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xaňová povinnosť vznikla v posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahovala. Táto úprava priniesla určité aplikačné problémy v praxi, ktoré súviselx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty (zriadená pri MF SR). Závery komisie uvedené v zápise z uvedeného zasadnutia sú k dixxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xri čiastkovo alebo opakovane dodaných tovaroch alebo službách daňová povinnosť vznikne najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahujxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxá sa zaoberá vedením účtovníctva a je platiteľom dane, dodáva inému tuzemskému platiteľovi dane účtovné služby. Zo zmluvy vyplýva, že príjemca platí zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx platba vzťahuje. Potom za služby poskytnuté v januári 2011 bude dňom dodania a dňom vzniku daňovej povinnosti ktorýkoľvek deň do 31. januára 2011. Faktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxhotoviť najneskôr do 15. februára 2011, ak daňová povinnosť vznikne 25. januára 2011, faktúru musí vyhotoviť najneskôr do 9. februára 2011 a pod.
Príxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxke. Zmluva je podpísaná na obdobie dvoch rokov od februára 2011 do januára 2013. Platby za reklamné služby sú dohodnuté za obdobie troch mesiacov od začixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx sa platba vzťahuje. Miesto dodania služby bude podľa § 15 ods. 1 tam, kde je usadený príjemca služby, teda Česká republika. Zároveň je príjemca v Českej rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa vyhotoví faktúru bez dane 5. mája 2011 s uvedeným dňom dodania služby 30. apríl 2011. Ďalšia faktúra za reklamné služby sa bude vzťahovať na obdobie mesxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx dodania reklamných služieb napríklad najneskôr 31. október 2011, najneskôr 31. január 2012, najneskôr 30. apríl 2012, najneskôr 31. júl 2012, najnesxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxru. Okrem vyhotovenia faktúr bez dane je slovenská reklamná agentúra povinná vykazovať hodnotu dodaných služieb aj v súhrnnom výkaze.
Ak by slovenskx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxm rozdielom, že služby dodané ukrajinskému zákazníkovi nemusí uvádzať do súhrnného výkazu.
Z určeného dňa dodania a aj vzniku daňovej povinnosti (nxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xnú službu ako tú, pri ktorej sa miesto dodania určí podľa všeobecného pravidla upraveného v § 15 ods. 1 (služba dodaná zdaniteľnej osobe) a pri ktorej je pxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí. Ak sa uvádza obdobie 12. kalendárneho mesiaca, znamená to, že tento mesiac nemusí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xedy sa začala plniť zmluva, t.j. ak je dohodnutá zmluva na opakovane dodávanú službu, ktorá sa začne plniť od marca 2011, na obdobie 30 mesiacov, t.j. do kxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxr posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca až do skončenia jej poskytovania. Dňom dodania služby a dňom vzniku daňovej povinnosti bude najneskxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čiastkovo) počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe, pri ktorej je povinný platiť daň pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xalendárnych mesiacov. V tomto prípade sa služba považuje za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí, teda dxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xlatiteľom dane, poskytuje právne služby na opakovanej báze rakúskej a ukrajinskej obchodnej spoločnosti. Právne služby bude v obidvoch prípadoch poxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx vzniku daňovej povinnosti je najneskôr posledný deň každého kalendárneho roka (31. december). Vo vzťahu k rakúskej a ukrajinskej spoločnosti to budex xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxne vyhotoví faktúry v obidvoch prípadoch bez dane a tieto dodávky nebude uvádzať vo svojich daňových priznaniach. Do súhrnného výkazu však uvedie hodnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx výnimka [§ 19 ods. 3 písm. c)] sa uplatňuje na prípady opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti platiteľom dane, ktorý okrem nájmu požaduje osobitxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Túto výnimku obsahovalo aj znenie odseku 3 účinné do konca roku 2009.
Štvrtá výnimka [ § 19 ods. 3 písm. d)]x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxeb osobami, ktoré majú na poskytovanie takýchto služieb povolenie podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri týchto službácx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxndárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vznikne zo zákona posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kaxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxrého prechádza povinnosť platiť za tieto služby daň, deň dodania sa určí podľa § 19 ods. 3 prvá veta, prípadne podľa § 19 ods. 3 písm. b) (pri platbe dohodnuxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoskytovanie prístupu na internet a pod. Ak napríklad mobilný operátor poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xanuára 2010 do 14. februára 2010 operátor vyhotoví faktúru 20. februára 2010, bude sa deň vyhotovenia faktúry považovať za deň dodania služby a deň vznixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorom bola služba dodaná, t.j. do 31. mája 2010, daňová povinnosť vznikne zo zákona v posledný deň tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalenxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxpade, ak sa opakovane dodáva tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona a takéto dodanie trvá dlhšie ako kalendárny mesiac. Pxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 64 smernice Rady 2006/112/ES.
Ak platiteľ dane prijme akúkoľvek platbu predtým, ako dodá tovar alebo poskytne službu, vznikne mu daňová povinnosť xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx splnené podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 zákona), t.j. daňová povinnosť nevznikne, je dôležxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xa bude považovať 15. kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, čo však neplatí v prípade, ak je faktúra vyhotxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxdávku tovaru musí do svojho daňového priznania uviesť najneskôr 15. júla, čo bude 15. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol toxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxotovenia faktúry. xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxze tovaru na územie tretieho štátu sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v písomnom colnom vyhlásení alebo v zjedxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z.) umožní, aby sa za deň dodania tovaru považoval aj deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý bude potvrdený v colnej faktúre, ktorá tvorí súčasť zjednoduxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxlen prostredníctvom písomného colného vyhlásenia, ale aj zjednodušeným colným vyhlásením (tzv. colnou faktúrou). V súvislosti so zavedením elektrxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxvozný systém (Automated Export System) sa v odseku 9 od 1. januára 2008 nevyžaduje podávanie vývozného colného vyhlásenia v písomnej forme. Bude ho možxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xrvej vety v odseku 6, podľa ktorého sa určuje vznik daňovej povinnosti nadväzne na § 9 ods. 4. Podľa § 9 ods. 4 ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxdnorazovej, čiastkovej i opakovanej službe sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ (sprostredkovateľ) požaduje úhradx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxžba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxbe v inom členskom štáte, ktorá je povinná platiť daň, a daňová povinnosť sa určí podľa § 19 ods. 2 alebo 3.
Ak organizácia kolektívnej správy autorskýcx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxorských práv vzniká dňom prijatia platby od tejto organizácie.
Na základe požiadavky pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlánok 92 písm. a) smernice Rady č. 2006/112/ES umožňuje nezahŕňať do základu dane náklady týkajúce sa vratných obalov. Vychádzajúc z tohto článku a v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxne nezahrnie požadovaná záloha za obal. Táto úprava, ktorá umožní nezahŕňať do základu dane výšku zálohy, sa vzťahuje na všetkých dodávateľov, ktorí dxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxhovanými obalmi (výrobcovia nápojov, dovozcovia nápojov z tretích štátov a nadobúdatelia nápojov z iných členských štátov). Títo dodávatelia po skoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxŕňajú zálohované obaly dodané spolu s tovarom do tretích štátov a iných členských štátov. Táto povinnosť im vznikne k poslednému dňu príslušného kalenxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxtných fliaš, sa umožní odpočítanie dane pri nákupe vratných fliaš. So vznikom daňovej povinnosti je spätá povinnosť viesť záznamy podľa § 70 zákona. Dxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbudú mať povinnosť odvodu dane z obalov, ktoré im odberateľ nevráti.
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štáxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xxx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxkého štátu. Priamo nadväzuje na dodanie tovaru z iného členského štátu EÚ. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxe, ak bude faktúra vyhotovená pred týmto dňom. Potom platí deň vyhotovenia faktúry. Zmyslom šiestej smernice je, aby daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xoložky stanú pre platiteľa dane len účtovnými, t.j. bez potreby efektívneho platenia dane správcovi dane. Napríklad slovenský platiteľ dane nadobudxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy tovar nadobudol. Ak však nemecký dodávateľ vyhotoví faktúru 29. júna, v tento deň mu vznikne daňxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxe práva na odpočítanie dane bude stačiť, aby najneskôr do 25. júla, kedy musí podať daňové priznanie za mesiac jún, mal k dispozícii faktúru od dodávateľx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo prostriedku bude vznikať dňom jeho nadobudnutia.
Novelou (zákonom č. 523/2005 Z.z.) bol vypustený odsek 4, podľa ktorého do 31. decembra 2005 daňoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prípade) vznikala platiteľovi dňom umiestnenia tovaru v sklade. Po zavedení tejto osobitnej úpravy uplatňovania dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx subjekty (platitelia dane) nemali dostatočné informácie o množstve a cene premiestneného tovaru. Z uvedeného dôvodu sa vznik daňovej povinnosti viaxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxku 1.
Príklad
Nemecký výrobca spotrebnej elektroniky registrovaný pre daň dodával v roku 2005 tovary svojmu obchodnému partnerovi v tuzemsku (servxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu daňovému úradu, že bude osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku premiestneného nemeckým výrobcom.
Nemecký výrobca premiestnix xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xaňová povinnosť prechádzala na servisnú firmu. Servisnej firme vznikla daňová povinnosť dňom umiestnenia tovaru v jej sklade, a to z celého množstva txxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxme daňová povinnosť vo výške 19 000 Sk. Výška daňovej povinnosti nezávisela od hodnoty tovaru, ktorý bol nemeckým výrobcom servisnej firme skutočne prxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxť základ dane a daň podľa § 25 zákona (znížiť základ dane na 60 000 Sk a daň na 11 400 Sk), ako aj opraviť odpočítanú daň podľa § 53 zákona (z 19 000 Sk na 11 400 Sk) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého) tovaru, a nie z hodnoty tovaru umiestneného do skladu.
Ak bol napríklad 20. januára 2006 umiestnený do skladu tovar v hodnote 100 000 Sk a nemecký výxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxrvisnej firme 15. marca 2006, t.j. v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru (nie v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5. marca 2006, t.j. v deň vyhotovenia faktúry pred 15. kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutix xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxj povinnosti pri dovoze tovaru (tovar z tretích krajín), t.j. prepustenie tovaru do príslušného colného režimu. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru buxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsť dane sa bude viazať na splatnosť cla. Aby pri dovoze vznikla daňová povinnosť, tovar musí byť prepustený do režimu voľný obeh, do režimu aktívny zušľaxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdky má tiež nezákonný dovoz tovaru a odňatie tovaru colnému dohľadu. Pri dovoze tovaru môže dôjsť k oslobodeniu od dane, čo je viazané na oslobodenie od cxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxžimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa daň vypočíta vo výške, v akej by sa vypočítala pri tomto tovare, ak by tovar v okamihu prepustenix xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnom č. 523/2005 Z.z.) odstraňuje nesúlad zákona s článkom 14 bod 1 šiestej smernice, v zmysle ktorého pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx g) sa rozširuje vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru o prípady, ktoré uvádzajú čl. 204 a 205 Colného kódexu, napríklad ak colný dlh vznikne nesplnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s colným dlhom aj daňová povinnosť.
Od 1. januára 2018 dochádza k zosúladeniu vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do colného režimu dočaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxne už dňom prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa upravuje aj odsek 4.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxého cla, a to do desať dní odo dňa vyrubenia dane.
V ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru, daň sa zníži o sumu dane zaplatenej pri xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvozného cla.
Na úroky za oneskorenú úhradu DPH pri dovoze tovaru sa vzťahujú colné predpisy.
Základ dane a sadzba dane
§ 22
Základ dane pri doxxxx xxxxxx x xxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xlužby je základom dane všetko, čo tvorí protihodnotu (peňažnú aj nepeňažnú), ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu bez dane. Z takto určenxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxnutie do základu dane len takej dotácie alebo príspevku, ktorý bude platený dodávateľovi tovaru alebo služby treťou osobou, čo vyplýva z rozhodnutia, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx iné dane (napr. spotrebné dane), clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu a tiež náklady (výdavky) súvisiace s tovarom alebo službou, akými sú xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x.j. tzv. prechodné položky, sa do základu dane nezahŕňajú (napr. zaplatenie rôznych poplatkov u notára na účet klienta). Pri poskytnutí zľavy z ceny alxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dotácie alebo príspevku do základu dane si vysvetlíme na príklade závodného stravovania.
Určenie základu dane od 1. januára 2004 neumožňovalo znižxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxadov podľa zákona o dani z príjmov. Z pôvodného znenia § 22 ods. 1 zákona účinného od 1. mája 2004 vyplývalo, že v prípade zamestnávateľom poskytnutého stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxže zahŕňať do daňových výdavkov, ako aj prípadný príspevok zo sociálneho fondu.
Od 1. januára 2006 sa základ dane podľa nového znenia § 22 ods. 1 posledxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxávateľa a bez príspevku zo sociálneho fondu. Príspevok by sa do základu dane zahrnul vtedy, ak by bol platený inou osobou ako zamestnávateľom.
Rovnakxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xeagovalo na uvedený rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Z usmernenia vyplývalo, že základom dane pri dodaní služby stravovania bola prxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx 1 zákona účinného od 1. januára 2006.
Postup platiteľa dane pri určení základu dane poskytnutého stravovania môže byť napríklad takýto:
- cena jedlx xxx xxx                            xxxxx xx
x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx                  xxxxx xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx                       xxxx xx
x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx            xxx00 Sk
- DPH 19%                                  3,99 Sk
- úhrada zamestnanca (základ dane + DPH)                  24,99 Sk
- cena jedla s DPH                             63,99 Sk.
Pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu platiteľa dane alxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxar nadobudnutý, vrátane nákladov nadobudnutia, alebo sú to náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Doplnením ustanovenia odseku 5 sa odstrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxdľa § 8 ods. 3 dodaný tovar, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o daniach z príjmov, platiteľ dane, ktorý dodá takýto tovar (napr. bezodplatne), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx iný účel ako na podnikanie určil z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý, vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím.
Príklad
Platiteľ dane v máji 20xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx 48 000 Sk a daň 9 120 Sk (na účely príkladu používame sadzbu dane 19%, aj keď v roku 2003 bola sadzba 20%). V máji 2005 vznikla platiteľovi daňová povinnosť pxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx x xxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, základom dane by bola obstarávacia cena tovaru, t.j. 48 000 Sk a daň 9 120 Sk. Po 1. januári 2005 platiteľ dane z darovaného kopírovacieho stroja odvedie xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, alebo náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.
Dôležité je tiež určenie základu dane pri predaji xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho. Peňažné pohľadávky dani nepodliehajú.
Nové znenie odseku 7 od 1. januára 2006 presnejšie vymedzuje, že v takýxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxvé iné majetkovo využiteľné hodnoty.
V súvislosti so zmenou uplatňovania dane pri zálohovaných obaloch na nápoje (pozri vysvetlivky k § 19 zákona) bxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa tuzemský trh a vrátených z tuzemského trhu, ktoré bude podliehať dani (t.j. pri určení základu dane), nebude zahŕňať do základu dane zálohované obaly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxia dane, ktorí neuvádzajú zálohovaného obaly na trh ako prví v reťazci, taktiež nezahŕňajú do základu dane zálohu na zálohované obaly, avšak nebudú mať xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxé určujú pravidlá pri tzv. transferovom oceňovaní (medzi spriaznenými osobami). Cieľom je nadväzne na čl. 80 smernice Rady č. 2006/112/ES zabrániť daxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxu alebo služby je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom dane alebo je platiteľom dane, ktorý pri dodxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xodnotu nemožno určiť, potom podľa porovnateľných podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže môže byť trhovou hodnotou suma, ktorá nie je nižšia ako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxia ako náklady na túto službu.
Trhová hodnota ako základ dane sa použije v prípade dodania tovaru a služby platiteľom dane, napríklad osobám, ktoré sú xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) 10% alebo viac akcií alebo podielov platiteľa, osobám, ktoré sú členom platiteľa, fyzickým osobám, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči platiteľoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxgánom alebo spoločníkom platiteľa, osobám, ktoré spoločne podnikajú s platiteľom, fyzickým osobám, ktoré žijú s platiteľom v spoločnej domácnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxe s čl. 28e bod 1 šiestej smernice ustanovenie určuje základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Základ dane pri nadobudnutí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxie, iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar, súvisiace náklady a základ sa môže znížiť o poskytnuté zľavy. Pri nadobudnutí premiestneného tovarx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxôsob určenia základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade reaguje na nové ustanovenie § 11a, ktoré bolo do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrčuje základ dane pri dovoze tovaru, ktorým je colná hodnota tovaru. Do colnej hodnoty tovaru sa zahŕňajú dane a clá platené v zahraničí a tiež náklady súxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxm aj náklady prepravy tovaru na iné miesto určenia v Európskej únii, ako je tuzemsko.
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxťovací styk predstavuje hodnota spracovateľských operácií vykonaných v tretích štátoch. Základ dane sa aj pri dovoze tovaru určí obdobne ako v prípadx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x súvislosti so zabránením dvojitého zdanenia v prípade spätného dovozu tovaru, ktorý bol zušľachtený v rámci pasívneho zušľachťovacieho styku, sa hoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxmsku podľa § 15 ods. 1 a zdaniteľná osoba je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 (cezhraničný prenos daňovej povinnosti).
§ 25
Oprava základu dane
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxžby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Povinnosť opraviť základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxenia dodávky tovaru (napr. odberateľ vrátil časť zásielky tovaru, lebo nevyhovovala objednaným podmienkam). Ďalším dôvodom na opravu základu dane jx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpraviť základ dane. Pri nadobudnutí tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, sa základ dane zníži o spotrebnú daň, ktorú nadobúdateľ zaplatil v štáte oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx
Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou a opravenou daňou sa uvedie do daňového priznania v zdaňovxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxne považovala za "samostatné zdaniteľné plnenie" v čase opravy, z čoho nevyplýva potreba podávať dodatočné daňové priznanie. S účinnosťou od 1. januáxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxave základu dane bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. Zákon neurčoval obdobia, v ktorom mal dodávateľ vykonať opravu základu dane, ak ide o prípxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v prípade poskytnutia tzv. nepriamych zliav, ktoré sú poskytnuté inej osobe ako priamemu odberateľovi - pozri rozsudok C - 317/94, Elida Gibbs Ltd.). Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxu základu dane do daňového priznania za to zdaňovacie obdobie, kedy nastala skutočnosť rozhodná pre opravu základu dane. Takouto skutočnosťou je naprx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zásade ide o skutočnosti pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona.
Ak nastanú prípady opravy základu dane pri dovoze tovaru podľa colných predxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xola zaplatená) alebo o odpustenie dane (ak ešte nebola zaplatená). Napríklad ak sa preukáže, že suma cla nebola dlžná podľa zákona, že colné vyhlásenie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxplnené znenie odseku 3 upravuje, kedy sa tento rozdiel bude uvádzať do daňového priznania pri oprave základu dane a dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Vzhľadom na to, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xane a daň, v tom istom zdaňovacom období sa opraví aj odpočítaná daň.
V prípade, ak si právnická osoba z iného členského štátu, ktorá nie je zdaniteľnou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxladov je iný členský štát ako tuzemsko, colný orgán tejto osobe vráti daň zaplatenú pri dovoze, ak sa preukáže, že tento tovar bol predmetom dane pri nadoxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxmu zdaneniu tohto tovaru. Daň sa vráti tým právnickým osobám, ktoré majú pridelené identifikačné číslo pre daň v členskom štáte nadobudnutia tovaru, txxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxeľmi dane. Ide o poskytovanie rôznych dodatočných obchodných zliav z pôvodnej ceny dodaného tovaru. Vzhľadom na skutočnosť, že zľavy z ceny sa často týxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxto paragrafu, ktoré platili do konca roku 2004, nový odsek 6 ustanovuje, že platiteľ dane nemusí pri xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxupom súhlasia.
V súvislosti so zavedením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty zákonom č. 656/2006 Z.z. sa novým ustanovením odseku 7 upresňuje pxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xase pôvodného plnenia. Napríklad ak platiteľ dane bude v marci 2007 opravovať základ dane pri dodaní liekov, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2006, použxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx
x xx
xxxxxxet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
K § 26
Ak sa za dodanie tovaru, za dodanie služby alebo nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxým a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti. Kurz vyhlásený NBS sa použije pri menách, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, súvisí s tým, že referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka vyhlasuje každý pracovný deň o 1x xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxhádzajúci pracovný deň, aby nedošlo k situácii, že platiteľ dane použije na prepočet v dopoludňajších hodinách kurz vyhlásený v predchádzajúci deň a v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxvaru v tuzemsku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent matematicky. Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent matematickyx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx eurocent matematicky.
S účinnosťou od 1. januára 2005 zákon umožňuje prepočet platby v cudzej mene na účely základu dane kurzom platným podľa colnýcx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xždy v 15. deň mesiaca a často sa nemusí zmeniť ani pri novom určení. Rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov musí osoba povinná platiť dxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kalendárneho roka.
Od 1. januára 2006 sa podľa doplneného znenia odseku 1 pri oprave základu dane podľa § 25 použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxiznaní xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxkú menu (teraz na menu euro) treba pri oprave použiť kurz platný v čase vyhotovenia dokladu o oprave. Preto novela jednoznačne ustanovila, že pri oprave xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x odsekoch 3, 4 a 5 upravuje postup pri oprave základu dane podľa § 25, ak sa oprava vykoná po 1. januári 2009 a týka sa zdaniteľného obchodu uskutočneného do xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxhováva kurz platný pri vzniku pôvodnej daňovej povinnosti. Pri oprave pôvodného zdaniteľného obchodu, pri ktorom bola platba požadovaná v inej mene axx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx daň) na eurá vykoná konverzným kurzom. Pri oprave pôvodného zdaniteľného obchodu, pri ktorom bola platba požadovaná v slovenskej mene, sa daň môže oprxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxa dodávateľ takto nemal žiadať zo štátneho rozpočtu sumu dane vyššiu, ako pôvodne priznal.
§ 27
Sadzby dane
K § 27
Ustanovenie sa novelou od 1. jxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxhe č. 7 sa bude uplatňovať znížená sadzba dane 10% zo základu dane. Novelou (zákonom č. 490/2010 Z.z.) sa do prvej vety odseku 1 doplnili slová "s výnimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxladná sadzba dane vo výške 20%. Táto nová základná sadzba dane sa bude uplatňovať do konca toho kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (konkrétne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nasledovať po roku, kedy bude takéto oznámenie Eurostatu o výške schodku verejnej správy oznámené, sa bude opätovne uplatňovať základná sadzba dane 1xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxne to bude znamenať, že od 1. januára 2014 sa opäť začne uplatňovať základná sadzba dane 19%, a to aj bez potreby novelizácie zákona).
Zákonom č. 218/20xx xx xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xx xx xx xxxxxxx xotrebné zmeny, ktorými sa od 1. januára 2015 neuplatnia prechodné ustanovenia, podľa ktorých sa mala sadzba základnej dane vrátiť na úroveň 19 %, ak budx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxk potrebné sa zamerať na opatrenia, ktoré minimalizujú jej negatívny vplyv na hospodársky rast. Medzinárodné inštitúcie odporúčajú SR upraviť daňovx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx úrovni (20 %). Zachovanie výnosu DPH spolu so zvýšením úspešnosti daňového výberu má vytvoriť významnú časť opatrní na dosiahnutie cieľov v roku 2015. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxadať, že zníženie sadzby sa v plnej miere nepremietne do zníženia cien tovarov a služieb. Na základe uvedeného bola prijatá zmena v odseku 1, ktorou sa saxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx1, a zaviedli prechodné zvýšenie sadzby dane z 19 % na 20 %). Prechodné ustanovenia § 85kc k zmenám účinným od 1. januára 2015 v odseku 4 upravujú, že od janxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxku 1 vypustila tretiu vetu, ktorá umožňovala uplatňovať zníženú sadzbu dane 6% na vybrané tovary uvedené v prílohe č. 7a, ktorá bola tiež zo zákona vypusxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxovanie tejto zníženej sadzby dane len na tovary predávané z dvora pri súčasnom uplatňovaní základnej sadzby dane na rovnaké tovary predávané ostanými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xie je možné. V tejto súvislosti Európska komisia už pripravovala voči Slovenskej republike správne konanie.
Podľa odseku 2 sa na účely správneho zatxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxa Colného kódexu [čl. 12 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92] a podľa § 16 až 18 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. Podľa uvedeného ustanovenia sa na daňové účxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán. To bude platiť nielen pre dovoz tovarov, ale aj pre tuzemské dodávky a nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iných členských štátov EÚ.
Príloha č. 7 zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx colnom sadzobníku v znení neskorších predpisov vrátane slovného opisu tovaru. Do prílohy boli zaradené kapitoly, položky a podpoložky kombinovanej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxj hodnoty. V prípade ostatných číselných kódov pôjde o tovary, ktoré sa používajú ako zdravotnícke pomôcky pre osoby so xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ak budú spĺňať v textovom opise tovaru uvedenú podmienku. Napríklad v prípade číselného kódu ex2844 40 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny ... sa xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxné sanitárne výrobky z plastov sa znížená sadzba dane môže použiť len na sedačku do vane určenú na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.
xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxých pacientov, na antibiotiká a všetky farmaceutické výrobky uvedené v kapitole 30 kombinovanej nomenklatúry. Okrem toho sa znížená sadzba dane použxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy pre telesne postihnuté osoby, ortopedické zariadenia - napr. barly, dlahy, umelé časti tela a pod.), pre nevidiacich a slabozrakých občanov (elektrxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sadzby dane z pridanej hodnoty na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona, u platiteľov dane, ktorých sa to týka, nebude dotknutý postup podľa § 29 - Zdravotnx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xtarostlivosti podľa uvedeného ustanovenia, bude sa uplatňovať oslobodenie od dane. Lieky podávané pri hospitalizácii pacienta v nemocnici v rámci pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxosť, či pri ich obstaraní nemocnica zaplatila základnú alebo zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ pôjde napríklad o dodanie (predaj) liekov x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xa budú zdaňovať zníženou sadzbou dane a ostatné budú podliehať základnej sadzbe dane.
Od 1. januára 2007, t.j. od opätovného zavedenia zníženej sadzxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxa recept) liekov zdaňovať zníženou sadzbou dane vo výške 10%. Ostatné tovary predávané v lekárňach budú podliehať základnej sadzbe dane.
S účinnosťxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtinencii, ktorými sú hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky. Do prílohy boli tiež doplnené tlačené knihy, brožúry, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdlohy na kreslenie alebo maľovanie pre deti a hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované. Okrem toho boli niektoré položky v pxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxe daňová povinnosť dva alebo viackrát (napr. z dôvodu prijatia jednej alebo viacerých platieb pred dodávkou). Toto nové ustanovenie zabezpečí, aby sa xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 7, v ktorej je zoznam tovarov podliehajúcich zníženej sadzbe dane 10 % zo základu. Príloha bola doplnená o vybrané druhy potravín podľa ich zatriedenxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxkú konzumáciu okrem vnútorností, či už v celku, polovičky alebo inak porciované, s kosťou alebo vykostené),
-
čerstvé a chladené bravčové mäso (z doxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxladené mäso z oviec alebo kôz (z oviec, baranov, jahniat a z kôz vhodné na ľudskú konzumáciu okrem vnútorností, či už v celku, polovičky alebo inak porcioxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxličiek, v celku alebo porciované, vypitvané alebo nevypitvané, vykostené alebo nevykostené. Jedlé droby z hydiny, napríklad pečienky, pľúcka, srdcxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
živé sladkovodné ryby (živé ryby vhodné na ľudskú konzumáciu, napríklad pstruhy, kapry, sumce, úhory, hlavátky, zubáče, šťuky a pod.),
-
sladkovxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxy, hlavátky, zubáče, šťuky a pod.),
-
rybie filé a ostatné rybie mäso vrátane mletého zo sladkovodných rýb (rybie filé a inak spracované rybie mäso, tx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úhorov, hlavátok, zubáčov, šťúk a pod; filé predstavuje plátky mäsa z hornej alebo dolnej, pravej alebo ľavej strany ryby, ak bola odstránená hlava, vnxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxko bežne predávané - kravské, kozie; nezahŕňa ochutené mlieko a smotanu, mlieko v prášku, granulách, kondenzované mlieko, jogurt a jogurtové mlieko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxia, Rama,
Veto
, mliečne nátierky s obsahom mliečneho tuku, iné rastlinné tuky, syry a tvaroh),
-
čerstvý chlieb (o hmotnosti viac ako 400 g, ak je nakyxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxrový, vyrážkový, pšeničný, iné druhy chleba ako je napr. chlieb celozrnný, tmavý, moskovský, ražný, slnečnicový, orechový, grahamový, Bevit).
xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xasť zákona. Sú v nich upravené všetky druhy oslobodenia od dane. Zákon rozlišuje (tak ako doteraz) dva druhy oslobodenia od dane pri zdaniteľných obchoxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx daň (§ 43 až 48).
Podxx xxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxových služieb sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby, ktoré definuje zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Univerzálna služba je poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxu, ktorý súvisí s univerzálnou poštovou službou. Poštové služby poskytované inými subjektmi nie sú oslobodené od dane.
Okrem toho vo vzťahu k činnosxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody, šeky, koncesionárske poplatky a pod.) a podľa § 40 zákona pri predaji poštových cenín a kolkov.
§ 29
Zdravotná starostlivosť
K § 29
V súladx x xxx xx x xxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxnej zdravotnej starostlivosti, ako ich vymedzuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.
Oslobodenie od dane sa bude aplikovať na zdrxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxžby priamo súvisiace s touto starostlivosťou (lieky podávané napr. pri hospitalizácii pacienta v nemocnici budú oslobodené od dane vrátane poskytnuxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxrsky predpis v lekárňach), keďže šiesta smernica takéto oslobodenie neumožňuje. Oslobodenie od dane sa bude vzťahovať aj na ošetrovateľské služby a pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx starostlivosť poskytovanú zubnými lekármi vrátane dodania zubných náhrad (aj služby zubných technikov). Oslobodená bude tiež záchranná zdravotná xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxvkov a materského mlieka.
Od 1. januára 2005 sa z odseku 2 písm. b) vypustil odkaz na § 7 zákona č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku, podľa ktorého sa kxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť. Na základe takéhoto prepojenia sa oslobodenie od dane pri kúpeľnej starostlivosti viazalo na túto náslxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxelen pri jej poskytovaní následne, ale aj v ostatných prípadoch.
§ 30
Služby sociálnej pomoci
K § 30
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxvisiace s ochranou detí a mládeže podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Poskytovanie služieb sociálnex xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxenie sa vzťahuje aj na tovary dodané s týmito službami. Podmienkou však je, aby boli poskytované právnickou alebo fyzickou osobou podľa zákona o sociálxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxmoci môžu poskytovať aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (cirkvi, náboženské spoločnosti, nadácie, občianske združexxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, sú zriadené a spravované na základe dobrovoľnosti (osoby nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech), uxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx v ďalších ustanovenia zákona.
§ 31
Výchovné služby a vzdelávacie služby
K § 31
V súlade s čl. 13 A bod 1 písm. i) a j) šiestej smernice sú týmto ustaxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov, kde sú definované predškolské a školské zariadenia vrátane základného a stredného stupňa výchovnej a vzdelávacej činnosti, a na zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxť aj na výchovné a vzdelávacie služby poskytované právnickými alebo fyzickými neziskovými organizáciami. Od daňovej povinnosti sú oslobodené aj činxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxu a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré výchovné a vzdelávacie služby poskytujú podľa tohtx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ubytovanie a stravovanie, aj poskytnutie týchto služieb je oslobodené od dane, prípadne ak žiaci odborného učilišťa v rámci praktického vyučovania vxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí) uskutočňované na komerčnej báze nebudú od dane oslobodené.
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx x3 A bod 1 písm. l) šiestej smernice. V tomto prípade budú od dane oslobodené služby dodávané ako protihodnota členského príspevku vrátane tovaru dodanéxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdružení vrátane odborov a profesijných komôr. Podmienkou však je, že poskytovanie týchto služieb nesmie narúšať hospodársku súťaž. Napríklad odborxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xredaj tovaru je bežnou podnikateľskou aktivitou a narúšalo by to hospodársku súťaž.
Od 1. januára 2006 sa toto ustanovenie doplnilo o odsek 2, ktorým xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxva nezávislá skupina osôb, ktorá je samostatnou právnickou osobou, ak všetci členovia tejto skupiny vykonávajú činnosť oslobodenú od dane alebo činnxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxôb a právnická osoba požaduje od svojich členov výlučne úhradu zodpovedajúcu ich podielu na spoločných výdavkoch vynaložených v súvislosti s poskytoxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužby správy informačných systémov alebo vedenia účtovníctva a pod.
§ 33
Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
K § 33
Služby súvxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto prípade budú od dane oslobodené služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou dodávané osobám, ktoré sa priamo zúčastňujú na špoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxnok definovaných v § 30 zákona). Tieto služby nebudú oslobodené, ak ich budú dodávať iné ako neziskové organizácie (na komerčnej báze). Oslobodenie sa xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxíklad ak si niekto pôjde zahrať tenis na tenisový kurt, ktorý bude prevádzkovať nezisková organizácia, inkasovaný poplatok bude oslobodený od dane. Ax xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxty (vstupné nemôže byť oslobodené od dane).
x xx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx x3 A bod 1 písm. n) šiestej smernice. Ak budú tieto služby dodané právnickou osobou podľa zákona (Slovenským národným divadlom, Slovenskou filharmónioxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxti kultúry) alebo neziskovou organizáciou (právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa aspoň jednu z podmienok definovaných v § 30 zákona), budú od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlmové predstavenia, služby knižníc, návštevy múzeí, botanických a zoologických záhrad a pod. realizované uvedenými subjektmi. V prípade poskytovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxx xxxx xx xxxxxx xslobodené dodanie tovarov a služieb tými osobami, ktorých činnosť je oslobodená podľa predchádzajúcich ustanovení zákona (zdravotná a sociálna staxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxriedkov na ich vlastnú činnosť, ak to nenaruší hospodársku súťaž. Pôjde napríklad o organizovanie rôznych zbierok, dobročinných podujatí, rôznych kxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xerejnoprávneho rozhlasu
K § 36
V oblasti verejnoprávnej televízie a rozhlasu pôjde o oslobodenie od dane vysielacích služieb Slovenskej televízxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxsielania Slovenského rozhlasu zriadeného zákonom č. 255/1991 Zb. ako národnej, nezávislej, verejnoprávnej, informačnej, kultúrnej a vzdelávacex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxude oslobodené ani vysielanie komerčných televíznych a rozhlasových staníc (napr. vysielanie televízie Markíza, rádia Twist a pod). Takéto oslobodxxxx xx x xxxxxx x xxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxnia poistenia a sprostredkovania zaistenia. Na základe tohto ustanovenia od dane sú oslobodené aj poisťovacie činnosti Sociálnej poisťovne a poisťoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov a podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).
x xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx nehnuteľnosti alebo jej časti. Od 1. januára 2008 sa počítanie lehoty na uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní stavby bude okrem kolaudácie odvíjax xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnia stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak sa toto dodanie uskutoční po piatich rokoch od prvej xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xd kolaudácie).
Podľa šiestej smernice je od dane oslobodené aj dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku, ktorým sa podľa stavebného zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtiteľ dane bude mať možnosť rozhodnúť sa, že dodanie nehnuteľnosti po piatich rokoch bude zdaňovať, pričom takéto rozhodnutie nebude viazané na platixxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojené so zemou pevným základom). S cieľom odstránenia nejednoznačnosti pri aplikácii odseku 1 sa ustanovenie doplnilo tak, že od 1. januára 2010 sa zx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx 2004 je prevod a prechod pozemkov, nie však stavebných, oslobodeným zdaniteľným obchodom. Prevod stavebných pozemkov bude podliehať zdaneniu. Ak sa xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xej zdaňovania sa bude zdaňovať aj dodaný stavebný pozemok a v prípade oslobodenia dodania stavby sa oslobodenie bude vzťahovať aj na dodaný stavebný poxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch, v turistických ubytovniach, v kempingoch a ubytovania v súkromí), nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných stxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho ubytovania podobného hotelovému ubytovaniu podliehalo dani rovnako ako hotelové ubytovanie. Pre určité typy ubytovacích zariadení, ktoré nie sú xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxskytujú aj krátkodobé ubytovanie, ktoré je svojím charakterom obdobné hotelovému ubytovaniu - počas prázdnin), sa zmenou definície ubytovacích zarxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxé [táto definícia je v súlade s čl. 135 ods. 2 písm. a) smernice Rady č. 2006/112/ES a s rozsudkom Súdneho dvora ES v prípade C-346/95]. Možnosť voľby zdanexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xo bolo doteraz. Tým sa vytvoria lepšie daňové podmienky pre platiteľov dane - prenajímateľov, keďže takýto platiteľ dane nebude musieť krátiť daň na vsxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xoľby uplatňovať daň sa bude vzťahovať aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.
Uvedené oslobodenia od dane sú v súlade s čl. 13 B písm. g) (dodanie xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx uskutočnené po piatich rokoch od kolaudácie, alebo jej prvého užívania. To isté ustanovenie poskytuje platiteľovi dane (dodávateľovi) právo voľby, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxx, ak sa dodávateľ rozhodne zdaniť nehnuteľnosť, ktorá má byť oslobodená od DPH, je osobou povinnou platiť DPH kupujúci (nadobúdateľ), pokiaľ má postavxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxenesenia daňovej povinnosti, dodávateľ je povinný písomne informovať nadobúdateľa o tom, že sa rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a túto povinnoxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxruh finančných činností, ktoré sú od dane oslobodené. Vybrané finančné služby sú oslobodené od dane bez ohľadu na to, aký subjekt ich poskytuje. Napríkxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo podielu a správa podielového fondu. Rovnako sa oslobodenie bude týkať vkladov, platobného a zúčtovacieho styku, vydávania a správy platobných a úvexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bude dohodnutá odplata a výnos z rozdielu kurzov za zdaňovacie obdobie. Oslobodenie od dane sa nebude vzťahovať na vymáhanie dlhov, ktoré obsahuje aj fxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx službu sa nebude považovať výnos z držby cenného papiera.
Zdaneniu nebudú podliehať úroky z vkladov na účtoch v bankách a pri službách v súvislosti s oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxby pri zmenárenskej činnosti, ktorou bude poplatok za zmenárenskú činnosť požadovaný od klienta a tiež výnos dosiahnutý za zdaňovacie obdobie z rozdixxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xpravy (napr. úrok ako odplata za poskytnutý úver, odmena za sprostredkovanie úveru, poplatok za správu úveru, poplatok od klienta za operácie týkajúcx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona o bankách, zo zákona o platobnom styku, z Obchodného zákonníka, z Devízového zákona a zo zákona o cenných papieroch. xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xd dane.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxzšírila finančné služby oslobodené od dane. S účinnosťou od 1. januára 2016 sa v § 39 ods. 1 písm. k) vypustili slová, ktoré identifikovali subjekty, ktxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xvora EÚ (C-169/04 Abbey National plc.), z ktorej vyplýva, že je v rozpore so zásadou neutralitou dane, aby sa s hospodárskymi subjektmi, ktoré uskutočxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služieb
Novela (zákon č. 523/2005 Z.z.) doplnila odsek 3, ktorý definuje cenu služby pri obchodovaní na vlastný účet alebo na účet klienta pri termínxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxčítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období. Platiteľ dane bude pri týchto obchodoch vyhodnocovať, aký zisk dosiahol zo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxčili stratou.
§ 40
Predaj poštových cenín a kolkov
K § 40
V súlade s čl. 13 B písm. e) šiestej smernice je od dane oslobodené sprostredkovanie prexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xre použitie v rámci poštových služieb v tuzemsku, kolky, prípadne iné úradné ceniny, na ktorých nebude musieť byť vytlačená nominálna hodnota, ak sa buxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh služieb (išlo o platné kolky a poštové ceniny). Z nového zákona (od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004) jednoznačne nevyplývalo aj oslobodenie predaja ďxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxbodené od dane, ale podliehalo zdaneniu. Odmena za sprostredkovanie predaja poštových cenín, kolkov, ako aj diaľničných známok xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a iných podobných hier
K § 41
Na základe tohto ustanovenia je v súlade s čl. 13 B písm. f) šiestej smernice od dane oslobodené prevádzkovanie lotérií a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xazardných hrách. Zároveň sú od dane oslobodené aj činnosti súvisiace s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier, ktoré vykonáva mandatár pre prexxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xo zákona o hazardných hrách. Oslobodenie vyplýva zo skutočnosti, že "výšku pridanej hodnoty" je ťažké určiť. Navyše tieto činnosti podliehajú osobitxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxť, že časť výťažku z týchto akcií musí byť venovaná na verejnoprospešné ciele, čo napĺňa filozofiu prípadného oslobodenia od dane vybraných činností v xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x x xx
Oslobodené od dane je dodanie tovaru (jeho ďalší predaj), ktorý sa používal len na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona, to znamená, že pri xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpočítať daň podľa § 49 ods. 7 zákona. Nadväzne na zmenu uplatňovania dane pri vratných obaloch (pozri vysvetlivky k § 19 zákona) bolo treba z ustanovenia xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x) zákona, ktoré platilo do konca roku 2007. Zámerom je zabrániť dvojitému zdaneniu, pretože pri kúpe týchto tovarov platiteľ dane nemal právo odpočítax xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx s článkom 136 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „smernica o DPH“) sa doplnil do ustanovenia texxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxom roku dodania (predaja) nie je možnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona. V situácii, ak je možnosť úpravy odpočítanex xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxom (ich obstarávacia hodnota je nižšia ako 3 319,39 eura). V takýchto prípadoch sa uplatní oslobodenie od dane pri predaji tovaru vtedy, ak pri pôvodnom xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
Prvým druhom oslobodenia od dane s možnosťou odpočxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xslobodzuje od dane dodanie tovaru do iného členského štátu pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o nové ustanovenie, ktoré súvisí so spoločxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet (všetky uvedené spôsoby „manipulácie“ s tovarom sú roxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxe preukázať na základe prísnejšie špecifikovaných dôkazov o preprave, resp. prevzatí tovaru v členskom štáte odberateľa. Podmienky oslobodenia od dxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené prevzatie tovaru v inom členskom štáte, príp. iným dokladom, ak je preprava zabezpečená doxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxzeným obsahom [podľa písm. c) bod 1 až 5], ak prepravu vykoná dodávateľ alebo odberateľ,
-
inými dokladmi, napr. zmluvou o dodaní tovaru, dodacím lisxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxbami identifikovanými pre daň. Keďže v zásade ide o nahradenie doterajšieho vývozu a dovozu tovaru, pričom v nových podmienkach bude absentovať kontrxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxnená uplatňovať princípy zvýhodneného obchodovania na vnútornom trhu EÚ) a súhrnný výkaz. Vypĺňa ho dodávateľ tovaru a po spracovaní je k dispozícii cxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxriť hodnovernosť identifikačného čísla pre daň nadobúdateľa. Náš platiteľ dane tak môže urobiť prostredníctvom oddelenia medzinárodnej administrxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxde týkať vždy dodania nového dopravného prostriedku (motorové vozidlo, loď a lietadlo) z tuzemska do iného členského štátu akejkoľvek osobe, aj súkroxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Tento tovar bude musieť byť prepravený v súlade so zákonom o spoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xepôjde o obchodný vzťah, bude zahŕňať aj premiestnenie tovaru platiteľom dane z jeho podniku v tuzemsku do iného členského štátu (na účely jeho podnikaxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxsie, konzulárne úrady, pre Európsku úniu, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (a nimi zriadené orgány), Európsku centrálnu banku a Európsku inxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxe medzinárodné organizácie zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú občanmi SR a nemajú trvalý pobyt v SR, ozbrojeným silxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxie zariadenia, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok (napr. pri dodávkach ozbrojeným silám NATO v Nemecku nesmie ísť x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu a ktoré mu odberateľ odovzdá. Od 1. apríla 2009 sa oslobodenie od dane pri dodaní tovarov a služieb xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie nebude možné uplatniť pri dodávke tovarov a služieb slovenským konzulárnym úradom do iných členských štátov Európskej únie. Vo vzťahu k zamestnancxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxodenie od dane pri dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu bude môcť uplatniť len u zamestnancov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xastupiteľského úradu v Berlíne, nebude môcť nakúpiť tovar (chladničku) v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 6.
Novela (zákon č. 593/2007 Zxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxanie tovaru nastane už v deň, keď platiteľ dane (dodávateľ) oznámi odberateľovi, že tovar má k dispozícii v jeho prevádzkových priestoroch, pretože v txxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx platiteľ dane nemá príslušné doklady preukazujúce prepravu tovaru do iného členského štátu EÚ už v zdaňovacom období, keď došlo k dodaniu tovaru, pretxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xlenského štátu, čím by boli narušené princípy dane. Preukázanie oslobodenia dodania tovaru od dane príslušným dokladom bude môcť platiteľ dane uskutxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xebude môcť do uvedenej lehoty preukázať oslobodenie od dane, potom v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom táto 6-mesačná lehota uplynula, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxm štáte paritou EXW v marci 2008. Toto oslobodenie od dane má preukázať príslušným dokladom, ktorým je kópia faktúry, alebo ak prepravu zabezpečí odberxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu, najneskôr do konca septembra 2008. Ak do tohto termínu nebude mať k dispozícxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx 2008) uvedie toto dodanie tovaru bez oslobodenia od dane (dodanie tovaru bude musieť zdaniť).
§ 44
Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxu. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je oslobodený od dane tovar v prípade, ak by jeho dodanie v tuzemsku alebo dovoz do tuzemska (xxxxx x xx xxxx xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxorá vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu, bude od dane oslobodené, preto aj nadobudnutie lietadla touto spoločnosťou z iného členského štátu bude x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xeho nadobudnutie bude oslobodené od dane v prípade, ak je takéto dodanie tovaru do iného členského štátu alebo do tretieho štátu oslobodené od dane. S týxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxjstranného obchodu (vyplýva to z čl. 21 bod 1 písm. c) a čl. 28c E bod 3 šiestej smernice). Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode, ktorý je novým druxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxznych členských štátoch, pokiaľ je tovar fyzicky prepravený priamo od prvého obchodníka k tretiemu obchodníkovi podľa zákonom ustanovených podmienxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxmetom obchodu je ten istý tovar, ktorý je prepravený (odoslaný) priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi (obaja sú v inom členskom štáte EÚ a mxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxteľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého dodávateľa a voči prvému dodávateľovi i druhému odberateľovi vystupuje pod tým istým identixxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxulovať"),
-
druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené v členskom štáte, kde sa preprava (odoslanie) skončí,
-
druhý odberaxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xodanie "nepohyblivé" z hľadiska pohybu tovaru) bez dane (tovar fakturuje dodávateľ aj prvý odberateľ). Prvý dodávateľ fakturuje prvému odberateľovx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxfikačného čísla pre daň. K zdaneniu dôjde iba raz, to znamená, že osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ, ktorý nadobudne tovar.
Z hľadiska posxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxšími dvoma platiteľmi dane, t.j. s druhým odberateľom a prvým dodávateľom.
Príklad
Slovenský platiteľ dane potrebuje obstarať merací prístroj. Obxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxan ho však nemá, ale pozná francúzskeho partnera identifikovaného pre daň, ktorý takýto prístroj má. Belgičan x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxil z Francúzska na Slovensko.
Francúzsky platiteľ dane fakturuje belgickému platiteľovi dane merací prístroj bez dane (pôjde o danie tovaru v rámci vxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxeho prístroja prechádza dispozičné právo k tovaru na belgického platiteľa dane. Francúzsky dodávateľ uvedie do súhrnného výkazu dodanie tovaru do inxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxého dodania v členskom štáte skončenia odoslania (na Slovensku) a fakturuje slovenskému platiteľovi dane merací prístroj bez dane (dodanie tovaru v rxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xaň. Belgický platiteľ dane (prvý odberateľ) uvedie do súhrnného výkazu dodanie tovaru do iného členského štátu proti slovenskému identifikačnému číxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvaru z iného členského štátu a merací prístroj zdaní. Daň prizná v daňovom priznaní a súčasne si túto daň odpočíta, pretože má právo na odpočítanie dane.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxilo v § 45 ods. 1 písm. d) v tom zmysle, že odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutoční z členského štátu iného, ako je členský štát identifikácie prvého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxrannom obchode prvým odberateľom pre druhého odberateľa. Miesto textu, že ide o trojstranný obchod, uvedie text, že ide o prenesenie daňovej povinnosxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx x xxxúladeniu slovenského zákona o DPH s formuláciou podľa čl. 141 smernice o DPH. Podmienka, že prvý odberateľ nemohol byť v členskom štáte druhého odberatxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa.
§ 46
Oslobodenie prepravných služieb od dane
K § 46
Ustanovenie v súlade s čl. 28c C šiexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxak je preprava tovaru vo vnútornom trhu EÚ zdaňovaná. Okrem toho bude od dane oslobodená doprava osôb (pravidelná i nepravidelná) na území tuzemska (záxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxmsku, ak je táto doprava súčasťou medzinárodnej leteckej a vodnej dopravy. Keďže zákonodarca použil pojem zahraničie, ktorým bude buď iný členský štáx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxm štátom. V súvislosti s tým však treba upozorniť na ustanovenie § 15 ods. 3, v ktorom je určené miesto dodania prepravných služieb (všeobecný princíp); xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xoho úseky mimo tuzemska pri doprave osôb bude treba posúdiť podľa predpisov príslušného štátu. Ak takúto dopravu bude vykonávať v inom členskom štáte nxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxývať zo zákona príslušného štátu.
Podľa tohto ustanovenia sa bude oslobodenie od dane na úseky dopravy osôb v tuzemsku vzťahovať na všetkých dopravcxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxto postup v zákone je výnimkou, ktorá bola Slovenskej republike udelená Komisiou na základe prístupových rokovaní.
Podľa odseku 2 je oslobodená od dxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxe alebo naopak, alebo ide o tranzit cez tuzemsko, t.j. doprava osôb sa začína a končí v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v treťom štáte). Oslobodenix xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky k Európskej únii, podľa ktorej môže Slovenská republika zahrnúť do oslobodenia od dane aj služby, ktoré priamo súvisia s dopravou osôb oslobodenox xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobu, ako aj na služby priamo súvisiace s dopravou osôb oslobodenou od dane za predpokladu, že takéto služby boli oslobodené od dane podľa zákona č. 289/1xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxepravu osôb bolo oslobodené od dane podľa § 39 ods. 5 zákona č. 289/1995 Z.z., preto v zmysle prístupovej zmluvy sa oslobodenie od dane na tieto služby upxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxenia od dane oslobodený vývoz tovaru a služieb do tretích štátov, t.j. mimo územia Európskej únie, a vymedzený spôsob jeho preukazovania. Odoslanie alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxstupe tovaru x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia mimo územia EÚ. Napríklad slovenský platiteľ dane predá Ukrajincovi tovar a aj ho sám prepravíx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xodaný tovar, ktorý však odošle (dodá) kupujúci (alebo na jeho účet) do miesta určenia mimo územia EÚ. Podmienkou však je, že kupujúci nemá v tuzemsku sídxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx Švajčiarska (prepraví ho slovenský platiteľ dane). Slovenský platiteľ dane bude mať písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz potxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxa tovaru sa neskončila v Rakúsku). Rakúsky platiteľ dane sa nemusí registrovať pre daň v tuzemsku.
Ustanovenie odseku 3 o povinnosti preukazovania vxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xa iné prípady, ako je vývoz tovaru v colnom režime vývoz. Z odseku 1 a 2 je zrejmé, že odoslanie alebo preprava tovaru do tretieho štátu podlieha oslobodenxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xo písomným colným vyhlásením. Podľa nového znenia ustanovenia sa v ostatných prípadoch (napr. pri colne schválenom určení spätný vývoz) bude vyžadovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xovaru sa bude preukazovať colným vyhlásením, čím sa rozumie písomné colné vyhlásenie, ale aj iný doklad vrátane elektronickej formy. Na základe problxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxovenie obsahuje lehotu šiestich kalendárnych mesiacov od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnili xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxch mesiacoch po vývoze. Preto bola do tohto ustanovenia doplnená najneskoršia lehota na preukázanie prepustenia tovaru do colného režimu vývoz. Do daxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxzícii potvrdené colné vyhlásenie o výstupe tovaru. Potvrdené colné vyhlásenie potom musí mať najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxsterdamu. Tovar je v mesiaci máj 2008 prepravený kamiónom z tuzemska do Amsterdamu a v tom istom mesiaci loď, na ktorú bol tovar preložený, opustí územie xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx od holandských colných orgánov, uvedie tento vývoz do daňového priznania za mesiac máj 2008. Od júna 2008 do konca novembra 2008, t.j. šesť kalendárnycx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvov a na palubách lietadiel. Tovar môže byť dodaný výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie spoločenstva do tretích štátov, a poskxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (plavby), cieľové letisko (prístav) kupujúceho, názov tovaru a cena.
Oslobodené budú aj spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku dovezenom z xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ak budú iné ako služby oslobodené podľa § 28 až 41 zákona. Oslobodenie sa bude ďalej uplatňovať pri dodaní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxiemyselnú a rybársku činnosť, na záchranné a pomocné akcie na moriach a na zásobovanie vojnových plavidiel smerujúcich do zahraničných prístavov). Oxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxe poskytovať služby vrátane prepravných a súvisiacich doplnkových a iných služieb (ak nebudú oslobodené od dane podľa § 28 až 41), ktoré budú priamo súvxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxje aj na zásobovanie lietadiel tovarmi, ktoré používajú leteckí dopravcovia vykonávajúci prevažne medzinárodnú dopravu. Títo dopravcovia sú oslobxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx Rady č. 2006/112/ES. Rovnaká zmena, ktorá mala za cieľ zosúladenie s uvedeným článkom smernice pri zásobovaní lietadiel tovarmi (§ 47 ods. 9) od 1. januxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xd 1. januára 2018 § 47 doplnený o odsek 13, na základe ktorého bude bezodplatné dodanie tovaru formou daru poskytnutého na základe darovacej zmluvy uzaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxtov ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti.
Za účelom kontroly zákon ukladá Ministerstvu vnútra SR povinnosť predkladať po skončení každéxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxlásenia o vývoze tovaru za príslušný kalendárny rok, ktoré sa týkajú tovaru darovaného platiteľmi dane na účely jeho vývozu.
§ 48
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxenia tak, že došlo k vypusteniu písmena c), ktoré oslobodzovalo od dane dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho. Takáto úprava vyplýva z implementxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xášho právneho poriadku. Súčasne bolo doplnené nové ustanovenie § 48a, ktoré upravuje oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxdpokladu, že pôjde o tovar, ktorý by bol v tuzemsku, ak by bol dodaný platiteľom, oslobodený od dane (napr. dovoz lietadla leteckým dopravcom, ktorý vykxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx dovoz tovaru, ktorý je oslobodený od cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 ustanovujúceho v Spoločenstve systém oslobodení od cla v znení jeho zmixx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxú ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (podľa smernice Rady č. 2007/74/ES). Oslobodený od dane bude tovar prepustený do colnéxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov, ak pôjde o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na
-
500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extrxxxx x xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxrnice Rady č. 83/181/EHS z 28. marca 1983 určujúcej rozsah platnosti článku 14 ods. 1 písm. d) smernice č. 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxsielky nepatrnej hodnoty, ak úhrnná hodnota dovážaného tovaru nepresiahne 22 eur. Iná situácia je však pri oslobodení od cla, kde sa oslobodenie uplatxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxS) č. 918/83 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla. Ak by sa uplatňovalo oslobodenie podľa colných predpisov aj pre daň z pridanej hxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxtieho štátu na územie Európskej únie, ktorý bude oslobodený od cla podľa čl. 2 až 10 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
d)
txxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx a dodatkov,
e)
osobný majetok nadobudnutý dedením, ktorý bude oslobodený od cla podľa čl. 16 až 19 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxy (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
g)
premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskych spoločenstiev, ktorý buxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetok, ktorý je dovezený na účely činností, ktoré budú oslobodené od dane podľa § 28 až 41,
h)
poľnohospodárske výrobky, ktoré budú oslobodené od cxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ktoré budú oslobodené od cla podľa čl. 43 a 44 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
j)
zvieratá, biologické alebo chemické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxplatne a budú určené na používanie verejnými inštitúciami vykonávajúcimi vzdelávanie a vedecký výskum alebo úradne schválenými súkromnými inštitúxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxodené od cla podľa čl. 61 až 63 a čl. 63c nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
l)
farmaceutické výrobky používané pri medzináxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xmien a dodatkov,
n)
tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy, ktorý bude oslobodený od cla podľa čl. 79 až 85 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxátu, ktorý bude oslobodený od cla podľa čl. 86 až 90 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
p)
vzorky tovaru nepatrnej hodnotyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ktoré sú oslobodené od cla podľa čl. 92 až 94 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
s)
tovar používaný alebo spotrebovaný počxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy, ktorý bude oslobodený od cla podľa čl. 100 až 106 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a doxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxickej normalizácie, ktoré budú oslobodené od cla podľa čl. 107 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
v)
turistický propagaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ktoré budú oslobodené od cla podľa čl. 109 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
x)
doplnkový materiál, ktorý slúži na uložxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxčasťou základu dane dovážaného tovaru,
y)
podstieľka, xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxv,
z)
palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch, ktoré budú oslobodené od cla podľa čl. 112 až 116 nariadenia Rady (xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxý bude oslobodený od cla podľa čl. 117 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v znení jeho zmien a dodatkov,
zb)
rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety, ktoxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. d) smernice Rady č. 2006/112/ES] je od dane oslobodený aj dovážaný tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu, a preprava tohto tovaru xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxň z pridanej hodnoty v tuzemsku, a že tento tovar môže dodať oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 (intrakomunitárne dodanie tovaru). Colný orgán v štátxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxad tovar dovezie vlakom z Ruska nemecký platiteľ dane. Dovozca bude deklarovať dovoz tovaru v Čiernej nad Tisou (v tuzemsku). Ak preukáže, že je platitexxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daň (uplatní si oslobodenie od dane) a k nadobudnutiu tovaru dôjde v Nemecku, kde sa aj zdaní. Zahraničný dovozca (napr. spomínaný nemecký platiteľ danxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxu uplatní oslobodenie od dane pri dovoze a zabezpečí ďalšie náležitosti (podá za zastúpeného daňové priznanie a tiež súhrnný výkaz). S účinnosťou od 1. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x podmienky, za ktorých možno uplatniť oslobodenie od dane. Toto oslobodenie môže uplatniť len dovozca, ktorý je platiteľom dane. Platiteľ dane alebo jxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xČ DPH zákazníka v inom členskom štáte alebo svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte a dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzexxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxce [čl. 143 písm. e) smernice Rady č. 2006/112/ES] bude vzťahovať na spätný dovoz tovaru, ak tovar dováža osoba, ktorá ho vyviezla. Tovar musí byť v stavex x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxz tovaru zahraničnými diplomatickými zástupcami, Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, Európskou centrálnou bankou, Eurxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxneným štátom v Partnerstve za mier, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na zabezpečení spoločnej obrany.
V súlade s bodom 3 smernice Rady č. 2003/92/xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dane dovozu plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k nej pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxbodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich
K § 48a
V súvislosti s prijatím smernice Rady č. 2007/74/ES o oslobodení tovaru, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx vypustiť písmeno c), podľa ktorého bol oslobodený od dane pri dovoze tovar v osobnej batožine cestujúceho, a súčasne do zákona doplniť nové ustanovenix x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh z tretích krajín od dane z pridanej hodnoty bolo do 30. novembra 2008 upravené v smernici Rady č. 69/169/EHS o harmonizácii ustanovení zákonov, iných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxovania v znení jej zmien a dodatkov, pričom toto oslobodenie sa uplatňovalo v nadväznosti na nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 ustanovujúce v Spoločensxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxidanej hodnoty (aj zákonov o spotrebných daniach) sa nadväzne na novú smernicu Rady č. 2007/74 ES ustanovili podmienky a rozsah oslobodenia tovaru v osxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxom členské štáty majú novú smernicu uplatňovať v národnej legislatíve od 1. decembra 2008. V súvislosti s touto smernicou sa zmenilo aj nariadenie Rady xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x závislosti od použitého dopravného prostriedku a množstvové obmedzenia pre oslobodenie od dane u cestujúceho pri dovoze tabaku a tabakových výrobkoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xatožine definuje cestujúceho leteckou dopravou z dôvodu odlíšenia od cestujúcich pri iných druhoch dopravy a z dôvodu uplatnenia iného limitu na osloxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, vrátane batožiny, ktorú cestujúci môže predložiť neskôr, ak bola zaregistrovaná ako príručná batožina na začiatku cesty.
Oslobodenie sa vzťahujx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xlebo je určený ako dar, súčasne množstvo a povaha tovaru nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely a dovoz tovaru sa uskutočňuje príležitoxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx hodnota tovaru, ktorý bude pri dovoze oslobodený od dane, je ustanovená na jednu osobu v hodnote 300 eur, čo platí pre všetky druhy dopravy okrem leteckex xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx limity na oslobodenie tovaru od dane pri dovoze v osobnej batožine cestujúceho nižšie, konkrétne to bolo 175 eur a pre deti do 15 rokov to bolo 90 eur. Osobxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxodenie od dane aplikuje podľa dovezeného množstva. V prípade cigariet je oslobodené od dane 200 kusov na osobu, ak cestuje lietadlom, a 40 kusov cigariex xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx množstvo 100 kusov na osobu pri ceste lietadlom a 20 kusov na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Pri dovoze cigár je od dane oslobodených 50 kusxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxže doviesť 250 g takéhoto tabaku pri ceste lietadlom a 50 g, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
Oslobodenie od dane na dovezené množstvo tovaru (nix xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, čo predchádzajúca úprava (nariadenie) neobsahovala. Oslobodený od dane môže byť najviac 1 liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxj sú oslobodené najviac 2 litre. Tiché víno sa pri dovoze oslobodzuje najviac v množstve 4 litre a pivo najviac v množstve 16 litrov.
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxadšej ako 17 rokov.
Pokiaľ ide o určenie množstva dovážaného tovaru, zákonom vymedzené každé množstvo predstavuje 100% celkového povoleného množsxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xednotlivých povolených množstiev nepresiahne 100% celkového povoleného množstva. Napríklad, ak cestujúci dováža v osobnej batožine pre vlastnú spxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xiež 50% povoleného množstva). Spolu dovezené množstvo tabakových výrobkov neprekročilo 100% povoleného množstva.
Množstvové obmedzenie sa vzťaxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx pohonné látky v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje 10 litrov.
§ 48b
Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru
K § 4xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xolný úrad žiadať pri dovoze tovaru, ktorý má byť prepustený do voľného obehu s oslobodením od dane (colný režim 42) podľa § 48 ods. 3 zákona, ak bezprostrxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, ak by sa neuplatnilo oslobodenie od dane, a to vo výške dane, ktorú by bola povinná platiť. Môžx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxie spresnilo tak, aby sa možnosť ručenia za DPH mohla realizovať aj inými subjektmi ako bankami. Ručenie za DPH pri dovoze tovaru, za ktorým nasleduje doxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlhu.
Ide o opatrenie, ktoré je smerované k zabráneniu a eliminácii rizika, že tovar ostane v členskom štáte dovozu bez odvedenia dane alebo bude spotrxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxho režimu 42, bol tovar fyzicky prepravený mimo jeho územia, preto sa ako dôkaz na uvoľnenie zabezpečenia požaduje preukázanie prevzatia tovaru príjexxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxloženie zabezpečenia dane v určenej lehote má za dôsledok, že colný úrad oslobodenie od dane podľa § 48 ods. 3 neuplatní. Neuplatnenie oslobodenia od dxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxazu, že preprava tovaru sa skončila v inom členskom štáte. Takýmto dôkazom je doklad o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte s uvedeným menom a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxru, adresou miesta a dátumu prevzatia tovaru (ak dopravu vykoná dodávateľ), adresou miesta a dátumu skončenia prepravy (ak prepravu vykoná odberateľxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo správnosti dokladu o prevzatí tovaru, colný úrad preverí jeho správnosť u príslušného finančného orgánu inéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xodvodom v oblasti DPH a nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH. Po takomto preverení uvoľní zabezpečenie dane xx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x inom členskom štáte colný úrad vyrubí daň a na jej úhradu sa použije zabezpečenie dane.
Osoba, ktorá zložila zabezpečenie dane, nepredloží do 60 dní ox xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxx xhradu sa použije zabezpečenie dane.
Od 1. 1. 2018 sa zosúlaďuje ustanovenie o zabezpečení DPH pri dovoze tovaru, ktorý je oslobodený od dane z dôvodu jxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „Colný zákon“), ktorý vymedzuje jednotlivé možnosti zloženia zábezpeky na clo prípadne na iné platby pri xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xolnému úradu nepredložila do 60 dní od prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh, dôjde k zrušeniu oslobodenia od dane a colný úrad pristúpi k vyruxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx/ES upravuje právo na odpočítanie dane.
Právo na odpočítanie dane platiteľovi dane z tovarov a služieb vzniká v deň, kedy pri tomto tovare (službe) vzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xe povinný platiť (z dodaných tovarov a služieb), daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Nový zákon už nepoužívx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxtnil na služby s miestom plnenia v tuzemsku a tovary dodané s inštaláciou (montážou), daň, ktorú sám uplatnil pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného čxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xdpočítať daň, ak použije tovary a služby na uskutočnenie zdaniteľných obchodov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42,
-
odpočítať daň v pomernxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
-
platiteľ môže odpočítať daň, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí a táto daň by bola odpočítateľná v tuzemsku,
-
platiteľ nemôže oxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xpravy platiteľ dane bude vykonávať kategorizáciu dane pri tovaroch a službách, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb. Do prvej skupiny zahrnie faxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxené od dane podľa § 28 až 42 bez nároku na odpočítanie dane). Do tretej skupiny zahrnie faktúry, z ktorých bude môcť uskutočniť pomerné odpočítanie dane, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxn z tovarov a služieb určených na prevádzkovanie podniku, nie na udržanie a správu konkurznej podstaty.
Od 1. januára 2005 nadobudli účinnosť zmeny a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxe pri jeho nadobudnutí. Ak platiteľ dane nadobudne hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec (odpisovaný majetok) a pri nadobudnutí vie, že táto vec je určená na poxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxtupovať dvojakým spôsobom. Bude môcť odpočítať daň v plnej výške, ale pri použití majetku na iný účel ako na podnikanie bude musieť odviesť daň tak, ako tx xxxxxxx x x x xxxx x x x x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xaždé zdaňovacie obdobie, tento nový odsek mu umožní, aby už pri kúpe majetku odpočítal daň len v rozsahu použitia majetku na podnikanie. S účinnosťou od xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxemkoch, bytoch, nebytových priestoroch, nadstavbách budov, prístavbách budov, stavebných úpravách, tak, že platiteľ dane sa pri odpočítaní dane už xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnie dane len v rozsahu použitia na podnikanie), ale pri nehnuteľnom investičnom majetku, ktorý používa na účely podnikania a súčasne aj na iný účel ako nx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx1 a pri jeho súčasnom použití na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, nie je možné plné odpočítanie dane a následné použitie zdanenia jexx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxorá je určená na účely podnikania a súčasne aj na iné účely, bude povinný uplatniť odpočítanie dane iba v rozsahu použitia služby na podnikanie. V prípadx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxel odpočítania dane platiteľ dane môže vychádzať napríklad z kritéria počtu zamestnancov, pracovných hodín, obratu, zisku.
Novela (zákon č. 471/2xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré umožňuje daňovníkovi uplatňovať daňové výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov. Nadväzne na túto úpravu sa v xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxavkov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxona) povinná platiť daň pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo elektriny v prípade, ak tieto tovary budú dodané zo zahraničia (z iného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x doplneného znenia tohto ustanovenia. Pred jeho doplnením tento postup vychádzal len z vysvetlenia v poučení na vyplnenie daňového priznania.
Od 1. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Takouto daňou je od 1. júla 2009 aj daň ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xx xx x x x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1. apríla 2009, ktorou sa zaviedol tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaní zlata vo forme suroviny, zdaňovaného investxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxv, má tiež právo na odpočítanie dane. V období od 1. apríla 2009 do 30. júna 2009 právo na odpočítanie dane jednoznačne nevyplývalo z § 49 ods. 2 písm. b), lexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnie dane, lebo v uvedených prípadoch sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora ES (rozsudok vo veci C-8/81 Ursula Becker) uplatnil priamy účinok smernice Raxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxseku 3, ktorý upravuje prípady, keď platiteľ dane nemá právo na odpočítanie dane, doplnil zákaz uplatniť odpočet dane z prevádzkových nákladov u platixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxS, podľa ktorého majú tieto osoby právo na odpočet dane len zo vstupov, ktoré sú taxatívne uvedené v § 67 ods. 5 a 6. Úprava účinná od 1. apríla 2009 vylučuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxania.
Novela (zákon č. 563/2009 Z.z.) zaviedla možnosť odpočítania dane pri kúpe a nájme osobného automobilu a príslušenstva pre všetkých platiteľxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxku 7, z ktorého boli vypustené písmená a) a b), ako aj odseky 8 a 9. V súvislosti so zrušením zákazu odpočítania dane pri osobných automobiloch treba upozoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nie je možné, ak zmluva o kúpe alebo nájme bola xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxanovenie § 49 ods. 9 zákona doplnené v tom zmysle, že zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona ako platiteľ dane v tuzemsku, ktorá spĺňa poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia, ale uplatňuje vrátenie DPH prostredníctvom žiadosti o vrátenie dane. Vrátenie dane žiadosťou podľa § xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxna. Odpočítanie dane pro¬stredníctvom daňového priznania si môže zahraničná osoba uplatniť, ak prijaté plnenia od platiteľa dane použije na plnenia xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxnie tovaru do iného členského štátu) a podľa § 47 zákona (oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb).
Od 1. januára 2014 aj zahraničná osoba z trexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxrov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona. Takáto osoba žiaxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxteľnej osobe. Český platiteľ dane je tiež registrovaný pre daň v tuzemsku podľa § 5 zákona. V súvislosti s poskytovanými stavebnými prácami nakupuje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daňová povinnosť z fakturovaných stavebných prác prechádza na tuzemskú zdaniteľnú osobu (podľa § 69 ods. 2 zákona), ktorá vykoná ich samozdanenie. Čxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxe z Poľska je tiež registrovaný pre daň v tuzemsku podľa § 5 zákona. V tuzemsku nadobudne tovar z ČR (použil slovenské IČ DPH) a nakúpi tovar v tuzemsku od sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxa tovaru v tuzemsku a z nakúpeného tovaru v tuzemsku si uplatní formou odpočítania dane v daňovom priznaní podanom v SR.
Doplnené nové ustanovenie odsxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám v štáte spotreby, ktorým xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxov EÚ a v tomto členskom štáte sa rozhodne identifikovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy (v zmysle pravidiel uvedených v § 68b zákona o DPH). Ak táto zdxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxte identifikácie bude priznávať DPH, ktorú uplatní k cene uvedených služieb dodaných nezdaniteľnej osobe so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Ak uvexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxie DPH podľa § 55a až § 55e zákona o DPH bez ohľadu na to, že v tuzemsku vykonávala, resp. vykonáva činnosť spočívajúcu v poskytovaní uvedených služieb. Axxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxesť DPH, uplatní si z prijatých plnení, ktoré súvisia s dodaním služieb podliehajúcich osobitnej úprave, odpočítanie dane prostredníctvom riadneho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxch platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Doplnenie vyplýva z judikatúry Súdneho dvora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo viacerých kritérií. Môže to byť napr. výška príjmu z podnikania a iného príjmu, doba používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel axx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x účinnosťou od 1. januára 2017 sa ustanovenie odseku 9 doplnilo v súlade s článkom 171a smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx prípady, ak nadobudne tovar alebo službu v tuzemsku a z tohto tovaru alebo služby je osobou povinnou platiť daň. Pôjde o prípady nadobudnutia tovaru v tuxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx o DPH (napr. v sektore stavebníctva).
§ 49a
K § 49a
Zo smernice Rady č. 2009/162/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice Rxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxým sú budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, nadstavby budov, prístavby budov, stavebné úpravy, ktorý sa používa nielen na účely podnikxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxa na účely podnikania. Týmto novým ustanovením sa do zákona implementovalo uvedené ustanovenie smernice. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa so zdaniteľxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxupnú daň platiteľ dane musí rozdeliť na časť, ktorú nemôže odpočítať (použitie na iný účel ako na podnikanie), a na časť, ktorú môže odpočítať (použitie xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxé použitie tohto majetku na iný účel ako na podnikanie bude považovať za jeho využitie za protihodnotu a zdaní ho (podľa § 9 ods. 2 zákona). Keďže v tomto prxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx a na podnikanie, je platiteľ dane povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 54a.
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa ustanovenie doplnilo o nový oxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmky, byty a nebytové priestory, nadstavby budov, prístavby a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktorých realizácie si vyžaduje stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. Ide o obdobné doplnenie ako v § 49 ods. 5. Platiteľ dane musí určiť pomer tak, aby objektívne odrážal pomer použitia investičného majetku, a to buď na zákxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxľa doby používania investičného majetku na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie, príp. podľa iného kritéria zvoleného platiteľom dane, ktorx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxrné odpočítanie dane sa bude určovať ako súčin dane z tovarov a služieb použitých na zdaniteľné obchody s možnosťou a súčasne bez možnosti odpočítania dxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxnia dane a s pomerným odpočítaním dane) a koeficientu zaokrúhleného na dve desatinné miesta.
Koeficient sa bude vypočítavať ako podiel, keď v čitatexx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xovarov a služieb za kalendárny rok. Výpočet koeficientu nebudú ovplyvňovať výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, z predaja majetku, ktorý používxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtostne (napr. predaj cenného papiera, poskytnutie pôžičky, úveru a pod.) a napokon príležitostný predaj a príležitostný nájom nehnuteľnosti. Napríxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxcientu. V podobných prípadoch pôjde vlastne o príležitostný predaj majetku. Koeficient nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xemôžu byť jeho sústavnou činnosťou (nie sú predmetom jeho podnikania alebo na tieto činnosti nemá vyčlenených zamestnancov, osobitné útvary alebo orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x jednotlivých zdaňovacích obdobiach bude platiteľ používať koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak ho však nebude počítať, platiteľ urxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxendárneho alebo hospodárskeho roka platiteľ vypočíta odpočítateľnú daň za celý kalendárny alebo hospodársky rok a porovná ju so súčtom pomerne odpočxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xtorý sa stal platiteľom dane v priebehu kalendárneho roka alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho rokax x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxlendárneho roka, vypočítava koeficient podľa § 50 ods. 2 zákona z údajov za obdobie, v ktorom mala postavenie platiteľa dane. Ustanovenie vychádza z člx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxch po 1. máji 2004. Bude sa používať koeficient vypočítaný podľa doterajších predpisov (ročný za rok 2003 alebo kumulovaný v jednotlivých zdaňovacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koeficient odhadom podľa charakteru svojich činností. V nadväznosti na zmenu uplatňovania dane pri zálohovaných obaloch na nápoje účinnú od 1. januáxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxtných fliaš s výnimkou tých, ktoré sa predajú z tuzemska do iného členského štátu alebo sa vyvezú na územie tretieho štátu. Od 1. januára 2008 každý predax xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxť platiť daň pri nadobudnutom tovare z iného členského štátu, pri tovare dodanom s montážou a pri službách dodaných zo zahraničia (podľa § 69 ods. 2 až 4 záxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpočítateľnej dane, ktorú určila koeficientom určeným odhadom podľa charakteru svojej činnosti (nemala koeficient z predchádzajúceho kalendárnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxčasne na dodávky s možnosťou odpočítania dane i bez možnosti odpočítania dane odpočítať 80% (v októbri to bola suma 8 000 Sk, v novembri suma 8 000 Sk a v decxxxxx xxxx x xxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxnt (t.j. z údajov za september až december, kedy bola platiteľom dane), ktorým vypočíta odpočítateľnú daň za kalendárny rok. Ak bol "ročný" koeficient xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx 27 000 Sk. Rozdiel 3 000 Sk spoločnosť OK zúčtuje na ťarchu štátneho rozpočtu, čo znamená ďalšiu možnosť odpočítania dane v zdaňovacom období december 2xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xdpočítanie dane bude môcť platiteľ uplatniť, ak bude mať k dispozícii doklady, ktoré budú preukazovať právo na odpočítanie dane (§ 49 ods. 2 zákona). V pxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrgánom, pri nadobudnutí tovaru a služby z iného členského štátu faktúra od dodávateľa z iného členského štátu a pri premiestnení tovaru z podniku platixxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xaňovej povinnosti) v jednom zdaňovacom období, ale faktúry bude mať platiteľ dane k dispozícii až v nasledujúcom období, do okamihu, kedy bude podávať xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxznanie. Napríklad daňová povinnosť a aj nárok na odpočítanie dane vznikne 28. júla, faktúru bude mať platiteľ dane k dispozícii 5. augusta, odpočítanix xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, ale niektoré faktúry mohol technicky spracovať do daňového priznania, bxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe tiež vymedzuje, akým spôsobom platiteľ dane vykoná odpočítanie dane. V súlade s článkom 18 šiestej smernice odpočítanie dane vykoná platiteľ dane v txx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xe od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie (podľa doterajšej terminológie daň na "výstupe") odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej danx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxné zmeny do uplatnenia práva na odpočítanie dane. Prvá zmena sa týka prijatých služieb od zahraničného dodávateľa, pri ktorých je prenesená daňová povxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona, ktorú platiteľ dane môže odpočítať, nepreukazoval faktúrou od zahraničného dodávateľa. Na preukázanie odpočítania danx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xdpočítal daň v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka (hospodárskeho roka), najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane uplaxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxla daňová povinnosť. Takto bude môcť platiteľ postupovať pri odpočítaní dane voči nemu uplatnenej platiteľom dane v tuzemsku [podľa § 49 ods. 2 písm. a)xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx].
Príklad
Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím kúpil tovar v tuzemsku od iného platiteľa dane 20. mája 2009, kedy vznikla aj daňová povinnosťx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxbie máj 2009, keďže daňová povinnosť vznikla v tomto zdaňovacom období a faktúru má k dispozícii do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za máx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pričom posledným zdaňovacím obdobím bude december 2009 (podmienky na uplatnenie odpočítania dane sú splnené). Ak by však faktúru za uvedený nákup od xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, ale doklad má k dispozícii až v auguste 2009). Môže sa tiež rozhodnúť, že právo na odpočítanie dane uplatní až v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích oxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vzniklo právo v roku 2009 (konkrétne 20. mája 2009). Napokon uvedieme situáciu, keď faktúru od dodávateľa dostane až po skončení kalendárneho roka 200xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zdaňovacích období roka 2009, lebo nemá k dispozícii faktúru od dodávateľa. Odpočítať daň bude môcť až za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane faktúxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxatých službách a pri tovaroch dodaných s inštaláciou alebo montážou od zahraničného dodávateľa, pri ktorých je daňová povinnosť prenesená na tuzemskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxynu cez rozvodný systém zemného plynu a pri dodaní elektriny), najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xiazať na zdaňovacie obdobie, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70, hoci podľa § 51 ods. 1 písm. b) musí daň uviesť do záznamov.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx členského štátu, nemá k dispozícii faktúru do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dodaní (nadobudnutí) tovaru. Daňovú povinnosť vykáže v zdxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona, tzn. vyhotovením faktúry. V takomto prípade je platiteľ dane povinný podať dodatočné daňovx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxy mal platiteľ dane právo vykonať odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x x9 ods. 2 a 3 a § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z.z. číslo MF/15571/2004-73 (publikované vo Finaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvenia k tomuto paragrafu. Pôjde o prípady odpočítania dane pri prijatých službách od zahraničného dodávateľa, pri ktorých je daňová povinnosť prenesxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx x x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x004 a platiteľ dane toto právo neuplatnil v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie do 31. decembra 2004 z dôvodu, že nemal k dispozícii faktúru od zahranxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx daň uvedenú v záznamoch podľa § 70 zákona.
Príklad
Tuzemský platiteľ dane X dodal tovar tuzemskému platiteľovi dane Y 5. februára 2005. Platiteľovi dxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx t.j. február 2005. Platiteľ dane Y dostal faktúru od dodávateľa 20. februára 2005. Odpočítanie dane vykoná za zdaňovacie obdobie február 2005, lebo má xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxe obdobie marec 2005. Ak by platiteľ dane nemal faktúru do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za február 2005, lebo ju napríklad dostal až 27x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrijal poradenskú službu od švajčiarskej firmy v marci 2005. V marci uvedenú službu zdanil podľa x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx odpočítať za zdaňovacie obdobie marec, lebo v marci daň uviedol vo svojich záznamoch. Odpočítanie dane nemusí preukázať faktúrou od zahraničného dodxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxho predaja nového dopravného prostriedku (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, kedy bude mať každá osoba, ktorá takýto dopravnx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu. Výška odpočítanej dane nesmie presiahnuť daň, ktorú by musela táto osoba uplatxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný. Platiteľ dane bude odpočítanie dane uplatňovať v daňovom priznaní, ktoré bude poxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxudú platiteľmi dane, podajú daňové priznanie len na tento účel do 25 dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy dodali nový dopravný prostriedok do inéxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xx%, t.j. 104 500 Sk). Za sedem mesiacov a osem dní najazdil 5 250 km, keď ho 10. februára 2005 predal poľskému živnostníkovi za 480 000 Sk bez dane. Slovenský xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xredajnej cene, t.j. 19% zo 480 000 Sk. To znamená, že daň bude 91 200 Sk, ktorú mu na základe podaného daňového priznania vráti jeho správca dane (priloží kxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu základu dane podľa § 25 zákona.
Platiteľ dane je povinný opraviť odpočítanú daň pri oprave s následkom zníženia základu dane (teda aj zníženia dane) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
S účinnosťou od 1. januára 2014 bolo ustanovenia upravené tak, aby platiteľ dane, ktorý si uplatnil odpočítanie dane, a následne po odpočítxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorom dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých si uplatnil odpočítanie dane. Takouto skutočnosťou je napr. poskytnutie zľavy (zníženie ceny), úpxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxladu dane podľa § 25 ods. 1 zákona.
Podľa znenia § 53 ods. 1 zákona platného do 31. decembra 2013 musel príjemca plnenia opraviť odpočítanú daň len na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x prípade, ak dodávateľ nevyhotovil doklad o oprave základu dane, zákon neurčoval zdaňovacie obdobie, v ktorom mal príjemca plnenia opraviť odpočítanx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxdzajúcej právnej úpravy nie je táto oprava viazaná na vykonanie opravy základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby a na vyhotovenie dokladu o oprave zxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa § 25 ods. 1 zákona. Ak sa povinnosť opraviť odpočítanú daň viaže na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, prípadne dodanie tovaru alebo sluxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxiteľ dane bude vykonávať opravu odpočítanej dane v prípadoch, keď je základ dane znížený alebo zvýšený colným orgánom následne po dovoze tovaru.
Zacxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxnom tovare po zohľadnení výšky zodpovedajúcej odpisom. Vrátenie dane platiteľ vykoná za to zdaňovacie obdobie, v ktorom krádež tovaru zistil. V prípaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ktorú z tohto tovaru už odviedol pri zdaňovaní jednotlivých splátok. Možnosť zníženia sumy odvedenej dane sa od 1. januára 2006 bude vzťahovať len na náxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnie dvoch sadzieb dane vo vzťahu k oprave odpočítanej dane v prípade, ak dôjde k oprave sadzby dane. Platiteľ dane bude povinný opraviť odpočítanú daň, ax xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxvom nasledujúcom zdaňovacom xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxňovacom období ako v prípade povinnosti opraviť odpočítanú daň. Z nového ustanovenia tiež vyplýva, že opravu sadzby dane a opravu odpočítanej dane nebxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxebo služby, ak je daň povinný platiť nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, a to v prípade, ak platiteľ dane pri tomto zdaniteľnom obchode nemohol odxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj dane do odseku 2 doplnila väzba na ustanovenie § 68d ods. 8, ktoré súvisí so zavedením osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxadu dane (zvýšenie ceny za dodanie tovaru alebo služby). V tomto prípade bude rovnako platiť princíp ako pri uplatnení pôvodného odpočítania dane z tovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxčítať daň na základe zvýšenia základu dane a dane dodávateľom až v tom zdaňovacom období, v ktorom zvýšenie ceny zaplatí dodávateľovi, a vo výške, ktorú xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxého majetku, ktorá bude rozložená v súlade s čl. 20 ods. 2 šiestej smernice do obdobia piatich, resp. desiatich rokov po odpočítaní dane, pokiaľ dôjde k zxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, keď odpočítal daň pri nadobudnutí majetku alebo pri jeho vytvorení, ak dôjde k zmene účelu jeho použitia.
Investičným majetkom sa rozumejú:
-
hnxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxytové priestory,
-
nadstavby a prístavby budov, stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov so sledovaním zmeny účelu použitia 20 rokov.
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxstičnom majetku v nadväznosti na zmenu účelu jeho použitia sa vzťahuje aj na stavebné pozemky.
Ak platiteľ dane pri kúpe stavebného pozemku v súlade sx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxok na odpočítanie tejto dane, upraví pôvodne odpočítanú daň. Ak platiteľ dane pri kúpe stavebného pozemku v súlade so zamýšľaným účelom jeho použitia nxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxčne daň odpočíta.
Pri posudzovaní zmeny účelu použitia sa vychádza z východiskovej situácie z hľadiska odpočítania dane. Potom môžu nastať nasleduxxxx xxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe na možnosť odpočítania dane alebo na pomerné odpočítanie dane,
-
z pomerného odpočítania dane na možnosť odpočítania dane alebo na nemožnosť odpoxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx zmeny vychádza z východiskovej situácie, ktorá znamenala možnosť odpočítania dane, nemožnosť odpočítania dane alebo možnosť odpočítania pomernej xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxkové. Podrobný postup pri úprave odpočítanej dane pri zmene použitia investičného majetku je uvedený v prílohe č. 2 zákona.
Úprava odpočítanej dane xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu 3 písm. a) slová "alebo na iný účel ako na podnikanie". V písmene a) sú uvedené zmeny, ktoré môžu nastať z východiskovej situácie spočívajúcej v možnostx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxie je postačujúce, preto slová o použití na iný účel ako na podnikanie mohli byť vypustené, a to aj vzhľadom na zmenu v § 49 ods. 5, ktorý nadobudol účinnosť xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxný majetok) a pri nadobudnutí vie, že táto vec je určená na podnikateľské účely a súčasne aj na iné účely ako na podnikanie (napr. na súkromnú spotrebu plaxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx iný účel ako na podnikanie bude xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x x xxxx x x x x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxne a následné zdaňovanie za každé zdaňovacie obdobie, § 49 ods. 5 mu umožňuje, aby už pri kúpe majetku odpočítal daň len v rozsahu použitia majetku na podnxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu zamestnancov, pracovných hodín, obratu, zisku.
Rovnaké slová ako v písmene a) boli vypustené aj v písmene c), v ktorom sú uvedené zmeny, ktoré môžu nxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx alebo na nemožnosť odpočítania. Dôvod tejto zmeny je rovnaký, ako sme uviedli k písmenu a).
Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx112/ES, ktorý členskému štátu umožňuje predĺžiť obdobie na úpravu odpočítania dane. Z praxe vyplynulo, že doterajšie 10-ročné obdobie sa ukázalo ako xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxudnutí bol uplatnený plný odpočet dane. V súvislosti s touto úpravou, t.j. predĺžením obdobia na prípadnú úpravu odpočítanej dane, treba upozorniť na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtvorené) do konca roku 2010. Nové dvadsaťročné obdobie sledovania zmeny účelu použitia tohto majetku sa uplatní až pri nehnuteľnom investičnom majetxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxi nehnuteľnom investičnom majetku v období rokov 2004 až 2010, t.j. za podmienky, keď obdobie na úpravu odpočítanej dane bolo 10 rokov, bude sa táto dĺžkx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxvelou zákona od 1. januára 2016 bola doplnená prvá veta odseku 7 tak, aby sa rovnako postupovalo pri úprave odpočítanej dane v prípade, kedy sa pri dodaní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Doplnenie druhej vety potom bude znamenať, ako sa bude postupovať v prípade dodania investičného majetku s oslobodením od dane, ale bez možnosti odpočxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpak alebo sa môže meniť rozsah ich použitia na zdaňované činnosti a súčasne na činnosti oslobodené od dane.
Z tohto dôvodu sa od 1. 1. 2018 vymedzenie inxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby.
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtanovilo možnosť odpočítania dane pri tomto majetku len platiteľom dane a len v rozsahu jeho použitia na účely podnikania. V tejto súvislosti bolo trebx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxkania, ako aj na iný účel ako na podnikanie.
Obdobie na úpravu odpočítanej dane je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom bol nehnuteľný investixxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxacom období kalendárneho roka, v ktorom sa zmenil rozsah jeho použitia, a to za každý kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane.
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxitia nehnuteľného investičného majetku postupuje podľa prílohy č. 1 zákona.
V prípade, ak platiteľ dane v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej daxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxn na podnikanie. V prípade jeho predaja s oslobodením od dane sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu dane posudzuje tak, akoby bol používaný lxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxES. Zmena znenia v odseku 1 spočíva v tom, že aj v prípade odpočítanej dane (nielen podľa § 49a) pri obstaranom nehnuteľnom majetku v plnej výške a následnxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxania dane v plnej výške a v prípade použitia na iný účel ako na podnikanie sa takéto použitie zdaňuje). Tým sa dosiahne rovnaké zaobchádzanie pri zmene roxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxvil opis vzorca v prílohe č. 1 zákona, ktorý ustanovuje postup pri úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku tak, aby sa mohol používať rovnako na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxní. Znamená to, že sa postupuje rovnako, ak sa podľa § 54 zákona vykoná úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z dôvodu zmeny účelu jeho použitxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxikanie. Rovnaký postup bude aj pri úprave odpočítanej dane, ak dôjde pri nehnuteľnom majetku súčasne k zmene účelu použitia aj rozsahu použitia podľa § xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxnoty, ktorých súčinom dosiahne výslednú hodnotu (napr. ak dosiahne ročný koeficient podľa § 54 zákona 0,60 a podľa § 54a začne na iný účel ako na podnikaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x xxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxnej istoty sa v zákone s účinnosťou od 1. januára 2014 doplnila povinnosť pokračovať v lehote na úpravu odpočítanej dane z investičného majetku aj v prípxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x 54a zákona, a tento majetok nadobudne právny nástupca, ktorý je alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona (napr. v prípade zlúčenia, rozdexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x011 a v roku 2014 dôjde k zániku platiteľa dane bez likvidácie, jeho právny nástupca je povinný pri zmenách uvedených v § 54 alebo v § 54a zákona upraviť oxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxy odpočítanej dane z investičného majetku sa od účinnosti tejto novely považuje aj platiteľ dane, ktorý nadobudol podnik alebo jeho časť od platiteľa dxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x zákona, ktoré nepodlieha dani). Takže obdobie na úpravu odpočítanej dane z nehnuteľnosti sa nadobudnutím podniku neprerušuje a nadobúdateľ je povinxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxí podnik alebo časť podniku ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva bez dane, oznámi nadobúdateľovi všetky údaje vzťahujúce sa na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx alebo § 54a zákona), začatie obdobia na úpravu odpočítanej dane. Pokiaľ takéto údaje nadobúdateľovi podniku neposkytne, platí domnienka, že tento pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxke, pričom základ dane sa určí podľa reálnej hodnoty nehnuteľnosti v čase nadobudnutia podniku.
Podľa § 85kb ods. 3 sa povinnosť pokračovať v úprave xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtý po 1. januári 2014.
§ 54c
K § 54c
Nové ustanovenie súvisí so zavedením osobitného režimu uplatňovania dane na základx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xdpočítanie dane až po zaplatení dodávateľovi. V tejto súvislosti môže nastať situácia, že nárok na odpočítanie dane vznikne neskôr (možno aj v nasleduxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxiebehu obdobia, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane a zdaňovacieho obdobia, kedy platiteľovi dane prvýkrát vzniklo právo na uplatnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxý popis dane na vstupe „DV“ vo vzorci uvedenom v prílohe č. 1 zákona tak, aby na účely úpravy odpočítanej dane vyjadroval údaj „DV“ len výšku zaplatenej daxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxočítanie dane. Od 1. januára 2016 bolo spresnené tak, aby sa odpočítanie dane pri registrácii vzťahovalo nielen na tovary, ale aj na služby, a tiež na tovxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx x x xxxxna), môže odpočítať daň za podmienky, že tovary a služby nadobudla ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto plnenia okrem zásob xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxu, v ktorom sa stala platiteľom. V prípade majetku, ktorý je odpisovaným majetkom, je potrebné do úvahy vziať odpisy vykonané do dňa registrácie. Dôležxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx dane bude mať právo na oddanenie hmotného a nehmotného majetku, ktorý nadobudol pred registráciou, a aj po registrácii ho bude ako platiteľ dane používxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Nehmotným majetkom sú napríklad práva z oblasti duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky a pod.), práva podľa autorského zákona (na použitie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xúpený stavebný materiál bol použitý na výstavbu výrobnej haly vo vlastnej réžii). Odpočítanie dane sa bude vzťahovať aj na dovezený tovar. Odpočítanix xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxvacom období, kedy budú splnené podmienky na odpočítanie dane.
S účinnosťou od 1. januára 2006 sa možnosť odpočítania dane z majetku novoregistrovaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxaní dane z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxrovaný platiteľ dane má právo na odpočítanie dane aj z toho majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom, avšak za predpokladu, že tento majetok nebol zahxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxk v kalendárnom roku, v ktorom sa stala platiteľom dane, má právo odpočítať daň z tohto majetku, lebo ešte nebol zahrnutý do daňových výdavkov.
Odsek 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxa aj zdaniteľná osoba, ktorá nebola platiteľom dane z dôvodu, že si nesplnila svoju registračnú povinnosť alebo si ju splnila oneskorene, a to za obdobixx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dane iba osoba registrovaná ako platiteľ dane. Vzhľadom na to, že týmto nebola zabezpečená neutralita dane, čo vyplýva aj z rozsudkov Súdneho dvora Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxie dane ako pri registrácii pre daň (podľa odseku 1). Pôjde o odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré použila takáto osoba na dodanix xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx 9 a v ktorom musí uviesť aj daň podľa § 69 ods. 13.
Od 1. októbra 2012 bol doplnený odsek 4, ktorý nadväzuje na úpravu tzv. spätnej registrácie pre daň zdanxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xaň. Povinnosti a práva sa upravili spätne za obdobie podľa odseku 3. Nakoľko pre zahraničnú osobu platia iné pravidlá týkajúce sa registrácie pre daň (rxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxviesť daň, príp. majú spätne právo na odpočítanie dane. Toto obdobie sa začína dňom, kedy zahraničná osoba uskutočnila v tuzemsku prvý zdaniteľný obchxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxru s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona. Je potrebné uviesť, že zahraničná osoba si spätne nemôže odpočítať daň, ak splnila podmienky na poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xanuára 2010 sa do zákona prebrali ustanovenia smernice Rady č. 2008/9/ES, ktorou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xlenskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte. Postup vrátenia dane podľa nových pravidiel sa zjednodušuje za pomoci využitix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxne. Pri vrátení dane budú mať aj podnikatelia povinnosť poskytovať odpovede správcovi dane, ak vzniknú pochybnosti pri podanej žiadosti, a zavádza sa xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdzkareň, bydlisko alebo sa tam obvykle zdržiava, môže požiadať o vrátenie dane v tuzemsku, ktorá sa viaže na tovar a služby dodané tuzemským platiteľom xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xre daň v členskom štáte svojho usadenia,
b)
v období, za ktoré podáva žiadosť, nebola usadená v tuzemsku,
c)
v období, za ktoré podáva žiadosť, nedxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxdené od dane podľa § 47 a 48 (nové pravidlá neumožňujú vrátenie dane pri službách oslobodených od dane podľa § 46),
-
služieb a dodania tovaru, ak daň plxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s daňou, ktorá je jej účtovaná za tovary a služby obstarané v tuzemsku na účely uskutočňovania dodania tovarov alebo služieb s prenosom daňovej povinnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxredníctvom daňového priznania, čo sa bude týkať aj prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bude príjemca podľa § 69 ods. 12 (napr. aj v prípade, ak uskutoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ak daň platí osoba, ktorej je tento tovar dodaný,
-
tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom zastúxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x štáte svojho usadenia. Ďalšou podmienkou vrátenia dane je, aby táto daň bola odpočítateľná podľa § 49 tohto zákona.
Zahraničnej osobe usadenej v inox xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxada vrátiť DPH z kúpy tovarov a služieb v tuzemsku, uskutočňovať zdaniteľné obchody v tuzemsku v rozsahu, na ktoré si môže zvoliť daňového zástupcu podľx x xxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxte.
§ 55b
K § 55b
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxj forme prostredníctvom portálu daňovej správy v štáte svojho usadenia. Žiadosť možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý naslxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xátum prijatia jeho žiadosti.
Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať identifikáciu žiadateľa uvedením mena a priezviska alebo názvu žiadateľa, adrxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vzťahuje, vyhlásenie o tom, že v tuzemsku nedodal tovar ani službu v období, ktorého sa žiadosť týka, svoje identifikačné číslo pre daň, údaje o bankovox xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedením mena a priezviska alebo jeho názvu, adresy sídla, ďalej identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, dátum vyhotovenia faktúry, číslo fakxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xíselný kód prislúchajúci tovaru a službe podľa odseku 4 (napr. pohonná látka má kód 1, poplatky za užívanie ciest majú kód 4, ubytovacie služby majú kód xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x vrátenie dane presnejšie špecifikovať výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu tak, že doteraz používaný kód 9 bude špecifikxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxových výrobkov
9.3. Výdavky na recepciu a reprezentáciu
   z toho  9.3.1. Na reklamné účely
       9.3.2. Nie na reklamné účely
9.4. Výdavky na rekreačné plavidlá
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxusné predmety, zábavu a reprezentáciu, ktoré nie sú 
   uvedené v položkách 9.1, 9.2 a 9.3.
V predchádzajúcom systéme vrátenia dane žiadateľ musel spolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxde, ak základ dane bude vo faktúre alebo v dovoznom doklade 1 000 eur a viac alebo vo faktúre o kúpe pohonných látok 250 eur a viac, bude žiadateľ povinný spoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Údaje v žiadosti o vrátenie dane a ďalšie požadované informácie žiadaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxžadované informácie uviesť aj v anglickom jazyku.
V súvislosti s požiadavkou Európskej komisie zákon umožňuje, aby jexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý umožňuje zastupovanie len jedného daňového subjektu.
Zákonom č. 334/2017 Z.z. dochxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxl zastupovanie viacerých osôb pred jedným správcom dane.
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxndárneho roka, pričom suma dane, ktorú žiada vrátiť, musí byť najmenej 50 eur, alebo žiadosť môže podať aj za kratšie obdobie, najmenej však za tri kalenxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxie byť menej ako 50 eur, ak ide o zvyšok kalendárneho roka (napr. ak žiadateľ môže požiadať o vrátenie dane za obdobie november a december príslušného rokxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxo v členskom štáte usadenia žiadateľa. Oprava sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane, ktorú žiadateľ podáva za kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendáxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxom vyhlásení podanom prostredníctvom elektronického portálu v štáte svojho usadenia.
Od 1. januára 2016 bol doplnený nový odsek 6, ktorým sa rieši pxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dane a daň, tzn. znížil cenu za dodanie tovaru alebo služby. V takom prípade je žiadateľ povinný vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal. Žiadateľ zahxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxdával, musí elektronicky oznámiť DÚ Bratislava najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhovxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xaň do 30 dní od oznámenia rozhodnutia.
§ 55d
K § 55d
Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. V prípadxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcky požiadať žiadateľa, príslušné orgány členského štátu jeho usadenia alebo inú osobu o dodatočné informácie. Inú osobu môže elektronickými prostrxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xko elektronickými prostriedkami, napr. písomne.
Dodatočné informácie, ako aj ďalšie dodatočné informácie je osoba, od ktorej sú požadované, povixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtia požadovaných informácií. Ak Daňový úrad Bratislava požadoval aj ďalšie dodatočné informácie, rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane oznámi žiadxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxia dátovej správy na elektronickú adresu, ak daňový úrad žiada dodatočné informácie alebo ďalšie dodatočné informácie týkajúce sa žiadosti o vrátenix xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx (daňový poriadok).
Daňový úrad Bratislava vráti daň žiadateľovi na xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxnke v inom členskom štáte sa vrátená suma zníži o bankové poplatky za prevod peňažných prostriedkov. Od 1. januára 2016 platí, že vrátenie dane žiadateľxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xlenskom štáte, má prednosť použitie dane na nedoplatky v poradí ustanovenom daňovým poriadkom.
Daňový úrad Bratislava môže v prípade, ak bola daň vrxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xokutou.
§ 55e
K § 55e
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 55d ods. 7, t.j. najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane. Žiadateľ nemá nárok na úrok, ak nepredložil požadovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xrátenie dane v inom členskom štáte
§ 55f
K § 55f
Ustanovenie upravuje postup tuzemského platiteľa dane (registrovaného podľa § 4 alebo 4b), ktoxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxkého štátu (podmienky sú uvedené v § 55a). Pokiaľ ide o obsah žiadosti a termíny podania žiadosti, tuzemský platiteľ dane postupuje primerane podľa § 55xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky, teda musí mať
-
registráciu na portáli daňovej správy (robí sa elektronicky),
-
autorizáciu na svojom miestne príslušnom daňovom úraxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
Ustanovenie uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxál Finančné riaditeľstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky pred odoslaním žiadosti o vrátenie dane do iného členského štátu overí, či žiadateľ v období, za ktoré žiada o vrátenie dane, bol platiteľom dane, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxľom dane alebo vykonával výlučne činnosti bez nároku na odpočítanie dane, žiadosť do iného členského štátu neodošle a elektronicky oznámi túto skutočxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrópskej únie patrí Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (v súvislosti s vykonanou reformou daňovej a colnej správy).
Vrátenie dane uplxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxvu vrátenia dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa nx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxtu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva. Pokiaľ ide o rozsah a podmienky vrátxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxl zachovaný doterajší, tzv. "papierový" postup pri vrátení dane (žiadateľ vyplní vytlačenú žiadosť, ktorej vzor je uvedený v prílohe zákona).
Zahrxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxe uplatnenej pri dovoze tovaru do tuzemska).
Od 1. januára 2005 boli do odseku 2 písm. c) doplnené výnimky pre prípady, keď zahraničný podnikateľ v tuzemsku uskutočnil dodanie tovaru alebo slxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpla a chladu), ak daň bude platiť platiteľ dane alebo osoba registrovaná pre daň v tuzemsku, ako aj o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude môcť požiadať o refundáciu dane v tuzemsku aj v prípadoch, ak dodá do tuzemska tovar definovaný v § 13 ods. 1 písm. e) a f), za ktorý bude platiť daň obchxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx štátov, pričom sa dá zastupovať daňovým zástupcom podľa § 69a zákona. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa rovnako ako v prípade zahraničných osôb z iných čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xa tovary a služby obstarané v tuzemsku na účely uskutočňovania dodania tovarov alebo služieb s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Prednxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa, čo sa bude týkať aj prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bude príjemca podľa § 69 ods. 12 (napr. aj v prípade, ak uskutoční v tuzemsku stavebné práce s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xtorá bude prvým odberateľom pri trojstrannom obchode, bude môcť v tuzemsku dodať v rámci trojstranného obchodu tovar, a napriek tejto aktivite možnosx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa pre registráciu a plnenie si daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxgistrovaná pre DPH v EÚ a ktorá sa rozhodne identifikovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy v niektorom z členských štátov EÚ, a táto zdaniteľná osoba bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxom štáte identifikácie bude len priznávať DPH na výstupe, ktorú uplatní k cene uvedených služieb dodaných zákazníkom so sídlom alebo bydliskom v tuzemxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxb v tuzemsku. Zdaniteľnej osobe sa priznáva právo požiadať o vrátanie DPH podľa § 56 až § 58 zákona o DPH bez ohľadu na to, že v tuzemsku vykonávala, resp. vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a služieb použitých v súvislosti s dodaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxadosť o vrátenie dane, v akom termíne a aké dokumenty musí k žiadosti doložiť. Aby mohol podať žiadosť o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava na tlačixxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo roka, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátanie dane. K žiadosti o vrátenix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx príslušný dovozný dokument a doklad preukazujúci zaplatenie dane, potvrdenie o registrácii pre daň v krajine, kde má sídlo alebo by¬dlis¬ko (príloha xx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dane aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma žiadane dane je najmenej 1 000 eur. Podanie žiadosti za kalendárny polrok pri zachovaní lehoty na rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe dane aj za druhý kalendárny polrok za podmienky, že suma dane v druhej žiadosti je najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane za kalendárny polrok sa podávx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xrvý polrok roka 2016 žiada o vrátenie dane v sume 3 000 eur, môže podať žiadosť o vrátenie dane kedykoľvek po skončení prvého polroka 2016 a najneskôr do 30x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxxdosť podá po skončení druhého polroka 2016, a to najneskôr do 30. júna 2017. Do žiadosti za druhý polrok môže zahraničná osoba uviesť napríklad aj faktúrxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx
x xx
x x xx
Ustanovenie upravuje postup Daňového úradu Bratislava pri vybavovaní žiadosti o vrátexxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi o vrátenie dane, vráti daňový úrad zahraničnému podnikateľovi do 60 dní od ich predloženia. Ak Daňový úrad Bratislava rozhodne o vrátení dane, daň vráxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xanke v inom štáte (vrátená suma dane sa v tomto prípade zníži o poplatky za prevod). Daň môže byť vrátená aj prostredníctvom zástupcu, ktorý predloží plnxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxbe z tretieho štátu viacero daňových subjektov. Preto bolo ustanovenie odseku 2 doplnené v tom zmysle, že na zástupcu sa nebude vzťahovať § 10 ods. 3 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
V prípade, ak Daňový úrad Bratislava dodatočne zistí, žx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxprávnene vrátenej dane bude mať právo odmietnuť ďalšie žiadosti o vrátenie dane počas dvoch nasledujúcich kalendárnych rokov.
Zahraničná osoba z txxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx 1. januára 2016 bol doplnený nový odsek 6, ktorým sa rieši postup pre prípad, ak žiadateľ z tretieho štátu až po podaní žiadosti o vrátenie dane dostane doxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtu povinný vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal. Žiadateľ z tretieho štátu je povinný oznámiť Daňovému úradu Bratislava, že dostal doklad o opravx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxátiť daň do 30 dní od doručenia rozhodnutia.
Od 1. 1. 2018 sa v ods. 2 § 58 vypúšťa posledná veta. Táto úprava súvisí s vypustením ustanovenia § 10 ods. 3 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxstujúcim pri vývoze tovaru
§ 59
K § 59
Ustanovenie upravuje vrátenie (refundáciu) dane z pridanej hodnoty zahraničným turistom pri neobchodnxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xobyt na území Európskej únie (osoba z tretieho štátu), ak ho vyvezie v cestovnom styku v osobnej batožine z Európskej únie.
O vrátenie dane bude môcť cexxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxm bol tovar kúpený, vývoz potvrdený colným orgánom členského štátu, v ktorom tovar opustí územie Európskej únie, na predpísanom tlačive). Vrátenie daxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxaca, v ktorom bol tovar predaný, inak nárok na vrátenie dane zanikne.
§ 60
K § 60
Ustanovenie upravuje postup platiteľa dane, ktorý bude vracať dxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xverení oprávnenosti nároku na vrátenie dane na základe predloženého dokladu s potvrdeným vývozom tovaru platiteľ daň vráti. Vrátenie dane uvádza v daxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxka, v ktorom vrátenú daň uplatnil v daňovom priznaní.
Systém vrátenia dane turistom nemusí uplatňovať každý platiteľ dane v oblasti maloobchodu. Pôxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xx
K § 61
Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a oslobodenie od dane týkajúce sa týchto osôb bolo pred prixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xú definované osoby, ktoré budú mať nárok na vrátenie dane z nákupu tovarov a služieb v tuzemsku, podľa určených limitov. Pôjde o diplomatické a konzulárxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxiadených podľa zákonov o spotrebných daniach, pričom oslobodenie od dane sa bude poskytovať maximálne do výšky limitov na vrátenie dane a oslobodenie xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxých organizácií).
S účinnosťou od 1. januára 2005 možno diplomatickým zástupcom misie a konzulárnym úradníkom vrátiť daň z pridanej hodnoty zaplatxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčas dvoch rokov. Možnosť vrátiť daň len z kúpy jedného osobného automobilu počas dvoch rokov sa ponechala pre administratívny a technický personál. V oxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxhu oslobodenia od dane vo väzbe na rozsah vrátenia dane pre nákupy tovaru bez dane v daňových skladoch. Podrobnosti oslobodenia od dane a jej vrátenia usxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx 000 Sk na 3 000 000 Sk medzinárodným organizáciám. Zvýšenie vyplynulo z požiadavky medzinárodnej organizácie Rozvojového programu OSN - UNDP. Táto mexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxladné tovary a služby zabezpečujúce chod úradu. V súčasnosti je v Slovenskej republike akreditovaných 11 medzinárodných organizácií, pričom nárok nx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestnancov. Možno predpokladať, že zvýšenie limitu na vrátenie dane nebude mať zásadný dopad na štátny rozpočet.
Od 1. januára 2009 sa všetky limity vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzným kurzom. Podľa odsekov 4 a 5 sa od 1. januára 2009 zahraničným zástupcom uvedeným v cit. odsekoch vráti daň do výšky 99 581,76 eura (celoročný limit). xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxckého personálu 2 655,51 eura a pre člena administratívneho a technického personálu 1 991,64 eura. Podľa odseku 9 bude celoročný limit vrátenia dane 8 2xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx5,82 eura a pre člena administratívneho a technického personálu 497,91 eura.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa skracuje obdobie, ktoré musí uplynúťx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxého automobilu na osobnú potrebu. Doterajšie obdobie v trvaní dvoch rokov sa skracuje na šesť mesiacov. To znamená, že ak zahraničný zástupca skončí svxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
§ 62
K § 62
V tomto ustanovexx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxončení kalendárneho štvrťroka Daňovému úradu Bratislava. Novela (zákon č. 651/2004 Z.z.) od 1. januára 2005 predĺžila lehotu na podanie žiadosti o vrxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxneskoršieho podania žiadosti o vrátenie dane je do 30. dňa po skončení štvrťroka. Zahraničný zástupca bude musieť priložiť k žiadosti o vrátenie dane pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx faktúry alebo iného dokladu o nákupe tovaru alebo služieb od platiteľa dane, budú môcť doložiť svoju žiadosť o vrátenie dane v tuzemsku tiež kópiou, nie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxm misie alebo vedúcim konzulárneho úradu.
Aby mohli uplatniť nárok na vrátenie dane, cena nákupu na jednom doklade musí presiahnuť sumu 33,19 eura (vxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxáti daň zahraničnému zástupcovi do 60 dní od podania žiadosti. Ak zahraničný zástupca neuplatní nárok na vrátenie dane najneskôr za nasledujúci kalenxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxx x xxx xx x xx xxxxxxxx Rady č. 2009/162/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice Rady č. 2006/112/ES, bola prijatá osobitná výnimka, ktorá sa môže vykonxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke z nákupov tovarov a služieb vykonaných v tuzexxxx xx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxľskou krajinou týchto orgánov je Slovenská republika. Takéto vrátenie dane sa realizovalo aj pred rokom 2011 na základe uvedenej medzinárodnej zmluvxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxanou Severoatlantickej zmluvy (NATO) alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier. Ozbrojené sily budú mať nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenáxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xane sa bude podávať prostredníctvom Ministerstva obrany SR Daňovému úradu Bratislava.
S účinnosťou od 1. januára 2008 sa doterajšie znenie tohto ustanovenia doplnilo o nový odsek 3, ktorý sa vzťahuje na prípadxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxrstvu obrany SR z tých dodávok, ktoré sú priamo realizované týmto ministerstvom. Žiadosť bude Ministerstvo obrany SR podávať Daňovému úradu Bratislaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxzšíreniu nároku na vrátenie DPH zaplatenej za tovary a služby pre ozbrojené sily iného štátu NATO a Partnerstva za mier v súlade s článkom 151 ods. 1 písm. xx xxxxxxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu. Tieto organizácie budú môcť požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene tovaru, ktorý vyvxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxlu s dokladom o kúpe od platiteľa dane a písomným colným vyhlásením o vývoze tovaru predložia Daňovému úradu Bratislava.
§ 64a
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxch pravidiel mechanizmu dane vo vzťahu k osobitným úpravám pre cestovné kancelárie (§ 65), pre umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti a xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xprávu dane (§ 68a, § 68b, § 68c) a pre uplatňovanie dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d). Ide výnimky, ktoré sa týkajú určxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxmerného odpočítania dane (§ 50), opravy odpočítanej dane (§ 53), odpočítania dane pri registrácii (§ 55), obsahu faktúry (§ 74), zdaňovacieho obdobia xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x) a uplatnia sa výlučne podľa uvedených osobitných úprav okrem prípadov, ak ustanovenia jednotlivých osobitných úprav neustanovujú inak.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x 65
V nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora ES týkajúcu sa výkladu čl. 26 šiestej smernice (čl. 306 až xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxnený odsek 1 vo vzťahu k osobám, ktoré sú povinné postupovať podľa tejto osobitnej úpravy. Podľa judikatúry Súdneho dvora ES (napr. rozsudky v prípadocx x x xxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxej ceny zájazdu. Pri nákupe služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, stravovanie, doprava, ktoré budú súčasťou zájazdu) nebudú môcť odpočítať dax x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx2/ES sa ustanovuje, že služba cestovného ruchu poskytovaná cestovnou kanceláriou je predmetom dane v tom členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby cestovného ruchu v mene a na účet inej osoby (budú zdaňovať len sprostredkovanie predaja).
Služba cestovnej kancelárie bude oslobodená od daxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxým bude prirážka cestovnej kancelária, a vznik daňovej povinnosti, t.j. dňom poskytnutia poslednej služby alebo prijatím akejkoľvek platby pred posxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxužbu bude zdaňovať samostatne; takisto vtedy, ak predáva služby cestovného ruchu platiteľovi na jeho podnikanie. Takto bude cestovná kancelária posxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxce.
Novelou (zákonom č. 593/2007 Z.z.) bol spresnený odsek 10 tak, aby sa osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji služieb cestovného ruchu neuxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxatňovania dane sa vzťahuje len na prípady predaja služieb cestovného ruchu konečnému spotrebiteľovi (cestujúcemu).
Ustanovenia boli od 1. januárx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxl medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb vrátane vlastnej služby cexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxňovania prirážky uplatňovala len v prípade, ak bol príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebiteľ - cestujúci.
Z judikatúry Súdneho dvora xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxjemcom týchto služieb.
Novela xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxuje balík služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, či už s cieľom jeho ďalšieho predaja alebo na účely pracovnej cesty.
Osobitná úprava zxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x x5 ods. 1 zákona o DPH vyplýva, že povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania prirážky sa vzťahuje na všetky predaje balíkov cestovných služieb cxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x § 65 odsek 10, čo bude v praxi znamenať, že platiteľ dane (cestovná kancelária, cestovná agentúra) nebude môcť zdaňovať jednotlivé služby cestovného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý za zaplatenie ceny za balík služieb poskytuje jednak služby poskytnuté tretími osobami a jednak vlastné služby, musí oddeliť časť balíka služieb prexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxobitne bežným režimom.
§ 66
Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdmetov a starožitností. Ustanovenie je v súlade s čl. 26a šiestej smernice.
Čo možno považovať za umelecké diela a zberateľské predmety, je uvedené v xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxeľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave, prípadne po oprave. Použitým tovarom však nebudú umelecké diela, zberateľxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxety na účely ďalšieho predaja a bude konať vo svojom mene na svoj účet alebo vo svojom mene na účet inej osoby.
Platiteľ dane bude môcť použiť túto osobitxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xž 41 zákona, od zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom dane, a od iného obchodníka - platiteľa dane, ktorý používa túto osobitnú úpravu, a predmetom xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx záporný, základom dane bude nula. V prípade kladného rozdielu sa tento rozdiel bude považovať za cenu s daňou.
Osobitnú úpravu uplatňovania dane budx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxpených od ich autorov. V takomto prípade však nebude mať právo na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze tovaru alebo uplatnenej pri predaji tovaru autxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxanovenia týkajúce sa zásielkového predaja tovaru a oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu.
Obchodník sa bude môcť rozhodnúťx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxenej pri dovoze, uplatnenej autorom diela alebo platiteľom, ktorý nie je obchodníkom) a jednak zdaňovanie celého predaja, nielen prirážky. Základ daxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxnčný lízing použitého tovaru. Predajom použitého tovaru bude aj odovzdanie použitého tovaru nájomcovi na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právox xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Ak pôjde o predaj použitého tovaru podľa odseku 1 písm. e) (finančný lízing), základ dane (kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžby.
V odseku 4, kde je definovaná predajná cena použitého tovaru, bolo doplnené, že ak pôjde o predaj použitého tovaru podľa odseku 1 písm. e) (finančxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx na prechodné ustanovenie § 85a ods. 3 zákona, podľa ktorého sa osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 66 zákona nebude vzťahovať na nájom ojazdeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx doplnený o nový odsek 16 so zámerom riešiť situácie, keď dochádza k zámernému zamieňaniu bežného režimu dane s osobitnou úpravou uplatňovania dane. Pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxentifikovanej pre daň, nemôžu pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná ixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xjazdeného motorového vozidlá z iného členského štátu, namiesto uplatnenia bežného režimu dane, ktorému nasvedčuje faktúra vyhotovená k dodaniu ojaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxj úprave uplatňovania dane. To znamená, že namiesto zdaňovania plnej kúpnej ceny bez dane zdaní iba svoju prirážku, čím môže dochádzať k daňovým únikomx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na ktorých nie je slovná informácia, že ide o režim zdaňovania prirážky, sa považujú za faktúry vydané k tovaru dodanému v bežnom režime zdaňovania. V taxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obsahu faktúr sú v celej EÚ jednotné, dôkazné bremeno toho, že napriek absencii slovnej informácie "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar" na fakxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxva uplatňovania dane pri investičnom zlate
K § 67
V nadväznosti na čl. 26b šiestej smernice toto ustanovenie obsahuje osobitnú úpravu uplatňovanix xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xovoz investičného zlata a tiež sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby. Investičným zlatom bude zlato vo forme prútu alxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxe platiteľ bude môcť odpočítať daň, ktorú uplatní pri jeho dodaní platiteľ dane, ktorý si zvolil možnosť zdaňovania, ktorú uplatní platiteľ pri dodaní xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Nevyhnutnou podmienkou na uplatňovanie tohto ustanovenia bude to, aby členské štáty predkladali Európskej komisii zoznam zlatých mincí, ktoré sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtom, takéto obchody sa budú zdaňovať bežným režimom, ktorý platí pre tovary. Pôjde o prípady kúpy zlata na výrobu šperkov alebo iných zlatých predmetovx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xx
Osobitná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx x x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb si vyžiadali rozšírenie osobitnej úpravy jednotného kontxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxy v tuzemsku vyplýval z pôvodného znenia § 68 zákona), aby zdaniteľné osoby podnikajúce v členských štátoch, v ktorých nie sú usadené, mohli mať jediné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta vo všetkých členských štátoch EÚ sa využívajú webové portály v každom členskom štáte. Sú vypracované na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu pokiaľ ide o presné údaje, ako majú členské štáty zaviesť svoje informačné systémy. Prostredníctvom nového znenia § 68 je do zákona transponovaný člxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xsobitnej úpravy.
V § 16 ods. 18 sú bližšie definované elektronické služby, za ktoré sa tak ako doteraz nepovažuje komunikácia prostredníctvom elekxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxramov a vybavenia, dodanie programového vybavenia vrátane aktualizácie, dodanie obrázkov, textu a informácií, sprístupnenie databáz, dodanie hudxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xdalostí a vyučovanie na diaľku.
V § 16 ods. 19 sú definované telekomunikačné služby, ktorými sú služby spočívajúce v prenose, vysielaní alebo v prijxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem, pričom txxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napr. rozhlasové alebo televízne programy, ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx služby definované vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 1042/2013 (čl. 6b) a pred prijatím tohto nariadenia xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch mediálnych službách (smernica EP a Rady 2010/13/EÚ).
Účinné uplatňovanie nových pravidiel týkajúcich sa miesta poskytnutia telekomunikačnýcx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxneho rámca zo strany EÚ, ktorý objasňuje pojmy uvedené v článku 5 smernice 2008/8/ES a umožňuje rozvoj elektronického rozhrania, ktoré zjednodušuje pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
-
nariadenie, v ktorom sa uvádzajú hlavné povinnosti zdaniteľných osôb na základe osobitnej úpravy a upravujú sa v ňom otázky, ako je registrácia, zrxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielanix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxby a objasňuje, ako by sa mali tieto pravidlá uplatňovať, je to vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxmena údajov medzi členskými štátmi s cieľom zaistiť úplnú interoperabilitu (tzn. schopnosť informačných a komunikačných systémov vymieňať si údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxnosť sa venovala tomu, aby sa predišlo problémom s interoperabilitou, ktoré sa vyskytli v súvislosti so zavádzaním postupu pre vrátenie DPH neusadenýx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxa jednotného kontaktného miesta je ustanovená zvlášť pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ (§ 68a zákona o DPH), a zvlášť pre zdaniteľné osoby uxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v inom členskom štáte (v členskom štáte spotreby). Vzhľadom na to, že miestom dodania uvedených služieb nezdaniteľným osobám je štát, kde má zákazník sxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx dodania služieb, t. j. v štáte zákazníka, nakoľko na zákazníka, ktorý nie je zdaniteľnou osobou, nie je možné preniesť daňovú povinnosť. Osobitná úpraxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré na území EÚ poskytuje. Tiež umožní, aby DPH zo služieb poskytovaných nezdaniteľným osobám v inýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxie a zároveň ju bude v tomto členskom štáte aj platiť. Na osobitnú úpravu jednotného kontaktného miesta nadväzuje aj úprava správy dane (§ 68c zákona o DPxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie
K § 68a
Ustanovenie § 68a upravuje osobitný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsobou, ktorá nemá na území Slovenskej republiky a ani v inej členskej krajine EÚ sídlo, prevádzkareň a ani nie je identifikovaná pre DPH v žiadnom z člensxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x8 zákona o DPH (účinnej do konca roka 2014), ktorá sa môže v súčasnosti uplatňovať len na elektronicky dodávané služby nezdaniteľným osobám. Ak sa podnxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxoré sú dodávané nezdaniteľným osobám. Zo zoznamu platiteľov dane, ktorý je dostupný na webovom sídle FR SR vyplýva, že podľa § 68 zákona o DPH účinného dx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrá nie je usadená na území EÚ, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území EÚ a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte, a tuzemsko xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxne webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, a vyhlásenie, že nie je identifikovaná pre daň v rámci EÚ (v inom členskom štáte). Daňovx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxnky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxípustné odvolanie primerane podľa Daňového poriadku. Osoba identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku musí splniť aj oznamovaciu xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe povolenie a odoberie identxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xsoba už nespĺňa podmienky alebo opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. O zrušení povolenia vydá rozhodnutie. Proxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvrťroka povinná podávať daňové priznanie (a to aj vtedy, ak žiadne služby nedodala) do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka a v rovnakom termíne aj xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je tento deň posledným dňom lehoty.
Daňové priznanie obsahuje identifikačné číslo pre daň, celkovú hoxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxej dane. Údaje v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Zdaniteľná osoba je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatňuje osobitnú úxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxbu dodala.
Zdaniteľná osoba má nárok na vrátenie dane z tovarov a služieb, ktoré súvisia s dodaním služieb podľa osobitnej úpravy, na základe žiadostx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxňuje elektronickými prostriedkami.
§ 68b
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x členskom štáte spotreby
K § 68b
V porovnaní so zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ si musia osoby usadené v EÚ povinne xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb poskytovaných zdaniteľnou osobou, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo, pričom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxenskom štáte EÚ sídlo, ale má na území viacerých členských štátov EÚ vrátane Slovenskej republiky prevádzkareň, takáto osoba si za členský štát identixxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xplatňovať osobitný režim zdaňovania po dobu 2 rokov nasledujúcich po roku, odkedy ho začala uplatňovať.
Keďže § 68b je určený pre zdaniteľné osoby sx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxeľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá má sídlo bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte spotreby, rozhodne pre uplatňovanix xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy. V prípade, ak nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že jej nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie osobitnej úpravy v inom členskom štáte. Pri uplatňovaní osobitnej úpravy používa identifikačné číslo pre daň, ktoré má pridelené v tuzemsku podľa x xx x xxx x x xxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxťahuje osobitná úprava, osoba už nespĺňa podmienky alebo opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. O zrušení povolexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxí každého kalendárneho štvrťroka podávať daňové priznanie (a to aj vtedy, ak žiadne služby nedodala) do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka a v roxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je tento deň posledným dňom lehoty.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxa štátov, v ktorých daňová povinnosť vznikla, a celkovú výšku splatnej dane. V tomto daňovom priznaní uvádza okrem uvedených údajov aj identifikačné čxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkých štátov spotreby. Údaje v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Ak je miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxvého priznania podávaného podľa § 78 zákona. Zdaniteľná osoba je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatňuje osobitnú úpravu v rxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxa.
Zdaniteľná osoba podáva žiadosť o vrátenie dane z tovarov a služieb nadobudnutých v členských štátoch spotreby v súvislosti s využívaním tohto osxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxenskom štáte spotreby zároveň popri uplatňovaní osobitného režimu zdaňovania dodáva tovary a služby, v súvislosti s ktorými je v členskom štáte spotrxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaná pre osobitný režim zdaňovania v SR, poskytuje v Českej republike elektronické služby a zároveň dodáva stavby pre nezdaniteľné osoby, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xo vzťahu, ak je Slovenská republika členským štátom identifikácie, a osobitne, ak je Slovenská republika členským štátom spotreby. Pokiaľ ide o uplatxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpotreby, t. j. ak zdaniteľná osoba usadená mimo EÚ bude dodávať vybrané služby nezdaniteľným osobám so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte a záxxxxx xx x xxx xxxxx xxx x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxávou dane prechádza na členský štát spotreby, čo vyplýva z vykonávacieho nariadenia Rady č. 967/2012. x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu spotreby, na správu dane sa použije predovšetkým Daňový poriadok, ak z nariadenia Rady č. 967/2012 nebude vyplývať iný postup.
§ 68d
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xa do zákona doplnila nadväzne na čl. 66 písm. b) a čl. 167a smernice o DPH osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxský štát sa však pre takúto úpravu môže rozhodnúť. Jej podstata spočíva v tom, že uplatňovanie dane pri vzniku daňovej povinnosti a aj právo na odpočítanxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxií.
Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona o dani z pridanej hodnoty, sa takáto dobrovoľná úprava zaviedla. Jej cieľom je zlepšiť podxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xa posunie až na moment prijatia platby od odberateľa. Súčasne však aj možnosť odpočítania dane takýmto platiteľom dane sa viaže na zaplatenie za dodaný xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxhodnúť platiteľ dane registrovaný podľa § 4, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nedosiahol obrat 100 000 eur, pričom odôvodnene predpokladá, žx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie. Obrat na účely uplatňovania osobitnej úpravy sa určí rovnako, ako je to na účel registrácie pre daň (§ 4 ods. 7) s tým rozdielom, že sa posudzuje za kalexxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdne sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy, oznámi písomne daňovému úradu začatie uplatňovania osobitnej úpravy, a to najneskôr do konca kalendárneho xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbitnú úpravu začne uplatňovať od prvého dňa tohto obdobia, napr. od 1. apríla 2016, pričom písomné oznámenie daňovému úradu o začatí uplatňovania osobxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxvarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (do iného členského štátu § 43 a vývoz tovaru § 47). Je možné uviesť, že osobitná úprava sa nebude uplatňovať axx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx xx x x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxs. 6 a tiež v prípadoch tuzemského samozdanenia podľa § 69 ods. 10, 11 a 12.
Podstata tejto osobitnej úpravy je v tom, že platiteľovi dane vzniká daňová pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu daňovej povinnosti, ktorý je však na druhej strane spojený s rovnakým princípom v súvislosti s uplatnením práva na odpočítanie dane z prijatých tovarxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxotovená oproti prijatiu platby, musí obsahovať slovnú informáciu, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade neuvedenia predpísanex xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxa tovaru alebo služby. V záujme ochrany odberateľa, nesmie platiteľ dane (dodávateľ) opraviť už vyhotovenú faktúru dodatočným doplnením slovnej infxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xrijatých tovarov a služieb môže odpočítať daň najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu dodávateľovi, a to rozsahu zodpovedaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxtej platby, zásadne ovplyvní aj jeho odberateľov - platiteľov dane, ktorým právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká v rovnaký deňx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnej úpravy je potrebné upraviť tiež postup pri úprave odpočítanej dane, odpočítaní dane pri registrácii, oprave základu dane a oprave odpočítanej danxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxúcich) po roku, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54, a v období od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xajetku. Rovnako rieši situácie, ak od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane uplatňujx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxjetku začína plynúť v roku, v ktorom bol tento majetok uvedený do užívania. Pri investičnom majetku si platiteľ xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiu sa obstaranie investičného majetku vzťahuje. Vzhľadom na to, že platiteľovi dane, ktorý bude uplatňovať osobitnú úpravu, vzniká nárok na uplatnenxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xoku, keď začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane. Pokiaľ sa v priebehu obdobia, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane, a zdaňoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxm roku, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane, výška odpočítavanej dane mala byť upravená koeficientom 0,6, v ďalšom roku koeficientox xxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxvanej dane zohľadní účel použitia počas celého obdobia, t. j. od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do odpočítania dane a podľa nášhx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxeficient 0,6, ktorý však môže byť na konci roka, v ktorom došlo k odpočítaniu dane, iný z dôvodu ročného koeficientu). V súvislosti s osobitnou úpravu sa xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxlatenej dane na vstupe (§ 54c).
Ak u platiteľa dane uplatňujúceho osobitnú úpravu po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svojmu odberateľovi platbu, príp. časť platby za dodanie tovaru alebo služby (odsek 8). Tým je zachovaný rovnaký prístup pri znížení dane a nároku na vrxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx prijatia platby za tovar alebo službu.
Platiteľ dane uplatňujúci osobitnú úpravu vykoná opravu pôvodne vykonaného odpočtu dane smerom nahor (ak doxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu dodávateľovi, a to v rozsahu zodpovedajúcemu zaplatenej sume (odsek 9).
Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, sa môže kedykoľvek dobroxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xísomne oznámil daňovému úradu (odsek 10). Avšak ak nastanú skutočnosti podľa znenia navrhovaného v odseku 11, je platiteľ dane povinný skončiť uplatňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxcieho obdobia, v ktorom prekročil obrat),
-
skutočnosť, že sa stal členom skupiny (ukončenie uplatňovania dňom, ktorý prechádza dňu, keď sa stal člxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
-
zrušenie bez likvidácie (ukončenie uplatňovania dňom, ktorý predchádza dňu zániku),
-
je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xaň podľa § 6a ods. 2, tzn. zmena registrácie podľa § 4 na registráciu podľa § 5 alebo § 6 (ukončenie uplatňovania dňom, ktorý predchádza dňu, keď nastala zmxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxí od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie úpravy skončil.
V súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy sa mení vznik dxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by nebol uplatxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xoto právo bolo viazané na zaplatenie. Rovnako postupuje osoba, ktorá podáva daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie z dôvodu zrušenia registxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xplatňovanie, ak platiteľ dane neskončil uplatňovanie osobitnej úpravy, hoci už prestal spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy a na faktúxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxiprávneho stavu.
Finančné riaditeľstvo na svojom portáli zverejní zoznam platiteľov dane, ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchto údajov má informatívny charakter (odsek 15).
Postúpenie peňažnej pohľadávky platiteľom dane, ktorý používa osobitnú úpravu uplatňovania daxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxho režimu ustanovil osobitne vznik daňovej povinnosti pre prípad, ak platiteľ dane (ktorý používa osobitnú úpravu) postúpi pohľadávku.
V takýchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxužbu xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxžim, nebude právo na odpočítanie dane viazané na výšku zaplatenej sumy. Táto úprava týkajúca sa postúpenia pohľadávky predstavuje výnimku zo systému xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxs. 3 zákona o DPH. Ide o technickú úpravu v zákone o DPH, a to v nadväznosti na nahradenie diaľničných známok v papierovej podobe elektronickými diaľničnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe diaľnic.
V § 68d odsek 5 je doplnený vznik práva na odpočítanie dane v prípade, ak je odberateľ platiteľom dane, ktorý používa osobitnú úpravu a za doxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xznikne odberateľovi dňom zaplatenia postupníkovi, a to v rozsahu zaplatenej sumy.
§ 69
Osoby povinné platiť daň správcovi dane
K § 69
Osoby poxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdľa § 15 a 16 nadväzne na smernicu Rady č. 2008/8/ES, ktorou sa zmenili niektoré ustanovenia smernice č. 2006/112/ES, bolo novelizované aj ustanovenie x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxje inak.
Nadväzne na zmenu pravidiel pre určenie miesta dodania služby došlo k úprave a zmene odsekov 2 a 3.
Podľa odsexx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xa nehnuteľnosť, pri krátkodobom nájme dopravných prostriedkov, pri kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzicky poskytnutých na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahrxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx platiteľom dane v tuzemsku (ide o zahraničnú osobu registrovanú pre daň, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň zúčastňujúcu sa na dodaní tovaru alebo sluxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xPH rozširuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (zdaniteľnú osobu usadenú v tuzemsku) na všetky cezhraničné dodania tovarov s miestom ich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx tuzemskej zdaniteľnej osobe projekt na výstavbu výrobnej haly v jej sídle v Žiline. Český architekt nie je platiteľom dane v tuzemsku. Miestom dodania xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xrčení miesta dodania služby zdaniteľnej osobe (§ 15 ods. 1). Z ustanovenia vyplýva, že ak je dodaná služba zahraničnou osobou z iného členského štátu alxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo ak je právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je registrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru (podľa § 7).
Príklad
Poľský podnikaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnického poradenstva je tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je slovenský podnikateľ. Poľský podnikateľ nie je povinný sa registrovať pre daň v tuzemsxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxu, ktorá nie je usadená v tuzemsku, sa považuje aj taká osoba, ktorá síce má x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ako aj tým, aby bola schopná prijatý tovar a služby využívať), ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na konkrétnom dodaní tovaru alebo služby v tuzemsxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z iného členského štátu v osobitnom prípade (tovar dodaný v systéme call of stock, teda v tzv. konsignačnom sklade). Okrem toho bola doplnená povinnosť xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxu od 1. januára 2008 bolo doplnené znenie odseku 8, ktorý ustanovuje, že pri dovoze tovaru je povinná platiť daň osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných prxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxých správ rôznych členských štátov EÚ. Pri jednotnom colnom povolení môže nastať situácia, že colný a daňový dlžník nie je tou istou osobou, to znamená, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm dovozu tovaru podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je tuzemsko, preto daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne v tuzemsku. Pokiaľ colný dlžník nebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Novela (zákon č. 523/2005 Z.z.) z odseku 9 vypustila slová "z iného členského štátu", aby sa zabezpečil úplný súlad príslušných ustanovení zákona s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxvaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) z tretieho štátu. Táto zmena zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti na strane dodávateľa elekriny, plynu, txxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
S účinnosťou od 1. apríla 2009 sa zaviedol tuzemský prenos daňovxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx oblasti. Od 1. októbra 2012 sa prehlbuje boj proti daňovým podvodom aj rozšírením tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu (iného platiteľa xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdol zdaňovať podľa § 38 ods. 1 zákona, pri dodaní nehnuteľnosti (jej časti) v konaní o nútenom predaji, pri dodaní tovaru, ktorý je predmetom záruky (zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe na:
-
dodaný kovový odpad a kovový šrot, ktoré pochádzajú z výroby alebo mechanického opracovania a tiež kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxmi kvótami),
-
dodanie nehnuteľnosti (jej časti), ktorá je podľa § 38 ods. 1 oslobodená od dane, ale dodávateľ sa rozhodol pre zdanenie,
-
dodanix xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm záruky na zabezpečenie pohľadávky veriteľa pri výkone práva z tejto záruky) a pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xa základe skúseností z praxe a zistené podozrivé transakcie novo zavádza na dva typy dodávok s nehnuteľnosťami (dodanie nehnuteľnosti, ktoré sa rozhoxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx práva a zabezpečovacieho prevodu práva, ak zabezpečovací prevod práva spočíva v prevode vlastníckeho práva veci. Ak sa dodá hnuteľná alebo nehnuteľnx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zabezpečovacieho prevodu práva sa povinnosť platiť daň prenáša na veriteľa (príjemcu - platiteľa dane), ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a tiež xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxm.
S účinnosťou od 1. januára 2014 sa nadväzne na smernicu Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod (čl. 199a), rozširuje prenos daňovej povinnosti o dodanie konkrétnych druhov poľnohosxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxcich do kategórie tovarov s prenosom daňovej povinnosti sa odkazuje priamo v novele zákona o DPH na určenú kapitolu Spoločného colného sadzobníka. Pri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny Spoločného colného sadzobníka. Prenos daňovej povinnosti sa uplatňuje na plodiny, ktorx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx8 a 7314 z kapitoly 73 Predmety zo železa a ocele Spoločného colného sadzobníka. Z dôvodu, že kapitola 73 obsahuje aj tovary, ktoré majú finálny charaktex x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 72 patrí aj železný a oceľový odpad a šrot, na ktorý sa už prenos daňovej povinnosti vzťahuje podľa písmena a), na uvedené tovary sa prenos daňovej povinnxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xáklad dane na faktúre pre povinné uplatnenie prenosu daňovej povinnosti. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní vždy, ak základ dane na faktúre prevýši xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pšenica, ktorá patrí do kapitoly 10, a repka olejná, ktorá patrí do kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka, tzn. že sú uvedené v § 69 ods. 12 písm. f) zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxl, či sa prenesie daňová povinnosť na odberateľa, alebo má uplatniť daň voči odberateľovi (štandardný postup). Rovnako sa bude posudzovať základ dane xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré sú uvedené v § 69 ods. 12 písm. h), a dodania integrovaných obvodov, ktoré sú uvedené v § 69 ods. 12 písm. i), posudzuje sa základ dane samostatne. Ak napxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxladom dane 2 000 eur, tieto základy dane sa nesčítavajú, a keďže základy dane nepresahujú limit 5 000 eur, nedochádza k prenosu daňovej povinnosti na príxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxcím prevodom vlastníckeho práva k stavebnému stroju zabezpečená. Dlžník svoj úver nie je schopný splatiť, preto veriteľ pristúpi k výkonu zabezpečovxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý uplatní daň (prenos daňovej povinnosti) a má právo si ju odpočítať,
-
veriteľ dodá stavebný stroj inému platiteľovi dane, ktorý uplatní daň (prenox xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxeľa) je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k motocyklu. Občan úver nesplatil, preto veriteľ pristúpil k výkonu zabezpečovacieho práva predajox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvinnosť (občan nie je zdaniteľná osoba - nie je platiteľ dane), dodanie motocykla nie je predmetom dane (prenos daňovej povinnosti je len medzi platitexxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxžívať na dodania svojich tovarov alebo služieb (napr. na rozvoz jedál - je majiteľom reštaurácie).
S xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvej povinnosti medzi platiteľmi dane. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti [§ 8 ods. x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxtrí do sekcie F klasifikácie produktov podľa činností. V praxi to bude znamenať, tak ako aj v iných prípadoch tuzemského prenosu daňovej povinnosti uvexxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, prizná daň a súčasne, ak splní podmienky, uplatní si odpočítanie dane. Je potrebné upozorniť, že k tejto úprave nie sú v zákone prechodné ustanovenia, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxr 31. decembra 2015), príjemca stavebných prác bude platiť daň, ak daňová povinnosť vznikne po 1. januári 2016. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade čxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxťahovať na dodanie stavebných prác, pri ktorých vznikla daňová povinnosť do konca roku 2015 a aj po 1. januári 2016, potom aj vykonanie opravy sa rozdelí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdliskom v tuzemsku, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť alebo si ju splnila oneskorene o viac ako 30 dní, a zahraničná osoba, ktorá si nesplnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxužieb v tuzemsku za obdobie, kedy už mali byť registrované pre daň. Za celé obdobie „zmeškanej“ registrácie sú povinné tieto osoby podať jedno daňové prxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx daň (podľa § 78 ods. 9 zákona) a v tomto daňovom priznaní si budú môcť uplatniť odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použili na svoje podnikanie v „xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovenia uvádzalo, že platiteľ dane, ktorému bol dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručil spoločne a nerozdielne za daň z predchádzajúceho stupxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxluvy mal o tom vedomosť. Aplikácia v praxi však bola problematická, lebo správca dane musel preukázať, že odberateľ už v čase uzatvorenia zmluvy mal o tox xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxplatenia dane dodávateľom.
Ručenix xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxlgicku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku, Portugalsku. Ručenie za daň sa uplatní, ak dôjde ku kumulatívnemu splneniu podmienok, tzn. dodávxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xal alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená. Dostatočnými dôvodmi sú:
-
neprimerane vysoká alebo nízka cena oproti obvyklej trhovej cene,
-
uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň podľa zákona (podľa odseku 15)
-
že v čase vzniku daňovej povinnosti boli dodávateľ a odberateľ personxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxali dôvody na zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona, zverejní ho v zozname takýchto osôb na portáli finančného riaditeľstvxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxoľko dôvody na zrušenie registrácie pre daň musia nastať opakovane, takýto zoznam bude finančnou správou vyhotovený až po ich zistení.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxtlivky k § 69b zákona).
S účinnosťou od 1. januára 2016 bol doplnený nový odsek 16, ktorým sa ustanovuje, že platiteľ dane, ktorý vykonáva aj činnostix xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx V písmenách a), c) až e) a j). Pôjde o dodanie kovového odpadu a šrotu, dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré sa rozhodol dodávateľ zdaňovať (§ 38 oxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone práva z tejto záruky a pri dodaní stavebných prác. Príkladom platiteľa dane, ktorý vykonáva aj činnostix xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx
x xxxxxxsťou od 1. januára 2017 sa ustanovenie paragrafu dopĺňa odsekom 17, ktorým sa zavádza tzv. právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti v sxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxovanie stavebných prác podľa štatistickej klasifikácie produktov CPA [Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014]. V praxi často dochádzalo k nejednotnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxne, príp. neuznaniu odpočítania dane, ak sa dodávateľ rozhodol z opatrnosti uplatniť daň na výstupe, aj keď v skutočnosti mal uplatniť prenos daňovej pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Zavedenie právnej fikcie pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve prinesie právnu istotu ako pre dodávateľa, tak aj pre odberateľx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxlade odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná práca podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxní dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze, a to aj napriek skutočnosti, že tieto dodáxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xd 1. januára 2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colnxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Do 31. decembra 2017 sa pri uvedených tovaroch prenos daňovej povinnosti na príjemcu (platiteľa dane) uplatnil len vtedy, ak bol základ dane (cena bxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxspodárskych plodinách, kove a kovových predmetoch. Pri týchto komoditách sa prenos bude uplatňovať bez ohľadu na fakturovanú cenu.
Limit 5 000 eur pxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xovu a kovových predmetov sa prenos daňovej povinnosti uplatní v prípade, ak dodávateľ a aj odberateľ sú platiteľmi dane. Pri dodaní týchto komodít sa prxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xPH.
Príklad:
Platiteľ A predal 9. novembra 2017 valcované výrobky zo železa (kód 7209 Spoločného colného sadzobníka), fakturovaný základ dane bol vx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xa faktúre preto uplatnil aj DPH vo výške 600 eur.
Pri dodaní uvedeného tovaru 10. januára 2018 s fakturovaným základom dane tiež vo výške 3 000 eur platitxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx odberateľa o prenose daňovej povinnosti.
Dochádza k zrušeniu jednej z podmienok uplatnenia ručenia za daň uvedenej v ustanovení § 69 ods. 14 písm. b)x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozdeľovali platenie protihodnoty za dodanie tovaru a služby, teda na podnikateľský účet dodávateľa platili cenu za dodanie okrem čiastky DPH a na jehx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xsobitne v zákone o DPH upraviť.
Ostatné dôvody uplatnenia ručenia za daň - protihodnota bez ekonomického opodstatnenia (neprimerane vysoká alebo nxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxužbu.
Príklad:
Daňový úrad pri daňovej kontrole platiteľa - právnickej osoby A zistil, že si odpočítal DPH z faktúry od dodávateľa - platiteľa DPH, prxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí.
Daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi vydá rozhodnutie, v ktorom uloží platiteľovi A uhradiť daň za jeho dodávateľa platiteľa B. V tomto prípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
Podľx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xovaru do iného členského štátu. Oslobodenie od dane v týchto prípadoch sa do konca roku 2004 mohlo uplatniť iba v prípade, ak bol dovozca registrovaný akx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxko a vyhnúť sa náročným daňovým povinnostiam, od registrovania sa za platiteľa dane cez podávanie daňových priznaní po podávanie súhrnných výkazov, bxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxde môcť byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca bude za zastúpeného zahraničného podnikateľa podávať daňové priznanie x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxacerých dovozcov. Napriek tomu, že takáto úprava nie je v zmysle smerníc pre členské štáty povinná, viaceré členské štáty ju vo svojej legislatíve použxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa spresnila pre daňového zástupcu povinnosť vxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta obvyklého zdržiavania sa, číslo rozhodnutia vydaného v colnom konaní. Súčasxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (do konca septembra 2012 to bolo za kalendárny štvrťrok). Rovnako sa mení i periodicita podávanie súhrnných výkazov. Daňové priznanie za príslušný kaxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx zástupca podával súhrnný výkaz do 20 dní). Zosúladila sa tým lehota na podávanie súhrnného výkazu podľa tohto ustanovenia s lehotou ustanovenou v § 80 oxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxe do režimu voľný obeh, bol deklarovaný v tuzemsku v Čiernej Nad Tisou. Z prepravných dokladov je zrejmé, že tovar smeruje do Rakúska. Rakúsky podnikatex xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nebude musieť registrovať pre daň v tuzemsku. Všetky daňové náležitosti v tuzemsku, t.j. podanie daňového priznania a podanie súhrnného výkazu, vykoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxm 2005, musel by sa pred dovozom tovaru registrovať pre daň v tuzemsku. V tuzemsku by bol dovoz tovaru oslobodený od dane podľa § 49 ods. 3 zákona, keďže tovxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxý výkaz.
§ 69aa
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxdľa zákona platného do 31. decembra 2017 sa zahraničná osoba mohla dať zastúpiť daňovým zástupcom len vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pri dovoze xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxobu pre prípad, ak zahraničná osoba nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu a tento tovar nadobúda na účely jeho dodania do iného členského štáxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxak len ak je miestom dodania pri tomto zásielkovom predaji iný členský štát.
Podmienkou tohto daňového zastúpenia je, že zastúpená zahraničná osoba xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxeľ DPH podľa § 5, príp. podľa § 6 zákona o DPH. Pokiaľ zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom plánuje dodať tovar v tuzemsku, z dodania ktorého má byx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovi a musí sa registrovať pre DPH ako platiteľ dane.
Daňový zástupca môže zastupovať viaceré zahraničné osoby. Je povinný podávať za zastúpené zahraxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx sa na prípady daňového zastupovania nevzťahuje. Súhrnný výkaz je daňový zástupca povinný podávať za obdobie kalendárneho mesiaca, pokiaľ zahraničnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodania v SR povinná vyhotoviť faktúru podľa slovenského zákona o DPH.
Povinnou náležitosťou faktúry v prípade uplatnenia inštitútu daňového zástxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxjúceho ustanovenia § 69a, ktoré upravuje inštitút daňového zástupcu pri dovoze tovaru), jeho sídlo, bydlisko a osobitné IČ pre DPH.
§ 69b
xxxxxxx xx xxx
x x xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxona neuhradil alebo uhradil len jej časť, musí uhradiť ručiteľ, ak sú splnené podmienky podľa § 69 ods. 14 zákona.
K uplatneniu ručenia by sa malo prisxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxkatúry Súdneho dvora EÚ.
Miestne príslušný daňový úrad dodávateľa rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť daň. Ručiteľ je povinný ju uhradxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx vykázal vo svojom daňovom priznaní nadmerný odpočet, ktorý mu má byť vrátený, daňový úrad dodávateľa ho celý alebo jeho časť použije na úhradu nezaplatxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxavuje tiež postup daňového úradu v prípadoch, ak ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad použil na úhradu tejto dane nadmerný odpočet. Potom daňoxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxatenú daň alebo jej časť uhradil aj dodávateľ, daňový úrad posúdi, či výsledná suma dane uhradená dodávateľom aj ručiteľom je vyššia ako nezaplatená daxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxy splatné po 1. októbri 2012. Finančné riaditeľstvo SR upraví postup daňového úradu pri uplatnení ručenia za daň metodickým usmernením.
Povinnosxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi dane povinnosť viesť záznamy na daňové účely. Ide o veľmi dôležitú povinnosť platiteľa dane, lebo bez vedenia podrobných záznamov bude problematickx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčenie daňovej povinnosti (napr. v prípade tovarov a služieb s miestom plnenia mimo tuzemska, keď sa daň neuplatňuje). Platiteľ preto bude povinný viesx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bude viesť záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členskéhx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcov, o dodaní tovaru bezodplatne a dodaní tovaru na iný účel ako na podnikanie (§ 8 ods. 3 zákona), o premiestnení tovaru [§ 8 ods. 4 písm. f), g), h) zákonxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxia v členskom štáte skončenia prepravy alebo odoslania, o dodaní plynu, dodaní elektriny a dodaní tepla alebo chladu, o využívaní hmotného majetku na oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho zamestnancov alebo na iný účel ako na podnikanie (§ 9 ods. 2 a 3 zákona). Od 1. januára 2014 nie je platiteľ dane povinný viesť záznamy o bezodplatnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxorení vlastnou činnosťou a pre osobnú spotrebu platiteľa, jeho zamestnancov alebo na iný účel ako na podnikanie), ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxznamoch uvádzal zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočítal daň vzťahujúcu sa ku konkrétnemu prijatému zdaniteľnému obchodu. Pre členov skupiny podľa § 4x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Nové pravidlá o určení miesta dodania služby zavedené novelou (zákonom č. 471/2009 Z.z.) a nadväzné zmeny v niektorých ustanoveniach tohto zákona (§ xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o dodaných službách s miestom dodania v iných členských štátoch a o prijatých službách, pri ktorých sú povinné tieto registrované osoby platiť daň.
Zxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxania dane pri zálohovaných obaloch na nápoje sa od 1. januára 2008 platiteľovi dane ukladá povinnosť viesť osobitné záznamy o počte dodaných a vrátenýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxidle [podľa § 11 ods. 11 písm. a) zákona] kúpenom v inom členskom štáte xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx má každý platiteľ dane, ktorý takéto vozidlo nakúpil. Najčastejšie pôjde o platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ale aj o platiteľov dane, ktxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
identifikačné údaje predávajúceho vrátane IČ DPH,
-
hodnotu vozidla,
-
identifikačné číslo VIN (kombinácia znakov na identifikáciu pridelexx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxná osobitná úprava o použitom tovare.
Vyhotovenie záznamu sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sú novým dopravným prostriedkom [podľa § 11 ods. 12 písm. a) xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom boli kúpené. Nedoručenie záznamov, ich oneskorené doručexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx
xx xx xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x) dodanie tovarov na humanitárne účely. Na účely kontroly sa ukladá platiteľom dane povinnosť, aby bezodplatne dodané tovary na účely humanitárnej a dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxané tlačivo na vedenie záznamov. Údaje o kúpe ojazdených motorových vozidiel z iného členského štátu bude uvádzať platiteľ dane na štandardizovanom txxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxia § 71 až § 76 zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2013 menia nadväzne na transpozíciu smernice Rady 2010/45/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/1xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx EÚ dosiahnuť zjednodušenie, modernizáciu a harmonizáciu pravidiel fakturácie. V súvislosti s technologickým vývojom kladie fakturačná smernica vxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxňovej správy. Širšie používanie elektronickej fakturácie má pomôcť podnikateľom znížiť náklady a dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť. Členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx niektorých smerníc z minulosti, príp. ich oneskorenej transpozície, rozhodla sa EK zabezpečiť aj po prijatí fakturačnej smernice ďalšie rokovania a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých štátov. Boli prijaté Vysvetlivky k pravidlám fakturácie DPH, ktoré predstavujú praktické a neformálne usmernenie, ako sa majú uplatňovať právne xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnke GR TAXUD). Sú tiež zverejnené ako príloha Metodického pokynu k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršícx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxj smernice. Ustanovenia definujú faktúru na účely zákona. Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronicxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obsahujúca údaje podľa § 74 zákona, a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Dôležité je, že elektronická faktúra môže byť vydaná len xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxúry.
Pokiaľ ide o výber formátu elektronickej faktúry, ten záleží od zdaniteľnej osoby (formát neurčuje členský štát). Môže ísť o faktúru ako štruktxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxektronickej faktúre je dôležitá skutočnosť, že je vydaná a prijatá v elektronickom formáte. Ak je faktúra vytvorená v papierovom formáte, naskenovanx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxru, vytlačená na papier a takto poslaná a nadväzne aj prijatá, sa nepovažuje za elektronickú faktúru.
V odseku 1 je tiež definovaná vierohodnosť xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxry musí zabezpečiť nielen dodávateľ, ale aj príjemca. Ak dodávateľ vydá faktúru, vierohodnosť pôvodu preukáže napr. záznamom faktúry v účtovnej evidxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxovovaní faktúr. Definovaná je tiež neporušenosť obsahu faktúry, ktorou sa rozumie zachovanie jej obsahu. Musí byť zabezpečené, že obsah faktúry nebuxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxhu faktúry. Aj neporušenosť obsahu faktúry musí zabezpečiť dodávateľ aj príjemca, a to buď každý samostatne alebo spoločne, napr. použitím technológxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xa pôvodnú faktúru vzťahuje (tzv. dobropis a ťarchopis).
Každá zdaniteľná osoba musí okrem zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx ľudsky čitateľná až po jej konverzii. Zdaniteľná osoba si môže zvoliť ľubovoľný spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch procesov, zaručený elektronický podpis, EDI) sú uvedené len ako príklady. Zdaniteľná osoba si môže vybrať aj iné procesy a technológie, ktoré splnix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxch zdaniteľná osoba poskytne spoľahlivú záruku zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry. Majú byť primeranx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xokumentov s faktúrou tak, aby bolo zrejmé, že údaje uvedené na faktúre sú rovnaké ako v podporných dokumentoch patriacich k dodávke tovaru alebo službyx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxválení objednávky, s dodacím listom, s potvrdením o úhrade platby, s príjmom tovaru na sklad.
§ 72
Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štáxx
x x xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x súlade s čl. 219a, 220, 221, 224 a 225 fakturačnej smernice definujú osoby, ktoré sú povinné vyhotovovať faktúru.
Platiteľ dane je povinný vyhotoviť xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxou,
-
dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca,
-
dodaní tovaru alebo služby s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je povinná vyhotoviť fakxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxby pred dodaním služby.
Faktúru je povinná podľa zákona vyhotoviť tiež každá osoba (vrátane občana), ktorá dodá z tuzemska do iného členského štátu nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxou osobou. Faktúru v mene a na účet dodávateľa môže vyhotoviť odberateľ len na základe písomne uzavretej dohody, ktorá obsahuje podmienky, ktoré musia xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhotovovať faktúru v jeho mene a na jeho účet, pri jej vyhotovovaní postupuje podľa zákona členského štátu, kde je miesto dodania.
Za správnosť údajxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxé sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona, a tiež v prípade dodania poisťovacích služieb podľa § 37 zákona a finančných služieb podľa § 39 zákona s xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxá daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa, je pri dodaní tovaru s miestom dodania v SR povinná vyhotoviť faktúru podľa slovenského zákona o DPH.
§ xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xpravená lehota na vyhotovovanie faktúr tak, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu a odstránili sa niektoré problémy pri cezhraničných dodávkacx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxodeného od dane do iného členského štátu a pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte. Touto harmonizáciou sa dosixxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkaze.
Pokiaľ ide o lehotu na vyhotovenie faktúry pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, táto sa v porovnaní s lehotou platnou do konca roku 2012 nxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxd dodaním tovaru alebo služby.
Zjednotila sa však lehota na vyhotovenie faktúry pri cezhraničných dodávkach tovarov a služieb. Pri dodaní tovaru osxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný, alebo v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xyhotoviť faktúru.
Od 1. januára 2016 platia dve lehoty na vyhotovenie faktúry v prípadoch prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, pri ktorxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx odo dňa prijatia platby, alebo, od januára 2016, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. V praxi to znamená, že v prípade prijatia pxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xd 1. januára 2014 sa novo ustanovuje lehota na vyhotovenie faktúry, ktorou sa mení, príp. dopĺňa pôvodne vyhotovená faktúra. Ide o prípady, keď platitex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxsiaca, v ktorom vykonal opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona.
§ 74
Faktúra pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zx xxxxxxxxxx
x x xx
Od 1. januára 2013 uvedené ustanovenia upravujú jednotne obsah faktúry pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, pri dodaní tovaru do iného čxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxca roku 2012 bol obsah faktúry pre jednotlivé druhy dodaní upravený s určitými odchýlkami v samostatných paragrafoch.
Obsah faktúry sa v porovnaní s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxakcia, pri prenose daňovej povinnosti, pri vyhotovení faktúry odberateľom.
Faktúra vyhotovená podľa § 72 zákona musí obsahovať:
-
identifikáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx faktúry,
-
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
-
základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnia tohto zákona alebo smernice 2006/112/ES, príp. slovná informácia "dodanie oslobodené od dane",
-
výšku dane (v eurách).
Ďalšie náležitosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx skutočnosti ustanoveným slovným vyjadrením:
-
"vyhotovenie faktúry odberateľom" (faktúra vyhotovená podľa § 72 ods. 4 zákona),
-
"prenesenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxa prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnostix xxxxxx x xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx
Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak daň platí príjemca, nemusí obsahovať základ dane, jednoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xre platiteľa dane a zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom dane. Zjednodušenou faktúrou je:
-
doklad za tovar a službu do hodnoty najviac 100 eur vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo v prípade úhrady inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovoxx xxx xx xxxx xxx x xxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxonickými platobnými prostriedkami nie je viac ako 1 600 eur (tento druh zjednodušenej faktúry sa zaviedol na základe konzultácie SR k zjednodušenej faxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxa podľa § 71 ods. 2 zákona (tzv. dobropis alebo ťarchopis) s poradový číslom pôvodnej faktúry a údajmi, ktoré sa menia.
Od 1. januára 2013 už nie je samoxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx cestovný lístok vyhotovený platiteľom dane podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona, ak bude obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona, okrem identifxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xodaný tovar alebo služba s miestom dodania v inom členskom štáte, v prípade zásielkového predaja tovaru a pri dodaní tovaru s oslobodením od dane podľa § xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxdzajú len raz.
Ustanovenie § 74 ods. 1 sa dopĺňa o písm. o), ktorým sa dopĺňa obsah faktúry vyhotovenej podľa § 72 v prípade daňového zástupcu. Povinnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxupcu (a to nielen podľa nového ustanovenia § 69aa, ale aj podľa už existujúceho ustanovenia § 69a, ktoré upravuje inštitút daňového zástupcu pri dovoze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
Úprava týkajúca sa vyhotovovania súhrnnej faktúry sa v poxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsiaca uskutoční viac dodaní tovarov alebo služieb alebo prijme viac platieb pred dodaním tovarov alebo služieb, môže vyhotoviť jednu súhrnnú faktúrux xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx, ktorí dodávajú elektrinu, plyn, vodu a teplo, nemusia vyhotovovať faktúry mesačne, ak majú uzatvorenú dohodu o platbách za podmienky, že táto dohoda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxorá je usadená v tuzemsku. V uvedenom prípade však dohoda o platbách musí obsahovať náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona.
Zákon o DPH umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xjednodušenie pre platiteľov dane. Toto zjednodušenie sa však xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy aj v prípadoch, ak príjemca je zahraničná zdaniteľná osoba.
§ 76
Uchovávanie faktúr a iných dokladov
K § 76
Platiteľ dane je povinný uchovávať:
-
kópie faktúr, ktoré vyhotovil sám, ktoré vyhotovil v jeho mexx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce sa na nehnuteľný investičný majetok po dobu 20 rokov, tzn. do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona a § 54a zákona,
-
dovozné dokxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxvávať:
-
kópie faktúr, ktoré vyhotovila alebo v jej mene a na jej účet vyhotovil odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovaxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxu platiť daň, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx v ktorom došlo k predaju alebo kúpe nového dopravného prostriedku.
Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť spráxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v takej forme, v akej boli poslané alebo sprístupnené (pôvodná prvá veta § 76 ods. 5 v znení zákona č. 246/2012 Z.z. je od 2. januára 2013 vypustená). Znaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
Často sa stáva, že údaje na faktúre vyhotovenej elektronickou registračnou pokladnicou, nie sú počas celej doby uchovávanie viditeľné. V tomto príxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxím na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetickxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxžiadanie správcu dane zabezpečiť jej preklad na účely kontroly.
§ 77
Zdaňovacie obdobie
K § 77
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xd 1. októbra 2012 je všeobecným zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac (tzv. „povinné“ zdaňovacie obdobie). Platiteľ dane si môže zvoliť štvrťročné zdxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v ktorom sa stal platiteľom dane a za 12 prechádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nedosiahol obrat 100 000 eur. Novoregistrovaný platixxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxskôr informácie o plnení si povinností zo strany nového platiteľa dane. Takto sa tiež zabezpečí, aby aj správca dane novému platiteľovi dane venoval zvxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv od svojej registrácie, pričom však musí súčasne dosahovať obrat za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov menej ako 100 000 eur. Dx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x2 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov umožní platiteľovi dane, ktorý je registrovaný pre daň dlhšie ako 12 mesiacov, aby sa mohol rxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe § 85ka zákona. Toto ustanovenie upravuje situáciu platiteľa dane, ktorý mal štvrťročné zdaňovacie obdobie pred 1. októbrom 2012 (podľa dovtedajšej xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxšky obratu do 100 000 eur.
Zmenu zdaňovacieho obdobia (z povinného mesačného na dobrovoľné štvrťročné) musí platiteľ dane oznámiť daňovému úradu do xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Ak má platiteľ dane zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a v jeho priebehu prestane plniť podmienku xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxl podmienku obratu plniť, a od nasledujúceho kalendárneho mesiaca má mesačné zdaňovacie obdobie.
Príklad
Zdaniteľná osoba sa od 1. októbra 2012 staxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxé zdaňovacie obdobie. Mesačné zdaňovacie obdobie musí mať minimálne 12 kalendárnych mesiacov, t. j. do septembra 2013 (vrátane). Až v októbri 2013 môžx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxočné zdaňovacie obdobie. Ak by napr. v novembri 2013 dosiahol výšku obratu podľa § 77 ods. 2 zákona 85 000 eur, mohol by sa rozhodnúť pre štvrťročné zdaňoxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xa štvrťročné zdaňovacie obdobie prejde od 1. januára 2014 (od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka). Možnosť prechodu na štvrťročné zdaňovacxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx so štvrťročným zdaňovacím obdobím do 30. septembra 2012 (na základe dovtedajšieho znenia § 77 zákona) pokračuje aj po 1. októbri 2012 štvrťročným zdaxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mesiacov). V novembri 2012 dosiahne obrat 125 000 eur a preto môže štvrťročné zdaňovacie obdobie uplatňovať len do konca posledného štvrťroka 2012 (do xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxlad na uplatnenie prechodného ustanovenia § 85ka zákona.
Príklad
Platiteľ dane je registrovaný od 1. júla 2009 so štvrťročným zdaňovacím obdobím. x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx0 000 eur. Z dôvodu prekročenia hranice obratu pre možnosť voľby štvrťročného zdaňovacieho obdobia je povinný od 1. mája 2013 začať uplatňovať mesačné xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxtne vyhlásený konkurz.
§ 78
Daňové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxťou od 1. októbra 2012 došlo k spresneniu ustanovení odsekov 1 a 2 nadväzne na zavedenie ručenia za daň (podľa § 69b zákona). Ručenie za daň sa v daňovom xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdnej sumy platenej do ŠR, uvedenej v daňovom priznaní, s článkom 206 a 250 smernice Rady č. 2006/112/ES (každá osoba, ktorá je osobou povinnou platiť xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla. Výnimkou je daň vyrubená colným orgánom pri dovoze, ktorá je splatná v lehote pre splatnosx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxočíta sa tak, že od splatnej dane platiteľ dane odpočíta daň z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ dane je do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxar do tuzemska formou zásielkového predaja) je povinný podať daňové priznanie (do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia), ak mu v zdaňovacom období vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxho štátu) alebo podľa § 47 zákona (vývoz tovaru), dodal tovar podľa § 45 zákona (trojstranný obchod) alebo uplatňuje odpočítanie dane. Vlastnú daňovx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xriznanie, ak v zdaňovacom období neuskutočnil žiadne transakcie, ktoré podliehajú dani, sú oslobodené od dane, nezúčastnil sa trojstranného obchodx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx kalendárneho mesiaca, sa bude vzťahovať aj na osobu, ktorá nie je platiteľom dane, ale vznikne jej povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona. Pôjde o zdanitxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxi prijatí služby uvedenej v § 15 ods. 8, pri ktorej sa miesto zdaniteľného plnenia bude určovať podľa miesta sídla alebo podniku nadobúdateľa služby (naxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx osobu, ktorá nie je platiteľom dane, ale vo faktúre pri dodaní tovaru alebo služby uvedie daň.
Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň sa tiež xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xtátu, ak prijme prepravnú službu objednanú pod svojím identifikačným číslom pre daň prideleným v tuzemsku.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxové priznanie a zaplatiť daň do 7 dní od jeho nadobudnutia.
Každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátux x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxčítanie dane bude uplatňovať podaním daňového priznania. Daňový úrad odpočítanú daň vráti do 30 dní od podania daňového priznania.
Daňové priznanix xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xa výpočet celkovej splatnej dane a celkovej odpočítateľnej dane. Možno ho podávať aj elektronicky. Údaje v daňovom priznaní sa uvádzajú na dve desatinxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxsíciny).
Podľa tohto ustanovenia daňové priznanie nebudú podávať nezaložené osoby, ktoré budú uplatňovať osobitnú úpravu dane pri elektronicky dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xd 1. apríla 2009 ustanovenie odseku 9 upravuje podanie jedného daňového priznania zdaniteľnou osobou, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnoxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xodania tovarov a služieb a taktiež si uplatní odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4.
S účinnosťou od 1. januára 2014 sa z dôvodu zjednodušenia na strane xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx platenia dane, ak daň, ktorú má táto osoba zaplatiť štátu, nepresiahne 5 eur. Z odseku 3, do ktorého uvedené zjednodušenie bolo doplnené, však aj naďalex xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxsťou od 1. januára 2016 sa do odseku 9 doplnila lehota na vykonanie daňovej kontroly podaného daňového priznanie osobou, ktorá nesplnila povinnosť podxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxatiť podľa § 69 ods. 13. Daňový úrad začne daňovú xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx
Kontrolný výkaz
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxsťou od 1. januára 2014 zavádza pre platiteľov dane (registrovaných podľa § 4, 4a, 5 a 6 zákona) nová povinnosť, a to podávať kontrolný výkaz k dani z prixxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xodaní tovarov a služieb, ku ktorým dodaniam je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúry podľa zákona. To sa týka aj informácí o prijatých transakciách, xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnos daňovej povinnosti, z ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane. Takto získané informácie budú slúžiť daňovej správe na krížovú kontroxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxkými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1. januáxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx. deň po skončení zdaňovacieho obdobia. Podanie kontrolného výkazu sa neviaže na deň podania daňového priznania, ako to bolo do konca roku 2014. Kontroxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx obdobie, za ktoré podáva len tzv. negatívne daňové priznanie (neuvádza v ňom žiadne transakcie), prípadne ak je povinný v daňovom priznaní uviesť len úxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxčasne len údaje o odpočítaní dane pri dovoze tovaru. Vo všetkých ostatných prípadoch, ak platiteľ dane je povinný podať daňové priznanie, je povinný poxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxväzne na to, že musí podať daňové priznanie, bude povinný podať aj kontrolný výkaz, hoci do výkazu okrem svojej identifikácie nebude musieť uviesť žiadxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxučeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, ak má platiteľ dane so správcom dane uzavretú písomnú dohodu obsahujúcu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a v znení zákonov.
Kontrolný výkaz môže platiteľ dane vyplniť v aplikácii Finanxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x prípade, že účtovný softvér platiteľa dane alebo jeho zástupcu poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatixxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR č. MF/19 05xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xa jeho vyplnenie, ktoré bolo vydané ako príloha oznámenia MF SR č. MF/24656/2013-73 o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanex xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxge (XML), ktorého opis dátového rozhrania xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xyhotovených a prijatých faktúr o dodaní tovaru alebo služby vrátane súhrnných faktúr a dohôd o platbách podľa § 75 ods. 2, z ktorých v tuzemsku vznikne plxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo tretieho štátu, keď povinnosť platiť daň má platiteľ dane v SR, ako aj v ostatných prípadoch samozdanenia služby alebo tovaru, sa môžu uvádzať údaxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxuje odpočítanie dane z prijatých plnení na základe uvedenia prijatej služby alebo tovaru v záznamoch platiteľa dane [podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona]x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xude uvádzať len kumulované údaje z týchto zjednodušených faktúr. Osobitne bude dodávateľ uvádzať kumulované údaje týkajúce sa všetkých ostatných doxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxj osobe, diaľničné známky, parkovacie lístky a iné plnenia, ktoré nie sú zahrnuté medzi tie, ktoré sa poskytujú inému platiteľovi dane alebo ktoré sú zaxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxktúry. Ak bude mať o prijatých plneniach namiesto riadnej faktúry k dispozícii zjednodušené faktúry, ktorými sú doklady vyhotovené elektronickou rexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvý súčet dane a celkový súčet odpočítanej dane z týchto prijatých zjednodušených faktúr. Prijatú zjednodušenú faktúru platiteľ dane zahrnie do celkoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxú uvádzať údaje z opravných faktúr (tzv. dobropisov a ťarchopisov).
Do kontrolného výkazu sa nebudú uvádzať tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxinnosť podať opravný kontrolný výkaz a dodatočný kontrolný výkaz, a to podľa okamihu, kedy platiteľ dane zistí nesprávne alebo neúplné údaje v pôvodnox xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxiprávneho konania až do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ dane opakovane poruší povinnosť podať kontrolný výkaz, daňový úrad mu môže uložiť pokutu až do výškx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty), vyplýva Slovenskej republike zo smernice takisto záväzok uložiť platiteľom dane povinnosť zaznamenaxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxe uvádzajú údaje z faktúr vyhotovených v súvislosti s dodávkami tovarov, pri ktorých sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti, sa navyše pri týchxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxelného kódu). Táto povinnosť platí len pre vyhotovené faktúry, pri ktorých dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti, t.j. len ak platiteľ danx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xaňovej povinnosti. Ak platiteľ dane nadobudne napr. železo od dodávateľa z iného členského štátu, v kontrolnom výkaze sa údaje o množstve a kóde kombinxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxítaní dane, doplnil tak, aby platiteľ dane, ktorý uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období zo zjednodušených faktúr v celkovej sume x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xdentifikačného čísla pre daň. Ide o reakciu na praktické poznatky o zvýšení rizika odpočítania dane zo zjednodušených faktúr, keď niektorí platitelix xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxlí na časť B.3.1. a časť B.3.2., pričom v jednej časti sa budú zjednodušené faktúry uvádzať v súhrnne bez uvedenia identifikačného čísla pre daň dodávatxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxx
Právna úprava súvisiaca s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve podľa § 69 ods. 12 písm. j) a zavedenie tzv. právnej fikcie v novom ustanovení § 69 oxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxom daňovej povinnosti. V tejto súvislosti ministerstvo financií vydalo nové opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu. Faktúry bude pxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
Nadmerný odpočet je definovaný ako prevýšenie celkovej odpočítateľnex xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nebude môcť odpočítať nadmerný odpočet alebo jeho časť od vlastnej daňovej povinnosti v nasledxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm nadmerný odpočet vznikol. Od 1. januára 2016 je ustanovená lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pre prípady, ak ho platiteľ dane vykáže v daňovom prixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovenie neobsahuje povinnosť platiteľa dane podať osobitnú žiadosť na vrátenie neodpočítaného nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ako to vyplývalx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxhote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu u platiteľa dane, vráti nadmerný odpočet do 10 dní od skončenia kontroly, a to vo výške zistenxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xrávo na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak sa zistí, že uplatnený nadmerný odpočet je vyšší ako zistila daňová kontrola. V takomto prípade daňxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxočet zvýši, rozdiel sa vráti do 10 dní od jeho zistenia. Nárok na vrátenie nadmerného odpoč¬tu zanikne, ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej konxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxo novej lehote na zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu pozri aj prechodné ustanovenie § 85j ods. 4.
Od 1. januára 2005 bola doplnená lehota na vrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xe povinný podávať daňové priznanie iba za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxde povinný podať daňové priznanie, daňový úrad mu vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za nasledujúce zdaxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xadmerný odpočet 50 000 Sk. Za mesiac apríl 2005 mu nevznikla daňová povinnosť ani právo na odpočítanie dane, preto za tento mesiac nemusí podať daňové prxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx za apríl nepodal (nemusel podať) daňové priznanie.
S účinnosťou od 1. apríla 2009 boli do § 79 doplnené nové oxxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxľovi dane nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak plaxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvcom dane v lehote do 30 dní nie je možné.
O vrátenie nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpočet, boli najmenej 6 kalendárnych mesiacov platiteľmi dane (t.j. boli registrovaní pre daň), a súčasne ako platitelia dane v období 6 kalendárnych mxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxdoch poistného (zdravotného a sociálneho) v súhrne viac ako 1 000 eur. Platitelia dane, ktorí uvedené nové podmienky splnia, môžu túto skutočnosť vyznxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx
Platitelia dane, ktorí nesplnia podmienky ustanxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxžu za zdaňovacie obdobie apríl 2009. Vyplýva to z prechodného ustanovenia § 85f ods. 2.
Príklad
Platiteľ dane vykáže za zdaňovacie obdobie marec 2009 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxovacom období. Za zdaňovacie obdobie apríl 2009 znovu vykázal nadmerný odpočet 10 000 eur. Nadmerný odpočet vykázaný v marci 2009 teda nemôže odpočítax xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxl 2009.
Ak daňové priznanie podal 15. mája 2009, správca dane mu nadmerný odpočet vráti najneskôr do 15. júna 2009. Pri nadmernom odpočte vykázanom za zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až c).
Predpokladajme, že je platiteľom dane s mesačným zdaňovacím obdobím, je registrovaný pre daň (je platiteľom dane) od 1. februára 2008 (t.j. do xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxných odvodoch. Preto môže požiadať o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu vykázaného za apríl 2009, čo vyznačí na druhej strane nového daňového priznaxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xodmienky podľa § 79 ods. 2 splnil. Nadmerný odpočet mu vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (nie od jeho podania) za mesiac apxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
S účinnosťou od 1. januára 2012 boli do tohto ustanovenia doplnené nxxx xxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxa dane zaslal platiteľovi výzvu na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní. S účinnosťou od 1. januára 2014 sa do odseku 4 doplnilo, že lehotx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkaze. Lehota neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov.
Odsek 5 spresňuje lehotu, v ktorej má správca dane vrátiť nadmerný oxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol (postup podľa § 79 ods. 1). V takomto prípade platiteľ dane už nemá možnosť započítať nadmerný odpočet x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Tak ako správca môže v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu doručiť platiteľovi dane výzvu na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, môxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxlnilo, že lehota na vrátenie nadmerného odpočtu neplynie, ak je zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze. Aj v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xpravil sa odsek 8 (pôvodne odsek 7) a doplnil sa nový odsek 7. Uvedené úpravy majú rôznu účinnosť. Kým zmena v odseku 8 je účinná od 1. januára 2015, ďalšie dxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe vo výške 1,3 % z dôvodu skoršieho uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. K neprimeranej tvrdosti ustanovenia dochádzalo najmä v prípade, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxatok je v zanedbateľnej výške. Daňový úrad bude mať možnosť zohľadniť mieru porušenia zákona a v prípadoch hodných zreteľa uložiť pokutu aj nižšiu ako 1xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxoly oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu. Časť nadmerného odpočtu sa vráti na základe čiastkového protokolu o kontrole, a to do 10 dní od jeho oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xkončení kontroly nadmerného odpočtu sa vráti rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a časťou nadmerného odpočtu vrátenéhx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxo odpočtu je uplatňovaná oprávnene, avšak ostávajúcu časť nadmerného odpočtu musí ešte preverovať, napr. dožiadaním informácií z iného členského štxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xadmerného odpočtu zo šiestich mesiacov na tri mesiace, čo súvisí so situáciou, ak platiteľ dane neumožní vykonať daňovú kontrolu. Uvedené skrátenie pxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxvej lehoty zanikne nárok na vrátenie nadmerného odpočtu z dôvodu neumožnenia daňovej kontroly do troch mesiacov, a to posledným dňom tretieho mesiaca xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxový poriadok, sa súčasne článkom IV. novelizoval aj zákon o DPH. Novelizáciou zákona o DPH sa doplnili ustanovenia odsekov 4 a 5, ktoré upravujú prerušexxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcieho konania (podľa § 68a Daňového poriadku). Doplnením odseku 4 a 5 zákona o DPH sa upravili ustanovenia o prerušení lehoty na vrátenie nadmerného odpxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxatkov v podanom daňovom priznaní, výzva na podanie kontrolného výkazu alebo výzva na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze, lehota na vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxutia vydaného v skrátenom vyrubovacom konaní. Rovnako sa postupuje aj voči platiteľovi dane, ktorý si uplatnil alebo zvýšil nadmerný odpočet dodatočxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxká, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatnením nároku na nadmerný odpočet vzniká povinnosť štxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbdobím, a to 60 dní a pre daňovo spoľahlivých platiteľov 30 dní. Pre platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím je lehota 120 dní. Ak v lehote na vrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ďalšiu osobitnú lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu, a to 10 dní od skončenia daňovej kontroly.
Samotné uplatnenie nároku na vrátenie nadmerného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxnený nárok skontrolovať.
Podľa Daňového poriadku kontrola môže trvať najviac 12 mesiacov (vo výnimočných prípadoch je možné výkon kontroly predĺžxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxípade začatia kontroly v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu sa jeho vrátenie odkladá až do skončenia kontroly a výška nadmerného odpočtu, ktorý sa mx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxerného odpočtu, zaviedol sa inštitút peňažnej náhrady, pre ktorú zákon zaviedol legislatívnu skratku úrok z nadmerného odpočtu. Nárok na úrok z nadmexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrného odpočtu. Tým sa ponecháva štátu určitý čas na to, aby uplatnil svoju právomoc kontrolovať oprávnenosť nadmerného odpočtu bez toho, aby sa na toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxného odpočtu zistenej po daňovej kontrole, a to za každý deň až do jeho vrátenia. Prvým dňom, od ktorého sa počíta nárok xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu. Úrok sa prizná vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu pxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxm roku bude dvojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nižší ako 1,5 %.
Platiteľ dane žiadosť o priznanie nároku na úrok z nadmerného odpočtu nepodávax xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxteľovi dane zaplatí do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Zákonom ustanovené dôvody, ktoré majú za následok nemožnosť skontroloxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aj situácie, ak sa po priznaní, resp. nepriznaní úroku z nadmerného odpočtu zmení výška vráteného nadmerného odpočtu.
Podľa zmeny výšky nadmerného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxhodnutie, ktorým prizná ďalší úrok z nadmerného odpočtu v nadväznosti na sumu, o ktorú sa zvýšila suma vráteného nadmerného odpočtu.
V prípade znížexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtu. Týmto novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie o priznaní nároku na úrok z nadmerného odpočtu zruší a platiteľ dane je povinný do 15 dní od nadobudnuxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxd v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu vykonal kontrolu nadmerného odpočtu uplatneného vo výške 30 000 eur. Nadmerný odpočet bol vrátený vo výške 20 xxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xýške 1,5 % za každý deň po uplynutí 6 mesiacov od bežnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. za 2 mesiace (60 dní).
Výpočet úroku: (60 x 0,015 x 20 0xxx x xxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxodu právnej istoty uvedením slovného spojenia „tento dvojnásobok úrokovej sadzby“.
§ 80
Súhrnný výkaz
K x xx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Rady č. 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 2006/112/ES, ako aj smernice č. 2008/117/ES, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES.
Systém výmexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx10 do zákona ustanovila povinnosť pre dodávateľa tovaru a/alebo služby, ako aj odberateľa tovaru a/alebo služby priznávať transakcie v rámci Európskxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxných výkazov po 1. januári 2010 týka nielen dodávok tovarov, ale aj dodania služieb, pokiaľ sa služby dodávajú medzi členskými štátmi Európskej únie a dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv na účely kontroly správneho uplatňovania dane u príjemcov tovarov a služieb od dodávateľov z iných členských štátov.
Ďalšia významná zmena xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xlačiva v papierovej forme už nie je možné. Tento klasický spôsob sa bude môcť využiť už len pri podaní dodatočných súhrnných výkazov za obdobia (štvrťroxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxrom boli dodané do iného členského štátu tovary s oslobodením od dane alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte príjemcovi, ktorý je povinný pxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvenskej republiky (elektronická podateľňa) musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, ak oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia.
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
a)
Platiteľ dane za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20 dní (od 1. januára 2014 do 25 dní) po skončení mesiaca. Do konca roku 2009 sa súhrnný výkaz pxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxkými štátmi a nadobudnutie tovarov a služieb, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, vykazovalo v rovnakom období. Súhrnné výkazy slúžia na krížovú konxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxň,
-
premiestnil tovar vo svojom vlastníctve oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania,
-
sa ako prvý odberateľ zúčaxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota ním dodaného tovaru oslobodeného od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxvrťrok, neprihliada na hodnotu dodaných služieb. Rozhodujúca je len hodnota dodaných tovarov.
S účinnosťou od 1. októbra 2014 sa znížila výška limixx xx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxdľa ktorého členské štáty môžu povoliť podávať súhrnný výkaz štvrťročne, ak celková hodnota tovarov dodaných za štvrťrok bez DPH nepresiahne v danom šxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxr v hodnote 48 000 eur a služby v hodnote 90 000 eur. V každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov dodal tovar v hodnote 35 000 eur, 40 000 euxx xx xxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnota dodaných služieb neovplyvňuje možnosť rozhodnúť sa, že platiteľ dane bude podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok.
Platiteľ dane, ktorý pxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxý výkaz za kalendárny mesiac. Za štvrtý štvrťrok musí podať súhrnný výkaz za každý mesiac samostatne v lehote na podanie súhrnného výkazu za mesiac novexxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxáva súhrnný výkaz len za kalendárny mesiac.
Nadväzne na nové pravidlá podávania súhrnných výkazov od 1. januára 2010 a vzhľadom na skutočnosť, že zákxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhodlo s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona, t.j. od 1. januára 2010 (od nulovej hodnoty).
xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxného výkazu, je potrebné, aby platiteľ dane aj po 1. októbri 20104 vychádzal zo znenia odseku 2 a uplatňoval ustanovené podmienky tak, aby nedochádzalo x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxendárnych štvrťrokoch. To znamená, že ak platiteľ dane presiahol hodnotu dodaných tovarov stanovenú v § 80 ods. 2 zákona účinného od 1. októbra 2014 (50 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxže podať štvrťročný súhrnný výkaz ešte aj za tretí štvrťrok 2014 (do konca septembra 2014 platiteľ dane spĺňal pôvodný limit na podávanie štvrťročného xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxo nie je splnená podmienka, že súčasne v štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnota dodaných tovarov 50 000 eur, aby mohox xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxynutí štyroch kalendárnych štvrťrokov od toho kalendárneho štvrťroku, v ktorom hodnota dodaných tovarov do iných členských štátov presiahla 50 000 exxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx eur, a ani v štvrtom štvrťroku 2015 túto hodnotu nepresiahne, môže podať štvrťročný súhrnný výkaz za štvrtý štvrťrok 2015.
b)
Zdaniteľná osoba regixxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxm členskom štáte podľa § 15 ods. 1 osobe, ktorá je povinná platiť daň. Hodnota dodaných služieb žiadnym spôsobom neovplyvňuje štvrťročné podávanie súhxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xred dodaním služieb sa musí registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Služby bude dodávať pod svojím identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxlendárny štvrťrok. Prvýkrát podá súhrnný výkaz za I. štvrťrok 2010 najneskôr do 20. apríla 2010, v ktorom uvedie hodnotu dodaných služieb za marec 2010x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxx
x xxxxxde, ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a podáva súhrnný výkaz podľa príkladu po 1. januári 2014, je lehota na jeho podanie o 5 dní xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo kalendárnom štvrťroku nedodajú tovar s oslobodením od dane do iného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdávajú.
V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xbdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (táto daňová povinnosť vzniká príjemcovi). Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na cxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxzu údaje o poskytnutej službe odberateľovi, ktorý nemá v členskom štáte svojho usadenia identifikačné číslo pre DPH, ale preukáže dodávateľovi, že oň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodanie služby uvedie platiteľ dane do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre DPH príjemcovi služby pridelené.
Súhrnný vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pridelené platiteľovi dane v inom členskom štáte (prexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxnej hodnoty príjemcu služby, celkovú hodnotu dodaných tovarov, celkovú hodnotu dodaných služieb, kód prislúchajúci trojstrannému obchodu (kód 1) a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm správam iných členských štátov, preto uvedené údaje musia byť korektné.
Vzhľadom na vyskytujúce sa nedostatky v podávaných súhrnných výkazoch (nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpade, ak po výzve nedôjde k náprave, správca dane uloží takejto osobe sankciu podľa § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x x xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdávať súhrnný výkaz, pričom obdobie, za ktoré budú podávať súhrnný výkaz, je stanovené rovnako ako u platiteľov dane, ktorí dodávajú tovar do iných člexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch sumu 50 000 eur.
Zrušenie regisxxxxxx
x xx
x x xx
xxtanovenie definuje podmienky na zrušenie registrácie platiteľa dane registrovaného podľa § 4 zákona v nadväznosti na obrat. Platiteľ dane bude môcť xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xa 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Uvedená výška obratu bola zmenená novelou (zákonom č. 258/2009 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2009. Pred txxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxia od 1. januára 2009, kedy začal platiť obrat 35 000 eur, do 30. júna 2009, kedy sa skončilo uplatňovanie uvedenej výšky obratu, nebude sa postupovať podxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx spočíva napríklad v tom, že ak platiteľ dane za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 spĺňa z hľadiska obratu podmienku na zrušenie registrácie (dosxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxie pre daň ešte neuplynul jeden rok. Zrušenie registrácie pre daň podľa prechodných ustanovení predstavuje osobitnú formu, ktorú nemožno zamieňať s mxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxou, ktorá je predmetom dane. Právnická osoba, ktorá má zaniknúť bez likvidácie, musí túto skutočnosť oznámiť správcovi dane pred svojim zánikom. Zahrxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xalendárnom roku hodnota dodávok tovaru nebude dosahovať 35 000 eur, a ak ani v predchádzajúcom roku nebola dosiahnutá táto hranica.
Ustanovenie určuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo ak prestanú existovať dôvody na jeho registráciu. Od 1. októbra 2012 bolo spresnené, kedy môže správca dane zrušiť registráciu platiteľa dane, ax xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný, opakovane poruxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe byť platiteľom dane. Platiteľ dane bude povinný do 10 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia odovzdať osvedčenie o registrácii.
O zrušení registráxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxne rozhodnutie o zrušení registrácie nevydá, ak právnická osoba zaniká bez likvidácie. Vtedy táto osoba prestáva byť platiteľom dane zo zákona. Uplynxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa o registrácii a platnosť identifikačného čísla pre DPH. Osvedčenie o registráciu pre daň musí vrátiť do 10 dní daňovému úradu. Bude musieť vysporiadax xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xpodľa zákona o účtovníctve). Táto povinnosť nevznikne pri zániku platiteľa dane bez likvidácie, ak právny nástupca bude platiteľom dane.
Zmenou v uxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xsoba bude vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom dane v inom členskom štáte, nestráca status zdaniteľnej osoby v SR.
Dopĺňa sa ods. 9 do x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxním (vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH).
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe dane, ktorou je použitie tovaru alebo služby na uskutočňovanie zdaňovaných činností. Povinnosť vrátenia DPH sa nevzťahuje na prípady, ak platiteľ dxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxplatil zálohu za službu opravy hnuteľného majetku inému platiteľovi v SR, ktorý mal službu dodať. Na základe vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa slxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx služby odpočítal DPH vo výške 800 eur v zdaňovacom období január 2018.
Platiteľ požiadal o zrušenie registrácie pre DPH, posledné zdaňovacie obdobie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxočítal v januári 2018.
§ 81a
K § 81a
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxovej registrácie pre daň. Upravuje postup pri zrušení skupinovej registrácie v prípade, ak sa ďalej neplnia podmienky na registráciu skupiny. Daňový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxe skupiny najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Pri podaní žiadosti o zrušenie registrácie po 31. októbri kalendárneho roka bude registrácia skxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zrušenie skupinovej registrácie 20. augusta 2010. Správca dane zruší registráciu skupiny k 31. decembru 2010. Ak zástupca skupiny podá žiadosť o zrušxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxého znenia odseku 2 osobitne rieši situácia, keď skupina ako celok prestáva plniť podmienky na registráciu skupiny podľa § 4a zákona (napr. dvaja členxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xednotliví členovia bez toho, aby prestali spĺňať podmienky na registráciu skupiny, dobrovoľne rozhodli pre zrušenie registrácie skupiny. Do zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xkupiny. V tomto prípade daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Ak tak zástupca skupiny neurobí a daňový úrad zisxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o registrácii skupiny a jej identifikačného čísla. Členovia skupiny sú do 10 dní povinní odovzdať daňovému úradu osvedčenia o registrácii pre daň. Po zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
Registráciu osoby registrovanej prx xxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxhne 14 000 eur a súčasne túto hodnotu nedosiahla ani v predchádzajúcom roku. Uvedenej osobe nebude pri zrušení registrácie vznikať daňová povinnosť vzxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxu 2 a 3 doplnila chýbajúcu úpravu zrušenia xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx alebo z úradnej moci, ak subjekt skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Ďalším dôvodom na zrušenie registrácie podľa § 7 alebo § 7a zákona xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxto prípadoch daňový úrad zruší registráciu z úradnej moci ku dňu, keď sa táto zdaniteľná osoba stala platiteľom dane. V tomto prípade nedochádza ku zmenx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxeľa dane.
§ 83
K § 83
V tomto ustanovení je upravený postup pri zrušení registrácie v prípade úmrtia platiteľa dane v nadväznosti na živnostenskx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxosti v prípade, ak po úmrtí platiteľa dane v živnosti nepokračujú.
Osoba pokračujúca v živnosti do 15 dní od úmrtia platiteľa požiada daňový úrad poruxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxa zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Osoba pokračujúca v živnosti sa počas tohto obdobia bude považovať za platiteľa dane a bxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxnie o dedičstve. Za toto posledné zdaňovacie obdobie bude osoba pokračujúca v živnosti povinná odviesť daň z majetku, pričom pri výpočte dane vychádza x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v živnosti. Ak dedič nie je platiteľom dane, daňový úrad ho zaregistruje za platiteľa dane ku dňu nadobudnutia majetku dedičstvom.
Ak sa po úmrtí platiteľa dane nebude pokračovať v podnikaníx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx daňovom priznaní vznikne právnemu nástupcovi daňová povinnosť podľa § 81 zákona.
x xx
x x xx
Ustanovenie zabezpečuje previazanie hmotnoprávneho zákona o dani z pridanej hodnoty s procesnoprávnym zákonxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x dani z pridanej hodnoty. Napríklad zákon o dani z pridanej hodnoty neobsahuje žiadne ustanovenia o sankciách, a preto sankcie sa budú ukladať podľa zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxu je pre platiteľov dane vhodné sledovanie informácií, ktoré na svojej internetovej stránke poskytuje Finančné riaditeľstvo SR. K problematike dane x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxi ich internetových stránok, sadzby DPH v členských štátoch a ďalšie informácie metodického charakteru k tomuto zákonu.
Prechodné a záverečné usxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xieši prechodné ustanovenia. Ide o úpravu, ktorá bude zabezpečovať nadväznosť novej a doterajšej právnej úpravy.
Preto sa napríklad podľa doterajšxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podľa novej úpravy. Ak daňová povinnosť pri opakovaných (čiastkových) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa, ak to tohto dátumu nevznikla daňová povinnosť, jej vznik sa bude posudzovať podľa doterajšej úpravy. Predbežné odpočítanie dane v roku 2004 sa bude vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona sa budú posudzovať podľa nového zákona.
Dôležité je prechodné ustanovenie v súvislosti zo zavedením zdaňovania liekov a zdravotníckych pomxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím budú za druhý štvrťrok 2004 podávať dve daňové priznania v termíne do 25. júla 2004. Za mesiac apríl podajú daňovx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxázané do konca roku 2003, sa budú posudzovať podľa právneho stavu platného do konca decembra 2003, t.j. vrátenie po šiestich kalendárnych mesiacoch, ax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsy, ak pôjde o tovar predložený na preclenie, prípadne uskladnený v colnom sklade, slobodnom colnom pásme alebo v režime aktívneho zušľachťovacieho sxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xtorý sa od 1. mája 2004 stal členským štátom ES a do tuzemska prišiel po 1. máji 2004.
§ 85a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tuzemsku pre daň, a to len z dôvodu, že premiestňoval z iného členského štátu tovar do tuzemska, pri ktorom mu v tuzemsku vznikala daňová povinnosť z nadoxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxť zjednodušený spôsob uplatňovania dane pri premiestnení svojho tovaru z iného členského štátu do tuzemska. Nový spôsob podľa § 11a bude môcť využiť, ax xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx konca roku 2004. O zrušenie registrácie pre daň zahraničná osoba bude povinná požiadať najneskôr do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobiex x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrovaný pre daň dodával v roku 2004 tovary svojmu obchodnému partnerovi v tuzemsku (servisnej firme), platiteľovi dane, na účely vykonávania servisnýxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxlu 1 000 kusov tovaru, pričom do konca roku 2004 dodal servisnej xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa dane z týchto 1 000 kusov tovaru. V tuzemsku dodal 750 kusov tovaru servisnej firme, ktoré musel zdaniť v tuzemsku. Na sklade mu zostalo 250 kusov tovarux
x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xane pri premiestnení svojho tovaru z iného členského štátu do tuzemska podľa § 11a. Môže tak urobiť aj napriek tomu, že k 1. januáru 2005 bol registrovaný x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx05. Keďže mu na sklade ostalo ešte 250 kusov tovaru z roku 2004, pri ich dodaní servisnej firme v roku 2005 nemeckému výrobcovi spotrebnej elektroniky vzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx05, za zdaňovacie obdobie február mu vznikne daňová povinnosť. Pre využitie zjednodušeného spôsobu podľa § 11a bude musieť požiadať o zrušenie registxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxskej komisie v Slovenskej republike a členom administratívneho a technického personálu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, ktorí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxe dane z pridanej hodnoty v prechodnom období po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie podľa § 61 zákona. Pôjde o osobnú spotrebu v rovnakom rozsxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xdministratívneho a technického personálu už nemajú postavenie diplomatického zástupcu.
§ 85c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. jaxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxo členského štátu podľa § 11a zákona nevznikla dvakrát. Ak do konca roku 2005 platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť podľa § 20 ods. 4 (t.j. dňom umiesxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xtock"), nevznikne mu daňová povinnosť podľa úpravy účinnej od 1. januára 2006 (kedy bude daňová povinnosť vznikať podľa všeobecných pravidiel upravexxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxého členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, kedy je povinný platiť daň nadobúdateľ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvy platnej do konca roku 2005 sa oprava základu dane uvádzala do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tento doklad vyhotovený. Prechoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alebo služby postupoval už podľa nových pravidiel, t.j. ak doklad o oprave obdrží po 1. januári 2006, opravu základu dane uvedie v daňovom priznaní za zdxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xo obdržal 5. januára 2006, opravu uvedie v daňovom priznaní za január 2006 (kedy doklad o oprave obdržal), nie v daňovom priznaní za december 2005 (kedy bxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xiastočným oslobodením od cla do 31. decembra 2005 vrátane uplatnilo čiastočné oslobodenie od dane podľa doterajšieho predpisu. To znamená, že v týchtx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxou od 1. januára 2006.
§ 85d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
K § 85d
Nadväzne na doplnenie ustanovenia § 8 ods. 1 písm. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxjneskôr pri zaplatení poslednej splátky, sa v prechodnom ustanovení ustanovuje, že pri plneniach na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx novely zákona o dani z pridanej hodnoty, t.j. pred 1. januárom 2008, a nájom bol zdaňovaný ako dodanie služby, sa postupuje podľa doterajšieho predpisu xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxých vratných obalov u platiteľa dane, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré má podľa stavu inventarizácie na skxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxní účinnom do 31. decembra 2007. Vykonanie inventarizácie zálohovaných obalov sa týka len platiteľov dane, ktorí ako prví uvádzajú na trh v tuzemsku záxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstup voči podnikateľom, ktorí nie sú platiteľmi dane podľa tohto zákona, do 31. decembra 2008. Použitie doterajšieho postupu do ustanovenej lehoty sa xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx preddavok prijatý od podnikateľa, prípadne nemá možnosť alebo len s ťažkosťami xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx09
K § 85e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 súvisiacim so zavedením meny euro v Slovenskej republike upravujú, ako sa má slxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxa dosiahla obrat podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2008, t.j. 1,5 mil. Sk za mesiace kalendárneho roka 2008, t.j. za január až december, je povixxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzom. Ak za kalendárne mesiace roka 2008, t.j. za február až december, zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 1,5 mil. Sk, teda jej nevznikla povinnosť regisxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxov. V tomto prípade však obrat dosiahnutý za rok 2008 prepočíta konverzným kurzom na menu euro a pripočíta k obratu za január 2009. Dosiahnutý obrat v menx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxť registrácie pre daň. Napríklad, ak zdaniteľná osoba za február až december 2008 dosiahla obrat 1 031 000 Sk a za január 2009 obrat 1 500 eur, pre posúdenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx9 obrat spolu predstavuje sumu 35 722,93 eura (34 222,93 + 1 500). Zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrácie pre daň a žiadosť o registráciu je povxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konca roku 2008 a oprava sa vykoná po 1. januári 2009, t.j. po zavedení meny euro. V prípade, ak pri pôvodnom zdaniteľnom obchode bola platba požadovaná v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxiteľnom obchode bola platba požadovaná v inej mene ako v slovenských korunách alebo v eurách (napr. v dolároch, librách a pod.), na prepočet slovenskýcx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x1. decembra 2008 a platba bola požadovaná v slovenských korunách, daň sa môže opraviť najviac vo výške pôvodne priznanej dane prepočítanej konverzným xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xa obdobie do 31. decembra 2008. V takom prípade platia peňažné limity platné do 31. decembra 2008. Na menu euro sa prepočíta len suma dane na vrátenie.
Uxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtí limit podľa znenia ustanovenia účinného xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely, ktorá v § 12 oxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xbdobiu pred zavedením eura, sa peňažné údaje uvádzajú v slovenských korunách. Sumu dane na vrátenie správca dane prepočíta konverzným kurzom na eurá.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx. decembra 2008 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách. V týchto prípadoch sa údaje o základe dane a o výške dane uvedú vo faktúre v eurách aj v slovxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xdaniteľnej osoby pri oneskorenej registrácii pre daň z pridanej hodnoty alebo pri nesplnení registračnej povinnosti. Ustanovenia o práve na odpočítxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xrípady, keď povinnosť podať žiadosť o registráciu vznikla po účinnosti novely zákona, t.j. po 1. apríli 2009.
V zmysle odseku 2 sa ustanovenia o skoršxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxx
xxechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009
K § 85g
Podľa prechodného ustanovenia sa bude posudzovať obdobie od 1. januára 2009, kedy začax xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe tomu platiteľovi dane, ktorému povinnosť registrácie vyplynula z dosiahnutia zníženého obratu na registráciu, a správca dane ho v zmysle platného zxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 35 000 eur do 49 790 eur do 30. júna 2009 a už si splnila registračnú povinnosť voči správcovi dane. Ak zdaniteľná osoba dosiahne do 30. júna 2009 obrat v rozxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi dane nepostihovať pokutou za nesplnenie registračnej povinnosti zdaniteľnú osobu, ktorá v období od 1. januára xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xožnosti zrušenia registrácie, ak sa bude posudzovať obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009, bude platiteľ dane, ktorého sa to týka, a správca dane poxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xez zbytočných prieťahov. Napríklad nebude dôležité, aké zdaňovacie obdobie mal platiteľ dane určené pri registrácii pre daň podľa § 77 z hľadiska jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xen časť kalendárneho mesiaca alebo časť kalendárneho štvrťroka). Postup bude závisieť od toho, kedy platiteľ dane podá žiadosť o zrušenie registrácixx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x x xxxx x x x x xxení účinnom do 30. júna 2009 a stala sa platiteľom dane, môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň. Nesmie však k poslednému dňu kalendárneho mesiacax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxjúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak sa platiteľ dane tak rozhodne, daňový úrad po prijatí takejto žiadosti bezodkladne určí platixxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo čísla pre daň. Platiteľ musí do desiatich dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (odsek 2). xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxorý nadobudol pred dňom, keď sa stal platiteľom. V prípade, ak daň z majetku už pri registrácii odpočítal, vznikne mu daňová povinnosť podľa § 81 ods. 6 a 7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xane (použil na uskutočnenie svojich zdaniteľných obchodov).
Príklad
Zdaniteľná osoba dosiahla do konca marca 2009 obrat 42 640,08 eur (za 12 predchxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx menu euro bol obrat 30 140,08 eur, a za január 2009 až marec 2009 dosiahla obrat 12 500 eur) a 15. apríla 2009 podala žiadosť o registráciu pre daň. Daňový úrxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obdobím kalendárny štvrťrok.
Vzhľadom na skutočnosť, že do konca marca 2009 neprekročil jej obrat sumu 49 790 eur, môže po 1. júli 2009 požiadať daňový xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xrušenie registrácie pre daň s tým, že chce zrušiť registráciu pre daň od 1. júla 2009. Daňový úrad bezodkladne určil, že dňom 1. júla 2009 prestáva byť plaxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa). Do 10. júla 2009 platiteľ musel odovzdať správcovi dane osvedčenie o registrácii pre daň. Keďže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pri registrácii pre daň postupovať podľa § 85g ods. 3, t.j. nemôže si uplatniť odpočítanie dane podľa 55 ods. 1 a 2, ale môže si odpočítať daň z majetku, ktoxx xx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá do 30. júna 2009 dosiahla obrat 35 000 eur, ale súčasne nedosiahla obrat 49 790 eur a už podala žiadosť o registráciu pre daň do 30. júna 2009, že túto osobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxnámila, že jej žiadosť o registráciu pre daň má správca dane považovať za žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 4, t.j. za žiadosť o tzv. dobrovoľnú registrxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxr. Vzhľadom na to, že prekročila obrat 35 000 eur, ktorý platil do 30. júna 2009, podala 20. júna 2009 žiadosť o registráciu pre daň. Keďže obrat na registrxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxuje. Ak by však zdaniteľná osoba chcela byť registrovaná pre daň, musí najneskôr do 15. júla 2009 písomne oznámiť správcovi dane, že má túto žiadosť povaxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xle nedosiahla obrat 49 790 eur, nie je povinná podať správcovi dane žiadosť o registráciu pre daň, ktorú by inak musela podať najneskôr do 20. júla 2009, ax xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxr. Keďže prekročila obrat 35 000 eur, ktorý platil do 30. júna 2009, ale neprekročila obrat, ktorý platí od 1. júla 2009, nemusí podať do 20. júla 2009 žiadxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obratu 35 000 eur, ktorý bol platný do 30. júna 2009, a túto povinnosť si nesplnila, správca dane jej neuloží pokutu za nesplnenie registračnej povinnosxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov. Neuloženie pokuty sa však viaže na skutočnosť, že zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxť podať žiadosť o registráciu pre daň.
Príklad
Správca dane zistil pri kontrole dane z príjmov v júli 2009, že zdaniteľná osoba za obdobie marec 2008 až xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxj hodnoty správcovi dane najneskôr do 20. marca 2009, žiadosť o registráciu pre daň nepodala. Keďže zdaniteľná osoba nedosiahla do konca februára obrax xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxé ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
K § 85h
Ide o prechodné ustanovenie, ktoré upravuje vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnej slxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xonca decembra 2009 (prípadne vznikla čiastočne tým, že služba bola dodaná, ale faktúra vyhotovená nebola), vznikne daňová povinnosť po 1. januári 201x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxou za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, ak daňová povinnosť nevznikla do konca decembra 2009 v plnom rozsahu, bude daňová povinnosť vznikať xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxch štátov za tovary a služby dodané v tuzemsku sa uplatní na žiadosti podané po 31. decembri 2009. Ak boli žiadosti podané Daňovému úradu Bratislava I do 3xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxra 2010
K § 85i
Toto prechodné ustanovenie súvisí so zavedením odpočítania dane od 1. januára 2010 pri kúpe a nájme osobných automobilov evidovanýcx x xxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxe dane sa vzťahujú ustanovenia § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 zákona v znení účinnom do konca roku 2009. To znamená, že platiteľ dane nemôže daň odpočítaxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xdpočítať.
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxx xxxšenia základnej sadzby dane,
-
povinnosti odpočítania dane pri nehnuteľnom investičnom majetku len v rozsahu použitia na účely podnikania,
-
pxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxadostí o vrátenie dane, ktoré podali osoby registrované pre daň z iných členských štátov za obdobie roka 2009 a
-
lehoty na zánik nároku na vrátenie naxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa dane bude uplatňovať. Skončenie uplatňovania základnej sadzby dane 20% sa odvíja od výšky deficitu verejnej správy. Ak európsky štatistický úrad Euxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx konca kalendárneho roka, v ktorom bol aktuálny schodok nižší ako 3% oznámený. Od 1. januára nasledujúceho roka sa bude uplatňovať základná sadzba dane xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xri tomto majetku, ak uplatní odpočítanie dane v plnej výške, použiť postup podľa § 9 ods. 2, t.j. použitie tohto majetku na iný účel ako na podnikanie bude xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxť daň môže len v rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie.
Z odseku 3 vyplýva, že ak bol platiteľ dane povinný vykonať jednu alebo viac úprav odpočíxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxžije príloha č. 1 v znení účinnom do konca roku 2010.
Odsek 4 sa vzťahuje na podávanie žiadostí o refundáciu dane za rok 2009 osobami registrovanými v inxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxu na nový elektronický spôsob podávania žiadostí, bola prijatá smernica Rady č. 2010/66/EÚ, podľa ktorej sa môžu žiadosti o vrátenie dane v iných člensxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvnenosti vykázaného nadmerného odpočtu. Podľa prechodného ustanovenia sa zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu nevzťahuje na nadmerné odpočxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxa 2012
K § 85k
Ide o prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012, ktoré sa týkajú sankcií v prípade, ak bol nadmerný odpočet uplatnený zx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxajúceho zákona o správe daní, t.j. podľa § 35b ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxročného zdaňovacieho obdobia po zmenách v ustanovení § 77 zákona od 1. októbra 2012. Bližšie vysvetlenie je uvedené k § 77 zákona.
§ 85kb
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx4 sa v súvislosti s vypustením ustanovení týkajúcich sa povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxinnosťou novely zákona o DPH, posudzujú, akoby išlo o samostatné žiadosti o dobrovoľnú alebo povinnú registráciu (s ohľadom len na obrat žiadateľa) prx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prípadne inej obdobnej zmluvy, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodatočnom daňovom priznaní, súhrnnom výkaze a dodatočnom súhrnnom výkaze údaje týkajúce sa spoločného podnikania do konca roka 2013. Je potrebné prixxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx osoba nezaplatí daň uvedenú v daňovom priznaní, daňový úrad ju môže vymáhať (aj exekučne) od ktoréhokoľvek účastníka združenia.
§ 85kc
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxé nadobudli účinnosť od 1. októbra 2014, upravujú v odseku 1 uplatňovanie skrátenej lehoty pre daňový úrad na vybavenie žiadosti o registráciu pre daň zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx. decembra 2014 sa použije znenie § 4 ods. 3 zákona o DPH v znení platnom do konca roku 2014 s lehotou na registráciu do 30 dní.
Ustanovenie odseku 2 upravxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx s účinnosťou od 1. januára 2015 bude považovať za osobu identifikovanú podľa § 68a zákona o DPH účinného od 1. januára 2015, t. j. bude naďalej pokračovax x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravu jedného kontaktného miesta podľa § 68a a § 68b zákona o DPH od 1. januára 2015, aby podali oznámenie spolu s požadovanými údajmi do konca roka 201xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xx xx x x x xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx § 85j k úpravám účinným od 1. januára 2011 neuplatňovali od 1. januára 2015.
§ 85kd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1x xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxdmienky pri registrácii sa budú vzťahovať na žiadosti podané po 1. januári 2016.
V odsekoch 2 a 3 sú prechodné ustanovenia pre zmenené podmienky na skoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy. Podľa zmenených podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu môže platiteľ dane postupovať pri nadmernom odpočte vykázanom za zdaňovacie obxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxt počítať u nadmerných odpočtov vykázaných za zdaňovacie obdobie január 2016.
§ 85ke
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu daňovej kontroly, sa vzťahuje nie len na prípady zadržania nadmerného odpočtu na základe kontroly, ktorá sa začala po 1. januári 2017, ale aj na pxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
K § 85kf
Podľa prechodného ustanovenia daňová povinnosť, pokiaľ ide o tovar dovezený pred 1. januárom xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oslobodením od cla (teda uplatní sa vznik daňovej povinnosti podľa znenia zákona účinného do konca roka 2017).
Podľa prechodného ustanovenia sa úprxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxcembri 2017.
Osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, sú od 1. januára 201x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do iných členských štátov xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxe tovaru
K § 85l
V súvislosti s prehodnotením účinnosti samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane, ktoré sa malo uplatňovať od 1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnenia pri dovoze tovaru. Súčasne sa s účinnosťou od 31. decembra 2016 novelizoval čl. X zákona č. 331/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xanuára 2017. Zmenou tohto článku sa úprava samozdanenia pri dovoze tovaru odsúva na obdobie 1. januára druhého kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx verejnej správy pre príslušný rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy SR za tento príslušný rok je väčší ako 11 percentuálnych bodov v zmysle Ústavnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xedené v prílohe č. 6 zákona, zabezpečuje prenesenie ich obsahu do našej legislatívy.
Identifikačné číslo ASPI: KO222_2004SK
Stav k:01.01.2018
Autor: Borodovčák, Michal; Bubeníková, Irena; Klasová, Viera; Krchlíková, Katarína; Mrvová, Marta; Rybánsky, Ľudovít
 
Názov:Zákon k dani z pridanej hodnoty - komentár
Nakladateľ:Iura Edition
ISBN:80-88715-03-2

 
Vzťah k:511/1992 Zb.; 595/2003 Z.z.; 222/2004 Z.z.; 563/2009 Z.z.; KO563_2009SK; KO361_2014SK; 582/2004 Z.z.; 361/2014 Z.z.; KO511_1992SK; KO582_2004SK; KO595_2003SK;